U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------"

Transkript

1 U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm

2 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve YILLARI BÜTÇES İ May ıs 2003

3 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MAL İ FAALİYET RAPORU ve DÖNEM İ BÜTÇES İ 26. Olağan Genel Kurulumuzca kabul edilen bütçe ile ilgili dönemi mali faaliyetlerimize ait uygulama ve sonuçlan hakk ında düzenlenen Bilanço, Gelir Tablosu, Bütçe Analii, bu konulara ilişkin aç ıklamalar ile ek tablolar ın yan ısıra dönemi bütçe teklifi a şağıdaki şekilde düzenlenmi ş ve tetkiklerinize sunulmu ştur. Ayııca, Birli ğimiz faaliyetleri aras ında yer alan C.M.U.K. - Vekalet Pulu ve Stajyer Kredileri - Adli Yard ım ve Türkiye Barolar Birli ği İktisadi İşletmesine ait Gelir, Nakit Alum tablolar ı ile bunlara ait aç ıklamalar bilgilerinize sunulmu ştur. > Sunu ş 1. Avukat Say ı lar ı 2. Stajyer Avukat Say ılart 3. Türkiye Barolar Birli ği 3.1. Bilanço 3.2. Bilanço Aç ı klamalar ı 3.3. Gelir Tablosu 3.4. Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı 3.5. Bütçe Analizi Aç ıklamalar ı 3.6. Ek-1 (Kesenek Borçlar ı) 3.7. Ek-2 (Ölüm Yard ım ı Borçları ) 3.8. Ek-3 (Ölüm Yard ımlar ı) 3.9. Ek-4 (T.B.B. Yard ımlar ı) Ek-5 (Gerçekle şen Gelirler) Ek-6 (Gerçekle şen Giderler) Ek-7 (Bütçe Analizi - Gelir) Ek-8 (Bütçe Analizi - Gider) 4. Denetleme Kurulu Raporu 5. Bütçe Gelirleri Tasar ısı 1

4 6. Bütçe Giderleri Tasar ısı 7. Bütçe Gelirleri Gerekçesi 8. Bütçe Giderleri Gerekçesi 9. Bütçe Uygulama Yönergesi 10. C.M.U.K. Ödenekleri Ba şlang ıç (1993) Gelir Tablosu Başlang ıç (1993) Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Başlang ıç (1993) Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ı m Tablosu Ba şlang ıç (1993) Gelir Tablosu Başlang ıç (1993) Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Başlang ıç (1993) Nakit Ak ın Tablosu Ek-1 (C.M.U.K. Gönderi Listesi) 11. Vekalet Putu Ve Staj Kredisi Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ı m Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Ek- 1 (Staj Kredi Gönderimleri Tablosu) Ek-2 (Pul Da ğıtım Paylar ı Tablosu) ,- Tl Pul Sat ış Grafıği ,-Tl Pul Sat ış Grafığ i ,- Tl Pul Sat ış Grafiği Staj Kredi Gönderim Grafi ği Staj Kredi Gönderim Grafıği Staj Kredisi Kulland ır ım ı Ak ım Şemas ı

5 12. Adli Yard ı m Gelir Tablosu 12, Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ını Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Açtklan ıalar ı Nakit Ak ım Tablosu Ek-1 (Adli Yard ım Gönderi Listesi) 13. iktisadi İşletme Gelir Tablosu Gelir Tablosu Açtklan ıalar ı Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalart Bilanço Bilanço Aç ıklamalart Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalart Saygı larım ızla, Avukat Erkin KAYA Avukat Özdemir ÖZOK Sayman Üye Ba şkan

6 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 'NİN SAYIN DELEGELER İ türkiye Barolar Birli ği'nin 27. Olağan Mali Genel Kuruluna kat ı lan siz say ın delegelerimize ho ş geldiniz der, hepinizi sayg ı ile selamlar ı m. Bu dönem karşınıza çağda ş, şeffaf, tek düzen muhasebe sistemine uygun raporlarla ç ıkm ış bulunuyoruz. May ıs 2001 ay ında Diyarbak ır'da gerçekle ştirdiğimiz Genel Kurulda Birliğimiz bütçesi ,- TL olarak saptanmi şt ı. Üzerinde çok çal ışt ığım ız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ç ı karabilmek için yoğun uğraş verdiğimiz Avukatl ık Kanununun tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulüyle, Birli ğimiz i ş hacmi kat ve kat artm ışt ır. Yeni yasam ız ın Birliğimize verdiği görevleri ifa edebilmek için gerekli olan yeti şmi ş-deneyimli personel, yeni ve ça ğda ş teknik donan ıml ı ve tefri ş li çal ışma ortam ı ivedilikle temin ve tesis edilmi ştir. Yine, bu dönem içerisinde ulusal ve uluslararas ı mesleki etkinlikler daha önceki dönemlerle k ıyas edilmeyecek şekilde art ış göstermi ştir. Do ğal olarak, artan i ş ve i şlem hacmi k ısa vadede giderlerimizi art ırm ış, orta ve uzun vade de gelir art ışlarına neden olmu ştur. Geçen dönem tespit edilen Birli ğimiz tahmini bütçesinde hedeflenen gelir miktar ı % 59 fazlas ıyla realize edilmi ş, gider miktar ı ise % 29 eksiği ile gerçekle ştirilmi ştir. Bu neticeler tasarruflu ve rasyonel bir yönetim anlay ışı n ı sergilemektedir. Yeniden yap ılanma sürecini büyük ölçüde tamamlayan Birli ğimiz, T.B.B, C.M.U.K, Vekalet Pulu ve Staj kredileri, Adli Yard ı m, T.B.B. İktisadi İş letme muhasebelerini ve di ğer i şlemlerini kusursuz ve her türlü' hukuki hükümlere uygun olarak gerçekle ştinııektedir. Yukar ıda değinilen 4

7 her tür faaliyetlerin mali raporlar ı muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmekte ve denetime haz ır tutulmaktad ır. Yönetime geldi ğimiz dönemde kesenek ve ölüm yard ımlar ın ı n tahsilinde büyük sorunlarla kar şı laşt ık. Kesenek gelirlerini tahsil edemedi ğimizden ciddi ödeme zorluklar ıyla, ölüm yard ı mlar ı n ı tahsil edemedi ğimizden, vefat eden meslektaş lar ım ız ı n yak ınlar ı na yard ım edememenin üzüntü ve s ıkıntı lar ını yaşad ık. Mevcut durumda, Kesenek ve Ölüm yard ımı alacağım ız bulunmamakla birlikte; bu alacaklar ım ız ı Vekalet Pulu baro paylarından mahsup ederek ald ığım ızı vurgulamak isterim. Doğal olarak bu talısilat yöntemini, yönetim olarak tasvip etmemekle birlikte, Say ın Baro Başkanları n ı n oy birliğiyle ald ı kları n ı an ımsatmak isterim. Önümüzdeki bütçe döneminde bu tür sorunla kar şı laşmayacağı m ızı umuyor ve ümit ediyoruz. Birliğimiz Mali raporunu Türkiye Barolar Birli ğinin Say ın Delegelerinin bilgi ve taktirlerine sunar, Birli ğimizde beraber çal ışt ığı m ız ve olumlu sonuçlar ın al ınmas ında katk ı s ı bulunan tüm çal ışma arkadaşlar ıma teşekkür etmeyi borç bilirim. Sayg ı lar ımla. Av. Erkin KAYA Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 5

8 TARİHİ İTİBARİYLE AVUKAT SAYILARI BARO ADI BAY BAYAN TOPLAM ADANA BAROSU ADIYAMAN BAROSU AFYON BAROSU AĞRI BAROSU AMASYA BAROSU ANKARA BAROSU ANTALYA BAROSU ARTV İNBAROSU 31 Il 42 AYDIN BAROSU BALIKES İ R BAROSU B İ LEC İ K BAROSU B İNGÖL BAROSU BOLU BAROSU BURDUR BAROSU BURSA BAROSU ÇANAKKALE BAROSU ÇANKIRI BAROSU ÇORUM BAROSU DEN İZLİ BAROSU D İ YARBAKIR BAROSU ED İ RNE BAROSU ELAZI Ğ BAROSU ERZ İNCAN BAROSU 22 Il 33 ERZURUM BAROSU ESK İŞEH İR BAROSU GAZ İANTEP BAROSU G İRESUN BAROSU GÜMÜ Ş HANE BAROSU HATAY BAROSU ISPARTA BAROSU MERS İN BAROSU İ STANBUL BAROSU İZM İR BAROSU KARS BAROSU ICASTAMONU BAROSU KAYSER İ BAROSU KIRKLAREL İ BAROSU KIRŞEH İ R BAROSU

9 TARIHI İTİBARİYLE AVUKAT SAYILARI BARO ADI BAY BAYAN TOPLAM KOCAEL İ BAROSU KONYA BAROSU KÜTAHYA BAROSU MALATYA BAROSU MANİ SA BAROSU K. M.ARA Ş BAROSU MARDİN BAROSU MUĞLA BAROSU NEVŞEH İR BAROSU NİĞDE BARcISU ORDU BAROSU RİZEBAROSU SAKARYA BAROSU :: 255 SAMSUN BAROSU 372 : SHRTBAROSU *. 23 S İNOPBAROSU S İVAS BAROSU TEK İRDAĞ BAROSU TOKAT BAROSU i75 TRABZON BAROSU TUNCELİ BAROSU ŞANLIURFABAROSU U ŞAK BAROSU VAN BAROSU YOZGAT BAROSU ZONGULDAK BAROSU AKSARAY BAROSU KARAMAN BAROSU KIRIKKALE BAROSU BATMAN BAROSU BARTIN BAROSU

10 TARİHi İTİBARİYLE AVUKAT SAYILARI BARO ADI BAY BAYAN TOPLAM İĞDIR BAROSU YALOVA BAROSU KARABÜK BAROSU OSMANİYE BAROSU DÜZCE BAROSU TOPLAM Tarihi itibariyle Bay. Bayan Avukat Da ğılı m ı BaYan şiir. J. 8

11 TARİHİ İTİBARİYLE STAJYER AVUKAT SAYILARI STAJYER AVUKATLAR TOPLAMI ADANA BAROSU 98 ADIYAMAN BAROSU 14 AFYON BAROSU 24 AĞRI BAROSU 3 AMASYA BAROSU 9 ANKARA BAROSU 726 ANTALYA BAROSU 121 ARTV İN BAROSU 4 AYDIN BAROSU 33 BALIKES İR BAROSU 25 B İLEC İK BAROSU 1 B İNGÖL BAROSU 5 BOLU BAROSU 6 BURDUR BAROSU 6 BURSA BAROSU 80 ÇANAKKALE BAROSU 12 ÇANKIRI BAROSU 1 ÇORUM BAROSU 17 DEN İZLİ BAROSU 39 D İYARBAKIR BAROSU 71 EDİRNE BAROSU 10 ELAZIĞ BAROSU 36 ERZ İNCAN BAROSU 22 ERZURUM BAROSU 33 ESKİŞEH İR BAROSU 37 GAZ İANTEP BAROSU 67 G İRESUN BAROSU 8 9

12 TARİHİ İTİBARİYLE STAJYER AVUKAT SAYILARI GÜMÜ ŞHANE BAROSU 3 HATAY BAROSU 26 ISPARTA BAROSU 10 MERS İN BAROSU 76 İSTANBUL BAROSU IZM İR BAROSU 376 KARS BAROSU 4 KASTAMONU BAROSU 10 KAYSERİ BAROSU 67 KIRKLAREL İ BAROSU 4 KIRŞEH İR BAROSU 7 KOCAEL İ BAROSU 52 KONYA BAROSU 155 KÜTAHYA BAROSU 17 MALATYA BAROSU 32 MAN İ SA BAROSU 32 K.MARA Ş BAROSU 27 MARD İN BAROSU 13 MUĞLA BAROSU 24 NEV Ş EH İR BAROSU 12 N İĞ DE BAROSU 7 ORDU BAROSU 12 RİZE BAROSU 4 SAKARYA BAROSU '4 SAMSUN BAROSU 40 S İİRT BAROSU S İNOP BAROSU 3 S İ VAS BAROSU 22 TEK İRDAĞ BAROSU 24 TOKAT BAROSU 15 10

13 TARİHİ İTİBARİYLE STAJYER AVUKAT SAYILARI TRABZONBAROSU 23 TUNCEL İ BAROSU 0 ŞANLIURFA BAROSU 30 U ŞAK BAROSU 18 VAN BAROSU 13 YOZGAT BAROSU 14 ZONGULDAK BAROSU 20 AKSARAY BAROSU KARAMAN BAROSU 5 KIRIKKALE BAROSU BATMAN BAROSU 14 BARTIN BAROSU 0 İĞDIR BAROSU 6 YALOVA BAROSU 1 KARABÜK BAROSU 3 OSMANİYE BAROSU 12 DÜZCE BAROSU 5 İ O İ O 11

14 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Dönemi Bilançosu Dönemi Bilanço Aç ıklamalar ı Dönemi Gelir Tablosu Dönemi Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Dönemi Bütçe Analizi Aç ıklamalar ı 6. Ek-! Tablo ( Tarihi itibariyle Kesenek Borçlar ı) 7. Ek-2 Tablo ( Tarihi itibariyle Ölüm Yard ım ı Borçlar ı) 8. Ek-3 Tablo ( Dönemi Yap ılan Ölüm Yard ımlar ı ) 9. Ek-4 Tablo (T.B.B.Yönergesi Geregi Yap ılan Yard ımlar) 10. Ek-5 ( Tarihleri Aras ında Gerçekle şen Gelirler) 11. Ek-6 ( Tarihleri Aras ında Gerçekle şen Giderler) 12. Ek-7 ( Tarihleri Bütçe Analizi - Gelir) 13. Ek-8 ( Tarihleri Bütçe Analizi - Gider) 13

15 TIJRKİYE BAROLAR B İRLIĞI BAŞKANLIĞI DÖNEMİ BILANÇOSU AKTIF (VARLIKLAR) t- DONEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazır Değerler C. Barolardan Alacaklar Kesenek Alacakian ÖlümYard ı m ı Alacaklan D.Diğer Alacaklar Vekalet Pulu FaaI.Alacaklar C.M.U.K. Faal,Atacaklar Adli Yardım Faal,Alacaklar İktisadi Işletme Faal.Alacak Vergi Dairesi Alacaklan H. Diğer Dönen Varlıklar Ödenek ve Harcırah Avanslan Personel Avarısları İş Avanslan DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI Il- DURAN VARUKLAR A. Ticari Alacaklar Verilen Depozito ve Teminallar D- Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar Tesis, Makine ve Cihazlar , Ta şıtlar Demirba şlar Birikmiş Amorlismanlar ( -) Yapılmakta Olan Yatı rımlar 156, Verilen Avanslar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI PASIF (KAYNAKLAR) Ticari Borçlar , Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Borçlar C.M.U.K. Faal.Borçtar Adli Yardım FaaI.Borçlar Alınan Avanslar Vekalet Putu T.B.B.Pay ı Avansı Öd.Vergi ve Diğ.Yük Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güv.Kes , G.Ayl.AitGel4id.Tah Kesenek Gelir Tahakkuklan Ölüm Yrd.Gelir Tahakkuklar ı ,014 ISA VAD.YAB.KAY.TOPL.AMI Geçmiş Y ıl.getgid.far Dönem Gelir Gider Fark KAYNAKLAR TOPLAMI AKTIF ARLIK) TOPLAMI 'ASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

16 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DÖNEM İ B İLANÇO AÇIKLAMALARI AKT İF 1- DÖNEN VARLIKLAR A- Haz ır Değerler tarihi itibariyle ,- TL olarak görünen haz ır değerler mevcudunun dökümü a şağıdaki gibidir. Kasa Bankalar Diğer Haz ır Değerler ,- TL ,-TL ,- TL Bankalarda bulunan ,- TL 'nin dökümü a şağıdaki gibidir. Vadesiz Hesaplar ( TL) Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Ziraat Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap ,- TL ,- TL ,- TL Vadesiz Hesa plar (DÖV İZ) Halk Bankas ı K ızı lay Şb Usd Rs. 328$ ,- TL Halk Bankas ı K ızılay Şb Euro Hs ,- TL Halk Bankas ı K ızılay Şb Paund Rs. 9 Paund ,- TL Garanti Bankas ı Necatibey 5b Usd Hs 1$ ,- TL Vadeli Hesaplar ( TL) Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ızı lay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap 70L ,- TL ,- TL TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL 16

17 Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ızılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ızılay Şb Nolu Hesap Ziraat Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Ziraat Bankas ı K ı z ılay Şb Nolu Hesap Ziraat Bankas ı K ızı lay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı Repo Hesab ı ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL Vadeli Hesa plar ( DÖV İZ) Halk Bankas ı K ız ı lay Şb Euro Hs ,- TL, Diğer haz ır değerler 'de bulunan ııolu posta çeki hesab ım ızın bakiyesi ,- TL'dir. C- Barolardan Alacaklar tarihi itibariyle ,- TL olarak görünen kesenek alacaklar ımı z ın dökumü Ek-1 Tablo 'da sunulmu ştur tarihi itibariyle ,- TL olarak görünen ölüm yard ım ı alacaklar ım ız ın dökümü Ek-2 Tablo 'da sunulmu ştur. D- Diğer Alacaklar tarihi itibariyle ,- TL olarak görünen di ğer alacaklarım ız; bu faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için yap ılan personel harcamalar ı, k ırtasiye, posta vs. harcamalar için birliimizce kar şı lanan nakit ç ıkış ları ile personele ödenen özel gider indirimi nedeniyle olu şmu ştur. H- Diğer Dönen Varl ıklar tarihi itibariyle ,- TL olarak görünen di ğer dönen varl ıklar kalemindeki ödenek ve harc ırah avanslar ı birliinıiz yönetim, disiplin, denetim ve komisyon üyelerinin ula şım - konaklama gibi giderleri için (daha sonra belge ibraz edilmek üzere) verilen avanslard ır. Dönen Varl ıklar Toplam ı ,- TL 'dir. 17

18 Il- DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar Verilen depozito ve teminatlar hesab ında su, elektrik, telefon gibi abonelik nedeni ile verilen depozito tutarlar ı yer almaktad ır. D- Maddi Duran Varl ıklar Arazi ve arsalar kaleminde yer alan ,- TL 's ının; V ,- TL 's ı K ızılay / Ankara 5 nolu binadaki hissemizi, vi 1' ,- TL 's ı Ankara ili Çankaya ilçesi s ınırlar ı içerisinde yer alan Balgat Pafta, 521 Ada 'da yap ımı planlanan TBB. idari ve Sosyal merkez binas ı için al ınan arsa tutar ını göstermektedir. Tesis makine ve cihazlar kaleminde görünen ,- TL 'Ilk tutar birliğimiz ihtiyaçlar ı için al ınan bilgisayar, yaz ıc ı, hesap makinesi, telefon vs. bedelidir. Taşıtlar kaleminde görünen ,- TL 'lik tutar birli ğimize ait 1 adet 1999 model Renault Laguna araca aittir. Demirbaşlar kaleminde görünen ,- TL 'lik tutar birli ğimiz ihtiyaçlar ı için al ınan mobilya, mefru şat, buzdolab ı vs. bedelidir. Yap ılmakta olan yat ırımlar kaleminde yer alan ,- TL 'lik tutar; Ankara ili Çankaya ilçesi s ın ırları içerisinde yer alan Balgat Pafta, 521 Ada 'da yap ım ı planlanan TBB. İdari ve Sosyal merkez binas ı için yap ılan harcamalar olup, dökümü aşağıdaki gibidir. Projelendirme çal ışmalar ı ,- TL Belediye yol kat ılım pay ı ,- TL Yol kat ıl ım pay ı damga vergisi TL Çe şitli giderler ,- TL Verilen avanslar kaleminde görünen ,- TL 'lik tutar ise yine ayn ı idari ve sosyal merkez binas ı projelendirme i şi için sözle şme gereği verilmi ştir. Duran Varl ıklar Toplam ı ,-TL 'dir. 18

19 PASIF 1- KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR B- Ticari Borçlar tarihi itibariyle sat ıc ılar kaleminde yer alan ,- TL 'ilk tutar, birliğimiz faaliyetleri nedeniyle ile yap ılan lıarcamalardan kalan borcumuzu göstermektedir. C- Diğer Faaliyetlerden Borçlar C.M.U.K. Faaliyetinden borçlar kaleminde görünen ,- TL 'Ilk tutar, Hazineden alacağımız C.M.U.K. ödeneklerine mahsuben verilen Ankara ili Çankaya ilçesi s ın ırları içerisinde yer alan Balgat para, 521 ada 'daki arsa nedeniyle kalan borcumuzu göstermektedir. Adli yard ım faaliyetinden borçlar kaleminde görünen ,- TL 'Ilk tutar, C.M.U.K. faaliyetinden borçlar kaleminde sözü edilen arsadan kaynaklanmaktadır. Diğer borçlar kaleminde görünen ,- TL Banka hesaplar ım ıza yat ırılan ancak, kayna ğı belirnemeyen tutar ı göstermektedir. D- Al ınan Avanslar Vekalet pulu T.B.B. pay ı avans ı kaleminde görünen ,- TL 'lik tutar, 1136 say ı l ı Avukatl ık Kanunun 27.Maddesi gere ği düzenlenen T.B.B.Staj Kredi Yönetmeliğinin kredilerden arta kalan miktar ın kullan ım ın ı düzenleyen 22 ve 23. maddeleri gere ğince yap ılan dağıt ım neticesinde birliğimize ödenmesi gereken paydan karşı lanmak üzere al ınan avans tutar ın ı göstermektedir.' F- ödenecek Vergi ve Di ğer Yükümlülükler Bu baş l ık altındaki ,- TL gelir vergisi kesintisine tabi personel, serbest meslek ve diğer kesintiye tabi ücretler nedeniyle ödenmesi gereken vergifon-damga vergisi ve sosyal güvenlik kesintilerini göstermektedir. H- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkuklar ı Bu başl ık alt ındaki tutarlar birliğimizin barolardan tahakkuk eden alacaklar ımızdan tahsil edilemeyen k ısm ını göstermektedir. Kısa Vadeli Yabanc ı Kaynaklar Toplam ı ,- TL 'dir. ı Sözü edilen avans tutar ı tarihinde kapat ılm ışt ı r. 19

20 111- ÖZKAYNAKLAR D- Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı Bu kalemde görünen ,- TL 'lik tutar birli ğ imizin tarihine kadar olan Gelir/ Gider farktnı içermektedir. F- Dönem Gelir Gider Farkı Bu kalemde görünen ,-TL 'lik tutar tarihleri aras ındaki Geliri Gider fark ın' göstermektedir. Özkaynaktar Toplamt ,- TL 'dir. 20

21 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DÖNEM İ GELIR TABLOSU A- BRÜT SATI Ş LAR 1- Kesenek Gelirleri 2- Ölüm Yard ım ı Gelirleri 3- Ruhsal Gelirleri 4- Kimlik Gelirleri 5-Di ğer Gelirler 6- Yay ın Gelirleri 8-SATI Ş İ NDİRİMLERİ ( -) 1- Sat ıştan ladeler ( -) C- NET SATI ŞLAR D- SATIŞLARIN MAL İYET İ 2- Ölüm Yard ımlar ı 3- Ruhsat Maliyetleri 4-Kimlik Maliyetleri 5- Cüppe Rozet Amblem Maliyetleri 6- Yay ı n Maliyetleri BRÜT SATIŞ KAR[ VEYA ZARARI E- FAALIYET GLDERLER İ (-) 1-Genel Yönetim Giderleri ( -) F- D İĞER FAALOLA ĞAN GELİR VE KARLAR 1- V.P ıılu Geliri T.B.B.Pay ı 2- Kira Gelirleri 3- Faiz Gelirleri 4- Kambiyo Karlar ı 5- Diğer Gelirler G- D İĞER FAAL.OLAĞAN GIDER VE ZARARLAR(-) 1-T.B.B.Yard ı m Yönergei / Ölüm Yard ımı 2- T.B.B.Yard ım Yönergesi / İşgöremezlik Yard ı m ı 3-Bağış ve Yard ı mlar (Bursiar) 4- Kambiyo Zararlar ı OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 1-OLAĞANDIŞI GELIR VE KARLAR 1-Diğer Olağand ışı Gelir ve Karlar.1- OLAĞANDIŞI G İDER VE ZARARLAR (-) 1-Diğer Olağand ışı Gider ve Zararlar ( -) DÖNEM GEL İR / G İDER FARKI , ,

22 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DÖNEMI GELIR TABLOSU AÇIKLAMALARI Birliğimizin dönemi toplam geliri ,- TL'ye ulaşm ışt ır. Ayn ı döneme ilişkin gider toplam ı ise; ,- TL olarak gerçek le ş m iştir. Gelir / Gider arasmdaki ,- TL ola ğan kar olarak hesaplanm ış ve dönem gelir / gider fark ı olarak gelir tablosu 'nda yer alm ışt ır. Ancak, ayn ı döneme ili şkin olarak , ,- TL tutar ında tesis makine ve cihaz, ,- TL demirba ş al ım ı yap ı lm ış, yine Ankara ili Çankaya ilçesi s ın ırlar ı içerisinde yer alan Balgat pafta, 521 ada 'da yap ım ı planlanan TBB. idari ve sosyal merkez binas ı için ,- TL harcama yap ılm ış olup, bu tutarlar gelir tablosunda (yap ıs ı gereği) yer almam ıştır. Söz konusu harcamalar ayn ı döneme ili şkin bilançoda gösterilmi ştir. A- BRÜT SATIŞLAR An ılan döneme ilişkin Barolar ım ızdan tahsil edilen kesenek gelirleri 'nde bütçede öngörülen tutar ın üzerine ç ıkılm ış olup, baz ı Barolar ım ızın Mart / 2003 ay ına ait kesenek taksitleri dışında borçlar ı kalmam ıştır tarihi itibariyle Barolar ım ız ın borç ve ödeme durumlar ı Ek-1 Tablo 'da gösterilmi5tir.2 Yine ayn ı döneme ili şkin Barolar ımızdan tahsil edilen ölüm yard ımlar ında da, bazı Barolar ımızm Mart / 2003 ay ına ait ölüm yard ım ı taksitleri d ışında borçlar ı kalmam ış olup, tarihi itibariyle Barolar ım ız ın borç ve ödeme durumlar ı Ek-2 Tablo 'da gösterilmi ştir.3 Brüt sat ışlar başlığı alt ında yer alan diğer gelirler kalemi tarihinden itibaren Birliğimiz İktisadi İşletmesi faaliyetlerine devredilen cüppe, rozet, oto amblemi satışları ile Yarg ıtay binas ı fotokopi gelirleri ve ruhsat gönderimi için al ınan a.p.s. ücretlerinden olu şmaktad ır tarihi itibariyle tüm Barolar ın Kesenek borçları tahsil edilmiştir tarihi itibariyle tüm Barolann Ölüm Yard ım ı borçlar ı tahsil edilmi ştir. 22

23 D- SATIŞLARIN MAL İYETİ Bu başl ık alt ında yer alan tutara ili şkin olarak Birli ğimizce vefat eden meslektaşlar ım ız varislerine yap ılan ölüm yard ımlar ı Baro baz ında Ek-3 Tablo 'da sunulmu ştur. E- FAALIYET G İDERLERİ sunulmu ştur. Bu başlık alt ında yer alan genel yönetim gider çe şitleri aşağıda bilgilerinize Yönetim-Denetim-Disiplin Kur.Huzur Hakk ı Gideri Genel Kurul Giderleri Personel Giderleri Bakım Onar ım Giderleri Haberle şme ve Posta Giderleri Ayd ınlatma, Elektrik, Su ve Gaz Giderleri Bina Yönetim Giderleri Gazete, Dergi ve Kitap Giderleri T.B.8.Dergi Giderleri Bas ı l ı Evrak - Matbaa Giderleri bi şarıdan Sağlanan Hizmetler (Müşavirlik, Telif, İnternet vs.) Başkaca Giderler (Büro Temizlik, Kargo, Nakliye, Sigorta vs.) Vergi Resim ve Harçlar (Emlak, Çöp, Damga, E.K.P vs.) Sivil Savunma Fonu twa. - C.C.B.E. Aidatlar ı Temsil Giderleri Konferans ve Seminer Giderleri Yarg ı ve Icra Giderleri K ırtasiye Giderleri Büro Araç-Gereç Giderleri Gider Kaydedilen Demirbaşlar ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,-TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,-TL ,- TL TL ,- TL ,- TL ,- TL Toplam ,- TL 23

24 F- D İĞ ER FAALİYETLERDEN OLA ĞAN GEL İ R VE KARLAR 1-) 1136 sayıl ı Avukatl ık Kanunu 'nun 27. maddesi gereğince düzenlenen T.B.B.Staj Kredi Yönetmeli ğinin "Kredilerden Arta Kalan Miktar ın Kullan ı m ı" bölümünün dağıt ım esaslar ı baş l ı kl ı 23. maddesi gere ğince vekalet pulu 2001 y ı l ı gelirlerinden ayr ılm ıştır. 5-) Bu kalemde yer alan tutar. birliimize T.Vak ıflar Bankas ı tarafından yap ılan ,- TL ba ğış ile, Birliğimizce bast ırı lan T.B.B.Dergisi d ışındaki diğer yay ınlar sat ışı ve başkaca münferit ba ğışlardan olu şmaktad ır. G- DİĞER FAALOLAĞAN G İDER VE ZARARLAR ( -) Birli ğimizce; Baro levhas ına kay ıtl ı vefat eden avukatlar ile fiilen stajiar ı n ı yaparken vefat eden stajyer avukatlar ın yak ınlar ına ve i ş göremez; olağand ışı zararlara uğrayan avukatlara " 'dan bu yana uygulanmakta olan ölüm yard ı m ı esaslar ına" bağl ı olmaks ızın yap ı lacak yard ımlar ı düzenleyen T.B.B.Yard ı m Yönergesi 01.0I.2003 tarihinden itibaren yürürlü ğe girmi ş bulunmaktad ır. 1-) Söz konusu yönergenin 4.maddesinin (a) fıkras ı gereğince yap ılan yard ım tutar ıd ır. (Ek-4 Tablo) 2-) Söz konusu yönergenin 4.maddesinin (b) f ıkras ı gereğince yap ı lan yard ım tutar ı d ır. (Ek-4 Tablo) 1- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1-) Bu kalemde yer alan tutar, icraya verilen kirac ılar nedeniyle tahsil edilen icra masraflar ıd ır. J- OLAĞANDIŞI G İDER VE ZARARLAR ( -) 1-) Bu kalemde yer alan tutar, geçmi ş dönemde al ınan ancak, bu dönemde iade edilen 1 adet ruhsat ücretini içermektedir 24

25 Tİ)KİYE BAROLAR BİRLİĞİ DÖNEMI BÜTÇE ANALİZİ AÇIKLAMALARI tarihleri aras ında öngörülen bütçe May ıs / 2003 ayında yap ı lacak "Mali Genel Kurul" çal ışmalar ı nedeniyle bütçe değerleri tarihine kadar al ınm ışt ır. Söz konusu döneme ait "Öngörülen Toplam Gelirlerimiz" ek-7 tablo 'da ıı da anla şılaca ğı üzere ,- TL ( + %57 ) fazla olarak gerçekle şmi ştir. Yine bu döneme ait "Öngörülen Toplam Giderlerimiz' ise ek-8 tablo 'dan da anla şılaca ğı üzere ,- TL ( - %29 ) eksik olarak gerçekle şmi ştir. GELtR AÇIKLAMALARI Birlik Kesenekleri Öngörülen tutardan ,- TL (+ %5) fazla olarak gerçekle şmi ştir. Yay ın Gelirleri Öngörülen Yay ın Gelirleri Büyük oranda T.B.B.Dergisi Gelirlerinden olu ştuğu ancak, bu derginin her türlü gelir ve giderinin T.B.B.lktisadi I şletmesi 'ne ait olduğundan söz konusu gelir ve gider tarihinden itibaren Birli ğimiz hesaplar ına dahil edilmemi ştir. Bu nedenle Bütçede öngörülen Yay ın Gelirleri ,- TL ( - %98 ) eksik olarak gerçekle şmi ştir. (Söz Konusu Gelir T.B.B.lktisadi İşletmesi Faaliyet Raporlar ı aras ında yer alm ıştır.) Ba şkaca Gelirler Bu başl ık ad ında yer alan; V Rubsatname Gelirleri Öngörülen tutardan ,- TL ( + %17) fazla olarak gerçekle şmi ştir. Banka Faizleri Öngörülen tutardan ,- TL ( + %78 ) fazla olarak gerçekle şmi ştir. İ Bağış ve Yard ımlar : Bu dönem içerisinden devlet bütçesinden herhangi bir ba ğış ve yard ım al ınamam ışt ır. Bu kalemde görünen bağış ve yard ımlar T.Vak ıflar Bankas ı tarafmdan yap ılan ,- TL ba ğış ile, Birliğimizce bast ırılan T.B.B.Dergisi d ışındaki diğer yay ınlar ın sat ışı ve ba şkaca münferit bağışlardan oluşmaktad ır. Öngörülen tutardan ,- TL fazla olarak gerçekle şmi ştir. 25

26 / Kiralar Öngörülen tutardan ,- TL ( + %27 ) fazla olarak gerçekle şmi ştir. v' Diğer Gelirler Bu bölümde öngörülen Oto Amblemi, Cüppe, Kimlik, ve di ğer sat ışlardan Oto Amblemi, Cüppe ve Rozet kalemleri tarihinden itibaren T.B.B. İktisadi t şletmesi 'ne devredildi ğinden bu kalemlere ait gelirler an ılan tarihten itibaren Birli ğimiz hesaplar ına dahil edilmemi ştir. (Sözkonusu gelirler T.B.B. İktisadi I şletmesi faaliyet raporlar ı aras ında yer alm ışt ır.) tarihine kadar olan cüppe, rozet, amblem gelirleri ile kimlik ve ruhsat gelirleri nedeniyle al ınan a.p.s. gelirleri toplam ı öngörülen tutardan ,- TL ( + %29) fazla olarak gerçekle şmi ştir. Kar şılıklar Bu döneme ait bütçede olas ı bir gelir olabileceği dü şüncesiyle ,- TL öngörülmü ştür. Bu dönemde 1136 say ı l ı Avukatl ık Kanunu 'nun 27. maddesi gere ğince düzenlenen T.B.B.Staj Kredi Yönetmeli ğinin "Kredilerden Arta Kalan Miktar ın Kullan ı m ı" bölümünün Dağıt ım Esaslar ı baş l ı kl ı 23. maddesi gere ğince Vekalet Pulu 2001 Y ı l ı Kesin Flesabmdan ,- TL gelir olu şmu ştur. Bu nedenle öngörülen tutardan ,- TL fazla olarak gerçekle şmi ştir. G İDER AÇIKLAMALARI Yönetim Giderleri Bu dönemde Türkiye Barolar Birli ği olarak gerçekle ştirdiğimiz mesleki ve hukuki konferans, seminer, panel ve di ğer etkinliklerimiz önceki dönemlere oranla art ış gösterdi ğinden öngörülen tutardan ,- TL ( + %30) fazla olarak gerçekle şmi ştir. Personel Giderleri Bu dönemde Avukatl ık Kanunu 'nda yap ılan değişikliklerle Türkiye Barolar Birli ğine verilen görev yükümlülükler nedeniyle çal ışan personel say ı s ında üç kat ına varan artış olmas ına ra ğmen öngörülen tutardan ,- TL ( - O/ç,42) eksik olarak gerçekle şmi ştir. Büro Giderleri Öngörülen tutardan ,- TL ( - %45 eksik olarak gerçekle şmi ştir. Yat ır ım Giderleri Öngörülen tutardan ,- TL (- %54 ) eksik olarak gerçekle şmi ştir. Vergi Resim ve Harçlar Öngörülen tutardan ,- TL (- 0/o47 ) eksik olarak gerçekle şmi ştir. Meslekle ilgili Sos.Yrd. Öngörülen tutardan ,- TL (- %72 ) eksik olarak gerçekle şmi ştir. 26

DÖNEM MALİ RAPOR

DÖNEM MALİ RAPOR 19. 25. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 24.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2014 ile 2015 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

Mali Raporlar 14 MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar 14 MALİ RAPORLAR 14 MALİ RAPORLAR 14. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2014-2016 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2014 yılında yapılan Baro Organları seçiminde 2 yıl süre ile Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri

Detaylı

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR 20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 23.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2012 ile 2013 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 01.07.2009 RAPOR NO : 2009/3 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 01.07.2009 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 02.11.2009 RAPOR NO : 2009/5 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 02.11.2009 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR 2013-2014 - 2015 YILLARI AYRINTILI BİLANÇO BİLANÇO AÇIKLAMA NOTLARI AYRINTILI GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU AÇIKLAMA NOTLARI 57 BALIKESİR SMMM ODASI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI

Detaylı

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR 15 MALİ RAPORLAR 15. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2012-2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2012 yılında iki yıl süre ile seçilen Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri Avukatlık Kanununun

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 04.01.2010 RAPOR NO : 2009/6 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 04.01.2010 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ 1 - KURS

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01 Kasa Hesabı 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01.001 TL Merkez Kasası 175.152,90 174.228,56 924,34 102 BANKALAR 3.418.565,13 167.459,79 3.251.105,34 102.01

Detaylı

32. OLAĞAN GENEL KURUL ANKARA

32. OLAĞAN GENEL KURUL ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURUL ANKARA 01.04.2011 31.03.2013 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2013 31.03.2015 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ 25 26 Mayıs 2013 Türkiye

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21 Mayıs 2010-31.12.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21.05.2010 31.12.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51 Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI Genel son durum mizanı TL Borç

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51 Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI Genel son durum mizanı TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR Genel son durum mizanı 74.791,32 60.094,95 14.696,37 10 HAZIR DEĞERLER 71.310,31 56.763,94 14.546,37 100 KASA 100.01 KASA 100.01.001 NAKİT KASASI 102 BANKALAR 102.01 VAKIFLAR BANKASI

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA 01.04.2009 31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011 31.03.2013 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ 7 8 Mayıs 2011 Türkiye Barolar

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 43. Dönem 2012-2014 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: 57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 294 30 88 E-posta: imo@imo.org.tr

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

Tarih: 31 Aralık 2011 Cumartesi Firma: ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI Genel Son Durum Mizanı

Tarih: 31 Aralık 2011 Cumartesi Firma: ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI Genel Son Durum Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç bakiye 1 DÖNEN VARLIKLAR 70.787,23 49.234,30 21.552,93 10 HAZIR DEĞERLER 69.087,23 47.534,30 21.552,93 100 KASA 13.230,75 13.086,01 144,74 100.01 KASA 13.230,75

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM

ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN SAYI : 19 28.01.2013 KONU: Muhasebe Hesap Düzeni Hk. ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166 MALİ RAPOR 166 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF PASİF 1.KASA HESABI 8.504,26 Şube Kasası 1.258,21 TMS Kasaları 7.246,05 2. ALINAN ÇEKLER Takastaki

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı