ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU"

Transkript

1 ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009

2 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 7 4. Đnsan Kaynakları 9 5. Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 12 II.AMAÇ ve HEDEFLER A. Đdarenin Amaç ve Hedefleri 16 III.FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 29 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü Hukuk Đşleri Müdürlüğü Yazı Đşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi Đşlem Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Fen Đşleri Müdürlüğü Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü Veteriner Đşleri Müdürlüğü Zabıta Đşleri Müdürlüğü Temizlik Đşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü Đtfaiye Müdürlüğü Oto Terminal Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mezarlık Müdürlüğü 81 IV.FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Üstünlükler 83 B- Zayıflıklar 83 C- Değerlendirme 84 1/84

3 SUNUŞ Çorum Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanunun kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde, vatandaşlarımızın istekleri ve ihtiyaçları konusunda titiz bir çalışmayla planlanarak hazırlamış bulunduğumuz hizmetlerimize rehberlik eden 5 yıllık stratejik planın, 2008 yılına ait çalışmaları tamamlanmıştır. Bilindiği gibi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali yapısının yeniden oluşturulması amaçlanmış ve bu çerçevede Mahalli Đdarelerde de yeniden yapılanmaya başlanılmıştır. Bu anlayış içerisinde Belediyemiz tüm çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirerek kurumsallaşmış kentin ihtiyaçlarını stratejik planındaki hedefleri doğrultusunda sistemli bir şekilde karşıladığı 2008 yılına ilişkin faaliyetlerini bu raporda açıklamıştır. Genel olarak baktığımızda; önceki yıllarda kentimizin ihtiyacı olan rutin Belediyecilik hizmetlerinin yanında tüm olumsuzluklara rağmen ekonomik yapısını kuvvetlendirdik. Çorum Belediyesi Özellikle tarihini milat kabul etmiş ve o günden bu güne hiçbir resmi kurum ve kuruluşa, esnafına, çalışanına güncel borcu bulunmayan, ayrıca geçmiş borçlarını takvime bağlayarak düzenli ödeyen ender belediyelerden birisi olmuştur Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hesap verilebilirlik ve mali saydamlık sağlanmış ve yapmış olduğumuz bütün giderler ve gelirlerimiz Kamu Bilgi Sistemi ile sistematik bir şekilde Maliye Bakanlığına bildirilmiştir. Belediyemiz, çoğu belediyenin hayal bile edemeyeceği mali imkânları sağlayarak 2008 yılında stratejik palanımızda yer alan büyük projelerimizin önemli bir kısmını gerçekleştirmiştir. Belediyemiz çalışmalarında sadece alt yapı ve istimlâk çalışmaları değil kültürel çalışmalar açısından da çok büyük aşamalar kat etmiştir. Kent Arşivimizle, Şer iyye Sicilleri projemizle, tarihi kaynakların gün ışığına çıkarılması için tekrar baskılarının yapılmasıyla hem günümüze hem de geçmişe olan borcumuzu eksiksiz olarak ödemiş bulunuyoruz yılı faaliyet raporunu hazırlanmasında ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde katkısı olan değerli meclis üyelerimize, birim müdürlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, bundan sonraki yıl ve yıllarda daha ileri hedefler için üstün başarılar dilerim yılı faaliyet raporumuzu siz değerli Meclis Üyelerimizin ve müteakiben de Çorum halkının görüş, değerlendirme ve eleştirilerine sunuyoruz. Bu konudaki görüş ve değerlendirmeleriniz daha sonraki yıllarda yapılacak çalışmalara rehber ve ışık olacaktır. Saygılarımla, Turan ATLAMAZ Belediye Başkanı 2/84

4 I. GENEL BĐLGĐLER A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz Đlgili yasalar çerçevesinde Çorum halkının ve çalışanlarımızın katılımı ile modern yönetim ilkelerine göre çalışarak daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmak. Vizyonumuz Tarihte Hitit uygarlığının merkezi olan ilimizi, gelecekte de bölgenin cazibe merkezi yapmak ve kurumsal yapısıyla örnek bir belediye olmak. Kalite Politikamız Hemşehrilerimizin Memnuniyeti Đçin Mevcut Yasalar Çerçevesinde Modern Yönetimi, Şeffaflığı, Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmeyi, Etkin ve Ekonomik Çalışmayı, Sürekli Gelişmeyi ve Daha Yaşanılabilir Bir Şehir Oluşturmayı amaç Edinmektir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin görev ve sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 3/84

5 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 4/84

6 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Đçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Đl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Đçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet Đhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 5/84

7 C. Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı a) Hizmet Binaları Belediyemiz mülkiyeti kendine ait 1 Başkanlık Binası (2 katlı), 1 Hizmet Binası (5 Katlı), Müdürlüklerimize ait, merkez binalarımızın dışında 8 adet hizmet binası mevcuttur. Bunlar Đtfaiye Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, Veteriner Đşleri Müdürlüğü, Temizlik Đşleri Müdürlüğü, Oto Terminal Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesi hizmet binalarıdır. b) Tesis, Şantiye ve Atölyeler Su Đşleri Müdürlüğü bünyesinde 3 adet Arıtma Tesisi, 4 adet Pompa terfi istasyonu ve 8 lojman bulunmaktadır. Fen Đşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 Asfalt Şantiyesi, 1 Tamir Atölyesi, 1 Taş ocağı tesisi bulunmaktadır. 2. Örgüt Yapısı 22 Şubat 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına dair yönetmeliğe göre Çorum Belediyesi memur kadro sayısı 413 işçi kadro sayısı ise 205 dir yılında /04 sayılı meclis kararı ile Gelir Müdürü kadrosu iptal edilmiştir. Buna göre müdürlükler ve bağlı servislerimiz şunlardır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi Emlak Vergi servisi Tahsilat Servisi Fon Saymanlığı Servisi Daire Amirliği Servisi Yemekhane Amirliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü Đktisat Đşleri Servisi Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Fen Đşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi Đş Makineleri Amirliği Yol Ekip Amirliği Taş Ocağı Amirliği Tamir Atölye Şefliği Özel Kalem Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Đçme Su Arıtma Amirliği Atıksu Arıtma Amirliği Kanal Đşleri Şefliği Su Sayaç Ayar Memurluğu Temizlik Đşleri Müdürlüğü Kültür Ve Sosyal Đşleri Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla Đlişkiler Servisi Evlendirme Memurluğu Oto Terminal Müdürlüğü Veteriner Đşleri Müdürlüğü Park Ve Bahçeler Servisi Mezbaha Servisi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hukuk Đşleri Müdürlüğü Đcra Takip Servisi Hal Müdürlüğü Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak Đstimlak Servisi Bilgi Đşlem Müdürlüğü Mezarlık Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Trafik Đşleri Servisi Toplu Taşıma Đdare Amirliği Yazı Đşleri Müdürlüğü Đtfaiye Müdürlüğü 6/84

8 Belediye Meclisi Başkan Yrd. (Mali) Mali Hizmetler Müdürlüğü Oto Terminal Md. Yazı Đşleri Md. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Başkan Yrd. (Teknik) Çevre Koruma ve Kontrol Md. Özel Kalem Md. Belediye Encümeni Başkan Yrd. (Đdari) Hal Müdürlüğü Temizlik Đşleri Md. Hukuk Đşleri Md. Çorum Belediyesi örgüt yapısı aşağıdaki teşkilat şemasında gösterilmektedir. Mezarlıklar Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Đtfaiye Müdürlüğü Đç Denetim Birimi Bilgi Đşlem Müdürlüğü Fen Đşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı Turan ATLAMAZ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Veteriner Đşleri Md. Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kalite Yönetim Temsilciliği Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür Sosyal Đşler Müdürlüğü 7/84

9 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a) Taşıt ve Đş makineleri. Belediyemiz Bünyesinde 137 araç ve 51 Đş makinesi kullanılmaktadır. ARAÇLAR Miktarı ĐŞ MAKĐNALARI Miktarı Kamyon (Transmikser.Çöp 75 Loder (Yükleyici Kepçe) Kamyonu,Arazöz, Tanker vs.) 11 Traktör 4 Ekskavatör (Kazıcı) 3 Otobüs 17 Beko-Loder (Kazıcı, Yükleyici) 7 Taksi (Binek) 6 Grayder 3 Taksi (Station) 2 Dozer 3 Minibüs 5 Silindir 9 Pick-up 19 Finişer 2 Cenaze Aracı 5 Forklift 3 Motorsiklet 1 Kompresör 4 Tır 2 Asfalt Freze Makinası 1 Jeep 1 Çapa Mak. Beton Mak. Yaya Silindiri 4 Mini Beko (Kazıcı Yükleyici) 1 Çorum Belediyesinde kullanılan araçların yaşlarına göre dağılımı; Yaş 9% 20+ Yaş 57% 0-5 Yaş 5-10 Yaş Yaş Yaş 18% 5-10 Yaş 4% 0-5 Yaş 12% Yaş 20+ Yaş b) Bilişim Teknolojileri Çorum Belediye Başkanlığı faaliyetlerin hızlı, kesintisiz ve zamanında yürütülebilmesi için teknolojik araç ve gereçlerini güncelleyerek etkin olarak kullanımını sağlamaktadır. Teknolojik Araç-Gereç Miktarı Sunucu Bilgisayar (Server) 3 Masaüstü Bilgisayar 210 Taşınabilir Bilgisayar 22 Yazıcı 79 Fotokopi Makinesi 12 Projeksiyon Cihazı 4 Faks Makinesi 9 Telsiz El Telsizi 179 Araç Telsizi 24 Đnternet Bağlantısı (ADSL) 17

10 Tüm birimlerde bilgisayar kullanılmakta, teknolojik araçlardan etkin olarak yararlanılmaktadır. Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde 1 web sitesi 1 kurumsal Đntranet ağı mevcuttur. Belediye iç ve dış birimlerinin tamamında internet bağlantısı mevcut olup bilgi ve belge transferi internet üzerinden yapılabilmektedir. Çorum Belediyesi Kent Bilgi Sitemi ile teknolojik altyapısını halkın kullanımına açarak bilgi sistemlerinden vatandaşın istifade etmesi sağlanmaktadır. Kent Bilgi Sitemi 24 saat yayın yapmaktadır. Kent Bilgi Sistemi üç boyutlu sunumu ile vatandaşa; Parsel, Bina, Sokak, Uydu görüntüsü, Đmar Planı, Numarataj bilgileri, Ulu Mezarlık Bilgileri gibi önemli altlıkları entegre şekilde sunmaktadır. Kent Bilgi Sistemi ile parsel, Bina, Sokak, Mezar yeri bilgileri vektörel formatta, uydu görüntüsü ve imar planı raster formatta sunulmaktadır. 4. Đnsan Kaynakları Belediyemizde 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 753 personel görev yapmaktadır. Bunlardan 190 ı memur 566 sı işçi ve 19 u sözleşmeli personeldir. Çalışanlarımızın kompozisyonu, aşağıdaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmiştir. Sözleşmeli 3% Geçici Đşçi 0% Daimi Đşçi 72% Memur 25% Memur 190 Daimi Đşçi 542 Geçici Đşçi 2 Sözleşmeli 19 Toplam : 753 Yıllara Göre Personel Dağılımı; TOPLAM MEMUR ĐŞÇĐ GEÇĐCĐ ĐŞÇĐ SÖZLEŞMELĐ Fiili Çalışma Durumu itibariyle personelimizin müdürlüklere göre dağılımı aşağıdadır. 9/4

11 Müdürlük Memur Đşçi Sözleşmeli Toplam Başkanlık 3 3 Özel Kalem Müdürlüğü Yazı Đşleri Müdürlüğü Hukuk Đşleri Müdürlüğü Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kültür Ve Sosyal Đşler Müdürlüğü Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bilgi Đşlem Müdürlüğü Fen Đşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Veteriner Đşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Đtfaiye Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Oto Terminal Müdürlüğü Temizlik Đşleri Müdürlüğü Eğitim Yapısına Göre Personel Durumu Yüksekokul 11% Üniversite 10% Okuryazar 1% Meslek Lisesi 11% Đlkokul 51% Lise 6% Ortaokul 10% Çalışma Yılına Göre Personel Yapısı 10/4

12 11-15 Yıl 22% Yıl 34% 6-10 Yıl 21% 1-5 Yıl 7% 30+ Yıl 1% Yaş durumuna göre personel yapımız; Yıl 2% Yıl 13% Yaş Arası 50% Yaş Arası 6% Yaş Arası 42% Yaş Arası 2% 5. Sunulan Hizmetler Halkın su ihtiyacını karşılamak, Kanalizasyon Bağlantısı ve Buna Đlişkin tüm işlemleri gerçekleştirmek, Kamuya açık yerlerin temizliğini sağlamak, Çöpleri sağlıklı ve düzenli bir şekilde toplamak, Bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarının çıkmasını ve yayılmasını önlemek için çalışmak, Kamuya açık genel yerlerin düzenini sağlamak, Esnafların denetimini yapmak, Đmar planları yaparak şehir düzenini korumak, 11/4

13 Đnşaat ve tadilatları denetlemek, ruhsat vermek, Đşyeri ruhsatı ve hafta sonu çalışma izni vermek, Şehir merkezindeki sokak ve yolların bakım ve onarımını yapmak, Mezarlıklar yapmak ve defin işlemlerini gerçekleştirmek, Yeşil alanlar, parklar ve bahçeler yapmak, Semt pazarları yapmak, halkın ucuz ve kaliteli mal edinmesine yardımcı olmak, Đtfaiye Hizmetlerini yerine getirmek, Emlak ve çöp vergilerini toplamak ve usulüne göre kullanmak, Sosyal ve Kültürel hizmetler sunmak ve desteklemek, Spor tesisleri ve oyun alanları kurmak, Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak ana amacı ile her türlü çalışmaları yürütmek. 6. Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi a) Yönetim Çorum Belediye Başkanlığı Çorum ili merkez ilçesi yerel yönetim kuruluşudur. Belediye Başkanı kurumun en üst yöneticisidir. Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare eder. Belediye yönetimi Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden oluşmaktadır. Belediye başkanının görev ve yetkileri a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 12/4

14 n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yapişlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve Đçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda 13/4

15 faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) Đmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Encümeninin görev ve yetkileri Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. b) Đç Kontrol Sistemi Đç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşur. Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Şu anda ön mali kontrol görevi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir Sayılı Belediye Kanunu nun 48 inci, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 63 üncü ve ilgili diğer maddeleri ile Đç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, /05 tarih ve sayılı Belediye Meclisi kararı ile Çorum Belediyesi Đç Denetim Birimi (Birim) kurulması oy birliği ile kabul edilmiştir. 14/4

16 Đç Denetim Birimi Faaliyetleri Çorum Belediyesi Đç Denetim Birimi 2008 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisi ve Đtfaiye Müdürlüğü Denetimlerini gerçekleştirmiştir. Yapılan denetimler sonucunda iki adet iç denetim raporu hazırlanmış ve raporların birer örnekleri Đç Denetim Koordinasyon Kurulu na gönderilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda elde edilen sonuçlar ile tespit ve öneriler raporlarda ayrıntılı olarak işlenmiştir. Denetimler sonucunda uzlaşılamayan bir konu olmamıştır. Belediye Başkanı nın isteği doğrultusunda söz konusu denetimlere ilgili izleme faaliyetlerini de Đç Denetim Birimi yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Çorum Belediyesi Đç Denetim Birimi 2008 yılında Belediye Gelirlerinin Artırılması Đçin Yapılabileceklerin Araştırılması konulu danışmanlık faaliyetinde bulunmuştur. Söz konusu faaliyet sonucunda hazırlanan Đnceleme Raporu nun bir örneği Đç Denetim Koordinasyon Kurulu na gönderilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar ile tespit ve öneriler raporlarda ayrıntılı olarak işlenmiştir. Söz konusu faaliyet sonucunda uzlaşılamayan bir konu olmamıştır. Belediye Başkanı nın isteği doğrultusunda izleme faaliyetlerini de Đç Denetim Birimi yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Çorum Belediyesi Đç Denetim Birimi 2008 yılında yukarıda belirtilen faaliyetler dışında yapmış olduğu inceleme, araştırma ve görevlendirmeler sonucunda on üç adet değişik rapor düzenlemiş ve Başkanlık Makamı na sunmuştur. 15/4

17 II. AMAÇ VE HEDEFLER a) Kurumsal Yapının Geliştirilmesi Đçin Stratejik Amaçlar; 1. Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını her yıl % 10 artırmak. Mevcut gelirlerin tahsilat oranını % 78'den %90'a çıkarmak. Temizlik Đşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen işler için hizmet alımı yapılarak maliyetlerin azaltması Belediye mülklerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi Tüm binek tipi hizmet araçlarının sürücüleri ile birlikte kiralama yolu ile alınması Emekliliği gelen personelin emekli olmasının sağlanması Geçmişe dönük yapılandırılan borçların ödeme takvimine göre ödemelerinin yapılması 2. Mevcut Personelin motivasyonunu ve gayretini artırarak personeli etkin ve verimli şekilde değerlendirmek Personele dönük etkinlikler düzenlemek ve verimliliği yüksek personelin ödüllendirilmesi sağlamak. Hizmet içi eğitimin %10 personel için kurum içi ve dışında yaptırılması. Kurum içi iletişimin kontrol edilebilir ve etkin hale getirilmesi Personele dönük anketler düzenlemek 3. Kaynak yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak Organizasyon yapısının norm kadroya göre düzenlenmesi Halkın belediyenin hizmetlerinden yararlanmasında kolay ve teknolojiye uygun yöntemler geliştirmek. Đnsan kaynakları envanterinin oluşturulması e-belediyecilik ile vatandaşın hizmetlere daha kısa zamanda ulaşarak belediye hizmetlerinin en kısa yoldan vatandaşa ulaşmasını sağlanmak. Çorum Belediyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) teknolojisine dayalı, tüm birimlerin tek veri havuzundan çalıştığı, vatandaşın internet'ten işlerini görebileceği bilişim altyapısını oluşturmak Asfalt plentinin yenilenerek şehir dışına alınması, asfalt laboratuarının 2008 yılına kadar kurulması ve asfalt kaplama ve yama hizmetlerinin hizmet alımı ile gerçekleştirilmesi. Mezarlık Bilgi Sisteminin kurulması Kent halkının sosyal profilinin çıkartılarak kent bilgi sistemine aktarılması Kurum Arşivinin Faaliyete Geçirilmesi Genel Evrak Sistemi için otomasyona geçilmesi kurum içi yazışmaların bilgisayar ortamında yapılmasının sağlanması Demirbaş kayıtlarının 2008 Yılı sonuna kadar güncellenmesi Kurum içi intranet ağının tüm birim ve bilgisayarları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması ve tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında takip edilmesi, raporlanması. Đmar arşiv kayıtlarının %100 ünün sayısal ortama aktarılması. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülmesi ve etkinliğinin artırılması 4. Kontrol edilebilir, hesap verebilir, şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek Meclis görüşmeleri ve ihalelerin internette video olarak yayınlanması 16/4

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

1-GENEL BİLGİLER 4. A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. B-Teşkilat Yapısı 10. C-Fiziksel Kaynaklar 11 E-DİĞER HUSUSLAR 30 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 34

1-GENEL BİLGİLER 4. A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. B-Teşkilat Yapısı 10. C-Fiziksel Kaynaklar 11 E-DİĞER HUSUSLAR 30 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 34 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

"Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!"

Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! "Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 32 Mahalleden oluşan Toroslar İlçesi; 253 bin 446 nüfus ve 5

Detaylı

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN 2006-2009 T.C İSTANBUL 2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI - 2 - SUNUM 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı