FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ"

Transkript

1 Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ ÝS RA ÝL ÝÞ GÂ LÝ AL TIN DA YIL LAR DIR ZU LÜM GÖ REN FÝ LÝS TÝN HAL KI DEV LET OL - MA YO LUN DA. BM KA BUL E DER SE, FÝ LÝS TÝN DÜN YA NIN 194. DEV LE TÝ O LA CAK DEVLET OLMA HAZIRLIÐI Yýllardýr Ýsrail iþgali altýnda yaþayan Filistinliler baðýmsýz devlet olmaya hazýrlanýyor. Filistin devletinin BM'nin 194. devleti olarak tanýnmasýnda, Filistin yönetimine destek vermeyi amaçlayan sivil toplum örgütlerinin "Filistin 194" kampanyasý Batý Þeria'nýn merkezi konumundaki Ramallah'ta resmen baþladý. ABD, VETO EDECEÐÝNÝ AÇIKLADI ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Fi lis tin Dev le - ti'nin ta nýn ma sý ný BM Gü ven lik Kon se - yi'nde ve to e de cek le ri ni a çýk la dý. Ö te yan - dan Ýs veç ve Nor veç baþ ta ol mak ü ze re Ýs - kan di nav ül ke le ri ba ðým sýz Fi lis tin dev le ti - ni ilk ta ný ya cak ül ke ler a ra sýn da yer a la - cak. Ýs veç Dý þiþ le ri Ba ka ný Carl Bildt, Fi lis - tin Dev le ti'nin BM ta ra fýn dan ta nýn ma sý ça ba la rý na des tek ver di. Tür ki ye de baðýmsýz Fi lis tin dev le ti ni ta ný maya hazýr. Türkiye-Ýsrail restleþmesi Erdoðan: Yar dým ge mi le ri ni ko ru ruz Baþ ba kan Er do ðan, Tür ki ye nin Ak de niz de sey rü se fer ser - bes ti siy le il gi li o la rak, Þu an da Türk as ke rî ge mi le ri þüp he siz ki, bi rin ci de re ce de ken di ge mi le ri ni ko ru mak la mü kel lef tir. Bi zim o ra ya ya pa ca ðý mýz in sa nî yar dým lar var dýr. Ve bu in sa - ni yar dým la rý mýz Ma vi Mar ma ra da ol du ðu gi bi ar týk her han - gi bir sal dý rý ya uð ra ma ya cak týr de di. Ha be ri sayfa 4 te AÜ den öðrencilere Anýtkabir zorlamasý Yeni Þafak yazarý Hilâl Kaplan, trajikomik bir olayý köþesinde anlattý. Yazýya göre, Ankara üniversitesini kazanan öðrenciler 3 günlük seminere katýlýyorlar ve son gün Anýtkabir ziyareti var. Ziyarete gelmeyenler ise notla tehdit ediliyor. Ha be ri sayfa 5 te ISSN Teröristler þantiye bastý, 4 iþçi kaçýrýldý Ha be ri sayfa 5 te Müslümanlar 11 Eylül ü andý ABD deki Müslüman toplumu, 11 Eylül saldýrýlarýnda ölenleri andý. Baþþehir Washington daki Müslüman toplumunun yoðun ilgi gösterdiði ilk günkü tören, ölenlere bir dakikalýk saygý duruþu ve millî marþýn okunmasýyla baþladý. Ardýndan Kur ân-ý Kerim den bölümler okunan törende, 11 Eylül kurbanlarý için duâ edildi. Törende ayrýca ezan okundu, namaz kýlýndý. Ha be ri sayfa 7 de Süper Lig bugün start alýyor Ha be ri sayfa 14 te Lieberman: PKK yý destekleriz Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, Tür ki ye nin Ýs ra il e kar þý al dý ðý ka rar la ra ce va ben ba zý ce za lan dý rý - cý a dým lar a ta cak la rý teh di din de bu lun du. "Þahin" kanattan Li e ber man, Ýs ra il in ABD de Er me ni lo bi siy le iþ bir li ði i çi ne gi re ce ði ni ve PKK ya as ke rî yar dým tek li - fin de bu lu na bi le ce ði ni ileri sürdü. Ha be ri sayfa 4 te FO TOÐ RAF: A A ABD Baþkaný Barak Obama, 11 Eylül saldýrýlarýnýn 10. yýl dönümünde birlik olduklarýna deðindi. ABD BAÞKANI OBAMA: Ýslâmakarþý deðiliz, aslaolmayýz ABD nin Ýslâma karþý olmadýðýný ve asla olmayacaðýný belirten Amerika Baþkaný Barack Obama, 11 Eylül deki saldýrýlarý düzenleyenlerin ABD ile dünyanýn geri kalaný arasýna hendek kazmak istediklerini, ancak bunu baþaramadýklarýný söyledi. 7 de ABD EKONOMÝSÝ ZAYIFLADI Askerî harcamalar zorasoktu ABD de yapýlan bir araþtýrmaya göre, her 10 Amerikalýdan 6 sý, 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan yapýlan aþýrý askerî harcamalarýn ekonomiyi zayýflattýðýný düþünüyor. Ankete katýlanlar, özellikle Irak saldýrýlarýný bu kapsamda zikrediyor. 7 de AB anayasalarý, yeni anayasaya ýþýk tutacak Türkiye yeni anayasa yapýlmasýný tartýþýrken, bu çalýþmalarda yararlanmak üzere bazý ülkelerin anayasalarý, Türkçe ye çevrildi. Haberi sayfa 5 te Sanayi üretimi yüzde 6.9 arttý Sanayi üretimi bu yýlýn Temmuz ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6,9 arttý. Sanayi üretimi aylýk bazda deðerlendirildiðinde ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldý. Haberi sayfa 11 de

2 2 Y LÂHÝKA Ýsrailoðullarý Onlar yeryüzünde hep bozgunculuða koþarlar. Allah ise bozguncularý sevmez. (Mâide Sûresi: 64.) Sen Yahudîleri, hayata karþý insanlarýn en hýrslýsý olarak bulursun. (Bakara Sûresi: 96.) Onlarýn çoðunun günaha, zulme ve haram yemeye koþuþtuklarýný görürsün. Ne kötü bir þeydir o yaptýklarý! (Mâide Sûresi: 62.) Onlar yeryüzünde hep bozgunculuða koþarlar. Allah ise bozguncularý sevmez. (Mâide Sûresi: 64.) Ýsrâiloðullarýna Tevrat ta þöyle bildirdik: Siz yeryüzünde iki kere fesad çýkaracaksýnýz. (Ýsrâ Sûresi: 4.) Bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin. (Bakara Sûresi: 60; A râf Sûresi: 7.) Yahudîlere müteveccih þu iki hükm-ü Kur ânî, o milletin hayât-ý içtimâiye-i insâniyede dolap hilesiyle çevirdikleri þu iki müthiþ düstûr-u umûmîyi tazammun eder ki: Hayât-ý içtimâiye-i beþeriyeyi sarsan ve sa y ü ameli, sermâye ile mübâreze ettirip, fukarâyý zenginlerle çarpýþtýran muzaaf ribâ yapýp bankalarý tesise sebebiyet veren ve hile ve hud a ile cem-i mâl e- den o millet olduðu gibi, mahrum kaldýklarý ve dâimâ zulmünü gördükleri hükûmetlerden ve gâliplerden intikamlarýný almak için her çeþit fesad komitelerine karýþan ve her nevi ihtilâle parmak karýþtýran yine o millet olduðunu ifade ediyor. Meselâ, Eðer doðru iseniz, mevti isteyiniz. Hiç istemeyeceksiniz. Ýþte meclis-i Nebevîde küçük bir cemaatin cüz î bir hâdise ünvânýyla, milel-i insaniye i- çinde hýrs-ý hayat ve havf-ý memâtla en meþhur olan millet-i Yehûdun tâ kýyâmete kadar lisân-ý halleri, mevti istemeyeceðini ve hayat hýrsýný býrakmayacaðýný ifade eder. Meselâ, Onlarýn üzerine bir zillet ve yoksulluk damgasý vuruldu. (Bakara Sûresi: 61.) Þu ünvanla o milletin mukadderât-ý istikbâliyesini umûmî bir sûrette ifade eder. Ýþte þu milletin seciyelerinde ve mukadderâtýnda münderîc olan þöyle müthiþ desâtir i- çindir ki, Kur ân, onlara karþý pek þiddetli davranýyor. Dehþetli sille-i te dib vuruyor. Ýþte þu misâllerden kýssa-i Mûsâ Aleyhisselâm ve benîisrâil in sâir cüz lerini ve sâir kýssalarýný bu kýssaya kýyas et. Þimdi, þu Dördüncü Iþýktaki i câzî lem a-i î- câz gibi Kur ân ýn basit kelimâtlarýnýn ve cüz î mebhaslarýnýn arkalarýnda pekçok lemeât-ý i câziye vardýr; ârife iþâret yeter. Sözler, s Bismihî sübhânehû [ Onlara zillet ve meskenet damgasý vuruldu (Bakara/61) âyet-i celîlesinin bir nüktesi.] Aziz Nur kumandaný ve Kur ân ýn hâdimi kardeþim Refet Bey, Yahudî milleti hubb-u hayat ve dünyâperestlikte ifrat ettikleri için, her asýrda zillet ve meskenet tokadýný yemeye müstehak olmuþlar. Fakat bu Filistin meselesinde; hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi deðil, belki enbiyâ-yý Benîisrailiyenin mezaristaný olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunmasý cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasýndan, çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa, koca Arabistan da az bir zümre hiç dayanamayacaktý, çabuk meskenete girecekti. Said Nursî Þuâlar, s. 435 Hýrs, sebeb-i haybettir ve illet ve zillettir; ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hýrsla dünyaya saldýran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti, bu hükme bir þahid-i kàtý dýr.... Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hýrsla dünyaya yapýþan ve aþk ile hayat-ý dünyeviyeye baðlanan Yahudi milleti, pek çok zahmetle kazandýðý, kendine faydasý az, yalnýz hazinedarlýk ettiði gayr-ý meþrû bir servet-i ribâ ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katl ve ihanet gösteriyor ki, hýrs maden-i zillet ve hasârettir. Mektûbat, s. 262 ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Saltanatýn kudretin azâmetin tek sâhibi Gizli açýk her þeyin mülkün yegâne gâlibi Kâinata ins ü cinne hükmü her þeye geçen Dilediði her ne ki emrine boyun eðdiren Ýstediðini anýnda mahv eder Cenâb-ý Hakk Bir emirle kâinatý yok eder eyler helâk Kudretinin icraatýnda olamaz engel Hükmü, boyun eðdirendir O ki Sultân-ý Ezel Ehl-i imân ihtimâmla itaatle emrine Gayret ile farzlarýný getirirler yerine El- Kahhar Canlý, cansýz bütün eþya O nun emrini duyar Koyduðu kânunlara kemâl-i edeble uyar Emrinin icrâsýna karþý duramaz her þerir Kahrý adâletli... Adâletle O hüküm verir Zulmü irtikâb eden kula cezasý hem de tam Rahmeti sonsuzdur ancak O ki Kahhâr zü n-tikâm Ne kadar akýllýyýz? kýl, hak ile batýlý, doðru ile yanlýþý, Aiyi ile kötüyü birbirinden ayýran Ý- lâhî bir ihsandýr. Akýl, bu potansiyele sahiptir. Ne var ki bu potansiyeli her zaman deðerlendiremez. Her þeyi anlayýp kavramasa da, bir çok meseleyi idrak edebilir. Ancak semavî prensiplere baðlý kaldýkça, vahiyle beslendikçe nurlanacak ve doðru bir rehber olacaktýr. Zira dinin emrine girip, ona tâbi olduðu zaman, hadiseleri dinin referanslarýna baðladýðý takdirde akýl gerçek kývamýný bulacaktýr. Akýl, mükellefiyetin yani imtihan sýrrýnýn çok önemli esaslarýndan biridir. Çünkü insan, onunla Allah a muhatap olma seviyesine yükselebilmekte ve onunla sorumluluklar yüklenebilmektedir. Bu yüzden aklý olmayanýn imtihaný da olmaz. Kur ân, insaný taakkule, tefekküre, tedebbüre, tefakkuha, tezekküre çaðýrmakta ve akleden bir kalbi övmektedir. Bir þeyin önünü, arkasýný, ilerisini, dününü, bugününü düþünme aklýn tedebbür fonksiyonudur. Kur ân-ý Kerim de Nisa Sûresi 82. âyette, Allah insanlara þöyle seslenir: Onlar hâlâ tedebbürde bulunmuyorlar mý? Yine bir fikir cehdi neticesinde, dünü bugünü bir araya getirip, yeni hakikatlere ulaþma ameliyesi de, aklýn tefekkür fonksiyonudur. En am Sûresi 50. âyette, Cenâb-ý Hak, Hâlâ düþünüp tefekkür etmeyecek misiniz? buyurmaktadýr. Nasýl ki, lâtife-i Rabbaniyenin sýr, hafi, ahfa mertebeleri ve boyutlarý varsa; insan aklýnýn da, tefekkür, tedebbür, tezekkür boyutlarý vardýr. Ýþte bu fonksiyonlar ve boyutlar, Allah ýn izni ile akla veriliyor ve baðlanýyorsa, ancak o zaman akýl, veriliþ hikmetine uygun hareket ediyor ve rehber olabiliyordur. Aksi halde, akýl tek baþýna kafadaki göz gibidir. Iþýk olmadan, göz nasýl fonksiyonunu icra edemezse, akýl da semavî prensiplerle beslenmezse, insaný esfel-i safiline atan ve sürekli azap veren bir âlet haline gelecektir. Yalnýz baþýna akýl, öteleri göremez. Ancak kalp ile beraber yürüyen akýl istikametli ve selim olabilir. Çünkü aklýn gördüklerinin ötesinde kalbin müþahede ettiði hakikatler vardýr. Bu yüzden sadece akla itimat eden felsefeciler ve rastyonalistler hiçbir zaman hakikati tam olarak keþfedemezler. Kalp önde, akýl ona yardýmcýdýr. Akýl insaný belli bir noktaya götürür, fakat bir noktadan sonra fayda vermez. Bugün insanlarýn, içlerine düþtüðü sýkýntýlarý, musîbetleri bir noktaya kadar izah edip, sonrasýný anlayamamalarý veya anlamlandýramamalarý isyanlarýný, musîbetlerini ve hatta küfürlerini daha da arttýrmaktadýr. Çünkü belli bir noktadan sonra kalbin müþahedeleri, vahyin serinleticiliði yani imanýn bir mertebesi olan tevekkül devreye girmesi gerekecektir. Aksi halde, cevap aramaya çalýþtýðý ve bulamadýðý her soru insaný hastalandýracaktýr. Hâsýlý; insan, hayatý, yaþadýklarýný, gelen malûmatlarý, hadiseleri üç gözle deðerlendirdiði takdirde ancak istikametli bir manevî hayata sahip olabilir. Bunlar, ruh gözü, akýl gözü ve kalp gözüdür. Akýl, her þeyde sebep sonuç arar. Kalp, hissettiklerini ve duygularýný ölçer. Ruh ise, bakýp gördüklerinden ne anladýðýný kavramaya çalýþýr. Ýslâmî literatürde bu üçünün beraber iþlemesiyle hasýl olan, yüksek insânî düzeyi ifade eden durumun a- dý, tefekkürdür. Peygamber Efendimiz (asm), bir hadis-i þeriflerinde þöyle der: Allah, akýldan daha deðerli bir þey yaratmamýþtýr. Aklýnýzý arttýrýn ki Allah a yaklaþasýnýz. Sahabe sorar; - Ya Resûlallah aklýmý nasýl arttýrabilirim? - Allah ýn yasaklarýndan kaçýn, emirlerini tutun, böylece akýllý olacaksýnýz. Yine bir baþka hadis-i þeriflerinde Peygamberimiz (asm), akýllý insanýn, dünyasýný düþündüðü kadar, ahiretini de düþünen, kabrin öbür tarafý için çalýþan insan olduðunu ifade eder. Ýnsanýn vizyonu, aklýyla alâkalý bir durum sergiler. Ýnsanýn deðerini, yaptýðý iþ kadar, o iþin vizyonu, hangi amaç uðruna çaba sarf ettiði yani himmeti belirlemektedir. Bediüzzaman ýn Himmeti millet olan, tek baþýna bir millettir sözü, bu konunun veciz bir ifadesidir. Bir kimse yalnýz nefsi için yaþýyorsa, onun kýymeti o kadardýr. Ýdeal insan, kâmil insan bütün mahlûkata karþý kendini sorumlu bilen ve ona göre çalýþandýr. Bu da, gerçek akýl sahiplerinin vizyonudur. Himmeti nefsi olan insan, hakikatte akýllý insan deðildir. HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Koruyup zâlimden O hakkýn verir mazlûmlara Hem de imdât eyleyip hangi kulu düþse dara Kötü yaratýklarýn þerrini rahmet durdurur O bütün mahlûkunu merhameti ile korur Âhiret dünya O nun kabza-i kudretindedir Cinler insanlar O nun hep hükmünün altýndadýr Kahrýnýn önünde asla zerre benlik duramaz O na karþý nefs-i firavn toz kadar güç bulamaz Bu isimden çok nasible gem vuruver nefsine Sarf ederek gayretini baský kur hevesine Ey iman edenler! Birbirinizin malýný haram þekilde yemeyin; ancak karþýlýklý rýza ile yaptýðýnýz ticaret baþkadýr. Nisâ Sûresi: 29 / Âyet-i Kerime Meâli Nesl-i âtîden Zamanýn Bedî sine mektup SERDAR AKTAÞ Üstadým, senden ayrýlalý yarým asýr geçti. Nasýl dayandýk bunca zaman ayrýlýða bilmem... Üstadým, biz senin muþtuladýðýn o üç yüz seneden sonraki yüksek asrýn arkasýnda gizlenen ve sakitâne Nur un sözünü dinleyen ve bir nazar-ý hafî-i gaybî ile sizi temaþa eden nesl-i âtîyiz. Üstadým, baþlarýmýzý kaldýrdýk, seni dinliyoruz ve Sadakte diyoruz. Ve böyle demek bizim boynumuza borçtur. Üstadým, muâsýrlarýn seni dinlemediler. Sen de tarih denilen mazi derelerinden u- zanan telsiz telgrafla bizim ile konuþtun. Ne yapalým Üstadým, geç kaldýk, cennetâsâ bir baharda geldik, sen ise kýþta gelmiþtin. Ekmiþ olduðun Nur tohumlarý, þimdi zeminimizde çiçek açýyor. Üstadým, biz güneþin kavurucu sýcaðý altýnda, susuz kalmýþ bir çöldük. Ne bir aðaç vardý üzerimizde, ne de bir çiçek. Sen ise yalçýn daðlarýn baþýnda pervasýz duran bir kardýn. Yükseklerden bizi rasat ile hâlimize acýdýn ki, güneþe maruz kalarak bizim bedelimize kendini feda ettin. Cismin eriyerek, reþhalarýn yamaçlardan süzüldü, ovalara, vadilere ve çöllere indi. Âb-ý hayat gibi bir hayat verdi biz meyyit-i müteharriklere... Çocuklarý ihtiyarlatan harb-i umumîlerle sarsýlýrken âlem, aslýnda her insan kendi vicdanýnda bir harb-i husûsî yaþýyordu. O hengâmda baþýmýza bir þarapnel parçasý mý isabet etti, yoksa ayaðýmýz bir çukura mý takýldý bilmem düþüp bayýlmýþýz. Derken uykudan, Ashab-ý Kehf in maðarada uyanmasý gibi mânevî bir nesim ile u- yandýk. Doðrulduk, ayaða kalktýk. Bize ne olduðunu anlamaya çalýþýrken birisinin minarenin baþýnda durup baðýrdýðýna þahit olduk. Anladýk ki baðýran kiþi bir dellâl-ý Kur ân dýr, avazý âlemi kaplýyor. Onun avazýyla fýrtýnalý deniz güzel bir sahrâya, daðdaðalý ve karanlýklý gece mehtaplý lâtif bir surete ve ümitsizlik umuda inkýlâp etti ve her taraf serapa nur doldu. Üstadým, o dellâl-ý Kur ân sendin. Neþrettiðin hakikatlerle felsefenin lâdini gözlüðünü yere atýp parçaladýn, nur-u iman gözlüðüyle baktýrdýn aktar-ý âleme. Perdeler indi; meðer mevcudat nukuþ-u san'atla müzeyyen birer mektub-u Samedânî, mahlûkat tesbihat-ý mahsusalarý ile birer hikmet-i Rabbânî, insanlar ise kâinat aðacýnýn en þerefli birer meyvesidir. Hiçbir þey baþýboþ deðil, kendi kendine malik deðil, belli ki her bir þey Hakim-i Rahim in nazarýnda vazifedar birer memurdur. Mevt ise adem deðil belki vazifeden terhistir. Ey bizim imanýmýzý kurtarmak için dünyasýný da, ahiretini de feda eden fedakâr ve cefakâr Üstadým ve ey bizi sefine-i Nuh (as) misâli iman-ý tahkiki gemisine bindirmeye çalýþan müþfik ve muhterem Üstadým! Nesl-i âtî senden razýdýr, sen de bizden razý ol. Emanetini muhafaza ve sancaðýný kýyamet sabahýna kadar dalgalandýrmak için talebelerin sanki kýrk bin baþlý melek gibi olan þahs-ý manevisiyle temevvücsâz olacaktýr inþâallah. LÛGATÇE: sa y ü amel: Çalýþýp gayret etmek, çalýþmak ve iþlemek. muzaaf: Ýki kat, iki misli, katmerli. riba: Faiz. hud a: Hile, oyun; aldatma, düzen. cem-i mâl: Mal toplamak, mal biriktirmek. havf-ý memât: Ölüm korkusu. meskenet: Miskinlik, acizlik, beceriksizlik. enbiyâ-yý Benîisrailiye: Ýsrailoðullarýndan o- lan peygamberler. sebeb-i haybet: Kayýp ve mahrumiyet sebebi.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 12 Þevval 1432 Rumî: 28 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ANKARA VALÝSÝ YÜKSEL: Velilereekyük getirmeyin ANKARA Valisi Alaaddin Yüksel, e- ðitim öðretim yýlýna iliþkin, ders kitabý seçimlerinde mevzuatýn dýþýnda hareket edilmemesi, velilere ek yük getirecek, sýk öðrenci kýyafeti deðiþtirilmesi uygulamalarýndan kaçýnýlmasý, kýyafet alýmlarý dahil hiçbir maðazaya veya iþ yerine yönlendirme yapýlmamasý uyarýsýnda bulundu. Vali Yüksel, ilçe kaymakamlýklarýna ve Ýl Millî Eðitim Müdürlüðüne eðitim öðretim yýlýna iliþkin genelge gönderdi. Genelgede, Ankara da eðitim ve öðretim yýlýnýn saðlýklý, huzurlu ve baþarýlý geçmesini temenni eden Yüksel, eðitimde doðru i- letiþim kurulmasýnýn önemine deðindi. Vali Yüksel, þunlarý kaydetti: Öðrencilerimizin ders kitaplarý, devlet tarafýndan bu yýl da ücretsiz verilmeye devam edileceðinden ders kitabý seçimlerinde mevzuatýn dýþýnda hareket edilmemesi, velilerimize ek yük getirecek sýk öðrenci kýyafeti deðiþtirilmesi uygulamalarýndan kaçýnýlmasý ve kýyafet alýmlarý dahil hiçbir maðazaya veya iþ yerine yönlendirme yapýlmamasý gerekmektedir eðitim öðretim yýlýnýn, Ankara da saðlýklý, huzurlu ve baþarýlý geçmesini diliyorum. Ankara / aa 23 EYLÜL SON GÜN AÖ dekayýtlar 12Eylül de baþlayacak ANADOLU Üniversitesi (AÜ) Açýk Öðretim Fakültesi dönemlik-kredili uzaktan eðitim ön lisans ve lisans programlarýna 2011 öðrenci seçme ve yerleþtirme sistemi (ÖSYS) ile yerleþtirilen adaylarýn Ýnternet Baþvuru ve kayýt iþlemleri 12 Eylül 2011 tarihinde baþlayacak. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açýk Öðretim Fakültesi Nevþehir Bürosu ndan alýnan bilgiye göre, dönemlikkredili uzaktan eðitim, ön lisans ve lisans programlarýna 2011 öðrenci seçme ve yerleþtirme sistemi (ÖSYS) ile yerleþtirilen adaylar kayýt olabilecek. ÖSYS dönemlik- kredili programlara yerleþtirilen adaylarýn kayýt iþlemleri Eylül 2011 tarihleri arasýnda adresinden internet baþvuru ve AÖF bürolarýndan kayýt olmak üzere iki aþamalý yapýlacak. Ýnternet Baþvuru ve Kayýt Kýlavuzu ile Öðrenci Klavuzu na uzaktan eðitim programlarýna kayýt yaptýracaklar adresinden; merkezi açýk öðretim programlarýna kayýt yaptýracaklar, adresinden ayrýca, adresinden ulaþabilir. Nevþehir / cihan Yeþil alanlar baþarýyý arttýrýyor TEMA Vakfý Rize Temsilcisi Nevzat Özer, okul bahçelerinin otopark olarak kullanýlmasýna karþý olduklarýný belirterek, Çocuklarýn otoparka deðil yeþil alanlara ihtiyacý var. dedi. Özer, yaptýðý yazýlý açýklamada, Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer`in, 6 Eylül tarihinde öðretmenlere ve okul yöneticilerine hitaben yaptýðý konuþmasýnda, Okul bahçeleri okula gelir saðlasýn diye deðil çocuklara hayat kazandýrsýn diye tanzim ediliyor. Okul bahçeleri çocuklarýmýzýn oyun alanlarýdýr. Okul bahçelerimizi düþünürken bir köþesine aðaç dikin, yeþillik oluþturun. açýklamasýna sonuna kadar destek olduklarýný ifade etti. Özer, çocuklarýn artýk dýþarýda zaman geçiremediðini ifade ederek, Açýk havada koþturamýyor, arkadaþlarýyla serbest oyunlar oynayamýyorlar. Milyonlarca çocuðun oyundan ve doðadan mahrum bir þekilde büyümesinin sonucu neþeden, üretkenlikten, eleþtirel düþünceden, bireysellikten ve anlamdan yani insan olmayý deðerli kýlan pek çok þeyden yoksun bir dünyadýr. Çocuklarýmýzýn, doðada daha fazla vakit geçirmesine ve oyun oynamalarýna olanak saðlamalýyýz. Çocuklarýn çevre dostu bir hayat tarzýný benimsemesinde en önemli etkenlerden biri de açýk havanýn bir öðretim aracý olarak kullanýlmasýdýr. dedi. Rize / cihan Biröðrencininaylýk gideri,97liraoldu EBSAM IN ARAÞTIRMASINA GÖRE, OKUL ÖNCESÝ, ÝLKÖÐRETÝM VE ORTAÖÐRETÝMÝN SONUNA KADAR OLAN SÜREÇTE ÖÐRENCÝNÝN VELÝSÝNE MALÝYETÝ AYLIK 11 TL ARTARAK ORTALAMA 97 TL YE YÜKSELDÝ. Ortaöðretimdeki eðitimi boyunca bir öðrenci için ortalama 4 bin 920 TL, ayda ise ortalama 103 TL harcama yapýlýrken, öðrenciye kantin-yemekhane için para ayrýldýðýnda, bu rakam okul öncesi ve ilköðretimde aylýk ortalama 198 TL, ortaöðretimde 219 TL ye çýkýyor. FATÝH KARAGÖZ ANKARA öðretim dönemi, 19 Eylül de yaklaþýk 16 milyon öðrenci için baþlarken, veliler bu yýl eðitim harcamalarýný geçen yýla oranla ortalama yüzde 12,6 zamlý yapmaya baþladý. Öðrencinin eðitim maliyeti her yýl enflasyon oranýndan fazla artýyor. Bu da velileri ekonomik anlamda zorluyor. Okul öncesi eðitim, ilköðretim ve ortaöðretimin sonuna kadar o- lan süreçte öðrencinin velisine maliyeti aylýk 11 TL artarak ortalama 97 TL ye yükseldi. Eðitim-Bir-Sen Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (EBSAM), öðrencilerin okula baþlangýç masraflarý ile veliye maliyetini araþtýrdý. Araþtýrmaya göre, okul öncesi eðitime kayýt olan bir öðrenci için baþlangýç masrafý o- larak ortalama 295 TL, ilköðretime baþlayan bir öðrenci için 490 TL, ortaöðretime baþlayan bir öðrenci için ise 605 TL harcama yapýlmasý gerekiyor. Bir öðrenci için, okul öncesi eðitimden ilköðretimin sonuna kadar ki eðitimi boyunca sadece okul ihtiyaçlarý için ortalama 10 bin 181 TL harcama yapýlýyor. Söz konusu rakam, ayda ortalama 94 TL o- larak veliye yansýyor. Ortaöðretimdeki eðitimi boyunca bir öðrenci için ortalama 4 bin 920 TL, ayda ise ortalama 103 TL harcama yapýlýrken, öðrenciye kantin-yemekhane için para ayrýldýðýnda, bu rakam okul öncesi ve ilköðretimde aylýk ortalama 198 TL, ortaöðretimde 219 TL ye çýkýyor. Bu masraflara okul servisi de eklendiðinde, okul öncesi ve ilköðretimde maliyet 198 TL de 302 TL ye, ortaöðretimde ise 219 TL den 319 TL ye çýkýyor. SINAVLAR MALÝYETÝ ARTTIRIYOR Veli, 8. sýnýfta SBS, 11 ve 12. sýnýflarda YGS-LYS için çocuðunu dershaneye gönderdiði takdirde ise, maliyetler yine artýyor ve okul öncesi eðitim ile ilköðretimde aylýk ortalama 353 TL, ortaöðretimde aylýk ortalama 548 TL masraf yüküyle karþý karþýya kalýyor. Okul öncesi eðitim, ilköðretim ve ortaöðretimin sonuna kadar olan süreçte öðrencinin velisine maliyeti ise, aylýk ortalama 97 TL olarak yansýyor öðretim dönemi baþýnda hesaplanan rakam 86 TL iken, söz konusu rakam, bu yýl yüzde 12,6 oranýnda, yani 11 TL lik bir artýþ göstererek 97 TL ye yükseldi. ÝLKÖÐRETÝME GÝDEN ÖÐRENCÝ ÝÇÝN EN AZ 94 TL YARDIM YAPILMALI ÖÐRENCÝNÝN velisine eðitim maliyeti araþtýrmasýnýn sonuçlarýný deðerlendiren Eðitim-Bir- Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, eðitimin bir devlet hizmeti ve ücretsiz olduðunu belirterek, Bu durum göz önünde bulundurularak, çocuðu ilköðretime giden memurlar için, maaþlarýnda yer alan 6 yaþ üstü çocuk yardýmý olan 16,12 TL nin en az 94 TL ye çýkarýlmasý gerekmektedir. Gelir düzeyi düþük olan ailelere ise, ilköðretime giden her çocuðu için devlet en az 94 TL yardým yapmalýdýr dedi. Millî Eðitim Bakanlýðý nýn, okullara ihtiyaçlarý doðrultusunda bir bütçe ayýrarak, öðrencilerden sýnýf donanýmý, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi ihtiyaçlar için para alýnmasýnýn önüne geçmesi gerektiðini söyleyen Özer, Eðitim giderleri veliye büyük bir yük getirirken; okullardaki aidat, sýnýf donanýmý, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi ekstralar velilerin belini iyice bükmektedir. Öðrencilerin eðitim giderlerini devletin karþýlamasý anayasal bir zorunluluktur. Devlet, eðitime yatýrým noktasýnda cimri davranmamalýdýr. Çünkü en büyük yatýrým, geleceðimiz olan çocuklarýmýza yapýlandýr diye konuþtu. 30kiþiliksýnýflariçindersliðeihtiyaçvar ÝSTANBUL Ýl Millî Eðitim Müdürü Muammer Yýldýz, þehirdeki okullarda bulunan bir sýnýftaki öðrenci sayýsý ortalamasýnýn 44 olduðunu belirterek, bu sayýyý ideal sayý olan 30 a düþürmek için dersliðe ihtiyaç olduðunu söyledi. Çaðýn getirdiði nüfus artýþý ve göçler dolayýsýyla her yýl Ýstanbul a yeni katýlan bir nüfus yapýsý olduðuna iþaret etti. Yýldýz, þunlarý kaydetti: Bu þekilde bize gelen çocuklarýmýzý eðitim süreçlerine dahil ediyoruz. Tabiî bunu yaparken sýnýf ortalamalarýmýz yüksek oluyor. Bugün Ýstanbul daki sýnýf ortalamasý 44 tür. Yani ilköðretim ve orta öðretimde bir sýnýf baþýna ortalama 44 öðrenci düþüyor. Bunun ideal olaný ve bakanlýðýmýzýn stratejik hedef olarak belirlediði 30 kiþilik sýnýflardýr. Böyle düþündüðümüz taktirde dersliðe ihtiyaç duyulur. Ýstanbul da þu an 58 bin derslik var. Ayrýca her yýl birinci sýnýfa 200 bin civarýnda yeni kayýt alýyoruz. Þu an þehirde hiçbir sorunumuz yok. Sözleþmeli öðretmenler de kadrolu oldu ve sistemde sadece kadrolu öðretmenlerimiz var. Bizim toplamda (hem resmi ve hem özel okullardaki öðretmenler dahil) 98 bin öðretmenimiz var. Peki ne kadar daha öðretmene ihtiyacýnýz var derseniz norm kadroya göre bu rakam olarak daha fazla olabilir. Ancak biliyorsunuz öðretmenler ücret karþýlýðý derse giriyor. Dolayýsýyla da oradaki norm, yükü azaltýyor. Bu yüzden biz her dönem aþaðý yukarý 10 bine yakýn ücretli öðretmen ile bu sorunu çözüyoruz. Müfredat deðiþikliðini yaparak Türkiye de eðitim alanýnda devrim niteliðinde bir reform gerçekleþtirdik diyen Yýldýz, müfredatýn bir çocuðun nasýl yetiþtirileceði ve neyi nasýl okuyacaklarýnýn en somut örneði olduðunu dile getirdi. Ýstanbul / aa HABERLER Kadroya geçen sözleþmelilerin maðduriyeti giderilmeli TÜRK Saðlýk-Sen memuriyetten önce taþeron firma elemaný, geçici iþçi veya özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan kadroya geçen sözleþmeli personellerin özlük haklarýnda yaþadýklarý maðduriyetlerin giderilmesi için Devlet Personel Baþkanlýðýna ve Maliye Bakanlýðý na baþvuru yaptý. Türk Saðlýk-Sen in baþvurusunda ü- niversite hastanelerinde saðlýk hizmetleri ve büro hizmetleri sýnýfýnda görev yapmalarýna raðmen taþeron firma elemaný olarak sigorta primi ödenenlerinde maðdur olduðuna dikkat çekildi. Ayrýca geçici iþçi pozisyonunda çalýþýrken önce 4/B li daha sonra kadrolu olan çalýþanlarýn geçici iþçi statüsünde çalýþtýðý sürelerin kadro derece ve terfilerinde dikkate alýnmamasý dolayýsýyla çalýþanlarýn hak kaybý olduðu belirtildi. Türk Saðlýk-Sen baþvuruda görev ve sorumluluk olarak saðlýk hizmetleri sýnýfý ile ayný konumda olmalarýna raðmen ayný haklarý kullanamayan personellerin gerek senelik izin gerekse terfi iþlemleri açýsýndan hizmet sürelerinin deðerlendirmeye alýnmamasýnýn Anayasanýn eþitlik ilkesine aykýrý olduðuna dikkat çekildi. Mevzuat hükümleri de dikkate alýnarak çalýþma barýþýnýn yeniden tesisi için söz konusu maðduriyetlerin giderilmesi amacýyla gerekli düzenlemelerin yapýlmasý istendi. Ahmet Terzi / Ankara Marmara da balýk nesli tükeniyor uyarýsý SU Ürünleri ve Balýkçýlýk Meslek Dalý Ana Komisyonu (MEDAK) Baþkaný Prof. Dr. Meriç Albay, Marmara Denizi nin, birçok balýk türünün üreme yeri ve geçiþ noktasý olduðundan çok iyi korunmasý gereken bir bölge olduðunu belirtti. Prof. Dr. Albay, av sezonunun balýk türlerinin üreme aylarýna göre hesaplanmadýðýný belirterek, bunun da denizlerdeki balýk neslinin önemli ölçüde azalmasýna neden olduðunu ifade etti. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn bu yýl sürdürülebilir balýkçýlýk için, avlanacak balýk boyutlarýna yeni düzenleme getirdiðini belirten Albay, bunun olumlu bir adým olduðunu ancak yeterli görmediklerini kaydetti. Marmara Bölgesi nin e- konomik deðeri olan balýk türlerinin hýzla a- zaldýðýný belirten Albay, þunlarý kaydetti: Marmara Denizi ndeki potansiyel olarak avlanabilir balýk çeþitlerine korkunç bir azalma oldu. Örneðin, en son Marmara da 1996 yýlýnda orkinos avlanmýþ ve balýk halinde satýþý yapýlmýþ. Kýlýç balýðý ise en son ne zaman avlandýðý bilinmiyor. Bir zamanlar Sarayburnu nda olta ile 2 kiloluk çipuralar yakalanýrken bugün tükenmek üzere. Uskumru ise artýk yok denecek kadar az avlanýyor. Belki hala kýyýda köþede kalmýþ tür var. Ancak, örneklemek i- çin numune bulmak zor. Tekirdað/aa Koruyucu aileler, 103 çocuða sahip çýktý KAYSERÝ DE koruyucu aile uygulamasý sayesinde bugüne kadar kimsesiz 103 çocuða sýcak yuva imkâný saðlandý. Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Türkiye de ilk kez Kayseri de baþlayan uygulama sayesinde yurtta kalan kimsesiz çocuklar için aile yanýnda kalma imkâný sundu. Kayserili ailelerin ilgisiyle kýsa zamanda 103 çocuk koruyucu ailenin yanýna yerleþtirildi. Kayseri de, SHÇEK kontrolünde, yurtta kalan, koruyucu aile yanýna yerleþtirilen, evlâtlýk verilen ve akraba yanýnda bulunan 500 çocuk bulunuyor. SHÇEK Ýl Müdürü Süleyman Karadeli, 2011 yýlý itibarýyla koruyucu aile sayýsýnýn 100 ü aþtýðýný ifade ederek, Þu an için baþvuruda bulunan ailelerimiz var. Biz bu ailelerimizin taleplerini de karþýlayacaðýz. Çünkü aile yanýnda yetiþen çocuklar en azýndan sevgiyle yetiþtikleri için toplumla çabuk kaynaþýyor. Topluma yararlý birer birey oluyor. Ailelerin verdiði sevginin yerini de hiçbir þey tutmadýðýný biliyoruz. dedi. Kayseri / cihan 41

4 4 Y HABER Futbol ve dizi cumhuriyeti Televizyon yayýnlarýyla ilgili olarak gençler baþta olmak üzere aileler ve topyekûn cemiyet ne kadar ikaz edilse, ne kadar Kötü programlardan uzak durun denilse yeridir. Toptancýlýk olmasýn diye kötü programlar ayýrýmý yapýyoruz, ama gerçekte iyi program lar hakikaten çerez mesabesinde kalmýþ durumda. Þahsen, misafirlik ve iþ icabý mecburî izleme dýþýnda TV izlemiyorum. Buna raðmen izleyenlerin þikâyetlerini ve dertlerini dinleye dinleye TV lerde neler döndüðünden haberdar oluyoruz. Þimdiye kadar TV izleyip de Oh, ne iyi ettim, ne çok faydalandým diyene rastlamadýk... Bununla birlikte boþ saat lerin çoðu TV, internet ya da benzeri þekilde sanal âlem karþýsýnda geçiyor. Bazýlarýmýz Ben sadece haber leri izliyorum, baþka programlara bakmam diyor; ama gerçekte zarar için bu bile fazla! Haberler i kesinlikle zararsýz görmemeliyiz. Belki de insanlarý yanlýþlara yönlendirdiði ve beyin yýkadýðý için haberler en zararlý programlardan biri haline gelmiþ durumda. Her þey bir yana, hiçbir sansür e uðramadan evlerimize ulaþan reklâm lar bile zarar olarak yetmez mi? Güya dinî hassasiyeti olan TV kanallarýnýn bile bu konuda vurdumduymaz, Para gelirse gelsin de ne olursa olsun anlayýþý korkulacak seviyeye ulaþmýþ. En müstehcen yayýn yapan TV ile, güya muhafazakâr TV lerdeki reklâm lar çok mu farklý? Haber, dizi ve programlardaki müstehcenlik kötü de, reklâmlardaki müstehcenlik kötü deðil mi? TV lerdeki (ve benzerî bütün sanal âlemdeki) yayýnlardan þikâyetçi olmayan kalmadý. Gazeteciyazar Tayfun Talipoðlu, konu ile ilgili bir yazýsýnda Futbol ve dizi cumhuriyetinde çocuk yetiþtirmek zor... demiþ. (Vira Dergisi, sayý: 53, Mart 2011) Haksýz mý? Futbol ve dizi cumhuriyeti tesbini çok iyi yorumlamak lâzým. Allah muhafaza, bu hal bizi felâkete sürükleyebilir... Dizilerden yana bir þikâyet de TV spikeri Enver Seyitoðlu ndan gelmiþ: Türk dizilerinde bir baldýz-eniþte enflasyonudur gidiyor. Tam sekiz ayrý dizide baldýz-eniþte iliþkisi yaþanýyor ve toplumumuzun bilinçaltýna tehlikeli sinyaller gönderiliyor. (Yeni Asya, Hafta Sonu eki, 19 Mart 2011) Ünlü sunucu Korhan Abay da TV lerden yana çok dertli. Þöyle demiþ: Son yýllarda yapýlan televizyonculuk bana göre deðil. Böyle bir yayýncýlýk anlayýþýný hiçbir þekilde beðenmiyorum ve tasvip etmiyorum. Televizyonlarýn aslýnda kötü yönetildiðini ve Türkiye yi kötü bir yola soktuðunu düþünüyorum. (...) Sadece reytinge baðlý yayýncýlýk son derece yanlýþ ve toplumu olumsuz yönde etkiler. (...) Aslýna bakarsanýz uzun süredir ulusal kanallarý seyretmeyi býraktým. Sadece haber kanallarýný seyrediyorum. Seyredilecek bir program yok artýk. (...) Hiçbir diziyi seyretmiyorum. Yarýþma programý görüntüsü altýnda yutturulan, insanlarýn ne bilgilerini, ne becerilerini, ne kiþiliklerini ölçmeyen, sadece duygu sömürüsü yapan, saçmasapan programlara da ayýracak zamaným yok, kusura bakmasýnlar. (Vira Dergisi, sayý: 53, Mart 2011) TV baþta olmak üzere sanal âlem e yöneltilen bu eleþtiriler çoðalmalý ki insanlar uyansýn. Sanki TV olmazsa insanlar ölecekmiþ gibi ya da dizi ler izlenmese dünya batacakmýþ gibi bir hava yayýlýyor. Evinde TV olmayanlar baþka gezegenden gelmiþ muamelesine tabi tutuluyor. Bu yanlýþ anlayýþlar da son bulmalý. Futbol ve dizi cumhuriyeti nden hür, adil, demokrat, insanlarý huzurlu bir cumhuriyet e geçmek durumundayýz. Bunun için de doðrularý cesaretle tekrarlamaya, hatýrlatmaya devam... Metiner: Özür dilemek erdemliliktir AKP A dý ya man Mil let ve ki li Meh met Me ti ner, 2001 yý lýn da yap tý ðý bir ko nuþ ma ne de niy le or ta ya çý kan tar - týþ ma lar la il gi li o la rak, Ö zür di le mek er dem li lik tir. O gün kü a na liz le rim o gü ne da ir di de di. Me ti ner, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, geç miþ te yap tý ðý bir ko nuþ ma nýn, Bu gün di ye ser vis e dil me si ni hiç ah lâ kî bul ma dý ðý ný i - fa de et ti. Ö zür di le me nin bir er dem li lik ol du ðu nu be - lir ten Me ti ner, þöy le de di: Be nim Baþ ba kan dan bin ler - ce kez ö zür di le di ði mi san ki bir a yýp iþ le mi þim gi bi su - nan la ra a cý yo rum. Ö zür di le mek, bir er dem li lik tir. O bi ri le ri kal kýp ya la ka lýk bi çi min de bir suç la ma ya dö - nüþ tü rü yor lar, bu in sa nî dav ra ný þý. Ay ný ki þi ve çev re ler ya zý la rým da ve te le viz yon ko nuþ ma la rým da AKP yi ve Baþ ba kan Er do ðan ý sa vun du ðum da da ya la ka di yor - lar dý. O ma hal le de de ði þen bir þey yok ya ni. Var sýn söy - le me ye de vam et sin ler. Ýs ter se bin yýl ön ce söy len miþ ol sun, bu gün fark et ti ði niz de yan lýþ ve in ci ti ci bul du ðu - nuz bir i fa de niz var sa, ö zür di le mek ten ka çý ný yor sa nýz in san lý ðý ný zý sor gu la ma lý sý nýz a sýl. O gün kü a na liz le rim o gü ne da ir di. O a na liz le ri min yan lýþ çýk mýþ ol ma sýn - dan da ay rý ca duy du ðum mem nu ni ye ti be ni a ra yan her kes le iç ten lik le pay laþ mý þým dýr. Adýyaman / a a VÝ ZE SER BEST LÝ ÐÝNE GE RÝ KA BUL ÞAR TI LÜK SEM BURG Baþ ba ka ný Je an Cla u de Junc ker da Tür ki ye ye ge len Lük sem burg lu tu rist sa yý sý nýn git tik çe art tý ðý ný i fa de ederek, 2010 yý lýn da 10 bin Lük sem burg lu tu ris tin Tür ki ye yi zi - ya ret et ti ði ni, bu ra ka mýn 2011 de 40 bi ne çý ka ca ðý ný söyledi. Juncker, þun la rý kay det ti: Çok sa yý da Lük sem burg lu nun ta til - le ri ni Tür ki ye de ge çir di ði ni gör mek he pi mi ze yar dým cý o la cak - týr. Bu, Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ne ü ye li ði ko nu sun da ki da va - sý ný sa vun ma mý zý güç len di re cek, des tek le ye cek bir et ken o la - cak týr. Bü tün bu mü za ke re le ri iz li yo ruz za ten. Bun la rý dost luk la iz le mek is ti yo ruz. Çün kü Tür ki ye i le Av ru pa Bir li ði nin mü za ke - re le ri nin hýz lan ma sý ný is ti yo ruz. Ö te ki ta ra fýn ver miþ ol du ðu ka rar ne de niy le sü rek li as ký ya a lýn ma sý ný is te mi yo ruz, a ra ve ril - Baþbakan Erdoðan, Lüksemburg Baþbakaný Junker ile baþ baþa ve heyetlerarasý görüþmenin ardýndan ortak bir basýn toplantýsý düzenledi. FO TOÐ RAF: A A Erdoðan: Özür yoksa normalleþme de yok BAÞ BA KAN ER DO ÐAN: Ö ZÜR DÝ LEN ME DÝK ÇE, TAZ MÝ NAT Ö DEN ME DÝK ÇE, GAZ ZE YE AM BAR GO UY GU LA MA SI KAL DI RIL MA DIK ÇA, TÜR KÝ YE-ÝS RA ÝL Ý LÝÞ KÝ LE RÝ NÝN DÜ ZEL ME SÝ, NOR MAL LEÞ ME SÝ BEK LE NE MEZ. BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Ýs ra il in Tür ki - ye den ö zür di le me dik çe, taz - mi nat ö den me dik çe ve Gaz - ze ye am bar go uy gu la ma sý kal dý rýl ma dýk ça, Tür ki ye-ýs - ra il i liþ ki le ri nin dü zel me si - nin, nor mal leþ me si nin bek le - ne me ye ce ði ni söy le di. Er do ðan, Lük sem burg Baþ - ba ka ný Je an Cla u de Jun ker i le baþ ba þa ve he yet le ra ra sý gö - rüþ me nin ar dýn dan or tak bir ba sýn top lan tý sý dü zen le ye rek, a çýk la ma lar da bu lun du ve ga - ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la - dý lar. Baþ ba kan Er do ðan, bir ga ze te ci nin, Ne ten ya hu, doð ru ve hak lý bir yol da ol - duk la rý ný söy le di. Ýs ra il Sa - vun ma Ba kan lý ðý da He - ron la rýn ta mir e dil me di ði i çin ge ri gön de ril me di ði ni bil dir di. Hem bu a çýk la ma la rý na sýl de ðer len di rir si niz, ay rý ca bi - zim o ra da kaç ta ne He ro no - muz var? so ru la rý ü ze ri ne, Ta bii Ýs ra il Baþ ba ka ný Ne - ten ya hu kal kýp da yan lýþ yol - da ol duk la rý ný söy le ye cek de - ðil ve ya hut u lus la r a ra sý su lar - da yan lýþ yap týk de me ye cek de di. Er do ðan, þöy le ko nuþ tu: ÝS RAÝL ÝN a þý rý sað cý Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig - dor Li e ber man, Tür ki ye nin Ýs ra il e kar þý al dý ðý ka rar la ra ce va ben ba zý ce za lan dý rý - cý a dým lar a ta cak la rý ný a çýk la dý. Bu na gö - re Ýs ra il, ABD de Er me ni lo bi siy le iþ bir li ði i çi ne gi re cek ve PKK ya as ke rî yar dým tek - li fin de bu lu na cak. Ýs ra il, Tür ki ye nin Ma vi Mar ma ra sal dý - rý sýn dan do la yý ö zür di le me yen Ýs ra il e kar þý at tý ðý a dým la ra ce vap ver me ye ha zýr - la ný yor. Ýs ra il de ya yýn la nan Ye di oth Ah - ro noth ga ze te sin de yer a lan ha be re gö re, Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný Li e ber man, Tür ki - ye ye kar þý bir di zi sert ted bir ler al ma ya ka - rar ver di. Ba kan lý ðýn üst dü zey i sim le ri nin, ko nuy la il gi li Li e ber man la bu gün ya pa - cak la rý top lan tý ya ha zýr lýk i çin ön ce ki gün bir a ra ya gel dik le ri be lir til di. Bu gün kü top - lan tý da Ýs ra il in, Tür ki ye ye ve re ce ði ce vap ko nu þu la cak. Top lan tý nýn ar dýn dan bil gi ve ren kay nak lar i se Tür ki ye nin as lýn da Ýs - ra il in ö zür di le me siy le il gi len me di ði ni ve An ka ra nýn Ýs lâm dün ya sýn da ki i ma jý ný 9 ta ne va tan da þý mý zýn öl - dü rül me si o la yý bu þe kil de or ta da dýr. Ve bun la rýn bü tün ad lî týp ra por la rý her þe yi mev cut tur. Ve Ce nev re de bi li yor su nuz, bu nun bir al - çak lýk ol du ðu, bu nu in san hak la rý nýn ih lâ li ol du ðu ve bu ra da bir o ran tý sýz güç kul - la ný mý ol du ðu çok a çýk i fa de e dil miþ ve böy le bir tab lo i - çin de Ne ten ya hu ve çev re - sin de ki ler ken di iç le rin de ki çe liþ ki yi, ça týþ ma yý dün ya ya fark lý þe kil de yan sý týr ken, as - lýn da ö zür ve taz mi nat nok - ta sýn da bel li bir nok ta ya ken - di le ri gel miþ ken, ta biî ik ti - dar da ki sý kýn tý la rý ný dý þa rý ya fark lý bir þe kil de yan sýt mak du ru mun da ol muþ lar dýr. Þu an da da biz, biz Tür ki ye o la - rak, dün de a çýk la dým, ay ný þe yi söy lü yo rum; ö zür di len - me dik çe, taz mi nat ö den me - dik çe, Gaz ze ye am bar go uy - gu la ma sý kal dý rýl ma dýk ça, Tür ki ye-ýs ra il i liþ ki le ri nin dü zel me si, nor mal leþ me si bek le ne mez. Bu nun la il gi li B pla ný mý zý a çýk la mýþ týk. Tek - rar bu ra da a çýk la ma yý ge rek - siz bu lu yo rum. An ka ra / a a yük selt mek i çin Ýs ra il yö ne ti mi i le tar týþ - ma yý ter cih et ti ði ni dü þü nü yor. Li e ber - man ýn da bu yüz den ö zür di le mek i çin for mül ler a ra ma nýn ge rek siz ol du ðu nu, o - nun ye ri ne Ýs ra il in Tür ki ye yi ce za lan dý ra - cak gi ri þim le re o dak lan ma sý ge rek ti ði ni dü þün dü ðü ak ta rý lý yor. Ýs ra il in plan la dý ðý a dýmlardan birisi Er - me si ni is te mi yo ruz. Türk va tan daþ la rý na da Av ru pa va tan daþ - la rý na da bu ko nu da ki i ra de mi zi gös ter mek is ti yo ruz. Tür ki - ye nin Av ru pa Bir li ði ne tam ü ye ol ma sý ko nu sun da ki i ra de mi zi or ta ya koy ma mýz ge re ki yor. Bu nun bir i þa re ti de vi ze sis te mi - nin dü zel til me si o la cak týr. Þu an bu ko nu da bir sý kýn tý var. Tür - ki ye nin de en az Av ru pa Bir li ði ne ü ye ol ma yan baþ ka ül ke ler le ay ný mu a me le yi gör me si ni is ti yo ruz. Bu ko nu da Sa yýn Baþ ba - kan ýn ve Türk hü kü me ti nin de fa lar ca i fa de et miþ ol du ðu vi ze - ler ko nu sun da ki gö rü þü nü ta ma men pay la þý yo ruz. Ge ri ka bul an laþ ma sý nýn ve vi ze le rin ser best bý ra kýl ma sý nýn eþ za man lý o - la rak çö zü me ka vuþ ma sý ný ve bu nun her i ki ta raf i çin de tat - min e di ci bir þe kil de ger çek leþ ti ril me si ni is ti yo ruz. An ka ra / a a HE RON LAR SÖZ VE RÝ LEN TA RÝH TE TES LÝM E DÝL ME DÝ ÝN SAN SIZ ha va a ra cý He ron la rýn ta mi riy le il gi li so ru yu ce vap lar ken de Baþ ba kan Er do ðan, bu i þin bir ta ri hi ol du ðu nu söy le di. Er do ðan, Bu ve ri len ta rih te bun lar tes lim e dil me miþ tir. Ta mir, ba kým i le il gi li ve ri len bir tak vim ve bu tak vim de bun lar tes lim e dil me miþ tir. Þu an da o ra da ki bi zim in san sýz ha va a raç la rý mýz, bil di ðim ka da rýy la son o la rak 6 ta ney di, bun lar o ra da dýr. Ve bu 6 in san sýz ha va a ra cý nýn ta mir e di le rek za ten bi ze tes - li mi ge re kir, çün kü bun la rýn hep si nin pa ra sý ö den miþ - tir. Ve bu ba kým la rý da söz leþ me nin ge re ði dir ve bu ra - da da ö zel lik le ti ca ri ah lak nok ta sýn da bu nu çok ö nem - si yo ruz. Biz, þu an da sü rat le on la rýn bu ba kým la rý ný ya - pýp tes lim e de cek le ri i nan cý ný ko ru yo ruz de di. YAR DIM GE MÝ LE RÝ NÝ KO RU RUZ BAÞ BA KAN Er do ðan, El Ce zi re te le viz yo nu na ver di ði rö por taj da, Tür ki ye-ýs ra il i liþ ki le ri ne i liþ kin de ðer len - dir me ler de bu lun du. Er do ðan, Tür ki ye nin Ak de niz de sey rü se fer ser bes ti si nin sað lan ma sýy la il gi li so ru ü - ze ri ne, Þu an da Türk as ke ri ge mi le ri þüp he siz ki, bi - rin ci de re ce de ken di ge mi le ri ni ko ru mak la mü kel lef - tir. Bi rin ci de re ce de a dým bu. Ve bi zim o ra ya ya pa ca - ðý mýz in sa nî yar dým lar var dýr. Ve bu in sa nî yar dým la - rý mýz Ma vi Mar ma ra da ol du ðu gi bi ar týk her han gi bir sal dý rý ya uð ra ma ya cak týr de di. Baþ ba kan Er do ðan, Tür ki ye nin u lus lar a ra sý su lar da Ýs ra il in yap tý ðý yan - lýþ la rý yap ma ya ca ðý ný i fa de e de rek, Tür ki ye nin dev - let ter bi ye si za ten bu na mü sa a de et mez. Tür ki ye nin as ke rî ter bi ye si bu na mü sa a de et mez de di. Li e ber man: PKK yý des tek le riz Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný Li e ber man me ni ler le iþ bir li ði ni ko lay laþ tý ra cak a dým - lar o la cak. Bu ay i çe ri sin de ABD ye gi de - cek o lan Li e ber man ýn, Er me ni lo bi si tem - sil ci le riy le bir a ra ya gel me si ve Kon gre de Tür ki ye kar þý tý iþ bir li ði yap ma tek li fin de bu lun ma sý bek le ni yor. A tý la cak bu a dým, söz de Er me ni Soy ký rý mý nýn u lus la r a ra sý a lan da ta nýn ma sý na Ýs ra il in yar dým e de ce - ði an la mý na da ge li yor. Ay rý ca Að rý Da ðý ko nu sun da Tür ki ye ve Er me nis tan a ra sýn - da ki tar týþ ma da Ýs ra il, Er me nis tan ý des - tek le ye cek. Ha be re gö re Li e ber man ýn plan la rý a ra sýn da, iþ bir li ði yap mak ve müm kün o lan her a lan da des tek ver mek i çin PKK nýn Av ru pa da ki e le baþ la rý i le gö rüþ mek de bu lu nu yor. Bu top lan tý lar da PKK nýn Ýs ra il den, e ði tim ve si lah des te ði ol mak ü ze re as ke ri yar dým is te ye bi le ce ði be lir ti li yor. Ha be re gö re Li e ber man, Er - do ðan dan, Ýs ra il i le uð raþ ma nýn a cý sý ný çý - kar ta cak bir be del a la ca ðýz. Tür ki ye bi ze say gý ve ne za ket gös ter se i yi o lur de di ði ak ta rý lý yor. Tel Aviv / cihan Ankara Hacettepe Hastanesi Baþhekimliðine... Hacettepe Hastanesinin Endokrinoloji Bölümüne randevu almak üzere gittim. Aðustos ayý için randevularýn dolduðunu öðrendim. Sekreterin yan tarafýnda özel muayene yazan bankodan doçent ve profesörlerin özel muayenehanesinde muayene o- labileceðimi öðrendim. Daha sonraki bir tarihte, muayene için, mesai saatleri haricinde verilen randevu saatimde Prof. Dr. Miyase Bayraktar Hanýmefendiyi Cinnah Caddesi ndeki özel muayenehanesinde ziyaret ettim. Þikâyetimiz, kemiklerin normalden biraz daha ince olmasý hasebiyle ileride kemik erimesi gibi bir sorunla karþýlaþmaktan duyduðumuz endiþe idi. Endokrinoloji doktoru o- lan Miyase Haným bunu tesettürlü olmama baðladý ve yine tesettürlü olmam hasebiyle rencide edici sözler söyledi ve beni muayene etmedi. Miyase Bayraktar ýn özel muayenehanesinde görmüþ olduðum bu muameleden dolayý son derece müteessir oldum. Miyase Haným ýn tezine göre, mütesettire olmam sebebiyle güneþten yararlanamýyormuþum. Bunun böyle olmadýðýný diðer bir çok uzmandan aldýðýmýz bilgiler doðrultusunda gayet rahat söyleyebiliriz. Ki zaten öyle olsa idi, bütün mütesettire hanýmlarda kemik sorunlarý olmasý gerekirdi. Doktorlarýmýzýn hastalarý inancýndan, giyiminden, kuþamýndan ve düþüncesinden dolayý yargýlamaksýzýn ve ayrýmcýlýk yapmaksýzýn muayene etmeleri temennisiyle... ZEYNEB ARSLAN (0507) Çö züm den ya na yýz, a ma ÝLK res mî yurt dý þý zi ya re ti ni KKTC ye ya pan TBMM Baþ ka ný Ce mil, Çi çek, Biz Kýb rýs ta çö - züm den ya na yýz, a ma çö züm di ye or ta ya ko nu lan þey i le ri de da ha bü yük çö züm süz lü ðe yol aç ma ma lý, sü rek li ol ma lý de di. KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu, gü nü bir lik res mî zi ya ret i çin KKTC ye ge len TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek ve be ra be rin de ki mec lis he ye ti i le bir a ra ya gel di. Mec lis Baþ ka ný Çi - çek, yýl lar dýr Kýb rýs so ru nu nun çö zü mü ça ba la rý nýn sür dü ðü ne dik ka ti çe ke rek, Tür ki ye o la rak ü mit e - di yo ruz ki si zin li der li ði niz de gö rüþ me ler de bir çö - zü me u la þý la cak de di. BM ça tý sý al týn da çö zü mü ne uð ra þý lan en u zun so ru nun Kýb rýs so ru nu ol du ðu nu i fa de e den Çi çek, çö züm süz lü ðün so rum lu su nun KKTC ve Tür ki ye ol ma dý ðý, Rum ta ra fý ol du ðu hal - de bu nu an lat mak ta geç miþ te zor la nýl dý ðý ný söy le di. Çi çek, Biz Kýb rýs ta çö züm den ya na yýz, a ma çö züm di ye or ta ya ko nu lan þey i le ri de da ha bü yük çö züm - süz lü ðe yol aç ma ma lý, sü rek li ol ma lý. E ðer bu ol ma - ya cak sa bu nu da her ke sin gör me si lâ zým. Çö züm ol ma ya cak sa ol ma sý ný zor la ma nýn fay da sý yok. Bu za man kay bý o lur di ye ko nuþ tu. Lefkoþa / a a Kor ge ne ral E röz tu tuk lan dý ÝN TER NET an dý çý da va sý kap sa mýn da hak - kýn da ya ka la ma em ri bu lu nan Kor ge ne ral Meh - met E röz tu tuk lan dý. Ýs tan bul Mer kez Ko mu tan - lý ðý na tes lim ol duk tan son ra Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si ne ge ti ri len E röz, Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si ne çý ka rýl dý. Du ruþ ma - da kim lik tes pi ti ya pý lan E röz e, Mah ke me He ye ti Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ö ze se ta ra fýn dan ya sal hak la rý ha týr la tý la rak, ya ka la ma em ri ne kar þý be - ya ný a lýn dý. Mah ke me he ye ti, E röz ün ce bir ve þid det kul la na rak Tür ki ye Cum hu ri ye ti hü kü me - ti ni or ta dan kal dýr ma ya ve ya gö rev le ri ni yap ma - sý ný kýs men ve ya ta ma men en gel le me ye te þeb büs et mek i le te rör ör gü tü yö ne ti ci si ol mak suç la - rýn dan tu tuk lan ma sý ný ka rar laþ týr dý. Ýs tan bul / a a Ül ke ne dön ve he sap ver E NER JÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Cem U zan ve a i le sini ül ke ye dön üp, he sap ver me ye çaðýrdý. Ba kan Yýl dýz, Kay se ri nin Ta las il çe sin de kýl dý ðý Cu ma na ma zý son ra sýn da, U lus la ra ra sý Ha - kem He ye ti ö nün de, E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba - kan lý ðý o la rak kar þý kar þý ya gel dik le ri Cem U zan ýn, 2002 se çim le rin den ön ce yü rüt tü ðü se çim ça lýþ ma - la rý na de ði nerek þun la rý söy le di: 2002 yý lý ný ha týr la - yý nýz. U lu sal si ya se ti sa de ce bir ek mek a ra sý dö ne re in dir ge me ye ça lý þan la rýn al dý ðý bir ce vap týr bu da - va nýn so nu cu ay ný za man da. O in san la rýn (Cem U - zan), hi tap et ti ði va tan daþ la rý mý za, her za man sað - du yu su na ve sez gi si ne i nan dý ðý mýz va tan daþ la rý mý - za o lan bor cu nu ö de mek a dý na, si ya si sý ðýn ma yap - tý ðý ül ke den Tür ki ye ye dön me si ni bek li yo rum. Bu, en a zýn dan, biz le ri sev me se de o ar ka daþ lar, hi tap et ti ði va tan daþ lar a dý na ül ke ye dön me si la zým ve bu ra da he sap ver me si la zým. Bu ra da ki mah ke me le - rin ver di ði ka ra rýn uy gu lan ma sý na da say gý gös ter - me si la zým. Bi zi ö zel ha ya tý il gi len dir mez, a ma ö zel ha ya tý nýn da va tan daþ la rý mý zýn nez din de na sýl bir duy gu ya rat tý ðý ný hep be ra ber gö rü yo ruz. O yüz den be nim va tan daþ la rým a dý na yap tý ðým çað rý, ül ke si ne dö nüp bu ra da he sa bý ný ver me si dir. Kayseri / a a

5 Y HABER AB anayasalarý, yeni anayasaya ýþýk tutacak TÝB de yeni düzünleme TELEKOMÜNÝKASYON Ýletiþim Baþkanlýðýnda (TÝB), iletiþim tesbiti yapan Teknik Daire Baþkanlýðý kaldýrýlarak yerine Teknik Ýþletme ve Bilgi Sistemleri daire baþkanlýklarý kuruldu. Baþbakanlýkça hazýrlanan Telekomünikasyon Yoluyla Yapýlan Ýletiþimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Deðerlendirilmesi ve Kayda Alýnmasýna Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðýnýn Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, Resmî Gazetenin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Deðiþiklikle artan iþ yükü ve hizmetin gereklilikleri gözetilerek altyapý, yazýlým, donaným ve verilere iliþkin iþlevler ayrýþtýrýlarak ilgili daire baþkanlýklarýna verildi. Ýþlevsel a- maçla gerçekleþtirilen yönetmelik deðiþikliðine, kurumlarýn talepleri de gözetilerek veri formatlarýna iliþkin bazý teknik düzenlemeler de eklendi. Düzenlemeyle telekomünikasyon yoluyla yapýlan iletiþim tesbiti, dinlenmesi ve sinyal bilgilerinin deðerlendirilmesi ve kayda alýnmasý konularýnda teknik iþleri yürüten Teknik Daire Baþkanlýðý kaldýrýlarak yerine Teknik Ýþletme ve Bilgi Sistemleri daire baþkanlýklarý kuruldu. Ankara / aa Teröristler þantiye bastý, 4 iþçi kaçýrýldý SÝÝRT ÝN Þirvan ilçesinde baraj þantiyesini basan teröristler araçlarý ateþe verdi, 4 iþçiyi de beraberinde götürdü. Ýlçede yapýmý devam eden Þirvan Barajý ný gece geç saatlerde bir grup PKK lý terörist bastý. 1 araç ve 8 iþ makinesini ateþe veren teröristler, 8 iþçiyi de yanlarýna alarak olay yerinden uzaklaþtý. Daha sonra iþçilerden dördünü serbest býrakan teröristler, gece karanlýðýndan da faydalanarak izlerini kaybettirdi. Bölgede geniþ çaplý operasyon ve soruþturmanýn yapýldýðý ifade edildi. Siirt / cihan 3 PKK lý teslim oldu PKK terör örgütünden kaçan biri kadýn 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, Irak ýn kuzeyindeki terör örgütü PKK ya ait kamplardan kaçan yaþlarý 17 ile 18 a- rasýnda deðiþen biri kadýn 3 terörist Habur Sýnýr Kapýsý nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alýnmasý için Silopi Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna götürüldü. Þýrnak / aa Düðün dönüþü kaza: 2 ölü, 11 yaralý HATAY DA bir düðünden dönenleri taþýyan minibüsün þarampole yuvarlanmasý sonucu biri çocuk 2 kiþi öldü, 11 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ýskenderun Denizciler beldesinde düzenlenen bir düðünden dönenlerin bulunduðu Ömer Akdað (42) yönetimindeki 31 M 0255 plâkalý minibüs, Antakya-Ýskenderun karayolunun 15. kilometresindeki Bölge Trafik Þube Müdürlüðü önünde þarampole yuvarlanarak takla attý. Kazada, Esiye Güven (54) o- lay yerinde, 6 yaþýndaki Birsen Akdað ise kaldýrýldýðý Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Týp Fakültesi Hastanesinde öldü, Ömer (42), Ayþe (28), Ali (30), Osman (29), Hilal (17), Meryem (49), Bilal (24) ve Hacer Akdað (35) ile Halil Güven (31), Güldane Güven (27) ve Hülya Akkol (44) yaralandý. Yaralýlar, MKÜ Týp Fakültesi ile Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Hatay / aa Üstün: Kýlýçdaroðlu uluslar arasý sisteme selâm mý çakýyor? TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun, hükümetin Ýsrail politikalarýný eleþtiren sözlerine tepki gösterdi. Üstün, yaptýðý açýklamada, Mavi Marmara gemisine uluslar arasý sularda saldýrý konusunda Türkiye nin almýþ olduðu kararlara karþý Ýsrailli sözcülerin kýsmen tepki gösterdiklerini belirterek, en sert tepkiyi ise þaþýlacak þekilde CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun gösterdiðini öne sürdü. Üstün, Ýsrail in sözcülüðünü yaparcasýna, hatta daha da ileri giderek, bu hükümete karþý holigan ifadesini kullanmasý, bu hükümete karþý aðzýndan kan damlýyor gibi sert ifadeler kullanýlmasý, gerçekten acaba sayýn Kýlýçdaroðlu uluslar arasý sisteme selam mý çakýyor algýsý oluþturuyor bizde dedi. Sakarya / aa TÜRKÝYE DE yeni Anayasa yapýlmasýný tartýþýrken, bu çalýþmalarda yararlanmak üzere bazý ülkelerin anayasalarý Türkçeye çevrildi. Alýnan bilgiye göre, Adalet Bakanlýðý, bazý AB üyesi ülkelerin anayasalarýný Türkçeye çevirerek kitap haline getirdi. Kitapta; AB ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Ý- talya, Ýrlanda, Ýspanya, Hollanda, Polonya ve Portekiz in anayasalarý yer alýyor. Kitabýn, AB uyum çalýþmalarýna yönelik olarak ülkemizde yapýlacak Anayasa deðiþikliðine ýþýk tutmak amacýyla AB üyesi bazý ülkelerin orijinal Anayasa metinlerinin Türkçe ye çevrilerek yayýnlandýðý ifade edildi. Bu çalýþmalara; Meclis uzmanlarý Doç.Dr. Ahmet Yýldýz ve Dr. Fahri Bakýrcý, Ýspanya Anayasasý ve Kongre Ýçtüzüðü nü Türkçe ye çevirerek katýldý. Kitap haline getirilen çalýþma, Yasama Derneði (YASADER) ve Ýspanya nýn Ankara Büyükelçiliðinin katkýlarýyla basýldý. Kitabýn önsözünü Ýspanya nýn Ankara Büyükelçisi Cristobal Gonzales- Aller Jurado yazdý. Kitapta, Ýspanya Kongre Ýçtüzüðü ne de yer veriliyor. TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ýyimaya, Norveç ve Güney Kore Anayasalarýnýn da Türkçeye çevrilmesi teklifinde bulundu. Yetkililer, yayýnlarýn, 1 Ekim de baþlayacak Anayasa çalýþmalarý açýsýndan önemli olduðunu, bu kaynaklardan yararlanýlacaðýný ifade etti. Ankara / aa YAÞ kararýyla ordudar uzaklaþtýrýlan subay ve astsubaylar, yýllar sonra yeni kimlikleriyle tekrar orduevine girmenin mutluluðunu yaþýyor. Adanalý Kerim Akçakoyun (solda) Ömer Faruk Setrek, (ortada) ve Alattin Yalçýn yeni kimlikleriyle orduevine girmenin mutluluðunu yaþadýklarný söyledi. FOTOÐRAF: AA Yýllar sonra orduevine girdiler YAÞ KARARLARIYLA ORDUDAN UZAKLAÞTIRILAN SUBAY VE ASTSUBAYLAR YILLAR SON- RA YENÝ KÝMLÝKLERÝYLE TEKRAR ORDUEVLERÝNE GÝRMENÝN MUTLULUÐUNU YAÞIYOR. 12 EYLÜL 2010 tarihinde yapýlan referandumunun ardýndan Yüksek Askerî Þûrâ (YAÞ) kararlarý veya yargý denetimine kapalý iþlemlerle Türk Silâhlý Kuvvetlerden (TSK) iliþiði kesilenlere emeklilik ya da kamuda istihdam imkâný getiren Sözleþmeli Erbaþ ve Er Kanunu nun Mart ayýnda yürürlüðe girmesiyle Millî Savunma Bakanlýðý na müracaat eden eski subay ve astsubaylar haklarýna tek tek kavuþuyor. Farklý kurumlarda iþe baþlatýlan, ancak TSK kadrosunda görülen eski subay ve astsubaylara, Türk Silâhlý Kuvvetleri (TSK) kimliði ile silâhlarý ve pasaportlarý verildi. Haklarý iade edilen eski subay ve astsubaylarý en çok mutlu eden ise yýllar sonra da olsa orduevlerine adým atmalarý oldu. Disiplinsizlik gerekçesiyle TSK dan uzaklaþtýrýlan Adanalý Kerim Akçakoyun (48), yaptýðý açýklamada, 15 Eylül 1980 de TSK da astsubay olarak göreve baþladýðýný daha sonra subaylýk sýnavýný kazanarak 17 yýl subay olarak görevine devam ettiðini söyledi. 16 Haziran 1998 de, disiplinsizlik gerekçesiyle YAÞ kararýyla ordudan uzaklaþtýrýldýðýný anlatan Akçakoyun, 13 yýl aradan sonra çýkarýlan kanundan yararlandýðýný ve uzun aradan sonra ilk kez orduevine girmenin onurunu yaþadýðýný söyledi. Akçakoyun, Askeri kimliðimiz, pasaportumuz ve silahýmýz verildi. Hükümetimize ve yasayý çýkaranlara çok teþekkür ediyorum. Yýllar sonra da olsa haklarýmýzýn iade edilmesi bizleri onure etti dedi. ANKARA Üniversitesi nde öðrencilerin notla tehdit edilerek, Anýtkabir i ziyarete zorlandýklarý iddia edildi. Yeni Þafak yazarý Hilal Kaplan, dün üç yakýný Ankara Üniversitesi nde öðrenci olan bir okurundan aldýðý mektubu köþesinde paylaþtý: Geçen yýl kuzenim Ankara Üniversitesi ni kazandý. Kendisine katýlýmýn zorunlu olduðu üç günlük bir seminerden bahsedilmiþ. Seminerin son günü yapýlacak o- lan Anýtkabir ziyaretinin de zorunlu olduðunu eklemiþler. Bu ziyarete gelinmemesi KANUNUN VERDÝÐÝ HAKLARI ÝSTÝYORUZ Kendisinin emeklilik talebinde bulunduðunu belirten Akçakoyun, uygulamada bazý sýkýntýlar yaþadýklarýný ifade ederek, þöyle konuþtu: Yasa bizi, TSK dan uzaklaþtýrýldýðýmýz tarihten yasanýn çýktýðý tarihe kadar çalýþmýþ olarak gösteriyor. Ancak, þu ana kadar bu dönemlere ait ekonomik anlamda hiç bir hakkýmýzý alamadýk. Geçmiþe dönük maaþlarýmýzý da alamadýk. Kanunun bize verdiði haklarý istiyoruz. Sadece kanunda ayrýldýðý tarihten yasanýn çýktýða tarihe kadar e- mekli olanlara emekli ikramiyesi ödenir ibaresi var. Ben ayrýlalý 13 yýl oldu. Yýpranmayla beraber 21 yýlý buluyor. Devletimiz bana sadece 9 yýllýk ikramiye verecek dedi. Geçmiþ yýllarda çýkarýlan yasalarda haklarýn tamamen iade edildiðini belirten Akçakoyun, 1960 darbesinde Silâhlý Kuvvetler den uzaklaþtýrýlan personele, tüm haklarý, maaþlarý faiziyle geri ödendi darbesinden sonra görevden uzaklaþtýrýlan eðitim kadrosundaki öðretmenler çýkan bir kanunla geriye dönük maaþlarýný aldý. Ben 13 yýllýk bir maðduriyetin karþýlýðýný istiyorum diye konuþtu. Kendilerine verilen TSK kimliðinde ayrýldýklarý tarihteki rütbelerinin yazýldýðýna dikkati çeken Akçakoyun, Bazý arkadaþlarýmýzýn öðrencileri bile yarbay ve binbaþý rütbesine ulaþmýþken onlarýn kimliklerinde ayrýldýðý rütbesi yazýyor. Buradaki sýkýntýlar da giderilmeli diye konuþtu. Ankara / aa Memur-Sen, anayasa çalýþmasýný açýklýyor MEMUR-SEN, yeni anayasaya yönelik çalýþmasýný tamamladý. Araþtýrma sonuçlarý, referandumun yýldönümü olan 12 Eylül Pazartesi günü, düzenlenecek bir panelle açýklanacak. Memur-Sen in yaklaþýk 50 bin kiþiyle anket ve 61 kanaat önderiyle yüz yüze görüþme suretiyle gerçekleþtirdiði Yeni Anayasa Araþtýrmasý nda, hazýrlanacak Anayasanýn öncelikleri, yargýdaki çeþitlilik, anayasanýn hazýrlanmasý sürecindeki katýlýma yönelik sorularla toplumun beklentileri tespit edildi. Araþtýrmanýn sonuçlarýnýn açýklanacaðý 12 Eylül de, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu nun açýþ konuþmasý ve araþtýrmanýn sunumunu yapmasýnýn ardýndan, Sahadan Yeni Anayasaya konulu bir de panel gerçekleþtirilecek. Moderatörlüðünü Doç. Dr. Osman Can ýn yapacaðý panele Prof. Dr. Sacit Adalý, Prof. Dr. Mehmet Turhan, Prof. Dr. Yavuz Atar, Dr. Murat Yýlmaz ve Gazeteci Cemil Ertem konuþmacý olarak katýlacak. Panelde, araþtýrmanýn yapým süreci, sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi ve çapraz deðerlendirmeler ele alýnacak. Ankara / cihan BELÝRSÝZLÝKLER GÝDERÝLMELÝ YAÞ maðduru eski Hava Astsubay Ö- mer Faruk Setrek (48) de devlete yarým kalan hizmet borcunu yeni atandýðý A- dana Defterdarlýðý nda tamamlayacaðýný kaydetti. Yasada olmasýna raðmen uygulamada henüz hayata geçirilmeyen haklarýnýn olduðunu Setrek, Geriye dönük maaþlarýmýz, OYAK primleri ve emeklilik konusundaki belirsizlik giderilmeli. TSK dan ayrýldýktan sonra sýkýntýlý günler geçiren arkadaþlar emekli sandýðýndaki parasýný çekmek zorunda kaldýlar. Yasadan sonra emekli olmak istediklerinde ise 50 bin liraya kadar borçlarý çýkarýlýyor. Bu arkadaþlarýmýz için de düzenleme yapýlmalý dedi. HAKLARI VERÝLMEYEN GÝZLÝ MAÐDURLAR VAR 1998 yýlýnda YAÞ kararýyla TSK ile i- liþiði kesilen eski Jandarma Astsubay Alattin Yalçýn (41) ise yeni düzenlemeden sonra Adana Defterdarlýðý na tayininin çýktýðýný ifade etti. Henüz görevinin ne olacaðýnýn netleþmediðini kaydeden Yalçýn, kendilerine verilen haklarýn gizli YAÞ maðdurlarýna da verilmesini istedi. Yalçýn, TSK da gizli YAÞ denilen, yargý kararý olmadan, birlik komutanýn teklifi, kuvvet komutanýn kabulü, bakanýn onayýyla, YAÞ kararý olmadan uzaklaþtýrýlan yaklaþýk 500 kiþi daha var. Onlara da haklarý iade edilmeli diye konuþtu. Not tehdidiyle Anýtkabir ziyareti durumunda, bunun ders durumuna yansýyacaðý, Anýtkabir i ziyaret etmeyen öðrencinin okulunu bitiremeyeceði ve mezun olamayacaðý bildirilmiþ... Bu yýl da iki kardeþim, Ankara Üniversitesi ni kazandý. Kayýttan sonra fakültelerinin öðrenci baþkanlarý Eylül de eðitim semineri olduðunu ve katýlýmýn zorunlu olduðunu söylemiþ. 19 Eylül, yani seminerin son günü de zorunlu Anýtkabir ziyareti olacaðýný, gelmeyenlerin okullarýndan mezun olamayacaklarýný söylemiþ. Bu sene katýlmazsanýz, seneye mecbur katýlýrsýnýz denmiþ. Bu ziyaretten not da veriliyormuþ. Anladýðým kadarýyla öðrencileri notla tehdit ederek bu ziyareti gerçekleþtiriyorlar. Kaplan, yüksek öðrenim mezunu olma þartlarý arasýnda Anýtkabir ziyareti bulunmadýðýný hatýrlatarak, Ankara Üniversitesi yönetimine, ayrý bölümleri kazanmýþ üç öðrencilerinin maruz kaldýðý bu emrivakinin ne demek olduðunu sorarak, cevaplarýný beklediðini kaydetti. Ýstanbul / Yeni Asya 5 Füze Kalkaný ndaki sorular Birleþmiþ Milletler in Mavi Marmara Raporu, Suriye ve Libya daki geliþmelerin verdiði yoðun gündem arasýnda ABD tarafýndan NATO ya tahsis edilen erken uyarý radarýnýn Türkiye ye konuþturulmasýnýn meydana getireceði sonuçlar itibariyle gereðince tartýþýlmadý, ya da tartýþýlmasý deðiþik yollarla önlendi. Yani, gözden kaçýrýldý. Doðrudan Ýran ýn hedefi haline getirdiði ve Ýsrail i koruma amaçlý olduðu söylenen projenin Dýþiþleri Bakanlýðý ndan tarafýndan BM Mavi Marmara raporunun resmen açýklanmasýndan bir gece önce Türkiye nin NATO füze savunma sisteminde yer alacaðýnýn belirtilmesinden sonra gelen sönük tepkiler hayli düþündürücü. Bu açýklamanýn ardýndan Ýran ýn tepkisi ise pek dikkate alýnmadý. Oysa Ýran Meclisi Millî Güvenlik ve Dýþ Politika Komisyonu Baþkaný Alaaddin Burucerdi, Müslüman ülkeler, iþbirliði ve imkânlarýný birleþtirme yoluya birbirlerine olan güveni arttýrarak güvenliklerini saðlamalý ve bölgede güvenliði azaltacak bir duruma izin vermemeli açýklamasýný yapmýþtý. Aslýnda diðer vahim olan durumda þu: Türkiye, ABD nin devreye girip, BM nin Mavi Marmara raporunu engelleyeceðini düþünerek NATO nun füze savunma sisteminde yer alacaðýný açýklamasý oldu. Türkiye nin beklentisi boþa çýkarken, rapor önce basýna sýzdýrýldý, sonra da resmen açýkladý. Füze Kalkaný nýn esas amacý þöyle özetlenebilir. Dünyanýn herhangi bir bölgesinden ABD, Ýngiltere ve Ýsrail e (tabiî bu NATO ülkeleri olarak ifade ediliyor) veya çýkarlarýna yönelik saldýrýlarýn hedefine u- laþmadan tespiti yapýlacak ve havada imha edilecek. ABD, Avrupa da bu sistemin kurulacaðý merkez için yer arayýþý içindeydi. Ancak ABD projesi olarak tepki çekince proje NATO Projesi olarak ortaya çýktý. Geçtiðimiz yýl Lizbon da gerçekleþtirilen NATO Devlet ve Hükümet Baþkanlarý Zirvesi nde yeni stratejik konsepti kabul etmiþti. Yeni Konsept NA- TO nun caydýrýcýlýðýnýn güçlendirilmesini teminen atýlacak adýmlarý ortaya koymuþtu. Dýþiþleri Bakanlýðýnýn açýklamasýna göre, Türkiye nin sistemin en kilit parçasý olan erken uyarý radarlarýna ev sahipliði yapacaðý kesinleþti. Radarlarýn Diyarbakýr-Pirinçlik e konuþlandýrýlacaðý belirtilse de tam bir netlik yok. Radarlarýn hareket halinde olup olmayacaðý belli deðil. Komutanýn kimde olacaðý da bilinmiyor. Füze kalkaný gündeme geldiðinde Türkiye nin öne sürdüðü þartlarýn yerine getirilip getirilmediði de henüz belli deðil. Geçtiðimiz yýl gündeme ilk geldiðinde birçok endiþe ve tehlikeye dikkat çekilmesine raðmen birçok soru gündeme gelmiþti. Türkiye ýsrarla, Bunun Ýran la ilgisi yok tezini iþlemiþ. Gül ve Erdoðan NATO belgelerinde Ýran adýnýn zikredilmesini istememiþti. Ancak Fransýz Cumhurbaþkaný Sarkozy, Biz kediye kedi deriz diyerek füze kalkanýnýn hedefini üstü kapalý açýklamýþtý. Þimdi þu sorunun cevabý verilmiyor. Türkiye nin ileri sürdüðü þartlarla ilgili ne tür geliþmeler oldu da, sistemin kurulmasý için onay verildi? Bir soru da þu: Füze Kalkaný nýn Türkiye de konuþlandýrýlmasý Türkiye ye ne getirir, ne götürür? Ý- þin uzmanlarý getirisinin götürüsünden çok az olacaðýný söylüyorlar. Bütün bu sorular cevap beklerken, Türkiye bu meseleyi tartýþamýyor. Ýleri de Türkiye için bir tehdit olup olmayacaðý ve Türkiye nin NATO ülkelerinden bir güvence alýp almadýðýný kimse bilmiyor. Bu sorular Baþbakan Erdoðan a sorulduðu ise meselenin Türkiye de bir radar üssünün kurulmasý olayý olduðunu söyleyerek cevaplandýrýyor. Bu sistemin Ýsrail i korumak için yapýldýðý yorumlarýnýn ve Ýran dan gelen tepkilerin hatýrlatýlmasý üzerine, Bu konu, Türkiye de bir radar üssünün kurulmasý olayýdýr ve bu radar üssünün kurulmasý NATO çerçevesi içerisinde yapýlan bir süreçtir. Bizler de bir NATO ülkesi olmak suretiyle bu konunun en uygun neresiyse, bunu gerek Silâhlý Kuvvetlerimiz gerek Dýþiþlerimiz çalýþmalarýný azamî ölçüde en ince detayýna kadar yapýldý ve hâlâ da bu çalýþmalar yapýlýyor diye cevaplandýrýrken, Türkiye yi sýkýntýya sokacak bir adýmýn söz konusu olmadýðýný söylemekle yetiniyor. Gelen eleþtirileri ise Bunlarýn hepsi sadece basit kulislerdir. Atýlan adýmýn biz bölgemiz için önemli olduðunu düþünüyoruz ve bunun için de bu konuda hükümet olarak en geniþ mânâda da istiþare yaparak kararýmýzý vermiþ bulunuyoruz diye cevaplandýrýyor. Cumhurbaþkaný Gül ise Moskova da bu sistemin savunma amaçlý ve silahlara karþý olduðunu söyledi. Projenin sadece devletle ilgili olmadýðýný bazý teknolojilere sahip devlet dýþýndaki bazý örgütler le ilgili olduðunu söyleyerek farklý bir yaklaþým ortaya koyuyor. Bu aþamada þuna da dikkat çekmek lâzým. NA- TO nun bu füze kalkanlarý önce Çek Cumhuriyetine sonra da Polonya ya kurulmasý düþünülmüþ, iki ülke halkýnýn tepki göstermesi üzerine kalkanlar bu ülkelere kurulamamýþtý. Sonra Türkiye ye kurulmasý gündeme geldi, tepki gelmeyence de ve Türkiye de kurulmasý kararý alýndý. Ancak milletin bu iþten fazla haberi olmadýðý için tepkiler neredeyse yok denecek kadar az. Bunu dikkate alan DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek bir konuyu gündeme getirdi. Türkiye ye konuþlandýrýlmasý düþünülen Füze Kalkaný konusunda halk oylamasý yapýlmasýný teklif etti ve Böyle bir kararýn mutlaka halk oylamasýndan geçirilmesi konusunda herkesi uyarýyorum ikazýnda bulundu. Özetle, NATO füze savunma sisteminin Türkiye ye konuþlandýrýlmasý ile ilgili birçok soru var, ama cevaplarý verilmiyor, verilemiyor. Milleten hiçbir þey gizlenmemeli.

6 YURT HABER Y 6 HABERLER Samatya Hastanesi depreme karþý güçlendirildi ÝS TAN BUL Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan Ýs tan bul E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde 2008 yý lýn da baþ la tý lan ye ni le me ve dep rem güç len dir me ça - lýþ ma la rý ta mam lan dý. Tür ki ye nin en es ki sað lýk ku ru luþ la rýn dan bi ri o lan Ýs tan bul E ði tim ve A - raþ týr ma Has ta ne si es ki a dýy la SSK Sa mat ya Has ta ne si ye ni bir dö ne me gi ri yor. Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan has ta ne de 2008 yý lýn da baþ la tý lan ye ni le me ve güç len dir me ça lýþ ma la rý ta mam lan dý. 1. ve 2. blok ta ya pý lan dep rem güç - len dir me, ye ni le me ve ka pa si te ar tý rý mý ça lýþ ma - la rý na bu gü ne ka dar yak la þýk 9 mil yon 716 bin TL har can dý. Ya pý lan ye ni le me ya tý rý mý i le lüks bir gö rü nü me ka vu þan has ta ne, tek ki þi lik ve çift ki þi lik o da la rý i le dik kat le ri ü ze ri ne çe ki yor. Üç yýl ön ce baþ la tý lan dep rem güç len dir me ve ta di - lat ça lýþ ma la rý so nu cun da 1. ve 2. blok ta a me li - yat ha ne den la bo ra tu va ra, be yin cer ra hi sin den has ta o da la rý na, ça ma þýr ha ne den mut fa ða ka dar pek çok bö lüm ye ni len di. Has ta ne nin 1. ve 2. blo ðun da top lam 211 ya tak, 3 tek ki þi lik,106 çift ki þi lik o da bu lu nu yor. Ýs tan bul / ci han Kun dak la nan o to mo bil a lev a lev yan dý BAÐ CI LAR DA, kim li ði be lir siz ki þi ya da ki þi - ler ce kun dak la nan park ha lin de ki o to mo bil a - lev a lev yan dý. E di ni len bil gi ye gö re, o lay, sa at sý ra la rýn da Yüz yýl Ma hal le si Bar ba ros Cad de si 1 nu ma ra nýn ö nün de mey da na gel di. Park ha lin de ki a ra cýn ü ze ri ne ben zin dök tü ðü ö ne sü rü len þa hýs lar a ra cý a te þe ver dik ten son ra o lay ye rin den hýz la u zak laþ tý. Bu sý ra da çev re - de ki a part man lar da o tu ran va tan daþ lar da gü - rül tü yü du ya rak dý þa rý çýk tý. O to mo bi lin yan dý - ðý ný fark e den ma hal le sa kin le ri, du ru mu he - men po li se ve it fa i ye e kip le ri ne bil dir di. O to - mo bi lin ta ma mý ný sa ran a lev ler it fa i ye e kip le ri ta ra fýn dan sön dü rül dü. An cak a raç kul la ný la - maz ha le gel di. Çev re de ge niþ gü ven lik tedbiri a lan po lis ler, bir sü re de lil in ce le me si yap tý. O - lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor. Ýs tan bul / ci han Þan lý ur fa da as ke rî a raç dev ril di: 12 ya ra lý ÞAN LIUR FA NIN Su ruç il çe sin den Mür þit - pý nar Sý nýr Ka pý sý nda nö bet tu tan as ker le ri ta - þý yan as ke rî a raç dev ril di. Ka za da i ki si a ðýr 12 as ker ya ra lan dý. Ha fif ya ra lý 7 as ker Su ruç Dev let Has ta ne si ne, a ra la rýn da du ru mu a ðýr o lan i ki as ker i le bir lik te 5 i de Þan lý ur fa Ba lýk - lý göl ve 500 Ya tak lý Dev let Has ta ne si ne kal dý - rý la rak te da vi al tý na a lýn dý. Þan lý ur fa / ci han Mar din, þim di de ma ða ra tu riz mi ne yö ne li yor KÜL TÜR ve i nanç tu riz mi kap sa mýn da son yýl lar da ö nem li tu rizm mer kez le rin den bi ri ha li ne ge len Mar din, þim di de do ðal ma ða ra tu riz mi ne yö ne li yor. Mar din Va li li ði, 7 bin yýl lýk ta ri hî þe hir de bu lu nan an tik ça ða a it ma ða ra la rý tu riz me ka zan dýr mak i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Va li Tur han Ay vaz, zen gin kül tür le ri ve ta ri hi do ku su i le dün ya nýn sa yý lý tu rizm þe - hir le ri a ra sýn da bu lu nan Mar din de ma ða ra tu riz mi ni ge liþ tir mek i çin ça lýþ ma baþ lat týk la - rý ný söy le di. Mar din in tu rizm po tan si ye li nin da ha da ar ta ca ðý ný be lir ten Ay vaz, Ý nanç tu - riz mi i le son yýl lar da yýl dý zý par la yan Mar din de yüz ler ce ta ri hî ma ða ra bu lun mak ta dýr. Þe hir mer ke zin de ve il çe ler de çok sa yý da ma ða ra keþ - fet tik. Bin ler ce yýl dan kal ma ma ða ra lar da çok ö nem li ta rih le rin iz le ri ni or ta ya çý kar dýk. Mar - din in üs tün de de ta rih, al týn da da ta rih ya tý yor. Bu zen gin li ði dün ya ya ta nýt mak i çin ça lý þý yo - ruz de di. Mar din i yýl da or ta la ma 1 mil yon yer li ve ya ban cý tu ris tin zi ya ret et ti ði ni vur gu - la yan Ay vaz, ma ða ra tu riz mi nin baþ la ma sýy la bu sa yý nýn i ki ye kat la na bi le ce ði ni kay det ti. Ay vaz, Mar din de 40 a det ma ða ra bu lun mak - ta dýr. Ma ða ra lar þeh rin al týn dan ge çip ka le ye ka - dar çýk mak ta dýr. Yak la þýk 3-4 km u zun lu ðun da ta ri hi ma ða ra lar bu lun mak ta dýr. Bin ler ce yýl ön ce bu ma ða ra lar in - san lar ta ra fýn dan kul la nýl dý. Biz bu ma ða ra la rý tu riz me ka zan dýr mak is ti - yo ruz. Ö nü müz de - ki yýl i çin de ma ða - ra la rý tu riz me aç - ma yý he def li yo ruz a çýk la ma sý ný yap - tý. Mar din / a a ÝS TAN BUL ge ne lin de ö zel lik le 2011 yý lý ba þýn - dan i ti ba ren gün dem de o lan böl ge ler a ra sýn da Av ru pa Ya ka sý nda Kü çük çek me ce, Hal ka lý, Ba sýn Eks press Yo lu ve A ya za ða böl ge le ri ge - lir ken, A na do lu Ya ka sý nda A ta þe hir, Kar tal, Pen dik, San cak te pe gi bi böl ge ler ge li yor. TSKB Gay ri men kul De ðer le me A.Þ Ku - rum sal De ðer le me Mü dü rü Mak bu le Yö nel Ma ya, Ýs tan bul da ge liþ mek te o lan böl ge le re i - liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, 1/ Çev re Dü ze ni pla ný na gö re, Ýs tan bul da ye ni ko nut a - lan la rý nýn a çýl ma sý nýn ö nem arz et ti ði ni, Av ru - pa ya ka sýn da Si liv ri-bü yük çek me ce Gö lü ak - sýn da D-100 ve TEM o to yol la rý a ra sýn da ka lan böl ge de, Si liv ri nin ba tý sýn da De ðir men köy ve Çan ta da, Ha dým köy de ve Kü çük çek me ce Gö lü nün ku ze yin de Ka ya ba þý ve Is par ta ku le böl ge le rin de; A na do lu Ya ka sý nda i se Mal te pe, Or han lý, Þi le ve Að va da ge liþ me a lan la rý nýn bu plan i le ö ne ril di ði ni be lirt ti. Çev re sel sür dü rü le bi lir lik il ke le ri doð rul tu - sun da, Av ru pa ya ka sýn da; Ke mer bur gaz, Bah - çe köy, Kil yos, De mir ci köy, Ru me li fe ne ri, Ze - ke ri ya köy ve Bü yük ça vuþ lu da, A na do lu ya ka - sýn da i se Þi le Mer kez ve A la ca lý Kö yü çev re si, Ri va, Ö mer li ve A lem dað da ge li þi mi ve yo - ðun lu ðu de ne tim al týn da tu tu la cak a lan ka ra rý yer al dý ðý ný i fa de e den Ma ya, bu nun en ö nem li se be bi nin do ðal e þik ler (su hav za sý, or man a la - ný) ol du ðu nun dü þü nül dü ðü nü kay det ti. Ma - ya, Bun dan son ra ki sü reç te Ýs tan bul un ye ni ge li þim böl ge le ri nin be lir len me si hiç kuþ ku suz 3. Köp rü ve 3. Ha va a la ný i le il gi li ge liþ me le re pa ra lel o la rak i ler le ye ce ði de ol duk ça a çýk týr. Üst öl çek li plan lar dan ha re ket le þeh rin ge liþ - me aks la rý nýn ve böl ge le ri nin be lir len me sin de di ðer ta raf tan TO KÝ nin de cid dî þe kil de ön cü bir ro lü bu lu nu yor de di. Ba sýn Eks press yo lu nun son dö nem de kay - bet ti ði pres ti ji tek rar ka zan ma ya baþ la dý ðý ný, böl ge de ar sa sý o lan ya tý rým cý lar bu lun mak la bir lik te, baþ la yan pro je le rin de a ðýr lýk lý o la rak ko nut pro je le ri ol du ðu nun göz len di ði ni i fa de e den Ma ya, böl ge de son dö nem de sa tý þa çý - kan pro je le rin ba þýn da To run lar GYO nun Mall of Ýs tan bul Pro je si, E ge Ya pý nýn Ba tý Þe - hir Pro je si ve Fer Ya pý nýn Boy ner Gru bu i le kat kar þý lý ðý in þa at mo de li i le ger çek leþ tir di ði Ýst west Pro je le ri gel di ði ni, böl ge de ö zel lik le Ba sýn Eks press Yo lu na cep he li par sel ler i çin is te nen sa týþ de ðer le ri nin do lar a - ra lý ðýn da de ðiþ ti ði ni kay det ti. Ka ðýt ha ne-a ya - za ða-sey ran te pe böl ge si nin de son dö nem de en göz de böl ge ler den bi ri ha li ne gel di ði ni söy le yen Ma ya, A ða oð lu nun çok ya kýn bir za man ön ce My Ho me Mas lak pro je si ni sa tý - þa çý kar dý ðý ný, A ða oð lu nun böl ge de ya kýn za - man da sa tý þa çý ka ca ðý Em lak GYO dan ha sý - lat pay la þý mý mo de li i le al dý ðý ar sa da i se plan - la nan ko nut pro je si i le böl ge nin ta ma men bir yer le þim a la ný ol mak yo lun da cid dî bir i ler le - me kay de de ce ði nin dü þü nül dü ðü nü vur gu la - dý. Ma ya, Ba tý A ta þe hir de top lam ko nu tun yak la þýk 16 bin ol du ðu dü þü nü lür se A ða oð - lu nun ya pa ca ðý A ya za ða Pro je si i le Ba tý A ta - þe hir in ya rý sý bü yük lü ðün de bir yer le þim a la - ný ku ra ca ðý dü þü nü le bi lir de di. Ma ya, Sey ran te pe ta ra fýn da da E roð lu, Av - ru pa Ko nut la rý gi bi bü yük gay ri men kul ge liþ ti - ri ci le ri nin a ra zi le ri nin bu lun du ðu nu, bu fir - ma la rýn ya kýn za man da pro je le ri ni ha ya ta ge - çi re ce ði ni be lirt ti. Böl ge de GS A re na Sta dý nýn ya nýn da Þiþ li Et fal Has ta ne si nin ta þý na ca ðý söy le nen has ta ne in þa a tý bu lun du ðu na i þa ret e den Ma ya, ÝBB nin de Sey ran te pe met ro çý ký - þýn da ki bir a la na ta þý na ca ðý söy len ti le ri bu lun - du ðu nu kay det ti. HAL KA LI, OR TA YAÞ GRU BUN DA KÝ ÇA LI ÞAN KE SÝM Ý ÇÝN TER CÝH NE DE NÝ Hal ka lý nýn da Ýs tan bul un en hýz lý bü yü - yen ge li þim aks la rýn dan bi ri ha li ne gel di ði ni, bu böl ge nin çev re sin de Bah çe þe hir, Ý ki tel li, A ta köy gi bi bir çok ko nut böl ge si nin mev cut ol ma sý ve ko num i ti ba riy le A ta türk Ha va a - la ný, Ba sýn-eks pres Yo lu, TEM ve D100 (E5) Ka ra yol la rý na çok ya kýn ol ma sý nýn, ö zel lik le or ta yaþ gru bun da ki ça lý - þan ke sim i çin ter cih sebebi teþ - kil et ti ði ni söy le - yen Ma ya, Ýs tan - bul Bü yük þe hir B e l e d i y e s i n i n plan la rýn da yer a - lan, or ta va de de ya tý rý mý na baþ - lan ma sý ta sar la - nan ve bir bir le ri - ne bað lan ma sý dü þü nü len Se fa - köy-kü çük çek - me ce-ý ki tel li Mo - no ray Hat tý pro - je si, Ba kýr köy- Bey lik dü zü Met - ro su ve Bað cý lar- Ba þak þe hir Ray lý Sis tem Pro je si ha ya ta geç ti ðin de böl ge de ki ko nut pi ya sa sý nýn da ha da ha re ket le ne ce ði ve gay ri men kul sa týþ de ðer le ri nin yük se le ce - ði nin ön gö rül dü ðü nü an lat tý. KAR TAL DA HO ME OF FI CE A na do lu Ya ka sý nda i se Kar tal Ýl çe si nde ye - ni pro je ler ba zýn da son dö nem de So ðan lýk böl ge si nin ter cih e dil di ði ni i fa de e den Ma ya, þun la rý kay det ti: Böl ge de ö zel lik le ye ni ya pý lan bi na la ra ta le - bin ol du ðu, ge nel lik le böl ge de ya þa yan nü fu - sun sos yo-e ko no mik du ru mu nun or ta ge lir, üst-or ta ge lir dü ze yin de ol du ðu, da ha çok si te tar zýn da ki ko nut la rýn ta lep gör dü ðü ya pý lan a raþ týr ma lar da göz le ni yor. Tür ki ye nin son yýl lar da ki sos yal ya pý sý na ba kýl dý ðýn da ge li ri bel li bir dü ze yin ü ze ri ne çý ka ma yan ke sim de ar týk met ro pol gü rül tü sün den, kar ga þa sýn dan, stre sin den u zak ta gün lük te mel ih ti yaç la rý ný kar þý la yan si te le ri ter cih e di yor. Böl ge de da ha çok, ma lik le rin ken di kul la ným la rý i çin 3 1 ve 2 1 da i re le ri ter cih et ti ði, di ðer ti po lo ji le rin i se da ha çok ya tý rým a maç lý ta lep gör dü ðü tes bit e dil di. A da let Sa ra yý nýn bu böl ge de ko num - lan mýþ ol ma sý bir çok a vu ka týn bu böl ge de ya - tý rým yap ma sý na ne den ol du. Ay rý ca ya pý lan pa zar a raþ týr ma sý sý ra sýn da böl ge de ki ye ni ko - nut pro je le rin de kul la ným a maç lý da i re a lan ma lik le rin ço ðun luk la a vu kat lar dan o luþ tu ðu ve da i re le ri ho me of fi ce a maç lý kul la na cak la rý öð re nil di. Kar tal da bu lu nan dev let ve ö zel has ta ne le rin sa yý la rý nýn art ma sý, dok tor ve hem þi re le rin de böl ge ye ta lep gös ter me le ri ne se bep o lu yor. Böl ge de ar sa sý bu lu nan fir ma la - rýn ba þýn da, Ec za cý ba þý Hol ding, Si e mens, Do - ðuþ Gay ri men kul, Mut lu A kü ve Me tal Hol - ding ge li yor. Ýs tan bul / a a ANIZ YANGINI TRAFÝÐÝ TEHDÝT EDÝYOR OS MA NÝYE NÝN Ka dir li il çe sin de bir tür lü ö nü ne ge çi le me yen a nýz yan gýn la rý, bu böl ge de ki ka ra yo lun da ki u la þý mý teh dit e - di yor. Os ma ni ye-ka dir li ka ra yo lu Ka ra ba - cak kö yü ya kýn la rýn da, yol ke na rýn da ki a - nýz yan gý ný tra fi ði felç et ti. Du man se be - biy le gö rüþ me sa fe si 1 met re ye ka dar düþ - tü. A raç lar i ler le mek te güç lük çek ti. Ba zý o to mo bil le rin far la rý nýn ya kýl dý ðý gö rül dü. Ka za ya da ve ti ye çý ka ran yan gýn dan gök - yü zü ne yük se len du man, hal kýn sað lý ðý ný da teh dit e di yor. TOP RA ÐA ZA RA RI BÝ LÝN MÝ YOR Ýl çe Ta rým Mü dür lü ðü nden e mek li tek - ni ker Ay þe Sav run, Çift çi ler a nýz yan gý nýn za rar la rý ný bir bil se ler a nýz la rý yak maz lar. Ger çe ði öð ren dik ten son ra pa ra da ver sen yak tý ra maz sýn. A nýz yan gý ný top ra ðý yo ru - yor, has ta lan dý rý yor, ve ri mi dü þü rü yor, do - ða nýn den ge si ni bo zu yor. Bu yüz den çift çi - le ri miz çok bü yük za ra ra uð ru yor. Ay rý ca e lek trik di rek le ri ya ný yor. Tra fi ði ak sa tý yor ve ka za la ra se bep ve ri yor. Or man yan gýn - la rý çý ka rý yor de di. Os ma ni ye / ci han BAHÇELÝ'NÝN BAHÇESÝ YANDI MÝL LÝ YET ÇÝ Ha re ket Par ti si (MHP) Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li nin Os ma ni ye de ki zey tin bah çe sin de yan gýn çýk tý. Dev let Bah çe li nin ab la sý Nur ten Fet tah lý oð lu i le ye ðe ni Tur gut Bah çe li nin ev le ri nin bu lun du ðu ar sa da Dev let Bah çe li i le a ða be yi Ser vet Bah çe li ye a it ol du - ðu bil di ri len 8 dö nüm lük zey tin bah çe sin de yan gýn çýk tý. Yan gý ný gö ren a i le nin ya kýn kom - þu su Mu rat Yýl maz ya nýn da te le fon ol ma dý ðý i çin az i le ri de ki po lis ka ra ko lu na gi de rek bil gi ver di. Po lis it fa i ye yi a ra dý. 200 met re i le ri de ki Sa lý Pa za rýn da bu lu nan it fa i ye e kip le ri o lay ye - ri ne geç ge lin ce yan gýn rüz ga rýn da et ki si i le bü yü dü. Po lis e kip le ri nin de mü da ha le et ti ði yan gýn, it fa i ye e kip le ri nin de gel me siy le Dev let Bah çe li nin ab la sý Nur ten Fet tah lý oð lu nun e vi ne u laþ ma dan kon trol al tý na a lýn dý. Yan gý ný gö re rek po li se ha ber ve ren Mu rat Yýl maz i se it fa i ye e kip le ri nin o lay ye ri ne geç u laþ ma sý na tep ki gös te re rek, Yan gý na za ma nýn da mü da - ha le e dil sey di, bu ka dar bü yü mez di de di. 100 den faz la a ða cý nýn bu lun du ðu bah çe de 40 ý za rar gö rür ken po lis yan gýn la il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. Os ma ni ye / ci han SÝN CAN Be le di ye si nin dü zen len di ði A - týk Pil Top la ma Pro je si i le ký sa sü re de 2.5 ton a týk pil top lan dý. Sin can Be le di - ye si nin Ta þý na bi lir Pil Ü re ti ci le ri ve Ýt - ha lat çý la rý Der ne ði i le bir lik te yü rü tü len, Kul la nýl mýþ A týk Pil le rin Çev re ye Ka - zan dý rýl ma sý ça lýþ ma sý ha ya ta ge çe li he - nüz bir yýl ol ma sý na rað men va tan da þýn yo ðun il gi si i le kar þý laþ tý. Çe þit li kim ya - sal la ra dö nü þe rek çev re ye ve in san lý ða te la fi e di le mez za rar lar ve ren a týk pil ler bu sa ye de da ha za rar sýz ha le ge ti ri li yor. Va tan da þý bu ko nu da bi linç len di ren pro je kap sa mýn da Çev re ye du yar lý il çe sa kin le ri ön ce kul lan dýk la rý a týk pil le ri nay lon tor ba, kar ton ku tu ya da ka va - noz lar da bi rik tir di. Ar dýn dan da pro je çer çe ve sin de be lir le nen o kul lar, muh - tar lýk lar ve ka mu ku ru luþ la rýn da ki pil top la ma nok ta la rýn da ki a týk ku tu la rý na ge ri dö nü þüm a maç lý bý rak tý.geç ti ði miz yýl i çin de çev re ye sa hip çý kan Sin can hal - ký, has sa si ye tiy le di ðer il çe ler ör nek ol du ve tam 2.5 ton a týk pil top lan dý. Böy le lik - le mil yon lar ca a týk pil, i çin de ki a ðýr me - tal ler ve za rar lý mad de ler le be ra ber top - ra ða ve su ya ka rýþ ma dan ge ri dö nüþ tü - rül müþ ol du. An ka ra / Ah met Ter zi 21 GÜNLÜK BEBEKLERÝYLE HACCA GÝDECEKLER A DA NA DA 5 yýl dýr sý ra bek le yen Cu ma li ve Hay ri ye Dert li oð lu çif ti, 21 gün lük be bek le ri Ha ti ce Küb ra yý da kut sal top rak la ra gö tür me - ye ha zýr la ný yor. Cu ma li ve Hay ri ye Dert li oð lu çif ti, be bek le ri i le A da na Müf tü lü ðü ne ge le rek ka yýt la rý ný ta mam la dý ve Sa ban cý Mer kez Ca - mi in de de vam e den se mi ne re ka týl dý. Ö zel bir þir ket te iþ çi lik ya pan Cu ma li Dert li - oð lu, Hac ca gi di yo rum çok he ye can lý yým a ma be be ðim le be ra ber git me nin mut lu lu ðu nu ve he ye ca ný ný ya þý yo rum. Ýn þal lah ev lâ dý mýz va - ta na mil le te ha yýr lý hiz met ler e der. O mü ba rek top rak la rýn ha va sý ný te nef füs e der. Þim di den o top rak la rýn has re tiy le ya ný yo ruz. 5 yýl son ra ku ra da çýk týk. Bu nun ço cu ðu mu zun yü zü su - yu hür me ti ne ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. de di. An ne Hay ri ye Dert li oð lu i se, Al lah na sip et - ti. Çok gü zel bir duy gu. Çok he ye can lý ve mut - lu yum. Al lah her ke se na sip et sin di ye ko nuþ tu. A da na Müf tü sü Ýs ma il Can bo lat, A da na Müf tü Yar dým cý sý Mus ta fa Tu ran ve A da na Müf tü lü ðü Hac Ýþ le ri Mü dü rü Ha san Kök, hac ve um re þe fi Þa ban Yýl dý rým kü çük ha cý a - da yý ný ku cak la rý na a la rak böy le bir be be ðin bu yaþ ta kut sal top rak la ra git me si nin çok se vin di - ri ci ol du ðu nu be lirt ti. Ýl Müf tü Yar dým cý sý Mus ta fa Tu ran i se bir Ha di si Þe ri fi ha cý la ra ha týr lat tý. Ha dis te Bir ka - dýn ku ca ðýn da ki kü çük bir ço cu ðu Pey gam be ri - mi ze (asm) doð ru ha va ya kal dý ra rak, Bu nun i çin de hac var mý di ye sor du. E fen di miz (asm) E vet O na hac, sa na da (ya ni an ne ve ba ba ya da) se vap var dýr. bu yur du. An cak bu na fi le bir hac dýr. Bu ço cuk bu luð ça ðý na ge lin ce, in þal lah zen gin o lur - sa tek rar hac et me si farz dýr. di ye ko nuþ tu. Ýl Müf tü sü Can bo lat, ka yýt i çin Ýl Müf tü lü - ðü ne ge len ço cu ðun e be vey ni ni de teb rik e de - rek, Al lah Ha ti ce Küb ra yý si ze þe fa at çý ey le sin ve hac cý nýz meb rur ol sun. Hac da ço cu ða i yi ba kýn, siz le ri teb rik e di yo rum. de di Ö te yan dan ge çen yýl A da na dan 2 bin ci va - rýn da ha cý nýn hac ca git ti ði be lir ti le rek, bu yýl da bu ra ka mýn ger çek leþ me si nin bek len di ði bil di ril di. A da na / ci han Ýs tan bul E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde 2008 yý lýn da baþ la tý lan ye ni le me ve güç len dir me ça lýþ ma la rý ta mam lan dý. Ýs tan bul ku ze ye doð ru ya pý la þý yor ÝS TAN BUL UN YE NÝ GE LÝ ÞÝM BÖL GE LE RÝ NÝN ÞEH RÝN KU ZE - YÝNDE YAPILACAK 3. KÖP RÜ VE 3. HA VA A LA NI Ý LE ÝL GÝ LÝ GE - LÝÞ ME LE RE PA RA LEL O LA RAK Ý LER LE DÝ ÐÝ BE LÝR TÝ LÝ YOR. 3. Köprü ve 3. Havaalaný projeleri Ýstanbul un yeni geliþim bölgelerinin belirlenmesinde etkili oldu. ZAYÝ Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makina Resim Konstrüksiyon Bölümü geçici mezuniyet belgesini kaybetti. Hükümsüzdür. Adem Haluk Gümüþ Sin can da 2.5 ton a týk pil çev re ye ka zan dýr ýldý

7 Y DÜNYA 7 Filistin in devlet olma mücadelesi SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝ, FÝLÝSTÝN DEVLETÝNÝN BM'NÝN 194. DEVLETÝ OLARAK TANINMASI ÝÇÝN "FÝLÝSTÝN 194" KAMPANYASINI RAMALLAH'TA RESMEN BAÞLATTI. ÝSVEÇ, FÝLÝSTÝN DEVLETÝ'NÝN TANINMASI ÝÇÝN DESTEK VERÝRKEN, ABD BM'DE VETO EDECEK. FÝLÝSTÝN devletinin BM nin 194. devleti olarak tanýnmasýnda, Filistin yönetimine destek vermeyi amaçlayan sivil toplum örgütlerinin Filistin 194 kampanyasý Batý Þeria nýn merkezi konumundaki Ramallah ta resmen baþladý. Ramallah taki BM binasýnýn önünde toplanan kampanya temsilcileri, BM Filistin temsilcisine, Genel Sekreter Ban-Ki-mun a iletilmek üzere bir mektup verdi. Filistin 194 kampanyasýnýn düzenleyicileri arasýnda deðiþik örgütler, dernekler, baðýmsýzlar ve sendikalar yer alýyor. Ban-Ki-mun a hitaben yazýlan mektubu, Ramallah BM temsilcisine 7 çocuðu Ýsrail cezaevlerinde tutuklu, biri de þehit olan Latife Ebu Hamid adlý kadýn teslim etti. Mektupta, baðýmsýz bir Filistin devletinin Filistinlilerin tabiî, meþrû ve tarihî hakký olduðu vurgulanarak, kampanyanýn amacýnýn BM üyeliði için çabalayan Filistin yönetimine destek vermek ve bu doðrultuda barýþçýl gösteriler yapmak olduðu belirtilirken, Filistinlilerin tek ses halinde destek vermesinin saðlanmasý olduðu da vurgulandý. Mektupta, Filistinlilerin baðýmsýz devlet olma hakkýnýn dayanaðýnýn uluslar arasý hukuk kurallarý ve baþta 181 sayýlý kararý olmak üzere BM kararlarý olduðunun da altý çizildi. DÜNYANIN VÝCDANI REFERANDUMA SUNULACAK Mektupta ayrýca, Filistinlilerin efsanevi lideri Yaser Arafat ýn 1974 te BM deki konuþmasýnda, elindeki zeytin dalýný iþaret e- derek, Bu zeytin dalýný elimden düþürmeyin sözlerine de atýfta bulunuldu ve Filistin devletinin BM üyeliðinin de bununla ayný önemde olduðu kaydedilerek, karar günü dünyanýn vicdanýnýn da adalet için referanduma sunulacaðý vurgulandý. Filistinlilerin mektubunda, BM üyeliðinin 20 yýldýr devam eden barýþ müzakerelerinin ardýndan, iþgalin sona erdirilmesi için de çok büyük bir adým olacaðýna iþaret edildi. Tel Aviv / aa ÝSVEÇ'TEN, FÝLÝSTÝN DEVLETÝNE DESTEK ÝSVEÇ Dýþiþleri Bakaný Carl Bildt, Filistin Devleti nin BM tarafýndan tanýnmasý çabalarýna destek verdi. Carl Bildt, ilk kez Filistinli bir temsilciyi törenle karþýladý. Bakan Carl Bildt, Filistin Büyükelçisi Hala Husni Fariz le bir araya geldi. Filistin devleti çabalarýnýn büyük geliþme kaydettiðini ifade eden Bildt, Bu çabalara desteðimizi ifade etmek üzere Stockholm deki Filistin temsilciliðinin statüsünü yükselttik dedi. Ýsveçli bakan, Ortadoðu da taraflarý iki devletli çözüm için müzakerelere devam etmeye çaðýrdý. Stockholm / cihan ABD, OYLAMADA VETO EDECEK ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Victoria Nuland, ülkesinin, Filistin in devlet olarak tanýnmasý için BM Güvenlik Konseyi nde yapýlacak bir oylamada bunu veto edeceðini söyledi. Nuland, ABD nin, Filistin in giriþiminin yanlýþ olduðu ve devlet olarak tanýnmasýnýn ancak Ýsrail ile yürütülecek müzakerelerin sonucunda mümkün olabileceði görüþünde olduðunu belirtti. Filistin in BM de devlet olarak tanýnma giriþimini engellemeye çalýþan Washington, þu ana kadar veto hakkýný kullanacaðýný açýkça dile getirmemiþti. Washington / aa Askerî harcamalar ABD yi zayýflattý ABD de ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re, her 10 A me ri ka lý dan 6 sý, 11 Ey lül sal - dý rý la rý nýn ar dýn dan ya pý lan a þý rý as ke ri har ca ma la rýn e ko no mi yi za yýf lat tý ðý ný dü þü nü yor. An ke te ka tý lan lar, ö zel lik le I rak sal dý rý la rý ný bu kap sam da zik re di - yor. Her 3 A me ri ka lý dan 2 si, 11 Ey lül sal dý rý la rýn dan bu gü ne ABD nin gü cü ve dün ya ü ze rin de ki et ki si nin a zal dý ðý - ný be lir ti yor. ABD nin Af ga nis tan dan as ker çek me pla ný ný da A me ri ka lý la rýn yüz de 69 u o nay lý yor. Her i ki ABD va - tan da þýn dan bi ri Af ga nis tan i çin çok faz la pa ra har can dý ðý ný dü þün se de bu ül ke ye sal dý rý nýn doð ru ka rar ol du ðu - na i na nan la rýn o ra ný yüz de 57 yi bu lu - yor. I rak sa va þý nýn ha ta ol du ðu nu dü - þü nen ler i se yüz de 49 la, des tek le yen - le ri 5 pu an ge ri de bý ra ký yor. I rak ta çok pa ra har can dý ðý ný dü þü nen le rin o - ra ný i se yüz de 55. An ke tin yö ne ti ci si Ste ven Kull, A me ri ka lý la rýn 11 Ey lül le il gi li as ke ri o pe ras yon la rýn a zal týl ma sý ve har ca ma la rýn ký sýl ma sý is tek le ri nin a çýk ol du ðu nu i fa de et ti. Marl yand Ü ni ver si te si ta ra fýn dan ya pý lan an ke - te gö re 11 Ey lül den son ra A me ri ka lý - la rýn yüz de 61 i Ýs lâm hak kýn da o - lum suz dü þü nü yor. Müs lü man lar so - rul du ðun da i se bu o ran yüz de 45 e dü þü yor. An ke te ka tý lan la rýn yüz de 61 i ABD nin Ýs ra il-fi lis tin ih ti la fýn da ta raf sýz kal ma sý ný is ti yor. Ýs ra il den Tür ki ye ye se ya hat u ya rý sý ÝS RAÝL Te rör le Mü ca de le Bü ro su, Tür ki ye ye gi de cek va tan daþ la rý i çin se - ya hat u ya rý sýn da bu lun du. Bü ro dan ya - pý lan a çýk la ma da Ýs ra il de Ýs ra il ye ni yý lý ta ti liy le il gi li plan ya pan va tan daþ la rý na Si na Ya rý ma da sý na git me me ve ge rek - siz Tür ki ye zi ya ret le ri ni er te le me u ya rý - sý ya pýl dý. A çýk la ma da ay rý ca Ni jer ya ya yö ne lik se ya hat u ya rý sý nýn ge niþ le til di ði, Tu nus a yö ne lik u ya rý se vi ye si nin yük - sel til di ði ve Ta ci kis tan a yö ne lik u ya rý - nýn kal dý rýl dý ðý be lir til di. Tel Aviv / aa ABD DE KÝ MÜS LÜ MAN LAR 11 EY LÜL KUR BAN LA RI NI AN DI ABD DE KÝ Müs lü man top lu mu, 11 Ey lül sal dý rý la rýn da ölenleri an dý. ABD ge ne li ve baþþehir Was hing ton ci va rýn da Müs lü - man top lu mu nu tem sil e den en bü yük or ga ni zas yon lar dan bi ri o lan All Dul les A re a Mus lim So ci ety (A DAMS), 11 Ey lül sal dý - rý la rý kur ban la rý i le sal dý rý son ra sý kur tar ma ça lýþ ma la rý na ilk ka tý lan e kip le ri an ma ve o nur lan dýr ma a dý na üç gün sü ren tö - ren ler dü zen li yor. Baþþehirde ki Müs lü man top lu mu nun yo ðun il gi gös ter di ði ilk gün kü tö ren, ö len le re bir da ki ka lýk say gý du ru þu ve mil lî mar þýn o kun ma sýy la baþ la dý. Ar dýn dan Kur ân-ý Ke rim den bö lüm ler o ku nan tö ren de, 11 Ey lül kur ban la rý i çin du a e dil di. Tö ren de, ko nuþ ma cý lar da bir yan dan sal dý rý la rý ký nar ken, di ðer yan dan bu o la yýn ABD yi da ha da güç len dir di ði, top lum la rý bir bi ri ne da ha çok bað la dý ðý me sa jý ný ver di. Müs lü man top lu mu nun gös ter di ði ça ba la ra de ði nen ko nuþ ma cý lar, Ýs lâm ko nu sun da ki yan lýþ an lam la rý da gi der me nin ö ne mi ne dik ka ti çek ti. Was hing ton / a a Su ri ye de ya ra lý la rý has ta ne den ka çý rý yor lar ÝN SAN Hak la rý Ýz le me Ör gü tü (HRW), Su ri ye gü ven lik güç le ri nin Hu mus þehrin de ki bir has ta ne den 18 ya ra lý yý zor la çý kar dý ðý ný bil dir di. Mer ke zi New York ta bu lu nan ör güt, ra po ru nu gör gü ta nýk la rý ve dok tor - la ra da yan dýr dý. Ör gü tün ra po run da, gü ven lik güç le ri nin, Hu mus ta 20 ki - þi nin öl dü rül dü ðü be lir ti len ön ce ki gün sað lýk e kip le ri nin ya ra lý la ra yar - dým et me si ni en gel le di ði de i fa de e - dil di. BM, Su ri ye de Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a kar þý gös te ri le rin baþ la - dý ðý Mart a yýn dan bu ya na gü ven lik güç le ri nin sert mü da ha le le rin de yak - la þýk 2200 ki þi nin öl dü ðü nü bil di ri - yor. El A ra bi ya nýn ha be ri ne gö re de ak ti vist ler, sos yal pay la þým si te si fa ce - bo ok ta ki Su ri ye Dev ri mi say fa sýn - dan, BM ye, Su ri ye ye u lus la r a ra sý göz lem ci gön der me si çað rý sýn da bu - lun du. Çað rý da, Su ri ye hal ký BM ye Su ri ye de da i mî göz lem ci mis yo nu ku rul ma sý ný ön gö ren bir ka rar be - nim se me si ni ta lep et mek te dir de nil - di. Bu a ra da mer ke zi Ýn gil te re de bu - lu nan Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me ör gü tü, gü ven lik güç le ri nin 7 zýrh lý a - raç ve 10 cip le Ce bel El Za vi ye böl ge - sin de ki Ýb lin Kö yü ne bas kýn yap tý ðý ný ve 3 ki þi nin öl dü ðü nü bil dir di. E - sed in, ül ke de sa vaþ i lân et ti ði ve ken di le ri ni teh dit e den te rö rist le ri et ki siz ha le ge tir mek i çin as ker le ri se - fer ber et ti ði id di a e dil di. El Quds ga - ze te sin de yer a lan id di a ya gö re E sed, Bay rak el E sed a dý ve ri len sa va þýn giz li ce uy gu lan dý ðý ve ül ke de ki bü tün as ke ri güç le re ha re ket em ri ver di ði be lir til di. Beyrut - Ankara / aa A rap Ba ha rý nýn ma li ye ti, 150 mil yar do lar OR TA DO ÐU ve Ku zey Af ri ka da ki si ya si ka rý þýk lýk la rýn Kör fez ül ke le ri ne ma li ye ti nin 150 mil yar do la rý bul du ðu bil di ril di. Mer rill Lynch Bank of A - me ri ca ta ra fýn dan ya yýn la nan ra po ra gö re, ken di halk la rý a ra sýn da ki hu zur - suz lu ðu gi der me a ma cýy la Kör fez hü - kü met le ri nin ö zel lik le ko nut, o kul ve has ta ne ya pý mý na a ðýr lýk ver me si fa - tu ra nýn ka bar ma sý na se bep ol du. Fir - ma nýn Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka e - ko no mis ti Je an-mic ha el Sa li ba, Kör - fez Ýþ bir li ði Kon se yi ü ye ül ke le ri nin faz la dan yap týk la rý har ca ma la rýn 150 mil yar do la ra u laþ tý ðý ný ve bu nun da gay ri sa fi mil lî ha sý la nýn yüz de 12.8 i - ne denk gel di ði ni i fa de et ti. Dubai / aa Aç lýk en gel ta ný mý yor AÇ LIK ve ku rak lý ðýn et ki le di ði So - ma li de, yüz ler ce ki lo met re yü rü ye rek baþ kent Mo ga di þu da ki mül te ci kam pý - na sý ðý nan en gel li ve yaþ lý lar, her þe ye rað men hayata tu tun ma ya ça lý þý yor. Mo ða di þu nun Ho dýn böl ge sin de ki mül te ci kam pýn da ka lan gör me en gel li Suc di ye Mo ra lim, ül ke de ya þa nan iç ça týþ ma lar da ma yý na ba sa rak tek ba ca - ðý ko pan e þi Hüs se in Mo ra lim ve 3 ço - cuk la rýy la yak la þýk 30 gün sü ren göç le kam pa sý ðýn mýþ. 45 ya þýn da ki ta lih siz ka dýn ve a i le si i çin bu hal de yol cu luk yap mak tam an la mýy la bir çi le ye dö - nüþ müþ. Yak la þýk 300 ki lo met re sü ren yol cu luk ta, Hüs se in a i le nin gö zü, Suc - di ye i se a ya ðý ol muþ. Mogadiþu / aa 11 Eylül saldýrýlarýnýn 10. yýl dönümünde yeni bir terör tehdidi aldýðýný açýklayan ABD'de güvenlik tedbirleri arttýrýldý. Kaddafi diktatörlüðünden kurtulan Libyalýlar yeni doðan çocuklarýna 'Hürriyet ' ismini veriyor. O ba ma: Ýs lâ ma kar þý de ði liz, as la da ol ma ya ca ðýz ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ABD nin Ýs lâm a kar þý ol ma - dý ðý ný ve as la ol ma ya ca ðý ný be lirt ti. O ba ma, Fran sýz Le Fi - ga ro ga ze te si ne ver di ði de meç te, ül ke de ki e ko no mik so - run la ra rað men, li der lik ro lü oy na ma yý sür dü re cek le ri ni i - fa de et ti. 11 Ey lül sal dý rý la rý nýn 10. yýl dö nü mü do la yý sýy la yap tý ðý a çýk la ma da O ba ma, ABD nin El Ka i de yi boz gu na uð rat mak ta ol du ðu nu vur gu la dý. O ba ma, de me cin de, El Ka i de nin komp lo la rý ný ba þa rý sýz lý ða uð rat týk. U sa me bin La din i ve ör güt ü ye si bir çok ki þi yi öl dür dük i fa de si ni kul lan dý. Or ta - do ðu ve Ku zey Af ri - ka da ki halk la rýn de - mok ra si ye gi den en gü - ven li yo lun þid de te ve te rö re baþ vur ma mak ol - du ðu nu gös ter di ði ni be - lir ten O ba ma, ge le ce ðin yýk mak de ðil, in þa et mek is te yen le re a it ol du ðu nu ABD Baþkaný Barack Obama vur gu la dý. ABD nin Ýs - lam a kar þý ol ma dý ðý ný ve as la ol ma ya ca ðý ný be lir ten Ba - rack O ba ma, 11 Ey lül de ki sal dý rý la rý dü zen le yen le rin ABD i le dün ya nýn ge ri ka la ný a ra sý na hen dek kaz mak is te - dik le ri ne an cak bu nu ba þa ma dýk la rý na dik ka ti çek ti. O ba - ma, sal dý rý la rýn 10. yýl dö nü mün de bir lik ol duk la rý na de ði - ne rek, sal dý rý lar dan son ra ABD ye des tek i çin dün ya ge ne - lin de gös te ri ler ya pan la ra da te þek kür et ti. Paris / aa 11 EYLÜL ÝÇÝN GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝ ARTTIRILDI ABD yönetimi, 11 Eylül saldýrýlarýnýn 10. yýldönümünde yeni bir terör tehdidi aldýðýný açýkladý. Güvenilir ancak doðrulanmamýþ tehdit bilgisi üzerine, ABD Baþkaný Barack Obama, terörle mücadele ekiplerinden zaten arttýrýlmýþ önlemleri daha da arttýrmalarýný istedi. ABD li yetkililer, tehdidin New York ve Washington a yönelik muhtemel saldýrýlar konusunda olduðunu, alýnan istihbaratla ilgili araþtýrma yapýldýðýný belirtti. Yetkililer, istihbaratýn çok özel olduðunu, bu sebeple göz ardý edilemeyeceðini ifade etti. New York ve Washington baþta olmak üzere, ABD nin birçok þehrinde 11 Eylül ün yýldönümü yaklaþýrken güvenlik önlemleri arttýrýlmýþtý. New York Belediye Baþkaný Michael Bloomberg de, New York polis teþkilâtýnýn þehre yönelik tehdit alýnmasý üzerine güvenlik tedbirlerini arttýrdýðýný ve ek kuvvet görevlendirdiðini söyledi. Bütün ihbarlarý ciddiye alýyoruz diyen Bloomberg, New Yorklularý tetikte olmalarý konusunda uyardý ve þüpheli görünen paketler veya araçlarýn polise haber verilmesini istedi. Ancak Bloomberg, New York halkýna normal hayatlarýna devam etmelerini de tavsiye etti. Ýstihbaratla ilgili olarak, iki ya da üç þüphelinin arandýðý da bildirildi. Lib ya lý lar Hür ri yet e do ðu yor U ZUN yýl lar Kad da fi dik ta tör lü ðü al týn da ya þa yan Lib ya lý lar, hür ri ye te duy duk la rý öz le mi ço cuk la rý na ver - dik le ri i sim ler le a çý ða vu ru yor lar. Trab lus Do ðu me vi Ço cuk Sað lý ðý Kli ni ði Ko or di na tö rü Hash mi Haj - ra sý, Lib ya hal ký nýn öz gür lük yo lun - da zor luk lar la do lu bir sü reç ten geç - ti ði ni be lirt ti. Bu sü reç te ya þa nan zor luk lar dan et ki le nen ler a ra sýn da an ne ol mak i çin gün sa yan ka dýn la - rýn da yer al dý ðý ný i fa de e den Haj ra sý, þehirde A ðus tos a yý nýn or ta la rýn dan son ra ya þa nan ça týþ ma lar yü zün den pek çok ha mi le ka dý nýn do ðu me vi ne ge le me di ði ni an lat tý. Do ðu me vin de her gün or ta la ma 50 be be ðin dün ya - ya gel di ði ni bil di ren Haj ra sý, be bek - ler den týb bî des te ðe ih ti yaç du yan la - rý ha yat ta tu ta bil mek i çin bü yük ça - ba lar har ca dýk la rý ný kay det ti ve u lus - la r a ra sý ku ru luþ lar dan Lib ya da ki has ta ne i le di ðer sað lýk ku ru luþ la rý na des tek ver me le ri ni is te di. Lib ya lý la - rýn, öz gür lük ve de mok ra si mü ca de - le si i çin de ol du ðu na dik ka ti çe ken Haj ra sý, bu sebep le an ne ve ba ba la - rýn do ðu me vin de dün ya ya ge len be - bek le re son dö nem de en çok Hür - ri yet, Lib ya ve Tek bir gi bi i sim - ler ver dik le ri ni an lat tý. Trablus MUHALÝFLER, KADDAFÝ'YÝ YAKALAMAK ÝÇÝN ÖZEL EKÝP KURDU LÝB YA LI mu ha lif ler, he nüz ne re de ol du ðu bi lin me yen Al bay Mu am - mer Kad da fi yi ya ka la mak i çin ö - zel bir bi rim kur du. Ö zel e kip, Kad - da fi nin yar dým cý la rý nýn te le fon la - rý ný din le ye rek, uy du gö rün tü le ri ni kul la na rak, gör gü ta nýk la rýy la rö - por taj lar ya pa rak Kad da fi nin i zi ni sü re cek. Kad da fi nin ne re de o la bi - le ce ði ne da ir bil gi ler ço ðun luk la ka ra dan gel se de Fran sýz bir is tih - ba rat yet ki li si de Fran sa nýn ve di - ðer Ba tý lý ül ke le rin de yar dým da bu lun duk la rý ný söy le di. Þüp he li te - le fon la rýn uy du ü ze rin den ta kip e - dil me si, Kad da fi nin ne re de ol du - ðu nu or ta ya çý ka ra bi le cek en ö - nem li a raç o la rak gö rü lü yor. Ba zý A me ri ka lý yet ki li le re gö re Kad da - fi yi a ra yan e ki be kü çük bir grup CI A e ki bi de yar dým e di yor. Ay lar - dýr ka mu o yu nun kar þý sý na çýk ma - yan Kad da fi nin, mu ha lif le rin Trab lus a gir di ði 21 A ðus tos tan be ri ne re de ol du ðu tam o la rak bi - lin mi yor. Trabzon / cihan

8 8 10 MEDYA POLÝTÝK EYLÜL 2011 CUMARTESÝ Y Mimsiz medeniyet iktisaden çöküyor 2008 krizini bildiði için adý kriz kâhini ne çýkan ünlü ABD li ekonomist Nouriel Roubini, küresel ekonomideki yavaþlamanýn yeni bir finans krizine yol açabileceðini savunuyor. Birkaç ay öncesine kadar büyük bir krizi temsil eden kusursuz fýrtýna nýn 2013 te olacaðýný söyleyen Roubini, son açýklamasýnda ise i- kinci dibin daha erken geleceðini ve kusursuz fýrtýna nýn daha erken kopabileceðini söylüyor. Geliþmiþ ülkelerin durgunluða girme ihtimalinin yüzde 60 lara çýktýðýný dile getiren Roubini ye göre tüm ekonomiler için büyümeye çabalamak þart. Ekonomiyi düze çýkarmak için kýsa vadede muazzam teþvikler gerektiðini yoksa dünyanýn yeni bir Büyük Buhran daha yaþayabileceðine dikkat çekiyor. ABD li ünlü yatýrýmcý George Soros da benzer þeylere dikkat çekiyor: Avrupa nýn borç krizi ABD li yatýrým bankasý Lehman Brothers in çöküþünün yol açtýðý finansal krizden daha kötü olabilir. Avrupa daki borç krizine iliþkin bir rapor hazýrlayan üç UBS analistinin hazýrladýðý rapora göre Yunanistan veya Almanya nýn birlikten ayrýlmasý, zayýflarý kurtarmaktan daha pahalýya patlar. Fakat asýl risk siyasi: Bugüne kadar parasal birlikler daðýlýnca ortaya ya askeri bir hükümet ya da sivil savaþ çýktý... Yani Avrupa hem siyasal hem de ekonomik olarak büyük bir krizin i- çinde. Küresel krizin tam da böyle bir zamanda gelmesi tesadüf deðil. ABD ve Avrupa devletlerinin, kanla, haksýzlýkla, gaspla, soygunla, sömürüyle kurduklarý mimsiz medeniyet çöküyor. Gözünü hýrs bürümüþ küresel þirketler, ellerinde ne var ne yok hepsini kaybediyorlar, daha da kaybedecekler. Ve küresel ekonomi yeniden þekillenecek. Bunlarý biz deðil, kendileri söylüyor. Onlar çökerken bugüne kadar e- zilen, sömürülen ve parçalanarak yönetilen Ortadoðu ve Afrika ülkeleri yeniden doðacak. Biz orada olsak da doðacaklar, olmasak da. Dünyanýn yeniden þekil almasýnýn hýzlandýðý böyle bir zamanda Türkiye ne ile uðraþýyor? Daha doðrusu ne ile uðraþtýrýlýyor? Bugün cevaplandýrýlmasý gereken soru bu. Ergenekon ve þike operasyonlarýyla (Yapýlan haksýzlýk ve yanlýþlýklara raðmen) baðýrsak temizleyen Türkiye, dýþ dünya þekillenirken PKK ve Ýsrail ile meþgul ediliyor. Her zaman olduðu gibi. Biz PKK ve Ýsrail ile ilgilenirken Avrupa ve ABD nereyle ilgileniyor? Mýsýr, Suriye ve Libya ile. Neden? Bu ülkelerdeki kukla oyuncaklarý gidince bunlarýn yerine gelecek o- lanlarý belirlemek için. Batý ve ABD bir yandan Ortadoðu da düþen çakma diktatörlerin yerine yeni çakma demokratlar tayin etmek için uðraþýyor. Diðer yandan da ülkelerinde yayýlan Ýslam ý durdurmaya uðraþýyor. Bir yandan dað gibi biriken borçlarýný ertelemeye uðraþýrken, diðer yandan Ýslam karþýtlýðý için milyar dolarlar harcamaktan kaçýnmýyor. Düþünce kuruluþu Center for A- merican Progress in (CAP) Baþkan Yardýmcýsý Faiz Shakir ve 5 arkadaþý tarafýndan hazýrlanan Korku Þirketi isimli rapor, ABD deki Ýslam düþmanlýðý yayan kurumlarýn nasýl ciddi paralarla bilinçli þekilde beslendiðini ortaya koyuyor. Rapora göre, ABD de özellikle 7 kuruluþ, yýllarý arasýnda topladýklarý 42,6 milyon dolar baðýþ ile Ýslam a nefreti artýran faaliyet ve yayýnlarda bulunuyorlar. ABD ve AB kendileri için aslýnda Ýslam ýn deðil, Ýslamofobi nin tehdit olduðunun farkýnda deðil. Ülkelerindeki Ýslam düþmanlýðýnýn Ortadoðu da Arap baharý ile ayný zamanda yaþanmasý bile Avrupa ve ABD li yöneticileri uyandýrmýyor. Öfke, nefret ve hýrsýn insaný nasýl körleþtirdiðinin en açýk örneði. Yaþar Süngü, Yeni Þafak, 9 Eylül 2011 Yenianayasaözgüveniyansýtmalý ACABA gündemi dolduran aðýr konulardan baþýmýzý kaldýrýp, Meclis açýldýktan sonra anayasa deðiþikliðine odaklanabilecek miyiz? Anayasa deðiþikliði deyip geçmeyelim. Lâf ederken herkes özgürlüklerden yana. Ama soyuttan somuta indiðimizde, tartýþmalar derinleþiyor. Meselâ bir soru atayým ortaya: Yeni anayasada Atatürk adý kaç defa geçecek? Prof. Ergun Özbudun un Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye kitabýný karýþtýrýrken gözüme çarptý: 1961 Anayasasý nda Atatürk ten sadece bir defa Baþlangýç bölümünde söz edildiði halde, 1982 Anayasasý nda 16 kere Atatürk ün adý geçiyormuþ. Birkaç örnek: Eðitim ve öðretim, Atatürk inkýlâplarý ve ilkeleri doðrultusunda yapýlacak., Devlet, istiklâl ve cumhuriyetimizin emanet edildiði gençlerin, müsbet ilimin ýþýðýnda, Atatürk ilke ve inkýlâplarý doðrultusunda, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü ortadan kaldýrmayý amaç edinen görüþlere karþý yetiþmesini ve geliþmesini saðlayýcý tedbirleri alýr., Atatürkçü düþünceyi, Atatürk ilke ve inkýlâplarýný... bilimsel yoldan a- raþtýrmak, tanýtmak ve yaymak amacýyla, Atatürk ün manevi himayelerinde... Atatürk Kültür Dil ve Tarih ANKARA 1 Ekim de TBMM nin açýlýþýyla cumhuriyet tarihinin ilk toplumsal uzlaþma anayasasýnýn da ilk adýmýný atacak. Demokrasi bilinci, kurumlarý, ekonomik ve toplumsal örgütleri oluþmuþ bir ülke olarak ilk anayasa için çok sayýda temel þart tartýþýlýyor uzun süredir. Bir toplumsal sözleþme olarak toplumdaki tüm seslerin yankýlandýðý, kapsamlý, anlaþýlýr ve iþlevsel bir metin olmasý çerçevesinde özetlenebilecek þartlarýn zorunluluðu açýk. Ancak bunlarý ikincil kýlan çok daha önemli bir unsur var; dil... Kastým, sadece anlaþýlýr Türkçe deðil; Türkiye nin yapýsýný, tarihteki ve günümüz dünyasýndaki konumunu tanýmlayan, o konumdan dünyaya ve geleceðe bakan bir ülkenin sözlerini üretecek bir dil... Son birkaç yýldýr, Türkiye nin, tarihten gelen iliþkilerine, coðrafyasýna, dünyaya ve geleceðe yönelik tavýr geliþtirmeye baþladýðýný konuþuyoruz. Ancak bu konum, kökleri 87 yýldan daha derinde olan bir stratejiden beslenmek zorundadýr. Bu zorunluluk, birçok kalýbý, ezberi, sloganý tartýþmaksýzýn düþünce kodlarýndan silmeyi gerektiriyor. Dört yanýmýz düþmanlarla çevrili, Türk ün Türk ten baþka dostu yoktur, Yabancýlarýn cennet vatan üzerindeki hain emelleri, Cumhuriyetten önce topluiðne bile üretemiyorduk diye baþlayan listeyi Güçlü ordu güçlü Türkiye ye kadar uzatmak mümkün. Bu sloganlarýn bugünün Türkiyesi nde yeri yok artýk. Aslýnda Dünün Türkiyesi de buna müstehak deðildi. Bu sloganlar sadece insanýn açlýktan bile önce gelen en temel ihtiyacý olan güvenlik güdüsünü besledi. Güvenliðe güdülenen zihin yapýsý, ekonomiden demokrasiye, mimariden sanata kadar bütün medeni ihtiyacý öteledi; bugün sancýlarýný yaþadýðýmýz birçok sorunun da tohumlarýný ekti. Budefabaþarabilecekmiyiz? Yüksek Kurumu kurulmuþtur. vs... Sadece anayasada deðil, Kemalist ideoloji kanunlara da yansýyor. Gene Ergun Özbudun un kitabýndan a- lýntýlýyorum: Siyasi Partiler Kanunu nun 85. maddesine göre, Siyasi partiler, Türk milletinin kurtarýcýsý, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Atatürk ün þahsiyet ve Diyelim ki, ilk 3 maddede uzlaþtýk. Ama acaba, anayasanýn diðer bölümlerinde ve yasalardaki ideolojik izleri silme konusunda bir düþünce birlikteliði saðlayabilecek miyiz? faaliyetlerini veya hatýrasýný kötülemek veya küçük düþürmek amacýný güdemez. Buna yol açabilecek davranýþ ve faaliyetlerde bulunamaz. Bu hükmün ihlâlinin Sýfýr sorunu çok sevmiþtik Referanslar Türkçeleþmedi Bu zihinsel kuþatýlmaya muhalefet edenler oldu elbette. Ancak onlar da baþka bir zihinsel kuþatma al- Güvenliðe güdülenen zihin yapýsý, ekonomiden demokrasiye, mimariden sanata kadar bütün medenî ihtiyacý öteledi; bugün sancýlarýný yaþadýðýmýz birçok sorunun da tohumlarýný ekti. týndaydý. Avrupa aydýnlanmasý, sosyalizm ve eski Osmanlý topraklarýnda sömürgeye karþý yükselen Ýslam eksenli siyasal düþünceyi temel referans alan sesler kendi cümlelerini kuramadýlar. Ütopyalarý lale desenli taklitten öteye gidemedi. Modernleþeceði zamanlarý bu duvarlara hapsolarak geçiren Türkiye bugün farklý þeyler söyleme iddiasýnda. Bu iddialýlýk, ülkesinin iddia sahibi olabileceðini tahayyül edemeyen zihniyetle çatýþýyor. Yedi düvele kafa tutmak la övünenler bile Ýsrail e kafa tutulunca kendisiyle çeliþmek pahasýna muhalefet ediyor. Ülkesinin bir güç olabileceðine akýl erdiremeyen düþünce, yapýlanlarýn arkasýnda dýþ güçleri arýyor. Uluslararasý konularda müdahil olmasýný, belirleyici olma hedefini anlayamýyor. Muhtaç olunan kudret kanda deðil Yeni Türkiye, yeni toplumsal sözleþmesini yazarken, hem tarihi süreçte kendi dýþýnda geliþen her þeyi kendi köklerinden gelen özsuyuyla iþleyerek kendi diline çevirmek, hem de bu zihniyet duvarýný kýrmak zorunda. Bunun için muhtaç olunan kudret tarihteki asýl durum da mevcuttur. Tarihte de, örneðin topluiðne yapýlýp yapýlmadýðýný merak edenler, sadece Ýstanbul Ticaret Odasý nýn yeni yayýnladýðý Osmanlý Ticaret ve Sanayi Albümü ne göz atsýn, yeter. Sanayi devriminin ardýndan Osmanlý yönetiminin kurduðu traktör, elektrik, tekstil, kaðýt, kimya, içecek ve silah-mühimmat fabrikalarý, tersaneleri, devlet çiftlikleri ve fakülte düzeyindeki ziraat mektepleri yeterince ibret verici. Üstelik bunlar sadece bugüne kalabilen kayýtlarda olanlar... Mustafa Kartoðlu, Star, 9 Eylül 2011 parti kapatma sebebi olduðunu hatýrlatalým. Milli Eðitim Temel Kanunu nda da, amacýn, Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkýlâp ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliðine baðlý... yurttaþlar yetiþtirmek olduðu yazýyor. Yükseköðretim Kanunu nun ana ilkelerinden birini, öðrencilere Atatürk inkýlâplarý ve ilkeleri doðrultusunda, Atatürk milliyetçiliðine baðlý hizmet bilincinin kazandýrýlmasý teþkil ediyor. Henüz anayasa çalýþmalarýna girmedik. Þimdiden, Ýlk 3 maddeye dokundurtmayýz diyenler var. Mevcut anayasanýn 2. maddesinde cumhuriyetin nitelikleri arasýnda Atatürk milliyetçiliði ve Baþlangýç bölümüne atýfla, Atatürk ilkeleri yer alýyor. Kimisine göre, o maddeye dokundunuz mu, kurucu felsefe zedelenmiþ olacak. Ama 1961 Anayasasý nda madde farklý yazýlmýþtý. Meselâ, Atatürk milliyetçiliðinden söz edilmiyordu. Diyelim ki, ilk 3 maddede uzlaþtýk. Ama acaba, a- nayasanýn diðer bölümlerinde ve yasalardaki ideolojik izleri silme konusunda bir düþünce birlikteliði saðlayabilecek miyiz? Nazlý Ilýcak, Sabah, 9 Eylül 2011 Reklâmlar ve medya REKLÂMCI; açgözlü, merhametsiz, maddeci kapitalizmin davulcusudur. (...) Halihazýrdaki anlayýþ ve uygulamaya göre reklamcýlýk bundan i- baret iken bir de Ýslam a göre alýnýp satýlmasý, seyredilmesi, kullanýlmasý... caiz olmayan þeylerle ilgili reklamlar var ki, bunlardaki sakýnca katmerli oluyor. Ýþi faizcilik olan, gelirinin büyük kýsmý da faizden oluþan bankalarýn reklamý, Ýslam a göre faiz ve faizcilik haram olduðu için bu i- kinci neviden reklama giriyor. Ýslam ý dava edinen veya Ýslâmî hassasiyeti olan insanlar tarafýndan alýnmasý ve desteklenmesi beklenen, manevî deðerlerimizi korumayý hedefleyen gazeteler var. Bu gazetelerde faizci bankalarýn reklamlarý çýkýnca bizim e- mail kaplarýmýz dolup taþýyor; yakýnmalar, ithamlar, protestolar ve sorular yaðýyor. Biz bunlarýn bir kýsmýný o gazetelerin sorumlularýna yansýtýyoruz; onlar da þu savunmayý yapýyorlar: Gazetenin mevcut þartlardaki geliri giderini karþýlamýyor, borç içindeyiz, ya bu davadan vazgeçeceðiz veya zarureten (eðer böyle bir gazete çýkarmaya ihtiyaç/zaruret varsa) bu gibi reklamlarý da -zaruret miktarýalacaðýz... Böyle ise önümüzde üç mesele var demektir: 1. Bu gibi gazetelerin çýkmasý zaruret midir? Yani Ýslâmcý mücadelede, meydan okumalara karþý alýnacak tedbirlerde medyaya ihtiyaç var mýdýr? Bundan vazgeçilebilir mi? Yerine baþka bir araç konabilir mi? Bana göre gereklidir ve ikamesi mümkün görünmüyor. 2. Banka vb. reklamý almadan, helal olan gelirlerle gazete çýkarmak, televizyon iþletmek mümkün deðil midir? Bu konuyu iþin erbabý olanlar bir araya gelip tartýþmalýlar. Varsa gerçekçi çareleri bulup ortaya koymalýlar. 3. Gazeteleri ve televizyonlarý þu veya bu reklamý yayýnladýnýz diye topa tutanlar kendilerine þunu sormalýlar: Ben bu gazetenin veya televizyonun yaþamasý, ayakta durmasý, emsali ile rekabet edebilmesi için ne yaptým. Mesela üç beþ kuruþa kýyýp bir gazete mi aldým, yoksa gazeteyi bedava olarak internetten okumayý mý tercih ettim. Aptallarý eðlendiren (vakit öldürmelerini, ömrü boþa tüketmelerini saðlayan) manasýz veya seyri caiz olmayan programlarý ve dizileri seyrederek bunlarla geçinen televizyonlarýn reytinglerini mi arttýrdým, doðru dürüst program yapan televizyonlarý seyrederek bunlara destek mi verdim? Hayreddin Karaman, Yeni Þafak, 9 Eylül 2011 HAYATIN kendisi gibi dýþ politika da ideal þartlarda cereyan etmiyor. Komþularla sýfýr sorun politikasý bütün deðiþkenlerin ayný ideale inanmýþ aktörlerce kontrol edildiði bir ortamda ne kadar da güzel uygulanýyordu. Suriye sorun istemiyordu; biz istemiyorduk. Halloluyordu. Yunanlarla aramýzdaki sorunlarý aþmýþ, onlarýn sorunlarýný çözme aþamasýna geçmiþtik. Ermenistan la zorlu bir yolda aksayarak da olsa yürüyorduk. Þimdi bütün sorunsuzluklarý bitiren bir sorunla karþý karþýyayýz. Ýsrail hükümetiyle giriþilmiþ olan özür dileme dilememe mücadelesi önce bu ülkeyle olan diðer iliþkilerimizi sorunlu hale getirdi; þimdi de Türkiye nin genel dýþ politika reflekslerini etkiliyor. Girmeyeceðim, ama söylemeden de edemeyeceðim, iç politikamýzý bile sorunlu hale getirdi ve belki daha da etkileyecek bu sorun... Türkiye-Ýsrail iliþkilerine Türkiye nin hiçbir zaman ihtiyacý olmamýþtý. Askerî ihalelerde bir dönemde Ýsrail in kucaðýna itildiðimiz vakidir. Ankara ya bakan yönüyle i- liþkilerin seyrini ihtiyaçtan çok irade belirlemiþti. Düþmancýl Arap devletleri denizindeki Ýsrail için Türkiye gibi bir müttefikin anlamý ise çok büyüktü. Hâlâ daha da büyüktür. Biz onlara mecbur deðildik; doðrusunun bu olduðuna inandýðýmýz için iyi geçiniyorduk. Onlar ise, anlaþýlan, doðrusunun bu olmadýðýna inandýklarý halde buna mecbur olduklarý halde yüzümüze gülüyorlardý. SURÝYE LÝBYA Bu köþenin yazarý Türkiye yle Ýsrail arasýndaki iyi iliþkileri her zaman destekledi. Hâlâ da destekliyor. Ýsrail e olan mevhum ihtiyaç veya bazý milli gurur yoksunlarýnýn dillendirdikleri gibi Mossad ve Yahudi lobisi korkusundan deðil, Ýsrail le iyi geçinen bir Türkiye nin Filistin e lazým olduðuna, Suriye ye lazým olduðuna, Mýsýr a lazým olduðuna, uluslararasý sisteme lazým olduðuna i- Aslýnda bir müzakere taktiði olankontrollügerilimyükseltme politikasýnýnkontroldençýkmasý durumunda asýl kaybedecek olan taraf, Filistin olacak. MISIR IRAK AFGANÝSTAN Luojie, China Daily, China nandýðý için yapýyor bunu Eylül ünde zamanýn Türkiye Baþbakaný Mesut Yýlmaz Ýsrail ve Filistin i ziyaret etmiþti. Kendisinden önce Baþbakanlýk merhum Necmettin Erbakan ýn uhdesindeydi ve o dönemde Ýsrail ile Türkiye arasýndaki ittifak anlaþmasýnýn mahiyeti tartýþmaya açýlmýþtý. Yýlmaz seçim kampanyasý döneminde iktidara gelirlerse bu anlaþmanýn içeriðinin bir üçüncü ülkeye tehdit teþkil edip etmediðini inceleyeceklerini ifade etmiþ ve gerekirse anlaþmayý laðvedeceklerini ima etmiþti. Kudüs ten sonra Ramallah a geldiðinde bir Türk gazetecisi kendisine bu vaadini hatýrlattý ve Ýsrail le olan anlaþmayý inceletip inceletmediklerini sordu. Yýlmaz ý zora sokan bir soruydu bu. Ýmdadýna merhum Yaser Arafat yetiþti. Özetle þunlarý söyledi: Türkiye-Ýsrail iliþkilerinden biz gayet memnunuz. Ýki devletli çözüm için de bu çözümün hayata geçirilmesinden sonra çýkabilecek sorunlarla uðraþýrken de güvenebileceðimiz bir arabulucuya ihtiyacýmýz olacak. Ýsrailliler Amerika ya güveniyorlar; ama biz güvenmiyoruz. Biz Mýsýr a güveniyoruz; ama Ýsrailliler güvenmiyorlar. Her iki ülkenin de güvendiði Türkiye den baþka bir ülke yok. Türkiye yle Ýsrail arasýndaki iyi iliþkilere bizim ihtiyacýmýz var... Bugün Erbakan Hoca da yok Arafat da... Arafat ýn El- Fetih i artýk Filistin i tek baþýna temsil edemiyor. O zaman Ýsrail Baþbakaný yine Binyamin Netanyahu idi. Ýsrail Gazze yi fiilen iþgal etmiþ durumdaydý. Çok kýsa bir süre önce Aksa Camii altýndan geçen bir tarihî tünele yeni bir çýkýþ kapýsý açýldýðý için çatýþmalar çýkmýþ, Ýsrail ve Filistin görüþmeleri askýya alýnmýþtý. Yine de Arafat Ýsrail i dýþlayan deðil, Ýsrail le konuþan bir Türkiye görmek istiyordu. Bugün Filistin, El-Fetih in egemen olduðu Batý Þeria ile Hamas ýn egemen olduðu Gazze Þeridi olarak fiili bir bölünme geçirmiþ durumda. Bugün Filistin in Türkiye ye o gün olduðundan daha fazla ihtiyacý var. Ama yine o gün olduðu gibi. Ýsrail le konuþabilen, Ýsrail üzerinde bir yaptýrýmý olan, karþýlýklý ticari ve askerî iliþkilerden dolayý Tel Aviv i belli kararlara ikna edebilen bir Türkiye ye ihtiyacý var Filistin in... Türkiye taleplerinden vazgeçsin demek deðil bu... Türkiye nin son dönemde benimsediði baský politikasýný eleþtirmek hiç deðil. Ancak, aslýnda bir müzakere taktiði olan kontrollü gerilim yükseltme politikasýnýn kontrolden çýkmasý durumunda asýl kaybedecek o- lan tarafýn Filistin olacaðýný hatýrlatmak da bu köþenin yazarýnýn vazifesi... Sýfýr sorun politikasýný çok sevmiþtik... Kerim Balcý, Zaman, 9 Eylül 2011

9 Y MUHSÝN BOZKURT Ve emrühüm þûrâ MAKALE 9 Dünyaya ait konularý anlamak lâzým. Ýdare ve siyasetle ilgili meselelere nüfuz etmek gerek. Bunlarla alâkalý hükümleri kavramak þart. Ýþte bütün bunlarý idrak edip algýlamak için örf, âdet ve geçen zamaný hesaba katmak zaruridir. Çünkü bunlar sosyal hayatýn çeþitli ihtiyaçlarýna tabi ve baðlýdýr. Ýþte bu yüzden bu mevzularda müþavere ve istiþareye yani sorup soruþturmaya, kýsaca demek lâzýmsa, danýþmaya çok ihtiyaç vardýr. Klâsik ifadeyle müdavele-i efkâr denilen karþýlýklý fikir teatisi, söz alýþ veriþinde bulunmak icap eder. Bu tarz fikir jimnastiðine hem ferdlerin, hem de içtimâî/sosyal gruplarýn þiddetle ihtiyaçlarý var. Zaten buna lüzum hissediþ; Hz. Peygamber in (asm) devamlý yapmýþ olduðu bir husustu. Kendisinden sonra Müslümanlarýn baþvurmasýný istediði çok önemli ve hayatî bir sünneti yani fiilî bir örnek davranýþýydý. Þüphesiz, müþavere ve danýþmaya ihtiyaç duymak, hakkýnda kesin bir nas / þer î / dinî bir hüküm bulunmayan konular için bahis mevzuu ve söz konusudur. Kaldý ki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm), hususî ve özel iþlerinde bile müþavere eder / danýþmaktan çekinmezdi. Nitekim bir hadis-i þerifinde þöyle der: Hiçbir millet, meþveret, (istiþare / birbirinin görüþ ve düþüncesine baþvurmak)tan zarar görüp helâk olmuþ deðildir. Meþvereti terk etmek ise helâke (mahvolmaya) müeddi (ve sebep) olur. * (Kur ân-ý Kerim in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, cilt: 1, Ömer Nasuhi Bilmen, Ýstanbul (Tarihsiz) s. 485) Zaten âyet-i kerime de bunu nazara verici mahiyettedir: Ve emrühüm þûrâ beynehüm. / Bütün ortak iþ, mesele ve idareleri; aralarýnda þûrâ ve danýþma iledir. Ancak bu þekilde karar verirler. (Þûrâ Sûresi: 42/38) Malûm olduðu üzere Ulum-u Ýslâmiye [ Ýslâm Ýlimleri ]nden biri de Adab-ý Münâzarâ [ Karþýlýklý Konuþma Edep ve Usûlleri ]ne ait olan ve Ýlm-i Edep [ Edep Ýlmi ] denilen mühim bir ilimdir. Bu ilim gösteriyor ki; vaktiyle Ýslâm âlimleri bir mesele hakkýnda mübahase ve münâzarâda bulununca [aralarýnda konuyu tartýþmaya açýnca], hepsinin ehass-ý amali [en hususî dilek ve istekleri] hakikatin tecellisini görmek [ve ortaya çýkartmak]tan ibaret bulunurdu. Bununla beraber, her biri arzu ederdi ki: Bu hakikat arkadaþý tarafýndan meydana çýkarýlmýþ olsun. Tâ ki: Kendi nefsine bir gurur gelmesin ve arkadaþý da- ben rey [ve görüþ]ümde isabet edemedim- diye meyus olmasýn [üzülmesin]. Ne güzel bir ahlâk, ne fazilet-perver [faziletli ve üstün] bir cemiyet i ilmiye [ilmî, bilimsel bir topluluk]. * (A.g.e. s: 487) (0 505) Nef sin sa býr la im ti ha ný Af yon ka ra hi sar dan Ha san Koç: 21. Söz de Üs tad Haz ret le ri, Ce nâb-ý Hak - kýn sa na ver di ði sa býr kuv ve ti ni, e ðer yan lýþ yol da da ðýt maz san, her me þak - ka te ve her mu sî be te kâ fi ge le bi lir. Ve o kuv vet le da yan. 1 di yor. Bu cüm le de ge çen, sa býr kuv ve ti ni sa ða so la da ðýt - mak na sýl o lur? A çýk lar mý sý nýz? Ý mam-ý Rab ba nî yi Be di üz za man i le ha týr lar ken de ve fat e den Ý mam-ý Rab bâ nî Haz ret le ri nin se ne-i dev ri ye sin de, bir not düþ me ka bi lin den, Üs tad ý mýn o Haz ret hak kýn da ki i fa de le rin den bir mü ta lâ a yap mak ge - re kir se, ev ve len On Do ku zun cu Söz ün ba þýn da ki i fa de dik ka ti mi zi çe ker. Ben söz le rim le Mu ham med i (asm) öv müþ, gü zel gös ter miþ ol ma dým; ak si ne Mu ham med A - ley his sa lâ tü Ves se lâm dan bah set mek le söz le ri mi gü zel leþ tir miþ ol dum. Ý mam-ý Rab ba nî ye a it o lan bu sö zü ak tar dýk tan son ra On Do ku zun cu Söz le il gi li o la rak da E vet, þu Söz gü zel dir. Fa kat o nu gü zel leþ ti ren, gü zel le - rin gü ze li o lan ev sâf-ý Mu ham me di ye dir. der. Üs ta dý mýn üs tad la rýn dan o lan Ý mam-ý Rab ba nî (ks) yýl lar ca ta ri kat-ta sav vuf hiz me ti nin ar dýn dan ha ya tý ný; öm rü nün a hi rin de i man ha ki kat le ri nin doð ru dan hiz me ti ne sarf et me yi e sas e din miþ tir. Bu nu þöy le i fa de e der: Ha ka ik-i i ma ni ye den bir me se le nin in ki þa fý ný, bin ler ez vak ve me vâ cid ve ke râ mâ ta ter cih e de rim. 1 Ve lâ yet-i küb ra di ye i - sim len di ri len bü yük ve lâ ye tin i se ta ri kat-ta sav vuf yo lu na gir me den doð ru dan doð ru ya ha ki ka ta yol aç mak ol du ðu nu da i fa de e der. Bu i fa de ler ý þý ðýn da Be di üz za man Haz ret le ri nin ha ya tý na bak tý ðý mýz da Ý mam-ý Rab ba nî Haz ret le - ri nin tav si ye et ti ði u sû lü, bü tün öm rün de tat bik et ti ði ne þa hit ol mak ta yýz. Hat ta bu u sû lü nü o ka - dar sa da kat la id di a et mek te dir ki; Ab dul ka dir Gey la ni (ra), Þah-ý Nak þi bend ve Ý mam-ý Rab ba nî gi bi ha ze rât bu za man da ha zýr ol sa i di ler, i man ha ki kat la rý nýn ve Ýs lâm ý e sas la rý nýn tak vi ye si ne hiz met e de cek le ri ni ýs rar la söy ler. Ý man ha ki kat la rý nýn tak vi ye si i se Sün net-i Se - niy ye nin tat bi ki i le müm kün dür. Zi ra Rab bi mi zi bi ze ta lim e den en bü yük mu al lim Re sul-i Ek - rem dir (asm). Rab bi mi zin iz ni, Ceb ra il (as) yar dý - mý i le di nin ya þan ma sýn da en i sa bet li u sû lü o nun (asm) Sün net-i Se niy ye sin de gö rü yo ruz. Ý mam-ý Ga za lî ve Ý mam-ý Rab ba nî gi bi pek çok ehl-i ta ri - ka týn dâ hî i mam la rý sün net-i se niy ye nin tat bi ki i le ha sýl o lan mak bu li ye ti zi ya de si i le tav si ye et miþ ler. Bir farz, bin sün ne te ter cih e dil di ði gi bi, bir sün net da hi bin ta sav vuf a da bý na ter cih e di lir de miþ ler. Mu hab bet ve þef kat ko nu sun da Üs tad, Ý mam-ý Rab ba ni Haz ret le rin den fark lý hük me va rýr. 8. Mek tub, bu nun i fa de si dir. Rah man ve Ra him i - sim le rin de ki bü yük nu ra ye tiþ me nin ve si le si o la - rak fakr i le þü kür, acz i le þef ka ti an la týr. Þef kat ko nu sun da ki fark lý yo ru mun da þu i fa de si i le dik kat çe ker: Þu me se le mü na se be tiy le ha tý ra ge len ve mu hak ki kî ne, hat tâ bir üs ta dým o lan Ý - mam-ý Rab bâ nî ye mu ha lif o la rak di yo rum ki: 2 Ö zet le; Hz. Ya kub un (as), ev lâ dý Hz. Yu suf a (as) o lan þid det li ve par lak his si ya tý nýn, mu hab bet ve aþk ol ma dý ðý ný ke sin lik le þef kat ol du ðu nu i fa de e - der. Mu hab bet, aþk kar þý lýk bek ler ken, þef kat ha lis - tir, mu ka be le is te mez. Nü büv vet ma ka mý na mu - hab bet ten da ha zi ya de þef kat mü na sip dü þer. Ýsm-i Ve dûd a ka vuþ ma ve si le si o lan aþk i se, Zü ley hâ nýn Yu suf A ley his se lâ ma kar þý o lan mu hab bet me se le - sin de dir. O hal de Kur ân, Haz ret-i Yâ kub A ley his - se lâm ýn his si ya tý ný ne de re ce Zü ley hâ nýn his si ya - týn dan yük sek gös ter miþ se, þef kat da hi o de re ce aþk tan da ha yük sek tir. Üs ta dý o lan Ý mam-ý Rab bâ - nî nin yo ru mu nu nak le der ön ce: Üs ta dým Ý mam-ý Rab bâ nî, aþk-ý me ca zî yi ma kam-ý nü büv ve te pek mü na sip gör me di ði i çin de miþ ki: Me hâ sin-i Yu - su fi ye, me hâ sin-i uh re vi ye ne vin den ol du ðun dan, o na mu hab bet i se me ca zî mu hab bet ler ne vin den de ðil dir ki, ku sur ol sun. Bu nun ar dýn dan Be di üz - za man Haz ret le ri Üs ta dý na ses le nir: Ben de de - rim: Ey Üs tad, o te kel lüf lü bir te vil dir. Ha ki kat þu ol mak ge rek tir ki: O mu hab bet de ðil, bel ki yüz de - fa mu hab bet ten da ha par lak, da ha ge niþ, da ha yük - sek bir mer te be-i þef kat tir. Her i ki haz ret ten Al lah ra zý ol sun, ka bir le ri pür - nur ma kam la rý Cen net ol sun. Dipnotlar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tu - bat, sh A ge. sh. 51. Te rö rü ve bö lün me yi bir yýl da ön le mek e li miz de! fer sa dog ni as ya.com.tr Te rö rü, bö lün me yi bir yýl da ön le me nin for mü lü e li niz de as lýn da. Hem de 400 mil yar do lar har ca ma dan, bin ler ce þe - hit, bin ler ce ö lü ver me den, a na la rý, ba ba la rý, kar deþ le ri, ba cý la rý að lat ma dan, sað nak sað - nak göz ya þý dök tür me den!.. Bel ki 300 bin do lar kâ fî. Þa ka fa lan de ðil, ay - nýy la ger çek. Na sýl mý o la cak? Ön ce: Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu nun ay ný za - man da ba tý nýn psi ko-sos yal, ta ri hî, di nî, et nik, ký sa ca kül tü rel ya pý sý ný bi len bir uz man, o to ri te bir â lim bu la cak sý nýz. Bu mü te fek kir, ay ný za man da, in sa ný, ha ya tý, ça ðý ve in sa ný i yi o ku yan ol ma lý dýr. Ay ný za man da mil li yet çi a kým la rý ve et nik ya - pý la rý tah lil et me li. Ay ný za man da PKK nýn di na mik le ri ko - mü niz mi, a te iz mi vs. yi de bü tün yön le riy le kri tik et miþ ol ma lý. Ay ný za man da Kürt le rin i çin den çýk ma lý. Kürt le ri, Türk le ri, A rap la rý, Çer kez le ri, bütün et - nik grup la rý çok i yi ta ný ma lý. Ay ný za man da din den bes le nip hak ve hür ri yet le re ça lý þan Bi rin ci Av ru pa yý ve din - siz fel se fe den bes le nip ha sis çý kar la rý i çin de Do ðu ve Gü ney do ðu yu ka rýþ tý rýp a te þe ve - ren Ý kin ci Av ru pa yý da bil me li. Ay ný za man da bü tün yý ký cý fel se fe ve ce re yan - la rý, hak, hür ri yet ler, de mok ra si, Do ðu ve Gü - ney do ðu i le il gi li e ser le ri de ol ma lý. Bu e ser le ri, ü - ni ver si te ler de yüz ler ce a raþ týr ma, yük sek li sans te zi, dok to ra ko nu su ol ma lý. Ay ný za man da e ser le ri 100 ün ü ze rin de ya - ban cý di le çev ril me li dir. Bu uz man ay ný za man da bir di nî o to ri te ol ma lý dýr. Si zi a ra ma zah me tin den de kur ta ra yým. A dý: BE DÝ ÜZ ZA MAN SA ÝD NUR SÎ. Tür ki ye yi de, Do ðu ve Gü ney do ðu A na - do lu yu da kur ta ra cak, te rö rü de, PKK yý da, ce ha le ti de, ih ti lâ fý da bi ti re cek e se ri nin a dý: MÜ NÂ ZA RÂT. Ya pý la cak þey: Bu e se ri, res mî va zi fe li le re, i da re ci le re, ga ze te - ci le re, i lim, fi kir a dam la rý ve va tan daþ la ra da ðýt - ma, o ku ma kam pan ya la rý baþ lat mak... Ar dýn dan o ku ma, mü za ke re, mü ta lâ a prog - ram la rý baþ la týl ma lý. Ma hal li ga ze te ler da hil ya zý lar yaz ma lý, Tv ka - nal la rýn da an lat ma lý. Bir þey da ha: Do ðu ve Gü ney do ðu A na do - lu da ki Nur Ta le be le ri ni, res mî i de o lo ji nin ya ný na çek mek i çin on la rý sa týn al ma ya ça lýþ - ma yýn. Be di üz za man ýn ve da hi hal kýn ya ný - na gön de rin. Ba tý da ki Nur Ta le be le ri i le a - ra la rý ný aç ma yýn, bi lâ kis güç len di rin. Muh te þem ör nek ler ar þiv ler de dir, da ha ge çen se ne tek rar lan mýþ tý: Yýl lar dan be ri ya pý lan Be di üz za man ýn Van, Ur fa gi bi mev lid le ri ni bü tün gü cü nüz le des tek le - yin, teþ vik e din da o ku tu la na ka týl mýþ tým. A nar þi nin do ruk ta ol du ðu, deh þet li bir za man dý. 20 bi nin ü ze rin de in san top lan mýþ tý Do ðu dan, Ba tý dan, Ku zey den, Gü ney den A man Al - lah ým! Ne muh te þem man za ra: Pan zer yok, taz yik li su yok, göz ya þar tý cý bom - ba yok, püs kür tü cü gaz yok, jop yok, da yak yok, ke lep çe yok, i tiþ yok, ka kýþ yok. Po lis, mü te bes - sim çeh rey le va tan daþ lar la soh bet e di yor du. Ak - þam, o nar o nar, yir mi þer yir mi þer, kýr kar kýr kar mi sa fir et ti Do ðu lu kar deþ le ri miz biz le ri. A man ya Rab bim! O ne mi sa fir per ver lik, o ne a ðýr la ma, o ne mu hab bet, o ne fe da kâr lýk, o ne kay naþ ma! Ýþ te Do ðu-ba tý böy le ku cak la þýr, böy le ke net le - nir! Va tan bö lün mek ten, bat mak tan, þe hit ver - mek ten böy le kur tu lur! Bu nu de ne yin! Bir þey kay bet mez si niz! Bir se - ne de e ðer so nuç a la maz sa nýz yü zü me tü kü rün ve Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný, Mü nâ za rât la bir lik te ka fa ma vu run! Gýk ým çý kar sa nâ mer dim! O lum lu so nu ca baþ ka bel ge mi is ter si niz? Ýþ te Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu da ki, Ba tý A na do lu, Ku zey ve Ku zey ba tý A na do lu Nur Ta le be le ri nin lis te si e li niz de, çe te le si ar - þiv le ri niz de. Tek bir o lum suz ha di se ye ka rý - þan tek bir Nur Ta le be si var mý? Yok. Bi lâ - kis, her bi ri bi rer it fa i ye ne fe ri gi bi yan gý ný sön dür me ye, bi rer in zi bat me mu ru gi bi a sa - yi þe ve göz yaþ la rý ný din dir me ye ça ba lý yor lar, bü tün iç ten lik le ri ve o lan ca güç le riy le... Bu kam pan ya i çin ör nek mi is ter si niz? Bir po - li ti ka cý mýz, a ra sý mil let ve kil le ri ne ve ba zý ga ze te ci-ya zar la ra Di van-ý Harb-i Ör fî, Mü - nâ za rât ve Kül li yat tan di ðer ba zý e ser le ri da ðýt - mýþ, in ce le me le ri ni is te miþ ti. A dý ný da ve re yim: Sü ley man De mi rel! 2011 yý lýn da bu nu yap ma ya fe ra se ti niz, ce sa - re ti niz, sa mi mi ye ti niz var mý? Var sa bu yu run! Mil let de, ül ke de, siz de kur - tul dunuz de mek tir. Þim di den si zi teb rik e de rim! Be ni din le mek is te mez se niz, Gün cel si ya set te de Sa id Nur sî yi in ce le me miz lâ zým! di yen Ser dar Tur gut, Er tuð rul Öz kök, Ya vuz Do nat gi bi mes - lek daþ la rý mý din le yi niz! Böy le ce ya pa ca ðý nýz þey, Do ðu ve Gü ney do ðu ol mak ü ze re va tan daþ la rý: Dü þün ce le rin de ra hat bý ra kýn! Dil le rin de ra hat bý ra kýn! Din le rin de ra hat bý ra kýn! Mil li yet le rin de ra hat bý ra kýn! Ýþ le rin de ra hat bý ra kýn! Sa mi mi ye ti niz, fe ra se ti niz ve ce sa re ti niz var sa te rö rü de, bö lün me yi de bir yýl da ön ler si niz! GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Bah set ti ði niz cüm le, Yir mi Bi rin ci Sö zün Bi rin ci Ma ka mý Ü çün cü Ý kaz ýn da ge çi - yor. Ü çün cü Ý kaz, na ma za kar þý tem bel - lik gös te ren nef se sa býr der si ve ri yor. Ne fis sa býr sýz dýr. Na ma zý terk e di þi nin bir sebebi de sa býr sýz lý - ðý dýr. Oy sa bi lir ki, na ma zýn mü kâ fa tý çok bü yük - tür ve doð ru dan cen net tir. Öy le bir cen net ki, tam da nef sin ar zu la dý ðý da mak ta dý na uy gun! Na maz sýz lý ðýn da ce za sý ve piþ man lý ðý çok bü yük tür. Ne fis bu nu bi lir; a ma bu kâr et mez! Ne fis yi ne de na ma za kar þý ih mal kâr dýr. Pe ki, so run ne re de? So run, nef sin sa býr sýz lý ðýn da dýr. Ni te kim bu bah sin ba þýn da ki so ru da sa býr - sýz lýk la il gi li dir. O ra da ne fis di yor ki: Na maz i yi dir. Fa kat her gün her gün be þer de fa kýl mak çok tur. Bit - me di ðin den u sanç ve ri yor. Ü çün cü Ý kaz da Be di üz za man bir tes bit ya - pý yor: Nef sin e lin de mu az zam bir sa býr kuv ve - ti var dýr. Þu ân a kâ fi ge lir. Ýn san ru hun da ki bü yük sa býr kuv ve ti, þu an ve ri len her tür lü der de, a cý ya, ke de re, sý kýn tý ya, ü zün tü ye da yan ma ya ye ter li dir. A ma in san sa býr kuv ve ti ni sa ða ve so la, ya ni geç mi þe ve ge le ce ðe da ðý tý yor. Ha zýr da bir kuv vet kal mý yor. Bu du rum da in san, ha zýr da ki bir a cý ya, der - de ve sý kýn tý ya da ya na mý yor, of of çe ki yor. Yor gun ve bit kin dü þü yor. Me se lâ þu va kit, di ye lim öð le vak ti Öð le na ma zý ný kýl mak, ba ký yor su nuz nef se sý kýn tý ve ri yor! Oy sa ne den sý kýn tý ve ri yor? En faz la on da - ki ka lýk bir i ba det de ðil mi bu? Mü kâ fa tý da fev ka lâ de bü yük de ðil mi? E vet! Her þe ye e vet! A ma ne fis di yor ki: Na maz i yi dir i yi ol ma sý - na; a ma þu ka dar za man dan be ri na maz ký lý - yor sun! Böy le ce ne fis, ha zýr sab rý nýn bir kýs mý ný geç mi þe da ðýt mýþ ol du.- Baþ ka? Da ha da bit me di! Da ha? Ö mür bo yu da ký la ca ðým di yor sun! Son ra? Bu na da ya ný lýr mý? Bu nun bir so nu ol ma lý! -Ne fis, sab rý nýn ö nem li bir kýs mý ný da böy le - ce ge le ce ðe gön de ri yor. Ha zýr da da ya na cak gü cü ve kuv ve ti kal mý - yor. Ne fis, ken di si nin e be dî dün ya da ya þa ya ca ðý - ný veh me di yor ve el de ki ha zýr sa býr kuv ve ti ni da ðý tý yor. Oy sa Be di üz za man, men fa at pe rest nef se bu ra da ö nem li men fa at le ri ni ha týr la tý yor: Ön ce lik le, geç miþ te þu ka dar na maz kýl mýþ i se, bu nun zah me ti bit miþ, yor gun lu ðu git miþ, se va bý ve rah me ti kal mýþ týr. Bu nun i çin nef sin ey vah et me si çok yer siz - dir! Çün kü se va ba ve fey ze ey vah e dil mez; bi lâ - kis mem nun o lu nur! Mem nun ol du ðu da ki ka da sab rý da bun dan güç ka za na cak týr. Ge le cek za ma na ge lin ce Ö mür bo yu na maz ký la ca ðým di ye ha yýf lan - mak yi ne a kýl kâ rý de ðil dir. Çün kü ö mür de di ðin ne dir ki? Öm rün ne ka dar bi lir mi sin? Hem, gel me miþ za man i çin þim di den ha yýf - lan mak a kýl lý bir iþ mi dir? Be di üz za man di yor ki: Ge le cek gün ler i se, ma dem gel me miþ ler, þim di den dü þü nüp u - san mak ve fü tur ge tir mek, ay nen o gün ler de aç lý ðý ve su suz lu ðu i le bu gün dü þü nüp, ba ðý rýp ça ðýr mak gi bi bir di va ne lik tir. Ma dem ha ki kat böy le dir, â kýl i sen, i ba det ci - he tin de yal nýz bu gü nü dü þün. Ve O nun bir sa a ti ni üc re ti pek bü yük, kül fe ti pek az, hoþ ve gü zel ve ul vî bir hiz me te sarf e di yo rum de. O va kit se nin a cý bir fü tu run, tat lý bir gay re te in - ký lâp e der. 2 Dip not lar: 1- Söz ler, (ye ni tarz) s Söz ler, (ye ni tarz) s. 427.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Demokrasi sevdasý Tam da Seçim bitti sessizlik geliyor. deme huzurunu yaþayacaktýk, deðil mi? Hiç olur mu? Sessizlik de ne demek? Bu topraklarýn sakinleri ne zaman sükûnete sahip oldu ki? Daha bir bâdire atlatmadan sýraya yenisi giriyor. Þeytan Holding her daim devrede! Allah oyunlarýný baþlarýna geçirsin Tam da bu millet huzura erdim derken ya þehitlerine aðlýyor ya da yepyeni geliþmelere þaþýrýyor! Hiçbir þey olmasa bile, altýn yükselip rekor kýrýyor; dolar, avro hop oturup hop kalkýyor (!) Oysa bu milletin ne kadar çok gayreti var; bu memleket daha ileri, çok daha ileri gitsin diye! Sulh u sükûn bulsun diye! Daha da önemlisi yeni anayasa var Çünkü bu konuda, Baþbakanýn bu millete sözü var. Takipçisiyiz Onca emeðe raðmen 1960 ihtilâlinden bu yana onca gayrete raðmen iþ havada kalýrsa. Yandým Allah keten helva. Çünkü; az deðil... Birkaç sene hiç deðil! Tam yarým asýrdan bu yana milletimiz sabýr taþýný çatlatacak kadar gayretli davranmýþ durumda... Terbiyesini bile aþanlar var Yok bilmem; amele kýlýklý... Yok, kýsa bacaklý Yok, bol kýllý, karnýný kaþýyan birtakým insanlarýn oyu bu kadar olur dedikleri bu millet eðer istediði olmazsa götürür a yý, getirir b yi Demokratik Türkiye nin hayaliyle geçti gençliðimiz Çok matah olmasa da seçim kültürümüzün artmýþ olmasý bile demokratik olgunluktur bize göre! Ýþte o demokrasidir ki iyisi ile kötüsü ile dört bir yanýmýzdaki ülkelere bizi örnek kýlýyor. Hatta insanýmýz Irak, Bulgaristan, Suriye Ve dahi Yunanistan ýn son halini bir gidip görse... Yurda döner dönmez topraðýmýzý öperiz. Ancak rehavet yok. Þýmarmak yok. Gevþeklik hiç yok. Saðcýsý-solcusu þunu iyi bilmeli; Rus yahut Yunanlý, Ýran veya Bulgarlý gelip bizi sevecek deðil ya! Biz; bu topraklarýn insanlarý ilkin birbirimizi sevmeli saymalý, birbirimize hürmetkâr davranmalýyýz! Yoksa Allah muhafaza bir karýþ toprakta boðarlar cümlemizi! Allah fýrsat vermesin Akýllý olmak þart. Haksýz mýyýz? Tarih Kültür de kýsa film atölyesi TARÝH ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði tarafýndan düzenlenen ve 4 ay sürecek olan kýsa film atölyesi 16 Eylül de baþlýyor. Teorik bilgilerin yaný sýra uygulamalý derslerle, katýlýmcýlarýn sinema teknikleri ve film uygulamalarý konusunda tecrübe edinmeleri hedefleniyor. Eðitmenliðini Yapýmcý Yönetmen Ünal Sondemir in üstlendiði atölye çalýþmasý kapsamýnda kýsa film nedir, nasýl yapýlýr gibi konular iþlenirken, en iyi kýsa film örnekleri izlenecek, senaryo yazým tekniði ve aþamalarý, kamera türleri ve teknik özellikleri gibi ana baþlýklarda eðitim verilecek. Kýsa filmin öðelerini uygulamalý olarak görecek katýlýmcýlarýn atölye çalýþmasýnda iki kýsa film yapmasýna olanak saðlanacak. Atölye çalýþmasý, Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði, Mecidiyeköy Dernek Kütüphanesi nde her Cuma saat 19:30-22:00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Geniþ bilgi için: 0 (212) Kübra Nur Duran / Ýstanbul Rezan Has Müzesinde yeni sezon Mehmet Kutlu ile açýlacak SANATÇI Mehmet Kutlu nun Yeni Hikâyeler isimli sergisi 15 Eylül 2011 tarihinden itibaren Rezan Has Müzesi nde Seramik san'atçýlarýndan Mehmet Kutlu ipek böceklerinin hayatýndan yola çýkarak; yenilenmiþ, yenilenirken baþka hayatlarý yenilemiþ, kendi hikâyelerini anlatýrken kendileri yeni hikâyelere dönüþmüþ dokuz san'atçýdan ilham alarak oluþturduðu eserleri bizlerle paylaþýyor. Yaþar Kemal, Genco Erkal, Gülriz Sururi, Türkan Þoray, Zülfü Livaneli, Sezen Aksu, Fazýl Say, Ayla Algan ve Ferzan Özpetek in portlerinden oluþan çalýþmalarda, san'atçý Mehmet Kutlu; farklý bir teknik kullanarak birbiri üstüne kenetlenmiþ iki farklý çalýþmanýn örgü katmanlarýyla yeni görüntüler oluþturuyor. Aslýnda bu hikâye; sabýr, disiplin ve yoðunlaþmanýn çerçevesinde ipekböceði ve san'atçýnýn ortak yaþam hikâyesidir diyen Kutlu; seramik san'atýna alýþýlmýþýn dýþýnda bir yorum getiriyor. Kültür Sanat Servisi Sanat Akmerkez de Genç Karma sergisi SANAT Akmerkez de 7 Faaliyetleri, Tunca Sanat Galerisi iþbirliði ile çaðdaþ genç san'atçýlarýn eserlerini, 16 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþecek Genç Karma sergisinde san'atseverlerle buluþturacak. Sergide, günümüz san'at anlayýþý ile üreten, yaþ ortalamalarý otuzbeþ civarýndaki 70 e yakýn san'atçýnýn eserleri yer alacak. Bu karma sergiyle kendine özgü tarzlarýyla öne çýkan, farklý üslûplarý olan san'atçýlar ilk kez böyle bir san'at ortamýnda bir araya gelecek. Kültür Sanat Servisi MÜNEVVER AYAÞLI NIN ANILDIÐI TOPLANTIDA SÖZ ALAN KONUÞMACILAR, ONUN VEFA DUY- GUSUNUN ALTINI ÇÝZEREK, MÜNEVVER HANIM DEYÝNCE SONSUZ VEFA AKLA GELÝR DEDÝLER BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Münevver Ayaþlý ( ) 1906 senesinde Selanik te doðan Ayaþlý, babasýnýn asker olmasý dolayýsýyla imparatorluðun çeþitli bölgelerini gezdi. Eðitimini Alman okulu ve Fransa da College de France ile Þark Dilleri okullarýnda tamamlayýp Arapça ve Farsça yý da özel derslerle öðrenen Ayaþlý, 1947 yýlýnda gazeteciliðe baþladý. Ünlü þarkiyatçý Massignon dan tasavvuf dersleri alan yazar, Viyana Büyükelçisi Sadullah Paþa nýn oðlu Nusret Bey ile evlenerek Ayaþlý soyadýný aldý. Pertev Bey in Üç Kýzý (1968), Pertev Bey in Ýki Kýzý (1969) ve Pertev Bey in Torunlarý (1976) adlý bir dizi romana da imza atan Münevver Ayaþlý, 20 Aðustos 1999 da vefat etti. Ayaþlý nýn diðer eserleri: Dersaadet (1975, hatýralar), On dokuzuncu Asýr (1971, tarih), Ýþittiklerim Gördüklerim (1973, tanýdýklarýnýn portreleri). Ayaþlý, bir dönem gazetemizin yazarlarý arasýnda da yer aldý. MünevverAyaþlý demek, vefa demekti ESKADER in Caðaloðlu Timaþ Kitap Kafe de düzenlediði Bâbýâlî sohbetlerinde Münevver Ayaþlý anýldý. Program moderatörlüðünü M. Nuri Yardým yaparken, Münevver Ayaþlýyla yaþadýðý anýlarý anlatmak için Vehbi Vakkasoðlu, Dursun Gürlek, Memduh Cumhur ve Üstün Ýnanç söz aldýlar. 3.UluslararasýAlbaraka HatYarýþmasýbaþlýyor ALBARAKA Türk Katýlým Bankasý, hat san'atýný zenginleþtirmek ve tanýtmak amacýyla 3 yýlda bir gerçekleþtirdiði uluslar arasý hat yarýþmasýnýn bu yýl 3 üncüsünü düzenliyor. Ýlk olarak 2005 yýlýnda düzenlenen Albaraka Hat Yarýþmasý nýn bu yýlki konusu adalet ve kul hakký o- larak belirlendi. Yarýþma; Celî sülüs, Sülüs, Sülüs-nesih, Celî ta lîk ve Celî divanî olmak üzere 5 kategoride gerçekleþtirilecek. Þeref üyeliðini dünyaca tanýnan hat san'atçýlarý Prof. Uður Derman, Hasan Çelebi, juri üyeliklerini Mehmed Özçay, Davut Bektaþ ve Ali Toy un yapacaðý yarýþmaya katýlacak eserler; 1 Nisan 2012 tarihine kadar yarýþma sekreterliðine gönderilebilecek. Sonuçlarý 15 Mayýs 2012 tarihinde açýklanacak yarýþmada, 5 dalda toplam 15 eser ödül alacak. Eser sahipleri; kategorilerine ve derecelerine göre TL, TL ile TL, toplamda da TL gibi bu alanda þimdiye kadar verilmiþ en yüksek para ödüllerinden biri ile ödüllendirilecek. Ayrýca dereceye giremeyen eserler arasýndan jürinin uygun göreceði çalýþmalara TL teþvik ödülü verilecek. Yarýþma hakkýndaki bilgilere ve þartnameye, hat yarýþmasýna ö- zel hazýrlanan internet sitesinden ve yarýþma sekreterliðinden ulaþýlabilecek. Recep Bozdað / Ýstanbul NAGEHAN BAYRAM ÝSTANBUL ESKADER ÝN (Edebiyat, Sanat ve Kültür Derneði) Caðaloðlu Timaþ Kitap Kafe de düzenlediði Bâbýâlî sohbetlerinde Münevver Ayaþlý a- nýldý. Program moderatörlüðünü M. Nuri Yardým yaparken, Münevver Ayaþlýyla yaþadýðý anýlarý anlatmak için Vehbi Vakkasoðlu, Dursun Gürlek, Memduh Cumhur ve Üstün Ýnanç söz aldýlar. Ýlk sözü alan Dursun Gürlek Tokat Ýmam Hatip Lisesi öðrencisiyken Münevver Ayaþlý nýn yazýlarýyla tanýþtým. Okuduðum, hoþuma giden bayan yazarlarýn baþýnda geliyor dedi. Gürlek, 70 li yýllarýn sonunda Münevver Ayaþlý Yeni Ýstanbul gazetesinde merak baþlýðý altýnda yakýn tarihimizle alâkalý kültür san'at yazýlarý yazdýðýný belirterek, O zamanlar Münevver Haným ýn her gün ne yazdýðýný merakla bekliyordum. Bugün ise bir eksiklik var. Münevver Ayaþlý nýn uzun süre yazdýðý Yeni Asya, Yeni Ýstanbul, Yeni Ýstiklâl de yayýmlanan makalelerinin toplanýp kitaplaþtýrýlmasý gerekir dedi. ÝLK AKLA GELEN ÖZELLÝÐÝ VEFA Münevver Ayaþlý deyince ilk akla gelenin vefa olduðunun altýný çizen yazar Vehbi Vakkasoðlu ise, Münevver Haným deyince sonsuz vefa derim. Dolayýsýyla bu bir vefa toplantýsý. Fakat biz ona vefa gösteremedik, þartlar öyle gerektirdi dedi. Vakkasoðlu, Münevver anne son Osmanlýyým derdi ve bunu hak e- derdi. Galiba öyle olduðu için son Osmanlýlarýn kaderini paylaþtý. Her zaman bizleri ikaz ederdi, bulunmadýðýmýz zaman da kulaðýmýzý çekerdi. Darülaceze de vefat eden Osmanlý sultanlarý vardý o zamanlar. Münevver annenin bunlarý hep dert ettiðini görmüþüzdür. Galiba onlar gibi olmak istedi ya da özleþmiþti onlarla, Osmanlý ruhuyla. Marmara SOLDAN SAÐA 1. Kalýpla basýlýp elle boyanan, kadýnlarýn baþlarýna baðladýklarý tülbent. - Genelge, sirküler. 2. Sonsuz, ölümsüz, bengi. - Görüntülerin filme alýnmasýný saðlayan alet, alýcý. 3. Turunçgiller. - Zamanýn bölünemeyecek kadar kýsa olan parçasý, lâhza. 4. Piston. - Bir araba markasý. 5. Megesterol asetat ýn kýsasý. - Rütbesiz asker, nefer. 6. Notada duraklama zamaný ve bunu gösteren iþaretin adý. - Kaynatýlmýþ buðday, bulgur, mýsýr vb. þeyler. 7. Bozgun, utanç verici durum. - Yanardaðlarýn püskürme sýrasýnda yeryüzüne çýkardýklarý, dünyanýn derinliklerinden gelen kýzgýn, erimiþ maddeler, püskürtü. 8. Acý, üzüntü, dert, keder. - Tek bir san'atçýnýn tek bir çalgý ile verdiði konser. 9. Çocuk oyunlarýnda sobelemek. - Bir baðlaç. 10. Ermiþ kimselerin gösterdiklerine inanýlan, tabiatüstü, þaþkýnlýk uyandýrýcý davranýþ veya durum. - Baþþehri Pekin olan devlet. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Bir kimse veya bir þeyin yerine yenisini koymak. 2. Boyut. - Giyiniþinden, konuþma ve davranýþlarýndan seviyesiz, dengesiz ve saf olduðu anlaþýlan (kimse). 3. Samanlýk, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahýr. - Doðu yörelerimizde anne. 4. Yemiþlerin yenilen bölümü. - Ay. 5. Torunu olan kadýn, büyük anne. - Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses. 6. Caka'da sessizler. - Saray ve konaklarda kadýnlara ayrýlan bölüm, selâmlýk karþýtý. 7. Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlayan bir söz. - Keklik avlamak için yere dökülen samanla karýþýk yem. 8. Üç yaþýna kadar olan at yavrusu. - Bir kimseyi, bir þeyi anlatmaya, tanýmlamaya, açýklamaya, bildirmeye yarayan söz. - Topraðýn kaymasýný veya suyun akmasýný önlemek i- çin yapýlan kalýn duvar. 9. Yapýlan iþ, edim, fiil. - Giysi, yorgan çarþafý, yastýk kýlýfý vb.nin gereken belirli yerlerine düðmenin geçirilebilmesi için iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapýlan küçük yarýk. 10. Lâtin alfabesinin on altýncý harfinin adý, okunuþu. - Bir yapýda iki döþeme arasýnda yer alan daire veya odalarýn bütünü. 11. Bir þeyi yapýp yapmamaya karar verme gücü, istenç. - Ýki dað arasýndaki çukurca arazi veya geçit, koyak. 12. Farsçada minare. - Kabaca ulan depremine denk geldi cenazesi, çok arzu etmeme raðmen gidemedim. Biz vefamýzý cenazesine gösteremedik diye konuþtu. KENDÝ GÝBÝ DÜÞÜNMEYENLERE DE VEFA GÖSTERÝRDÝ Vakkasoðlu Münevver haným çok vefalýydý, vefa onun dünyasýnda bir semt adý deðildi, vefa inancýna vefa idi dedi ve þöyle devam etti: Merdane yazýlarýnda en çok mertleþtiði, cesurlaþtýðý yerler medeni cesaretini, iman meselesini anlattýðý kýsýmlardý. Salabet-i imaniyesi vardý. Ýman, Ýslâm söz konusu olduðunda kartallaþýrdý. Vefasý vardý; inancýna, tarihine, eþine. Eþiyle öyle bütünleþmiþti ki, e- þinden bahsederken farklý dünyalara girerdi. Aldýðý soyadýný eþinin vefatýndan sonra da iftiharla taþýdý. Bir þeyhi var mýydý, bilmiyorum. Bütün þeyhlere minnettardý. Sahaflar þeyhi diye tanýdýðýmýz zatý görürdünüz, Kýbrýslý þeyh e- fendiyi görürdünüz, Þefik Can E- fendi Mesnevî sohbetleri verirdi. Baþka maneviyat büyüklerini de görürdünüz yanýnda. Mevlevî midir, Nakþî midir, Nurcu mudur bilinmezdi. Benim oradan günümüze çýkardýðým mesajý; Allah dostlarýnýn bütününü kucaklayacak gönüle sahip olmak ve hiçbirini ayýrmamak. Hepsi Ýslâm bahçesinin gülleri, çiçekleri ve hepsi baþtacý. Münevver anne kendisi gibi düþünmeyen dostlarýna da vefa gösterirdi. Daha sonra konuþmalarda Memduh Cumhur, Üstün Ýnanç ve Salih Suruç da söz alarak Münevver Ayaþlý nýn özelliklerini anlattýlar ve hatýralarýndan bahsettiler. Konuþmalar sonrasýnda Kur'ân-ý Kerim tilâveti, duâ ve sinevizyon gösterisi yapýldý. Ayrýca katýlýmcýlara Münevver Ayaþlý nýn Haminnenin Suret Aynasý isimli kitabý hediye edildi. Anma faaliyetine, Ayaþlý'nýn kýzý Fatma Ayaþlý ve torunlarý da katýldý. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A L Ý M E R Ý E R E K A L F A A T C A A L T Ý E T K E A R A S F A Ý L I L Ý T Ý K A D Ý A M Ý Z E F E Y I P Ý A K Ý M E F E L E K B T M A N A S A T E H A F F E T M E A S Ý M Ý L E E T M E K D O M A L A N E A A R E R N A A A S A N E N A N

11 EKONOMÝ 11 Y S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 105,40 ÖN CE KÝ GÜN 104,80 DÜN 709,69 ÖN CE KÝ GÜN 707,73 DO LAR DÜN 1,7770 ÖN CE KÝ GÜN 1,7670 DÜN 2,4580 ÖN CE KÝ GÜN 2,4820 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 8 EYLÜL ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ Yer li mal Mev cut ka mu i ha le dü ze ni miz ya ban cý fir ma la ra a çýk bir ya pý da dýr. Es ki i ha le mev zu a tý mýz da i ha le ye tek lif ve re cek fir ma dan i ka met gâh bel ge si ge tir me si is ten - mek tey di. Ye ni ku ru lan i ha le sis te min de ar týk bu bel ge is ten mi yor. Do la yý sýy la e þik de ðe rin al týn da ki i ha le le re e ðer sý nýr la ma ge ti ril me miþ i se ya ban cý fir ma týp ký yer li fir ma lar gi bi i ha le - le ri mi ze gi re bil mek te dir. E þik de ðe rin ü ze rin - de ki bü yük i ha le ler de du rum fark lý iþ ler. Bu bü yük i ha le ler de ya ban cý fir ma lar i çin sý nýr la - ma ge ti ril me si müm kün de ðil dir. E þik de ðe rin ü ze rin de ki bu i ha le ler de, þart na me de be lir til - me si þartýyla, yer li is tek li ye yüz de 15 o ra ný na ka dar a van taj uy gu lan ma sý müm kün dür. MAL A LIM LA RIN DA UY GU LA MA E þik de ðe rin ü ze rin de ki ya pým ve hiz met i - ha le le rin de yer li fir ma ya teþ vik uy gu lan mak ta - dýr. An cak mal a lým i ha le le rin de fir ma ya yö - ne lik bir a van taj ye ri ne ma la yö ne lik bir a van - taj uy gu la ma sý söz ko nu su dur. Ya ni yer li ma lý tek lif e den fir ma ya teþ vik uy gu lan mak ta dýr. Yer li ma lý tek lif e den is tek li, ya ban cý fir ma da ol sa ay ný a van taj dan ya rar - lan mak ta dýr. TEÞ VÝK GE NEL GE SÝ 6 Ey lül ta rih li Res mî Ga ze te de ya yýn la nan ge nel ge i le Sa yýn baþ ba ka ný mýz, bütün ka mu i - da re ci le rin den i ha le ya sa sý kap sa mýn da ki yap - týk la rý a lým lar i le Dev let Mal ze me O fi sin den ger çek leþ ti re cek le ri sa týn a lým lar da ön ce lik li o - la rak Tür ki ye de ü re ti len ü rün le rin ter cih e dil - me si ni is te miþ ler dir. Ý yi de et miþ ler dir. Oy sa mev zu a tý mýz da sa de ce e þit lik ha lin de yer li ma lýn ter cih e di le bil me si ne i liþ kin dü zen - le me bu lun mak ta dýr. Ya ni fi yat lar e þit i se, yer li ma lýn ter cih e dil me si müm kün dür. A ra da fi - yat far ký var i se yer li ma lýn ter ci hi müm kün de ðil dir. Bu yö nüy le ge nel ge nin mev zu at la bað daþ - ma dý ðý gö rül mek te dir. E ðer i ha le þart na me sin de yu ka rý da a çýk la ma - ya ça lýþ tý ðým fi yat a van ta jý uy gu la ma sý ön gö rül - me miþ i se, fark 1 ku ruþ bi le ol sa en dü þük fir - ma nýn tek lif et ti ði ü rü nün sa týn a lýn ma sý ge - rek mek te dir. 1 ku ruþ luk u cuz fi yat, yer li mal da ol sa ya ban cý mal da ol sa du rum de ðiþ me mek - te dir. Ý ha le ko mis yo nu u cuz tek lif ve ren fir ma ü ze rin de i ha le yi bý rak mak zo run da dýr. YER LÝ MA LI, YUR DUN MA LI Yer li ma lý, yur dun ma lý her kes o nu kul lan - ma lý. Ý yi, gü zel Sö zü müz yok bu na. O la maz da. Teþ vik e de lim. An cak þu nu sor mak ta hak sýz mý yýz? Baþ ta sa yýn baþ ba ka ný mýz ol mak ü ze ri, ba - kan la rý mýz, va li le ri miz, müs te þar la rý mýz, ge nel mü dür le ri miz, be le di ye baþ kan la rý mýz, hü lâ sa ma kam sa hi bi bin ler ce ka mu gö rev li miz ne - den baþ ta Mer ce des mar ka lý ol mak ü ze re ya - ban cý men þe li a raç ter cih e di yor lar? A ca ba ne den ma kam o to la rý nýn yer li mal de ðil de il - lâ ki ya ban cý mar ka lý mal ol ma sý ný is ti yor lar? Fýndýk fiyatýnda rekor beklentisi TÜRKÝYE DE fýndýk rekoltesinin bu yýl beklenenden az gerçekleþmesi nedeniyle fiyatlarýn bütün zamanlarýn en yüksek seviyesine ulaþacaðý ve Türkiye nin yeþil altýný fýndýðýn bu yýl fazla kazandýracaðý tahmin ediliyor. Giresun Ziraat Odasý (GZO) Baþkaný Özer Akbaþlý, yörede fýndýðýn sahil ve iç kesimde hasadýnýn tamamlandýðýný, patoza verilerek harmana serildiðini ve yüksek kesimlerde ise hasada devam edildiðini söyledi. Hem iç pazarda hem de dýþ pazarda toplam 650 bin ton fýndýðýn satýlabildiðini, ancak bu yýlki 400 bin tonluk fýndýk rekoltesinin hem iç hem de dýþ pazar ihtiyacýný karþýlayamayacaðýný ifade eden Akbaþlý, pazarda 250 bin ton açýk olduðunu, TMO daki 100 bin tonun da açýðý kapatmaya yetmeyeceðini savundu. Tüccarýn 6.5 liradan almasýna raðmen çiftçinin satmadýðýný ve fiyatýn 7,5 lira olmasýný istediðini kaydeden Akbaþlý, bu yýl fýndýðýn altýn yýlýný yaþayacaðýný ve Cumhuriyet tarihindeki en yüksek fýndýk fiyatlarýna bu yýl ulaþýlmasýnýn beklendiðini ifade etti. Giresun / aa Pazarda 100 bin ton açýk beklendiði için fiyatlar yükseldi. Teh li ke li dö nem den ge çi yo ruz KRÝZ KAR ÞI SIN DA GE LÝÞ MÝÞ ÜL KE LE RÝN, HIZ LA VE CE SA RET LE HA RE KET ET ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ BE LÝR TEN IMF BAÞ KA NI LA GAR DE, KÜ RE SEL E KO NO MÝ NÝN TEH LÝ KE DO LU BÝR DÖ NEM DEN GEÇ TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Baþ ka ný Chris ti ne La gar de, kriz kar þý sýn da ge liþ miþ ül - ke le rin hýz la ve ce sa ret le ha re ket et me si ge - rek ti ði ni bil dir di. La gar de Ýn gil te re de bu lu nan Chat ham Ho u se dü þün ce ku ru lu þun da yap - tý ðý ko nuþ ma da, ge liþ miþ ül ke le re e ko no mi - le ri nin to par lan ma sý ve bü yü me yi can lan dýr - mak ü ze re hýz la ha re ke te geç me le ri çað rý - sýn da bu lu na rak, Bu gün i let mek is te di ðim a nah tar me saj, ül ke ler hýz la ve ce sa ret le ha - re ket et me li çün kü kü re sel e ko no mi teh li ke do lu bir dö nem den ge çi yor de di. Fi nans sek tö rün de ar tan risk le rin hýz la ha re ket et - me yi ge rek tir di ði ne dik kat çe ken La gar de, li - ki di te ko nu sun da ki risk le rin ha fi fe a lýn ma - ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Chris ti ne La gar de, ma lî kon so li das yo nu sað la mak i çin iz le nen yol la rýn ül ke le re gö re fark lý lýk arz e de bi le ce ði ni i fa de e de rek, ge liþ - miþ ül ke le rin iþ bir li ði i çin de ha re ket et me le ri ge rek ti ði ni be lirt ti. Enf las yon ve re ses yon ris - ki ne kar þý pa ra po li ti ka sý nýn u yum lu ol ma sý - nýn el zem ol du ðu nu kay de den La gar de, mer - kez ban ka la rý nýn bü yü me yi des tek le mek i çin da ha faz la tedbir al ma ya ha zýr ol ma sý ge rek ti - ði ni vur gu la dý. La gar de, li ki di te kri zi nin tam an la mýy la bit me di ði ne de i þa ret e de rek, ar tan be lir siz lik ve risk kar þý sýn da Av ru pa da ki ba zý ban ka la rýn ser ma ye si ni güç len dir me si ge rek ti - ði ne vur gu yap tý. Lon dra / a a Chris ti ne La gar de O ba ma dan, 447 mil yar do lar lýk pa ket ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ül ke si nin u lu sal bir kriz le yüz yü ze ol du ðu nu be lir te rek, ver gi in di ri mi ve ka mu har - ca ma sý i çe ren ye ni is tih dam pa ke ti ni a çýk la dý. Kon gre nin ö zel o tu ru mun da ko nu þan O ba ma, ya vaþ la yan ABD e ko - no mi si nin can lan dý rýl ma sý ve yüz de 9,1 o ra nýn da ki iþ siz li - ðin dü þü rül me si i çin ye ni pa ke tin bir an ön ce o nay lan ma - sý ný is te di. Ye ni pa ke tin 447 mil yar do lar lýk bir ma li yet i - çer di ði be lir ti li yor. O ba ma nýn, 2012 de ye ni den baþ kan se çil me þan sý ný art týr ma sý i çin ha ya ti ö nem ta þý yan bu pa - ke tin Kon gre de o nay lan ma sý i çin, ço ðun lu ðu el le rin de bu lun du ran Cum hu ri yet çi ler i le zor lu bir mü ca de le ye gi - re ce ði i fa de e di li yor. Gün ler dir bek le nen ko nuþ ma sýn da O ba ma, Kon gre ü ye le ri ne, Bu pa ket ya vaþ la yan e ko no mi - ye bir ha re ket ge ti re cek ve þir ket le re, e ðer ya tý rým ya par - lar sa ve is tih da mý art tý rýr lar sa, ü rün ve hiz met le ri ni sa ta - cak müþ te ri bu la cak la rý ko nu sun da gü ven ve re cek. Bu yüz den bu is tih dam pla ný ný der hal ge çir me li si niz di ye ko - nuþ tu. O ba ma nýn e ko no mi yi can lan dýr ma pla ný, iþ siz lik si gor ta sý ko nu sun da 49 mil yar do lar, o kul la rýn mo der ni ze e dil me si i çin 30 mil yar do lar ve u laþ týr ma alt ya pý pro je le ri i çin de 50 mil yar do lar lýk bir ma li yet i çe ri yor. An cak pa ke - tin en ö nem li ma li yet ka le mi ni, iþ çi ler ve ö zel lik le kü çük iþ let me ler i çin ge ti ri le cek 240 mil yar do lar lýk ver gi in di ri - mi o luþ tu ru yor. O ba ma, 450 mil yar do lar lýk pa ke ti ver gi ar týþ la rý, har ca ma lar da ke sin ti ler ve sað lýk har ca ma la rý ný a - zal ta rak fi nan se et me yi plan lý yor. Was hing ton / a a Obama, ABD'nin resesyondan çýkmasý için yeni bir paket açýkladý. Sa na yi ü re ti mi yüz de 6.9 art tý SA NA YÝ ü re ti mi bu yý lýn Tem muz a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6,9 ar tar ken, bir ön ce ki a ya gö re i se yüz - de 0,1 a zal dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2011 yý lý Tem muz a yý sa na yi ü re tim en dek si so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, Tem muz a yýn da sa na yi ü re ti mi bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6,9 art tý. Tem muz da ge çen yý lýn ay - ný a yý na gö re, sa na yi nin alt sek tör le rin den ma den ci lik ve taþ o cak çý lý ðý sek tö rün de yüz de yüz de 1,1, i ma lat sa na yin - de yüz de 7,2, e lek trik, gaz, bu har, ik lim len dir me ü re ti mi ve da ðý tý mý sek tö rün de de yüz de 7,1 ar týþ ya þan dý. Top lam sa na yi ü re ti mi O cak a yýn da yüz de 19, Þu bat ta yüz de 13.9, Mart ta yüz de 10.2, Ni san da yüz de 8.8, Ma yýs ta yüz de 8, Ha zi ran da i se yüz de 6.8 o la rak ger çek leþ miþ ti. Top lam sa - na yi ü re ti min de bir ön ce ki yýl ay ný dö ne me gö re ar týþ hý zý yý lýn ilk al tý a yý bo yun ca ön ce ki a ya gö re ge ri ler ken Tem - muz da ilk kez art mýþ ol du. Tak vim et ki sin den a rýn dý rýl - mýþ en deks, Tem muz da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 9,8 art tý. Mev sim ve tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ sa na - yi ü re tim en dek si i se Tem muz da bir ön ce ki a ya gö re yüz - de 2,7 art tý. A na Sa na yi Grup la rý Sý nýf la ma sý na gö re, Tem - muz a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re en yük sek ar týþ yüz de 28,5 i le ser ma ye ma lý i ma la týn da kay de dil di. Bu nu yüz de 9,8 i le da ya nýk lý tü ke tim ma lý i ma la tý, yüz de 5 i le a ra ma lý i ma la tý, yüz de 4,7 i le e ner ji iz le di. Ý ma lat sa na yi alt sek tör le ri ne ba kýl dý ðýn da ar týþ ta ilk sý ra yý yüz de 119,7 ar - týþ la di ðer u la þým a raç la rý nýn i ma la tý al dý. An ka ra / a a Ýt hal o to da çýk ma par ça dö ne mi DÖ VÝZ DE KÝ yük sel me ye bað lý o la rak it hal o to mo bil le rin ye dek par ça la rý - nýn pa ha lan ma sý va tan daþ la rý 2. el (çýk ma) par ça ya yö nelt ti. Kü re sel pi - ya sa lar da ya þa nan dal ga lan ma nýn da et ki siy le son 4 ay da do lar ve e u - ro nun yük se li þe geç me si o to mo bil ye dek par ça sý nýn bit pa za rý sa yý lan Os tim de ki 2. el o to mo bil par ça cý la - rý na il gi yi art týr dý. O to mo bil par ça sý sa tý cý sý Re cep A rý kan, çýk ma par ça - la rý, pert ra po ru ve ri len, güm rük ler - de sa tý þa çý kan ve tra fik ten men e di - len a raç la rýn sö kül me siy le el de et - tik le ri ni söy le di. A töl ye ler de sö küm iþ lem le ri nin par ça la rýn e ko no mik de ðe ri ne gö re ya pýl dý ðý ný be lir ten A - rý kan, Bir o to mo bil den sö kü len par ça a de di 500 i la 600 a ra sýn da de - ði þi yor. Bun la rýn a ra sýn da i þe ya ra - ma yan par ça lar da var. On la rý a yý rýp hur da ya gön de ri yo ruz. Böy le ce kul - la ný la maz du ru ma gel miþ bir a ra cý en u fak par ça sý na ka dar e ko no mi ye ye ni den ka zan dýr mýþ o lu yo ruz de - di. A rý kan, müþ te ri po tan si yel le ri - nin kýþ ay la rýn da ve dö viz fi yat la rý - nýn yük se li þe geç ti ði ay lar da art tý ðý - ný ak ta ra rak, þu bil gi le ri ver di: Son ay lar da do lar ve av ro nun yük sel me - si it hal o to mo bil par ça la rý nýn da pa - ha lan ma sý na yol aç tý. Hal böy le o - lun ca bu o to mo bil le rin o ri ji nal par ça la rý na yük sek mik tar lar ö de - mek is te me yen ler, 2. el par ça ya yö nel di. Çün kü 2. el ba zý par ça lar o ri ji na li ne gö re yüz de 75 da ha u - cu za sa tý lý yor. Ta bi bu par ça dan par ça ya de ði þi yor. Me se lâ Tem - pra nýn ye ni þan zý ma ný 3 bin li ray - ken, biz de çýk ma sý ný 750 li ra ya bul mak müm kün. Ta lep e di len par ça lar a ra sýn da tam pon, far ve ka pu tun ilk sý ra lar da gel di ði ni di le ge ti ren A rý kan, Sa týþ la rý mý zý da ha da ca zip kýl mak i çin me ka nik par - ça la ra 1 ay ga ran ti ve ri yo ruz. Ça - lýþ ma yan par ça nýn he men i a de si ni a lý yo ruz. de di. An ka ra / a a Va tan da þýn ban ka la ra 210 mil yar li ra bor cu var BAN KA CI LIK Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu (BDDK) tü ke ti ci - le rin kre di ve bi rey sel kre di kart la rý tu ta rý nýn 2011 yý lý Tem muz a yý i ti ba riy le 209 mil yar 578 mil yon li ra ya u laþ tý ðý ný a çýk la dý. Söz ko nu - su dö nem de tü ke ti ci le rin (ko nut, ta þýt, ih ti yaç, di ðer) kre di borç la rý tu ta rý top lam 158 mil yar 532 mil yon li ra ol du. Tü ke ti ci le rin Tem - muz a yý i ti ba riy le 51 mil yar 46 mil yon li ra o lan bi rey sel kre di kart la - rý bor cu bu ra ka ma da hil e dil di ðin de tü ke ti ci le rin kre di ve bi rey sel kre di kart la rý bor cu 209 mil yar 578 mil yon li ra ya u laþ tý. Tü ke ti ci le - rin kre di ve bi rey sel kre di kart la rý tu ta rý 2010 yý lý A ra lýk a yý so nu i ti - ba riy le 172 mil yar 623 mil yon li ray dý. Bu a ra da, yýl ba þý i ti ba riy le 7 mil yar 430 mil yon li ra o lan ta kip te ki tü ke ti ci kart la rý ve ta kip te ki bi - rey sel kre di kart la rý tu ta rý i se bu yý lýn Tem muz a yý so nu i ti ba riy le 7 mil yar 18 mil yon li ra ya ge ri le di. Ýs tan bul / a a Þe ker fab ri ka la rý i ha le ye çý ký yor Ö ZEL LEÞ TÝR ME Ý da re si Baþ kan Ve ki li Ah met Ak su, þe ker fab ri ka la rýn da B ve C port föy le rin de bir i ki haf ta i çin de i ha le ye çý ký la ca ðý ný bil dir di. Ö zel leþ tir me tak vi mi hak kýn da a çýk la ma lar da bu lu nan Ak su, port föy B (Ma lat ya, Er zin can, E - la zýð ve El bis tan) ve Porf töy C de (Kas ta mo nu, Kýr þe hir, Tur hal, Yoz gat, Ço rum ve Çar þam ba) yer a lan top lam 10 þe ker fab ri ka sýn da i ha le i la ný na çý ka cak la rý ný kay de de rek, fab ri ka la rýn var lýk sa tý þý yön te miy le ö zel leþ ti ri le ce ði ni be lirt ti. Söz ko nu su ö zel leþ tir me ler i çin ha zýr la dýk la rý þart na me ler de, Da nýþ - tay ýn da ha ön ce ki ip tal ka ra rýn da ki ge rek çe le ri dik ka te al dýk la rý ný da i - fa de e den Ak su, Kay se ri ve Ci va rý E lek trik Da ðý tým A.Þ de ka lan yüz de 20 lik his se nin ö zel leþ ti ril me si i çin de ö nü müz de ki haf ta i ha le i lâ ný na çýk ma yý ön gör dük le ri ni i fa de et ti. Bu yýl i çin de, ter mik san tral le ri var - lýk sa tý þý yön te miy le ö zel leþ tir me yi plan lý yo ruz di yen Ak su, söz ko nu - su ter mik san tral ler a ra sýn da So ma A-B, Çan, Se yi tö mer ve Tunç bi lek Ter mik San tral le ri nin bu lun du ðu nu söy le di. Ak su, a maç la rý nýn ön ce - lik le ter mik san tral le rin ö zel leþ tir me si ni ger çek leþ ti re rek, ö zel sek tör e - liy le ya pýl ma sý ge re ken ya tý rým la rýn ya pýl ma sý nýn, ve rim li li ðin ve ka pa - si te nin ar ttý rýl ma sý nýn sað lan ma sý ol du ðu nu söy le di. Köp rü ve o to yol - lar da i ha le ye çýk týk la rý ný ha týr la tan Ak su, söz ko nu su i ha le nin ye ni ya - tý rým cý port fö yü ka zan dý ra ca ðý ný ve ö zel leþ tir me ye, yurt i çin den, yurt dý þýn dan da ha ön ce ö zel leþ tir me i ha le le riy le il gi len me yen ye ni ya tý rým - cý la rýn, o to yol iþ let me ci le ri nin ge le ce ði ni i fa de et ti. An ka ra / a a TÜRKÝYE'NÝN ÝLK FÝNANS MERKEZÝ ÝÇÝN START VERÝLDÝ ÇEV RE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý or ga - ni zas yo nuy la Ýs tan bul un A ta þe hir il - çe sin de, 177 hek tar lýk a la na ku ru la - cak fi nans mer ke zi i çin ça lýþ ma lar baþ la dý. New york, Lon dra ve Du ba - i de ki fi nans mer kez le rin den da ha bü yük bir a la na ku ru la cak o lan fi - nans mer ke zin de, Türk ve dün ya öl - çe ðin de ya ban cý fi nans ku ru luþ la rý - nýn bu lun ma sý plan la ný yor. Tür ki - ye nin ilk fi nans mer ke zi nin Ýs tan - bul un A ta þe hir il çe sin de ku rul ma ka ra rý nýn Res mî Ga ze te de ya yým lan - ma sý nýn ar dýn dan Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ko or di ne sin de Zi ra at Ban - ka sý, Va kýf lar Ban ka sý ve Halk Ban ka - sý i le Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu (SPK) ve Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net - le me Ku ru lu nun (BDDK) ka tý lý mýy la mer ke zin plan la ma ça lýþ ma la rý na baþ lan dý. Mas ter plan ça lýþ ma sý i çin yer li ve ya ban cý grup lar la gö rüþ me ler sü rer ken, yak la þýk 6 ay sü re cek o lan bu ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan i ha le sü re ci, ar dýn dan da in þa a ta baþ la na cak. Mer kez, 3 yýl da ta mam la na cak. Mer kez, New York ta ki Rock fel - ler Mer ke zi, Lon dra U lus la ra ra sý Fi nans Mer ke zi, Du ba ii U lus la ra ra - ra sý Fi nans Mer ke zi ve Hong Kong Fi nans Mer ke zi nden da ha bü yük bir a la na ku ru la cak. Tür ki ye nin ilk fi nans mer ke zi nin 24 sa at can lý kal - ma sý a ma cýy la bu ra ya o tel, ca fe, sa - nat ve eð len ce mer ke zi gi bi a lan lar ya pý la cak. An ka ra / a a En çok talep edilen parçalar arasýnda tampon, far ve kaput ilk sýralarda geliyor. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkan Vekili Ahmet Aksu

12 12 ÝLAN Y Dosya No: 2010/1715 TALÝMAT. Satýlarak paraya çevrilmesine karar verilen ve tapu kaydý, evsafý, deðeri ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý aþaðýda belirtilen taþýnmaz müdürlüðümüzde açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. TAPU KAYDI : Tekirdað, Çerkezköy, Kapaklý Köyü, 112 ada, 18 parselde kayýtlý 530,00 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmaz, Çerkezköy Ýcra Hukuk Mahkemesi'nin 2011/68 Esas, 2011/141 Karar, tarihli kararýna istinaden ,00 TL bedel üzerinden aþaðýdaki koþullarda satýlacaktýr. ÝMAR DURUMU: Taþýnmaz; Ýmar planýnda kentsel ve bölgesel iþ merkezleri alanýnda olup, bitiþik nizam 6 kat ticari, konut imarlý alanda kalmaktadýr. HALÝ HAZIR DURUMU : Taþýnmaz, Kapaklý Beldesinde olup, üzerinde zemin kat+2 normal katlý Betonarme bina mevcuttur. Zemin kat market ve ekmek fýrýný, normal katlar ise konut olarak kullanýlmaktadýr. Market ve fýrýnýn zemini seramik kaplama, doðramalar alüminyum market tavaný asma tavan olarak yapýlmýþtýr. Bina dýþ cephesi mozaik kaplama, doðramalar PVC dir. Mevcut olan her üç katta iþlevine uygun olarak kullanýlmaktadýr. Kapaklý Belediyesinin her türlü alt yapý olanaklarýndan yararlanmaktadýr. Merkeze çok yakýn olup, üzerindeki yapý mesken ve iþ yeri olarak uygundur. Üzerinde yapý olmasýna karþýn, tapu kaydýnda arsa vasfýndadýr. Ýmar durumu zemin+ 5 normal kat olmasýna rahmen, arsa üzerindeki yapý zemin+2 normal kattan ibarettir. Bina yapý özelliði dolayýsý ile 3. sýnýf B grubuna girmektedir. SATIÞ ÞARTLARI: 1'ÝNCÝ SATIÞ GÜNÜ 14 Kasým 2011 Pazartesi günü 14:00-14:10 saatleri arasýnda 2'NCÝ SATIÞ GÜNÜ 24 Kasým 2011 Perþembe günü 14:00-14:10 saatleri arasýnda 1- Sa týþ 1'inci sa týþ gü nü o la rak be lir ti len gün ve sa at ler de Çer kez köy Ýc ra Mü dür lü ðün - de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 2'nci sa týþ gü nü o la rak be lir ti len gün ve sa at ler de Çer kez köy Ýc ra Mü dür lü ðün de i kin ci ar - týr ma ya çý karý la cak týr. Bu art týr ma da da rüç han lý a la cak la rýn a la ca ðýný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok art tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah - min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak - la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf - la rýný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir, alý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, a lým harç ve mas raf la rý i le tah li ye gi der le ri ve i ha le ta ri hin de ge çer li kat ma de ðer ver gi si a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler i le tel la li ye res mi ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si hal de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ayrý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ayrý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak týr. Bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþ ilaný ilgililerin adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup adreste tebligat yapýlamamasý veya adresi bilinmeyenler hakkýnda tebligat yerine kaim olacaktýr. 7- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak larý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu karý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma larý i lan o lu nur Ý ÝK 126 (*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik ör nek no: 27 B: ÇERKEZKÖY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/960 Tal. SATILMASINA KARAR VERÝLEN TAÞINMAZIN: Cinsi, Niteliði, Önemli Özellikleri ve Deðeri: 1- Düzce Ýli, Akçakoca Ýlçesi, Sarýyayla Köyü, Kuþça Mevkii, 103 Ada, 7 Parsel, Yüzölçümü: ,69 m 2, Hissesi Tam, Fýndýklýk niteliðinde Taþýnmaz. Taþýnmaz, üzerindeki bitki örtüsü bakýmýndan kapama fýndýk bahçesi niteliðinde olup toprak yapýsý bakýmýndan killi-týnlý, alkalilik ve tuzluluk problemi olmayan, su tutma kabiliyeti ve geçirgenliði iyi karakterde, toprak iþlemesine müsait ve üzerinde karýþýk çeþit, yaþlarýnda bitki kök yapýsýna sahip, her türlü kültürel bakýmlarý yapýlmýþ, dekara ortalama 170 kg/da kabuklu fýndýk verebilecek kabiliyette fýndýk aðaçlarý bulunmaktadýr. Belediye mücavir alaný dýþýnda, ilçe merkezine yaklaþýk 13 km. köy yerleþim merkezine yaklaþýk 1 km mesafede bulunmaktadýr, tali yola cephesi bulunmamaktadýr. Kuzey-batýya ortalama % deðiþken meyillidir. Muhammen Bedeli: ,29 TL'dir. Taþýnmaz Birinci Satýþ 11/10/2011 Günü 10:00-10:10 sa at le ri a ra sýn da Ak ça ko ca Ad li - ye Bi na sý Ö nün de, a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma mu ham me n be del le % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý la rý var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yi ne her bir ta þýn maz 21/10/2011 gü nü yi ne ay ný sa at ler a ra sýn da Ak ça - ko ca Ad li ye Bi na sý Ö nün de Ý kin ci Ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la - cak lý la rýn a la ca ðý ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn mu ham men de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve - ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. 3- Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 4- Dam ga Ver gi si, KDV, Ta pu Har cý ve Mas raf la rý, Ta pu Sa tým Har cý (1/2) i le Ta þýn - ma zýn Tes lim ve Tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it tir. 5- Ta þýn ma zýn Ay nýn dan Do ðan Ver gi Bor cu ve Tel la li ye Res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 6- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 7- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li nin ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca tem er rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 8- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup. mas ra fý ve ril di ðin de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 9- Sa týþ i la ný il gi li le rin ta pu kay dýn da ki ya zý lý ad res le ri ne te lið gön de ril miþ o lup, ad - res le ri bi lin me yen ler i çin Ý LA NEN TEB LÝ GAT ye ri ne ka im o la ca ðý. 10- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/960 Tal. sa yý lý Dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 12/08/2011 B: AKÇAKOCA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) Dosya No: 2010/54 TALÝMAT. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 19/10/2011 günü saat: 14:00-14:15 ara sýn da Gar tun Ma den. End. Müh. San. Tic. Ltd. Þti.'ye a it (Os man lar Kö yü EF LA NÝ/KA RA BÜK) a ra zi de ya pý la cak ve o gü - nü kýy met le rin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at - te 2. ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pa ra la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi - de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen lerin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu - nur. Borç lu lar ve il gi li le re teb lið e di le meme si ha lin de ga za te i la ný nýn teb lið ve ri ne ge çe - ce ði ve sa týþ iþ le mi nin ic ra e di le ce ði de ay rý ca i lan o lu nur. Takdir edilen deðeri Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 TL *6m3=972 m3 *400 = ,00 TL. deðerinde (Ortalama 6 m3) Rustik Yeþil Mermer Bloklarý (1.Sýnýf) (Ýc. Ýf. K. 114/1,114/3) B: T. C. EFLANÝ ÝCRA ve ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/55 TALÝMAT. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 19/10/2011 günü saat: 14:00-14:15 arasýnda Gartun Maden. End. Müh. San. Tic.Ltd. Þti.'ye ait (Osmanlar Köyü EFLANÝ/KARABÜK) arazide yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Borçlular ve ilgililere teblið edilememesi halinde gazete ilanýnýn teblið yerine geçeceði ve satýþ iþleminin icra edileceði de ayrýca ilan olunur. Takdir edilen deðeri Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 TL 47 47*6m3=287 m3 *400 = ,00 TL deðerinde (Ortalama 6 m3) Rustik Yeþil Mermer Bloklarý (1.Sýnýf) (Ýc.Ýf.K. 114/1,114/3) B: T. C. EFLANÝ ÝCRA ve ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2011/412 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar açýk artýrma suretiyle satýþa çýkartýlmýþtýr. 07 KJ 228 PLAKA SAYILI ARACIN; BÝRÝNCÝ ARTIRMANIN: 29/09/2011 günü saat 12:10-12:20 arasýnda Cikcilli Beldesi, Merkez Mah. Týðcar Camii Altýnda Faaliyet Gösteren Aslan Yediemin, ALANYA adresinde yapýlmasýna, birinci artýrmanýn mahcuz mallarýn takdir edilen kýymetinin % 60'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan diðer alacaklar o malla temin edilmiþse bu suretle rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný karþýlamasýna, talipli çýkmadýðý taktirde, satýþýn ikinci artýrmaya býrakýlmasýna, ÝKÝNCÝ ARTIRMANIN: 04/10/2011 günü saat 12:10-12:20 arasýnda Cikcilli Beldesi, Merkez Mah. Týðcar Camii Altýnda Faaliyet Gösteren Aslan Yediemin ALANYA Ad re sin de ya pýl ma sý na, i kin ci ar týr - ma nýn mah cuz mal la rýn tak dir e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan di ðer a la cak lar o mal la te min e dil miþ se bu su ret le rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pa ra la rýn pay laþ tý rýl ma sý mas raf la rý ný kar þý la ma sý na, ta lip li çýk ma dý ðý tak tir de SA TI ÞIN DÜ ÞÜ RÜL ME SÝ NE, Ý ha le ye ka týl mak is te yen ler den tah min e di len kýy me ti nin % 20 o ra nýn da na kit ve ya (Ke sin ve sü re siz ol mak þar týy la) te mi nat mek tu bu nun is te ne ce ði, ak si hal de i ha le ye da hil e dil me ye cek le ri, Ý ha le be de li ü ze rin den he sap la na cak 0/004,95 i ha le dam ga res mi ve sa tý þý ya pý lan ma lýn gün cel KDV'si i le tes lim mas raf la rý nýn a lý cý ta ra fýn dan, % 1 tel la li ye har cý, a ra cýn ay nýn dan do ðan ver gi bor cu i le ye di e min üc re ti nin i se sa týþ be de li ü ze rin den ö de ne ce ði, Sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart - na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, da ha faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý Ý LAN o lu nur. 19/08/2011 (Ý ÝK'nun 114/1, 114/3) Yö net me lik Ör nek no: 25 MUAMMEN BEDEL : ,00 TL Plaka : 07 KJ 228 Markasý : SCANIA Modeli : 2007 Cinsi : ÇEKÝCÝ Rengi : Koyu mavi Motor no : DC Genel Görünüm : Muhtelif yerlerinde çizik boya döküntüleri mevcut, hafif darp izleri mevcut, lastikleri iyi, 5 adet lastik yok, kapýda çizik, sol ayna dýþ kýlýfý kýrýk, kapýlar açýk, teyp yok, akü yok, anahtar ruhsat yok, genel durumu iyi. B: T. C. ALANYA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2006/536 E SAS. Da va cý, MUS TA FA TÜR KER i le Da va lý lar, SA ÝM ÜN VER, SU ZAN DUR GUN, Ü MÝT DUR GUN a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si (Mi ras Ne - den li) da va sý ne de niy le; Ve ri len ka rar ge re ðin ce da va lý Ü mit Dur gun'un du ruþ ma nýn a tý lý bu lun du ðu 24/10/2011 gü nü sa at 09:50'de Ça nak ka le Sulh Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa lo nun - da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si, du ruþ ma ya gel me di ði ma ze ret bil dir me di ði tak dir de du ruþ ma nýn yok lu ðun da ya pý la ca ðý ve ka rar ve ri le ce ði HUMK' nun 509. mad de si ge re ðin ce du ruþ ma gü nü ve da va di lek çe si teb li ði ye ri ne ka - im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 21/01/2011 B: ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dosya No: 2011/307 Talimat. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: A-) TAPU KAYDI : Sivas ili, Altýnyayla ilçesi, Þafak Mahallesi, Yukarý Ýbicek mevkii, 296 ada, 12 parsel sayýlý ,48 m 2 tarla cinsi taþýnmaz. HALÝ HAZIR DURUMU : Söz konusu tarla cinsindeki taþýnmaz ile ilgili olarak toprak yapýsýnýn týnlý-killi bir yapýya sahip olduðu, % 2-3 eðime sahip olduðu, doðusunda ve kuzeyinde tarým arazisi, batýsý ve güneyi Kürkçüyurt kadastro alaný içerisinde yer almaktadýr. Bahse konu parsel kuru tarým arazilerinden olup ilçe ortalamasýna yakýn ürün alýnabilmektedir. (200da/kg arpa) DEÐERÝ 2.881,56 TL'dir. B-) TAPU KAYDI : Sivas ili, Altýnyayla ilçesi, Þafak Mahallesi, Karakaya mevkii, 300 Ada, 67 parsel sayýlý ,50 m 2 tarla cinsi taþýnmaz. HALÝ HAZIR DURUMU : Söz konusu tarla cinsindeki taþýnmaz ile ilgili olarak toprak yapýsýnýn týnlý-killi bir yapýya sahip olduðu, % 2-3 eðime sahip olduðu, doðusunda yol, batýsýnda ve kuzeyinde tarým arazisi, güneyi ham toprak, toprak iþlemesinin yapýlmýþ olduðu ve tohum ekme iþleminin gerçekleþtiðinin tespiti yapýlmýþtýr. Altýnyayla ilçesi ortalamasýna yakýn ürün alýnabilmektedir. (200da/kg arpa) DEÐERÝ 4.978,88 TL 'dir. C-) TAPU KAYDI : Sivas ili, Altýnyayla içesi, Þafak Mahallesi, Ýbicek mevkii, 299 Ada, 1 parsel sayýlý 8.770,13 m 2 tarla cinsi taþýnmaz. HALÝ HAZIR DURUMU : Söz konusu tarla cinsi taþýnmaz toprak yapýsýnýn týnlý-killi bir yapýya sahip olduðu, % 2-3 eðime sahip olduðu, batýsýnda ve kuzeyinde yol, doðusunda ve güneyinde tarým arazisi olduðu, hali hazýrda nadas olduðu, bahse konu parselin kuru tarým arazilerinden olduðu þeklinde tespiti yapýlmakla, Altýnyayla ilçesi ortalamasýna yakýn ürün alýnabilmektedir. (200da/kg arpa) Deðeri 2.435,42 TL 'dir. Satýþ þartlarý: 1- A bentli taþýnmazýn 1. satýþ günü 17/10/2011 Pazartesi günü 11:00-11:05 saatleri arasýnda, B bentli taþýnmazýn 1. satýþ günü 17/10/2011 Pazartesi günü saat 11:10-11:15 saatleri arasýnda, C bentli taþýnmazýn 1. satýþ günü 17/10/2011 Pazartesi günü saat 11:20-11:25, Þarkýþla Adliye Sarayý Giriþinde açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla taþýnmazlar 27/10/2011 Perþembe günü ayný saat aralýklarýnda ayný yerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrmada bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Alacaklý Giriþim Varlýk Yönetim A.Þ. KDV kanunun 14/4-L maddesi gereðince ihale alýcýlarýnýn KDV'den istisna olduðu, Damga Vergisi, tapu alým harcý ve masraflarý alýcýya aittir. Tapu Satým harcý, Taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler, tellaliye harcý satýþ bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alýcýsýna aittir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca % 10 faizinden müteselsilsen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda numarasý yazýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý, 7 - Satýþ ilaný ilgililerin adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup, adreste tebligat yapýlamamasý halinde veya adresi bilinmeyenler için de iþ bu satýþ ilanýnýn ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ÞARKIÞLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Esas No : 2008/ 57 Karar No: 2011/41 Satýþ No: 2011/6 TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Tapu Kaydý : Karabük ili, Merkez ilçesi, Bulak Köyü, Melhelik Mevkii, 199 ada, 1 parselde tapuya kayýtlý 1.450,00 m 2 miktarlý Arsa Vasýflý Özellikleri : Ta þýn maz mev cut o lan 36. cad de ye kýs men cep he li o lup, ta þýn ma zýn ya ký nýn da pa zar ye ri a lýþ ve riþ dük kân la rý, fut bol sa ha sý ve sos yal ya þam mer ke zi bu lun mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ci va rýn da ya pý laþ ma yo ðun bir þe kil de de vam et mek le dir. Ta þýn maz be le di ye hiz met lerin den fay da la na bi lir ko num da o lup, þe hir mer ke zi ne u zak lý ðý yak la þýk 5 km o lup u la þý mý ko lay dýr. Ýmar Durumu : Parselin imarý ayrýk nizam olup emsal 1,60'dýr. Taþýnmaz 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 18. Maddesi uygulanmasý sonucu imar planýnda konut alanýnda kalmaktadýr. Blok nizam 5 katlý konut alanýnda kalmaktadýr. TAKS : 0,25, KAKS: 1,25 olup, yollardan çekme mesafesi 5 metre, komþu parsellerden 3,5 metredir. 1. Satýþ günü : 14/10/2011 Cuma günü Satýþ Saati : 14:10-14:20 -Arasý Satýþ Yeri : Karabük Sulh Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu 2. Satýþ günü : 24/10/2011 Pazartesi günü Satýþ Saati : 14:10-14:20 -Arasý Satýþ Yeri : Karabük Sulh Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu Muhammen Bedel : ,00 TL Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ 14/10/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ka ra - bük Sulh Hu kuk Mah ke me si Du ruþ ma Sa lo nu ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la - cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a - la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 24/10/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma - da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me - si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirasý peþin para veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Hissedarlar hisseler itibariyle teminat vermeksizin iþtirak edebileceklerdir. Satýþ peþin para iledir. Alýcýya istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, 1/2 Tapu harcý (satým), birikmiþ emlak vergisi ile varsa veraset ve intikal vergisi ihale bedelinden ödenir, ihale damga resmi bedeli, 1/2 tapu Harcý (alým) ve masraflarý ile yüzde 18 K.D.V. alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde memurluðumuza bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra Ýflas Kanununun 133'üncü maddesi gereðince ihale feshedilir, iki ihale arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizden alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecek ve bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla memurluðumuza baþvurmalarý gerekmektedir. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 12/08/2011 (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m. 126) B: T. C. KARABÜK SULH HUKUK MAHKEMESÝ (Satýþ Memurluðu) TEBRÝK ve DUYURU Ankara'daki Üniversite ve okullarý kazanan kardeþlerimizi tebrik ederiz. Kayýt iþlemlerinde ve kalacak yer temininde yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat : Erkekler için (0 537) (0 506) (0 505) Bayanlar için (0 543) Ankara Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUYURU Pamukkale Üniversitesi ve Bölümlerini kazanan bay ve bayan öðrenciler için kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Mehmet Cebe (0 533) (258) Denizli Yeni Asya Temsilciliði TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Süleyman Yýlmaz'ýn amcaoðlu Ömer Yýlmaz ve yengesi Miyase Yýlmaz'ýn müessif bir olay neticesinde vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhuma ve merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý

13 AÝLE - SAÐLIK 13 Bayram süresince ve sonrasýnda besin tüketiminin fazla oluþu vücuttaki yaðlarýn ve dolayýsýyla kilonun artýþýna sebep olduðundan öðünlere dikkat gerekiyor. RAMAZAN SONRASI YEMEÐE DÝKKAT EDÝYOR MUSUNUZ BESLENME VE DÝYETETÝK UZMANI ESRA BAÞ, RAMAZAN SONRASI NORMAL BESLENME DÜZENÝNE GEÇERKEN DÝKKATLÝ DAVRANILMASI KONUSUNDA UYARDI. BAÞ, AZ VE SIK YENÝLMELÝ, BOL SU TÜKETÝLMELÝ DEDÝ. DiyetetikUzmanýEsraBaþ ÝSTANBUL Medipol Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmaný Esra Baþ, Ramazanla beraber azalan öðün sayýsýnýn ve bir defada aþýrý yemek yeme ya da yetersiz beslenme durumlarý sonucunda kiþinin metabolizmasýnda yavaþlama görülebildiðini söyledi. Baþ, bu sebeple Ramazan sonrasý normal beslenme düzenine geçerken daha dikkatli davranýlmasý ve dengeli beslenilmesi gerektiðini vurguladý. Beslenme ve Diyetetik Uzmaný Baþ, Ramazan ayý boyunca öðün sayýsýnýn ikiye düþmesi, uzun süreli açlýklardan dolayý besin tüketimin fazla veya az olmasý sebebiyle oluþan dengesiz beslenmeden dolayý vücutta kýtlýk mekanizmasýnýn geliþtiðini ve metabolizmanýn yavaþladýðý uyarýsýnda bulundu. AKÞAM YEMEKLERÝ 18:30-19:30 ARASINA ÇEKÝLMELÝ RAMAZAN sonrasýnda akþam yemeði saatinin tekrar 18:30-19:00 aralýðýna çekilmesi gerektiðini hatýrlatan Baþ, þöyle devam etti: Akþam yemeðinin daha geç saatlerde tüketimi acýkma süresinin fazla olmasýndan dolayý kan þekerinde dengesizliðe devamýnda fazla besin tüketimine sebep olur, bu duruma akþam saatlerindeki hareketsizliðinde eklenmesiyle kilo alýmý artar. Üniversite sýnavlarý hazýrlýk döneminin baþlamasýna çok az kala; birbirine baðlý ve birinde yaþanan bir olumsuzluðun ânýnda diðerine yansýyacaðý iki farklý sürece dikkat etmek gerekiyor. Üniversiteye hazýrlýkta iki süreç önemli 2012 üniversite sýnavlarý hazýrlýk döneminin baþlamasýna çok az kaldý. Özel Alev Lisesi Rehberlik servisinden yapýlan açýklamada, hazýrlýk döneminde; birbirine baðlý ve birinde yaþanan bir o- lumsuzluðun ânýnda diðerine yansýyacaðý iki farklý sürecin çok önemli olduðuna dikkat çekiliyor. Açýklamada, psikolojik ve Akadamek hazýrlýk olarak e- le alýnan iki süreçle ilgili olarak þu noktalara vurgu yapýlýyor: PSÝKOLOJÝK HAZIRLIK Özgüven ve motivasyon: Hayat motivasyonumuzun en önemli kaynaðý, var olabilmektir. Ancak varlýðýmýzý bir bütün olarak devam ettirme mücadelesi içinde, sahip olmak ve gerçekleþtirmek istediðimiz birçok hedef ve amacýmýz var. Bu amaçlara ulaþma yolunda mücadelemizi sürdürmemizde ihtiyacýmýz o- lan en önemli kaynaðýmýz motivasyon ve öz güvendir. Hedefi belirleme ve odaklanma: Hedeflerine ulaþmýþ ve yeni hedeflerine ulaþmak için koþan insanlara bakýn; bu insanlarýn hedeflerine ulaþamayan insanlardan tek farklarý hedefe odaklanmalarý ve en önemlisi yapabileceklerine yürekten inanmalarý, hiç durmadan yol almalarýdýr. Kaygý: Kendinizle yaptýðýnýz iç konuþmalara dikkat edin. Bu konuþmalarýn olumsuz muhtevada olduðunu fark ettiðinizde bunlarý olumlularý ile deðiþtirmeye çabalayýn. Kendinizi nasýl hayal eder veya canlandýrýrsanýz, o görüntülere göre duygular yaþarsýnýz. Kaygý veya korkuyu sürekli düþünmek, bu duygudan kurtulmanýn aksine, kiþiye daha da yoðun bir þekilde kaygýya düþürür. Her zaman kendinize olumlu telkinlerde bulunun. EGZERSÝZLERE BAÞLANMALI BAYRAM süresince ve sonrasýnda ise besin tüketiminin fazla oluþu vücuttaki yaðlarýn ve dolayýsýyla kilonun artýþýna sebep olduðunu belirten Baþ, Bu durumun engellenmesi için iki öðün beslenme alýþkanlýk haline getirilmemeli, üç a- na ve en az iki-üç ara öðün tüketimine mutlaka dikkat edilmeli. Bu sayede metabolizma hýzlanmasý ve vücutta kan þekeri dengesi saðlanmýþ dolayýsýyla kilo alýmý engellenmiþ olur dedi. Baþ, ayrýca metabolizmanýn hýzlanmasý için Ramazan dönemindeki hareketsizliðin terk edilmesi, günlük veya günaþýrý dakikalýk egzersizlere baþlanmasý gerektiðini belirtti. Ramazan ayý süresince gece uyanýp sahurda yemek yemeyi sonrasýnda da alýþkanlýk haline getirilmemeli diyen Baþ, Eðer bu alýþkanlýk haline geldiyse gece uyanýldýðýnda baþucuna konmuþ birkaç fýndýk, ceviz, kuru meyve vb. tüketilebilir. Bu sayede mutfaða gidilip fazla miktarda besinin tüketimi de engellenmiþ olur diye konuþtu. AKADEMÝK HAZIRLIK? Programlý ders çalýþma: Zaman planlamasýný iyi yapmak gerekir. Günü deðerlendirirken önceliklerin çok iyi belirlenmesi ve ona göre hareket edilmesi faydalý olacaktýr. Programlý ve günlük yapýlacak çalýþmalar, öðrenciyi hedefine ulaþtýracaktýr. Öncelikle konularýn iyi öðrenilmesi: Sorumlu olduðunuz bütün dersler ve derslere ait konulara çalýþýrken öncelikli amaç çok soru çözmek deðil, konularý iyice öðrenmektir. Sorulara daha sonra aðýrlýk vererek çalýþýlmasý çok daha olumlu sonuçlar oluþturacaktýr. Ders ayrýmý yapmayýn: Güçlü olan yanlarýnýzýn yanýnda zayýf yönlerinizi tesbit edin. Ders çalýþýrken, zamanýnýzý daha çok eksik olan ve zorlandýðýnýz derslere vermeniz gerekir. Aksi takdirde, zayýf olduðunuz ders veya dersleri tam olarak öðrenmekte sorun yaþarsýnýz. Test çözme tekniðine hakim olun: Üniversite sýnavlarý test tekniðine dayalý sýnavlardýr. Test tekniðine dayalý sýnavlarda baþarýsýzlýðýn sebebi genellikle bilgi eksikliðinden deðil, sorulara yaklaþým tarzýndan veya soru stiline aþina olmamaktan kaynaklanýr. Test tecrübesi sýnav sonucunu etkileyen en önemli etkenlerdendir. Sýnavdan önce çözülen yüzlerce, hatta binlerce sorunun oluþturduðu bilgi birikimi adayýn sýnavda baþarýlý olmasýný saðlar. Sükûnet, meveddet ve merhamet AHMET SANDAL Kur ân-ý Kerim baþlý baþýna mu'cizedir. Bunu anlamak için Kur ân ý görmeliyiz. Ona yalnýzca bakan deðil de gören gözler olmalýyýz. Görmek ile bakmak arasýndaki farký biliyoruz. Yalnýzca bakan insan bir þey anlamaz. Gören insan anlar. Kur ân a herkes bakýyor. Ancak görenler ayrý bir ilham ve lezzet alýyor. Evet, Kur ân ý görmek gerek. Meselâ Rum Sûresi 21. âyete baktýðýmýzda okur geçeriz. Ancak gördüðümüzde neler görürüz neler. Yüce Allah (cc) bu âyet-i kerimede þöyle buyurmaktadýr: Kendileri ile sükûnete kavuþasýnýz diye sizin için türünüzden eþler yaratmasý ve aranýzda bir sevgi (meveddet) ve merhamet var etmesi de onun (varlýðýnýn ve kudretinin) delillerindendir. Þüphesiz bunda düþünen bir toplum için elbette ibretler vardýr. Þimdi bu âyeti gelin bir tefekkür ve ayrýntýlý bir þekilde mütalâa edelim. Âyette önce, sükûnetten bahsediliyor. Sükûnet nedir? Sükûnet Arapça bir kelimedir. Sükûn dan gelir. Sükûn ise hareketsizlik, durgunluk demektir. Sükûnet ise, huzura kavuþma, sessiz ve sakin bir ortamda yaþama, rahatlama demektir. Allahû Teâlâ Hazretleri (cc) Rum Sûresi 21. âyetin ilk kýsmýnda; kendileri ile sükûnete kavuþasýnýz diye türünden eþler yaratmasý ndan bahsediyor. Ýnsan sükûnete ne zaman kavuþur? Daðdaðalý, fýrtýnalý, hareketli ve hýzlý geçen bir hayattan sonra... Bu dönemin insanýn hayatýnýn hangi zaman dilimine rastladýðýný herkes biliyordur. Bu dönem ister erkek, isterse kadýn olsun, insanýn evlenmeden önceki dönemidir. Yani gençlik dönemidir. Allah (cc) bizlere þunu söylüyor, Fýrtýnalý, daðdaðalý, hareketli ve hýzlý geçen gençlik döneminden sonra sükûnete kavuþmanýz için kendi türünüzden eþler yarattým. Öyleyse evlenin ve huzura kavuþun. Zaten evliliðin ilk dönemi sakinleþme, rahatlama ve huzur bulma devresidir. Gelin, âyet-i kerimenin ikinci kýsmýný görelim. Burada da; Yüce Allah (cc) Aranýzda bir sevgi (meveddet) yarattým diye buyuruyor. Bir insanýn evlenmesi ve rahata kavuþmasýyla iþ bitmiyor. Hatta, insan evlenmeden de rahata kavuþabilir. Deyim yerindeyse anlýk zevklerle de sakinleþebilir. Ancak bu rahata kavuþma, bu sakinleþme kýsa süreli, geçici olur ve insaný mutlu etmez. Ýnsaný bir ömür boyu huzur ve sükûn içerisinde tutmak gerek. Ýnsaný bir ömür boyu rahat içerisinde yaþatmak gerek. Ýnsaný bir ömür boyu huzur ve sükûn içerisinde tutmanýn yolu da, ancak sevgiden geçer. Bir ailede karý koca arasýnda sevgi oldukça, mevcut huzur ve sükûn bir ömür boyu devam eder. Gelelim sözkonusu âyetin ü- çüncü kýsmýna. Âyetin üçüncü kýsmýnda sevgiden sonra merhametten bahsediliyor. Allah, eþler arasýnda merhamet var ettim diye buyuruyor. Demek ki, ailede karý koca arasýnda sevgi de yetmiyor. Bunun üzerine bir de merhamet gerekmektedir. Gerçekten de, evliliðin özellikle ileriki dönemlerinde merhamet daha da önem kazanýyor. Karý koca yaþlanýyor. Ýster istemez hastalýklar baþ gösteriyor. Yardýmlaþma ve dayanýþma daha çok ön plana çýkýyor. Þimdi bunlar için sevginin yanýnda bir de merhamet gereklidir. Ýþte, Allah (cc) bunu da var ediyor. Mezkûr âyet üzerindeki tefekkürümüz devam ettikçe aklýmýza, gönlümüze neler doðuyor neler! Yukarýda esas olarak üç kavramdan bahsettik. Birincisi sakinlik (sükûnet), ikincisi sevgi (meveddet) ve üçüncüsü merhamet tir. Ýnsanýn evlilik hayatýný üçe ayýrdýðýmýzda da bu üç kavramýn a- þama aþama geçerli olduðunu görmekteyiz. Meselâ, evliliðin ilk yýllarý, buna ilk 10 yýl diyelim, huzur bulma, sakinleþme, rahatlama yýllarýdýr. Çokça derler ya, evlenmeden önce fýrtýnalý hayatý vardý. Evlendi deðiþti, çok sakin bir adam oldu. Ýþte onun gibi bir þey bu. Gelelim evlilikteki sonraki yýllara. Rahatlama yýllarýndan sonra sevgi daha çok öne çýkmaya baþlar. Ýnsan evlendiði kiþiyi bir huzur bulma, bir sükûnete kavuþma kiþisinden daha çok sevdiði ve muhabbet duyduðu insan olarak görmeye baþlar. Diyelim ki bu döneme de, evliliðin ilk 10 yýlýndan sonraki 20 yýlý diyelim. Þimdi, evlilikten itibaren 30 yýl geçti. 25 yaþýnda evlenen karý koca 55 li yaþlara ulaþtýlar. Bu yaþlardan sonra ne baþlar? Yaþlýlýk. Yaþlýlýk esasta hastalýklar ve yorgunluk dönemidir. Ýþte insan bu yaþlarda sevgiyle birlikte merhamete de ihtiyaç duyar. Hatta, merhamete daha çok ihtiyaç duyar. Âyet-i kerime de bu üç kavramdan, bu sýra içerisinde bahsedilmesi kesinlikle bir tesadüf olamaz. Bir hikmeti vardýr. Tefekkür ettikçe hikmetler daha çok ortaya çýkýyor. Allah, Karý koca arasýnda sükûnet, meveddet ve merhamet var etmesini kendisinin kudret delillerinden bir delil olarak belirtiyor. Bunu da akl-ý selim sahibi ve yüreði paslanmamýþ herkes anlar. Çok þükür bizler bunu idrak ediyoruz. Evet, daha bitmedi. Rum Sûresi 21. âyetini tefekkürümüz devam ediyor. Âyetin son kýsmý þöyledir: Þüphesiz bunda düþünen bir toplum için elbette ibretler vardýr. Allah düþünen fertlerden deðil, düþünen toplumdan bahsediyor. Burada da þuna iþaret var. Toplum olarak kurtuluþun yolu aileden geçer. Mutlu aile kurmanýn formülü de sükûnet, meveddet ve merhametten geçer. Allah (cc) ayan beyan buyuyor; mutluluðun baþka bir çaresi ve yolu yoktur. Öyleyse ibret alýn. Bir kiþi deðil, iki kiþi deðil, herkes ibret alsýn, bütün toplum ibret alsýn. Sözkonusu âyet üzerindeki tefekkürümüzde ulaþtýðýmýz bir nokta daha var. Evliliklerdeki sükûnet, sevgi ve merhamete dikkat çeken bu âyet Rum Sûresinde yer almasýnýn dahi hikmeti olduðunu düþünüyorum. Bilindiði üzere, ailenin çöküþü, evliliklerdeki ayrýlýklarýn çoðalmasý, karý koca arasýndaki sükûnet, sevgi ve merhametin azalmasý önce geliþmiþ Batý toplumlarýnda baþlamýþ bir olaydýr. Rum dediðimizde de esasýnda Batý aklýmýza gelmektedir. Âyetteki hikmetler, gerçekten bitmek bilmiyor. Bu âyetin sûre içerisindeki sýrasý dahi bir hikmettir. Âyetin sýrasý 21. Buradan da yaþadýðýmýz yüzyýla yani 21. yüzyýla iþaret olduðunu düþünmekteyim. 21. yüzyýlýn en önemli özelliði nedir? Aile kavramýnýn yýkýlmaya yüz tuttuðu, karý koca arasýnda huzursuzluklarýn arttýðý, ayrýlýklarýn çoðaldýðý bir yüzyýldýr. Nerdeyse huzurun, sükûnun, sevginin, merhametin kaybolduðu, ortadan kalktýðý bir yüzyýldýr. 21. yüzyýlda yaþayan fertlerin kurtuluþu nasýl olacaktýr. Nasýl o- lacaðý bu âyette ayan-beyan belirtilmektedir. 21. yüzyýlda yaþayan kiþilerin mutluluðu için evlilikler teþvik e- dilmeli ve gençler huzur ve sükûnete kavuþmalýdýr. Evlendikten sonra da, ailede sevgi ve merhamet bir ömür boyu sürmelidir. Vesselâm.

14 14 SPOR Y NBA yýldýzý Deron Williams. Deron: Beþiktaþ'a geldiðim için çok mutluyum BEÞÝKTAÞ Erkek Basketbol Takýmý'nýn yeni transferi, NBA yýldýzý Deron Williams, saðlýk kontrolünden geçti. Dünyaca ünlü basketbolcuya Fulya Acýbadem Hastanesi'nde sezon öncesi saðlýk kontrolleri yapýldý. Saðlýk kontrolünün ardýndan BJK TV'ye açýklamalarda bulunan Williams'ýn ifadeleri kulübün internet sitesinde de yayýnlandý. Williams, bu sezon ekip olarak baþarýlý olacaklarýna inandýðýný belirterek, ''Uzun ve yorucu bir yolculuk oldu ama Ýstanbul'a ve Beþiktaþ'a geldiðim için çok mutluyum. Takým arkadaþlarýmdan Hawkings ile Dudley'i yakýndan tanýyorum. Bu yýl ekip olarak baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum'' ifadelerini kullandý. Arzu Göllü voleybola bugün veda ediyor TÜRK voleybolunun efsane pasörü Arzu Göllü, bugün Ýstanbul'da kendisi i- çin düzenlenecek etkinlikte voleybol kariyerini noktalayacak. Voleybol camiasý, 32 yýllýk voleybol yaþamýnda 300 kez milli formayý giyen Göllü'ye, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenecek organizasyonla veda edecek. Milli voleybolcu için yapýlacak etkinlikler, Türkiye- Almanya bayan milli takýmlarý arasýnda saat 19.00'da baþlayacak hazýrlýk mücadelesi öncesinde sona erecek. Galatasaray Medical Park, Beþiktaþ, Eczacýbaþý Vitra ve Vakýfbank Türk Telekom oyuncularýnýndakatýlacaðývedaetkinliðisaat 14.00'de baþlayacak. Milli sporcu, Eczacýbaþý'nýn yaný sýra, Galatasaray, Emlakbank, Beþiktaþ, Karþýyaka ve Vakýfbank TürkTelekom'daformagiydi. LÝG PERDESÝ AÇILIYOR Artýk futbol konuþacak FUTBOLDA 110 GÜNLÜK LÝG HASRETÝ BÝTÝYOR. SÜPER LÝG'DE SEZONU BUGÜN YAPILACAK 4 KARÞILAÞMAYLA BAÞLAYACAK. DEVRE ARASI 13 GÜN: 14 ilden 18 takýmýn mücadele edeceði Süper Lig'de ilk yarý 21 Aralýk 2011'de sona erecek, 13 gün devre arasý verilecek. Ligdeikinci 4Ocak 2012'de baþlayýp, normal sezon 8 Nisan 2012'de sona erecek vebu sezon ilk defa uygulanacak play-off maçlarýna geçilecek. FUTBOLSEVERLERÝN 110 günlük lig hasreti bugün sona eriyor. Spor Toto Süper Lig'de sezonu, yarýn yapýlacak 4 maçla baþlayacak. Futbolda yürütülen þike ve teþvik iddialarýna yönelik soruþturma nedeniyle 3 Temmuz'dan bu yana sýkýntýlý günler geçiren Türk futbolu, nihayet ligine kavuþacak. 5 Aðustos'ta baþlayacakken, Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan baþlangýcý 10 Eylül'e ertelenen Süper Lig'de heyecan yarýndan i- tibaren start alacak. 22 Mayýs 2011'de yapýlan sezonu son hafta maçlarýyla tatile giren ligde heyecan yarýndan itibaren yeniden baþlayacak. 14 ilden 18 takým, 9 ay sürecek yeni sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarýyla belirledikleri hedeflere ulaþmaya çalýþacak. 53. sezonunu Fenerbahçe'nin þampiyonluðuyla geride býrakan Süper Lig'de geçen sezon ligden düþen Kasýmpaþa, Konyaspor ve Bucaspor'un yerlerini bu sezon Samsunspor, Mersin Ýdmanyurdu ve Orduspor aldý. SEZON 8 NÝSAN'DA BÝTECEK Bugün baþlayacak ligde 34 haftalýk lig maratonu 8 Nisan 2012'de tamamlanacak ve daha sonra play-off maçlarýna geçilecek. Spor Toto Süper Lig'de 21 Aralýk 2011 Çarþamba günü yapýlacak 18. hafta maçlarýyla devre arasý tatiline girilecek. Ýkinci yarý 4 Ocak 2012 Çarþamba günü yapýlacak 19. hafta maçlarýyla baþlayacak ve normal sezon 8 Nisan 2012 Pazar günü tamamlanacak. Süper Lig'de bu sezon ilk kez play-off sistemi uygulanacak. Süper Lig bu sezon 18 takým arasýnda, 34 haftalýk ''Lig Grubu'', 4 takýmlý ''Play-Off Þampiyonluk Grubu'', 4 takýmlý ''Play- Off Avrupa Ligi Grubu'' ve kural olarak play-off'lar arasý final müsabakasý olarak oynanacak. 34 haftalýk Lig Grubu müsabakalarý sonunda Süper Lig'de 16, 17 ve 18. sýralarý alan 3 takým Bank Asya 1. Lig'e düþecek. Lig Grubu müsabakalarý sonunda lig sýralamasýnda 1, 2, 3 ve 4. sýralarý alan takýmlar Play-Off Þampiyonluk Grubu'nu, 5, 6, 7 ve 8. sýralarý alan e- kiplerin ise Play-Off Avrupa Ligi Grubu'nu oluþturacak. Play-Off Þampiyonluk Grubu'nu 1. sýrada tamamlayacak takým Süper Lig þampiyonu olacak. ÇÝFT DEVRELÝ PLAY-OFF Play-off müsabakalarý 4'er takým arasýnda çift devreli lig usulüne göre Aziz Yýldýrým (F.Bahçe Kulübü Baþkaný) oynayacak. Play-off müsabakalarýna katýlma hakkýný elde eden takýmlar, gruplara Lig Grubu'nda elde ettikleri puanlarýn yarýsý ile baþlayacak, Lig Grubu'nda elde edilen puanlarýn yarýsýnýn buçuklu olmasý halinde bu puana yarým puan eklenecek.lig Grubu'nda atýlan ve yenilen goller grup müsabakalarýnda dikkate alýnmayacak, play-off müsabakalarýnda kazanan takýma 3, berabere kalan takýmlara 1'er, kaybeden takýma ise sýfýr puan verilecek. PLAY-OFF'TA PUAN EÞÝTLÝÐÝ Bu sezon yenilenen statüde, play-off grubunda iki takýmýn olasý puan eþitliði halinde, kendisine yarým puan eklenen takýmýn bir altta yer alacaðý, bu durum söz konusu deðilse takýmlarýn ligde ve play-off gruplarýnda birbiriyle oynadýklarý toplam 4 müsabakadaki puan üstünlüðüne bakýlacaðý bildirildi. Eþitliðin devam etmesi halinde, 4 müsabakadaki gol averajýna bakýlacaðý, yine eþitliðin sürmesi durumunda ise 34 hafta oynanan lig grubundaki puan sýralamasýnda üstte olan takýmýn üstte yer alacaðý kaydedildi. Statüde ayrýca, üç ve dört takýmýn puan eþitliði halinde de uygulanacak kriterler yer aldý. Tayfur Havutçu (Beþiktaþ Teknik Direktörü) Yeni sezona Metris Cezaevinde girecekler SÜPER LÝG'DE ÝLK HAFTA Bugün: Samsunspor-Gençlerbirliði (Samsun 19 Mayýs) Eskiþehirspor-Beþiktaþ (Eskiþehir Atatürk) Manisaspor-Trabzonspor (Manisa 19 Mayýs) Ankaragücü-Mersin Ýdmanyurdu (19 Mayýs) 11 Eylül Pazar: Karabükspor-Sivasspor (Necmettin Þeyhoðlu) Bursaspor-Kayserispor (Bursa Atatürk) Ýstanbul Büyükþehir Bel.-Galatasaray (Olimpiyat) MP Antalyaspor-Gaziantepspor (Mardan) 12 Eylül Pazartesi: Fenerbahçe-Orduspor (Saracoðlu-Seyircisiz) BANK ASYA 1. LÝG PROGRAMI Bugün: Ýstanbul Güngören-Akhisar Belediye (Yahya Baþ) Konyaspor-Kasýmpaþa (Atatürk) Bucaspor-Kayseri Erciyesspor (Yeni Buca) 11 Eylül Pazar: Kartalspor-Elazýðspor (Kartal) Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk) Çaykur Rizespor-Gaziantep B. Bel.(Yeni Rize) Karþýyaka-Adanaspor (Alsancak) 12 Eylül Pazartesi: Sakaryaspor-Tavþanlý Linyitspor (Sakarya Atatürk) SPOR TOTO 2. LÝG BEYAZ GRUP 11 Eylül Pazar: Þanlýurfaspor-Altay (Þanlýurfa GAP Arena) Çorumspor-Kocaelispor (Dr. Turhan Kýlýççýoðlu) Turgutluspor-Balýkesirspor (Turgutlu 7 Eylül) Pendikspor-Tokatspor (Pendik) Ofspor-Konya Torku Þekerspor (Of) Tepecikspor-Yeni Malatyaspor (Tepecik Belediye) BUGSAÞ Spor-Gaziosmanpaþa (Yenikent ASAÞ) 12 Eylül Pazartesi: Bozüyükspor-Diyarbakýrspor (Bozüyük) SPOR TOTO 2. LÝG KIRMIZI GRUP Bugün: Bandýrmaspor-Sarýyer (Ýnegöl) Kýzýlcahamam-Akyurt Þekerspor (Kýzýlcýhamam) 11 Eylül Pazar: Kýrklarelispor-1461 Trabzon (Kýrklareli Atatürk) Mardinspor-Adana Demirspor (Mardin 21 Kasým) Altýnordu-Çankýrýspor (Buca) Eyüpspor-Denizli Belediyespor (Eyüp-Seyircisiz) Ünyespor-Fethiyespor (Ünye) Körfezspor-Adýyamanspor (Ýzmit Ýsmetpaþa) EKRANDA BUGÜN Gürcistan-Finlandiya (EuroBasket 2011) (NTVSpor Borussia Dormund-Hertha Berlin (TRT1) Eskiþehirspor-Beþiktaþ (Lig TV) Konyaspor-Kasýmpaþa (TRT1) R. Sociedad-Barcelona (NTVSpor) Werder Bremen-Hamburger (TR3) Manisaspor-Trabzonspor (Lig TV) Real Madrid-Getafe (NTVSpor) Türkiye-Sýrbistan (Voleybol) (NTVSpor) Valencia-Atletico Madrid (NTVSpor) ÝSTANBUL'DA OFF-ROAD HEYECANI ÝSTANBUL Off-Road Kulübü'nün (ÝSOFF) düzenlediði ÝSOFF Challenge'ýn 2. ayak yarýþlarý bugün Ýstanbul'da baþlayacak. Türkiye'de ilk kez uygulanan bir konsept ile, Formula 1 tarzý rekabeti offroad parkurlarýna taþýndýðý belirtilen yarýþlar, Kemerburgaz Off-Road pisti'nde gerçekleþtirilecek. 21 takýmýn ayný anda start alacaðý mücadelede takýmlar 15 turluk yarýþta birincilik için mücadele verecek. Atlama rampalarý ve virajlarla dolu parkurun izleyicilere ve yarýþçýlara büyük bir çekiþme yaþatacaðý ifade edildi. Türkiye'de ilk kez bir off-road yarýþýnda sýralama turu, toplu start, pitstop ve pilot deðiþimi uygulamalarýnýn yapýldýðý belirtilen organizasyonda bugün teknik kontroller ve antrenman, 11 Eylül Pazar günü de sýralama turu ve yarýþ yapýlacak. FUTBOL dünyasýndan bazý isimler, þike ve teþvik iddialarý kapsamýnda tutuklandýklarý için yeni sezona Metris Cezaevi'nde girecek. Soruþturma kapsamýnda tutuklanan ve tutuklanma kararýna yaptýklarý itirazý reddedilen bu spor adamlarý ayrýca TFF yönetemince þike ve teþvik primi eylemleri çerçevesinde tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilmiþti. Metris Cezaevi'ndeki spor adamlarýndan bazýlarý þöyle: Aziz Yýldýrým (Fenerbahçe Baþkaný), Mehmet Þekip Mosturoðlu (Fenerbahçe Asbaþkaný), Ýlhan Yüksel Ekþioðlu (Fenerbahçe Asbaþkaný), Serdal Adalý (Beþiktaþ Asbaþkaný), Tayfur Havutçu (Beþiktaþ Teknik Direktörü), Ýbrahim Akýn (Futbolcu), Ýskender Alýn (Futbolcu), Korcan Çelikay (Futbolcu), Mecnun Odyakmaz (Sivasspor Baþkaný), Bülent Uygun (Teknik direktör), Ümit Karan. ALÝ KOÇ'A 21 GÜN HAK CEZASI Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Asbaþkaný Ali Koç'a hafta içinde yaptýðý toplantýda 21 gün hak mahrumiyeti cezasý verdi. Ayrýca, Trabzonspor'un antrenörü Mehmet Necip Kulaksýzoðlu da, geçen sezonun son haftasýndaki Kardemir Karabükspor maçýnda, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi maç soyunma odasýna ve yedek kulübesine giriþ yasaðý cezasý almýþtý. Ayrýca yeni sezona Beþiktaþlý Ekrem Hayyam Dað, Ankaragücü'nden Bursaspor'a transfer olan Stanislav Sestak ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'dan Gençlerbirliði'ne geçen Herve Tum, kýrmýzý kart cezalýsý olarak gecikmeli start verecek. FATÝH TEKKE'DEN MÝLLÝ TAKIM TEPKÝSÝ SÜPER Lig ekibi Orduspor'un Ankaragücü'nden renklerine kattýðý milli futbolcu Fatih Tekke, her o- yuncunun milli takýmda oynamak istediðini ifade ederek, ''Fakat biz Türkiye'nin milli takýmý olmasýný istiyoruz, bir kaç rengin takýmý olmasýný istemiyoruz'' dedi. Milli Takýmýn her takýmdan hak edenin oynadýðý bir takým þeklide oluþturulmasýný istediklerini belirten Tekke, þunlarý söyledi: ''Tabii ki her oyuncu milli takýmda oynamak istiyor ama biz Türkiye'nin Milli Takýmý olmasýný istiyoruz, bir kaç rengin takýmý olmasýný istemiyoruz. Her takýmdan hak edenin gittiði hak edenin oynadýðý bir takým o- luþturulmasýný istiyoruz. Bunun için de yarýþmacý ortamýn olmasý, adil bir þekilde olmasý þart. Þu anda bunlarýn konuþulmasý abes olabilir ama maalesef bu böyle. Toplum da bunu biliyor. "

15 Y SPOR 15 Avrupa Erkekler Voleybol Þampiyonasý bugün baþlýyor 4'ERLÝ 4 GRUPTA 16 TAKIMIN MÜCADELE EDECEÐÝ ORGANÝZASYONDA TÜRKÝYE, A GRUBU'NDA SIRBÝSTAN, SLOVENYA VE AVUSTURYA ÝLE KARÞILAÞACAK. AVRUPA Erkekler Voleybol Þampiyonasý baþlýyor Eylül tarihleri arasýnda Çek Cumhuriyeti ile Avusturya'nýn ortak organize edeceði þampiyona, bugün yapýlacak grup maçlarýyla start alacak. 4'erli 4 grupta 16 takýmýn mücadele edeceði organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda Sýrbistan, Slovenya ve Avusturya ile karþýlaþacak. Þampiyonada bu yýl farklý bir statü uygulanacak. Grup maçlarý sonunda ilk sýrayý elde eden takýmlar çeyrek finale yükselirken, sonuncu olanlar elenecek. Gruplarýnda 2. ve 3. sýrayý alanlar ise aralarýnda play-off maçlarý oynayacak. Tek maç üzerinden yapýlacak play-off turunda galipler çeyrek finale yükselirken, yenilenler elenecek. Çeyrek finalde buluþan 8 takým yarý final ve finale yükselmek için ter dökecek. Juventus'un 41 bin kiþilik yeni stadý hizmete girdi ÝTALYA'NIN ünlü takýmý Juventus, sezonuyla birlikte mücadele edeceði yeni stadýna kavuþtu. Ýtalyan devi Juventus, sezonu öncesi dün akþam tarihindeki özel gecelere bir yenisini ekledi. Siyah-beyazlý camia, yapýmýna 2006 yýlýnda baþlanýp, 5 yýlda tamamlanan ve 120 milyon avroya mal olan yeni stadýnýn açýlýþýný yaptý. Juventus'un tarihsel iliþkileri nedeniyle Ýngiliz ekibi Notts County ile yaptýðý ve 1-1 berabere kaldýðý hazýrlýk maçý öncesinde, baþkan Andrea Agnelli ile Torino Belediye Baþkaný Piero Fassino saha içinde kurdelayý kesti. Stat açýlýþý için düzenlenen gecede, taraftarlara Juventus'un baþarýlarla dolu tarihinden kesitler sunulurken, havai fiþek gösterileri yapýldý. Juventus'un yeni evi olarak tanýmlanan stat için futbol otoriteleri, Ýngiliz tarzýnda yapýlan stadda, saha ile tribünler arasýndaki uzaklýðýn 7 metre olmasýnýn Ýtalyan futbolu içi farklý bir deneyim olacaðý konusunda birleþti. Bünyesinde 8 restoran stadý 41 bin seyirci kapasiteli. Serbest Güreþ Milli Takýmý'nýn teknik direktörü Fevzi Þeker, sporculuk ve antrenörlük yaptýðý dönemlerde dahi hiç bu kadar hýrslý güreþçiler görmediðini söyledi. FOTOÐRAF: A.A MÝNDERDEDÜNYASINAVI Eylül tarihlerinde Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek 2011 Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda mücadele edecek Serbest Güreþ Milli Takýmý'nýn teknik direktörü Fevzi Þeker, yýlbaþýndan buyana sürekli kamplar yaptýklarýný kaydederek, ''Kamplar nedeniyle yapamadýðýmýz bayramý, inþallah þampiyonadan sonra yaþayacaðýz'' dedi. Teknik direktör Þeker, hedeflerinin çok büyük olduðunu dile getirerek, ''Bayramda ne biz çoluk çocuðumuzu gördük, ne de sporcularý gönderdik. Sporcularýmýzýn hepsi bayramý burada geçirdiler. Yaþamadýðýmýz bayramlarý, þampiyonadan sonra inþallah alacaðýmýz sonuçlarla yaþayacaðýz'' diye konuþtu. Fevzi Þeker, þampiyonanýn hazýrlýklarý için son safhaya geldiklerini kaydederek, harika bir çalýþma ortamý geçirdiklerini ve 7 sýkletten de madalya beklediklerini söyledi. Göreve geldiðinden bu yana Dünya Þampiyonasý i- çin 5 kamp yaptýklarýný hatýrlatan Fevzi Þeker, sözlerini þöyle sürdürdü: 2011 DÜNYA GÜREÞ ÞAMPÝYONASI'NA PAZARTESÝ GÜNÜ ÝSTANBUL'DA BAÞLAYACAK. SERBEST GÜREÞ MÝLLÝ TAKIMI TEKNÝK DÝREKTÖRÜ FEVZÝ ÞEKER,''7 SIKLETÝN HEPSÝNDEN MADALYA BEKLÝYORUZ. KAMPIMIZDA YOK YOK. ARI SÜTÜ BÝLE GETÝRDÝK. BÝZ DE BUNA MADALYALARLA KARÞILIK VERMEK ÝSTÝYORUZ'' DEDÝ. ''Bu 5 kamp ve turnuvalarla birlikte çok güzel neticeler aldýk. Çocuklarýmýzýn güvenleri yerine geldi. Moral motivasyon yönünden süper bir çalýþma gerçekleþtirdik. Çocuklarýmýz Türk halkýnýn huzurunda Dünya Þampiyonasý'nda mücadele edecekler. Büyük hedefleri var. Bunun için çalýþmalarýmýz sürüyor. Gerçekten ben caný gönülden onlarý kutluyorum. Harika bir çalýþma dönemi geçirdik. Dünya Þampiyonasý'nda da inþallah sporcularýmýz yüzümü güldüreceklerdir. Madalyalarý alýp, bayraðýmýzý göndere çektirip, Ýstiklal Marþýmýzý söyleteceklerdir.'' Þeker, bireysel baþarýlarýn yaný sýra takým halinde þampiyonada ilk 3'e girmeyi de hedeflediklerini belirterek, Türkiye'ye yakýþýr bir þekilde kürsünün en üstünde yer almak istediklerini kaydetti. Fevzi Þeker, sporculuk ve antrenörlük yaptýðý dönemlerde dahi hiç bu kadar hýrslý güreþçiler görmediðini söyledi. Güreþçilerine övgüler yaðdýran Þeker, ''Çok iyiler, çok iyi hazýrlandýlar. Sporcularýmý, þampiyonluklar yaþadýðým dönemden bile daha iyi ve istekli olarak görüyorum. Onlarý izlerken mest oluyorum. Þampiyonanýn tam havasýndayýz. Tüm sorunlarýný, sýkýntýlarýný bir kenara býrakýp tamamen þampiyonluða o- daklandýlar. Bir daha böyle bir fýrsat ele geçmez. Þampiyona Türkiye'de yapýlýyor, büyük bir avantajýmýz var. Bu avantajý da güzel bir þekilde deðerlendirip, sporcularýmýzý kürsüye çýkarmak istiyoruz'' diye konuþtu. Fevzi Þeker, mükemmel bir kamp ortamýnda çalýþtýklarýný kaydederek, ''Kampta yok yok. Arý sütü bile getirdik'' dedi. Fevzi Þeker, Dünya Þampiyonasý boyunca Türk güreþseverlerden destek beklediklerini, bunun sporcularýn performansýna büyük katký saðlayacaðýný dile getirdi. Son 4 yýlýn en kuvvetli ve zor Dünya Þampiyonasý'nýn olacaðýna dikkati çeken Þeker, ''Çünkü gelecek sene olimpiyatlar yapýlacak ve bu þampiyonada ilk 6'ya giren sporcular, Londra Olimpiyatlarý'na direkt katýlacaklar. Bu yüzden bütün ülkeler en güçlü takýmlarýyla Ýstanbul'a gelecekler. Bu nedenle de Türk sporseverlerin salonu týklým týklým doldurup, güreþçilerimize destek vermesi gerekiyor. Biz onlarý sevindireceðiz. Halkýmýz salona geldiðinde moral motivasyonumuz çok daha yüksek olur'' þeklinde konuþtu. Taþkýn Çamkýran / Ýstanbul Potada RixosCup gün sayýyor ANTALYA'NIN gelenekselleþen uluslararasý basketbol turnuvasý Rixos Cup bu yýl dördüncü kez yerli ve yabancý takýmlarýn soluk kesen maçlarýný spor severlerle buluþturuyor Eylül tarihleri arasýnda Antalya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirilecek 4. Uluslararasý Rixos Cup Uluslararasý Basketbol Turnuvasý'nda 4 farklý ülkeden 6 takým yarýþacak. Turnuvada Euroleage seviyesinde 4 takým da karþýlaþacak. Yarýþacak olan takýmlar Fenerbahçe Ülker, PAOK, KK Zagrep, Union Olimpija, Türk Telekom, Antalya Büyükþehir Belediye. Takým eþleþtirmeleri 15 Eylül'de yapýlacak kurada belirlenecek. Çekmeköy PatikaKoþusu yarýn 1. Sigma Cam Ultra Trail Maratonu 11 Eylül 2011 Pazar günü Çekmeköy de yapýlýyor. Türkiye nin ilk resmi 50 km mesafeli koþusu olan ultra maratona 100 ün üzerinde atletin katýlmasý bekleniyor. Çekmeköy Ormaný nda yapýlacak olan yarýþ, cam sektörünün önde gelen þirketlerinden Sigma Cam ana sponsorluðunda, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Çekmeköy Belediyesi nin iþbirliði ile gerçekleþtiriliyor.

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y 3 BÝN 500 LÝ RA YA MEV LÂ NÂ E VÝ ÝS TE YEN ba ðýþ çý lar Türk Ký zý la yý in ter net si te si ü ze rin den iç do na ným lý Mev lâ nâ E vi a la bi li yor. 3 bin 500 li - ra kar þý lý ðýn da a lý na cak Mev lâ nâ E vi sa ye sin de yar dý ma muh taç, ko run ma sýz in san la ra yar dým e dil me - si ne, top lu mun a fet ler le mü ca de le ka pa si te si nin ge liþ ti ril me si ne des tek te bu lu na bi lir. Top lam a - ðýr lý ðý mak si mum 300 ki lo o lan Mev lâ nâ E vi nin du var la rý ve ça tý sý po li ü re tan dol gu lu pet pa nel ler den, is ke le ti i se kuv vet len di ril miþ a lü min yum pro fil den o lu þu yor. Van da yerleþik, zorunlu göçle gelen ve mevsimlik olmak üzere 3 ayrý dilencilik türü bulunuyor. FOTOÐRAF: AA Bu da di len ci lik a raþ týr ma sý MUÞ Al pars lan Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül - te si Sos yo lo ji Bö lü mü A raþ týr ma Gö rev li si A dem Pa la bý yýk, Baþ lar ken u tan ma his si ya þa yan di len - ci ler, son ra dan bu du ru ma a lý þa rak, bu nu bir ya - þam kül tü rü ha li ne ge ti ri yor lar de di. Di len ci lik ü ze ri ne a raþ týr ma ya pan Pa la bý yýk, Van da 4 ay bo yun ca 84 di len ciy le yüz yü ze gö rü þe rek, an ket uy gu la dý. Pa la bý yýk, Sos yo lo jik bir ol gu o la rak di - len ci lik ve yok sul luk Van i li ör ne ði ko nu lu bi lim - sel a raþ týr ma sýn da, di len ci lik le il gi li il ginç ve ri ler el de et ti. Van da yer le þik, zo run lu göç le ge len ve mev sim lik ol mak ü ze re 3 ay rý di len ci lik tü rü bu lun mak ta dýr. Yer le þik di len ci ler Van lý o lup di - len ci li ði ne sil den ne si le ak ta ran ke sim ler dir. Mev - sim lik di len ci ler i se ra ma zan a yý gi bi yý lýn be lir li dö nem le rin de ken di a raç la rýy la Van a ge lip, bel li bir sü re di len dik ten son ra dö nen ler dir. Di len ci le - rin, ko lay ve i yi ka zanç ka pý sý o lan di len me yi bý - rak mak is te me dik le ri ni be lir ten Pa la bý yýk, Van ö - ze lin de di len ci lik ve yok sul luk a ra sýn da faz la bir pa ra lel i liþ ki ol ma dý ðý ný bil dir di. Pa la ba yýk, di len - ci li ði bi tir me nin müm kün ol ma dý ðý ný a ma a zal tý - la bi le ce ði ni an la ta rak, bu nun be lir li yer ler de bir iþ ko lu ha li ne gel di ði ni söz le ri ne ek le di. Van / aa Kýzýlay çadýrdan sonra bir üst konsept olarak çelik ev konseptine geçti. Evlerin iki tarafýnda sac, ortasýnda izolasyon maddesi yer alýyor. FOTOÐRAFLAR: AA Mevlânâ Evleri Çi ni ren gi gün ba tý mý Ýz nik Gö lü nde BUR SA NIN Ýz nik i le Or han ga zi il çe le ri a ra sýn da yer a lan, Tür ki ye nin 5. bü yük tabiî gö lü o lan Ýz nik Gö lü, yö re yi zi ya ret e den le rin il gi o da ðý o lu yor. Çi ni le re ren gi ni ve ren, et ra fý ta ma men ta rým a ra zi le ri ve zey tin lik ler le çev ri li göl, gün ba tý - mýn da fo toð raf tut kun la rý na u nu tul maz fýr sat lar su nu yor. Ýz nik çi ni le ri ne ren gi ni ve ren Ýz nik Gö lü nün su yu nun so da lý o lu þu dolayýsýyla vü cut ta ki ya ra be re ve si vil ce le rin te da vi si ne i yi gel di ði, mi de ra hat sýz lýk la rýn da da kul la ný la bi le ce ði be lir ti li yor. Bü tü nüy le ta rým a lan la rý ve zey tin lik ler le çev ri li o lan göl, 1990 da sit a la ný i lân e dil di. Ýznik / aa kucaklayacak TÜRK KIZILAYI NIN HAZIRLADIÐI PROJE KAPSAMINDA ÜLKELERÝNDEKÝ OLAYLAR DOLAYISIYLA TÜRKÝYE YE GELEN VE KIZILAY TARAFINDAN HATAY DA KURULAN ÇADIR KENTLERDE YAÞAYAN SURÝYELÝLER ÝÇÝN 1500 MEVLÂNÂ EVÝ KURULACAK. TÜRK Ký zý la yý nýn ha zýr la dý ðý pro je kap sa mýn da, ül ke le rin de ki o lay lar dolayýsýyla Tür ki ye ye ge len ve Ký zý lay ta ra fýn dan Ha tay da ku ru lan ça dýr kent ler de ya þa yan Su ri ye li ler i çin 1500 Mev lâ nâ E vi ku rul ma sý plan la ný yor. Türk Ký zý la yý Ge nel Baþ kan Ve ki li Ah met Lüt fi A kar, Su ri ye de ya þa nan - lar dan do la yý Tür ki ye nin mi sa fi ri o - lan Su ri ye li le rin ba rýn ma sý ve i a þe si i - çin ça lýþ ma lar yap týk la rý ný be lirt ti. Türk Ký zý la yý nýn ça lýþ ma lar kap sa - mýn da Ha tay da 5 ça dýr kent ku rul du - ðu nu, ça dýr kent ler de ya þa yan Su ri ye - li le rin bir bö lü mü nün ge ri dön dü ðü - nü i fa de e den A kar, þöy le ko nuþ tu: Ya nýl mý yor sam 6 bin 700 ki þi yi o - ra da ba rýn dý rý yo ruz. Ye mek çý ka rý yo - ruz, ih ti yaç la rý ný gi de ri yo ruz, gi yim le - ri ni sað lý yo ruz. Bu a ra da da bir pro je - miz var. Mev lâ nâ Ev le ri kon sep ti mi zi o ra ya kur ma yý plan lý yo ruz. Bu iþ i çin ar ka daþ la rý mý za ta li mat ver dik. Bü yük ih ti mal le o ra da ki i þin u za ma sý kýþ þart la rý na ka la bi le ce ði dü þün ce siy le Türk Ký zý la yý Ge nel Baþ kan Ve ki li Ah met Lüt fi A kar in san la rý ra hat et tir mek i çin böy le bir þey dü þü nü yo ruz. Ge nel Mü dü rü müz Ha tay a gi de cek ve bu ko nu da gö rüþ - me ler ya pa cak. Yurt dý þýn dan da di ðer çe þit li ör güt ler den bi ze baþ vu ru lar ol du. Ka pa si te mi zi sor du lar, her han gi ak si bir du rum da ne ya pa bi le ce ði mi zi sor du lar lý yýl lar da ya nýl mý yor sam ku zey I - rak tan mey da na ge len göç te Türk Ký zý - la yý çok üs tün bir o pe ras yon yap mýþ tý ve o ra da ki 300 bi ne ya kýn in sa ný gö ðüs le - miþ ti. Yi ne böy le bir du rum o lur sa Türk Ký zý la yý e lin den ge le ni ya pa cak týr ce va - bý ný ver dim. Gaziantep / aa MEV LÂNÂ EV LE RÝ KON SEP TÝ NE DÝR? A KAR, Ký zý lay o la rak ça dýr dan son ra bir üst kon sept o la rak çe lik ev kon sep ti ne geç tik le ri ni, i ki ta ra fýn da sac, or ta sý i zo las yon mad de sin - den o lu þan çe lik ev ler ge liþ tir dik le ri ni be lirt ti. A fet le rin bü yük bir kýs mýn da bu ev le rin kul la - nýl dý ðý ný, fa kat bu ev ler le il gi li ba zý mah sur lar gör dük le ri ni bil di ren A kar, þöy le ko nuþ tu: Bu ev ler a ðýr dý, mal ze me le ri nin ta þýn ma sý zor du. Bu nun ü ze ri ne po li ü re tan dol gu lu pet pa nel e - sas lý ve ge ri dö nü þü mü de o lan kon sep te geç - tik. Ku ru lu þu 5, top lan ma sý da 5 da ki ka sü rü - yor. Ý çi ek si 20 de re ce ye ka dar i zo las yon lu. Ý - çin de 4 ki þi nin ya ta bi le ce ði, i ki li i ki ta ne ran za ko nu la bi le cek. Bu ev le ri bir ta kým a fet ler de kul lan dýk ve kul lan ma ya de vam e di yo ruz. Da - ha üs tün bir tek no lo ji ye geç mek i çin a raþ týr ma ve ge liþ tir me ça lýþ ma la rý mýz de vam e di yor. A - ma Mev lâ nâ Ev le ri ni zan ne di yo rum ki Ha - tay da kul la na bi le ce ðiz. A kar, Ha tay da 1500 ci va rýn da Mev lâ nâ E vi kur ma yý plan la dýk la rý ný, el le rin de stok la rý nýn bu lun du ðu nu vur gu la dý. Seyit Onbaþý filminin çekimi baþladý, ama ortada sponsor yok. Se yit Onbaþý be yaz per de de gö zü ke cek! ÇA NAK KA LE Sa vaþ la rý nda 276 ki log ram lýk top mer mi si ni tek ba þý na kal - dý ra rak vin ci bo zu lan to pun nam lu su na yer leþ ti ren Ko ca Se yit in ha ya tý ný ko nu a lan fil min çe kim le ri, Kon ya nýn Hü yük il çe si ne bað lý Ýl men bel de - sin de baþ la dý. Kýb rýs ga zi si o lan Ýs ma il Gül nar ýn yö net men li ði ni ve ya pým - cý lý ðý ný üst len di ði si ne ma fil mi nin çe kim le ri, Ýl men bel de sin de, yö re hal ký - nýn da ver di ði kat ký ve des tek le ger çek leþ ti ri li yor. Fil min yö net me ni Ýs ma il Gül nar, bu gü ne ka dar 23 o yun ya zýp, yö net ti ði ni, bu o yun la rýn ge nel de mil lî ko nu la rý i çer di ði ni söy le di. Gül nar, bu fil min çe ki le ce ði ni bir çok yer - de du yur ma sý na rað men spon sor bu la ma dý ðý ný da vur gu la dý. Hüyük / aa

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý YIL: 41 SA YI: 14.436 Baþýný tabiat bataklýðýndan çýkar, arkana bak. Zerrattan seyyârâta kadar bütün mevcudat, ayrý ayrý lisanlarla þehadet ettikleri ve parmaklarýyla iþaret ettikleri

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı