U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------"

Transkript

1 U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm

2 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve YILLARI BÜTÇES İ May ıs 2003

3 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MAL İ FAALİYET RAPORU ve DÖNEM İ BÜTÇES İ 26. Olağan Genel Kurulumuzca kabul edilen bütçe ile ilgili dönemi mali faaliyetlerimize ait uygulama ve sonuçlan hakk ında düzenlenen Bilanço, Gelir Tablosu, Bütçe Analii, bu konulara ilişkin aç ıklamalar ile ek tablolar ın yan ısıra dönemi bütçe teklifi a şağıdaki şekilde düzenlenmi ş ve tetkiklerinize sunulmu ştur. Ayııca, Birli ğimiz faaliyetleri aras ında yer alan C.M.U.K. - Vekalet Pulu ve Stajyer Kredileri - Adli Yard ım ve Türkiye Barolar Birli ği İktisadi İşletmesine ait Gelir, Nakit Alum tablolar ı ile bunlara ait aç ıklamalar bilgilerinize sunulmu ştur. > Sunu ş 1. Avukat Say ı lar ı 2. Stajyer Avukat Say ılart 3. Türkiye Barolar Birli ği 3.1. Bilanço 3.2. Bilanço Aç ı klamalar ı 3.3. Gelir Tablosu 3.4. Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı 3.5. Bütçe Analizi Aç ıklamalar ı 3.6. Ek-1 (Kesenek Borçlar ı) 3.7. Ek-2 (Ölüm Yard ım ı Borçları ) 3.8. Ek-3 (Ölüm Yard ımlar ı) 3.9. Ek-4 (T.B.B. Yard ımlar ı) Ek-5 (Gerçekle şen Gelirler) Ek-6 (Gerçekle şen Giderler) Ek-7 (Bütçe Analizi - Gelir) Ek-8 (Bütçe Analizi - Gider) 4. Denetleme Kurulu Raporu 5. Bütçe Gelirleri Tasar ısı 1

4 6. Bütçe Giderleri Tasar ısı 7. Bütçe Gelirleri Gerekçesi 8. Bütçe Giderleri Gerekçesi 9. Bütçe Uygulama Yönergesi 10. C.M.U.K. Ödenekleri Ba şlang ıç (1993) Gelir Tablosu Başlang ıç (1993) Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Başlang ıç (1993) Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ı m Tablosu Ba şlang ıç (1993) Gelir Tablosu Başlang ıç (1993) Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Başlang ıç (1993) Nakit Ak ın Tablosu Ek-1 (C.M.U.K. Gönderi Listesi) 11. Vekalet Putu Ve Staj Kredisi Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ı m Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Ek- 1 (Staj Kredi Gönderimleri Tablosu) Ek-2 (Pul Da ğıtım Paylar ı Tablosu) ,- Tl Pul Sat ış Grafıği ,-Tl Pul Sat ış Grafığ i ,- Tl Pul Sat ış Grafiği Staj Kredi Gönderim Grafi ği Staj Kredi Gönderim Grafıği Staj Kredisi Kulland ır ım ı Ak ım Şemas ı

5 12. Adli Yard ı m Gelir Tablosu 12, Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ını Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Nakit Ak ım Tablosu Gelir Tablosu Gelir Tablosu Açtklan ıalar ı Nakit Ak ım Tablosu Ek-1 (Adli Yard ım Gönderi Listesi) 13. iktisadi İşletme Gelir Tablosu Gelir Tablosu Açtklan ıalar ı Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalart Bilanço Bilanço Aç ıklamalart Gelir Tablosu Gelir Tablosu Aç ıklamalart Saygı larım ızla, Avukat Erkin KAYA Avukat Özdemir ÖZOK Sayman Üye Ba şkan

6 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 'NİN SAYIN DELEGELER İ türkiye Barolar Birli ği'nin 27. Olağan Mali Genel Kuruluna kat ı lan siz say ın delegelerimize ho ş geldiniz der, hepinizi sayg ı ile selamlar ı m. Bu dönem karşınıza çağda ş, şeffaf, tek düzen muhasebe sistemine uygun raporlarla ç ıkm ış bulunuyoruz. May ıs 2001 ay ında Diyarbak ır'da gerçekle ştirdiğimiz Genel Kurulda Birliğimiz bütçesi ,- TL olarak saptanmi şt ı. Üzerinde çok çal ışt ığım ız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ç ı karabilmek için yoğun uğraş verdiğimiz Avukatl ık Kanununun tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulüyle, Birli ğimiz i ş hacmi kat ve kat artm ışt ır. Yeni yasam ız ın Birliğimize verdiği görevleri ifa edebilmek için gerekli olan yeti şmi ş-deneyimli personel, yeni ve ça ğda ş teknik donan ıml ı ve tefri ş li çal ışma ortam ı ivedilikle temin ve tesis edilmi ştir. Yine, bu dönem içerisinde ulusal ve uluslararas ı mesleki etkinlikler daha önceki dönemlerle k ıyas edilmeyecek şekilde art ış göstermi ştir. Do ğal olarak, artan i ş ve i şlem hacmi k ısa vadede giderlerimizi art ırm ış, orta ve uzun vade de gelir art ışlarına neden olmu ştur. Geçen dönem tespit edilen Birli ğimiz tahmini bütçesinde hedeflenen gelir miktar ı % 59 fazlas ıyla realize edilmi ş, gider miktar ı ise % 29 eksiği ile gerçekle ştirilmi ştir. Bu neticeler tasarruflu ve rasyonel bir yönetim anlay ışı n ı sergilemektedir. Yeniden yap ılanma sürecini büyük ölçüde tamamlayan Birli ğimiz, T.B.B, C.M.U.K, Vekalet Pulu ve Staj kredileri, Adli Yard ı m, T.B.B. İktisadi İş letme muhasebelerini ve di ğer i şlemlerini kusursuz ve her türlü' hukuki hükümlere uygun olarak gerçekle ştinııektedir. Yukar ıda değinilen 4

7 her tür faaliyetlerin mali raporlar ı muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmekte ve denetime haz ır tutulmaktad ır. Yönetime geldi ğimiz dönemde kesenek ve ölüm yard ımlar ın ı n tahsilinde büyük sorunlarla kar şı laşt ık. Kesenek gelirlerini tahsil edemedi ğimizden ciddi ödeme zorluklar ıyla, ölüm yard ı mlar ı n ı tahsil edemedi ğimizden, vefat eden meslektaş lar ım ız ı n yak ınlar ı na yard ım edememenin üzüntü ve s ıkıntı lar ını yaşad ık. Mevcut durumda, Kesenek ve Ölüm yard ımı alacağım ız bulunmamakla birlikte; bu alacaklar ım ız ı Vekalet Pulu baro paylarından mahsup ederek ald ığım ızı vurgulamak isterim. Doğal olarak bu talısilat yöntemini, yönetim olarak tasvip etmemekle birlikte, Say ın Baro Başkanları n ı n oy birliğiyle ald ı kları n ı an ımsatmak isterim. Önümüzdeki bütçe döneminde bu tür sorunla kar şı laşmayacağı m ızı umuyor ve ümit ediyoruz. Birliğimiz Mali raporunu Türkiye Barolar Birli ğinin Say ın Delegelerinin bilgi ve taktirlerine sunar, Birli ğimizde beraber çal ışt ığı m ız ve olumlu sonuçlar ın al ınmas ında katk ı s ı bulunan tüm çal ışma arkadaşlar ıma teşekkür etmeyi borç bilirim. Sayg ı lar ımla. Av. Erkin KAYA Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 5

8 TARİHİ İTİBARİYLE AVUKAT SAYILARI BARO ADI BAY BAYAN TOPLAM ADANA BAROSU ADIYAMAN BAROSU AFYON BAROSU AĞRI BAROSU AMASYA BAROSU ANKARA BAROSU ANTALYA BAROSU ARTV İNBAROSU 31 Il 42 AYDIN BAROSU BALIKES İ R BAROSU B İ LEC İ K BAROSU B İNGÖL BAROSU BOLU BAROSU BURDUR BAROSU BURSA BAROSU ÇANAKKALE BAROSU ÇANKIRI BAROSU ÇORUM BAROSU DEN İZLİ BAROSU D İ YARBAKIR BAROSU ED İ RNE BAROSU ELAZI Ğ BAROSU ERZ İNCAN BAROSU 22 Il 33 ERZURUM BAROSU ESK İŞEH İR BAROSU GAZ İANTEP BAROSU G İRESUN BAROSU GÜMÜ Ş HANE BAROSU HATAY BAROSU ISPARTA BAROSU MERS İN BAROSU İ STANBUL BAROSU İZM İR BAROSU KARS BAROSU ICASTAMONU BAROSU KAYSER İ BAROSU KIRKLAREL İ BAROSU KIRŞEH İ R BAROSU

9 TARIHI İTİBARİYLE AVUKAT SAYILARI BARO ADI BAY BAYAN TOPLAM KOCAEL İ BAROSU KONYA BAROSU KÜTAHYA BAROSU MALATYA BAROSU MANİ SA BAROSU K. M.ARA Ş BAROSU MARDİN BAROSU MUĞLA BAROSU NEVŞEH İR BAROSU NİĞDE BARcISU ORDU BAROSU RİZEBAROSU SAKARYA BAROSU :: 255 SAMSUN BAROSU 372 : SHRTBAROSU *. 23 S İNOPBAROSU S İVAS BAROSU TEK İRDAĞ BAROSU TOKAT BAROSU i75 TRABZON BAROSU TUNCELİ BAROSU ŞANLIURFABAROSU U ŞAK BAROSU VAN BAROSU YOZGAT BAROSU ZONGULDAK BAROSU AKSARAY BAROSU KARAMAN BAROSU KIRIKKALE BAROSU BATMAN BAROSU BARTIN BAROSU

10 TARİHi İTİBARİYLE AVUKAT SAYILARI BARO ADI BAY BAYAN TOPLAM İĞDIR BAROSU YALOVA BAROSU KARABÜK BAROSU OSMANİYE BAROSU DÜZCE BAROSU TOPLAM Tarihi itibariyle Bay. Bayan Avukat Da ğılı m ı BaYan şiir. J. 8

11 TARİHİ İTİBARİYLE STAJYER AVUKAT SAYILARI STAJYER AVUKATLAR TOPLAMI ADANA BAROSU 98 ADIYAMAN BAROSU 14 AFYON BAROSU 24 AĞRI BAROSU 3 AMASYA BAROSU 9 ANKARA BAROSU 726 ANTALYA BAROSU 121 ARTV İN BAROSU 4 AYDIN BAROSU 33 BALIKES İR BAROSU 25 B İLEC İK BAROSU 1 B İNGÖL BAROSU 5 BOLU BAROSU 6 BURDUR BAROSU 6 BURSA BAROSU 80 ÇANAKKALE BAROSU 12 ÇANKIRI BAROSU 1 ÇORUM BAROSU 17 DEN İZLİ BAROSU 39 D İYARBAKIR BAROSU 71 EDİRNE BAROSU 10 ELAZIĞ BAROSU 36 ERZ İNCAN BAROSU 22 ERZURUM BAROSU 33 ESKİŞEH İR BAROSU 37 GAZ İANTEP BAROSU 67 G İRESUN BAROSU 8 9

12 TARİHİ İTİBARİYLE STAJYER AVUKAT SAYILARI GÜMÜ ŞHANE BAROSU 3 HATAY BAROSU 26 ISPARTA BAROSU 10 MERS İN BAROSU 76 İSTANBUL BAROSU IZM İR BAROSU 376 KARS BAROSU 4 KASTAMONU BAROSU 10 KAYSERİ BAROSU 67 KIRKLAREL İ BAROSU 4 KIRŞEH İR BAROSU 7 KOCAEL İ BAROSU 52 KONYA BAROSU 155 KÜTAHYA BAROSU 17 MALATYA BAROSU 32 MAN İ SA BAROSU 32 K.MARA Ş BAROSU 27 MARD İN BAROSU 13 MUĞLA BAROSU 24 NEV Ş EH İR BAROSU 12 N İĞ DE BAROSU 7 ORDU BAROSU 12 RİZE BAROSU 4 SAKARYA BAROSU '4 SAMSUN BAROSU 40 S İİRT BAROSU S İNOP BAROSU 3 S İ VAS BAROSU 22 TEK İRDAĞ BAROSU 24 TOKAT BAROSU 15 10

13 TARİHİ İTİBARİYLE STAJYER AVUKAT SAYILARI TRABZONBAROSU 23 TUNCEL İ BAROSU 0 ŞANLIURFA BAROSU 30 U ŞAK BAROSU 18 VAN BAROSU 13 YOZGAT BAROSU 14 ZONGULDAK BAROSU 20 AKSARAY BAROSU KARAMAN BAROSU 5 KIRIKKALE BAROSU BATMAN BAROSU 14 BARTIN BAROSU 0 İĞDIR BAROSU 6 YALOVA BAROSU 1 KARABÜK BAROSU 3 OSMANİYE BAROSU 12 DÜZCE BAROSU 5 İ O İ O 11

14 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Dönemi Bilançosu Dönemi Bilanço Aç ıklamalar ı Dönemi Gelir Tablosu Dönemi Gelir Tablosu Aç ıklamalar ı Dönemi Bütçe Analizi Aç ıklamalar ı 6. Ek-! Tablo ( Tarihi itibariyle Kesenek Borçlar ı) 7. Ek-2 Tablo ( Tarihi itibariyle Ölüm Yard ım ı Borçlar ı) 8. Ek-3 Tablo ( Dönemi Yap ılan Ölüm Yard ımlar ı ) 9. Ek-4 Tablo (T.B.B.Yönergesi Geregi Yap ılan Yard ımlar) 10. Ek-5 ( Tarihleri Aras ında Gerçekle şen Gelirler) 11. Ek-6 ( Tarihleri Aras ında Gerçekle şen Giderler) 12. Ek-7 ( Tarihleri Bütçe Analizi - Gelir) 13. Ek-8 ( Tarihleri Bütçe Analizi - Gider) 13

15 TIJRKİYE BAROLAR B İRLIĞI BAŞKANLIĞI DÖNEMİ BILANÇOSU AKTIF (VARLIKLAR) t- DONEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazır Değerler C. Barolardan Alacaklar Kesenek Alacakian ÖlümYard ı m ı Alacaklan D.Diğer Alacaklar Vekalet Pulu FaaI.Alacaklar C.M.U.K. Faal,Atacaklar Adli Yardım Faal,Alacaklar İktisadi Işletme Faal.Alacak Vergi Dairesi Alacaklan H. Diğer Dönen Varlıklar Ödenek ve Harcırah Avanslan Personel Avarısları İş Avanslan DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI Il- DURAN VARUKLAR A. Ticari Alacaklar Verilen Depozito ve Teminallar D- Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar Tesis, Makine ve Cihazlar , Ta şıtlar Demirba şlar Birikmiş Amorlismanlar ( -) Yapılmakta Olan Yatı rımlar 156, Verilen Avanslar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI PASIF (KAYNAKLAR) Ticari Borçlar , Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Borçlar C.M.U.K. Faal.Borçtar Adli Yardım FaaI.Borçlar Alınan Avanslar Vekalet Putu T.B.B.Pay ı Avansı Öd.Vergi ve Diğ.Yük Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güv.Kes , G.Ayl.AitGel4id.Tah Kesenek Gelir Tahakkuklan Ölüm Yrd.Gelir Tahakkuklar ı ,014 ISA VAD.YAB.KAY.TOPL.AMI Geçmiş Y ıl.getgid.far Dönem Gelir Gider Fark KAYNAKLAR TOPLAMI AKTIF ARLIK) TOPLAMI 'ASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

16 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DÖNEM İ B İLANÇO AÇIKLAMALARI AKT İF 1- DÖNEN VARLIKLAR A- Haz ır Değerler tarihi itibariyle ,- TL olarak görünen haz ır değerler mevcudunun dökümü a şağıdaki gibidir. Kasa Bankalar Diğer Haz ır Değerler ,- TL ,-TL ,- TL Bankalarda bulunan ,- TL 'nin dökümü a şağıdaki gibidir. Vadesiz Hesaplar ( TL) Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Ziraat Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap ,- TL ,- TL ,- TL Vadesiz Hesa plar (DÖV İZ) Halk Bankas ı K ızı lay Şb Usd Rs. 328$ ,- TL Halk Bankas ı K ızılay Şb Euro Hs ,- TL Halk Bankas ı K ızılay Şb Paund Rs. 9 Paund ,- TL Garanti Bankas ı Necatibey 5b Usd Hs 1$ ,- TL Vadeli Hesaplar ( TL) Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ızı lay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap 70L ,- TL ,- TL TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL 16

17 Halk Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ızılay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı K ızılay Şb Nolu Hesap Ziraat Bankas ı K ız ılay Şb Nolu Hesap Ziraat Bankas ı K ı z ılay Şb Nolu Hesap Ziraat Bankas ı K ızı lay Şb Nolu Hesap Halk Bankas ı Repo Hesab ı ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL Vadeli Hesa plar ( DÖV İZ) Halk Bankas ı K ız ı lay Şb Euro Hs ,- TL, Diğer haz ır değerler 'de bulunan ııolu posta çeki hesab ım ızın bakiyesi ,- TL'dir. C- Barolardan Alacaklar tarihi itibariyle ,- TL olarak görünen kesenek alacaklar ımı z ın dökumü Ek-1 Tablo 'da sunulmu ştur tarihi itibariyle ,- TL olarak görünen ölüm yard ım ı alacaklar ım ız ın dökümü Ek-2 Tablo 'da sunulmu ştur. D- Diğer Alacaklar tarihi itibariyle ,- TL olarak görünen di ğer alacaklarım ız; bu faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için yap ılan personel harcamalar ı, k ırtasiye, posta vs. harcamalar için birliimizce kar şı lanan nakit ç ıkış ları ile personele ödenen özel gider indirimi nedeniyle olu şmu ştur. H- Diğer Dönen Varl ıklar tarihi itibariyle ,- TL olarak görünen di ğer dönen varl ıklar kalemindeki ödenek ve harc ırah avanslar ı birliinıiz yönetim, disiplin, denetim ve komisyon üyelerinin ula şım - konaklama gibi giderleri için (daha sonra belge ibraz edilmek üzere) verilen avanslard ır. Dönen Varl ıklar Toplam ı ,- TL 'dir. 17

18 Il- DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar Verilen depozito ve teminatlar hesab ında su, elektrik, telefon gibi abonelik nedeni ile verilen depozito tutarlar ı yer almaktad ır. D- Maddi Duran Varl ıklar Arazi ve arsalar kaleminde yer alan ,- TL 's ının; V ,- TL 's ı K ızılay / Ankara 5 nolu binadaki hissemizi, vi 1' ,- TL 's ı Ankara ili Çankaya ilçesi s ınırlar ı içerisinde yer alan Balgat Pafta, 521 Ada 'da yap ımı planlanan TBB. idari ve Sosyal merkez binas ı için al ınan arsa tutar ını göstermektedir. Tesis makine ve cihazlar kaleminde görünen ,- TL 'Ilk tutar birliğimiz ihtiyaçlar ı için al ınan bilgisayar, yaz ıc ı, hesap makinesi, telefon vs. bedelidir. Taşıtlar kaleminde görünen ,- TL 'lik tutar birli ğimize ait 1 adet 1999 model Renault Laguna araca aittir. Demirbaşlar kaleminde görünen ,- TL 'lik tutar birli ğimiz ihtiyaçlar ı için al ınan mobilya, mefru şat, buzdolab ı vs. bedelidir. Yap ılmakta olan yat ırımlar kaleminde yer alan ,- TL 'lik tutar; Ankara ili Çankaya ilçesi s ın ırları içerisinde yer alan Balgat Pafta, 521 Ada 'da yap ım ı planlanan TBB. İdari ve Sosyal merkez binas ı için yap ılan harcamalar olup, dökümü aşağıdaki gibidir. Projelendirme çal ışmalar ı ,- TL Belediye yol kat ılım pay ı ,- TL Yol kat ıl ım pay ı damga vergisi TL Çe şitli giderler ,- TL Verilen avanslar kaleminde görünen ,- TL 'lik tutar ise yine ayn ı idari ve sosyal merkez binas ı projelendirme i şi için sözle şme gereği verilmi ştir. Duran Varl ıklar Toplam ı ,-TL 'dir. 18

19 PASIF 1- KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR B- Ticari Borçlar tarihi itibariyle sat ıc ılar kaleminde yer alan ,- TL 'ilk tutar, birliğimiz faaliyetleri nedeniyle ile yap ılan lıarcamalardan kalan borcumuzu göstermektedir. C- Diğer Faaliyetlerden Borçlar C.M.U.K. Faaliyetinden borçlar kaleminde görünen ,- TL 'Ilk tutar, Hazineden alacağımız C.M.U.K. ödeneklerine mahsuben verilen Ankara ili Çankaya ilçesi s ın ırları içerisinde yer alan Balgat para, 521 ada 'daki arsa nedeniyle kalan borcumuzu göstermektedir. Adli yard ım faaliyetinden borçlar kaleminde görünen ,- TL 'Ilk tutar, C.M.U.K. faaliyetinden borçlar kaleminde sözü edilen arsadan kaynaklanmaktadır. Diğer borçlar kaleminde görünen ,- TL Banka hesaplar ım ıza yat ırılan ancak, kayna ğı belirnemeyen tutar ı göstermektedir. D- Al ınan Avanslar Vekalet pulu T.B.B. pay ı avans ı kaleminde görünen ,- TL 'lik tutar, 1136 say ı l ı Avukatl ık Kanunun 27.Maddesi gere ği düzenlenen T.B.B.Staj Kredi Yönetmeliğinin kredilerden arta kalan miktar ın kullan ım ın ı düzenleyen 22 ve 23. maddeleri gere ğince yap ılan dağıt ım neticesinde birliğimize ödenmesi gereken paydan karşı lanmak üzere al ınan avans tutar ın ı göstermektedir.' F- ödenecek Vergi ve Di ğer Yükümlülükler Bu baş l ık altındaki ,- TL gelir vergisi kesintisine tabi personel, serbest meslek ve diğer kesintiye tabi ücretler nedeniyle ödenmesi gereken vergifon-damga vergisi ve sosyal güvenlik kesintilerini göstermektedir. H- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkuklar ı Bu başl ık alt ındaki tutarlar birliğimizin barolardan tahakkuk eden alacaklar ımızdan tahsil edilemeyen k ısm ını göstermektedir. Kısa Vadeli Yabanc ı Kaynaklar Toplam ı ,- TL 'dir. ı Sözü edilen avans tutar ı tarihinde kapat ılm ışt ı r. 19

20 111- ÖZKAYNAKLAR D- Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı Bu kalemde görünen ,- TL 'lik tutar birli ğ imizin tarihine kadar olan Gelir/ Gider farktnı içermektedir. F- Dönem Gelir Gider Farkı Bu kalemde görünen ,-TL 'lik tutar tarihleri aras ındaki Geliri Gider fark ın' göstermektedir. Özkaynaktar Toplamt ,- TL 'dir. 20

21 TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DÖNEM İ GELIR TABLOSU A- BRÜT SATI Ş LAR 1- Kesenek Gelirleri 2- Ölüm Yard ım ı Gelirleri 3- Ruhsal Gelirleri 4- Kimlik Gelirleri 5-Di ğer Gelirler 6- Yay ın Gelirleri 8-SATI Ş İ NDİRİMLERİ ( -) 1- Sat ıştan ladeler ( -) C- NET SATI ŞLAR D- SATIŞLARIN MAL İYET İ 2- Ölüm Yard ımlar ı 3- Ruhsat Maliyetleri 4-Kimlik Maliyetleri 5- Cüppe Rozet Amblem Maliyetleri 6- Yay ı n Maliyetleri BRÜT SATIŞ KAR[ VEYA ZARARI E- FAALIYET GLDERLER İ (-) 1-Genel Yönetim Giderleri ( -) F- D İĞER FAALOLA ĞAN GELİR VE KARLAR 1- V.P ıılu Geliri T.B.B.Pay ı 2- Kira Gelirleri 3- Faiz Gelirleri 4- Kambiyo Karlar ı 5- Diğer Gelirler G- D İĞER FAAL.OLAĞAN GIDER VE ZARARLAR(-) 1-T.B.B.Yard ı m Yönergei / Ölüm Yard ımı 2- T.B.B.Yard ım Yönergesi / İşgöremezlik Yard ı m ı 3-Bağış ve Yard ı mlar (Bursiar) 4- Kambiyo Zararlar ı OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 1-OLAĞANDIŞI GELIR VE KARLAR 1-Diğer Olağand ışı Gelir ve Karlar.1- OLAĞANDIŞI G İDER VE ZARARLAR (-) 1-Diğer Olağand ışı Gider ve Zararlar ( -) DÖNEM GEL İR / G İDER FARKI , ,

22 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DÖNEMI GELIR TABLOSU AÇIKLAMALARI Birliğimizin dönemi toplam geliri ,- TL'ye ulaşm ışt ır. Ayn ı döneme ilişkin gider toplam ı ise; ,- TL olarak gerçek le ş m iştir. Gelir / Gider arasmdaki ,- TL ola ğan kar olarak hesaplanm ış ve dönem gelir / gider fark ı olarak gelir tablosu 'nda yer alm ışt ır. Ancak, ayn ı döneme ili şkin olarak , ,- TL tutar ında tesis makine ve cihaz, ,- TL demirba ş al ım ı yap ı lm ış, yine Ankara ili Çankaya ilçesi s ın ırlar ı içerisinde yer alan Balgat pafta, 521 ada 'da yap ım ı planlanan TBB. idari ve sosyal merkez binas ı için ,- TL harcama yap ılm ış olup, bu tutarlar gelir tablosunda (yap ıs ı gereği) yer almam ıştır. Söz konusu harcamalar ayn ı döneme ili şkin bilançoda gösterilmi ştir. A- BRÜT SATIŞLAR An ılan döneme ilişkin Barolar ım ızdan tahsil edilen kesenek gelirleri 'nde bütçede öngörülen tutar ın üzerine ç ıkılm ış olup, baz ı Barolar ım ızın Mart / 2003 ay ına ait kesenek taksitleri dışında borçlar ı kalmam ıştır tarihi itibariyle Barolar ım ız ın borç ve ödeme durumlar ı Ek-1 Tablo 'da gösterilmi5tir.2 Yine ayn ı döneme ili şkin Barolar ımızdan tahsil edilen ölüm yard ımlar ında da, bazı Barolar ımızm Mart / 2003 ay ına ait ölüm yard ım ı taksitleri d ışında borçlar ı kalmam ış olup, tarihi itibariyle Barolar ım ız ın borç ve ödeme durumlar ı Ek-2 Tablo 'da gösterilmi ştir.3 Brüt sat ışlar başlığı alt ında yer alan diğer gelirler kalemi tarihinden itibaren Birliğimiz İktisadi İşletmesi faaliyetlerine devredilen cüppe, rozet, oto amblemi satışları ile Yarg ıtay binas ı fotokopi gelirleri ve ruhsat gönderimi için al ınan a.p.s. ücretlerinden olu şmaktad ır tarihi itibariyle tüm Barolar ın Kesenek borçları tahsil edilmiştir tarihi itibariyle tüm Barolann Ölüm Yard ım ı borçlar ı tahsil edilmi ştir. 22

23 D- SATIŞLARIN MAL İYETİ Bu başl ık alt ında yer alan tutara ili şkin olarak Birli ğimizce vefat eden meslektaşlar ım ız varislerine yap ılan ölüm yard ımlar ı Baro baz ında Ek-3 Tablo 'da sunulmu ştur. E- FAALIYET G İDERLERİ sunulmu ştur. Bu başlık alt ında yer alan genel yönetim gider çe şitleri aşağıda bilgilerinize Yönetim-Denetim-Disiplin Kur.Huzur Hakk ı Gideri Genel Kurul Giderleri Personel Giderleri Bakım Onar ım Giderleri Haberle şme ve Posta Giderleri Ayd ınlatma, Elektrik, Su ve Gaz Giderleri Bina Yönetim Giderleri Gazete, Dergi ve Kitap Giderleri T.B.8.Dergi Giderleri Bas ı l ı Evrak - Matbaa Giderleri bi şarıdan Sağlanan Hizmetler (Müşavirlik, Telif, İnternet vs.) Başkaca Giderler (Büro Temizlik, Kargo, Nakliye, Sigorta vs.) Vergi Resim ve Harçlar (Emlak, Çöp, Damga, E.K.P vs.) Sivil Savunma Fonu twa. - C.C.B.E. Aidatlar ı Temsil Giderleri Konferans ve Seminer Giderleri Yarg ı ve Icra Giderleri K ırtasiye Giderleri Büro Araç-Gereç Giderleri Gider Kaydedilen Demirbaşlar ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,-TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,-TL ,- TL TL ,- TL ,- TL ,- TL Toplam ,- TL 23

24 F- D İĞ ER FAALİYETLERDEN OLA ĞAN GEL İ R VE KARLAR 1-) 1136 sayıl ı Avukatl ık Kanunu 'nun 27. maddesi gereğince düzenlenen T.B.B.Staj Kredi Yönetmeli ğinin "Kredilerden Arta Kalan Miktar ın Kullan ı m ı" bölümünün dağıt ım esaslar ı baş l ı kl ı 23. maddesi gere ğince vekalet pulu 2001 y ı l ı gelirlerinden ayr ılm ıştır. 5-) Bu kalemde yer alan tutar. birliimize T.Vak ıflar Bankas ı tarafından yap ılan ,- TL ba ğış ile, Birliğimizce bast ırı lan T.B.B.Dergisi d ışındaki diğer yay ınlar sat ışı ve başkaca münferit ba ğışlardan olu şmaktad ır. G- DİĞER FAALOLAĞAN G İDER VE ZARARLAR ( -) Birli ğimizce; Baro levhas ına kay ıtl ı vefat eden avukatlar ile fiilen stajiar ı n ı yaparken vefat eden stajyer avukatlar ın yak ınlar ına ve i ş göremez; olağand ışı zararlara uğrayan avukatlara " 'dan bu yana uygulanmakta olan ölüm yard ı m ı esaslar ına" bağl ı olmaks ızın yap ı lacak yard ımlar ı düzenleyen T.B.B.Yard ı m Yönergesi 01.0I.2003 tarihinden itibaren yürürlü ğe girmi ş bulunmaktad ır. 1-) Söz konusu yönergenin 4.maddesinin (a) fıkras ı gereğince yap ılan yard ım tutar ıd ır. (Ek-4 Tablo) 2-) Söz konusu yönergenin 4.maddesinin (b) f ıkras ı gereğince yap ı lan yard ım tutar ı d ır. (Ek-4 Tablo) 1- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1-) Bu kalemde yer alan tutar, icraya verilen kirac ılar nedeniyle tahsil edilen icra masraflar ıd ır. J- OLAĞANDIŞI G İDER VE ZARARLAR ( -) 1-) Bu kalemde yer alan tutar, geçmi ş dönemde al ınan ancak, bu dönemde iade edilen 1 adet ruhsat ücretini içermektedir 24

25 Tİ)KİYE BAROLAR BİRLİĞİ DÖNEMI BÜTÇE ANALİZİ AÇIKLAMALARI tarihleri aras ında öngörülen bütçe May ıs / 2003 ayında yap ı lacak "Mali Genel Kurul" çal ışmalar ı nedeniyle bütçe değerleri tarihine kadar al ınm ışt ır. Söz konusu döneme ait "Öngörülen Toplam Gelirlerimiz" ek-7 tablo 'da ıı da anla şılaca ğı üzere ,- TL ( + %57 ) fazla olarak gerçekle şmi ştir. Yine bu döneme ait "Öngörülen Toplam Giderlerimiz' ise ek-8 tablo 'dan da anla şılaca ğı üzere ,- TL ( - %29 ) eksik olarak gerçekle şmi ştir. GELtR AÇIKLAMALARI Birlik Kesenekleri Öngörülen tutardan ,- TL (+ %5) fazla olarak gerçekle şmi ştir. Yay ın Gelirleri Öngörülen Yay ın Gelirleri Büyük oranda T.B.B.Dergisi Gelirlerinden olu ştuğu ancak, bu derginin her türlü gelir ve giderinin T.B.B.lktisadi I şletmesi 'ne ait olduğundan söz konusu gelir ve gider tarihinden itibaren Birli ğimiz hesaplar ına dahil edilmemi ştir. Bu nedenle Bütçede öngörülen Yay ın Gelirleri ,- TL ( - %98 ) eksik olarak gerçekle şmi ştir. (Söz Konusu Gelir T.B.B.lktisadi İşletmesi Faaliyet Raporlar ı aras ında yer alm ıştır.) Ba şkaca Gelirler Bu başl ık ad ında yer alan; V Rubsatname Gelirleri Öngörülen tutardan ,- TL ( + %17) fazla olarak gerçekle şmi ştir. Banka Faizleri Öngörülen tutardan ,- TL ( + %78 ) fazla olarak gerçekle şmi ştir. İ Bağış ve Yard ımlar : Bu dönem içerisinden devlet bütçesinden herhangi bir ba ğış ve yard ım al ınamam ışt ır. Bu kalemde görünen bağış ve yard ımlar T.Vak ıflar Bankas ı tarafmdan yap ılan ,- TL ba ğış ile, Birliğimizce bast ırılan T.B.B.Dergisi d ışındaki diğer yay ınlar ın sat ışı ve ba şkaca münferit bağışlardan oluşmaktad ır. Öngörülen tutardan ,- TL fazla olarak gerçekle şmi ştir. 25

26 / Kiralar Öngörülen tutardan ,- TL ( + %27 ) fazla olarak gerçekle şmi ştir. v' Diğer Gelirler Bu bölümde öngörülen Oto Amblemi, Cüppe, Kimlik, ve di ğer sat ışlardan Oto Amblemi, Cüppe ve Rozet kalemleri tarihinden itibaren T.B.B. İktisadi t şletmesi 'ne devredildi ğinden bu kalemlere ait gelirler an ılan tarihten itibaren Birli ğimiz hesaplar ına dahil edilmemi ştir. (Sözkonusu gelirler T.B.B. İktisadi I şletmesi faaliyet raporlar ı aras ında yer alm ışt ır.) tarihine kadar olan cüppe, rozet, amblem gelirleri ile kimlik ve ruhsat gelirleri nedeniyle al ınan a.p.s. gelirleri toplam ı öngörülen tutardan ,- TL ( + %29) fazla olarak gerçekle şmi ştir. Kar şılıklar Bu döneme ait bütçede olas ı bir gelir olabileceği dü şüncesiyle ,- TL öngörülmü ştür. Bu dönemde 1136 say ı l ı Avukatl ık Kanunu 'nun 27. maddesi gere ğince düzenlenen T.B.B.Staj Kredi Yönetmeli ğinin "Kredilerden Arta Kalan Miktar ın Kullan ı m ı" bölümünün Dağıt ım Esaslar ı baş l ı kl ı 23. maddesi gere ğince Vekalet Pulu 2001 Y ı l ı Kesin Flesabmdan ,- TL gelir olu şmu ştur. Bu nedenle öngörülen tutardan ,- TL fazla olarak gerçekle şmi ştir. G İDER AÇIKLAMALARI Yönetim Giderleri Bu dönemde Türkiye Barolar Birli ği olarak gerçekle ştirdiğimiz mesleki ve hukuki konferans, seminer, panel ve di ğer etkinliklerimiz önceki dönemlere oranla art ış gösterdi ğinden öngörülen tutardan ,- TL ( + %30) fazla olarak gerçekle şmi ştir. Personel Giderleri Bu dönemde Avukatl ık Kanunu 'nda yap ılan değişikliklerle Türkiye Barolar Birli ğine verilen görev yükümlülükler nedeniyle çal ışan personel say ı s ında üç kat ına varan artış olmas ına ra ğmen öngörülen tutardan ,- TL ( - O/ç,42) eksik olarak gerçekle şmi ştir. Büro Giderleri Öngörülen tutardan ,- TL ( - %45 eksik olarak gerçekle şmi ştir. Yat ır ım Giderleri Öngörülen tutardan ,- TL (- %54 ) eksik olarak gerçekle şmi ştir. Vergi Resim ve Harçlar Öngörülen tutardan ,- TL (- 0/o47 ) eksik olarak gerçekle şmi ştir. Meslekle ilgili Sos.Yrd. Öngörülen tutardan ,- TL (- %72 ) eksik olarak gerçekle şmi ştir. 26

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK TunK ı (BARO LAR j t 07 OCAK < TÜRI

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI ler Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU LÜ. Hukuk Fakültesi Emekli Ö ğretim Üyesi S TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

AĞUSTOS 2011 ANKARA ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU. Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu. rr.

AĞUSTOS 2011 ANKARA ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU. Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu. rr. rr.; _E" ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu Tüketici Haklar ı Dairesi Ba şkanl ığı AĞUSTOS 2011 ANKARA İÇ İNDEK İLER ÖNSÖZ

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 wi ÏWB^ AT - A TOrn(IY BAPO I TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ ON BEŞİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 9 ŞUBAT 2008 Türkiye Barolar Birliği Yay ınları: 136 Türkiye Barolar Birliği On Be şinci

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı