KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI"

Transkript

1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. brahim C. Haznedaro lu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, Ankara e-posta: Tel: Anahtar Sözcükler Kronik miyeloid lösemi, nilotinib, dasatinib, imatinib tirozin kinaz inhibisyonu KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI ÖZET Philadelphia kromozomu (+) kronik miyeloid lösemi (KML) miyeloid öncül hücrelerin artmış proliferasyonu ve azalan apoptozisi ile seyreden bir klonal neoplastik malign hastalıktır. Erken kronik faz KML de birinci basamak imatinib tedavisine yanıt değerlendirmesi European LeukemiaNet (ELN) ölçütlerine göre dikkatli biçimde yapılmalı ve imatinib yanıt yetersizliği, intoleransı, direnci, başarısızlığı hallerinde ikinci nesil tirozin kinaz inhibitörlerinden birine (dasatinib veya nilotinib) geçilmelidir. İmatinib intoleransı olan hastalarda hematolojik toksisite dışında çapraz intolerans olmadığı için ikinci nesil ajanlardan herhangi biri klinik tabloya ve hasta özelliklerine göre seçilebilir İmatinib yetmezliği veya başarısızlığında ikinci nesil TKİ seçiminde, BCR-ABL kinaz alan mutasyonları ve hastadaki eşlik eden diğer hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. İkinci nesil TKİ tedavisine optimal yanıt veren ve aynı zamanda transplant için uygun bir hastada, farmakoterapi ile devam etmek ya da transplanta gitmek hala klinik ikilemdir. İkinci nesil TKİne direnç ve BCR-ABL T315I mutasyonu allojeneik transplantasyon için mutlak endikasyondur. Üçüncü nesil TKI ponatinib (AP24534) henüz onaylanmamış olup ön araştırmalarda T315I mutasyonu olan hastalarda etki göstermiştir ve ileride ikinci nesil TKI ye direnç gösteren hastalarda da transplanta kadar kullanılabilecek gibi görünmektedir. 20

2 KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI 21 G R Kronik miyeloid lösemi (KML), miyeloid öncül hücrelerin artmış proliferasyonu ve azalan apoptozisi ile seyreden bir klonal neoplastik hastalıktır. Hastalık gelişim ve seyrinde temel patogenetik olay Philadelphia kromozomu (t(9;22)(q34;q11)) varlığıdır. KML nin günümüzdeki tedavisi kronik tirozin kinaz inhibisyonudur. Halen ülkemizde mevcut oral tirozin kinaz inhibitörleri (TKI) imatinib, dasatinib, ve nilotinib olarak sayılabilir. Erken kronik faz KML de birinci basamak imatinib tedavisine yanıt değerlendirmesi European LeukemiaNet (ELN) ölçütlerine göre dikkatli biçimde yapılmalı (Tablo 1) ve imatinib yanıt yetersizliği, intoleransı, direnci, başarısızlığı hallerinde ikinci nesil tirozin kinaz inhibitörlerinden birine (dasatinib veya nilotinib) geçilmelidir (Şekil 1). İkinci nesil TKI kullanımı sırasında da hastanın klinik, hematolojik, sitogenetik, ve moleküler izlemi dikkatli biçimde yapılmalı ve yeterli yanıt alınmadığında uygun donörü bulunan KML hastaları allojeneik kök hücre transplantasyonu açısından değerlendirilmelidirler. Mevcut klinik pratikte İmatinib başlanan KML hastalarında üç nedenle ikinci nesil tirozin kinaz inhibitörlerinden birine (dasatinib veya nilotinib) geçilmektedir. 1. İmatinib İntoleransı 2. İmatinib Direnci 3. İmatinibe Suboptimal Yanıt 1. matinib ntolerans İmatinib intoleransı olan hastalarda hematolojik toksisite dışında çapraz intolerans olmadığı için ikinci nesil ajanlardan herhangi biri klinik tabloya Tablo 1 Erken Kronik Faz kml de Birinci Basamak İmatinib Tedavisine Yanıt Değerlendirmesi

3 : 2 1 ve hasta özelliklerine göre tıpkı imatinib başarısızlığı seçim ölçütlerinde olduğu gibi seçilebilir (Şekil 1). Seçimde ilaçların yan etkileri ve hastada varolan komorbiditeler göz önünde tutulabilir. 2. matinib Direnci ve kinci Basamak Tedavi ELN tavsiyelerine göre imatinib doz artırılması, ikinci nesil TKİleri ve allojenik kök hücre transplantasyonu imatinib dirençli olgular için tedavi seçenekleridir. Birçok hasta yüksek doz imatinibe kayda değer bir yanıt elde edemez ve yanıt veren hastaların da çok büyük bir kısmı başlangıçtaki iyi yanıtlarını zaman içinde kaybederler. Bu yüzden, imatinib tedavisine başarısız olan hastalar için, tedaviyi ikinci nesil TKİne değiştirmek daha iyi bir seçenek olabilir (Tablo 2) (2-7). İkinci nesil TKİne direnç ve BCR-ABL T315I ekil 1 İmatinib başarısızlığında ikinci basamak tedavide başlanacak ikinci nesil tirozin kinaz inhibitörü (Dasatinib veya Nilotinib) seçim ölçütleri. Tablo 2 İntolerans ya da Başarısızlıktan Dolayı İmatinib Takiben Kullanılan Dasatinib ve Nilotinib Sonuçları

4 KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI 23 mutasyonu transplantasyon için mutlak endikasyondur. İkinci nesil TKİ tedavisine optimal yanıt veren ve aynı zamanda transplant için uygun bir hastada, farmakoterapi ile devam etmek ya da transplanta gitmek hala klinik ikilemdir. İkinci nesil TKİ seçiminde, BCR-ABL kinaz alan mutasyonları ve hastadaki eşlik eden diğer hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. BCR-ABL tirozin kinaz domen mutasyonlarının değerlendirmesi imatinib dirençli olgularda tavsiye edilmektedir (1). Y253F/H (imatinib ve nilotinib dirençli), E255K/V (imatinib ve nilotinib dirençli), F359V/C (nilotinib dirençli), F317L (dasatinib dirençli), V299L (dasatinib dirençli) ve T315I (mevcut tüm TKİlara dirençli) klinik olarak en önemli mutasyonlardır (8). Geniş çaplı bir çalışmada, imatinib dirençli/ BCR-ABL mutasyonlu hastaların % 43 ü ikinci nesil TKİne direnç ile ilgili bir ya da daha fazla mutasyona, dasatinib ya da nilotinib dirençli mutasyon, sahipti (8). Klinik olarak ilgili mutasyonların oranı, kronik faz KML hastalarında % 35 idi. Nilotinib dirençli mutasyonların frekansı (Y253H, E255K/V, ve F359V/C) kronik faz olgularında ~ % 21 idi, V299L mutasyonu nadirdi. Diğer dasatinib dirençli mutasyonu, F317L, barındıran hastalar % 6 oranında idi. T315I mutasyonu ise imatinib dirençli/ BCR-ABL mutasyonlu kronik faz KML hastalarında % 7.5 oranında görüldü. 3. matinibe Suboptimal Yan t Suboptimal yanıtı değerlendiren klinik çalışmalar göreceli olumsuz prognoz ile ilişkilendirmiştir. Hammersmith verisi, yanıtın elde edildiği zaman dilimine bağlı olarak suboptimal yanıtlı olgularda daha kötü tam remisyon, stabil tam remisyon, OS (Genel Sağkalım) ya da PFS (Progresyonsuz Sağkalım) sonuçlarını ortaya koymaktadır (9). Benzer sonuçlar GIMEMA çalışmasında da gözlenmiştir (10). Bu çalışma, 6. ya da 12. ayda suboptimal yanıtlı hastalarda optimal yanıtlı hastalara gore daha kötü nihai TSY, MMY ve EFS oranları oluştuğunu ortaya koymaktadır. Altıncı ayda suboptimal yanıtlı hastaların prognozu (bu zaman noktasında minimal ya da minor sitogenetik yanıt elde eden hastalar) IRIS çalışmasında da değerlendirildi (11). EFS oranı suboptimal yanıt elde eden hastalarda (% 58) optimal yanıt elde eden hastalara (% 85-91) göre daha düşüktü. Altıncı yılda AF/ BK transformasyon olmaksızın, sağkalım oranları, sırası ile, % 85 ve % idi. Elde edilen TSY değişiklikleri, suboptimal ve kısmi sitogenetik yanıtlı hastalarda, sırası ile, % 54 ve % 87 idi. MD Anderson Kanser Merkezi çalışma sonuçları da bu veriyi desteklemektedir (12). Bu çalışmada, 6.ayda suboptimal yanıt elde eden hastaların sonuçları özellikle çok çarpıcıdır. Bu olgular, imatinib tedavisine başarısız hastalar ile benzer olarak çok düşük olasılıkta (% 30) nihai TSY, EFS ve transformasyonsuz sağkalım oranlarına sahiptir. Transformasyon riski % 30 bulunmuştur. Sonuç olarak, bu olgularda optimal yanıta erişimdeki belirsizlik ve olumsuz kümülatif prognoz nedeni ile tedavinin değiştirilmesi tercih edilmelidir. Bununla birlikte, bu modifikasyonun nasıl yapılacağı konusu net

5 : 2 1 değildir. İmatinib doz arttırılması ya da ikinci nesil TKİlara değişim olası seçeneklerdir. Eğer doz arttırılması tercih edilecek ise, imatinib plazma seviyesi ve BCR-ABL kinaz domen mutasyonları testleri başarı olasığında ipuçları verebilir. İmatinib dirençli mutasyon olmaması ve düşük seviyede dirençli bir mutasyon varlığı oldukça yüksek olasılığa işaret etmektedir. Suboptimal hastalar için Avrupa Lösemi Ağı tavsiyeleri aynı doz imatinib tedavisine devam, ya da yüksek doz imatinib, dasatinib ya da nilotinibi içermektedir (1). İmatinib dirençli kronik faz KML hastalarının ikinci basamak tedavisi süresince, ikinci nesil TKİ başarısızlığı durumunda yani 3. ayda hiç sitogenetik yanıt elde edemeyen, 6. ayda minimal ya da daha kötü sitogenetik yanıt elde eden ya da 12. ayda kısmi sitogenetik yanıttan daha az yanıt elde eden hastalarda alternatif tedaviler düşünülmelidir (Tablo 3). Hematolojik toksisite ve bununla ilgili komplikasyonlar daha potent olmaları nedeni ile ikinci nesil TKİlarda daha sık ortaya çıkmaktadır. Dasatinib tedavisi altında plevral efüzyon ve nilotinib tedavisi altında gelişen hiperglisemi, bilirubin, karaciğer enzimleri, lipaz ve amilaz artışlarını içeren biyokimyasal anormallikler nadir değildir. Kronik faz KML de günde iki kez dasatinib 70 mg yerine günde tek doz dasatinib 100 mg uygulamasının etkinliğe müdahele etmeksizin önemli ölçüde daha az plevral efüzyon ve hematolojik toksisitelere neden olduğu bildirilmektedir (13-16). Yakın dönemde ikinci nesil TKI nin ilk basamakta kullanımı ile ilgili iki randomize faz III çalışma yayınlanmıştır. Dasatinib Versus Imatinib Study in Treatment-Naive CMLPatients (DASISION) (18) ve Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials Newly Diagnosed Patients (ENESTnd) (19) çalışmaları bu iki ilaca ilk basamak KML tedavisinde FDA ve EMA onayları getirmiştir. Dasatinib ve Nilotinib bu çalışmalarda imatinibe göre daha erken ve daha derin moleküler yanıtlar oluşturmuştur. Uzun dönem izlem verilerine göre bu olumlu yanıt durumları ikinci nesil TKI tedavisinin KML klinik seyrinde daha erken dönemlerde gündeme gelmesini sağlayabilir. Üçüncü nesil TKI ponatinib (AP24534) henüz onaylanmamış olup Tablo 3 ELN E Göre Kronik Faz Kml de İmatinib Dirençli Hastalarda İkinci Basamak Tedavi Olarak Dasatinib ve Nilotinibe Yanıt Tanımları

6 KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI 25 ön araştırmalarda T315I mutasyonu olan hastalarda etki göstermiştir ve ileride ikinci nesil TKI ye direnç gösteren hastalarda da transplanta kadar kullanılabilecek gibi görünmektedir (20). Kaynaklar 1. Baccarani M, Cortes J, Pane F, et al. Chronic myeloid leukemia: an update of concepts and management recommendations of European LeukemiaNet. J Clin Oncol 27: , Talpaz M, Shah NP, Kantarjian H, et al. Dasatinib in imatinib-resistant Philadelphia chromosome positive leukemias. N Engl J Med 354: , Hochhaus A, Kantarjian HM, Baccarani M, et al. Dasatinib induces notable hematologic and cytogenetic responses in chronic-phase chronic myeloid leukemia after failure of imatinib therapy. Blood 109: , Hochhaus A, Baccarani M, Deininger M, et al. Dasatinib induces durable cytogenetic responses in patients with chronic myelogenous leukemia in chronic phase with resistance or intolerance to imatinib. Leukemia 22: , Kantarjian H, Pasquini R, Lévy V, et al. Dasatinib or high-dose imatinib for chronic-phase chronic myeloid leukemia resistant to imatinib at a dose of 400 to 600 milligrams daily. Two-year follow-up of a randomized phase 2 study (START-R). Cancer 115: , Kantarjian H, Giles F, Wunderle L, et al. Nilotinib in imatinib-resistant CML and Philadelphia chromosome-positive ALL. N Engl J Med 354: , Kantarjian HM, Giles F, Gattermann N, et al. Nilotinib (formerly AMN107), a highly selective BCR-ABL tyrosine kinase inhibitor, is effective in patients with Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous leukemia in chronic phase following imatinib resistance and intolerance. Blood 110: , Branford S, Melo JV, Hughes TP. Selecting optimal second-line tyrosine kinase inhibitor therapy for chronic myeloid leukemia patients after imatinib failure: does the BCR-ABL mutation status really matter? Blood 114: , Marin D, Milojkovic D, Olavarria E, et al. European LeukemiaNet criteria for failure or suboptimal response reliably identify patients with CML in early chronic phase treated with imatinib whose eventual outcome is poor. Blood 112: , Castagnetti F, Gugliotta G, Breccia M, et al. Suboptimal response to imatinib 400 mg daily for chronic myeloid leukemia in early chronic phase: a GIMEMA CML WP analysis of 423 consecutive patients. Haematologica 94[suppl 2]: A0628, Hochhaus A, O Brien SG, Guilhot F, et al. Six-year follow-up of patients receiving imatinib for the first-line treatment of chronic myeloid leukemia. Leukemia 23: , Alvarado Y, Kantarjian H, O Brien S, et al. Significance of suboptimal response to imatinib, as defined by the European LeukemiaNet, in the long-term outcome of patients with early chronic myeloid leukemia in chronic phase. Cancer 115: , 2009.

7 : Kantarjian H, Cortes J, Kim DW, et al. Phase 3 study of dasatinib 140 mg once daily versus 70 mg twice daily in patients with chronic myeloid leukemia in accelerated phase resistant or intolerant to imatinib: 15-month median follow-up. Blood 113: , Saglio G, Kantarjian H, Hochhaus A, et al. Dasatinib 140 Mg Once Daily (QD) Demonstrates Equivalent Efficacy and Improved Safety Compared with 70 Mg Twice Daily (BID) in Patients with Chronic Myeloid Leukemia in Blast Phase (CML-BP): 2-Year Data from CA Blood 112: A3226, Shah NP, Kantarjian HM, Kim DW, et al. Intermittent target inhibition with dasatinib 100 mg once daily preserves efficacy and improves tolerability in imatinib-resistant and -intolerant chronic-phase chronic myeloid leukemia. J Clin Oncol 26: , Shah NP, Kim DW, Kantarjian HM, et al. Dasatinib Dose-Optimization in Chronic Phase Chronic Myeloid Leukemia (CML-CP): Two-Year Data from CA Show Equivalent Long-Term Efficacy and Improved Safety with 100 Mg Once Daily Dose. Blood 112: A3225, Jabbour E, Fava C, Kantarjian H. Advances in the biology and therapy of patients with chronic myeloid leukaemia. Best Pract Res Clin Haematol 22: , Kantarjian H, Shah NP, Hochhaus A, et al. Dasatinib versus imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 362: , Saglio G, Kim DW, Issaragrisil S, et al. Nilotinib versus imatinib for newly diagnosed chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 362:2251-9, O Hare T, Deininger MW, Eide CA, Clackson T, Druker BJ. Targeting the BCR- ABL signaling pathway in therapy-resistant Philadelphia chromosome-positive leukemia. Clin Cancer Res. 2011;17:

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç

Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç güncel gastroenteroloji 12/3 Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç Benan KASAPOĞLU 1, Cansel TÜRKAY 2 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması Araştırma 69 Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması COMPARISON OF THE EFFECTS AND UTILIZATION INCIDENCE OF HORMONAL

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Diyabet çok hızlı olarak global epidemik problem haline gelmiş bir hastalıktır.

Diyabet çok hızlı olarak global epidemik problem haline gelmiş bir hastalıktır. DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:113-120 Yeni antidiyabetik ilaçlar Kubilay Ükinç 1, Alper Gürlek 2, Aydan Usman 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Olgu Sunumu 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2012, 131-135

Olgu Sunumu 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2012, 131-135 Olgu Sunumu KMML Hastasında Santral Sinir Sisteminde Gelişen Myeloid Sarkom ve AML'ye Dönüşüm AML TRANSFORMATION AND MYELOID SARCOMA IN CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN CMML PATIENT Selda KAHRAMAN 1, Pınar ATACA

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu e-posta: beghi@marionegri.it - web: www.lice.it İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu Diagnosis and Treatment of the First Epileptic Seizure: Guidelines of the Italian

Detaylı

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2 Yeni Tıp Dergisi 2014;31:83-87 Derleme Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplere Göre Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Surgical treatment approaches according to the molecular subtypes in breast cancer) Aydan

Detaylı

Özgün Araştırma Original Investigation

Özgün Araştırma Original Investigation 154 Özgün Araştırma Original Investigation Antrasiklin ile tedavi edilen yaşayan asemptomatik çocuklarda uzun dönemde gelişebilecek kardiyotoksisitenin erken tanısında dobutamin stres ekokardiyografinin

Detaylı

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 021201 (1-13) AKU J. Sci. 11 (2011) 021201 (1-13) Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi

Detaylı

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Sağlık bilimlerindeki ilerlemelere, tanı ve tedavi girişimlerindeki KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ: ERKEN TANIDA NE KADAR ÖNEMLİ?

Sağlık bilimlerindeki ilerlemelere, tanı ve tedavi girişimlerindeki KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ: ERKEN TANIDA NE KADAR ÖNEMLİ? REVIEW/DERLEME KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ: ERKEN TANIDA NE KADAR ÖNEMLİ? Neriman Akyolcu, Gülay Altun Uğraş İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı