FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ"

Transkript

1 Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ ÝS RA ÝL ÝÞ GÂ LÝ AL TIN DA YIL LAR DIR ZU LÜM GÖ REN FÝ LÝS TÝN HAL KI DEV LET OL - MA YO LUN DA. BM KA BUL E DER SE, FÝ LÝS TÝN DÜN YA NIN 194. DEV LE TÝ O LA CAK DEVLET OLMA HAZIRLIÐI Yýllardýr Ýsrail iþgali altýnda yaþayan Filistinliler baðýmsýz devlet olmaya hazýrlanýyor. Filistin devletinin BM'nin 194. devleti olarak tanýnmasýnda, Filistin yönetimine destek vermeyi amaçlayan sivil toplum örgütlerinin "Filistin 194" kampanyasý Batý Þeria'nýn merkezi konumundaki Ramallah'ta resmen baþladý. ABD, VETO EDECEÐÝNÝ AÇIKLADI ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Fi lis tin Dev le - ti'nin ta nýn ma sý ný BM Gü ven lik Kon se - yi'nde ve to e de cek le ri ni a çýk la dý. Ö te yan - dan Ýs veç ve Nor veç baþ ta ol mak ü ze re Ýs - kan di nav ül ke le ri ba ðým sýz Fi lis tin dev le ti - ni ilk ta ný ya cak ül ke ler a ra sýn da yer a la - cak. Ýs veç Dý þiþ le ri Ba ka ný Carl Bildt, Fi lis - tin Dev le ti'nin BM ta ra fýn dan ta nýn ma sý ça ba la rý na des tek ver di. Tür ki ye de baðýmsýz Fi lis tin dev le ti ni ta ný maya hazýr. Türkiye-Ýsrail restleþmesi Erdoðan: Yar dým ge mi le ri ni ko ru ruz Baþ ba kan Er do ðan, Tür ki ye nin Ak de niz de sey rü se fer ser - bes ti siy le il gi li o la rak, Þu an da Türk as ke rî ge mi le ri þüp he siz ki, bi rin ci de re ce de ken di ge mi le ri ni ko ru mak la mü kel lef tir. Bi zim o ra ya ya pa ca ðý mýz in sa nî yar dým lar var dýr. Ve bu in sa - ni yar dým la rý mýz Ma vi Mar ma ra da ol du ðu gi bi ar týk her han - gi bir sal dý rý ya uð ra ma ya cak týr de di. Ha be ri sayfa 4 te AÜ den öðrencilere Anýtkabir zorlamasý Yeni Þafak yazarý Hilâl Kaplan, trajikomik bir olayý köþesinde anlattý. Yazýya göre, Ankara üniversitesini kazanan öðrenciler 3 günlük seminere katýlýyorlar ve son gün Anýtkabir ziyareti var. Ziyarete gelmeyenler ise notla tehdit ediliyor. Ha be ri sayfa 5 te ISSN Teröristler þantiye bastý, 4 iþçi kaçýrýldý Ha be ri sayfa 5 te Müslümanlar 11 Eylül ü andý ABD deki Müslüman toplumu, 11 Eylül saldýrýlarýnda ölenleri andý. Baþþehir Washington daki Müslüman toplumunun yoðun ilgi gösterdiði ilk günkü tören, ölenlere bir dakikalýk saygý duruþu ve millî marþýn okunmasýyla baþladý. Ardýndan Kur ân-ý Kerim den bölümler okunan törende, 11 Eylül kurbanlarý için duâ edildi. Törende ayrýca ezan okundu, namaz kýlýndý. Ha be ri sayfa 7 de Süper Lig bugün start alýyor Ha be ri sayfa 14 te Lieberman: PKK yý destekleriz Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, Tür ki ye nin Ýs ra il e kar þý al dý ðý ka rar la ra ce va ben ba zý ce za lan dý rý - cý a dým lar a ta cak la rý teh di din de bu lun du. "Þahin" kanattan Li e ber man, Ýs ra il in ABD de Er me ni lo bi siy le iþ bir li ði i çi ne gi re ce ði ni ve PKK ya as ke rî yar dým tek li - fin de bu lu na bi le ce ði ni ileri sürdü. Ha be ri sayfa 4 te FO TOÐ RAF: A A ABD Baþkaný Barak Obama, 11 Eylül saldýrýlarýnýn 10. yýl dönümünde birlik olduklarýna deðindi. ABD BAÞKANI OBAMA: Ýslâmakarþý deðiliz, aslaolmayýz ABD nin Ýslâma karþý olmadýðýný ve asla olmayacaðýný belirten Amerika Baþkaný Barack Obama, 11 Eylül deki saldýrýlarý düzenleyenlerin ABD ile dünyanýn geri kalaný arasýna hendek kazmak istediklerini, ancak bunu baþaramadýklarýný söyledi. 7 de ABD EKONOMÝSÝ ZAYIFLADI Askerî harcamalar zorasoktu ABD de yapýlan bir araþtýrmaya göre, her 10 Amerikalýdan 6 sý, 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan yapýlan aþýrý askerî harcamalarýn ekonomiyi zayýflattýðýný düþünüyor. Ankete katýlanlar, özellikle Irak saldýrýlarýný bu kapsamda zikrediyor. 7 de AB anayasalarý, yeni anayasaya ýþýk tutacak Türkiye yeni anayasa yapýlmasýný tartýþýrken, bu çalýþmalarda yararlanmak üzere bazý ülkelerin anayasalarý, Türkçe ye çevrildi. Haberi sayfa 5 te Sanayi üretimi yüzde 6.9 arttý Sanayi üretimi bu yýlýn Temmuz ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6,9 arttý. Sanayi üretimi aylýk bazda deðerlendirildiðinde ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldý. Haberi sayfa 11 de

2 2 Y LÂHÝKA Ýsrailoðullarý Onlar yeryüzünde hep bozgunculuða koþarlar. Allah ise bozguncularý sevmez. (Mâide Sûresi: 64.) Sen Yahudîleri, hayata karþý insanlarýn en hýrslýsý olarak bulursun. (Bakara Sûresi: 96.) Onlarýn çoðunun günaha, zulme ve haram yemeye koþuþtuklarýný görürsün. Ne kötü bir þeydir o yaptýklarý! (Mâide Sûresi: 62.) Onlar yeryüzünde hep bozgunculuða koþarlar. Allah ise bozguncularý sevmez. (Mâide Sûresi: 64.) Ýsrâiloðullarýna Tevrat ta þöyle bildirdik: Siz yeryüzünde iki kere fesad çýkaracaksýnýz. (Ýsrâ Sûresi: 4.) Bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin. (Bakara Sûresi: 60; A râf Sûresi: 7.) Yahudîlere müteveccih þu iki hükm-ü Kur ânî, o milletin hayât-ý içtimâiye-i insâniyede dolap hilesiyle çevirdikleri þu iki müthiþ düstûr-u umûmîyi tazammun eder ki: Hayât-ý içtimâiye-i beþeriyeyi sarsan ve sa y ü ameli, sermâye ile mübâreze ettirip, fukarâyý zenginlerle çarpýþtýran muzaaf ribâ yapýp bankalarý tesise sebebiyet veren ve hile ve hud a ile cem-i mâl e- den o millet olduðu gibi, mahrum kaldýklarý ve dâimâ zulmünü gördükleri hükûmetlerden ve gâliplerden intikamlarýný almak için her çeþit fesad komitelerine karýþan ve her nevi ihtilâle parmak karýþtýran yine o millet olduðunu ifade ediyor. Meselâ, Eðer doðru iseniz, mevti isteyiniz. Hiç istemeyeceksiniz. Ýþte meclis-i Nebevîde küçük bir cemaatin cüz î bir hâdise ünvânýyla, milel-i insaniye i- çinde hýrs-ý hayat ve havf-ý memâtla en meþhur olan millet-i Yehûdun tâ kýyâmete kadar lisân-ý halleri, mevti istemeyeceðini ve hayat hýrsýný býrakmayacaðýný ifade eder. Meselâ, Onlarýn üzerine bir zillet ve yoksulluk damgasý vuruldu. (Bakara Sûresi: 61.) Þu ünvanla o milletin mukadderât-ý istikbâliyesini umûmî bir sûrette ifade eder. Ýþte þu milletin seciyelerinde ve mukadderâtýnda münderîc olan þöyle müthiþ desâtir i- çindir ki, Kur ân, onlara karþý pek þiddetli davranýyor. Dehþetli sille-i te dib vuruyor. Ýþte þu misâllerden kýssa-i Mûsâ Aleyhisselâm ve benîisrâil in sâir cüz lerini ve sâir kýssalarýný bu kýssaya kýyas et. Þimdi, þu Dördüncü Iþýktaki i câzî lem a-i î- câz gibi Kur ân ýn basit kelimâtlarýnýn ve cüz î mebhaslarýnýn arkalarýnda pekçok lemeât-ý i câziye vardýr; ârife iþâret yeter. Sözler, s Bismihî sübhânehû [ Onlara zillet ve meskenet damgasý vuruldu (Bakara/61) âyet-i celîlesinin bir nüktesi.] Aziz Nur kumandaný ve Kur ân ýn hâdimi kardeþim Refet Bey, Yahudî milleti hubb-u hayat ve dünyâperestlikte ifrat ettikleri için, her asýrda zillet ve meskenet tokadýný yemeye müstehak olmuþlar. Fakat bu Filistin meselesinde; hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi deðil, belki enbiyâ-yý Benîisrailiyenin mezaristaný olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunmasý cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasýndan, çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa, koca Arabistan da az bir zümre hiç dayanamayacaktý, çabuk meskenete girecekti. Said Nursî Þuâlar, s. 435 Hýrs, sebeb-i haybettir ve illet ve zillettir; ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hýrsla dünyaya saldýran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti, bu hükme bir þahid-i kàtý dýr.... Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hýrsla dünyaya yapýþan ve aþk ile hayat-ý dünyeviyeye baðlanan Yahudi milleti, pek çok zahmetle kazandýðý, kendine faydasý az, yalnýz hazinedarlýk ettiði gayr-ý meþrû bir servet-i ribâ ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katl ve ihanet gösteriyor ki, hýrs maden-i zillet ve hasârettir. Mektûbat, s. 262 ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Saltanatýn kudretin azâmetin tek sâhibi Gizli açýk her þeyin mülkün yegâne gâlibi Kâinata ins ü cinne hükmü her þeye geçen Dilediði her ne ki emrine boyun eðdiren Ýstediðini anýnda mahv eder Cenâb-ý Hakk Bir emirle kâinatý yok eder eyler helâk Kudretinin icraatýnda olamaz engel Hükmü, boyun eðdirendir O ki Sultân-ý Ezel Ehl-i imân ihtimâmla itaatle emrine Gayret ile farzlarýný getirirler yerine El- Kahhar Canlý, cansýz bütün eþya O nun emrini duyar Koyduðu kânunlara kemâl-i edeble uyar Emrinin icrâsýna karþý duramaz her þerir Kahrý adâletli... Adâletle O hüküm verir Zulmü irtikâb eden kula cezasý hem de tam Rahmeti sonsuzdur ancak O ki Kahhâr zü n-tikâm Ne kadar akýllýyýz? kýl, hak ile batýlý, doðru ile yanlýþý, Aiyi ile kötüyü birbirinden ayýran Ý- lâhî bir ihsandýr. Akýl, bu potansiyele sahiptir. Ne var ki bu potansiyeli her zaman deðerlendiremez. Her þeyi anlayýp kavramasa da, bir çok meseleyi idrak edebilir. Ancak semavî prensiplere baðlý kaldýkça, vahiyle beslendikçe nurlanacak ve doðru bir rehber olacaktýr. Zira dinin emrine girip, ona tâbi olduðu zaman, hadiseleri dinin referanslarýna baðladýðý takdirde akýl gerçek kývamýný bulacaktýr. Akýl, mükellefiyetin yani imtihan sýrrýnýn çok önemli esaslarýndan biridir. Çünkü insan, onunla Allah a muhatap olma seviyesine yükselebilmekte ve onunla sorumluluklar yüklenebilmektedir. Bu yüzden aklý olmayanýn imtihaný da olmaz. Kur ân, insaný taakkule, tefekküre, tedebbüre, tefakkuha, tezekküre çaðýrmakta ve akleden bir kalbi övmektedir. Bir þeyin önünü, arkasýný, ilerisini, dününü, bugününü düþünme aklýn tedebbür fonksiyonudur. Kur ân-ý Kerim de Nisa Sûresi 82. âyette, Allah insanlara þöyle seslenir: Onlar hâlâ tedebbürde bulunmuyorlar mý? Yine bir fikir cehdi neticesinde, dünü bugünü bir araya getirip, yeni hakikatlere ulaþma ameliyesi de, aklýn tefekkür fonksiyonudur. En am Sûresi 50. âyette, Cenâb-ý Hak, Hâlâ düþünüp tefekkür etmeyecek misiniz? buyurmaktadýr. Nasýl ki, lâtife-i Rabbaniyenin sýr, hafi, ahfa mertebeleri ve boyutlarý varsa; insan aklýnýn da, tefekkür, tedebbür, tezekkür boyutlarý vardýr. Ýþte bu fonksiyonlar ve boyutlar, Allah ýn izni ile akla veriliyor ve baðlanýyorsa, ancak o zaman akýl, veriliþ hikmetine uygun hareket ediyor ve rehber olabiliyordur. Aksi halde, akýl tek baþýna kafadaki göz gibidir. Iþýk olmadan, göz nasýl fonksiyonunu icra edemezse, akýl da semavî prensiplerle beslenmezse, insaný esfel-i safiline atan ve sürekli azap veren bir âlet haline gelecektir. Yalnýz baþýna akýl, öteleri göremez. Ancak kalp ile beraber yürüyen akýl istikametli ve selim olabilir. Çünkü aklýn gördüklerinin ötesinde kalbin müþahede ettiði hakikatler vardýr. Bu yüzden sadece akla itimat eden felsefeciler ve rastyonalistler hiçbir zaman hakikati tam olarak keþfedemezler. Kalp önde, akýl ona yardýmcýdýr. Akýl insaný belli bir noktaya götürür, fakat bir noktadan sonra fayda vermez. Bugün insanlarýn, içlerine düþtüðü sýkýntýlarý, musîbetleri bir noktaya kadar izah edip, sonrasýný anlayamamalarý veya anlamlandýramamalarý isyanlarýný, musîbetlerini ve hatta küfürlerini daha da arttýrmaktadýr. Çünkü belli bir noktadan sonra kalbin müþahedeleri, vahyin serinleticiliði yani imanýn bir mertebesi olan tevekkül devreye girmesi gerekecektir. Aksi halde, cevap aramaya çalýþtýðý ve bulamadýðý her soru insaný hastalandýracaktýr. Hâsýlý; insan, hayatý, yaþadýklarýný, gelen malûmatlarý, hadiseleri üç gözle deðerlendirdiði takdirde ancak istikametli bir manevî hayata sahip olabilir. Bunlar, ruh gözü, akýl gözü ve kalp gözüdür. Akýl, her þeyde sebep sonuç arar. Kalp, hissettiklerini ve duygularýný ölçer. Ruh ise, bakýp gördüklerinden ne anladýðýný kavramaya çalýþýr. Ýslâmî literatürde bu üçünün beraber iþlemesiyle hasýl olan, yüksek insânî düzeyi ifade eden durumun a- dý, tefekkürdür. Peygamber Efendimiz (asm), bir hadis-i þeriflerinde þöyle der: Allah, akýldan daha deðerli bir þey yaratmamýþtýr. Aklýnýzý arttýrýn ki Allah a yaklaþasýnýz. Sahabe sorar; - Ya Resûlallah aklýmý nasýl arttýrabilirim? - Allah ýn yasaklarýndan kaçýn, emirlerini tutun, böylece akýllý olacaksýnýz. Yine bir baþka hadis-i þeriflerinde Peygamberimiz (asm), akýllý insanýn, dünyasýný düþündüðü kadar, ahiretini de düþünen, kabrin öbür tarafý için çalýþan insan olduðunu ifade eder. Ýnsanýn vizyonu, aklýyla alâkalý bir durum sergiler. Ýnsanýn deðerini, yaptýðý iþ kadar, o iþin vizyonu, hangi amaç uðruna çaba sarf ettiði yani himmeti belirlemektedir. Bediüzzaman ýn Himmeti millet olan, tek baþýna bir millettir sözü, bu konunun veciz bir ifadesidir. Bir kimse yalnýz nefsi için yaþýyorsa, onun kýymeti o kadardýr. Ýdeal insan, kâmil insan bütün mahlûkata karþý kendini sorumlu bilen ve ona göre çalýþandýr. Bu da, gerçek akýl sahiplerinin vizyonudur. Himmeti nefsi olan insan, hakikatte akýllý insan deðildir. HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Koruyup zâlimden O hakkýn verir mazlûmlara Hem de imdât eyleyip hangi kulu düþse dara Kötü yaratýklarýn þerrini rahmet durdurur O bütün mahlûkunu merhameti ile korur Âhiret dünya O nun kabza-i kudretindedir Cinler insanlar O nun hep hükmünün altýndadýr Kahrýnýn önünde asla zerre benlik duramaz O na karþý nefs-i firavn toz kadar güç bulamaz Bu isimden çok nasible gem vuruver nefsine Sarf ederek gayretini baský kur hevesine Ey iman edenler! Birbirinizin malýný haram þekilde yemeyin; ancak karþýlýklý rýza ile yaptýðýnýz ticaret baþkadýr. Nisâ Sûresi: 29 / Âyet-i Kerime Meâli Nesl-i âtîden Zamanýn Bedî sine mektup SERDAR AKTAÞ Üstadým, senden ayrýlalý yarým asýr geçti. Nasýl dayandýk bunca zaman ayrýlýða bilmem... Üstadým, biz senin muþtuladýðýn o üç yüz seneden sonraki yüksek asrýn arkasýnda gizlenen ve sakitâne Nur un sözünü dinleyen ve bir nazar-ý hafî-i gaybî ile sizi temaþa eden nesl-i âtîyiz. Üstadým, baþlarýmýzý kaldýrdýk, seni dinliyoruz ve Sadakte diyoruz. Ve böyle demek bizim boynumuza borçtur. Üstadým, muâsýrlarýn seni dinlemediler. Sen de tarih denilen mazi derelerinden u- zanan telsiz telgrafla bizim ile konuþtun. Ne yapalým Üstadým, geç kaldýk, cennetâsâ bir baharda geldik, sen ise kýþta gelmiþtin. Ekmiþ olduðun Nur tohumlarý, þimdi zeminimizde çiçek açýyor. Üstadým, biz güneþin kavurucu sýcaðý altýnda, susuz kalmýþ bir çöldük. Ne bir aðaç vardý üzerimizde, ne de bir çiçek. Sen ise yalçýn daðlarýn baþýnda pervasýz duran bir kardýn. Yükseklerden bizi rasat ile hâlimize acýdýn ki, güneþe maruz kalarak bizim bedelimize kendini feda ettin. Cismin eriyerek, reþhalarýn yamaçlardan süzüldü, ovalara, vadilere ve çöllere indi. Âb-ý hayat gibi bir hayat verdi biz meyyit-i müteharriklere... Çocuklarý ihtiyarlatan harb-i umumîlerle sarsýlýrken âlem, aslýnda her insan kendi vicdanýnda bir harb-i husûsî yaþýyordu. O hengâmda baþýmýza bir þarapnel parçasý mý isabet etti, yoksa ayaðýmýz bir çukura mý takýldý bilmem düþüp bayýlmýþýz. Derken uykudan, Ashab-ý Kehf in maðarada uyanmasý gibi mânevî bir nesim ile u- yandýk. Doðrulduk, ayaða kalktýk. Bize ne olduðunu anlamaya çalýþýrken birisinin minarenin baþýnda durup baðýrdýðýna þahit olduk. Anladýk ki baðýran kiþi bir dellâl-ý Kur ân dýr, avazý âlemi kaplýyor. Onun avazýyla fýrtýnalý deniz güzel bir sahrâya, daðdaðalý ve karanlýklý gece mehtaplý lâtif bir surete ve ümitsizlik umuda inkýlâp etti ve her taraf serapa nur doldu. Üstadým, o dellâl-ý Kur ân sendin. Neþrettiðin hakikatlerle felsefenin lâdini gözlüðünü yere atýp parçaladýn, nur-u iman gözlüðüyle baktýrdýn aktar-ý âleme. Perdeler indi; meðer mevcudat nukuþ-u san'atla müzeyyen birer mektub-u Samedânî, mahlûkat tesbihat-ý mahsusalarý ile birer hikmet-i Rabbânî, insanlar ise kâinat aðacýnýn en þerefli birer meyvesidir. Hiçbir þey baþýboþ deðil, kendi kendine malik deðil, belli ki her bir þey Hakim-i Rahim in nazarýnda vazifedar birer memurdur. Mevt ise adem deðil belki vazifeden terhistir. Ey bizim imanýmýzý kurtarmak için dünyasýný da, ahiretini de feda eden fedakâr ve cefakâr Üstadým ve ey bizi sefine-i Nuh (as) misâli iman-ý tahkiki gemisine bindirmeye çalýþan müþfik ve muhterem Üstadým! Nesl-i âtî senden razýdýr, sen de bizden razý ol. Emanetini muhafaza ve sancaðýný kýyamet sabahýna kadar dalgalandýrmak için talebelerin sanki kýrk bin baþlý melek gibi olan þahs-ý manevisiyle temevvücsâz olacaktýr inþâallah. LÛGATÇE: sa y ü amel: Çalýþýp gayret etmek, çalýþmak ve iþlemek. muzaaf: Ýki kat, iki misli, katmerli. riba: Faiz. hud a: Hile, oyun; aldatma, düzen. cem-i mâl: Mal toplamak, mal biriktirmek. havf-ý memât: Ölüm korkusu. meskenet: Miskinlik, acizlik, beceriksizlik. enbiyâ-yý Benîisrailiye: Ýsrailoðullarýndan o- lan peygamberler. sebeb-i haybet: Kayýp ve mahrumiyet sebebi.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 12 Þevval 1432 Rumî: 28 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ANKARA VALÝSÝ YÜKSEL: Velilereekyük getirmeyin ANKARA Valisi Alaaddin Yüksel, e- ðitim öðretim yýlýna iliþkin, ders kitabý seçimlerinde mevzuatýn dýþýnda hareket edilmemesi, velilere ek yük getirecek, sýk öðrenci kýyafeti deðiþtirilmesi uygulamalarýndan kaçýnýlmasý, kýyafet alýmlarý dahil hiçbir maðazaya veya iþ yerine yönlendirme yapýlmamasý uyarýsýnda bulundu. Vali Yüksel, ilçe kaymakamlýklarýna ve Ýl Millî Eðitim Müdürlüðüne eðitim öðretim yýlýna iliþkin genelge gönderdi. Genelgede, Ankara da eðitim ve öðretim yýlýnýn saðlýklý, huzurlu ve baþarýlý geçmesini temenni eden Yüksel, eðitimde doðru i- letiþim kurulmasýnýn önemine deðindi. Vali Yüksel, þunlarý kaydetti: Öðrencilerimizin ders kitaplarý, devlet tarafýndan bu yýl da ücretsiz verilmeye devam edileceðinden ders kitabý seçimlerinde mevzuatýn dýþýnda hareket edilmemesi, velilerimize ek yük getirecek sýk öðrenci kýyafeti deðiþtirilmesi uygulamalarýndan kaçýnýlmasý ve kýyafet alýmlarý dahil hiçbir maðazaya veya iþ yerine yönlendirme yapýlmamasý gerekmektedir eðitim öðretim yýlýnýn, Ankara da saðlýklý, huzurlu ve baþarýlý geçmesini diliyorum. Ankara / aa 23 EYLÜL SON GÜN AÖ dekayýtlar 12Eylül de baþlayacak ANADOLU Üniversitesi (AÜ) Açýk Öðretim Fakültesi dönemlik-kredili uzaktan eðitim ön lisans ve lisans programlarýna 2011 öðrenci seçme ve yerleþtirme sistemi (ÖSYS) ile yerleþtirilen adaylarýn Ýnternet Baþvuru ve kayýt iþlemleri 12 Eylül 2011 tarihinde baþlayacak. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açýk Öðretim Fakültesi Nevþehir Bürosu ndan alýnan bilgiye göre, dönemlikkredili uzaktan eðitim, ön lisans ve lisans programlarýna 2011 öðrenci seçme ve yerleþtirme sistemi (ÖSYS) ile yerleþtirilen adaylar kayýt olabilecek. ÖSYS dönemlik- kredili programlara yerleþtirilen adaylarýn kayýt iþlemleri Eylül 2011 tarihleri arasýnda adresinden internet baþvuru ve AÖF bürolarýndan kayýt olmak üzere iki aþamalý yapýlacak. Ýnternet Baþvuru ve Kayýt Kýlavuzu ile Öðrenci Klavuzu na uzaktan eðitim programlarýna kayýt yaptýracaklar adresinden; merkezi açýk öðretim programlarýna kayýt yaptýracaklar, adresinden ayrýca, adresinden ulaþabilir. Nevþehir / cihan Yeþil alanlar baþarýyý arttýrýyor TEMA Vakfý Rize Temsilcisi Nevzat Özer, okul bahçelerinin otopark olarak kullanýlmasýna karþý olduklarýný belirterek, Çocuklarýn otoparka deðil yeþil alanlara ihtiyacý var. dedi. Özer, yaptýðý yazýlý açýklamada, Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer`in, 6 Eylül tarihinde öðretmenlere ve okul yöneticilerine hitaben yaptýðý konuþmasýnda, Okul bahçeleri okula gelir saðlasýn diye deðil çocuklara hayat kazandýrsýn diye tanzim ediliyor. Okul bahçeleri çocuklarýmýzýn oyun alanlarýdýr. Okul bahçelerimizi düþünürken bir köþesine aðaç dikin, yeþillik oluþturun. açýklamasýna sonuna kadar destek olduklarýný ifade etti. Özer, çocuklarýn artýk dýþarýda zaman geçiremediðini ifade ederek, Açýk havada koþturamýyor, arkadaþlarýyla serbest oyunlar oynayamýyorlar. Milyonlarca çocuðun oyundan ve doðadan mahrum bir þekilde büyümesinin sonucu neþeden, üretkenlikten, eleþtirel düþünceden, bireysellikten ve anlamdan yani insan olmayý deðerli kýlan pek çok þeyden yoksun bir dünyadýr. Çocuklarýmýzýn, doðada daha fazla vakit geçirmesine ve oyun oynamalarýna olanak saðlamalýyýz. Çocuklarýn çevre dostu bir hayat tarzýný benimsemesinde en önemli etkenlerden biri de açýk havanýn bir öðretim aracý olarak kullanýlmasýdýr. dedi. Rize / cihan Biröðrencininaylýk gideri,97liraoldu EBSAM IN ARAÞTIRMASINA GÖRE, OKUL ÖNCESÝ, ÝLKÖÐRETÝM VE ORTAÖÐRETÝMÝN SONUNA KADAR OLAN SÜREÇTE ÖÐRENCÝNÝN VELÝSÝNE MALÝYETÝ AYLIK 11 TL ARTARAK ORTALAMA 97 TL YE YÜKSELDÝ. Ortaöðretimdeki eðitimi boyunca bir öðrenci için ortalama 4 bin 920 TL, ayda ise ortalama 103 TL harcama yapýlýrken, öðrenciye kantin-yemekhane için para ayrýldýðýnda, bu rakam okul öncesi ve ilköðretimde aylýk ortalama 198 TL, ortaöðretimde 219 TL ye çýkýyor. FATÝH KARAGÖZ ANKARA öðretim dönemi, 19 Eylül de yaklaþýk 16 milyon öðrenci için baþlarken, veliler bu yýl eðitim harcamalarýný geçen yýla oranla ortalama yüzde 12,6 zamlý yapmaya baþladý. Öðrencinin eðitim maliyeti her yýl enflasyon oranýndan fazla artýyor. Bu da velileri ekonomik anlamda zorluyor. Okul öncesi eðitim, ilköðretim ve ortaöðretimin sonuna kadar o- lan süreçte öðrencinin velisine maliyeti aylýk 11 TL artarak ortalama 97 TL ye yükseldi. Eðitim-Bir-Sen Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (EBSAM), öðrencilerin okula baþlangýç masraflarý ile veliye maliyetini araþtýrdý. Araþtýrmaya göre, okul öncesi eðitime kayýt olan bir öðrenci için baþlangýç masrafý o- larak ortalama 295 TL, ilköðretime baþlayan bir öðrenci için 490 TL, ortaöðretime baþlayan bir öðrenci için ise 605 TL harcama yapýlmasý gerekiyor. Bir öðrenci için, okul öncesi eðitimden ilköðretimin sonuna kadar ki eðitimi boyunca sadece okul ihtiyaçlarý için ortalama 10 bin 181 TL harcama yapýlýyor. Söz konusu rakam, ayda ortalama 94 TL o- larak veliye yansýyor. Ortaöðretimdeki eðitimi boyunca bir öðrenci için ortalama 4 bin 920 TL, ayda ise ortalama 103 TL harcama yapýlýrken, öðrenciye kantin-yemekhane için para ayrýldýðýnda, bu rakam okul öncesi ve ilköðretimde aylýk ortalama 198 TL, ortaöðretimde 219 TL ye çýkýyor. Bu masraflara okul servisi de eklendiðinde, okul öncesi ve ilköðretimde maliyet 198 TL de 302 TL ye, ortaöðretimde ise 219 TL den 319 TL ye çýkýyor. SINAVLAR MALÝYETÝ ARTTIRIYOR Veli, 8. sýnýfta SBS, 11 ve 12. sýnýflarda YGS-LYS için çocuðunu dershaneye gönderdiði takdirde ise, maliyetler yine artýyor ve okul öncesi eðitim ile ilköðretimde aylýk ortalama 353 TL, ortaöðretimde aylýk ortalama 548 TL masraf yüküyle karþý karþýya kalýyor. Okul öncesi eðitim, ilköðretim ve ortaöðretimin sonuna kadar olan süreçte öðrencinin velisine maliyeti ise, aylýk ortalama 97 TL olarak yansýyor öðretim dönemi baþýnda hesaplanan rakam 86 TL iken, söz konusu rakam, bu yýl yüzde 12,6 oranýnda, yani 11 TL lik bir artýþ göstererek 97 TL ye yükseldi. ÝLKÖÐRETÝME GÝDEN ÖÐRENCÝ ÝÇÝN EN AZ 94 TL YARDIM YAPILMALI ÖÐRENCÝNÝN velisine eðitim maliyeti araþtýrmasýnýn sonuçlarýný deðerlendiren Eðitim-Bir- Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, eðitimin bir devlet hizmeti ve ücretsiz olduðunu belirterek, Bu durum göz önünde bulundurularak, çocuðu ilköðretime giden memurlar için, maaþlarýnda yer alan 6 yaþ üstü çocuk yardýmý olan 16,12 TL nin en az 94 TL ye çýkarýlmasý gerekmektedir. Gelir düzeyi düþük olan ailelere ise, ilköðretime giden her çocuðu için devlet en az 94 TL yardým yapmalýdýr dedi. Millî Eðitim Bakanlýðý nýn, okullara ihtiyaçlarý doðrultusunda bir bütçe ayýrarak, öðrencilerden sýnýf donanýmý, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi ihtiyaçlar için para alýnmasýnýn önüne geçmesi gerektiðini söyleyen Özer, Eðitim giderleri veliye büyük bir yük getirirken; okullardaki aidat, sýnýf donanýmý, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi ekstralar velilerin belini iyice bükmektedir. Öðrencilerin eðitim giderlerini devletin karþýlamasý anayasal bir zorunluluktur. Devlet, eðitime yatýrým noktasýnda cimri davranmamalýdýr. Çünkü en büyük yatýrým, geleceðimiz olan çocuklarýmýza yapýlandýr diye konuþtu. 30kiþiliksýnýflariçindersliðeihtiyaçvar ÝSTANBUL Ýl Millî Eðitim Müdürü Muammer Yýldýz, þehirdeki okullarda bulunan bir sýnýftaki öðrenci sayýsý ortalamasýnýn 44 olduðunu belirterek, bu sayýyý ideal sayý olan 30 a düþürmek için dersliðe ihtiyaç olduðunu söyledi. Çaðýn getirdiði nüfus artýþý ve göçler dolayýsýyla her yýl Ýstanbul a yeni katýlan bir nüfus yapýsý olduðuna iþaret etti. Yýldýz, þunlarý kaydetti: Bu þekilde bize gelen çocuklarýmýzý eðitim süreçlerine dahil ediyoruz. Tabiî bunu yaparken sýnýf ortalamalarýmýz yüksek oluyor. Bugün Ýstanbul daki sýnýf ortalamasý 44 tür. Yani ilköðretim ve orta öðretimde bir sýnýf baþýna ortalama 44 öðrenci düþüyor. Bunun ideal olaný ve bakanlýðýmýzýn stratejik hedef olarak belirlediði 30 kiþilik sýnýflardýr. Böyle düþündüðümüz taktirde dersliðe ihtiyaç duyulur. Ýstanbul da þu an 58 bin derslik var. Ayrýca her yýl birinci sýnýfa 200 bin civarýnda yeni kayýt alýyoruz. Þu an þehirde hiçbir sorunumuz yok. Sözleþmeli öðretmenler de kadrolu oldu ve sistemde sadece kadrolu öðretmenlerimiz var. Bizim toplamda (hem resmi ve hem özel okullardaki öðretmenler dahil) 98 bin öðretmenimiz var. Peki ne kadar daha öðretmene ihtiyacýnýz var derseniz norm kadroya göre bu rakam olarak daha fazla olabilir. Ancak biliyorsunuz öðretmenler ücret karþýlýðý derse giriyor. Dolayýsýyla da oradaki norm, yükü azaltýyor. Bu yüzden biz her dönem aþaðý yukarý 10 bine yakýn ücretli öðretmen ile bu sorunu çözüyoruz. Müfredat deðiþikliðini yaparak Türkiye de eðitim alanýnda devrim niteliðinde bir reform gerçekleþtirdik diyen Yýldýz, müfredatýn bir çocuðun nasýl yetiþtirileceði ve neyi nasýl okuyacaklarýnýn en somut örneði olduðunu dile getirdi. Ýstanbul / aa HABERLER Kadroya geçen sözleþmelilerin maðduriyeti giderilmeli TÜRK Saðlýk-Sen memuriyetten önce taþeron firma elemaný, geçici iþçi veya özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan kadroya geçen sözleþmeli personellerin özlük haklarýnda yaþadýklarý maðduriyetlerin giderilmesi için Devlet Personel Baþkanlýðýna ve Maliye Bakanlýðý na baþvuru yaptý. Türk Saðlýk-Sen in baþvurusunda ü- niversite hastanelerinde saðlýk hizmetleri ve büro hizmetleri sýnýfýnda görev yapmalarýna raðmen taþeron firma elemaný olarak sigorta primi ödenenlerinde maðdur olduðuna dikkat çekildi. Ayrýca geçici iþçi pozisyonunda çalýþýrken önce 4/B li daha sonra kadrolu olan çalýþanlarýn geçici iþçi statüsünde çalýþtýðý sürelerin kadro derece ve terfilerinde dikkate alýnmamasý dolayýsýyla çalýþanlarýn hak kaybý olduðu belirtildi. Türk Saðlýk-Sen baþvuruda görev ve sorumluluk olarak saðlýk hizmetleri sýnýfý ile ayný konumda olmalarýna raðmen ayný haklarý kullanamayan personellerin gerek senelik izin gerekse terfi iþlemleri açýsýndan hizmet sürelerinin deðerlendirmeye alýnmamasýnýn Anayasanýn eþitlik ilkesine aykýrý olduðuna dikkat çekildi. Mevzuat hükümleri de dikkate alýnarak çalýþma barýþýnýn yeniden tesisi için söz konusu maðduriyetlerin giderilmesi amacýyla gerekli düzenlemelerin yapýlmasý istendi. Ahmet Terzi / Ankara Marmara da balýk nesli tükeniyor uyarýsý SU Ürünleri ve Balýkçýlýk Meslek Dalý Ana Komisyonu (MEDAK) Baþkaný Prof. Dr. Meriç Albay, Marmara Denizi nin, birçok balýk türünün üreme yeri ve geçiþ noktasý olduðundan çok iyi korunmasý gereken bir bölge olduðunu belirtti. Prof. Dr. Albay, av sezonunun balýk türlerinin üreme aylarýna göre hesaplanmadýðýný belirterek, bunun da denizlerdeki balýk neslinin önemli ölçüde azalmasýna neden olduðunu ifade etti. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn bu yýl sürdürülebilir balýkçýlýk için, avlanacak balýk boyutlarýna yeni düzenleme getirdiðini belirten Albay, bunun olumlu bir adým olduðunu ancak yeterli görmediklerini kaydetti. Marmara Bölgesi nin e- konomik deðeri olan balýk türlerinin hýzla a- zaldýðýný belirten Albay, þunlarý kaydetti: Marmara Denizi ndeki potansiyel olarak avlanabilir balýk çeþitlerine korkunç bir azalma oldu. Örneðin, en son Marmara da 1996 yýlýnda orkinos avlanmýþ ve balýk halinde satýþý yapýlmýþ. Kýlýç balýðý ise en son ne zaman avlandýðý bilinmiyor. Bir zamanlar Sarayburnu nda olta ile 2 kiloluk çipuralar yakalanýrken bugün tükenmek üzere. Uskumru ise artýk yok denecek kadar az avlanýyor. Belki hala kýyýda köþede kalmýþ tür var. Ancak, örneklemek i- çin numune bulmak zor. Tekirdað/aa Koruyucu aileler, 103 çocuða sahip çýktý KAYSERÝ DE koruyucu aile uygulamasý sayesinde bugüne kadar kimsesiz 103 çocuða sýcak yuva imkâný saðlandý. Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Türkiye de ilk kez Kayseri de baþlayan uygulama sayesinde yurtta kalan kimsesiz çocuklar için aile yanýnda kalma imkâný sundu. Kayserili ailelerin ilgisiyle kýsa zamanda 103 çocuk koruyucu ailenin yanýna yerleþtirildi. Kayseri de, SHÇEK kontrolünde, yurtta kalan, koruyucu aile yanýna yerleþtirilen, evlâtlýk verilen ve akraba yanýnda bulunan 500 çocuk bulunuyor. SHÇEK Ýl Müdürü Süleyman Karadeli, 2011 yýlý itibarýyla koruyucu aile sayýsýnýn 100 ü aþtýðýný ifade ederek, Þu an için baþvuruda bulunan ailelerimiz var. Biz bu ailelerimizin taleplerini de karþýlayacaðýz. Çünkü aile yanýnda yetiþen çocuklar en azýndan sevgiyle yetiþtikleri için toplumla çabuk kaynaþýyor. Topluma yararlý birer birey oluyor. Ailelerin verdiði sevginin yerini de hiçbir þey tutmadýðýný biliyoruz. dedi. Kayseri / cihan 41

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 15.026

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk SiyahMaviKýrmýzýSarý Haliç Kongre Merkezinde buluþalým u RÝ SA LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜNÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ SA ÝD NUR SÎ YE GÖ RE ÝS - LÂM TOP LUM LA RI NIN GE LE CE ÐÝ VE DÜN YA BA RI ÞI PA NE LÝ BU GÜN SA

Detaylı