FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ"

Transkript

1 Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ ÝS RA ÝL ÝÞ GÂ LÝ AL TIN DA YIL LAR DIR ZU LÜM GÖ REN FÝ LÝS TÝN HAL KI DEV LET OL - MA YO LUN DA. BM KA BUL E DER SE, FÝ LÝS TÝN DÜN YA NIN 194. DEV LE TÝ O LA CAK DEVLET OLMA HAZIRLIÐI Yýllardýr Ýsrail iþgali altýnda yaþayan Filistinliler baðýmsýz devlet olmaya hazýrlanýyor. Filistin devletinin BM'nin 194. devleti olarak tanýnmasýnda, Filistin yönetimine destek vermeyi amaçlayan sivil toplum örgütlerinin "Filistin 194" kampanyasý Batý Þeria'nýn merkezi konumundaki Ramallah'ta resmen baþladý. ABD, VETO EDECEÐÝNÝ AÇIKLADI ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Fi lis tin Dev le - ti'nin ta nýn ma sý ný BM Gü ven lik Kon se - yi'nde ve to e de cek le ri ni a çýk la dý. Ö te yan - dan Ýs veç ve Nor veç baþ ta ol mak ü ze re Ýs - kan di nav ül ke le ri ba ðým sýz Fi lis tin dev le ti - ni ilk ta ný ya cak ül ke ler a ra sýn da yer a la - cak. Ýs veç Dý þiþ le ri Ba ka ný Carl Bildt, Fi lis - tin Dev le ti'nin BM ta ra fýn dan ta nýn ma sý ça ba la rý na des tek ver di. Tür ki ye de baðýmsýz Fi lis tin dev le ti ni ta ný maya hazýr. Türkiye-Ýsrail restleþmesi Erdoðan: Yar dým ge mi le ri ni ko ru ruz Baþ ba kan Er do ðan, Tür ki ye nin Ak de niz de sey rü se fer ser - bes ti siy le il gi li o la rak, Þu an da Türk as ke rî ge mi le ri þüp he siz ki, bi rin ci de re ce de ken di ge mi le ri ni ko ru mak la mü kel lef tir. Bi zim o ra ya ya pa ca ðý mýz in sa nî yar dým lar var dýr. Ve bu in sa - ni yar dým la rý mýz Ma vi Mar ma ra da ol du ðu gi bi ar týk her han - gi bir sal dý rý ya uð ra ma ya cak týr de di. Ha be ri sayfa 4 te AÜ den öðrencilere Anýtkabir zorlamasý Yeni Þafak yazarý Hilâl Kaplan, trajikomik bir olayý köþesinde anlattý. Yazýya göre, Ankara üniversitesini kazanan öðrenciler 3 günlük seminere katýlýyorlar ve son gün Anýtkabir ziyareti var. Ziyarete gelmeyenler ise notla tehdit ediliyor. Ha be ri sayfa 5 te ISSN Teröristler þantiye bastý, 4 iþçi kaçýrýldý Ha be ri sayfa 5 te Müslümanlar 11 Eylül ü andý ABD deki Müslüman toplumu, 11 Eylül saldýrýlarýnda ölenleri andý. Baþþehir Washington daki Müslüman toplumunun yoðun ilgi gösterdiði ilk günkü tören, ölenlere bir dakikalýk saygý duruþu ve millî marþýn okunmasýyla baþladý. Ardýndan Kur ân-ý Kerim den bölümler okunan törende, 11 Eylül kurbanlarý için duâ edildi. Törende ayrýca ezan okundu, namaz kýlýndý. Ha be ri sayfa 7 de Süper Lig bugün start alýyor Ha be ri sayfa 14 te Lieberman: PKK yý destekleriz Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, Tür ki ye nin Ýs ra il e kar þý al dý ðý ka rar la ra ce va ben ba zý ce za lan dý rý - cý a dým lar a ta cak la rý teh di din de bu lun du. "Þahin" kanattan Li e ber man, Ýs ra il in ABD de Er me ni lo bi siy le iþ bir li ði i çi ne gi re ce ði ni ve PKK ya as ke rî yar dým tek li - fin de bu lu na bi le ce ði ni ileri sürdü. Ha be ri sayfa 4 te FO TOÐ RAF: A A ABD Baþkaný Barak Obama, 11 Eylül saldýrýlarýnýn 10. yýl dönümünde birlik olduklarýna deðindi. ABD BAÞKANI OBAMA: Ýslâmakarþý deðiliz, aslaolmayýz ABD nin Ýslâma karþý olmadýðýný ve asla olmayacaðýný belirten Amerika Baþkaný Barack Obama, 11 Eylül deki saldýrýlarý düzenleyenlerin ABD ile dünyanýn geri kalaný arasýna hendek kazmak istediklerini, ancak bunu baþaramadýklarýný söyledi. 7 de ABD EKONOMÝSÝ ZAYIFLADI Askerî harcamalar zorasoktu ABD de yapýlan bir araþtýrmaya göre, her 10 Amerikalýdan 6 sý, 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan yapýlan aþýrý askerî harcamalarýn ekonomiyi zayýflattýðýný düþünüyor. Ankete katýlanlar, özellikle Irak saldýrýlarýný bu kapsamda zikrediyor. 7 de AB anayasalarý, yeni anayasaya ýþýk tutacak Türkiye yeni anayasa yapýlmasýný tartýþýrken, bu çalýþmalarda yararlanmak üzere bazý ülkelerin anayasalarý, Türkçe ye çevrildi. Haberi sayfa 5 te Sanayi üretimi yüzde 6.9 arttý Sanayi üretimi bu yýlýn Temmuz ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6,9 arttý. Sanayi üretimi aylýk bazda deðerlendirildiðinde ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldý. Haberi sayfa 11 de

2 2 Y LÂHÝKA Ýsrailoðullarý Onlar yeryüzünde hep bozgunculuða koþarlar. Allah ise bozguncularý sevmez. (Mâide Sûresi: 64.) Sen Yahudîleri, hayata karþý insanlarýn en hýrslýsý olarak bulursun. (Bakara Sûresi: 96.) Onlarýn çoðunun günaha, zulme ve haram yemeye koþuþtuklarýný görürsün. Ne kötü bir þeydir o yaptýklarý! (Mâide Sûresi: 62.) Onlar yeryüzünde hep bozgunculuða koþarlar. Allah ise bozguncularý sevmez. (Mâide Sûresi: 64.) Ýsrâiloðullarýna Tevrat ta þöyle bildirdik: Siz yeryüzünde iki kere fesad çýkaracaksýnýz. (Ýsrâ Sûresi: 4.) Bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin. (Bakara Sûresi: 60; A râf Sûresi: 7.) Yahudîlere müteveccih þu iki hükm-ü Kur ânî, o milletin hayât-ý içtimâiye-i insâniyede dolap hilesiyle çevirdikleri þu iki müthiþ düstûr-u umûmîyi tazammun eder ki: Hayât-ý içtimâiye-i beþeriyeyi sarsan ve sa y ü ameli, sermâye ile mübâreze ettirip, fukarâyý zenginlerle çarpýþtýran muzaaf ribâ yapýp bankalarý tesise sebebiyet veren ve hile ve hud a ile cem-i mâl e- den o millet olduðu gibi, mahrum kaldýklarý ve dâimâ zulmünü gördükleri hükûmetlerden ve gâliplerden intikamlarýný almak için her çeþit fesad komitelerine karýþan ve her nevi ihtilâle parmak karýþtýran yine o millet olduðunu ifade ediyor. Meselâ, Eðer doðru iseniz, mevti isteyiniz. Hiç istemeyeceksiniz. Ýþte meclis-i Nebevîde küçük bir cemaatin cüz î bir hâdise ünvânýyla, milel-i insaniye i- çinde hýrs-ý hayat ve havf-ý memâtla en meþhur olan millet-i Yehûdun tâ kýyâmete kadar lisân-ý halleri, mevti istemeyeceðini ve hayat hýrsýný býrakmayacaðýný ifade eder. Meselâ, Onlarýn üzerine bir zillet ve yoksulluk damgasý vuruldu. (Bakara Sûresi: 61.) Þu ünvanla o milletin mukadderât-ý istikbâliyesini umûmî bir sûrette ifade eder. Ýþte þu milletin seciyelerinde ve mukadderâtýnda münderîc olan þöyle müthiþ desâtir i- çindir ki, Kur ân, onlara karþý pek þiddetli davranýyor. Dehþetli sille-i te dib vuruyor. Ýþte þu misâllerden kýssa-i Mûsâ Aleyhisselâm ve benîisrâil in sâir cüz lerini ve sâir kýssalarýný bu kýssaya kýyas et. Þimdi, þu Dördüncü Iþýktaki i câzî lem a-i î- câz gibi Kur ân ýn basit kelimâtlarýnýn ve cüz î mebhaslarýnýn arkalarýnda pekçok lemeât-ý i câziye vardýr; ârife iþâret yeter. Sözler, s Bismihî sübhânehû [ Onlara zillet ve meskenet damgasý vuruldu (Bakara/61) âyet-i celîlesinin bir nüktesi.] Aziz Nur kumandaný ve Kur ân ýn hâdimi kardeþim Refet Bey, Yahudî milleti hubb-u hayat ve dünyâperestlikte ifrat ettikleri için, her asýrda zillet ve meskenet tokadýný yemeye müstehak olmuþlar. Fakat bu Filistin meselesinde; hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi deðil, belki enbiyâ-yý Benîisrailiyenin mezaristaný olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunmasý cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasýndan, çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa, koca Arabistan da az bir zümre hiç dayanamayacaktý, çabuk meskenete girecekti. Said Nursî Þuâlar, s. 435 Hýrs, sebeb-i haybettir ve illet ve zillettir; ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hýrsla dünyaya saldýran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti, bu hükme bir þahid-i kàtý dýr.... Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hýrsla dünyaya yapýþan ve aþk ile hayat-ý dünyeviyeye baðlanan Yahudi milleti, pek çok zahmetle kazandýðý, kendine faydasý az, yalnýz hazinedarlýk ettiði gayr-ý meþrû bir servet-i ribâ ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katl ve ihanet gösteriyor ki, hýrs maden-i zillet ve hasârettir. Mektûbat, s. 262 ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Saltanatýn kudretin azâmetin tek sâhibi Gizli açýk her þeyin mülkün yegâne gâlibi Kâinata ins ü cinne hükmü her þeye geçen Dilediði her ne ki emrine boyun eðdiren Ýstediðini anýnda mahv eder Cenâb-ý Hakk Bir emirle kâinatý yok eder eyler helâk Kudretinin icraatýnda olamaz engel Hükmü, boyun eðdirendir O ki Sultân-ý Ezel Ehl-i imân ihtimâmla itaatle emrine Gayret ile farzlarýný getirirler yerine El- Kahhar Canlý, cansýz bütün eþya O nun emrini duyar Koyduðu kânunlara kemâl-i edeble uyar Emrinin icrâsýna karþý duramaz her þerir Kahrý adâletli... Adâletle O hüküm verir Zulmü irtikâb eden kula cezasý hem de tam Rahmeti sonsuzdur ancak O ki Kahhâr zü n-tikâm Ne kadar akýllýyýz? kýl, hak ile batýlý, doðru ile yanlýþý, Aiyi ile kötüyü birbirinden ayýran Ý- lâhî bir ihsandýr. Akýl, bu potansiyele sahiptir. Ne var ki bu potansiyeli her zaman deðerlendiremez. Her þeyi anlayýp kavramasa da, bir çok meseleyi idrak edebilir. Ancak semavî prensiplere baðlý kaldýkça, vahiyle beslendikçe nurlanacak ve doðru bir rehber olacaktýr. Zira dinin emrine girip, ona tâbi olduðu zaman, hadiseleri dinin referanslarýna baðladýðý takdirde akýl gerçek kývamýný bulacaktýr. Akýl, mükellefiyetin yani imtihan sýrrýnýn çok önemli esaslarýndan biridir. Çünkü insan, onunla Allah a muhatap olma seviyesine yükselebilmekte ve onunla sorumluluklar yüklenebilmektedir. Bu yüzden aklý olmayanýn imtihaný da olmaz. Kur ân, insaný taakkule, tefekküre, tedebbüre, tefakkuha, tezekküre çaðýrmakta ve akleden bir kalbi övmektedir. Bir þeyin önünü, arkasýný, ilerisini, dününü, bugününü düþünme aklýn tedebbür fonksiyonudur. Kur ân-ý Kerim de Nisa Sûresi 82. âyette, Allah insanlara þöyle seslenir: Onlar hâlâ tedebbürde bulunmuyorlar mý? Yine bir fikir cehdi neticesinde, dünü bugünü bir araya getirip, yeni hakikatlere ulaþma ameliyesi de, aklýn tefekkür fonksiyonudur. En am Sûresi 50. âyette, Cenâb-ý Hak, Hâlâ düþünüp tefekkür etmeyecek misiniz? buyurmaktadýr. Nasýl ki, lâtife-i Rabbaniyenin sýr, hafi, ahfa mertebeleri ve boyutlarý varsa; insan aklýnýn da, tefekkür, tedebbür, tezekkür boyutlarý vardýr. Ýþte bu fonksiyonlar ve boyutlar, Allah ýn izni ile akla veriliyor ve baðlanýyorsa, ancak o zaman akýl, veriliþ hikmetine uygun hareket ediyor ve rehber olabiliyordur. Aksi halde, akýl tek baþýna kafadaki göz gibidir. Iþýk olmadan, göz nasýl fonksiyonunu icra edemezse, akýl da semavî prensiplerle beslenmezse, insaný esfel-i safiline atan ve sürekli azap veren bir âlet haline gelecektir. Yalnýz baþýna akýl, öteleri göremez. Ancak kalp ile beraber yürüyen akýl istikametli ve selim olabilir. Çünkü aklýn gördüklerinin ötesinde kalbin müþahede ettiði hakikatler vardýr. Bu yüzden sadece akla itimat eden felsefeciler ve rastyonalistler hiçbir zaman hakikati tam olarak keþfedemezler. Kalp önde, akýl ona yardýmcýdýr. Akýl insaný belli bir noktaya götürür, fakat bir noktadan sonra fayda vermez. Bugün insanlarýn, içlerine düþtüðü sýkýntýlarý, musîbetleri bir noktaya kadar izah edip, sonrasýný anlayamamalarý veya anlamlandýramamalarý isyanlarýný, musîbetlerini ve hatta küfürlerini daha da arttýrmaktadýr. Çünkü belli bir noktadan sonra kalbin müþahedeleri, vahyin serinleticiliði yani imanýn bir mertebesi olan tevekkül devreye girmesi gerekecektir. Aksi halde, cevap aramaya çalýþtýðý ve bulamadýðý her soru insaný hastalandýracaktýr. Hâsýlý; insan, hayatý, yaþadýklarýný, gelen malûmatlarý, hadiseleri üç gözle deðerlendirdiði takdirde ancak istikametli bir manevî hayata sahip olabilir. Bunlar, ruh gözü, akýl gözü ve kalp gözüdür. Akýl, her þeyde sebep sonuç arar. Kalp, hissettiklerini ve duygularýný ölçer. Ruh ise, bakýp gördüklerinden ne anladýðýný kavramaya çalýþýr. Ýslâmî literatürde bu üçünün beraber iþlemesiyle hasýl olan, yüksek insânî düzeyi ifade eden durumun a- dý, tefekkürdür. Peygamber Efendimiz (asm), bir hadis-i þeriflerinde þöyle der: Allah, akýldan daha deðerli bir þey yaratmamýþtýr. Aklýnýzý arttýrýn ki Allah a yaklaþasýnýz. Sahabe sorar; - Ya Resûlallah aklýmý nasýl arttýrabilirim? - Allah ýn yasaklarýndan kaçýn, emirlerini tutun, böylece akýllý olacaksýnýz. Yine bir baþka hadis-i þeriflerinde Peygamberimiz (asm), akýllý insanýn, dünyasýný düþündüðü kadar, ahiretini de düþünen, kabrin öbür tarafý için çalýþan insan olduðunu ifade eder. Ýnsanýn vizyonu, aklýyla alâkalý bir durum sergiler. Ýnsanýn deðerini, yaptýðý iþ kadar, o iþin vizyonu, hangi amaç uðruna çaba sarf ettiði yani himmeti belirlemektedir. Bediüzzaman ýn Himmeti millet olan, tek baþýna bir millettir sözü, bu konunun veciz bir ifadesidir. Bir kimse yalnýz nefsi için yaþýyorsa, onun kýymeti o kadardýr. Ýdeal insan, kâmil insan bütün mahlûkata karþý kendini sorumlu bilen ve ona göre çalýþandýr. Bu da, gerçek akýl sahiplerinin vizyonudur. Himmeti nefsi olan insan, hakikatte akýllý insan deðildir. HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Koruyup zâlimden O hakkýn verir mazlûmlara Hem de imdât eyleyip hangi kulu düþse dara Kötü yaratýklarýn þerrini rahmet durdurur O bütün mahlûkunu merhameti ile korur Âhiret dünya O nun kabza-i kudretindedir Cinler insanlar O nun hep hükmünün altýndadýr Kahrýnýn önünde asla zerre benlik duramaz O na karþý nefs-i firavn toz kadar güç bulamaz Bu isimden çok nasible gem vuruver nefsine Sarf ederek gayretini baský kur hevesine Ey iman edenler! Birbirinizin malýný haram þekilde yemeyin; ancak karþýlýklý rýza ile yaptýðýnýz ticaret baþkadýr. Nisâ Sûresi: 29 / Âyet-i Kerime Meâli Nesl-i âtîden Zamanýn Bedî sine mektup SERDAR AKTAÞ Üstadým, senden ayrýlalý yarým asýr geçti. Nasýl dayandýk bunca zaman ayrýlýða bilmem... Üstadým, biz senin muþtuladýðýn o üç yüz seneden sonraki yüksek asrýn arkasýnda gizlenen ve sakitâne Nur un sözünü dinleyen ve bir nazar-ý hafî-i gaybî ile sizi temaþa eden nesl-i âtîyiz. Üstadým, baþlarýmýzý kaldýrdýk, seni dinliyoruz ve Sadakte diyoruz. Ve böyle demek bizim boynumuza borçtur. Üstadým, muâsýrlarýn seni dinlemediler. Sen de tarih denilen mazi derelerinden u- zanan telsiz telgrafla bizim ile konuþtun. Ne yapalým Üstadým, geç kaldýk, cennetâsâ bir baharda geldik, sen ise kýþta gelmiþtin. Ekmiþ olduðun Nur tohumlarý, þimdi zeminimizde çiçek açýyor. Üstadým, biz güneþin kavurucu sýcaðý altýnda, susuz kalmýþ bir çöldük. Ne bir aðaç vardý üzerimizde, ne de bir çiçek. Sen ise yalçýn daðlarýn baþýnda pervasýz duran bir kardýn. Yükseklerden bizi rasat ile hâlimize acýdýn ki, güneþe maruz kalarak bizim bedelimize kendini feda ettin. Cismin eriyerek, reþhalarýn yamaçlardan süzüldü, ovalara, vadilere ve çöllere indi. Âb-ý hayat gibi bir hayat verdi biz meyyit-i müteharriklere... Çocuklarý ihtiyarlatan harb-i umumîlerle sarsýlýrken âlem, aslýnda her insan kendi vicdanýnda bir harb-i husûsî yaþýyordu. O hengâmda baþýmýza bir þarapnel parçasý mý isabet etti, yoksa ayaðýmýz bir çukura mý takýldý bilmem düþüp bayýlmýþýz. Derken uykudan, Ashab-ý Kehf in maðarada uyanmasý gibi mânevî bir nesim ile u- yandýk. Doðrulduk, ayaða kalktýk. Bize ne olduðunu anlamaya çalýþýrken birisinin minarenin baþýnda durup baðýrdýðýna þahit olduk. Anladýk ki baðýran kiþi bir dellâl-ý Kur ân dýr, avazý âlemi kaplýyor. Onun avazýyla fýrtýnalý deniz güzel bir sahrâya, daðdaðalý ve karanlýklý gece mehtaplý lâtif bir surete ve ümitsizlik umuda inkýlâp etti ve her taraf serapa nur doldu. Üstadým, o dellâl-ý Kur ân sendin. Neþrettiðin hakikatlerle felsefenin lâdini gözlüðünü yere atýp parçaladýn, nur-u iman gözlüðüyle baktýrdýn aktar-ý âleme. Perdeler indi; meðer mevcudat nukuþ-u san'atla müzeyyen birer mektub-u Samedânî, mahlûkat tesbihat-ý mahsusalarý ile birer hikmet-i Rabbânî, insanlar ise kâinat aðacýnýn en þerefli birer meyvesidir. Hiçbir þey baþýboþ deðil, kendi kendine malik deðil, belli ki her bir þey Hakim-i Rahim in nazarýnda vazifedar birer memurdur. Mevt ise adem deðil belki vazifeden terhistir. Ey bizim imanýmýzý kurtarmak için dünyasýný da, ahiretini de feda eden fedakâr ve cefakâr Üstadým ve ey bizi sefine-i Nuh (as) misâli iman-ý tahkiki gemisine bindirmeye çalýþan müþfik ve muhterem Üstadým! Nesl-i âtî senden razýdýr, sen de bizden razý ol. Emanetini muhafaza ve sancaðýný kýyamet sabahýna kadar dalgalandýrmak için talebelerin sanki kýrk bin baþlý melek gibi olan þahs-ý manevisiyle temevvücsâz olacaktýr inþâallah. LÛGATÇE: sa y ü amel: Çalýþýp gayret etmek, çalýþmak ve iþlemek. muzaaf: Ýki kat, iki misli, katmerli. riba: Faiz. hud a: Hile, oyun; aldatma, düzen. cem-i mâl: Mal toplamak, mal biriktirmek. havf-ý memât: Ölüm korkusu. meskenet: Miskinlik, acizlik, beceriksizlik. enbiyâ-yý Benîisrailiye: Ýsrailoðullarýndan o- lan peygamberler. sebeb-i haybet: Kayýp ve mahrumiyet sebebi.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 12 Þevval 1432 Rumî: 28 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ANKARA VALÝSÝ YÜKSEL: Velilereekyük getirmeyin ANKARA Valisi Alaaddin Yüksel, e- ðitim öðretim yýlýna iliþkin, ders kitabý seçimlerinde mevzuatýn dýþýnda hareket edilmemesi, velilere ek yük getirecek, sýk öðrenci kýyafeti deðiþtirilmesi uygulamalarýndan kaçýnýlmasý, kýyafet alýmlarý dahil hiçbir maðazaya veya iþ yerine yönlendirme yapýlmamasý uyarýsýnda bulundu. Vali Yüksel, ilçe kaymakamlýklarýna ve Ýl Millî Eðitim Müdürlüðüne eðitim öðretim yýlýna iliþkin genelge gönderdi. Genelgede, Ankara da eðitim ve öðretim yýlýnýn saðlýklý, huzurlu ve baþarýlý geçmesini temenni eden Yüksel, eðitimde doðru i- letiþim kurulmasýnýn önemine deðindi. Vali Yüksel, þunlarý kaydetti: Öðrencilerimizin ders kitaplarý, devlet tarafýndan bu yýl da ücretsiz verilmeye devam edileceðinden ders kitabý seçimlerinde mevzuatýn dýþýnda hareket edilmemesi, velilerimize ek yük getirecek sýk öðrenci kýyafeti deðiþtirilmesi uygulamalarýndan kaçýnýlmasý ve kýyafet alýmlarý dahil hiçbir maðazaya veya iþ yerine yönlendirme yapýlmamasý gerekmektedir eðitim öðretim yýlýnýn, Ankara da saðlýklý, huzurlu ve baþarýlý geçmesini diliyorum. Ankara / aa 23 EYLÜL SON GÜN AÖ dekayýtlar 12Eylül de baþlayacak ANADOLU Üniversitesi (AÜ) Açýk Öðretim Fakültesi dönemlik-kredili uzaktan eðitim ön lisans ve lisans programlarýna 2011 öðrenci seçme ve yerleþtirme sistemi (ÖSYS) ile yerleþtirilen adaylarýn Ýnternet Baþvuru ve kayýt iþlemleri 12 Eylül 2011 tarihinde baþlayacak. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açýk Öðretim Fakültesi Nevþehir Bürosu ndan alýnan bilgiye göre, dönemlikkredili uzaktan eðitim, ön lisans ve lisans programlarýna 2011 öðrenci seçme ve yerleþtirme sistemi (ÖSYS) ile yerleþtirilen adaylar kayýt olabilecek. ÖSYS dönemlik- kredili programlara yerleþtirilen adaylarýn kayýt iþlemleri Eylül 2011 tarihleri arasýnda adresinden internet baþvuru ve AÖF bürolarýndan kayýt olmak üzere iki aþamalý yapýlacak. Ýnternet Baþvuru ve Kayýt Kýlavuzu ile Öðrenci Klavuzu na uzaktan eðitim programlarýna kayýt yaptýracaklar adresinden; merkezi açýk öðretim programlarýna kayýt yaptýracaklar, adresinden ayrýca, adresinden ulaþabilir. Nevþehir / cihan Yeþil alanlar baþarýyý arttýrýyor TEMA Vakfý Rize Temsilcisi Nevzat Özer, okul bahçelerinin otopark olarak kullanýlmasýna karþý olduklarýný belirterek, Çocuklarýn otoparka deðil yeþil alanlara ihtiyacý var. dedi. Özer, yaptýðý yazýlý açýklamada, Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer`in, 6 Eylül tarihinde öðretmenlere ve okul yöneticilerine hitaben yaptýðý konuþmasýnda, Okul bahçeleri okula gelir saðlasýn diye deðil çocuklara hayat kazandýrsýn diye tanzim ediliyor. Okul bahçeleri çocuklarýmýzýn oyun alanlarýdýr. Okul bahçelerimizi düþünürken bir köþesine aðaç dikin, yeþillik oluþturun. açýklamasýna sonuna kadar destek olduklarýný ifade etti. Özer, çocuklarýn artýk dýþarýda zaman geçiremediðini ifade ederek, Açýk havada koþturamýyor, arkadaþlarýyla serbest oyunlar oynayamýyorlar. Milyonlarca çocuðun oyundan ve doðadan mahrum bir þekilde büyümesinin sonucu neþeden, üretkenlikten, eleþtirel düþünceden, bireysellikten ve anlamdan yani insan olmayý deðerli kýlan pek çok þeyden yoksun bir dünyadýr. Çocuklarýmýzýn, doðada daha fazla vakit geçirmesine ve oyun oynamalarýna olanak saðlamalýyýz. Çocuklarýn çevre dostu bir hayat tarzýný benimsemesinde en önemli etkenlerden biri de açýk havanýn bir öðretim aracý olarak kullanýlmasýdýr. dedi. Rize / cihan Biröðrencininaylýk gideri,97liraoldu EBSAM IN ARAÞTIRMASINA GÖRE, OKUL ÖNCESÝ, ÝLKÖÐRETÝM VE ORTAÖÐRETÝMÝN SONUNA KADAR OLAN SÜREÇTE ÖÐRENCÝNÝN VELÝSÝNE MALÝYETÝ AYLIK 11 TL ARTARAK ORTALAMA 97 TL YE YÜKSELDÝ. Ortaöðretimdeki eðitimi boyunca bir öðrenci için ortalama 4 bin 920 TL, ayda ise ortalama 103 TL harcama yapýlýrken, öðrenciye kantin-yemekhane için para ayrýldýðýnda, bu rakam okul öncesi ve ilköðretimde aylýk ortalama 198 TL, ortaöðretimde 219 TL ye çýkýyor. FATÝH KARAGÖZ ANKARA öðretim dönemi, 19 Eylül de yaklaþýk 16 milyon öðrenci için baþlarken, veliler bu yýl eðitim harcamalarýný geçen yýla oranla ortalama yüzde 12,6 zamlý yapmaya baþladý. Öðrencinin eðitim maliyeti her yýl enflasyon oranýndan fazla artýyor. Bu da velileri ekonomik anlamda zorluyor. Okul öncesi eðitim, ilköðretim ve ortaöðretimin sonuna kadar o- lan süreçte öðrencinin velisine maliyeti aylýk 11 TL artarak ortalama 97 TL ye yükseldi. Eðitim-Bir-Sen Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (EBSAM), öðrencilerin okula baþlangýç masraflarý ile veliye maliyetini araþtýrdý. Araþtýrmaya göre, okul öncesi eðitime kayýt olan bir öðrenci için baþlangýç masrafý o- larak ortalama 295 TL, ilköðretime baþlayan bir öðrenci için 490 TL, ortaöðretime baþlayan bir öðrenci için ise 605 TL harcama yapýlmasý gerekiyor. Bir öðrenci için, okul öncesi eðitimden ilköðretimin sonuna kadar ki eðitimi boyunca sadece okul ihtiyaçlarý için ortalama 10 bin 181 TL harcama yapýlýyor. Söz konusu rakam, ayda ortalama 94 TL o- larak veliye yansýyor. Ortaöðretimdeki eðitimi boyunca bir öðrenci için ortalama 4 bin 920 TL, ayda ise ortalama 103 TL harcama yapýlýrken, öðrenciye kantin-yemekhane için para ayrýldýðýnda, bu rakam okul öncesi ve ilköðretimde aylýk ortalama 198 TL, ortaöðretimde 219 TL ye çýkýyor. Bu masraflara okul servisi de eklendiðinde, okul öncesi ve ilköðretimde maliyet 198 TL de 302 TL ye, ortaöðretimde ise 219 TL den 319 TL ye çýkýyor. SINAVLAR MALÝYETÝ ARTTIRIYOR Veli, 8. sýnýfta SBS, 11 ve 12. sýnýflarda YGS-LYS için çocuðunu dershaneye gönderdiði takdirde ise, maliyetler yine artýyor ve okul öncesi eðitim ile ilköðretimde aylýk ortalama 353 TL, ortaöðretimde aylýk ortalama 548 TL masraf yüküyle karþý karþýya kalýyor. Okul öncesi eðitim, ilköðretim ve ortaöðretimin sonuna kadar olan süreçte öðrencinin velisine maliyeti ise, aylýk ortalama 97 TL olarak yansýyor öðretim dönemi baþýnda hesaplanan rakam 86 TL iken, söz konusu rakam, bu yýl yüzde 12,6 oranýnda, yani 11 TL lik bir artýþ göstererek 97 TL ye yükseldi. ÝLKÖÐRETÝME GÝDEN ÖÐRENCÝ ÝÇÝN EN AZ 94 TL YARDIM YAPILMALI ÖÐRENCÝNÝN velisine eðitim maliyeti araþtýrmasýnýn sonuçlarýný deðerlendiren Eðitim-Bir- Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, eðitimin bir devlet hizmeti ve ücretsiz olduðunu belirterek, Bu durum göz önünde bulundurularak, çocuðu ilköðretime giden memurlar için, maaþlarýnda yer alan 6 yaþ üstü çocuk yardýmý olan 16,12 TL nin en az 94 TL ye çýkarýlmasý gerekmektedir. Gelir düzeyi düþük olan ailelere ise, ilköðretime giden her çocuðu için devlet en az 94 TL yardým yapmalýdýr dedi. Millî Eðitim Bakanlýðý nýn, okullara ihtiyaçlarý doðrultusunda bir bütçe ayýrarak, öðrencilerden sýnýf donanýmý, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi ihtiyaçlar için para alýnmasýnýn önüne geçmesi gerektiðini söyleyen Özer, Eðitim giderleri veliye büyük bir yük getirirken; okullardaki aidat, sýnýf donanýmý, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi ekstralar velilerin belini iyice bükmektedir. Öðrencilerin eðitim giderlerini devletin karþýlamasý anayasal bir zorunluluktur. Devlet, eðitime yatýrým noktasýnda cimri davranmamalýdýr. Çünkü en büyük yatýrým, geleceðimiz olan çocuklarýmýza yapýlandýr diye konuþtu. 30kiþiliksýnýflariçindersliðeihtiyaçvar ÝSTANBUL Ýl Millî Eðitim Müdürü Muammer Yýldýz, þehirdeki okullarda bulunan bir sýnýftaki öðrenci sayýsý ortalamasýnýn 44 olduðunu belirterek, bu sayýyý ideal sayý olan 30 a düþürmek için dersliðe ihtiyaç olduðunu söyledi. Çaðýn getirdiði nüfus artýþý ve göçler dolayýsýyla her yýl Ýstanbul a yeni katýlan bir nüfus yapýsý olduðuna iþaret etti. Yýldýz, þunlarý kaydetti: Bu þekilde bize gelen çocuklarýmýzý eðitim süreçlerine dahil ediyoruz. Tabiî bunu yaparken sýnýf ortalamalarýmýz yüksek oluyor. Bugün Ýstanbul daki sýnýf ortalamasý 44 tür. Yani ilköðretim ve orta öðretimde bir sýnýf baþýna ortalama 44 öðrenci düþüyor. Bunun ideal olaný ve bakanlýðýmýzýn stratejik hedef olarak belirlediði 30 kiþilik sýnýflardýr. Böyle düþündüðümüz taktirde dersliðe ihtiyaç duyulur. Ýstanbul da þu an 58 bin derslik var. Ayrýca her yýl birinci sýnýfa 200 bin civarýnda yeni kayýt alýyoruz. Þu an þehirde hiçbir sorunumuz yok. Sözleþmeli öðretmenler de kadrolu oldu ve sistemde sadece kadrolu öðretmenlerimiz var. Bizim toplamda (hem resmi ve hem özel okullardaki öðretmenler dahil) 98 bin öðretmenimiz var. Peki ne kadar daha öðretmene ihtiyacýnýz var derseniz norm kadroya göre bu rakam olarak daha fazla olabilir. Ancak biliyorsunuz öðretmenler ücret karþýlýðý derse giriyor. Dolayýsýyla da oradaki norm, yükü azaltýyor. Bu yüzden biz her dönem aþaðý yukarý 10 bine yakýn ücretli öðretmen ile bu sorunu çözüyoruz. Müfredat deðiþikliðini yaparak Türkiye de eðitim alanýnda devrim niteliðinde bir reform gerçekleþtirdik diyen Yýldýz, müfredatýn bir çocuðun nasýl yetiþtirileceði ve neyi nasýl okuyacaklarýnýn en somut örneði olduðunu dile getirdi. Ýstanbul / aa HABERLER Kadroya geçen sözleþmelilerin maðduriyeti giderilmeli TÜRK Saðlýk-Sen memuriyetten önce taþeron firma elemaný, geçici iþçi veya özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan kadroya geçen sözleþmeli personellerin özlük haklarýnda yaþadýklarý maðduriyetlerin giderilmesi için Devlet Personel Baþkanlýðýna ve Maliye Bakanlýðý na baþvuru yaptý. Türk Saðlýk-Sen in baþvurusunda ü- niversite hastanelerinde saðlýk hizmetleri ve büro hizmetleri sýnýfýnda görev yapmalarýna raðmen taþeron firma elemaný olarak sigorta primi ödenenlerinde maðdur olduðuna dikkat çekildi. Ayrýca geçici iþçi pozisyonunda çalýþýrken önce 4/B li daha sonra kadrolu olan çalýþanlarýn geçici iþçi statüsünde çalýþtýðý sürelerin kadro derece ve terfilerinde dikkate alýnmamasý dolayýsýyla çalýþanlarýn hak kaybý olduðu belirtildi. Türk Saðlýk-Sen baþvuruda görev ve sorumluluk olarak saðlýk hizmetleri sýnýfý ile ayný konumda olmalarýna raðmen ayný haklarý kullanamayan personellerin gerek senelik izin gerekse terfi iþlemleri açýsýndan hizmet sürelerinin deðerlendirmeye alýnmamasýnýn Anayasanýn eþitlik ilkesine aykýrý olduðuna dikkat çekildi. Mevzuat hükümleri de dikkate alýnarak çalýþma barýþýnýn yeniden tesisi için söz konusu maðduriyetlerin giderilmesi amacýyla gerekli düzenlemelerin yapýlmasý istendi. Ahmet Terzi / Ankara Marmara da balýk nesli tükeniyor uyarýsý SU Ürünleri ve Balýkçýlýk Meslek Dalý Ana Komisyonu (MEDAK) Baþkaný Prof. Dr. Meriç Albay, Marmara Denizi nin, birçok balýk türünün üreme yeri ve geçiþ noktasý olduðundan çok iyi korunmasý gereken bir bölge olduðunu belirtti. Prof. Dr. Albay, av sezonunun balýk türlerinin üreme aylarýna göre hesaplanmadýðýný belirterek, bunun da denizlerdeki balýk neslinin önemli ölçüde azalmasýna neden olduðunu ifade etti. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn bu yýl sürdürülebilir balýkçýlýk için, avlanacak balýk boyutlarýna yeni düzenleme getirdiðini belirten Albay, bunun olumlu bir adým olduðunu ancak yeterli görmediklerini kaydetti. Marmara Bölgesi nin e- konomik deðeri olan balýk türlerinin hýzla a- zaldýðýný belirten Albay, þunlarý kaydetti: Marmara Denizi ndeki potansiyel olarak avlanabilir balýk çeþitlerine korkunç bir azalma oldu. Örneðin, en son Marmara da 1996 yýlýnda orkinos avlanmýþ ve balýk halinde satýþý yapýlmýþ. Kýlýç balýðý ise en son ne zaman avlandýðý bilinmiyor. Bir zamanlar Sarayburnu nda olta ile 2 kiloluk çipuralar yakalanýrken bugün tükenmek üzere. Uskumru ise artýk yok denecek kadar az avlanýyor. Belki hala kýyýda köþede kalmýþ tür var. Ancak, örneklemek i- çin numune bulmak zor. Tekirdað/aa Koruyucu aileler, 103 çocuða sahip çýktý KAYSERÝ DE koruyucu aile uygulamasý sayesinde bugüne kadar kimsesiz 103 çocuða sýcak yuva imkâný saðlandý. Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Türkiye de ilk kez Kayseri de baþlayan uygulama sayesinde yurtta kalan kimsesiz çocuklar için aile yanýnda kalma imkâný sundu. Kayserili ailelerin ilgisiyle kýsa zamanda 103 çocuk koruyucu ailenin yanýna yerleþtirildi. Kayseri de, SHÇEK kontrolünde, yurtta kalan, koruyucu aile yanýna yerleþtirilen, evlâtlýk verilen ve akraba yanýnda bulunan 500 çocuk bulunuyor. SHÇEK Ýl Müdürü Süleyman Karadeli, 2011 yýlý itibarýyla koruyucu aile sayýsýnýn 100 ü aþtýðýný ifade ederek, Þu an için baþvuruda bulunan ailelerimiz var. Biz bu ailelerimizin taleplerini de karþýlayacaðýz. Çünkü aile yanýnda yetiþen çocuklar en azýndan sevgiyle yetiþtikleri için toplumla çabuk kaynaþýyor. Topluma yararlý birer birey oluyor. Ailelerin verdiði sevginin yerini de hiçbir þey tutmadýðýný biliyoruz. dedi. Kayseri / cihan 41

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.872 / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı