Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý."

Transkript

1 (Ç.HAK:516) BBP den iktidara tepki Artýk yeter! 25 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Erdal Özkan Hizmetlerimiz konuþuyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart seçimlerinin yerel seçim olmaktan çýktýðýný belirterek, "Böyle olunca ne yaptýðýmýz parklarý, ne yollarý nede sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi konuþtuk. Biz sustuk bu þehirde eserlerimiz konuþuyor. Biz lafa deðil, icraata bakarýz" Ercan Daþdan, Gýda Toptancýlar Sitesi nde seçim turu yaptý. AK Parti ve CHP boþuna çýrpýnýyor * HABERÝ 8 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý. Beke den güzel haber Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epcim, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýlarý Ünal Demiray ve Bülent Kankurdan, mülkiyeti Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde bulunan Beke Kaplýcasý sondaj çalýþmalarýyla ilgili olarak son durumu yerinde görmek üzere bir teknik inceleme gezisi gerçekleþtirdi. AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým Hainliði hazmedemeyiz AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, "Kökü dýþarda olan ve bu millete casusluk yapanlarý hazmetmemiz mümkün deðil. Milletimiz oynanan oyunlarýn, yamuklarýn ve yuvarlaklarýn da farkýnda." * HABERÝ 9 DA Göç veren 47 il arasýndayýz Alaca Devlet Hastanesi dahiliye servisinde görevli hemþirenin evinde ölü bulunmasý üzerine soruþturma baþlatýldý. * HABERÝ 5 DE MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, 30 Mart seçimleri öncesi iddialý konuþtu. Daþdan, "Çorum hem AKP'yi, hem de CHP'yi gözden çýkarmýþ. Ýkisi de boþa çýrpýnýyor" * HABERÝ 4 DE CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Âþýk Mahsuni Þerif Parký'nda miting düzenledi. Türkçe Olimpiyatlarý ný CHP yapacak Esnafýmýz yalnýz deðil * HABERÝ 6 DA Mecitözü nen Beke Kaplýcasý nda yapýlan sondaj sonuçlarý sevindirdi. * HABERÝ 5 DE Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Adayý Özkan Þanal, Mayýs ayýnda yapýlacak olan birlik seçimleri öncesi çalýþmalarýný sürdürüyor. Türkiye'de döneminde 2 milyon 534 bin 279 kiþi yaþadýðý yeri deðiþtirirken, rakamsal olarak en fazla göç alan þehir yine Ýstanbul oldu. Söz konusu dönemde 81 ilin 47'si net göç verdi. * HABERÝ 2 DE Evinde ölü bulundu Büyük Birlik Partisi (BBP) Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Merhum liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu nun þehadetiyle ilgili soruþturma neticesinin biran önce kamuoyuna açýklanmasýný bekliyoruz * HABERÝ 10 DA Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Adayý Özkan Þanal, Mayýs ayýnda yapýlacak olan birlik seçimleri için * HABERÝ 7 DE Çorum 82 projeyle dördüncü Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, 12. Proje Baþvuru Çaðrý Döneminin sona erdiðini açýkladý. * HABERÝ 14 DE Saadet Partisi (SP) Ýl Yönetimi, geçtiðimiz Pazar günü 'Sevgi, Barýþ ve Kardeþlik Yürüþü' Sevgi için yürüdüler * HABERÝ 12 DE

2 2 SALI 25 MART 2014 Emlak Vergisi çok diyenlere Külcü'den yanýt Bir okur Çorum Belediyesi'nin emlak vergisine yaptýðý zammýn orantýsýz olduðunu belirtmiþ, ardýndan az bir miktarda maaþ artýþýna karþýn emlak vergilerinin yüzde yükseldiðini hatýrlatmýþ. Önce okur notunu aktaralým; "Mustafa Bey emlak vergisi artýþýndan bilginiz vardýr sanýyorum. Ama vatandaþýn bilgisi yok, eðer köþenizde bu konuyu yayýnlarsanýz vatandaþ da öðrensin. Bu kadar bir artýþýn altýndan nasýl kalkacak bu millet. Az bir miktar maaþ artýþýnýn olduðu bu memlekette yüzde emlak vergisi artýþýnýn bir açýklamasý var mýdýr acaba? Mevzuyu daha önce Hakimiyet'te bir kaç kez gündeme getirip esnaf ve vatandaþýn eleþtirilerini aktardýk. Tartýþmalar en son belediye meclisi toplantýsýnda gündem oldu. Seçim sathý mahalline girince de Muzaffer Külcü, en son meclis toplantýsýnda mevzuya dair açýklama yapmýþtý. sýcaklýðýný korudu. Emlak vergisindeki artýþla ilgili Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün savunduðu cevabý tekrarlamakta fayda var; Ýþte o savunma; "Gazi Caddesi'nde 100 metrekarelik bir dükkanýn emlak vergi beyan deðeri 100 bin TL olarak gösteriliyor ve vergisi bin TLolarak ödeniyor. Ancak orada bir satýn alma ya da kamulaþtýrma çalýþmasý yapacaðýnýz vakit, Bafra Kýzýlýrmak Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri Çorum da ihtiyacý bulunan öðrencilere kitap yardýmý yaptý. Kitaplar Çorum Il Milli Eðitim Müdürlüðüne gönderildi. Yardým kampanyasýna koordinatörlük yapan Enes Edis, Kampanyaya katýlan bütün öðretmen ve öðrencilere teþekkür ediyorum. Bizleri yalnýz býrakmayan ve deðerinin 2 milyon TL olduðunu görüyorsunuz. Arsa deðeri olarak 200 bin TLgösterilen bir alanda, her bir daire en az 250 bin TL'den satýlabiliyor. Vergisini öderken, 200 bin TL üzerinden alt yapý katýlým payý ödeniyor. Fakat oraya verilen alt yapý yatýrýmlarý, düþük emlak vergi beyanlarýndan oluþan vergilerle karþýlanamýyor. Bu vatandaþlýk hukuku ve devlete karþý olan ödevler açýsýndan hakkaniyete uygun deðil. Biz vatandaþtan su parasý olarak tahsil ettiðimiz paralarla, kimsenin kapýsýnýn önüne asfalt dökemeyiz. Kullanan öder prensibi burada önem kazanýyor. Fatih Caddesi üzerine bina yapýlmýþ, altý Çorumlu hoþgörü ve anlayýþ insaný Agah Kafkas Etimesgut ta düzenlenen Çorumlular Buluþmasý na katýlan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ço- Agah Kafkas, Etimesgut ta düzenlenen Çorumlular Buluþmasý na katýldý. rum insaný hoþgörünün, di. hoþgörü ortamýnýn birlik ve beraberlik anlayýþýn insanýdýr. de- Çorum insanýnýn duygusunun her zaman bir adým önde olduðunu ifade eden Kafkas, Ankara da bulunan Çorumlular ýn, Çorum daki Çorumlular dan fazla olduðunu belirterek, Çorumlular eskiden Ankara ya geldiðinde kapýcýydý, ameleydi ama þimdi hayatýn her alanýnda görev almaktadýr. Çorum insaný hoþgörünün, anlayýþýn insanýdýr. diye konuþtu. Etimesgutlu Çorumlular ýn dertlerini de dinleyen Kafkas a ilgi oldukça yoðundu. Bafra dan Çorum a kitap Bafra Kýzýlýrmak Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri kitap yardýmý yaptý. bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen Hüseyin Özdað ve Eyübe Özdað öðretmenlerime ayrýca teþekkür ediyorum. Bir sonraki hedefimiz Bafra Kaymakamlýðýmýzýn yaptýðý kitap yardýmý kampanyasýna yine öðretmen idareci ve öðrencilerimizin desteðiyle elimizden geldiðince destek olmaktýr. (CÝ- HAN) Emlak vergilerinde yaþanan artýþa dair okur eleþtirisi üzerine Baþkan Külcü nün cevabýný tekrarlamakta fayda var. dükkân, giriþ yandan verilmiþ, her bir dairesi caddeye bakýyor diyerek 250 bin TL'den satýlýrken, sýra vergiye gelince ara sokak baz alýnarak hesaplar yapýlmaya çalýþýlýyor. Kimi yerlerde % bin, hatta % beþ bin olarak Türkiye'de döneminde 2 milyon 534 bin 279 kiþi yaþadýðý yeri deðiþtirirken, rakamsal olarak en fazla göç alan þehir yine Ýstanbul oldu. Söz konusu dönemde 81 ilin 47'si net göç verdi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerinden yaptýðý derlemeye göre, göç alan þehirler arasýnda ekonomik geliþmiþliði daha yüksek olan büyükþehirler baþý çekerken, bu illerin baþýnda her zaman olduðu gibi Ýstanbul geldi. Ýstanbul'u, sýrasýyla Ankara, Ýzmir ve Antalya izledi. yapýlan düzenlemeler varken, kimi yerlerde hiç artýrým olmayan, % 3, % 5 artýrým olan yerler var. Bardaðýn sadece boþ tarafýna bakarak deðerlendirme yapýlmamalý." döneminde 81 ilin 47'si net göç verdi. Çorum göç veriyor döneminde 81 ilin 47'si net göç verdi, 34'ü net göç aldý. Söz konusu dönemde Ýstanbul'a 437 bin 922 kiþi yerleþirken, 371 bin 601 kiþi de ayrýldý. Böylece, Ýstanbul'un net göç rakamý 66 bin 321 oldu. Ýstatistiklere göre net göç veren kiþiler arasýnda Çorum da bulunuyor döneminde 532 bin 80 nüfuslu Çorum 17 bin 73kiþi göç aldý. Çorum dan göç eden kiþi sayýsý ise 21 bin 460. Net olarak 4 bin 387 kiþi göç etti. Net göç hýzý binde 8,2. (AA) Gelir beyannamesi için son gün Gerçek kiþilerin 2013 yýlý içinde elde ettiði kazanç ve Gerçek kiþilerin 2013 yýlý içinde elde ettiði kazanç ve iratlar için beyanname verme süresi bugün sona erecek. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükelleflerin, 2013 yýlýndaki ticari, zirai, ücret, serbest meslek kazançlarý ile gayrimenkul sermaye iratlarý, menkul sermaye iratlarý ve diðer kazanç ve iratlarýna iliþkin yýllýk Gelir Vergisi beyannamelerini yarýn mesai bitimine kadar vermesi gerekecek. Söz konusu beyannameler üzerinden tahakkuk eden Gelir Vergisinin ilk taksiti bu ayýn sonuna kadar, ikinci taksiti ise Temmuz ayýnýn sonuna ka- iratlar için beyanname verme süresi bugün sona erecek. dar iki eþit taksitte ödenecek. Mükellefler, ödemelerini vergi tahsiline yetkili banka þubelerine, baðlý bulunulan ver- dairesine cek.(aa) gi dairesine ve baðlý bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi þartý ile herhangi bir vergi yapabile- (Ç.HAK:646)

3 SALI 25 MART

4 4 SALI 25 MART 2014 AK Parti ve CHP boþuna çýrpýnýyor MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, 30 Mart seçimleri öncesi iddialý konuþtu. Daþdan, "Çorum hem AKP'yi, hem de CHP'yi gözden çýkarmýþ. Ýkisi de boþa çýrpýnýyor" Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaretlerini sürdüren MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, "AKP ve CHP Çorum'da boþa çýrpýnýyor. Çorum halký her iki partiyi de defterden silmiþ." Dedi. Daþdan, 30 Mart'ta kazananýn hem Çorum, hem de MHP olacaðýný belirterek, Çorum'da tertemiz bir dönem baþlayacaðýný ifade etti. Yaklaþýk 5 aydýr halkýn arasýnda dolaþtýklarýný, esnaf ziyaretleri yaptýklarýný hatýrlatan Daþdan, gerek AKP'ye ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, gerekse CHP'nin ithal Adayý Kenan Nuhut'a karþý vatandaþlarýn büyük tepki içerisinde olduðunu gözlemlediklerini iddia etti. týk. Halkýmýzýn bize göstermiþ olduðu sýcakkanlýlýk, ilgi alaka bizi son derece mutlu ediyor. Vatandaþlarýmýzla bütünleþmiþ durumdayýz. Onlarýn güvenini ve takdirini kazanmak gurur vericidir. Ýnþallah 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra tüm halkýmýza hizmetin en güzelini sunarak, MHP belediyeciliðinin farkýný ortaya koyacaðýz" Toptancýlarýn sorunlarýný dinledi MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, PTT Baþmüdürlüðü nü ziyaret etti. AKP liler Külcü ye, CHP liler Nuhut a oy yok diyor Ercan Daþdan, Gýda Toptancýlar Sitesi nde seçim turu yaptý. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda vatandaþlarýn kendilerine ilginç konular anlattýðýný belirten Daþdan, "Birçok AKP'li Muzaffer Külcü'ye oy vermeyeceðini söylüyor. Ayný þekilde birçok CHP'li de eski Demokrat Partili Kenan Nuhut'a oy vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Hal böyle iken hem AKP, hem de CHP boþa çýrpýnýyor. Çorum halký AKP ve CHP'yi defterden silmiþ" diye konuþtu. 'Çorum halký kararýný verdi, MHP diyor Çorum halkýnýn 30 Mart öncesi kararýný verdiðini savunan Daþdan, pazar akþamý Çorumlular'ýn MHP'de birleþerek ne CHP'nin içine yerleþtirdiði Kenan Nuhut'a ne de þaibeli baþkana geçit vermeyeceðini iddia etti. Daþdan, artýk Çorum'un ciddi anlamda bir arýnmaya ihtiyacý olduðunu belirterek, "30 Mart'ta Çorum'da temiz, þeffaf, dürüst bir yönetim iþbaþýna gelecek. Artýk Çorum þaibelerle anýlmayacak" de- Daþdan, toptancý esnafýna projelerini anlattý. di. dir' 'Derdiniz derdimiz- Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnafla buluþtu. Belli bir plan ve program dâhilinde seçim çalýþmalarý yapan Daþdan, ev ve salon toplantýlarýnýn yaný sýra sýk sýk esnaflarý da ziyaret ediyor. Esnaf ziyaretinde, Baþkan Adayý Ercan Daþdan'a her zaman olduðu gibi yine parti teþkilatý ve belediye meclis üyesi adaylarý eþlik etti. Hiçbir esnafý kaçýrmadan tek tek ilgilenen Ercan Daþdan, hepsinin sorun ve taleplerini not alarak, "Derdiniz derdimizdir" Daþdan'ý gören esnaf ve vatandaþýn ilgi ve alaka gösterdiðini, 30 Mart'ta rakiplerine büyük bir fark atacaðýný dile getirdikleri ifade edildi. Daþdan ve beraberindekiler ise, alakalarýn- dan dolayý bütün esnafa teþekkür ederek, bu ilginin daha gür bir þekilde sandýða yansýyacaðýný dile getirdiler. Esnaf ve vatandaþlarla tek tek kucaklaþan Daþdan'ýn gördüðü ilgi ve alakadan dolayý duygulu anlar yaþadýðý belirtildi. 'Çorum hizmete doyacak' MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Allah'ýn bu görevi nasip etmesiyle birlikte daha çok yaþanabilir bir kent için çalýþacaklarýnýn sözünü verdi. Ýnsan odaklý çalýþmalarýyla birlikte þehrin her tarafýnýn hizmete doyacaðýný ifade eden Daþdan; "En güzel hizmetler her vatandaþýmýzýn en doðal hakkýdýr. 30 Mart'tan itibaren þehrimizin her yanýna insan odaklý hizmetlerde bulunarak destanlar yazacaðýz. Gittiðimiz her yerde büyük bir memnuniyetle, olaðanüstü bir ilgi ve alakayla karþýlaþýyoruz. Bugünkü ziyaretlerimizde de ayný heyecanla karþýlaþ- MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarýna aralýksýz olarak ediyor. Daþdan, sabah saatlerinde Gýda Toptancýlar Sitesi esnafýný ziyaret etti. Daþdan, projelerini anlatarak, herkesi kucaklayacaklarýný, hizmet noktasýnda büyük bir seferberlik ortaya koyacaklarýný söyledi. Gýda toptancý esnafýnýn doðalgazla ilgili sorunlarýný da dinleyen Daþdan, belediye baþkaný seçilmesi halinde bu sorunun üstesinden geleceði sözünü verdi. Çorum'u çok seviyorum Daþdan; "Mutlu, huzurlu ve yaþanabilir bir Çorum modernize etmek, halkýma hizmet etmek istiyorum. Çorum'u çok seviyorum. Belediye Baþkanlýðýný Allah nasip ederse ilk günden itibaren kýrmadan, kýzmadan, aþk, þevk ve heyecanla Çorumlu kardeþlerime en iyi hizmeti verebilmek için elimden geleni yapacaðým" diye konuþtu. Ziyaret ettiðimiz esnaflarýmýzýn bizleri büyük bir ilgi ve alakayla karþýlamasý, göstermiþ olduðu sýcakkanlýlýk, ilgi ve alaka bizleri son derece mutlu etmektedir. Onlarýn güvenini kazanmak gurur vericidir. Ýnþallah 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan seçimde Çorum Belediye Baþkanlýðýný kazanarak, tüm halkýmýza hak ettiði hizmetin en güzelini sunup, Çorum'u hasret duyduðu hizmetlere kavuþturacaðýz." Çorum'da yeni bir dönem baþlayacak 31 Mart'tan itibaren Çorum'da yeni bir anlayýþa sahip ve vizyon belediyecilik döneminin baþlayacaðýný belirten Daþdan, "31 Mart'tan sonra sizlerle hep birlikte oturacaðýz ve neyi nasýl yapacaðýmýza karar vereceðiz. Çorum'un sorunlarýný da sizlerin önerileri doðrultusunda çözüme kavuþturacaðýz. Çorum hak ettiði hizmetleri ve yatýrýmlarý alsýn, hak ettiði konuma ulaþsýn istiyorum. Çorum halký için hedefimiz koltuk deðil, hizmettir. Tek bir hedefim var o da yapýlmayanlarý yapmaktýr." Daþdan FSM de oy kullanacak Son baþvuru tarihi 15 NÝSAN 2014 dür. Sýnýrlý sayýda kontenjanýmýz vardýr. Çorum Þube: Osmancýk Cad. Ulucamii Karþýsý No: 8/1 Yetkili Temsilci: BAHRÝ ÖZTUNA Gsm: Tel/Fax: Ýrtibat: Sefam Mobilya (Yazýçarþý) ÇORUM Tel/Fax: HAC KAYITLARI BAÞLAMIÞTIR MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan'ýn oy kullanacaðý okul ve sandýk belli oldu. Ercan Daþdan, 30 Mart Pazar günü yapýlacak mahalli idareler seçimlerinde sabah 10.00'da Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 1501 nolu sandýkta oy kullanacak. Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, 30 Mart ta Çorum da tertemiz bir dönem baþlayacak. Çorumlu bize sahip çýktý Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, 30 Mart ta Çorum da tertemiz bir dönem baþlayacak. Çorumlu MHP de birleþerek þehrin geleceðini temiz ellerle þekillendirecek. MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, 30 Mart ta Çorumlu nun Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde karar kýlacaðýna inandýðýný belirterek, Çorum MHP de birleþecek Daþdan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda gündeme iliþkin çeþitli deðerlendirmelerde bulunan MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, 30 Mart seçimlerinin hem Çorum, hem de Türkiye için büyük önem taþýdýðýný söyledi. Yaklaþýk 5 aydýr seçim çalýþmalarý kapsamýnda ev ve iþyerlerinde vatandaþlarý ziyaret ederek dertlerini dinlediklerini anlatan Ercan Daþdan, Çorum halkýnýn özellikle Belediye yönetiminden yana büyük sýkýntýlar içerisinde olduðunu gözlemlediklerini aktardý. Çorum halkýyla kavgalý bir belediye yönetiminin asla düþünülemeyeceðini vurgulayan Daþdan, 30 Mart ta Çorum halký MHP üzerinde birleþerek mührü bizlere teslim ettiðinde Çorum da tertemiz bir dönem baþlamýþ olacak. Biz halkýmýza þunu açýkça söz veriyoruz. Çorum halkýna raðmen, Çorum esnafýna raðmen Belediye olarak hiçbir yanlýþ iþe imza atmayacaðýz. Her iþimizi halkýmýzla, vatandaþlarýmýzla istiþare ederek, birlikte karar vererek hayata geçireceðiz diye konuþtu. çýktý yapý çalýþmalarýndan dolayý dert yanan esnaf, bu tip çalýþmalar sýrasýnda esnafýn da düþünülmesi gerektiðini dile getirdiler. MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan ise, esnaflarýn baþlarýnýn tacý olduðunu ifade ederek, Eðer nasip olurda 30 Mart ta Belediye Baþkaný seçilirsem sizlere açýk söz veriyorum. Biz her yaptýðýmýz çalýþma öncesi orada yaþayan orada ticaret yapan tüm vatandaþlarýmýzla birlikte istiþare ederek birlikte karar alarak bu çalýþmalarý hayata geçireceðiz MHP Kadýn Kollarýndan Nevruz etkinliði MHP Çorum Kadýn Türk kavimleri ve topluluklar tarafýndan kutlanan Nevruz günümüze kadar gelmiþtir. Hiçbir bir etnik ayrým yapmadan kardeþçe al bayraðýmýz altýnda toplanmýþ milletimizin bahar bayramýný kutluyoruz" Leblebicilerden Daþdan a destek Çevre yolunda faaliyet gösteren leblebicileri iþyerlerinde ziyaret eden MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Çorum un simgesi olan leblebici esnafýndan büyük destek gördüðünü bildirdi. Ziyaret ettiði yerlerde esnafla tek tek görüþen Ercan Daþdan, sorunlarýný dinlediði leblebici Ercan Daþdan, seçim gezilerini Çevre Yolu üzerinde bulunan leblebici esanfýný ziyaret ederek sürdürdü. Çorumlu bize sahip Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaret ettiði yerlerde yaþadýðý ilginç anekdotlarý da paylaþan Daþdan, her gittikleri yerde halkýn büyük ilgi ve sevgisiyle karþýlaþtýklarýný ifade etti. Hem þahsýna, hem de partisine gösterilen ilgiden memnun kaldýðýný belirten Daþdan, Bu kutlu yola çýktýðýmýz günden buyana gerçekten Çorumlu hemþerilerimizden büyük güç aldýk. Ýnþallah yine Çorum halkýmýzýn desteði ile 30 Mart ta bu yarýþtan galip çýkarak Çorum da hep birlikte yepyeni bir sayfa açmýþ olacaðýz þeklinde konuþtu. ilgi Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Eðridere Çarþýsýnda bulunan kuyumcular ile bölgede bulunan diðer esnafý iþyerlerinde ziyaret etti. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ve bazý partililerle birlikte kuyumcu esnafýný ziyaret eden Daþdan, seçimler için destek istedi. Ziyaret ettiði iþyerlerinde esanftan büyük ilgi gördüðünü açýklayan - Daþdan, seçilmesi halinde yapmayý planladýðý projeler hakkýnda da bilgiler verdi. Çorum un MHP Belediyesi ile birlikte tertemiz Eðridere Çarþýsý nda Milliyetçi Hareket MHP Kadýn Kollarý, Nevruz nedeniyle Gazi Caddesi üzerinde bulunan seçim bürosunda vatandaþlara yumurta ve kaynatma ikramýnda bulundu. bir sayfa açacaðýný dile Kollarý Baþkaný Ayla esnafýna çözüm konusungetiren Ercan Daþdan, Köksal, Nevruz'un Türkda söz verdi. Daþdan, Çoözellikle hayata geçirilelerin Ergenekon'dan derum un tanýtýmýna en bücek bazý projelerle birlikte mirden daðý eritip çýkmayük katkýyý sunan leblebiçorum un rahat bir nefes larýný, baharýn geliþini, ci esnafýna gerekli destealacaðýný kaydetti. doðanýn uyanýþýný temsil ðin verilmediðini savunaesnafýn sorunlarýný ettiðini söyledi. MHP Ka- rak, Ýnþallah 30 Mart tan dinledi dýn Kollarý, Nevruz nedesonra bu sorunlarýn üstekuyumcu esnafý Erniyle Gazi Caddesi üzesinden hep birlikte gelerinde bulunan seçim büceðiz Leblebici escan Daþdan a sezon öncerosunda vatandaþlara yunafýnýn ilgisinden memsi bölgede yapýlan alt yapý murta ve kaynatma ikranun kalan Daþdan, Buçalýþmalarýndan dolayý mýnda bulundu. MHP Çogün burada leblebici esdert yandý. rum Kadýn Kollarý Baþkanafýmýz bizleri baðrýna MHP Çorum Belený Ayla Köksal, Nevbastý. Kendilerine çok tediye Baþkan Adayý Ercan ruz'un Türklerin Ergeneþekkür ediyorum. Ýnþallah Daþdan ýn Kuyumcular kon'dan demirden daðý bizlerde 30 Mart ta ÇoArastasýný ziyareti sýrasýneritip çýkmalarýný, baharýn rum Belediyesini devralda, bazý esnaflar yaþadýkgeliþini, doðanýn uyanýþýdýðýmýz gün leblebici eslarý sorunlarý dile getirdi. ný temsil ettiðini belirtenafýmýz için ne gerekiyorözellikle yaz sezonu önrek, "Doðu Türkistan'dan sa onu yapacaðýz þeklincesi bölgede yapýlan alt Balkanlara kadar tüm de konuþtu.

5 Beke den güzel haber Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epcim, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýlarý Ünal Demiray ve Bülent Kankurdan, mülkiyeti Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde bulunan Beke Kaplýcasý sondaj çalýþmalarýyla ilgili olarak son durumu yerinde görmek üzere bir teknik inceleme gezisi gerçekleþtirdi. Teknik inceleme esnasýnda Þantiye Þefi Derya Uca, çalýþmalarla ilgili bilgi verdi. Ýncelemelerin ardýndan bir açýklamada bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Beke Kaplýcasý birinci lokasyondaki sondaj çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný ve ikinci lokasyondaki termal sondaj su çalýþmalarýnýn ise hýzla devam ettirildiðini söyledi. 8 aydýr çalýþma yapýlýyor Mecitözü'nün Figani köyünün 6 kilometre doðusunda yer alan Beke Kaplýcasý'nda yaklaþýk 8 aydýr Ýl Özel Ýdaresi olarak çalýþma yürüttüklerini belirten Genel Sekreter Ömer Arslan, birinci lokasyonda açýlan sondajdan sonra ikinci lokasyonda açýlan sýcak su sondajýnýn da olumlu sonuç verdiðini belirterek, "Mecitözü ilçesi sýnýrlarý içinde açýlan ikinci lokasyon sondaj kuyusundan da mineralli sýcak (termal) su çýkmaya baþ- Karýsýný dövdü Çevre Yolu Bulvarý nda aile kavgasý yaþandý. S.S. ile kocasý E.S. ailevi nedenlerden dolayý kavga ettiler. Kocasýndan dayak yiyen S.S. þikâyetçi oldu. E.S. ise suçlamalarý kabul etmedi. Alkol, kaza, dayak, yola çiþ Osmancýk ta kaza ve daya olayýna karýþa alkollü þahýs sonra da kaldýrýma idrarýný yaptý. Fatih Caddesi nde maddi hasarlý kaza meydana geldiði ve araçtan inenlerin birini dövdükleri ihbarýný alan ekipler, yaptýklarý araþtýrmada olay yerinden kaçan aþýrý alkollü Ý.U. un yoldan kaçan kadýnlara aldýrýþ etmeden kaldýrým üzerine idrarýný yaptýðý belirlendi. Þüpheli hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Mecitözü nen Beke Kaplýcasý nda yapýlan sondaj sonuçlarý sevindirdi. lamýþtýr. Birinci lokasyonda açýlan sondaj kuyusu 585,0 metre derinlikte 40 derece civarýnda 60 lt / sn debili sýcak su elde edilmiþtir." Eddi. Sondojda olumlu sonuç Çorum Ýl Özel Ýdaresi ile Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkanlýðý tarafýndan birlikte yürütülen, Jeotermal Kaynak arama ruhsatý kapsamýnda baþlatýlan Beke Kaplýcasý civarýnda sýcak su arama çalýþmalarýnda ikinci lokasyonda 490,0 metrelerde nihayet olumlu sonuç verdi. Sondaj çalýþmalarýnda 490,0 metre derinlikte þimdilik derece sýcaklýkta, zengin mineralli sýcak (termal) su bulundu. Projede görevli teknik personel tarafýndan 650,0 metre derinliklerde ise, su sýcaklýðýnýn daha da yükseleceði ve bu þekilde yeterli debi ve sýcaklýkta nitelikli termal suyun elde edileceði, bu termal suyun ise yapýlmasý planlanan turistik tesiste kullanýlabileceði belirtildi. Beke'ye yeni tesis, Roma Hamamý restore edilecek Genel Sekreter Ömer Arslan, "Bu konuda yaptýðýmýz giriþim ve çalýþmalar sonucunda, hedefimize yaklaþmýþ bulunuyoruz. Son derece mutluyuz. Çünkü bu geliþme, Mecitözü'müzün ve çevresine canlýlýk katacak önemde bir geliþmedir. Yakýn gelecekte Beke Kaplýcasý yeni tesise kavuþacak. Ayrýca, Roma dönemine ait tarihi hamam ve havuzun restore edilerek ziyarete açýlmasý hedeflenmektedir. Vatandaþlarýmýz, bu termal suyun ve tarihi varlýðýmýzýn nimetlerinden yararlanacaklardýr. Sevgi ve su Beldesi Mecitözü ilçemizin deðeri bir kat daha artacaktýr. Mecitözü ilçemize ve halkýmýza hayýr- Aldýðý nohutlar elinde kaldý Bursa Emniyet Müdürlüðü ne müracaat eden bir kiþi, bir internet sitesinden telefonla arayarak 7,5 ton nohut sipariþi veren kiþi tarafýndan dolandýrýldýðýný söyledi. Mustafakemalpaþa ilçesinde polis merkezine giden M.M.K., mal satmak için internet sitesine ilan verdiðini, Ö.O. isimli þüpheli kiþi tarafýndan dolandýrýldýðýný öne sürdü. Polise ifade veren M.M.K., "Telefonla beni arayarak 7,5 ton nohut sipariþi verdi. 23 bin 500 TL peþin paraya kendisiyle anlaþtýk. Çorum dan nohutu getirdim. Kamyondan nohutlar indirildikten sonra þüpheli parayý vermedi. Dolandýrýldým." Olayla ilgili Cumhuriyet Savcýlýðý soruþturma baþlattý. (CÝ- HAN) SALI 25 MART TSO büyüklerimizi aðýrladý Alaca Devlet Hastanesi dahiliye servisinde görevli hemþirenin evinde ölü bulunmasý üzerine soruþturma baþlatýldý. Edinilen bilgiye göre, Alaca Devlet Hastanesi dahiliye servisinde hemþire olarak görev yapan Þükür Köþten'in (25) Sabah mesaiye gitmediðini fark eden diðer çalýþanlar, cep telefonundan aradýklarý Köþten'e ulaþamamalarý üzerine durumu polise bildirdi. Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý'nca Yaþlýlara Saygý Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ýnci Restoran'da aðýrlandý Ev sahipliðini TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn yaptýðý yemeðe; Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve eþi,, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Ali Dinçer, kuruluþ müdürleri Haluk Longa, Hüseyin Penez, Ali Ýhsan Körpe ve yaþlýlar katýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu yaþlýlarla tek tek ilgilenip sohbet ettiði yemekte, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer bir konuþma yaptý. Topoðlu, Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan 1982 yýlýndan itibaren Mart tarihlerinin Yaþlýlara Saygý Haftasý olarak ilan edildiðini. Türkiye'de de bu tarihten itibaren kutlanmakta olduðunu söyledi. Topoðlu þöyle dedi; Çorum'da her yýl bu hafta; hem yaþlýlarýmýzý mutlu etme hem de toplumun bilinçlendirilmesi adýna çeþitli etkinliklerle dolu dolu kutlanýyor. Ayrýca bu haftanýn 18 Mart Þehitler Haftasý ile birlikte anýlmasý da oldukça anlamlý. Yaþlýlarýmýz; geçmiþimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan toplumsal hayatýmýzýn en kýymetli hazineleridir. Yaþlýlara bugün gösterilecek sevgi ve saygý, gelecek kaygýlarýmýzý azaltacak, hangi yaþta olursa olsun, tüm bireylerin yaþama güvenle bakmalarýný saðlayacak. Dünya nüfusunun yaklaþýk yüzde 10'unu yaþlýlarýn oluþturuyor. Birleþmiþ Milletlerin (BM) tanýmýna göre bir ülkedeki yaþlý nüfusun toplam nüfus içindeki oranýnýn yüzde 8 ile 10 arasýnda olmasý o ülke nüfusunun yaþlý olduðu anlamýna geliyor. Nüfus projeksiyonlarýna göre Türkiye'de yaþlý nüfus oranýnýn 2023 yýlýnda yüzde10,2 ye yükseleceði ve 'çok yaþlý' nüfuslu ülkeler arasýnda yer alacaðý tahmin ediliyor. Bakanlýðýmýz geleceðe yönelik planlamalarýný bu projeksiyonlara göre yapýyor. Evinde ölü bulundu Köþten'in Günhan Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, çilingir yardýmýyla girdikleri evde, Köþten'i yataðýnda hareketsiz vaziyette buldu. Saðlýk ekiplerinin incelemesinde yaþamýný yitirdiði belirlenen Köþken'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucu netlik kazanacaðý öðrenildi. Yetkililer, olay yeri incelemesinin ardýndan Köþten'in cesedinin otopsi için Ankara Adli Týp Kurumuna gönderileceðini belirtti.(aa) TEÞEKKÜR Belediyemizin son beþ yýldýr yaptýðý kýymetli çalýþmalarý takdirle takip etmekteyiz. Son olarak Hýdýrlýk ve Ulu Camii de modern abdesthaneleri Çorum a yakýþýr hale getirerek hizmete sunan Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü Beyefendi ve Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Alper Zahir Beyefendi ile emeði geçen tüm Belediye çalýþanlarýna sonsuz teþekkür ederiz. (Ç.HAK:659) Hitit Emlak Süleyman-Ýbrahim Ciðerci

6 CHP den çifte miting 6 SALI 25 MART 2014 CHP Türkçe Olimpiyatlarý na yapma sözü verdi. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ve CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Âþýk Mahsuni Þerif Parký'nda ve Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Lozanevler Parký nda düzenlenen mitinglerle gövde gösterisi yaptý. Yapýlan açýklamaya göre, Âþýk Mahsuni Þerif Parký'nda yapýlan mitingde halka seslenen CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, AK Parti tarafýndan son günlerde aslý astarý olmayan karalama kampanyasý baþlatýldýðýný, Kenan Nuhut'un yedi göbek sülalesini araþtýrarak bir açýk aradýklarýný bulamayýnca çirkin söylemlerde bulunarak Müslüman a yakýþmayan tavýrlar sergilediðini dile getirdi. Miting alanlarýnda kendisini bekleyen vatandaþlara seslenen CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ise, kendisini dinlemek üzere toplanan kalabalýk vatandaþlar nedeniyle gururlandýðýný ve memleket için hizmet edebilmek adýna canýný ortaya koyacaðýný söyledi. Yýllardan beri ilgisiz býrakýlan Çorum'un mahallelerine hizmet götürmenin boynunun borcu olduðunu söyleyen Kenan Nuhut, yaptýðý hizmetlerle de asla övünmeyeceðini CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, mütevaziliðini koruyacaðýâþýk Mahsuni Þerif Parký'nda miting düzenledi. ný belirtti. Halter federasyonundaki baþarýlarýna da deðinen Kenan Nuhut, "Biz dünyayý ayaða kaldýrdýk, Çorum u mu ayaða kaldýramayacaðýz" Çorum'un yaþanýlabilir kentler arasýnda 51. sýrada olduðunu söyleyen Nuhut, Çorum'un yaþanýlabilir kentler Ahmet Sami Ceylan arasýnda ilk 5'inde olmasý özür dilemeli gerektiðini ve sadece bunu Çorum'u önemseyen, hak ettiðini dile getirdi. Çorum'u dikkate alan tek Her mahallede açýlan seçim liderin CHP Genel Baþkaný koordinasyon merkezlerinkemal Kýlýçdaroðlu oldude her görüþten, her inançðunu ifade eden Atlas, Çotan insanlarýn olduðunu rum'un sadece Cumhuriyet söyleyen Kenan Nuhut, Halk Partisi tarafýndan CHP nin ikinci mitingi Lozanevler7de gerçekleþtirildi. Çorum'da insanlarýn birbiönemsendiðini dile getirdi. rine uzattýðý dostluk elinin Ayrýca Atlas, AK Parti nin oluþtuðunu belirterek Çorum'da her þeyden önce bu dostluða ihtiyaç olyazý Çarþý mitinginde konuþan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ýn, Nuduðuna deðindi. Henüz seçim sürecinde edinilen bu kenetlenme ile Çohut un Çorum da oy kullanamayacaðýný söylemesinin yanlýþ olduðunu rum'un tamamý ile el ele Belediye Binasýna hizmet etmek için gidecekda belirterek, AKP Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ýn attýðý iftira nedelerini söyleyen Kenan Nuhut, hizmet ederken de bu dostluðu destekleniyle özür dilemesi gerekiyor. CHP'nin vatan, bayrak, sýnýrlar, yecek þekilde ayrým yapmadan her yere hizmet götürüleceðini dile geezanlar, Atatürk diyen herkese kapýsýnýn açýk olduðunu dile getirerek, tirdi. Temiz ve dürüst siyaset yapmak istiyorsan Ahmet Sami Ceylan buyur CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un göreve geldiði takgel kapýmýz sana da açýk. dirde Belediye de çalýþan taþeron iþçileri iþinden edeceðine yönelik deatlas, Türkçe olimpiyatlarýný Çorum'da yapmaya hazýrýz dikodu çýkarýldýðýný ifade eden Nuhut, þimdiye kadar kimsenin ekmeðiyle oynamadýðýný, eðer ekmekle oynarsa birilerinin gelip çocuklarýnýn Baþbakan'ýn Türkçe Olimpiyatlarýný artýk yaptýrmayacaðý yönünekmeðiyle oynayacaðýný, sonra da temsil ettiði Çorum'un ekmeðiyle deki açýklamalarýna da göndermelerde bulunan CHP Ýl Baþkaný Cengiz oynayacaðýný dile getirdi. Nuhut, ekmek kapýlarýný çoðaltacaklarýný vuratlas, "Recep Tayyip Erdoðan bu ülkede yaþayan herkes bizim. Bu Çoguladý. rum'da yaþayan 236 bin yurttaþ bizim. Belediyeyi aldýðýmýzda buradan söylüyorum Türkçe Olimpiyatlarýný Çorum'da yapmaya hazýrýz." Kendisi hakkýnda Allah tan korkmadan aslý astarý olmayan karalama kampanyasý yapýldýðýný söyleyen CHP Belediye Baþkan Adayý KeDinin, yolsuzluðun, siyasete bu kadar bulaþtýrýldýðýný Cumhuriyet nan Nuhut, yalan ve iftiranýn Müslüman'a yakýþmadýðýný, kendisinin astarihinde ilk kez AK Parti iktidarý döneminde gördüklerini söyleyen Atla böyle iþlere tevessül etmeyeceðini dile getirerek, kendisini dinlemek las, bir önceki iktidarlara kanlarýnýn ýsýndýðýný dile getirdi. Türkiye'de üzere miting alanlarýnda toplanan vatandaþlarý selamladý. Mitinglerin yolsuzluk yapanlarýn onurlu, yolsuzluðu ortaya çýkaranlarýn þerefsiz inardýndan sevgi seli ile karþýlaþan Kenan Nuhut ile vatandaþlar hatýra fosanlar olarak iktidar tarafýndan adlandýrýldýðýnýn altýný çizen Atlas, sürtoðraflarý çekinmek üzere birbirleriyle yarýþtý. güne gönderilmeyen, polis, amir, savcý ve hakimin kalmadýðýný söyledi. Size hizmet boynumuzun borcu (Haber Merkezi) Nuhut, Metropol FM e konuk oldu CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut Metropol FM'de Bülent Kol'un canlý yayýn konuðu oldu. Nuhut, programda projelerinden bahsetti. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda gezmediði mahalle kalmadýðýný belirten Nuhut, görüþtüðü herkeste Belediye ye karþý bir güvensizlik olduðunu söyledi. Nuhut, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi; 31 Mart sabahý sonrasý çýkan sonuçlara bakmadan hizmetlerimize devam edeceðiz. Arkamýzda müthiþ bir belediye meclis üyesi adaylarýmýz var. Hiç birisinin yolsuzlukla ilgisi alakasý yok. Ben hiçbir zaman daha önceki görevlerimde ben dedim oldu demedim. Daima istiþare içinde oldum. Bu karar bizi olimpiyatlarda zirvelere taþýdý. Biz Çorum'da bu ortak aklý bulacaðýz. Ýlgili arkadaþlar mutlaka kararlarýmýzýn içinde olacak ve Çorum bir dünya kenti olacak. Çorum'da ben yaptým oldu mantýðýyla kiþiye özel imar düzenlemesi nedeniyle hakký gasp olmuþ binlerce insan var. Çok çað dýþý imar planlarý bunlar. Vatandaþlar imar sorunu yüzünden belediye ile mahkemelik olmuþ. Biz arkadaþlara býrakýn mahkemeyi biz uzlaþarak çözeceðiz dedim. Siz halký yanýnýza alýrsanýz mahkemeleri meþgul etmeden istiþare ile sorunlara çözüm bulursanýz hiç bir sorun kalmaz. Belediye tarafýndan çok alt rakamlarda vatandaþlara imar planlamasýnda düþük meblaðlar verilmiþ, mülklerin hak ediþleri gasp edilmiþ. Bu kabul edilebilir bir þey deðil. Çorum'da benim de çocukluðumun geçtiði bir ayakkabýcýlar arastasý var. Orasý hakikaten Ýskilip sandalyelerinde oturulan, bir ahilik kültürünün yaþatýldýðý büyük bir dayanýþmanýn olduðu yerdir. O tarihi dokuyu ortaya çýkmayý özlüyorum. Belediye Baþkaný Ya ben Arastayý alýrým ya da Arasta beni demiþ ama çok yanlýþ bir söylem, esnafýmýzla ters düþmüþ. Biz proje yaptýk o tarihi dokuyu korumak ve ortaya çýkarmak için esnafýmýzla paylaþtýk. Çok da beðenmiþler. Belediye Baþkaný bizden sonra gidip yýkmayacaðým demiþ. Ýþ adamlarýmýza soruyorum misafirleri nereye götürüyorsunuz diye. Sadece Hasan Zahir e götürüyoruz diyorlar. Çorum'un her yeri dökülüyor. Biz 31 Mart'tan itibaren o tarihi yapýyý biz hayata geçireceðiz. Daha yaþanýlabilir bir þehir yapacaðýz. Çorum'a mutlaka alternatif caddeler açmak durumundayýz Arasta projemizi yaparken. Bizim KADEÞ Parkýný gören arkadaþlar da bir tema parký projele- Kenan Nuhut, Küçük Sanayi Sitesi'nde esanf turu yaptý. 'Esnafýn sorunlarýný birlikte çözeceðiz' Emre Kut Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, belediye meclis üyesi adaylarý ve il genel meclis üyesi adaylarý Küçük Sanayi Sitesi'ni gezdi. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Küçük Sanayi Sitesi'nde hýrsýzlýk olaylarýnýn önüne geçilemediðinin altýný çizerek, Çorum Belediyesi nin burada tedbir almasý gerektiðini söyledi. Kendisinin seçildiði takdirde Nuhut ve beraberindekiler iþyeri ziyaretlerinde bol bol esnafla sohbet etti. KSS esnafýnýn sýkýntýlarýný buradaki esnafýn çözüm önerilerini de dikkate alarak hep gidereceklerini söyledi. Nuhut ve berabe- rindekiler iþyeri ziyaretlerinde bol bol esnafla sohbet etti. Projelerimiz istihdama yönelik CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ile birlikte Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz'ý ziyaret etti. Ziyarette yaptýðý konuþmada, Çorum için hazýrladýklarý tüm projelerin istihdama yönelik insan odaklý olduðunun söyleyen Kenan Nuhut, ÝÞKUR un üstlendiði görevi Çorum için çok önemli bulduklarýný, seçildikleri takdirde projelerini hayata geçirirken Çorum'un tüm kamu kurum ve kuru- CHP heyeti Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz'ý ziyaret etti. luþlarý ve STK'lar ile birlikte iþbirliði ve uyum içinde çalýþacaklarýný söyledi. Ayrýca Nuhut, yaþanýlabilir iller sýralamasýnda 51. sýrada olan Çorum un ilk 5 e taþýmayý hedeflediklerini söyledi. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren ÝÞKUR Ýl Mü- dürü Zafer Eyvaz ise, CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut a 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimler için baþarý dileðinde bulundu. Nuhut'tan SGK'ya ziyaret Ceren Kartan Ýpek Özüyaðlý Kenan Nuhut, programda projelerinden bahsetti. rine koymuþlar. Çorum'un nefes alabileceði bir alan olacak. Dünyanýn birçok kentinde il yok ki þehrin ortasýnda orman olmasýn ama maalesef biz Çorum da aðaç göremiyoruz. Yaþlý aðaçlarýn kimi katledilmiþ kimisi nakledilmiþ. Kentin nefes alabilmesi için bir de Çomar Barajý projemiz var. Belediye hizmetleri insana dayalý olacak. Bu projelerin asýl hedefi istihdama katký saðlamaktýr. Yatýrým projelerimiz kardeþliðe ve istihdama dayalý bir þekilde yapýldý. Metin Nohut a deðindi CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun Çorum mitingi sýrasýnda kendisini Metin Nohut tanýtmasýnýn çirkin bir þekilde dillendirildiðini ifade eden Nuhut, þöyle devam etti; Baþbakan ýn da dili sürçtü, ben dillendiriyor muyum? Hiçbir zaman da dillendirmeyeceðim. Dil sürçmesi gayet insanî bir þeydir. Kenti plakalar yönetmiyor MHP nin adayý saðda solda diyormuþ ki, CHP'nin plakasý Ankara, bizim plakamýz Çorum Kenti plakalar yönetmiyor. Siyasiler oy almýþ ama Çorum'a kimse dönüp bakmamýþ. Yapýlan iþlere ben teþekkür ediyorum. Ama çok eksikliðimiz var. Ortaya koyduðumuz projeler bilim ýþýðýnda hazýrlandý. Özkes yaygýn basýnda CHP Üsküdar Belediye Baþkan Adayý, CHP eski Milletvekili Ýhsan Özkes, yaygýn basýna konu oldu. Haber7.com'da 'CHP'nin imar yüzsüzlüðü' baþlýðýyla verilen haber þöyle: "CHP Üsküdar Belediye Baþkan Adayý Ýhsan Özkes, Üsküdarlýlara maðduriyet yaþattýðý konudan seçim vaadi sunuyor. Üsküdarlýlarýn uzun zamandýr maðduriyet yaþadýðý " imar" konusu, Afet Yasasý'ndaki düzenlemeler neticesinde, Üsküdar halký, STK'lar ve belediye yetkililerince deðerlendirilerek uygun ve herkesin mutabýk olduðu bir sonuca baðlanmýþtý. Ancak CHP bu yasa düzenlemelerini "imar rantý" bahanesine sýðýnarak, Anayasa Mahkemesi'ne taþýmýþtý. Bu bahaneye ait itiraz dilekçesi 124 CHP milletvekili tarafýndan imzalanýp mahkemeye sunulmuþ, mahkemenin deðerlendirmesi sonrasýnda da düzenlemeler iptal ettirilmiþti. "Ýtirazda imzasý var" Bu düzenlemelere ait itirazlarýn Üsküdarlýlar için perde arkasýndaki enteresan kýsmý ise o belgeyi imzalayanlar arasýnda bir belediye baþkan adayýnýn bulunmasý. CHP Ýstanbul milletvekili olarak imza atan Ýhsan Özkes 30 Mart seçimlerinde CHP'den Üsküdar'a Belediye Baþkan Adayý oldu ve seçmenin karþýsýna "maðduriyeti çözeceðiz" vaadiyle çýktý. Özkes seçim vaadlerinin " en baþýna" taþýdýðý imar konusunu, sorun olmaktan zaten çýkarmýþ olan AK Parti'yi rantçýlýk, vatandaþýn hakkýný gasp etmek gibi ifadelerle itham edip, " Biz imar sorununu çözeceðiz" söylemleriyle, maðduriyetlerine sebep olduðu Üsküdarlýlarýn önüne sunuyor. AK Parti'yi itham ederek, CHP'yi ve kendisini, düzenlemeyi iptal ettiren itiraz konusunda haklý göstermeye çalýþan Ýhsan Özkes kelime oyunlarýyla Üsküdarlýlara maðduriyetlerinin müsebbibi olduklarýný unutturmaya çalýþýyor. CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ve meclis üyesi adaylarý dün Sosyal Güvenlik Kurum'una nezaket ziyarette bulundu. SGK müdür yardýmcýlarýndan Nebahat Ulusoy, Ali Þahan, Enver Yýldýz tarafýndan karþýlanan Nuhut ve beraberindekiler kurumun çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýlar. Oðuzlar ve Dodurga da seçim çalýþmasý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Oðuzlar ve Dodurga da ilçe teþkilatlarýný ziyaret ettikten sonra belediye baþkan adaylarý ile birlikte esnaf ziyaretleri yaptý. Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte gittiði Oðuzlar ve Dodurga ilçelerinde partisnin adaylarýna destek veren Atlas, yaptýðý ziyaretlerde büyük bir ilgiyle karþýlandý. Kenan Nuhut ve CHP yöneticileri SGK Ýl Müdürü Duran Cesur u ziyaret etti. Atlas ziyaretlerinde, Türkiye'nin kalkýnma hamlesinin beldelerin, ilçelerin sonra da þehirlerin geliþtirilerek yapýla- caðýný, insanýn olduðu her yere CHP döneminde ayrým yap- CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Oðuzlar ve Dodurga da esnaf turu yaptý.

7 Esnafýmýz yalnýz deðil (Ç.HAK:519) Berber ve kuaförlerde yeni fiyat tarifesi Dürüst bir þekilde hizmet edeceðimden kimsenin þüphesi olmasýn Herþey Bahçelievler Mahallesi Ýçin... Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Adayý Özkan Þanal, Mayýs ayýnda yapýlacak olan birlik seçimleri için çalýþýyor. Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Adayý Özkan Þanal, Mayýs ayýnda yapýlacak olan birlik seçimleri öncesi çalýþmalarýný sürdürüyor. Þanal, hafta sonu, bazý oda baþkanlarý ile birlikte Dodurga ve Oðuzlar ilçelerine giderek esnaf temsilcileri ile bir araya geldi. Þanal'a ziyaretler sýrasýnda Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Kahveciler Odasý Baþkaný Nesimi Özkubat, Kalaycýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Çilingir ve Sobacýlar Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Ayakkabýcýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Taksiciler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ile Kahveciler Odasý Baþkanvekili Yunus Saðýr eþlik etti. Þanal ve beraberindekiler, ilk olarak Oðuzlar Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Ýbrahim Kabalak'ý ziyaret etti. Kabalak ile bir süre görüþen Özkan Þanal, Mayýs ayýnda yapýlacak olan birlik seçimleri için destek istedi. Daha sonra Dodurga Esnaf ve Sanatkârlar Odasýný ziyaret eden ÇESOB Baþkan Adayý Özkan Þanal, burada da oda baþkaný Nafel Karabacak ile görüþtü. Her iki ziyaretten memnun ayrýlan Özkan Þanal, ilçelerdeki desteðin kendilerini mutlu ettiðini dile getirdi. ÇESOB Baþkan Adayý Özkan Þanal, oda baþkanlarý ve esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Þanal, dün de Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek ile Dikici ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun'u makamlarýnda ziyaret etti. Þanal, ilk olarak tarihi Çöplük Çarþýsý'nda bulunan Dikici ve Kunduracýlar Odasý'na geldi. Burada, oda baþkaný Hasan Coþkun tarafýndan karþýlanan ÇE- SOB Baþkan Adayý Özkan Þanal, Coþkun'a çiçek takdim etti. Þanal'a ziyareti sýrasýnda, bazý oda baþkanlarý da eþlik etti. Bir süre Dikici ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun ile görüþen Özkan Þanal, daha sonra kalabalýk bir grup öncülüðünde tarihi arastada bulunan esnaflarý iþyerlerinde ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Þanal, arasta ziyaretinin ardýndan ise Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek'i iþyerinde ziyaret ederek desteklerinden dolayý oda baþkaný Sedat Ek'e teþekkür etti. Sedat Ek'i ziyareti sýrasýnda Özkan Þanal'a Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Kahveciler Odasý Baþkaný Nesimi Özkubat, Çilingir ve Sobacýlar Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek ile Ayakkabýcýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun da eþlik etti. 'Esnaf yalnýz deðil' Mahallemizin geleceði için Hasan Kýzýltepe yi seçin Hasan Kýzýltepe Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý (Kösedað Emlak Sahibi) Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Adayý Özkan Þanal, "Bizler tüm ekip arkadaþlarým bu göreve esnaflarýmýza hizmet etmek için aday olduk. Mevki, makam gelip geçicidir. Amaç esnafýmýza yardým edebilmek, onlarýn sorunlarýný dile getirebilmek, çözüm üretebilmektir. Bizler talip olduðumuz Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Yönetiminin aðýrlýðýný ve bize yüklediði yükün farkýndayýz. Seçildiðimiz takdirde esnafýmýz zaman zaman iþ yerlerinde ziyaret edilecek, sorunlarý yerinde tespit edilecek ve birlikte çözüm aranacaktýr. Esnafýmýz artýk arkasýnda Esnaf ve Sanatkârlar Odasýnýn yönetiminin gücünü hissedecektir. Hiç bir zaman yalnýz kalmayacaklardýr" Çorum'da faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik uzmaný esnaflar yeni fiyat tarifesine geçti. Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, yeni fiyat tarifesine göre erkek berberlerde saç kesimi, sakal týraþý, çocuk týraþý, damat týraþý, saç ve býyýk boyama; bayan kuaförlerde ise saç kesimi, niþan saçý, gelin saçý 12 yaþ çocuklar için saç kesimi, fön, manikür, pedikür ve yüz makyajýnda fiyatlarýn deðiþtiðini söyledi. Köse, yeni fiyat tarifesinin tüm berber, kuaför ve güzellik uzmaný esnafýna hayýrlý olmasýný temenni ederek, bol kazançlar diledi. (Haber Merkezi) Mustafa Gökgöz E-Fatura, E-Defter semineri Gökgöz Bölgisayar Sistemleri E- Fatura, E-Defter semineri düzenledi. Konuya iliþkin açýklama yapan Bilgisayar Yüksek Mühendisi Mustafa Gökgöz, Datasoft Yazýlým Genel Müdürü Hasan Yener Kahraman, GÝB Elektronik Fatura Özel Entegratörü ÝZÝBÝZ AÞ yöneticisi Levent Ýzgi ve kendisinin katýlýmý ile 27 Mart Perþembe günü saatleri arasýnda Çorum SMMMO salonunda, Elektronik Fatura, Elektronik Defter ve Muhasebe Uygulamalarý konulu eðitim semineri verileceðini bildirdi. Ücretsiz seminere mali müþavirler, þirket yöneticileri ve ilgililer katýlabilecek. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda tarihi Çöplük Çarþýsýný ziyaret eden Özkan Þanal, esnafýn hak ettiði saygýnlýðý kazanmasý için birlikte yola çýktýklarý ekip arkadaþlarý ile hizmet yarýþýna girdiklerini belirterek, þeffaf, dürüst ve paylaþýmcý bir yönetimin sözünü verdiklerini ifade etti. Kendi yönetimlerinde esnaf menfaatlerinin her zaman ön planda olacaðýný kaydeden ÇESOB Baþkan Adayý Özkan Þanal, "Ýlerici, çaðdaþ, esnafýn önünü açan ve her zaman destekçisi olan, esnafýn ayaðýna yönetimi ile gidebilen bunu seçime mahsus deðil de sürekli hale getirmeyi beyan eden, tamamen þeffaf bir yönetim sergileyebileceðimizi, ortak akýlla hareket edeceðimize tüm esnafýmýza þahsým ve ekip arkadaþlarým adýna söz veriyorum" þeklinde konuþtu. Seçimi kazanmalarý halinde uygulama ve projelerin esnaflarýn görüþ ve önerileri doðrultusunda ve birebir istiþarelerle þekillendirileceðinin altýný çizen Özkan Þanal, güçlü bir ekiple yola çýktýðýný ve verilen sözlerin yerine getirilmesinin öncelikli hedefleri arasýnda olacaðýný söyledi. SALI 25 MART ÇORUM HAC UMRE Hac ve Umre de Ýddialýyýz. Harem e en yakýn firmayýz. Normal - Müstakil Hacýlarýmýzýn Kalacaðý Mekke Oteli HAMÝDÝYE OTEL (1600 mt.) Elektrikçi esnafý TUYAP ta Çorumlu elektrikçi esnafý, Ýstanbul TÜ- YAP'ta gerçekleþtirilen Elektrik, Elektronik, Otomasyon ve Aydýnlatma Fuarý'na katýldý. Geçtiðimiz hafta sonu yaklaþýk 50 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen fuar gezisinde esnafa, Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ali Canday, Erol Güngör ve Ersoy Erdem ile Oda Genel Sekreteri Eyüp Bolat eþlik etti. Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý * Ýhram HACI ADAYLARIMIZA * Takke ve eþarp HEDÝYELERÝMÝZ * 1 adet orta boy tekerlekli * 1 adet el çantasý * Elbiselik kumaþ * Kuran-ý Kerim * Haccý anlamak * Kutsal iklimde dua * Tavaf ve Say dualarý * Hicaz Albümü * Hz. Peygamberin izinde isimli kitaplar * Saðlýk el broþürü * Hac not defteri * Hac tanýtým CD si. * 2 Adet Türk bayraklý arma * 5 adet hijyenik koruyucu maske * Cemarat Taþ Kesesi * Seyahat ve Saðlýk Sigortasý Adres: Üçtutlar Mahallesi 1. Osmancýk Sk. No: 4/A ÇORUM Tel: Gsm: Güvenli seyahat... Huzur içinde bir Hac... Huzur içinde bir Umre için ÇORUM HAC UMRE Baþkaný Hikmet Göktepe, fuar ziyaretinde üyelerin yeni piyasaya çýkacak olan ürünleri yakýndan görme ve tanýma fýrsatýna sahip olduklarýný ve malzeme aldýklarý toptancý ve fabrika yetkilileri ile görüþerek daha karlý malzeme alma imkaný elde ettiklerini söyledi. Fuarýn ardýndan üyelerin Ýstanbul'u gezerek az da olsa iþ streslerini üzerlerinden attýklarýný belirten Göktepe, bu tür fuar gezilerinin kendileri ve üyeler için çok yararlý olduðunu yeni çýkan ürünleri takip ederek araþtýrdýklarýný ve bu etkinliklerin devam edeceðini kaydetti. Hayvan Pazarý nda gece mesaisi Pazartesi günleri kurulan Çorum Hayvan Pazarý'nda gece hareketliliði görenleri þaþýrtýyor. Pazar gecesi saat sýralarýnda hareketlenmeye baþlayan Çorum Hayvan Pazarý, bölgeye hitap ediyor. Gece herkesin uykuya daldýðý saatlerde büyükbaþ hayvanlarýný kamyonlarla pazara getiren vatandaþlar, sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte müþterileriyle pazarlýða baþlýyor. Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Hayvan Pazarý'na gelerek incelemelerde bulundu. Gür'e incelemeleri sýrasýnda Oto Tamirciler Çorumlu elektrikçi esnafý Ýstanbul da fuara katýldý. Odasý Baþkaný Necmettin Uzun da eþlik etti. Hayvan Pazarý'nýn Çorum baþta olmak üzere çevre illere de hitap ettiðini belirten Gür, Çorum'un daha modern bir Pazar yerine kavuþmasýný istediklerini belirterek, bu yönde Tarým Ýl Müdürlüðü, Çorum Belediyesi, Ticaret Borsasý da bir neþter vuracaðýz. Çorum Hayvan Pazarý, hayvan ticaretinin kalbi gibidir. Ayrýca çevre illerden de pazarýmýza çok sayýda vatandaþ geliyor. Burada alým satým yapýyor. Ýnsanlarýmýza en güzel hizmeti saðla- Hayvan Pazarý'nda gece hareketliliði görenleri þaþýrtýyor. ve tarým ve hayvancýlýkla ilgili birlik ve odalarla görüþmelerin devam ettiðini söyledi. Gece geç saatlerde hayvanlarýný satýþa çýkarmak için Pazar yerine gelen vatandaþlarýn konaklamasý için bir yer olmadýðýný aktaran Oda Baþkaný yacaðýmýza Gür, "Ýnþallah önümüzdeki aylarda bu soruna inanýyorum" (Haber Merkezi) Normal - Müstakil Hacýlarýmýzýn Kalacaðý Medine Otel DAR-AL EÝMAN TAÝBAH (150 mt.) 4 *

8 8 SALI 25 MART 2014 Biz sustuk hizmetlerimiz konuþuyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart seçimlerinin yerel seçim olmaktan çýktýðýný belirterek, "Böyle olunca ne yaptýðýmýz parklarý, ne yollarý nede sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi konuþtuk. Biz sustuk bu þehirde eserlerimiz konuþuyor. Biz lafa deðil, icraata bakarýz" Mimar Sinan'da coþkulu bir kalabalýða hitap eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de hedefinde muhalefet partileri vardý. Külcü, milletin 13 yýldýr Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a, AK Parti'ye yol arkadaþý olduðunu söyledi. 13 yýldýr hem merkezi hükümette hem de yerel yönetimlerde iktidar olduklarýný hatýrlatan Baþkan Külcü, milletin yolundan hiçbir zaman sapmadýklarýný, milletin de yanlarýndan bir adým dahi ayrýlmadýðýnýn altýný çizdi. Mimar Sinan'daki coþkunun her siyasetçinin görmek istediði bir tablo olduðunun altýný çizen Külcü, Mimar Sinan ve Gülabibey'in yine AK Parti'nin kalesi olacaðýný ifade etti. Yazýçarþý mitingini kýskananlarýn "Yazýçarþý AK Parti'nin sonu oldu" yönünde açýklamalar yaptýðýný dile getiren Külcü, "Dinime küfreden Müslüman olsa. Birilerinin sonunu görmek istiyorsan Mimar Sinan'a gel. Gel de bu fotoðrafý gör. Biz millete 2002 yýlýnda yola çýkarken bir þeye söz verdik. El ele vereceðiz. Gönül gönüle vereceðiz. Türkiye'yi deðiþtireceðiz dedik. Geriye baktýðýmýzda artýk hiçbir þey eskisi gibi deðil. AK Parti iktidar olduðunda bu ülkede neler vardý, bugün bu ülkede neler var. AK Parti'den önce belediyelerde neler var, önceki dönemlerde belediyelerde neler var. 5 yýl önce halkýmýzla konuþurduk. Belediyecilik anlamýnda hangi iþleri yapacaðýmýzý anlatýrdýk. Bizi dinlediniz inandýnýz. Güvendiniz emaneti bizlere teslim ettiniz. Þehrül emin olarak bu þehirde yapýlmasý gereken hangi iþ varsa hepsinin altýna elimizi koyduk. 5 yýl boyunca gece demeden, gündüz demeden çalýþtýk. Bosna Parkýn'ýn eski halini hatýrlýyor musunuz? Eski haline benziyor mu? Rüstem Eren Parký eski haline benziyor mu? Dere kenarýnýn eski halini hatýrlýyor musunuz? Parklarýmýzý vardý parka benzemeyen. Ne oldu. Onlar yok oldu. Bizim olduðumuz yerde hizmetin kalitesi olur. Biz insanýmýzý seçmen olarak deðil insan olarak seviyoruz. Yola çýkarken 'insaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturunu ilke edindik. Biz böyle inanýyoruz. Onun içinde insanýmýz hizmetin en iyisine layýktýr. Biz milletimize sevdalýyýz. Leyla ile mecnun gibi, kerem ile aslý gibi bu millete sevdalýyýz. Ýçinizde o dert olmadan, aþk olmadan sevda olmadan bunlarýn hiçbirisini yapamazsýnýz" Çorum Belediyesi olarak yaptýklarý çalýþmalara deðinen Külcü, "Ýktidar olduðumuzda belediyeyi devraldýðýmýzda yeni kaynaklar getirmedik. Milletin vergilerini aldýk hizmete çevirdik. Ekstra bir þey yapmadýk. Günü geçmiþ 25 milyon TL borcumuz vardý. Baþbakanýmýz da hükümeti devraldýðýnda IMF'ye 25 Milyar dolar borç vardý. Baþbakanýmýz IMF'nin borcunu ödediði gibi bizde belediyenin borcunu ödedik. Þimdi Türkiye IMF'ye borç veriyor. Bizde 24 tane beldemize 13 ilçemize tam 8 milyon liralýk yatýrým yaptýk. Kardeþlik budur. Biriz beraberiz birlikte Türkiye'yiz. Çorum'da da 13 ilçemiz ve merkezde Çorum belediyesi kardeþlik içerisinde bu iþleri yapýyoruz. Bundan sonrada yapmaya devam edeceðiz. Kadýn kültür merkezi hayýrlý olsun mahallemize. Belediyecilik anlayýþý içerisine þefkatimizi, merhametimizi,vicdanýmýzý koyduk. O zaman karþýmýza sosyal belediye çýktý. Sobasý tütmeyen bir garip gureba varsa onun bacasýný tüttürmek bizim görevimizdir. Tenceresi kaynamayan kardeþimiz varsa onun tenceresini kaynatmak bizim görevimiz. Biz böyle inanýyoruz. 65 yaþ üzeri büyüklerimiz var. Evinde tek baþýna yaþayan büyüklerimiz var. Onlarýn evlerini temizliyoruz. Ýþte bizim farkýmýz bu. Her yýl 3 bin 500 civarýnda yeni çocuðumuz doðuruyor. Nüfusumuz artýyor. Onlarýn kapýlarýný çalýyoruz. Hediyemizi býrakýp ayrýlýyoruz. Engelli eðitim merkezi açtýk. 97 yavrumuzun eðitim göreceði modern bir merkezi bu þehre kazandýrdýk" þeklinde konuþtu. Konuþmasýnda muhalefet partilerini de eleþtiren Külcü, "Yeni dönem hazýrlýklarýmýzý yürütüyoruz. Baktýk CHP ve MHP'nin adaylarý bizim bu þehirde yaptýðýmýz, hizmete açtýðýmýz tesisleri yapacaðýz diye ilan etmeye baþladýlar. Ya biz yaptýk zaten bunlarý. Bunlarýn belediyecilikten haberi yok. Merkezi hükümetimizin yaptýðý iþleri anlatýyorlar. Biz onlardan farklýyýz. Biz bu þehrin ihtiyaçlarý neyse hangileri yapýlabilirse onlar üzerinde çalýþýyoruz. Bizim millete sözümü var. Çünkü aldananda olmayacaðýz aldatanda olmayacaðýz. Ýþin belediye boyutu böyle" ifadelerini kullandý. 17 Aralýk sürecine de deðinen Külcü, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "17 Aralýk sabahý Türkiye'ye tuzak kuranlar oldu. Mayýs ayýný hatýrlayalým. Mayýs ayýnda neler oldu? Türkiye'nin üçüncü köprü ihalesi yapýldý. Yap iþlet devret modeli ile yapýlacak sonra devlete devredilecek. Üçüncü havaalaný ihalesi yapýldý. Dünyanýn üçüncü büyük havaalaný. 100 milyon kiþi bu- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý. rayý kullanacak. Eðer büyük devlet iddianýz varsa nükleer santraliniz olmasý lazým. Kanalistanbul diyoruz. Hidro Elektrik Santralleri diyoruz. IMF'ye borcumuz bitti. Her ay geliyorlardý. Nöbetçi çavuþ gibi gelir talimat verirlerdi. Türkiye onlardan da kurtuldu. Otobüsleri yapýp yýkanlar, iþyerlerinin camýný indirenler, Kanalistanbul projesinden, üçüncü köprüden, HES'lerden, nükleer santralden vazgeç dediler. Ondan vazgeç bundan vazgeç bunlarý istemek için vatan haini olmak gerekir. 17 aralýkta baktýk ki Türkiye'ye tuzak kurulmuþ bu tuzaklarý bozmaya var mýsýnýz? Bu millet çok bedel ö Buralara kolay gelmedi. 1950'de millet Adnan Menderes'le yürüyüþ baþlattý. "Yeter söz milletin" dediler. Milletten umudunu kesenler malum darbeyi yaptýlar. 70'li yýllarda yine ayný. Ama o günler AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Merkez Ýlce Baþkaný Mustafa köse, muhalfete yüklendi. çok geride kaldý. 12 Eylül'de ne olduysa her þey durdu. Rahmetli Özal geldi Özal'ýn yaptýklarý ve sonrasýnda yaþadýklarý. 28 Þubat oldu. Bin yýl sürecek dediler. 1950'de yeter söz milletin demiþtik. Ve 3 kasým 2002 ye geldiðimizde 'yeter sözde milletin, kararda milletin' dedik" 20027den beri Türkiye'nin büyüdüðünün altýný çizen Külcü, "Türkiye geliþiyor. Biz o günleri unutmadýk. Aklýmýzdan çýktý gitti sanýyorlar. Hiçbirisine unutmadýk. AK Parti kadrolarý olarak ödenmesi gereken bedel varsa öderiz, ama asla bu millete bedel ödetmeyiz. Türkiye'de yeni bir oyun oynanmak isteniyor. 'Halkçýyým' deyip halktan kopanlar, 'milliyetçiyim' deyip milletten kopanlar birileri ile kol kola girdiler. Ses kayýtlarý, montajla baþbakanýmýzý indirmeye çalýþýyorlar. Bunu baþaramayacaklar. Millet kararlý. Gittiðimiz her yerde bu coþkuyu görüyoruz. Biz milletin istikametinden ayrýlmadýk, millette bizi yalnýz býrakmadý. 30 Mart'ta bu oyun bozulacak. Bu seçim önemli. Tayyip Erdoðan düþerse Türkiye düþer. Türkiye düþerse Filistin, Mýsýr düþer. Bosna düþer asla buna müsaade etmeyeceðiz. Biz sadece Türkiye'nin deðil mazlum milletlerinde sesiyiz. Zalim Ýsrail'e baþbakanýmýzdan baþka ses çýkaran var mý? Biz Türkiye'nin sorunlarýný da çözeceðiz. Yetmez mazlum milletlerin sorunlarýný da çözmek boynumuzun borcu. Bizim inancýmýzý göre, kitabýmýza göre, Müslümanlar birbirinin kardeþidir. Kardeþliðin hukuku da bellidir. Onun için biz onlara da yardýmcý olmaya devam edeceðiz. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet tek millet. Biriz beraberiz. Birlikte Türkiye'yiz. Bir yýldýr bu ülkede þehit haberleri gelmiyor. Bu bir sevda ve irade iþi. Baþbakanýmýz süreç baþlarken eðer o görüþmeleri yaparsan seni yüce divana göndeririz dediler. "Eðer bir kardeþimin ölümüne mani olabileceksem ben yüce divana gitmeye razýyým" Yeter ki kan ve gözyaþý dursun 30 Mart bu konuda önemli. Türkiye bunu bir iki kez daha denedi. Her denediðimiz de evlatlarýmýz þehit oldu. Baþbakanýmýz neye mal olursa olsun sonuna kadar gideceðim Yeter ki sizlerde bugün olduðu gibi 30 martta dik durmaya devam edin" 30 MARTTA SAN- DIKLARI PATLATA- CAÐIZ RAKÝPLERÝ ÇATLATACAÐIZ AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, 30 Mart'ta sandýklarý patlatarak, rakipleri çatlatacaklarýný söyledi. Cuma pazarýnda düzenlenen programda konuþan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, geçtiðimiz hafta AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ'un katýlýmýyla yapýlan Yazýçarþý mitingini eleþtiren muhalefet partilerine göndermede bulundu. Köse, sayý saymayý bilmeyenlerin Mimar Sinan mahallesindeki coþkuya bakmalarý çaðrýsýnda bulundu. seçim çalýþmalarý kapsamýnda gittikleri her yerde bu coþkuyu gördüklerini belirterek, "Mimar Sinan nasýl ise Gülabibey nasýl ise diðer mahallelerimizde ayný coþku hakim. Milletimiz inadýna AK Parti, inadýna inadýna Recep Tayyip Erdoðan ve inadýna Muzaffer Külcü diyor. Milletimiz hizmeti biliyor. Çalýþaný biliyor. Ne AK Parti'den vazgeçiyor, nede baþkanýmýz Muzaffer Külcü'den vazgeçiyor" MUHALEFET 30 MART'TA HÜSRANA UÐRAYACAK AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, muhalefet partilerinin 30 Mart'ta hüsrana uðrayacaðýný söyledi. Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuþan AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti'nin milletle buluþmalarýný çekemeyenlerin, bu buluþlarý gözleri geremeyenlerin seçim zamaný yaklaþtýkça AK Parti'ye çamur attýðýný savundu. Birilerinin "AK Parti'nin bitti" söylentiler çýkardýðýný dile getiren Ceylan, "Onlara diyorum ki gelinde Mimar Sinan'a bakýn kim bitmiþ. Bu kalabalýðýn heyecanýna bakýn. 30 Mart'ta kim bitecek Mimar Sinan, Gülabibey, Ulukavak karar verecek" Konuþmasýnda CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut'a da göndermede bulunan Ceylan, "CHP'nin bir adayý var. Ben adýný öðrenemedim.kimine göre 'Metin Nohut' kimine göre 'Kenan Nuhut'. Kendine göre 'Kenan Nuhut', genel baþkanýna göre 'Metin Nohut'. Bu aday arkadaþýmýz 30 Mart'tan sonrada aday olarak kalacak" diye konuþtu. Zor bir süreçten geçildiðini dile getiren Ceylan, "1960'ta Adnan Menderes'i dar aðacýna götürenler, rahmetli Turgut Özal'ý zehirleyenler, rahmetli Necmettin Erbakan'ýn iktidarýný burnundan getirenler þunu bilmiyorlar. Çorumlular Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý onlara yedirmeyecek" ifadelerini kullandý. Muhalefet partilerinin nasýl Türkiye'nin doðusuna gidemiyorsa, miting yapamýyorsa Çorum'da ki muhalefet partilerinin de ilçelere gidemediðini dile getiren Ceylan, "13 ilçemizi gezdik. Bunlar seçimi sadece Çorum'da zannediyorlar. 30 Mart'ta Çorum'da hüsrana uðrayacaklar. 30 Mart akþamý saat ýþýklarýný söndürüp evlerine gidecekler. Bilmiyorlar ki Kenan Nuhut, Ankara'ya gidecek bir daha da dönmeyecek. 30 Mart'ta Mimar Sinan'ýn ne yapacaðýný Gülabibey'in ne yapacaðýný çok iyi biliyoruz" diye konuþtu. Düvenci nin talihi deðiþecek Mimar Sinan da düzenlenen açýk hava mitinginden Baþkan Külcü ye destek çýktý. Külcü den gövde gösterisi 30 Mart yerel seçimlerine sayýlý günler kala AK Parti Çorum Belediye baþkan adayý ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlenen 30 Mart yerel seçimleri öncesinde Mimar Sinan'da açýk hava toplantýsýna katýldý. Vatandaþlarýn yoðun ilgi göstermesi mitinge dönüþen etkinlikte Baþkan Külcü, gövde gösterisinde bulundu. Coþkulu bir kalabalýða hitap eden Baþkan Külcü, görev süresi boyunca yaptýklarý çalýþmalar ve gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Konuþmasý sürekli "Vur Vur inlesin Metin Nohut dinlesin" sloganlarýyla kesilen Baþkan Külcü, "Heybelerinde biþey yok. Söyleyecek sözleri de yok" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise, Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, Düvenci Belediye Baþkan adayý Necmettin Yalçýn a tam destek verdi. Düvencileler Külcü nün konuþmasýný dikkatle dinledi. 30 Mart'ta sandýklarý patlatarak, rakipleri çatlatacaklarýný belirterek, sayý saymayý bilmeyenlerin Mimar Sinan mahallesindeki coþkuya bakmalarýný istedi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti'nin milletle buluþmalarýný çekemeyenlerin, bu buluþlarý gözleri geremeyenlerin seçim zamaný yaklaþtýkça AK Parti'ye çamur attýðýný savunarak, "Birileri "AK Parti'nin bitti" diye söylentiler çýkarmýþ. Onlara diyorum ki gelinde Mimar Sinan'a bakýn kim bitmiþ. Bu kalabalýðýn heyecanýna bakýn. 30 Mart'ta kim bitecek Mimar Sinan, Gülabibey, Ulukavak karar verecek" Mimar Sinan mahallesindeki mitingin ardýndan Baþkan Külcü ve beraberindekiler, Rüstem Eren Parký'ný ziyaret etti. Burada vatandaþlarla bir araya gelen Baþkan Külcü, hem vatandaþlarla sohbet etti, hem de sorun dinledi. 30 Mart yerel seçimler öncesi merkeze baðlý Düvenci Belediyesi ni ziyaret eden Çorum Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, Düvenci Belediye Baþkan adayý Necmettin Yalçýn a tam destek verdi. Düvenci Beldesi nde halka hitap eden Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Düvenci Belediye Baþkan adayý Necmettin Yalçýn a destek istedi. Yalçýn a þartsýz destek veren Baþkan Külcü, Düvenci Belediyesi nin kardeþ belediye olduðunu belirterek, Çorum Belediyesi olarak her zaman yanýnda olduðunu açýkladý. Geçen dönem 24 belde ve 13 ilçeye Çorum Belediyesi olarak 8 milyon liralýk yatýrým yaptýklarýný hatýrlatan Muzaffer Külcü, 24 beldemizden 22 tanesi kapandý. Geriye sadece iki beldemiz kaldý. Düvenci Belediyesi bizin kardeþ belediyemiz. Siz bu kardeþinize destek verin. Bizde Düvenci nin mahalleriyle birlikte hangi sorunu varsa hepsini tek tek çözüme kavuþturalým 30 Mart ta Düvenci Beldesi nde yeni bir sayfa açacaklarýný belirten AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise, Baþbakanýmýzýn emanetine sahip çýkacaksýnýz. Siz bu emanete sahip çýkarsanýz bilin ki 30 Mart tan sonra Düvenci nin de talihi deðiþecek. 30 Mart ta vereceðiniz oylarla bir bakýma Düvenci nin geleceðini oyluyorsunuz þeklinde konuþtu. AK Parti Düvenci Belediye Baþkan Adayý Necmettin Yalçýn ise, belediye baþkaný seçildiði taktirde üç þeyvaad ettiðini belirterek, Ne olursa olsun yalan olmayacak, dürüst olacaðýz. Hizmetlerin akýþýnda kesinlikle adil davranacaðýz. Ve çok çalýþacaðýz diye konuþtu. Dürüst ve adil olacaðýz, çok çalýþacaðýz Düvenci nin, 22 yýllýk bir belde olmasýna raðmen hala alt yapý eksikliklerini tamamlayamadýðýný dile getiren Yalçýn, suyun hayat, alt yapýnýn saðlýk, yolun medeniyet olarak bilinmesine raðmen halen suyu yetersiz olan veya hiç olmayan mahalleler bulunduðunu, alt yapýsý, üst yapýsý olmayan, çamur içerisinde olan yerleþim birimlerinin olduðunu belirtti. Zaman zaman çeþitli vesilelerle ziyaret etme þansý bulduklarý diðer beldelerin Düvenci den her zaman bir adým önde olduðunu görüp gýpta ettiklerini anlatan Yalçýn, Yerleþim yeri olarak diðer beldelerin çoðundan daha avantajlý bir konuma sahip olmamazý raðmen o beldelerde gördüðümüz hizmetlerin burada olmayýþý bizleri üzüyor. Görüyoruz ki. beldemizde çoðu þey kendi haline býrakýlmýþ. Ýnsanlarýmýz bir þekilde kendi iþlerini kendiler halleder hale gelmiþ, kimsenin belediyeden bir beklentisi kalmamýþ. Bende sizler gibi Düvenci de yaþayan biri olarak zaman zaman belediye çalýþmalarýndan þikayetçi oldum, eleþtirdim. Benim konumumdaki insanlarýn artýk þikayet etmeye hakký olamayacaðýný, bu iþlerde elimizi taþýn altýna sokma zamanýnýn geldiðini düþündüðüm için aday olmanýn artýk beldeme karþý bir görev olduðuna inandýðým içinde aday oldum 30 Mart a kendisine yetki verildiði taktirde beldenin tüm mahallelerinin problemlerinin giderilmesi ve yaþanabilir halle getirilmesi için çalýþacaðýný söyleyen Yalçýn, Genelde hükümetimizin, yerelde Çorum Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü nün de destekleri ile bu yaþanan sorunlarýn üstesinden geleceðiz. Önceliðimiz insan olacak. Her hizmette insanýmýzý merkeze alacaðýz diye konuþtu. Necmettin Bey in yanýnda Ankara da Baþbakanýmýz Çorum da ben varým Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi olarak geçen dönem 24 belde ve 13 ilçeye 8 milyon liralýk yatýrým yaptýklarýný açýklayarak, 24 beldemizden 22 tanesi kapandý. Geriye iki beldemiz kaldý. Bunlardan birisi Düvenci Belediyesi. Düvenci Belediyesi bizim kardeþ belediyemiz. Siz Necmettin Yalçýn a destek verin. Bizde Düvenci nin mahalleriyle birlikte hangi sorunu varsa hepsini çözüme kavuþturalým dedi Düvenci Beldesi nde halka hitap eden Baþkan Külcü, 2002 yýlýndan bugüne kadar yapýlan her seçim ve referandumda Düvenci nin AK Parti ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn yanýnda olduðunu söyledi. Yalçýn a destek isteyen Külcü, Necmettin Bey in yanýnda Ankara da Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, Çorum da ise ben varým Yerel seçimler öncesi son düzlüðe girildiðini dile getiren Külcü, 30 Mart günü Türkiye de sandýk kurulacaðýný, kendilerinin de o güne kadar seçim çalýþmalarýný devam ettireceklerini dile getirdi. 14 Aðustos 2001 tarihinde AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn yola çýkarken Türkiye de hiçbir þey eskisi gibi olmayacak dediðini hatýrlatan Baþkan Külcü, O dönem bizim yapýlacaðýna inandýðýmýz ama yapýlamayan onlarca iþler vardý. En sonda söylenecek þeyi en baþta söyledik. 14 Aðustos 2001 milattýr. Yani AK Parti nin kuruluþu Türkiye için milattýr. Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacak dedik. Partimizin kuruluþunun üzerinden bir yýl geçtikten sonra bu millet AK kadrolara emaneti teslim etti den bu yana yapýlan yerel ve genel seçimler ile referandumda her zaman yanýmýzda oldu. Doðup, büyüdüðümüz bu þehre hizmet etmek bize de nasip oldu. Görev yaptýðýmýz her dönemde tek gayemiz oldu. Önce Hak kýn sonra halkýn rýzasýný kazanmaktý. 5 yýla dönüp baktýðýmýzda Çorum u deðiþtirdik. 5 yýl önce Çorum u devraldýðýmýzda sorunlu olan hangi iþ varsa aklýnýza hangi konu geliyorsa hepsini birer birer çözüme kavuþturduk. Asla böyle gelmiþ böyle gider demedik. Böyle gelmiþ bundan sonra böyle gitmez buna müsaade etmedik etmeyeceðiz. Buna Düvenci de müsaade etmeyeceðiz. Çorum da müsaade etmeyeceðiz Artýk Türkiye nin deðiþtiðinin altýný çizen Baþkan Külcü, geçmiþle mukayese edildiðinde bugün baþka bir ülke ve Türkiye nin olduðuna vurgu yaptý. Türkiye nin üzerinde bir tezgah kurularak oyunlar oynanmak istendiðine dikkat çeken Külcü, seçim çalýþmalarýnda görüyoruz ki Adnan Menderes e yapýlanlarý, Turgut Özal a yaptýrýlanlarý, Necmettin Erbakan a yapýlanlarý bu millet Recep Tayyip Erdoðan a yaptýrmayacak. Mayýs ayýnda yaþananlarý düþünün. Türkiye 50 yýl önce ülkelere borç veren sonra nöbetçi çavuþ gibi ülkelere her ay emir veren IMF ile tanýþtý. IMF ye borcumuz Mayýs ayýnda bitti. Türkiye artýk kendi kaynaklarýný kendisi yönetecek. Baþka ne oldu Türkiye iki tane nükleer santral sözleþmesi imzaladý. Havaalaný ihalesi yapýldý. Devlet dünyanýn en büyük havalimanýna sahip olacak ama para ödemeyecekti. Üçüncü köprünün ihalesi yapýldý. Yapacaklar iþletecekler getirecekler teslim edecekler. Baþka Marmaray. Avrupaya Anadolu yu birbirine baðlýyoruz. Nerden nehrin altýndan. Dün Düvenci nin yollarýný yapamayan Türkiye, bugün denizin altýndan kýtalarý birbirine baðladý. Buda birilerini rahatsýz ediyor. Türkiye nin geliþmesini istemiyorlar. Ýstikrarsýzlýk istiyorlar. Türkiye nin parasý pulu olmasýn gelsin bizden alsýn. Nasýl olsa borç alan emirde alýr diyorlar. Ýstanbul da 3 aðaç söküldü diye eyleme kalktýlar. Sadece Çorum da 73 bin yetiþkin aðaç diktik. Daðlara, tepelere diktiðimiz fidanlardan bahsetmiyoruz diye konuþtu. Gezi Parký eylemcilerinin hükümet ile yaptýðý görüþmeye de deðinen Baþkan Külcü, Polis arabalarý yakýlýp yýkýldý. Ýþyerleri yakýlýp yýkýldý. Kamu mallarýna, özel sektör mallarýna zarar verildi. Baþbakanýmýz gelsinler, görüþelim, konuþalým taleplerini dinleyelim Bunlarla konuþtu o 5-6 kiþi ne istedi. Ne yaparsak eylemi býrakacaksýnýz diye sorulduðunda 3 köprü ve havaalaný yapýlmasýn. Nükleer santralleri yapýlmasýn, HES kurulmasýn. Kanalistanbul yapýlmasýn. Bunlarý birisinin isteyebilmesi için vatan haini olmasý lazým. Bu ülkede vatanýný, bayraðýný seven birisi bunu ister mi. Aradan 5-6 ay geçti 17 Aralýk çýktý. Birbiri ile alakalý olmayan þeyleri bir araya getirip paket yapmýþlar. Bir savcý çýktý, nükleer santralleri, havaalaný köprü inþatlarýný yapanlarý toplayýn. Bir baktýk 17 Aralýkla, Gezi parkýndakiler bir araya gelmiþ. Bunlar Türkiye ye tuzak kurmak için bir araya gelmiþ. Biz bu ülkede oyun oynamak isteyenlere müsaade eder miyiz? Bu millet, Tayyip Erdoðan a tuzak kuranlara, ülkenin istikrarýný bozanlara bu millet müsaade eder mi? (ÝHA)

9 'CHP talihsiz açýklamalar yapýyor' diyen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Kenan Nuhut un iddialarýný eleþtirdi. 'Biz çirkin oyunlara asla tenezzül etmeyiz' Erol Taþkan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP'nin yaptýðý açýklamalarý eleþtirdi. Bir soru üzerine CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un, "AK Parti kendi bürolarýna saldýrýp, CHP'yi suçlayacak." açýklamasýnýn talihsiz bir açýklama olduðunu belirten Ceylan, "Biz çirkin oyunlara ve tezgahlara tenezzül etmeyiz." "Biz böyle þeylere tenezzül etmeyiz. Tüm çabamýz sükunet içinde bir seçim geçirmektir. Biz þehrimizin sükunetini korumak istiyoruz." diyen Ceylan, seçim çalýþmalarý baþladýðý günden bu yana 9 ayrý seçim bürosuna saldýrýlar olduðunu, ancak bunlarýn hiç birisini kamuoyunu germemek için açýklamadýklarýnýn altýný çizdi. 'Özür dilemesi gereken, ortamý geren CHP'dir' AK Parti'nin Çorum'un 535 bin insanýnýn sevdalýsý olduðuna vurgu yapan Ceylan, asýlsýz iddialarla seçim öncesi ortamý germenin tehlikesine dikkat çekerek, bu tavýrdan kaçýnýlmasý gerektiðine iþaret etti. 'Onlarýn gaflarý yanýnda bizimki devede kulak' Osmancýk Seçim koordinasyon merkezinde "Osmancýk sizinle gurur duyuyor" slagonlarý ile karþýlanan Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu bir araya geldiði AK Partililere yaklaþýk 1 saat hitap ederek çarpýcý konulara deðindi. Uslu'yu Osmancýk Ak Parti ilçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya, Osmancýk Ak Parti Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ, Ak Parti Osmancýk Kadýn Kollarý Baþkaný Ayþe Fikriye Yücel, il genel ve belediye meclisi üye adaylarý ile çok sayýda partili kadýn ve erkek vatandaþlar karþýladý. AK Parti iktidarýnda Çorum'da 2.5 milyarlýk vergi toplanýrken buna karþýlýk 8.3 milyar TL'lik yatýrým yapýldýðýna dikkat çeken Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Osmancýk'ýn fazlasýyla bu pastadan hak ettiði payý aldýðýný kaydetti. Uslu, ancak yapýlan bu hizmetleri görmek istemeyen çevrelerin olduðunun altýný çizdi. Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, halkýn iktidarýný hazmedemeyenlerin kirli senaryolara baþvurduðunu her gün yeni bir senaryo ve karalama kampanyalarý ile halkýn karþýsýna çýkarak fitne ürettiklerini ifade etti. Bu fitneleri üreten þer odaklarý belli. Çorba partisi olan CHP içerisinde her türlü partiliyi barýndýran bir parti oldu. Kýlýçdaroðlu her gittiði deðiþik yerde deðiþik el hareketleri yapmaya baþladý. Böylece oralardaki vatandaþlara þirin görünmek için nasýl el hareketleri yaptýðýný basýnda çýkan haberlerde hep birlikte görmektesiniz Ülkenin istikrarýný bozarak önünü kesmek için kurulan kumpaslarla art ardýna yapýlan operasyonlarla Türkiye'ye tuzaklar kurulduðuna dikkat Seçimden dimdik çýkacaðýz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, milleti ve ülkeyi sevmekten, çalýþmaktan, iyiyi, doðruyu, güzeli yakalamaktan baþka bir amaç ve heveslerinin olmadýðýný belirterek, O nedenle de biz bu seçime Allah ýn izniyle baþý dik gireceðiz ve bu seçimden, bu referandumdan baþýmýz dik olarak çýkacaðýz. Onun için diyoruz ki; yine AK Parti, yeniden AK Parti, inadýna AK Parti 30 Mart seçimlerine sayýlý günler kala Dodurga ilçesini ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, halka hitap etti. Burada Dodurga Belediye Baþkan adayý Bekir Kýlýç a destek isteyen milletviekili Uslu, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. 30 Mart ta sandýðýn milletin önüne geleceðini dile getiren Uslu, sandýklar açýldýktan sonra kazananýn Dodurga olmasý gerektiðini belirterek, Öyle bakmalýyýz olaya. Yani kimin kazandýðý kimin kaybettiðinden çok Dodurga kazanmalýdýr, Dodurga halký kazanmalýdýr, Dodurga nýn geleceði kazanmalýdýr, Dodurga nýn çocuklarý kazanmalýdýr, olaya böyle bakmak lazým. Ve yine 31 Mart pazartesi günü hepimiz yine ayný kentte yaþýyor, ayný sokaktan geçiyor, ayný camii de namaz kýlýyor olarak birbirimizin yüzüne bakacaðýz, ayný kahvede oturup çay içerek birbirimizin yüzüne bakacaðýz, birbirimizle selamlaþacaðýz onun içinde yarýn birbirimiz hakkýnda konuþurken yüz yüze bakamayacaðýmýz laflarý söylememek lazým. Hz. Ali Buyuruyor ki; söz boðazýndan çýkýncaya kadar senin esirindir, çýktýktan sonra sen onun esiri olursun. Onun için söylediðimiz her sözün arkasýnda durabilmeliyiz, söylediðimiz her sözün yeniden bize dönebileceðini göz önünde bulundurmalýyýz. Olabildiðince birbirimize özenli davranmalýyýz. Yine Hz Ali ye ait güzel bir söz; Ýnsanlar ya dinde kardeþ, ya hilkatte eþ diyor. Bizler ayný partiden olmayabiliriz ama ayný bölgede, ayný coðrafyada, ayný toprakta, ayný havada, ayný sudan birlikte içmiþ, solumuþ, yemiþ doymuþ insanlar olarak birbirimizle olan hukukumuz, geçmiþ hukukumuz, gelecekteki oluþacak hukukumuzu dikkate alarak kardeþçe davranmaya ve birbirimizin yüzüne bakacak þekilde konuþmaya mecburuz. Burada ki bizim ortak paydamýz Dodurga dýr. Seçimler gelir geçer ama kazanan Dodurga olmalýdýr ve buna özen göstermeliyiz diye konuþtu. Twitter e eriþim engeli konusunda açýklama da bulunan Uslu, Son zamanlarda size, Twitter yasaklandý diyorlar deðil mi? Gerçi sizin bir çoðunuzun twitter kullandýðýna ihtimal vermiyorum ama twitter kullanmak ayýpta deðil. Bende kullanýyorum, facebook ta kullanýyorum. Ýletiþim imkanlarýndan yararlanýyorum. Bakýn Türkiye de 13 milyon twitter kullanýcýsý, 20 milyona yakýn facebook kullanýcýsý var bizim iktidarýmýz sayesinde, milyon internet abonesi var. Ve okullara tablet bilgisayarlardan þu ana kadar 60 bin tane daðýttýk. Bunu 600 bine çýkaracaðýz. bunun ihalesini de yaptýk. Biz bilgisayara karþý deðiliz, internete karþý deðiliz, neye karþýyýz? Biz bilgi kirliliðine karþýyýz, kafalarýn karýþtýrýlmasýna, akýllarýn ve vicdanlarýn tutsak alýnmasýna, devlet aleyhine kullanýlmasýna karþýyýz. Ellerine gelen her fýrsatý Ak Parti ve genel baþkanýmýz aleyhine kullananlar varya, aslýnda bunlarýn büyük bir çoðunluðu siyasi fýrsatçýlýk yapýyorlar diye konuþtu. AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ile Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, esnaf turunda CHP ye cevap verdi. CHP çorba partisi oldu Salim Uslu CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un Çorum'da oy kullanmayacaðýna dönük açýklamayý, bir haberden yola çýkarak yaptýðýný söyleyen Ahmet Sami Ceylan, "Biz haberden yola çýkarak bir þey söyledik, onlar da bu iddianýn yanlýþ olduðunu söyledi. Bu iþ bu kadar basittir. Özre gerek olan bir konu deðildir. Onlarýn gaflarý yanýnda bizimkisi devede kulak. Oy pusulasýný vermiþ, bir de nüfus cüzdanýný verseydi, adýný daha iyi öðrenirdik. Biz iþimize bakýyoruz. Kimin özür dileyeceðini bu millet 30 Mart'ta söyleyecek merak etmesinler. Ayrýca bir özür dilemesi gereken varsa, ortamý geren CHP'dir. Biz çirkin oyunlara da tezgahlara da tenezzül etmeyiz." diye konuþtu. Ceylan sandýk görevlilerini uyardý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, sandýk görevlilerinin cep telefonlarýna, görevli olunan sandýk numaralarýnýn deðiþtiði yönünde mesajlar çekildiði uyarýsýnda bulunarak, AK Parti Genel Merkezi nden geliyormuþ gibi çekilen mesajlarda, sandýk görevlilerimizin görevli olduðu sandýklarýn deþtiði yönünde bilgiler aktarýlýyor. Bunlarýn hiç birisi doðru deðildir, hiç bir görevlimiz bu tür bilgi ve mesajlara itibar etmesin. çeken Uslu, kurulan bu tuzaklara karþýn Allah'ýnda bir hesabýnýn olduðunun unutulmamasý gerektiðini belirtti. 30 Mart'ta Türkiye'yi karýþtýrma hesabý yapanlara ya fýrsat verileceðini ya da dur denileceðine vurgu yapan Uslu, "Bu seçimlerde hepimiz canla, baþla çalýþmak zorundayýz. Bu seçim bir yerel seçim deðil önceki seçimden daha farklý. Þuanda 3 genel seçimle, 2 yerel seçimde ve 2 referandum da kazanmýþ bir parti var. 8.'ye giriyoruz. Bugüne kadar seçim sandýðýnda bizi yenemeyeceðini anlayanlar, türlü oyunlar, iftira ve montajlarda medet umar oldular. Bu seçimde sadece sandýkta kimin çýkacaðýndan ziyade bizden Genel Baþkanýmýz olan Recep Tayyip Erdoðan'ýn kellesini istiyorlar. Geçmiþte bu oyunu Erbakan Hoca'ya yaptýlar. Beceremediniz çekin gidin diyenler Erbakan Hoca'nýn cenazesinden sonra çok büyük devlet adamýydý diye ikiyüzlü bir tavýr sergilediler. Yine rahmetli Ecevit'e yardým almadan ayakta bile duramýyor diyenler vefat ettiðinde büyük devlet adamýný kaybettik demeye baþladýlar. Yani kendilerince böyle önemli devlet adamlarýný karalama yoluna gidiyorlar. Biz bu seçimde yaptýðýmýz hizmetler yerine Türkiye'nin gücüne inananlar olarak Türkiye'nin geleceðini kurtarmaya çalýþacaðýz" AK kadrolarýn güçlü bir Türkiye hayaliyle çalýþýrken, birilerinin ayaklarý baðlanmýþ ve prangalar vurulmuþ bir Türkiye istediklerinin altýný çizen Uslu, güçlü Türkiye'ye karþý çýkanlarýn ülkenin IMF, Dünya Bankasý, Amerika'ya baðýmlý kalmasýný, siyonizmin yayýlmacýlýðýna, zulmüne, akýttýðý kana karýþmamasýný istediklerini belirtti. Konuþmalarýnýn sonunda partililerle Seçim Koordinasyon Merkezinin önünde topluca resim çekilen Uslu, Çorum'a hareket etti. (Ajanslar) AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Dodurga da halka hitape tti. Vekillerden Oðuzlar çýkarmasý Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým Oðuzlar ilçesinde yapýlan açýk hava toplantýsýna katýldýlar. Oðuzlar Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý Ali Uyanýk, Belediye Meclis, Ýl Genel Meclis Üyesi Adaylarý ve çok sayýda partilinin karþýladýðý Milletvekilleri, Oðuzlarlý vatandaþa yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiler. AK Parti iktidarýnda Çorum da 8.5 milyar TL lik yatýrým yapýldýðýna dikkat çeken Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Oðuzlar'ýn bu pastadan 1,6 Milyar TL pay aldýðýný kaydetti. Uslu, ancak yapýlan bu hizmetleri görmek istemeyen çevrelerin de olduðunu belirtti. Fitne üreten þer odaklarý belli Halkýn iktidarýný hazmedemeyenlerin kirli senaryolara baþvurduðunu, her gün yeni bir senaryo ve karalama kampanyalarý ile halkýn karþýsýna çýkarak fitne ürettiklerini ifade eden Uslu, Bu fitneleri üreten þer odaklarý belli. Çorba partisi olan CHP, içerisinde her türlü partiliyi barýndýran bir parti oldu. Kýlýçdaroðlu her gittiði deðiþik yerde deðiþik el hareketleri yapmaya baþladý. Böylece oralardaki vatandaþlara þirin görünmek için nasýl el hareketleri yaptýðýný basýnda çýkan haberlerde hep birlikte görmektesiniz Erdoðan ýn kellesini istiyorlar 30 Mart ta Türkiye yi karýþtýrma hesabý yapanlara ya fýrsat verileceðini ya da dur denileceðine vurgu yapan Uslu, Bu seçimlerde hepimiz canla, baþla çalýþmak zorundayýz. Bu seçim bir yerel seçim deðil önceki seçimden daha farklý. Bugüne kadar seçim sandýðýnda bizi yenemeyeceðini anlayanlar, türlü oyunlar, iftira ve montajlarda medet umar oldular. Bu seçimde sadece sandýkta kimin çýkacaðýndan ziyade bizden Genel Baþkanýmýzýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn kellesini istiyorlar. Geçmiþte bu oyunu Erbakan Hoca ya da yaptýlar. "Beceremediniz çekin gidin" diyenler Erbakan Hoca nýn cenazesinden sonra çok "büyük devlet adamýydý" diye ikiyüzlü bir tavýr sergilediler. Yine rahmetli Ecevit e yardým almadan ayakta bile duramýyor diyenler vefat ettiðinde büyük devlet adamýný kaybettik demeye baþladýlar. Yani kendilerince böyle önemli devlet adamlarýný karalama yoluna gidiyorlar. Biz bu seçimde yaptýðýmýz hizmetler yerine Türkiye nin gücüne inananlar olarak Türkiye nin geleceðini kurtarmaya çalýþacaðýz diye konuþtu. SALI 25 MART AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, parti yöneticileri ile birlikte esnaf ziyareti yaptý. AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan esnaf ziyareti yaptý 'Hainliði hazmedemeyiz Erol Taþkan AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, esnaf ziyareti yaptý. Valilik önünden baþlayan esnaf ziyaret turunda açýklama yapan Milletvekili Murat Yýldýrým, "Kökü dýþarda olan ve bu millete casusluk yapanlarý hazmetmemiz mümkün deðil. Milletimiz oynanan oyunlarýn, yamuklarýn ve yuvarlaklarýn da farkýnda." AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve parti yöneticilerinin de katýldýðý ziyarette, esnafla sohbet eden Milletvekili Murat Yýldýrým, basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti; "Tüm Türkiye'de olduðu gibi, Çorum'da da çalýþmalarýmýzý son sürat devam ettiriyoruz. Milletimiz Türkiye'de istikrardan yana, Çorumlu hemþehrilerimiz de istikrardan yana. Oynanan oyunlarý milletimiz farkediyor. Hele de Çorum halký bunu daha iyi biliyor. Zira 1980 öncesi Çorum'da ayný evin iki evladýndan birine saðcý, birine solcu dedirtip, ellerine silah veren zihniyet, bugün ayaða kalkan Türkiye'nin baþýna bir kez daha çorap örme niyetinde. Uzun Adam sevgisi AK Parti Oðuzlar ve Uðurludað ilçelerinden coþkulu iki miting gerçekleþtirdi. Yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Milletvekilleri TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Plan bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan'ýn katýlýmý ile iki ayrý ilçede gerçekleþtirilen mitingler hayli yoðun bir vatandaþ ilgisi ile gerçekleþtirildi. Gerek Oðuzlar, gerekse Uðurludað'a geliþlerinde oldukça coþkulu partililer tarafýndan ilçe giriþlerinde karþýlanan milletvekilleri araç konvoyunun ardýndan miting alanlarýna geçtiler. Ýlk olarak Oðuzlar'da gerçekleþtirilen miting, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk'ýn konuþmasý ile baþladý. Uyanýk'ýn ardýndan, milletvekilleri Çorum'a yapýlan hizmetleri ve 17 Aralýk sürecinde ülkede yaþananlarý anlattýlar. Oðuzlar programýndan konuþmalarýnýn ardýndan erken ayrýlan Milletvekilleri Baðcý ve Yýldýrým'ý ise Uðurludað giriþinde bir sürpriz bekliyordu. Uðurludað'a birkaç kilometre kala yolu ellerindeki pankartlarla kapatan grup "Uzun adamýn adamlarý hoþ geldiniz" yazýlý afiþle milletvekillerine görkemli bir karþýlama gerçekleþtirdiler. 'Menderes'e yaptýklarý zulmü þimdi Baþbakanýmýza yapmaya çalýþýyorlar' Ülkede sokaklarý karýþtýrmaktan, insanlarýn ölmesinden menfaat elde eden þebekelerin bulunduðunu kaydeden Milletvekili Murat Yýldýrým; "Pensilvanya ve CHP için Türkiye'de insanlarýn ölmesi bir þey ifade etmiyor. Suriye'de 160 bin insanýn, masum çocuk ve kadýnýn kanýna giren Esed'le yan yana poz verecek kadar kan ve ölümler üzerinden siyaset yapan ve bundan gocunmayan bir yapýsý var bunlarýn" "1960'lý yýllarda Menderes'e yapýlanlarýn aynýsýný þu anda Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a yapýlýyor" diyen Yýldýrým; "O gün bu ülke halký yapýlanlara karþý durabilse idi bugün Türkiye dünyanýn sayýlý bir iki ülkesinden biri haline gelebilecekti. Çünkü milleti ile barýþan, milletinin deðerlerini sahiplenen ve büyük tarihi misyonuna sahip çýkan bir iktidarýn dünya üzerinde yaratacaðý etki inanýlmaz derecede büyüktür. Bugün birileri bu etkinin daha da artmasýndan korktuklarý için Menderes'e yaptýklarý tezgahý tekrar 60 yýl sonra Baþbakanýmýz için uyguluyorlar" CHP'nin içerisinde aklý selim insanlarýn oynanan oyunu gördüðünü kaydeden Yýldýrým; "O insanlar ya bu sürece sessiz kalýyorlar, ya da ellerinden geldiði kadar arkadaþlarýný uyarýyorlar. Çünkü önemli olan bu ülkenin bekasýdýr. Bugün yapýlan saldýrýlar bu ülkenin bekasýna karþý yapýlan saldýrýlardýr" Gençliðin 1980 öncesini bilmediði için çok rahat manipüle edilebildiðini kaydeden Yýldýrým; "Aileler çocuklarýna sahip çýkmalýdýr. Sizler 1980 öncesini gördünüz ve sokakta ikbal aramanýn ne gibi sonuçlarý olduðunu yaþayarak öðrendiniz. Çocuklarýnýza bunu anlatmalýsýnýz. Çünkü terör örgütleri gençlerimizi kandýrarak sokaklara dökmeye çalýþmaktadýr" dedi Bu oyunlar, ne zaman Türkiye ayaklarýnýn üzerinde durmaya baþlýyor, hemen sahneleniyor. Türkiye kendine gelen ve ayaklarý üzerinde dimdik durabilen bir ülkedir. Türkiye çað atladýkça birileri rahatsýz oluyor. 17 Aralýk operasyonunun hedefi Türkiye'dir, Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Tüm teþkilatlarýmýz olarak dimdik ayaktayýz ve bu millet için kefenini giyerek yola çýkan Baþbakanýmýz'ýn yanýnda bizlerde kefenlerimizi giyerek dimdik duruyoruz. Baþbakanýmýz'ý yedirtmeyeceðiz. Bizler, kökü Türkiye'de olan hiçbir kurum ve kuruluþtan rahatsýz deðiliz. Ama kökü dýþarda olup ta casusluk yapýyorsa, ona da müsamaha göstermemiz, hazmetmemiz mümkün deðil. Bu yapýya paralel diyorlar, paralalele de pek benzemiyor, yamuk, yuvarlak, dikdörtgen bir yapý, ancak þu bir gerçek ki milletimiz tüm oyunlarýn farkýndadýr. Çorum merkezde ve tüm ilçelerimizde harýl harýl çalýþýyoruz, milletimiz 30 Mart'ta gereken cevabý fazlasýyla verecektir." Bu seçimlerin turnusol kaðýdý görevi gördüðünü kaydeden Yýldýrým; "Adam gibi adamlarla þalgamlarýn ayrýþma seçimini yaþýyoruz. Adam gibi adamlar durduklarý yeri bilirken, duracaklarý yeri de bilirler, diðerleri ise ne yaptýklarýný da, ne yapmamalarý gerektiðini de bilmezler. Çünkü bunlar sadece þahýslarýnýn, gruplarýnýn menfaatlerini düþünürler. Milletin menfaatini deðil" diye konuþtu 'Ýhanet içinde olanlar geri dönemezler' Oðuzlar'ýn AK Parti'nin icraatlarýndan fazlasýyla istifade ettiðini kaydeden Milletvekili Cahit Baðcý, "milletvekilleri ile uyumlu, teþkilatlarla uyumu, çalýþkan bir belediye baþkaný her zaman iktidarýn nimetlerini ilçesine taþýr" Uðurludað'da AK Parti'den istifa eden Belediye Baþkaný Adayý Ak Parti'nin eski ilçe Baþkaný'na yüklenen Baðcý; "Bugün bu ilçede sentetik çim saha yoksa bunun müsebbibi beceriksizliði sebebiyle eski belediye baþkaný ve bizim ilçe baþkanlýðýmýzý yapan þu anda partimizden istifa edip baþka partide birleþen iki kiþidir. Çünkü biz buraya sentetik saha yapmak istediðimizde O günkü Belediye Baþkaný ilçe sahasý yapýlsýn, ilçe baþkaný ise okulun bahçesi yapýlsýn diye direttiler. Ýkisinin arasýndaki bu uyumsuzluk nedeniyle Uðurludað maalesef kaybetti. Dün kavga eden bu iki kafadar bugün bir baþka partinin çatýsý altýna girmiþler ve oradan aday olmuþlar. Biz baþarýsýz insanlarý tekrar göreve getirmeyiz, getirmedik" Þimdi birilerinin bu þekilde baþarýsýzlýklarýný kapatmak için seçimi kazanýp tekrar AK Parti'ye gideceðiz tarzýnda propaganda yaptýklarýna dikkat çeken Baðcý; "Burada üç milletvekili birlikteyiz. Ýl Baþkanýmýz burada. Kusura bakmasýnlar ülkeyi birileri yangýn yerine çevirmeye çalýþýrken, bu partiye, bu millete, Baþbakanýmýz'a, AK Parti'ye karþý ihanet içerinde olanlar, biz varsak her þey var, biz yoksak her yer yansýn anlayýþýnda olanlar bu partiye geri dönemezler" 'Baþarýsýz insanlarla yola devam etmedik' Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Uðurludað'da yaptýðý konuþmada, "AK Parti'de aday gösterilmeyince bir baþka partiden belediye baþkaný adayý olan kiþilerin tekrar bu partiye dönemeyeceklerini net olarak ifade ediyorum. Herkes duysun. Birileri aksi propaganda yapýyormuþ. Kusura bakmasýnlar Baþbakan'ý bu zor dönemde yalnýz býrakanlar bu milleti her halükarda satarlar" Uðurludað'da Adem Ýpek'in tekrar aday gösterilmemesinin sebebinin baþarýsýzlýðý olduðunu kaydeden Ceylan; Baþarýsýz insanlarla yola devam etmedik, pýrýl pýrýl bir adayla karþýnýzdayýz" AK Parti Oðuzlar ve Uðurludað ilçelerinden coþkulu iki miting gerçekleþtirdi.

10 10 SALI 25 MART 2014 BBP den iktidara tepki Artýk yeter! Recep Mebet Büyük Birlik Partisi (BBP) Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Merhum liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu nun þehadetiyle ilgili soruþturma neticesinin biran önce kamuoyuna açýklanmasýný bekliyoruz Aradan 5 yýl geçmesine raðmen, yaþanan heerdal Özkan likopter kazasýnýn hâlâ aydýnlatýlmayý beklediðini vurgulayan Erdal Özkan, suskunlukla suçladýðý iktidarýn yaþanan olayýn sorumlusu olduðunu öne sürdü. Artýk yeter! diyerek tepkisini dile getiren Özkan, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: Þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun þehadetinin üzerinden tam 5 yýl geçti. Aradan gün geçerken þehadetinin üzerindeki þüphelerle ilgili herkes konuþtu, bir þeyler söyledi. Her ne hikmetse ülkeyi yöneten iktidar sahipleri hiç konuþmadý ve hala konuþmuyorlar. 54 yýl önce olan olaylarý, rahmetli Menderes ve Özal'ý diline dolayanlar, her ne hikmetse kendi iktidarlarý döneminde olan bu olayla ilgili aðýzlarýný dahi açmýyorlar. Yýllar önce olan olaylarý istismar edenler, onlarý anlatarak oy avcýlýðý yapanlara soruyoruz: Muhsin Yazýcýoðlu'nu neden komuhsin Yazýcýoðlu nuþmuyorsunuz, korktuðunuz ya da sakladýðýnýz bir þeyler mi var? Yýllar önceki olaylarý o günkü yönetimlere mal ediyorsunuz da sizin döneminizde yaþanan Muhsin Yazýcýoðlu'nun olayýna ne diyeceksiniz? Bunu derin devlet, paralel devlet diye geçiþtireceðinizi mi sanýyorsunuz? Þehit liderimizin de dediði gibi biz tek bir devlet tanýrýz. Devletin derini, paraleli, üçgeni, dörtgeni olmaz. Eðer ülkeyi doðru düzgün yönetirseniz bunlar olmaz. Þehit liderimizin olayý ile ilgili tek sorumlu ülkeyi yöneten iktidar sahipleridir. O nedenle bu olayý bir an önce aydýnlatmak zorundadýrlar. Artýk yeter, insaf yahu! Diyanet Yayýnevi nde Kutlu Doðum kampanyasý Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi, Kutlu Doðum Haftasý na özel bir kampanya baþlattý. Recep Mebet Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) Çorum Yayýnevi, Kutlu Doðum Haftasý na özel bir kampanya baþlattý. TDV Yayýnlarý ný içine alan kampanya hakkýnda bilgi veren Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi yetkilisi Mehmet Ünlü, Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatýný anlatan eserler baþta olmak üzere 80 in üzerinde yayýnda büyük indirimler uyguladýklarýný söyledi. Þehitler Günü nedeniyle de bazý eserlerde cazip indirimler yaptýklarýný hatýrlatan Mehmet Ünlü, Çanakkale Zaferi nin 99. yýldönümü münasebetiyle Safahat, Kutadgu Bilig ve Ýstiklâl Marþý nýn Tahlili adlý eserler ile çocuk kitaplarýnda kaçýrýlmaz fiyatlar sunuyoruz Yayýnevi yetkilileri, kampanya hakkýnda bilgi verdiler. HAZRETÝ PEYGAMBERÝ ANMAYA ve ANLAMAYA VAR MISINIZ? Nisan ayý sonuna kadar devam edecek Kutlu Doðum Haftasý kampanyasý çerçevesinde siyer kitaplarýnýn yaný sýra Kuran-ý Kerim, ilmihal ve peygamberler tarihi kitaplarýnda da indirimler yaptýklarýný anlatan Mehmet Ünlü, Kampanyamýzdan yararlanmak isteyen herkesi Gazi Caddesi Valilik yanýnda faaliyet gösteren Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi ne bekliyoruz diye konuþtu. Kutlu Doðum Haftasý nda armaðanýnýz kitap olsun! sloganýyla düzenlenen kampanya hakkýnda detaylý bilginin adlý internet adresinden edinilebileceði kaydedildi. SP Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, Çorum Ulaþ Özel Halk Otobüsleri A.Þ. Lokali ni ziyaret etti. Ulaþ A.Þ. yi ziyaret eden SP Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Toplu taþýma alanýnda problemleri çözeceðiz Recep Mebet Saadet Partisi (SP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk dün Çorum Ulaþ Özel Halk Otobüsleri A.Þ. Lokali ni ziyaret etti. Ulaþ A.Þ. Baþkan Yardýmcýsý Zafer Bolat, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Erdoðan ve Mustafa Özdemir, Þirket Müdürü Hayrettin Almacý ile halk otobüsü sahipleri ve þoförlerinine hitap eden Adnan Cýdýk, toplu taþýma alanýndaki problemleri dinledi. SP Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ile bazý partililerin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Cýdýk, Toplu taþýma alanýndaki sorunlarý çözeceðiz 65 yaþ üstü vatandaþlar, engelli, þehit ve gazi yakýnlarý için yapýlan düzenleme ile birlikte 11 farklý meslek ve özür grubunun halk otobüslerinde ücretsiz olarak taþýndýðýný belirten Cýdýk, halk otobüsçülerinin ÖTV siz akaryakýt talebine destek verdi. 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Seçimi nde Çorum Belediye Baþkanlýðý na seçilmesi durumunda toplu taþýma alanýnda önemli düzenlemelere imza atacaðýný vurgulayan Cýdýk, þöyle konuþtu: Toplu taþýma alanýnda fedekarlýkla görev yapan halk otobüsçülerin prob- Ulaþ A.Þ. yönetimi, Saadet Partisi nin belediyecilik projelerini dinledi. Toplantýda, toplu taþýma alanýndaki problemler de dile getirildi. Ziyarete katýlan halk otobüsçüleri, mazotta ÖTV indirimi taleplerini yinelediler. lemlerini yakinen biliyorum. Halk otobüsçülerin rahat bir þekilde görevlerini yerine getirebilmeleri konusunda bazý düzenlemeler yapacaðýz. Yaþadýklarý maðduriyetin giderilmesi noktasýnda gelir ve gider hesabýnýn ardýndan bazý iyileþtirmeler planlýyoruz. Bu d o ð r u l t u d a hükûmet nezdindeki giriþimlerin yanýnda sözleþme sürelerinin sonunda ek ücret talep etmeden vize uygulamasýna geçiþ saðlayacaðýz. Hükûmetin yaþlý ve engellilere yönelik hayata geçirdiði uygulamayý benimsiyorum, zira onlar da bizim insanlarýmýz. Ancak halk otobüsçülerin yaþadýðý zararýn çözümü noktasýnda da bir takým düzenlemeler þart. Toplu taþýmada problemleri çözecek, böylece halk otobüsçüleri de rahatlatacak ortak bir netice saðlayacaðýz. Diyanet Yayýnevi, Gazi Caddesi Valilik yanýnda hizmette. VEFAT ve TEÞEKKÜR 16 Ocak 2014 tarihinde geçirdiði iþ kazasý sonucunda yaþamýný yitiren merhum Seydi Mebet in cenazesine katýlarak acýmýzý paylaþan, taziye mesajlarý ile baþsaðlýðý dileklerini ileten herkese teþekkür ederiz. MEBET AÝLESÝ VEFAT ve TEÞEKKÜR 4 Mart 2014 tarihinde rahmeti Rahman a uðurladýðýmýz kýymetli büyüðümüz Mevlüt Demir in cenazesine katýlarak acýmýzý paylaþan, taziye mesajlarý ile baþsaðlýðý dileklerini ileten herkese teþekkür ederiz. DEMÝR AÝLESÝ

11 SALI 25 MART 2014 Buharaevler KTML de dolu dolu etkinlik Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Mart ayýný düzenlediði etkinliklerle dolu dolu geçiriyor. Okul bünyesinde sürdürülen söyleþilerin yaný sýra sýrasýyla Kadýnlar Günü, Ýstiklâl Marþý nýn kabulü, Çanakkale Þehitlerini Anma Günü, Müze gezisi etkinlikleri ve seminerler düzenlendi. Yüksel Kavukçu yla söyleþi Öðrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili sunumlar yaptý. Kadýnlarýn iþ yaþamýndaki yeri ve öne- mine düzenlediði söyleþilerle sýk sýk vurgu yapan ve öðrencileri giriþimciliðe, iþ hayatýna yönlendirmeyi amaçlayan Giriþimcilik Kulübü, 6 Mart Perþembe günü düzenlediði kariyer günü programýnda, velileri ve öðrencileri Kavukçu Unculuk Genel Müdürü Yüksel Kavukçu ile buluþturdu. Giriþimcilik ve iþ hayatý üzerine yapýlan söyleþiyi memnuniyetle dinleyen öðrenciler, Kavukçu ya çiçek vererek teþekkür ettiler. Geçmiþten Günümüze Kadýn Baþarýlý öðrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Öðrenciler, düzenlenen program dahilinde Çorum Müzesi ni gezdi. Buharaevler Kýz Teknik Meslek Lisesi, halkoyunlarý yarýþmasýnda dereceye girdi. Okul salonunda düzenlenen program dahilinde öðrencilere konferans verildi. Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nü Hitit üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü okutmanlarýndan Burcu Özaydýn ýn katýlýmý ile yapýlan Geçmiþten Günümüze Kadýn konulu konferansla kutladý. Konferansa Milli Eðitim Þube Müdürü Rüþtü Çaðdaþ, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek, öðretmenler, öðrenciler, veliler ve davetliler katýldý. Burcu Özaydýn konferansta, geçmiþten günümüze kadýn ve kadýna verilen deðerden bahsedip, tarihe geçmiþ ilk Türk kadýnlarýndan örnekler verdi. Özaydýn, sunumunu görsel olarak da destekledi. Okul konferans salonunda düzenlenen konferansa öðrenciler de þiirleri ile eþlik etti. Konferans sonunda kýsa bir konuþma yapan Okul Müdürü Sabriye Esen, etkinliðin Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðretmen ve öðrencilerinde farkýndalýðý arttýrmak için düzenlendiðini belirterek, verdiði bilgiler için Burcu Özaydýn a teþekkür etti. Esen, okul içi bir etkinlikleri olan kitap okuma çalýþmasý ile ilgili de bilgi verdi. Kitap okuma alýþkanlýðýný pekiþtirmek için öðretmenler kurulunda yapýlan öneriler ile her gün kitap okuma etkinliði düzenlendiðini belirten Esen, öðretmen ve öðrencilerin etkinlikten son derece memnun kaldýklarýný ifade etti. Öðrencilere kitap ayraçlarý ve her sýnýftan bir öðrenciye kitap hediye ettiklerini de belirten Esen, Öðrencilerimizi teþvik edecek, onlarda anlam ifade edecek etkinliklerle çalýþmayý destek- Düzenlenen söyleþi programýnda kadýnlarýn iþ yaþamýndaki yeri ve önemine vurgu yapýldý. 11 lenmeye devam edeceðiz. Ýstiklal Marþý ný güzel okuyanlara ödül 12 Mart Ýstiklal Marþý nýn Kabulü ve Mehmet Akif'i Anma Günü nedeniyle Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi nde de bir dizi etkinlik gerçekleþtirildi. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programda, Ýstiklal Marþýný Güzel Okuma Yarýþmasý da yapýldý. Yarýþmada derece giren öðrenciler Okul Müdürü Sabriye Esen tarafýndan ödüllendirildi. Günün anlam ve önemine iliþkin bilgilerinde verildiði etkinlikte Ýstiklâl Marþý nýn hangi þartlarda ve nasýl yazýldýðýný her öðrencinin algýlamasý ve anlamasý gerektiði ifade edildi. Çanakkale þehitleri anýldý 18 Mart Çanakkale ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle de etkinliklerin düzenlediði okulda, þehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikalýk saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okundu. Tarih Öðretmeni Özler Arýn ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnýn ardýndan öðrenciler Çanakkale þehitleri için þiirler okudular. Duygu dolu anlarýn yaþandýðý programda, öðrenciler arasýnda yapýlan kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödüller verildi. Hafta boyunca öðrencilere Çanakkale'den Kurtuluþ a adlý belgesel ve Çanakkale 1915 filmi izletildi. Buharaevler KTML Müze de Öðrencilerin tarih bilgilerini artýrmak amacýyla Çorum Müzesi ne bir gezi düzenlendi. Görsel Sanatlar Öðretmeni Hilal Aydýn rehberliðinde düzenlenen gezide öðrenciler, görevliler eþliðinde Müze yi gezdiler. Gördükleri eserleri kil hamuruyla yapmaya çalýþan öðrenciler, oldukça eðlenceli vakitler geçirdiler. Hazýrladýklarý tabletler üzerine çivi yazýsý ile çeþitli yazýlar da yazdýlar. Öðrenciler Müze gezisinin sonunda, Müze hakkýnda daha detaylý bilgi edinebilmeleri için görevlilerin hazýrladýðý seminere katýldýlar. Halk oyunlarý yarýþmasýnda derece Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu iþbirliði ile düzenlenen okullar arasý halk oyunlarý yarýþmasýna katýlan Buharaevler KTML, farklý dallarda 2 derece aldý. Okul, düzenlemesiz dalda (Çorum yöresi) il 3. sü olurken düzenlemeli dalda ise (Artvin yöresi) il 2. liði elde etti. Okul Müdürü Sabriye Esen, Mart ayý boyunca yaptýklarý etkinliklerle öðrencilerine farkýndalýk kazandýrdýklarýný ve bu tür etkinliklerin devam edeceðini söyledi. Esen, çalýþmalarda emeði geçen tüm öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. Pazartesi Pazarý civarýndan þikâyet Pazartesi Pazarý civarýnda ikamet eden vatandaþlar çevre ve gürültü kirliliðinden dertli. Recep Mebet Pazartesi Pazarý civarýnda ikamet eden vatandaþlar çevre ve gürültü kirliliðinden dertli. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren Ulukavak Mahallesi Tarakçý 5. Sokak sakinleri, Pazartesi Pazarý çevresinde oluþan kirlilikten dert yandýlar. Pazarýn kurulduðu gün gürültüden, ertesi günler ise oluþan çöp yýðýnlarý ve kokudan muzdarip olduklarýný vurgulayan mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini dile getirdiler. Yaþadýklarý problem nedeniyle büyük sýkýntý yaþadýklarýný ifade eden vatandaþlar, Pazartesi Pazarý nda düzenleme yapýlmasýný ya da pazar yerinin baþka bir yere taþýnmasýný istediler. Mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini kaydettiler. Tarakçý 5. Sokak sakinleri, pazar çevresinde oluþan kirlilikten dert yandýlar. Hüseyin Akveren tarafýndan düzenlenen mevlid programýyla baþlayan toplantýya katýlanlara pide ikram edildi. Dumlupýnar da mevlidli Kutlu Doðum toplantýsý Recep Mebet Dumlupýnar Camii nde Kutlu Doðum Haftasý hazýrlýklarý baþladý. Kutlu Doðum Haftasý hazýrlýklarý kapsamýnda dün Dumlupýnar Camii nde deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya Dumlupýnar Camii Ýmam Hatibi Ahmet Önal ve Müezzin Osman Mansur ile bazý vatandaþlar katýldý. Cami cemaatinden Hüseyin Akveren tarafýndan düzenlenen mevlid programý ile baþlayan toplantýya katýlanlara pide ikram edildi. Toplantýya katýlanlara hitaben bir konuþma yapan Ahmet Önal, Kutlu Doðum Haftasý nda cemaate kiþilik helva ikra- mý yapmayý planladýklarýný açýkladý. Önal, Nisan ayýnda gerçekleþmesi planlanan programla ilgili hazýrlýklar için hayýrse- verlerin desteðini beklediklerini ifade etti. Kuran-ý Kerim tilaveti ve Mevlid-i Þerif le devam eden toplantý okunan dualarla Dumlupýnar Camii nde Kutlu Doðum Haftasý hazýrlýklarý baþladý.

12 12 SALI 25 MART 2014 SP liler barýþ, sevgi, kardeþlik için yürüdü Paralel devlet denilen þey bir Haçlý ittifakýdýr, Avrupa'dýr, Amerika'dýr, Ýsrail'dir. Saadet Partisi (SP) Ýl Yönetimi, geçtiðimiz Pazar günü 'Sevgi, Barýþ ve Kardeþlik Yürüþü' yaptý. Turhan Kýlýççýoðlu Stadý'nda toplanan Saadet Partililer, Milli Görüþ'e gönül vermiþ bir kalabalýkla birlikte halký selamlayarak Gazi Caddesi'nden PTT önüne yürüdü. Merkez PTT binasý önünde bir basýn açýklamasý yapan Saadet Partisi Çorum Belediye Baþkan Saadet Partisi (SP) Ýl Yönetimi, geçtiðimiz Pazar günü Adayý Adnan Cýdýk, öncelikle YGS'ye giren öðren'sevgi, Barýþ ve Kardeþlik Yürüþü' yaptý. cilere baþarý dileklerini iletti. "Çorum'un birliði ve dirliði için huzur içinde yaþamasý için Milli Görüþ belediyeciliðine ihtiyacý vardýr." diyen Cýdýk, þöyle konuþtu; "Bizler Milli Görüþ belediyeciliðinde fakirin, fukaranýn, yetimin, öksüzün hakkýný ve hukukunu koruruz, kollarýz. Millet AK Parti belediyelerinde Milli Görüþ belediyeciliðini aradý. Aradan geçen 10 Saadet Partililer, Gazi Caddesi'nden PTT önüne yürüdü. yýlda AK Parti belediyelerinin hizmetlerini gördüklerinde hayal kýrýklýðýna uðradýlar. 'Belediye'yi alacaðýz' 'Türkiye'de 200 yýldýr paralel devlet var' Þu an Türkiye'de ve her tarafta paralel devlet söylemleriyle bir seçim propagandasý yönetiyorlar. Paralel devlet denilen þey bir parti deðildir, bir siyasi rakip de deðildir. Türkiye'de 200 yýldýr paralel devlet vardýr ve bu yapý Sultan Abdülhamid Han'ý tahtan indirmiþtir. 'Oy vermek vebal iþidir' Oy vermek vebal iþidir, verdiðiniz oyla hizmet yapýlýrsa sizin sevap hanenize yazýlýr ve verdiðiniz oyla halka zulmedilirse ve hakkýnýz olan hizmetler yapýlmaz ve birilerinin rant saðlamalarý saðlanýrsa iþte o zaman ahirette bununda hesabýný verirsiniz. Çorum belediyecilik hizmetlerinden yeterince hizmet alamadý fakat bizim kadrolarýmýz çalýþýnca doðru hizmet alacaktýr. Türkiye'mizin etrafý ateþ çemberi. Suriye'de, Irak'ta ve Kýrým'da olanlar görülüyor. Birliðe ve beraberliðe ihtiyacýmýz var. Çorum'daki seçmenin kafasý karýþýk. Belediye sola gitmesin diyorlarsa bizi desteklesinler, adres bellidir. Seçimlere 7 gün kaldý. 7 gün seçimi almak için güzel bir zamandýr. Onun için biz diyoruz ki; bugün yarýndan erken bir gündür. Çalýþacaðýz ve Çorum Belediyesi'ni alacaðýz. Bizim belediyeciliðimizle Çorum halký hizmet bulacaktýr. Bu sevgi, barýþ ve kardeþlik yürüyüþümüz Çorum'umuza ve Türkiye'mize örnek olsun" Kamu Sen e ziyaret Ýpek Özüyaðlý Ceren Kartan SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk ile parti yöneticileri Saadet Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adaylarý ile birlikte dün Kamu-Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alpaslan'ý ziyaret ettiler. Türk Diyanet VakýfSen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü ve Türk Kültür Baþkaný Kamil Yiðit'in de hazýr bulunduðu ziyarette, Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan SP adayý Adnan Cýdýk'a baþarýlar diledi. Saðlýk çalýþanlarýna iyi haber Kamu-Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alpaslan'ý ziyaret etti. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve SaðlýkSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, saðlýk çalýþanlarýna üst öðrenim müjdesine açýklýk getirdi. Saatçi, :"Saðlýk çalýþanlarý, saðlýk hizmetlerine ait bir yüksek öðrenimi bitirmeleri halinde, bu bölümden mezun olmanýn getirdiði mali haklardan faydalanabilecek." Dedi. Bu kazanýmla birlikte on binlerce saðlýk çalýþanýnýn uðradýðý maðduriyeti sona erdirdiklerini belirten Saatçi, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; "Mevcut uygulamanýn, saðlýk çalýþanlarýný maðdur ettiði bilinmekteydi. Bir saðlýk çalýþanýmýz, sað- lýk hizmetlerine ait bir bölümü bitirdikleri halde bu öðrenimin verdiði mali kazanýmlarý elde edemiyorlardý. Saðlýk Bakanlýðý konuyla ilgili YÖK'e görüþ soruyor, YÖK de kadro ve unvana göre cevap veriyordu. Saðlýk Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðý nezdinde yaptýðýmýz görüþmelerde bu sorunu ortadan kaldýrdýk. SaðlýkSen'in giriþimleri ile Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Maliye Bakanlýðý'na görüþ soruldu ve gelen cevabi yazýda saðlýk hizmetleriyle ilgili üst öðrenimin bitirilmesinin ibrasý halinde bu kazanýmlarýn verilmesi gerektiði ifade edildi. Maliye Bakanlýðý'nýn cevabi yazýsýnda uygulama birliðinin saðlanmasý amacýyla Bakanlar Kurulu tarafýndan tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan 160 Seri No'lu Devlet Memurlarý Kanunu Genel Tebliðinin, 3. Sýrasýnda, "Kadrolarý teknik ve saðlýk hizmetleri sýnýflarýnda bulunan personelden bulunduklarý hizmet sýnýflarýna len eðitim ve motivasyon programý katýlýmcýlardan tam not aldý. Dört bölümde uygulanan programda ürün- lerin üretim aþamalarý ve teknik bilgi paylaþýmý yapýldý. Profesyonel eðitim tekniklerinin ve sunumlarýnýn Ahmet Saatçi atanabilecek mesleki bir üst öðrenimi bitirerek, diploma veya çýkýþ belgelerini kurumlarýna ibraz edenlere, intibak iþlemlerinin yapýlýp yapýlmadýðýna bakýlmaksýzýn belgelerin kuruma ibrazýný takip eden ay baþýndan geçerli olmak üzere ita amirlerinden alýnacak ödeme onayý ile, cetvellerde ayrýca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen ayný sýnýfla ilgili mesleki üst öðrenimin karþýlýðý olan zam ve tazminatlarýn ödeneceði, bunlar için ayrýca yýl içinde kontrol iþleminin yapýlmayacaðý" þeklinde hükme yer verildiði hatýrlatýldý." Maliye Bakanlýðý'nýn görüþ yazýsýnda Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfýna dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiþ olduklarý üst öðrenimlerin farklý bir programda olmakla birlikte anýlan sýnýfa dahil kadrolara atanýlabilecek mesleki saðlýða iliþkin herhangi bir üst öðrenim olmasý halinde bitirilen üst öðrenim için öngörülen zam ve tazminatýn ödenebileceðinin mütaala edildiðini dile getirdi. Mezun olduklarý bölümün dýþýnda, saðlýk hizmetlerinden baþka bir alanda eðitim yapanlarýn uðradýðý maðduriyetin giderilmesinin, çözüm odaklý sendikacýlýðýn bir sonucu olduðunu belirtir saðlýk çalýþanlarýmýza hayýrlý olmasýný dilerim." Torku bölge eðitimi Çorum da yapýldý Türkiye nin gýda devlerinden Torku nun, tüm satýþ teþkilatlarýný kapsayan bölge eðitim toplantýsý Çorum'da gerçekleþtirildi. Çorum Torku Distribütörü Gülbay Ltd. evsahipliðinde gerçekleþen programa Çorum, Kastamonu ve Yozgat distribütörlerinin saha, satýþ ve destek ekipleri katýldý. Anadolu Birlik Holding bünyesinde faaliyet gösteren Panek A.Þ. Eðitim Uzmaný Özcan Dülger tarafýndan gerçekleþtiri- kullanýldýðý program kapsamlý bir þekilde uygulandý. Orta Karadeniz Bölge Müdürü Murat Çelik in satýþ teknikleri sunumuyla sona eren programýn ikinci aþamasýnýn fabrikalar gezisiyle devam edeceði bildirildi. Torku ekibine çeþitli sürprizlerin yapýldýðý programda Þubat ayý satýþ sýralamasýnda Türkiye 2. si olan Çorum ekibinden Murat Saðýr'a tam altýn hediye edildi. Beraber yenilen yemeðin ardýndan yapýlan panoramik bir þehir turuyla program sona erdi. (Haber Merkezi) Lafa deðil icraata bakýn TOÇBÝR-SEN Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, Orman Haftasý nedeniyle açýklama yaptý Mart Orman Haftasý nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yayýmlayan TOÇBÝR-SEN Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, son yýllarda ormanlýk alanlarýn artmasýndan memnuniyet duyduðunu, orman köylüsüne desteklerde artýþ olduðunu ve ormancýlarýn orman köylüsüyle hasým deðil hýsým olduðunun gözlemlendiðini söyledi. Son 11 yýlda ülke genelinde 3 milyardan fazla fidanýn toprakla buluþmasý ve orman varlýðýnýn 21,7 milyon hektara ulaþmasý, yýllýk olarak aðaçlandýrýlan alanýn 2003 yýlý öncesine göre 6,5 katýna çýkarýlmasý sevindirici. Cumhuriyet tarihinin en büyük aðaçlandýrma hamlesi baþlatýlarak seferberlik kapsamýnda binlerce okul bahçesi, ibadethane ve mezarlýk, karayolu ve köy yolu ile hastane ve saðlýk ocaðý bahçesinin aðaçlandýrýlmasý vatandaþlar tarafýndan takdirle karþýlandý. Ormana yakýn yerlerde yaþayan vatandaþlarýmýzýn hayat standartlarýnýn yükseltilmesi ve ülkemizin bal üretiminin artýrýlmasý maksadýyla bal ormanlarýnýn kurulmasý da arýcýlýðýmýz açýsýndan sevindirici oldu. Bu kapsamda Çorum ilinde de Osmaniye köyü çevresinde bal ormaný oluþturuldu. Ceviz ormanlarý tesis edildi. diyen Þahinbaþ, baþta Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Müsteþar Prof. Dr. Lütfi Akça ve Çorum Orman Hizmet Kolu çalýþanlarýna teþekkür ederek Ormancýlýk Haftasý ný kutladý. Þahinbaþ, yetkili sendika olarak 2008 yýlýndan bugüne kadar orman çalýþanlarýnýn, çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi, sosyal ve özlük haklarýnýn korunmasý hususunda büyük mücadele verdiklerini de vurgulayarak, Yetkisiz ve etkisiz sendikanýn lafýna deðil; koruyucu giyim ve donaným malzemesi, orman yangýnlarýyla mücadelede fazla çalýþma ücreti, yangýn tazminatý, belediyelere ait toplu taþýma araçlarýndan ücretsiz yararlanma imkaný gibi kazanýmlar saðlayan TOÇBÝR-SEN in icraatýna bakýn. Bölgeye Havza Yönetimi semineri Yeter Sarý Emre Kut Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüðü tarafýndan üç gün süreli "Havza Yönetimi Eðitimi " konulu "Havza Yönetimi Eðitimi " konulu hizmet içi eðitim semineri düzenlendi. hizmet içi eðitim semineri düzenlendi. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen seminere Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanife Avcý, Amasya Bölge Müdürü Yeter Sarý, genel müdür yardýmcýlarý, daire baþkanlarý ve mühendisler katýldý. 3 gün sürecek seminer boyunca katýlýmcýlara 'Havza Yönetimi' konusunda eðitim verilecek. Aðaç ve orman sevgisini filmle anlattýlar Sincap Çocuk Tiyatrosu, Ýsmail Kakaç Ýlkokulu nda gösteri yaptý. Gösteriyi yaklaþýk 300 öðrenci izledi Mart tarihleri arasýnda her gün bir okulda gösteri yapmayý planlayan ve ilk gösterisini Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu nda yapan Sincap Çocuk Çan Tiyatro grubu Minik Dinozor Ormanda konulu çocuk tiyatrosunu; Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu, Dodurga Mustafa Kemal Ýlköðretim Okulu, Bekir Aksoy Ýlköðretim Okulu ve Yumurta Ýlköðretim Okulu nda da gerçekleþtirdi. Gösteriler, Ýskilip ve Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü bünyesinde bulunan okullarda devam edecek. Öte yandan Orman Haftasý etkinlikleri kapsamýnda yapýlacak fidan dikim organizasyonlarýnda çocuklara animasyon gösterileri yapýlarak, çocuklarýn aðaç ve orman sevgisi kazanmalarý, ormana verilebilecek zararlar ve ormanýn faydalarýný eðlenerek kazanmalarý hedef- Sincap Çocuk Tiyatrosu sahne aldý. Program Ýsmail Kakaç Ýlkokulu nda düzenlendi.

13 SALI 25 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:24 Cemâzil-Evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:12 Mart 1430 Kasým: MART Dünya ve ahirette iyilik, sabýr ile ele geçer. Câfer Huzâ "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK VEFAT EDENLER 1-Alaca Ýlçesi Miyasesultan Köyü' nden gelme; Abdullah YURTMAZ. 2-Alaca Ýlçesi Çýrçýr Köyü' nden gelme, Yýlmaz, Erdal ve Ayhan ÖZDEMÝR' in babasý; Rýza ÖZDE- MÝR. 3-Yoðunpelit Köyü' nden gelme, Sucu Esnafýndan Ali BULGUR' un babasý; Mustafa BULGUR. 4-Kireçocaðý Köyü' nden gelme, Merhum Kazým ÇÖL' ün eþi, Bekir ve Metin ÇÖL' ün annesi, Merhum Þakir ÇÖL' ün kayýnvalidesi; Fatma ÇÖL. 5-Deniz Köyü' nden gelme, Þeref EKE' nin annesi, Mehmet EKE' nin babannesi; Emine EKE Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Edebiyatý anlamak için, edebiyata zevahir açýdan bakmak da mühimdir. Edebiyatýn Gökçer ÖÐÜNÇ dýþarýdan nasýl göründüðünü bilmek edebiyatý zýmnilikten kurtarýr. Sadece dünyevi unsurlarýn çarkýnda mihrakmýþ gibi addedilen edebiyat; bizde Ýslamiyet'e intisap ile mücessem bir boyuttan mücerret bir hususiyete de tahvil olmuþtur. Tabiri caizse, Ýslam'ýn kabulüne kadar derbeder bir hal arz eden Türk edebiyatý, Ýslam'ýn kabulüyle beraber hayatýmýzýn þekline intisap eden kodlarý gayet baþarýlý bir þekilde insicam etmiþtir. Ýslam'ýn kabulüyle beraber yaþamýn tüm teferruatýna kadar bir deðiþiklik aksolmuþ, edebiyatta bundan yeterince nasibini almýþtýr. Dünya uygarlýk tarihinde, medeniyetlerin en büyük inþacýsý din olgusudur. Dinler olmasaydý; medeniyetler bugünkü hal ve misyonunu fazlasýyla eksik alýrdý. Her þey ne ise öyle kalýr; menfi ve müspet idrak ölçüsü olmazdý. Ýslam'ýn kabulüyle beraber, dini ilimlerin doðurduðu idrak kabiliyeti, diyalektiði doðurdu. Bu diyalektik eskisi gibi þifahi ve basmakalýp deðildi. Güçlü dil ve gramer argümanlarýný bünyesinde barýndýran Arap/ Fars dil ve edebiyatý, aðýrlýklý olarak sözlü edebiyatý olan bir halkýn kültürünü dizayn etme ve kodlarýna inmede fazla zorlanmadý. O zamana kadar þifahi kültür ve dil geleneðinden gelen Türkler, karþýlarýnda güçlü ve derin bir kitabi kültürü gördüler. Din olgusunun edebiyatý etkilemesi zaten olaðandýr. Edepli olmayý þiar edinen edebiyat ilmi ile edebin her türlüsünü deklare, tavsiye ve emreden din olgusunun birbirini iltica edici olmasý her daim zuhur olan bir süreçtir. Öyle ki sadece tasavvuf ve dini edebiyatta deðil, tüm edebiyatta dinin izlerini görmek olasýlýðý yüksek bir ihtimaldir. Din hayatýn hemen hemen her yerine taksim olduðu için hiçbir Ulu Allah þeytaný huzurundan kovdu. Lanetledi. Þeytan da "Benim lanetime sebep olan insanoðlunu Allah'ýn ebedi saadetinden mahrum etmek için kýyamete kadar çalýþacaðým" Ulu Allah "Senin bütün Edebiyat ve din Fikrettin ÇIPLAK Emekli Din Görevlisi Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 47 kötülüklerini kullarýma bildireceðim ve kullarýmý seninle imtihan edeceðim. Uymayanlarý, tevbe edenleri, senin þerrinden, bana sýðýnanlarý rahmetimle af edeceðim" buyurdu. Sonra Ulu Allah Hz. Adem'i ve Hz. Havva'yý cennete koydu. Hz. Adem ve Havva annemiz cennette kendilerine yasak edilen meyveyi yediler. Bu dünyaya çýkarýldýlar. Uzun yýllar sürgünde kaldýlar. Sonra affedilip, buluþup birleþtiler. Böylece insan nesli çoðaldý. O gün bugün þeytan insanýn iki büyük düþmanýndan biridir. Birisi nefis, ikincisi þeytandýr. Uyanýk olup þeytana uymamalý, þayet uymuþsak tevbe etmeliyiz. Ýþte insana yapýlan ve hasetin sebep olduðu ilk yýkým þeytanýn Hz. Adem'e yaptýðý yýkýmdýr. Hasetin sebep olduðu ikinci yýkým; Kabil'in Habil'e yaptýðý yýkýmdýr: Kur'an'da Maide Suresi 27. ayette anlatýlan Habil- Kabil olayý da bir hasetin yýkýmýdýr. Þöyle ki; Hz. Adem'in her batýnda iki çocuðu oluyor. Biri kýz, biri oðlan. O zamanýn þeriatýnda insanlarýn çoðalabilmesi için her erkek kendisi ile doðan kýzý deðil, baþka erkek kardeþle doðan kýzla evlenebiliyordu. Böylece kendisi ile doðanla deðil, diðer kardeþle doðanlarla çapraz evlenebiliyordu. Örneðin, Ahmet ile Hatice (ikiz), Mehmet ile Fatma (ikiz), Ahmet-Hatice ile, Mehmet- Fatma ile evlenebiliyor. Habil ve Kabil Hz. Adem'in iki oðlu. Bir de bunlarýn ikizleri var. Kabil bu kurala itiraz ediyor. Kendisi ile doðan kýzý almak istiyor. Halbuki Habil'le doðan kýzý almasý lazým. Þeytan Kabil'in kafasýna girdi ve illa da kendi ikizi ile evlenmekte ýsrar etti. Hz. Adem A.S. babalarý araya girdiyse de fayda etmedi. Kabil, Habil'i öldürerek ortadan kaldýrmak istedi ve öyle ÇINAR ALTI boþluk býrakmamýþtýr. Dinin þekillendirdiði dil baþta olmak üzere çeþitli argümanlar edebiyatý yoðurmuþ, kendi kývamýna getirmiþtir. Þifahi yani sözlü edebiyat geleneðinden gelen Türkler; Ýslamiyet'i kabul ettikten sonra, o dönemde dünyanýn en güçlü edebiyat dilleri olan Arap/Fars dil ve edebiyatýnýn etki alanýna girip baþkalaþýma uðramalarý gerçekten de zor olmamýþtýr. Ünlü edebiyat eleþtirmeni Thomas Eliot'a göre büyük edebi eserler, dini muhtevaya sahip eserleridir. Ve bu büyük eserlerin müellifleri de edep ve ahlak þuuruna sahip kiþilerdir. Edebi eserin müellifi, konusu ve malzemesi arasýnda nasýl bir sýký iliþki varsa; din konulu edebi eserlerin nezdinde de böyle bir iliþki mevcuttur. Dini argümanlar her zaman edebiyata en sýký ve en güçlü malzeme olmuþlardýr. Tüm güzellikleri insan hayatýna tahvil etmeyi amaçlayan din; edebiyatý da kendi teknesinde yoðurmuþtur. Edebiyat ve din iliþkisi; sistematik bir düzlemden ziyade her tarafa tahvil olan geniþ bir perspektif arz eder. Din olgusunu; sadece dini ve tasavvufi edebiyat akýmýný þekillendirmek, onu beslemek gibi özelliklerle tanýmlamak çok eksik hatta yanlýþ bir çýkarým olur. Çünkü dini ve tasavvufi olmayan bir akýmýn ürünlerde veya her hangi bir eserde din, ahlak, edep gibi ulvi hasletleri görmek büyük olasýlýk taþýr. Sadece yazýlý edebiyat ürünlerinde deðil; sözlü edebiyat ürünlerin de olsun, dilden dile aktarýlan edebi argümanlarýnda olsun; konuþmalarýmýzdan, giyiniþimize varýncaya kadar her türlü örf ve âdetlerimizde olsun, dinin etkisi vardýr. Hatta aile içinde büyüklerle küçüklerin iliþkilerinden, komþuluk iliþkilerimize varýncaya kadar her türlü yaþama biçimimizde dinin etkisi vardýr. Dolayýsýyla bu konularý eserine malzeme yapan bir edebiyatýn da din ile iliþkisi küçümsenmeyecek kadar mühimdir. yaptý. Ölüyü gömmeyi bilmiyordu. Þaþýrdý. Gökte iki karganýn kavga edip, birinin diðerini öldürdüðünü ve yeri eþip gömdüðünü gördü. Kabil, öldürdüðü kardeþinin cesedini topraða gömdü. Þeytanla iþbirliði yapan Kabil, Allah korusun haksýz yere adam öldürenlerin piri oldu. Ve sonu viran oldu. Ahirette de ebedi azabý haketti. Ýþte kardeþini haksýz yere öldüren Kabil, bu iþi kardeþi Habil'e olan hasetinden yaptý. (Maide Suresi, 27. Ayet) Tefsircilerin beyanýna göre, Kabil þeytanýn peþine düþtü. Babasý Adem A.S.dan kaçtý. Basra'ya, ordan Yemen'e gitmiþ ve orada ateþe tapmaya baþlamýþ. Dinden imandan çýkmýþ ve kendisini mahvetmiþtir ki, iþte hasetin sonu budur. Ýslam tarihinde ayetle hatta koskoca bir sure (Yusuf suresi) olan Hz. Yusuf'a kardeþlerinin haseti sonucu yapýlan zulümler de hasetin eseridir. Olay malumdur. Kur'an'da Yusuf suresinde (kýssa) geniþçe anlatýlmaktadýr. Özetlersek, Hz. Yakup Filistin'de Kenan ilinde bir peygamberdir. 12 erkek çocuðu var. 10 tane bir anadan, 2 tanesi bir anadan, Yusuf ve Bünyamin. Hz. Yakup evlatlarý içinde en küçüðü olan Yusuf'ta ileride peygamber olabileceðine dair olaðanüstü beþaret (müjdeler) görüyor ve Yusuf'u korumaya alýyor. Kardeþleri özellikle 10 kardeþ bunu çekemeyip Yusuf'u ortadan kaldýrmaya karar veriyorlar. Babalarýndan müsaade alarak daða geziye götürüyorlar. Orada gömleðini çýkarýp Hz. Yusuf'u kuyuya atýyorlar. Sonra kuyudan çýkarýp Mýsýr'a giden kervancýlara (köle ticareti yapanlara) satýyorlar. Bir kurt vurup Yusuf'un gömleðini kurdun kanýna batýrýp babalarýna Yusuf'u kurtlarýn yediðini söylüyorlar. Hz. Yakup durumun vahametini, dehþetini anlýyor. Yusuf'umu yediðini söylediðiniz kurt sizlerden merhametli imiþ. Yusuf'umu sözüm ona yemiþ parçalamýþ ta gömleðini yýrtmamýþ bile diyerek evlatlarýnýn yalanýný onlara anlatmýþ oluyor. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: MART 2014 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Kastamonu'dan Ankara'ya 1 Bediüzaaman sýkýntýlý Eskiþehir hapsinden sonra kuþ uçmaz - kervan geçmez bir il olan Kastamonu vilayetine mecburi ikamete sevk edilir. Yollarýný tozlu ve intizamsýz seyrinden sonra Kastamonu ya ulaþýr.. Daha Kastamonu ya teþrif etmeden menfi propagandalar ile Said Nursi "menfi" olarak tanýtýlýr. Her insanýn ondan çekindiði bir kiþi olarak tanýtýlýr. Etkili ve yetkili olanlar daha Bediüzzaman gelmeden kalacaðý ve göz hapsinde tutulacaðý yeri tesbit ederler. Peki nerede kalacak? Sonra karar verilir. "Polis karakolunda kalacak" Nasýl olur,sivil bir insan karakolda daimi kalabilir mi? Devir kanunsuzluðun ve hukuksuzluðun uygulandýðý yýllardýr. Bediüzzamaný karakolun alt katta kömürlük gibi bir yerine koyarak üzerinden kilitlerler. Ancak ihtiyaç halinde izinli dýþarý çýkmaktadýr. Bir sabah namazýnda Nasullah camiine gitmek ister Bediüzzaman Görevli polise haber verir. "Kardeþim ben bu sabah Nasullah camiinde olmam lazým" "Hayýr hoca efendi burada kýlarsýnýz emir böyle" Sabah ezaný okunmuþtur. Bediüzzaman birden kilidin kendi kendine açýldýðýný görür. Ve bakarlar Bediüzzaman Nasullah camiindedir. (Sürecek) ALIÞ 94,88 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN ÜNALDI BAHABEY CAD. NO:103 BUHARA EVLER MAH. / A ( YEÞÝLFIRIN YANI ) BUHARA EVLER CAD , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 25 MART 2014 Çorum 82 projeyle dördüncü Pýnar Koleji ne misafir geldi Özel Pýnar Koleji ne Kazakistan Almatý dan misafir öðrenciler geldi. Mustafa Demirer Öðrenci deðiþim programý kapsamýnda Hitit Üniversitesi'ne gelen Kazakistan Almatý Kariyer ve Yabancý Dil Üniversitesi Yüksek Lisans öðrencileri Pýnar Koleji'ni ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda sýcak ve samimi bir ortam saðlandý. Pýnarlý öðrenciler misafirperverliklerini gösterdiler. Ýngilizce pratik yapma imkaný buldular. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, misafirler öðrencilere okulu gezdirerek eðitim ve öðretim metotlarý hakkýnda bilgi verdi. Alpoðlu, kolejin yabancý dil aðýrlýklý sýnýflarýný tanýttý. Misafir öðrenciler Ýngilizce diyaloglar kurdular ve Ýngilizce þarkýlar seslendirdiler. Alpoðlu, folklor dersine katýlan Kazak öðrencilere halkoyunlarý öðretmeni ile birlikte Çorum yöresine ait Dillala oyu- nun sahnelediler. Alpoðlu'nun oyun performansýný da çok beðenen misafirler alkýþlarla eþlik ettiler. Birlikte yemek yiyen Kazakistan ekibi ülkelerine özgün çikolatalarý Alpoðlu'na hediye eti- ler. Misafir ekip Pýnar Koleji'ni Kazakistan'a davet etti. Kazým Alpoðlu7nun halkoyunlarý gösterisi alkýþ topladý. Ýsmail Daðdelen ile 69 adet Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi tedbirlerinden projeler bulunmakta. Bu noktada Ýl Koordinatörlüðümüze proje veren tüm baþvuru sahiplerimizi kutluyor ve kendilerine teþekkür ediyorum 82 projenin toplam mali boyutunun yaklaþýk 26 milyon TL olduðunun altýný çizen Daðdelen, bu projeler için talep edilen destek miktarýnýn da yaklaþýk 16 mil- yon TL olduðunu ifade ederek, þunlarý söyledi; 82 projenin toplam parasal deðeri ,00 TL olup talep edilen destek miktarý da; ,25 TL' dir. Alýnan projelerle ilimiz yeni tesisler kazanacak, yeni istihdam alanlarý ortaya çýkacak, ilimiz üretimine katký saðlayarak yeni iþletmelerin oluþumuna da katký yapacaktýr. Projelerimizin Çorum için, bölgemiz ve ülkemiz için hayýrlara vesile Mahallemizin ismiyle ilgili sýkýntýmýz yok Erol Taþkan Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, misafirler öðrencilere okulu gezdirdi. Alkýþlarla izlediler Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu, okulda düzenlenen etkinliklerle Çanakkale þehitlerini andý. 18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma Günü nedeniyle Okul Müdür Yardýmcýsý Mustafa Çelik ve Elvan Arat önderliðinde hazýrlanan program, saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Günün anlamýna yönelik þiirlerin seslendirildiði programda, sinevizyon gösterisinin ardýndan Müzik öðretmeni Demet Uysal ve Türkçe öðretmenlerinden Çiðdem Kocabýyýk tarafýndan hazýrlanan Elif'in Kaðnýsý adlý oratoryo, salonda bulunan veliler ve öðrenciler tarafýndan büyük bir beðeni ile izlendi. Okul idaresi, gösteride emeði geçen öðretmenler Satý Beçet, Demet Uysal, Nida Zambak ve Çiðdem Kocabýyýk a teþekkür etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, 12. Proje Baþvuru Çaðrý Döneminin sona erdiðini açýkladý. 10 Þubat - 21 Mart tarihleri arasýnda gerçekleþen proje baþvuru kabullerinin Çorum için oldukça verimli geçtiðini belirten Daðdelen, toplamda 82 adet proje alýndýðýný ve bu rakamla Çorum'un Türkiye çapýnda 4. sýrada yer aldýðýný söyledi. Daðdelen, Ýlimize çekilen AB fonlarýnýn arttýrýlmasý için çalýþmalarýmýz devam etmekte. 12. Baþvuru Çaðrý Döneminde ilimize gelen 82 proje de bu çalýþmalarýn meyvesi. 82 proje içerisinde 7 adet Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmelere Yatýrým, 4 Adet Et Üreten Tarýmsal Ýþletmelere Yatýrým, 2 Adet Süt ve Süt ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Çöplü Mahallesi Muhtar Adayý Fahri Düzgün, mahalle isminin deðiþtirilebileceði yönündeki sözlerinin sadece bir fikir olduðunu, mahalle sakinleri istediði sürece mahalle ismiyle ilgili herhangi bir probleminin olmadýðýný açýkladý. Fahri Düzgün yaptýðý yazýlý açýklamada, muhtar seçildiði andan itibaren mahalle sakinlerinin tüm beklentilerine cevap verip, muhtarlýðý ticaret gibi görmeyeceðini ve mahallenin tüm sorunlarýyla birebir ilgileneceðini kaydetti. Þehitler Diyarý Çanakkale ye alkýþ Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu nda etkinlik düzenlendi. Okul öðrenci ve öðretmenleri Çanakkale þehitlerini andý. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, konuþmalarýnda sýk sýk Çorum da birliði ve kardeþliði tesis edeceðim diyor. Deyim yerindeyse açýklamalarýnýn sloganý bu cümle. Cümle dikkatimizi çekiyordu. Hatta Çorum da var olan birliði ve kardeþliði daha da pekiþtireceðim dese daha iyi olmaz mý diye düþünüyorduk. Zira Çorum tüm Türkiye ye örnek olacak kadar birlik ve beraberliðini koruyan insanlar bütününden müteþekkildir. Öte yandan zaman zaman küçük atýþmalarýn doðal görüldüðü seçim sahtý içerisinde, büyük sözler edilmezden evvel, sözün önü ve arkasý iyi hesap edilmeli. Genel konuþmaya gerek yok, örnekle anlatayým; Kenan Bey, geçtiðimiz pazar günkü açýklamasýnda, bazý provokasyonlarýn olabileceði ihtimalini dillendirdi. Söyledikleri ürkütücüydü. Nuhut, AK Partililer kendi bürolarýný tahrip edecek, ayrýca baþörtülü bir bayana saldýrýp, bizim üzerimize atacaklar demek yerine, birileri böyle bir çirkin tezgâh üretip, milletin huzuruna kast edecek deseydi biraz daha makul olabilirdi. Veya madem böyle bir duyumunuz var, böyle bir ihtimal size servis edildi, yapýlacak en güzel þey, AK Parti Ýl Baþkaný ný arayýp, böyle böyle bir iddia var, aman ha oyuna gelmeyelim, el birliði yapýp, bu oyunlara engel olalým, hep birlikte seçim barýþýný koruyalým demek, Nuhut un en baþtan beri söyleyegeldiði Çorum da birlik beraberliði saðlayacaðým sözüne daha uygun düþmez miydi? Elbetteki seçim kazanmayý istemek, tüm adaylarýn hakkýdýr, ancak bu çaba, millete kaybettirecek söylemlerden uzak durarak gerçekleþtirilmelidir. Ben Kenan Bey in bunu kasten dediðine inanmýyorum, elbette iyi niyetle uyarý yapmýþtýr, ancak seçim heyecaný içerisinde açýklamasýnýn toplum üzerindeki olumsuz tesirini hesap edememiþ gözüküyor. Vaktinde bu sütunlardan yazdýk; bu milletin huzuru için çaba sarfedip akýl geliþtiren ve o yönde adým atan gizli kahramanlarýn, bu milletin gönlüne taht kuracaðýný zikrettik. Siyasilere düþen, Eðer falanca partinin bürosuna ya da seçim ofisine saldýrý olursa, önce beni ezip geçmeleri gerekir. açýklamalarý yaparak, toplumda fitne çýkaracak hareketlerin önüne set çekmektir. Allah a þükür ki Çorum da AK Parti, CHP ve MHP yöneticileri baþta olmak üzere, hiç kimse bu fedakârlýktan geri durmadý ve her biri üzerlerine görev düþtüðünde bunu hakkýyla yerine getirdiler. Benim inancým odur ki, bu memleketin evlâtlarý, Türkiye ye örnek olacak bir kardeþliðin sarsýlmaz baðlarýyla birbirine baðlýdýr. Kimsenin kimseye selâm vermezliði yoktur. Kardeþlik görmek isteyen gelsin Çorum a baksýn. Kardeþliði tesise gerek yok, çünkü bu memlekette çok þükür kardeþlik var, üstelik birileri bu kardeþliðe katký saðlayýp daha da pekiþtirmek istiyorsa buyursun baþýmýz üstünde yeri var. Kim derse ki, CHP liler AK Parti nin bürosuna saldýracak Allah için inanmayýn. Yine her kim derse ki AK Partililer CHP nin bürolarýna saldýracak yine inanmayýn. Ayný hassasiyetler MHP için de ve tüm partilerimiz için de geçerlidir. Siyaseten ayrý düþünülse de, seçimlerin biri biter biri baþlar, ama kardeþlik baki kalýr, kalmalýdýr da. Alaca Belediyesi ile Dolunayda Akþam Tiyatro ekibi tarafýndan "Þehitler Diyarý Çanakkale" konulu tiyatro gösterisi düzenledi. Çanakkale zaferini ve þehitlerin anlatýldýðý gösteri de Alacalýlar salonu doldurdu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda Ýlahi sanatçýsý Ali Darak, ilahilerle seslendirdi. Seslendirilen ilahilerin ardýndan Dolunayda Akþam Tiyatro ekibi tarafýndan "Þehitler Diyarý Çanakkale" konulu tiyatro gösterisi sahnelendi. Zaman zaman duygulu anlarýn yaþandýðý gösteri, büyük beðeni topladý. Ses ve görüntü efektleriyle süslenen gösteri, salondaki davetlilere Çanakkale Zaferi'ni tekrar yaþattý. Programda Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'da bir konuþma yaptý. Baþkan Eyvaz, Çanakkale Zaferi'nin bu milletin yakýn tarihte en Çöplü Mahallesi Muhtar Adayý Fahri Düzgün büyük zaferlerinden birisi olduðunu belirtti. Eyvaz konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bunun içindir ki hükümetimiz Çanakkale'de her yýl 18 Mart'ta kutlamayý, Çanakkale zaferini Çanakkale'de o þehitlikte kutlamasýný yapmaktadýr. Öyle ki Çanakkale'de, Anadolu'da yaþayan her bir ailenin þehidi vardýr. Ayný zamanda Çanakkale'de Irak'tan, Suriye'den, Bosna'dan, Filistin'den, tüm Ýslam ülkelerinden þehitler vardýr. Onun için hükümetimiz tam bir Çanakkale ruhuyla hareket etmektedir. Sadece Anadolu'yu imar etmekle kalmamakta, Filistin'deki, Suriye'deki, Irak'taki mazlumlarýn da sahibi gibi hareket etmektedir. Onun için birileri diyor ya sizin Suriye'de ne iþiniz var, Filistin'de ne iþiniz var, Bosna'da, hatta Kýrým'da ne iþiniz var diyorlar ya. Ýþte bizim baþbakanýmýz tam bir Çanakkale zaferi ruhuyla hareket ediyor ve o ruhla bu hizmetleri veriyor. Çanakkale ruhunu taþýyan siz kardeþ- lerime teþriflerinizden dolayý teþekkür ediyorum." Programa, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ýn yaný sýra bele- diye meclis üyeleri, þehit aileleri ve çok sayýda davetli katýldý. "Þehitler Diyarý Çanakkale" konulu tiyatro gösterisi düzenlendi. Programda Ýlahi sanatçýsý Ali Darak, ilahilerle seslendirdi.

15 SALI 25 MART 2014 Sungurlu da proje eðitimi Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) ilçelerin proje yazma kapasitelerini artýrmak amacýyla Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Sungurlu'da düzenlenen ikinci eðitim ile devam etti. Sungurlu'nun Proje Döngü Yönetimi Eðitimine olan ilgisi ve yoðun talebi üzerine ikinci eðitim geçtiðimiz hafta gerçekleþti. Proje döngüsü eði- Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi Sungurlu da eðitim düzenledi. timinde eðitici olarak Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Çorum Koordinasyon Merkezi Personelinden Çevre Mühendisi Erdem Önal ve TOKÝ Mehmet Akif Ýlkokulu Müdürü Mehmet Akay görevlendirildi. Söz konusu proje döngü ve yönetimi eðitimine çeþitli kurum ve kuruluþlardan 27 katýlýmcý yer aldý. Katýlýmcýlarýn eðitime olan ilgilerinin oldukça yüksek olduðu gözlendi. Bekir Aksoy Akif andý Bekir Aksoy Ýlkokulu, Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün 93. yýldönümünü kutladý. Mehmet Akif Ersoy un; Türk milletinin onurlu mücadelesini ve baðýmsýzlýðýný vurgulamak için yazdýðý Ýstiklal Marþý nýn kabul ediliþi ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü, okul öðretmen ve öðrencileri tarafýndan hazýrlanan bir programla kutlandý. Dereceye girenlere ödül Okul bahçesinde düzenlenen ve çeþitli etkinliklerin de yapýldýðý programýn sonunda, Ýstiklal Marþý ný Güzel Okuma Yarýþmasý nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Bekir Aksoy Ýlkokulu, Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün 93. yýldönümünü kutladý. HDP halk meclisleri kuruyor Halklarýn Demokratik ettiklerini ve HDP'nin kýsa süre içerisinde halkla büpartisi (HDP) Ýl Örgütü, Ýl tünleþmeyi baþarabildiðini Eþ Baþkaný Abdulkadir Yýlbelirttiler. Yaklaþýk 2 saat dýz ve merkez ilçe yöneticisüren toplantýda köylüler leri, parti tanýtýmýný yapakp iktidarýnýn uyguladýðý mak ve köylülerin sorunlayanlýþ tarým politikalarý nerýný yerinde dinlemek amadeniyle ülkemizde tarýmcýcýyla Çorum merkeze baðlý lýðýn çok büyük darbe aldýsarimbey köyünü ziyaret ðýný ve köylünün felakete etti. sürüklendiðini belirttiler. Parti yöneticileri, SaAyrýca seçim dönerimbey Köyü Muhtarý Bektaþ Ýlhan Eke ve kalabalýk minde ortaya çýkan ittifakbir köylü grubu tarafýndan lardan AK Parti, CHP ve davul-zurna ile karþýlandý. MHP'nin birbirinden farklý Sarimbeyliler, yýllarpartiler olmadýðýnýn ortaya dýr arayýþ içinde olduklarýçýktýðýný ifade ettiler. ný, özlemini duyduklarý özhalklarýn Demokratik Partisi seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. HDP heyeti ise tek gür ve demokratik yaþamýn çözüm yolunun halkýn kenancak HDP ile kurulacaðýný belirterek, HDP'nin insanca yaþanabiledi kendisini doðrudan demokrasi yoluyla yöneteceði halk meclislerincek bir dünyanýn mücadelesini verdiðini ve yeni bir dünya yolunda de örgütlenmekten geçtiðini belirtti. Samimi bir havada geçen toplanköprü olduðunu biliyor ve buna inanýyoruz dediler. tý, Sarimbey Köyü Halk Meclisi nin kurulmasýyla sona erdi. Yýllardýr hiçbir parti yönetiminin köylerine uðrayýp sorunlarýný (Haber Merkezi) dinlemediðini belirten köy halký HDP' yi kurulduðu günden beri takip Köy ziyaretleri devam Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Ýl Örgütü, seçim çalýþmalarý kapsamýnda köy ziyaretlerini sürdürüyor. HDP Ýl Genel Meclisi Adayý Meliha Üþüdür, Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat, HDK Ýl Sözcüsü Muharrem Özünel, EMEP Merkez Ýlçe Baþkaný Cafer Gökmen ve partililerden oluþan heyet, geçtiðimiz günlerde merkeze baðlý Bozbaða köyünü ziyaret etti. Bozbaða köylülerinin daveti üzerine köye geldiklerini ifade eden HDP heyeti, köylülerin ilgisinin yoðun olduðu belirtildi. Ýki dönemdir AKP ye oy verdiklerini ifadei eden köylüler, Köyümüze en ufak hizmet gelmedi. Artýk bütün partilere eþit mesafedeyiz. Seçimde hükümete bir mesaj vereceðiz. Oylarýmýzý partiler arasýnda paylaþtýracaðýz þeklinde konuþtular. AKP ye verdiðimiz oyun karþýlýðýný alamadýk diyen köylüyler, hiçbir partinin arka bahçesi olmayacaklarýný dile getirdi. HDP Ýl Genel Meclisi Adayý Meliha Üþüdür ise, köylülerin artýk kendileri için oy kullanmalarý gerektiðini belirterek, düzen partilerinin çiftçileri kendi politikalarýna alet etmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. HDP liler, daha Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Ýl Örgütü köylerde seçim ziyareti yaptý. sonra merkeze baðlý Testepkili olduðunu ifade hayatlarýnda hiçbir þeyin lim, Daðkarapýnar ve eden HDP Ýl Genel Mecdeðiþmediðini ifade edigökköy ile Alaca ya lisi Adayý Meliha Üþüyorlar diyerek, köylülebaðlý Çikhasan, Mazýbadür, Görüþtüðümüz rin HDP yi sýcak karþýlaþý, Koyunoðlu, Tefikiye köylüler mazotun yükdýðýný ifade etti. köylerini de ziyaret etti. sek olduðunu söylüyor. (Haber Merkezi) AKP nin 10 yýldýr iktiköylülerin iktidara darda olmasýna raðmen HDP den Twitter tepkisi Engeller kabul edilemez Sosyal paylaþým sitelerinden Twitter ýn yasaklanmasý Türkiye de düþünce ve ifade özgürlüðüne kararlý ve ile ilgili tepkisini dile getiren Halklarýn Demokratik Partisi istikrarlý bir þekilde sahip çýkmýþ olan herkes, haberleþme (HDP) Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçükbayatlý, Yasaklaimkanlarýný yaratarak bu yasaklarý da aþacaktýr ve aþmarýnýz sökmedi, sökmeyecek ya da baþlamýþtýr. Bu engeller asla kabul edilemez. HDP, Türkiye yeni bir yasak dalgasý ile karþý karþýya kalhem ulusal hem de uluslararasý alanda haberleþme özgürdý. Baþbakan Erdoðan, daha önce Facebook ve sosyal medlüðünün çiðnenmesine karþý bütün hukuk yollarýný kullaya ile ilgili kullandýðý yasakçý ifadeleri Twitter alemi için nacaktýr. de kullanmasýnýn ardýndan yurttaþlarýn Twitter a eriþimi engellendi. diyen Küçükbayatlý, sosyal medya alanýný ve Hükümeti uyarýyoruz. Ýfade özgürlüðü hiçbir yainternet dünyasýný yasak ve engellerle kýsýtlama çabasýnýn Ümit Küçükbayatlý sakla engellenemez. Bu otoriter uygulamalardan, baskýcý dünyada ilk kez Türkiye de yaþanmadýðýný, bugün Türkirejim hevesinden vazgeçin. Türkiye nin karþý karþýya olduðu ciddi soye de yaþananlarýn, dünyanýn otoriter ve baskýcý, demokratik olmayan, runlara ancak daha fazla demokrasi, düþünce ve ifade özgürlüðü ve ardikta rejimlerinin baþvurduðu önlemlerin bir benzeri olduðunu iddia ettan haberleþme imkanlarý ile çare bulunabilir. Cesaretleri halkýn sesini ti. kýsmaya yetenler, hakikatlerden korkanlardýr ve hakikatler bir kenara Küçükbayatlý, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; AKP býrakýlarak barýþçý toplumsal dönüþümler baþarýlamaz. hükümeti, düþünce ve ifade özgürlüðünü kýsýtladýðý gibi, anayasal bir Demokrasiyi de, hak ve özgürlüklerimizi de mücadelemizle kazahak olan haber alma ve iletiþim hakkýný da engelliyor. Bu tür engellerin istenilen sonucu doðurmadýðýný Baþbakan Erdoðan diðer otoriter ve nacaðýz. Baþbakan Erdoðan ve iktidarý, elini Twitter den ve sosyal medbaskýcý ülkelerdeki muadillerine sorsa öðrenirdi. yadan çekmelidir. ifadelerine yer verdi. 15 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bilgi ve sportif yarýþmalarda baþarýlý olan öðrencileri ödüllendirdi. Anadolu ÝHL de baþarýya ödül Mustafa Demirer Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bilgi ve sportif yarýþmalarda baþarýlý olan öðrencileri ödüllendirdi. Okullar arasý Türkiye halter final müsabakalarýnda Türkiye ikincisi Ebubekir Kekeç'e tablet, Okullar arasý güreþ bölge grup yarýþmalarýnda birinci olan Özgür Yiðit ve Ýsa Arslan'a tablet, ikinci olan Zekeriya Sinan Ýpek, üçüncü olan Ahmet Çýnar ve Burak Akman'a hediye çeki verildi. Mehmet Akif Ersoy konulu bilgi yarýþmasýnda birinci olan A.11/D sýnýfý öðrencileri Melike Canbek, Hatice Erdal ve Tolga Çamiçi'ne safahat ve hediye çeki, ikinci olan 11/E sýnýfý öðrencileri M. Enes Mican, Bekir Çapar ve Huzeyfe Musab Sakallý'ya Safahat hediye edildi. Çiftçilere güvenli traktör eðitimi Çorum un Sungurlu Ýlçesi'nde Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliði ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðý trafik ekipleri tarafýndan çiftçilere güvenli traktör kullanýmý yöntemleri anlatýldý. Karayollarý Trafik Güvenliði Stratejisi ve Eylem Planýna istinaden, tarýmsal faaliyetlerin arttýðý dönemlerin öncesinde ve dönem içersinde gerekli tedbirlerin alýnmasý, toplumun bilgilendirilmesi ve kaza oranlarýndaki deðiþimin dikkatle takip edilmesi doðrultusunda Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliði ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðý trafik ekipleri tarafýndan Arifegazili Beldesi nde çiftçilere güvenli traktör kullanýmý yöntemleri anlatýldý. Çiftçilere karayolunu kullanan tarým aracý kullanýcýlarýna uymasý gereken kurallarý, güvenli traktör sürüþ teknikleri, doðru traktör kullanýmý ile tarýmsal iþlerin güvenli yapýlmasý ve traktör kullanýcýlarýn bu aracý daha iyi tanýma ve benimsemeleri amacý ile eðitim verilmiþtir diyen Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Osman Ertaþ, karayolunda meydana gelen trafik kazalarýn büyük bir çoðunluðunun traktör ve traktöre baðlý tarým araçlarýndan kaynaklandýðý, ilçemizde bu tür kazarlarýn önüne geçebilmek için 2014 yýlý boyunca bu eðitimlerin devam edeceðini belirtti.(ýha) Trafik ekipleri tarafýndan çiftçilere güvenli traktör kullanýmý yöntemleri anlatýldý. Sungurlu da çiftçilere kurallar hatýrlatýldý. Eðitime çok sayýda çiftçi katýldý.

16 16 SALI 25 MART 2014 Kuduz; hasta hayvanýn ýsýrmasý sonucu, enfekte tükürüðün bütünlüðü bozulmuþ deri ya da mukozalara temasý yoluyla bulaþan ve akut beyin iltihabý sonucu ölümle biten bir virus hastalýðýdýr. Kuduz Hangi Hayvanlardan Bulaþýr? Kuduz; çakal, kurt, tilki, kokarca, sýrtlan, ayý, yarasa gibi doðadaki tüm vahþi memeliler ve eðer aþýlanmamýþlarsa köpek, kedi, inek, eþek gibi evcil memeli hayvanlar arasýnda varlýðýný sürdürür. Bu hayvanlar tarafýndan ýsýrýlan insanlara bulaþarak hastalýk oluþturur. Sanýldýðýnýn aksine sincap, sýçan, fare, hamster gibi kemirgen hayvanlar ve tavþanlar taþýyýcý deðildir ve bu hayvanlar tarafýndan ýsýrýlma bir risk oluþturmaz. Kuþ, yýlan, balýk, kaplumbaða, kertenkele ve böceklerde asla kuduz virüsu bulunmaz. Yarasa hariç bütün hayvanlar enfeksiyonun sonucu olarak ölürler. Kan emici yarasalarda virüs tükürük bezlerine yerleþir ve onlarý hasta etmez fakat diðer hayvanlara ve insanlara bulaþtýrabilir. Amerika'da 1980 yýlýndan beri kuduz vakalarýnýn ana sebebi böcek yiyen yarasalar olduðu bilinmesine raðmen, yarasa ýsýrýklarý seyrek olarak saptanmaktadýr. Yarasalarýn diþlerinin meydana getirdiði ýsýrýklar belli belirsiz, acýsýz, aðrýsýz olduðundan dikkati çekmemekte ve ýsýrýk yaralarý zor saptanmaktadýr. BULAÞMA Kuduz hastalýðý, kuduran hayvanýn tükürüðünde bulunan virüsün, ýsýrýk yarasý veya baþka bir þekilde bütünlüðü bozulmuþ deriden geçmesi buradan da tükürük bezlerine ilerlemesi ya da çok nadir de olsa virüs ihtiva eden tükürüðün göz, göz kapaðýnýn altý, aðýz ve burnun içini kaplayan müköz zarlarý aþmasý, sinir dokusundan zengin olan kornea gibi doku nakilleri ya da kan emen yarasalarýn çok sayýda olduðu maðaralarda solunum yoluyla bulaþabilir. Virüs "kanda" ya da "tükrük" dýþýndaki diðer vücut sývýlarýnda bulunmadýðý için tek bulaþma yolu tükürükle olmaktadýr. Köpeklerin çiftleþmek dahil birbirleriyle olan her türlü temasý, kuduz köpeðin idrar ve dýþkýsýyla temaslar, kudurmuþ hayvanlara ait etlerin piþirildikten sonra yenmesi, kuduz köpeði öpme, okþama, arabaya bindirme, kucaða alma benzeri bir temasla kuduz bulaþmaz. Normal þartlarda kuduz bir hayvanýn nefesi aracýlýðýyla herhangi bir bulaþma olayý yaþanmamýþtýr. Ancak, Güney Teksas'ta vampir yarasalarýn çok yoðun olarak bulunduðu bir maðaraya giren bir insanýn kudurmasý virüsün solunum yoluyla alýnabildiðini göstermiþtir. Hayvanlarýn kuduz enfeksiyonuna olan duyarlýlýklarý sadece virus miktarýna baðlý deðildir. Ayný zamanda ýsýrma yerine, hayvanýn yaþýna ve virus suþunun özelliklerine de baðlýdýr. En duyarlý türler tilkiler, çakallar ve kurtlardýr. Keseli sýçan en az duyarlý hayvan türlerindendir. Orta derecede duyarlý hayvan türleri arasýnda bu hastalýðýn insanlara naklinde en sýk rastlana vektör olan köpeklerin yaný sýra kediler ve kokarcalar yer alýr. Ýnsanlara bulaþtýrmada en büyük kaynak % 91 ile köpeklerdir. Bunu kediler % 2 ile izler diðer evcil hayvanlar % 3, yarasalar % 2 ve tilkiler % 1 yer tutmaktadýr yýlýnda kokarca en yaygýn kuduz gözlenen hayvan olarak belirlenmiþtir. Özetle Bulaþma Þekli * Kuduza yakalanmýþ bir memeli hayvanýn (özellikle köpek) ýsýrmasý ve yaralamasý ile * Kuduz hayvanýn salyasýnýn sýyrýk veya çatlak deriye, göz aðýz veya buruna temas etmesiyle, * Kuduz hayvanýn salyasý ile bulaþýk eþyanýn (tasma, yular, dizgin vb.) yaralý deri ile temas etmesi ile * Kuduz hayvan tarafýndan týrnaklanarak meydana gelen yaralanmalar ile (hayvanýn týrnaðý kendi salyasý ile bulaþýktýr.) * Kuduz hayvanýn eti ve sütünün çið olarak yenmesi ile * Kuduza yakalanmýþ bir insan ile yakýn temasta bulunulmasý ile bulaþabilir. Virus, vücuda girdiði yerde bulunan sinirler yoluyla beyine gider, yerleþir ve orada çoðalýr. Virusun vücuda girmesi ile hastalýðýn ortaya çýkmasý arasýndaki süreye Kuluçka Dönemi(inkübasyon) denir. Kuduzda bir hayvan tarafýndan ýsýrýlmayý takiben, kuluçka dönemi genellikle gündür. Fakat bu süre bazen daha uzundur. kuluçka süresi canlýlarda kesin olmamakla beraber; insanlarda 27-60, köpeklerde 20-60, kedilerde 14-30, sýðýrlarda ise günleri arasýnda deðiþir. Bu süre, ýsýrýlan bölgenin elbise, çizme vb. ile korunup korunmadýðýna, tükürükte bulunan virüs miktarýna, ýsýrýlmayla alýnan virüs yoðunluðu ve gücüne, ýsýrýk bölgesinde virüs çoðalmasýna uygun bazý hücrelerin varlýðýna ve sinir hücrelerinin sýklýðýna, ýsýrýk yarasýnýn büyüklüðü ve beyne olan uzaklýðýna göre deðiþiklik gösterir.. Buda bize baþ ve boyun bölgelerindeki ýsýrma vakalarýnýn diðer bölgelerdeki ýsýrma vakalarýndan ne kadar fazla tehlikeli olduðunu vurgulamaktadýr. Arif AKAR Veteriner Hekimler Odasý Bþk. Kuduz Virüs, hastalýða ait belirtiler görülmeden 3-7 gün evvel tükürük bezlerine gelir ve hastalýk yayýlmaya baþlayabilir. Buda bize hastalýk belitsisi göstermeyen bir hayvandan hastalýðýn bulaþabileceðini göstermektedir. Kuluçka süresi sonunda hastalýk belirtisi gösteren köpeðin kurtulmasý olanaksýzdýr. Böyle bir köpek belirtiler baþladýktan sonra 2-7 gün içinde ölür. KLÝNÝK BELÝRTÝLER Hastalýðýn seyri bütün hayvanlarda ayný olmasýna raðmen bazý ufak farklýlýklar vardýr. Klasik kuduz seyrinde enfeksiyon 3 devrede kendini gösterir. Sükunet Dönem: 1-3 gün sürer. Davranýþ bozukluklarý olur ve beden ýsýsý artar. Hayvan ýsýrýk bölgesini yavaþ yavaþ ýsýrmaya ve týrmalamaya baþlar. Vahþi hayvanlar bile sakin ve anlamsýz bir þekilde insanlara yaklaþabilirler. Evcil hayvanlarda da genellikle ilk belirtiler davranýþ deðiþimleridir Sakin dönemde kuytu bir yere saklanma, aptallýk yada aþýrý korkma hali gibi, saðlýklý bir hayvanda da rastlanabilecek davranýþ örüntüleri sergileyebilirler Saldýrgan Dönem: 2-4 gün sürer. Kuduz kedi ve köpek baþlarda ürkek ve korkak olur, yabancý cisimlere karþý ilgisi artar. Alýþýk olmadýðý gýdalarý yeme isteði olur. Ýþtah azalýr buna karþýn su içme isteðinde belirgin bir artýþ görülür. Hasta hayvan sýk sýk idrar yapar, yara yerini kaþýr. Gözlerde irileþme ve kýzarýklýk olur. Hasta hayvanlar loþ yerlere saklanmayý sever. Kediler dolap ve kanepe altlarýna saklanýr. Bilinç giderek kaybolur ve hýrçýnlaþarak her þeye karþý tepkili olur. Sahibinin emirlerini dinlemez. Her önüne gelen canlýyý bu arada sahibini de ýsýrýr. Köpekler evi terk ederek bir daha geri dönmez. Aðýzda bol salya akar. Maksatsýz havlama ve miyavlama dikkati çeker. Normalde köpeklerden çok korkan kediler, kuduz hastalýðýnda çekinmeden köpeklere saldýrýrlar. Tilkilerde korkmadan meskûn mahallere gelerek buradaki kedi, köpek ve diðer canlýlara saldýrarak ýsýrýrlar. Felç Dönemi: 2-4 gün sürer.felç dönemi yutma kaslarý ve çenenin felciyle baþlar. Hayvan çenesini kapayamaz, tükürüðü dahil hiçbir þeyi yutamaz. Vücudun çeþitli yerlerinde kasýlmalar gözlenebilir. Felç gittikçe ilerleyip bacaklara ulaþýr. Önceleri sallantýlý olsa da yürüyebilen hayvan ileriki dönemlerde tamamen yürüyemez hale gelir ve solunum kaslarýnýn da felci nedeniyle nefes alamayýp ölür. Kuduran hayvanlarýn bazen hiçbir saldýrgan tavýr göstermeden felç dönemine girebileceði unutulmamalýdýr. Kuduz bulgularý birçok olguda çok karakteristiktir. Hastalýk klinik bulgular yardýmýyla teþhis edilebilirse de, kesin teþhis ancak laboratuar muayeneleri ile yapýlabilir. Zira bazý hastalýklar (köpeklerde gençlik hastalýðýnýn sinirsel þekli, yalancý kuduz, kedilerde paraziter invazyonlar, atlarda Borno hastalýðý, koyunlarda luping ill gibi) kuduzla karýþtýrýlabilir. KUDUZ KONTROLÜ Evcil hayvanlarda kuduzun önlenmesi; 1- Sokak kedi ve köpeklerinin kontrolü, 2- Aþýlama, 3- Karantina tedbirleri ve 4- Halkýn bilgilendirilmesi ve eðitimi yöntemleriyle yapýlmaktadýr. Hayvanlarý Kuduzdan Korumak Ýçin Yapmamýz Gerekenler *. Tüm kedi ve köpekler kuduza karþý vaktinde aþýlatýlmalýdýr. * Tüm kedi ve köpekler ev içinde dahi sürekli gözlem altýnda tutmalýdýr. * Yavrulamasý durumunda bakýmýný yerine getiremeyecek veya aþýsýný yaptýrýlamayacak evcil hayvanlarýn kýsýrlaþtýrarak geliþigüzel üremelerine mani olunmalýdýr. * Tüm kedi ve köpekler mutlaka kayýt altýna alýnmalýdýr. * Son olarak da çevrenizde gördüðünüz baþýboþ gezen, garip davranýþlar sergileyen veya ölmüþ hayvanlarýn insan saðlýðýný tehdit etmemesi ve hayvanlarýn saðlýðýný korumak için mutlaka belediyelere, tarým müdürlüklerine bildirilmelidir. Ýngiltere'de kedi ve köpekler çok sýký karantinaya alýnýr. Bu yüzden Ýngiltere'de kuduz vakalarý%100'e yakýn önlenmiþ durumdadýr. Bu durum da kuduzu önleme konusunda sadece kiþilerin deðil devletin de önemli görevler üstlenmesi gerektiðini gösteriyor. Bazý ülkelerde sahipli hayvanlarýn deri altýna mikroçip yerleþtirilerek, sahipli hayvanlar sokakta bulunduðunda kime ait olduðu saptanabilmektedir. Bu yolla sahibi belirlenen hayvanýn sahibine de hayvaný baþýboþ býraktýðý için (hayvan kaçmadý ise) para cezasý verilmektedir. Aþýlama Yolu Ýle Yapýlan Mücadele Türkiye'de üretilen Kelev kuduz aþýsý ile köpekler 3, kediler 6 aylýkken aþýlanýr. Rapel (tekrar)aþýlamalar 1 yýl sonra yapýlýr. Diðer ülkelerde ise tüm köpek ve kediler 3 aylýkken aþýlanýr. Rapel aþýlamalar 1 yýl sonra yapýlýr. 1 yýl sonra yapýlmamýþ ise tek doz aþý ile aþýlanýr ve 1 yýllýk ya da 3 yýllýk programa alýnýr. Gelincikler için aþýlar var olup, 3 aylýkken aþýlanýr ve her yýl tekrar edilir. Çiftlik hayvanlarýn aþýlanmasý en etkili yoldur. Vahþi hayvanlarda oral yolla aþýlama uygulanabilmektedir. Vahþi hayvanlardan kokarca, çakal, tilki, kurt ve yarasalarýn köpek ve kediler ile ayný yerde beslenmemesi ve tutulmamasý önerilmektedir. Kuduz tespit edilmiþ bir bölgede karantina tedbirleri alýnmakta ve 6 ay süre ile kordon konulmuþ bu bölgeden hayvan nakilleri yasaklanmaktadýr.. Kuduz aþýsý yapýlmýþ hayvanýn, kuduz bir hayvan tarafýndan ýsýrýldýðý hallerde tekrar aþýlanmasýna gerek vardýr. Çünkü: Yapýlan her aþýnýn hayvaný korumaya yetecek kadar antikor ürettiðini söylemek olanaksýzdýr. Aþýnýn bir þekilde soðuk zincirin bozulduðu düþünülebilir. Aþý ile ilgili bir problem olmasa bile aþý yapýlan hayvanýn vücudunda herhangi bir nedenle yeterince baðýþýklýk oluþmamýþ olabilir. Tüm bu nedenlerden dolayý hayvana aþý yapýlmýþ olsa bile ýsýran hayvan aþýsýz gibi kabul edilip gereken tedbirler alýnmalýdýr. Vahþi Yaþamda Kuduzun Önlenmesi Vahþi yaþamda kuduzun kontrolü zordur. Oral yolla aþýlama yanýnda bazý bölgelerde populasyonun azaltýlmasý yararlý olmaktadýr. Bu konudaki baþarý, salgýnlarýn sýklýðý ve hayvan populasyonuna baðlýdýr. Ülkemizde þimdilik vahþi yaþam kuduzu çok tehlikeli boyutta görülmemektedir. Isýrýktan Sonra Hayvanlarda Uygulama Kuduz hastalýðýnýn bulaþmasýndan þüphe edilen hayvanlar tazminatsýz olarak öldürülür. Sahipleri öldürülmelerine rýza göstermez ise en geç 5 gün içinde kuduz aþýsý ile tedavi altýna alýnarak et yiyenler, tek týrnaklýlar ve sýðýrlar 6 ay; koyun, keçi, domuz ve kanatlýlar 3 ay masraflarý sahibine ait olmak üzere karantinaya alýnýr. Tüm çiftlik hayvanlarý kuduza duyarlýdýr. Sýðýr ve atlarda enfeksiyon daha sýk görülmektedir. Aþýlanmýþ hayvanlar kuduz hayvanlar tarafýndan ýsýrýlmýþ ya da týrmalanmýþ ise hemen aþý uygulanýr ve gözlem altýna alýnýr. Aþýlanmamýþ hayvanlar acilen kesime gönderilmelidir. Eðer hayvan sahibi bunu istemiyorsa hayvanlar 6 ay süreyle yakýn gözleme alýnýrlar. Aþýlanmamýþ çiftlik hayvanlarý kuduz bir hayvan tarafýndan ýsýrýlýrsa, ýsýrýlan bölge atýlmak üzere 7 gün içinde kesimi yapýlýp yenebilir. Bu durumda et ve sakatat enfeksiyon riski oluþturmaz. Eðer hayvan temas ettikten sonra 8 gün geçmiþ ise mezbaha yetkilileri kesimi reddetmelidir. Kuduz hayvanýn eti ve sütü insan ve hayvan tüketimi için uygun deðildir. Ancak ýsý ve pastörizasyon iþlevlerinin virusu öldürmesi nedeniyle pastörize ya da kaynamýþ sütler ve piþmiþ etlerin tüketilmesi mümkün olabilir.. Ýnsanlarý Isýran Hayvanlarda Uygulama Eðer kuduz hayvanla temasý olmayan saðlýklý köpek ya da kedi insaný ýsýrmýþ ise, 10 gün gözlem altýna alýnýr. Bu gözlem döneminde hayvana aþý yapýlmamalýdýr. Veteriner Hekim tarafýndan kuduz belirtileri yönünden sýk sýk kontrol edilir. Bu süre içinde hayvanda kuduz belirtisi görülmezse,10 gün sonunda ölüm olmazsa korkulacak bir þey yok demektir. Müþahedeye alýnma süresi içinde herhangi bir þekilde ölüm olursa kuduz þüphesi var demektir. Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerine hemen haber verilmelidir. Ölen hayvanýn kafasý uzmanlarca alýnýr ve soðuk ortamda en yakýn resmi teþhis laboratuarýna götürülür. Isýrýk Sonrasý Ýnsanda Yapýlmasý Gerekenler Þüpheli bir hayvan tarafýndan ýsýrýlan kiþinin yarasý sabunlu ya da deterjanlý su ile bolca yýkanmalýdýr. Çok basit gibi görülen bu uygulamanýn özellikle yüzeysel yaralarda riski % 90 oranýnda azalttýðý saptanmýþtýr. Yaraya bir antiseptik ( %40-70 lik alkol, iyodin v.b ) uygulanmalýdýr Isýrýk yarasýnýn beyine yakýnlýðý virusun beyine ulaþmasý açýsýndan önemlidir. Yara bölgesi beyine yakýn ise en kýsa sürede bir saðlýk kuruluþuna baþvurmalýdýr. Diðer bölge ýsýrýklarýnda bu süre 0-36 saat en fazla 72 saat olmalýdýr. Hemen aþý uygulamasý yapýlmalýdýr. Aþýlamaya Gerek Olmayan Durumlar Aþaðýdaki durumlarda aþý yaptýrmaya gerek yoktur: * Bizi ýsýran, denetimimizde gezen köpeðimizse ve bu köpeðimizin daha önce kuduz bir hayvan tarafýndan ýsýrýlmadýðýný biliyorsak, * Bizi ýsýran hayvan aþýlýysa, ancak baþka hayvanlarla denetim dýþý temaslarý olmuþsa gözlenmesi koþuluyla, * Etrafta kimseyi ýsýrmamýþ bir köpeði herhangi bir þekilde kýzdýrmak suretiyle ýsýrýlmýþsak (bu köpek sahipli ve aþýlý deðilse gözlem altýna almak koþuluyla), * Bilmediðimiz bir köpek olsa bile, okþamýþ, dokunmuþ, kucaðýmýza almýþsak, onun dýþký ya da idrarýyla temas etmiþsek, * Yýlan, kurbaða gibi soðukkanlý herhangi bir hayvanla temas etmiþ veya ýsýrýlmýþsak, * Tavþan, fare ya da benzeri küçük kemirici bir hayvan tarafýndan ýsýrýlmýþsak (Bu hayvanlarda kuduz görülebilir. Ancak þu ana kadar bu hayvanlardan insana bulaþan kuduz olgusuna rastlanmamýþtýr), * Þu an saðlýklý olan bir hayvan tarafýndan 10 gün veya daha önce ýsýrýlmýþsak, Kuduran bir çiftlik hayvanýnýn et ya da sütünü piþirdikten sonra tüketmiþsek, kuduz aþýsýna gerek olmayacaktýr. Ancak piþirme iþleminin yeterli olmayacaðý göz önüne alýnmalýdýr. ÖZET * Kuduz; hasta hayvanýn ýsýrmasý sonucu, enfekte tükürüðün bütünlüðü bozulmuþ deri ya da mukozalara temasý yoluyla bulaþýr. * Kuluçka süresi, köpeklerde 20-60, kedilerde 14-30, sýðýrlarda ise günleri arasýnda deðiþir. * Kuduz virüsu, hastalýða ait belirtiler görülmeden 3-7 gün evvel tükürük bezlerine gelir ve hastalýk yayýlmaya baþlar. Buda bize hastalýk belirtisi göstermeyen bir hayvandan hastalýðýn bulaþabileceðini göstermektedir. * Kuduz bir köpek belirtiler baþladýktan sonra 2-7 gün içinde ölür. * Müþahede süresi:10 gündür. Bu süre sonunda ölmeyen hayvan kuduz deðildir. * Karantina süresi.6 aydýr. * Çiftlik hayvanlarý kuduz bir hayvan tarafýndan ýsýrýlýrsa, ýsýrýlan bölge atýlmak üzere 7 gün içinde kesimi yapýlýp yenebilir. Hiç Olabilmek Bence en yüksek makam Gül ARTAR hiçlik makamýdýr. Benlikten sýyrýlýp varacaðýmýz en son,en güzel yerdir. Allah'a iyi bir kul olmaksa ilk adýmdýr. Tüm arzularý ve istekleri bir kenara býraktýðýmýzda, kendimizi buluruz karþýmýzda. En adaletli mahkeme, bedendir bence;merhametiyle, vicdanýyla, hisleri, duygularý ve aklýyla beraber. Yaþadýðýmýz herhangi bir þeyi yada bir kimseyi yargýlamadan önce, kendi kusurlarýmýzý görüp,onlarý düzeltmek için çaba sarf etmeliyiz. Ne kadar çok zor þey yaþarsak yaþayalým, kolay olanla buluþuveririz hemen. Ýçimizde sevgi gibi bir güzellik varken, hazineyi neden dýþarýda arayalým,neden nefretle yanýp tutuþalým, kendi ateþimizi alýp,cehenneme götürelim. Anlayacaðýnýz üzere her þey bizim irademize sunulmuþ. Yani iyi olmak yada kötü olmak sizin seçiminize baðlý. Kötü olmak çok kolay,ama önemli olan karþýlaþtýðýnýz kötülükleri iyilikle yenmek. Ne büyük zafer,taþ atana gül uzatmak, elleriniz kanasa bile. Kalbi kýrýlsa da vazgeçer mi insan sevmekten, deðer vermekten, çünkü içinde Yaradan var. Yunus Emre'nin söylediði gibi' Sen çýkarsan aradan, kalýr seni Yaradan.' Bir hiç olduðumuzu bilirsek eðer,iþte o zaman var oluruz. Her þeyi, herkesi Allah için severiz. O yüzden gönlümüze buyur ederiz. En güzel ev sahipliði de bu deðil midir? Sevginde taþýmak,kalbinde aðýrlamak. Ýþte o zaman verdiðiniz de aldýðýnýz da sevgi olur. Önemli olan birbirimize örnek olmak, eksiklerimizi tamamlamak,adeta karþýlýklý törpülenmek. Bizler ölene kadar öðrenciyiz. Birbirimizden öðreneceðimiz çok þeyler var. Kimsenin kimseden bir üstünlüðü yok,hepimiz her an birbirimize hizmet deyiz. Ýnsan her þeye sahibim zannederken bir hiç olduðunu unutur çoðu zaman. Ölüm gelmeden önce ölümsüzlük için iyinin ve iyiliðin gölgesi olmalýyýz. Geçici bir süre beden, ruha arkadaþlýk eder. Oda bilir hiç olduðunu. Ayný evde otururlar, ama beden kiracý, ruh ev sahibidir. Biz ruhumuza sahip çýkalým ki oda bize ahirette sahip çýksýn ve Mevlana gibi ' Sen benim bu alem de ünümü duymadýn mý hiç? Ben bir hiçim hiç' diyebilelim. Osmanlý düþünürlerinden ve devlet adamlarýndan Said Halim Paþaya göre ; Ýslam âleminin her tarafýnda ýslahat ve ilerlemeden, istiklale kavuþmaktan baþka bir þey konuþulmamaktadýr. Fakat bu gerilemenin mahiyet ve sebeplerinin ne olduðu hakkýnda hala bilgisizlik hüküm sürmektedir. Müslümanlarýn geriliði ancak yabancý boyunduruðu altýna girdikten sonra anlaþýlmýþtýr. Hýristiyan milletler bizim geriliðimizi bizden çok önce görmüþler ve bu mesele ile meþgul olmuþlardýr. Batýlýlar doðunun halini kendi ruh ve fikirlerine göre pek yanlýþ bir þekilde izah edip hüküm verdiler. Ýslam þeriatýnýn noksan oluþundan ileri geldiðini iddia ettiler. Onlarýn bu kanaatini kuvvetlendiren de, Ýslam âlemindeki hastalýðýn açýk þekilde görünüyor olmasýydý. Ýslam milletlerinin Mustafa TÜRKMEN Ýslam Ümmetinin Gerileme Sebepleri Üzerine Bir Deðerlendirme dinlerinden baþka ortak bir þeyi olmadýklarýndan ''Müslüman milletlerin þeriata uyduklarý müddetçe, Hýristiyan milletlerin daima aþaðýsýnda kalacaklarýný'' yüksek sesle ilan ve iddia ettiler. Bu hal tarafsýz düþünceyi daima engellemiþ ve çok büyük ehemmiyeti bulunan bu meselenin gerektiði tarzda ele alýnamamasýný saðlamýþtýr. Ýçimizden bazýlarý ise Müslümanlarýn geri kalmalarýndan doðan neticeleri gerilemenin sebepleri olarak görmüþlerdir. Ýslam dini beþeriyetin saadetini temin eden en mükemmel din olduðu halde Ýslam milletlerinin Hýristiyanlara nispetle açýkça görülecek kadar geri seviyede olmasý meydandadýr. Acaba Müslüman milletler dinlerinde bulunan sonsuz nimetlerden niçin istifade edemediler? Yoksa Ýslam dini gerçekten Müslümanlarý ilerlemekten alýkoymuþ mudur? Böyle bir sual sorup bunlara cevap ararsak bugüne kadar iþlene gelmiþ hatayý tekrarlamýþ oluruz. Dinin ilerlemekte engel görülmesinin yanlýþlýðýný ispat eden en güzel kanýtlardan biri Hýristiyan Avrupalýlarda, Budist Japonlarýn medenileþtiklerini ve ilerlemekte olduklarýný görmemizdir. Bunlarýn dinlerinin ayrý olmasý ilerlemelerine mani olmamýþtýr. Çünkü hiçbir din ilerlemeye müsait bir toplumda ilerlemekten alýkoymaz. Gerileme sebepleri Ýslam memleketlerinin her birinde kendine has karakter taþýmaktadýr. Müslüman milletler zamanla ortaya çýkan yeni ihtiyaçlarýn ancak dinlerini daha yüksek ve daha verimli tarzda tefsir ve tatbik etmeleriyle karþýlanabileceðini anlayamamýþlardýr ve bu yüzden gerileyip çökmüþlerdir. Türkler için durum diðer milletlerden farklýdýr. Ýslam'dan önce kurduklarý medeniyet Ýslam'dan sonra ki tekâmüllerine mani olacak kadar köklü ve ileri bulunmadýðýndan kabul ettikleri yeni þeriata büyük bir baþarý ile hizmet ettiler. Müslümanlarýn gerilemesinin ikinci sebebi ise Ýslam âlemi ile Hýristiyan milletler arasýnda arasýnda ortaya çýkan þiddetli ve sönmez bir din düþmanlýðýdýr. Sonu gelmez savaþlar Müslüman milletlerin ilerlemesine gözle görülür derecede mani olmuþtur. Ayrýca bu nefret batýda süratle geliþen medeniyeti tanýyýp ondan faydalanýlmasýna da engel oluyordu. Ýþte Müslüman milletler bu þekilde ayný hastalýða yakalandýlar ve bunun dinlerinden geldiðine hükmedildi. Doðuda bitmek tükenmek bilmeyen felsefi münazaralar ile vakit geçirip metafizik vadisinde boþ ve kýsýr çekiþmelere düþtüler. Bir Fransýz veya Alman hangi þartlarda yaþarsa yaþasýn bütün gayretleri bir noktada birleþir ve bu gaye iyi bir Fransýz veya iyi bir Alman olmak hatta mümkünse Fransýz'ýn ve Almanýn en iyisi, en büyüðü, en hayýrlýsý olmaktýr. O ister ki milli yükseliþin ve üstünlüðün elde ediliþinde bir hissesi bulunsun ve bu hisse olabildiði kadar büyük olsun. Ýslam âleminin bugünkü haline gelince ayný cemiyetten, ayný milletten birbirine farklý hatta birbirine zýt iki çeþit gaye görülür. Bunlardan birincisi Ýslamiyet esasýna dayanan ve bu esaslara göre yaþayarak saadeti bulmaya çalýþan bir gayedir. Ýkinci gaye ise aydýn kitlenin gayesidir ki bu da batýlý esaslara dayanýr. Birinci gayeye mensup kiþilerin sahip olduklarý deðerleri, fikirleri, tahrip edip yýkmaya çalýþýr. Daima batýnýn nazariyesine ve inançlarýna bina edilmiþ yeni esaslar koymaya gayret eder. Görülüyor ki Ýslam âleminin her tarafýnda halk ile aydýn tabaka arasýnda doldurulmasý imkânsýz büyük bir uçurum vardýr. Bu hale son vermek en acil ihtiyaçlardan biridir. Halk ile aydýn arasýnda gaye birliði tesis edilmelidir. Müslüman milletlerin saadetlerini yalnýz dinlerinden bekleyecek kadar dine baðlý olmalarý sanýldýðý gibi ne bir taassup ürünü ne bir yobazlýk ne de bir fikri sapkýnlýktýr. Bu hal çok doðal olup Ýslam karakterinin mantýki neticesidir. Ýnsanlarýn cemiyetçi temayüllerini ve ilerleme arzularýný tatmin ederek, mesut olmalarýný saðlayacak en mükemmel din Ýslam'dýr. Bu din ahlakýný inancýndan, sosyal düzenini ahlakýndan, siyasetini ise sosyal düzenin den alýr. Bir müslümanýn dinine sýmsýký baðlý olmasý, yerine getirilmesi gereken vicdani bir vazife olduðu gibi ayný zamanda o derece kuvvetli bir sosyal ve siyasi vazifedir. Ýslam'ýn sosyal düzen anlayýþýný bilen Müslümanlar hürriyet, eþitlik ve dayanýþma fikirlerini benimser. Toplumu biri bir takým özel haklara sahip seçkin sýnýf ile diðeri en tabii haklardan bile mahrum olan talihsiz bir sýnýf diye ayýrmaz. Siyasette ise insanlarý belirli bir hükümet þekline mecbur etmez. Karþýlýklý hak ve vazifelere riayet edilmek þartý ile ihtiyaca göre hükümet kurmakta hür ve serbest býrakýr. Ýslam âleminin bahsettiðimiz bu gayelerin ehemmiyetinin farkýna varmasý gerekmektedir. Aydýnlarýmýzýn da bu birliðe hürmetle bakarak ellerinden geldiðince saðlamlaþtýrmaya çalýþtýrmalarýný vazife edinmeleri gerekmektedir. Zamanýn deðiþmesiyle insanlarla ilgili her þeyin deðiþmesi gerektiðini iddia edenler yanýlmaktadýrlar. Çünkü ihtiyaçlarýn daima deðiþmesine raðmen insan tabiatý deðiþmez her zaman aynýdýr. Zamanýn bu esaslar üzerinde yapabileceði tesir ve deðiþiklik sadece tatbik þekilleri bakýmýndan olabilir. Biz þu fikirdeyiz ki Ýslam dininin ihtiva ettiði ahlaki, toplumsal ve siyasi öðretiler insan tabiatýna tamamen uygundur ve Âdemoðullarýnýn kýyamete kadar ki hayat ve kaderlerini düzenlemeye layýktýr. Hatta þöyle düþünüyoruz ki batýlý medeniyetlerin sayýsýz güçlüklerle geçirdiði ve geçirmekte olduðu çeþitli geliþim safhalarý, dinimizin ahlaki, sosyal ve siyasi esaslarýný kabul etmeleriyle sona erecektir.

17 SALI 25 MART 2014 Liseli Gençler Futbol da gruplarda mücadele sona erdi 17 Spor Lisesi ve Cumhuriyet üçlü averajla çeyrek final gruplarýnda Spor Lisesi: 4 - Endüstri Meslek Lisesi: 1 SAHA: Sentetik Saha 1 Nolu HAKEMLER: Celal Bayraklý, Yunus Dursun, Tahsin Samet Avcý SPOR LÝSESÝ : Ömer, Can Muhammet, Mustafa, Cahit, Batuhan, Recep, Ümit, Ýbrahim, Ahmet, Can Savaþ, Serkan, Abdulkadir Yýlmaz, Onur, Oðuzhan, Dursun, Miraç. MERKEZ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Zekeriya, Ünal, Celaletin, Muhammet, Fatih, Seydi, Murat, Raþit Uysal, Osman, Samet, Ahmet, Fatih Kaya, Raþit Emer, Ali, Berat, Onur, Adem, Samet. GOLLER: ve 68. dakikalarda Ümit, 40. dak. Recep (Spor Lisesi), 15. (penaltýdan) dakikada Celalettin (Merkez Endüstri Meslek ). Liseli Gençler Futbol A grubunda üç takým maçlarý ayný puanla bitirince üçlü averaj sisteminde yapýlan hesaplama sonunda Spor Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise ikinci olarak çeyrek final gruplarýna yükseldiler. Grupta ilk maçta Cumhuriyet Lisesi, Spor Lisesi ni 1-0 yenerken ikinci maçta ise Spor Lisesi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ni 4-0 yenmiþti. Bu farklý maðlubiyetten dolayý dünki maçta Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ni üç farklý yenmesi gerekiyor. Maçtan 3-2 galip ayrýlan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi üçlü averaj hesaplamasý sonunda üçüncü olarak elenirken gruptan Spor Lisesi birinci Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise ikinci olarak çeyrek final gruplarýna yükseldiler. Anadolu Ýmam Hatip:3 - Cumhuriyet Lisesi: 2 HAKEMLER: Yunus Dursun, Tahsin Samet Avcý, Abdullah Akkoyun. ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSE- SÝ : Ertuðrul, Deniz, Burak, Enes, Mus- tafa, Salih Akça, Fatih, Tunahan, Seyfullah, Ömer, Murat, Mücahit Özkahraman, Salih Helveci, Mücahit Çöp, Turgay, Sefa, Selçuk, Elvan. CUMHURÝYET LÝSESÝ : Hikmet, Abdulkerim, Mehmet, Mert, Ahmet, Dursun, Sefa, Nurullah, onur, Can Muhammed, Burak, Mustafa, Emre, Yasin, Musa, Kadir, Mustafa, Berkay. KIRMIZI KART: 20. dak. Burak (Anadolu Ýnam Hatip). GOLLER: 5. ve 45. dakikalarda Murat, 30. dak. Salih Akça (Anadolu Ýmam Hatip Lisesi), 25. dak. Burak, 60. dak. Sefa (Cumhuriyet Anadolu Lisesi) Serhat Sarkandý, Emrah Okan, Ýbrahim Çaðýl. UÐURLUDAÐ GRAMLI LÝSESÝ : ÇOK PRO- Mücahit, Burak, Yakup, Ahmet, Ali, Mehmet, Nurettin, Muammer, Ramazan, Recep, Mert, Dursun, Veysel. ÖZEL PINAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ : Alperen, Yiðitcan, Murat, Ali, Abdulkadir, Ataberk, Melih, Koray, Nurettin, Eren, Bekir, Ahmet, Sercan, Fatih, Mehmet, Emre, Taha, Mert. GOLLER: 7. dak. Ali, ve 52. dakikalarda Nurettin, 30. dak. Muammer, 38. dak. Ahmet (Uðurludað Çok Programlý), 30. dak. Yiðitcan, 64. dak. Murat (Özel Pýnar Saðlýk Meslek). Liseli Gençler Futbol Ýl birincliðinde çeyrek final gruplarý 2 nolu sahaya alýndý. Okul Sporlarý Tertip Komitesi Çorumspor ile Safranboluspor maçýnýn bugün saat da oynanacak olmasýndan dolayý bugün baþlayacak çeyrek final gruplarý ilk maçlarýný 2 nolu sahaya aldý. Çeyrek final gruplarýnda bugün oynanacak ilk maçlarýn programý þöyle: Saat Spor Lisesi- Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi. Saat Sungurlu Endüstri Meslek - Eti Anadolu Lisesi. Saat Ticaret Meslek Lisesi - Sungurlu Saðlýk Meslek Lisesi. Saat Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi - Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Tertip Kurulu ayrýca iki grupta mücadele eden Sungurlu okullarýnýn yarýn kendi aralarýnda oynayacaklarý maçlarýn Sungurlu Ýlçe sahasýnda oynanmasýna karar verdi. Tertip Kurulu iki maçýn Sungurlu da oynanacak olmasý nedeniyle maçlarýn saatlerinde de yeni düzenlemeye gitti. Buna göre yarýn oynanacak çeyrek final gruplarý ikinci maçlarýnýn programý þöyle: Sungurlu Ýlçe sahasý: Saat Sungurlu Saðlýk Meslek Lisesi - Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi. Saat Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi - Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi. 1 Nolu Saha: Saat Ticaret Meslek Lisesi - Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Saat Spor Lisesi - Eti Anadolu Lisesi. Ünyespor Yeter artýk Ligin ikinci devresinde Ünyespor aleyhine müsabaka skorlarýna etki eden hakem hatalarýnýn Ünyespor'un küme düþme potasýnýn içerisinde çýkamamasýnýn tek ve gerçek nedeni olduðunu ifade eden Ömer Zorlu, "Biz Ünyespor camiasý olarak özellikle ben uzun yýllardýr yönetici olarak ve baþkan olarak Türk futboluna hizmet etmekteyim. Hiçbir müsabakamýzda hiçbir hakem triosunun müsaba- kalarýmýzda ön yargýlý davrandýðýný ve art niyetli kararlar verdiðini ve verebileceðini düþünmedik ve düþünmedim. Geçmiþ yýllarda da hakem hatalarý olmadý mý, müsabakalarýmýzda tabi ki oldu. Hakemlerimiz de insan sonuçta, tabi ki hata olur, isteyerek yapýlmaz dedik ve iþin o kýsmýna hiç eðilmedik, hakem hatalarýnýn arkasýna sýðýnmadýk, Þahsým Sezonunda Ünyespor takýmýný Öztemiz den teþekkür Antalya Kemer de yapýlan Türkiye Muay Thai Þampiyonasý nda hakem olarak görev ya- Fahrettin Öztemiz pan Fahrettin Öztemiz müsabakalarýn son derece iyi geçtiðini söyledi. Çorum Uluslararasý hakemi ve Karadeniz Bölge Baþkaný PMHK üyesi Fahrettin Öztemiz katýlýmýn yüksek olmasý nedeniyle oldukça geç saatlere kadar çekiþmeli maçlar yapýldýðýný belirterek Türkiye Þampiyonasý nda Çorumlu sporcularda baþarýlý sonuçlar elde ettiler. Þampiyonada mücadele eden tüm sporculara ve görev yapan hakem arkadaþlarý Ýl Temsilcimiz Þahin Güler ve kafileye her türlü desteði saðlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e teþekkür ediyorum þampiyon yapmýþ bir baþkan olarak ciddi anlamda maalesef son haftalarda yaþadýðýmýz hakem hatalarýndan do- layý kaybettiðimiz puanlarýn ciddi boyutlara ulaþmasý neticesinde camiam adýna 'artýk yeter' diyorum. Artýk hak etmediðimiz þekilde yarým puan dahi kaybýna Ünyespor camiasý ve Ünye þehri olarak tahammülümüz yoktur, Tüm ilgili kurullarýn gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica etmekteyiz. Artýk haksýz puan kayýplarýna asla tahammülümüz yoktur, tüm liglerde mücadele eden takýmlarýmýza saha içi mücadelelerinde baþa- Haluk Yakýn küçük kýzlarda görevli Çorum Basketbol C Klasman Hakemi Haluk Yakýn a Kulüplü Küçük Kýzlar Basketbol grup maçlarýnda görev verildi Mart tarihlerinde Çankýrý da yapýlacak olan bölge birinciliðinde Federasyon Temsilcisi olarak Çankýrý dan Götkhan Çaðlayan görev yapacak, Grup maçlarýnda görevli hakemler ise Çorum dan Haluk Yakýn ile birliktde Tokat tan Fikri Vural, Amasya dan Reha Demir, Sinop tan Barýþ Küçükay, Ýstanbul dan Fatih Evli ve Bursa dan Mustafa Elif Beren tatlýsý Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, bugün oynayacak Safranboluspor maçý öncesinde futbolculara kýzý Elif Beren in doðumu nedeniyle tatlýsýný ikram etti. Kýzý Elif Beren in doðumuna çok sevindiðini belirten Ispanak, bir kýz çocuðunu allahtan çok istediðini bununda gerçekleþmesinden dolayý son derece olduðunu belirterak futbolculardan bugün oynayacaklarý Safranboluspor maçýný kazanarak kendisine ikinci mutluluðu yaþatmalarýný istedi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dünki çalýþmasý sonunda tatlý ikramýnýn ardýndan antrenör Cemil Kaya ve futbolcular Baþkan Rumi Ispanak ý tebrik ettiler ve bugünki maçta galibiyet sözü verdiler. Ýlk maçlar 2 nolu sahada oynanacak Sungurlu okullarýnýn maçlarýný ilçede oynayacak Uðurludað Çok Programlý: 6 - Özel Pýnar Saðlýk: 2 HAKEMLER: Baþkan Ispanak tan Topaloðlu. Geçtiðimiz hafta sonu Kýrþehir de okullu küçüklerde görev yapan Haluk Yakýn performansý ile bu haftada görev alarak baþarýlý çýkýþýný devam ettirdi. Haluk Yakýn Alaca-Ulukavak nefes nefese Geçen haftanýn flaþ takýmý Eti Lisesi ni 6-0 yenen Osmancýk Belediyespor grupta üçüncü sýraya yükseldi 1. Amatör Küme Büyükler Liginde yedinci hafta maçlarý sonunda Alaca Belediyespor ve Uluka- 1. Küme Büyükler Play-Off ligi Haftanýn Sonuçlarý: Ulukavakspor - Çimentospor Osmancýk Belediyespor - Eti Lisesispor Osmancýkspor - Alaca Belediyespor PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Alaca Belediye 2. Ulukavakspor 3. Osmancýk Bel. 4. Osmancýkspor 5. Eti Lisesi 6. Çimentospor O G B Nisan Pazar : M A : 4-0 : 6-0 : 1-4 Y P Ulukavakspor - Osmancýkspor. Çimentospor - Osmancýk Belediyespor. Eti Lisesi Gençlik - Alaca Belediyespor. vakspor nefes nefese þampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Ýki takýmda haftayý farklý galibiyetlerle kapattý. Haftaya lider olarak giren Alaca Belediyespor, grubun güçlü takýmlarýndan Osmancýkspor deplasmanýnda ilk dakikalarda maðlup duruma düþtü rakip birde penaltý atýþýndan yararlanamayýnca morallenen Alaca Belediyespor bulduðu gollerle maçý 4-1 kazandý ve liderliðini devam ettirdi. Geçtiðimiz hafta Eti Lisesi karþýsýnda þok bir maðlubiyet alan Ulukavakspor, Çimentospor önünde erken bulduðu golle morallendi ve ikinci yarýnýn baþýndaki gollerle maçý 4-0 kazanarak lideri takibini sürdürdü. Haftanýn en ilginç sonucu ise Osmancýk Belediyespor - Eti Lisesi maçýndan geldi. Geçen hafta Ulukavakspor önünde fýrtýna gibi esen Eti Lisesi, Osmancýk deplasmanýnda ilk yarýsýný 1-0 geridi tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda adeta daðýldý ve rakibine 60 maðlup olmaktan kurtulamadý. Final Grubunda bu hafta sonu yerel seçimler nedeniyle maç oynanmayacak. Ligin sekizinci hafta maçlarý 6 Nisan pazar günü oynanacak. Samsun da Öðrenci Yurtlarý futbol turnuvasý Çorum Öðrenci Yurdu takýmýda beþ gün sürecek olan bu turnuvada mücadele edecek. Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Bölge Müdürlüðü ne baðlý yurtlar arasýnda düzenlenen futbol turnuvasý Bafra da baþladý. Bafra Milli Piyango Öðrenci Yurdu nda yapýlan törenle Yurtlar Arasý Futbol Turnuvasý start aldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan Bafra Milli Piyango Öðrenci Yurdu Müdürü Ünsal Uludað yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Geleceðimiz siz gençlere baðlý. Gençlerimizin beyinlerinde ve yüreklerinde olan potansiyelin ortaya çýkartýlmasý, uygulamaya konulmasý ve baþarýlý bir þekilde sergilenmesi gerekmektedir. Sizlere saðlanan bu imkaný en iyi þekilde deðerlendireceðinize inancýmýz tamdýr de- di. p KYK Samsun Bölge Müdürü Ýsmail Hakký Kasapoðlu da, Kredi Yurtlar Kurumu üniversite öðretiminin tamamlayýcýsý olarak eðitimsel faaliyetlerde biz inanarak her geçen gün güçlü bir þekilde yapmaya devam edeceðiz. Çünkü sizler yarýný þekillendirecek gençlersiniz. Sizlere bu memleket emanet. 18 Mart 1918 unutulmamalý, Mehmet Akif in 12 Mart Ýstiklal Marþý unutulmamalý. Sizlere anne baba devlet büyüklerinin büyük bir beklentisi, büyük bir umudu olduðunu unutmayýn. Aramýzdan birinci seçmeyeceðiz. En centilmeni seçeceðiz. Burada en büyük gayemiz dostluðu pekiþtirmek, bölge olarak bir olduðumuzu göstermek diye konuþtu. Törenin ardýndan turnuvanýn ilk maçýnýn baþlangýç vuruþu Bölge Müdürü Ýsmail Hakký Kasapoðlu tarafýndan yapýldý. Günün ilk maçýnda Zile Yurdu ile Terme Yurdu karþý karþýya geldi. Normal süresi 2-2 be- rabere biten müsabaka sonunda penaltý atýþlarýnda rakibine 4-2 üstünlük saðlayan Zile Yurdu, maçtan galip ayrýlarak tur atladý. Bafra Þehir Stadyumu yanýnda bulunan Suni Çim Saha da oynanacak olan maçlar 5 gün sürecek. Turnuvaya Amasya, Terme, Zile, Tokat, Çarþamba, Bafra, Turhal, Niksar, Merzifon, Çorum ve Karadeniz Öðrenci Yurdu takýmlarý katýlýyor. Turnuva baþlangýcýnda tüm takýmlara baþarýlar dileðinde bulunuldu

18 18 SALI 25 MART 2014 Çorumspor kader maçýnda Çorumspor 23. hafta maçýnda bugün saat da 1 nolu sentetik çim sahada Safranboluspor ile galibiyet arayacak. Ligde evinde henüz galibiyeti bulunmayan ve ligde kalmak için kazanmak zorunda olan Çorumspor ligden düþmesi kesinleþen rakibi önünde üç puan alarak yarýþa ortak olmak amacýnda. Çorumspor-Safranbolu maçý Sefa Duman ýn Bölgesel Amatör Sefa Duman Çorumspor bugün saat da 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak maçta Safranboluspor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takým hem iç sahada ilk galibiyetini almak hemde ligde kalmak için bu maçta üç puandan baþka bir þey düþünmüyor. Ligde 12 puanla 13. sýrada ve düþme hattýnda bulunan Çorumspor, grupta 22 maçta topladýðý 4 puanla son sýrada bulunan Safranboluspor önünde alacaðý galibiyetle raki- Taraftarýmýzý bugün desteðe bekliyoruz Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ligde son üç maç öncesinde bugün oynayacaklarý Safranboluspor maçýnýn hayati önem taþýdýðýný belirterek tüm olumsuzluklara raðmen sahada yürekleri ile oynayan futbolcularýn bugün kazanarak hedefe ulaþma konusunda avantaj yakalayacaklarýna inandýðýný söyledi. Ispanak, geçen hafta Ankara deplasman masraflarýný karþýlaþan CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut a teþekkür etti. Rumi Ispanak Lig 6. grupta Çorumspor un bugün sahasýnda oynayacaðý Safranboluspor maçý Hatay bölgesi hakemlerinden Sefa Duran yönetecek. MHK den yapýlan açýklamaya göre Çorumspor-Safranboluspor maçýnda yardýmcý hakemlerde ayný ilden Orhan Fahlýoðullarý ve Mahmut Gülle. Maçýn dördüncü hakemi ise Cebrail Kaplan. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak bugün oynayacaklarý Safranboluspor maçýný kazanarak ligde kalma yolunda avantaj yakalamak istediklerini belirterek hafta içi olmasýna raðmen taraftarlardan takýmlarýna sahip çýkmalarýný istedi. Ligde son üç maçlarýn oynanacaðýný belirten Baþkan Ispanak 'Üç tane final maçýmýz var. Zorlu lig maratonunda bizleri hiç yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýzý bugün saat 13.30'da 1 nolu sentetik çim sahada oynayacaðýmýz maça bekliyoruz. Sezon baþýndan buyana olduðu gibi bugün kritik maçta da takýmlarýna destek vermelerini istiyoruz. Takýmýn baþýna Cemil Kaya'yý getirdikten sonra futbolcularýmýz daha bir hýrsla ve mücadeleci oyunlarýný geçtiðimiz hafta grup lideri deplasmanýnda gösterdiler. Lider karþýsýnda alýnan bu bir puan takýma olan inancýmýzý ve ligde kalma umutlarýmýzý artýrmýþtýr. Futbolcularýmý bu inançlarýndan dolayý kutluyorum. Safranboluspor maçýndan alacaðýmýz üç puanla son üç haftaya umutlarýmýzý artýrarak girmek istiyoruz. Hiç bir maddi destek bulamamýza raðmen futbolcularýmýz yüreklerini sahaya koyarak aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Bugünki maçta da ayný baþarýyý bekliyoruz. Ayrýca geçtiðimiz hafta Ankara deplasman masraflarýný karþýlaþan CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut'a teþekkür ediyor ve kendisine baþarýlar diliyoruz. Çorumspor'a sahip çýkan herkesin yanýnda olacaðýmýzýnda bilinmesini istiyoruz' bi Ýskilip Belediyespor la puanlarý eþitlemek amacýnda. Grupta topladýðý puanlarýn büyük bölümünü deplasmanda toplayan Çorumspor sahasýnda henüz galibiyet sevinci yaþayamadý. Kýrmýzý Siyahlý takým maçýn hazýrlýklarýný tamamladý. Geçen hafta grup lideri Etimesgut Belediyespor deplasmanýndan puanla dönerek büyük moral bulan Çorumspor hafta boyunca Safranboluspor maçýna hazýrlandý. Konuk takým ise ligde kalma umutlarýný bitirdi ancak mücadele eden ve koþan bir takým. Çorumspor sahasýndaki ilk galibiyet sevincini bu maçta yaþamak amacýnda. BAL 6. gruptaki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor 23. hafta maçýnda bugün Keçiören Baðlumspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Ligde kalmak adýna geçtiðimiz hafta sahasýnda oynadýðý Kastamonuspor maçýný 3-1 kazanarak rakibi Çorumspor ile arasýndaki puan farkýný açan Ýskilip Belediyespor ligni sonu yaklaþtýkca bu avantajýný devam ettirmek amacýnda. Ýskilip Belediyespor Keçiören Baðlumspor maçýnýn hazýrlýklarýný önceki gün tamamladý ve mavi beyazlýlar dün sabah saatlerinde Ankara ya giderek dinlenmeye çekildiler. Ýskilip Belediyespor zorlu Çankýrý da yapýlan okullu yýldýzlar Judo Grup birinciliðinde Çorum lu sporcular bir altýn, bir gümüþ ve altý bronz madalya kazandýlar. Sekiz sporcu Nisan da Gaziantep te yapýlacak Türkiye Þampiyonasý nda mücadele etmeye hak kazandýlar. Çankýrý da yapýlan Okullu Yýldýzlar Judo Grup birinciliðinde sekiz sporcu Türkiye Þampiyonasý biletini aldýlar Mart tarihlerinde Çankýrý da yapýlan Okullu Yýldýzlar Judo grup birinciliðinde Çorum lu sporcular bir altýn bir gümüþ ve altýda bronz madalya kazandýlar. Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað ýn verdiði bilgiye göre 12 ilden 140 civarýnda sporcunun mücadele ettiði grup birinciliðinde Çorum dan tek altýn madalyayý 63 Kg da Sevda Kardelen kazandý. Bayanlarda 40 Kg da Sibel Yayla ikinci olarak gümüþ madalya kazanýrken ayný sýklette Ebru Demiröz ise üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. 44 Kg da Þeyla Hacer Yaðlý ve 36 Kg da Kübra Tosun ise sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. Erkeklerde ise 42 Kg da Bayram Þahin, 60 Kg da Ziya Mert Þahin ve +66 Kg da ise Emircan Solak üçüncü olarak bronz madalya kazanýn diðer sporcular oldular. Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað bu sekiz sporcunun Nisan tarihlerinde Gaziantep te yapýlacak Okullu Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý nda mücadele edeceklerini söyledi. Çorumspor iç sahadaki galibiyet hasretine bugün Safranbolu önünde son vermek istiyor Ýskilip Baðlum da puan arayacak Ýskilip Belediyespor bugün saat da Baðlum Belediye Stadý nda oynayacaðý maçta Keçiören Baðlumspor önünde alacaðý puanlarla ligde kalma yolundaki avantajýný devam ettirmek amacýnda. maça 16 kiþilik kadroyla gitti. Sakatlýklarý bununan Yunus Emre, Sefa ve Engin kadroda yer almýyor. Cezasý biten Muhammed ise bugünki maçta forma giyebilecek. Keçiören Baðlumspor ilk iki iddiasý olmamasýna karþýn Ankara takýmlarý arasýnda statü Ýskilip Belediyespor bugün Keçiören Baðlum deplasmanýnda puan mücadelesi verecek Sevda Kardelen Aktaþ altýn kazandý Çankýrý da ilk üç içinde yer alarak Türkiye Þampiyonasý hakký kazanan sporcular Tekvando Milli Takým antrenörü Ýlhan Aþkýn, Hollanda da yapýlan Uluslararasý Tekvando Turnuvasýnda özel olarak gelen Türk sporcularýna sahip çýkýlmadýðý onlarýn dýþlandýðý yönündeki haberlerin ve açýklamalarýn tamamen yalan ve iftira olduðunu söyledi Mart tarihlerinde Hollanda da yapýlan turnuvaya milli takým antrenör olarak katýldýðýný açýk turnuva olmasý nedeniyle Avrupa nýn diðer ülkelerinden olduðu gibi ülkemizden de kulüp ve sporcularýn katýldýðýný belirten Ýlhan Aþkýn Bu turnuvaya katýlan bir kulübümüzün sporcularý Türkiye ye döndüklerinde Milli takým hocalarý bizlere sahip çýkmadý bizi Ýsrail ve Amerikalý antrenörlere muhtaç ettiler, hatta milli takým doktoru bize bakmadý diyerek iftirada bulunmuþlardýr. Kurumlar Voleybol B grubunda ilk maçlar bugün Polis Haftasý etkinlikleri arasýnda düzenlenen Kurumlar Voleybol Turnuvasý ikinci tur B grubunda ilk maçlar bu akþam oynanacak. Atatürk Spor Salonu nda oynanacak bugünki maçlarýn programý þöyle: Saat Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðü-Ýl Emniyet Müdürlüðü. Saat Ýl Halk Saðlýðý - Mecitözü Belediyesi. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu bugün oy- gereði sýralamada geri kalan iki takýmýn direk düþecek olmasýndan dolayý Gölbaþý ve Sincan Belediyespor u yakalamak için sahasýndaki bu maçta üç puandan baþka düþüncesi bulunmuyor. Ýskilip in Keçiören maçýný Metehan Alpat yönetecek Ýskilip Belediyespor un bugün Keçiören Baðlumspor ile oynayacaðý maçý Adana bölgesi hakemlerinden Metehan Alpat yönetecek. Bugün saat da Baðlum Belediye sahasýnda Keçiören Baðlukspor ile Ýskilip Belediyespor maçýnda yardýmcý hakem olarakta ayný ilden Ali Eker ve Hasan Akköl yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Halil Erdoðan. Armutçu Puan için mücadele edeceðiz Bu arkadaþlar müsabakalara ikinci gün katýldýlar tartý sýrasýnda yanlarýna giderek Hoþ geldiniz yapacaðýmýz bir þey varmý Onlarda teþekkür ettiler ve bir ihtiyaçlarýnýn olmadýðýný söylerken böyle bir iftira ve yalaný nasýl söylerler. Doktorumuzda kendisine hiç bir talep gelmediði gelmesi halinde mesleki ve aile terbiye doðrultusunda kim yardým isterse edeceðini söyledi. Hollanda da kafilede görev yapan milli takým antrenörü olarak bu karalamadýr ve alçakça yapýlan yalandýr. Yaþananlar ne olursa olsun ülkemiz için oralarda mücadele etmeye gelmiþ sporcularýmýzý milli takým olarak gelmeselerde yardýmcý olmak zorundayýz. Yapýlan bu açýklamalarý ve yazýlanlarý kýnýyorum ve bunlarýn gerçeði yansýtmadýðýný belirtmek istiyorum nayacaklarý Keçiören Baðlumspor karþýsýna puan için çýkacaklarýný iþlerinin zor olduðunu bildiklerini belirterek Puan veya puanlar için mücadele vereceðiz Takým olarak dar bir kadro ile mücadele ettiklerini sakatlýklar nedeniyle iyice sýkýntýya girdiklerini belirten Armutçu Eksiklerimiz var ancak puanada çok ihtiyacýmýz var. Futbolcularým ligde kalma adýna ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar. Onlarýn verdeði mücadele ile her zaman gurur duyuyorum. Ligde bu maçý kazandýðýmýz takdirde son üç haftaya en önemli rakibimiz Çorumspor ile puan farkýný korumak istiyoruz. Ligde son haftaya kadar devam edecek bu yarýþta az hata yapan hedefine ulaþacak. Bugünki maçta maðlubiyet düþünmüyoruz Nihat Armutçu Yazýlanlar ve söylenenler yalan ve iftira Tekvando Milli takým antrenörü Ýlhan Aþkýn, Hollanda da yapýlan turnuvaya katýlan milli takým dýþýndaki Türk sporculara ilgilenilmediði bakýlmadýðý yolunda ulusal basýnda çýkan haberlerin yalan ve alçak bir iftira olduðunu söyledi. Metehan Alpat Ýlhan Aþkýn

19 SALI 25 MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 25 MART Çorum Ýl Özel ÝdaresiSu ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Oðuzlar Erenler köyüne içme suyu tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: MART T.C. Kargý Ýcra Dairesi 19 UF 918 plakalý, 2012 model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Tavuk eti alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: MART Çorum Belediye Baþkanlýðý YÝTÝK Ankara Pursaklar Kaymakamlýðýndan almýþ olduðum kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa SÜNGÜ Hasan oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:663) YÝTÝK Konya Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sümeyya KURNAZ Gürsel kýzý 1993 Çumra Doðumlu (Ç.HAK:660) Madeni yað alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 NB 267 plakalý, gri renkli, 2012 model Renault marka, Megane 3 HB Pirivilege tipli aracýn satýþý iþi. Muhamemen bedel: 30,000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: T.C. Bayat Ýcra Dairesi Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100 parsel, üzerinde 82 m2 kargir kümes ve 75 m2 tek katlý kargir ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Bayat Hükümet Konaðý Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 23 kalem diþ sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Kitap kurtlarýna müjde Kitap kurtlarý, artýk yalnýzca üyesi olduklarý bir kütüphanenin deðil, Türkiye'nin herhangi bir ilindeki kütüphaneden kitap ödünç alabilecek. Bu sayede seyahat, tatil gibi sebeplerle farklý þehirlere giden okurlar, Türkiye'nin bin 118 kütüphanesinden kitap alabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan edinilen bilgiye göre, Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürlüðü, kitap tutkunlarý için il sýnýrlarýný kaldýrýyor. Önceki programlarýn ihtiyacý karþýlayamamasý üzerine, dünyanýn önde gelen otomasyon yazýlýmlarýndan Yeni Zelanda kaynaklý KOHA'ya geçen Genel Müdürlük, önümüzdeki günlerde kullanýma açýlacak sistemle Türkiye'deki tüm kütüphanelere tek tuþla ulaþma imkaný saðlayacak. Bu sayede, bin 118 kütüphaneden eriþimle Türkiye, dünyanýn pek çok ülkesinde tercih edilen yazýlýmý "en geniþ noktadan kullanan ülke" olacak. 17 milyon materyal tek tek incelendi Yakýn Doðu Üniversitesince uyarlanan programla, bugüne kadar kütüphanelerdeki toplam 17 milyon materyal tek tek incelendi. Kütüphanelerin ihtiyaçlarýna göre yerelleþtirilmiþ ve konu baþlýklarý, yazar otorite dizinleri oluþturularak, veri giriþinde yazma iþlemi en aza indirildi. 9 milyondan fazla bibliyografik kaydýn normalizasyon iþlemleri tamamlandý. Günde bir milyonun üzerinde ödünç verme iþleminin gerçekleþtiði Türkiye'de, ayný anda 1,5 milyon Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 LN 217 plakalý, 2001 model, BMC marka kamyonun satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: okuyucunun otomasyon sistemini kullanabilmesi için kütüphanelerdeki bilgisayarlarýn donanýmýnda da güçlendirme baþlatýldý. "Hiçbir ücret talep edilmeyecek" Kütüphaneler Yayýmlar Genel Müdür Yardýmcýsý Galip Yýldýrým, yaptýðý Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saatg: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13 ada no, 3 parsel nolu, Yeni ve Alibey Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Kaleboðazý Mahallesi 112 ada no, 37 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,13 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,60 Yer: Çorum Adliyesi açýklamada, bu sayede ödünç kitap alma sayýsýnýn da artacaðýna inandýklarýný belirterek, "KOHA sistemiyle Türkiye'nin her yerinden sisteme ulaþmak mümkün olacak. Böylece, artýk bir kütüphaneye üye olma ve sadece o kütüphaneden kitap alma dönemi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2884 ada no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 16 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: sona erecek. Gerekli altyapýlar tamamlandýðýnda da Trabzon'daki il halk kütüphanesinden bir kitap alan kütüphane abonesi, kitabý tatile gittiði Ankara'dan Antalya'dan, Ýstanbul'dan da iade edebilecek" Bu iþlem için hiçbir ücret talep edilmeyeceðini bildiren Yýldýrým, okumayý teþvik ve kolaylaþtýrmak için ellerinden geleni yapmaya hazýr olduklarýný söy- ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe deneyimli E sýnýfý ehliyeti bulunan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:662) (Ç.HAK:661) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Alaybey Sokak No: 14 Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen, ofis programlarýna hakim (Word-Excel) yaþlarýnda bayan ofis elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Karton Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Asansör iþinde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Menekþe Asansör (Ç.HAK:592) Adres: Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1/3 Tel: Dýþ Ticaret Alanýnda Faaliyet Gösteren Þirketimize; MÜHENDÝS ALINACAKTIR Ýstenilen Þartlar: - Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Mühendislik fakültesi mezunu olmak Ýletiþim: YTM Makine San. Tic. Ltd. Þti. Küçük San. Sit. 25. Cad. No:77/A Tel: 230 (Ç.HAK:657) ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:654) (Ç.HAK:636) (Ç.HAK:656) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn dýþ ticaret departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yabancý dil bilen baybayan elemanlar alýnacaktýr. Prodi Makina Adres: Küçük Sanayi Sitesi 53. Sok. No: 7 Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Çorum Sigorta Aracýlýk Hizmetleri (Ç.HAK:643) / Adres: Ankara 10. Km. ÇORUM ELEMAN ARANIYOR PVC atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Kadýoðlu Pen Mür. Tel: Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:658) Küçük Sanayi Sitesi 4. Cad. No: HDI Sigorta Acenteliði Ýnönü Cad. No: 42/1 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Harita Teknikeri bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:655) Muhasebeci Aranýyor Gýda pazarlama þirketinin muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede 'LOGO ve OFÝS' programlarýný kullanabilen bay-bayan çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 1. Blok No: 24 (Ç.HAK:665) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Ç.HAK:383) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: Bayan Aþçý Aranýyor Ýþyerimizde görevlendirilmek üzere bayan aþçý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hitit Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:625) Adres: Ankara Yolu Bulvarý 6. Km. No: 49 Tel: SATILIK DAÝRE Ýbrahim Çayýrý Kevser Sitesinde batý-güney cephe 140 m2 3+1, 5. kat krediye uygun sýfýr (Ç.HAK:635) (Ç.HAK:645) (Ç.HAK:648) GSM: Müracaat Tel: daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede go-plus, word ve excel bilen, askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Özkoç Toprak Sanayi Gsm: CAN OTO YIKAMA YAÐLAMA Eski adresinde siz müþterilerimizin hizmetindeyiz. Adres: Ankara Yolu Ýskilip Kavþaðý (Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri) Nihat Asým CAN

20 Akif düz koþuya baþladý Çorum Belediyespor da sakat futbolcu Mehmet Akif iki haftalýk aranýn ardýndan düz koþulara baþladý. Ligde üç haftadýr forma giyemeyen dizindeki rahatsýzlýk nedeniyle havuzda ve dizini güçlendirici hareketler yapan Mehmet Akif dünden itibaren düz koþulara baþladý. Ýki üç gün düz koþu yapacak olan SALI 25 MART 2014 Mehmet Akif in ardýndan da takýmla birlikte çalýþmalara baþlamasý bekleniyor. Gençlerbirliði doktoruna muayene olan ve iki hafta dizini dinlendirmesi istenen Mehmet Akif bu süre içinde dizini güçlendirici çalýþmalar yapmýþtý. Akif in bu haftada forma giyemeceði önümüzdeki haftadan itibaren ise fizik olarak daha iyi noktaya geleceði belirtildi. Ýlk 15 dakika dýþýnda iyi oynadýk Dualar Babiþko için Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað Maltepespor karþýsýnda ilk 15 dakikalýk bölüm dýþýnda iyi oynadýklarýný ve kazanmayý hakettiklerini söyledi. Öztabað maç öncesinde soyunma odasýnda kadroda olan olmayan, sakat tüm futbolcular bir araya gelmesinin takým olma yolunda çok önemli olduðunu belirterek bugünden itibaren Aksaray maçýna hazýrlanacaklarýný söyledi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað, ilk beþ hedefinde avantaj yakalamak ve moral bulmak için Maltepespor maçýnýn çok önemli olduðunu maçta ilk 15 dakikalýk bölüm dýþýnda istediklerini sahaya yansýttýklarýný belirterek Maç öncesinde soyunma odasýnda takým olma adý- na çok önemli güzellikler yaþandý, galibiyet kadar buda önemli Bursa deplasmanýnda aldýklarý maðlubiyetin ardýndan Maltepespor maçýnýn daha büyük önem kazandýðýný belirten Öztabað Rakibimiz ilk beþ umudunu artýrmak için son iki maçýnýn kazanmanýn verdiði moralle sahaya çýktý. Ýlk 15 dakikalýk bölümde orta alanda istediklerimizi yapamayýnca kontrolü rakibimize kaptýrdýk. Bu dakikalarda kalemizde birde net pozisyon verdik allahtan rakip yararlanamadý. Sonraki bölümde oyun diziliþinde yaptýðýmýz deðiþikliklerle orta alanda kontrolü elimize Çorum Belediyes- por un tecrübeli iki is- mi Ahmet Buðra ve geçirdik ve bu dakikalarda gelen Buðra nýn golü takýma büyük moral oldu. Ýlk yarýnýn son dakikalarýndaki ikinci gol rahatlattý ve ikinci yarýda kontrolü tamamen elimizde tuttuk. Topa sahip olduk ve pozisyonlar bulduk. Sonuçta kazandýðýmýz üç puanla ilk beþ yarýþýnda yolumuza devam ettik. Ben forma giyen giymeyen tüm futbolcularýmý kutluyorum. Maç öncesinde soyunma odasýnda kadroda olan olmayan sakat Mehmet Akif bile arkadaþlarýnýn yanýnda oldu ve onlara baþarýlar di- ledi. Takým olma adýna bunlar çok önemli olaylar. Maltepespor maçýný bugünden itibaren unuttuk ve artýk Aksaray maçýný düþünüyoruz. Rakibimizi izlettirdik özellikle evinde çok agresif ve sert oynayan bir takým. Bizim kazanmaktan baþka düþüncemiz olmayacak. Hafta boyunca yapacaðýmýz çalýþmalarla takýmý her türlü saha þartlarýna hazýrlayýp ligdeki çýkýþýmýzý bu maçý kazanarak devam ettirmek istiyoruz Nedim Köseoðlu nu sezon boyunca tribünde yalnýz býrakmayan isimlerin baþýnda eþleri ve çocuklarý geliyor. Yaz kýþ demeden kýrmýzý siyahlý takýmýn iç saha maçlarýný protokol tribününde izleyen iki futbolcunun eþleri galibiyetle seviniyor, maðlubiyetle ise üzülüyorlar. Maltepespor maçýndan sonra ise tüm tribünler gibi futbolcu eþleride büyük mutluluk yaþadýlar. Tabiki bu mutluðu tam olarak bilmeselerde anne ve babalarý ile yaþayan iki minik isim daha var. Nedim in oðlu Mu- hammet Talha ve Ahmet Buðra nýn kýzý Beren. Maç boyunca tribünde babalarýný saha içinde takip etmeye çalýþan minikler maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan ise tribündeki taraftarlarýn sevincini izliyorlar ve özlemle babalarýnýn kendi yanlarýna gelmelerini bekliyorlar. Minikler tribünden baba kucaðýna geçince mutluluklarý artýyor. Tabiki doksan dakika boyunca büyük efor sarfeden babalar ise yavrularýný kucaklarýna aldýklarý anda yorgunluk ve diðer tüm Maç boyunca anne maç sonunda baba kucaðýndalar Golü attý Genel Kaptan a koþtu Çorum Belediyespor un Maltepespor karþýsýnda ikinci golünü atan Osman Bodur gol sonrasýnda sevincini Genel Kaptan Hamit Iþýk ýn elini öperek kutladý. Sezon baþýnda Çorumspor dan Belediyespor a transfer olan Osman Bodur ligde gösterdiði performansla formayý kaptý. Maltepespor maçýnýn ilk yarýsýnýn son dakikasýnda attýðý golün ardýndan Osman Bodur yedek kulübesine koþa- Çorum Belediyespor kaçan liderliðin ardýndan ikinci hedef olan ilk beþ içinde yer almak için kazanmak zorunda olduðu maçta Maltepespor'u 4-1 yenerek moral buldu. Ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý dört deplasman maçýndan maðlubiyetle ayrýlan birde iç saha maçýndan puansýz ayrýlan Çorum Belediyespor elinin içindeki direk þampiyonluk umutlarýný büyük oranda bitirdi. Kaçan balýk her zaman büyük olduðu için Belediyespor'da inþallah sezon sonunda bu acýyý yaþamaz. rak burada Genel Kaptan Hamit Iþýk ýn elini öptü. Bodur la Iþýk ýn bu sevincine Teknik Direktör Hakký Öztabað da ortak oldu. Deplasman maçlarýnda kazanmak yerine dört beraberlik almýþ olsaydýk bugün liderle aramýzdaki puan farký beþ olurdu. Ancak artýk geçmiþe takýlmanýn anlamý yok önümüze bakmak lazým. Maltepespor maçýnda ilk yirmi dakikalýk bölümde çok kötü bir futbol. Uzun aradan sonra çift forvet maça baþlayan Belediyespor'da orta sahayý rakibe kaptýrdý. Eray savunmanýn içine girdi, Buðra ve Murathan çizgiye yakýn oynayýnca orta sahada Maltepespor cirit attý. Kenar yönetim bunu gördü ve Çorum futbolunun Babiþko lakaplý ismi Yýlmaz Dursun dualarýnýzý bekliyor. Yaklaþýk iki ay önce rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýlan ve o zamandan buyana yoðum bakým ünitesinde tedavisi süren Yýlmaz Dursun un durumunun kritik olduðu ve tüm sevenlerin duasýný beklediði açýklandý. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak önceki gün Çorumspor un eski futbolcularýndan Halim Terlemez ile ziyarete gittiklerini ve doktorundan bilgi aldýklarýný ancak malesef durumunda iyileþme olmadýðýný söyledi. Durumu kritik olan Babiþko ya tüm Çorumlularýn dua etmesini isteyen Ispanak, doktorundan izin alabilmeleri halinde gelecek hafta içinde takým olarak ziyarete gideceklerini söyledi. Neþeli antrenman Baþkan Gül, antrenman sonunda futbolcularý galibiyetten dolayý kutladý ve kalan yedi haftada her maçýn final olduðunu belirterek uyarýlarda bulundu. Çorum Belediyespor cumartesi günü 68 Yeni Aksarayspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün tam kadro olarak baþladý. Teknik Direktör Hakký Öztabað ýn Bolu da olmasý nedeniyle antrenör Arif Ceylan yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Sefa ve Mehmet Akif düz koþu yaptýlar. Tüm takýmýn toplu koþu yaptýðý antrenmanda daha sonra Maltepespor maçýnda forma giyenler düz koþuya devam ederken diðer futbolcular sürat çalýþmasý ardýndan da çift kale maç yaptýlar. Oldukça neþeli geçen çift kalede kazanan takým timsah yürüyüþü ile sevincini yaþarken futbolcularýn hayli moralli olduklarý gözlendi. Öte yandan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül dün antrenmaný ziyaret etti. Çalýþmanýn son bölümüne gelen baþkan Gül antrenman bitiminde futbolculara kýsa bir konuþma yaptý. Maltepespor galibiyetinden dolayý kutlayan Gül, bundan sonra her maçýn final havasýnda olacaðýný belirte- rek Aksaray ve ardýndan Elazýð maçlarýný kazanarak Düzyurt a en yüksek moralle gitmek istediklerini söyledi. Futbolculara uyarýlarda da bulunan Gül, herkesin assýný ve üssünü bilmesini sahaya girerken çýkarken yaptýðý hareketleri dikkat etmesini gerektiðini belirterek bu dönemde birlik ve beraberliðin her þeyden önemli olduðunu söyledi ve baþarýlar diledi. Kaptan Nedim antrenman sýrasýnda Genç Bilal le güreþ yaptý Çift kaleyi kazanan Zakir hocanýn takýmý bunu timsah yürüyüþü yaparak kutladý.:: GÖZLEM ::. Emir'i biraz geriye çekti çizgideki isimleride ortaya yaklaþtýrdý nispeten bir toparlanma oldu. Buðra'nýn golü bir anlamda Belediyespor'a hayat öpücüðü oldu. Golden sonra daha diri bir Belediyespor ortaya çýktý. Gökhan'ýn kaþýnýn açýlmasý teknik heyetinde iþine geldi ve Furkan'ý orta sahaya alarak ideal diziliþe dönüldü. Osman'ýn kafa golüyle soyunma odasýna iki farklý üstün giren kýrmýzý siyahlýlar ikinci yarýda ilk yarýdaki performansýndan uzak Murat'ýn kaptýrdýðý toplarla kalesinde tehlikeler yaþadý. MuratKývanç deðiþikliði orta saha kontrolünü yeniden Belediyespor'un eline geçirdi. Sondaki bölümde ise temsilcimizin istediði sahneler oluþtu. Savunma arkalarýnda ters toplarda uzun ve boþ alanlar. Son umut tükenmesin Halil ÖZTÜRK Grupta iki kanadý bu kadar etkili (Buðra ve Murathan) baþka takým inanýn yok. Ýkisi iyi olduðu takdirde Belediyespor'un maç kazanma diye bir korkusu olamaz. Her ne kadar Murathan ilk yarýdaki performansýndan uzakta olsa takýma olumlu katký- sý çok fazla. Çorum Belediyespor'un yapacaðý en akýllý iþ kontrollü oynayacak rakibin risk aldýðý son bölümde diri kalacak iki kanat oyuncusunun önüne atýlacak uzun toplarla pozisyonlar bulacak. Baþka arayýþa girmeye hiç gerek yok. Bir yan toplarda etkili isimlerin beceresi ikincisi iki kanat oyuncusunun önüne atýlacak toplar. Son ihtimal ise top yeteneði çok yüksek, formda olduðu zaman sonucu deðiþtirecek Oðuzhan Yalçýn'ýn mükem- mel vuruþlarý. Gerçekten attýðý gol tam jeneriklikti. Artýk makas daraldý ve önümüzde gerçekten zorlu bir maraton var. On takým ilk beþ mücadelesi veriyor. Düzyurt ve Hacettepe avantajlýlar diðer üç koltuk için talipli çok. Çorum Belediyespor kadrosu bu gruptan lider olarak direk çýkmasý gerekiyordu. Olmadý yapýlan hatalar ve takým olamama sýkýntýsý bu noktaya getirdi. Öncelikli hedef ilk beþe girmek sonraki hedef ise iki maçý kazanarak 2. lig hedefine ulaþmak. Teknik Direktör Hakký Öztabað her ne kadar takým olma yolunda çok iyi durumdayýz desene uzaktan görünen fotoðraf öyle göstermiyor. Gerçekten takým olsa atýlan golden sonra tek yumruk olur. Oyundan çýkan veya oynamayan isimler birlikte sevinirler birlikte üzülürler. Bu noktada yapýlmasý gereken çalýþmalar olduðu kesin. Detaylar sezon sonunda inþallah, Þimdi kalan yedi maçý düþünerek güzellikleri öne çirkinlikleri perde arkasýna atalým. Çünki kazanan sadece ve sadece Çorum olacak.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 1.140.510.297 TL lik vergi tahakkukundan 489.481.664 TL tahsil

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

Engelleri kaldýran açýlýþ

Engelleri kaldýran açýlýþ (Ç.HAK:516) Seçimle ilgili önemli uyarýlar Mahalle mahalle seçmen sayýlarý 1807 sandýkta 387 bin 560 seçmen oy kullanacak 18 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Yerel seçim için geriye

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans

Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans (Ç.HAK:520) ÝSKENDER LAHMACUN 8 MART 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket 213 32 42 Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) n Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Uslu hodri meydan dedi

Uslu hodri meydan dedi (.HAK:516) Uslu hodri meydan dedi 11 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu Karabeyoðlu ndan dev konut yatýrýmý Binevler de yapýmý devam eden Karabeyoðlu Park Rezidans, ihtiþamý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı