MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ"

Transkript

1 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar, gece kulübü (pavyon, lokanta, kabare, dansing ve diskoteklerden); 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 20.Maddesinin 3. bendi gereği, günlük TL 2- Turistik tesisler, tatil köyü gibi yerlerden günlük TL 3- Bilardo ve masa futbolu salonlarından (masa başına) günlük TL 4- Bowling salonu işletenlerden günlük TL 5- Düğün salonlarından (düğün başına) TL 6- Lunaparklardan günlük TL 7- Buz Pateni işletenlerden günlük TL 8-Emniyet Müdürlüğünce ruhsatlandırılan internet cafe vb. eğlence yerlerinden oyun oynatma ruhsatı alan işletme yerlerinden günlük TL B- BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLAN YERLERDEN; 1 - Biletle girilmesi zorunlu olan (bir yerli içki karşılığı) kişiye hizmet verebilen disko, bar ve benzeri yerlerden günlük(aqua Park) TL ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir. TARĠFE VE NĠSPET 1-İlan ve Reklam Vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 15.maddesinde belirlenen azami sınırdan tahakkuk ve tahsil olunur. A- Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların ve her m 2 sinden yıllık TL B- Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2 sinden yıllık TL C- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık TL D- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için KR 2- İlan ve Reklam yerleri; Belediye Meclisi veya Encümenince fiyatları, ihale edilen firmalarca belirlenmek üzere ihale edilebilir. Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde, her türlü ilan ve reklam yapılması veya yaptırılması talebinde bulunanlardan, ilan ve reklam vergisinden ayrı olarak; aşağıda belirlenen ücretler tahakkuk ve tahsil olunur. UMUMA AĠT YERLER ĠLE BELEDĠYEMĠZ MÜLKĠYETĠNDE BULUNAN VE ĠHALE DIġINDA ĠLAN VE REKLAM YAPILMASI AMACIYLA TAHSĠS EDĠLEN YERLERDEN ALINACAK ĠLAN ASMA TAHSĠS VE BASIM ÜCRETĠ TARĠFESĠ I- ĠLAN VE REKLAMIN YAPILACAĞI YERLER 1- Elektrik direkleri, 2- Bilboard reklam panoları, 3- Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri, 1

2 4- Umuma ait yerlerde bulunan ilan asma yerleri, 5- Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler, 6- Özel Mülkiyete konu bina ve arsalar üzerine konan ışıklı ve ışıksız ilan ve reklamlar. II- ĠLAN VE REKLAM YERĠ ÜCRETLERĠ A- SABĠT ĠLAN VE REKLAM YERLERĠ 1 - IġIKSIZ ĠLAN VE REKLAMLAR a - Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (İşyerleri,dükkanlar vs.) ön yüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2'si... b- Umuma ait yerlerde(meydan,cadde,bulvar, anaarter, tretuar,belediye mülkü arsalar, büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2'si TL TL 2- IġIKLI ĠLAN VE REKLAMLAR a-belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (işyerleri,dükkanlar,kaldırım, refüj, yeşil alan, vs) önyüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2'si... b- Umuma ait yerlerde(meydan,cadde,bulvar, anaarter, tretuar,belediye mülkü arsalar, büfeler, bariyerler,alt ve üst geçitler)yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2'si TL TL B- GEÇĠCĠ ĠLAN VE REKLAM YERĠ ÜCRETLERĠ: 1-a- Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (işyerleri,dükkanlar vs.)ön yüzleri ve cephelerine konulacak geçici ilan ve reklamların (bez ilan,afiş vs.) haftalık m2'si TL b- Umuma ait yerlerde (meydan,cadde,bulvar,tretuar anaarter,belediye mülkü arsalar, büfeler,yeşil sahalar,kamuya ait arsalar,bariyerler,alt ve üst geçitler)geçici ilan ve reklamların(bez ilan,afiş vs) haftalık m2'si TL 2- Bilboard, megabord, raket ve benzeri panolar üzerine asılacak yada yapıştırılacak ilan ve reklamların haftalık m2 si TL C-Elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemiyle çalışan ilan ve reklamların Yıllık m2'si TL D- Özel mülkiyete konu gayrimenkullerin sağır duvarlarına ve siper duvarlarına (dijital baskı, duvar yazısı) konan ilan ve reklam panolarından; a- Işıksız ilan ve reklamların yıllık m2 si TL b- Işıklı ilan ve reklamların yıllık m2 si TL E Belediye mülkü dışında ve özel mülk içinde kalan yerlerde totem ayaklı tabela reklam panolarından; a Işıksız ilan ve reklamların yıllık m2 si TL b Işıklı ilan ve reklamların yıllık m2 si TL NOT: Umuma ait yerler ile Belediyemiz mülkiyetindeki yerlerde; ilan reklam asma tahsis ve basım ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde; birinci altı aylık dönem ile ikinci altı aylık dönemler vergilendirmede esas olarak baz alınır. Bu ücretlerin tahsilinde ise; yıl içerisinde mükellef olanlarla, öteden beri mükellef olanlar ilan ve reklam vergileri ile birlikte, geçici süre ile ilan ve reklam yapma talebinde bulunanlar, ilan ve reklamın yapılmasından önce, ilan reklam asma tahsis ve basım ücretini ödemek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu yararına çalışan Dernek ve Vakıflardan, amaçlarıyla ilgili ilan ve reklama konu ilan asma ve tahsis ücretleri tahsil edilemez. EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ ĠġGALĠYE HARCI: Usulüne uygun olarak izin verilmesi koşulu ile; 2464 Sayılı yasanın 52, 53, 54, 55, 56, 57. maddeleri gereği tahsil olunan harçtır. Bu harç m2 üzerinden tahakkuk ve tahsil olunur.yukarıda sayılan fıkralara göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken harçlar; 2

3 2464 sayılı yasanın 56. maddesi; 1-Pazar ve Panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin, her türlü mal ve yiyecek, içecek, giyim ve zücaciye satıcıları tarafından işgali m2 si... 0,50 TL 2-Yukarıdaki yerleri işgal eden hayvan satıcılarından; a- Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına günlük... 1,25 TL b- Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına günlük... 3,00 TL maddenin 3 numaralı bendinde yazılı işgallerde; a- Her taşıttan beher saat için... 2,00 TL b- Park metre çalıştıran yerlerde beher saat için... 2,50 TL Harçların tahakkuk ve tahsilinde aşağıda belirtilen belirlenen hükümler uygulanır. a- Geçici süre ile işgale izin verilen durumlarda; işgale izin verilmeden önce, b- Uzun süreli işgal durumunda ise; işgale konu ayın 15 ine kadar tahakkuk ve tahsil olunur. Süresinde ödeme yapılmaması durumunda; tahakkuk etmiş harçlar, 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 51. Maddesi gereği gecikme zamlı tahsil olunur. İşgale konu yer tahliye ettirilir. 1- Sergi salonu kira ücreti günlük.... 6,00 TL 2- Müzayede mahalli kiralama ücreti günlük... 50,00 TL 3- Ticari maksatla yer kiralama ücreti günlük... 75,00 TL a- Ayakkabı tamircileri aylık... 30,00 TL b- Ayakkabı boyacıları(lostra salonu) aylık... 75,00 TL c- Turistik Eşya Satıcıları aylık... 75,00 TL d- Çakmak Tamircileri aylık... 60,00 TL e- Resim ve El Sanatları Büfesi aylık... 75,00 TL f- Sabit ve seyyar semt pazarlarında satış yapmak üzere faaliyet gösteren veya yer kiralamak suretiyle talepte bulunanlarla ilgili olarak, bulunduğu mahalle ve yerin özelliğine bağlı olarak, yer kiralama ücretleri Belediye Encümenince yıllık olarak belirlenir, belirlenen yer kiralama bedelleri yılda dört defa Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında tahakkuk ve tahsil olunur. Kiralama bedelini ödemeyenler pazardan tahliye ettirilir. g- Yaya kaldırımlarına sondaj yapılması izni günlük m2 si... 75,00 TL 4- Belediyemizin hissedarı bulunduğu, taşınmaz mallardaki hisselerimizin satılması talebinde bulunulması halinde; Belediyemiz Encümenince satışına karar alınması, ve bedel takdiri için, İl Takdir Komisyonundan veya Kamulaştırma yasası kapsamında oluşan takdir komisyonuna bedel takdirinin yapılmasına karar verildiği takdirde, Parsel başına TL. Takdir Ücreti peşin olarak tahsil olunur. Satış talebinden, alıcı tarafından vazgeçilmesi durumunda; tahsil olunan bedel iade edilmez. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ OTOPARK ÜCRETLERĠ Tespit edilen otopark ücretlerinin, aģağıda belirtildiği Ģekilde uygulanması 2014 Mali Yılında Uygulanacak Otopark ücretinin otoparklarda herkesin görebileceği yere asılmasına: Asmayanlara ve fiyatlara uymayanlar hakkında önce yazılı ihtar, sonra açık otopark iģletmelerine TL kapalı otopark iģletenlerine TL para cezası kesilmesine üçüncü defa ihlali halinde anılan iģyerinin bir ay süre ile kapatılmasına; TaĢıt Nev ileri Günlük Saatlik Aylık Otomobil Açık Otoparklar 6.00 TL Abonman TL Açık Otoparklar 6.00 TL 0-5 Saate Kadar Açık Otoparklar 7.00 TL 5 Saat Sonrası Kapalı Otoparklar 7.00 TL Abonman TL Kapalı Otoparklar 7.00 TL 0-5 Saate kadar Kapalı Otoparklar 8.00 TL 5 Saat sonrası Minibüs 7.00 TL Günlük Otobüs 9.00 TL Günlük Kamyonet 7.00 TL Günlük Kamyon 9.00 TL Günlük Tır TL Günlük Traktör 7.00 TL Günlük Römork 6.00 TL Günlük 3

4 Karavan 7.00 TL Günlük Taksi İşgaliye Ücreti TL Yıllık TATĠL GÜNLERĠ ÇALIġMA RUHSAT HARCI (YILLIK) a- Berber, kuaför ve terziler TL b- İşyerinde imalat yapılmayan unlu mamul satış yerleri ve pastaneler TL c- Süpermarketler TL d- Garaj, yazıhane ve işletmeleri TL e- Taksi durakları TL f- İstisna kapsamına girmeyen diğer işyerleri TL g-fabrikalar TL h- Büyük alışveriş merkezleri içindeki işyerleri (AVM) TL ı- Büyük alışveriş Merkez içi (AVM) TL Not: Sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanununun, istisna hükümleri uygulanır. Not: 2-Yıllık olarak belirlenen Taksi işgaliye ücretleri; iki eşit taksitte, yarısı Haziran ayı sonuna kadar, diğer yarısı Aralık ayı sonuna kadar tahakkuk ve tahsil edilmesine, süresinde ödenmemesi halinde; 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanununun 51. Maddesi uygulanmak suretiyle tahsil edilmesine: Not: 3 Yukarıdaki tarifede belirtilen tutarlar asgari rakamlar olup, Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenip oluşturulacak tarifenin altında kalması halinde, Büyükşehir Belediyesince belirlenen tarife üzerinden uygulama yapılmasına; ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN HARÇ VE ÜCRETLERĠ Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 81.madde hükümlerince İşyeri açma izin harcı na tabi olduğundan, İşyeri açma izin harcı m2 başına... Muayene ve ruhsat rapor harcı... Mesul Müdürlük Belgesi TL TL TL A- Aynı Belediye sınırları içerisinde iş nevi değiştirilmeden, işyerini değiştirenlerden ruhsat harçları artan m2 üzerinden tahsil edilecektir. B- İşyerinin özelliği nedeniyle yasalardan kaynaklanan ruhsat yenileme ücretlerinden kontrol ve keşif ücreti dışında herhangi bir ücret tahsil edilemez. VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERİ MENġE-Ġ ÜCRETLERĠ Microchip olmayan Köpek/Kedi kayıt ücretleri... Microchip olan Köpek/Kedi kayıt ücretleri TL 5.00 TL KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ Spor tesisleri ve içerisinde bulunan spor sahalarının kiralanmasında kira ücretleri peşin tahsil edilerek makbuz kesilecektir. OYAK-ASTUR-ÇAĞLAYAN-75 YIL SPOR TESĠSLERĠ ÜCRET LĠSTESĠ FUTBOL GÜNDÜZ 1 Saat 25 TL AKŞAM 1 Saat 60 TL ABONE 1 Saat 50 TL Yaz ve Kış Spor Okulları 1 Saat 50 TL 4

5 TENĠS GÜNDÜZ 1 Saat 10 TL AKŞAM 1 Saat 20 TL Yaz ve Kış Spor Okulları 1 Saat 30 TL BASKETBOL GÜNDÜZ 1 Saat (TEK POTA) 5 TL GÜNDÜZ 1 Saat (ÇİFT POTA) 10 TL AKŞAM 1 Saat (TEK POTA) 10 TL AKŞAM 1 Saat (ÇİFT POTA) 20 TL Yaz ve Kış Spor Okulları 1 Saat 40 TL VOLEYBOL GÜNDÜZ 1 Saat 10 TL AKŞAM 1 Saat 20 TL STADYUMLAR M. ÇETĠNKAYA STADI GÜNDÜZ AKġAM Profesyonel Klüplere 1 Saat 500 TL 550 TL Özel ve Tüzel Şahıslara 1 Saat 750 TL 800 TL UĞUR MUMCU STADI GÜNDÜZ AKġAM Profesyonel Klüplere 1 Saat 150 TL 200 TL Özel ve Tüzel Şahıslara 1 Saat 200 TL 250 TL KONUKSEVER STADI GÜNDÜZ AKġAM Profesyonel Klüplere 1 Saat 150 TL 200 TL Özel ve Tüzel Şahıslara 1 Saat 200 TL 250 TL SPOR SALONLARI SÜLEYMAN EVCĠLMEN SPOR VE SERGĠ SALONU - ÇAĞLAYAN SPOR SALONU GÜNDÜZ AKġAM Profesyonel Klüplere 1 Saat 150 TL 200 TL Özel ve Tüzel Şahıslara 1 Saat 250 TL 300 TL Yaz ve Kış Spor Okulları 1 Saat 150 TL 200 TL Konser Toplantı vb. 1 Saat 300 TL 500 TL CĠMNASTĠK SALONU GÜNDÜZ 1 Saat 30 TL AKŞAM 1 Saat 60 TL Yaz ve Kış Spor Okulları 1 Saat 50 TL YAZ KIġ SPOR OKULLARI ÜCRETLERĠ Yaz ve kış spor okulları öğrenci katılım ücreti 1 Aylık 50 TL - İl ve ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Futbol Federasyonu, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu vb. tertipleyecekleri özel ve resmi müsabakalarda ve turnuvalar da yazılı müracaatları sonunda Başkanlık Oluru alınarak ücretsiz tahsis edilmesi sağlanabilecektir. - Tesislerde elektrik kullanılması halinde akşam tarifesi uygulanacaktır. - Yaz -kış spor okulları, Başkanlık Oluru alınmak suretiyle ücretsiz olarak düzenlenebilecektir. 5

6 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ ÇÖP BĠDONLARI SATIġI Belediyeden almak isteyenlerden: 1- Çöp konteyneri 750 Lt lik (saç) 1 adet TL Lt lik plastik çöp konteyneri 1 adet TL Lt lik plastik çöp konteyneri 1 adet TL Lt lik plastik çöp konteyneri 1 adet TL 5- Büyük kazan 1 adet TL 6-1 Adet Direk tipi çöp sepeti TL 7- Özel çöp bir yıllık konteyner başına TL 8- Çöp harici atıkların alınması, taşınması kamyon başı TL 9- Büyük işletmeler(otel,motel,hiper market)konteyner başına taşıması TL FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ AYKOME ġube müdürlüğünün almıģ olduğu kararlar doğrultusunda tahakkuk ve tahsil iģlemleri yapılır. ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ KONUT ve ĠġYERĠ ĠNġAAT (BĠNA ĠNġAAT) HARCI 1- KONUT ĠNġAATI M2 Başına beton, demir, kargir ve yarı kargir yapılarda Bakanlar Kurulu kararına uyulacaktır m2 ye kadar... Bakanlar Kurulunun 0,75 TL m2 ye kadar tarih ve 1,50 TL m2 ye kadar /8730 sayılı 2,25 TL m2 ye kadar... kararına göre 3,00 TL m2 den yukarı... 3,75 TL 2- ĠġYERĠ ĠNġAATI 1-25 m2 ye kadar... Bakanlar Kurulunun 3,00 TL m2 ye kadar tarih ve 4,50 TL m2 ye kadar /8730 sayılı 6,00 TL m2 den yukarı... kararına göre 7,50 TL 3- ZEMĠN AÇMA VE TOPRAK HAFRĠYAT HARCI Bakanlar Kurulunun tarih ve 2005/8730 sayılı kararına göre 1- Konut ve Ticaret Bölgesi(Beher m3)için Konut... Ticaret PLAN VE PROJE TASDĠK HARCI Konut ve Ticaret Bölgesi (Beher m3)için... 0,30 TL 0,35 TL 0,12 TL 5- PROJE ONAY ÜCRETLERĠ 1- Proje kontrol ücreti maktuen toplam inşaat alanı üzerinden m2 x... 1,11 TL 2- Peyzaj proje onay ücreti, m2x Konut + Ticaret... 1,15 TL 3- Mimari tadilat proje onayı ücreti, maktuen Konut + Ticaret ,00 TL 4- Vaziyet plan onay ücreti m2 x... 1,20 TL 5- Vaziyet planı tadilatı m2 x... 1,60 TL 6- Yıkım Ruhsat Ücreti, (Mevcut Ruhsatının toplam inşaat alanının) m2x... 0,20 TL 6

7 6- RUHSAT YENĠLEME ÜCRETĠ İmar Kanununa göre 5 yıl içerisinde bitirilemeyen yapılara (Aplikasyon-Temel-Su Basman vizelerinin yapılmış olması şartıyla) ruhsat yenilemesi yapılması halinde; a- 150 m2 ye kadar olan bağımsız bölüm başına... 40,00 TL b- 150 m2 den büyük konutlarda bağımsız bölüm başına... 55,00 TL c- 150 m2 den büyük işyerlerinde bağımsız bölüm başına... 70,00 TL d- Yapı tek bağımsız bölüm olan(villa-otel-motel-pansiyon-işyeri-ticari merkez vs.) toplam inşaat m2... 0,63 TL e- Keşif + Seviye tesbit ücreti (maktuen)... 66,00 TL f- Toplu Konut kooperatiflerinin kredi alabilmeleri ve alt yapı keşfi için daire başına... 11,50 TL g- Suret tasdik ücreti (Yapı ruh., iskan ruhsatı ve diğer belgeler için) belge başına.. 20,00 TL h- Kamu kurumları hariç proje tastik ücreti, proje başına... 40,00 TL j- Kurum tarafından Kurum, Kuruluş ve vatandaşlara (Kamu Kurumları hariç) çekilen ozalit, proje başına m2... 1,30 TL ı- Fotoğraf tasdik ücreti... 25,00 TL m- İmar arşiv dosya/klasör inceleme ücreti (bir adet ada/parsel için) ,00 TL n- Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarında düzeltme işlemi ile ilgili teknik rapor onay ücreti (blok başına) RAPOR ONAYI 275,00 TL 1- Statik-Kalorifer, tesisat her türlü rapor onayı beher rapor başına Konut + Ticaret İksa veya istinat duvarı proje inceleme onay ücreti maktuen Konut + Ticaret ,00 TL 150,00 TL 8- RÖLEVE VE TASDĠK ÜCRETĠ 1- Tadilatı yapılan röleve tasdik ücreti her metrekare için m2 X TL Anıtlar Yüksek Kurulunca onanan tasdik edilen projelere(tadilat-restorasyon v.b). uygulanır. 9- APLĠKASYON TEMEL SUBASMAN VĠZESĠ ÜCRETLERĠ A) APLİKASYON a- Mesken ve işyerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için... 1,20 TL b- Otel, motel, pansiyon, vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatların toplam inşaat alanı m2 üzerinden ,30 TL c- Mesken ve işyerlerinin aplikasyon yapılanlarından (bina başına); keşif ücreti ,00 TL d- Kot verme (Bina başına) ,00 TL NOT: 4708 Sayılı yasa kapsamında inşaat ruhsatı alanlardan aplikasyon, keşif, kot verme ve yasal harç ile ücretlerin dışında başka bedel alınmaz. Aplikasyon vizesi temel seviyesine kadar yaptırmak zorunludur. B) TEMEL VİZESİ ÜCRETLERİ a-mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 si için... b-otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2-1,20 TL 1,30 TL C) SUBASMAN VİZESİ ÜCRETLERİ a-mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için... 1,20 TL b-otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2-1,30 TL NOT: Aplikasyon, Temel ve subasman vizeleri yapılmadan ruhsat ve eklerine uygun olup, inşaata devam edenlerden vize ücretleri 4 misli,1997 tarihinden önceki ruhsatlarda 5 misli fazla ile alınır. 7

8 10- ZEMĠN ETÜDÜ KEġĠF VE ONAY ÜCRETĠ İnşaat ruhsat aşamasında alınmak üzere, YİBF esas (onaylı mimari projedeki) toplam m2 üzerinden m2 si... 0,35 TL 11- FOSSEPTĠK DENEYĠ ÜCRETLERĠ Yapılacak su deneyinden (her foseptik için) arazöz ücreti hariç ,00 TL 12- ASANSÖR PROJESĠ ONAY VE KEġĠF ÜCRETLERĠ 1- Asansör projesi onayında (yük, insan dahil) a) 5 kata kadar (5 kat dahil)... 45,00 TL b) 5 kattan yukarısı her kat için... 11,50 TL 2- Asansör keģif ücreti(yük, Ġnsan dahil) a) 5 kata kadar (5 kat dahil) ,00 TL b) 5 kattan yukarısı her kat için... 11,50 TL 3- Yürüyen merdiven proje onay ücreti ,00 TL NOT: 1 yürüyen merdiven sadece iniş veya sadece çıkış olacaktır. İniş ve çıkış merdivenleri ayrı değerlendirilecek olup sadece 1 iniş 1 merdiven; 1 çıkış 1 merdiven olarak değerlendirilecektir. 4- Yürüyen Merdiven KeĢif Ücreti ,00 TL NOT: Yürüyen merdiven sadece iniş veya sadece çıkış olacaktır. İniş ve çıkış merdivenleri ayrı değerlendirilecek olup sadece 1 iniş 1 merdiven; 1 çıkış 1 merdiven olarak değerlendirilecektir. 17- NUMARATAJ ġeflġğġ GELĠRLERĠ (ÜCRETLERĠ) 1- Kroki onayı, Yeni inşaat (işyeri-mesken) bağımsız bölüm başına... 82,00 TL 2- Numarataj belgesi, ruhsatlı binalarda MESKEN bağımsız bölüm başına... 82,00 TL 3- Numarataj belgesi, ruhsatlı binalarda İŞYERİ bağımsız bölüm m2 X... 1,20 TL 4- Numarataj belgesi, ruhsatlı binalarda tek bağımsız, otel-motel-işyeri-pansiyon-katlı iş merkezi,vb. bağımsız bölüm başına m2 X (ayrıca büyük oteller içerisinde numarası olmayan üniteler için kullanım alanı.m2 X 1,00 TL eklenir)... 1,20 TL 5- Dış kapı plakası... 77,00 TL 6- Şantiye suyu ve elektriği... 77,00 TL 7- Kroki tadilat bağımsız bölüm başına... 82,00 TL 8- Numarataj belgesi suret onayı... 82,00 TL 9- Şehir rehberi... 82,00 TL PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ PLAN TADĠLAT ÜCRETĠ Kişilerin müracaatı sonucu, Belediye Meclisine intikal edecek her plan tadilatı için aşağıdaki ücretler peşin alınır. ÜCRET TARĠFESĠ 1 Plan tadilatı ücreti tescilli alanlarda parsel m2 X3.30 TL tescilsiz alanlarda plan değişikliği onama sınırına göre m2 x 3,30 TL 2 Plan tadilatı aynı adada bulunan diğer parselleri de kapsayarak kesinleştiği takdirde, adadaki diğer parsellerden de plan tadilat ücreti çap aşamasında alınır. 3 Planlı alanda yapılacak imar planı değişikliğinde inşaat alanı artarsa artan her m2 inşaat alanı için TL iştirak ücreti alınır. Bu ücret alınmadan inşaat ruhsatı verilmez. 4 İmara açılması uygun bulunacak imar alanları ile uygulama alanları ve tarımsal karakteri korunacak yerleşim alanlarından hazırlanacak yeni uygulama imar planlama alanlarında harita-plan-imar katılım payı olarak emsal inşaat alanının her m2 si için 5,80 TL ücret alınır, bu ücret alınmadan inşaat ruhsatı verilemez. 5 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki konut dışı kentsel çalışma alanlarında inşaat ruhsatı verilirken inşaat m2 si için. 5,35 TL harita-plan-imar katılım payı ücreti alınır. 6 Resmi kurumların plan tadilat taleplerinden ücret alınmaz. KAYIT VE SURET HARÇLARI Verginin Tutarı (TL) a- Her sayfa başına... 0,75 TL b- Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden... 8,00 TL 8

9 ĠMAR ÇAPI ÜCRETĠ 1 - İmar çapı çıkacak imar parseli veya adasının, a m2 ye kadar olanlardan... 75,00 TL b m2 ye kadar olanlardan ,00 TL c m2 ye kadar olanlardan ,00 TL d m2 ye kadar olanlardan ,00 TL e m2 den fazla olanlar...m2x 0,02 TL 2- Çıkarılacak olan çapların suret tasdik ücreti a- A4 boy kağıtlardan her çap için... 27,00 TL b- A3 boy kağıtlardan her çap için... 33,00 TL 3- Pafta Başına Ozalit çekimi... 55,00 TL 4 Resmi kurumlara ve mahkemelere çıkarılacak imar çaplarından ücret alınmaz. HALĠHAZIR HARĠTA VE NĠRENGĠ ÜCRETĠ 1- Belediye sınırları içerisinde halihazır haritası yaptırmak isteyenlerden (halihazır arazi,büro kontrol ücreti) hektar başına ,00 TL 2- Mevcut haritalardan (poligon,nirengi,nivelman gibi) Adet başına ,00 TL ĠLK PARSELASYON HARCI 1- Ticaret Bölgesi (Beher m2 si)... 0,12 TL 2- Konut Bölgesi (Beher m2 si)... 0,09 TL PARSELASYON PLAN KONTROL ÜCRETĠ Parselasyon yapılan bölgelerde m2 si... 0,28 TL ĠFRAZ VE TEVHĠD HARCI 1- Ticaret Bölgesi (Beher m2 si)... 0,12 TL 2- Konut Bölgesi (Beher m2)... 0,09 TL ĠFRAZ VE TEVHĠD KONTROLLUK ÜCRETĠ TEVHĠD 1- İmar planı içerisinde kalan, oluşmuş iki adet parselin tevhidi için ,00 TL Tevhid edilen her fazla parsel için ,00 TL 2- İmar planı dışında kalan yerlerdeki parsellerin tevhidinde hektar başına ,00 TL ĠFRAZ 1- İmar planı içinde kalan, oluşmuş iki adet parselin ifrazı için ,00 TL 2- İfraz edilen her fazla parsel için ,00 TL 3- İmar planı dışında kalan parsellerin ifrazında hektar başına ,00 TL SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1- Kreş ve Gündüz Bakımevi (kapasitesi 80 kişilik)...kdv dahil ,00 TL 2- Huzur Evi Tek Kişilik Oda (kapasitesi 1X6 kişilik)... KDV dahil ,00 TL 3- Huzur Evi İki Kişilik Oda (kapasitesi 2X10 kişilik)...kdv dahil ,00 TL 4- Huzur Evi Üç Kişilik Oda (kapasitesi 3X6 kişilik)...kdv dahil ,00 TL ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Canlı Müzik İzin Belge Ücreti : İşletmeler için 750,00 TL OTELLER İÇİN 5000 m2 nin altında kalan oteller için 1.500,00 TL 5000 m2 nin üzerinde kalan oteller için ,00 TL 9

10 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Kullanma İzin Belgesi Sağlık Kontrolü Keşif Ücreti Ada Parsel Başına TL YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU NİKAH ÜCRETLERİ (Hizmet Bedeli) Hafta içi Salon Törenli.. 100,00 TL Hafta içi Salon Törenli (17.00 den sonra). 200,00 TL Hafta sonu Salon Törenli. 150,00 TL Hafta sonu Salon Törenli (17.00 den sonra) 250,00 TL Otellerde Nikâh.. 300,00 TL Düğün salonu vs. yerler 150,00 TL Yukarıda belirtilen fiyatlara cüzdan ücreti ilave edilecektir. Oda nikâhlarında sadece cüzdan ücreti ödenir. Evlenme izin belgesi ücreti 20,00 TL Evlenme başvurusu evrak ücreti 20,00 TL Encümen karar sureti ücreti. Meclis karar sureti ücreti. Meclis tutanak sureti ücreti. 10,00 TL 10,00 TL 10,00 TL YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1. TAMĠRAT ĠZĠN ÜCRETĠ 3194 Sayılı imar kanununun 21. maddesine göre ruhsata bağlı olmaksızın (çatı değiştirme, sıva ve basit onarım gibi) tamir için verilen izinlerden bina başına Apartman Dışı Cephe (blok başına) TL Konut TL Ticaret TL 2. YAPI KULLANMA ĠZĠN HARCI 1. Ticaret Bölgesi (Beher m2) için Bakanlar Kurulunun 0.40 TL 2. Konut Bölgesi (Beher m2) için tarih ve 0.30 TL 2005/8730 sayılı kararına göre 3. ĠSKAN RAPORU KEġĠF ÜCRETLERĠ (Yapı Kullanma Ġzin Belgesi) 1. Yapı Kullanma izni almadan iskan edilen her bağımsız bölüm için TL 2. Bina tretuvarı ve çevre düzenlemesi, maktuen TL 3. Yapı Denetim Sertifikası Ücreti (bina başı) TL Önceden yapı kullanma izin belgesi olan yapılarda Tadilat Ruhsatı Düzenlenmesi sonrası tekrar Yapı Kullanma İzin Belgesi müracaatlarında alt yapı katılım payı ve konteyner ücreti alınmaz. Ancak nitelik değişikliği, Bağımsız Bölüm Artışı, m2 artışı, Yatak sayısı artışı, sınıf değişikliği olduğunda yeni durumdaki fark ücreti alınır. Fark ücretinin hesabı yapılırken içinde bulunan yılın Gelir Tarifesindeki güncel rakamlar üzerinden hesap yapılır. B. ALT YAPI KATILIM PAYI 1. Bağ. Bölüm için mal sahibi her dairesinin ve işyerinin iskanını alırken 10

11 beher daire başına TL 2. Oteller ve pansiyonlardan yatak başına TL 3. Restoran ve Benzerleri TL m2. üzeri depolar m2x 1.55 TL 5. Fabrikalar TL 6. Benzinlikler TL 7. İskana esas olmak üzere keşif ücreti (her bağımsız bölüm için) TL KONTEYNER ÜCRETĠ 1. Meskenlerden bağımsız bölüm için TL 2. Ticarethanelerden m TL 3. 5 Yıldızlı Otellerden TL 4. 4 Yıldızlı Otellerden TL 5. 3 Yıldızlı Otellerden TL 6. 2 Yıldızlı Otellerden TL 7. Yıldızsız Otel, turistik pansiyon ve moteller TL 8. Diğer Sınıflardan TL 9. Ev Pansiyonu işletenlerden TL NOT: 5 yıldızlı otellerden, 100 yatağa kadar olanlardan tarifedeki ücret, 100 yataktan sonraki her yatak sayısı için ilave olarak, 5 yıldızlılardan ilave TL, 4 yıldızlılardan TL, 2-3 yıldızlı otellerden 50 yatağa kadar tarifedeki ücret, 50 yataktan sonra her yatak için ilave TL ücret alınır. 4. Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ ÜCRETĠ 1. Şantiye şeflerinden TL 2. Müteahhitlerden TL 5. APLĠKASYON TEMEL SUBASMAN VĠZESĠ ÜCRETLERĠ A) APLĠKASYON 1- Mesken ve işyerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için... 1,20 TL 2- Otel, motel, pansiyon, vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatların toplam inşaat alanı m2 üzerinden... 1,30 TL 3- Mesken ve işyerlerinin aplikasyon yapılanlarından (bina başına); keşif ücreti ,00 TL 4- Kot verme (Bina başına) ,00 TL NOT: 4708 Sayılı yasa kapsamında inşaat ruhsatı alanlardan aplikasyon, keşif, kot verme ve yasal harç ile ücretlerin dışında başka bedel alınmaz. Aplikasyon vizesi temel seviyesine kadar yaptırmak zorunludur. B) TEMEL VĠZESĠ ÜCRETLERĠ 1-Mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 si için... 1,20 TL 2-Otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2... 1,30 TL C) SUBASMAN VĠZESĠ ÜCRETLERĠ 1-Mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için... 1,20 TL 2-Otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2... 1,30 TL NOT: Aplikasyon, Temel ve subasman vizeleri yapılmadan ruhsat ve eklerine uygun olup, inşaata devam edenlerden vize ücretleri 4 misli,1997 tarihinden önceki ruhsatlarda 5 misli fazla ile alınır. ORTAK HÜKÜMLER 1. İşyeri açma ruhsat suretlerinden TL 2. Evlenme cüzdanı suretlerinden TL 3. Evlenme cüzdanı zayiinden TL 4. Tarife tasdik ücreti TL 5. Kayıt tasdik ücreti TL 6. Vergi değeri kayıt ücreti 5.00 TL 7. Esnaf kontrol defteri TL 11

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ T.C DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI GELİR TARİFESİ KDV DAHİL MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ BASILI EVRAK SATIŞ ÜCRETİ Belediyemiz tarafından yapılan evlendirmelerde kullanılan, Basılı

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2465 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-2:2016 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra Tarihi 05/09/204 Sayısı 20582433-302.03-93 BirleĢim 8 Oturum Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis BaĢkanı Hacı Uğur POLAT BaĢkanlığında, Celalettin GönültaĢ, Mehmet

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ 2012

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ 2012 T.C DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ 2012 BASILI EVRAK SATIŞ ÜCRETİ Belediyemiz tarafından yapılan evlendirmelerde kullanılan, Basılı evrak

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2464 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır.

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır. T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2464 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı UYGULANAN BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLEN 1- Plaka ücreti (Sokağa açıılan her bağımsız bölüm için) 19,00 21,00 2- Toprak

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 2016 YILI 01.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 1.OTURUM KARAR NO:68 Konunun Özü: 2017 Yılında Çalıştırılacak Olan Geçici İşçi Vize Onayı Hk. Yapılan işaretle oylama

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son Yasa değişikliği, 5281 sayılı Kanunla

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYESİ 2015 YILI VERGİ - HARÇ VE ÜCRET TARİFESİ BAKANLAR KURULU

TOROSLAR BELEDİYESİ 2015 YILI VERGİ - HARÇ VE ÜCRET TARİFESİ BAKANLAR KURULU MADDE 1- İLAN VE REKLAM VERGİSİ TOROSLAR BELEDİYESİ 2015 YILI VERGİ - HARÇ VE ÜCRET TARİFESİ Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A R :90 Tarifelerin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 11/12/2012 Salı günü saat 19.00 da toplanarak karara bağlanmasına, Rıdvan

Detaylı

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL. İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ İ MADDE : İMAR DURUMU ÜCRETİ ARSA(m2) 0 00 90,00 5,00 5,00 2 0 00 0,00 5,00 5,00 0 500 208,00 2,00 2,00 50m 2 den büyük,20 2,00 2,00 İmar durumu 5 temditlerinden 95,0,00,00

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI

TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma İlan-reklam, eğlence vergisi ödeme Çevre temizlik vergisi ödeme Hafta sonu çalışma ruhsatı alma Emlak vergisi ödeme Ö Ğ R E T

Detaylı

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 35.382.100 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 6.990.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 41.753.650 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 9.195.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ 2017

BELEDİYE GELİRLERİ 2017 BELEDİYE GELİRLERİ 2017 Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı (1 Nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :443 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi k) Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

MAKTU HARÇLARI. (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

MAKTU HARÇLARI. (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) MAKTU HARÇLARI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NA GÖRE ALINAN MAKTU HARÇLARIN TARİFELERİ BAKANLAR KURULUNCA BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 01.01.2005

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihi PerĢembe günü

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 75 TL 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti 2.1 Ağaç Başına % 10.5 TL 3 Harita İrtifak Tesisi Ücreti 3.1 İrtifak Tesisi Ücreti % 2 4 Fotoğraf Tasdik Ücreti 4.1

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYESİ 2016 YILI VERGİ - HARÇ VE ÜCRET TARİFESİ

TOROSLAR BELEDİYESİ 2016 YILI VERGİ - HARÇ VE ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İLAN VE REKLAM VERGİSİ A -VERGİLER 2016 TL Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ 01.12.2009 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI 2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI Belediye ve Meclis Başkanı Ömer BAYGIN, Meclis üyeleri Mehtap DEMİRSES BURKU, Orhan DANIŞMAN, İsmail ÇETİN, Kemal ESER, Ali Kemal ATAY, Sezai BERBER, Rıdvan ERDOĞAN, Yılmaz

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 40.122.980 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 13.243.500 2 Özel Tüketim Vergisi 6.500.500 51 Haberleşme

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY

2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY 2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan bazı vergi ve harçların miktarlarını, kanunda

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İstanbul 2006 Rehber Yapı Adası

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2016 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2016 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ 2016 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER TARİFENİN ADI SAYFA NO VERGİ VE HARÇ TARİFESİ 2 ÜCRETLER TARİFESİ 10 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 11 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 12 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 28.506.360 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 5.480.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı