T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler ve hükümet, devlet, rakip devlet teorileri,ideoloji, belli başlı ideolojilere giriş, demokrasi ve farklı modelleri, aydınlar ve seçkinler, sosyal yapı ve bölünmeler, ekonomi ve toplum. KAM1003 SOSYOLOJİ (3 0 3) AKTS:4 Sosyolojinin temel kavram, tanım ve teorileri, toplumsal olay ve olgular, toplumlar arası benzerlik ve farklılıklar, toplumsal değişim ve dönüşüm, sınıf, tabaka, grup, rol, statü,toplumsal kurumlar,kültür, aile, din, siyaset, ekonomi vb. KAM1005 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (3 0 3) AKTS:4 Hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikteki kavramlar verildikten sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmaktadır. Ardından hukukun kamu, özel ve karma hukuk olarak dallara ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular. KAM1007 GENEL İKTİSAT I (3 0 3) AKTS:4 İlk Dönem Mikro İktisada giriş çerçevesinde arz ve talep kanunu marjinal fayda kanunu, Tüketici davranışları, tam ve eksik rekabet piyasalarında firma dengesi ile bunların karşılaştırılması yapılacaktır. KAM1009 İSTATİSTİK (3 0 3) AKTS:4 Sosyal Bilimlerde veri toplama ve ölçme araçları, istatistik örneklem, ana kütle, değişken, parametre, verilerin sunumunda istatistik seriler ve grafiksel yöntemler, verilerin özet sunumunda merkezi eğilim ölçüleri, verilerin özet sunumunda dağılım ölçüleri, olasılık teorisi ve olasılık hesaplama kuralları, olasılık dağılım fonksiyonları, örnekleme ve örnekleme dağılımı, istatistik tahmin, hipotez kurma ve yorumlama. TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0 3) Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları ENF1017 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (1 2 2) Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. II. YARIYIL DERSLERİ KAM1002 SİYASAL HAYAT KURUMLAR VE İŞLEYİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyasetin aktörleri, yasama, yürütme, yargı, bürokrasi, polis ve ordu, yurttaşlık, siyasal katılım, seçimler ve temsil, partiler ve parti sistemleri, baskı ve çıkar grupları, etnisite, toplumsal cinsiyet, toplumsal sınıflar, kamuoyu, iletişim ve siyasal meşruiyet, politika oluşturma ve uygulama süreci ve iç siyasete etkisi olan küresel aktörler dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.

2 SAYFA:2/7 II. YARIYIL DERSLERİ KAM1004 SİYASET SOSYOLOJİSİ (3 0 3) AKTS:4 Siyasetin Sosyolojik Boyutları,sosyal sistem siyasal sistem etkileşimi,sosyolojik bakış açısıyla toplumsal yapılar ile siyasal yaşam arasındaki ilişkiler, siyasal tutum ve davranışlar. KAM1006 ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (3 0 3) Anayasa kavramı ve anayasacılık düşüncesi, kurucu iktidar kavramı ve onun ortaya çıkış ve kullanılış yöntemleri, anayasa yargısı ve modelleri, devletin unsurları ve türleri, kuvvetler ayrılığı ve hükümet sistemleri, temel hakların genel esasları. KAM1008 GENEL İKTİSAT II (3 0 3) AKTS:4 Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı. Keynesyen ve Neo Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri, tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonkt ürlerinin tartışılması, para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması. KAM1010 KAMU MALİYESİ (3 0 3) AKTS:3 Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, Yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma. Bütçe teorisi ve bütçe sistemleriyle maliye politikalarına kısa bir giriş. TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0 3) Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye ENF1018 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2 2 3) Sunu hazırlama, veri tabanları, bilgisayar ağları, internet, HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML editörü, veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma. III. YARIYIL DERSLERİ KAM2001 ÇEVRE POLİTİKASI (3 0 3) Çevre sorunlarının ortaya çıkışı, insan çevre ilişkisi, sanayileşme ve kentleşmenin neden olduğu çevre sorunları, çevresel değerlerin kirlenmesi, çevre sorunlarının ekonomik boyutu, çevreci akımlar, Türkiyede çevre sorunları. KAM2003 YÖNETİM BİLİMİ I (3 0 3) Yönetim ile ilgili temel kavramlar, yönetim teorileri, yönetimin fonksiyonları, yönetimde çağdaş yaklaşımlar, güncel yönetim konuları. KAM2005 TÜRK ANAYASA HUKUKU (3 0 3) Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri, 1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri, temel hak ve hürriyetler, yasama, TBMM üyelerinin seçilmesi, hukuki statüsü, TBMM nin içyapısı ve çalışma düzeni, yasama fonksiyonu, TBMM nin görev ve yetkileri, yürütme, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlar, yürütme organının düzenleyici işlemleri, olağanüstü yönetim usulleri, yargı ve yargıya ilişkin anayasal ilkeler, anayasa yargısı, anayasanın değiştirilmesi.

3 SAYFA:3/7 III. YARIYIL DERSLERİ KAM2007 İDARE HUKUKU (3 0 3) İdare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönler, idare hukuku bakımından sistemler, İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları, Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri, idari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri, kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. KAM2009 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I (3 0 3) Eski Yunandan Orta Çağa Siyasal Düşünce, Bu Döneme ait belli başlı düşünür ve düşünce okullarının insan, toplum, devlet, yönetim, adalet vb. konulardaki düşünceleri. KAM2011 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3 0 3) Türk vergi sisteminin genel yapısı, kaynakları ve kurumları, Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergiler, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Unsurları ve Gelirin Tespiti, Gelirin Beyanı, Gelir Vergisinin Tarh ve Ödenmesi, Beyanname Türleri, GV Beyannamesinin Düzenlenmesi ile ilgili Uygulamalar Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespiti, Beyanı, Verginin Tarhı ve Ödenmesi, KV Beyannamesin Düzenlenmesi ile ilgili Uygulamalar, Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler, Katma Değer Vergisi, Özel tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Damga Vergisi, Gümrük Vergisi, Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi. IV. YARIYIL DERSLERİ KAM2002 ÇEVRE HUKUKU (3 0 3) Çevre sorunsalının ortaya çıkışı, Çevreyi koruma düşüncesi, Çevre hukukunun doğuşu, Çevre hakkı, Sürdürülebilir kalkınma, Çevre hukukunun ilkeleri, Hukuki sorumluluk, Cezai sorumluluk. KAM2004 YÖNETİM BİLİMİ II (3 0 3) Türk kamu yönetimi sistemini detaylı bir biçimde incelemek. KAM2006 ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER (3 0 3) Modern ulus devlet, milliyetçilik, Siyasal sistem ve onu biçimlendiren faktörler, tarih, coğrafya, siyasal kurumlar, siyasi kültür, A.B.D., Büyük Britanya, Fransa, Almanya, Rusya, Japonya, Çin, İran. KAM2008 İDARİ YARGI (3 0 3) İdare yargılama hukukunun temel kavramları, kaynakları, idari davalar, idari yargının işleyişi, kanun yolları, mahkeme kararlarının uygulanması. KAM2010 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II (3 0 3) Orta Çağ Hristiyanlık Düşüncesi, Reform ve Rönesans Siyasal düşüncesi, Machiavelli, Bodin, Hobbes, Montesquieu, Locke, Rousseau, Rönesans Reform döneminden Fransız İhtilaline siyasal düşünce. KAM2012 MEDENİ HUKUK (3 0 3) Medeni Hukukunun temel kavramları, kaynakları, kişiler hukuku,aile hukuku,eşya hukuku zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, sınırlı ayni haklar ve miras hukuku anlatılmaktadır. V. YARIYIL DERSLERİ KAM3001 YEREL YÖNETİMLER I (3 0 3) Yönetim ve yerel yönetim kavramları, yerel yönetimlerin türleri, yerel yönetimlerin varlık nedenleri, yerel yönetimlerin ortaya çıkmasında rol oynayan tarihsel, ekonomik ve kültürel nedenler, Türkiyede yerel yönetimlerin genel yapısı. KAM3003 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ (3 0 3) İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, temel ilkeler, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, İnsan kaynakları planlaması, İş analizi ve iş tanımları, İşgören bulma ve seçme, Eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, Performans değerlemesi, İş değerlemesi ve ücret yönetimi, İnsan kaynakları bilgi sistemleri. KAM3005 KENTLEŞME POLİTİKASI (3 0 3) Kentleşmenin tanımı, nedenleri ve günümüze kadar kentleşmenin gelişimi, kentleşme ve kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi, kent tanımları ve kent kuramları, küreselleşme ve kentler, gecekondu, konut politikası. KAM3007 CEZA HUKUKU (3 0 3) Suç ve yaptırım hukukuna giriş, Türk ceza hukuku ile ilgili genel bilgiler.

4 SAYFA:4/7 V. YARIYIL DERSLERİ 5. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER KAM3009 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (3 0 3) Derste öncelikle AB nin nasıl bir birlik olduğunun, ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığının incelenmesinin ardından, günümüze kadar geçirdiği gelişme ve kurumları ele alınacaktır. Ardından AB nin ortak politikalarından bazıları anlatıldıktan sonra son bölümde Türkiye ve AB ilişkilerinin gelişim süreci, Türkiyede AB nin nasıl algılandığı ve AB ülkelerinde Türkiyeye nasıl bakıldığına değinilecektir. KAM3011 BORÇLAR HUKUKU (3 0 3) Bu derste özel hukuk bağlamında borçlar hukuku genel hükümleri anlaşılıp analitik düşünme geliştirilmeye çalışılacaktır. KAM3013 KENT EKONOMİSİ (3 0 3) Kentleşme ve kentsel gelişme, yığılma ekonomileri, kentlerin büyüme süreci ve optimal kent ölçeği, rant kuramları ve kent toprakları sorunu, kentsel ulaşım sorunu. KAM3015 MUHASEBE I (3 0 3) Derste, muhasebenin temel denkliği, varlık kaynak denkliği, muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır. KAM3017 KAMU YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ (3 0 3) Proje nedir, projeler teknik olarak neyi ifade eder, hangi teknikler en uygun projeyi bulmamıza yardımcı olur, teori ve uygulama nasıl birleştirilir. KAM3019 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ (3 0 3) Örgüt çalışanları arasındaki ilişki ve süreçler, yönetimin psikolojik boyutu. KAM3021 MİKRO İKTİSAT (3 0 3) Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, tüketici ve üretici fonksiyonlarının matematiksel olarak analizedilmektedir. KAM3023 LİDERLİK VE MOTİVASYON (3 0 3) Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştırmalar, vizyona dayalı liderlik, motivasyon, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon. KAM3025 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0 3) Bilim,Bilimsel araştırma, hipotez, kavram, model, teori, paradigma, pozitivist ve diğer bilimsel yaklaşımlar, tez konusu seçimi, alıntı yöntemleri, kaynak gösterme yöntemleri, tez şekil şartları vs. KAM3027 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (3 0 3) İktisadi düşüncenin tahlilinde yöntem, ticari kapitalizm ve özellikleri, merkantilizm ve özellikleri, endüstriyel kapitalizmin gelişme süreci, fizyokratlar, klasik liberal öğreti, yeni klasik sistemin işleyiş süreci, liberal öğretiye kısmi tepkiler, liberal öğretiye ideolojik tepkiler, sosyalist öğreti ve marksizm, modern ekonomi ve yeni iktisadi doktrinler, marjinalist teori ve analiz, monetarizm ve analizi, yeni klasikler ve iktisatta yeni yaklaşımlar. VI. YARIYIL DERSLERİ KAM3002 YEREL YÖNETİMLER II (3 0 3) Türkiyede yerel yönetimlerin ortaya çıkışı, Osmanlı döneminde yerel yönetimler, Cumhuriyet döneminde yerel yönetimler, anayasalarda yerel yönetimler, belediye, il özel yönetimleri ve köy yönetimlerinin yapılarının incelenmesi, yerel yönetim birlikleri, İller Bankası KAM3004 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR (3 0 3) İdeoloji, farklı tanımları, sınıflandırması, fonksiyonları, siyasal ideoloji ve akımlar, liberalizm, muhafazakarlık, yeni sağ, sosyalizm, sosyal demokrasi, milliyetçilik, faşizm, çokkültürcülük, anarşizm, feminizm, çevrecilik, postmodernizm ve küreselleşme. KAM3006 KENT PLANLAMASI (3 0 3) Kent planlaması tanımları, kent planlamasını evrimi, kent planlaması kuramları, kent planlaması süreci, Türkiyede kent planlamasının gelişimi, kent toprakları ve kentsel planlamadaki yeri.

5 SAYFA:5/7 VI. YARIYIL DERSLERİ KAM3008 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU (3 0 3) Ceza muhakemesinin temel kavramları, ceza muhakemesine katılan süjeler ve yetkileri, ceza muhakemesi tedbirleri, koruma tedbirleri, suçların soruşturulması. 6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER KAM3010 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (3 0 3) Kamu Yönetiminin Görevleri, Kamuda Stratejik Yönetim, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Kamu Yönetiminde Yönetişim Yaklaşımı, Postbürokratik Kamu Yönetimi, Kamu Yararı Anlayışında Değişim, Kamu Yönetiminde yeni yaklaşımlar, modeller ve perspektifler. KAM3012 ULUSLARARASI İKTİSAT (3 0 3) Uluslararası ticaret teorisi analizleri, karşılaştırmalı üstünlük teorisi, uluslararası ticaret teorisi, arz ve talep faktörleri ile analiz, faktör donatımı Heckscher Ohlin teorisi, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı ticaret politikası araçları, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, küreselleşme ve ekonomik birleşmeler, avrupa birliği, döviz piyasası analizleri, dış ödemeler bilançosu analizleri, ödemeler bilançosunun denkleştirilmesi, uluslararası para sistemi, ekonomik kalkınma ve dış ticaret politikaları. KAM3014 HALKLA İLİŞKİLER (3 0 3) Yönetimde yeni bir güç ve işlev olarak halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde izlenen amaçlar, temel ilkeler ve etik yaklaşım, halkla ilişkilerin örgütlenmesi, halkla ilişkiler yönetimi, işletmelerde halkla ilişkiler politikasında hedef kitle, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları, halkla ilişkilerde etkin sunuş tekniği, Türkiyede halkla ilişkiler uygulamaları. KAM3016 MUHASEBE II (3 0 3) Derste, muhasebeleştirmeyi ilgilendiren değişiklikler doğrultusunda, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz konusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönemsonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir. KAM3018 KÜRESELLEŞME VE POSTMODERNİTE (3 0 3) Küreselleşme kavramı hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ile küreselleşme öncesi ve sonrası oluşan paradigmalar açıklanarak, küreselleşme ile olan ilişkilerinin ortaya konması. KAM3020 TİCARET HUKUKU (3 0 3) Türk Ticaret Kanununun sistemine uygun olarak ticari işletme, kıymetli evrak ve şirketlere ilişkin konular esas alınacaktır. KAM3022 MAKRO İKTİSAT (3 0 3) Temel varsayımlar, ekonomik performans ölçümü, işsizlik, enflasyon, toplam hasıla, temel makroekonomik değişkenler ve kavramlar, milli hasıla ve gelir kavramları, faiz oranı, döviz kuru, kamu açıkları, klasik ekonomi, keynesyen ekonomi, toplam harcama, denge gelir düzeyi, çoğaltan, devletin bulunduğu ve dışa açık ekonomide denge, uluslararası ticaret, ödemeler bilançosu, büyüme teorileri, kalkınma ve yoksullukla mücadele, ekonomik sistemler. KAM3024 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (3 0 3) TKY tanımı, önemi, tarihi gelişimi, öncülük edenler, TKY ilkeleri, unsurları, amaçları, kalite güvence sistemleri, örgütlere sağladığı yararlar. KAM3026 KARAR VERME TEKNİKLERİ (3 0 3) Karar teorisi, karar ortamları ve bu ortamlarda karar almada kullanılan çeşitli yöntemler, oyun teorisi, kuyruk teorisi, proje yönetimi ve PERT, CPM, ulaştırma modelleri. KAM3028 BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI (3 0 3) Bölge kavramı, bölgesel kalkınma, azgelişmişlik ve kalkınma kavramları, mekan, analitik yaklaşımlar, Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmaya yönelik politikalar ve bu politikaların araçları, diğer ülkelerde izlenen politikalar ve araçlar, Türkiyede bölgesel kalkınma politikaları ve araçları, Bölge kalkınma ajansları. VII. YARIYIL DERSLERİ

6 SAYFA:6/7 VII. YARIYIL DERSLERİ KAM4001 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3 0 3) Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Türkiye Ekonomisi, 24 Ocak 1980 Kararları ve Türkiye Ekonomisine Uzun Vadeli Etkileri, Küreselleşme ve Etkileri, Enflasyonun Türkiyedeki Seyri, Finansal ve Bankacılık Krizleri. KAM4003 TÜRK SİYASAL HAYATI (3 0 3) Osmanlının son döneminden günümüze Türkiyenin siyasal tarihi. KAM4005 ULUSLARARASI HUKUK (3 0 3) Uluslararası hukukun temel kavram ve ilkeleri. KAM4007 BİTİRME TEZİ (0 2 1) Alanı ile ilgili spesifik bir konuda tez öneri formu hazırlaması, literatür taraması, tez içerik taslak planı hazırlaması, farklı kaynakları okuma ve edindiği bilgilerle analiz ve sentez becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. 7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER KAM4009 SOSYAL PSİKOLOJİ (3 0 3) Birey ve toplum arasındaki ilişki, Kişilik ve kimlik, değer, tutum ve davranış, oluşumlarına etki eden faktörler KAM4011 TÜRKİYEDE SİYASAL PARTİLER (3 0 3) Siyasal parti tanımı ve kavramı, siyasal parti tipleri, sistemleri, Türkiyede siyasal partilerin tarihçesi ve Cumhuriyet dönemi siyasal partileri. Türkiyede Siyasal partilerin tip yapı, program, örgütlenme ve işleyişleri. KAM4013 KAMU MALİ DENETİMİ (3 0 3) Mali yönetim, kamu kurum ve kuruluşlarının mali yönetimi ve kontrolü, kamu maliyesi, kamu kaynağının kullanımının temel esasları, bakanların ve üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, merkezi yönetim bütçe kanunu, bütçelerin uygulama esasları, harcama yapılması, gelirlerin toplanması, faaliyet raporları ve kesin hesap, taşınır ve taşınmazlar, kamu hesapları ve mali istatistikler, iç kontrol sistemi, iç ve dış denetim. KAM4015 İCRA VE İFLAS HUKUKU (3 0 3) İcra ve iflas hukukunun Türk hukuk düzenindeki yeri, icra hukukunun amacı ve kaynakları, icra teşkilatı, genel olarak icra takip yolları, icra takibinin başlaması, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, menfi tespit ve borçtan kurtulma davaları, takibin kesinleşmesi, haciz safhası, paraya çevirme. KAM4017 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER (3 0 3) Karşılaştırmalı yerel yönetimler yaklaşımı, Türkiyede yerel yönetimlerin kısa tarihi ve nitelikleri, dünyamızda farklı toplumsal örgütlenme biçimleri ve kamu örgütlenmesine yansımaları, modern yerel yönetim sistemleri, karşılaştırmalı yerel yönetim incelemeleri KAM4019 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (3 0 3) Finansal tabloların tanımı, önemi, düzenlenme amaçları, sınıflandırılması, sahip olması gereken özellikler, bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin analizi açısından incelenmesi, finansal analizin tanımı ve önemi, finansal analiz çeşitleri ve yöntemleri, ek mali tablolar, enflasyon ortamında mali analiz, örnek uygulamalar KAM4021 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI (3 0 3) Para talebi, para arzı, para ekonomisinde güncel konular, para ve üretim konusunda klasik ve Keynesyen modeller, alternatif politikaların analiz edilmesi, banka krizleri, açık ekonomi ve para politikasının uluslararası boyutlarının tartışılması, ve döviz kuru modelleri. KAM4023 HİZMET PAZARLAMASI (3 0 3) Hizmet kavramı, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet pazarlamasının bileşenlerinin analizi, hizmet pazarlamasında ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, personel, fiziksel kanıtlar, süreç, kapasite ve talep yönetimi, müşteri, hizmet kalitesi ve ilişkisel pazarlama. KAM4025 STRATEJİK YÖNETİM (3 0 3) Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar, Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları, Dış Çevre Analizi, İşletme Analizi, Stratejiler, Stratejilerin Uygulanması, Stratejik Değerleme ve Kontrol. VIII. YARIYIL DERSLERİ KAM4002 MALİYE POLİTİKASI (3 0 3) Maliye politikasının amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği vb. konular.

7 SAYFA:7/7 VIII. YARIYIL DERSLERİ KAM4004 TÜRK TOPLUM YAPISI (3 0 3) Türk toplumunun kültürel, etnik ve sınıfsal yapısının tarihsel süreç içerisinde ve kurumsal bir çerçevede değerlendirilmesi. KAM4006 İNSAN HAKLARI HUKUKU (3 0 3) İnsan hakları, temel tanım ve kavramlar, insan haklarının kaynakları, tarihsel gelişimi, ulusal ve uluslararası düzenlemeler,sınıflandırması,maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku, insan haklarının korunması vb. konuları anlatılmaktadır. 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER KAM4008 İMAR MEVZUATI (3 0 3) Kentleşme ve İmar, İmar hukuku ve gelişimi, İmar ve planlama sürecinin hukuksal aşamaları, imar planları ve uygulama araçları, Anayasa Mahkemesi kararlarında imar ve planlamaya yaklaşım, İmar planlama teşkilatı, üst ölçekli planlar ve imar planları, İmar planlarında değişiklik revizyon ve ilaveler yapılması, İmar Hukukuna aykırı yapılar ve bunlara uygulanan yaptırımlar, İmar ceza hukuku, Köy yerleşme alanları ve imar hukuku. KAM4010 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ (3 0 3) Bu derste Türk kamu yönetimi yapısı ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Japonya ülke kamu yönetimi yapı ve yapıyı oluşturan anlayışlar karşılaştırmalı olarak inceleniyor. KAM4012 ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR (3 0 3) Güncel siyasal sorunların ele alınması, sekülerleşme, yurttaşlık, asker siyaset ilişkisi, sosyal adalet vs. KAM4014 TÜRK İDARE TARİHİ (3 0 3) Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine idari kurum ve geleneklerin incelenmesi, zaman ve mekan boyutlarında karşılaştırmalar. KAM4016 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU (3 0 3) Uluslararası özel hukukun temel kavram ve esasları,vatandaşlık hukuku, Kanunlar, ihtilafı ve yabancılar hukukuna ilişkin konular vb. KAM4018 İŞLETME FİNANSMANI (3 0 3) Finansal yönetime giriş, finansal yöneticilerin amaçları, finansal tablolar ve finansal planlama, finansal analiz vefinansal planlama, paranın zaman değeri, faiz ve anüite hesapları, tahvil değerleme, hisse senedi değerleme, güncel ekonomik sorunların işletme finansı dersinde öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması. KAM4020 MESLEKİ YABANCI DİL (3 0 3) Kamu Yönetimi alanıyla ilgili ingilizce mesleki kelime, kalıp ve yazışmalar. KAM4022 KAMU SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA (3 0 3) Bireylerin kamudan beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak, pazarlama mantığını anlamak, kamu kurumlarının performansını iyileştirmede pazarlama nasıl bir rol oynayabilir, pazarlama araçlarını kamu sektöründe uygulamak, pazarlama sürecini yönetmek, kamu kurumlarında imaj yaratma, kamu kurumlarında marka yaratma. KAM4024 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3 0 3) Bireysel ve toplu iş hukukuna ait bilgileri pekiştirip, uygular hale getirici uygulama örnekleri çözmek ve analitik düşünceyi geliştirmek.

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı