S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE"

Transkript

1 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Ġ R K Ü L R R O R Th: y: /12 Ku: B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ R G y. Ö: h v (ük) y R G yy 1 N u B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ ; 6111 y Kuu 168 c Bkğ vğ yky Kuu; Bc, İkc, Üçücü v Döücü K y y Bkğ ğ h c kp ck ö v y ck şk hükü uygu uu v ş. İg ğ şğ y vş. 1 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

2 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K BZ LKLRN NĠDN LNDRL HKKND 6111 L KNUN GNL TBLĠĞĠ (RĠ NO: 1) 6111 y B ck p y g v G ğk g Kuu v Dğ B Ku v Ku Hükü K DğĢkk p Hkk Ku 25/2/2011 h v 1. ük y R G yyģ v Kuu ck y yp Ģk hükü yy h yüüüğ gģ. BĢ k uģ 6111 y Kuu; Bc K g hükü, Ġkc K y Bkğ, Güük üģğ, ö v y ğ h c kp ck y v üyükģh y u v ky ck Ģk hükü (c öüü h h Ģk hükü, kc öüü c v hy h uu Ģ, üçücü öüü h v vg, öücü öüü k y), Üçücü K y Güvk Kuuu ğ h c kp ck Ģk hükü, Döücü K çģ v k hükü y k up, BĢc K ku ğģkk yp Ģk hükü v hükü y vģ. Bu Tğ 6111 y Kuu 168 c Bkğ vğ yky Kuu; Bc, Ġkc, Üçücü v Döücü K y y Bkğ ğ h c kp ck ö v y ck Ģk hükü uygu uu v Ģ. - K V TNLR 6111 y Kuu 1 c kp g ck, ck y Ģ. 2 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : Ku kp ck y yp ; - y Bkğ, - Güük üģğ, - y Güvk Kuuu, - Ġ ö, - By (BüyükĢh y h), - BüyükĢh y u v ky. y c k (h) y v 6111 y Kuu g öü gç ğ ck hkk u Ku hükü uygucğ, g öü gç ck c u Ku hükü uyguck.

3 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K - LĠ BKNLĞN BĞL THĠL DĠRLRĠN TKĠ DĠLN LKLR 6111 y Kuu 1 c c k (), () v (c) ; y Bkğ ğ h c kp ck Ku kp ck üģ. Bu hükü ççv Ku kp g ck, ü v ö y Ģğ çkģ. 1- cğ Tüü v Dö ) 213 y Vg Uu Kuu ç; (1) cğ üü; 6111 y Kuu kp, 4/1/1961 h v 213 y Vg Uu Kuu kp g vg v vg c u ğ gck, gck g ck gk. Kuu 1 c kc k () vg, 213 y Ku kp g vg,, hç v py ğ kk py ğ hük ğģ. Bu 6111 y Kuu kp vg h ü ck gk up u Tğ kp g u ck vg Ģ. (2) cğ ö; Ku kp g vg, vg ö y Ģğ çkģ. ) 31/12/2010 h (u h h) öck ö, y y vg u h k v gk y Ģk vg v u ğ vg c, gck, gck Ku kp. Bu Ģk çk Ģğ y k. 3 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : Vg ö 15 gü üky; Vg ö h v y/ v ü güü k/2010 y v öc y ö kp gk, ö h k/2010 y k y/ v ü güü Ock/2011 y y kp gk. Öğ 1-15 k 2010 vg ö p v ğg üü Ģk ö ük vg vg ö h y v ü güü k/2010 y ğ kp gk, k 2010 vg ö ö h k/2010 y k k y v ü Ock/2011 y y ğ kp gk.

4 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K y Ģk, 1-15 k 2010 h h v ö y 7 c Ģ güü k g vg y gk hç kp gk, u kģk k 2010 ö Ģk kp gk. - Vg ö yk k üky; K/2010 vg ö v öck ö kp gk, k/2010 vg ö kp gk. - Vg ö 3 yk k üky; Vg ö h v y v ü güü k/2010 y v öc y ö kp gk, k/2010 y y y kp gk. Öğ; 2010 kv y Ģk g v kuu vg hu ö gk gçc vg 1, 2 v 3 ücü ö kp gk, 4 ücü ö kp gk. Ö hp ö y ük Ģk gçc vg gçc vg ö v y v ü 31/12/2010 h v u h öc ö kp gk /2010 ö (3 yk) g pj vg v k ğ vg kp gk, /2010 ö (3 yk) Ģk g pj vg v k ğ vg ö k/2010 y k k y v ü Ock/2011 y ğ kp gk. - k y y g v kuu vg üky; Vg ö yk vg, 2009 kv y v öck y Ģk vg ö kp gk, 2010 kv y Ģk vg ö kp gk. Ö hp ö ük k, ö hp ö kpğ h v y v ü güü 31/12/2010 h v u h öc kp gk, u h kp gk y k ö Ģk up vg vu gğ 2010 y ç v gk yk g v kuu vg y, y v ü güü 31/12/2010 h v u h öc kp gk. y Ģk, y ö Ģk k v gk y ku y v ü 31/12/2010 h v u h öc kp gk. 4 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

5 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K - V v k vg üky; Bu vg üü, y v ü güü 31/12/2010 h v u h öc kp gk. - Hç üky; 2/7/1964 h v 492 y Hç Kuu gö hç g k Ģ y k hkkuk k h k. Buu k, hç 213 y Ku hükü gö hy ku k. 492 y Ku gö gk gyku v v kp Ģ y ö gk hç u g k v v kp h hy ypk. Bu ççv, 31/12/2010 h v u h öc gçkģ v v kp Ģ y, h p kģģ uu y h ck Kuu yyğ h öc c v hy h uu Ģ Kuu kp gk. y Ģk 31/12/2010 h v u h öc gçkģ v v kp Ģ y Kuu 5 c kp y uuu üküü. Dğ, 492 y Kuu 5838 y Ku ğģ öck (4) y T -13/ uyc v Ü ĠĢ Ouck B v T Ġç Hç By (2 N.u) y k h Ģ up, 6111 y Kuu yyğ h y h y kģģ uu pu hç 6111 y Ku kp gk. 492 y Kuu 28 c uyc h gk k v hç v 31/12/2010 h v u h öc y Ku ğ (8) y T uyc h yk hç v 31/12/2010 h v u h öc kp gk. - Üc vg v g gç ; Üc vg vy g gç y g vy Ģv h v hkkuk g vg v u vgy ğ c 6111 y Ku kp. Bu ck ç 31/12/2010 h ck, yk y üç yk vg ö ç yuk yp çk ççv Ku kp gp gğ p ck. ) 2010 y Ģk k 31/12/2010 h (u h h) öc hkkuk vg v u ğ vg c, gck, gck Ku kp. Bu gö; 2010 y Ģk k yk hkkuk Ģ y u Ģ vg, yk hç g ck Kuu kp gk. 5 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

6 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K 18/2/1963 h v 197 y u TĢ Vg Kuuu 9 ucu c k gğc, y ç k ky v c Ģ Ģk up, ky v c ypğ h 31/12/2010 h vy u h öc Ku kp gk, u h gk y Ģk k yk hkkuk gk u Ģ vg ç yp hy 31/12/2010 h k hkkuk kp gk, u h hkkuk kp gk. ) 31/12/2010 h (u h h) öc yp p Ģk k vg ğ y vg c Ku kp. Bu gö; vg ğ y vg c 31/12/2010 h (u h h) öc yp p Ģk k k v Kuu yyğ h y; kģğ h öģ y ö ü gçģ, v çģ vy v ç ü gçģ y p ğ h c h üģ vy üğ h ğ Ģ kp h. Öğ; K/2010 ö up 31/12/2010 h 00:00 k kk v gk v h Ģk u ( B) v h Ģ Ģk uu ( B) u h v Ģk p k u h ğ 00:00 yy 1/1/2011 h ypcğ, u p Ģk vg ğ y vg c Ku kp gk. K/2010 ö öck ö ö kuu y kck c Ku kp gk. Vg ğ k k vg c vg uğu ö kk k kp gp gğ p ck. ) 6183 y ck Th Uuü Hkk Ku Kp Tkp ck; 21/7/1953 h v 6183 y ck Th Uuü Hkk Ku kp kp v v 31/12/2010 h (u h h) öc uğu h 6111 y Kuu yyğ h y öģ uu v ck Ku kp Ģ. ck, y Bkğ ğ h c 6183 y Ku kp kp ; 6 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : v p c (Ku kp g hç), - 7/3/1954 h v 6326 y Kuu Dv h v Dv hkk,

7 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K - üg 22/6/1956 h v 6747 y ġk Kuu Ģk y k, - üg 10/9/1960 h v 79 y Ku uç, Ku TĢk, y v Hp Ty v B Hükü Ġh D Ku kyk y k py v kyk y k, - 4/6/1985 h v 3213 y Kuu Dv hkk v ö py ck u, - 10/8/1993 h v 491 y Dck üģğ KuuuĢ v Göv Hkk Ku Hükü Ky kvuuk v ököcüük h py, 6111 y Kuu kp Ģ uuuģu. c) Kp G Ġ ; Ku kp; - 21/6/1927 h v 1111 y kk Kuu, - üg 11/2/1950 h v 5539 y Ky G üüüğü KuuuĢ v Göv Hkk Ku, 7 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : /6/1983 h v 2839 y vk ç Kuu, - 13/10/1983 h v 2918 y Ky Tk Kuu, - 18/1/1984 h v 2972 y h Ġ h uhk v Ġhy Hy ç Hkk Ku, - 23/5/1987 h v 3376 y y DğĢkk Hkyu uu Hkk Ku, - 10/7/2003 h v 4925 y Kyu TĢ Kuu, - 25/4/2006 h v 5490 y Nüu H Kuu, - 25/6/2010 h v 6001 y Ky G üüüğüü TĢk v Göv Hkk Ku, hükü gö 31/12/2010 h (u h h) öc v p c gk.

8 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K 6111 y Ku hükü gö, ö kuu p c, 31/12/2010 h (u h h) öc v v Kuu yyğ h y kģğ h öģ vy ö ü gçģ y v çģ vy v ç ü gçģ kp h. 31/12/2010 h öc vk k 6111 y Kuu yyğ h y g ğ Ģ yp k ku p c Kuu kp gk. Dğ, 6111 y Kuu 17 c c k uygu Ģk çk u Tğ y öü y ğ u öü yc çk ypģ. ) k By 6111 y Kuu 1 c c k (ğ) ğ) İş vcu uğu h ky y y, k, çh, ş ky y ğ h ş uuy, k vcuu v k ck y, hükü y vk k y g ü Ku kp Ģ v Kuu Ġkc K Döücü Böüü kuy Ģk hükü y vģ. B- ĠL ÖZL ĠDRLRĠN TKĠ DĠLN LKLR 6111 y Kuu 1 c c k () gğc ö v 31/12/2010 h (u h h) öc uğu h u Kuu yyğ h y öģ uu v 6183 y Ku kp kp v ck Kuu kp gk. ck, y ö, p c v 3213 y Ku kyk ö py ck Ku kp Ģ uuuģu. - BLDĠLR TKĠ DĠLN LKLR 6111 y Kuu 1 c c k () y Ku kp g ck yģ up u ck Ģğ Ģ y Ku kp g ck; ) 31/12/2010 h (u h h) öck ö, y y vg u h k v gk y Ģk vg v u ğ vg c, gck, gck, ) 2010 y Ģk k 31/12/2010 h (u h h) öc hkkuk vg v u ğ vg c, gck, gck, kp gk. 8 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

9 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K By 213 y Ku kp g ck ö u Tğ (/-1- ) öüü çkğ Ģk p ck. Öğ, K/2010 ö v k vg kp gk, k/2010 ö v k vg y Ock/2011 y v gkğ kp gk. y Ģk, K/2010 ö hģ vg kp gk, k/2010 ö hģ vg kp gk. Byc 2010 y Ģk k 31/12/2010 h (u h h) öc hkkuk vg v u ğ vg c, gck, gck Ku kp uğu, 2010 y Ģk k 31/12/2010 h öc hkkuk Ģ k vg, çv k vg, yk k hkkuk v 26/5/1981 h v 2464 y By G Kuuu 16 c y cc k ö uygu göü v k vg kp gk. 9 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : y Ku kp g ck; By (/-1) öüü çk ck y, 6183 y Ku kp kp v v 31/12/2010 h (u h h) öc uğu h 6111 y Kuu yyğ h y öģ uu v ck Ku kp Ģ. ck, 6183 y Ku kp kp k k yc v p c 2464 y Kuu ük 97 c () k gğc y v ücv ç y gö Ģc 3213 y Kuuu 14 ücü y py v y ö gk py 6111 y Ku kp Ģ uuuģu. 3- By üc ck; 6111 y Kuu 1 c c k () (2) u 2464 y Kuu 97 c gö h gk v v 31/12/2010 h (u h h) öc uğu h Kuu yyğ h y öģ uu üc ck u ğ ck Kuu kp Ģ. Öğ, y Ģ k 2464 y Kuu 97 c vğ yky k y ö gk k üc v 31/12/2010 h (u h h) öc Ku kp gk u h gk. 4- By u ck; 6111 y Kuu 1 c c k () (3) u 3/7/2005 h v 5393 y By Kuu kpk y u

10 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K v v 31/12/2010 h (u h h) öc uğu h Kuu yyğ h y öģ uu u ku kyk ck u ğ (öģ ü h üü c v h) ck Ku kp. Öğ, u ku ö 15 K k 2010 u cğ u y ö h k/2010 y ç ğ k Ku kp gk, Ock/2011 y ğ k Ku kp gk. 5- BüyükĢh y u v ky u v k u ck; 6111 y Kuu 1 c c k (g) 20/11/1981 h v 2560 y Ġu u v Ky Ġ G üüüğü KuuuĢ v Göv Hkk Ku kpk üyükģh y u v ky ck yök ü ypģ v u v 31/12/2010 h (u h h) öc uğu h Kuu yyğ h y öģ uu u v k u ck u ck ğ, gck, gck g (öģ ü h üü c v h) ck Ku kp Ģ. D- KNUNUN ĠLGĠLĠ BÖLÜLRĠND GÇN DĠĞR LKLR 6111 y Kuu 1 c c k (h) Kuu kp ğ 1 c ck Ģ Kuu g öü y ck Ku kp uğu hükü Ģ. Bu hükü ççv Kuu 17 c Ku kp ypk öck ck, ck k uy u Tğ k (k:1) göģ. - TNLR 6111 y Kuu 1 c kc k (2) Bu Kuu Bc, İkc, Üçücü v Döücü K gç; ) Vg, 213 y Ku kp g vg,, hç v py ğ kk py, ) Güük vg, g vu uyc şy h vy hc uygu v Güük üşğ ğ güük c kp v h güük vg, ğ vg, ş k vg v yük üüü, c) T/Ü yk ğş, Tüky İk Kuuuu h y ç ğ 31/12/2004 h k p şy y k (T) yk ğş, 1/1/2005 h üc y k (Ü) yk ğş, 10 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

11 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K ç) By, vg h y v,. hükü y k. Bu Tğ y, Ku gç y kuģ. - KĠNLġĠġ LKLR ĠLĠġKĠN HÜKÜLR 6111 y Kuu 2 c (1) y Bkğ, Güük üşğ, ö v y ğ h c kp ck u Kuu yyğ h y (u h âh); ) V gğ h öş y ö ü hü gçş uu vg/güük vg öş k u ğ, gck, gck g ck y u Kuu yyğ h k T/Ü yk ğş k hpck u; öş cğ c ck h ck y T/Ü yk ğş k hpck u, u Ku ü v şk ö şy vg/güük vg ğ, gck, gck g ck v u Kuu yyğ h öc öş âh k ü ğ k k vg c/ p c u c ğ gck, ) V gğ h öş y ö ü hü gçş uu v vg ğ k kş vg c şk, şvk v y y kş vg c v 4458 y Ku v g ğ ku kp güük yüküüüğü y güük vg ğ k kş p c; % 50 v u u gck y, u Kuu yyğ h k T/Ü yk ğş k hpck u; öş cğ c gck h gck y T/Ü yk ğş k hpck u, u Ku ü v şk ö şy c k % 50 v u c ğ gck, c) V gğ h öş y ö ü hü gçş uu v u Kuu 1 c c k () kp p c u ğ, gck, gck g ck y, u Kuu yyğ h k T/Ü yk ğş k hpck u; öş cğ c ck h ck y T/Ü yk ğş k hpck u, u Ku ü v şk ö şy cy ğ, ç) Öş v yukk ş k (28/3/2002 h v 4749 y Ku v Bç ö Dü Hkk Ku kp up h kp ç k ş ck âh) ck öş k u ck ğ, c, gck, gck g ck y u 11 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

12 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Kuu yyğ h k T/Ü yk ğş k hpck u; öş cğ c ck h ck y T/Ü yk ğş k hpck u, u Ku ü v şk ö şy uygu, c, gck, gck g ck, ) 20/2/2008 h v 5736 y B Ku ck Uş Uuü Th Hkk Kuu 1 c v 2 c gğc ö gkğ h u Kuu yyğ h k öş u u kp ö h 5736 y Ku gğc hp k k ck, h vgç. (2) İh ky v y ü hkkuk ş vg hkk u c k () hükü uygu. (3) Bu Kuu kpğ ö şk k 2010 y hkkuk v u Kuu yyğ h k öş gçc vg ğ gck v gck y u Kuu yyğ h k T/Ü yk ğş k hpck u ök uy u hükü y. Bu k, 2010 y şk yk g/kuu vg hkkukuu ükp öck k, vg ö ş. (4) Bu Ku kp öck u ş vg v u vgy ğ gck v gck y u Kuu yyğ h k T/Ü yk ğş k hpck u uğu ş ç, u Ku hükü h ş kşuuy u Ku ö ü u k 18/2/1963 h v 197 y u Tş Vg Kuuu 13 ücü () k hükü uygu. (5) 2464 y Kuu 97 c gö h gk üc u ku kyk ck v 31/12/2010 h (u h âh) öc uğu h u Kuu yyğ h y öş u ğ (öş ü h üü âh) hkk u c k (ç) hükü uygu. (6) 2560 y Ku kp üyükşh y u v ky v 31/12/2010 h (u h âh) öc uğu h u Kuu yyğ h y öş uu; u v k u ck u ğ, gck, gck g (öş ü h üü âh) hkk u c k (ç) hükü gö ypck hp ucu u y k hükü ççv ö h u ck ğ c v gck, gck g (öş ü h üü c v âh) h vgç. (7) Bu hükü yk y çu ş y v ç, çş v vgç v ku y şvu ş. 12 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

13 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K (8) 31/12/2010 h k (u h âh) âh ş j kp güük yüküüüğü ğ ck u Ku ögöü şvuu ü u k hc hhü h üyy kp âh ş g/âh ş kp g k ku ku ck u c k () hükü uygu. hükü y k. ö kuu y Bkğ, Güük üģğ, ö v y ğ h c kp kģģ ck y v üyükģh y u v ky kģģ ck Ģk ü ypģ. kp ü v ö ç Ku kp Ģ v u Tğ (/D) öüü ck hç k ü () u öü y v ü ck gk. - BġVURU ÜRĠ V ġklġ 6111 y Kuu 18 c, g y ö hükü k kk kyy Ku yk ç ypck Ģvuu ü Ģ v 6111 y Kuu yyğ h y kc y u k g y Ģvuu uuu Ģ gģ. Bu gö, y Bkğ, ö, y, üyükģh y u v ky ğ h v Kuu 2 c kp g ck u kp ök y çu 2 y 2011 h k çu uuuk h y k Ģvu gkk. Bu Tğ k y Ģvuu kç (k:2/, 2/B, 2/), y Bkğ ğ vg öck kģģ ck ç hükü yk y çuc kuk ü üģ up ck ğ c öğ uygu Ģvuu kç hk çu ku uu cp k. Bçu vg ç ç Ku y uu h, h vg y y Ģvu gkk. Bçu, kp g p ç ç hükü yck g c p k ö v ü ç Ku yck. ck, u Ģ vg ük, h Ģ y hpck p ç u ç Ģvuu uu uuu. Dğ, 6183 y Kuu 5 c kp vg c Güük üģğ ğ h y kp ck ç vg Ģvuu ükü uuyp, u yök p g güük yp gkk. 13 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

14 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K hükü y Ģ v ç, çģ v vgç v ku y Ģvuu uğu, 6111 y Ku hükü yk ü Ģvu çu, h Ģ y çk v vgç gkk. 14 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : B- LK TUTRNN TİTİ 1- Kuu yğ 25/2/2011 Th Ġy KĢĢ v Bu Th K (Bu Th Dh) V Gğ H ÖĢ Vg Kuu 2 c c k () kp, Kuu kpğ ö Ģk up Kuu yyğ 25/2/2011 h (u h h) y v gğ h öģ y hü ö ü gçģ uu vg gk. kp öck ck u p ç vg ; - v h, Kuu yyğ h k gç ü ç gck y, - h öc hpģ gck h, u hpğ ü kk k, gck y, T/Ü yk ğģ k T/Ü u hpck. Bu u, vg pk hükü gö yp ck u uuck. p ck u, Ku ögöü ü v Ģk ö h vg Ģk gck, gck, vg ğ vg c u c uygu gck h vgçck. ) T/Ü u hp; T/Ü u, ck ç hp yö kuk hpck. T/Ü u hp; 213 y Ku gö hp gck v 6183 y Ku gö hp gck hp yö v hp ü ğģyck, c yk gck /gck y T/Ü yk ğģ kuck. Tüky Ġk Kuuuu h y ç ğ 31/12/2004 h k p Ģy y k (T) yk ğģ, 1/1/2005 h üc y k (Ü) yk ğģ ck.

15 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Bu hp k y Ģk ck T/Ü yk ğģ, cğ v ğ y ç çkģ ck. cğ v h y gü ğ h T/Ü yk ğģ v h ğ y Ģk uy hpck y Kuu 20 c kc k gğc, Kuu yyğ h k hpck T/Ü u hp Kuu yyğ ġu/2011 y ç gk öck y Ock/2011 y T/Ü yk ğģ ck. Tüky Ġk Kuuuc Ock/1980 y Kuu yyğ h öck y Ü yk ğģ h çk T/Ü yk ğģ k (k:3) y k. T/Ü u p kuck T/Ü yk ğģ k (g) çk uuu u hp k ğ k kk ck. Hpy ku ö Ģk k T/Ü yk ğģ p k ğ uğu k ck ü hp y gk T/Ü u ku ck. Ök 1-26/1/2010 v vg Kuu yyğ h y öģ h u vgy % 23,1043 hp gk gck y T/Ü yk ğģ p Ģğk Ģk hpck. 15 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

16 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K T/Ü O Hpck ü ÜR LNK ORN 26/1/ /2/2010 Ock y T/Ü ç 0,58 27/2/ /3/2010 ġu y T/Ü ç 1,66 27/3/ /4/2010 y T/Ü ç 1,94 27/4/ /5/2010 N y T/Ü ç 2,35 27/5/ /6/2010 y y T/Ü ç -1,15 27/6/ /7/2010 ç H y T/Ü -0,5 27/7/ /8/2010 Tu y T/Ü ç -0,16 27/8/ /9/2010 ğu y T/Ü ç 1,15 27/9/ /10/2010 yü y T/Ü ç 0,51 27/10/ /11/2010 k y T/Ü ç 1,21 27/11/ /12/2010 K y T/Ü ç -0,31 27/12/ /1/2011 k y T/Ü ç 1,31 27/1/ /2/2011 Ock y T/Ü ç (29 gü) * 2,2823 % TOL T/Ü ORN 10,8723 * y k gü ç T/Ü u hp, g y T/Ü yk ğģ 30 öük uy uuck güük kuck. (T/Ü yk ğģ /100/30=) Buuck k vgü k 6 h hp kuck up, 7 c v v h y uu h 6 c h ü yy ck v u k 100 y çpk uy güük T/Ü uuck. Buu güük gç gü y çpk y k p T/Ü uuck. Tp T/Ü yk ğģ vg çpk uy gck y ö gk T/Ü u hpck. 16 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

17 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Bu u, vg pk hükü gö yp ck u uuck. Ök 2-6/4/2010 v vg Kuu yyğ h y öģ h u vgy % 18,6906 hp gk gck y p T/Ü Ģğk Ģk hpck. T/Ü O Hpck ü ÜR LNK ORN 6/4/2010-6/5/2010 N y T/Ü ç 2,35 7/5/2010-6/6/2010 y y T/Ü ç -1,15 7/6/2010-6/7/2010 H y T/Ü ç 7/7/2010-6/8/2010 Tu y T/Ü -0,5 ç -0,16 7/8/2010-6/9/2010 ğu y T/Ü ç 1,15 7/9/2010-6/10/2010 yü y T/Ü ç 0,51 7/10/2010-6/11/2010 k y T/Ü ç 1,21 7/11/2010-6/12/2010 K y T/Ü ç -0,31 7/12/2010-6/1/2011 k y T/Ü ç 1,31 7/1/2011-6/2/2011 ç Ock y T/Ü 2,36 7/2/ /2/2011 Ock y T/Ü ç (18 gü) 1,4166 TOL T/Ü ORN % 8,1866 Tp T/Ü yk ğģ vg çpk uy gck y ö gk T/Ü u hpck. Bu u, vg pk hükü gö yp ck u uuck. 17 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

18 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K ) T/Ü u hp ck ğ huu; Gck güük k hp gkğ h, u ü uygu gk T/Ü yk ğģ : N:1 Th G Tğ yp ü ççv güük k uuck y Kuu 51 c y g gck u, gck y ck T/Ü u ç uyguck y Kuu 52 c gö gck k ü uu v c h ö kuu gck uyguy üy T/Ü yk ğģ uyguyck, u h vğ T/Ü uygu üy uuck y Kuu 53 ücü uyc, y Ģk köy h h v h k uğğ ö ypğ k %10 uygu gck y, h k uğğ yk T/Ü yk ğģ uyguck. T/Ü u, u öü gck vy gck Ģ Kuu g gğc ğ ck y hpk. Bu uu g cğ hp yö kuk 6111 y Ku gö öck T/Ü u uuck. Ök 3-26/1/2008 v 2.500,-TL g (p) vg ü öģ. Bu Kuu yyğ h k 2.050,11 TL gck hpģ. Kuu yy h y p ç u 4.550,11 TL. Bu Ku yk ü Ģvuu uuu h, vg uygu gck y T/Ü yk ğģ kuk T/Ü u hpck. Bu gö, gck hpğ ü, gck u, gck y uyguck p T/Ü v T/Ü u Ģğk Ģk ck. Gck Z Hp ü 26/1/ /02/2011 ck Tu 2.500,00 Tp Gck Z O % 82, k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : Gck Z Tu Tp T/Ü O T/Ü Tu 2.050,11 % 24, ,06 Bu gö, öck u h vgç ck u Ģğk g ck.

19 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Öck Tu G (p) Vg : 2.500,00 TL T/ Ü Tu (Vg Uygu : 619,06 TL Gck Z ) TOL : 3.119,06 TL Th Vgç ck Vg Uygu Gck Z : 2.050,11 TL TOL : 2.050,11 TL uk Ģk hp p 3.119,06 TL u Ku ögöü ü v Ģk ö h, p 2.050,11 TL uk cğ h vgçck. Ök vg ö Ģk 25/3/2007 h k kk v gk yk g vg y vģ. p c ucu, 2006 ö ç ,-TL g vg h v vg y c ö uuüük c k gkğ p Ģ. Vg/c h 8/4/2008 h ük ğ Ģ. Ġc ucu yp u hy 8/5/2008 h hkkuk Ģ v Kuu yyğ h k hhg ö uuuģ. Bu hy gö hkkuk vg, vg y c, ö uuüük c, gck v gck Ģu Ģk. 19 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : G Vg : ,00 TL Vg Zy ,00 TL Ö Uuüük : 1.390,00 TL Gck : 5.500,00 TL Vg Uygu Gck Z : ,44 TL Vg Zy Uygu Gck Z : ,44 TL TOL ,88 TL Bu Ku yk ü Ģvuu uuu h, öck u h vgç ck u Ģu Ģk ck. Vg uygu gck v gck y T/Ü yk ğģ kuk T/Ü u hpck. Bu gö, ök y gck hpğ ü, gck u, u ü Ģk p T/Ü v T/Ü u Ģğ göģ.

20 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K. Tk. Tk Gck Hp ü 31/3/2007-8/5/ /7/2007-8/5/2008 ck Tu Tp Gck O Gck Tu Tp T/Ü O T/Ü Tu % 32, %11, % 22, % 8, TOL Gck hpğ ü, gck u, gck y uyguck p T/Ü v T/Ü u Ģğk Ģk. Gck Z Hp ü 8/6/ /2/2011 8/6/ /2/2011 ck Tu (G V.) (Vg Zy ) Tp Gck Z O Gck Z Tu Tp T/Ü O T/Ü Tu %71, ,44 %13, ,84 %71, , k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

21 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Öck Tu G Vg : ,00 TL Ö Uuüük (1.390,00 x % 50=) : 695,00 TL T/Ü Tu (Gck ) : 2.003,00 TL T/Ü Tu (Vg Uygu Gck Z ) : 2.665,84 TL TOL : ,84 TL Th Vgç ck : ,00 Vg Zy TL Ö Uuüük : 695,00 TL Gck : 5.500,00 TL Vg Uygu Gck Z : ,44 TL Vg Zy Uygu Gck Z : ,44 TL TOL : ,88 TL uk Ģk hp p ,84 TL Ku ögöü ü v Ģk ö uuu, p ,88 TL uk cğ h vgçck. 2- Kuu yğ 25/2/2011 Th KĢğ H Hü Ö ü GçĢ Vg 6111 y Kuu 2 c c k (), Kuu yyğ 25/2/2011 h y (u h h) kģğ h ö ü hü gçģ uu ck ç Ku hükü ycğ Ģ. Bu hük gö, uh Ģk kģ v Kuu yyğ h y hü ö ü gçģ ck hkk, Ģğ çk huu v u Tğ öck öü y çk kk k Ģ ck. 21 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : ) 213 y Kuu uģ hükü gö kģ ck; 6111 y Kuu yyğ 25/2/2011 h öc 213 y Kuu gk uģ gk hy öc uģ hükü yk uģ ğģ ck hü ö ü gçģ cu ük, uģ ucu hkkuk vg v c u hp gck kk k Ku hükü yck.

22 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Ök 5-24/5/2010 h v gk k ğ vg y ü vģ. ük v g ü yp c ucu ,-TL k ğ vg h Ģ, yc vg k u vg y c kģ. Bu Ģk vg/c h 25/11/2010 h ük ğ Ģ. ük, 10/12/2010 h uģ uuuģ, 9/2/2011 h uģ güü k vģ v y gü v uģ ucu gö, vg c Ģğ y u hkkuk Ģ. K Dğ Vg Vg Zy Gck TOL 22 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : : ,00 TL : 5.000,00 TL : 5.580,00 TL : ,00 TL ük Ku yk ü Ģvuu uu h, Kuu yyğ h y uģ ucu hkkuk ck hü ö ü gçģ uğu, Kuu 2 c hükü gö öck u h vgç ck u Ģu Ģk ck. Gck Hp ü 26/5/2010-9/2/2011 ck Tu Tp Gck O Gck Tu Tp T/Ü O T/Ü Tu ,00 % 13, ,00 % 2,06 824,00 Öck Tu K Dğ Vg : ,00 TL T/Ü Tu (Gck ) : 824,00 TL TOL : ,00 TL Th Vgç ck Vg Zy : 5.000,00 TL Gck : 5.580,00 TL TOL : ,00 TL uk Ģk hp p ,-TL Ku ögöü ü v Ģk ö uuu, p ,-TL uk cğ h vgçck.

23 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K ) 213 y Kuu 376 c yk öck ck; 213 y Ku uyc kģ vg c ç Kuu 376 c hükü uyc uuu ck, 6111 y Kuu yyğ 25/2/2011 h y v ç ü gçģ, hü ö ü gçģ uu ck ç c u kk k 6111 y Ku hükü yck. Bu h uu ck ç, 213 y Kuu 376 c gö k hkkuk c vg ğ y c y Ģk y k vg y c uuu öck c u 6111 y Kuu 2 c c k () hükü gö Ģ u ü hp kk ck. Ök y Ģk g göv g öv y gy Ģc 570,-TL k ö uuüük c kģ v vg/c h 17/1/2011 h ğ Ģ. ük ö kuu vg c ç 213 y Kuu 376 c hükü yk ü v ç ü güü 16/2/2011 h vg üc Ģ. Vg c ük ü c 1/3 ü k, k 380,-TL ö uuüük c hkkuk Ģ v ük cy 16/3/2011 h k ö gkğ Ģ. Kuu yyğ h y ö ü hü gçģ u cğ Ģk Ku yk ü Ģvuu uuu h, 213 y Kuu 376 c ççv hp 380,-TL ö uuüük c 6111 y Ku hükü gö % 50 k h ck. ö kuu c % 50 (380 x % 50=)190,- TL Ku ögöü ü v Ģk ö h, ö uuüük c k 190,- TL h vgçck. c) 213 y Kuu 371 c y pģk hükü gö y h ü hkkuk ck; 6111 y Kuu yyğ 25/2/2011 h y pģk hükü gö hkkuk v hü 15 güük ö ü gçģ ck ç Ku hükü yck. Bu k, pģk y Kuu yyğ h k T/Ü yk ğģ kuk T/Ü u hpck. ck, 6111 y Ku hükü gö ö ypģ h pģk hükü h Ģ ycğ. 213 y Kuu pģk hükü gö hkkuk v Kuu yyğ 25/2/2011 h y 371 c ögöü 15 güük ö ü öģ vg ç pģk hükü h Ģ ck v 6111 y Kuu 3 ücü Ģc k v 4 ücü üçücü k hükü k kk kyy vg 23 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

24 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K v u hp gck /gck Kuu 2 c kp ypck. Kuu yyğ h öc pģk vp, ö yöü Ģ h ğ y kğ v y ç k v u Kuu yyğ h y v ç ü gçģ vg c ç Kuu 3 ücü çk hükü gö Ģ ypck. Kuu yyğ h öc pģk vp, ö yöü Ģ h ğ y kğ v y ç k vy kck v u Kuu yyğ h y ğ Ģ vg c hkk Kuu 4 ücü hükü uyguck. Ök 7- Tu/2010 vg ö Ģk k ,-TL öck k ğ vg ç v kk v gk k ğ vg y 15 ġu 2011 h pģk vģ v ü hkkuk Ģ cğ v 2/3/2011 h k göģ. Kuu yyğ h y ö ü hü gçģ u cğ Ģk Ku yk ü Ģvuu uuu h, Kuu 2 c hükü gö öck u h vgç ck u Ģu Ģk ck. Ģk Z Hp ü* 26/8/ /2/2011 ck Tu Ģk Z O Ģk Z Tu 24 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : T/Ü Hpck ü ,00 % 9,50 950,00 26/8/ /2/2011 * Ģk h Kuu yy h Ģ. Tp T/ Ü O T/Ü Tu % 6,23 623,00 Öck Tu K Dğ Vg : ,00 TL Dg Vg : 19,90 TL T/Ü Tu (Ģk Z ) : 623,00 TL Ö Uuüük (1.000,00 x % 50=) : 500,00 TL TOL : ,90 TL Th Vgç ck Ģk Z (KDV ç) : 950,00 TL Ö Uuüük : 500,00 TL TOL : 1.450,00 TL uk ,90 TL Ku ögöü ü v Ģk ö h, 1.450,00 TL h vgçck.

25 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K ) 213 y Ku uyc k, y c yp hy Ģk k v çk kģ ck; Ġk, y c h Ģ v Kuu yyğ 25/2/2011 h y v ç ü gçģ ck hü ö ü gçģ uu ck ç hy Ģk vg/c h u v hp gck kk k Kuu 2 c hükü yck. 3- Kuu yğ 25/2/2011 Th (Bu Th Dh) Ġy K y T ÖĢ O Vg 6111 y Kuu yyğ 25/2/2011 h (u h h) y k y öģ ck Kuu 2 c c k () hükü gö ypck. Bu gö, Kuu yyğ 25/2/2011 h y, k y öģ vg g k Ģğk Ģk Ģ ypck. ) k öģ vg; 25 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : k öģ vg öģ k, - v h Kuu yyğ h k hpck gck y, - h öc hpģ gck h, gck hpğ ü kk k gck y, T/Ü yk ğģ k T/Ü u hpck. Bu u, öģ vg pk hükü gö yp ck u uuck. p ck u, Ku ögöü ü v Ģk ö h vg uygu gck, gck v vg ğ c u c uygu gck h vgçck. k öģ vg, öģ k gck v gck öģ h Ģğk () öüü y çk gö Ģ ypck. ) öģ vg Ģk gck v gck ; 6111 y Kuu yyğ 25/2/2011 h y öģ vg ü hpģ gck v gck ;

26 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K - vg v h öğ h k gç ü ç hp gck y, - vgy gck hpğ ü kk k, gck y, T/Ü yk ğģ k T/Ü u hpk ypck. T/Ü yk ğģ k yp u, Ku ögöü ü v Ģk ö h vg uygu gck, gck v vg ğ c u c uygu gck h vgçck. Dğ, Kuu yyğ h öc vg, vg uygu gck, gck v vg c öģ, Ģk y, öģ k c vg c uygu gck h, hhg Ģ k vg c uygu gck h vgçck. c) öģ vg Ģk gck v gck, Kuu yyğ h öc k h ; öģ vg Ģk gck v gck, Kuu yyğ h öc k h ypģ, - vg v h öğ h k gç ü ç hp gck y, 26 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : gck hpğ ü kk k, gck y, T/Ü yk ğģ k T/Ü u hpck. ÖĢ gck /gck u, hp T/Ü u h hhg h ypyck, k gck /gck h vgçck. Buu k, h Ģ gck v gck v ypyck. ÖĢ gck /gck u, hp T/Ü u h öck u T/Ü u öģ gck /gck çkk uy p ck. Bu Ģk T/Ü u Ku ögöü ü v Ģk ö h, k gck /gck h vgçck. Ök 8- Ock, ġu, /2009 gçc vg ö Ģk 7.400,-TL kuu gçc vg hkkuk Ģ. ck ük 17/5/2009 v kuu gçc vg cuu öģ. ö kuu vg cu ük kuu vg y, y v

27 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K ü ç v y, 1/4/2010 h k Ģ v 1.800,05 TL gck hpģ. ük gck cu kģk vg c 10/8/2010 h 350,-TL c h ypģ. ük, 6111 y Ku yk ç Ģvuu uu h kuu gçc vg v h k ğ h k gç ü ç hp gck u y T/Ü u hpck. Bu uu uyguck p T/Ü % 6,6742. Tp T/Ü u (7.400 x % 6,6742 =) 493,89 TL ck. ük gck kģk hç ö ypģ h, Ku hükü yk ç ö gk u 493,89 TL. ck, ük Kuu yyğ h öc gck kģk 350,-TL h ypğ; 6111 y Ku gö ö gk T/Ü u, h öc ö gck u çkk h gk T/Ü u uuck. Bu gö, öck T/Ü u; (493,89-350=) 143,89 TL. ük u u Ku ögöü ü v Ģk ö h gck k (1.800,05-350,00=) 1.450,05 TL h vgçck. 4- c Vg Bğ Vg v Bu ĠĢk Gck Z Ġ Bç 6111 y Kuu yyğ 25/2/2011 h y öģ cu c vg ğ k c (vg y c, kçkçk, ğ kuu v kuu c) v u Ģk gck h, u c v u Ģk gck h vgçck. Bu hükü uygu, vg ğ k c uğu vg üü v ö y y kk ck. 27 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : B Vg Bğ Ok KĢ O Vg 6111 y Kuu 2 c c k () uyc, vg ğ k kģ up Kuu yyğ 25/2/2011 h y öģ vg c (uuüük c) % 50, Ku ü v Ģk ö Ģy c k % 50 h vgçck. Kuu yyğ h öc u c kģk k ö ypģ h öģ k ç u Ku yck.

28 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Ök 9- ük, ypğ Ģ Ģk u v y 160,-TL ö uuüük c kģ v vg/c h 3/5/2010 h ğ Ģ. K c kģģ. ük, 6111 y Ku yk ç Ģvuu uu h 160,-TL ö uuüük c % 50 (160 x %50=) 80,-TL ö gkck. ö kuu u Ku ögöü ü v Ģk ö h k 80,-TL ö uuüük c h vgçck. 6- ĠĢk, TĢvk v Ny K Vg Zy 6111 y Kuu 2 c c k () uyc Ģk, Ģvk v y y kģ vg c % 50 v u u gck y, u Kuu yyğ h k T/Ü yk ğģ k hpck u; Ku ü v Ģk ö Ģy c k % 50 v u c ğ gck h vgçck. Kuu yyğ h öc u c k h ypģ k u ü Ku yck. 7- Ġh Ky By Vg 6111 y Kuu 2 c kc k (2) İh ky v y ü hkkuk ş vg hkk u c k () hükü uygu. hükü y vģ. Bu hükü uyc, Kuu yyğ h y h ky y Ģ ck öģ vg v kuu ypp ypğ kk Kuu 2 c kp ypck. Bu k, h Ģk yg cc vģ k kk ük y ü hkkuk u k Ku hükü yck ĠĢk Ok Thkkuk Gçc Vg ĠĢk Gck Z ck 6111 y Kuu 2 c üçücü k, Kuu kpğ ö Ģk k 2010 y hkkuk v Kuu yyğ h k öģ gçc vg ğ gck v gck y Kuu yyğ h k T/Ü yk ğģ k hpck T/Ü u ö uy Kuu 2 c ycğ hükü Ģ. ck, 2010 y Ģk yk g/kuu vg hkkukuu ükp öck k, vg ö Ģk Ģ yck. 28 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

29 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K 6111 y Ku 25/2/2011 h yyğ u h y 2010 y Ģk gçc vg hup ö hü gģ. Gçc vg hup ö öc Ku hükü yk ü Ģvuu uu ük u ç yp gçc vg u öck k ç y ck. ck, hup ö gçk v/vy yk g/kuu vg hkkuk k, öck k ç y gçc vg k gkk. Dğ, hup ö gçk v/vy yk g/kuu vg hkkuk k Ģvu ük gçc vg kyk ç yp gçc vg öck k u y vyck. B Ģk, u kpk gçc vg yk g v kuu vg hup ç hup h y öģ gkk, yk g v kuu vg y v öģ gçc vg k cğ, u vg 6111 y Ku hükü gö ö ükü uuk. 29 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : u TĢ Vg ĠĢk pck ĠĢ 6111 y Kuu 2 c öücü k uyc Ku kp öck u Ģ vg v u vgy ğ gck v gck y Kuu yyğ h k T/Ü yk ğģ k hpck u uğu Ģ ç, Ku hükü h Ģ kģuuy 197 y Kuu 13 ücü () k hükü uygu, k ö ü u k Ģ uy yp v uçuģ vģ g k vck. ck, Ģ Ģ v v h k cu ö Ģ cğ y Ku Gö UĢĢ ck 6111 y Kuu 2 c c k () 20/2/2008 h v 5736 y B Ku ck UĢ Uuü Th Hkk Kuu 1 c v 2 c gğc ö gkğ h Kuu yyğ h k öģ u Kuu 2 c kp ypcğ hükü Ģ y Ku kp k ck 6111 y Kuu yyğ h ö ü gçģ Kuu 2 c gö ypck v öck u p, ck 5736 y Kuu 1 c c k gğc ö gck h y v k ç yk k uygu gk;

30 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K - % 5 y g y T/Ü yk ğģ, y Ku ögöü v k % 5 uyguğ ü gck ü ç 6183 y Kuu 51 c gö hp gk gck y T/Ü yk ğģ, k T/Ü u hpck y Ku gö; 5736 y Kuu 1 v 2 c uyc öck k k k ö ü Ģgç h h y v k ç y y k hp ç hhg T/Ü u hpyck. B k hp u, 6111 y Kuu 2 c c k () gğc, Ku kp yp cu Ku ögöü ü v Ģk ö Ģy k ck. Dğ, 5736 y Kuu 1 c kp uģk hkkuk v k h v ck u ç y vg v gck Ku kp ypck v v vg c hkk 6111 y Ku hükü uyguck. 30 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : Kuu 2 c Kpk Ġ 6111 y Kuu 2 c c k (c) ; 6111 y Kuu yyğ h y (u h h) v gğ h öģ y ö ü hü gçģ uu v Kuu 1 c c k () kp p c yp uuü Ģ. Bu gö, Ku kp ö uygu göü kk, ç, k, kyu Ģ, y v köpü h gçģ v üu p c 6111 y Kuu yyğ 25/2/2011 h y v gğ h öģ vy ö ü gçģ uu u ğ, gck, gck g ck y, Kuu yyğ h k T/Ü yk ğģ k hpck u; öģ cğ c ck h ck y T/Ü yk ğģ k hpck u, Ku ü v Ģk ö Ģy cy ğ h vgçck. kp yp ükü p c; y Ku gö v v ü öy p c, v h öğ h k;

31 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K y Ku gö v v ü öģ p c, Ku ğģkk yp 5728 y Kuu yüüüğ gğ 8/2/2008 h öc (u h hç) vģ v h 8/2/2008 h k (u h hç), gç h y v k ç yk % 5 hp v hp u c k k gç gkk y Ku kp k v kyu Ģ p c yp yk % 5 hpck y Kuu yyğ h k T/Ü yk ğģ k T/Ü u hpck. ck, hp T/Ü u g Ku gğc p c k k gçyck y Kuu 31/7/2004 h yüüüğ g 5228 y Ku ğģ öck 115 c hükü gö, g ğ h gü ç öy k p c k k çkk ö ü gü h uk v u ü ç öy k p c üç k çkky y Kuu yüüüğü öc vğ h 6111 y Kuu yyğ h k öģ k p c yp hhg ck uuğ, u ck ü T/Ü u hpyck v ypy üç k çkģ u ck. y Ģk 4925 y Kuu 5228 y Ku ğģ öck 29 ucu hükü gö üç k çkģ kyu Ģ p c üç k çk u ü ypck. kp 31/12/2010 h y v v Kuu yyğ h y kģğ h öģ vy ö ü gçģ p c gk up, ö kuu p c Ģk uk g vg k Ģ h, çu vg yp k uk k Ģvuu uuck v u Ģvuu ü ö kuu p c kp ypck. Ök 10-10/2/2009 v, 537,-TL u k p c, Ku yk uy ö uuu ö gk ck u h vgç ck u Ģu Ģk ck. 31 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x :

32 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Hp ü 10/2/ /2/2011 Ġ Tu 537 O % 125 Tu 32 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : Tp T/Ü O T/Ü Tu 671,25 % 18,87 101,33 Öck Tu Ġ : 537,00 TL T/Ü Tu (% 125 : 101,33 TL ) TOL : 638,33 TL Th Vgç ck % 125 : 671,25 TL TOL : 671,25 TL uk Ģk hp p 638,33 TL Ku ögöü ü v Ģk ö uuu, p 671,25 TL uk h vgçck y Ku Kp Tkp Dğ ck 6111 y Kuu 2 c c k (ç), vg u Tğ (/-1-c) öü p c Ģ k ğ ck yp Ģk hükü y vģ. hükü gö, v 31/12/2010 h (u h h) öc uğu h Kuu yyğ 25/2/2011 h y öģ ck öģ k u ck ğ, c, gck, gck g uygu ck y Kuu yyğ h k T/Ü yk ğģ k hpck u, Ku ögöü ü v Ģk ö Ģy u ck uygu, c, gck, gck g ck h vgçck. Kuu yyğ h öc öģ cğ c ck h ck y T/Ü yk ğģ k hpck u Ku ögöü ü v Ģk ö Ģy hükü yck v, c, gck, gck g ck h vgçck. ö kuu kp g ck Kuu yyğ h öc k vy öģ h ypck u u Tğ (/B-3) öüü gö p ck.

33 T ULULRR DNTĠ V....ġ. K T/Ü u, u öü, c, gck, gck g ck y hpcğ, g cğ hp yö kuk 6111 y Ku gö öck T/Ü u uuck. Kuu 2 c c k (ç) kp; - c, 33 k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠ T : x : Kyk Ku Dk u (KKD) ck, - Dk v y Ġk u (DĠ) ck, - ükk Öğ K v u Kuuu v v ü ö y vg kp ç k öğ v kk k ck, - Dv u ĠĢ G üüüğü p v vg h k ü k u Ģ v k üc, u y g ck, - Dğu g ğ ö g gk ck, - 30/6/1934 h v 2548 y vy hk B ĠĢ KĢğ Ok ck Hç v hkü Öck yck B Hkk Ku gö ğ yyck, g ck y k. yc, 28/3/2002 h v 4749 y Ku v Bç ö Dü Hkk Ku kp up vg kp ç k Ģ ck 6111 y Kuu 2 c kp ypck. Ö y, 8/9/1983 h v 2886 y Dv Ġh Kuuu 75 c 6183 y Ku gö h ögöü v v 31/12/2010 h (u h h) öc uğu h 6111 y Kuu yyğ h y h Ģ c Kuu 2 c kp ypck. Buu k, 23/7/2010 h v 6009 y G Vg Kuu B Ku v Ku Hükü K DğĢkk p D Kuu 25 c 2886 y Ku k gçc 3 ücü uyc Ģ yp gk c hkk, Ku hükü k k ck ç 6111 y Kuu 2 c hükü uyguck y Ku kp kp v u öü çk ğ ck ç 6111 y Ku ögöü ü v Ģk g vg Ģvuu uuu gkk.

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK F

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK F T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.07.2012 y: 2012/78 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R TÜRK TİRET KNUNU İLE TÜRK TİRET KNUNUNUN ÜRÜRLÜĞÜ VE UGUL ŞEKLİ HKKND KNUND DEĞİŞİKLİK Ö: Tük Tc Kuu İ Tük Tc Kuuu üüüğü V Uygu

Detaylı

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.01.2012 y: 2012/12 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R 282 Nu G Vg G Tğ y Ö: 282 Nu G Vg G Tğ 2012/ 12 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE E T : +90 212

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ K Th: 20.06.2012 y: 2012/66 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dv Hkk K Uygu İşk Tğ y Ö:. Dv Hkk K uygu şk uu v ç ğ (Tğ N:2012/1) 2012/66 Nu kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu /

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.09.2012 y: 2012/105 Ku: Ġ R K Ü L E R Güük G Tğ y R O R Ö: kş Güük üşvğ ( N:2) Dğşk p D Tğ ( N:3) 2012/105 u kü y k. Ġg Tğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE

Detaylı

408 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

408 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği T ULULRR DNTİ V....Ş. K Th: 27.05.2011 y: 2011/22 Ġ R K Ü L R R O R Ku: 408 N.u Vg Uu Kuu G Tğ R G y. Ö: 27.05.2011 h v 27946 y R G yy 408 N.u Vg Uu Kuu G Tğ ; Vg vh kk, -vg vh gu, kk vg kk u ğu v vg vh

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 15.05.2012 y: 2012/56 Ku: Ġ R K Ü L E R 1 Nu Kuu Vg G Tğ R O R Ö: 2,3,4,5 v 6 u Tğ yp ğşkk y ğ 1 Nu Kuu Vg G Tğ 2012/56 u kü y k. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-ġu

Detaylı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETİ K Th: 26.06.2012 y: 2012/70 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 415 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: K v yu şh vy uu

Detaylı

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.06.2014 y: 2014/09 Ku: DUURU KDV G Uygu Tğ Hkk Ö: : KDV G Uygu Tğ hkk uygu yş u, u v çk kuu h çş k. Bu k, öck uu kykğ öü şk Tğ hükü y vk, yş u k uy, u uu h y ş h g çşş.

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.07.2012 y: 2012/83 Ku: İ R K Ü L E R 83 Nu G Vg kü y R O R Ö: By kk v ğ şh g y yp ö ü k vg py k v ş şk g y ğ G Vg kü (GVK-83/2012-5/By Ekk -3) 2012/83 u kü y k. Ek Büyük

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.11.2014 y: 2014/48 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R Ekk Tc Dü Hkk Ku R G y. Ö:1

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 16.02.2012 y: 2012/19 Ku: İ R K Ü L E R R O R Çk Kuu Dğşkk p D Ku R G y Ö Çk Kuu Dğşkk p D Ku 2012/19 u kü y vş. İg ku şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.07.2012 y: 2012/81 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök y Ö: Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök 2012/81 u kü y k. Ek Büyük N: 17/ Güy K: k-iu / TÜRKİE Ek

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 18.06.2012 y: 2012/65 Ku: İ R K Ü L E R R O R ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku y Ö:. ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku (Ku N:6322) 2012/65 Nu kü y k. İg Ku şğ y vş.

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M f K Th: 23.01.2012 y: 2012/9 Ku: İ R K Ü L E R M f R O R 5 Nu Kuu Vg G Tğ y Ö: 5 Nu Kuu Vg G Tğ 2012/9 u kü y vş. İg ğ şğ y vş. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-İu / TÜRKİE E T : +90 212

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 27.07.2012 y: 2012/89 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kk Dk g Kp By u k v Ekp Dk Hkk Tğ Ö: T y ç gş ç y u v k kp üc ku yygşk; h k v p k uygu ü yp ğk, ş v çş üc ş kyşk v ü y üşük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 06.12.2012 y: 2012/126 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu R O R Ö: 01.07.2012 h yüüüğ g 6102 y Tük Tc Kuu u gş uğu yk c kuu g hükü. 2013 y ç c hg, v şk k cğ v kucğ şk ü,

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı. T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 20.02.2012 y: 2012/23 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 414 N'u Vg Uu Kuu G Tğ R G' y. Ö:

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında T ULULRR DENETİ Ks Th: 03.07.2012 y: 2012/82 Ku: İ R K Ü L E R R P O R Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk Hkk Ö: Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk s hş uğuu çşy 2012/82 Nu kü y vş. Y s

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

o f Söz konusu yasa ile birçok kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasada özellikle; I n t r n

o f Söz konusu yasa ile birçok kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasada özellikle; I n t r n T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 11.09.2014 y: 2014/28 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R İş Kuu İ B Ku V Ku Hükü K Dğşkk

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 27.06.2012 y: 2012/73 Ku: İ R K Ü L E R M b f R O R 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü şk bg Ö: 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü kk gk ku şk çş 73

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 31.10.2012 y: 2012/120 Ku: İ R K Ü L E R R O R Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ y Ö: Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ 2012/120 u kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K Th: 02.10.2014 y: 2014/41 Ku: İ R K Ü L E R F R O R Dh İş Rj Tğ (İhc:2006/12) Dğşkk p D Tğ (İhc:2006/12) R G y. Ö: "1 K 2014 h gç k ü hcç hc hhüüü kp şk ş güük y y kk y g k

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında T ULULRR DNTĠ V....ġ. K İ R K Ü L R R O R Th: 16.03.2011 y: 2011/14 Ku: 6102 y Tük Tc Kuu Uygu Rh Hkk k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c 2 T ULULRR

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 12.12.2014 y: 2014/20 Ku: DUURU 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE Kv İ L Çk / İp E Tp Dkç İ O V İşk Duyuu Ö: KDV İ K Rp uş h g cy (KDV gş kyk) ük İ Vg D gök y p

Detaylı

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.04.2012 y: 2012/41 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R İKB İş Gö Thv v B 31 2012 Th İy Dğ

Detaylı

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2015 yılında kullanacakları defterlerini 31 Aralık 2014

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2015 yılında kullanacakları defterlerini 31 Aralık 2014 T ULULRR DENETĠ K Th: 23.12.2014 y: 2014/53 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu Ö: Vg Uu Kuu u 220. uyc, - vy v v, R O R - İş, - Çç ş, - İ v h vg, - Nky vg, - c ky kuu h v - k kç, k uu uuk. Çş kş k k gkk.

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRRI DENETİM Mb F f K I Th: 30.11.2011 y: 2011/55 Ku: Ġ R K Ü L E R M b F R O R Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özģ Oy Hkk K Yy Öz: Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özş Oy Hkk K 2011/55 u küz y vş. Ġg kü Ģğ y vģ.

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

o f I n t e o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t e o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K İ R K Ü L E R R O R Th: 02.01.2014 y: 2014/01 Ku: 31.12.2013 Th v 2013/5761 y Bk Kuuu K y Ö: 31.12.2013 Th v 2013/5761 y Bk Kuuu K Bk, üü u, kü çck v cp uygu ÖTV v ku vg u üü

Detaylı

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı. T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 30.04.2013 y: 2013/33 İ R K Ü L E R R O R Ku: V Çk Rk Uygu İşk Vg Uu Kuu kü y. Ö: 30.04.2013 h v 64 N.u Vg Uu Kuu kü ; v çk k uygu şk çk y vş. İg kü şğk g. 19 y h.19 y. Nv

Detaylı

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U.

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U. > HB H H + B 0 > >, 8 > 8 1 8 *, A " u. : : ^.:,,. R. :., C ' * ' 9. ' C' 9 '.A S R H h T H H b > > > R. 1 8 1 T R B u' T * T < 8 : ' L ' > :. ' > :' L. L. < L' :: j b 1 B 8 1 8 b B 8 ' >> >> * >

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM KK ÜNV KNK K YÜKKOK 0-0 KDK Y H DÖN D OG.Ğ GY OGĞ GY OGĞ KK KK KONK KNOOJ KONK KNOOJ 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Detaylı

Ş ğ Ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ğ ç ğ ö ö ö ö ğ ö Ş ç Ş ç ç ç ç ö öç ö ö ğ ö ö ç ç ğ ğ ö ç ö ğ Ç Ş ç Ç Ş Ş Ç Ş ç ç ç ç öç Ö Ş ç Ğ ç ç ö ö ç ç Ş ç ö ö ç ğ ç Şğ ç Ş Ş ç Ü ç Ş Ş ğ ç ç ö ç ç ö Ö öç ö Ç Ö Ö öç Ö ğ Ö ç öç

Detaylı

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit ı P k Böç Eg ı ç G ı. v çıkç. ğ ü ğ ı ı m zııkı ıım ı m k h ş mı v z m m ı z. c m v k üp p um p, u ş ç, fk km ş m, ı u k ümüş ı u üş ç f üz h h p Bc, u ü zm ş k h k m ğ p m h u ü. S h m ş u ğ m k h uğ

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ ö ç ç ü Ş ö ö ç ç ö ç Ö ö ç ü Ö ö İ ü ö Ö İ ü ö ç ö ö ç ö ö ö ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ü ü ü ö ü ö ü ö ö Ö ö ü ö ç ü ö ö ö ö Ö Ö ç ç ç ü ö İ İç çü ö ç ü ö ç ö ö ö İ ç ç ç ç ç ö ö ö ç

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

r u o s l t i t i n g a i d i CAPITAL 6 / 2013

r u o s l t i t i n g a i d i CAPITAL 6 / 2013 072_073_074_075_076_CP_06 5/28/13 7:02 PM Pg 3 Ö Z EL A R A ŞT I RM A TÜRKİYE NİN GÖNLÜ ZENGİN İŞ İNSANLARI p. Tü b ğ ş u z u ö m m u t pt H v ş u h t c m. V hb K ç İ z z t t g u u m u t p ğ H g b m T

Detaylı

www.heyner-germany.de www.heyner-germany.de O R I G I N A L

www.heyner-germany.de www.heyner-germany.de O R I G I N A L OEN FIXING F. F. F1. k. O. k F LOSE.1 Fb O R I G I N A L O R I G I N A L KULLANIM KILAVUZU A1 A B E F G G1 G G G G4 GV G5 GR SG VH G MOBIL AUTOMOTIVE GMBH Kz Wg 15 15859 Skw EUTSHLAN Tf: +49 (0) 678 68748

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

HEYNER KULLANIM KILAVUZU

HEYNER KULLANIM KILAVUZU OEN FIXING F. F. F1. k. O. k F LOSE.1 Fb KULLANIM KILAVUZU A1 A B E F G G1 G G G G4 GV G5 GR SG VH G FG MOBIL AUTOMOTIVE GMBH Kz Wg 15 15859 Skw EUTSHLAN Tf: +49 (0) 678 68748 Tfx: +49 (0) 678 61044 www.hygmy.d

Detaylı

Ğ Ğ ü ü ü ü ç ş ü ç ç ö ö Ç ü Ş ü ş ç ü ü ş ş ü ş ü ç ç ü ş Ö ö ş ü ü ş ş ç ö ü Ü ü ü ü ü ş üş ş Ş ş ü ç ç ü ü ş Ö ü ü Ü ü ç ç ç ç ç ş ü ü ş ş ö ü ş ş ö ç ö ç ş ü ü ç ç ş ü ç ü ş ç ü ü ç ç ç ç Ç ü ü ş

Detaylı

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA K ENERJİ PERFORMANSLI BİNA VAZİYET PLANI 1/ K YENİLENEBİLİR ENERJİ KOJEN CİHAZI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI AKÜ VE INVERTER GRUBU Tnop İstnu n çn yp yp os nny tsyt ön tşyn 1 nou A-G v İ Bns, ş v gş nn,

Detaylı

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜYLE MUTABAKAT OLMAMIŞTIR PKK YA AĞIR DARBE

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜYLE MUTABAKAT OLMAMIŞTIR PKK YA AĞIR DARBE bşğ Ö zg o y b yo üy b böy bb öpojy oc ÖJ b p v Vofo b o 00 py y v pğ ç b b b v po ogzyo z v pğ yp yf 4 v Ğ: Ö Ö bş oğ: obç b? çş böy b şy? öy b b f öz o ğ ö ögüüy b b öz o ğ, oş 9 J bş cp yyp oğ, üy V

Detaylı

Ğ öğ Ğ ü ü üğü Ğ Ğ ş ş İ ü ü ü ş İ ü ü üü ö ö ş ş İ ş ç Ç ş ü ü ü ç Ç ş ü ş ş İ ü ü üü İ ü ü İ ü ü üü İ ü ü üü İ Ç ş ü ü İ ü ş İ ö ş ş İ ç ş ş ö ö ş İ ş ş ö ü ü ş İ İ ç ç İ İ ü ü ç İ ş Ş ü ü üü ü Ş ö ş

Detaylı

Ğ Ğ ğ ğ ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ç çğ ç ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

Ş ü ç ö Ü ç ö ö ç ç ö ç ö ç ü ü ç ü ü ç ç ç ç » Ğ Ğ ü ç ü ç ü ç ç ü ç ç ç ç ç ö ç ü ö çü ü ö «ç ü ç ö ç ü ç ç ç ü Ğ ç ü Üç ü ç Ü «ö ö ü ç ü ç ö ö ç Ö ç ç ü ö ç ö ü Ç Ğ ç ç ç ü Ğ ö ç» Ğ ç ç ö ç Ş Ç Ş Ş

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,400 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,640

Detaylı

Ş Ğ Ş Ğ Ü Ü Ö Ü «Ğ Ü Ü Ğ Ş Ö Ü Ü Ö Ü Ş Ğ Ü Ş Ç Ş Ş Ş Ö Ü Ş Ğ Ö Ç Ş «Ş Ğ Ç Ö Ö Ç Ö Ö Ş Ğ Ü Ü «Ş Ğ Ü Ü Ü Ü Ü «Ş Ğ Ğ Ö Ş Ü Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Ğ Ö Ö Ü Ş Ğ Ü Ü Ü Ç Ş Ü Ü Ö Ü Ğ Ç Ü Ö Ü Ş Ğ Ö Ç Ü Ü Ü Ü Ş

Detaylı

Ü ü ü Ö Ç ü ü ü ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü Ö ü ö ü ö ü ü ö ü ü ü ü Ç Ç Ç Ö Ç ü ü ü ö ö ü ö ü ö ü ü ü ö ö ö ö ü ü ü ö ü ü Ç ö ü ö ö ö ü ü ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü ü ü ü ü ü ö ö ü ö ü ü ö ö Ç ö ü

Detaylı

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR 1. ÜLKE KODLARI (CNT) 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR 1 Ocak 1996 tarihli ISO-3166 da belirtildiği üzere ISO alfa 2 Ülke Kodu uygulanır. 2.

Detaylı

İ ü»ü üü ü ü İ ü üü ü ü ü ü ç ç ç ü Ç ü ü üü ü üü ü ç ü ü ü ü İ İ Ü İİ İ İ İ ü ü ç ü ü ü ü ç ç ü ü ü ç ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü İ ü ü üü ü ü ü ç ç ç ü ü üçü ü ç üç ü İ ü ü ü ü Ö Ç ü İ İ üü ç ü ç

Detaylı

ü İ İ İ Ö Ö İ Ö Ü ü ü ç ü ü ü ş ç ç Ü ü ü ü Ö ç ş ş ü Ü ç ş ç ş ü Ö Ü Ö Ö ş ç Ö ü ü Ö ü ç ş ş ü ü şi ş ş üçü ç ş ü ü ü Ü ü İ ü ü Ü ü ü ü ü üü ü ü ü ç ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ş ü ü Ö ç

Detaylı

ü ü İ ü Ç Ç ü üü İ ü ü ü ü üü ü İ ü ğ İ İ ğ ğ Ç ü İ ü Ç ğ ü Ç üü İ Ç ü ü ü ğ ğ ü ü ğ ü ğ ü ğ Ç ü ü Ç İ Ç ğ ğ Ç ü üü İ İ Ç ü ü ğ ü üü İ ü ü ü ü Ç ü üü ğ ğ ü ü ğ ğ ğ Ç ğ ğ ü ü ü ü İ ü Ç ü ü Ç ü üü ğ Ç ğ

Detaylı

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın MERYEM UYSAL tarafından

Detaylı

MATBU EVRAKLAR CARİ HESAP, STOK VE FORM-5 VERGİ LEVHASI KABI (PLASTİK) Form-5 869565500202 100 lü Paket. Cari Hesap Kartı Büyük.

MATBU EVRAKLAR CARİ HESAP, STOK VE FORM-5 VERGİ LEVHASI KABI (PLASTİK) Form-5 869565500202 100 lü Paket. Cari Hesap Kartı Büyük. KATALOG k v E Mbu MATBU EVRAKLAR K Sözşms 869565500171 100 Pk Pson Özük Dosysı 869565500296 25 k Pk Evnm Dosysı 869565500389 25 k Pk Kz Tsp Tunğı 869565500392 48 k Pk C Hsp Kı Küçük 869565500176 100 ü

Detaylı

Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ç ç ç ç Ö ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ğ Ö ö ö ö ö ö Ö ö ç ç Ğ Ğ ç Ğ Ö ğ Ö ğ ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ç ö ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç Ö ç ç ç ğç Ö ğ ğ ğ ç ç Ğ Ğ ç Ğ ç Ö ğ ö ö Ö

Detaylı

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS HİOLİK ŞML IK Şema o _07 _09 _0 6 _7 _8 _9 5 _6 6 35_d _35_y-u _36 _39 _40 _4 _4 _43 _44 çıklama Hidrolik (4 Valfli ağlantı) MLK Hidrolik Kabin esisatı Kat esisatı üvenlik evresi Kapı çık eviyelemeli Hidrolik

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ğ İ Ü Ü İĞ Ğİ İ İ Ü Ü Ü Ü ğ ğ öğ ğ ö Ö ğ ç ğ ş ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ş ğ ğ ç ö ş ö ş ş ğ İ ş ğ ğ ç Ö ö ö ş ş ğ ğ ğ ğ ö ş ö ş ğ ğ ğ ğ Ü ğ ç Ş ç Ü ğ ş ş ç ş ş ö ö ş ç ş ş ğ ş ş ğ ğ İ ş ğ ç ğ ç ç ö öğ Ü ğ ç ş ğ

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK Kontaktörler 3 sınıfı 0V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine filtresi mutlaka bağlanmalıdır! OK KÇK KOUMLI OOM İO In Out U V 35 / 0V + ompa Köprü iyot H U U 0V U U 8V 0V OK U 35 / 0V +

Detaylı

ğ Ş Öğ ğ Ş ğ Ş Ş ğ ğ ğ ğ ğ Ğ ğ ğğ Ş Ğ Ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ç ğ ğ Ç ğ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ Öğ ğ ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Öğ Ş ğ ğ ğ Ğ ğ Ş Ğ ğ ğ

Detaylı

Ü Ğ İ ğ ğ ü İ Ğ İ Ö İ İ Ğ ğ ü üğü ö ş ğ Ü İ ü İ İ ç Ç Ü ş İ ğçü ç ç ç Ğ ğ ğ İİ İ üii İİ Ğ ğ ü ü üğ ş ğ Ü ş ş ş ü ü ü ş ç ş ğ ç ü ğ ğ ğ ş İ ç ü ğ ğ ü ğ ş ş ç ü ü Ğ ğ ğ ü ü üğü ğ ğ ü ü İ Ö Üİ ğ ü ğü ö ş

Detaylı

Ş ş ş ğ Ö ç Ç ş ö ş ğ ğ ğ ç ğ ğ ş ğ ş ö ğ Ş ş ş ş ş Ş ş ğ ç ç ş ş ğ Ş ş ş Ş Ş Ş ö ö ş ğ Ü ş ö ş ç ğ Ş ö ğ ç ç ş ç ö ğ ş ö ğ ğ ç ş ş ş ğ ö ş ö ğ ö Ş ç ç ş Ç ğ ş ş ö ş ğ ğ ö ş ç ö ç ğ ş Ç ş ş ş ğ ç ğ ö Ö

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,67 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,67 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,63 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,40 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,64

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ş İ ğ ğ ç İ ç İ ç ş ğ ş ş ğ ö Ç ç ş ğ ç ö Şİ ş Ş ç İ ç İ İş ç ö Ç İ İ İ ö çi İ İş ç Ü Ç Ç Ü ÇÖ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İĞ Ü Ç İ İ İ ş Ü İ İ ö Ç ç Ş ş ç ç ş ö İ Ö Ş İ ğ ğ ö ş Ş İ İ ç Ş Ü İ İç ş Ş» Ş Ş ş

Detaylı

Ğ Ğ Ğ ç ç Ü Ü Ü Ç Ş ğ ç Ş ğ ğ ç ğ ğ ğ ŞÇ Ş ç Ö ğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ Ş Ş ç Ş ŞÇ ç ç Ü Ö Ş ğ ğ ğ ğ ç ŞÇ Ü Ö ç ğ ç Ü Ö ç Ş ç Ç Ü Ü ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç Ö Ş ğ ŞÇ ğ ğ ç ğ Ü ğ ç Ü ç ç ç ç Ş Ç Ö Ç Ş ğ Ş ğ ğ ç ğ ğ Ş ğ ç

Detaylı

BE_Ort KLP PB / TÇ / TST / CS / GD / AKG / HA / SK / OC / RG / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK / DD / AİY / CM / GK / EK EK SECYD

BE_Ort KLP PB / TÇ / TST / CS / GD / AKG / HA / SK / OC / RG / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK / DD / AİY / CM / GK / EK EK SECYD ORTAOKUL 1-A Görsel natlar / CNK / / AD LH / / / AD LH / / CJS / / CNK / / AD LH / CNK / / AD LH / CNK / / AD LH / / CJS / PB / TÇ / TST / CS / / AKG / HA / SK / OC / / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK

Detaylı

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim Hk gç! ö l k k z A. z l z? p B kl l b b l p g cvmşlz c l k z v? l l k fı Sl ı kç l?? l l hgl kp z k gc fkı l z? S b zlk ç Sl k kll lgl k l g ğl z ç vb. z? p v 4001 l Sçl 1 ııız? O IS, 1 O 900 kç ç l k

Detaylı

Ğ Ğ ç ü ü üü ç ü ü ü Ğ ü ü üü ü Ğ ç ç ü ü Ş Ş ç Ç Ş ç ü ü ç ç Ş ü ç ü ü ü ü ç ç ü Ç ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç Ş ü ü ü ü üü Ş ç ü ç ü ü ü «ç ü Ç ü ü ç ü ü ü ü ü ü ç ç ü ç ü ü üü Ş ü

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI SAYFA 1 29 Ek öz Chtz 90 90ş İLK GÜNKÜ GİBİ KUTLUYORUZ 29 Ek 1923 g, Tk ç k g. Stc zk, Cht, Tk j ğ Yş Cht k. T 90 kz k çz Cht k z kt cşk ç g ktz. Bk C 6 28 EKİM 2013 / SAYI: 12 Azz Kcğ Sv Dş k t p ğşkğ

Detaylı

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO Kontaktörler -3 sınıfı 220V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine C filtresi mutlaka bağlanmalıdır! E ST 0 ML3 SF2 SF1 KI ÇIK SEVİYELEME VE EKE KI ÇM DEVESİ (KI KÖÜLEME) C MLK1 VE-3 In Out

Detaylı