1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ"

Transkript

1 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar / Türk inkılâplarının hazırlık dönemi / Türk İstiklal Savaşı

2 Bilgisayar I DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri / Bilgisayar donanımının işleyişi hakkında temel bilgi ve teknikler / Bilgisayar iletişimini kavrayabilme ve uygulaması

3 Ekonomi DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi İktisat biliminin konusu ve kavramları, iktisat sistemleri, fiyat mekanizması, piyasa işleyişi ve tam rekabet piyasası, talep ve arz kavramları, elastikiyetler, talep teorisi ve tüketici dengesi, marjinal fayda analizi, firma dengesi.

4 Genel İşletme DERS KODU MLY Yarıyıl/ Güz Dönemi İşletmenin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri / İşletmelerin sınıflandırılması / İşletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi / İşletme fonksiyonları.

5 Genel Muhasebe DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, İşletmelerin ticari işlemlerinin tecrübi yönteme, aralıklı envanter yöntemine ve sürekli envanter yöntemine göre kaydedilmesi, bankalar ve hisse senetleri-tahvil işlemleri, alacaklar.

6 İngilizce I DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz yarıyılı Konuşma / Dinleme - anlama/ yazma / Okuma - anlama

7 Kamu si DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Devletin gerçekleştirdiği iktisadi faaliyetler, kamu ekonomisinin tanımı, özellikleri, kamusal mallar, dışsalıklar, kamu harcamalarının tanımı ve nitelikleri, kamu harcamalarının artışı ve nedenleri, kamu harcamalarının sınıflandırılması, kamu harcamalarının etkinliği, bütçe kavramı ve özellikleri, bütçe ilkeleri, bütçeleme sistemleri, Türkiye de bütçeleme süreci.

8 Matematik DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Türev, İntegral

9 Temel Hukuk DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Hukukun temel kavramları ve genel bilgiler, kamu ve özel hukukun dalları, hukukun kaynakları, hukuki ilişkiler ve haklar, hukuki eylem ve işlemler, hakların edinilmesi, sübjektif ve objektif iyi niyet kuralları ve hakların yitirilmesi, hakların korunması ve ispat yükü.

10 DERS BİLGİ FORMU Türk Dili I DERS KODU MLY Yarıyıl /Güz Dönemi Dil / Diller ve Türk Dili / Dilbilgisi, sözcük ve cümle / Kelime türü / Anlatımın türleri ve anlatım öğeleri / Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri

11 2.YARIYILI/BAHAR DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - II DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi İnkılapların özellikleri, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, diğer yenilikler, Atatürk döneminde iç ve dış siyaset, Atatürk ten sonra iç ve dış siyaset, Atatürk ilkeleri genel olarak, genel değerlendirme.

12 Bilgisayar II DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi MS Excel hesap tablosu ile çalışmaya başlamak, hücreler, hücrelere bilgi girişinin nasıl yapılacağının anlatılması. Girilen bilgilerin kaydı, açılması, çalışmaya devam edilmesi, çubukların kullanımı, tabloların adlandırılması, taşınması, hücrelerle işlemler (eklemeler, silmeler, taşımalar), sayfa yapıları oluşumu, grafiklerle çalışma, tablolara ekler yapma, konuları anlatılmaktadır, İnternet hakkında bilgiler, İnternette arama yapmak, bilgi yaymak, sayfa oluşturmak konuları anlatılmaktadır.

13 Borçlar Hukuku DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Temel bilgiler, Borçların doğumu, borçların hükümleri, borçların özel durumları, borçların sona ermesi, özel borç ilişkileri.

14 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Dönem içi muhasebe kayıtları sayesinde, dönem sonu oluşturulan genel geçici mizandan kesin mizana geçiş için envanter çıkartılarak, kalanların değerlemesi yapılıp kesin mizan çıkartılır. Kesin mizanın oluşturulması ile işletmenin kar yada zarar durumu, varlıkları ve kaynakları bu mizan sayesinde belirlenmiş olur. Dolayısıyla bilanço ve gelir tablosu bu mizan yardımı ile düzenlenebilmesi.

15 Gümrük Mevzuatı DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Dersin içeriğini, gümrük ve kamu mevzuatının amacı ve kapsamı, gümrük mevzuatı çerçevesinde kişilerin hak ve hükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler temsil hakkı, gümrük mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar, bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, basitleştirilmiş usul ve diğer hükümler, basitleştirilmiş usulün kapsamı, serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat rejimi, gümrük and repo rejimi, hariçte işleme rejimi, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimleri, taşıtların kontrolü ve gümrük belgesine getirilen eşya, gümrükçü onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulana kadar uygulanacak hükümler konuları ulaştırmaktadır.

16 DERS BİLGİ FORMU İngilizce II DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Bu dersin müfredatı elementari seviyede öğrenci düzeyi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Dersin amacı temel gramer yapılarını ve belirli bir düzeyde kelime bilgisi vermektir. Hedef olarak belirlenen konular öğrencilere iletişimsel yaklaşım metoduyla verilmeye çalışılacaktır. Öğrenciler mümkün olduğu kadar çok dil öğretiminde öğrenmeyi ve katılımı artırdığı deneysel uygulamalarla ispatlanan gerçekçi aktivitelerde rol almalarına çalışılacaktır. Sonuç olarak öğrencilerin ; okuma, yazma, konuşma ve dinleme yetilerini ve gramer ve kelime bilgilerini geliştirilmesi ve attırılması hedeflenmektedir.

17 Teorisi DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi biliminin konusu / Kamu faaliyetlerinin gelişimi / Kamu gelir ve harcamalarının mahiyeti, gelişimi, türleri ve fonksiyonları / Kamu gelirleri teorisi ve maliye politikasına ilişkin farklı yaklaşımlar

18 Ticaret Hukuku DERS BİLGİ FORMU DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Ticaret hukuku kavramı, ticari işlem ve tabi oldukları hükümler, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret sicili, ticaret ünvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tüccar yardımcıları, acentalık, komisyoncu, ticaret işler tellalı.

19 DERS BİLGİ FORMU Ticari Matematik DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Yüzde ve binde kavramı, yüzde ve binde hesapları/ Oran orantı kavramı, doğru,ters ve bileşik orantı / t ve satış hesapları / t üzerinden verilen orana göre kar ve zarar tutarlarının hesaplanması / t satış fiyatlarının hesaplanması / Satış üzerinden verilen orana göre kar ve zarar tutarlarının hesaplanması / t ve satış fiyatlarının hesaplanması / Faiz hesapları / Basit ve bileşik faiz hesaplamaları / İskonto hesaplamaları basit ve bileşik iskonto hesaplamaları / Karışım ve birleşim kavramları ve oranlı bölme işlemlerine ilişkin hesaplamalar; istatistikte temel kavramların tanıtılması, rekresyon ve kolerasyon hesaplamaları.

20 Türk Dili II DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Yazılı ve sözlü anlatım türleri / Noktalama ve yazım kuralları / Anlatım bozuklukları

21 3.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Muhasebe I DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler / Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeler / Bilgisayar ortamında tablolar düzenleme/ Muhasebe ile ilgili paket programlar

22 Bütçe Teorisi ve Politikası DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Bütçe: bütçenin tanımı ve tarihsel gelişimi / Bütçenin fonksiyonları bütçe ilkeleri, istisnaları, bütçe türleri / Bütçeleme sürecinin aşamaları / Bütçesel belgeler Bütçeleme sürecinde rol alan görevliler / Bütçe gelir ve gider işlemleri / kesin hesap kanunu/ hazine işlemleri / bütçe politikası

23 Devlet Borçları DERS KODU MLY yarıyıl / Güz Dönemi Devlet borçlarının ve devletin tarihi gelişimi / İç ve dış borçlanma çeşitleri / Borçlanma ve geri ödeme tekniği sorunları / Borçlanma politikası / Bor. İdaresi / Dış çeşitleri ve kriterleri / Borçlanma ile alacaklılara sağlanan avantajlar / Borçlanmada konversiyon ve konsolidasyon kavramları / Borcun azaltılmış ve ortadan kalkması ile borç yükü

24 İdare Hukuku DERS KODU MLY yarıyıl / Güz Dönemi İdare hukukunun tanımı / Türk idari yargısına genel bakış / Merkezi idare teşkilatı / Mahalli idare teşkilatı / Yönetimin mal edinme yöntemleri / Hizmet yerinden yönetim kuruluşları / Yönetimin mali sorumluluğu / İdare yargıda iptal davası / tam yargı davası / yürütmenin durdurulması

25 İstatistik DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi x İstatistiğin tanımı ve konusu; önemli kavramlar: birim, değişken, ana kütle, örneklem, parametre, istatistik; vergi derleme ve türleri; veri derleme ve uygulaması; verilerin sınıflandırılması ve gruplandırılması; seriler; seri türleri: grafikler, ortalamalar, değişkenlik ve bölünme şekleri; endeksler; bazı olasılık bölünmeleri.

26 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi x İş hukukunun tanımı ve kapsamı, hizmet sözleşmelerinin kuruluşu ve sona ermesi, işçi hakları, iş güvencesi, iş akdinin sona ermesi, kıdem ve ihbar tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği, toplu iş hukuku, sendikalar, diğer işçi kuruluşları, toplu sözleşme. Sosyal güvenliğin doğuşu ve tarihçesi, uluslar ve uluslararası boyutları; sosyal güvenlik sistemleri; sosyal güvenliğin yöntemleri ve finansmanı; sosyal sigortalar kanununun uygulama alanı; kısa ve uzun dönem sigorta kolları; sosyal sigortalarda sigortalı ve iş veren yükümleri; türk sosyal güvenlik sistemi

27 Mali Tablolar Analizi DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi x İşletmelerde kullanılan mali tablolar / İşletmelerin mali analizinde kullanılan teknikler / Mali analiz sonuçlarına göre işletmenin durumu ve gelişme eğilimi / Bilgisayar ile mali analiz teknikleri

28 Para ve Banka DERS KODU MLY yarıyıl / Güz Dönemi Finansal sisteme ilişkin temel kavramlar ve paranın tanımlanması sorunu; portföy tercihi kuramı ve denge faiz oranının belirlenmesi; faiz oranlarının risk, vade ve vergi yapısı; bir işletme olarak banka; bankacılıkta aktif ve pasif yönetimi; bankacılıkta kredi, fiz ve döviz riskinin yönetimi; banka bilançoları ve bankaların kaydi para yaratma mekanizması; para arzının belirlenme mekanizması; merkez bankalarının para politikası araçları; para talebi teorileri ve para piyasasında denge.

29 Sermaye Piyasası DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Finansal piyasalar; türleri; sermaye piyasası kanunu ile getirilen düzenlemeler: sermaye piyasası faaliyetleri, aracı kurumlar, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları; finansal araçlar: para piyasası araçları, sermaye piyasası araçları, İstanbul menkul kıymetler borsası, hisse senedi piyasası, tahvil ve bono piyasası; hisse senetlerinde takas hesaplama: takasa olan borçların kapatılması, temerrüt, kotasyon: kotasyon sistemleri; endeksler: endekslerin

30 Uluslararası Mali Kurumlar DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Dış Finansman Teknikleri; Dış Finansman Türleri; Dış Finansmanların Yönetimi ve Koordinasyonu; Uluslar arası Mali Kuruluşlar; Uluslar arası kuruluşların amaçları, Yapısal özellikleri, işleyiş özellikleri; Uluslar arası Vergi Sorunları: Ekonomik bütünleşmelerde vergi sistemlerinin uyumlaştırılması çalışmaları; OCED Modeli. BM Modeli. Küresel mallar ve finansmanı, Bölgesel birleşmeler; Avrupa Birliği.

31 Vergi Hukuku DERS KODU MLY Yarıyıl / Güz Dönemi Vergi hukukun ortaya çıkışı ve gelişimi; vergi hukukunun bu sistemi içindeki yeri: vergi hukukun kaynakları ve yorum; vergilendirme yetkisi: vergilendirme yetkisinin demokrasi ile ilişkisi, hukuk devleti ilkesi açısından sınırları, sosyal devlet açısından sınırlar, uluslar arası sınırlar; vergi ödevi: ehliyet, temsil, vergi yükümlülüğü, vergi sorumluluğu, müteselsil sorumluluğu; vergilendirme süreci: tarih işleminin niteliği, tebliği, tahakkuk, süreler; vergi borcunun sona ermesi: ödeme, zaman aşımı, takas, telkin, af. Vergi yönetiminin niteliği, işlevleri ve türk vergi yönetiminin örgütsel yapısı ile sorunları; vergi denetiminin temel ilkeleri: yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama; yükümlünün ödevleri; defter ve belge düzeninin esasları: genel esaslar, kayıt düzeni, belgeler; değerleme: değerleme esasları, ticari işletmelerde değerleme, servetleri değerleme, yeniden değerleme; amortismanlar: mevcutlarda amortisman, alacaklarda ve sermayede amortisman, özel haller.

32 Yerel Yönetimler si DERS KODU MLY yarıyıl / Güz Dönemi Kamu faaliyetleri merkezi yönetim yanında yerel yönetimlerinde dahil olduğu çeşitli hizmet birimleri tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla yerel yönetimlere ( mahalli idarelere ) bir kısım hizmetlerin bırakılmış olması gelir kaynaklarının tahsisini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla Mahalli İdare kavramını, niteliğini ve önemini, özellikle demokrasi, özerklik ve hizmette halka yakınlık (subsidiarity) ilkelerini, Mahalli idarelerin varoluş nedenlerini Siyasi, ekonomik ve idari nedenleri tüm yönleriyle, İdareler arası ilişkilerin mahiyetini, idareler arası ilişkilerin düzenlenmesini, idareler arası ilişkilerin türleri, özellikle görev bölüşümünü ve bunu da, İktisadi, geleneksel ve idari kriterler ve görev bölüşüm yöntemleri yönünden Optimum Hizmet Alanı, arza ve talebe ilişkin kriterlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

33 4.YARIYIL/ BAHAR DERS BİLGİ FORMU Avrupa Birliği ve Türkiye DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Avrupa Birliği nin oluşumu: tarihçesi, önemli tarihler ve olaylar, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği; Avrupa Topluluğunda kurucu antlaşmalar, bütünleşme ve genişleme süreci, ekonomik ve parasal birlik, Avrupa Para sisteminin doğuşu ve gelişimi, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği bütçesi, gider ve gelirleri, bütçe hazırlık süreci, bütçe dışı finansman. Gümrük birliği, gümrük birliğine giriş süreci. Gümrük birliğinin Türk ekonomisine etkileri.

34 Banka Muhasebesi DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Banka muhasebesinin özellikleri / Şubeler muhasebesi / Bankalarda kullanılan hesapların çeşitleri / Hesap planı / İşlem kayıt akışı / Bankalar kaynak sağlayan işlemler / Kredi verme işlemleri ve muhasebesi / Nakdi krediler / Senet / Iskonto ve İştirası / Açık krediler / Teminat krediler / Nakdi olmayan krediler / Teminat mektupları / Kefalet kredileri / Yabancı para işlemleri ve muhasebesi / Bankalarda yıl sonu işlemleri ve muhasebesi

35 İthalat ve İhracat Yönetimi DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi İthalat ve ihracata yönelik politikaların oluşturulmasına ilişkin uluslar arası ticari çevrelerin özellikleri / ithalat ve ihracata yönelik riskler / Fiyatlandırma / Ödeme yöntemleri / Örgütlendirme / ithalat ve ihracatın finansmanı ve lojistik / Önemli ticari terminolojinin ve İngilizce karşılıkları ile şirket ortamında yukarıda sıralanan konuların uygulaması

36 Politikası DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Ders Saati Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar; Keynesyen yaklaşım, Monetarist yaklaşım, Makroekonomik sorunlara yeni mikro yaklaşımlar; Politikasına İlişkin Bazı Tanımlar; Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Politikası; Para ve Politikalarının Nispi Etkinliği; Enflasyon ve Politikası; Stagflasyon ve Politikası. Bütçe Açığı Sorunu: Bütçe açığının etkilerine ilişkin tartışmalar, Çeşitli ekonomik göstergeler üzerindeki etkileri; Ekonomik İstikrara Yönelik Politikasının Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Görünümü: Gelişmekte olan ülkelerin bütçe açılarını kontrol etme konusundaki başarıları, Enflasyon sorunu; Türkiye nin Ekonomik İstikrarı sorunları ve İzlenen Politikalar; Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Politikası: Ekonomik kalkınmada kamu kesiminin rolü.

37 t Muhasebesi DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi t Muhasebesinin İşletme Yönetimindeki Yeri, t Kavramı ve Türleri, t Muhasebesi Kayıt Düzeni, Giderlerin saptanması, Giderlerin Gider Yerlerine Dağıtılması, Giderlerin Mamullere Yüklenmesi.

38 Muhasebe Denetimi DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramlar / Muhasebe denetimi ile ilgili tarihi gelişim / Genel kabul görmüş denetim standartları / Denetim raporu, süreci ve planlaması / Denetim kanıtları, teknikleri ve çalışma kâğıtları / İç kontrol sistemi ve iç kontrol sisteminin muhasebe denetimi açısından önemi / Varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimi

39 Şirketler Muhasebesi DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Şirketlere ilişkin temel kavramlar, adi şirketler, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri şirketlerde birleşme, devir işlemleri ve muhasebeleşmesi.

40 Türk Vergi Sistemi DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelir Kavramı ve Gelirin Özellikleri; Yükümlülük Çeşitleri: Tam ve dar yükümlülük; Gelirin Unsurları: Ticari kazanç, Zirai kazanç, Serbest meslek kazancı, Ücret Menkul ve gayrımenkul sermaye iradı, Diğer kazanç ve iratlar; Verginin Tarhı ve Ödemesi; Beyan Esası ve Beyanname Çeşitleri; Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyanname; İndirim ve Mahsuplar; Verginin Hesaplanması ve Genel Vergi Tarifesi; Geçici Vergi Uygulaması; Verginin Ödenmesi; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Doldurulması. Kurumlar Vergisi: Yükümlülük biçimleri, Yükümlülükleri, İstisna ve muafiyetler, Matrah, Kurum kazancının beyanı, Tarhı ve ödemesi, Tasfiye, devir ve birleşme, Gelir vergisi tevkifatı, geçici vergi ve fon uygulaması; Katma Değer Vergisi: KDV ye tabi işlemler, İstisna ve muafiyetler, Matrah, oran ve indirim, Verginin beyanı, Tarhı, Tahakkuku ve ödenmesi; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi; Taşıt Alım Vergisi; Akaryakıt Tüketim Vergisi; Veraset ve İntikal Vergisi; Emlak Vergisi; Motorlu Taşıtlar Vergisi; Harçlar; Damga Vergisi; Diğer Yerel Yönetim Vergileri

41 Türkiye Ekonomisi DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Türk ekonomisinde modeller ve stratejiler / Karma ekonomik modelin gelişmesi ve işleyişi / Devlet kesimi ve ekonomi / Kalkınma ve başlıca sektörlere verilen ağırlık / Yabancı sermayenin rolü / Avrupa Birliği ile entegrasyonun iktisadi etkileri / Ekonomik ve mali kurumlar / mali kurumların işleyişi ve yapısı

42 Vergi Denetimi DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi Vergi Denetiminin Teorik ve Hukuki Esasları: Tanımı, Amaçları, Çeşitleri, Vergi denetimine yetkili olanlar, Vergi denetimine tabi mükellefler, vergi denetiminin başarılı olabilmesi için gerekli koşullar; Bilanço Hesaplarının Açklanması: Aktif kalemlerin açıklanması, Pasif kalemlerin açıklanması; Gelir Tablosu Hesaplarının Açıklanması; Dönem Sonu İşlemleri: Mal satışı karının hesaplanması, Amortisman uygulamaları, Yeniden değerleme işlemleri; Ticari Kar-Mali Kar Kavramları

43 Yönlendirilmiş Çalışma DERS KODU MLY Yarıyıl / Bahar Dönemi x Araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak / araştırmanın temel ilkeleri hakkında bilgi vermek / yapılan çalışmalar sonucunda örnek tez ödevi hazırlama

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. 2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in Sınavların

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı