TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ"

Transkript

1 TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve Faks No : Faks c) Elektronik Posta Adresi : ; 2- İhale konusu : Söğütözü Mahallesi Cad. No: Çankaya/ANKARA adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 11,25 m² lik alanda KURU TEMİZLEME olarak (İstekli, çevreye kesinlikle zarar vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.) ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın, patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir. Vukua gelecek bu tür hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar, ziyan ve yükümlülükler istekliye aittir.) faaliyet göstermesi şartı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği esasları dahilinde Kapalı Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile kiraya verme ihalesi yapılmasıdır. 3- İhale İle İlgili Bilgiler a) Yapılacağı Yer : TPAO Genel Müdürlüğü /İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Söğütözü Mah Cad. No:86 Söğütözü/ANKARA b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 14 Şubat 2013 / c) İhalenin Tarih ve Saati : 14 Şubat 2013 / İhaleye Katılma Şartları a) Şartname Satın Alma : Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 30 TL (Otuz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir. b) Geçici Teminat : Aşağıda belirtilen geçici teminatın Vakıfbank TPAO Şubesindeki hesabına yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir. c) İstenen Belgeler : Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen belgelerin; belirtilen tarih ve saate kadar TPAO Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf içinde teslim edilmesi gerekmektedir. 5- Şartname İnceleme : İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel Müdürlüğü Ana bina A-3 no lu odadan ya da adresinde ücretsiz olarak incelenebilir. 6- İhaleye İştirak : İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir. 7- TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8- KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ YERİ: KONUMU: ALANI: MUHAMMEN BEDEL (KDV hariç): GEÇİCİ TEMİNAT: Ankara Kuru Temizleme 11,25 m² 1584 TL/Yıl Teklif Edilen Yıllık Bedelin %10 undan Az Olmayacaktır

2 TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURU TEMİZLEME ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA ANKARA Söğütözü Mahallesi 2180.Cad. No: Çankaya / ANKARA adresinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde KURU TEMİZLEME olarak faaliyet gösterilecek olan 11,25 m² lik alanı gördüm. İlgililerden etraflıca bilgi aldım. İhale dosyasını eksiksiz olarak inceledim. Sözleşme ve ekleri tamamen okuyup kabul ettim. Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü nün Ankara da maliki bulunduğu ve ilgili dosyasında özellikleri belirtilen alanları sadece KURU TEMİZLEME işletmeciliği üzerine faaliyet göstermek şartıyla (KDV hariç). TL./Ay x 12Ay = TL./Yıllık (... Türk Lirası) bedelle, aylık kira karşılığında kiralamayı, bu kira bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. Adı ve SOYADI / Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza

3 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜK KAMPÜSÜ İÇERİSİNDE BULUNAN KURU TEMİZLEME ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİNE AİT TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ MADDE 1 - İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER İş Sahibi İdarenin; a) Adı : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah Cad. No: Çankaya / ANKARA c) Tel. No : d) Faks No : e) E-posta : f) Bilgi Alınacak Kişiler : Sema TİREK, Günay YILDIZ (Sosyal İşler ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) MADDE 2 - KİRALANACAK TAŞINMAZ MAL ve İHALE ŞEKLİ "Söğütözü Mahallesi Cad. No: Çankaya / ANKARA" adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 11,25 m² lik alanının Kuru Temizleme işletmeciliği kapsamında kullandırılması amacıyla, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği esasları dahilinde Kapalı Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile ihale yapılmasıdır. MADDE 3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER ve TARİH 3.1. Teklif evrakı 14 Şubat 2013 günü saat a kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi Cad. No: Çankaya / ANKARA adresindeki Gelen Evrak Servisine kapalı zarf içinde teslim edilmiş olacaktır İhale, 14 Şubat 2013 günü saat da aynı adresteki İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Toplantı Salonu nda yapılacaktır Teklifler posta ile gönderilmeyecek ve zamanında verilmeyen teklifler dikkat ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, Madde 3.1. de belirtilen tarih ve adrese elden teslim edilecektir. MADDE 4 - İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur İhale dokümanının görülebileceği yer: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı - Sosyal İşler ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Asma kat A-3 nolu oda İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: ihaleler 4.3. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı - Sosyal İşler ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Asma kat A-3 nolu oda.

4 4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 30 TL (Türk Lirası) (otuztürklirası) 4.5. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır. MADDE 5 - GEÇİCİ TEMİNAT 5.1. İstekliler, teklif ettikleri yıllık kira bedeli toplamının %10 u oranından az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Bu miktardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak pazarlığa geçildiği durumda oturuma ara verilecektir. Bu durumda verilen son teklif bedeline göre yıllık kira tutarı ile ilk tutar arasındaki farktan doğan ilave teminat tutarı, Ortaklığımız kampüsü içerisindeki T. Vakıflar Bankası nezdindeki İDARE nin Banka Hesabına istekli tarafından yatırılıp; dekontu son teklif ile birlikte İDARE ye ibraz edilecektir İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam geçici teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Ortaklık tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca kabul edilmez. Bunların Ortaklığın banka hesabına veya veznesine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. İDARE Banka Hesap Numarası T. Vakıflar Bankası TPAO Bürosu Banka Hesap No: IBAN: TR Teminat olarak; a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. MADDE 6 - GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ 6.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra tutulur. Diğer isteklilere ait teminatlar ise iade edilir İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde iade edilir İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalanmasını müteakiben iade edilir Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

5 MADDE 7 - İHALEYE KATILIM ŞARTLARI İhaleye katılabilmek için isteklinin; 7.1. Tebligat adresini bildirmesi, 7.2. İstekli şahıs ise; nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, Vatandaşlık numarası ve vergi dairesi ile vergi numarasını bildirmesi, 7.3. İstekli Ortaklık veya Kurum ise; Ortaklığın / Kurumun noter tasdikli imza sirkülerini veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu Ortaklığın / Kurumun vekili olduğunu gösterir yeni tarihli noterce tasdikli vekaletname vermesi, Belediye ise Encümen Kararı ile alınacak taşınmazların ve ihaleye katılacak yetkililerin belirlenmesi, inci maddede belirtilen geçici teminatı vermesi, 7.5. Bu Şartname ekinde yer alan Teklif Mektubu Formu, 7.6. Bu Şartname ekinde yer alan Yer Görme Formu, 7.7. İhale dökümanını satın aldığına dair dekont, 7.8. Bu Teklif Alma Şartnamesi ile Sözleşmenin muhtevasını aynen kabul etmesi ve Teklif Alma Şartnamesi ile Sözleşmenin her sayfasını imzalayarak teklif zarfı içinde geri vermesi gerekir. MADDE 8 - KİRALAMA İHALESİNE KATILAMAYACAKLAR 8.1. Aşağıda belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. a) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar. b) (a) bendinde belirtilen şahısların eşleri ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve kayın hısımları. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları Anonim Ortaklıklar hariç). d) Ortaklığın Merkez, Taşra Teşkilatları, Bağlı Ortaklıklar ve Müesseselerde çalışan tüm personeli. e) Kanunlardaki ilgili hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar Yukarıda belirtilenlerin ihaleye katıldıklarının anlaşılması halinde teklifleri geçersiz sayılır. MADDE 9 - YAPILACAK FAALİYETİN KONUSU "Söğütözü Mahallesi Cad. No: Çankaya / ANKARA" adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 11,25 m² lik alanda KURU TEMİZLEME olarak (İstekli, çevreye kesinlikle zarar vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.) ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın, patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir. Vukua gelecek bu tür hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar, ziyan ve yükümlülükler istekliye aittir.) faaliyet göstermesi şartı ile kiralanmasıdır.

6 MADDE 10 - TAŞINMAZ MALIN GÖRÜLMESİ İstekliler kiralamak için teklif verecekleri taşınmaz malı görmeli, bunlara ait planları yerinde tetkik etmeli ve herhangi bir surette teklif bedeline ve satış icrasına tesir edebilecek bütün hususlar hakkında tam bilgi edinmeli ve Yer Görme Belgesi ni doldurarak teklif zarfının içine koymalıdır İstekli adı geçen iş yerinde başkaca bir ticari faaliyet için teklif veremez. MADDE 11 - TEKLİF ZARFLARININ HAZIRLANMASI inci maddede belirtilen belgeler, kapalı bir zarf içerisinde TPAO Gelen Evrak Servisine ihale saatinden önce teslim edilecektir Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdare nin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir Teklif bedelinin yazı ve rakamlarında farklılık olması halinde yazılı olan bedel esas alınır Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdare ye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde vermiş olduğu teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. MADDE 12 - İDARE NİN YETKİSİ İdare, 2886 Sayılı Yasa ya tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. MADDE 13 TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdare ye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

7 MADDE 14 - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLANDIRILMASI Teklifler TPAO iç mevzuatına göre ekonomik açıdan en uygun teklif esasına göre değerlendirilecektir. Bu ihalede ekonomik açıdan en uygun teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek olanıdır Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır Kapalı Teklif Usulünde; birden fazla istekli tarafından aynı bedeli ihtiva eden uygun teklif verildiği takdirde aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması durumunda bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun olana ihale yapılır. Aynı fiyatı teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden isteklilerden hiçbirisi bu oturumda hazır bulunmuyorsa ihale kura çekilmek suretiyle yapılır Tekliflerin değerlendirilmesi Kapalı Teklif Usulü ne göre yapılacak olup gelen tekliflerin İhale Komisyonu nca gerek görülmesi durumunda, Pazarlık Usulü ne geçilir Pazarlık Usulünde; İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerinden az olmamak şartıyla ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İstekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini ihale komisyonuna sunar. İhale komisyonu, son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır ve son teklif bedelleri hazır bulunanlara açıklayarak tutanağa bağlar. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul edilir ve teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır İlk fiyat teklifi ile son yazılı fiyat teklifinin farklı kişiler tarafından imzalanması halinde, son yazılı fiyat teklifini imzalayan kişinin temsile yetkili olduğuna ilişkin belgelerin de teklif mektubuna eklenmesi zorunludur İhale aşamasında isteklilerin, rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, ihalenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve münakaşalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, İhale Komisyonu kararı ile ihale yerinden uzaklaştırılır ve durum bir tutanakla tespit edilir Aksine bir karar yok ise, teklifin uygun bulunduğuna dair yazının tebligat adresine postalanması ve / veya elden tebliğ edilmesi tarihinden itibaren teklif sahibi, sözleşmede belirtilen süre içinde, aylık kira bedelini İdare nin belirteceği banka hesap numarasına peşin yatırmak zorundadır İdare ile Kiracı arasında kira sözleşmesi düzenlenir.

8 MADDE 15 - TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. MADDE 16 - İDARE NİN KİRALAMADAN VAZGEÇMESİ İhalenin kesinleştiğinin istekliye tebliğinden sonra İdare kiralamadan vazgeçtiği takdirde, isteklinin geçici teminat için yapmış olduğu masraflar bu teminat ile birlikte iade edilir. İstekli ayrıca başka bir talepte bulunamaz. MADDE 17 SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirimi tarihini izleyen on takvim gün (10) içinde, kesin teminatı verip sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir. MADDE 18 - TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ EKLERİ a) Teklif Mektubu Formu, b) Kira Sözleşmesi, c) Yer Görme Formu

9 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜK KAMPÜSÜ İÇERİSİNDE BULUNAN KURU TEMİZLEME ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİNE AİT KİRA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. MADDE 2 - TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İdarenin a)adı:türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(İdare) b) Adresi:Söğütözü Mah Cad. No: Çankaya / Ankara c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi(varsa): 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/ticaret unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarası:... e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU "Söğütözü Mahallesi Cad. No: Çankaya / ANKARA" adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 11,25 m² lik alanda KURU TEMİZLEME olarak (İstekli, çevreye kesinlikle zarar vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.) ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın, patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir. Vukua gelecek bu tür hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar, ziyan ve yükümlülükler istekliye aittir.) faaliyet göstermesi şartı ile kiralanmasıdır.

10 MADDE 4 - KİRA BEDELİ ve ARTIŞ ORANI 4.1. Kiralanan KURU TEMİZLEME nin 1 yıllık toplam kira bedeli KDV hariç...-tl/ay x 12 ay =...- TL/Yıl (... Türk Lirası)'dır. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi bedele dahil olmayıp, KİRACI tarafından İDARE ye ödenecektir. Kira bedeli, Katma Değer Vergisi Dahil olarak aylık ödemeler halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip İDARE ye peşinen ve nakden her ayın 1-5 i (bir ile beş) arasında İDARE nin belirteceği banka hesap numarasına ödenecektir. Kiranın ödenmesi ile ilgili havale, banka masrafı vb. giderler KİRACI ya aittir. İDARE Banka Hesap Numarası T. Vakıflar Bankası TPAO Bürosu Banka Hesap No: IBAN: TR İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak sözkonusu oranın, kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır Aylık kira bedelinin belirtilen süre içinde ödenmemesi halinde geciken her gün için o tarihte geçerli Merkez Bankası avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı baz alınarak günlük gecikme faizi uygulanır. Cezalı (faizli) sürenin 15 takvim gününü geçmesi halinde Madde hükmü uygulanacaktır. MADDE 5 - KİRA SÜRESİ Bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve süresi 3 (üç) yıldır. MADDE 6 - VERGİLER - ÖDEME VE DİĞER MASRAFLAR üncü maddede belirtilen Sözleşmeye esas kira bedeline KDV dahil olmayıp net kira bedelidir. Kira bedeli üzerinden Katma Değer Vergisini KİRACI ödeyecektir. İş yerinin emlak vergisi ise İDARE tarafından ödenecektir Bu sözleşmenin imzalanmasından doğacak Sözleşme Damga Vergisi ve Komisyon (İhale) Kararı Damga Vergisi KİRACI tarafından yasal süresi içerisinde yatırılmalı ve yatırıldığına dair belgeler yine yasal süresi içerisinde İDARE ye ibraz edilmelidir. Ayrıca, kiralanan iş yerinin işletme, personel ve kullanımından dolayı doğacak her türlü masraf ve giderler, hasar ve zararlar, tamir, tadil, bakım, onarım (inşaat, tesisat, elektrik) ile vergi, resim ve harçlar v.s. KİRACI'ya ait olacaktır. İş yerinin, elektrik, su, telefon ve internet gibi masrafları da KİRACI ya aittir. KİRACI, kullanacağı telefon ve internet gibi abone kayıtlarını ise kendi adına yaptıracaktır. MADDE 7- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 7.1. KİRACI, bu sözleşme şartları dahilinde taşınmazda bizzat kendisi ticari faaliyette bulunacaktır. Kiralanacak alan, sözleşmede kayıtlı kullanma amacının dışında bir amaçla kullanılamaz KİRACI, İDARE'nin belirtilen adresteki taşınmazını mevcut haliyle gördüğünü, incelediğini ve aynen kabul edip teklifini verdiğini kabul ve taahhüt eder.

11 7.3. KİRACI, taşınmazda yapacağı ticari faaliyete uygun olarak iş yerini, İDARE'nin yazılı muvafakatini almak kaydıyla dizayn ve dekore ettirebilecektir. Taşınmazda İDARE'nin yazılı muvafakati olmadan ilave değişiklik, inşaat, tesisat, elektrik tadilatı yapamaz. Bu anlamda her türlü tadilat, onarım, tesisat, elektrik, ısıtma v.b. gibi işlerin yapımı ve masrafları KİRACI'ya aittir. KİRACI yapacağı ilave ve değişiklik nedeniyle her ne nam altında olursa olsun bir alacak talebinde bulunamaz KİRACI, yürüteceği ticari faaliyet için gerekli her türlü ruhsat, izin ve belgeyi alacaktır. KİRACI nın söz konusu gerekli belgeleri alamamış olması veya söz konusu ruhsat, izin ve belgelerin ilgili mercilerce iptal edilmiş olması doğrudan kira akdinin feshi sonucunu doğurmaz. KİRACI, bu sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam eder KİRACI, kesinlikle binanın taşıyıcı sistemini tehlikeye sokacak tadilat ile binanın genel görünümünü ve bütünlüğü bozacak değişiklik yapamaz. Aksi halde tüm sorumluluk kendisine aittir. KİRACI, İDARE nin böyle bir tadilattan kaynaklanacak her türlü zararını ödemeyi taahhüt eder KİRACI, her ne sebeple olursa olsun taşınmazda "7.3" bendi kapsamında yaptırmış olduğu inşaat, tesisat, elektrik ve dekorasyona yönelik değişiklikleri hiç bir masraf ve ücret talep etmeksizin muhafaza ederek sözleşme süresinin sonunda yaptığı dizayn ve dekorasyonları ile getirdiği demirbaşları alacaktır KİRACI, kendi veya personeli ile müşteri veya mal sevkiyatı yapan aracılarının, taşeronlarının ve/veya bunların elemanlarının, tutum ve davranışlarının veya fiillerinin neden olacağı zararlardan ve hukuka aykırılıklardan İDARE'ye ve 3. kişilere karşı sorumludur. Bu davranış ve eylemlerin Hukuki, Mali veya Cezai müeyyidelerinin muhatap ve sorumlusu KİRACI'dır KİRACI nın çalıştırdığı personelin İDARE ile hiçbir idari, mali ve hukuki bağlantısı bulunmamaktadır. Çalıştırılan personelin SGK ve diğer kamu kurumları ile olan ilişkileri nezdinde muhatap; işveren sıfatıyla KİRACI'dır Verilecek hizmet ücretleri, İDARE ye önceden bildirilecek karşılıklı mutabakat sonrası ve İDARE tarafından onaylandıktan sonra (KDV dahil) yürürlüğe konulacaktır KİRACI, çevreye kesinlikle zarar vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.) ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın, patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir. Vukua gelecek bu tür hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar, ziyan ve yükümlülükler KİRACI'ya aittir KİRACI, ticari faaliyet gösterdiği alanda kullandığı su, sıcak su ve elektrik bedelini, süzme sayaçta tespit edilen miktar üzerinden günün rayiçlerine göre aylık olarak kira bedeli ile beraber İDARE'ye ödeyecektir KURU TEMİZLEME ye ait çöpler, KİRACI tarafından İDARE'nin çöp toplama yerine atık siyah çöp poşetleri içinde götürülecektir. Çöplerin birikmesine meydan verilmeyerek, çöp mahallinin temizliğinde gerekli hassasiyet gösterilecektir. Özellikle yaz aylarında her gün çöplerin kaldırılmasını müteakip sabunlu suyla yıkanacak ve ilaçlaması yapılacaktır. Çöp naklinde kullanılacak kovalar ise giriş ve çıkışlarda kapılara zarar vermeyecek ebatlarda, gürültüsüz ve kolay hareket eden cinsten olacak, içindeki çöp poşetlerinin yırtılması halinde çöp suyunun dışarı akmasını önleyecek biçimde plastik veya lastik kenarlı olacaktır.

12 7.13. Gereksiz elektrik, su vb. enerjilerin tüketiminin önlenmesi için İDARE'nin alacağı tedbirlere KİRACI uymak zorundadır KİRACI, hiçbir uyarı ve ikaza gerek kalmaksızın, her türlü güvenlik tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini çalıştıracağı işçilerine öğretmekle mükelleftir. Bu itibarla, taahhüdün ifasında gerek ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve gerekse ehliyetsiz işçiler görevlendirmekten veya herhangi bir sebeple olabilecek kazalardan, sonuçlarından ve zararlarından, İDARE'ye ve üçüncü şahıslara karşı KİRACI sorumludur KİRACI ve çalıştıracağı işçilerinin bina dahilinde ve çevresinde kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk KİRACI'ya ait olacaktır KİRACI tarafından verilen hizmet, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Belediye nin öngöreceği sağlık koşullarına ve İDARE'nin öngöreceği talimatlara uygun olacaktır. Bundan doğabilecek hukuki, idari, para ve diğer cezai yükümlülüklerden KİRACI sorumludur İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu vb. hükümlerince ve/veya resmi kurumların, İDARE'nin uyarıları ile ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, idari, para ve diğer cezai yükümlülüklerden KİRACI sorumludur Kiracı; bu sözleşme şartları dahilinde taşınmazda, saatleri arasında hafta içi ve İDARE nin uygun görmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verebilecektir. Resmi bayramlarda hizmet verilmeyecektir Ticari faaliyet gösterilecek taşınmazın her türlü denetimi İdare tarafından yapılacaktır. Denetimlerde tutanak düzenlenerek İDARE ve KİRACI tarafından imza altına alınacaktır. Herhangi bir kusur veya eksiklik tespit edildiğinde durum en az üç imzalı bir tutanakla (KİRACI veya yetkili personeli dahil) tespit edilerek gerekli cezai hükümler (Madde 12) uygulanacaktır. Tutanağın Kiracı veya yetkili personeli tarafından imzalanmaması halinde, imzadan imtina ettikleri belirtilecektir KİRACI ve çalıştıracağı işçileri, tecrübeli ve güvenilir olacak; ayrıca İDARE personeline karşı hal - hareketlerinde ölçülü ve saygılı davranacaktır İDARE tarafından belirli periyotlarla gerçekleştirilen İş Güvenliği ve Çalışma Sağlığı ile ilgili denetim sonuçları uyarınca; KİRACI, şayet denetim sonucunda tespit edilmiş ise tehlikeli durum, tehlikeli davranış, yangın güvenliği, hijyen, çalışan sağlığı ve çevre temizliği gibi konulardaki eksiklikleri yerine getirmekle yükümlüdür. MADDE 8 - TAŞINMAZIN KİRACIYA VE İDAREYE TESLİMİ 8.1. Kiraya verilecek taşınmaz, KİRACI ya mahallinde tanzim edilecek tutanakla sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle imzalanacak bir tutanakla teslim edilir. Taraflar isterlerse kiraya verilecek taşınmazın mevcut durumunu gösteren fotoğrafları söz konusu teslim tutanağına ekleyebilirler. Şayet, bu türden fotoğraflar eklenirse, taraflar bu fotoğrafların kesin delil niteliği taşıyacağını beyan ve kabul ederler Kira süresi sona erdiğinde veya sözleşme feshedildiğinde taşınmaz bir tutanakla teslim alınır Bu tutanakta, sözleşme ile teslim edilen ve KİRACI nın kullanımına bırakılan ve teslim tutanağında belirtilen müştemilat ve muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır Noksan olan, kırılan, kaybolan veya bozulan maddeler KİRACI tarafından ya aynen temin edilerek teslim ya da İDARE ye teslim edildiği tarihteki rayiç değeri üzerinden başkaca hükme gerek kalmaksızın tazmin edilir.

13 MADDE 9 - KESİN TEMİNAT 9.1. Kesin teminat, yıllık kira bedeli toplamının %40'ı oranında olup, KİRACI ilk yıl için...- TL. teminat tutarına karşılık...- (...) TL'lik... tarih ve...sayılı... Bankası... Şubesinden alınan teminat mektubunu kesin teminat olarak İDARE'ye vermiştir. Bu teminat miktarı her yıl 4.2 nci maddede belirtilen kira artış oranı nispetinde arttırılacaktır. KİRACI nın ayıplı ifası nedeniyle, İDARE ye zararı teminattan karşılanmış ise KİRACI, ayrıca teminatın bu sebeple eksilen kısmını da tamamlar. Teminat olarak; a) Tedavüldeki Türk parası, b) Hükümetçe yetkili kılınan bankaların (katılım bankaları dahil) usulüne uygun olarak verecekleri vadesiz teminat mektupları, c) Devlet tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hazine bonoları (Nominal değerleri üzerinden) kabul edilecektir. Kesin teminat Sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren tarafların mutabakatı halinde imzalanacak Teslim Tutanağından sonra 15 (onbeş) gün içinde KİRACI' ya iade edilecektir Kesin teminat, taahhüdün Sözleşme hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği ve KİRACI nın bu işten dolayı İdare ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra Kiracı ya iade edilecektir Her ne suretle olursa olsun, İDARE ce alınan teminatlar, İDARE dışındaki 3. kişi ya da kurumlarca haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Söz konusu alacak temlik edilemez. MADDE 10 - SİGORTA Genel Müdürlük Tesisleri alanındaki binaların (Kuru Temizleme alanı da dahil olmak üzere) "All-Risk (Bütün Riskler) Sigortası" İDARE tarafından yapılmaktadır KURU TEMİZLEME de; KİRACI nın kullanım alanında meydana gelebilecek maddi ve bedeni hasarların hiçbirinden İDARE sorumlu değildir KİRACI, içinde bulunduğu bina içi kıymetlerin tamamının değerini kapsayacak (demirbaş emtia, varsa dekorasyon masrafları vb.) Yangın Sigortası (yıldırım, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör teminatlarıyla beraber) ve kişi başı TL ve poliçe limiti TL den az olmamak üzere İşveren Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır. KİRACI, sözleşme süresi içinde 3. Şahıs Sorumluluk Sigortasını maddi ve bedeni ayrımı yapılmaksızın olay başı TL teminatla masrafları KİRACI ya ait olmak üzere poliçeyi yaptırmak zorundadır Bu sigorta teminatlarının yetersiz olması halinde İDARE'nin uğradığı zararların hukuki ve mali sorumluluğu KİRACI'ya ait olacaktır KİRACI, aşağıda 10.6., 10.7., 10.8., ve bentlerde belirtilen notları söz konusu poliçe/poliçelere yazdırarak, poliçeler peşin ödenecek ise peşin ödeme makbuzu; taksitli ödenecek ise aylık prim ödeme makbuzları ile birlikte İDARE YE teslim etmek zorundadır KİRACI, İDARE'nin bilgisi dışında poliçeyi iptal edemez.

14 10.7. Prim borcunun ödenmemesi sonucu poliçe iptali halinde, sigorta şirketi 15 gün içinde İDARE'yi durumdan haberdar edecektir Kuru Temizleme de (kiracının kullanım alanında) meydana gelebilecek hasarlardan hiçbiri İDARE ye rücu edilmeyecek ve İDARE sorumlu tutulmayacaktır İDARE nin onayı alınmadan KİRACI ya hasar ödemesi yapılmayacaktır Şahıs Sorumluluk Sigorta poliçesinde TPAO çalışanları 3. Şahıs sayılacaktır. MADDE 11 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ KİRACI, hiçbir sebep ve bahane ile sözleşme konusu taşınmazı İDARE'nin yazılı muvafakatını almadan kısmen veya tamamen bir başkasına devredemez ve kiralayamaz. Devrettiği veya kiraladığı takdirde hiç bir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmadan İDARE sözleşmeyi feshe yetkilidir. MADDE 12 - CEZALAR VE KESİNTİLER İşin, sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmediği ve sözleşmeye aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, İDARE tarafından uygulanacak ceza miktarı, aşağıda belirtilen tutarlar kadar uygulanacaktır İDARE tarafından onaylanmayan ürün / hizmet satışı yapılması durumunda tutulacak olan her bir tutanak için 100,00 TL. (yüztürklirası) para cezası kesilecektir Faaliyet gösterilecek taşınmazın temizliğinde hijyenik koşullara aykırı bir durum tespit edildiği taktirde 150,00 TL. (yüzellitürklirası) para cezası verilecektir KİRACI ve çalıştıracağı işçileri, tecrübeli ve güvenilir olacak; ayrıca İDARE personeline karşı hal - hareketlerinde ölçülü ve saygılı davranacaktır. Aksi bir durum tespit edildiği taktirde tutulacak olan her tutanak için 60,00 TL. (altmıştürklirası) para cezası kesilecektir İşletme hakkı süresi sona erdiği halde işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahıs tarafından işletme hakkı verilen yer İDARE ye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin %1 i oranında ceza, itirazsız olarak ödenir Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz Sonradan sözleşmede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez. MADDE 13 - SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK TALEBİNDE BULUNMAMA Tabii afetler (yangın, deprem, su basması vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkansızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, KİRACI sözleşmenin devamı süresince, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz.

15 MADDE 14 - TAHLİYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİRACI, kira süresinin bitiminde derhal, sözleşmenin feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. MADDE 15 - MEVCUT TESİSATIN PERİYODİK BAKIMI VE ONARIMI Sözleşme konusu alan içerisindeki; taşınmazın her türlü mekanik ve elektrik tesisatı, demirbaş malzemeleri ve mahal listesi tespit tutanağı düzenlenerek KİRACI'ya teslim edilecektir KİRACI, İDARE'den Onay alarak yaptığı tadilatlar da dahil kiralama süresi boyunca kendisine teslim edilen tesisat ve malzemeleri korumak, kollamak ve bakımlarını yaptırmakla yükümlüdür. KİRACI'nın kullanım hatası nedeniyle verdiği zararlar KİRACI'dan tahsil edilecektir. KİRACI, kira süresi sonunda tespit tutanağına uygun şekilde, kiralama konusu taşınmazı İDARE'ye teslim edecektir. MADDE 16 - SÖZLEŞMENİN FESHİ KİRACI, bu Sözleşmede hüküm altına alınan vecibelerini yerine getirmezse, İDARE bu durumu yazılı olarak KİRACI'ya bildirecek ve durumun 15 (on beş) takvim gün içerisinde tashih edilmesini isteyecektir. Aksaklığın verilen süre içerisinde tashih edilmemesi halinde, İDARE sözleşmeyi derhal ve hiçbir ihtara gerek kalmadan feshedebilecek, teminat irad kaydedilecek, varsa İDARE'nin tüm zararları ve alacakları genel hükümlere göre KİRACI'dan tahsil edilecektir Bu Sözleşme süresince KİRACI, Taşınmazı İDARE'nin yazılı muvafakatını almadan devrettiği veya kiraladığı takdirde 11 inci madde ye uymamış olacağından hiç bir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmadan, İDARE sözleşmeyi tek taraflı feshe yetkilidir. Bu durumda KİRACI, sözleşmedeki bütün yükümlülüklerini 15 (on beş) takvim günü içinde yerine getirecek, aksi halde teminat irad kaydedilecek, varsa zarar, ziyan ve alacakları genel hükümlere göre KİRACI'dan tahsil edilecektir Kira bedelinin 4 üncü Madde de belirtildiği şekilde ve zamanda ödenmemesi sebebiyle cezalı sürenin 15 takvim günü geçmesi halinde, İDARE sözleşmeyi derhal feshedebilecek ve teminat irat kaydedilerek, varsa İDARE'nin tüm zararları ve alacakları genel hükümlere göre KİRACI'dan tahsil edilecektir KİRACI, kira dönemi boyunca İDARE ile yapacağı ürün / hizmet satış faaliyetleri dolayısıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nda öngörülen belge düzenine uymak zorundadır. Kira dönemi boyunca çeşitli tarihlerde üç kez bu zorunluluğa uyulmadığının tespit edilmesi halinde, sözleşme İDARE ce tek taraflı olarak feshedilecektir Mahalli idareler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vergi daireleri, meslek odaları ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim ve eğitime katkı payı ile benzeri yükümlülüklerden dolayı İDARE hiçbir zaman sorumlu tutulmayacak, bu yükümlülükler KİRACI tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sözleşme feshedilecektir.

16 MADDE 17 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İş bu Kira Sözleşmesinin tatbikinden doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır MADDE 18 - YÜRÜRLÜK Bu sözleşme İDARE ve KİRACI tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer. MADDE 19 - SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Bu sözleşme 19 maddeden ibaret olup, İDARE ve KİRACI tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra... / / tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. KİRACI İDARE

17 YER GÖRME BELGESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURU TEMİZLEME ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA ANKARA Söğütözü Mahallesi Cad. No: 86 Çankaya / ANKARA adresinde, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan ve KURU TEMİZLEME olarak faaliyet gösterilecek olan 11,25 m² lik alanı yerinde gördüm, çevresini inceledim, mahallin özelliklerini gördüm ve öğrendim. Konu ile ilgili olarak her türlü hususu ilgili yetkili mercilerden araştırıp öğrendim, taşınmazı bu hali ile kabul ettim. KİRA SÖZLEŞMESİ ni de okudum, içeriğini anladım ve kabul ettim. TARİH İSİM VEYA FİRMA KAŞESİ İMZA

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı