KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI"

Transkript

1 KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, BALIKESİR Özet Bu çalışmada Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi kimya öğretmenliği programı üçüncü sınıf öğrencilerinin fizikokimya dersi içinde yer alan faz dengeleri konusunun bazı kavramları ile ilgili kavram yanılgıları belirlenmiştir. Dersi veren öğretim elemanı ile yapılan görüşmelerden, mevcut literatürün ve son üç yılın fizikokimya dersine ait sınav kağıtlarının incelenmesi neticesinde denge buhar basıncı, kaynama, süblimleşme, faz diyagramları, donma noktası alçalması ve Raoult yasası gibi kavramlar öğrencilerin en çok zorlandıkları kavramlar olarak belirlenmiştir. Pilot uygulama sonrasındaki değişiklikler ile son hali dokuz tane açık uçlu soru içeren test toplam 59 öğrenciye uygulanmıştır. Geliştirilen kodlama sistemi ve beklenen bilimsel cevapları içeren cevap anahtarı kullanılarak öğrenci cevapları sınıflandırılmış ve toplam 22 tane kavram yanılgısı belirlenmiştir. Çalışmada belirlenen bazı kavram yanılgıları Le Chatelier prensibi, ideal gaz kanunu gibi ilkelerin çözümlerde yanlış kullanılmalarını yansıtırken bazı kavram yanılgıları ana kaynak olarak kullanılan kitapların kavram tanımlamalarındaki eksikliklerini ortaya koymaktadır. 1. GİRİŞ Son 30 yılda fen bilimleri eğitimi alanında çocuklar, öğrenciler ve hatta yetişkinlerin bilimsel olaylar ve kavramlar hakkında ne gibi fikirlere sahip olduklarını rapor eden binlerce makale ortaya çıktı. Fen bilimlerini oluşturan biyoloji, fizik ve kimyanın geniş kavram yelpazesinde incelenen birçok kavramın aslında öğretimin hedeflediği şekilde öğrenilmediği bu araştırmaların ortaya koyduğu sonuçtur. Öğrencilerin bilimsel tanımlamalar çerçevesinden uzak ve farklı anlamlar yükleyerek bilimsel kavramları açıklamaları araştırmacıları Kavramların bu şekilde öğrenilmesindeki neden nedir? sorusuna cevap bulmak üzere yeni incelemelere itmiştir. Zaman içerisinde çok farklı şekillerde isimlendirilen bu bilimsel olmayan kavrayışlar en yaygın haliyle kavram yanılgısı (misconception) olarak literatürde yerini almaktadırlar (Driver & Easley, 1978). Dış çevreden gelen bilgilerin öğrenenin yapılanmış bilişi ile etkileşimi olarak bilinen günlük yaşantılar öğrenme olarak sayılabilir. Bu etkileşim alternatif şemaların oluşumuna neden olabilmektedir; şemalar, yaşantı sonucunda edinilenlerin bilim otoritelerinin kabul ettiğinden farklı olarak yorumlandığı durumlarda orta çıkmaktadır(driver & Easley, 1978). Planlı öğretim sürecindeki yaşantılar da kavram yanılgılarının oluşmasına neden olabilmektedir. Öğrenme sürecinde öğrenenin sahip olduğu önbilgiler ile tutumlarının yeni sunulan bilgiyi etkilemesi ve değiştirebilmesi nedenlerden biri olarak gösterilmektedir (Osborne & Cosgrove, 1983). Osborne ve Freyberg (1985) daha iyi bir öğrenme sağlayabilmenin ilk aşamasının öğretim sürecinde öğrencilerin sahip oldukları alternatif görüşlere ve kavram yanılgılarına yer vermek olduğunu öne sürmektedirler. Kimya eğitiminde kimya bilgisi için temel teşkil eden maddenin yapısı ve özellikleri (Novick & Nussbaum, 1981; Gabel, Samuel & Hunn, 1987), atom ve yapısı (Griffiths & Preston, 1992) gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde incelenmişlerdir. Maddeyi oluşturan taneciklerin, atom ve moleküllerin, gözle görülememeleri onları öğrenci için soyut, öğrenilmesi güç kavramlar haline getirmektedir (Ben- Zvi, Eylon, & Silberstein, 1987). Madde ve halleri ile ilgili kaynama, buharlaşma, yoğunlaşma ve erime gibi temel kavramlar birçok çalışmada incelenmiş, öğrencilerin kavram yanılgıları belirlenmiş (Osborne & Cosgrove, 1983; Bar & Travis, 1991; Bar & Galili, 199; Stavy, 1990a; Stavy, 1990b) ve bu kavram yanılgılarını gidermek üzere geleneksel yöntemin dışında yöntemlerle öğretimin etkisi araştırılmıştır (Stavy, 1991). Bar ve Travis (1991) öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip olmalarındaki nedenlerine de değinmişler ve ilginç bir sonuç olarak test formatının önemli olduğunu, açık uçlu sorularda öğrencilerin ifade etmedikleri kavram yanılgılarının çoktan seçmeli sorularda yanlış seçeneği seçmelerinden dolayı ortaya çıktığını belirlemişlerdir. Yine aynı çalışmada öğrencilerin kavram yanılgılarının farklı yaş gruplarında içerik ve nicelik açısından değişiklik gösterdiği vurgulanmıştır.

2 1.1 Çalışmanın Amacı Faz Dengeleri konusu fizikokimya dersinin içerisinde işlenilen kavramların niceliği açısından en yoğun ve en kapsamlı konusudur. Gazlar, denge ve çözeltiler gibi belli başlı konuların da kavramlarını kapsaması konuyu daha da önemli hale getirmektedir. Denge buhar basıncı, kaynama, donma ve donma noktası alçalması, süblimleşme, Raoult yasası, faz diyagramları, gaz ve buhar gibi öğrencilerin açıklamada zorluk çektikleri kavramlarla ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 1.2 Çalışmanın Önemi Bu çalışmada kimya öğretmenliği lisans programındaki öğrencilerin Faz Dengeleri konusunda seçilmiş bazı kavramlarla ilgili kavram yanılgıları incelenmiştir. İncelenen konu üniversite düzeyinde bir kimya dersinin kapsamında olduğu halde ele alınan kavramlar Madde ve Özellikleri konusunun temel kavramları arasında sayılabilirler. Öğrencinin sahip olduğu kavramsal temel sonradan edinilen bilgileri etkileyebildiğine göre (Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982) mevcut duruma bakarak geriye dönük değerlendirmeler de yapılabilir. Faz Dengeleri konusu ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi gelecek yıllarda konunun öğretiminde dikkat edilmesi gereken kavramları ortaya çıkaracağı gibi ilköğretim ve ortaöğretim kimya öğretiminde de aynı kavramların öğretiminin değerlendirilmesine de katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 2. YÖNTEM 2.1. Örneklem Bu çalışmanın örneklemini I. ve II. öğretim kimya öğretmenliği programı üçüncü sınıfındaki 59 tane lisans öğrencisi oluşturmaktadır Ölçme Aracı ve İzlenen Yol Kavram yanılgılarının belirlenmesinde ve muhtemel kaynaklarının araştırılmasında en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri görüşme olmasına rağmen uzmanlık gerektirmekte, çok zaman almakta (Fensham, Garrard, & West, 1981) ve bundan dolayı da örneklemi sınırlamaktadır. Çoktan seçmeli sorular içeren testlerin yanında (Treagust, 1986) açık uçlu sorular da gerek tek başına (Haidar & Abraham, 1991) gerekse çoktan seçmeli soruların bir parçası olarak (Boujaoude, 1992) öğrencilerin kavram yanılgılarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. İyi yapılandırılmış açık uçlu sorular, öğrencilere verdikleri cevabın nedenlerini de kendi sözcükleri ile ifade etme imkanı vermekte ve üst düzey düşünme becerilerini yansıtmaktadır (Gronlund & Linn, 1990). Bu çalışmada kullanılan aracın içerdiği sorular açık uçlu yazılı formattadır. Soruların irdeleyeceği kavramların seçimi fizikokimya dersinin faz dengeleri konusu ile ilgili son üç yılda yapılan sınavlarda verilen cevapların incelenmesinden, literatürden ve dersin öğretim elemanı ile yapılan görüşmeler doğrultusunda olmuştur. Denge buhar basıncı, kaynama, donma ve donma noktası alçalması, süblimleşme, Raoult yasası, faz diyagramları, gaz ve buhar kavramları belirlenen kavramlardır. Bu kavramları test etmek üzere hazırlanan soruların kapsam geçerliğini iki deneyimli kimya eğitimcisi ve kimya uzmanı onayladıktan sonra araç pilot çalışma ile test edildi ve elde edilen sonuçlara göre sorularda yeni düzenlemeler yapıldı. Testin son hali toplam 9 tane açık uçlu sorudan oluştu. Test konu bitiminden 10 gün sonra uygulandı. Şekil 2.1 de testte kullanılan sorulara bir örnek gösterilmektedir. Her soru gerekli şekillerle desteklenmiş ve sorunun devamında bir tane cevap için, ikincisi de cevabın nedenini açıklamak için iki tane ayrı cevaplama satırı bırakılmıştır. Cevapların analizine başlamadan önce öğrenci tarafından verilmesi beklenen bilimsel cevapları içeren bir cevap anahtarı hazırlandı. Cevapları sınıflandırmak üzere Abraham, Graybowski, Renner, ve Marek (1992) tarafından kullanılan kodlama sistemine benzer bir kodlama kullanıldı. Kodlamanın güvenirliğini test etmek üzere üç kodlayıcı ile gerçekleştirilen çalışmada uyum oranı %9 olarak bulundu.

3 Şekilde gösterilen iki kabın her ikisinde de 1 er L etil alkol bulunmaktadır. I. kabın hacmi 5 L, II. kabın ise 10 L dir. 25 o C ta I ve II kaplarında etil alkolün denge buhar basıncı ölçülmektedir. Her iki kaptaki buhar basınçlarını karşılaştırınız. Cevabınızın nedenini dikkatlice açıklayınız : 3. BULGULAR Şekil 2.1 Testte Kullanılan Örnek Soru İncelenen kavramların daha önce ilköğretim ve ortaöğretim fen ve kimya derslerinden bilinen kavramlar olması ayrıca üniversite düzeyinde ayrıntılı bir öğretimin gerçekleşmesi ile sorulara yüksek oranda doğru cevaplar beklendi. Bununla birlikte analiz sonunda 22 tane kavram yanılgısı belirlendi (Özkılıç, 2000). Kavram yanılgılarının bir kısmı Tablo3.1 de listelenmiştir. Tablo3.1 Faz Dengeleri Kavramları İle İlgili Bazı Kavram Yanılgıları Soru ve İçerik Kavram Yanılgısı Öğrenci Sayısı 1. Saf sıvıların buhar basıncına uçucu olmayan çözünenin etkisi 2. Saf sıvıların madde miktarı ile denge buhar basıncı arasındaki ilişki 3. Saf sıvıların kaynama anında buhar basıncı değerleri. İki sıvıdan oluşan ve Raoult yasasına uyan çözeltinin kaynama noktası değeri * Karışımların kaynama noktaları karıştırıldıkları maddelerin kaynama noktaları arasında bir değerdir. * Saf suya atılan NaCl su molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerini azaltır ve daha çok su molekülü buharlaşır. Sonuç olarak buhar basıncı artar. * Kapalı bir kaptaki sıvıya yine aynı sıvıdan ilave edilirse buharın bulunduğu hacim azalacağından ideal gaz yasasına göre (PV=nRT) basıncı artar. * SIVI BUHAR dengesine göre sıvı miktarı arttıkça denge sağa kayar, buhar miktarı artar ve denge buhar basıncı da artar. * Molekül kütlesi düşük olan sıvının kaynama noktası da düşüktür ve buhar basıncı daha yüksektir. Bu yüzden suyun kaynama esnasında CS 2 ye göre buhar basıncı daha yüksektir. * Su saf olduğu için önce kaynar ve buhar basıncı CS 2 ye göre daha yüksek olur. * Benzene CS 2 ilavesi ile kaynama noktası değişmez. Bunlar birbiri içinde çözünmezler ve kendi kaynama noktalarında kaynarlar. * Benzene CS 2 ilavesi ile kaynama noktası artar. Çözeltilerin kaynama noktaları kendilerini oluşturan saf sıvıların kaynama noktalarından her zaman yüksektir

4 Tablo 3.1 in devamı 5. Donma noktasına safsızlık ve basıncın etkisi 6. Günlük hayatta faz diyagramlarından yararlanabilme 7. Gaz ve buhar arasındaki fark 8. Saf sıvının bulunduğu kabın hacmi ile denge buhar basıncı arasındaki ilişki 9. Katı-gaz ve gaz-katı geçişlerini tanımlama * Donma noktası her madde için sabittir ve basınca bağlı olarak değişmez. * Basınç artarsa moleküller arası etkileşimler artar. Donma noktası düşer. * Basınç arttıkça erime sıcaklığı artan maddeler basınç artışıyla daha kolay sıvılaşırlar. Çünkü erime sıcaklığına daha kolay ulaşırlar. * Buhar ve gaz kavramları aynı şeydir. * Akışkanlar, kritik noktanın altında gaz, üstünde ise buhar olarak isimlendirilirler. * Denge buhar basıncı buharın bulunduğu hacme bağlıdır. Sıvıların üzerindeki buharın bulunduğu hacimler farklı olduğu için buhar basıncı P 1 V 1 =P 2 V 2 formülünden hesaplanabilir. V 1 =V 2 /2 olduğu için P 1 =2P 2 dir. * Katıdan gaza geçiş buharlaşma * Gazdan katıya geçiş süblimleşme yoğunlaşma kristalleşme kırağı TARTIŞMA VE ÖNERİLER Çalışmanın amacı doğrultusunda fizikokimya dersinin faz dengeleri konusu içerisinde geçen bazı önemli kavramlar ile ilgili kimya öğretmenliği lisans öğrencilerinin kavrayışları belirlenmiştir. Belirlenen kavram yanılgıları colligatif özellikler, denge, hal değişimleri ve gazların özellikleri gibi belli başlı kavramların iyi anlaşılmasını gerektiren olayları açıklamada hala bazı güçlüklerin olduğunu göstermektedirler. Denge buhar basıncı ile ilgili kavram yanılgıları öğrencilerin fiziksel ve kimyasal denge arasında bir ayırım yapmadıkları ve Le Chatelier ilkesini yanlış kullandıklarını ortaya koymaktadır. Sıvı-sıvı veya katı-sıvı bileşenlerinden oluşan çözeltilerin farklı özellik ve davranışlarının da gözetilmediği ve doğru olmayan genellemelerin yapıldığı da görülmektedir. Sıvıların kaynama esnasında gösterdikleri buhar basıncını dış atmosfer basıncı ile ilişkilendirmek yerine kaynama noktası ile açıklamaya çalışmaları öğrencilerin bu konudaki kavram yanılgılarının nedenlerinden biridir. Gerekli olmadığı halde öğrenciler kaynama noktası- buhar basıncı ilişkisini kurabilmek için maddelerin molekül kütleleri veya molekül büyüklükleri gibi parametreleri kullanmaktadırlar. İyonik ve kovalent bileşiklerin özellikleri hakkında eksik bilgilere sahip olduklarını da CS 2 maddesinin iyonlaşabileceğini açıklamalarından anlamaktayız. Buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalması gibi colligatif özelliklerin açıklanmasında görülen zorluklar öğrencilerin tanecik sayısı yerine moleküller arası etkileşimleri esas neden olarak kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Bazı kavram yanılgıları ise grafik formunda verilen bilginin yanlış yorumlanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, faz diyagramlarında verilen basınç erime sıcaklığı ilişkisini öğrenciler basınç ile dış ortamın sıcaklığı olarak ele almaktadırlar. Hal değişimleri ile ilgili katıdan gaza ve gazdan katıya olan geçişleri tanıma ve tanımlamada öğrencilerin zorlanmaları şaşırtıcıydı. Özellikle gazdan katıya geçişin tanımlanmasında bir öğrencinin Hiç görmedim cevabı kısa bir araştırma konusu oldu. Okutulan ve önerilen ana ve ek ders kaynaklarının bu konuyla ilgili içerikleri incelendiğinde katıdan gaza geçişin süblimleşme olarak tanımlandığı halde gazdan katıya geçişten bahsedildiği ancak hiç bir şekilde tanımlanmadığı dikkat çekmiştir. Bu eksiklik, öğrencilerin olayı kendilerince doğru buldukları bir şekilde tanımlamalarına neden olduğu 9. sorunun değerlendirme sonuçlarından da görülmektedir. Öğrencilerin günlük yaşantılarında gaz ile buhar arsında ayırım yapmamaları ve bunu da sınıf ortamında alınan ayrıntılı bilgiye rağmen sürdürmeleri başka bir kavram yanılgısının nedenidir.

5 Buna göre, tartışmayı gerektiren ve kavramsal değişimi destekleyen öğretim yaklaşımları önerilebilir. Öğrencilerin sayısal problemleri çözme becerilerini geliştiren sorulardan ziyade nitel açıklamalar gerektiren ve kavramların doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması üzerine kurulmuş sorular kullanılabilir. Öğretmenler, öğrencilerin günlük yaşantıdaki etkileşimlerini sınırlayamayacakları için öğretim sürecinde yanlış anlaşılabilecek veya günlük hayatta farklı kullanımları olan kavramlar üzerine dikkatleri çekebilirler. Son olarak, okutulan veya tavsiye edilen kaynaklar gerek içerdikleri şekiller veya resimler, gerekse içerdikleri tanımlamalar ile öğrencilerde istenmeyen kavrayışlara neden olup olmayacakları amacıyla özenli bir şekilde incelendikten sonra önerilmelidir. 5. KAYNAKLAR Abraham, M.R., Graybowski, E.B., Renner, J.W., & Marek, E.A. (1992). Understandings and misunderstandings of eight graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29(2), Bar, V. & Travis, A.S. (1991). Children s views concerning phase changes. Journal of Research in Science Teaching, 28(), Bar, V. & Galili, I. (199). Stages of children s views about evaporation. International Journal of Science Education, 16, Ben-Zvi, R., Eylon, B. & Silberstein, J. (1987). Is an atom malleable?. Journal of Chemical Education, 63(1), BouJaoude, S.B. (1992). The relationship between students learning strategies and the change in their misunderstandings during a high school chemistry course. Journal of Research in Science Teaching, 29(7), Driver, R. & Easley, Y. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5, Fensham, P.J., Garrard, J., & West, L.W. (1981). The use of cognitive mapping in teaching and learning strategies. Research in Science Education, 11, Gabel, D.L., Samuel, K.V., & Hunn, D. (1987). Understanding the particulate nature of matter. Journal of Chemical Education, 6(8), Griffiths, A.K. & Preston, K.R. (1992). Grade-12 students misconceptions relating to fundamental characteristics of atoms and molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29(6), Gronlund, N.E & Linn, R.L. (1990). Measurement and evaluation in teaching. 6 th ed., New York: Macmillan; London: Collier Macmillan. Haidar, A.H. & Abraham, M.R. (1991). A comparison of applied and theoretical knowledge of concepts based on the particulate nature of matter. Journal of Research in Science Teaching, 28(10), Novick, S. & Nussbaum, J. (1981). Pupils understanding of the particulate nature of matter: A cross age study. Science Education, 65(2), Osborne, R.J. & Cosgrove, M.M. (1983). Children s conceptions of the changes of states of water. Journal of Research in Science Teaching, 20(9), Posner, G.J., Strike, K.A., Hewson, P.W., & Gertzog, W.A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), Stavy, R. (1990a). Children s conception of changes in the state of matter from liquid (or solid) to gas. Journal of Research in Science Teaching, 27, Stavy, R. (1990b). Pupils problems in understanding conservation of matter. International Journal of Science Education, 12, Stavy, R. (1991). Using analogy to overcome misconceptions about conservation of matter. Journal of Research in Science Teaching, 28, Treagust, D.F. (1986). Evaluating students misconceptions by means of diagnostic multiple choice items. Research in Science Education, 16, Özkılıç, N. (2000). Kimya lisans öğrencilerinin faz dengeleri konusundaki kavram yanılgıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 5, Bahar Spring 2010, 81-90 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ

CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ Selen SENCAR, Ali ERYILMAZ ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü,

Detaylı

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Ömer GEMİCİ 1, Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ FARKLI AKADEMİK UVALARA SAHİP FE ÖĞRETMELERİİ BRAŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKIDAKİ GÖRÜŞLERİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin Kara Harp Okulu Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1023-1042, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI:

Detaylı

FEN BİLGİSİ DERSİ CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ*

FEN BİLGİSİ DERSİ CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ* FEN BİLGİSİ DERSİ CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ* Elif PEHLİVANLAR** Fatma ŞAHİN*** ÖZET İçerisinde yaşamdan

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ *

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 15-26 [2013] KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ Doç Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç.

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı