F A A L İ Y E T R A P O R U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F A A L İ Y E T R A P O R U"

Transkript

1

2

3 CH GB C IKN MZN IKS VH BBCN SÜMNBKIMI BMN SMBÜÜKGÖÇ G CN Ş DNZ GÜS DÇIKIK NMIKKMKC MHMSNDM HM IŞIK KM KNDM HÜSNÜ KD ÖZZGN MHM ÜSÜN S D IDIIM 3

4 MH GB HM SN S BKN Ç BGN HMSBHDB SGÜNÜK KKŞ HN K ZM KCCIK MSNĞ K GB BHM ÜC ZHD BM MS HN ÇNS BDH S DNZ KÖS VN ÖZVN SCM SMN ĞN BĞIMSIZ MS KÜZ MS NC 4

5 BŞKN SNŞ Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu değişimler tüm kurum ve kuruluşları etkili önlemler almaya zorlamaktadır. önetim anlayışının iki önemli adımı olan Stratejik önetim ve erformans önetiminin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanabilmesine olanak sağlayan 58 sayılı Kamu Mali önetimi ve Kontrol Kanunu, 56 Büyük Şehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında stratejik plan, performans programı çalışmalarından sonra belediyemize ait yılı faaliyet raporu tamamlanmıştır. Başarıyı artırmanın ve daimi olmasının yolu, etkili ve kalıcı çözümler üretmekten geçer. Çukurova lçe Belediyesi olarak etkin ve verimli hizmet üretiminin planlanan çalışmaların faaliyetlere dönüştürülebildiği ve hayata geçirilebildiği sürece gerçekleştirilebileceği görüşündeyiz. Belediyemiz faaliyet raporu yasal bir zorunluluktan çok verdiğimiz hizmetleri gerçekleşen projeleri halkımızla paylaşmak amacını taşımaktadır. Belediyemizin yapılanmasında önce tespit ve doğru teşhis, sonra hızlı çözüm prensibi esas alınıp güler yüzlü hizmetin bir lütuf değil görev olduğu anlayışı hakim kılınmıştır. Gelecekte yapacağımız çalışmaların verimli ve kaliteli olmasının geçmişi bilerek bugünün kararlarına bağlı olduğunun bilinciyle hareket edilerek faaliyet raporunda gerçekçi bir yaklaşım izlenmiştir. Çağdaş demokratik ve aydınlık yarınlara Çukurova mızı taşımak kararlılığı ve bilinciyle çalışıyoruz. Çünkü lçemizi bulunduğu yerden olması gereken yere taşıyarak bir dünya kenti yapmayı hedefleyen anlayışla kurduğumuz belediyemizin dördüncü mali yılına ait bu faaliyet raporunun Çukurova Belediyesinin çalışmalarına faydalı bulunmasını temenni eder, saygılar sunarım. IDI IKN BD BŞKNI 5

6 ÇNDK Sayfa No SNŞ 5 I- GN BG Misyon ve Vizyon 8 B- Kanuni etki Görev ve Sorumluluklar 9 - C- dareye lişkin Bilgiler Belediye arihçesi 3 - Coğrafi Özellikler iziksel apı dari apı 8 5- Bilgi ve eknolojik Kaynaklar 9-6- nsan Kaynakları 3-8 II- MÇ V HD darenin maç ve Hedefleri Müdürlüklerin Hedefleri ve erformans Göstergeleri emel olitikalar ve Öncelikler 39 III- ŞKN BG V DĞNDM BSIN IN V HK ŞK MÜDÜÜĞÜ BG ŞM MÜDÜÜĞÜ ÇV KM V KN MÜDÜÜĞÜ DSK HZM MÜDÜÜĞÜ 7-5- MK V SMK MÜDÜÜĞÜ - 6- N Ş MÜDÜÜĞÜ HKK Ş MÜDÜÜĞÜ NSN KNKI V ĞM MÜDÜÜĞÜ M V ŞHCK MÜDÜÜĞÜ KÜÜ V SS Ş MÜDÜÜĞÜ M HZM MÜDÜÜĞÜ ÖZ KM MÜDÜÜĞÜ K V BHÇ MÜDÜÜĞÜ HS V DNM MÜDÜÜĞÜ SS DIM Ş MÜDÜÜĞÜ 4-6- Ş K MÜDÜÜĞÜ - 7- MZK Ş MÜDÜÜĞÜ ŞIM HZM MÜDÜÜĞÜ I KN MÜDÜÜĞÜ ZI Ş MÜDÜÜĞÜ ZBI MÜDÜÜĞÜ IV- Ç V DIŞ M DNM SNÇI V-Ç KN GÜVNC BNI

7 I. GN BG 7

8 - MSN ve VZN MSN lçemizin bugününe ve geleceğine yön veren eşit, engelsiz, çağdaş yerel belediyecilik hizmetlerini, kültür, doğa, çevreye ve insana saygılı, vatandaş odaklı, katılımcı yönetim felsefesi ile kalitesinden ödün vermeden sürdürülebilir kılmak. VZN önetim anlayışımız; temel değerlerimizden kopmadan, yerel kalkınmada öncü çağdaş ilçe olmak. M DĞ Vatandaş daklılık Katılımcı önetim Şeffaflık dalet Güven Verimlilik 8

9 B- KNN K, GÖV V SMK 5393 Sayılı BD KNN: MDD 4.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) mar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 5.'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 456 sayılı rganize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu konunun kapsamı dışındadır. Belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler ile ilgili koordinasyonu 56 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununda verilmektedir. Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon MDD 7.- Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir, ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. 9

10 eni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir. Büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe belediyeleri arasındaki bölüşümü büyükşehir belediye meclisince yapılır. Büyükşehir belediyesi, 7. maddede sayılan hizmetleri, malî ve teknik imkânları çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. lçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir. Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz. apılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, büyükşehir belediye meclisi, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar verebilir. Bu takdirde yatırımın ilgili diğer kurumu ilgilendiren kısmına ait harcama tutarı o kurumun hesabında borç, yatırımcı kuruluş hesabında alacak olarak gösterilir. 56 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları lçe ve lk Kademe Belediyelerinin Görev ve etkileri Şunlardır: a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhi işyerlerini nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binaların yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin işlevler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetler yürütmek.456 sayılı rganize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile sanayi ve icaret Bakanlığına ve rganize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile hava ulaşımın açık hava alanları bu kanun kapsamı dışındadır.

11 Meclisin Görev ve etkileri MDD 8. -Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) aşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin 'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 676 sayılı ürk icaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) urt içindeki ve çişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa,bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) ahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) mar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

12 ncümenin Görev ve etkileri MDD 34. -Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) ıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) aşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) muma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye Başkanının Görev ve etkileri MDD 38.-Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) etkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) emsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

13 C- D ŞKN BG. Belediyemizin arihçesi Çukurova lçe Belediyesi; tarihinde kabul edilen ve.3.8 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Kanunla Seyhan ın Çukurova ve Seyhan olarak iki ayrı ilçeye bölünmesi ile kurulmuş ve 9 Mart 9 erel önetimler seçimleriyle oluşmuştur sayılı kanunla Salbaş ilk kademe Belediyesinin üzel kişiliği kaldırılarak Beyazevler, Güzelyalı, Karslılar, Kurttepe, Mahfesığmaz, oros, Belediye vleri, sentepe, Huzurevleri, Şambayadı, üzüncüyıl, urt, Salbaş (eni Mahalle, Salbaş sentepe, Gökkuyu, Kocatepe) mahalleleri merkez olmak üzere Bozcalar, Dörtler, adıl, Kabasakal, Karahan, Kaşoba, Küçükçınar, Memişli, Örcün, irili, Söğütlü Köyleri de bağlanmak suretiyle lçenin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 9 Mart 9 yerel seçimlerinden sonra öncelikle lçe Belediye Hizmet binasını hazırlamıştır. Hizmet binası ile 9 müdürlük yerleri belirlenmiş, bilgisayar donanımı sağlanmış ve hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir. Belediyemizde; kuruluşumuzdan sonra ihdas edilen iki müdürlük ile birlikte toplam müdürlük hizmet vermektedir.. Coğrafi Özellikler Çukurova ilçesi dana linin beş merkez ilçesinden birisidir. dana Seyhan ilçesinin, esmi Gazete de 684 sayılı kanuna istinaden.3.8 tarihinde Çukurova ve Seyhan olarak ikiye bölünmesinden sonra oluşmuştur. Çukurova nın kuzeyinde ve batısında oros Dağları, Karaisalı ilçesi, doğusunda Seyhan Baraj Gölü, Seyhan Nehri, güneyinde Seyhan lçesi yer almaktadır. Çukurova nın yüzölçümü 58,5 hektardır. Çukurova lçe Belediye sine bağlı 6 mahalle, köy bulunmaktadır. Mahalle ve köylerin isimleri, bağlı mahallelerin yüzölçümleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Mahalle dı üzölçümleri m² Mahalle dı üzölçümleri m² BZ V HZV GÜZI.6.78 ŞMBDI.8. 3 KSI ÜZÜNCÜI K MHSIĞMZ SN (SBŞ) S N MH BD V KC MHS SN GÖKK MHS KÖ KBSK 7 KÜÇÜKÇIN KHN 8 ÖCÜN 3 DÖ 9 BZC 4 SÖĞÜÜ MMŞ 5 DI 6 KŞB 3

14 lçeye bağlanan adet köyün tamamı orman köyü vasfındadır. Bu nedenle tüzel kişilikleri aynen korunmuş, imar ve emlak vergisi bakımından Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı içinde kalmıştır. Çukurova lçe Haritası 4

15 3. iziksel apı Çukurova Belediyesi fiziki yapısı belediye hizmetlerinin yerine getirildiği binalardan ve hizmetlerin üretilmesinde kullanılan araçlardan oluşmaktadır. Hizmet Binası: Çukurova lçe Belediye Binası 5,m² lik kapalı alanı bulunmaktadır. lçe Merkezinde vatandaşların kolay ulaşabileceği bir mevkide yer alan belediye binası katlıdır. Belediye binası yerleşimi aşağıdaki gibidir. mlak ve stimlâk Müdürlüğü azı şleri ve Kararlar Müdürlüğü.Kat uhsat ve Denetim Müdürlüğü nsan Kaynakları ve ğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü Meclis oplantı ve ncümen Salonu mar ve Şehircilik Müdürlüğü.Kat en şleri Müdürlüğü en şleri Müdürlüğü hale Şube Servisi Destek Hizmetleri Müdürlüğü apı Kontrol Müdürlüğü Dış Hizmet Birimleri Belediye Hizmet Binası Bahçesi emizlik şleri Müdürlüğü, laşım Hizmetleri Müdürlüğü ark ve bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü eftiş Kurulu Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kültür ve Sosyal şler Müdürlüğü Hukuk şleri Müdürlüğü Bilgi şlem Müdürlüğü Sosyal ardım şleri Müdürlüğü Sağlık ve Cenaze Hizmetleri Basın ayın ve Halkla lişkiler Müdürlüğü Doğal ark : kişilik nikâh, kişilik amfi tiyatro salonu bulunmaktadır. Hayal Dünyası: Belediye bünyemize dâhil olan Hayal Dünyası toplam 66. m alan üzerine inşa edilmiştir.3. m alanda, arı limpik yüzme Havuzu,7 adet Sauna, itness, erobik Merkezi, enis Merkezi, 3 Kişilik mfi iyatro, Seyir Kulesi ve Kütük v, estaurant, Kafeterya, ürüyüş olları, Koşu arkurları, Suni Dereler ve Göletler bulunmaktadır. apımı devam eden Çukurova Kültür Merkezi ve Belediye Hizmet Binamızın 3 yılı emmuz ayı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. apımı devam eden Çukurova Kültür Merkezi ve Belediye Hizmet Binamızın: lçe halkına verilen hizmetin daha yüksek seviyelere ulaştırılabilmesi, personel performansının artması, hizmet birimlerinin koordineli çalışması ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla; modern, kullanışlı bir hizmet binası ve kültür merkezi inşaatı ile Kurtuluş arkı inşaatı 9. m alan üzerinde devam etmektedir.7, m alan üzerinde yapımı devam eden hizmet binası ve kültür merkezinin yılında % 35 lik kısmı tamamlanmıştır. 5

16 Çukurova Kültür Merkezine Kavuşuyor lçemizde kamuya ve özel sektöre ait herhangi bir kültür merkezinin bulunmaması ve bu ihtiyacın giderilmesi için; ilçemiz ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilen bizler hizmet binası çatısı altında kültür merkezi inşaatını başlattık. eni Hizmet Binamız ve Kültür Merkezimizin Özellikleri - 48 kişilik kültür merkezi ve fuaye - 7 kişilik nikah ve toplantı salonu - kişi kapasiteli meclis salonu - ncümen ve toplantı odası - 7 araçlık otopark - 45 araçlık kapalı otopark - Başkanlık ve üm müdürlüklere ait çalışma ofisleri - Merkezi kafeterya - Kent kitaplığı - Klimalı ısıtma - soğutma - Jeneratör + S - eşil çatı (çim yüzeyli) -. m²'lik bina yakın çevresine ait peyzaj düzenlemesi Çukurova kent meydanı Su gösterileri havuzu Kuru havuz 6

17 çık anfi Granürlü kauçuk zemin kaplı koşu pisti ürüme yolları ve oturma grupları Çocuk oyun alanı eşil alanlar Özelliklerinde yapılması planlanmış ve inşaatı devam etmektedir. raç Durumu: 3.. itibariyle Belediyemiz araç ve iş makinesi envanteri aşağıda verilmiştir. SI N CNS SISI SI N CNS SISI Damperli Kamyon 3 Damper Dorse Çekici mbulans 3 Motosiklet 5 3 Servis racı 4 4 ıbbi tık racı 4 Silindir 5 5 owbed 5 Kazıcı ükleyici 6 6 raktör 4 6 Kepçe 4 7 ikap 7 Greyder 8 Cenaze racı 5 8 sfalt serici 9 Binek to 9 9 sfalt kazıcı Sulama racı M 7 7

18 4. dari apı önetim Şeması Belediye Başkanı ıldıray IKN Belediye Meclisi Özel Kalem Müdürlüğü vlendirme Memurluğu Zabıta Müdürlüğü Basın ay. ve Halkla lşk Müd. Belediye ncümeni Başkan ardımcısı bdulkerim ÖZK Başkan ardımcısı Mehmet DMHN Başkan ardımcısı v. Memiş avuz Başkan ardımcısı Kazım ÇĞ Mali Hizmetler Müdürlüğü laşım Hizmetleri Müdürlüğü en şleri Müdürlüğü mar ve Şehircilik Müdürlüğü nsan Kaynakları ve ğitim Müdürlüğü Kalite önetim Merkezi Hukuk şleri Müdürlüğü emizlik şleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü azı şleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi şlem Müdürlüğü ark ve Bahçeler Müdürlüğü mlak ve stimlak Müdürlüğü apı Kontrol Müdürlüğü uhsat ve Denetim Müdürlüğü Sivil Savunma zmanlığı Sosyal ardım şleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal şler Müdürlüğü eftiş Kurulu Müdürlüğü 8

19 MSÜSÜ DZÜSÜ ZICI(Z ve DĞ) ZICI(NK V.) V GB K ICI 5- Bilgi ve eknolojik Kaynaklar BG ŞM MÜDÜÜĞÜ BM BG ŞM MÜDÜÜĞÜ 8 ZI Ş MÜDÜÜĞÜ M HZM MÜDÜÜĞÜ NSN KN. V ĞM MÜDÜÜĞÜ HS V DNM MÜDÜÜĞÜ 6 DSK HZM MÜDÜÜĞÜ 5 7 KÜÜ V SS Ş MÜDÜÜĞÜ ÖZ KM MÜDÜÜĞÜ N Ş MÜDÜÜĞÜ M V ŞHCK MÜDÜÜĞÜ I KN MÜDÜÜĞÜ MK V SMK MÜDÜÜĞÜ MZK Ş MÜDÜÜĞÜ K V BHÇ MÜDÜÜĞÜ 5 ŞIM HZM MÜDÜÜĞÜ ÇV KM V KN. MÜDÜÜĞÜ BS.. V HK. ŞK. MÜDÜÜĞÜ 7 8 ZBI MÜDÜÜĞÜ 7 9 SS DIM Ş MÜDÜÜĞÜ 4 3 HKK MÜDÜÜĞÜ 7 3 Ş K MÜDÜÜĞÜ M KNJK I Kurumumuz bünyesinde bilgisayarlar network ortamında kullanılmaktadır.mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır.belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona merkez binadaki birimler güvenli ağ yapısı ile ulaşmaktadır. Belediyemiz internete Mb/s Metro thernet ile ulaşmakta olup,dış birimler noktadan noktaya GD ve B teknolojisi ve Metro thernet ile sonlanmaktadır. nternete çıkış ve dışarıdan gelebilecek tehditler ve virüsler için irewall(güvenlik Duvarı) 9

20 kullanılmaktadır.kullanıcılar ctive Directory (Domain) üyesi olup tek bir Network de toplanmaktadır. Bu sunucu aynı zamanda DHC ve DNS hizmetini verebilir.dış birimler erminal Server sunucusuna uzak masaüstü bağlantısı ile erişip oturum açmakta olup,güncelleme hizmetini ve algılanan virüsleri temizleme işlemini otomatik olarak yapmaktadır.ntivirüs sunucusu konsolundan kullanıcılara oluşabilecek virüs ile ilgili detaylar gözlenebilir ve müdahale edilebilir durumdadır.müdürlüklerimizin cukurova.bel.tr üzerinden xchange mail hesapları olup kurumsal mail hesaplarını kullanmaktadırlar.web sayfasının tasarımın tamamlanması ardından e-devlet sistemi devreye girmiştir.mükellefler bu sunucuya internet üzerinden erişip işlemlerini yapabilmektedirler. Belediyemize bağlı tüm birimler kendine ait modülleri etkin bir şekilde kullanmaktadırlar.modül entegrasyon sayesinde online bilgi transferi ortak veri tabanı kullanıcı yetkilendirmesi gibi ortamlar sağlanmıştır.mevcut durum itibariyle belediye merkezimiz ve tüm dış birimler düzenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan ya da internetten ve işleri merkezi sistem üzerinden yapmaktadırlar.belediye bünyesinde bilgisayar ve donanımların teknik servis,koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri Bilgi şlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Web abanlı Hizmetler Belediyemiz Web Sitesi ( ) Belediyemizin web sayfası yüksek güvenlik koruması ve şık görsel tasarımla yılında yeniden düzenlenerek hizmet vermeye devam etmektedir.web sayfamız ve e-posta sunucumuz kendi sunucumuz üzerinde barındırılıp, tamamen Bilgi şlem Müdürlüğü nün tasarımı ve çalışması ile belediyemizin web sayfası çok daha etkin ve verimli kullanılır hale getirilmiştir. Web barındırma hizmeti tamamen kendi bünyemizdeki sunucularda hem web alanı hem de mail servislerini sağlamaktayız. nternetten tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle devam etmektedir. üm donanım alt yapısı (veritabanı ve uygulama sunucuları) belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personelimiz tarafından kontrol ve kumanda işlemleri yapılabilmektedir. Sistemlerimiz ayrıca en son teknoloji cihazlarla kurulmuş:yedekleme,hız,kapasite artırımı güncel takip edilmektedir. -Belediye Sistemleri Belediyemizde e-belediye kapsamında interaktif belediyecilik başlamıştır. -belediye, belediyecilik hizmetlerinin inter teknolojileri ile bütünleştirildiği ve yine bu teknolojiler kullanılarak çok daha etkin ve yerinde hizmet verme modelinin oluşturulması olarak özetlenebilir. -belediyecilikte tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de internet üzerinden verilebilmektedir. üm donanım altyapısı(veritabanı ve uygulama sunucuları) belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personellerimiz tarafından kontrol ve kumanda işlemleri yapılmaktadır. -belediye otomasyon yazılımı güncellemeleri ile birlikte güvenlik düzeyi üst seviyede, mevzuat değişikliklerine tam uyumluluk ile

21 çalışmaktadır. Belediyemizin hizmetlerini daha verimli sunmak, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlere daha hızlı ulaşması için -belediyecilik hizmeti sunulmuştur. -belediye hizmetlerimizde: eni Üyelik Şifremi nuttum Sicil rama -Nikah rsa ayiç Değerleri nşaat Maliyet Bedelleri Bina şınma ranları Çevre emizlik arifeleri Meclis Kararları ncümen Kararları vrak akip ormu Çöp oplama Saatleri Borç Sorgulama Şikayet Bildirim ormu Şikayet akip ormu Beyan Bilgileri Borç Bilgileri ahakkuk Bilgileri ahsilat Bilgileri nline ahsilat şlemleri yapılabilmektedir. -Nikâh ygulaması Sicil Kodu ile ahsilat ygulama web üzerinden kurulmuş olup MIS tarafında tanımlamalar yapılarak aktif hale getirilmiştir. Mobil Belediye ygulamaları SMS Belediye uygulamaları(oplu mesajlaşma yazılımı, SMS GW yazılımı interaktif servisler ve 4 haneli kurumsal hat ) kullanılmaktadır.

22 473 Kısa mesaj uygulaması ile CKVBD MK SCKD azılarak MK-ÇV-GN BÇ sorgulaması yapılabilmektedir. oplu mesaj ile evlilik yıldönümü kutlamaları,emlak borç bilgilendirmesi yapılmaktadır. MB BDCK-MB VNDŞ-MB H ygulamaları devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. -Belediye ( elefon Belediyeciliği ygulamaları ) -Belediye ygulamalarına ait alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, Vatandaşlar -Belediye uygulamasına dan ulaşabilmektedirler KISK Sistemi KISK(KISK ZICISI, DH KM), KISK GM ZIIMI kurulmuştur ve aktif kullanılmaktadır. raç akip Sistemi Çukurova Belediyesinin belirlemiş olduğu adet araca raç takip kiti takılmıştır, Belediye yönetiminin belirlediği kişilere eğitim verilerek sistemin takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. kıllı Vezne Sistemi Kent Bilgi Sistemi projesi kapsamında kurulan kıllı Vezne Sistemi ile vatandaşlar nakit yada kredi kartı ile ÇV, mlak Vergisi, lan eklam Vergisi ödemelerini 7/4 bu vezneden gerçekleştirmektedirler. 3 Boyutlu Kent Modelleme ygulamaları Üç Boyutlu Kent Modelleme azılımı kurulumu devrededir. Devlet şlemleri nternet ortamından tüm kamu hizmetlerine güvenli ve etkin bir şekilde erişimi sağlayan 'e-devlet' uygulaması ve entegrasyonun sağlanmasının ardından sistemde vatandaşlar gov.tr adresinden Belediye Hizmetleri sayfasından Çukurova Belediyesi'nin sayfasına girilebiliyor. Buradan beyan, tahsilat, borç ve sicil bilgileri gibi birçok bilgiye kolayca ulaşılabiliyor. BG GÜVNĞ V ŞIMI Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan NS (ğ Dosya Sunucusu) sunucu hizmeti ile müdürlükler içinde ve müdürlükler arasında güvenli dosya paylaşımı ve dosya yedekleme alanları oluşturulmuştur. Bu sayede veri yedeklemeleri ve güvenliği tek merkez üzerinden sağlanır hale gelmiştir. yılı içerisinde bu sisteme yeni birimler eklenerek kullanımı yaygınlaştırılmıştır.

23 6- nsan Kaynakları MÜDÜÜK BZIND MM-ŞÇ-GÇC ŞÇ-SÖZŞM SN DĞIIMI MM DM ŞÇ GÇC ŞÇ SÖZŞM N MÜDÜÜĞÜ BN KK BN KK BN KK BN KK M Birim Bas. ay. Ve Halk. lişk. Müdürlüğü Bilgi şlem Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kont. Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü mlak Ve stimlak Müdürlüğü en şleri Müdürlüğü Hukuk şleri Müdürlüğü mar Ve Şehircilik Müdürlüğü nsan Kayn. Ve ğitim Müdürlüğü Kültür Ve Sosyal şler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü ark Ve Bahçeler Müdürlüğü uhsat Ve Denetim Müdürlüğü Sosyal ardım şleri Müdürlüğü eftiş Kurulu Müdürlüğü emizlik şleri Müdürlüğü laşım Hizmetleri Müdürlüğü apı Kontrol Müdürlüğü azı şleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü GN M

24 Çukurova Belediyesi çalışanları memurlar, sözleşmeli personeller, işçiler ve geçici işçilerden oluşmaktadır. Belediyemiz de toplam 34 personel görev yapmaktadır. 4 KD DĞIIMI Memur şçi Geçici şçi Sözleşmeli M Mevcut ersonelin %4 i memurlardan, %6 sı sözleşmeli personellerden, % 43 ü işçilerden ve % i de geçici işçilerden oluşmaktadır.belediyemiz 4/4/9 tarihinde kurulmuş olup, yeni yapılanmasından dolayı personelimizin çoğunluğunu Salbaş ve Seyhan lçe Belediyelerinden almıştır.memur sayısı ise zaman içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle arttırılmış olup, Belediyemiz memur personellerinin zaman içerisinde daha yüksek öğrenimleri bitirdiği gözlenmiştir.. Mevcut kadro sayısı içerisinde yılı içerisinde istihdam edilen bayan personelin arttığı,erkek personelde bir düşüş gözlenmiştir, yılında ise bayan personel sayısındaki artışa paralel olarak erkek personel sayısı da artış göstermiştir. yılında da Memur ve Sözleşmeli personel geçen yıla oranla artış göstermiştir. SÜSÜ Bayan rkek oplam Norm Kadro Memur şçi Geçici şçi Sözleşmeli ersonel Genel oplam

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1 1 I. SUNUŞ 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya koyulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2014 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2014 Mali Yılı için hazırlanmış

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 1 I. SUNUŞ 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya konulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2015 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2015 mali yılı için hazırlanmış

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 (Meclis) 2015 Yılı Avcılar Belediyesi Performans Programı BAŞKAN SUNUŞU AVCILAR BİR DÜNYA KENTİ OLACAK Değerli Meclis Üyeleri ve

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Ataşehirliler; İlçemizin Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda iki

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 -

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2011 www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. K. ATATÜRK - 1 - - 2 - Sevgili

Detaylı