ANTALYA'DA KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA'DA KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU"

Transkript

1 tmmob ANTALYA makina mühendisleri odası ANTALYA'DA KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 8-9 EYLÜL 2 Cam Piramit - ANTALYA Yayın No: E \ 2 \ 283

2 tmmob ANTALYA makina mühendisleri odası ISBN BU YAPITIN YAYIN HAKKI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI'NA AİTTİR TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Adres : Meltem Mahallesi 3. Cadde 388 Sokak No:2 / ANTALYA Tel : Fax : E-posta : antalyammo.org.tr web : Baskı : Siyah Grafik Matbaacılık Ltd. Şti. Tel & Fax:

3 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 8-9 Eylül 2 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİNE YÖNELİK ULUSLARARASI POLİTİKALAR Tayfun ÇINAR AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Araştırma Görevlisi Özet - Yerel yönetimler maliyesi alanında belediyelerin gelirleri, giderleri, bütçeleri ve yerel kredi piyasalarının nitelikleri üzerine pek çok çalışma bulunmaktadır. Bunlar, genelde küresel sermayeden bağımsız, merkez-yerel çelişkisi ekseninde hazırlanmış çalışmalardır. Son dönemlerde, gelişmiş ülkelerdeki piyasaların doyma noktasına gelmesi karşısında küresel sermaye, gelişmekte olan ülkelerde yeni pazarlar aramaya başlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin kentleşmeye hızla devam etmelerine karşın kentsel altyapılarında ciddi eksiklerinin bulunması da küresel sermayeyi bu alana çeken temel nedenler arasında yer almaktadır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerdeki yerel yönetimlerin varolan kurumsal ve yönetsel örgütlenmeleri ile kentsel altyapı finansmanını karşılamak için başvurdukları geleneksel yöntemler küresel sermayenin istemlerine uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde küresel sermayenin kentsel altyapı finansmanına etkin bir şekilde katılabileceği yapısal işleyişi sağlayacak kurumsal, hukuksal ve akçal düzenlemeler uluslararası platformlarda tartışılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda pek çok uluslararası finans kuruluşunun yerel yönetimler maliyesine kuramsal ve pratik düzeyde duyduğu ilgi de artmıştır. Bu bildiride, küresel sermayenin çıkarlarına uygun olarak hazırlanmış makale ve bildirilerde yerel yönetimler maliyesine ilişkin olarak yer alan yapısal değişiklik önerileri ortaya konularak bunların eleştirisi yapılacaktır. Anahtar Sözcükler - Küreselleşme- yerelleşme- -yerel yönetimler- yerel yönetim maliyesi I. Giriş Son yıllarda yerel yönetimler maliyesine ilişkin yeni ilke ve politika önerileri küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda küresel finans kuruluşlarınca uluslararası platformlarda gündeme getirilerek savunulmaktadır. Yerel yönetimler ve kentsel altyapı finansmanı ile ilgili sunulan söz konusu bildirilerde yer alan ortak varsayım, gelişmekte olan ülkelerin büyük ölçekli akçal kaynak gerektiren kentsel altyapı projelerini küresel sermayenin yardımı olmadan, ulusal düzeyde yürütmeye çalıştıkları politikalarla ve bunların uzantısı kurumsal yapılarla gerçekleştiremeyecekleridir. Bu yüzden 98'li yıllarla birlikte IMF ve Dünya Bankası'nın öncülüğünde özeksel yönetim örgütlenmesinde yürürlüğe konan yapısal uyum politikalarının yerel yönetimler düzeyinde derinleştirilmesi savunulmaktadır. Bazıları spesifik ülke çalışmaları(case study) biçiminde olan söz konusu çalışmalar daha önceleri üzerinde uzlaşmaya varılmış görünen ilkeler bütünü çerçevesinde sunulmaktadır. Bu açıdan yerel yönetimler maliyesi bağlamında bir model önerisi ortaya atılmakta ve bu çerçevede gelişmekte olan ülkelerin yerel yönetimlerinin finansmanına yönelik politikalar üretilmektedir (BIRD/EBELA/VALLICH, 2). II.Yerel Yönetimler Maliyesine Uluslararası Düzeyde ilgi Duyulmasının Nedenleri Küresel sermayenin gelişmekte olan ülkelerdeki kentsel altyapı ile ilgilenmesinin ardında bu alanda ortaya çıkan önemli pazar olanakları yatmaktadır. Son yıllarda uluslararası finans kurumlarınca hazırlanan yazanaklar doğrultusunda Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin önde gelen büyük kentlerinde gerçekleştirilecek yatırım projelerinde hızlı bir artış beklenmektedir. Bu öngörünün maddi temelinde Avrupa Birliği'ne girmeyi amaçlayan aday ülkelerin standartları tutturabilmeleri için kentsel altyapı alanında büyük çaplı yatırım projelerini gerçekleştirmek zorunda olmaları önemli rol oynamaktadır(gurenko/inel/noel, 2: ). Diğer yandan Asya'da dünyanın en kalabalık nüfusa sahip üç ülkesi Çin, Hindistan ve Endenozya eşzamanlı olarak kentleşirken bu ülkelerin kentsel altyapı yatırımlarına gereksinimlerinin arttığı belirtilmektedir. Asya Kalkınma Bankası'nca bu ülkelere yönelik yapılan projeksiyonlara göre, yıllık 28 milyar dolarlık altyapı yatırım projesinin gündeme geleceği tahmin edilmektedir. Yatırım projelerinin bir kısmı ulusal düzeyde gerçekleştirilecek otoyollar, santraller ve telekomünikasyon ağlarını kapsarken önemli bir kısmı su, katı atık, atık su, kent içi ulaşım ve diğer temel kentsel hizmetlerin karşılanmasına yönelik altyapı gereksinimi ile ilgilidir (PETERSON, 2:). Dünyanın hızla kentleşen diğer bölgeleri için de benzer öngörüler yapılmakta, başta Dünya Bankası Yerel yönetimlerle küresel sermaye ve kreditörler arasında bulunan uçurumun aşılarak bağların kurulması için çaba gösterme ve bu konuda eğitim ve benzen işlevleri yerine getirme görevi Dünya Bankası ve onun yan kuruluşu olan Uluslararası Finans Örgütü'ne (IFC) kalmış görünmektedir. Bu açığı kapatmak için Dünya Bankası kuramsal ve pratik konularda yerel yönetimlere yönelik teknik yardım ve borç programlarını destekleyici etkinlikler düzenlemektedir. (DARCHE, 997) 77

4 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 8-9 Eylül 2 olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş kentsel altyapı finansmanına yönelik raporlar hazırlatmaktadır (FERREIRA / KHATAMI, 996). Bu raporlar, küresel sermayenin gelişmekte olan ülkelerdeki kentsel altyapı finansmanına etkin bir şekilde katılmasının önündeki yapısal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik politika önerilerini de içermektedirler. Söz konusu politika önerilerinin ortaya konması, çalışmamız açısından önem taşımaktadır. III.Yeni ilkeler Işığında Borçlanma ve Yerel Kredi Piyasasının Oluşturulması Gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilmeye çalışılan desantralizasyon süreci günümüzde küresel sermaye açısından bazı sorunları ortaya çıkarmış görünmektedir. 98'li yıllardan itibaren uluslararası düzeyde geliştirilen politikalar ışığında, pek çok ülkede özeksel yönetim görev ve yetkilerini yerele bırakırken, bu hizmet alanlarıyla eşdeğer güçte akçal kaynaklarını henüz bunlara aktarmamıştı'r. Yerel yönetimler, mali desantralizasyonun eksik gerçekleştirilmesi nedeniyle küresel sermayenin katılımıyla gerçekleştirilebilecek kentsel altyapı finansmanını akçal kaynak bakımından karşılayabilecek duruma gelememişlerdir (McLURE /MARTINEZ-VASOUEZ, 999). Küresel sermaye açısından buna bağlı bir başka sorun, desantralizasyon süreci öncesi özeksel yönetimin kaynak sıkıntısını borçlanma yoluyla gerçekleştiriyor olmasına karşın yerel yönetimlerin küresel sermayeye uygun kredi verilebilirlik ölçütlerine henüz uygun olmamasıdır. Bu sayılan nedenlerin de etkisiyle küresel sermayenin istemleri doğrultusunda yerel yönetimlerde yapısal değişim arayışları hız kazanmış görünmektedir. Yapısal değişimin ilkelerini ortaya koyma amacıyla hazırlanmış metinlerde belediye gelirleri, giderleri, bütçelemesi, yerel kredi sisteminde reformların yapılması ve belediyenin 'governance' ışığında yönetilmesi savunulmaktadır. Bugün varolan yerel yönetim sisteminin en önemli zaafları arasında ise piyasa şeffaflığının bulunmaması, piyasada yerel kredilerin arz ve talebinde ulusal düzeyde örgütlenmiş yerel yönetim bankaları nedeniyle rekabetin gerçekleşmediği çarpık bir kurumsal yapının bulunması gösterilmektedir. Buna dayalı olarak da yerel yönetim maliyesinin yeniden yapılanmasında piyasa merkezli, governance ilkelerine uygun, şeffaf bir belediyeciliğin gözetilmesi istenmektedir (GURENKO/INEL/NOEL, 2: - 2). Bunun yanı sıra, büyük kentsel altyapı yatırım projelerine girmek üzere yeniden yapılandırılması amaçlanan yerel yönetimlerin söz konusu yatırım projelerini ancak borçlanma yoluyla karşılayabilmelerinin olanaklı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, büyük çaplı kentsel altyapı finansmanının küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda düzenlenebilmesi için merkezi yönetimin yerel yatırımları artık ulusal vergi ve borçlanmalarla karşılamaması gerektiği belirtilmekte, yerel düzeyde gerçekleştirilen hizmetler için sermaye ve borç finansmanının yerelleştirilmesi önerilmektedir. Hızla kentleşen dünyada küresel sermayenin gelişme stratejilerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için belediye kredi piyasaları oluşturulmasının uygun yol ve yöntemleri aranmaktadır.(leigland, 997: -2) IV)Uluslararası Yaklaşımlara Göre Yerel Kredi Piyasasının Amaçları ve Yararları Son yıllarda endüstrileşmiş ülkelerden gelişmekte olanlara doğru büyük çaplı uluslararası sermaye akımlarının yönlendiği görülmektedir. Bunlar, mali serbestleştirmelerle birlikte özellikle Latin Amerika ve bir ölçüde de Asya ülkelerine doğru yönelmiştir. Bu ülkelerce izlenen liberal politikalar sermaye akımlarının bu ülkelere yönlenmesinde önemli etkide bulunmuştur. Ancak küresel sermaye hareketlerinin yöneldiği ülkelerde sık sık finansal krizlerle karşılaşılmış, bazen bu krizler küresel kapitalizmi derinden sarsıcı etkilerde bulunmuştur. Son dönemde ortaya çıkan önemli krizlerden birisi 999 yılında Güneydoğu Asya ülkelerini kapsayan finansal krizdir. Dünya Bankası'nın yan kuruluşu olan Uluslararası Finans Örgütü (IFC) başta olmak üzere, uluslararası finans örgütlerinin Asya Krizi'nden çıkardığı sonuç, gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen özelleştirme ve finansal serbestleştirmelerin yararlı olduğu, ancak bunların küresel kapitalizmin sık karşılaşmaya başladığı krizlerin ortadan kaldırılması için yetersiz kaldığı saptamasıdır (JABRE, 2: 39). Bu saptama, söz konusu ülkelerde ortaya çıkan finansal krizlerin özelleştirme ve finansal serbestleştirme uygulamalarının bir sonucu olduğunun uluslararası finans örgütlerince kabul edilmediğini, aksine bu örgütlerin uluslararası düzeyde hazırlanmış politikaların derinleştirilmesi yönünde öneri ve politika üretmeye devam edeceğini göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan Asya Krizi gibi çok boyutlu krizlerin küresel sermayenin çıkarlarını koruyarak ortadan kaldırılması için ortaya konan 'sihirli' çözüm, gelişmekte olan ülkelerde yerel kredi piyasalarının oluşturulması ve etkin bir biçimde işletilmesidir. Yerel kredi piyasası oluşturulmasının küresel sermaye dışında gelişmekte olan ülkelere de yararlar sağlayabileceği belirtilmektedir. Buna göre, yerel kredi piyasalarının oluşturulması, başta bu ülkelerin kolay 78

5 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 8-9 Eylül 2 borçlanabilmeleri olmak üzere makro ekonomik istikrar ve sürdürülebilirliklerini sağlamaları açısından faydaları olabileceği ileri sürülmektedir (SPAHN, 999). Yerel kredi piyasalarının oluşturulmasıyla faiz oranları ve döviz fiyatlarının düşmesi sağlanabilecek, güçsüz sermaye tabanına sahip fonlar azalacak, böylece mali piyasalarda bu faktörlerin istikrarsızlığından ve piyasaların derinliğinin olmamasından kaynaklanan krizler ortadan kaldırılabilecektir (HARVVOOD, 2:3). Yerel kredi piyasalarının kurulmasının ülkede ekonomik derinliği artırmasının yanı sıra uluslararası sermaye akımlarının beraberinde getirdiği riskleri azaltıcı bir rolü de olabileceği düşünülmektedir. Buna göre, yerel kredi piyasasının varlığının, ülke ekonomisinde ani finansal şokların ve makro ekonomik dengesizliklerin ortaya çıkışını engelleyerek uluslararası sermaye akımlarının ülkeden çıkışını yavaşlatacak bir mekanizma olarak kullanılabileceği ileri sürülmektedir. Kısacası ön koşulları yerine getirilmiş, 'etkin' bir şekilde çalışan yerel kredi piyasasının varlığı ile gelişmekte olan ülkelerin daha istikrarlı ve krizlere daha dayanıklı olabileceği ileri sürülmektedir (HARVVOOD, 2: 4) Uluslararası yaklaşımlara göre, yerel kredi ve bono piyasası kurulduktan sonra 'etkin' bir şekilde işletilmelidir. Ayrıca konut sektörü gibi diğer toplumsal sektörler içinde benzer piyasaların daha sonra kurulup geliştirilebileceği belirtilmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde yerel kredi ve bono piyasalarının ya henüz kurulmuş olmadığı kurulmuş olanların çok yavaş bir hızla geliştiği söylenmektedir. Kısacası bu piyasaların kurulmasının yeterli olmadığı, bu piyasaların etkin bir şekilde işletilebilmesinin önemli ön koşullarının bulunduğu ve bunlar gerçekleştirilmeden istikrarlı bir ekonomik yapıya sahip olunamayacağı savunulmaktadır (JABRE, 2: 4-4). Etkinliğin sağlanması ise küresel sermayenin önünde engel olduğu düşünülen koşulların kaldırılmasını gerektirmektedir. Görüldüğü üzere, gelişmekte olan ülkelerde yerel kredi piyasasının kurulmasını savunan yaklaşım, finansal krizlerin ancak küresel sermayenin önündeki engellerin koşulsuz biçimde ortadan kaldırılmasıyla sona ereceği varsayımına dayanmakta, ulus-devletin temelini oluşturan ve onu yeniden üreten yapısal işleyişi sona erdirmeyi amaçlamaktadır. Bundan sonraki bölümde, uluslararası yaklaşırmlarca gelişmekte olan ülkelere önerilen yerel kredi piyasası oluşturulmasının önünde nelerin önemli birer engel olarak görüldüğü üzerinde durulacaktır. V)'Etkin' Yerel Kredi Piyasası Oluşturulmasının Önündeki Engeller Daha önceleri gelişmekte olan ülkelerde yerel yönetimlerin kentsel altyapı ile ilgili finansman sorunlarını ortadan kaldırmak için ulusal düzeyde çözüm arayışları söz konusu olmuştur. Gelişmekte olan ülkede pek çok ülke, Batı Avrupa ülkelerini örnek alarak yerel yönetim bankacılığı sistemini kurmuştur. Bu model, merkez-yerel çelişkisi temelinde kentsel altyapıların finansmanında büyük ölçüde iç finansmana dayanmıştır. Ayrıca, politik ve ekonomik öncelikler doğrultusunda ülke içindeki kaynakların kentsel altyapıya dönüşümü sağlanmaya çalışılmıştır. Bu modelin gelişmekte olan ülkelerde ulusal devletlerin gelişimi aşamasında ulusal sermaye birikiminin sağlanmasına da katkısı olmuştur. Ancak, ulusal düzeyde örgütlenmiş, büyük ölçüde kamu kredileri ile iç kaynaklara dayanan bu sistem, artık küresel sermayenin gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirmeyi planladığı büyük çaplı kentsel altyapı yatırımlarına uygun koşullarda girmesinin önündeki en önemli engel olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yüzden uluslararası yaklaşımlar, ulusal düzeyde örgütlenmiş yerel yönetim bankalarının yerine küresel sermaye açısından 'etkin' işleyen yerel kredi piyasalarının oluşturulmasını ve örgütlenmesini istemektedirler (PETERSEN/CRIHFIELD, 2). Uluslararası yaklaşımlarca, çok az sayıda ülkede büyük çaplı altyapı finansmanını karşılayabilecek koşullarda, sağlam yerel kredi piyasası bulunduğu söylenmekte ve pek çok gelişmekte olan ülkede yerel yönetimlerin halen kredi için ulusal düzeyde örgütlenmiş borç vericilere dayandığı belirtilmektedir. Dünya Bankası uzmanlarının yaptığı bir çalışmaya göre, gelişmekte olan ülkeler arasında 5'den fazlasında belediyelere borç verilmesi için özel kredi kurumu kurulmuştur. Hemen her zaman bu kredi kuruluşlarının gönüllü tasarrufçulardan toplanan forvları kentlerde gereksinim duyulan yatırım harcamalarına kanalize etmeyi sağlayacak, borçlanmayı sürdürülebilir kılacak yerel kredi piyasalarının oluşturulmasına yönelik girişimleri örgütlemesi beklenmiştir(peterson, 996). Ancak çok az ülkede bu geçiş başarı p uluslararası finans örgütlerinin istediği belediye kredi piyasasının temelleri atılabilmiştir. Hemen hiçbirinde rekabetçi belediye kredi piyasası oluşturulması sağlanamamıştır. Belediye fonları ile yerel yönetim bankalarının kendilerini monopol kurumlar olarak örgütlemeleri ve belediye kredi piyasasına özel sektör fonlarının girişine direnç göstermeleri küresel sermayenin tepkisini çekmektedir. Bu direnç, küresel sermayenin gelişmekte olan ülkeye istediği koşullarda girişine engel olmaktadır. (PETERSON, 2:3) Bu açıdan, Dünya Bankası uzmanları yerel 79

6 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 8-9 Eylül 2 yönetim bankalarının gelişimini ve sistem içindekini yerini şu şekilde tanımlamaktadırlar: "Dünyanın pek çok yerinde belediyelere borç verenler için finansal sektörde yaşanan rekabet görece yeni bir olgudur. Şimdiye değin yerel yönetim finansmanı için özel finansman döngüleri oluşturulmaktaydı. Örneğin Batı Avrupa'da küçük yatırımcıların küçük birikimleri tasarruf sandıkları yoluyla belediye yatırımlarına kanalize edilmeye çalışılmıştır. Bazı ülkelerde ise yerel yatırımları finanse etmek için, piyasa faiz hadlerinden düşük oranlarda faiz hadleriyle kredi sağlamak amacıyla kurulmuş belediye bankalarından yararlanılmıştır. Uzun vadeli yatırımları karşılamak üzere benzer kapalı devre kredi döngüleriyle kredi finansmanı küçük ve orta büyüklükte işletmeler, tarım ve konut sektörleri gibi alanlarda da bugüne değin kullanılmıştır. Gelişmiş ülkelerde, piyasadan yalıtılmış bu tür kamusal kredi mekanizmaları büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Ancak gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda belirli bir sektöre özgü kapalı devre kamusal kredi sağlama döngüsü devam etmektedir. Belediye kredileri de özel olarak ülke düzeyinde gerçekleşen kredi piyasasından ayrılmış, belediyelere bu iş için uzmanlaşmış kamu kurumlarınca ya da kamu denetimindeki özel sektör monopollerince kredi sağlanmıştır. Böylece bu kurumların piyasadan bağları büyük ölçüde kopmuştur."(peterson, 2:) "Bu uygulamalarda krediler büyük ölçüde merkezi yönetim tarafından dağıtılmaktadır. Piyasa faiz hadlerinin altındaki oranlardan belediyelere verilen kredilere talep büyük olduğundan bu alanda kullanılan tasarruflar talebi karşılamamaktadır. Merkezi yönetim kurumları böylece piyasa faizlerinin altındaki oranlardan verilen kredilerin hangi belediyelere verileceğini "seçme" yoluyla belirlemektedir. Brezilya, Hindistan, Pakistan, Türkiye ve benzer ülkelerde merkezi yönetimler 98'lerin ortalarına değin, ekonomilerindeki tüm kredi akışının üçte ikisini yönetmekteydiler. Yakın zamanlarda gerçekleştirilen mali sektör reformları merkezi yönetimin kredileri yönlendirmedeki rolünü azaltmış, yatırım bankacılığı alanını özel sektörün rekabetçiliğine bırakmıştır. Ancak yine de, bu reformlarda belediye kredi kuruluşları görece dokunulmadan varlıklarını sürdürmüşlerdir." (PETERSON, 2: 2). Görüldüğü üzere, belediyelerin piyasa dışından piyasa faiz hadlerinin altında faizle kredi sağlamaları küresel sermayenin rekabet edebilirliğini ortadan kaldırdığından, bu yönteme son verilmesi çok açık biçimde talep edilmektedir. Daha da önemlisi, merkezi yönetimin ulusal ekonomik düzenleme önceliklerini sağlamak ve ölçüsüz borçlanmayı önlemek için yerel kredi piyasasını düzenlemeye yönelik güçlü ve meşru bir müdahale potansiyelinin varlığı uluslararası yaklaşımlarca olumsuzlanmakta ve ulusal hükümetin piyasaya müdahale ile elde etmek istediği koşulların ancak piyasa koşullarının daha da yaygınlaştırılmasıyla sağlanacağı ileri sürülmektedir. Bu yaklaşıma göre, piyasanın alternatifi bir belediye bankası sistemi yerine, özel sektörün yer aldığı belediye kredi sistemi bugün varolan sorunları ortadan kaldırmakta daha etkili olacaktır. Yerel yönetimlere borç veren kamu kuruluşları öncelikle özel sektörün dahil olduğu belediye kredi sisteminin kurulmasına yönelik çaba göstermeli, bu alanı özel sektöre bırakmalıdır. Kamu kuruluşları özel sektörün sağlayamayacağı hizmetler alanına kanalize olmalıdır. Ödünç veren özel sektör kuruluşları yerel yönetimlere borç verecek olgunluğa eriştiklerinde bu alan kamu yönetimince özel sektöre terk edilmelidir (PETERSON, 2: 3). Uluslararası yaklaşımlara göre, merkezi otoritenin yerel yatırım kararlarının alınması süreçlerinde ve yerel kredi dağılımında sahip olduğu yetkileri hemen terk etmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlere doğrudan özel kredi piyasalarına başvurma olanağının tanınması, yerel yönetimlerin ancak borçlarını geri ödeme ve yerel seçmenlere karşı hesap verme yükümlülüğü ile sınırlı olmaları, mali yerelleştirmenin en önemli adımlarından birisi olarak gösterilmektedir. Yukarıdaki alıntılardan açıkça ortaya çıktığı üzere, uluslararası yaklaşımların en önemli eleştiri hedefi, ulusal düzeyde örgütlenmiş yerel yönetim bankalarının varlığıdır. Bunların varlığı ya da gücü ortadan kaldırılmadan belediyelere piyasalardan kredi verilmeyeceği söylenmekte, belediyelerin kredi verilebilir olmaları için öncelikle söz konusu yerel yönetim bankalarının ortadan kaldırılması istenmektedir. Ulusal düzeyde örgütlenmiş belediye kredi kuruluşları ortadan kaldırıldıktan sonra, belediyeler ve onlara bağlı şirketler tarafından tahvil çıkarılıp satılabilecek, yerel kredi ve bono piyasalarının geliştirilmesi sağlanabilecektir. Söz konusu yapısal değişikliğe ilişkin politika önerilerinin birincil hedefi, yerel yönetimlerce kamu hizmeti olarak gerçekleştirilen kentsel hizmetlerin finansman biçimini değiştirerek bunların kamusal içeriğini değiştirmeye çalışmaktadır. Bu hizmetlerin özel sektörün ve asıl önemlisi yabancı ve ulusaşırı şirketlerin tekeline bırakılmasının önünü açmak içinse ulusal örgütlenmeye sahip yerel yönetim bankacılığı ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bunun yerine konmak istenen mekanizma ise yerel kredi piyasasıdır. 8

7 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 8-9 Eylül 2 VI)Uluslararası Yaklaşımlara Göre 'Etkin' işleyen Yerel Kredi ve Bono Piyasasının Kurulma Koşulları Bugün yerel yönetimlerin finansmanında Batı Avrupa'dan alınmış modelin ortadan kaldırılması gerektiği ileri sürülmektedir. Bunun yerine küresel sermayenin akışına daha uygun koşulları içeren Amerikan modeli uluslararası finansman örgütlerince savunulmaktadır. Bu durumun ortaya çıkışında Batı Avrupa'daki modelin de artık dönüşmüş bulunmasının etkisi bulunmaktadır. Batı Avrupa'da tarihsel süreç içerisinde toplumsal koşullara uygun biçimde ortaya çıkmış modele göre, kurumsallaşmış belediye bankaları verdikleri kredilerin çoğunluğunu uzun dönemli banka kredileri yoluyla sağlamaktadır. Ancak kamusal kredi temeline dayalı sistem süreç içinde bankaların özelleştirilmesi yoluyla dönüşmüş, bugün Batı Avrupa'da belediye bonoları satışıyla belediyelerin borçlanması yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Böylece, belediye bonolarına dayalı sistem Avrupa'da da sağlam bir zemin kazanmaya başlamış ve bazı iskandinav ülkelerinde olduğu gibi belediye kredi piyasasının önemli bir ayağını bu sistem oluşturmaya başlamıştır. Özetle söylenecek olursa dünyada gelişmiş ülke blokları arasında Batı Avrupa'da geliştirilen model büyük ölçüde ABD ve Kanada merkezli belediye kredi ve bono piyasası yoluyla borçlanma sistemine yakınlaşmıştır. Proje finansmanı yönteminde de Avrupa Bankaları, Japon finansman kuruluşlarıyla birlikte ABD tipi ücretii yollar ve su özelleştirmeleri gibi altyapı projelerinin ana finansörleri haline gelmişlerdir (DAHER, 997; PETERSON, 2: 9). Bu bağlamda, önde gelen uluslararası finans örgütleri ABD merkezli belediye kredi ve bono piyasası modelini gelişmekte olan ülkelere ihraç etmek istemektedirler. Uluslararası yaklaşımlarda ABD belediye bono piyasasının idealize edilmiş şeması yer almaktadır.(leigland, 997:2; KOLKER, 2:4) Bu koşulların gelişmekte olan ülkelerde de oluşturulması yönünde girişimler söz konusudur. Gelişmekte olan ülkelerde yerel kredi ve bono piyasasının kurulmasının en başta gelen koşullan arasında yasal çerçevenin iyi kurulması gerekliliği belirtilmektedir. Buna göre, güvence yasaları, iflas kanunları ve diğer borçlanmayı yeni koşullara göre düzenleyen ve piyasanın devamlılığını sağlayacak mevzuatın hazırlanıp işler hale getirilmesi istenmektedir (HARVVOOD, 2: 6). Etkin yerel kredi piyasalarının oluşturulabilmesi için başka alanlarda da geniş çaplı reformların gerekli olduğu belirtilmektedir. Bu açıdan öncelikle belediyenin gider ve gelirlerinde yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği savunulmakta, bu yeni düzenlemelerin ortaya çıkaracağı belediye tipi, uluslararası yaklaşımlarca 'kredi verilebilir belediye' olarak adlandırılmaktadır. VII)Kredi Verilebilir Belediye Yeni ilkeler ışığında, uluslararası kredi kuruluşlarının uzmanlarınca belediyelerin istikrarlı borç ödeyiciler olabilmeleri için daha önceleri özel piyasalar için kullanılan bazı ölçütlerin belediyecilik bağlamında da kullanılmaya başladığını görmekteyiz. 'Kredi verilebilir belediye' kavramıyla belediyeler kamusal bir kurum olmaktan çıkartılıp yaptığı yatırımlar ve sunduğu hizmetlerle bir şirket olarak sunulmaktadır. 'Kredi verilebilir belediye' iki temel özellik etrafında tanımlanmaktadır. Buna göre yerel yönetim, hem borçlarını ödeme gücüne, hem de borçlarını ödeme isteğine sahip olmalıdır. Bu açıdan belediyenin kendine ait bir gelir kaynağına(özgelirler) sahip olması gereklidir. Yapılacak yeni düzenlemelerle ve yeni kurulacak sistemle belediyeler yerel vergiler ve hizmet harçları yoluyla kendisine ait gelirleri düzenli bir biçimde sağlayabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Böylece belediye borçlarını düzenli bir şekilde geri ödeme kapasitesine sahip olabilecek ve piyasa koşullarında mali kuruluşlardan borç alabilecektir(inel, 999: 4-5). Geniş tabanlı belediye kredi piyasası oluşturulabilmesi ve kredi verilebilir belediyelerin geliştirilmesi için ulusal hükümetin yerel yönetim gelirlerini istikrarlı hale getirmesi gerektiği söylenmektedir. Bu yolla hem belediye yöneticileri hem belediyeye potansiyel borç vericiler, belediyelerin borçlarını geri ödeme kapasitelerini göz önünde tutarak daha gerçekçi değerlendirmeler yapabilecekleri söylenmektedir. Bu açıdan belediyelerin finansman yapılarını standardize edilmesine gereksinim duyulmaktadır. (PETERSON, 2:3). VIII)Uluslararası Yaklaşımların Getirdiği Güvence Sistemleri Uluslararası finans kuruluşlarının savunuculuğunu yaptığı yerel yönetimler maliyesi ile ilgili reform önerileri, büyük ölçüde küresel sermayenin yatırdığı paraların geri dönüşünün sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. Bu amaca bağlı olarak, belediyelerin daha istikrarlı ve 'kredi verilebilir' olmaları için gelir ve gider yapılarında önemli değişikliklerin yapılması gerektiği söylenmektedir. Yeni ilkeler yerel yönetimlere borç verilen paraların en risksiz biçimde geri dönüşünü sağlamayı öngörmektedir. Buna 8

8 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 8-9 Eylül 2 dayalı olarak küresel sermaye açısından çeşitli güvence sistemlerinin belediyelerin gider ve gelir düzenlemelerinde yer alması istenmektedir. Bundan sonraki bölümde uluslararası finans kuruluşlarının uzmanlarınca savunulan bu güvencelerin niteliği ve yerel yönetimleri salt küresel sermayeye karşı sorumlu hale getirmeyi amaçlayan reform önerilerinin içeriği ortaya konmaya çalışılacaktır. )Uluslararası Yaklaşımlara Göre Belediye Gelir Yapısı Yerelleştirme stratejisine göre, yerel yönetimler düzenli gelirlere sahip olmalı, gelecekteki olası gelirlerini önceden tahmin edebilmelidirler. Ayrıca alınan borçlar için sağlam güvenceler gösterebilmelidirler. Bu sistemle yerel yönetimler maliyesinde köklü felsefe değişiklikleri önerilmektedir. Uluslararası yaklaşımların çok teknik olarak sunmaya çalıştığı bütçe düzenlemelerine yakından bakıldığında bunların gerisindeki küresel sermayenin çıkarlarını en üst düzeyde koruma kaygısının bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Küresel sermayenin çıkarlarını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen örnek bir yerel yönetim bütçesi burada ele alınarak uluslararası yaklaşımların gelişmekte olan ülkelerdeki yerel yönetimleri nasıl araçsal olarak gördükleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda hem yerel yönetimlerin yerine getirdiği hizmetlerin finansman yöntemlerinin değiştirilme çabasının ardındaki nedenler hem de yerel yönetimlerin bir şirket gibi yapılandırma hedefi ve bu yönden kamu hizmeti kavramının rafa kaldırılma süreci uluslararası yaklaşımların metinlerinden alıntılarla incelenecektir. Ancak birbirini tamamlayan bu sistemin anlatılması ve küresel sermayenin bundan beklediği yararları ortaya koymak için bundan sonraki bölüm doğrudan alıntılar biçiminde ilerleyecek, eleştiriler daha sonraki bölüme bırakılacaktır.2 TABLO:Örnek Belediye Bütçesi. Belediye Bütçesi (Genel Fonlar) *Yerel Yönetim Cari Bütçesi (=)Cari Gelirler v > Özgelirler >Genel Bütçe Vergi Gel. Ayrılan Paylar > Özeksel Yönetimden Transferler (-)Personel Harcamaları (-)işletme Harcamaları (=)lşletme Tasarrufları 'Yatırım Harcamaları Bütçesi (=)İşletme Tasarrufları (+)Kullanıcı harçları (+)Mülk Satışları (+)Özek Yönetim Yardımları (+)Borçlanma ve Bono Gelirleri (-)Yatırımlar (-)Borç Geri Ödemesi 2.Fonlar(Özel Fonlar) a)genel Gelirler Her belediye, personeline ya da kentsel hizmetlerin dağıtımına yönelik harcamaların yapılması için belirli bir gelire gereksinim duymaktadır. Böyle bir belediye çeşitli harç ve vergilerle bu giderlerini karşılayabilmelidir. Yerelleştirilmiş mali sistemde, bütçenin hem gelir hem de gider yönü yerel yönetimin denetiminde olmalı, sınırlamalar sadece yerel seçmenlerin tercihine bağlı olmalıdır. Belediye yerel vergileri yükseltebilmen, bütçesinin dengesini sağlayabilmesi için gerekiyorsa genel harç ve diğer cezaların miktarını artırmalıdır. Belediye açısından bir başka seçenek, cari harcamalarda önemli bir kalem olan belediye personelinin ücretlerini dondurmak, uç durumlarda bazı yerel kamu hizmetlerinin sağlanmasını durdurmak olabilir (PETERSON, 2:7). Böylece, yerel bütçelerin cari kısımlarında bir artı meydana getirilebilmektedir. Amerikalı analizcilerin "işletme fazlası"(operating surplus), Fransızların "yönetim tasarrufu" dedikleri, personel hizmetleri veya kentte daha önce yerine getirilen bazı belediye hizmetlerinden vazgeçmek yoluyla elde edilen bir artı kaynak ortaya çıkmaktadır. Bu artı kaynak yukarıdaki örnek bütçede "işletme tasarrufu" başlığı altında gösterilmiştir, işletme bütçesinde "tasarruf" ya da "fazla" olarak gösterilen kalem, sermaye yatırım bütçesine taşınmaktadır. Böylece bu kalem bu ikinci alt başlıktaki yatırım harcamalarında veya borçların geri ödenmesinde kullanılabilir hale gelmektedir. Sermaye yatırım bütçesinin gelir bölümü belediye mülklerinin satışı, yönetimlerarası yardımlar, hizmetleri kullanacaklardan elde edilecek katılım payları ve benzeri gelirlerle daha da büyütülebilir. Ayrıca, uzun dönemli yeni borçlanmalar, yatırım harcamaları bütçesinin gelirlerinin miktarını artıracaktır. Tüm bu bütçe kalemleri ve birbirleriyle ilişkileri örnek bütçede gösterilmiştir. Bütçede gelirler(+), giderler ise (-) olarak yer almıştır(peterson, 2:7-8). Borçtan genel olarak sorumlu olma, gelişmiş olan ülkelerde yerel borçlanmada en çok rastlanan durumlardan birisidir(daher, 997). Borçlanan belediye zaman sürecinde borcunu geriye ödeyebilmek için genel bütçesinin hem gelir, hem de gider tarafında gerekli tüm önlemleri alacağını 2 Bu tablo Standars&Poors ve diğer kurumlarca yerel yönetimlere önerilen bütçeleme sistemlerinden birisidir. (PETERSON, 2:6-7). 82

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar:

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: IV - ÖZELLEŞTİRME ŞUBAT 1994 TÜGİAD, " YES " Avrupa Genç İşadamları

Detaylı

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI SOSYAL GÜVENLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik Metal-İş

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR * Giriş Dünyayı saran küreselleşme olgusu, başta ekonomik olmak üzere uluslarüstü yepyeni yapılanmaları ortaya çıkaran bir

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN KULLANDIĞI ULUSLARARASI KREDİLER ve ÇEVRE (IMF ve Dünya Bankası) Doktora Tezi Tülay KORKMAZ Ankara-2003

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI Mustafa GÜL 1- GİRİŞ Türkiye nin 1960 lı yıllarda 21 milyon olan toplam nüfusunun % 25 i, 1980 lerde 50 milyon olan toplam nüfusun % 38 i, 2000 nüfus sayımı sonuçlarına

Detaylı

KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ

KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ Danışman Doç. Dr. İbrahim

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBE VE RAPORLAMA SİSTEMİNİN KAMU MALİYESİ YÖNETİMİNDE ÖNEMİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBE VE RAPORLAMA SİSTEMİNİN KAMU MALİYESİ YÖNETİMİNDE ÖNEMİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBE VE RAPORLAMA SİSTEMİNİN KAMU MALİYESİ YÖNETİMİNDE ÖNEMİ Avrupa

Detaylı

Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye deki Uygulamaları

Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye deki Uygulamaları YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye deki Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ

İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ Yücel AYRIÇAY 1 Uğur YILDIRIM Abstract Hausing as being one of the most important necessities of human beings,

Detaylı

Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz

Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1231-1244 Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz Global Keynesianism and Global Economic Crisis M. Oğuz ARSLAN 1 ÖZET Hızlanan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı