MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ"

Transkript

1 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar, gece kulübü (pavyon, lokanta, kabare, dansing ve diskoteklerden); 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 20.Maddesinin 3. bendi gereği, günlük TL 2- Turistik tesisler, tatil köyü gibi yerlerden günlük TL 3- Bilardo ve masa futbolu salonlarından (masa başına) günlük TL 4- Bowling salonu işletenlerden günlük TL 5- Düğün salonlarından (düğün başına) TL 6- Lunaparklardan günlük TL 7- Buz Pateni işletenlerden günlük TL 8-Emniyet Müdürlüğünce ruhsatlandırılan internet cafe vb. eğlence yerlerinden oyun oynatma ruhsatı alan işletme yerlerinden günlük TL B- BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLAN YERLERDEN; 1 - Biletle girilmesi zorunlu olan (bir yerli içki karşılığı) kişiye hizmet verebilen disko, bar ve benzeri yerlerden günlük(aqua Park) TL ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir. TARĠFE VE NĠSPET 1-İlan ve Reklam Vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 15.maddesinde belirlenen azami sınırdan tahakkuk ve tahsil olunur. A- Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların ve her m 2 sinden yıllık TL B- Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2 sinden yıllık TL C- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık TL D- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için KR 2- İlan ve Reklam yerleri; Belediye Meclisi veya Encümenince fiyatları, ihale edilen firmalarca belirlenmek üzere ihale edilebilir. Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde, her türlü ilan ve reklam yapılması veya yaptırılması talebinde bulunanlardan, ilan ve reklam vergisinden ayrı olarak; aşağıda belirlenen ücretler tahakkuk ve tahsil olunur. UMUMA AĠT YERLER ĠLE BELEDĠYEMĠZ MÜLKĠYETĠNDE BULUNAN VE ĠHALE DIġINDA ĠLAN VE REKLAM YAPILMASI AMACIYLA TAHSĠS EDĠLEN YERLERDEN ALINACAK ĠLAN ASMA TAHSĠS VE BASIM ÜCRETĠ TARĠFESĠ I- ĠLAN VE REKLAMIN YAPILACAĞI YERLER 1- Elektrik direkleri, 2- Bilboard reklam panoları, 3- Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri, 1

2 4- Umuma ait yerlerde bulunan ilan asma yerleri, 5- Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler, 6- Özel Mülkiyete konu bina ve arsalar üzerine konan ışıklı ve ışıksız ilan ve reklamlar. II- ĠLAN VE REKLAM YERĠ ÜCRETLERĠ A- SABĠT ĠLAN VE REKLAM YERLERĠ 1 - IġIKSIZ ĠLAN VE REKLAMLAR a - Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (İşyerleri,dükkanlar vs.) ön yüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2'si... b- Umuma ait yerlerde(meydan,cadde,bulvar, anaarter, tretuar,belediye mülkü arsalar, büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2'si TL TL 2- IġIKLI ĠLAN VE REKLAMLAR a-belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (işyerleri,dükkanlar,kaldırım, refüj, yeşil alan, vs) önyüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2'si... b- Umuma ait yerlerde(meydan,cadde,bulvar, anaarter, tretuar,belediye mülkü arsalar, büfeler, bariyerler,alt ve üst geçitler)yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2'si TL TL B- GEÇĠCĠ ĠLAN VE REKLAM YERĠ ÜCRETLERĠ: 1-a- Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (işyerleri,dükkanlar vs.)ön yüzleri ve cephelerine konulacak geçici ilan ve reklamların (bez ilan,afiş vs.) haftalık m2'si TL b- Umuma ait yerlerde (meydan,cadde,bulvar,tretuar anaarter,belediye mülkü arsalar, büfeler,yeşil sahalar,kamuya ait arsalar,bariyerler,alt ve üst geçitler)geçici ilan ve reklamların(bez ilan,afiş vs) haftalık m2'si TL 2- Bilboard, megabord, raket ve benzeri panolar üzerine asılacak yada yapıştırılacak ilan ve reklamların haftalık m2 si TL C-Elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemiyle çalışan ilan ve reklamların Yıllık m2'si TL D- Özel mülkiyete konu gayrimenkullerin sağır duvarlarına ve siper duvarlarına (dijital baskı, duvar yazısı) konan ilan ve reklam panolarından; a- Işıksız ilan ve reklamların yıllık m2 si TL b- Işıklı ilan ve reklamların yıllık m2 si TL E Belediye mülkü dışında ve özel mülk içinde kalan yerlerde totem ayaklı tabela reklam panolarından; a Işıksız ilan ve reklamların yıllık m2 si TL b Işıklı ilan ve reklamların yıllık m2 si TL NOT: Umuma ait yerler ile Belediyemiz mülkiyetindeki yerlerde; ilan reklam asma tahsis ve basım ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde; birinci altı aylık dönem ile ikinci altı aylık dönemler vergilendirmede esas olarak baz alınır. Bu ücretlerin tahsilinde ise; yıl içerisinde mükellef olanlarla, öteden beri mükellef olanlar ilan ve reklam vergileri ile birlikte, geçici süre ile ilan ve reklam yapma talebinde bulunanlar, ilan ve reklamın yapılmasından önce, ilan reklam asma tahsis ve basım ücretini ödemek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu yararına çalışan Dernek ve Vakıflardan, amaçlarıyla ilgili ilan ve reklama konu ilan asma ve tahsis ücretleri tahsil edilemez. EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ ĠġGALĠYE HARCI: Usulüne uygun olarak izin verilmesi koşulu ile; 2464 Sayılı yasanın 52, 53, 54, 55, 56, 57. maddeleri gereği tahsil olunan harçtır. Bu harç m2 üzerinden tahakkuk ve tahsil olunur.yukarıda sayılan fıkralara göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken harçlar; 2

3 2464 sayılı yasanın 56. maddesi; 1-Pazar ve Panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin, her türlü mal ve yiyecek, içecek, giyim ve zücaciye satıcıları tarafından işgali m2 si... 0,50 TL 2-Yukarıdaki yerleri işgal eden hayvan satıcılarından; a- Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına günlük... 1,25 TL b- Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına günlük... 3,00 TL maddenin 3 numaralı bendinde yazılı işgallerde; a- Her taşıttan beher saat için... 2,00 TL b- Park metre çalıştıran yerlerde beher saat için... 2,50 TL Harçların tahakkuk ve tahsilinde aşağıda belirtilen belirlenen hükümler uygulanır. a- Geçici süre ile işgale izin verilen durumlarda; işgale izin verilmeden önce, b- Uzun süreli işgal durumunda ise; işgale konu ayın 15 ine kadar tahakkuk ve tahsil olunur. Süresinde ödeme yapılmaması durumunda; tahakkuk etmiş harçlar, 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 51. Maddesi gereği gecikme zamlı tahsil olunur. İşgale konu yer tahliye ettirilir. 1- Sergi salonu kira ücreti günlük.... 6,00 TL 2- Müzayede mahalli kiralama ücreti günlük... 50,00 TL 3- Ticari maksatla yer kiralama ücreti günlük... 75,00 TL a- Ayakkabı tamircileri aylık... 30,00 TL b- Ayakkabı boyacıları(lostra salonu) aylık... 75,00 TL c- Turistik Eşya Satıcıları aylık... 75,00 TL d- Çakmak Tamircileri aylık... 60,00 TL e- Resim ve El Sanatları Büfesi aylık... 75,00 TL f- Sabit ve seyyar semt pazarlarında satış yapmak üzere faaliyet gösteren veya yer kiralamak suretiyle talepte bulunanlarla ilgili olarak, bulunduğu mahalle ve yerin özelliğine bağlı olarak, yer kiralama ücretleri Belediye Encümenince yıllık olarak belirlenir, belirlenen yer kiralama bedelleri yılda dört defa Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında tahakkuk ve tahsil olunur. Kiralama bedelini ödemeyenler pazardan tahliye ettirilir. g- Yaya kaldırımlarına sondaj yapılması izni günlük m2 si... 75,00 TL 4- Belediyemizin hissedarı bulunduğu, taşınmaz mallardaki hisselerimizin satılması talebinde bulunulması halinde; Belediyemiz Encümenince satışına karar alınması, ve bedel takdiri için, İl Takdir Komisyonundan veya Kamulaştırma yasası kapsamında oluşan takdir komisyonuna bedel takdirinin yapılmasına karar verildiği takdirde, Parsel başına TL. Takdir Ücreti peşin olarak tahsil olunur. Satış talebinden, alıcı tarafından vazgeçilmesi durumunda; tahsil olunan bedel iade edilmez. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ OTOPARK ÜCRETLERĠ Tespit edilen otopark ücretlerinin, aģağıda belirtildiği Ģekilde uygulanması 2014 Mali Yılında Uygulanacak Otopark ücretinin otoparklarda herkesin görebileceği yere asılmasına: Asmayanlara ve fiyatlara uymayanlar hakkında önce yazılı ihtar, sonra açık otopark iģletmelerine TL kapalı otopark iģletenlerine TL para cezası kesilmesine üçüncü defa ihlali halinde anılan iģyerinin bir ay süre ile kapatılmasına; TaĢıt Nev ileri Günlük Saatlik Aylık Otomobil Açık Otoparklar 6.00 TL Abonman TL Açık Otoparklar 6.00 TL 0-5 Saate Kadar Açık Otoparklar 7.00 TL 5 Saat Sonrası Kapalı Otoparklar 7.00 TL Abonman TL Kapalı Otoparklar 7.00 TL 0-5 Saate kadar Kapalı Otoparklar 8.00 TL 5 Saat sonrası Minibüs 7.00 TL Günlük Otobüs 9.00 TL Günlük Kamyonet 7.00 TL Günlük Kamyon 9.00 TL Günlük Tır TL Günlük Traktör 7.00 TL Günlük Römork 6.00 TL Günlük 3

4 Karavan 7.00 TL Günlük Taksi İşgaliye Ücreti TL Yıllık TATĠL GÜNLERĠ ÇALIġMA RUHSAT HARCI (YILLIK) a- Berber, kuaför ve terziler TL b- İşyerinde imalat yapılmayan unlu mamul satış yerleri ve pastaneler TL c- Süpermarketler TL d- Garaj, yazıhane ve işletmeleri TL e- Taksi durakları TL f- İstisna kapsamına girmeyen diğer işyerleri TL g-fabrikalar TL h- Büyük alışveriş merkezleri içindeki işyerleri (AVM) TL ı- Büyük alışveriş Merkez içi (AVM) TL Not: Sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanununun, istisna hükümleri uygulanır. Not: 2-Yıllık olarak belirlenen Taksi işgaliye ücretleri; iki eşit taksitte, yarısı Haziran ayı sonuna kadar, diğer yarısı Aralık ayı sonuna kadar tahakkuk ve tahsil edilmesine, süresinde ödenmemesi halinde; 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanununun 51. Maddesi uygulanmak suretiyle tahsil edilmesine: Not: 3 Yukarıdaki tarifede belirtilen tutarlar asgari rakamlar olup, Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenip oluşturulacak tarifenin altında kalması halinde, Büyükşehir Belediyesince belirlenen tarife üzerinden uygulama yapılmasına; ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN HARÇ VE ÜCRETLERĠ Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 81.madde hükümlerince İşyeri açma izin harcı na tabi olduğundan, İşyeri açma izin harcı m2 başına... Muayene ve ruhsat rapor harcı... Mesul Müdürlük Belgesi TL TL TL A- Aynı Belediye sınırları içerisinde iş nevi değiştirilmeden, işyerini değiştirenlerden ruhsat harçları artan m2 üzerinden tahsil edilecektir. B- İşyerinin özelliği nedeniyle yasalardan kaynaklanan ruhsat yenileme ücretlerinden kontrol ve keşif ücreti dışında herhangi bir ücret tahsil edilemez. VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERİ MENġE-Ġ ÜCRETLERĠ Microchip olmayan Köpek/Kedi kayıt ücretleri... Microchip olan Köpek/Kedi kayıt ücretleri TL 5.00 TL KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ Spor tesisleri ve içerisinde bulunan spor sahalarının kiralanmasında kira ücretleri peşin tahsil edilerek makbuz kesilecektir. OYAK-ASTUR-ÇAĞLAYAN-75 YIL SPOR TESĠSLERĠ ÜCRET LĠSTESĠ FUTBOL GÜNDÜZ 1 Saat 25 TL AKŞAM 1 Saat 60 TL ABONE 1 Saat 50 TL Yaz ve Kış Spor Okulları 1 Saat 50 TL 4

5 TENĠS GÜNDÜZ 1 Saat 10 TL AKŞAM 1 Saat 20 TL Yaz ve Kış Spor Okulları 1 Saat 30 TL BASKETBOL GÜNDÜZ 1 Saat (TEK POTA) 5 TL GÜNDÜZ 1 Saat (ÇİFT POTA) 10 TL AKŞAM 1 Saat (TEK POTA) 10 TL AKŞAM 1 Saat (ÇİFT POTA) 20 TL Yaz ve Kış Spor Okulları 1 Saat 40 TL VOLEYBOL GÜNDÜZ 1 Saat 10 TL AKŞAM 1 Saat 20 TL STADYUMLAR M. ÇETĠNKAYA STADI GÜNDÜZ AKġAM Profesyonel Klüplere 1 Saat 500 TL 550 TL Özel ve Tüzel Şahıslara 1 Saat 750 TL 800 TL UĞUR MUMCU STADI GÜNDÜZ AKġAM Profesyonel Klüplere 1 Saat 150 TL 200 TL Özel ve Tüzel Şahıslara 1 Saat 200 TL 250 TL KONUKSEVER STADI GÜNDÜZ AKġAM Profesyonel Klüplere 1 Saat 150 TL 200 TL Özel ve Tüzel Şahıslara 1 Saat 200 TL 250 TL SPOR SALONLARI SÜLEYMAN EVCĠLMEN SPOR VE SERGĠ SALONU - ÇAĞLAYAN SPOR SALONU GÜNDÜZ AKġAM Profesyonel Klüplere 1 Saat 150 TL 200 TL Özel ve Tüzel Şahıslara 1 Saat 250 TL 300 TL Yaz ve Kış Spor Okulları 1 Saat 150 TL 200 TL Konser Toplantı vb. 1 Saat 300 TL 500 TL CĠMNASTĠK SALONU GÜNDÜZ 1 Saat 30 TL AKŞAM 1 Saat 60 TL Yaz ve Kış Spor Okulları 1 Saat 50 TL YAZ KIġ SPOR OKULLARI ÜCRETLERĠ Yaz ve kış spor okulları öğrenci katılım ücreti 1 Aylık 50 TL - İl ve ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Futbol Federasyonu, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu vb. tertipleyecekleri özel ve resmi müsabakalarda ve turnuvalar da yazılı müracaatları sonunda Başkanlık Oluru alınarak ücretsiz tahsis edilmesi sağlanabilecektir. - Tesislerde elektrik kullanılması halinde akşam tarifesi uygulanacaktır. - Yaz -kış spor okulları, Başkanlık Oluru alınmak suretiyle ücretsiz olarak düzenlenebilecektir. 5

6 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ ÇÖP BĠDONLARI SATIġI Belediyeden almak isteyenlerden: 1- Çöp konteyneri 750 Lt lik (saç) 1 adet TL Lt lik plastik çöp konteyneri 1 adet TL Lt lik plastik çöp konteyneri 1 adet TL Lt lik plastik çöp konteyneri 1 adet TL 5- Büyük kazan 1 adet TL 6-1 Adet Direk tipi çöp sepeti TL 7- Özel çöp bir yıllık konteyner başına TL 8- Çöp harici atıkların alınması, taşınması kamyon başı TL 9- Büyük işletmeler(otel,motel,hiper market)konteyner başına taşıması TL FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ AYKOME ġube müdürlüğünün almıģ olduğu kararlar doğrultusunda tahakkuk ve tahsil iģlemleri yapılır. ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ KONUT ve ĠġYERĠ ĠNġAAT (BĠNA ĠNġAAT) HARCI 1- KONUT ĠNġAATI M2 Başına beton, demir, kargir ve yarı kargir yapılarda Bakanlar Kurulu kararına uyulacaktır m2 ye kadar... Bakanlar Kurulunun 0,75 TL m2 ye kadar tarih ve 1,50 TL m2 ye kadar /8730 sayılı 2,25 TL m2 ye kadar... kararına göre 3,00 TL m2 den yukarı... 3,75 TL 2- ĠġYERĠ ĠNġAATI 1-25 m2 ye kadar... Bakanlar Kurulunun 3,00 TL m2 ye kadar tarih ve 4,50 TL m2 ye kadar /8730 sayılı 6,00 TL m2 den yukarı... kararına göre 7,50 TL 3- ZEMĠN AÇMA VE TOPRAK HAFRĠYAT HARCI Bakanlar Kurulunun tarih ve 2005/8730 sayılı kararına göre 1- Konut ve Ticaret Bölgesi(Beher m3)için Konut... Ticaret PLAN VE PROJE TASDĠK HARCI Konut ve Ticaret Bölgesi (Beher m3)için... 0,30 TL 0,35 TL 0,12 TL 5- PROJE ONAY ÜCRETLERĠ 1- Proje kontrol ücreti maktuen toplam inşaat alanı üzerinden m2 x... 1,11 TL 2- Peyzaj proje onay ücreti, m2x Konut + Ticaret... 1,15 TL 3- Mimari tadilat proje onayı ücreti, maktuen Konut + Ticaret ,00 TL 4- Vaziyet plan onay ücreti m2 x... 1,20 TL 5- Vaziyet planı tadilatı m2 x... 1,60 TL 6- Yıkım Ruhsat Ücreti, (Mevcut Ruhsatının toplam inşaat alanının) m2x... 0,20 TL 6

7 6- RUHSAT YENĠLEME ÜCRETĠ İmar Kanununa göre 5 yıl içerisinde bitirilemeyen yapılara (Aplikasyon-Temel-Su Basman vizelerinin yapılmış olması şartıyla) ruhsat yenilemesi yapılması halinde; a- 150 m2 ye kadar olan bağımsız bölüm başına... 40,00 TL b- 150 m2 den büyük konutlarda bağımsız bölüm başına... 55,00 TL c- 150 m2 den büyük işyerlerinde bağımsız bölüm başına... 70,00 TL d- Yapı tek bağımsız bölüm olan(villa-otel-motel-pansiyon-işyeri-ticari merkez vs.) toplam inşaat m2... 0,63 TL e- Keşif + Seviye tesbit ücreti (maktuen)... 66,00 TL f- Toplu Konut kooperatiflerinin kredi alabilmeleri ve alt yapı keşfi için daire başına... 11,50 TL g- Suret tasdik ücreti (Yapı ruh., iskan ruhsatı ve diğer belgeler için) belge başına.. 20,00 TL h- Kamu kurumları hariç proje tastik ücreti, proje başına... 40,00 TL j- Kurum tarafından Kurum, Kuruluş ve vatandaşlara (Kamu Kurumları hariç) çekilen ozalit, proje başına m2... 1,30 TL ı- Fotoğraf tasdik ücreti... 25,00 TL m- İmar arşiv dosya/klasör inceleme ücreti (bir adet ada/parsel için) ,00 TL n- Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarında düzeltme işlemi ile ilgili teknik rapor onay ücreti (blok başına) RAPOR ONAYI 275,00 TL 1- Statik-Kalorifer, tesisat her türlü rapor onayı beher rapor başına Konut + Ticaret İksa veya istinat duvarı proje inceleme onay ücreti maktuen Konut + Ticaret ,00 TL 150,00 TL 8- RÖLEVE VE TASDĠK ÜCRETĠ 1- Tadilatı yapılan röleve tasdik ücreti her metrekare için m2 X TL Anıtlar Yüksek Kurulunca onanan tasdik edilen projelere(tadilat-restorasyon v.b). uygulanır. 9- APLĠKASYON TEMEL SUBASMAN VĠZESĠ ÜCRETLERĠ A) APLİKASYON a- Mesken ve işyerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için... 1,20 TL b- Otel, motel, pansiyon, vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatların toplam inşaat alanı m2 üzerinden ,30 TL c- Mesken ve işyerlerinin aplikasyon yapılanlarından (bina başına); keşif ücreti ,00 TL d- Kot verme (Bina başına) ,00 TL NOT: 4708 Sayılı yasa kapsamında inşaat ruhsatı alanlardan aplikasyon, keşif, kot verme ve yasal harç ile ücretlerin dışında başka bedel alınmaz. Aplikasyon vizesi temel seviyesine kadar yaptırmak zorunludur. B) TEMEL VİZESİ ÜCRETLERİ a-mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 si için... b-otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2-1,20 TL 1,30 TL C) SUBASMAN VİZESİ ÜCRETLERİ a-mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için... 1,20 TL b-otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2-1,30 TL NOT: Aplikasyon, Temel ve subasman vizeleri yapılmadan ruhsat ve eklerine uygun olup, inşaata devam edenlerden vize ücretleri 4 misli,1997 tarihinden önceki ruhsatlarda 5 misli fazla ile alınır. 7

8 10- ZEMĠN ETÜDÜ KEġĠF VE ONAY ÜCRETĠ İnşaat ruhsat aşamasında alınmak üzere, YİBF esas (onaylı mimari projedeki) toplam m2 üzerinden m2 si... 0,35 TL 11- FOSSEPTĠK DENEYĠ ÜCRETLERĠ Yapılacak su deneyinden (her foseptik için) arazöz ücreti hariç ,00 TL 12- ASANSÖR PROJESĠ ONAY VE KEġĠF ÜCRETLERĠ 1- Asansör projesi onayında (yük, insan dahil) a) 5 kata kadar (5 kat dahil)... 45,00 TL b) 5 kattan yukarısı her kat için... 11,50 TL 2- Asansör keģif ücreti(yük, Ġnsan dahil) a) 5 kata kadar (5 kat dahil) ,00 TL b) 5 kattan yukarısı her kat için... 11,50 TL 3- Yürüyen merdiven proje onay ücreti ,00 TL NOT: 1 yürüyen merdiven sadece iniş veya sadece çıkış olacaktır. İniş ve çıkış merdivenleri ayrı değerlendirilecek olup sadece 1 iniş 1 merdiven; 1 çıkış 1 merdiven olarak değerlendirilecektir. 4- Yürüyen Merdiven KeĢif Ücreti ,00 TL NOT: Yürüyen merdiven sadece iniş veya sadece çıkış olacaktır. İniş ve çıkış merdivenleri ayrı değerlendirilecek olup sadece 1 iniş 1 merdiven; 1 çıkış 1 merdiven olarak değerlendirilecektir. 17- NUMARATAJ ġeflġğġ GELĠRLERĠ (ÜCRETLERĠ) 1- Kroki onayı, Yeni inşaat (işyeri-mesken) bağımsız bölüm başına... 82,00 TL 2- Numarataj belgesi, ruhsatlı binalarda MESKEN bağımsız bölüm başına... 82,00 TL 3- Numarataj belgesi, ruhsatlı binalarda İŞYERİ bağımsız bölüm m2 X... 1,20 TL 4- Numarataj belgesi, ruhsatlı binalarda tek bağımsız, otel-motel-işyeri-pansiyon-katlı iş merkezi,vb. bağımsız bölüm başına m2 X (ayrıca büyük oteller içerisinde numarası olmayan üniteler için kullanım alanı.m2 X 1,00 TL eklenir)... 1,20 TL 5- Dış kapı plakası... 77,00 TL 6- Şantiye suyu ve elektriği... 77,00 TL 7- Kroki tadilat bağımsız bölüm başına... 82,00 TL 8- Numarataj belgesi suret onayı... 82,00 TL 9- Şehir rehberi... 82,00 TL PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ PLAN TADĠLAT ÜCRETĠ Kişilerin müracaatı sonucu, Belediye Meclisine intikal edecek her plan tadilatı için aşağıdaki ücretler peşin alınır. ÜCRET TARĠFESĠ 1 Plan tadilatı ücreti tescilli alanlarda parsel m2 X3.30 TL tescilsiz alanlarda plan değişikliği onama sınırına göre m2 x 3,30 TL 2 Plan tadilatı aynı adada bulunan diğer parselleri de kapsayarak kesinleştiği takdirde, adadaki diğer parsellerden de plan tadilat ücreti çap aşamasında alınır. 3 Planlı alanda yapılacak imar planı değişikliğinde inşaat alanı artarsa artan her m2 inşaat alanı için TL iştirak ücreti alınır. Bu ücret alınmadan inşaat ruhsatı verilmez. 4 İmara açılması uygun bulunacak imar alanları ile uygulama alanları ve tarımsal karakteri korunacak yerleşim alanlarından hazırlanacak yeni uygulama imar planlama alanlarında harita-plan-imar katılım payı olarak emsal inşaat alanının her m2 si için 5,80 TL ücret alınır, bu ücret alınmadan inşaat ruhsatı verilemez. 5 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki konut dışı kentsel çalışma alanlarında inşaat ruhsatı verilirken inşaat m2 si için. 5,35 TL harita-plan-imar katılım payı ücreti alınır. 6 Resmi kurumların plan tadilat taleplerinden ücret alınmaz. KAYIT VE SURET HARÇLARI Verginin Tutarı (TL) a- Her sayfa başına... 0,75 TL b- Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden... 8,00 TL 8

9 ĠMAR ÇAPI ÜCRETĠ 1 - İmar çapı çıkacak imar parseli veya adasının, a m2 ye kadar olanlardan... 75,00 TL b m2 ye kadar olanlardan ,00 TL c m2 ye kadar olanlardan ,00 TL d m2 ye kadar olanlardan ,00 TL e m2 den fazla olanlar...m2x 0,02 TL 2- Çıkarılacak olan çapların suret tasdik ücreti a- A4 boy kağıtlardan her çap için... 27,00 TL b- A3 boy kağıtlardan her çap için... 33,00 TL 3- Pafta Başına Ozalit çekimi... 55,00 TL 4 Resmi kurumlara ve mahkemelere çıkarılacak imar çaplarından ücret alınmaz. HALĠHAZIR HARĠTA VE NĠRENGĠ ÜCRETĠ 1- Belediye sınırları içerisinde halihazır haritası yaptırmak isteyenlerden (halihazır arazi,büro kontrol ücreti) hektar başına ,00 TL 2- Mevcut haritalardan (poligon,nirengi,nivelman gibi) Adet başına ,00 TL ĠLK PARSELASYON HARCI 1- Ticaret Bölgesi (Beher m2 si)... 0,12 TL 2- Konut Bölgesi (Beher m2 si)... 0,09 TL PARSELASYON PLAN KONTROL ÜCRETĠ Parselasyon yapılan bölgelerde m2 si... 0,28 TL ĠFRAZ VE TEVHĠD HARCI 1- Ticaret Bölgesi (Beher m2 si)... 0,12 TL 2- Konut Bölgesi (Beher m2)... 0,09 TL ĠFRAZ VE TEVHĠD KONTROLLUK ÜCRETĠ TEVHĠD 1- İmar planı içerisinde kalan, oluşmuş iki adet parselin tevhidi için ,00 TL Tevhid edilen her fazla parsel için ,00 TL 2- İmar planı dışında kalan yerlerdeki parsellerin tevhidinde hektar başına ,00 TL ĠFRAZ 1- İmar planı içinde kalan, oluşmuş iki adet parselin ifrazı için ,00 TL 2- İfraz edilen her fazla parsel için ,00 TL 3- İmar planı dışında kalan parsellerin ifrazında hektar başına ,00 TL SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1- Kreş ve Gündüz Bakımevi (kapasitesi 80 kişilik)...kdv dahil ,00 TL 2- Huzur Evi Tek Kişilik Oda (kapasitesi 1X6 kişilik)... KDV dahil ,00 TL 3- Huzur Evi İki Kişilik Oda (kapasitesi 2X10 kişilik)...kdv dahil ,00 TL 4- Huzur Evi Üç Kişilik Oda (kapasitesi 3X6 kişilik)...kdv dahil ,00 TL ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Canlı Müzik İzin Belge Ücreti : İşletmeler için 750,00 TL OTELLER İÇİN 5000 m2 nin altında kalan oteller için 1.500,00 TL 5000 m2 nin üzerinde kalan oteller için ,00 TL 9

10 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Kullanma İzin Belgesi Sağlık Kontrolü Keşif Ücreti Ada Parsel Başına TL YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU NİKAH ÜCRETLERİ (Hizmet Bedeli) Hafta içi Salon Törenli.. 100,00 TL Hafta içi Salon Törenli (17.00 den sonra). 200,00 TL Hafta sonu Salon Törenli. 150,00 TL Hafta sonu Salon Törenli (17.00 den sonra) 250,00 TL Otellerde Nikâh.. 300,00 TL Düğün salonu vs. yerler 150,00 TL Yukarıda belirtilen fiyatlara cüzdan ücreti ilave edilecektir. Oda nikâhlarında sadece cüzdan ücreti ödenir. Evlenme izin belgesi ücreti 20,00 TL Evlenme başvurusu evrak ücreti 20,00 TL Encümen karar sureti ücreti. Meclis karar sureti ücreti. Meclis tutanak sureti ücreti. 10,00 TL 10,00 TL 10,00 TL YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1. TAMĠRAT ĠZĠN ÜCRETĠ 3194 Sayılı imar kanununun 21. maddesine göre ruhsata bağlı olmaksızın (çatı değiştirme, sıva ve basit onarım gibi) tamir için verilen izinlerden bina başına Apartman Dışı Cephe (blok başına) TL Konut TL Ticaret TL 2. YAPI KULLANMA ĠZĠN HARCI 1. Ticaret Bölgesi (Beher m2) için Bakanlar Kurulunun 0.40 TL 2. Konut Bölgesi (Beher m2) için tarih ve 0.30 TL 2005/8730 sayılı kararına göre 3. ĠSKAN RAPORU KEġĠF ÜCRETLERĠ (Yapı Kullanma Ġzin Belgesi) 1. Yapı Kullanma izni almadan iskan edilen her bağımsız bölüm için TL 2. Bina tretuvarı ve çevre düzenlemesi, maktuen TL 3. Yapı Denetim Sertifikası Ücreti (bina başı) TL Önceden yapı kullanma izin belgesi olan yapılarda Tadilat Ruhsatı Düzenlenmesi sonrası tekrar Yapı Kullanma İzin Belgesi müracaatlarında alt yapı katılım payı ve konteyner ücreti alınmaz. Ancak nitelik değişikliği, Bağımsız Bölüm Artışı, m2 artışı, Yatak sayısı artışı, sınıf değişikliği olduğunda yeni durumdaki fark ücreti alınır. Fark ücretinin hesabı yapılırken içinde bulunan yılın Gelir Tarifesindeki güncel rakamlar üzerinden hesap yapılır. B. ALT YAPI KATILIM PAYI 1. Bağ. Bölüm için mal sahibi her dairesinin ve işyerinin iskanını alırken 10

11 beher daire başına TL 2. Oteller ve pansiyonlardan yatak başına TL 3. Restoran ve Benzerleri TL m2. üzeri depolar m2x 1.55 TL 5. Fabrikalar TL 6. Benzinlikler TL 7. İskana esas olmak üzere keşif ücreti (her bağımsız bölüm için) TL KONTEYNER ÜCRETĠ 1. Meskenlerden bağımsız bölüm için TL 2. Ticarethanelerden m TL 3. 5 Yıldızlı Otellerden TL 4. 4 Yıldızlı Otellerden TL 5. 3 Yıldızlı Otellerden TL 6. 2 Yıldızlı Otellerden TL 7. Yıldızsız Otel, turistik pansiyon ve moteller TL 8. Diğer Sınıflardan TL 9. Ev Pansiyonu işletenlerden TL NOT: 5 yıldızlı otellerden, 100 yatağa kadar olanlardan tarifedeki ücret, 100 yataktan sonraki her yatak sayısı için ilave olarak, 5 yıldızlılardan ilave TL, 4 yıldızlılardan TL, 2-3 yıldızlı otellerden 50 yatağa kadar tarifedeki ücret, 50 yataktan sonra her yatak için ilave TL ücret alınır. 4. Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ ÜCRETĠ 1. Şantiye şeflerinden TL 2. Müteahhitlerden TL 5. APLĠKASYON TEMEL SUBASMAN VĠZESĠ ÜCRETLERĠ A) APLĠKASYON 1- Mesken ve işyerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için... 1,20 TL 2- Otel, motel, pansiyon, vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatların toplam inşaat alanı m2 üzerinden... 1,30 TL 3- Mesken ve işyerlerinin aplikasyon yapılanlarından (bina başına); keşif ücreti ,00 TL 4- Kot verme (Bina başına) ,00 TL NOT: 4708 Sayılı yasa kapsamında inşaat ruhsatı alanlardan aplikasyon, keşif, kot verme ve yasal harç ile ücretlerin dışında başka bedel alınmaz. Aplikasyon vizesi temel seviyesine kadar yaptırmak zorunludur. B) TEMEL VĠZESĠ ÜCRETLERĠ 1-Mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 si için... 1,20 TL 2-Otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2... 1,30 TL C) SUBASMAN VĠZESĠ ÜCRETLERĠ 1-Mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için... 1,20 TL 2-Otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2... 1,30 TL NOT: Aplikasyon, Temel ve subasman vizeleri yapılmadan ruhsat ve eklerine uygun olup, inşaata devam edenlerden vize ücretleri 4 misli,1997 tarihinden önceki ruhsatlarda 5 misli fazla ile alınır. ORTAK HÜKÜMLER 1. İşyeri açma ruhsat suretlerinden TL 2. Evlenme cüzdanı suretlerinden TL 3. Evlenme cüzdanı zayiinden TL 4. Tarife tasdik ücreti TL 5. Kayıt tasdik ücreti TL 6. Vergi değeri kayıt ücreti 5.00 TL 7. Esnaf kontrol defteri TL 11

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 2 GELĠR ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 10 EMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 10 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 11 1.ZABITA ġube MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :194 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI b) MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELĠR TARĠFESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ 02/09/2014 2014/54 S.NO ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA NO MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2-3-22-23-24 EGLENCE VERGĐSĐ 2-3 ĐLAN REKLAM VERGĐSĐ 22-23-24

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve 35,00 takılan levha, yazı,

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden"

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Harç 2464 S.K. 81. md. İşyeri Açma ve çalışma Ruhsat Harcı (beher m 2 için) m² 0,85 01.6.9.54 Harç 2464 S.K. 81. md. Muayene,

Detaylı

YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü

YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü YILI GELİR TARİFESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü Türü Adı Madde 1 2464 s.k. - 97. md. Merdivenli itfaiye aracı kira ücreti Saat 270,00 2464 s.k. - 97. md. Çok maksatlı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Yılı

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 4 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Detaylı