AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi"
  • Oz Erem
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: İstanbul, 2012

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullamlabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi' nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınianna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi B2 Blok No:171 Başakşehir/İstanbul Tel: (212)

4 Tesvik 1 Destek Rehberi Serisi 5 1 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

5

6 içindekiler SUNUŞ... 7 I. AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde Sağlanan Destekler... 9 II. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Sağlanan Teşvikler III. K OSGEB Tarafından Sağlanan AR-GE Destekleri IV İhracatta Devlet Yardımlan Çerçevesinde Sağlanan AR-GE Destekleri V Yatırımlarda Devlet Yardımlan Çerçevesinde Sağlanan AR-GE Destekleri VI. TÜBİTAK Destekleri VII. TTGV Destekleri VIII. Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı IX. Türk Patent Enstitüsü (TPE) Destekleri... l65 X. Ekler Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Listesi..... nı 2. Başvuru M ereileri ve İlgili Kurumların İrtibat Bilgileri

7

8 SUNUŞ Türkiye 2000'li yılların başlarından başlayarak çok kapsamlı ve köklü bir dönüşüm 1 değişim sürecine girmiştir. Özellikle Türkiye ekonomisinin son 1 O yıllık dönemde sergiiemiş olduğu performans adeta bir başarı öyküsüne dönüşmüştür. Bu sayede Türkiye kalkınına yolunda önemli bir mesafe kat ederken, yakın bir gelecekte gelişmiş ülkeler arasına girebileceğinin de işaretlerini vermektedir. Türkiye'nin sanayi üretimi ve ihracat yapısına bakmak bunu görebilmek için yeterli olacaktır. Türkiye otomotiv, makine-imalat, elektrikelektronik, kimya, savunma sanayileri gibi orta-yüksek 1 yüksek teknolojili sanayi dallarında bölgesinin üretim üssü haline gelmektedir. Bu süreçte elbette gerçekleştirilen kapsamlı ekonomik ve yapısal reformların büyük payı olurken, Türkiye küresel pazarlardaki rekabet gücünü önemli derecede artırmıştır. Türkiye bölgesinde ekonomik 1 ticari açıdan bir çekim ve ağırlık merkezi, politik 1 diplomatik açıdan ise önemli bir aktör haline gelmiştir yılı için önümüze koyduğumuz hedefler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin önünde daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu aşikardır. Türkiye'nin küresel ölçekte daha üst sıralara tırmanabilmesi için, sanayileşmiş toplumdan bilgi toplumuna geçişi tamamlaması gerekecektir. Bu ise ancak ve ancak, teknolojik ve bilimsel faaliyetlere daha fazla kaynak ve efor tahsis edilmesi, AR-GE- Yenilik kültürünün toplumda daha fazla yaygınlaşması ve kökleşmesi ile mümkün olacaktır. Son yıllarda önemli bir gelişme içerisinde olmasına karşın, gerek gelişmiş, gerekse bazı gelişmekte olan ekononıilerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de AR-GE ve yenilik faaliyetlerine sarf edilen kaynaklar henüz arzu edilen seviyelere ulaşmamıştır. Gerek işletmelerimizin AR-GE ve yenilik kültürü edinebilmelerinin ve bu tarz faali-

9 yetlere daha fazla ağırlık vermelerinin sağlanması, gerekse bu alanlara yönelirken ihtiyaç duyacakları kaynakların belli oranlarda karşılanmasmda teşvik ve destek programları önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye'de AR-GE ve yenilik faaliyetlerine yönelik olarak, mevcut durumda birçok farklı teşvik 1 destek programı uygulanmaktadır yılında yürürlüğe giren "AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" bu çerçevede AR -GE ve yenilik faaliyetlerine önemli teşvik mekanizmaları getirmiştir. Bunun yanı sıra, KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından da söz konusu faaliyetlere yönelik çok çeşitli teşvik unsurlan sağlanmaktadır. Ayrıca AR-GE yatırımlarına, Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde de yer verilmiştir. Ancak gerek sözkonusu teşviklerin amacına ulaşması, gerekse AR -GE ve yenilik kültürünün toplurnda ve bilhassa özel sektörürnüzde yaygınlaşması açısından, AR-GE ve yenilik faaliyetlerine yönelik teşvik ve destek mekanizmaları hakkında işletrnelerimizde bir farkındalık yaratılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. "AR-GE, Yenilik, Bilim ve Teknoloji Destekleri" başlıklı çalışmamız da bu amaca yönelik olarak oluşturulmuştur. Bu itibarla, Türkiye'de yürürlükte olan tüm teşvik 1 destek mekanizmaları hakkında üyelerirnizi bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz "Teşvik 1 Destek Rehberi Serisi"nin beşinci cildi olan "AR-GE, Yenilik, Bilim ve Teknoloji Destekleri" adlı yayınımızın üyeleriınize, ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diler, yayında erneği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Uzman Yardımcısı Alper Ersan'a teşekkür ederinı. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

10 1. AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk1nda Kanun Çerçevesinde Sağlanan Destekler

11

12 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ ll 2008 yılında yürürlüğe giren "5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde AR -GE, yenilik ve teknoloji odaklı faaliyetlere esaslı destek mekanizmaları getirilmiştir. Sözkonusu destek unsurlarımn incelendiği bu bölüm, 5746 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a dayarnlarak hazırlanan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği" temel alınarak hazırlanmıştır. AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un amacı nedir? Kanun, AR-GE ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması hedefine yönelik olarak; ~ teknolojik bilgi üretilmesini, ~ üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasım, ~ ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, ~ verimliliğin artırılmasını, ~ üretim maliyetlerinin düşürülmesini, ~ teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, ~ rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini,

13 12 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 );> teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatınmlar ilear-ge'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlannın ülkeye girişinin hızlandınlmasını, ~AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılınasını desteklemek ve teşvik etmek amacı doğrultusunda oluşturulmuştur. Ne tür faaliyetler "Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti" (AR GE) olarak tanımlanmaktadır? 5746 Sayılı Kanun çerçevesinde; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılınası ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler "AR-GE Faaliyeti" olarak tanımlanmaktadır. Hangi faaliyetler "Yenilik" olarak tanımlanmaktadır? Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni

14 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 13 bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçler ile neticeleri "Yenilik" olarak tanımlanmaktadır Sayılı Kanun'un kapsamı nedir? AR -GE Kanunu; ~AR-GE Merkezleri, ~ Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri, ~ Teknogirişim Sermayesi İşletmeleri ~ TEKMER'ler (Teknoloji Merkezi İşletmeleri), ~ AR-GE ve Yenilik Projeleri'ne sağlanan destek unsurlannı kapsamaktadır Sayıh Kanun çerçevesinde sağlanan destek unsurlan nelerdir? AR -GE Kanunu kapsamında sağlanan destekler şunlardır: a) AR-GE indirimi b) Gelir Vergisi Stopaj ı Teşviki

15 14 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 c) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği d) Damga Vergisi İstisnası e) Teknogirişim Sermayesi Desteği a) AR-GE indirimi AR-GE indirimi'nin mahiyeti nedir? AR-GE indirimi Desteği çerçevesinde; )o> AR-GE Merkezleri'nde, ~Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri'nde, ~ Teknogirişim Sermayesi İşletmeleri'nde, )o> TEKMER'lerde, )o> Kamu kurum ve kuruluşlan ile kanunla kurulan vakıflar tarafından ve uluslararası fonlarcadesteklenen AR-GE ve Yenilik Projeleri'nde gerçekleştirilen AR -GE ve yenilik harcamalannın tamamı, 31/12/2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi'ne tabi kurum kazan-

16 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 15 cı ile Gelir Vergisi'ne konu ticari kazancın tespitinde %100 oranında indirim konusu yapılmaktadır. AR-GE indirimi çerçevesinde AR-GE Merkezleri'ne sağlanan ilave destekler nelerdir? 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden AR-GE Merkezleri için, o yıl yapılan AR-GE ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı da ilave olarak indirim konusu yapılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemine devredilerek ve takip eden yıllarda her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır. AR-GE indirimi'nden yararlanmak için hangi kuruma ve hangi belgelerle birlikte başvurulmalıdır? AR -GE indiriminden yararlanacak işletmelerin 1 kuruluşların, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde, aşağıda belirtilen belgeleri bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmeleri gerekecektir: > İlk defa AR-GE indiriminden yararlanacak olan AR-GE Merkezleri için "AR-GE Merkezi Belgesi"; proje esaslı AR-GE indiriminden yararlanacak olanlar için teknik kuruluşlarca düzenlenmiş olan "AR-GE ve Yenilik Projesi De-

17 16 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 ğerlendirıne Raporu" veya "Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu Karari" veyahut proje sözleşmesi. ~AR-GE ve Yenilik Projeleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ve Teknogirişim Sermayesi İşletmeleri için, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idaresince onaylanmış proje sözleşmesi ve eki iş planı; AR-GE Merkezleri ile TEKMER 'lerde yürütülen AR -GE ve yenilik projelerinin hangi aşamada bulunduğu, bu projelerin veya iş planının uygulama durumuna ilişkin belgeler. ~AR-GE indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibanyla yıllık tutarlan ve aynntılı dökümünü gösteren liste. ~ AR-GE Merkezleri, Teknoloji Merkezi İşletmeleri, AR-GE ve Yenilik Projeleri ile Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ve Teknogirişim Sermayesi İşletmeleri'nde çalışanların projeler itibanyla sayılan ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretleri, kesilen ve istisna edilen vergi tutarlanın gösteren liste. ~ Dışandan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutan, stopaj ve KDV tutarına ilişkin liste.

18 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 17 Ancak yukanda anılan belgelerin; AR-GE ve Yenilik Projeleri ile Teknogirişim Sermayesi İşletmeleri için destek veren kamu kurumu, kuruluşu, idaresi veya kanunla kurulan vakıf; AR-GE Merkezleri ile Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri için başvuru yapılan kamu kurumu; TEKMER'ler için Teknoloji Merkezi Müdürlüğü; Türkiye'nin antlaşmalada taraf olduğu ikili ya da çok taraflı uluslararası AR-GE işbirliği programlan fonlanndan mali olarak desteklenen AR-GE ve Yenilik Projeleri için TÜBİTAK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. b) Gelir Vergisi S topajı Teşviki Gelir VergisiStopajı Teşviki'nin mahiyeti nedir? Gelir VergisiStopajı Teşviki çerçevesinde; );> AR -GE Merkezleri, ~ Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri, );> Teknogirişim Sermayesi İşletmeleri, );> TEKMER'ler, );:- Kamu kurum ve kuruluşlan ile kanunla kurulan vakıflar tarafından ve uluslararası fonlarca desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE Projeleri'nde

19 18 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 istihdam edilecek AR-GE Personeli ile destek personelinin; bu çalışmalan karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90'ı, diğerleri için %80'i gelir vergisi istisnasına tabidir. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki çerçevesinde destek personeli ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mıdır? Gelir vergisi istisnasından yararlanacak destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı AR-GE personelinin sayısının% lo'unu aşamaz. Aşması halinde ise, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere istisna uygulanmaktadır. Brüt ücretierin aynı olması durumunda ise, gelir vergisi istisnası uygulanacak destek personeli işverence belirlenecektir. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki'nden yararlanmak için hangi kuruma ve hangi belgelerle birlikte başvumlmabdır? Teşvik uygulamasında istisna, AR-GE ve yenilik faaliyeti kapsamında çalışmaya ilişkin ücret matralıma uygulanır ve sadece vergiye tabi ücret üzerinden tevkif edilen tutar muhtasar beyannameye yansıtılır. Muhtasar beyanname ekinde, istisnadan yaradandırılan ücretlilere ilişkin olarak içeriği Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek olan bildirim işverenlerce doldurolmalı ve bağlı bulunulan vergi dairesine verilmelidir.

20 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ DESTEKLERİ 19 c) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği'nin mahiyeti nedir? Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği çerçevesinde; ~AR-GE Merkezleri, ~Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri, ~ Teknogirişim Sermayesi İşletmeleri, ~ TEKMER'ler, ~ Kamu kurum ve kuruluşlan ile kanunla kurulan vakıflar tarafından ve uluslararası fonlarca desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE Projeleri'nde istihdam edilecek AR -GE ve destek personelinin; bu çalışmalan karşılığında elde edecekleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50'si, her bir çalışan için 5 yıl süreyle Devlet tarafından karşılanmaktadır.

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği çerçevesinde destek personeli ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mıdır? İşveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanacak destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı AR-GE personelinin sayısının %10'unu aşamaz. Aşması halinde ise, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere istisna uygulanmaktadır. Brüt ücretierin aynı olması durumunda ise, gelir vergisi istisnası uygulanacak destek personeli işverence belirlenecektir. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği'nden yararlanabilmek için hangi kuruma ve hangi belgelerle birlikte başvurulmalıdır? ıçın; Sigorta primi ışveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi ~Teknoloji Merkezi İşletmeleri'nin TEKMER Müdürlüğü'n- den, ~ Kamu kurum ve kuruluşlan ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenenar-ge ve Yenilik Projeleri'nde desteği veren kamu kurum/kuruluşu veya kanunla kurulan vakıftan, ~ Uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE ve Yenilik Projeleri için TÜBİTAK'tan,

22 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 21 ~AR-GE Merkezleri ile Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı'ndan, ~ Teknogirişim Sermayesi İşletmeleri için merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, ~ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsammda ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işverenlerin, sigortaimm bölgede fiilen çalışıp çahşmadığım denetlemekle yükümlü yönetici şirketten alacaklan belgeyle işyerinin bağh bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Sigorta Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekecektir. d) Damga Vergisi İ stisnası Damga Vergisi İstisnası'nm mahiyeti nedir? Her türlü AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi almmamaktadır, Damga Vergisi İstisnası'ndan yararlanmak için ne yapmak gerekir? Damga Vergisi İstisnası'ndan yararlanabilmek için;

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 ~ AR-GE ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılacak işlemleri belirten ve desteği veren kamu kurum ve kuruluşu, ~AR-GE Merkezleri ile Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri için başvuru yapılan kamu kurumu, ~ TEKMER'ler için TEKMER Müdürlüğü, ~ uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE ve Yenilik Projeleri için TÜBİTAK tarafından onaylı listenin işlem esnasında noter, resmi daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşlan gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olacaktır. e) Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknogirişim Sermayesi Desteği, 5746 Sayılı Kanun ve ilgi~ li yönetmeliğe ilave olarak ayrı bir mevzuatla da düzenlenınekte midir? Teknogirişim Sermayesi Desteği, 5746 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe dayarnlarak hazırlanan "Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde düzenlenmektedir.

24 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 23 Teknogirişim Sermayesi Desteği'nin kapsamı nedir? Teknogirişirn Sermayesi Desteği, örgün öğrenim veren üniversitelerin; >-herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da, >- lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı "İş Fikirleri"ni, desteği veren merkezi yönetim kapsarnındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini kapsamaktadır, Destekten, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra kurulmuş olan, girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilir, '"İş Fikri" tammı ne şekilde yapılmaktadır? Amacında; AR-GE niteliği, yenilikçi yönler, teknolojik ve ekonomik öngörüler bulunan ve sonucunda ulusal ve uluslararası dü-

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 zeyde olası teknoloji katkısı olması planlanan düşünceler "İş Fikri" olarak tanımlanmaktadır. Teknogirişim Sermayesi Desteği çerçevesinde "İşletme Yet~ kilisi" ne şekilde tanımlanmaktadır? "İşletme Yetkilisi", işletme düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan işletmeyi tek başına ve en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişidir. Teknogirişim Sermayesi Desteği'nin unsurları nelerdir? Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından, yukanda Teknogirişim Sermayesi Desteği'nin kapsamı çerçevesinde belirtilen koşullan sağlayan kişilere, bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın TL' ye kadar Teknogirişim Sermayesi Desteği geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır. Teknogirişim Sermayesi Desteği'nden yararlamlması durumunda, verilen destek tutarı AR-GE ve Yenilik Projelerine sağlanan diğer desteklerden düşülmekte midir? Teknogirişim Sermayesi Desteği'nden yaralanan işletmelerce hazırlanacak AR-GE ve Yenilik Projelerinin kamu kurum ve kuruluşlan tarafından desteklenmesi durumunda, destek tutarı, sözkonusu projelerin harcamalanndan veya desteğinden indirilmernektedir.

26 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ DESTEKLERİ 25 Teknogirişim Sermayesi Desteği kapsamında desteklenecek projeler için süre kısıtlaması var mıdır? Teknogirişim Sermayesi Desteği çerçevesinde verilecek desteğin süresi, iş fikri bazında en fazla 12 aydır. Ek süre verilmemektedir. Teknogirişim Sermayesi Desteği'nden yararlanmak isteyen başvuru sahibinin yukarıda belirtilen şartları sağladığını ne şekilde tevsik etmesi gerekmektedir? Teknogirişim Sermayesi Desteği'nden yararlanmak isteyen başvuru sahibinin; ~ "bir yıl içinde mezun olabilme" şartını sağladığını, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince, Teknogirişim Sermayesi Desteği için talepte bulunulacak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenecek bir yazıyla, ~ "diplomasını ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olma" şartını sağladığını ise, ilgili üniversiteler tarafından verilecek çıkış belgesi veya diplomayla tevsik etmesi gerekecektir.

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 TANIMLAR "AR-GE Personeli"nin hangi özelliklere sahip elemanlardan oluşması gerekmektedir? AR-GE Personeli, doğrudan AR-GE faaliyetlerinde görevli; 1) Araştınnacıları, 2) Teknisyenleri kapsarnalıdır. AR-GE Personeli kapsamında istihdam edilecek "Araştırmacılar" için aranan özellikler nelerdir? Araştırmacıların; AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsarnındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alacak, en az lisans mezunu uzmanlardan oluşması gerekmektedir. AR-GE Personeli kapsamında istihdam edilecek "Teknisyenler" için aranan özellikler nelerdir? Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının

28 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 27 teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler "Teknisyen" olarak tanımlanmaktadır. AR-GE "Destek Personeli" kimlerden oluşabilir? ilişkili; AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ~yönetici, ~ teknik eleman, ~ laborant, ~sekreter, ~işçi ve benzeri personel "Destek Personeli" kapsamında değerlendirilmektedir. AR-GE Merkezi'nin tanımı ne şekilde yapılmaktadır? Kanuni veya iş merkezi Türkiye' de bulunan sermaye şirketleri ile dar mükellef kurumların Türkiye' deki işyerlerinin,

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 ~ organizasyon yapısı içinde ayn bir birim şeklinde örgütlenmiş, ~ münhasıran yurtiçinde AR -GE faaliyetlerinde bulunan, ~ en az 50 tam zaman eşdeğer AR -GE personeli istihdam eden, ~ yeterli AR -GE birikimi ve yeteneği olan birinıleri "AR-GE Merkezi" statüsünde değerlendirilmektedir. AR-GE Merkezi Projeleri için başvuru ve değerlendirme merci hangi kuruluştur? ~ AR-GE Merkezi Projesi olan işletmeler, başvuru dosyasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na elden ya da posta yoluyla teslim edebilirler. ~ Projelerin değerlendirme ve denetimi, sekretaryasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılmaktadır. ~ Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından AR-GE Merkezi başvurusu olumlu olarak değerlendirilen işletmelerin "AR-GE Merkezi Belgesi", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilir.

30 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 29 AR-GE Merkezi Belgesi alabilmek için başvurularda aranacak asgari şartlar nelerdir? AR-GE Merkezlerine sağlanan destek ve teşviklerden yararlanmak üzere AR-GE Merkezi Belgesi almak için yapılacak başvurularda şu şartlar aranacaktır: a) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, AR-GE Merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam edilmesi, b) AR-GE Merkezlerinin Kanun kapsamındaki AR-GE faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, c) Başvuru yapan işletmenin; yeterli AR-GE yönetimi ile teknolojik varlıklar, AR-GE insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynaklan yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması, o) AR-GE Merkezlerinin, AR-GE ve destek personelinin AR-GE merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması, e) AR-GE Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış AR-GE ve yenilik program ve projelerinin buhmması,

31 30 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 f) AR-GE Merkezlerinin ayn bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması, g) AR-GE merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 'na göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması. "Rekabet Öncesi İşbirliği"nin tanımı ne şekilde yapılmaktadır? Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygularnalar tasarıayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, AR-GE faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeler, "Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri" olarak tammlanmaktadır. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri için aranan şartlar neuerdir? Rekabet Öncesi İşbirliği projelerinde birden fazla kuruşun yer alması zorunludur.

32 AR-GE, YENiLiK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 31 Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi başvuruları ne şekilde yapdmah.dır? Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için yürütücü işletme, protokolün düzenlenme tarihini müteakip 3 ay içerisinde hazırladığı proje başvurusunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na elden veya posta yoluyla iletmelidir. mıdır? Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri için süre kısıtlaması var Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinin süresi en fazla 36 ay olup, gerektiğinde azami 12 ay ek süre verilebilmektedir.

33

34 ll. T eknoloii Geliştirme Bölgelerine Soglonon Teşvikler

35

36 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 35 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hangi mevzuat ile d.üzenlenmektedir? Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve dolayısıyla bu bölgelerde gerçekleştirilecek "AR-GE, Yenilik ve Teknoloji" odaklı faaliyetlere sağlanan destekler, "4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" ile bu Kanun'a dayanılarak hazırlanan "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" çerçevesinde düzenlenmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Km.mım'nun arnacı nasıl ta~ mmlan.maktadır? Bu Kanun'un amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşlan ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması hedefi doğrultusunda; );;> teknolojik bilgi üretmek; );;> üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek; );;> ürün kalitesini veya standardım yükseltmek; );;> verimliliği artırmak; );;> üretim maliyetlerini düşürmek;

37 36 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 ~ teknolojik bilgiyi ticarileştirmek; ~ teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, ~ KOBİ'lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak; ~Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatınnı olanakları yaratmak; ~ araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak; ~ teknoloji transferine yardımcı olmak; ~ yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak olarak belirlenmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin tanımı nedir? Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelen fırmaların, belirli bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE Merkezi veya Enstitüsü'nün olanaklarından yararlanarak; teknoloji veya yazılım ürettikleri 1 geliştirdikleri,

38 AR-GE, YENİLİK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 37 teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda aynı üniversite, yüksek telmoloji enstitüsü ya da AR-GE Merkezi 1 Enstitüsü alanı içinde veya yakınında yer alan, e akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip teknopark:lar, "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde kimlere destek sağlanmaktadır? Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde; > Teknoloji Bölgesi "Yönetici Şirketleri"ne, > Girişimcilere, ~ Öğretim Üyelerine, > TGB içinde yer alan TEKMER'lerde, KOSGEE tarafından destek:lenmekte olan girişimcilere destek sağlanmaktadır.

39 3 8 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 Teknoloji Geliştirme Bölgesi "Yönetici Şirketleri" kimler tarafından kurulabilir? Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB)'nin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olacak "Yönetici Şirket"in kuruculan arasında, TGB 'nin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü veya kamu AR-GE Merkezi 1 Enstitüsü bulunmalıdır. Yönetici Şirket, "Anonim Şirket" statüsünde kurulmalıdır. Yönetici şirkete aynca; );- TOBB' a bağlı oda ve borsalar, );-Türkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederasyonu'na bağlı odalar, );- Birlikler ve federasyonlar, );- Yerel yönetimler, ~Bankalar ve finans kuruluşlan, ~ Yerli ve yabancı Özel Hukuk tüzel kişileri, );.> AR-GE ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler,

40 AR-GE, YENiLiK, BİLİM VE TEKNOLOJi DESTEKLERİ 39 );;- İlgili kamu kuruluşları, );;- İhracatçı Birlikleri de kurucu veya somadan ortak olarak iştirak edebilirler. Yönetici Şirketlerin görev tammlan ve yükümlülükleri nelerdi:r? Yönetici şirketler; );;- Bölge'nin kuruluş aşamasında planlama ve projelendirmenin yapılması, );;- gerekli altyapı ve üstyapı hizmetleri ile Bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi, );;- kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin kurulması, >- Bölge'nin ilgili mevzuata uygun biçimde yönetilmesi, );;- girişimcilerin ve üçüncü şahıslarm buna aykırı davranışlannın önlenmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınınası ile yükümlüdür.

41 40 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 5 Yönetici şirketlere sağlanan destekler nelerdir? Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde "Yönetici Şirketler" e sağlanan destek ve muafiyetler: Bölgelerin kurulması için gerekli alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı (Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak kaydıyla, geri ödemesiz olarak); Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlerde her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti; Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması kapsamında elde edeceklere kazançlara tarihine kadar vergi muafiyeti; Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerde "atık su bedeli" istisnası. Hazine'ye ait taşınmazlar için, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk 5 yılı bedelsiz olarak, izleyen yıllar için yatırım konusu taşınınazın emlak vergi değerinin binde 2 'si karşılığında irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni (Bu durumlarda, yönetici şirketlerden hasılat payı alınmamaktadır).

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5746 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa - 12 Mart 2008 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Detaylı

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Mart 2008 - Sayı: 26814 (*) Bu Kanun, 12.3.2008 tarih

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı RG de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI 1. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ 11 Nisan 2013 Aysun DÖRDÜ KOBİ Uzmanı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE AR-GE VE YENİLİKÇİLİK YATIRIMLARINDA SAĞLANAN DESTEKLER BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 21/11/2012 İçindekiler 1. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52

Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2008/33 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 13 Mart 2008 KONU : 5746 Sayılı Araştırma

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Amaç: Yeni

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 10277 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk.

Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk. Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk. Sayı: Tarih: 26/05/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1640-318 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ

Detaylı

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; 7 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27281 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 1. Giriş Bu Tebliğin

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı Kavramsal Çerçeve 5746 Ar-Ge Merkezi Tasarım Merkezi

Detaylı

KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA

KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA SUNUM PLANI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

Detaylı

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı Başvuru Şartları Proje programına, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile GİRİŞİMCİ statüsünde olan gerçek kişiler

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Kırıkkale Üniversitesi Teknokent'e kimler başvurabilir? a- Türkiye nin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Kamil ÖZKAN Gelir İdaresi Müdürü Ekim 2008 Araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri AR-GE DESTEKLERİ 1.TÜBİTAK - TEYDEB Destekleri 2.TTGV Destekleri 3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 4. İSTKA Destekleri TÜBİTAK TEYDEB DESTEKLERİ 1. 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Tanımlar. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Tanımlar. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değişiklik Öncesi Madde Metni Tanımlar Madde 3 Bu Kanunun uygulamasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, o) Teknisyen:

Detaylı

1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU A) TANIMLAR; Araştırma ve geliştirme (AR-GE) Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ Sadık URANLI Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TEŞVİK HAKKINDA KISA BİLGİLER II. TEMEL TANIMLAR III. TEŞVİK İÇERİĞİ Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta

Detaylı

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU Ömer AYDEMİR* 28 ÖZ Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kanun No. 4691 Kabul Tarihi : 26.6.2001 Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB Türkiye nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır. 1 İNKÜBATORLER, Kendi işini

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER AR-GE HARCAMALARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER Prof. Dr. Süreyya Sakınç YMM, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi GİRİŞ Küreselleşmenin, bilgi ve teknolojik alandaki gelişimlerin bir sonucu olarak rekabet,

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

Türkiye de Ar-Ge Destekleri

Türkiye de Ar-Ge Destekleri AR-GE MERKEZİ - 1 - Türkiye de Ar-Ge Destekleri Ar-Ge Merkezi Hakkında Genel Bilgilendirme Ar-Ge Merkezi Mali Destekler Hakkında Bilgilendirme Reform Paketi Yenilikleri - 2 - Ar-Ge Merkezi Tanımı Yasal

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-017 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Recep UZUNGİL San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 10.Ağustos.2016 ve 29797 Sayılı Resmi Gazete Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği TASARIM MERKEZLERİ 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI 5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2012 1 Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde rekabetin vazgeçilmez

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU. Kanun Numarası : 4691

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU. Kanun Numarası : 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası 4691 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI Mustafa İNANÇ * 1.Amaç ve kapsam Araştırma ve geliştirme ve

Detaylı

5746 SAYILI KANUN Md. 3/A SAYILI KANUN Md. 3/1 İndirimin Adı Ar-Ge İndirimi Ar-Ge ve tasarım indirimi İndirim kapsamına giren harcamalar

5746 SAYILI KANUN Md. 3/A SAYILI KANUN Md. 3/1 İndirimin Adı Ar-Ge İndirimi Ar-Ge ve tasarım indirimi İndirim kapsamına giren harcamalar 5746 SAYILI KANUN Md. 3/A 5746 SAYILI KANUN Md. 3/1 İndirimin Adı Ar-Ge İndirimi Ar-Ge ve tasarım indirimi İndirim kapsamına giren harcamalar Ar-Ge ve yenilik harcamaları Ar-Ge ve yenilik harcamaları ile

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/100 Ref: 4/100

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/100 Ref: 4/100 SĐRKÜLER Đstanbul, 09.07.2009 Sayı: 2009/100 Ref: 4/100 Konu: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN DAMGA VERGĐSĐ ĐSTĐSNASININ UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER 1. TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla,

Detaylı

AR-GE FAALĐYETLERĐNE VERGĐ VE SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ TEŞVĐKLERĐ

AR-GE FAALĐYETLERĐNE VERGĐ VE SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ TEŞVĐKLERĐ 12.03.2008/61 AR-GE FAALĐYETLERĐNE VERGĐ VE SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ TEŞVĐKLERĐ ÖZET : 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine

Detaylı

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu 5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ. Sadık URANLI Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ. Sadık URANLI Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. BÖLGELER HAKKINDA II. TEġVĠK VE MUAFĠYETLER 1- Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı TeĢviği 2-

Detaylı

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol TEKMER Nedir? TEKMER ler, KOSGEB Üniversite Kurum/Kuruluşlar (Sanayi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret Odası, Teknokent/ Teknopark/Araştırma Kurumları vb.) arasında işbirliği protokolü imzalanarak

Detaylı

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI Sunumun Adı AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI 13 Nisan 2016 İstanbul 2023 Ar-Ge Hedefleri Ar-Ge Reform Paketinin Amacı Ar-Ge Reform Paketinin Amacı 1. Tasarım faaliyetlerini desteklemek 2. Ar-Ge yatırımlarını

Detaylı

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar A GENEL AÇIKLAMALAR Harita B ÖRNEK UYGULAMALAR Personel Teşvikleri Ar-Ge / Tasarım İndirimi Damga Vergisi İstisnası

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark) destek ve muafiyet uygulamaları Nurettin Aktepe Hacettepe Teknokent A.Ş. Yasal Dayanaklar: a) 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu:

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

Sanayi Ar&Ge ve Yenilik Destekleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE

Sanayi Ar&Ge ve Yenilik Destekleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ticaret ve Sanayi Odası Kasım 2013 OSMANİYE Son yüzyılda Teknoloji, emek, sermaye,

Detaylı

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com Dernek olarak ana amacımız: Üretici firmaların ARGE faaliyetlerini geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları

Detaylı

AR-GE KANUNLARI Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

AR-GE KANUNLARI Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi AR-GE KANUNLARI 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi / Haziran.2016 Tasarım, Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Süreçleri İçin Önemli Kavramlar

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Şartları Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/13 TARİH: 14.03.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/13 TARİH: 14.03.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/13 TARİH: 14.03.2011 KONU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlanmıştır. 12.03.2011 tarih 27872 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla.

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla. Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar -Ge Projelerinin Desteklenmesi (Link) Hibe Kimler Başvurabilir Üniversite *UDHB nin sorumlu olduğu alanlarda Ar-Ge projesi yürüten üniversiteler

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı v Kavramsal Çerçeve v 5746 v Ar- Ge Merkezi v Tasarım

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı Teknokent Nedir? Teknokentler, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı,

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı, 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞ İŞTİRME BÖLGESB LGESİ PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. 2 yeni işletmelerin i kurulmasında girişimcilere imcilere ve özellikle teknik girişimcilere imcilere yardımc

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Daire Başkanı

Detaylı

Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Türkiye ye Hızlı Bakış GSYİH Ülke: 785,7 milyar USD GSYİH Kişi başı: 10.526 USD GSYARGEH/GSYİH: %0,84 (2010) 2023 Hedeflerimiz : İlk on ekonomi

Detaylı

Bu destek programı KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Bu destek programı KOSGEB tarafından yürütülmektedir. Bu destek programı KOSGEB tarafından yürütülmektedir. TEKNOYATIRIM NEDİR? Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi,

Detaylı