Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahname yasal prosüdüre uygun olarak ayrıca ilan edilecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahname yasal prosüdüre uygun olarak ayrıca ilan edilecektir."

Transkript

1 FAVORĐ DĐNLENME YERLERĐ A.Ş. pay izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurumuz Đncelenmekte olup, işbu pay izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahname yasal prosüdüre uygun olarak ayrıca ilan edilecektir. 1

2 FAVORĐ DĐNLENME YERLERĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin, ,70 TL den ,90.-TL ye azaltılmasına ve eş zamanlı tamamı nakit olarak ,51.-TL artırılarak ,41.-TL ye çıkarılması nedeniyle; A grubu nama yazılı hisselerin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, ihraç edilecek ,51 TL B grubu hamiline yazılı nominal değerli payların; rüçhan haklarının kullandırılmasına, arta kalan payların ĐMKB birincil piyasada satılarak halka arzına ilişkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca tarih ve sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. SKP uyarınca, izah name ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtılmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tanzim ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Bu izah name, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izah namenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. izah name ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur: Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. Şirketi ve halka arzda aracı kurum olarak yer alan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. izah namenin tamamından sorumludurlar. Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ise izah name ekinde yer alan izah name içerisinde yer alan bilgilerin kaynağı olan bağımsız denetimini gerçekleştirdiği tarihli finansal tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarından sorumludur. GELECEĞE YÖNELĐK AÇIKLAMALAR Bu izah name, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir.bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izah namenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. I. BORSA GÖRÜŞÜ YOKTUR II. DĐĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: YOKTUR 2

3 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa Numarası ÖNSÖZ 1 2 Kısaltma ve tanımlar ÖZET RĐSK FAKTÖRLERĐ Ortaklığın Bugünkü Riskleri Faaliyet Riskleri Sektörel Riskler ORTAKLIK HAKKINDA BĐLGĐLER Tanıtıcı Bilgiler Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi Esas Sözleşmeye Đlişkin Bilgiler Faaliyet Hakkında Bilgiler Eğilim Bilgileri SEÇĐLMĐŞ FĐNANSAL BĐLGĐLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BĐLGĐLER Kayıtlı Sermaye Tavanı - Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri Ortaklığın yönetim hâkimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hâkimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler Sermayeyi temsil eden paylara ilişkin bilgi 38 3

4 5.6. Ortaklığın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ortaklık paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri Ortaklığın yönetim hâkimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar hakkında bilgi Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi Son 3 yılda sermayenin % 10 undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar Varantlı sermaye piyasası araçları, oydan yoksun paylar, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. payların sayısı ve niteliği hakkında bilgi Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Borsada işlem görmesi amaçlanan sermaye piyasası araçlarıyla eş zamanlı olarak Söz konusu araçlarla aynı grupta yer alanların tahsisli satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya Söz konusu araçların başka bir grubunun tahsisli satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda, bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi Đzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ortaklık hâlihazırda halka açık bir ortaklık ise; Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri, Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi 40 4

5 6. YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON YAPISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Ortaklığın genel organizasyon şeması Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi Önemli olması durumunda yönetim kurulu üyelerinin son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi Ortaklığın denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi Denetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi Önemli olması durumunda denetim kurulu üyelerinin son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi Yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin bilgi Önemli olması durumunda yönetimde söz sahibi olan personelin son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi Yönetimde söz sahibi olan personelin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi Ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ortaklığın kurucularına ilişkin bilgi Ortaklığın mevcut yönetim, denetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi 46 5

6 6.14. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personel hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığı hakkında bilgi Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyesi veya yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve denetim organlarındaki üyeliklerine veya ortaklıktaki yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ortaklığa karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi Bu kişilerin yönetim veya denetim kurullarında veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi Bu kişilere belirli bir süre ortaklığın sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi Ortaklığın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca kurulması zorunlu olan ortaklığın pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi hakkında bilgi Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü 49 6

7 6.22. Son hesap dönemi itibariyle ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline Ortaklık ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmet için ödenen ve sağlanan şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler de dahil olmak üzere her türlü ücret ve faydaların tutarı ve türü Emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri faydaları ödeyebilmek için ortaklık veya bağlı ortaklıklarının ödediği veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar Son hesap dönemi itibariyle ortaklık ve bağlı ortaklıklar tarafından, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve yönetici personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemeler/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi Ortaklığın kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğine dair açıklama, kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulmuyorsa bunun nedenine ilişkin gerekçeli açıklama GRUP HAKKINDA BĐLGĐLER Ortaklığın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ortaklıkla olan ilişkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri Unvanı, merkezi, iştirak ve oy hakkı oran ve tutarları gibi bilgiler dahil olmak üzere ortaklığın doğrudan ya da dolaylı tüm bağlı ortaklıklarının dökümü Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ortaklığın finansal yatırımları hakkında bilgi ĐLĐŞKĐLĐ TARAF VE ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARLA YAPILAN ĐŞLEMLER HAKKINDA BĐLGĐLER HALKA ARZA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Yetkili organ kararları Satışı yapılacak paylar ile ilgili bilgi Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgi a) Đç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi 59 b) Đç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi 59 c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları Satışı yapılacak payların yatırımcılara sağladığı haklar 59 7

8 9.6. Kardan Pay Alma Hakkına Đlişkin Bilgi a) Bu artırımda ihraç edilecek paylara ilişkin zorunlu çağrı, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi 60 b) Son yıl hesap dönemi ve cari hesap yılı içinde yapılan çağrı yoluyla ortaklığın paylarını toplama teklifleri, bu tekliflerle ilgili fiyat veya değiştirme şartları ve bu tekliflerin sonucu hakkında bilgi Yeni Pay Alma Hakkına Đlişkin Bilgiler Satınalma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satınalma fiyatı Halka arz tutarı Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler Yönetim veya denetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhrî hısımları) son yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları halka arz konusu paylar için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması Satış yöntemi ve başvuru şekli Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi Başvuru yerleri Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi Payların dağıtım zamanı ve yeri Halka arza ilişkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay başına maliyet Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi 66 8

9 9.23. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama Yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları hakkında bilgi Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile kullanım yerleri; tahmini nakit girişi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Borsada işlem görme Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları ile fiyat istikrarına ilişkin işlemler Sulanma Etkisi Halka arz ile ilgili menfaatler ile söz konusu menfaatlerin niteliği ve bu menfaatlerden yararlanacak kişiler hakkında bilgi 70 9

10 10. FĐNANSAL DURUM VE FAALĐYET SONUÇLARI Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin nedenleri Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi 73 Olağanüstü olaylar ve/veya gelişmeler dahil olmak üzere ortaklığın gelirlerini ve net satışlarını önemli ölçüde etkilemiş olan faktörler ile söz konusu faktörlerin geliri ve net satışları etkileme derecesi hakkında bilgi Ortaklığın işletme sermayesinin yeterli olup olmadığı ve yeterli değilse gerekli ek işletme sermayesinin nasıl temin edileceği hakkında bilgi Ortaklığın son durum itibariyle finansman yapısı ve borçluluk (garantili - garantisiz, teminatlı - teminatsız ayrımı yapılmış ve dolaylı ve şarta bağlı yükümlülükler dahil) durumu hakkında bilgi ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI Ortaklığın kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar Finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi GEÇMĐŞ DÖNEM FĐNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORLARI Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son üç yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları Son üç yıl ve ilgili ara dönemde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetçi görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi 78 10

11 12.3. Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar (Ortaklığın bilgisi dahilinde olan henüz açılmamış, ancak açılabilecek davalar dahil olmak üzere) Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ortaklığın ve grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler ORTAKLIĞIN PROFORMA FĐNANSAL BĐLGĐLERĐ KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI KÂR TAHMĐNLERĐ VE BEKLENTĐLERĐ PAYLAR ĐLE ĐLGĐLĐ VERGĐLENDĐRME ESASLARI UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĐŞĐLERDEN ALINAN BĐLGĐLER ĐNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĐZAHNAMENĐN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĐŞĐLER EKLER 88 11

12 KISALTMA VE TANIMLAR Şirket Favori : Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. A.Ş. : Anonim Şirket ABK : Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu Başk. : Başkan BDT : Birleşik Devletler Toplıluğu BKK : Bakanlar Kurulu Kararı BSMV : Bankacılık Sigortacılık Muamele Vergisi EÇA : Ekolojik Çocuk Akademisi FYYS : Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi GVK : Gelir Vergisi Kanunu IMKB : Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu KDV : Katma Değer Vergisi KVK : Kurumlar Vergisi Kanunu Md : Madde MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. RCI : Uluslararası Turizm Değişim Sistemi SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu SMMM : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SPK, Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu TL : Türk Lirası TPE : Türk Patent Enstitüsü TTK : Türk Ticaret Kanunu TÜĐK : Türkiye Đstatistik Kurumu USD : Amerikan Doları VB : Ve benzerleri VD : Vade YK : Yönetim Kurulu YMM : Yeminli Mali Müşavir 12

13 1.ĐZAHNAMENĐN ÖZETĐ Đzahnamenin özeti; izahnamede ki ondokuz bölüm esas alınarak, aşağıdaki gibi yapılmıştır. 1.1 Bu bölümde: genişçe bir biçimde ortaklığın tarihçesi, projesi, konsepti ve gelişimine yer verilmiştir. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. (Şirket), 2 Aralık 1987 tarihinde kurulmuştur.şirket merkez adresi Büklüm Sok. No:48/13 Kavaklıdere-ANKARA dır.şirket in ana faaliyet konusu turizm yatırımlarını yapmak ve işletmektir. Ekolojik turizm yatırımları yapmak ve işletmek üzere kurulan FAVORĐ; hem yirmi üç yıl önce kimsenin bilmediği EKOLOJĐ kavramının Türkiye de somutlaşarak yerleşmesine; hem de turizm yapılarının ve teknolojilerinin ilk örneklerini oluşturarak, turizmin gelişmesinde örnek ve öncü olmuştur.bu haliyle FAVORĐ; geliştirdiği ve işlettiği NATURLAND projesi ile; tam bir sosyal sorumluluk örneğidir ve sosyal sorumluluğun başarılı biçimde ekonomik bir işletmeye dönüştürüldüğü bir projedir. NATURLAND;Antalya/Kemer/Çamyuva da Akdeniz ile Olimpos dağı arasında kurulmuş 130 dönümlük bir Ekoloji Parkı projesidir.bu ekoloji parkı 4 ayrı bölümde 4 ekounique (ekoyunik) konaklama birimi barındırmaktadır. NATURLAND içerisinde sırasıyla; a- Hidro Ekoloji Bölümünde; Aqua Resort b- Orman Ekolojisi Bölümünde; Forest Resort c- Toprak Ekolojisi Bölümünde; Country Resort d- Barınma Ekolojisi Bölümünde; Natur Villas konaklama birimleri ile 3 adet temalı park yer almaktadır. NATURLAND içerisinde yer alan tüm birimlerin toplam yatak kapasitesi ise 2010 yılı verilerine gore1.178 yataktır. NATURLAND de hem konaklanılabilmekte, hem de günübirlik olarak Ekoloji Parkı ziyaret edilebilmektedir. NATURLAND hizmete girdiği günden itibaren geçen 20 yıllık dönem içerisinde, yaklaşık misafir tesiste ortalama birer hafta konaklarken, FAVORĐ Ekoloji Parkını günübirlik şekilde ziyaret eden misafir sayısı ise e ulaşmıştır. 20 yılda, bir milyon kişi; NATURLAND sayesinde; ekolojik yaşamın temel unsurları olan, ekolojik (organik) beslenmeyi, temizliği, entertainment ı yaşamış; insanın yaşadığı dünyaya ve onu oluşturan topağa, bitkiye, hayvana, havaya, suya nasıl yaklaşması gerektiğini yaşayarak öğrenmiştir. Başka bir ifadeyle NATURLAND yaklaşık kişiyi, ekoloji kavramı ve ekolojik yaşam ile tanıştırmıştır FAVORĐ ve onun işletme markası NATURLAND, ekolojik konsepti ile Türk ve dünya insanlığına karşı gerçek bir sorumluluk yerine getirmiştir, getirmektedir. Đşte bu izah nameye konu olan ve NATURLAND projesini aşamalı olarak tamamlayarak hizmete alan FAVORĐ nin en temel özelliği, 20 yıl önce kimsenin bilmediği, bugün herkesin anlamaya 13

14 çalıştığı; bütün insanlığın mutlaka tanışıp yaşamında uygulaması gereken EKOLOJĐ kavramının 20 yıldır misyonerliğini yapmasıdır. Şirket payları 2000 yılında halka arz edilmiştir. FAVORĐ, 130 dönümlük bir çam ormanı içinde, dünyaya örnek olan ve birçok ödül alan ekolojik konseptli NATURLAND projesini aşamalı olarak tamamlamış ve 2000 yılında halka arz etmiştir.diğer bir deyişle FAVORĐ zaten halka arz ettiği ekolojik konseptinin yanı sıra,ekonomik yapısını da halka arz etmiştir. FAVORĐ; kuruluşundan halka arzına kadar geçen 13 yılda, ülke spekülatif yüksek faiz ortamında olmasına rağmen hiçbir sorun yaşamadan ekolojik konseptini geliştirmiş, yine bu konsepte uygun o zamanki kurlar ile yaklaşık 100 milyon dolara yakın bir yatırımı sorunsuz gerçekleştirmiş; yatırımda özkaynak /yabancı kaynak dengesini korumuştur. Şirket 13 yılda marka oluşturmakta, bilinirlilik, ürün geliştirme ve hizmet vermekte ve tüm işletmecilik faaliyetlerinde ve nihayet karlılıkta büyük başarılar sağlamıştır. Şirket ilk yatırımını 1989yılında Antalya-Kemer de Turizm Bakanlığı nca 49 yıllık süre için tahsis edilmiş Aqua Resort Oteli ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra Naturland konsepti geliştirilerek Aqua Resort otelinin arka cephesinde bulunan parsel Orman Bakanlığı ndan 49 yıllık süre ile tahsisli olarak alınmıştır. Bu projenin yatırımına 1994 yılında başlanmıştır. Yatırımın, %70 lik kısmı özkaynak ve kalan %30 luk kısmı ise düşük faizli yurtdışı kredilerinden oluşan bir finansman paketiyle tamamlanmıştır. Söz konusu yurtdışı kredilerin teminatı için NATURLAND ipotek edilerek, Halkbank tan 7 yıl vadeli 28 milyon ABD doları tutarında harici garanti (gayri nakdi yurtdışı teminat mektubu) alınmıştır krizi sonrasındaki dönemde bankalar kredilerini geri çağırmaya başlamış, Halkbank ta aldığı bir yönetim kurulu kararıyla 16 Mayıs 2001 tarihinde Favori nin içinde olduğu risk grubu içerisinde yer alan çok sayıda şirketten kredi borçlarının %25 ini peşin ödeyerek altı ay içinde kapatmalarını istemiştir yılında çıkarılan Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması (Đstanbul Yaklaşımı) Yasası çerçevesinde, Favori ile Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu (ABK) arasında tarihinde bir Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) yapılmıştır. Bu sözleşme çerçevesinde 52 milyon ABD doları olarak yapılandırılan Favori nin yeni faiz oranı Libor + 2% olurken, yeni vade ise 17 yıl olarak belirlenmiştir.bu FYYS ile tesisin işletmesi, işletmeci şirketlere bırakılmış; söz konusu işletmeci şirket gelirleri ile borcun ödenmesi planlanmıştır. Bu plan çerçevesinde NATURLAND tesisleri yıllarında Taksim Otelcilik A.Ş. tarafından işletilmiş; ancak Taksim Otelcilik A.Ş. nin sözleşmesindeki performans şartlarını yerine getirememesi sonucunda söz konusu işletmecilik sözleşmesi, FYYS ye Lider Banka Türkiye Halk Bankası nın da onayıyla fesh edilmiştir.1 Mayıs 2006 tarihinden başlamak üzere yıllarında otelin işletmesi Tentur A.Ş. ye bırakılmış, fakat gerekli performans şartlarınının tekrar sağlanamaması nedeniyle sözleşme15 Kasım 2008 tarihinde fesh edilmiştir. Kiracı işletmecilerin yönetim konusunda başarısız olması üzerine, tarihli Ek FYYS ye uygun olarak 2009mayıs ayı başından itibaren NATURLAND tesislerinin işletmesi tekrar FAVORĐ tarafından yüklenilmiştir. Şirket, tesisin tekrar devralınmasından 2010 yılı sonuna kadar TL lik bir yatırım ile yeniden misafir kabul edebilir hale getirilmiştir. Ayrıca, gelecekte projenin konseptini, kapasitesini, kalitesini ve karlılığını geliştirmek üzere 5 yıllık bir stratejik plan hazırlanmıştır. 14

15 Kiracı işletmeciler döneminde operasyonel eksiklikler neticesinde, bilançolardaki döviz cinsinden borçların azaltılamaması sonucu; kur farkları şirket sermayesini aşındırmıştır. Hazırlanmış olan 5 yıllık stratejik planın gerçekleştirilmesi ve birikmiş zararların tahribatının önlenmesi için yeni bir sermaye yapısına ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine SPK ya başvurularak önce bedelsiz sermaye artırımı yoluyla, şirket sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ,70 TL den ,70 TL ye çıkarılmış ve bilahare yine SPK izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilerek şirket sermaye tavanı yıllarında TL ye çıkarılmış ve tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edilerek, aynı tarihte Ticaret Sicili ne tescil edilmiştir. Kayıtlı sermaye sisteminin ilk ayağı olarak 2011 yılı için; bankalar, SSK, vergi daireleri, Milli Emlak, vb. gibi Şirket in tüm finansal borçlarının ıskonto edilerek kapatılması amacıyla ,51.-TL sermaye artışına ihtiyaç vardır. FAVORĐ nin yeni sermaye yapısı ihtiyacını uygun görerek; bedelsiz sermaye artırımına ve kayıtlı sermaye düzenine geçilmesine izin veren SPK dan, bu defa; A Grubu Nama yazılı senetlerin rüçhan haklarının kısıtlanarak, B Grubu hamiline yazılı nominal değerli payların rüçhan haklarının kullandırılmasına ve arta kalan payların ĐMKB birincil piyasada halka arzı yoluyla, sermayenin TL arttırılmasını ve sermayesinin, ,90.- TL den ,41.-TL ye çıkarılmasına, ilişkin izin talep edilmektedir. Aşağıda bu izin talebi ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu sermaye artışının temel gerekçesi ABK ya olan borcun ıskonto edilerek tamamen ve defaten kapatılmasıdır. ABK ile mevcut FYYS ye göre yapılmış ve ıskonto şartlarını belirleyen bir ek FYYS ile tüm borçlar sıfırlanmaktadır. Bu ek FYYS ye göre; şayet FAVORĐ tarihine kadar; sermaye artırımı yoluyla tamamen ve defaten TL ödeme yaparsa ABK ya olan tüm borçların sıfırlanması hedeflenmektedir. Böylece FAVORĐ nin TL olan ABK borçları TL ıskonto yapılacak ve TL ödenerek kapatılacaktır. Bu büyük ıskonto; FAVORĐ tüzel kişiliğine ve onun ortaklarına büyük bir avantaj sağlayacak, sağlanan TL ıskonto kar olarak muhasebeleştirilecektir. Diğer yandan; arttırılan TL nin bankalara ödenen TL den sonra kalan ,51 TL ile bilançodaki diğer borçlar kapatılacak ve acil yatırım ihtiyaçları karşılanacaktır. Bu sermaye artırımında en önemli husus; Bankanın tarihine kadar müddet vermiş olmasıdır.bu yüzden işlemlerin bu tarihe kadar hızla tamamlanması gereklidir. Arttırılan TL aşağıdaki biçimde kullanılacaktır. a. Ödenecek Borçlar Toplamı ,-TL 15

16 a.1. Banka Borçları a.2. Karşılık Ayrılan Borçlar a.3. Af Borçları a.4. Kısa Vadeli Borçlar ,-TL ,-TL ,-TL ,-TL b. Rehabilitasyon Yatırımları Toplamı ,51 TL b.1. Mefruşat Yatırımı ,-TL b2. Teçhizat Yatırımı ,-TL b.3. Personel Kampı Yatırımı ,51TL TOPLAM (a+b) ,51 TL Đşte bu izah name FAVORĐ yi tüm borçlarından kurtaracak ,51 TL lik sermaye artışının faydalarını izah etmek için tamamen ve defaten borç ödeme nedeniyle elde edilen, ve şirkete kar yazılacak olan bu büyük ıskontonun ortaklara katkılarını göstermek için hazırlanmıştır Bu giriş özetinden sonra, izah namenin diğer bölümlerini özetlemeye devam ediyoruz. 1.2 Bu bölümde; risk faktörlerine yer verilmiştir.bu bölümde özetle aşağıdaki hususlar belirtilmiştir. FAVORĐ nin bilançosundaki yüksek döviz cinsi borçların kur farklarından ve Milli Emlak,vergi, sigorta borçlarından doğan riskleri mevcuttur. FAVORĐ; bu bedelli sermaye artırımı sonucunda % 50 yi aşkın bir indirim ile bilançosundaki yüksek döviz cinsi borçları tamamen kapatacak, ve bu dövizli borçlardan kaynaklanan kur farkı zararlarının ; özsermayeyi tehdit etmesi riski ortadan kalkacaktır. Diğer yandan;şirket için risk oluşturan Milli Emlak,vergi, sigorta borçları da bu sermaye artırımından sağlanan fonlarla kapatılacak;riskler ortadan kalkacaktır. 1.3 Bu bölümde; birinci bölümünde ele alınan ortaklık hakkındaki bilgiler sistematik olarak ele alınmıştır. Birinci bölümdeki hususlar iyi vurgulanmak için- kısmen tekrar edilmiştir. Ortaklığımız kuruluştan 2001 yılına kadar yüksek bir yatırım ve işletme performansı göstermiş, ekolojik konsepti ile ülkenin ve dünyanın önemli bir turizm işletmesi olmuş ve 2000 yılında halka arz edilmiştir. Altı yıl süren bu işletmeciler döneminde FAVORĐ; önemli zararlara uğramış ve yeni bir sermaye yapılanması ve stratejik plan ihtiyacı doğmuştur. SPK, bedelsiz sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye düzenine geçiş izni vererek çok önemli bir yeniden yapılanma altyapısı sağlamıştır. Diğer yandan ABK ile yapılan FYYS den hareketle, halka arz yoluyla sermaye artırımı yapılması ve borcun; toptan ve defaten tasfiyesi yoluyla %50 yi aşan bir ıskonto sağlanmıştır. Bu amaçla ek bir FYYS düzenlenmiştir. Esas sözleşmeye ilişkin tüm bilgiler izah namede mevcuttur. 16

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. 2013

AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin,

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı