TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ"

Transkript

1 TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve Faks No : Faks c) Elektronik Posta Adresi : ; 2- İhale konusu : Söğütözü Mahallesi Cad. No: Çankaya/ANKARA adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 11,25 m² lik alanda KURU TEMİZLEME olarak (İstekli, çevreye kesinlikle zarar vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.) ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın, patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir. Vukua gelecek bu tür hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar, ziyan ve yükümlülükler istekliye aittir.) faaliyet göstermesi şartı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği esasları dahilinde Kapalı Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile kiraya verme ihalesi yapılmasıdır. 3- İhale İle İlgili Bilgiler a) Yapılacağı Yer : TPAO Genel Müdürlüğü /İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Söğütözü Mah Cad. No:86 Söğütözü/ANKARA b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 14 Şubat 2013 / c) İhalenin Tarih ve Saati : 14 Şubat 2013 / İhaleye Katılma Şartları a) Şartname Satın Alma : Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 30 TL (Otuz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir. b) Geçici Teminat : Aşağıda belirtilen geçici teminatın Vakıfbank TPAO Şubesindeki hesabına yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir. c) İstenen Belgeler : Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen belgelerin; belirtilen tarih ve saate kadar TPAO Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf içinde teslim edilmesi gerekmektedir. 5- Şartname İnceleme : İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel Müdürlüğü Ana bina A-3 no lu odadan ya da adresinde ücretsiz olarak incelenebilir. 6- İhaleye İştirak : İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir. 7- TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8- KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ YERİ: KONUMU: ALANI: MUHAMMEN BEDEL (KDV hariç): GEÇİCİ TEMİNAT: Ankara Kuru Temizleme 11,25 m² 1584 TL/Yıl Teklif Edilen Yıllık Bedelin %10 undan Az Olmayacaktır

2 TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURU TEMİZLEME ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA ANKARA Söğütözü Mahallesi 2180.Cad. No: Çankaya / ANKARA adresinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde KURU TEMİZLEME olarak faaliyet gösterilecek olan 11,25 m² lik alanı gördüm. İlgililerden etraflıca bilgi aldım. İhale dosyasını eksiksiz olarak inceledim. Sözleşme ve ekleri tamamen okuyup kabul ettim. Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü nün Ankara da maliki bulunduğu ve ilgili dosyasında özellikleri belirtilen alanları sadece KURU TEMİZLEME işletmeciliği üzerine faaliyet göstermek şartıyla (KDV hariç). TL./Ay x 12Ay = TL./Yıllık (... Türk Lirası) bedelle, aylık kira karşılığında kiralamayı, bu kira bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. Adı ve SOYADI / Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza

3 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜK KAMPÜSÜ İÇERİSİNDE BULUNAN KURU TEMİZLEME ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİNE AİT TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ MADDE 1 - İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER İş Sahibi İdarenin; a) Adı : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah Cad. No: Çankaya / ANKARA c) Tel. No : d) Faks No : e) E-posta : f) Bilgi Alınacak Kişiler : Sema TİREK, Günay YILDIZ (Sosyal İşler ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) MADDE 2 - KİRALANACAK TAŞINMAZ MAL ve İHALE ŞEKLİ "Söğütözü Mahallesi Cad. No: Çankaya / ANKARA" adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 11,25 m² lik alanının Kuru Temizleme işletmeciliği kapsamında kullandırılması amacıyla, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği esasları dahilinde Kapalı Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile ihale yapılmasıdır. MADDE 3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER ve TARİH 3.1. Teklif evrakı 14 Şubat 2013 günü saat a kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi Cad. No: Çankaya / ANKARA adresindeki Gelen Evrak Servisine kapalı zarf içinde teslim edilmiş olacaktır İhale, 14 Şubat 2013 günü saat da aynı adresteki İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Toplantı Salonu nda yapılacaktır Teklifler posta ile gönderilmeyecek ve zamanında verilmeyen teklifler dikkat ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, Madde 3.1. de belirtilen tarih ve adrese elden teslim edilecektir. MADDE 4 - İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur İhale dokümanının görülebileceği yer: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı - Sosyal İşler ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Asma kat A-3 nolu oda İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: ihaleler 4.3. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı - Sosyal İşler ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Asma kat A-3 nolu oda.

4 4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 30 TL (Türk Lirası) (otuztürklirası) 4.5. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır. MADDE 5 - GEÇİCİ TEMİNAT 5.1. İstekliler, teklif ettikleri yıllık kira bedeli toplamının %10 u oranından az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Bu miktardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak pazarlığa geçildiği durumda oturuma ara verilecektir. Bu durumda verilen son teklif bedeline göre yıllık kira tutarı ile ilk tutar arasındaki farktan doğan ilave teminat tutarı, Ortaklığımız kampüsü içerisindeki T. Vakıflar Bankası nezdindeki İDARE nin Banka Hesabına istekli tarafından yatırılıp; dekontu son teklif ile birlikte İDARE ye ibraz edilecektir İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam geçici teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Ortaklık tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca kabul edilmez. Bunların Ortaklığın banka hesabına veya veznesine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. İDARE Banka Hesap Numarası T. Vakıflar Bankası TPAO Bürosu Banka Hesap No: IBAN: TR Teminat olarak; a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. MADDE 6 - GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ 6.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra tutulur. Diğer isteklilere ait teminatlar ise iade edilir İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde iade edilir İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalanmasını müteakiben iade edilir Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

5 MADDE 7 - İHALEYE KATILIM ŞARTLARI İhaleye katılabilmek için isteklinin; 7.1. Tebligat adresini bildirmesi, 7.2. İstekli şahıs ise; nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, Vatandaşlık numarası ve vergi dairesi ile vergi numarasını bildirmesi, 7.3. İstekli Ortaklık veya Kurum ise; Ortaklığın / Kurumun noter tasdikli imza sirkülerini veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu Ortaklığın / Kurumun vekili olduğunu gösterir yeni tarihli noterce tasdikli vekaletname vermesi, Belediye ise Encümen Kararı ile alınacak taşınmazların ve ihaleye katılacak yetkililerin belirlenmesi, inci maddede belirtilen geçici teminatı vermesi, 7.5. Bu Şartname ekinde yer alan Teklif Mektubu Formu, 7.6. Bu Şartname ekinde yer alan Yer Görme Formu, 7.7. İhale dökümanını satın aldığına dair dekont, 7.8. Bu Teklif Alma Şartnamesi ile Sözleşmenin muhtevasını aynen kabul etmesi ve Teklif Alma Şartnamesi ile Sözleşmenin her sayfasını imzalayarak teklif zarfı içinde geri vermesi gerekir. MADDE 8 - KİRALAMA İHALESİNE KATILAMAYACAKLAR 8.1. Aşağıda belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. a) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar. b) (a) bendinde belirtilen şahısların eşleri ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve kayın hısımları. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları Anonim Ortaklıklar hariç). d) Ortaklığın Merkez, Taşra Teşkilatları, Bağlı Ortaklıklar ve Müesseselerde çalışan tüm personeli. e) Kanunlardaki ilgili hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar Yukarıda belirtilenlerin ihaleye katıldıklarının anlaşılması halinde teklifleri geçersiz sayılır. MADDE 9 - YAPILACAK FAALİYETİN KONUSU "Söğütözü Mahallesi Cad. No: Çankaya / ANKARA" adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 11,25 m² lik alanda KURU TEMİZLEME olarak (İstekli, çevreye kesinlikle zarar vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.) ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın, patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir. Vukua gelecek bu tür hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar, ziyan ve yükümlülükler istekliye aittir.) faaliyet göstermesi şartı ile kiralanmasıdır.

6 MADDE 10 - TAŞINMAZ MALIN GÖRÜLMESİ İstekliler kiralamak için teklif verecekleri taşınmaz malı görmeli, bunlara ait planları yerinde tetkik etmeli ve herhangi bir surette teklif bedeline ve satış icrasına tesir edebilecek bütün hususlar hakkında tam bilgi edinmeli ve Yer Görme Belgesi ni doldurarak teklif zarfının içine koymalıdır İstekli adı geçen iş yerinde başkaca bir ticari faaliyet için teklif veremez. MADDE 11 - TEKLİF ZARFLARININ HAZIRLANMASI inci maddede belirtilen belgeler, kapalı bir zarf içerisinde TPAO Gelen Evrak Servisine ihale saatinden önce teslim edilecektir Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdare nin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir Teklif bedelinin yazı ve rakamlarında farklılık olması halinde yazılı olan bedel esas alınır Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdare ye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde vermiş olduğu teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. MADDE 12 - İDARE NİN YETKİSİ İdare, 2886 Sayılı Yasa ya tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. MADDE 13 TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdare ye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

7 MADDE 14 - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLANDIRILMASI Teklifler TPAO iç mevzuatına göre ekonomik açıdan en uygun teklif esasına göre değerlendirilecektir. Bu ihalede ekonomik açıdan en uygun teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek olanıdır Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır Kapalı Teklif Usulünde; birden fazla istekli tarafından aynı bedeli ihtiva eden uygun teklif verildiği takdirde aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması durumunda bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun olana ihale yapılır. Aynı fiyatı teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden isteklilerden hiçbirisi bu oturumda hazır bulunmuyorsa ihale kura çekilmek suretiyle yapılır Tekliflerin değerlendirilmesi Kapalı Teklif Usulü ne göre yapılacak olup gelen tekliflerin İhale Komisyonu nca gerek görülmesi durumunda, Pazarlık Usulü ne geçilir Pazarlık Usulünde; İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerinden az olmamak şartıyla ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İstekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini ihale komisyonuna sunar. İhale komisyonu, son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır ve son teklif bedelleri hazır bulunanlara açıklayarak tutanağa bağlar. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul edilir ve teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır İlk fiyat teklifi ile son yazılı fiyat teklifinin farklı kişiler tarafından imzalanması halinde, son yazılı fiyat teklifini imzalayan kişinin temsile yetkili olduğuna ilişkin belgelerin de teklif mektubuna eklenmesi zorunludur İhale aşamasında isteklilerin, rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, ihalenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve münakaşalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, İhale Komisyonu kararı ile ihale yerinden uzaklaştırılır ve durum bir tutanakla tespit edilir Aksine bir karar yok ise, teklifin uygun bulunduğuna dair yazının tebligat adresine postalanması ve / veya elden tebliğ edilmesi tarihinden itibaren teklif sahibi, sözleşmede belirtilen süre içinde, aylık kira bedelini İdare nin belirteceği banka hesap numarasına peşin yatırmak zorundadır İdare ile Kiracı arasında kira sözleşmesi düzenlenir.

8 MADDE 15 - TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. MADDE 16 - İDARE NİN KİRALAMADAN VAZGEÇMESİ İhalenin kesinleştiğinin istekliye tebliğinden sonra İdare kiralamadan vazgeçtiği takdirde, isteklinin geçici teminat için yapmış olduğu masraflar bu teminat ile birlikte iade edilir. İstekli ayrıca başka bir talepte bulunamaz. MADDE 17 SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirimi tarihini izleyen on takvim gün (10) içinde, kesin teminatı verip sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir. MADDE 18 - TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ EKLERİ a) Teklif Mektubu Formu, b) Kira Sözleşmesi, c) Yer Görme Formu

9 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜK KAMPÜSÜ İÇERİSİNDE BULUNAN KURU TEMİZLEME ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİNE AİT KİRA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. MADDE 2 - TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İdarenin a)adı:türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(İdare) b) Adresi:Söğütözü Mah Cad. No: Çankaya / Ankara c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi(varsa): 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/ticaret unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarası:... e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU "Söğütözü Mahallesi Cad. No: Çankaya / ANKARA" adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 11,25 m² lik alanda KURU TEMİZLEME olarak (İstekli, çevreye kesinlikle zarar vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.) ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın, patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir. Vukua gelecek bu tür hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar, ziyan ve yükümlülükler istekliye aittir.) faaliyet göstermesi şartı ile kiralanmasıdır.

10 MADDE 4 - KİRA BEDELİ ve ARTIŞ ORANI 4.1. Kiralanan KURU TEMİZLEME nin 1 yıllık toplam kira bedeli KDV hariç...-tl/ay x 12 ay =...- TL/Yıl (... Türk Lirası)'dır. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi bedele dahil olmayıp, KİRACI tarafından İDARE ye ödenecektir. Kira bedeli, Katma Değer Vergisi Dahil olarak aylık ödemeler halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip İDARE ye peşinen ve nakden her ayın 1-5 i (bir ile beş) arasında İDARE nin belirteceği banka hesap numarasına ödenecektir. Kiranın ödenmesi ile ilgili havale, banka masrafı vb. giderler KİRACI ya aittir. İDARE Banka Hesap Numarası T. Vakıflar Bankası TPAO Bürosu Banka Hesap No: IBAN: TR İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak sözkonusu oranın, kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır Aylık kira bedelinin belirtilen süre içinde ödenmemesi halinde geciken her gün için o tarihte geçerli Merkez Bankası avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı baz alınarak günlük gecikme faizi uygulanır. Cezalı (faizli) sürenin 15 takvim gününü geçmesi halinde Madde hükmü uygulanacaktır. MADDE 5 - KİRA SÜRESİ Bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve süresi 3 (üç) yıldır. MADDE 6 - VERGİLER - ÖDEME VE DİĞER MASRAFLAR üncü maddede belirtilen Sözleşmeye esas kira bedeline KDV dahil olmayıp net kira bedelidir. Kira bedeli üzerinden Katma Değer Vergisini KİRACI ödeyecektir. İş yerinin emlak vergisi ise İDARE tarafından ödenecektir Bu sözleşmenin imzalanmasından doğacak Sözleşme Damga Vergisi ve Komisyon (İhale) Kararı Damga Vergisi KİRACI tarafından yasal süresi içerisinde yatırılmalı ve yatırıldığına dair belgeler yine yasal süresi içerisinde İDARE ye ibraz edilmelidir. Ayrıca, kiralanan iş yerinin işletme, personel ve kullanımından dolayı doğacak her türlü masraf ve giderler, hasar ve zararlar, tamir, tadil, bakım, onarım (inşaat, tesisat, elektrik) ile vergi, resim ve harçlar v.s. KİRACI'ya ait olacaktır. İş yerinin, elektrik, su, telefon ve internet gibi masrafları da KİRACI ya aittir. KİRACI, kullanacağı telefon ve internet gibi abone kayıtlarını ise kendi adına yaptıracaktır. MADDE 7- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 7.1. KİRACI, bu sözleşme şartları dahilinde taşınmazda bizzat kendisi ticari faaliyette bulunacaktır. Kiralanacak alan, sözleşmede kayıtlı kullanma amacının dışında bir amaçla kullanılamaz KİRACI, İDARE'nin belirtilen adresteki taşınmazını mevcut haliyle gördüğünü, incelediğini ve aynen kabul edip teklifini verdiğini kabul ve taahhüt eder.

11 7.3. KİRACI, taşınmazda yapacağı ticari faaliyete uygun olarak iş yerini, İDARE'nin yazılı muvafakatini almak kaydıyla dizayn ve dekore ettirebilecektir. Taşınmazda İDARE'nin yazılı muvafakati olmadan ilave değişiklik, inşaat, tesisat, elektrik tadilatı yapamaz. Bu anlamda her türlü tadilat, onarım, tesisat, elektrik, ısıtma v.b. gibi işlerin yapımı ve masrafları KİRACI'ya aittir. KİRACI yapacağı ilave ve değişiklik nedeniyle her ne nam altında olursa olsun bir alacak talebinde bulunamaz KİRACI, yürüteceği ticari faaliyet için gerekli her türlü ruhsat, izin ve belgeyi alacaktır. KİRACI nın söz konusu gerekli belgeleri alamamış olması veya söz konusu ruhsat, izin ve belgelerin ilgili mercilerce iptal edilmiş olması doğrudan kira akdinin feshi sonucunu doğurmaz. KİRACI, bu sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam eder KİRACI, kesinlikle binanın taşıyıcı sistemini tehlikeye sokacak tadilat ile binanın genel görünümünü ve bütünlüğü bozacak değişiklik yapamaz. Aksi halde tüm sorumluluk kendisine aittir. KİRACI, İDARE nin böyle bir tadilattan kaynaklanacak her türlü zararını ödemeyi taahhüt eder KİRACI, her ne sebeple olursa olsun taşınmazda "7.3" bendi kapsamında yaptırmış olduğu inşaat, tesisat, elektrik ve dekorasyona yönelik değişiklikleri hiç bir masraf ve ücret talep etmeksizin muhafaza ederek sözleşme süresinin sonunda yaptığı dizayn ve dekorasyonları ile getirdiği demirbaşları alacaktır KİRACI, kendi veya personeli ile müşteri veya mal sevkiyatı yapan aracılarının, taşeronlarının ve/veya bunların elemanlarının, tutum ve davranışlarının veya fiillerinin neden olacağı zararlardan ve hukuka aykırılıklardan İDARE'ye ve 3. kişilere karşı sorumludur. Bu davranış ve eylemlerin Hukuki, Mali veya Cezai müeyyidelerinin muhatap ve sorumlusu KİRACI'dır KİRACI nın çalıştırdığı personelin İDARE ile hiçbir idari, mali ve hukuki bağlantısı bulunmamaktadır. Çalıştırılan personelin SGK ve diğer kamu kurumları ile olan ilişkileri nezdinde muhatap; işveren sıfatıyla KİRACI'dır Verilecek hizmet ücretleri, İDARE ye önceden bildirilecek karşılıklı mutabakat sonrası ve İDARE tarafından onaylandıktan sonra (KDV dahil) yürürlüğe konulacaktır KİRACI, çevreye kesinlikle zarar vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.) ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın, patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir. Vukua gelecek bu tür hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar, ziyan ve yükümlülükler KİRACI'ya aittir KİRACI, ticari faaliyet gösterdiği alanda kullandığı su, sıcak su ve elektrik bedelini, süzme sayaçta tespit edilen miktar üzerinden günün rayiçlerine göre aylık olarak kira bedeli ile beraber İDARE'ye ödeyecektir KURU TEMİZLEME ye ait çöpler, KİRACI tarafından İDARE'nin çöp toplama yerine atık siyah çöp poşetleri içinde götürülecektir. Çöplerin birikmesine meydan verilmeyerek, çöp mahallinin temizliğinde gerekli hassasiyet gösterilecektir. Özellikle yaz aylarında her gün çöplerin kaldırılmasını müteakip sabunlu suyla yıkanacak ve ilaçlaması yapılacaktır. Çöp naklinde kullanılacak kovalar ise giriş ve çıkışlarda kapılara zarar vermeyecek ebatlarda, gürültüsüz ve kolay hareket eden cinsten olacak, içindeki çöp poşetlerinin yırtılması halinde çöp suyunun dışarı akmasını önleyecek biçimde plastik veya lastik kenarlı olacaktır.

12 7.13. Gereksiz elektrik, su vb. enerjilerin tüketiminin önlenmesi için İDARE'nin alacağı tedbirlere KİRACI uymak zorundadır KİRACI, hiçbir uyarı ve ikaza gerek kalmaksızın, her türlü güvenlik tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini çalıştıracağı işçilerine öğretmekle mükelleftir. Bu itibarla, taahhüdün ifasında gerek ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve gerekse ehliyetsiz işçiler görevlendirmekten veya herhangi bir sebeple olabilecek kazalardan, sonuçlarından ve zararlarından, İDARE'ye ve üçüncü şahıslara karşı KİRACI sorumludur KİRACI ve çalıştıracağı işçilerinin bina dahilinde ve çevresinde kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk KİRACI'ya ait olacaktır KİRACI tarafından verilen hizmet, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Belediye nin öngöreceği sağlık koşullarına ve İDARE'nin öngöreceği talimatlara uygun olacaktır. Bundan doğabilecek hukuki, idari, para ve diğer cezai yükümlülüklerden KİRACI sorumludur İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu vb. hükümlerince ve/veya resmi kurumların, İDARE'nin uyarıları ile ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, idari, para ve diğer cezai yükümlülüklerden KİRACI sorumludur Kiracı; bu sözleşme şartları dahilinde taşınmazda, saatleri arasında hafta içi ve İDARE nin uygun görmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verebilecektir. Resmi bayramlarda hizmet verilmeyecektir Ticari faaliyet gösterilecek taşınmazın her türlü denetimi İdare tarafından yapılacaktır. Denetimlerde tutanak düzenlenerek İDARE ve KİRACI tarafından imza altına alınacaktır. Herhangi bir kusur veya eksiklik tespit edildiğinde durum en az üç imzalı bir tutanakla (KİRACI veya yetkili personeli dahil) tespit edilerek gerekli cezai hükümler (Madde 12) uygulanacaktır. Tutanağın Kiracı veya yetkili personeli tarafından imzalanmaması halinde, imzadan imtina ettikleri belirtilecektir KİRACI ve çalıştıracağı işçileri, tecrübeli ve güvenilir olacak; ayrıca İDARE personeline karşı hal - hareketlerinde ölçülü ve saygılı davranacaktır İDARE tarafından belirli periyotlarla gerçekleştirilen İş Güvenliği ve Çalışma Sağlığı ile ilgili denetim sonuçları uyarınca; KİRACI, şayet denetim sonucunda tespit edilmiş ise tehlikeli durum, tehlikeli davranış, yangın güvenliği, hijyen, çalışan sağlığı ve çevre temizliği gibi konulardaki eksiklikleri yerine getirmekle yükümlüdür. MADDE 8 - TAŞINMAZIN KİRACIYA VE İDAREYE TESLİMİ 8.1. Kiraya verilecek taşınmaz, KİRACI ya mahallinde tanzim edilecek tutanakla sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle imzalanacak bir tutanakla teslim edilir. Taraflar isterlerse kiraya verilecek taşınmazın mevcut durumunu gösteren fotoğrafları söz konusu teslim tutanağına ekleyebilirler. Şayet, bu türden fotoğraflar eklenirse, taraflar bu fotoğrafların kesin delil niteliği taşıyacağını beyan ve kabul ederler Kira süresi sona erdiğinde veya sözleşme feshedildiğinde taşınmaz bir tutanakla teslim alınır Bu tutanakta, sözleşme ile teslim edilen ve KİRACI nın kullanımına bırakılan ve teslim tutanağında belirtilen müştemilat ve muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır Noksan olan, kırılan, kaybolan veya bozulan maddeler KİRACI tarafından ya aynen temin edilerek teslim ya da İDARE ye teslim edildiği tarihteki rayiç değeri üzerinden başkaca hükme gerek kalmaksızın tazmin edilir.

13 MADDE 9 - KESİN TEMİNAT 9.1. Kesin teminat, yıllık kira bedeli toplamının %40'ı oranında olup, KİRACI ilk yıl için...- TL. teminat tutarına karşılık...- (...) TL'lik... tarih ve...sayılı... Bankası... Şubesinden alınan teminat mektubunu kesin teminat olarak İDARE'ye vermiştir. Bu teminat miktarı her yıl 4.2 nci maddede belirtilen kira artış oranı nispetinde arttırılacaktır. KİRACI nın ayıplı ifası nedeniyle, İDARE ye zararı teminattan karşılanmış ise KİRACI, ayrıca teminatın bu sebeple eksilen kısmını da tamamlar. Teminat olarak; a) Tedavüldeki Türk parası, b) Hükümetçe yetkili kılınan bankaların (katılım bankaları dahil) usulüne uygun olarak verecekleri vadesiz teminat mektupları, c) Devlet tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hazine bonoları (Nominal değerleri üzerinden) kabul edilecektir. Kesin teminat Sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren tarafların mutabakatı halinde imzalanacak Teslim Tutanağından sonra 15 (onbeş) gün içinde KİRACI' ya iade edilecektir Kesin teminat, taahhüdün Sözleşme hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği ve KİRACI nın bu işten dolayı İdare ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra Kiracı ya iade edilecektir Her ne suretle olursa olsun, İDARE ce alınan teminatlar, İDARE dışındaki 3. kişi ya da kurumlarca haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Söz konusu alacak temlik edilemez. MADDE 10 - SİGORTA Genel Müdürlük Tesisleri alanındaki binaların (Kuru Temizleme alanı da dahil olmak üzere) "All-Risk (Bütün Riskler) Sigortası" İDARE tarafından yapılmaktadır KURU TEMİZLEME de; KİRACI nın kullanım alanında meydana gelebilecek maddi ve bedeni hasarların hiçbirinden İDARE sorumlu değildir KİRACI, içinde bulunduğu bina içi kıymetlerin tamamının değerini kapsayacak (demirbaş emtia, varsa dekorasyon masrafları vb.) Yangın Sigortası (yıldırım, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör teminatlarıyla beraber) ve kişi başı TL ve poliçe limiti TL den az olmamak üzere İşveren Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır. KİRACI, sözleşme süresi içinde 3. Şahıs Sorumluluk Sigortasını maddi ve bedeni ayrımı yapılmaksızın olay başı TL teminatla masrafları KİRACI ya ait olmak üzere poliçeyi yaptırmak zorundadır Bu sigorta teminatlarının yetersiz olması halinde İDARE'nin uğradığı zararların hukuki ve mali sorumluluğu KİRACI'ya ait olacaktır KİRACI, aşağıda 10.6., 10.7., 10.8., ve bentlerde belirtilen notları söz konusu poliçe/poliçelere yazdırarak, poliçeler peşin ödenecek ise peşin ödeme makbuzu; taksitli ödenecek ise aylık prim ödeme makbuzları ile birlikte İDARE YE teslim etmek zorundadır KİRACI, İDARE'nin bilgisi dışında poliçeyi iptal edemez.

14 10.7. Prim borcunun ödenmemesi sonucu poliçe iptali halinde, sigorta şirketi 15 gün içinde İDARE'yi durumdan haberdar edecektir Kuru Temizleme de (kiracının kullanım alanında) meydana gelebilecek hasarlardan hiçbiri İDARE ye rücu edilmeyecek ve İDARE sorumlu tutulmayacaktır İDARE nin onayı alınmadan KİRACI ya hasar ödemesi yapılmayacaktır Şahıs Sorumluluk Sigorta poliçesinde TPAO çalışanları 3. Şahıs sayılacaktır. MADDE 11 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ KİRACI, hiçbir sebep ve bahane ile sözleşme konusu taşınmazı İDARE'nin yazılı muvafakatını almadan kısmen veya tamamen bir başkasına devredemez ve kiralayamaz. Devrettiği veya kiraladığı takdirde hiç bir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmadan İDARE sözleşmeyi feshe yetkilidir. MADDE 12 - CEZALAR VE KESİNTİLER İşin, sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmediği ve sözleşmeye aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, İDARE tarafından uygulanacak ceza miktarı, aşağıda belirtilen tutarlar kadar uygulanacaktır İDARE tarafından onaylanmayan ürün / hizmet satışı yapılması durumunda tutulacak olan her bir tutanak için 100,00 TL. (yüztürklirası) para cezası kesilecektir Faaliyet gösterilecek taşınmazın temizliğinde hijyenik koşullara aykırı bir durum tespit edildiği taktirde 150,00 TL. (yüzellitürklirası) para cezası verilecektir KİRACI ve çalıştıracağı işçileri, tecrübeli ve güvenilir olacak; ayrıca İDARE personeline karşı hal - hareketlerinde ölçülü ve saygılı davranacaktır. Aksi bir durum tespit edildiği taktirde tutulacak olan her tutanak için 60,00 TL. (altmıştürklirası) para cezası kesilecektir İşletme hakkı süresi sona erdiği halde işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahıs tarafından işletme hakkı verilen yer İDARE ye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin %1 i oranında ceza, itirazsız olarak ödenir Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz Sonradan sözleşmede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez. MADDE 13 - SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK TALEBİNDE BULUNMAMA Tabii afetler (yangın, deprem, su basması vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkansızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, KİRACI sözleşmenin devamı süresince, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz.

15 MADDE 14 - TAHLİYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİRACI, kira süresinin bitiminde derhal, sözleşmenin feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. MADDE 15 - MEVCUT TESİSATIN PERİYODİK BAKIMI VE ONARIMI Sözleşme konusu alan içerisindeki; taşınmazın her türlü mekanik ve elektrik tesisatı, demirbaş malzemeleri ve mahal listesi tespit tutanağı düzenlenerek KİRACI'ya teslim edilecektir KİRACI, İDARE'den Onay alarak yaptığı tadilatlar da dahil kiralama süresi boyunca kendisine teslim edilen tesisat ve malzemeleri korumak, kollamak ve bakımlarını yaptırmakla yükümlüdür. KİRACI'nın kullanım hatası nedeniyle verdiği zararlar KİRACI'dan tahsil edilecektir. KİRACI, kira süresi sonunda tespit tutanağına uygun şekilde, kiralama konusu taşınmazı İDARE'ye teslim edecektir. MADDE 16 - SÖZLEŞMENİN FESHİ KİRACI, bu Sözleşmede hüküm altına alınan vecibelerini yerine getirmezse, İDARE bu durumu yazılı olarak KİRACI'ya bildirecek ve durumun 15 (on beş) takvim gün içerisinde tashih edilmesini isteyecektir. Aksaklığın verilen süre içerisinde tashih edilmemesi halinde, İDARE sözleşmeyi derhal ve hiçbir ihtara gerek kalmadan feshedebilecek, teminat irad kaydedilecek, varsa İDARE'nin tüm zararları ve alacakları genel hükümlere göre KİRACI'dan tahsil edilecektir Bu Sözleşme süresince KİRACI, Taşınmazı İDARE'nin yazılı muvafakatını almadan devrettiği veya kiraladığı takdirde 11 inci madde ye uymamış olacağından hiç bir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmadan, İDARE sözleşmeyi tek taraflı feshe yetkilidir. Bu durumda KİRACI, sözleşmedeki bütün yükümlülüklerini 15 (on beş) takvim günü içinde yerine getirecek, aksi halde teminat irad kaydedilecek, varsa zarar, ziyan ve alacakları genel hükümlere göre KİRACI'dan tahsil edilecektir Kira bedelinin 4 üncü Madde de belirtildiği şekilde ve zamanda ödenmemesi sebebiyle cezalı sürenin 15 takvim günü geçmesi halinde, İDARE sözleşmeyi derhal feshedebilecek ve teminat irat kaydedilerek, varsa İDARE'nin tüm zararları ve alacakları genel hükümlere göre KİRACI'dan tahsil edilecektir KİRACI, kira dönemi boyunca İDARE ile yapacağı ürün / hizmet satış faaliyetleri dolayısıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nda öngörülen belge düzenine uymak zorundadır. Kira dönemi boyunca çeşitli tarihlerde üç kez bu zorunluluğa uyulmadığının tespit edilmesi halinde, sözleşme İDARE ce tek taraflı olarak feshedilecektir Mahalli idareler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vergi daireleri, meslek odaları ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim ve eğitime katkı payı ile benzeri yükümlülüklerden dolayı İDARE hiçbir zaman sorumlu tutulmayacak, bu yükümlülükler KİRACI tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sözleşme feshedilecektir.

16 MADDE 17 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İş bu Kira Sözleşmesinin tatbikinden doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır MADDE 18 - YÜRÜRLÜK Bu sözleşme İDARE ve KİRACI tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer. MADDE 19 - SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Bu sözleşme 19 maddeden ibaret olup, İDARE ve KİRACI tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra... / / tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. KİRACI İDARE

17 YER GÖRME BELGESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURU TEMİZLEME ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA ANKARA Söğütözü Mahallesi Cad. No: 86 Çankaya / ANKARA adresinde, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan ve KURU TEMİZLEME olarak faaliyet gösterilecek olan 11,25 m² lik alanı yerinde gördüm, çevresini inceledim, mahallin özelliklerini gördüm ve öğrendim. Konu ile ilgili olarak her türlü hususu ilgili yetkili mercilerden araştırıp öğrendim, taşınmazı bu hali ile kabul ettim. KİRA SÖZLEŞMESİ ni de okudum, içeriğini anladım ve kabul ettim. TARİH İSİM VEYA FİRMA KAŞESİ İMZA

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki Atatürk Mahallesi (M.K:573) Şahabeddin Dede Caddesi No:6/E numarataj adresindeki

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet dükkânımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 3 adet dükkanımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ:

5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ: AFYONKARAIIISAR T C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi g jf \ V/ DR.H.İBRAHİM

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ. 1-)Atatürk Mahallesi (M.K:574) 1013 Sok.No:4/G numarataj adresindeki 50,00 m2 Dükkân,

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ. 1-)Atatürk Mahallesi (M.K:574) 1013 Sok.No:4/G numarataj adresindeki 50,00 m2 Dükkân, 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet dükkânımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR

DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR A-TARAFLAR Bu ihale şartnamesinde taraflarşahinbey BELEDİYESİ İDARE, İhaleye katılangerçek veya

Detaylı

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR Eskişehir İl Özel İdaresi nden : Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İlimiz Sarıcakaya ilçesi Yaş Sebze Meyve Paketleme ve Soğuk Hava Deposu; 2886 Sayılı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 2-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 2-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ: 1-İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet Dükkânımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Yüzölçümü(m2) 74 m2 lik Kafeterya yeri ile 220 m2 lik Orta Bahçe

Yüzölçümü(m2) 74 m2 lik Kafeterya yeri ile 220 m2 lik Orta Bahçe GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Güzelbahçe Belediyesine ait Ayşe Mayda Spor Tesisleri içinde bulunan 74 m2 lik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme 5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme Sözleşmenin Tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet büfe yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve 1 DENİZLİ PAMUKKALE (HİERAPOLİS) ÖRENYERİ GÜNEY VE KUZEY KAPISI OTOPARK ALANI KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve Kuzey Kapısında

Detaylı

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait, Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46/A adresindeki

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA. SAYI : /20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi.

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA. SAYI : /20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi. SAYI : 72238779/20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi. İKN : 2016/ İDARİ ŞARTNAME I- TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin;

Detaylı