MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI"

Transkript

1 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle Belediyesi, kad na yönelik fliddeti do uran ve pekifltiren olumsuz tutum ve davran fllar n ortadan kald r lmas amac yla, toplumsal cinsiyet eflitli i ve kad na yönelik fliddet konular nda toplumsal fark ndal k yaratmak ve zihinsel dönüflüm sa lamay hedefleyen, Suskunlu un Ç l projesiyle kad nlara yard m elini uzatt. HABER 13. SAYFADA ÇANKAYA Kutlanacak bas n özgürlü ü yok Dünya Bas n Özgürlü ü gününe iliflkin bir aç klama yapan CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, Freedom House kuruluflu taraf ndan yay nlanan 2013 y l bas n özgür ülkeler aras nda Türkiye nin yar özgür bas ndan, bas n özgür olmayan ülkeler aras na girmifl olmas n üzüntüyle karfl lad n söyledi. HABER 13. SAYFADA Dünya öykücüleri Çankaya da buluflacak 16 DA Samanyolu ö rencisi dünya ikincisi oldu 16 DA 13 TE Hizmet esnaf n aya na gidiyor Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; YEN MAHALLE Kamalak, yeniden SP baflkanl na seçildi Saadet Partisi (SP) 5. Olagan Büyük Kongresi, Ankara Atatürk Kapal Spor Salonu'nda gerçeklefltirildi. Kamalak, 656 oy olarak Saadet Partisi Genel Baflkan seçildi. SP Genel Baflkan Mustafa Kamalak ile rahmetli Baflbakanlardan Necmettin Erbakan' n o lu Fatih Erbakan' n genel baflkanl k için yar flt kongrede zaman zaman gerginlikler yafland. Kamalak taraftarlar yla Erbakan taraftarlar aras nda sözlü sataflmalar yafland. Kimi zaman ise fiziki müdahalelere varan k sa süreli kavgalar yafland. Kavgalar n uzamas n, araya giren partililer önledi. Divan Baflkan Birol Ayd n da zaman zaman uyar larda bulundu. Bin 10 delegenin bulundu u kongrede 874 delege oy kulland. 868 geçerli oyun yan nda 6 oy geçersiz say ld. Seçim sonras Fatih Erbakan 212 oy ald. Mustafa Kamalak 656 oy olarak Saadet Partisi Genel Baflkan seçildi. (CHA) BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), genel kurulunda mevcut baflkan Mehmet Yi iner güven tazeleyerek yeniden baflkanl a seçildi. ANKESOB Baflkan Mehmet Yi iner Alt nda da, halk oyunlar yar flt Alt nda Belediyesi ne ba l kad n e itim kültür merkezleri aras nda Halk Oyunlar Yar flmas n n 6.s düzenlendi. Cemil Meriç Kültür Merkezi nde yap lan yar flmaya, 19 kad n e itim kültür merkezinden 250 üye kat ld. Yafllar 20 ile 60 aras nda de- iflen Alt nda l kad nlar, birinci olabilmek için ter döktüler. Birincilik, MuflYöresi ne ait oyunla Ayd nl kevler Kad n E itim Kültür Merkezi nin oldu. HABER 2. SAYFADA ALTINDA Akgül muhtarlarla kahvalt da bulufltu Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, düzenledi i tan flma kahvalt s nda muhtarlarla bir araya geldi. Kahvalt ya Mamak Kaymakam Ertu rul K l ç, ASK Mamak Bölge Müdürü sa Uzuno lu, EGO Bölge Müdürü Ali Kaçmaz, Mamak Belediye Baflkan Yard mc lar ve muhtarlar kat ld. HABER 3. SAYFADA OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... GÜNCEL GÜNCEL MAMAK GAZETES Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli- i (ANKESOB) 42. Ola an Genel Kurulu, Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Çok say da delegenin kat ld Genel Kurul da üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti. YÜZDE 40 GÜÇLEND K Seçimler öncesi bir konuflma yapan Mehmet Yi iner, bu seçimlerde bir muhalefetin olmas ndan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Kendi dönemlerinde yapt klar ndan k saca bahseden Yi iner, üye say lar n n yüzde 40 oran nda artt n belirtti. Yi iner, giriflimleri sonucunda, Ulustaki tarihi binay ald klar n, art k ömrü dolan eski binalar ndan 10 kat daha elveriflli olan bu binaya geçeceklerini belirtti. Kendilerini elefltirerek karfl lar nda muhalefet yapanlar n, bu kürsüye ç - k nca ne anlatacaklar n çok merak etti- ini belirten Yi iner, Bizim ise anlatacak ve daha yapacak çok iflimiz var dedi. Y NER FARK ATTI KENAN ERGEN TESK Baflkan Bendevi Palandöken in destekledi i aday Türkiye Kasaplar, Besiciler Et Ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Baflkan Fazl Yalç nda n, mevcut Baflkan Mehmet Yi iner e rakip oldu u genel kurulda yönetim ve denetim kurulu üyeleri de seçildi. Yalç nda ve Yi iner in yar flt seçimde 767 geçerli oydan 657'sini Mehmet Yi iner al rken, Palandöken in destekledi i aday Yalç nda ise 110 oyda kald. Rakibine büyük fark atan Yi iner, yeniden baflkan oldu. Yi iner, seçim sonuçlar n n aç klanmas n n ard ndan k sa bir teflekkür konuflmas yapt. ET MESGUT Ö renciler sordu Demirel cevaplad Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Hasan Ali Yücel lkokulu ö rencileri makam nda a rlad. Baflkan Demirel, bir ö rencinin Görev sürenizde hangi hizmetleri yapt n z yönündeki sorusu üzerine flunlar söyledi: Bildi iniz gibi 30 Mart tarihinde halk n teveccühüyle yeniden belediye baflkan seçildim. dedi. HABER 13. SAYFADA Deniz Tan k Süleyman Göksu Fazl K l nç Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te

2 ANKARA BUGÜN /2 ADD den Yaflar a tebrik ziyareti Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Atatürkçü Düflünce Derne i Genel Baflkan Tansel Çölaflan ve yönetim kurulu üyelerini makam nda a rlad. S eçim süresince baz adaylar n kirli propaganda yapt n ancak vatandafllar n bu tür söylemleri dikkate almad n ve prim vermedi ini söyleyen Yaflar, Siyasetin her kademesinde taraflar n birbirini elefltirmeleri halk taraf ndan çirkin karfl lan yor. Ben ilçemizde hiçbir aday elefltirmedim. Tüm toplant lar mda, halkla buluflmalar mda ald m Yenimahalle yi, dönem boyunca yapt klar m ve seçildi im takdirde yapacaklar m anlatt m. Yap lmas gereken de buydu. Halk m z da neye göre oy verece ini, tartmay bildi. Bu dönemde de aln m n ak yla en güzel hizmetleri yapaca m dedi. Yerel seçimlerdeki baflar s ndan ötürü Baflkan Yaflar kutlayan Çölaflan, Atatürkçü Düflünce Derne i nin 25 May s 2014 tarihinde, Yenimahalle Belediyesi Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde düzenleyece i 25. y l kutlamalar na iliflkin bilgi fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k verdi. Ziyarette Baflkan Yaflar, Tansel Çölaflan a YEN MEK ö rencileri Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 7 Recep Ahir 1435 taraf ndan yap lan ve Osmanl motiflerinden oluflan bir tablo hediye etti. Belediye den emlak vergisi hat rlatmas RUM 23 Nisan 1430 YARIN E timesgut Belediyesi nde, 2014 y l emlak vergisi birinci taksit ödemeleri bafllad. Mükellefler 30 May s cuma gününe kadar vergilerini ödeyebilecekler. Etimesgut Belediyesi, mükelleflere birçok ödeme kolayl sunuyor. Vatandafllar, Etimesgut Belediyesi Hizmet Binas, Atakent Sosyal Tesisleri ile Mehmet Akif Ersoy Park içindeki Eryaman Ek Hizmet Binas nda bulunan ödeme noktalar nda vergilerini ödeyebilecekler. Mükellefler, vergilerini belediyeye gelmeden adresinden yat rabilecekler. Vatandafllar n siteye girdikten sonra ana sayfadaki ebelediye linkine, daha sonra sicil no ile on-line ödeme k sm na t klamalar yeterli olacak. Site üzerinden kredi kart yla ödemeler güvenli bir flekilde yap labilecek. Etimesgut Belediyesi, hayata geçirece i Gezici Vezne (Mobil Vezne) ile vatandafllara vergi ödemelerinde bu y l yeni bir kolayl k daha sunmaya TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :03 58 Günefl :05 37 Ö le :12 52 kindi :16 41 Akflam :19 55 Yats :21 26 Karaalilerden Duruay a Hay rl olsun ziyareti G ölbafl Karaaliler Derne i yönetimi ve beraberindekiler Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret ederek, tebrik etti. Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gölbafl Karaaliler Derne i Baflkan Nihat Özdemir ve beraberindeki dernek üyeleri, Karaali Mahallesi Merkez Mahalle Muhtar Kadir Dindar, Karaali Yazl k mahallesi Muhtar rfan Erdem Ankara Büyükflehir Belediye Meclis Üyesi ve Gölbafl Belediye Meclis Üyesi Murat Bey Balta ve Gölbafl l ifl adam Ayd n Gülhan taraf ndan ziyaret edildi. Dernek Baflkan Özdemir, yapt konuflmada dernek olarak yap lacak her iflte Baflkan Fatih Duruay a destek olacaklar n söyledi. Ziyaretleri ve destekleri için Karaaliler Derne i ne ve beraberinde gelen heyete teflekkür eden Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay da, Ziyaretiniz ve deste iniz için çok teflekkür ederim. Gölbafl m z inflallah hep birlikte kalk nd raca z. Hemflehri derneklerimizle birlikte çal flarak, Gölbafl m z n sahip oldu u kültür zenginli ini koruyaca z. fienliklerde, organizasyonlarda hemfleri derneklerimizin kendi kültürlerini tan tmas n sa layaca z. Gölbafl m z hak etti i yere getirirken bizimle birlikte olan derneklerimizi, biz de elimizden geldi i kadar destekleyece iz fleklinde konufltu. Alt nda da, halk oyunlar yar flt A lt nda Belediyesi ne ba l kad n e itim kültür merkezleri aras nda Halk Oyunlar Yar flmas n n 6.s düzenlendi. Cemil Meriç Kültür Merkezi nde yap lan yar flmaya, 19 kad n e itim kültür merkezinden 250 üye kat ld. Yafllar 20 ile 60 aras nda de iflen Alt nda l kad nlar, birinci olabilmek için ter döktüler. Birincilik, MuflYöresi ne ait oyunla Ayd nl kevler Kad n E itim Kültür Merkezi nin oldu. Halk Oyunlar Yar flmas nda, Diyarbak r, Mufl, Gaziantep, fianl urfa, Bitlis, Van, Hakkari, Artvin, Adana ve Trabzon yörelerine ait oyunlar sergilendi. Türkiye Halk Oyunlar Federasyonu na ba l hakem komitesi, Alt nda l kad nlar n ortaya koyduklar baflar l performanslar karfl s nda karar vermekte oldukça zorland. Beflikkaya Kad n E itim Kültür Merkezi, fianl urfa Yöresi ne ait oyunla ikincilik elde ederken, Bitlis e özgü yöresel oyunla 29 Ekim Kad n E itim Kültür Merkezi ise üçüncü s rada yer ald. Dereceye giren kültür merkezleri kupalar na kavufltu. Yar flmaya kat lan tüm Alt nda l kad nlara madalya verildi. Ayd nl kevler Kad n E itim Kültür Merkezi nin halk oyunlar ekibinde yer alan Nurcan Köklü: Yar flmaya yo un bir flekilde haz rland k. Disiplinli çal flmalar m z n karfl l n ald k dedi. Ekip ruhunu sahneye yans tt klar n söyleyen Köklü, elde ettikleri baflar y birlik ve beraberli e ba lad. Köklü, 90 puanla birinci olduklar na dikkat çekerekflampiyonlu u hak ettiklerini vurgulad. Halk oyunlar n n özveri ve fedakârl k istedi ini ifade eden Köklü, bu sayede arkadafll k ba lar n n daha da güçlendi ini dile getirdi. Yar flmada 2. olan Beflikkaya Kad n E itim Kültür Merkezi nin kursiyerlerinden Zehra Y lmaz ise bu tür etkinliklerin özgüven kazanma aç s ndan önem tafl d n belirtti. Y lmaz, Alt nda l kad nlar n her geçen gün daha baflar l oldu unun da alt n çizdi.tüm merkezlerin baflar l bir performans sergiledi ini kaydeden Y lmaz sözlerini flöyle tamamlad : Onlar bizim rakibimiz de il, dostlar m z arkadafllar m z. Bugün burada hep birlikte elele halay çektik. Herkesin eme ine sa l k.

3 Akgül muhtarlarla kahvalt da bulufltu dile getirdi. Mahalle muhtarlar n n kendilerini M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, tan tmas n n ard ndan konuflan Akgül; Hepimiz düzenledi i tan flma kahvalt s nda muhtarlarla bir araya geldi. Kahvalt ya Mamak seçimin kazan n ve kaybedeni vard r. Muhtarl k büyük bir yar fl n içinden geldik. Her demokratik Kaymakam Ertu rul K l ç, ASK Mamak Bölge seçimini kazanmak zordur, ancak bu görevi Müdürü sa Uzuno lu, EGO Bölge Müdürü Ali hakk yla yapmak daha da zordur. Kaçmaz, Mamak Belediye Baflkan Yard mc lar Kimseyi flucu bucu olarak ay rmadan herkese ve muhtarlar kat ld. Bu dönem seçilen muhtarlar eflit hizmet etmek hepimizin görevidir. stiyoruz aras nda özellikle genç muhtar say s n n ki mahallelerde seçilmifl kifliler yani sizlerle el artmas n n memnuniyet verici oldu unu kaydeden ele vererek hizmetlerimizi vatandafla ulaflt ral m Akgül, muhtarlarla s k s k bir araya geleceklerini dedi. ANKARA /3 Sincan da tiyatro keyfi S incan Belediyesi sosyo- kültürel faaliyetlerle de vatandafl n takdirini topluyor. Sosyal belediyecilik anlay fl ile di er belediyelere de örnek oluflturacak projelere imza atan Sincan Belediyesi, sosyo-kültürel faaliyetlerini vatandafllarla buluflturmaya devam ediyor. Belediye nin düzenledi i tiyatro oyunlar n her y l 30 bini aflk n kifli izliyor. Büyük ve çocuk oyunlar ile her hafta sonu izleyicinin karfl s na ç kan Sincan Belediyesi fiehir Tiyatrolar Ekibi büyükler için Yüzleflme adl oyunu minikler için ise Canlanan Masallar adl oyunu sahneliyor. Sincan Belediyesi Tiyatrosu taraf ndan sahnelenen tiyatro oyunlar, ücretsiz olarak genç yafll her yafltan izleyici ile bulufluyor. Tiyatronun e itici ve ö retici yan n n bilincinde olan Sincan Belediyesi 5 y lda toplam 95 bin kifliye tiyatro izleme imkan sundu. Sincan Belediyesi fiehir Tiyatrosu Ekibi taraf ndan büyükler için sahnelenen Yüzleflme adl oyunda, dinimizin güzellikleri etkili ve ak c bir performansla sahneye konuluyor. Ücretsiz olarak her hafta sonu ö leden sonra Lale Meydan Lale Konferans Salonunda sergilenen oyun, büyük be eni topluyor. Minikler için sahnelenen Canlanan Ç ankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen ni ziaret eden CHP Çayyolu Temsilcili i yönetimi teflekkür etti. Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, CHP Çayyolu Temsilcili i yönetimini makam nda kabul etti. Seçimlerin hemen ard ndan Çankaya Belediyesi ne ba lanan 8 mahallede bafllat lan hummal çal flman n kendilerinde gurur, semt sakinlerinde ise büyük memnuniyet yaratt n dile getiren CHP Çayyolu Temsilcili i Heyeti, Baflkan Tafldelen e vatandafllar n teflekkürlerini Masallar adl oyun her hafta sonu ö leden önce Lale Meydan Lale Konferans Salonunda miniklerin be enisine sunuluyor. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n açt yoldan ilerlediklerini belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an n izindeyiz. Ülkemizi sosyal belediyecilik ile Say n Baflbakan m z tan flt rd. Belediyelerin ilettiler. Yenimahalle den kopar lan mahallelerin seçimlere yönelik bir çal flma oldu unu ancak semt sakinlerinin üstün gayretleriyle bu çaban n bofla ç kar ld n dile getiren Tafldelen, Çayyolu ve çevresi sakinleri gerek Yenimahalle, gerekse Çankaya için büyük gayret sarfettiler. Bu oyunu bozup seçimi oylar m z yükselterek kazanmam za vesile olan semt sakinlerine flimdi de biz teflekkürlerimizi sunuyoruz. Seçimlerin hemen ard ndan bize ba lanm fl olan bölgedeki 8 mahallede bafllatt m z hummal çal flma, Yenimahalle Belediyesi ile Sincan Belediyesi fiehir Tiyatrosu taraf ndan haz rlanan tiyatro oyunlar n çocuk, genç, yafll herkes ücretsiz olarak izleyebiliyor. Oyunlar izlemeye her y l yaklafl k 20 bin kifli geliyor. sadece yol, asfalt, temizlik gibi görevleri olmad n vatandafl n sosyal ihtiyaçlar na da cevap verilmesi gerekti ini Baflbakan m zdan ö rendik. Onun açt yolda onun izinden bizde Sincan m zda Belediyemizin imkânlar ölçüsünde çal flmalar m z yürütüyoruz. Tiyatro oyunlar m z gezilerimiz ve Konaklar m zla vatandafl m z n sosyal ihtiyaçlar na cevap vermek için gayret gösteriyoruz. dedi. Çayyolu ndan Çankaya ya TEfiEKKÜR Z YARET yürüttü ümüz devir ifllemlerinin bitmesinin ard ndan çok daha etkin olacakt r, fleklinde konufltu. Seçimler öncesinde mahallelerde yapt çal flmalarda yurttafllar n Çankaya ya ba lanmaktan dolay duyduklar kayg lar çok iyi anlad n, yeni bir çal flma sistemi kurulmadan bölgeye kesintisiz hizmet götürmenin mümkün olmad n o günlerde gördü ünü belirten Tafldelen, Çayyolu ve çevre mahalle sakinlerinin belediye ile iliflkilerini güçlendirecek, bölgedeki sosyal yaflam da gelifltirecek çal flmalar n en k sa sürede meyvelerini verece ini dile getirdi. Deniz Zorluklara ra men kaliteli bir yaflam iman ile mümkün olur Eksikleri görmek ve bunlar dile getirmek yani olumsuzluklar konuflmak insan nefsine kolay gelir ancak do ru olan s k nt ya da hüzne neden olabilecek gibi görünen konularda bile güzel olan n vurgulanmas d r. lk anda olumlu yönlerin akla gelmesi ve çözümün dile getirilmesidir. Gerçekten iman eden yani Allah a inanan, herfleyi Allah n yaratt n bilen bir insan n hayat çok güzeldir ama bu güzelli in sebebi herfleyin dünyevi flartlara göre çok iyi, en üst standartlarda olmas de ildir. Hatta tam tersine iman edenler kimi zaman birçok insana göre daha zorlu olarak nitelendirilebilecek flartlarda yaflayabilirler. Örne in çevreleri taraf ndan d fllanabilir, çok fliddetli flekilde elefltirilebilir, alay edilebilirler, hapse at labilir, iftiraya u rayabilirler. Maddi yönden s k nt yaflayabilir, hastal klarla imtihan edilebilirler. Akl n za gelebilecek her türlü zorluk, üstelik de ayn dönem içinde bu kiflilere isabet etse de sonuç de iflmeyecektir. Yine itidallerini kaybetmeyecek, yine tevekküllü olacak, yine sevgi dolu konuflacak, yine bar fl savunacak, yine fedakarl k yapacak, yine her anlar nda Allah a flükredeceklerdir. Bu Müslüman ahlak bir Kuran ayetinde flöyle bir örnekle bize bildirilmifltir: Onlar, kendilerine insanlar: "Size karfl insanlar topla(n)d lar, art k onlardan korkun" dedikleri halde imanlar artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir. (Al-i mran Suresi, 173) Ayette bildirilen zorluk an nda bile tevekkül edebilen, Allah a yönelerek iman artan bir ahlakt r. Bunun sebebi elbette ki kiflilerin imanlar ndaki sa laml kt r. Olumsuzluklarda da hay r ve hikmet görmeleri, tevekkülün önemini bilmeleri, fedakarl n güzelli ini yaflam fl olmalar d r. Zorluklar onlar n neflesini daha da art r r, çile çekseler de baflkalar n kendilerinden daha çok düflünürler hatta nimetler azald kça daha çok flükrederler. K sacas herfleyin Allah tan oldu unu bilip, kaderin konforunu ve tevekkülün huzurunu yaflarlar. Bu da ak llar n n aç lmas na, her konuda pratik çözümler getirebilen insanlar olmalar na bir vesiledir. Olaylardaki detaylar görüp, her taraf n da ç kar na olacak tarzda çözüm üretebilmek ise Allah n iman edenlere nasip etti i bir ak l alametidir. Dünyadaki tüm s k nt lar geçicidir iman edenler bunu çok iyi bildikleri için yaflamlar n ahirete göre ayarlarlar. Öyle ki kendilerine kötü davranan, onlar zor duruma sokan kiflilere bile iyilik yapar, flefkatle ve güzel flekilde yaklafl r, kötü söz söyleyenlere bile güzel söz söylerler. Peygamberimiz (sav) in bir hadisinde iyilik yapman n önemi flöyle bildirilmifltir: Nerede olursan ol, Allah a karfl gelmekten sak n, yapt n kötülü ün ard ndan bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. nsanlara karfl güzel ahlak n gere ine göre davran. (Tirmizi, Birr, 55) Bir ayette de Allah iyilikle ilgili olarak flöyle buyurmufltur:... fiüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, ö üt alanlara bir ö üttür. (Hud Suresi, 114) Çözüm üreten, eksikleri telafi eden, hatalara ra men ba fllay c olmay bilen müminler her anlar nda elbette ki mutlu, huzurlu bir yaflam sürerler. Olumlu ahlaklar, pozitif tav rlar çevrelerindeki insanlar n da onlar n yan nda rahat etmelerine vesile olur. Bütün bunlar n nedeni Allah a olan sevgileri, tevekkülleri, imanlar d r. Bu mutmain ahlak Kuran da,... Haberiniz olsun; kalpler yaln zca Allah n zikriyle mutmain olur. (Rad Suresi, 28) ayetiyle haber verilmektedir. Yaflan lan mutsuzluktan ve b kk nl ktan, ancak, Allah n rahmeti ve kullar üzerindeki lütfu iyi kavrand ve iman ahlak yafland takdirde kurtulunabilir.

4 M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Çanakkale Gezileri kapsam nda 225 ö renciden oluflan 2. kafileyi Çanakkale ye u urlad. U urlama törenine Akgül ün yan s ra Meclis Baflkanvekili Erdal Ak, Mamak lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl, Baflkan Yard mc s Hasan Gökmeno lu, birim müdürleri ve aileler kat ld. Her Türk vatandafl n n Çanakkale ye giderek tarihi ile yüzleflmesi gerekti ini belirten Akgül, gençlere kahraman ecdatlar yla gurur duymalar gerekti ini söyledi. Mamak Belediyesi Halk Oyunlar Se men Ekibi nin gösterisi ile bafllayan u urlama töreninde, Çanakkale ye gitme f rsat bulan ö rencilerin heyecan yüzlerinden okunuyordu. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Savafl n n ruhunu yaflamalar n, gittikleri yerleri bu duygularla gezmelerini isteyen Akgül, Çocuklar m z n, gençlerimizin, han mlar m z n, insanl n ibret abidesi Çanakkale yi görmeleri için her y l Çanakkale ye gezi düzenliyoruz. 2 gün boyunca bütün heyecan yla, gururuyla, hüznüyle Çanakkale nin havas n teneffüs ettiler. Ben inan yorum ki Çanakkale ye giden her kardeflimiz, birlik ve beraberlik ba lar n daha da güçlendirerek dönecektir dedi. Mamak lçe Milli E itim Müdürü Durmufl ta Akgül ün, kendilerine ANKARA Y enimahalle Belediyesi Rag p Tüzün Spor Merkezi, son zamanlarda trend olan ve e lenceli zay flama yöntemi olarak bilinen Zumba dans ile kad nlara hizmet vermeye bafllad. Yenimahallelilerin u rak yerlerinden biri olan spor merkezi, yaklafl k 400 bayana fitness, plates, aerobik, zumba, yoga ve çocuk jimnastik dersleri veriyor. Han mlar merkezde e lenerek form tutuyor. 7 den 70 e tüm bayanlara hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Rag p Tüzün Spor Merkezi, uzman e itimci kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor. Her kesime uygun fiyatlarla han mlar n sa l kl, formda ve zinde kalmas n sa layan spor merkezi, ile saatlerinde hafta sonlar da dahil 7 gün boyunca hizmet veriyor. 4 verdi i destekten dolay teflekkür ederek, geziyle Akgül ün, gençli e ve tarihe önem verdi ini belirtti. 225 kiflilik kafile binlerce flehidin kan yla sulanan Çanakkale de Ecebat, Gelibolu, Alç Tepe, An t, fiehitlik, Seddülbahir, Conkbay r, Anafartalar gibi E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Abdulkadir Geylani Camisi nin temelatme törenine katld. Temel atma törenine MHP Etimesgut lçe Baflkan Mustafa Ulusoy, Etimesgut Müftüsü Yunus Can, belediye meclis üyeleri ve çok say da vatandafl kat ld. Cami inflaat alan n gezerek incelemelerde bulunan Demirel, Ba l ca Mahallemiz, konumu ve geliflimiyle yaln z ilçemizin de il Ankara m z n en de erli ve en çok tercih edilen böl- Ba l ca da cami temeli at ld gelerinden birisidir. Her geçen gün büyüyen, geliflen ve yeni konutlar n yap ld Ba l ca Mahallemizde cami eksikli i hissediliyordu. Bir hay rsever vatandafl m z, mahallemize cami yapmak için kollar s vad. Bugün burada temelini att m z camimizin k sa sürede tamamlanarak ibadete aç lmas n temenni ediyorum. Caminin yap lmas nda eme i geçenlere teflekkür ediyorum dedi. Yap lan konuflmalar n ve kurban kesiminin ard ndan camiinin temeli dualarla at ld. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Çanakkale Gezileri kapsam nda 225 ö renciden oluflan 2. kafileyi Çanakkale ye u urlad. Mamakl ö renciler Çanakkale yi gezdi savafl n yo un yafland cepheleri gezdi. Mamak Kültür Merkezi nden u urlanan ö renciler Çanakkale de profesyonel gezi rehberlerince 2 gün boyunca hem görerek hem de dinleyerek tarihi zaferle ilgili bilgilerini pekifltirdi. Yenimahalleliler dansla zay fl yor Sa l kl kilo verme yönetimlerinden biri olan zumbay da branfllar na ekleyen merkezde han mlar hem dans ediyor, hem de e lenerek zinde kal - yor. Belediyenin bafllatt uygulamadan memnun olduklar n dile getiren han mlar ise dans ederek zay flaman n hayatlar na ayr bir ritim ve enerji katt n ayr ca psikolojik aç dan da rahatlad klar - n belirtiyor. Spor merkezinde zumban n yan s ra fitness, plates, aerobik, yoga ve çocuk jimnastik dersleri de veriliyor. Yenimahalle Belediyesi Rag p Tüzün Spor Merkezi e itmenleri, Han mlar n e lenerek zihinde kalmas n sa layan zumba, sadece kalça ve karn de il vücuttaki tüm kaslar çal flt r yor. Ayr ca kaslar güçlendirip kan bas nc n n kontrolüne de yard mc oluyor. Vücut ya lar n azaltarak fiziksel görünümü, dengeyi ve duruflu gelifltiriyor. Yaklafl k bin kalori yakmaya da yard mc oluyor diye belirtti. Genifl Aç Süleyman GÖKSU REYHANLI ZLEN MLER M Reyhanl, Suriye s n r na yak n, ticarette hareketli bir ilçemiz. K sa zaman önce Reyhanl da büyük bir patlama yaflanm flt. Ac lar, yüreklere gömülerek unutulmaya çal fl l yordu. Hayat normale dönmüfltü. 3 May s 2014 Cumartesi günü, Reyhanl ilçemizde yapt r lacak olan Mehmet Fatih Tosyal Anadolu mam Hatip Lisesi nin temel atma törenine kat ld m. Burada Reyhanl Kaymakam Dr. Yusuf Güler le tan flma imkân m oldu. Say n Kaymakam n, dinamikli i ve hizmet aflk yla dolu oldu u gözlerinden belli oluyordu. Halk taraf ndan çok seviliyordu. darecilerimizin, her zaman oldu u gibi halkla iç içe olmas beni sevindirmiflti. Ünlü flair yazar, Cemil Meriç Kültür Evi ne gittik. Buras, edebiyat tarihine kaynak olacak önemli bir mekân. Bir anda, kendimizi tarihi gerçeklerin içinde bulduk. Müze her yönüyle, Meriç in yaflad döneme, öncesine ve sonras na fl k tutacak. Say n Hatay Valisi, M. Celalettin Lekesiz Hatay Tarihinin öne ç kar - larak vatandafla sunulmas için mesai arkadafllar yla büyük çabalar harc yor. Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Milletvekili Arkadafllar yla Hatay n tüm ilçelerinde çal flmalara her aflamada destek oluyor. Protokol, un Kültür Evindeki her ayr nt y dikkatle takip etmesi gerçekten önemliydi. Reyhanl da Kaymakam Dr. Yusuf Güler ve Belediye Baflkan Hüseyin fianverdi misafirlerini en iyi flekilde a rlad lar. CEM L MER Ç K MD R? 1916 y l nda Hatay' n Reyhanl ilçesinde do du. Hatay Lisesi'ni bitirdi. stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Ö renimini tamamlayamadan Hatay'a döndü. Bir süre ilkokul ö retmenli i ve Nahiye Müdürlü ü, Tercüme Kaleminde reis muavinli i yapt. stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Frans z Dili ve Edebiyat bölümünü bitirdi. Elâz Lisesinde Frans zca ö retmenli i yapt ( ). stanbul Üniversitesi yabanc diller okulunda okutman olarak çal flt (1946). 1955'te gözleri görmez oldu. Fakat talebelerinin yard m yla çal flmalar n ölümüne kadar sürdürdü senesinde stanbul Üniversitesinden emekli oldu. 13 Haziran 1987 günü stanbul'da vefat etti. Cemil Meriç'in ilk yaz s Hatay'da Yeni Gün Gazetesi'nde ç kt (1928). Sonra Yirminci As r, Yeni nsan, Hisar, Türk Edebiyat, Yeni Devir, P nar, Do ufl ve Edebiyat dergilerinde yaz lar yazd. Cemil Meriç, gençlik y llar nda Frans zcadan tercümeye bafllad. Hanore de Balzac ve Victor Hugo'dan yapt tercümelerle kuvvetli bir mütercim oldu unu gösterdi. Bat medeniyetinin temelini araflt rd. Dil meseleleri üzerinde önemle durdu. Dilin, bir milletin özü oldu unu savundu. Sansüre ve anarflik edebiyata fliddetle çatt. ESERLER : Umrandan Uygarl a (1974), K rk Ambar (1983) isimli eserleriyle iki defa Türkiye Millî Kültür Vakf ödülünü kazand. Hint Edebiyat, Saint Simon, lk Sosyolog, lk Sosyalist, Bir Dünyan n Efli inde, Bu Ülke, Ma aradakiler, Bir Facian n Hikâyesi, Ifl k Do udan Gelir ve Kültürden rfana bafll ca eserleridir. Ald ödülleri: K rk Ambar adl eseriyle "Türkiye Millî Kültür Vakf " ödülü, Ankara Yazarlar Birli i Derne inin"y l n Yazar ", Kayseri Sanatç lar Derne ince, " nceleme", Kültürden rfana adl eseriyle, Türkiye Yazarlar Birli i "Y l n Fikir Eserleri" ödüllerini ald.

5 Maliye Bakan Mehmet fiimflek, 2013 y l vergi rekortmenlerini kutlad, çal flmalar nda baflar lar diledi. Enflasyon yüzde 9,8'e ç kt ANKARA (CHA) T ürkiye statistik Kurumu (TÜ- K), Nisan 2014'e ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'ni aç klad. Buna göre ayl k yüzde 1,34 artan enflasyon, y ll k yüzde 9,38'e yükseldi. Bu arada TÜFE, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 4,96, on iki ayl k ortalamalara göre de 7,97 art fl gösterdi. Ayl k en yüksek art fl yüzde 13,10 ile giyim ve ayakkab grubunda gerçekleflti. Ayl k en fazla düflüfl gösteren grup yüzde 0,54 ile ulaflt rma oldu. Resmi verilere göre ana harcama gruplar itibariyle 2014 y l Nisan ay nda endekste yer alan gruplardan ev eflyas nda yüzde 1,57, g da ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,42, e itimde yüzde 0,97, sa l kta yüzde 0,93 art fl gerçekleflti. Ana harcama gruplar itibariyle 2014 y l Nisan ay nda endekste ulaflt rma d - fl nda düflüfl gösteren bir di er grup yüzde 0,10 ile çeflitli mal ve hizmetler oldu. Y ll kta da en yüksek art fl yüzde 13,84 ile ulaflt rma grubunda gerçekleflti. ANKARA (CHA) M ehmet fiimflek, yaz l aç klamas nda, Daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye infla etme vizyonumuzun bir parças olarak, mükellef haklar n gözetmek ve yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu art rmak ve vergi yükümlülüklerini kolayca yerine getirmelerini sa lamak için çal flmalar m - z sürdürmekteyiz. dedi. Bakan fiimflek, temel misyonlar olan mükelleflere kaliteli hizmet sunma anlay fl ile teknolojik yenilikleri yak ndan takip ettiklerini kaydetti. fiimflek, flöyle devam etti: Mükelleflerimizin haklar n n korunmas ve gönüllü uyumun sa lanmas na azami önem gösteriyoruz. Mükellefleri, tam ve zaman nda bilgilendirilmek için yaz l ve görsel iletiflim kanallar - n n yan s ra sosyal medya ve mobil bilgilendirme kanallar n da aktif /5 EKONOM Bakan fiimflek, vergi rekortmenlerini kutlad GÖREV TULUMU SATIN ALINACAKTIR Ç filer BAKANLI I KMAL BAKIM DA RE BAfiKANLI I Görev Tulumu al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : adet Görev Tulumu Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü Özel Harekat Dairesi Baflkanl Merkez Depolar Gölbafl /ANKARA c) Teslim tarihi : Al nacak olan malzemeler 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl hale Toplant Salonu (19 Nolu Oda) (Dikmen Cad. No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA) b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu- unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu- u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, c) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, ç) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi. d)aday n veya isteklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal Bak m Daire Baflkanl 3 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (6 Nolu Oda) ( O Blok Kat 2 Dikmen Cad.No: 11 A.Ayranc /ANKARA) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 3 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (6 Nolu Oda) (Dikmen Cad. No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-5960(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar olarak kullan yoruz. Bunlar n yan s ra önceden haz rlanm fl kira beyanname sistemi, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sistemi, e-beyanname, e-fatura, e-defter, e- arfliv gibi pek çok elektronik uygulama sayesinde uyum maliyetlerini azaltarak mükelleflerimize kolayl k sa l yoruz. Anayasa'ya göre herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle mükellef oldu unu söyleyen Mehmet fiimflek, Vergi yükümlülü ü ayn zamanda toplum içinde yaflaman n da gere idir. Toplanan vergiler, do ru kullan ld takdirde birçok yat - r ma vesile olarak ekonomik büyümemize katk sa lamaktad r. Ödedi i vergilerle ülkemizin kalk nmas na katk da bulunan 2013 y l gelir vergisi Türkiye geneli ilk 100 s ralamas na girmifl mükelleflerimiz baflta olmak üzere tüm mükelleflerimize bir kez daha teflekkür eder, çal flmalar nda baflar lar dilerim. aç klamas n yapt. Gelir vergisi rekortmenleri aç kland ANKARA (CHA) M aliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl (G B), 2013 vergilendirme döneminde Türkiye genelinde en çok gelir vergisi beyan edenleri aç klad. lk 100 listesine girenlerden 32'si isminin gizli kalmas n istedi. Türkiye geneli ilk 100 s ralamas nda ilk 10 un 5 ini Koç ailesi paylaflt. Semahat Sevim Arsel, fiar k Tara, Ayd n Do an ile isminin aç klanmas n istemeyen iki kifli ilk 10 da yer ald vergilendirme döneminde 1 milyon 860 bin 818 mükellef y ll k gelir vergisi beyannamesi, 1 milyon 232 bin 67 mükellef gayrimenkul sermaye irad na iliflkin y ll k gelir vergisi beyannamesi verdi. Y ll k gelir vergisi beyannamesi ile 31 milyar 614 milyon 819 bin TL matrah beyan edildi, bu tutar üzerinden 8 milyar milyar 759 milyon 928 bin 514 TL gerçekleflti i ilde, bir önceki döneme göre; 389 milyon 820 bin TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Ayn dönemde verilen beyan olunan matrahtaki art fl oran yüzde gayrimenkul sermaye irad na iliflkin gelir 14, 71. Tahakkuk edilen gelir vergisinin vergisi beyannamelerinde ise 13 milyar 760 milyon 630 bin 207 TL oldu u ilde 844 milyon 974 bin TL matrah ve bu tutar bir önceki döneme göre tahakkuk eden gelir vergisindeki art fl oran yüzde 15,67 üzerinden de 3 milyar 296 milyon 132 bin TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. fleklinde gerçekleflti. Türkiye genelinde 2013 vergilendirme zmir de ise beyanname veren mükellef dönemi için y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplam nda say s n n 2 milyar 67 milyon 465 bin 479 say s 128 bin 529. Beyan olunan matrah bir önceki döneme göre yüzde 13,4, tahakkuk eden gelir vergisi toplam nda ise beyan edilen matrahtaki art fl oran yüzde TL oldu u ilde, bir önceki döneme göre yüzde 14,6 oran nda art fl meydana geldi. 11,18 oldu. Tahakkuk edilen gelir vergisinin 534 milyon747 bin 64 TL olarak ger- Gayrimenkul sermaye irad beyanlar ndaki art fllar ise s ras ile matrahta yüzde 11,06 çekleflti i ilde, bir önceki döneme göre art fl oran 11,71. ve vergide yüzde 13,34 olarak gerçekleflti. ller baz nda beyanname veren mükellef say s en fazla olan il, 502 bin 129 kifli neminde en fazla beyanname veren mü- stanbul'da, 2013 y l gelir vergisi dö- ile stanbul. Matrah n 13 milyar 12 milyon 402 bin 886 TL oldu u ilde, bir önce- matrah yüzde 41,15, tahakkuk eden vergi kellef say s yüzde 26,98, beyan olunan ki döneme göre beyan olunan matrahtaki geliri yüzde 45,44 oran nda gerçekleflti. art fl oran yüzde 13,1 oldu, tahakkuk eden stanbul u, beyanname say s yüzde 7,39, gelir vergisi de 3 milyar 812 milyon 743 matrah tutar yüzde 8,73, tahakkuk eden bin 119 TL olarak gerçekleflti. Bir önceki vergi geliri yüzde 9,7 ile Ankara takip etti. En fazla gelir vergisinin topland döneme göre tahakkuk eden gelir vergisi art fl oran ise yüzde 13,67. üçüncü il, beyanname say s n n yüzde Beyanname veren mükellef say s n n 6,91, beyan olunan matrah n yüzde 6,54, en fazla oldu u ikinci il ise 137 bin 432 tahakkuk eden verginin yüzde 6,37 oran nda gerçekleflti i zmir kifli ile Ankara. Beyan olunan matrah n 2 oldu. Kazakistan, Asya Kalk nma Bankas donörü oldu ASTANA (CHA) K azakistan n baflkenti Astana da düzenlenen Asya Kalk nma Bankas 'n n (ADB) 47. y ll k toplant s n n bugünkü oturumunun aç l fl nda konuflan Kazakistan Cumhurbaflkan Nazarbayev, Kazakistan n AKB nin donörü oldu unu söyledi. Kazakistan ve AKB aras ndaki iflbirli inin yirmi y l doldurdu unu belirten Kazakistan Cumhurbaflkan Nazarbayev, Kazakistan a 2013 y l nda gelen yat rmlar n yüzde 1 nin Asya kökenli oldu unu ifade etti. AKB nin Kazakistan daki projelere 3.5 milyar dolarl k yat r m sa lad n dile getiren Nazarbayev, Kazakistan n geçen y ldan bafllayarak AKB nin donörü oldu unu ve bankan n Kazakistan da Bat Avrupa-Bat Çin uluslarars ulafl m koridoru projesi gibi büyük yat r mlarda aktif rol ald n kaydetti. Kazakistan n 14 Asya ülkesi ile yat r m iflbirli i anlaflmas imzalad n hat rlatan Nazarbayev, banka ile ortaklafla yürütülen projelerin ayn zamanda Asya co rafyas nda ticaret hacminin de artmas na vesile oldu unu söyledi. Merkezi Filipinlerin baflkenti Manila da bulunan ADB, Asya-Pasifik Bölgesi nde yoksullu- un azalt lmas, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sa lanmas, sosyal kalk nma ve iyi yönetimin gerçeklefltirilmesi amac yla 1966 y l nda kuruldu. Türkiye, 1991 y l nda örgüte donör ülke statüsünde kat ld.

6 FARUK AKKAN MOSKOVA - /6 DIfi HABERLER O dessa da sendika binas yang n nda 38 kifli ve di er bölgelerde son birkaç gün içinde ç kan çat flmalarda en az 30 kifli hayat n kaybetti. Bölgede operasyon düzenleyen hükümet güçlerinin dün ele geçirdi i Slavyansk, Andreyevka, Kramatorsk ve Konstantinovko kentleri, yeniden yerel milis güçlerin kontrolüne geçti. Rossiya-24 ün haberine göre yerel milislerin sald r s sonucu Ukrayna ordusu Kramatorsk ta bulunan askeri üsse geri çekilmek zorunda kald. Yerel milis güçlerin Interfax a verdi i bilgiye göre, Malinovka da Ukrayna ordusu ile fliddetli bir çat flma yaflan yor. Kaynak, "Ukrayna ordusu flimdi kentin d fl na konuflland. Onlar oradan uzaklaflt rmaya çal fl yoruz." bilgisini verdi. ODESSA YASTA Rus kaynaklara göre, Odessa kentinde 2 May s ta hayat n kaybedenler için cenaze merasimleri düzenleniyor. nsanlar evlerine çekilirken, kentte kiliselerin ayinler için dolmas dikkat çekiyor. Sendika binas n n önüne ise hayat n kaybedenlerin yak nlar karanfil b rak yor. Ukrayna Baflbakan Arseniy Yatsenyuk, Ukrayna Baflsavc l ndan özel bir ekibin olaylarla ilgili soruflturma bafllatt n aç klad. Odessa da yaflananlar n Ukrayna ve bölge halk na yönelik bir provokasyon oldu unu savunan Yatsenyuk, yerel polis gücünün yetersizli i nedeni ile olaylar n büyüdü üne dikkat çekti. Son verilere göre kentte 46 kifli yaflam n yitirirken, 200 den fazla kifli de yaraland. Mübadil torunlar Atina'da duygu dolu anlar yaflad LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: Çin, ngiltere den peynir ithalini yasaklad OSMAN EROL PEK N (CHA)- ngiliz bir flirkete ait peynirlerde hijyen standard na uyulmad n n saptanmas üzerine Çin, bu ülkeden yap lacak tüm peynir ithalat na yasak getirdi. Yasa n 3 gün önce al nd ortaya ç kt. Çin den sorunun hemen çözülmesini Rusya n n do u ve güneyinde federasyon isteyen yerel milis güçlerle Ukrayna ordusu aras ndaki çat flmalar fliddetlenerek devam ediyor. Rusya yanl lar, güneydo u Ukrayna da kontrolü yeniden ele geçirdi Rusya olaylardan Kiev yönetimi ve radikal gruplardan Sa Sektörü sorumlu tutuyor. RUSYA DAN AG T E ÇA RI Rusya D fliflleri Bakanl ise, Ukrayna da yaflanan trajik olaylara AG T ve Avrupa Konseyi nin acil olarak cevap vermesi ça r s nda bulundu. Do u Ukrayna da düzenlenen temizlik operasyonu ile silahs z sivil halka yönelik silah kullan ld n kaydeden Bakanl k, "AG T çevrelerinden hiç kimse kan n akt n ve ordunun silahs z sivillere atefl açt n bilmiyor. Bu flartlarda kim bas n özgürlü ü ya da ifade özgürlü ünden bahsedebilir? Biz AG T ve Avrupa Konseyi nin acil olarak bölgede yaflanan olaylarla ilgili objektif bir de erlendirme yapmas n istiyoruz." ça r s nda bulundu. HASAN HACI AT NA (CHA)- isteyen ngiltere'ye göre, ngiliz peynir endüstrisine sald rma, Çin makarnas na (noodle) sald r lma anlam na geliyor. Yasa n, 1 May s tan itibaren yürürlü e giren Çin G da Güvenli i hukukuna uygunlu unu denetlemek için Çinli bir heyetin, ngiltere deki peynir fabrikas n denetlemesinin ard ndan al nd kaydedildi. Denetimde bak m, hava ar t m, çi sütün ulaflt rma s cakl ve kimyasal depolama, geçici yasa n nedenleri olarak s raland. Çin deki peynir pazar ngiltere için küçük olsa bile sadece Ocak ve fiubat ay ndaki peynir ihracat 157 bin dolar olarak gerçekleflti. Rumlar, Afrodit parselinde yeni do algaz yata buldu REMZ SAMAR LEFKOfiA - G üney K br s n tek yanl ilan etti i "Münhas r Ekonomik Bölge" içerisinde "Afrodit" parseli olarak da bilinen 12. parselde, yeni bir do algaz yata bulundu u bildirildi. Rum bas n, Noble Energy flirketinin "Afrodit" parselinde yapt sismolojik araflt rmalar n, yeni do algaz yata n n 2 trilyon ayakküp civar nda oldu u sonucunu ortaya koydu unu yazd. Rum Kathimerini gazetesi, yeni bulunan do algaz yata n n miktar n n az olmas na karfl n önemli oldu unu çünkü bu miktar n, Afrodit parseli içerisinde mevcut olan di er do algaz yata na eklenece ini kaydetti. Haberde, Noble Energy nin yeni do algaz yata için bu y l n sonunda teyit sondaj yapaca kaydedilirken, yeni do algaz yata- ndaki miktar n 2 trilyon ayakküp olarak do rulanmas halinde bile, Vasiliko ya infla edilmesi planlanan s v laflt rma terminali için yeterli olmayaca na dikkat çekildi. Gazete, Noble Energy nin, 12. parselde yapt teyit sondaj n n sonuçlar n aç klamaya haz rland n belirterek, bu sonuçlar n, daha önceki sondajdan elde edilen sonuçlardan farkl olmayaca n yazd. Bu arada, Rum gazetesi Fileleftheros da Birleflmifl Milletlerin (BM), KKTC ile Türkiye aras nda imzalanan "K ta Sahanl S - n rland rma Anlaflmas " nedeniyle Rum Yönetimi ile Türkiye aras nda yaflanan çat flmaya müdahil olmak istemedi i iddias nda bulundu. Gazete, BM nin, 'K ta Sahanl S n rland rma Anlaflmas 'n, Deniz ve Okyanus Hukuku Hizmetleri nin web sayfas ndan, "emsal teflkil edece i" gerekçesiyle çekme niyetinde olmad n öne sürdü. Haberde, Rum D fliflleri Bakanl n n BM ile sürekli temas halinde oldu u ve ilgili anlaflman n web sayfas ndan kald r lmas n talep etti i kaydedildi. T ürk-yunan Nüfus Mübadelesi, UNESCO Pire- Adalar fiubesi nin organize etti i etkinlikte birinci nesil mübadillerin anlat mlar ile yeniden canland. Yunanistan n baflkenti Atina da Gazeteci-yazar Thomas Sideris taraf ndan haz rlanan kitab n tan t m n n da yap ld etkinli e kat lan çok say da mübadil yak n duygusal anlar yaflad. Türkiye ve Yunanistan aras nda gerçekleflen zorunlu nüfus mübadelesinin 90 nc y l kapsam nda "Bizim Yabanc lar" adl bir kitap haz rlayan gazeteci-yazar Thomas Sideris, mübadillerin yerlefltirildikleri yeni vatanlar nda yaflad klar ilk günlerin ac hikâyesini anlat yor. Ülke genelinde bir çok ilde düzenlenen "Bizim Yabanc lar" programlar n n ard ndan bu defa Türkiye den binlerce mübadilin ilk ayak bast Pire Liman, benzer bir bir etkinli e ev sahipli i yapt. Mübadillerin yeni vatanlar na yerlefltirilmelerini, Türk ve Yunan mübadillerin dilinden anlatan "Bizim Yabanc lar" adl kitab na dair bir konuflma yapan Thomas Sideris in ard ndan siyasiler de k sa birer selamlama konuflmas gerçeklefltirdi. Kitapta yer alan birinci nesil mübadillerin an lar ise tan nm fl sanatç Vana Pefani nin seslendirmesiyle yeniden canland r ld. Program n sürprizini ise ileri yafl na ra men etkinli e kat lan birinci nesil mübadillerden Trabzon kökenli Stavrikos Papavramidis (104) ile stanbul kökenli Theodora Kefala n n (102) an lar n paylaflmas oluflturdu. Dithiramvos Müzik Toplulu u da çald mübadeleyi konu alan Ege ve stanbul flark lar ile geceye renk katt. KES KKÖPRÜ KURSU VE OKUL TALEBELER NE YARDIM DERNE KONGRE LANI Derne imiz Ola an Genel Kurul Toplant s Pazar günü saat de Kesikköprü mah. /Bala /AN- KARA adresinde bulunan dernek merkezinde yap lacakt r. Bu tarih de ekseriyet temin edilmedi i takdirde ikinci toplant Pazar günü ayn yer ve ayn saatte afla- daki gündem dahilinde yap lacakt r. Üyelerimize duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM 1- Aç l fl, Kongre Baflkanl k Divan n n teflkili, 2- Yönetim ve Denetleme kurulu raporlar n n okunmas ve görüflülmesi 3- Yönetim Kurulunun ibras 4- Yönetim kurulunca haz rlanan Tahmini bütçelerin görüflülmesi 5- Tüzük tadilat n n görüflülmesi ve karara ba lanmas, 6- Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu as l ve yedek üyelerinin seçimi, 7- Derne e lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallar n sat n al nmas, kiralanmas, ba fl veya vasiyet yoluyla derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin d fl ndaki ayni haklar n baflkalar lehine tesis ve tescil edilmesi, resmi, özel ve tüzel kiflilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, tahsisin kabulü veya kiralanmas, menkul veya gayrimenkullerin baflkalar na hibe edilmesi veya baflkalar n n yapaca hibelerin kabul edilmesi, tapuda takrir vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, tafl nmazlar üzerine üst hakk tesis etmek, tapu kütü ünde her türlü ayni hak tesis etmek, flerh vermek, flerh almak, intifa ve irtifak hakk tesis ettirmek, derne in gayesine uygun olarak borç alma hususlar nda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi, 8- Dilek ve temenniler, 9- Kapan fl. (Olay -5)

7 60 kifli, askeri devriyeye tafl ve sopalarla sald rd ANKARA (CHA)- G enelkurmay Baflkanl, dün (3 May s) Irak topraklar ndan Türkiye topraklar - na yasa d fl bir flekilde döflendi i tespit edilen kaçak boru hatt n n kesilmesini müteakip, Samanl Köyünden gelen kiflilik grup taraf ndan, askeri mobil yol devriye unsuruna tafl ve sopalarla sald r düzenlendi ini bildirdi. Hakkâri fiemdinli Samanl Mezras Çatdüzü Mevkiinde saat s ralar nda meydana gelen sald r da, göz yaflart c gaz bombas ile yap lan müdahale sonucunda grubun da t ld ifade edildi. Genelkurmay ayr ca, Havuzlubahçe Kilis te Kara Kuvvetleri Öncü Hudut Karakol Komutanl sorumluluk bölgesinde, bir minibüsün kaçakç l k yapmak amac yla birinci hat yoluna yaklaflt tespit edilmesi sonucu yaflanan kaçakç l k olay hakk nda da bilgi verdi. Yaflananlar, Türkiye-Suriye hududunda, Kara Kuvvetleri Öncü Hudut Karakol Komutanl (Havuzlubahçe/Kilis) sorumluluk bölgesinde, Suriye den Türkiye ye do ru bir pikap arac n, hendek engeline yanaflt ve ayn esnada Türkiye taraf ndan bir minibüsün kaçakç l k yapmak amac yla birinci hat yoluna yaklaflt tespit edilmifltir. Tespit edilen bu durum üzerine, bölgede görevli bir Hudut Devriye Timi taraf ndan araç ve flah slara hududa yaklaflmamalar konusunda 'dur' ikaz nda bulunmufltur. Hatay'a, 'Bar fl için Büyük Gençlik Yürüyüflü'nü bafllatan Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyeleri, Eskiflehir'e geldi. Ali smail Korkmaz' n avuçlar na su doldurdular KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR liflkiler, anlaflmalar ve ortakl klar gündeminizi dolduruyor. Baz planlar n z yeniden düflünmeli, acele karar vermemelisiniz. Zira olumlu yönde ilerleyecek yeni ortakl klar devreye girebilir. Anlaflmalar n getirece i kazançlar ve destekler dikkat çekecek. Ortaklafla para konular ise sizi önlemci olmaya itmeli. Bu konuda sizi ba layan sorumluluklar olacak. Haftan n son günü sizi de iflik ilgi alanlar na yönelirken bulabiliriz. Son zamanlarda oldukça yoruldunuz. Süren tempoya ara vermek ve hayat n güzel yanlar na odaklanmak sizi dinlendirecektir. Belki de yarat c yanlar n zla dikkat çekece iniz u rafllar öncelik kazanacak. Aflk hayat n z bir kenara itmeyece iniz, sevgi iliflkilerinde d fladönük olaca n z söylenebilir. Son derece ak c ve planl olaca n z flartlar bafllad. Art k düflüncelerinizle baflkalar etkilemektesiniz. Fikirlerinizi yenilemek ve zihinsel aç dan sizi oyalan konulara yer vermek kolaylafl yor. E itim hayat n za yeniden yön vermek ad na yeni iliflkiler önem kazanacak. Uzaklarla ilgili konular ve yolculuklar bu dönem kurulacak iliflkiler ön plana ç kabilir. Ay burcunuzda kendinizi göstermeniz aç s ndan size destek olmakta. Art k sizi yenileyen flartlar n üzerinde kararl l kla durabilirsiniz. Özellikle yurt d fl ba lant l konular n ak c ilerlemesi ile harekete geçiyorsunuz. Ancak evde al nmas gereken sorumluluklar a l kl görünüyor. Yer de iflikli i ve getirdi i harcamalar bu dönemde kaynaklar n z zorlayabilir. Arkadafllar n hayat n za katabilece i pozitif geliflmeler var. Sosyal çal flmalarda bir arada hareket ederek yap lacak çok fley bulacaks n z. Pek çok konuda yeniliklere aç k olman z, baflkalar n n önerileri verimli sonuçlara iflaret ediyor. Gelece e dönük yeni planlar ilerlemeye bafll yor. Ancak büyük projeler ve beklentiler flimdilik ask da kalmal. Sizi canl tutan pek çok konu hayat n za giriyor. Yaflamdan ald n z keyifleri büyütmek ve içinizden geldi i gibi davranmak isteyeceksiniz. fl hayat nda ald n z yükler düflünülürse buna ihtiyac n z var. Ayn zamanda sosyal hayat n getirdi i yeni çal flmalar ön planda. Yeni iliflkilerin kurulaca bu dönem daha esnek ve objektif olman z gerekecek. BO A 21 Nisan 21 Mayıs fl ortam nda ak c ve sizi gelifltiren flartlar söz konusu. Planl hareket etmeniz halinde aksayan iflleri toparlama flans n z var. Bir yandan de yarat c yanlar ve beceriler üzerinden de iflik yöntemler denemeye kararl s n z. Düzeninizi de ifltirmek, çal flma hayat n za yeni bir yön vermek uzun vadede kazanç getirecektir. Somut iflle ç karmakta kararl olacaks n z. Daha sakin ve yap c bir gün söz konusu. Evde yaflanan uyumlu zamanlar aile içi iliflkilere olumlu yans makta. Yerleflimle alakal sorunlar n afl lmas ile YENGEÇ olabildi ince esnek ve keyiflisiniz. Evde yap lmas gereken 22 Haziran 22 Temmuz ifller yan nda konfor yaratmak üzere yeniden harekete geçeceksiniz. Yine bu dönem yarat c yanlar n somut çal flmalarla gelifltirilece i olanaklar var. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Para durumunuzla ilgili yeni aray fllar n z olacak. Zira iflteki becerileriniz size ak c biçimde yeni kazançlar getirecektir. Ancak bu günlerde ödemelerinize öncelik vermeye bak n. Yat r m yapmak konusunda ise riskli bir dönemdesiniz. Sizin d fl n zda geliflecek olaylar beklenmedik sonuçlar getirebilir. Eldeki nakitleri korumal, sa lam bir bütçe planlamal s n z. Sizi s k flt ran flartlar ortakl klar ya da iliflkiler aç s ndan önemli görünüyor. Olaylar fazla kontrol etmeden ak flta kalman zda yarar var. Zira en zor süreç geri planda kalm flken risk almaktan kaç nman z gerek. Hayat yönünüzü yeniden tasarlad n z bu dönem sizin kararl l n zla ilerleyecek. Eldeki kaynaklar n yeniden yap land r lmas yönünde at lacak ad mlar var. Kariyerde önemli bir yap lanma dönemi yaflad n z. fiimdi bu alanda edindi iniz tecrübeleri ifl odakl çal flmalarda ortaya koyacaks n z. Mesleki konularda önemli görevler sizi bulabilir. Bir yandan da ifl iliflkileri ve artan sorumluluklar sizi beklemekte. Yapt klar n z uzun vadede size çok fley katacakt r. Çal flma hayat nda yaflanan yenilenmelerden pay n z almal s n z. Maddi alanda daha gergin etkiler alt ndas n z. Borç alacak konular yan nda yeniden yap lanmas gereken ödemeler sorun yaratabilir. Baflkalar ndan destek görmekte zorluklar olabilece i gibi, ortak harcamalarda beklenmedik art fllar söz konusu. Bir yandan da eflle olan duygusal yak nl n z beklemeyen stresli zamanlara iflaret ediyor. SELMAN GÜNEfi ESK fieh R - (CHA) F KF üyeleri 2 Haziran'da Gezi Park protestolar s ras nda u rad sald r da yaflam n yitiren üniversite ö rencisi Ali smail Korkmaz' n heykelinin bulundu u yere kadar yürüyerek Korkmaz' n avuçlar na su doldurdu. stanbul'da 2 May s'ta 3 otobüsle yola ç kan FKF üyelerinin bugünkü dura Eskiflehir oldu. Üyeler, 2 Eylül Caddesi'nde 'Bar fl n sesini yükseltmek için Hatay'a yürüyoruz' yaz l pankart aç p Eskiba lar Mahallesi'ndeki Espark Al flverifl merkezi önünde bulunan Ali smail Korkmaz' n heykelinin oldu u yere kadar sloganlar atarak geldi. Gezi Park eylemleri s ras nda yaflamlar n yitiren Ali smail Korkmaz, Ethem Sar sülük ve Berkin Elvan' n foto raflar n tafl yan grup, Korkmaz' n heykeli önünde 1 dakikal k sayg duruflunda bulundu. Gruptan baz lar n n Korkmaz heykelinin aç k olan avuçlar na pet flifle ile su doldurmas dikkat çekti. Kalabal n daha sonra otobüslere binerek Ankara'ya hareket etti ö renildi. Facebook üzerinden k z çocuklar n tuza a düflüren san a 21 y l hapis cezas MEHMET fiah N ADANA - A dana da sosyal paylafl m sitesi Facebook'ta farkl isim ve foto raflarla açt hesaplarla ç plak foto raf ve görüntülerini elde etti i lise ö rencisi E.G. ye Foto raflar internete koyar m diyerek, cinsel istismarda bulundu u iddia edilen M.. (41) 21 y l hapis cezas na mahkûm edildi. nternette kendisini 'Umut Öztürk' olarak tan tan M.., 2012'nin Ekim ay nda lise ö rencileri M.K. (14) ile ayn yafltaki E.G. ile sanal ortamda arkadafll k kurdu. K z çocuklar na, Görüflmelerimizi ailenize söylerim, internete de veririm" diye tehdit ederek ç plak foto raflar n çekti i belirtilen M.., iddiaya göre bulufltu u iki liseli k z çocu una cinsel istismarda bulundu. Ayn lise ve dershaneye giden M.K. ile E.G., durumu önce kendi aralar nda paylafl p, daha sonra ailelerine anlat p, polise baflvurdu. Ekiplerin çal flmalar nda bilgisayar nda 8 k z çocu unun ç plak foto raf ile çok say da çocuk pornosu bulunan zanl M.., 24 Ocak 2013'de sevk edildi i mahkemece tutukland. Soruflturmalar sonunda zanl M.. hakk nda 2'si a r ceza, 6's da asliye ceza mahkemelerinde toplam 8 ayr dava aç ld. fiantaj, çocu un nitelikli cinsel istismar, /7 GÜNCEL YAfiAM Çiftçiler ellerini ya mur duas için açt MURAT fi fiman NEVfiEH R (CHA)- N evflehirli çiftçiler, ilkbahar aylar nda yeterli ya fl olmad için ya mur duas na ç kt. Nevflehir merkez ve 30 civar nda köyden gelenler, otobüs ve özel araçlarla ya mur duas n n yap laca Alacaflar Köyü Ortaokulu bahçesinde topland. Bahçede ya mur duas öncesinde vaaz veren il vaizi Mehmet Çetin, Bir çiftçi kardeflimiz gitse faizli kredi ile gübre alsa getirip tarlaya atsa, elde etti i hasat faizle elde edilmifl kar oluyor. Haram harama sevk ediyor. Haramdan kaç nmazsak, yedi imiz haram olursa Cenab- Allah bize rahmet nasip etmez. Haram lokmadan kaç nal m. Yedi imiz, giydi imiz, içti imiz haram olmas n. Elde etti imiz ürünün zekat n, öflrünü vermezsek Cenab- Allah bu nimetleri bizden alabilir. Buraya Nevflehir in dört bir yan ndan Allah a yalvarmaya geldik. 'Allah m günahlar m zdan dolay bize azap etme, rahmetini eksik etme' diyerek acziyetimizi, fakirli imizi, noksanl m z izhar ediyoruz. Rahmetini diliyoruz. diye konufltu. Din görevlileri taraf ndan Kuran Kerim ve ilahiler okundu. Daha sonra çiftçiler, ya mur ya mas için dua etti. Susuz kalmamak için el açan vatandafllar, Allah'tan rahmetini esirgememesini istedi. Ya mur duas n yapt ran emekli imam hatip Mehmet Yazg, Umar z Yüce Mevlam duam z kabul eder, bol ya fll bahar yaflat r ve hasat dönemi çiftçilerimiz için bereketli olur. Ürünlerimiz, bitkiler ve hayvanlar ya mur bekler. Rahmetini biz günahkâr kullar na hay rl s yla ver. Senden baflka gidecek kap m z yok. dedi. Ya mur duas nda 2 bo a kesildi. Duaya gelenlere etli pilav ve ayran ikram edildi. kiflisel verileri hukuka ayk r olarak ele geçirmek veya yaymak, cebir tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçl kifliyi hürriyetinden yoksun k lma suçundan Adana 1. A r Ceza Mahkemesi'nden karar duruflmas na ç kan M.., Facebook'ta farkl isim ve foto rafla hesap açt n kabul etti. K zlardan M.K. nin internetteki foto raf be enince kendisiyle ç kmak istedi ini savunan san k, Ben de 'ç plak foto raflar n gönderirsen seninle ç kar m' cevab n verdim. Bunun üzerine kamera karfl s na geçip foto raflar n gönderdi. Ben kendisiyle cinsel iliflkide bulunmad m. E.G. için ise eflimden ayr ld m. Kendisini tehdit etmedim, iliflkiye girmedim. Telefonumda ç kan resimler eski eflim, çocu um ve E.G. nin foto raflar da vard r. Di er ç plak foto raflar da internetten indirdim. fleklinde konufltu. Yaflad klar nedeniyle ruh sa l klar n n bozuldu unu ifade eden ma dur k zlar ise M.. nin tehditle kendileriyle birlikte oldu unu ve ç plak foto raflar n da kameraya çektirdi ini kaydetti. Son sözünde piflman oldu unu dile getiren M.., E.G.'ye yönelik suçlardan dolay 21 y l hapis cezas na çarp ld. San n 9'ncu A r Ceza Mahkemesi ile 6 ayr Asliye Ceza Mahkemeleri ndeki davalar ise sürüyor.

8 SA LIK /8 Yüksek tansiyona çikolatal önlem SAMSUN (CHA) B eyin, kalp, böbrek gibi hayati organlar için tehdit oluflturan hipertansiyonun düflürülmesine, tuzdan fakir beslenme, kilo kontrolü gibi hayat tarz de iflikliklerinin yan s ra bitter çikolata tüketiminin de katk sa layabilece i bildirildi. Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) T p Fakültesi ç Hastal klar Nefroloji Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Hayriye Sayarl o lu, AA muhabirine yapt aç klamada, hipertansiyon görülme s kl - n n her geçen gün artt n söyledi. Yüksek tansiyonun, kan bas nc n n olmas gereken düzeyin üzerinde seyretmesi anlam na geldi ini belirten Sayarl o lu, Özellikle son y llarda yeme al flkanl klar - n n de iflmesi, daha hareketsiz bir yaflam tarz beraberinde birtak m sorunlar da getirmifltir. Hipertansiyon ciddi toplumsal bir sorundur dedi. Sayarl o lu, hipertansiyon kontrolünü etkileyen faktörlerin yafl, cinsiyet, e itim düzeyi gibi farkl l klar gösterebildi ine dikkati çekti. Baharda öfke durumlar artar Düzce Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ahmet Atao lu, bahar n gelmesiyle insanlar n fiziksel aç dan hareketlendi ini, duygular na hakim olamad - n ve pervas zca davran fllar sergiledi ini belirterek, Trafikte daha h zl hareket eder, birbirlerine karfl öfke gösterme durumlar artar. Bu durum sosyal iliflkilerde bozulmalara, tart flmalara hatta cinayetlere neden olabilir dedi. DÜZCE (AA) A tao lu, AA muhabirine, baharda insanlar n duygular n n cofltu unu, daha istekli, canl ve zinde oldu unu anlatt. Bu, hastal k dönemi de ildir asl nda diyen Atao lu, sözlerini flöyle sürdürdü: 6 May s Dünya Ast m Günü. S kl kla görülen solunum yolu hastal klar n n bafl nda ast m geliyor. Çevresel faktörler, sigara duman, alerjenler, hava kirlili i, mesleksel uyaran maruziyeti gibi modern hayat n risk faktörleri, ast m görülme olas l n art r yor. Liv Hospital Gö üs Hastal klar Uzman Prof. Dr. Ferah Ece ast - m n tedavi edilebilir bir hastal k oldu una dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ferah Ece Düzenli tedavi gören hastalar n büyük ço unlu unda, ast m yaflam olumsuz yönde etkilemez. Buna karfl l k eksik ya da düzensiz tedavi; ast m hastal n n giderek a rlaflmas ile hava yollar nda ve çevresinde oluflan geriye dönüflümsüz yeniden yap lanmaya neden olur diyor. Ast m, solunum yollar n n mikrobik olmayan bir iltihap sonucu afl r derecede duyarl olmas na ve baz etkenlerle ataklar halinde daralmas na neden olan bir solunum yolu hastal d r. Toz, duman, koku gibi uyaranlar öksürük, nefes darl ve gö üste s k flma hissi gibi yak nmalara yol açar. Krizde hava yollar n saran kaslar kas l r, hava yollar n n yüzeyleri iltihaplan p fliflmeye bafllar, balgam oluflur. Tüm bu tepkimeler hava yollar n n daha daral p tahrifl olmas na neden Hareketlenme, istekte artma gözlenirken, duygu durum bozukluklar n n birço u da bu dönemde ç kar. Canlanmak, hastal k düzeyine ulaflabilir. Bu dönemde manik atak dedi imiz hastal k gözlenebilir. Bahar aylar nda hareketlerinde düzensizlik olan insanlar n tamamen duygu durum bozuklu u ile olur ve h r lt, h fl lt ile kendini gösterir. Kal t m, cinsiyet ve fliflmanl k gibi kiflisel risk faktörleri ve alerjen maruziyeti, sigara duman, hava kirlili i, mesleksel uyaran maruziyeti gibi çevresel risk faktörleri ast m görülme olas l n art r r. Ayr ca so uk hava, mikrobik hastal klar, afl r yorgunluk ve psikolojik bozukluklar da ast m flikayetlerini art rabilir. Ast m n belirtileri, nefes darl -, h r lt l nefes al p verme, gö üs kafesinde s k flma hissi, normal insanlara göre daha çabuk yorulma, hareket mesafesinde k salma, bazen de öksürüktür. Ast mda belirtilerin aniden ortaya ç kmas na ast m ata veya ast m krizi ad verilir. Bu durumda hastalarda a r bir nefes darl olur. Ast m ataklar halinde gelen bir hastal kt r ve hasta atak aralar nda normal olabilir. Atak s ras nda ast m tan s koymak hekim için kolayd r çünkü hastal n karakteristik muayene bulgular vard r. Atak d fl nda ise hastal n öyküsü hekimi ast m tan s na yönlendirir. Tan için hastadan akci er grafisi, solunum fonksiyon testleri, alerji testi, baz kan tetkikleri istenilir. Genellikle, atak dönemi d fl nda akci er grafisi ve solunum fonksiyon testleri normaldir. Bu durumda hastan n yan nda tafl yabilece i, basitçe soluk verme h z n ölçen PEF metre ad verilen aletler kullan l r. Hasta sabah ve akflam bu aletle hava ak m n ölçer ve kaydeder. Hekime verdi i bu kay t listesindeki sabah akflam fark hesaplanarak tan konabilir. Ast m tedavisinde; belirtilerin kontrol alt na al nmas, kiflilerin normal aktivitelerini sorunsuz yapabilmeleri, ast m ataklar n n önlenmesi, akci er fonksiyonlar n n normal ya da normale yak n seviyelerde tutulmas hedeflenir. Bu da tetikleyici risk faktörlerine maruziyetin ortadan kald r lmas ve ast m tedavisinin düzenlenerek belirli aral klarla takibi ile mümkün olur. Ast m tedavisinde kullan lan ilaçlar kontrol edici ve nefes aç c olmak üzere iki gruba ayr l r. Kontrol edici ilaçlar mikrobik olmayan iltihap iyilefltirir, etkileri uzun dönem düzenli kullan ld nda ortaya ç kar. Kortizon içeren ilaçlar, lökotrien ba lant l sorun yafl yor. Bahar n gelmesiyle fiziksel anlamda hareketlenen insanlar, duygular na hakim olamaz ve pervas zca davran fllar sergiler. Trafikte daha h zl hareket eder, birbirlerine karfl öfke gösterme durumlar artar. Bu durum sosyal iliflkilerde bozulmalara, tart flmalara hatta cinayetlere neden olabilir. Atao lu, insanlar n baharda afl k olma ihtiyac hissetti ine dikkati çekerek, Do ada hayvanlar, bahar aylar nda cinsel aray fl içinde olur. Nesillerin ço almas bu canlanmayla olur. nsanlarda da bahar n gelmesiyle birlikte cinsel art fl olur fleklinde konufltu.(aa) Modern yaflam ast m körüklüyor sistemini etkileyen ilaçlar, uzun etkili beta agonist ilaçlar, teofilin ve anti-ige bu grupta say l r. Nefes aç c ilaçlar ise kullan mdan hemen sonra etkilerini gösterir ve nefes darl, h r lt l solunum gibi flikayetlerde rahatlama sa lar. Bu grup ilaçlar, k sa etkili beta agonist ilaçlar, antikolinerjik ilaçlar ve teofilindir. Düzenli tedavi gören hastalar n büyük ço unlu- unda, ast m yaflam olumsuz yönde etkilemez. Buna karfl l k eksik ya da düzensiz tedavi; ast m hastal n n giderek a rlaflmas ile hava yollar nda ve çevresinde oluflan geriye dönüflümsüz yeniden yap - lanmaya neden olur. Gebelikten önceki beslenme biçimi, bebe in DNA s n etkiliyor ANKARA (CHA) K ad nlar n gebe kalmadan önceki beslenme biçiminin, bebe in DNA s n kal c olarak etkileyebilece i belirlendi. ngiliz ve Amerikal bilim adamlar - n n ya fll ve kurak dönemlerde beslenme biçiminin büyük farkl l k gösterdi i Gambiya n n k rsal kesimlerinde yapt araflt rma, anne aday n n beslenme fleklinin bebe in tüm hücrelerinde iz b rakabildi ini ortaya koydu. Bilim adamlar, ya fllar n en fazla oldu u dönemde gebe kalan 84 kad n ile kurakl n en yo un oldu u dönemde hamile kalan ayn say daki kad n n beslenme biçimini ve bebeklerin DNA s n araflt rd. Ya fll dönemde hamile kalanlar n kan ndaki besinlerin farkl l k gösterdi- i, bebeklerinin incelenen 6 genindeki kimyasal de iflimin de daha fazla oldu- u görüldü. Bunlar n mutasyon olmad n belirten bilim adamlar, de iflimlerin genlerin aktif hale gelmesinde etkili oldu- unu aç klad. Ancak bilim adamlar, bu genlerin rolünü henüz bilmiyor. Fareler üzerindeki deneyler, annenin gebelikteki beslenme biçiminin yavrular n genlerini uzun vadede etkiledi ini ortaya koymufltu. Örne in deneylerde, yavrunun tüy renginin annenin beslenme flekline göre farkl l k gösterdi i saptanm flt. lk kez insanlarda, gebelikteki beslenme biçiminin bebe in genlerini de- ifltirebildi i ve bunun hayat boyu kal c oldu unun görüldü ü vurguland. Gebelikten önce ve gebelik s ras nda dengeli beslenmenin önemine iflaret eden araflt rman n sonuçlar, Nature Communications dergisinde yay mland. (AA) Yeni Karçiçe i fiükriye Mah. Bentderesi Cad. No:64/8 Alt nda Alt nda Bizim Ilgaz Ayd nl kevler Mah. fiehit Mustafa Bafl Cad. No:22/8 Alt nda Alt nda Merkez Kurtulufl Mah. Milli Egemenlik Cad. No:35/H Beypazar Beypazar Huzur Huzur Mah Sok. No:3/A Dikmen Çankaya Yeni Fatih Güzeltepe mah. Hofldere Cad. No:166/A Çankaya Çankaya Eda Ümitköy Mah. 3. Cad. 11 Blok No: C Ümitköy Çankaya Royal Bahçelievler Mah.Kazakistan Cad. No:5/D Çankaya Çankaya Alibey Çetin Emeç Bulvar Cevizlidere Mah. Cevizlidere Cad. No:29/A Balgat Çankaya Ece Ba lar Cad. No: 78/B Seyranba lar Çankaya Büyük Ünal Sa l k Mah. Mithatpafla Cad. No:13/B K z lay Çankaya K ymet Atatürk Mah. Bosna Hersek Cad. No: 81/B Çubuk Çubuk Damla Su Kemalpafla Mah. Cumhuriyet Cad. So uk P nar Sok. No:4 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Hisar stasyon Mah. stasyon Cad. No:21/C Etimesgut Etimesgut Gözütok Bahçekap Mah Cad.No:8 fiaflmaz Etimesgut Etimesgut Yenigün Florya Atakent Mah Cad. No:56/A Elvankent Etimesgut Güven 2. Etap Çarfl s No:11 Eryaman/Etimesgut Etimesgut Senem Ankara Cad. No:80/A Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Sümer Medrese Mah. Pazar Sok. No:6 Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Derman Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:76/A Kazan Kazan Duygu Nuri Pamir Cad. No:45/B Keçiören Keçiören Neflem P narbafl Mah. Ana Sok. No:1/B Keçiören Keçiören Gülflehir Afla E lence Mah. Susurluk Sok. No: 18/B Etlik Keçiören Nur Çevik AKÇAY MAH. HACI HA- SAN CAD. NO:18 KIZILCA- HAMAM K z lcahamam Gürkan Karfl yaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Lalahan-Mamak Mamak Nefes Afl k Veysel Mah. As m Gündüz Cad. No:14 Mamak Mamak Nall han Alia a Mah. Bursa Cad. No:36 Nall han Nall han Güven Cumhuriyet Mah. Ankara Cad. No:55/B Polatl Polatl Pursaklar Yavuz Fatih Mah. Gülyaz Cad. No:32/B Pursaklar Pursaklar Ka an MAREfiAL ÇAKMAK MAH.fiEH T AL ÇALIfiIR SOK.NO:87/2 Sincan stasyon stasyon Mah. Bosna Cad. No:23/B Sincan Sincan Urdo an Törekent Mah Sok. No:4/D-C Sincan Sincan Pafla Ankara Cad. Cumhuriyet Sok. No:4/20 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Karfl yaka KARfiIYAKA MAH.513.CAD.521.SOK.6/A Yenimahalle Büyük Merkez lk Yerleflim Mah Sok. Bar fl Çarfl s No:33/6 Bat kent Yenimahalle

9 Bilim adamlar na göre "Aflk" 937 gün sürüyor ngiltere'de aflk ve beyin fonksiyonlar n n incelendi i bilimsel bir çal flma, insan n afl k oldu unda beyindeki nefret duygusunu harekete geçiren bölümün devre d fl kald n ; aflk halinde romantizmin süresinin 937,5 gün sürdü ünü ortaya koydu TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ANKARA (AA) M edicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzman Prof. Dr. Zülküf Önal, aflk ve nefretin çok yo un duygular oldu unu ve bu duygular n beyin hareketlili i ve d fla vurum aç s ndan benzer özellikler gösterdi ini söyledi. Aflk ve nefret aras ndaki en büyük fark n, muhakeme ve akl selimin merkezi olan beyin korteksinin büyük bir bölümünün aflk esnas nda etkisiz hale gelmesinden kaynakland n n alt n çizen Önal, "Nefret eden kiflinin korteksi çal fl yorken, afl k olan kiflilerde kortekste fl k gözlenmiyor" dedi. Önal, Prof. Dr. Semir Zeki liderli- inde ngiltere'de yürütülen ve Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme tekni inden yararlan larak gerçeklefltirilen çal flmada, aflk gerçekleflti inde, beyinde meydana gelen de iflikliklerin incelendi ini anlatt. Önal, romantizmin süresinin de araflt rmalarda "937,5 gün" olarak saptand n ifade ederek, "Kat l mc çiftlerin yüzde 83'ü, evliliklerinin ilk aylar nda el ele tutufltu unu belirtirken, 937,5 gün sonra bu oran yüzde 38'e iniyor. Evlili in üçüncü y l nda ise çiftlerin yüzde 83'ü y l dönümlerini kutlamak için u raflm yor" dedi. Önal, erkek beyninin nörolojik aflk devrelerinin kad nlar nkinden farkl oldu unu, bu durumun "ilk görüflte aflk" ve "tek gecelik iliflki"nin nedeni olarak gösterildi ini dile getirdi. Afl k olan kad nlarda beyin taramalar yla yap lan çal flmalarda, afl k kad nlar n beyninde birçok alan n hareketlendi inin tespit edildi ini anlatan Önal, "Özellikle içgüdülerle ilgili alanlar n, dikkat ve haf za devreleri hareketleniyor. Erkeklerdeyse görselli in ifllendi i alanlarda hareketlenme yaflan yor. Görsel verilerin ifllendi i bölgelerdeki hareketlilikteki bu art fl, BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA ayn zamanda erkeklerin neden kad nlardan daha kolay 'ilk görüflte afl k' olduklar n aç kl yor. Kad n ise tecrübelerine önem veriyor. Bu nedenle tek gecelik iliflkiyi daha çok erkek yafl - yor" aç klamas nda bulundu. REEM Nöropsikiyatri Merkezi'nden Nöroloji Uzman Dr. Mehmet Yavuz da duygusal yönelimlerin hofllanma, aflk, sevda ve kara sevda gibi hafiften fliddetliye do ru farkl flekillerde insan hayat ndaki yerini ald n belirterek, aflk gerçekleflti inde kiflinin çevresiyle olan iliflkilerinin bozulmayaca n ve sosyal hayat n devam edece ini ifade ederek, bu durumda ifl hayat n n da olumsuz etkilenmedi ini söyledi. Kara sevda halinde ise kiflinin kontrolünü kaybedebildi ine dikkati çeken Yavuz, "Kara sevdada kifli kendisini sosyal hayattan soyutlar, tamamen sevdas na odaklan r. Kara sevdada kifli bulundu u andad r, duygu ç kmaz na girebilir' bilgisini verdi. Yavuz, aflkta duygular n genellikle karfl l kl ; kara sevdada ise tek tarafl oldu unu vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Aflk da psikolojik belirtiler gösterir. Duygu yo unlu u ve saplant l sevgi hali, sosyal normlar n d fl na ç kmaz. Halbuki kara sevdada fizyolojik unsurlar da vard r. Kifli yemeden içmeden kesilir, zay flar ve stres hormonlar n n da etkisiyle vücut savunmas düfler. Çeflitli hastal klar bafl gösterebilir, kiflinin saçlar beyazlayabilir. Kara sevdada beyinde psikolojik hayata yön veren sol prefrontal korteksin fonksiyonlar aksar. Ayr ca korku duyusunu kontrol eden k s mlar n çal flma karakteri de bozulur. Böylece kifli korkusuzca davranabilir. Prefrontal korteksin de bozulmas ile kifli, sosyal normlar n d fl nda davran fllar sergileyebilir. Kifli servetini ve kariyerini bu u urda terk etme davran fl da gösterebilir." TEKNOLOJ /9 Karadeniz Bilimsel A, çal flmalara yol gösteriyor TRABZON (AA) K irlilik ve erozyon tehdidi alt ndaki Karadeniz'de yap lan tüm çal flmalar n bir arada toplan p, daha sa l kl yönetim stratejisi gelifltirilebilmesi amac yla hayata geçirilen ve adeta "ortak veri bankas " niteli i tafl - yan "Black Sea Scene" projesi, bu alanda yap lacak çal flmalar aç s ndan önemli kaynak oluflturuyor. Projenin Türkiye koordinatörlerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Kadir Seyhan, AA muhabirine yapt aç klamada, AB destekli projenin, Karadeniz için umut fl anlam tafl d n söyledi. Seyhan, Hollanda'n n proje koordinatörlü ünü yapt ve bütçesi yaklafl k 4 milyon avro olan projenin 33 orta bulundu unu belirterek, "Karadeniz, Sovyetler Birli i da ld ktan sonra Bulgaristan ile Romanya'n n AB üyesi olmas ile tabiri caizse AB'nin ortak denizi oldu. Öyle olunca, AB bu denizde ne olup bitti ini ulusal ç karlar içinde gördü- ü konu haline getirdi. Bu nedenle de olaya ilgi duydu" dedi. Sovyetler Birli i da lmadan önce yap lan çal flmalara ulaflman n imkans z oldu unu ifade eden Seyhan, "Proje orta ülkeler, elindeki bu zamana kadar yap lan çal flmalar ortak a da buluflturdu. Bu bilgiler, ihtiyaç has l oldu u zaman kullan c lar n hizmetine, bilgileri veren üye ülkelerin ortak iznine ba l olmak kayd yla aç l yor" diye konufltu. Seyhan, Karadeniz'le ilgili kirlilik, canl kaynaklar, maden, oflinografik gibi verilerin tek çat alt nda toplanm fl oldu unu vurgulayarak, flöyle devam etti: "Karadeniz Bilimsel A olarak da adland r labilecek iki etapl proje yaklafl k alt y l süren çal flmalar n ard ndan tamamland. Toplanan verilerin amac, ortam daha iyi tan yabilmektir. Ortam daha iyi tan rsan z orada yaflayan canl lar n yaflam alanlar n n bozulmas na f rsat vermeyecek projeler, stratejiler gelifltirebilirsiniz. Böylece orada canl lar yaflamaya devam eder." Karadeniz'in kirlilik ve erozyon tehdidi alt nda bulundu una dikkati çeken Seyhan, flunlar kaydetti: "Karadeniz'in kirlili i ile ilgili yaflanan s k nt lar var. Bu kirlilik, Avrupa'dan gelen nehirlerin tafl d kirleticilerle yaflanan kirliliktir. K smi olarak Karadeniz'in kirlenmesine katk yapt m z do rudur ancak Türkiye, Karadeniz'in tamam na ya da genifl alana etki eden bir kirlili in müsebbibi de ildir. Karadeniz'deki canl kaynaklar, gündemi her zaman meflgul etmektedir. E er bir kayna n sahibi bir ülke ise onun yönetimi kolayd r ama bu kayna n sahibi birden fazla ise Karadeniz'de oldu u gibi daha zordur. Bu durum da ister istemez canl kaynaklar n yönetiminin bir konsensüs ile ortaya konmas - n gerektiriyor." Soldan sa a 1. Önsezi (eski) Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse... Ark... Üçü bir arada do an (çocuk) Renyum elementinin simgesi... A açs z yerlerde, kufl yakalamak için üstüne ökse yerlefltirilen a aç... Çokluk ikinci kifli zamiri... Dek, de in, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullan larak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir fleyin bafllad veya sona erdi i noktay, zaman ve uzakl k bak m ndan abartmal bir biçimde anlatan bir söz Kayseri iline ba l ilçelerden biri... Leçe Yayla at lan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve k sa tahta çubuk... lla (halk a z )... Bask Oyma bask... Yafll l k, hastal k vb. sebeplerle bir suçlunun cezas n n kald r lmas K n kanatl lardan, ergin evrede yapraklar, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tar m bitkilerine ve orman a açlar na büyük zarar veren bir böcek... Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak... Günefl do madan önceki alaca karanl k, fecir Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçular koruyacak biçimde yap lm fl z rhl kule... Ni de iline ba l ilçelerden biri... Zirkonyum elementinin simgesi Birbirini kesen iki yüzey veya ayn noktadan ç kan iki yar m do runun oluflturdu u geometrik biçim, zaviye... Gür ve uzun (b y k)... Metal olmayan element Yazar bilinmeyen, anonim (eski)... Bir tür kumar oyunu S n r... Üslup, biçem... yi bir nitelikte bilinip tan nm fl olma durumu, flöhret, flan, nam, ad Üzerinde ç kar ld y l n tarihi bulunan, 7 gram a rl nda, cumhuriyet alt n na göre daha yayvan ve iri olan alt n sikke... Bir etme, tek duruma getirme Titan elementinin simgesi... Büyük, yetiflkin, yafll, kart (halk a z )... Havas al nm fl... Kolun bilekten parmak uçlar na kadar olan, tutmaya ve ifl yapmaya yarayan bölümü Yanan maddelerin veya gazlar n türlü biçimlerdeki fl kl uzant s, yal m, yalaz, alaz, flule... Tek bafl na anlam olmayan, sonuna geldi i sözle cümledeki di er kelimeler aras nda iliflki kuran kelime türü, ilgeç... Ebegümecigillerden, baz cinslerinin kök ve çiçekleri hekimlikte kullan lan, çok y ll k otsu bir süs bitkisi, a açküpesi Nasiplenme imkân veya olas l bulunmak... Yukar dan afla ya 1. Y k lm fl veya y k lmaya yüz tutmufl yap, y k... Kabar k görüntü vermek için de iflik malzemelerle yap lan bir tür iç giysisi ncirin döllenmesini sa layan sinek... Voleybol ve teniste topu yukar dan afla - ya do ru sertçe yere vurma, küt... Yücelme (eski) Samaryum elementinin simgesi... Kotar lmak ifli... Notada duraklama zaman ve bunu gösteren iflaretin ad Sad kça (eski)... Aile ile ilgili nme ifli... Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi... Töre bilimi Yayl bir pensle tutturulmufl küpe, i ne vb... Paladyum elementinin simgesi... Gerçek Adla ilgili, ad niteli inde olan... Baz tüccarlar n ve özellikle sarraflarla de erli kâ t ve tahvil al flverifliyle u raflanlar n al m sat m ve de iflim amac yla devlet denetimi alt nda ifl yapt klar yer... Türk alfabesinin beflinci harfinin ad, okunuflu Ey, hey anlam nda kullan lan bir seslenme sözü (eski)... Akyuvar... Türkiye'nin Do u Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri Türk alfabesinin on beflinci harfinin ad, okunuflu... Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri... Bar nd rma (eski) Boynun arkas... Rütbesiz asker, nefer... Duvar flamdan, duvar lambas Bir hücreli canl larda protoplazman n merkez bölümü... Ruhsal Vezirler (eski)... Anamal, anapara (eski) Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktas... Teniste topa arkadan öne veya yukar dan afla ya do ru vurma... Herhangi bir say da olan fley, adet... Tulyum elementinin simgesi Bitkilerin kütiküllerini oluflturan, geçirgen olmayan, bal mumu yap s nda madde... Serbest b - rakma (eski)... Yavrular n emzirmek için, memelilerin gö sünde türlü biçim ve say da bulunan, meme bafl denilen ç k nt lar olan organ, bicik, emcek, emcik Uzak yerden... Osmanl seramik ve cam sanat n n güzel örneklerinden olan ve içine lale konulan vazo

10 YAfiAM ADANA (CHA)- B ar fl k, belediyelerin flehir içi yollar yaparken buna çok dikkat etmeleri gerekti ini söyledi. Rögar kapaklar n n yol kaplamas seviyesinde olmamas ve bunlara yol yap - l rken dikkat edilmemesinin, flehir içinde sürücülerin araç yönetimini tehlikeye düflürdü üne iflaret eden Baflkan Bar fl k, özellikle de geceleri bu tehlikenin daha da artt n vurgulad. Yol kaplama seviyesinden yüksek veya alçak kotta olan rögar kapaklar üzerinden geçmek zorunda kalan araçlar n lastiklerinin patlad n, jantlar n n hasar gördü ünü, ön düzen ve süspansiyon sisteminin kullan lmaz hale geldi ini aktaran Kaz m Bar fl k, ayr ca direksiyon hakimiyetinin kaybolmas sonucu arac n /10 kontrolden ç karak kazalara neden oldu- unu dile getirdi. Bar fl k, 2013 y l nda yap lan araflt rma ve istatistiklerden elde edilen verilere göre, rögar kapa ve benzeri cisimlerle meydana gelen kaza say s 9 bin 234. Bu tarz cisimlerin etkisiyle yoldan ç - karak meydana gelen kaza say s ise 13 bin 234 dür. Rögar kapaklar n n yol kaplamas seviyesinden yüksek veya alçak olmas kesin olarak yol kusurlar kapsam nda kabul edilmektedir. Yeni kazalara meydan vermemek için rögar kapaklar - n n yol kaplamas seviyesinde olmas gerekmektedir ve zaman kaybedilmeden de böyle kusurlu yollardaki yerlerin düzeltilmesi sa lanmal d r. dedi. Bu konuda yap lan çal flmalar sonucu meydana gelen trafik kazalar nda geçmifl Adana Taksici, Kamyoncu, Kamyonetçi, Nakliyeci ve Nakliyat Komisyoncular (TKKNNEO) Baflkan Kâz m Bar fl k, flehir içinde bilinçsizce yap lan rögar kapaklar n n floförler için gizli bir tehlike oldu unu belirtti. fioförler odas ndan belediyelere rögar uyar s Dükkandaki kimsesiz çocuklar n sadaka kutusunu çald lar BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ANKARA (CHA)- G enelkurmay Baflkanl, dün bir grup bölücü terör örgütü mensubu taraf ndan, Hakkari merkez Meskan Tepe Üs Bölgesi'nde bulunan askeri unsurlara, biksi makineli tüfek ile at m taciz atefli aç ld n duyurdu. Aç lan taciz atefline, üs bölgesinde bulunan unsurlar taraf ndan, atefl edilerek karfl l k verildi i de kaydedildi. Teröristler askerleri, biksi ile taciz etti y llara göre azalmalar görülmesinin kimseyi rehavete sürüklememesi gerekti ini de ifade eden Bar fl k sözlerine flöyle devam etti: Trafik kazalar n n en aza indirilmesi yolundaki çal flmalar n devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle rögar kapaklar n n yol kaplamas seviyesinde olmas için, yolun yap m ve bak m ndan sorumlu olan kurulufllar n özen göstermeleri ve bu konuda titiz davranmalar gerekmektedir. Ayr ca kamuoyu bu konuda bask gruplar oluflturarak ilgilileri ve yetkilileri zorlamal d r. Rögar kapaklar - na ba l olarak kaza yapan kiflilerde hukuki ve cezai müeyyidelerin uygulanmas için haklar n mutlaka aramal d rlar. Rögar kapaklar n n yol kaplama seviyesinden düflük veya yüksek olmas sürücüler için büyük masraflar açmaktad r." Ayr ca yine Hakkari merkezde bir bölücü terör örgütü mensubunun, sabah saat da Geçimli Jandarma Karakol Komutanl na silahs z ve teçhizats z olarak teslim oldu u bildirildi. Ayn gün Osmaniye merkezde silahl 4 bölücü terör örgütü mensubunun Karatafl köyü Kayaalt Tepe mevkiinde, odun kesme maksad ile araziye giden 7 vatandafl durdurarak 6 vatandafl rehin alm fl, bir vatandafla erzak listesi vererek, erzaklar n ayn bölgeye getirilmesini istedi i aç kland. Vatandafl n, erzaklar ayn gün saat s ralar nda, Kayaalt Tepe mevkiinde teslim etmesini müteakip, bölücü terör örgütü mensuplar nca kendisine bin 300 lira verilerek, rehin al nan vatandafllar n serbest b rak ld ifade edildi. Olayla ilgili, Cumhuriyet Savc s 'n n talimat yla adlî tahkikata baflland. Jandarma bisiklet turu düzenledi, trafik polisleri de pedal çevirip destek oldu FAT H KARAKILIÇ BURSA (CHA)- B ursa da jandarma teflkilat n n kuruluflunun 175 inci kurulufl y ldönümü etkinlikleri kapsam nda 175 bisikletli, ya murlu havaya ra men pedal çevirip, flehir turu att. Pedal çevirenler aras nda hem askerler hem de sivil vatandafl n olmas dikkat çekerken bisikletli trafik polisleri de jandarmay bu mutlu gününde yaln z b rakmayarak tura efllik etti. Bursa Jandarma Bölge ve l Komutanl ile Bursa Yeflil Pedal Derne i iflbirli inde düzenlenen "175 inci Y lda 175 Bisikletli" slogan yla düzenlenen bisiklet turu öncesi Jandarma Komutanl bahçesinde mini bir tören düzenlendi. Törende, bisiklet gönüllüleri, Jandarma Bursa Alay Komutan Albay Vedat Çolak a üzerinde bisikletli jandarma resimlerinin bulundu u tiflört hediye ederken Albay Çolak da dernek temsilcilerine Jandarma logolu hediyeler takdim etti. Ya mur alt nda verilen start ile Bursa il Jandarma Komutanl ndan ç kan 175 bisikletli, Tophane deki Orduevi ne gitti. Ya fl alt nda gerçekleflen tur ilginç görüntülere de sahne oldu. Trafik polisleri de jandarmay bu mutlu gününde yaln z b rakmayarak grupla birlikte pedal çevirdi. Bursa Yeflil Pedal Derne i Kurucu Baflkan Yalç n Ataylar, "Jandarmam z n 175'inci yafl nda, 175 bisikletli olarak Bursa yollar nday z. Arkadafllar sa olsunlar, ya mur, çamur, iklim flartlar demeden pedal çevirmeye geldi. Nice 175'inci yafllara ülkemiz ve insanlar varoldukça ordumuzun her zaman bafl m zda olmas n diliyorum. Bugünkü parkur 35 kilometre ama tamamen gösterifl temal, k sa yapt k. Genelde hafta sonral 70 kilometrelik parkur kullan yoruz. Jandarma her zaman bizim yan m zda biz de kendimizce bir teflekkür etmek istedik." dedi. VEDAT DEN ZL ANKARA(CHA) - A nkara da kameralara yans yan bir h rs zl k olay adeta pes dedirtti. Sahibinin gözü önünde sadaka kutusunu çalan h rs zl k flüphelilerinin çalma an kamera kayd na yans d. Keçiören semtinde bir ifl yerinde yard ma muhtaç ve kimsesiz çocuklar için toplanan sadaka kutusunun çal nma an, ö le vakti meydana geldi. Müflteri gibi ifl yerine gelen iki genç, tezgah n üstünde bulunan sadaka kutusunu çalmak için uzun süre çevresinde f rsat kollad. fl yeri sahibinin ma azan n arka bölümüne gitmesini f rsat bilen h rs zlardan birisi gözcülük yaparken di eri bir anda sadaka kutusunu montunun içine koydu. Yaflananlar ise güvenlik kameralar na yans d. Sadaka kutusunu el k vrakl ile montun içine ald ktan sonra fermuar çekerek sakince ma azadan ayr lan iki h rs z kay plara kar flt. Sadaka kutusunun çal nd n ertesi gün temizlik yaparken fark eden ifl yeri sahibi U ur Gökçe, 10 y ld r bu ifli yap yor, ilk defa sadaka kutusunu çalanla karfl lafl yorum. Müflteri gibi geldiler, telefon sordular. Bir arkadafl n n para falan getirece ini söylediler. Oyalad lar, lafa tuttular bizi. Ben bir ara arkaya geçince sadaka kutusunu al p ortadan kayboldular. fleklinde konufltu. H rs zl sonradan fark ettiklerini anlatan Gökçe, Bir gün sonra ö rendik, temizlik yaparken bakt m sadaka kutusu yok. Her sabah siliyorum ben sadaka kutusunu. fiafl rd m yerinde görmeyince, birisi flaka m yap yor dedim kendi kendime. Sonra kamera kay tlar n izledik. dedi. "HERKES GÖRSÜN, BRET OLSUN" Annesi babas görür, üzülür düflüncesiyle h rs zl polise bildirmediklerini kaydeden ifl yeri sahibi, Yard ma muhtaç ö renciler için toplanan paralar n çal nmas bizi çok üzdü. Herkes görsün, ibret als n. Ne hallere düfltük. Böyle olmamam z gerekiyor. Y llard r burada sadaka kutusu durur, ilk defa böyle bir fley oldu. Telefon çald rd k ya da dükkan n malzemesini çalan oldu ama sadaka kutusunu çalmalar çok üzücü. ifadelerini kulland. SAH B N N GÖZÜ ÖNÜNDE SADAKA KUTUSUNU ÇALDILAR Keçiören deki h rs zl k olay nda dikkat çeken bir di er husus ise h rs zlar n sadaka kutusunu çald anda sadakalar n topland dernek yetkilisinin o anda dükkanda tezgah n arkas nda olmas. Yard ma muhtaç çocuklar için para toplayan dernek yetkilisi, tezgah arkas nda telefonlara bak n rken, h rs zlar n sadaka kutusunu çalmalar hiç dikkatini çekmedi.

11 Rabat Vadisi ne do a gezisi düzenlendi TUNCEL (AA) - T unceli de aralar nda üniversite ö rencilerinin de bulundu u 60 kiflilik grup, Rabat Vadisi ni gezdi. Terör nedeniyle önceki y llarda vatandafllar n gitmeye çekindi i Rabat Vadisi ne, çözüm süreciyle bölgede oluflan huzur ve güven ortam nda do a gezileri düzenleniyor. Vadiye geçen y l ilkbahar mevsiminde düzenlenmeye bafllayan geziler, bu sene de devam ediyor. Erzurum Kültür Varl klar Koruma Bölge Kurulunca geçen y l yap lan incelemeler sonunda, 1. derece arkeolojik sit olarak tescillenmesi kararlaflt r lan vadi, do al güzellikleri, hamam kal nt lar, Rabat Kalesi ve Köprüsü ile dikkati çekiyor. Dersim Gezginler Grubu nun organizesinde bir araya gelen 60 kifli, Tunceli merkeze ba l Çemçeli köyü Örtülü mezras ndaki vadiyi gezdi. Rabat Kalesi ve Köprüsü ile flelaleleri görme f rsat bulan grup, vadide hoflça vakit geçirdi. Geziye kat lanlardan Erkan Sevdiren, AA muhabirine yapt aç klamada, Almanya da yaflad n belirtti. TUR ZM /11 Tarihi eser sevgisi, müze kurdurdu ADIYAMAN - MEHMET FAT H ASLAN - Ad yaman n Kahta ilçesinde bir kifli, y llarca biriktirdi i yaklafl k 5 bin tarihi eseri, ifl yerinde oluflturdu u küçük müzede sergiliyor. Atatürk Baraj Göleti k y s nda y llar önce lokanta açan Neflet Akel, baraj n su seviyesinin yükselip düflmesi neticesinde ortaya ç kan tarihi eserleri toplayarak, Ad yaman Müzesi yetkililerine teslim etti. Zamanla yetkililerle inceledi i eserlere karfl merak ve sevgi duymaya bafllayan Akel, tarihi eser koleksiyonu kurmak için Ad yaman Müze Müdürlü ü arac l yla Kültür ve Turizm Bakanl ndan gerekli izinleri ald. Çevredeki köylerden 2004 y l ndan itibaren tarihi eser toplamaya bafllayan Akel, yaklafl k 5 bin eserden oluflan koleksiyonunu, ifl yerinde bir odada oluflturdu u küçük müzede yerli ve yabanc turistlere sergiliyor. Akel, AA muhabirine yapt aç klamada, tarihi eserlere olan merak n n baraj göleti kenar na lokanta açt ktan sonra bafllad n söyledi. Tarihi eserlere olan sevgisinin zamanla hobiye dönüfltü ünü belirten Akel, Atatürk Baraj n n su seviyesinin yükselip düflmesi sonras nda bir tak m yerlerde tarihi eserler TRABZON - MELTEM YILMAZ - Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, Karadeniz in ve özellikle Trabzon un son y llarda turizmden önemli pay ald n söyledi. Trabzon u ziyaret eden turist say s nda son y llarda art fl yafland n belirten Öz, Trabzon u 2013 te ziyaret eden turist say s 2 milyon 700 bin civar ndayd. Bu y l n ilk dört ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yaklafl k yüzde 18 lik art fl oldu. Kruvaziyer turizm konusunda da yüzde 35 lere varan art fl söz konusu. Turizm konusundaki di er geliflmelerle bu rakam n daha da artmas n planl yoruz dedi. Öz, kamu olarak turizm altyap s n gelifltirecek çal flmalar yapt klar n ifade ederek, Trabzon ulafl mda s k nt s olmayan bir kent. Yeflil Yol projesiyle turizm aç s ndan önem arz eden yayla ba lant lar m z, do al ortama uygun yaparak turizm destinasyonumuzu gelifltirmeye çal fl yoruz. Havaliman m z çok etkin çal fl yor. kinci pistle ilgili de proje çal flmalar m z devam ediyor diye konufltu. Turizm altyap s n güçlendirmek için mevcut kültür de erlerini de restore ettiklerini vurgulayan Öz, flöyle dedi: Mevcut de erlerimizi restore ederek turizmin hizmetine sunma konusunda önemli çal flmalar yap yoruz. Bunun d fl nda do al ortamlar m- z gelifltirme konusunda da çal flmalar yap yoruz. Ortahisar n restorasyonu ile ilgili genifl bir çal flma oluflturuldu. Kentte mevcut tarihi konaklar n, camilerin, manast rlar n da restorasyon ihalelerini yapt k ve k sa sürede onlarla ilgili çal flmalara bafllayaca z. Öz, Sümela Manast r n n da restorasyon ihalesini en k sa sürede gerçeklefltireceklerini kaydederek, flöyle devam etti: ortaya ç kmaya bafllad. Müze müdürlü ü yetkililerini durumdan haberdar ettik. Müze için tarihi eserleri toplamaya bafllay nca bende tarihi eser sevgisi olufltu dedi. fl yerinin bulundu u bölgede ve çevredeki köylerde çok say da tarihi eser bulundu unu ifade eden Akel, ilk etapta tafltan tarihi eser sat n ald n, daha sonra bunu çeflitlendirdi ini kaydetti. - Hayalim büyük bir müze oluflturmak Bugüne kadar toplad eserlere yüklü miktarda para harcad n belirten Akel, maddi durumu el verdi i sürece tarihi eser toplayaca n söyledi. Tarihi eserleri müze müdürlü ünde kay t alt na ald klar n vurgulayan Akel, flöyle konufltu: Tarihi eserlerle ilgili ruhsat ald m. fiu anda yaklafl k 5 bin parça tarihi esere sahibim. Komagene Krall ve Eski Samsat dönemi ile Roma, Bizans Y llarca önemli bir eksiklik olan bu konuda da ad m atmay hedefliyoruz. Bunun d fl nda Uzungöl önemli turizm destinasyonlar m zdan. Burada hem Yeflil Yol projesiyle ilgili çal flmalar hem de gölün çevresinin düzenlenmesi ve kontrol edilebilir flekilde yap lmas yla ilgili çal flmalar devam ediyor. ve Hitit dönemlerine ait eserler bulunuyor. Hitit, Roma ve Bizans dönemine ait alt n paralar var. Benim için bunlar n maddi de il ama manevi de eri çok yüksek. Ben bunlara afl k oldum. Hayalim büyük bir müze oluflturmak. nflallah o da olur. Ad yaman a gelen turistleri lokantas nda a rlad n dile getiren Akel, eserleri sergiledi i odan n dar olmas na ra men turistlerin ilgi gösterdi ini sözlerine ekledi. (AA) Tarihi mekanlar turizmle canlan yor Trabzon da turizm altyap s n güçlendirmek için mevcut tarihi ve kültürel de erlerin restore edilerek turizmin hizmetine sunulmas konusunda çal flmalar yap ld bildirildi. Uzungöl ün koruma amaçl imar plan da onayland. Bundan sonraki süreçte Uzungöl de imar kirlili i ve kontrolsüz turizme izin vermeyece iz. Uzungöl de bir di er eksikli in kongre ve kültür merkezi oldu una dikkati çeken Öz, Bu eksikli i k sa sürede tamamlamak için çal flmalara bafllad k. Uzungöl imar plan n n içerisinde kültür ve kongre merkezinin de yeri ayr lm fl ifadelerini kulland. Öz, çevredeki di er kültür yerleriyle ilgili de çal flma yapt klar n anlatarak, Sera Gölü ile ilgili çal flmalar m z var. Proje aflamas tamamland, art k uygulama aflamas na geçildi. fiehir içinde de benzer çal flmalar devam ediyor. Ulafl m, altyap ve kültür de erlerimizin restorasyonu aç s ndan çal flmalar yaparak tarihi mekanlar m z turizmle canland rmay hedefliyoruz dedi. Vali Öz, bu kapsamda özel sektöre de ifl düfltü ünü belirterek, Konaklama ve di er hizmet sektöründe belli bir kapasiteyi yakalad k ama yeni yat r mlara ihtiyac m z var. Turizmde h zl gidiyoruz ve altyap m z da buna uydurmam z gerekiyor. Trabzon da turizmi gelifltirmek için el birli i ile gayret gösterece iz diye konufltu. (AA) Hoflgörü Kenti Hatay a yeni arkeoloji müzesi HATAY (AA) - T urizm Haftas etkinliklerinin kapan fl kokteyli, eserleri yerlefltirme çal flmalar devam eden ve mozaik sergileme alan yla dünyan n en büyük müzesi olma özelli ini tafl d bildirilen Hatay Arkeoloji Müzesi nde yap ld. Eski Arkeoloji Müzesi ndeki eserlerin büyük k sm n n tafl nd ve yerlefltirildi i, Üça z Ma aras ile Tell Tayinat ve Aççana höyüklerinin benzerlerinin yap ld müzedeki tamamlanan bölümler konuklara gezdirildi. Müzede, milattan önce 45 bin y l ndan günümüze kadar yaflanan de iflim teknoloji kullan m yla ziyarete gelenlere anlat ld. Hatay daki Tayinat Höyü ü nde 2012 y l nda Toronto Üniversitesi nden Prof. Dr. Timothy Harrison baflkanl nda yap lan kaz çal flmas nda bulunan, bir elinde m zrak bir elinde baflak tutan ve M.Ö 9. yüzy lda Tayinat ta hüküm süren Kral Suppiluliuma ya ait 1,5 metre yüksekli indeki heykel ziyaretçilerden büyük be eni toplad Sakall, bukleli saçl, kollar nda özel birtak m bileklikler olan heykel, gözlerinin belirginli iyle de görenleri flafl rt yor. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, etkinli e kat lanlarla müzedeki tamamlanan bölümleri gezerek, eserlerle ve yap lan çal flmalarla ilgili Hatay Arkeoloji Müzesi teflhir ve tanzim iflinden sorumlu restoratör Celalettin Küçük ten bilgi ald. - 5 bin metrekarelik mozaik sergileme alan Vali Lekesiz, müzedeki baz bölümlerdeki incelemelerinin ard ndan yapt konuflmada, eski müzede yer darl nedeniyle eserlerin bir k sm n n sergilenebildi ini kaydetti. Müzenin yüzde 65 inin tamamlanarak haz r hale geldi ini vurgulayan Lekesiz, buran n mozaik sergilenme alan n n büyüklü ü aç s ndan dünyan n en büyük mozaik müzesi olaca n söyledi. Mozaiklerin bir k sm n n da uygun olmayan flartlarda depolarda muhafaza edildi ini aktaran Lekesiz, Bu müzemizde bugün itibariyle dünyan n en büyük mozaik sergileme kapasitesi alan oluflacak. 5 bin metrekare mozaik sergileme alan oluflacak. fiu an afla yukar 971 metre kare mozaik sergileniyor. Ayr ca, eski müzemizde olanlar, depolardakiler ve toprak alt ndakiler de ç kar larak sergilenecek diye konufltu. Lekesiz, bu müzenin sadece ilin de il Türkiye nin turizm ve kültürel de erini art raca n da sözlerine ekledi. Müze Müdürü Nilüfer Sezgin de sergilenecek eserler içerisinde flimdiye kadar hiç görülmeyenlerin ço unlukta oldu unu söyledi. Henüz eserlerin hepsinin tafl nmad n, ifllemlerin devam etti ini ifade eden Sezgin, fiu anda halihaz rda teflhirini tamamlad m z 971 metrekare moza imiz var. Bir önceki müzemizde 800 metrekareydi. Müzemiz tamamland nda belki 5 bin metrekarelere ç kacak mozaik sergilemesini düflünüyoruz dedi. Müzedeki gezinin ard ndan kat l mc lar üç semavi dinin temsilcilerinden oluflan Antakya Medeniyetler Korusu nun konserini izledi.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Türkiye nin en iyi solisti Bursa Anadolu K z Lisesi'nden BURSA (CHA) B u y l 17. si gerçeklefltirilen liseler aras müzik yar flmas nda kat lan Bursa Anadolu K z Lisesi solisti Nisanur Kömcü, en iyi k z solist dal nda birincilik ödülü ald. Türkiye nin dört bir yan ndan binlerce liseli gencin kat ld 17. liseler aras müzik yar flmas n n finali stanbul da gerçeklefltirildi. Finalde Bursa y temsil eden Anadolu K z Lisesi solisti Nisanur Kömcü, en iyi k z solist dal nda birincilik ödülüne lay k görüldü. Ödül töreninde büyük heyecan yaflayan Anadolu K z Lisesi ö rencileri sevinçlerini arkadafllar yla paylaflt. Türkiye genelinde yap lan yar flmaya icra dal nda 378 lise, beste dal nda ise 33 lise müracaat etti. Çeflitli kentlerde yap lan elemeler neticesinde beste dal nda 7, icra dal nda 36 lise finallere kalma baflar s gösterdi. stanbul da gerçeklefltirilen finalde icra, beste, enstrüman, sahne flovu, orkestra, en iyi erkek ve en iyi k z solist dallar nda ödüller sahiplerini buldu. Yar flmada Bursa y temsil eden Bursa Anadolu K z Lisesi en iyi solist dal nda birinci olma baflar s gösterdi. Bursa Tekstil Sanayi Müzesi Avrupa'n n en iyileri aras nda BURSA (CHA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Türkiye nin ilk tekstil sanayi müzesi olan Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Avrupa n n en iyi müzeleri aras na girdi. Y lda 60 bini aflk n ziyaretçiyi a rlayan Bursa Tekstil Sanayi Müzesi, dünyan n, müzecilik alan ndaki en prestijli ödüllerinden biri olan Micheletti yar flmas nda Avrupa n n en iyi 9 müzesi aras nda gösterildi. A vrupa Müze Akademisi (EMA) taraf ndan her y l gerçeklefltirilen ve müzecilik alan nda dünyan n en prestijli ödüllerinden biri olan Micheletti ödül töreni ve sempozyumu, skoçya n n tarihi kenti Glasgov da gerçeklefltirildi. Törene Bursa Büyükflehir Belediyesi ad na, Kültür ve Sosyal fller Daire Baflkan Aziz Elbas ve Baflkan Kültür Sanat Dan flman ve EMA Türkiye Temsilcisi Ahmet Erdönmez kat ld. Törenin aç l fl nda konuflan EMA Baflkan Massimo Negri, Micheletti ödül töreninin 2013 y l nda Bursa da gerçeklefltirildi ini hat rlatt. Negri, "Hem organizasyon kabiliyeti hem de misafirperverlik bak m ndan Avrupal temsilciler ad na Bursa ya özel olarak teflekkür ediyorum. Bekledi imizin ötesinde güzel bir organizasyon gerçeklefltirdik. Baflka kentlere de örnek olmas n diliyorum." dedi. "20 Yüzy l n Miras n 21. Yüzy l Müze Ziyaretçisine Aktarma" temas üzerine gerçeklefltirilen sempozyuma kat lan Avrupa müzecilik uzmanlar, 21. yüzy lda müzecilik nas l olmal, müzecilikte yeni geliflmeler, ekonomik kriz ve müzeler, dijital sistemlerin müzecilikte kullan m, müzelerin iyi iflletilmesi ve yerel yönetimlerin müzecili e bak fl konular nda sunumlar yapt lar. Sempozyumun ard ndan Avrupa Müze Akademisi nin (EMA) yönetim kurulu toplant s da yap ld. Toplant ya, EMA sinem Sabotaj "Tehlikeli Takip" filminde polislerin hayat n gerçekçi ve cesurca perdeye aktarmas yla ünlenen yönetmen David Ayer'in son filmi "Sabotaj"da, "beyazperde efsanesi" Arnold Schwarzenegger kamera karfl s na geçti. Schwarzenegger' n yan s ra Sam Worthington, Olivia Williams ile Terrence Howard' n oynad filmin senaryosunu yönetmen Ayer, Skip Woods ile birlikte yazd. Gerilim aksiyon sevenleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen ABD yap m filmde, uyuflturucu bask n yapan özel timin maceralar aktar l yor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Son Üç Gün Filmde, baflrollerde Costner'a Amber Heard, Hailee Steinfeld ve Connie Nielsen efllik etti. Çekimleri Paris'te gerçeklefltirilen filmin hikayesi flöyle gelifliyor: "Tehlikeli gizli servis ajan Ethan Runner (Kevin Costner) yakaland ölümcül hastal k nedeniyle eski efli ve k z yla daha s cak bir iliflki kurmaya çal flmaktad r. Bu arada tamamlamas gereken son bir görev vard r. Bu görev onun yaflamas için son bir flanst r fakat karfl s nda az l teröristler ve zorlu bir yol vard r." Türkiye Temsilcisi ve Bursa Büyükflehir Belediyesi Kültür Sanat Dan flman Ahmet Erdönmez de kat ld. EMA yönetimi, 2015 y - l ndaki sempozyum ve ödül töreninin; talya, Makedonya veya Yunanistan da yap lmas n kararlaflt rd. Ard ndan yar flma de erlendirmesine geçildi. Avrupa genelinden yar flmaya kat lan 30 u aflk n müzeye iliflkin veriler son kez ele al nd. Yar flma Seçici Kurulu, kat lan müzeler aras ndan Avrupa n n en iyi 9 müzesini belirledi. Ard ndan da, dünyan n en prestijli ödüllerinden olan Micheletti ve DASA ödüllerini belirlemek üzere bu müzelere iliflkin sunumlar kat l mc lara sunuldu. Avrupa n n en iyi 9 müzesi aras na seçilen Bursa Tekstil Sanayi Müzesi ne iliflkin sunumu, Bursa Büyükflehir Belediye Baflkanl Kültür Sanat Dan flman ve Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilcisi Ahmet Erdönmez yapt. Atatürk ün talimat yla kurulan ve aç l fl da bizzat Atatürk taraf ndan yap lan tarihi Merinos Fabrikas n n sosyal ve ekonomik yönlerini anlatan Erdönmez, kent ve ülke için bu denli önemli bir yap n n endüstri miras olarak yeniden dizayn edildi ini ve müze olarak yaflat ld n söyledi. Erdönmez ayr ca, Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi nin sadece Bursa ve Türkiye nin de il, Avrupa da endüstriyel miras n korunmas na önemli bir katk oldu unu söyledi. Avrupa n n en iyi 9 müzesi olarak gösterilen; Hollanda dan Museum Boerhaave ve Museum Voor Jutters, Romanya dan National Museum of Naturaly History, talya dan Museo Delle Scienze, Almanya dan Haus Der Berge, Zieleipark Mildenburg, FC Bayern Erlebniswelt ve Museum Bayerisches Vogtland, Çek Cumhuriyeti nden National Techinal, Türkiye den Bursa Tekstil Sanayi Müzesi, Norveç ten National Petroleum, spanya dan Cal Trepat Museu, Belçika dan Kazerne Dossin, Lüksemburg dan The Bitter Years ve The Family of Man ad na yap - lan sunumlar n tamamlanmas n n ard ndan jüri karar n aç klad. Buna göre, Micheletti ödülü talya Bilim Müzesi nin olurken, DASA ödülü ise Norveç ten Ulusal Petrol Müzesi ne gitti. nkara 10. Köy Teyatora Tiyatronun temsilcisi Dionysos'un yaflad 10. Köy e yollar düflen bir ö retmen ve bir tiyatro kumpanyas, burada garip durumlar n oldu unu ve köylülerin garip konuflmalar yapt klar n fark ederler. Çünkü bu köyde henüz yalan keflfedilmemifldir. Yaln zca ak llar ndan ya da kalplerinden ne geçiyorsa onu söylemektedirler. Ö retmen, köy okulunda göreve bafllarken, kumpanya elemanlar da Dionysos ad na canland rmak istedikleri bir gösterimi ahaliye kabul ettirmek isterler. Öteki Kad n "The Notebook", "Unhook the Stars", "Face Off", "My Sister's Keeper" filmlerinin yönetmeni Nick Cassavetes'in yönetti i "Öteki Kad n/the Other Women" izleyiciyle buluflacak. Senaryosunu Melissa Stack' n kaleme ald filmde, Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton ile Don Johnson rol ald. Komedi türündeki filmde, sevgilisi Mark' n evli oldu unu ö renen Carly'nin yaflad klar anlat l yor.

13 Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle Belediyesi, kad na yönelik fliddeti do- uran ve pekifltiren olumsuz tutum ve davran fllar n ortadan kald r lmas amac yla, toplumsal cinsiyet eflitli i ve kad na yönelik fliddet konular nda toplumsal fark ndal k yaratmak ve zihinsel dönüflüm sa lamay hedefleyen, Suskunlu un Ç l projesiyle kad nlara yard m elini uzatt. E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Hasan Ali Yücel lkokulu ö rencileri makam nda a rlad. Baflkan Demirel, bir ö rencinin Görev sürenizde hangi hizmetleri yapt n z yönündeki sorusu üzerine flunlar söyledi: Bildi iniz gibi 30 Mart tarihinde halk n teveccühüyle yeniden belediye baflkan seçildim tarihlerini kapsayan belediye baflkanl m döneminde birçok hizmet yapt m. Atakent Tesisleri, Kent Konseyi Binas, Tu ra Park, Göktürk Aile Yaflam ve E itim Merkezi, Ziya Gökalp Tesisleri, Emekliler Kona, Türk Beyleri Kent Meydan, Korkut Ata P rojenin tan t m toplant s, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB) Sosyal Tesisleri nde yap ld. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Baflbakanl k Hazine Müsteflarl Merkezi Finans ve hale Birimi (CFCU), Hacettepe Üniversitesi ve Sosyoloji Derne i taraf ndan yürütülen projeye, sosyal sorumluluk projeleriyle ad ndan s kça söz ettiren Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da destek verdi. Yenimahalle Belediyesi nin proje orta oldu u toplant ya, Yenimahalle Kaymakam Mustafa Dündar, Kongre ve Kültür Merkezi gibi birçok tesis infla edip hizmete açt k. 110 park 715 bin mç yeni yeflil kazand rd k. Yeni yollar, yeni kald r mlar yapt k. htiyaç sahiplerinin yararland aflevimizi kurduk. Sosyal kültürel sanatsal birçok proje gerçeklefltirdik. Ö renciler Demirel e, kendileri için neler yap ld n ve önümüzde süreçte neler yap laca n da sordular. Demirel de, çocuklar n her yönüyle geliflimine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, 3-6 yafl aras çocuklar için krefller infla ettik. E itim gördü ünüz okullar m z n çeflitli ihtiyaçlar n karfl lad k, eksiklerini giderdik. Ö rencilerimize çeflitli kategorilerde kitaplar hediye ettik. Kent Konseyimiz bünyesinde Çocuk Meclisi ni kurduk. 2 bin aktif üyesi ile faaliyet gösteren Çocuk ve Gençlik Meclisimizle birçok faaliyet gerçeklefltirdik. Baflar l ö rencilerimiz için kamplar düzenliyoruz. Yine sizlerin vakitlerini en güzel CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin: Kazan Kaymakam Veysel Beyru, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A.Murat Tuncer, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve akademisyenler de kat ld. Projenin aç l fl nda konuflma yapan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türkiye de kad na yönelik fliddetin her geçen gün yayg nlaflt na de inerek, bu sorunun toplumsal yara haline gelmeye bafllad na vurgu yapt. Kad - na yönelik fliddetin Türkiye ad na utanç verici oldu unu kaydeden Baflkan Yaflar, fiiddete maruz kalan, ezilen, kiflili i yok edilmek istenen, bask alt nda tutulan kad nlar m - z n bir hukuk devletinde haklar n n en üst düzeyde korunmas gerekir. Bu, demokrasinin en önemli temelidir dedi. Sosyoloji Derne i Onursal Baflkan Prof. Dr. Birsen Gökçe de proje hakk nda bilgi vererek okuma yazma ve ihtiyaç duyulan kurslar n da bu proje içerisinde oldu unu söyledi. Çeflitli yafl gruplar na, e itim ve daha güzel bir yaflam için seminerler düzenlendiklerini belirten Gökçe, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a teflekkürlerini sunarak, Bu tür etkinliklerde Fethi Yaflar ad n s k s k duyuyoruz. Keflke tüm Belediye Baflkanlar sizin gibi olsa. Hayata geçirdi iniz ve destek oldu unuz tüm faaliyetleri takip ediyoruz dedi. Ö renciler sordu Demirel cevaplad Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz flekilde de erlendirebilecekleri parklar ve tesisler yapt k. Bu hizmet dönemimizde yine okullar m za deste e devam edece iz. Yeni parklar, sosyal ve kültürel tesisler yapaca z diye konufltu. Kutlanacak bas n özgürlü ü yok S por Genel Müdürlü ü öncülü ünde Konya da organize edilen Uluslararas Rumi Çocuk Spor Oyunlar bünyesinde yap lan Tekvando müsabakalar sona erdi. Y ld z Erkekler Kategorisinde 37 kiloda Türkiye yi temsil eden Özel Bat kent D ünya Bas n Özgürlü ü gününe iliflkin bir aç klama yapan CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, Freedom House kuruluflu taraf ndan yay nlanan 2013 y l bas n özgür ülkeler aras nda Türkiye nin yar özgür bas ndan, bas n özgür olmayan ülkeler aras na girmifl olmas n üzüntüyle karfl - lad n söyledi. ABD merkezli sivil toplum kuruluflu Freedom House taraf ndan yay nlanan raporda Türkiye nin 15 y ld r ilk defa bas n özgür olmayan ülkeler aras na girdi ini ve 197 ülke aras ndan 137. s raya geriledi ini kaydeden Perçin, ktidar n yaratt yandafl medya anlay fl, gazetecileri mesle ini yapmaz, yapamaz hale getirmifltir. Halk n haber alma kaynaklar n kurutmaya çal - flan iktidar, ülkemizi hukuk, adalet ve demokraside gerilere düflürdü ü gibi bas - n m z da kendine ba layarak ifade özgürlü üne baltay vurmufltur. Söz geçiremedikleri gazetecileri ya istifaya zorlam fl, ya iflten att rm fl ya meydanlarda kabaday l kla gözda vermifl ya da tutsak etmifltir. Halen cezaevlerinde 44 tutuklu gazeteci bulunuyor. Bu ülkemizin utanc d r. Tüm bu flartlar alt nda mesle ini icra etmeye yönelik mücadele veren bas n m z n de erli temsilcilerinin Dünya Bas n Özgürlü ü gününü kutluyorum. CHP olarak halk m z n gerçekleri ve do rular ö renebilmesi için daima yanlar nda olaca m z bilmelerini istiyorum. Bas n hürdür, susturulamaz. aç klamalar nda bulundu. Perçin, Gezi Olaylar ve Aral k operasyonlar n n, iktidar n bas na uygulad sansürün en bariz örnekler oldu unu ve bunun raporda önemli bir etkisinin oldu una inand - n söyledi. Perçin ayr ca bas n n, Freedom House un yay nlad raporu yay nlayamayacak hale getirildi ine de vurgu yapt. Samanyolu ö rencisi dünya ikincisi oldu Samanyolu lkö retim ö rencisi Emre Altun ikinci olmay baflard. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu nda yap lan organizasyona Almanya, K rg zistan, Bosna Hersek, Belarus, spanya, Türkiye ve Konya tak mlar n n 5 bayan ve 5 erkek sporcu ile temsil edildi i müsabakalara toplam 67 sporcu kat ld. Bayan ve erkek kategorilerinde birincili i Almanya kazand. ANKARA/13 Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Gazeteci-Araflt rmac -Yazar ÜÇ AYLARI SON FIRSAT OLARAK GÖRMEK Her fleyin ve zaman n gerçek sahibi Yüce Allah, yap lan yanl fl n telafisi amac yla do ruyu göstererek y l n her gününe yay lan bereketli bir takvim(hicri-kameri Takvim) uygulamas yla oruç, zekât ve hac gibi mühim ibadetlerin eda edilmesine bir ölçü tayin etmifltir. Vahyin insan flekline dönüflmüfl formu, Kur'an n canl müfessiri Hz. Peygamber'in(sav) yukar daki ayet ile ilgili flu aç klamas önem arz etmektedir: " flte zaman, hakikaten Allah' n semalar ve yeri yaratt günkü durumu gibi devre girdi. Sene on iki ayd r. Bunlardan dördü haramd r ki, üçü peflpefle (Zilkade, Zilhicce, Muharrem) di eri de "RECEBay d r. nsan, özünden uzaklafl p de erini kaybedince akl n kapsama alan ndan uzaklaflarak her türlü yozlaflmaya, tahrifata imza atabilir. Miladî 6. as r Arap co rafyas manevi bir buhran geçirmekteydi. Ç karlar için zamanla oynayarak erteleme(nesi') yoluyla aylarda tahrifat yapan cahillerin yapt yanl fla dikkatleri çeken Yüce Allah Kur an n Tevbe Suresinde flöyle buyurmaktad r: Gökleri ve yeri yaratt günde Allah' n yaz s na göre Allah kat nda aylar n say s on iki olup, bunlardan dördü haram (hürmetli) aylard r. flte bu dosdo ru hesap (nizam)'d r." slam Ümmetine ithal edilen flu an kullan mda olan Grogeryen Takvimin ocakla bafllay p aral k ile biten ay isimlerini bilmeyen yoktur herhalde. Kur an n 12 dedi i ay isimlerini ise biliyor muyuz? Tevbe Suresinde say lar belirtilip isimleri zikredilmeyen aylar flöyledir; Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Receb, fia'ban, Ramazan, fievval, Zilkade, Zilhicce Haram aylarda tutulan oruçlar n faziletiyle ilgili Hüccetul slam mam- Gazzâlî flöyle demifltir; "Bu aylarda tutulan bir gün oruç di er aylardaki otuz günlük oruçtan faziletlidir. Ramazan- flerifteki tutulan bir günlük oruç ise haram aylar nda tutulan otuz günlük oruçtan makbuldur. Nebiler nebisi H.Muhammed (sav) Efendimizin diliyle; "Receb Allah' n, fia'ban benim, Ramazan ümmetimin ay d r" Peygamber Efendimiz sav in üç aylar ile ilgili duas n özellikle bu aylarda tekrar edelim; Allah' m Receb ve fia'ban hakk m z da mübarek k l ve bizi Ramazan'a kavufltur." Gönüller Sultan Peygamber Efendimiz (sav), Receb ay nda bazan oruç tutar bazan tutmazd. Bazan orucu uzat r bazan da iftar ederdi. Receb in tamam nda oruç tutmaktan kaç n rd. Receb ay nda Regâib ve sra (mi'rac) gibi iki mübarek gece mevcuttur. Receb ay n n ilk cuma gecesi REGA B gecesidir. Regaib ise ra bet olunan k ymetli fleyler, bol bol ihsan ve çok çok feyiz anlamlar na gelir. Bu sebeple as rlard r slam âlemi mübarek olan bu geceye ehemmiyet vermifl, feyiz ve bereketinden azami olarak istifadeye çal flm fllard r. Receb'in 27.gecesi ise sra-miraç gecesidir. Peygamberlik görevini kusursuz ve eksiksiz yerine getiren Hz. Peygamber(sav), amcas Ebu Talib'i ve vefakâr-cefakâr efli Hz. Hatice'yi kaybetmesiyle teselliye ihtiyaç duydu u Hüzün Y l nda Yüce Allah n özel ikramlar na ve hediyelerine ulaflmak amac yla Mekke'den Kudüs'e ve oradan semalara bu gecede yolculuk etmifltir. K ld n namaz son namaz n olarak k l diyen Hz. Muhammed(sav) in bu tavsiyesini dikkate alarak içinde bulundu umuz bu üç aylar da hayat m z n son f rsat bilip hakk yla de erlendirmemiz gerekmektedir. Kullu atin karib s rr nca her gelecek yak n oldu undan dolay her an ölüm mele- iyle buluflabiliriz. Dünya bizi terk etmeden evvel izzetle ve flerefle dünyan n fena ve fani yüzündeki günahlar ve isyanlar terk etmek dile iyle Recep ve fiaban ay n z tebrik eder, Ümmet-i Muhammedin(sav)ay olanramazan a huzur ve afiyet içinde ulaflman z Yüce Allah tan niyaz ederim.

14 ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir ortaokulda eğitimde başarıyı arttırmak için okulun merdivenleri, sınıfların isimleri, koridorlar, duvarlar ders notlarıyla süslendi. Yakutiye ilçesindeki Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Selami Topaloğlu, AAmuhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerin bilinç altına kolay soru çözümleme tekniklerini yerleştirmek olduğunu söyledi. Okulun duvarlarını tarih, merdivenlerini ise bilgisayar, matematik, spor ve tarihi bilgilerle süslediklerini belirten Topaloğlu, "Öğrencilere eğitimi sevdirerek, onların okuma azmini artırarak ve öğrendiklerini merak edip derslerinde gördükleri konuları araştırmalarını sağlayarak başarılı olmalarını hedefledik" dedi. Topaloğlu, okullarına konum itibarıyla kenar semtlerde oturan ailelerin çocuklarının geldiğini ifade ederek, "Öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek okuldaki eğitim çıtasını ve başarı oranını nasıl artıracağımızı düşündük. Ortak akılla okulun tamamını şifrelerle donatma Onaysız program uygulayan özel okullara inceleme ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlıktan onay almadan çeşitli adlar altında uluslararası programlar uygulayan özel okullar hakkında maarif müfettişlerince inceleme başlatılmasını istedi. Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, onay alınmadan uygulanan uluslararası programları reklam ve ilanlarında kullanarak mevzuata aykırı fikri çıktı. Bizde okulun merdivenlerinden duvarlarına kadar her tarafa öğrendikleri derslerin püf noktalarının zihinlerinde kalması amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Bu uygulama aynı zamanda çocukların hazır cevap verme yeteneğini de artırıyor. Zaten bu uygulamanın ardından çocukların çevreyle olan sosyal ilişkileri de değişti. Çocukların derslere olan ilgisi arttı" diye konuştu. Tarihe damga vuran savaşların tarihlerini, Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarını merdivenlere yazdıklarını anımsatan Topaloğlu, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın geleceğini bu merdivenlere yazdık. Onlar bu şifrelere bakıp zihinlerinde derslerde gördükleri soruların kolay çözümlerini ezberliyor. Okulun her yerinde bir sözlük gibi karşılarına çıkacak bilgilerle eğitime dört elle sarılıyorlar. Tarihle ilgili bir soru sorunca çocuklar hiç takılmadan cevabını veriyor. 10 dersli 3 katlı okulumuzdaki sınıflara Fatih Sultan Mehmet, Barış Manço, HamzaYerlikaya gibi hem tarih hem sanat hem de spor dünyasına isimini yazdıran kişilerin adları verildi. Öğrenci MehmetAkif Ersoy'un hayatını kim olduğunu derste öğreniyor ve sınıfa da MehmetAkif Ersoy'un isminin verildiğini görünce, bu kez gidip o kişiyi araştırıyor. Hayatını, kim olduğunu daha farklı anlıyor." Topaloğlu, okulun dışına Erzurum'un tarihi eserlerini çizdirdiklerini, bu sayede öğrencilerin tarihle iç içe olma fırsatı bulduğunu belirterek, "Çocuklara resimleri çizili eserleri sorup tarihi hakkında bilgi alınca hemen yanıtını veriyorlar. Kitaba çevirdiğimiz okulumuzun merdivenleri, duvarları, koridorları, çocuklarımıza artı değerler kattı. Üstelik bu onların sosyalleşmesini birbirleriyle çevreleri ile olan ilişkilerini de değiştirdi. Okulumuzda spor ve sosyal etkinliklere katılım arttı. Mesela bir öğrencimiz şiir yarışmasına hazırlanıyor. Onun da başarılı olacağına çok inanıyoruz. Tabii bunları yaparken İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Valimizin de katkıları çok büyük oldu. Çocuklarımızın başarılı olması için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. davranan okullar hakkında yasal işlem yapılması gerektiği belirtildi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıda, bakanlığa ulaşan bilgi ve duyumlardan, bazı özel okulların bakanlıktan onay almadan çeşitli adlar altında uluslararası programları uyguladıkları ve bu durumu ilan ve reklamlarında kullandıklarının anlaşıldığı ifade edildi. Yazıda, 5580 Geleceklerinin şifreleri merdivenlerde saklı sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun'da yer alan "özel öğretim kurumlarının yönetmelikleriyle öğretim programının Bakanlıkça incelenip onanmış olması" hükmüyle "Bu kurumlarda öğretim programları, eğitim-öğretim faaliyetleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler, kurum yönetimince hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan esaslara göre yürütülür" hükümleri hatırlatıldı. BAŞKENT TİCARET REHBERİ Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 İskitler/Ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: Şube: İvedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vakıf Çarşısı No. 22/A-1 Ulus/ANKARA Tel: Şube: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Tel: Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 İvedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 IFFHS ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' sıralaması İSTANBUL (AA) Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' nisan ayı değerlendirmesinde Trabzonspor, 30. sırada yer aldı. IFFHS'nin, kulüplerin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda oynadığı maçları baz alarak yaptığı değerlendirmede, 1 Mayıs 2013 ile 30 Nisan 2014 tarihleri arasındaki son bir yıllık süreyi kapsayan rapor açıklandı. Değerlendirmede, en üst sırada yer alan Türk takımı Trabzonspor oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarla puanını yükselten bordo-mavililer, nisan ayı raporunda 192,50 puanla 30. oldu. Galatasaray, 135 puanla 93, bu sezon Avrupa'da mücadele edemeyen Spor Toto Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe ise 103,50 puanla 163. sırada yer aldı. Beşiktaş ise ilk 200 takım içine giremedi. IFFHS'nin ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde Alman ekibi Bayern Münih 354 puanla zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih'i 337 puanla Real Madrid, 315 puanla da Arda Turan'ın formasını giydiği Atletico Madrid izliyor. "Engelliler karateyle öz güven kazanıyor" SPOR GÜNLÜK SİYASİ GAZETE /15 TOKAT (AA) Tokat'ta "Sporda Engelleri Kaldırıyoruz Projesi" kapsamında açılan karate kursuna aralarında bedensel ve işitme engellilerin de bulunduğu 61 çocuk katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca desteklenen "Sporda Engelleri Kaldırıyoruz Projesi" çerçevesinde Tokat'ta bir süre önce açılan karate kursu devam ediyor. Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli karate antrenörü Abdurrahman Acar'ın nezaretinde Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda verilen kursa, aralarında 3 işitme engelli, bir otistik ve 7 bedensel engelli bireyin de bulunduğu 61 çocuk katılıyor. Antrenör Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sporda Engelleri Kaldırıyoruz Projesi" kapsamında engelli çocukları sporla tanıştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Küçük yaştaki engelli çocuklarımızla çalışmalara başladık çünkü milli takım için altyapı oluşturuyoruz. Bedensel engelli öğrencileri milli takıma hazırlamak için bir araya toplamış olsak da asıl isteğim öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak" diye konuştu. Sporun engellilere faydasına değinen Acar, şunları kaydetti: "Buraya gelen bedensel engelli ve otistik öğrencilerimizden özellikle bazıları, kursa başladıktan sonra uzuvlarını Avrupa sporuna İspanyol damgası İSTANBUL (AA) Futbolda UEFAŞampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finali, basketbolda THYAvrupa Ligi Dörtlü Finali ve ULEBAvrupa Kupası finali ile hentbolda EHF Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde en az birer İspanyol takımı kupa mücadelesini sürdürüyor. İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ve Atletico Madrid, Devler Ligi'nde de finale yükselmeyi başardı. Milli futbolcuarda Turan'ın forma giydiği Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta da mağlubiyet yüzü görmezken, Real Madrid yalnızca yarı final rövanş karşılaşmasındaalman ekibi Borussia Dortmund'a 2-0'lık skorla yenildi. Real Madrid ileatletico Madrid arasındaki final karşılaşması, 24 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak. Devler Ligi'ne 4 takımla başlangıç yapan İspanyollarda, 1 puan toplayabilen Real Sociedad grup aşamasında havlu atarken, yarı finale kadar gelen bir başka İspanyol ekibi Barcelona, bu turdaatletico Madrid'e elenmekten kurtulamamıştı. İspanyol ekipleri, UEFAAvrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'ne benzer başarılı bir görüntü çizdi. Sevilla, Avrupa futbolunun iki numaralı kupasında finale yükselirken, Valencia ve Real Betis de kupa boyunca başarılı bir grafik çizdi. İkinci turda Real Betis'i turnuvanın dışına iten Valencia, yarı finalde uzatma dakikalarında gelen golle Sevilla'ya boyun eğmekten kurtulamadı. Valencia ile üst üste ikinci sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalan Portekiz temsilcisi Benfica arasındaki kupa mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü İtalya'nın Torino şehrinde yapılacak. Avrupa basketbolunda İspanyol ekiplerinin son yıllardaki başarılı performansı devam etti. İspanyol temsilcileri, THYAvrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid ve Barcelona olmak üzere iki takımla mücadele edecek yılından bu yana aralıksız olarak en az bir takımla Dörtlü Final'de boy gösteren İspanyollar, bu yıl İtalya'nın Milano kentinde Mayıs tarihlerinde yapılacak turnuvada daha iyi kullanmaya başladı çünkü çalışmalar sonucu öğrencilerimizin kolu ve bacağı kuvvet kazanıyor, elastikiyet (esneklik) kazanıyor. Bu durum da çocuğumuza öz güven veriyor. Otistik öğrencilerimizde ise büyük bir dikkat dağınıklığı ve hırçınlık söz konusu. Bu hırçınlık, karate teknikleriyle tamamen kayboluyor, uysal bir çocuk oluyor ve kendine olan güveni yerine geliyor. Karate kursuna gelen öğrencilere ilgi göstermemiz gerekiyor, işin temelindeki püf nokta bu. İlgi gösterdiğimiz zaman engelli çocuklarımız, gösterdiğimiz teknikler doğrultusunda çalışarak öz güven kazanıyor ve rahatsızlıkları da bir nebze de olsa geçmiş oluyor." Otistik bir çocuğun karate kursuna başladıktan sonra ilaç kullanmayı bıraktığını belirten Acar, "Çocuğumuz otistikti, dikkat dağınıklığı sorunu vardı. Bu çocuğumuz sürekli ilaç tedavisi görüyordu. Ankara'ya kontrole gittiklerinde doktor, çocuğun iyi olduğunu görüyor ve ilaçları bırakmasını, karate sporunu yapmaya devam etmesini söylüyor. Bu çocuğumuz, hem derslerinde başarılı hale geldi hem de karatede başarılı oldu, sağlığını kazandı" ifadesini kullandı. Doğuştan bedensel engelli olan ve sağ kolunu önceden hareket ettiremeyen 13 yaşındaki Gizem Gümüş de kursun kendisi açısından faydalı olduğunu belirterek, "Eskisine nazaran kolumu daha çok kaldırabiliyorum. Buraya geldiğimde stresimi de atıyorum. Kolumun durumu nedeniyle psikolojik sorumlarım oldu. Okulda, çevremde benimle sürekli dalga geçtiler. Karate kursuna geldim, hem stresimi attım hem de kolumda değişiklikler oldu, artık daha çok kaldırabiliyorum, gözle görülür farklar oldu. Buraya geldiğim için mutluyum, kolumu artık kaldırıp indirebiliyorum" dedi. Kursa katılan 10 yaşındaki Alperen Kırcalı ise karate kursuna katılmaktan mutluluk duyduğunu ve derslerinde daha başarılı olduğunu söyledi. Kırcalı'nın annesi Reyhan Kırcalı da "Oğluma dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi konuldu. Bu hastalığın doktor kontrolü dışında çarelerini ararken spor faaliyetine gitmesini uygun bulduk, seçimimiz de karate oldu. Çok doğru bir karar verdiğimizin şu an bilincindeyiz. Alperen, geçen yıl karateye başladı, bayağı enerjisini attı, evde daha uyumlu oldu, ilacı bile kesme noktasına geldik. Doktorumuz da karate sporunu uygun buldu" diye konuştu. Oğlunun karate kursuna katılmasının ardından ders notlarının düzeldiğini, insanlarla iletişiminin arttığını ve yeni arkadaşlar edindiğini belirten Kırcalı, "Karate onun için hayatını değiştiren sosyal bir etkinlik oldu. Ailelere, çocuklarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu varsa bu hastalığı önemsemelerini ve çocuklarının karateye başlatmasını tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı. İspanyol takımları, futbol ve basketbol başta olmak üzere bu sezon Avrupa sporuna damga vuruyor. Avrupa sporunun 5 büyük kupasında 7 İspanyol temsilcisi mücadelesini mayıs ayına kadar sürdürerek, final karşılaşmalarına çıkmaya hak kazandı. Görme engelli judocuların hedefi, dünya şampiyonluğu KAYSERİ (AA) Görme Engelliler Judo Milli Takımı, 1-7 Eylül arasında ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonası hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor. Judo Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Fikret Papur, AA muhabirine, yaklaşık 40 ülkeden sporcunun katılacağı şampiyonada takım olarak birinciliği hedeflediklerini söyledi. Yoğun çalıştıklarını ve Kayseri'ye 17'si kadın, 32 sporcuyla geldiklerini belirten Papur, takımda daha önceki dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda derece yapmış sporcular yer aldığını ifade etti. İyi bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını ve Kayseri'den sonra biri yurt dışı olmak üzere 5 kamp daha yapacaklarını belirten Papur, şunları kaydetti: "Şampiyonada kadınlar ve erkeklerde 7 branş var. Her branş için ülkelerden birer sporcu çağrılıyor. Biz de en iyi olduğumuz branşlarda katılacağız. Henüz netleştirmedik ama kadın ve erkeklerde en az dörder sporcuyla dünya şampiyonasına katılacağız. 2012'de Londra'daki olimpiyatlara 6 sporcuyla katılmıştık ve 2 kadın sporcumuz ikincilik elde etmişti. ABD'deki dünya şampiyonasında alacağımız dereceler çok önemli. Çünkü 2016'da Brezilya'da düzenlenecek Paralimpik Olimpiyatları'na katılabilmemiz için kadın sporcularımızın ilk 8, erkek sporcularımızın ilk 12'ye girmesi gerekiyor. Sporcularımıza güveniyoruz ve onlardan eminiz. Dünya şampiyonluğu beklediğimiz kadın ve erkek sporcularımız var." Nisan ayında Ankara'da Judo Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini ve burada branşlarında ilk ikiye giren sporcuları Milli Takım kampına aldıklarını ifade eden Papur, Türkiye'nin adını duyurabilmek için ciddi eleme yaptıklarını vurguladı. Milli takımı 8 yıl önce kurduklarında görme engellilere ulaşmakta zorlandıklarını anlatan Papur, ailelerden destek istedi. Judonun sert spor olduğunu düşünen ailelerinin, çocuklarını bu spora yönlendirmediğini belirten Papur, "Judo, görme engellilerin en rahat yapabileceği spor dallarından biri. Çok da iyi adapte oluyorlar. Aileler, görme engelli çocuklarını korkmadan judoyla tanıştırsın. Judo sayesinde çocuklar sosyal ve fiziki açıdan kendilerini geliştirebiliyor. Ayrıca kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, topluma daha faydalı oluyor" diye konuştu. Londra Paralimpik Olimpiyatları'nda judoda gümüş madalya kazanan Nazan Akın da önce dünya, ardından olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi. Yoğun ve hırslı çalıştığını anlatan Akın, "Mindere çıktıktan sonra tek düşüncemiz, ülkemizin bayrağını dalgalandırabilmek. Ben de kafama koydum, Amerika'da ve Brezilya'da İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı dalgalandıracağım. İnşallah takım olarak Türkiye'nin adının dünyaya duyuracağız" dedi. Dünya üçüncülüğü derecesi bulunan Serdar Aydın ise Amerika'daki şampiyonada altın madalya kazanacağına inandığını dile getirdi

16 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Hizmet esnaf n aya na gidiyor Keçiören Belediyesi Zab ta Müdürlü- ü, ilçedeki esnaflar n kulland terazileri yerinde kontrol ve muayene ederek damgalamaya bafllad. G eçti imiz y l ilçede haftan n her günü kurulan semt pazarlar nda, esnaf n kulland elektronik terazileri kontrol ve muayene ederek damgalama uygulamas n hayata geçiren Keçiören Belediyesi, bu y l uygulamaya Keçiören genelindeki esnaflar da dahil etti. Hizmeti vatandafl n aya na götüren Keçiören Belediyesi zab ta ekipleri, ifl yerlerinde gerçeklefltirilen kontrol ve muayeneler sonucu uygunlu u tespit edilen terazileri damgalad ktan sonra, üzerine kontrolün yap ld na iliflkin Keçiören Belediyesi ve zab ta logolu sticker yap flt rarak al flverifl güvenilirli ini sa l yor. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, vatandafllar n al flverifl güvenli- ini sa laman n belediyenin görevleri aras nda oldu unu hat rlatarak, Belediyemizde terazi kullan - m na iliflkin veri taban oluflturarak kontrol ve denetim faaliyetlerini tüm ilçe s n rlar n kapsayacak flekilde kay t alt na ald k. Kontrol ve damgalama ifllemi biten terazilerin vatandafllar m z n kolayca görebilecekleri k s mlar na yap flt r lan sticker lar sayesinde kontrol ve denetim alt ndaki terazileri, kontrolsüz terazilerden ay rmay, böylece otokontrolün geliflmesini, tüketicinin bilinçlenmesini, esnaf m z n da zaman kaybetmemesini sa lad k dedi. Üzerinde Keçiören Belediyesi logosu tafl yan sticker lar n, ilçedeki ölçü ve tart aletlerinin güvenilirli ini simgeledi ini, uygulama sayesinde vatandafllar n gönül rahatl - yla ve huzur içerisinde al flverifl yapt klar n söyleyen Baflkan Ak, Daha önceleri, terazisini kontrole götürmek için dükkan n, iflyerini kapatarak binbir zahmetle belediye binas na götüren esnaf m z biz bu zahmetten kurtararak zaman ve ifl kayb n önledik. Bundan da büyük mutluluk duymaktay z diye konufltu. Keçiören Belediyesi Zab ta Müdürlü ü nün yapt - uygulamalar, yurtiçinden birçok belediye taraf ndan örnek al nd gibi yurtd fl nda da büyük ilgi çekiyor. Irak slam Birli i, Sudan Hartum Belediyesi, Umman Mascat Belediyesi Keçiören zab tas n n uygulamalar n kendisine örnek alan yabanc belediyelerden sadece birkaç. Dünya öykücüleri Çankaya da buluflacak M. KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER HAZRET AL D YOR K Hiddet tehlikeyi çeker. AYDINLATMA nsan n hiddetli zaman ak l, fluuruna sahip olamad zamand r. Ak lsa insan kötülükten koruyan manevi bir direksiyondur. Direksiyonunu kaybetmifl bir floför gibi, daima hiddetli an, tehlike geçirir. Bu tehlikeyi önleyecek fley, hiddetini yenmektir. Hiddetini yendi in an, ak l fluuruna sahip oldu- un zamand r. Bundan dolay Hazreti Ali hiddet tehlikeyi çeker buyurmufltur. yi yaflamak istersen, nefsine uyma AYDINLATMA. Nefse uyan helake gider. Çünkü nefis daima insanlara kötülü ü emreder. Her kötü his, nefse uymaktan do ar. Bundan dolay Yusuf Aleyhisselam bile nefsinden flikâyet etmifltir. Yusuf suresinin 53. Ayeti kerimesinde; Ben kendi nefsimi hatadan uzak saymam. Zira nefsim kötülü ü emredicidir demifltir. Bu suretle nefsin fena fleyler emretti in beyan buyurmufltur. Nefis, yalan, kibir, g ybet, flehvet, kendini yenmek, dünyay sevmek malayani konuflmak adetleri ile insanlar daima kötülü- e sevk eder. Bütün ehlullah bu kötü huylardan kurtulmaya çal fl rlar. Ancak bu kötü huylardan kurtulan, iyi huylu olabilir. Rahat yaflamak yolunu tutabilir. Bundan dolay Hazreti Ali de bu vecizesinde Rahat yaflamak istersen nefsine uyma! demifltir. Kalbin kederden boflalmas, kesenin dolu olmas ndan hay rl d r. AYDINLATMA nsan n as l zenginli i, kalp zenginli ine ba l d r. Kesenin zenginli i as l zenginlik de ildir. Kese zenginli i insanlar n h rs, tamah n art rmakla gözü doymaz bir hal al r. Daima gözü baflkas n n mal nda yaflar. Bu h rs onun kalbini güzel hislerden söndürür. Güzel hisler, ancak kalbi D: 1906 Ö: 1977 iyi hisler kuflatt zaman zuhur eder. nsan da o anda huzuru kamileye erer, rahat yaflar. Bundan dolay Hazreti Ali Kalbin kederden boflalmas kesenin dolu olmas ndan hay rl d r buyurmufltur. Çünkü kalp, kesenin dolu olmas ile rahatlamaz. Ancak iman n gelmesi ile rahatlay p, kederden uzak olur. Arkadafl n en iyisi seni hayra sevkedendir. AYDINLATMA nsan sevdi i arkadafl na ba l d r. Sevdi i arkadafl kötü ise, bu ba l - l k onu daima kötülü e sevk eder. Arkadafl iyi ise bu ba l l k onu daima iyili- e, hayra yöneltir. nsan dünyada sevdi i arkadafl ile ahrette beraberdir. O halde dünyada sevilecek, üzerinde durulacak en önemli bir mevzu insan n kiminle arkadafl oldu udur. E er arkadafl n seni hayra sevk ediyorsa, o arkadafla paha biçilmez. Çok k ymetli bir arkadafl demektir. Hazreti Ali de bur s rra binaen Arkadafl n iyisi seni, hayra sevk edendir buyurmufllard r. Mal n hay rl s Allah yolunda sarf edilir DEVAMI SALI GÜNÜ GAZETEN Z OLAY DA Ç ankaya Belediyesi nin Ankara Üniversitesi ve Uluslararas Ankara Öykü Günleri Derne i ile birlikte düzenledi i 14. Uluslararas Ankara Öykü Günleri bafll - yor May s 2014 tarihleri aras nda, Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi nin yan s ra Ankara Üniversitesi salonlar nda ve Öykü Günleri Derne i nde düzenlenecek Öykü Günleri nde, onur ödülü yazar Necati Tosuner e verilecek. Onur konuklar aras nda Füruzan, Anar (Azerbaycan), Hamlet sahanl (Azerbaycan), Beatrix M. Kramlovsky (Avusturya), Bruno Cany (Fransa), Billy O Callaghan ( rlanda), Carles Alvarez Garriga ( spanya) ve Nenad Joldeski nin (Makedonya) yer alaca öykü günlerinde, yazarlar Ankaral larla buluflacak y l nda Hugo Chavez an s - na düzenlenen Uluslararas Ankara Öykü Günleri bu y l, k sa bir süre önce yaflam n kaybeden Nobel ödüllü Kolombiyal yazar Gabriel Garcia Marquez an s na düzenlenecek. Öykü Günleri Aç l fl Töreni, 7 May s ta Ankara Üniversitesi Rektörlük Yüzüncü Y l Toplant Salonu nda Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan bifl ve Uluslararas Ankara Öykü Günleri Derne i Genel Baflkan Özcan Karabulut un aç l fl konuflmalar yla bafllayacak. Uluslararas Ankara Öykü Günleri Derne i nde öykü günleri boyunca her gün saat de öyküler okunacak, öykü üzerine k sa konuflmalar ve paneller düzenlenecek. 8 May s ta Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi nde edebiyatç Füruzan, Necati Tosuner, brahim Karao lu, Habip Aydo du, Hanefi Yeter ve Prof. Dr. Devrim Erbil in kat l m yla Sözler ve Renkler Gravür Sergisinin Serüveni bafll kl panelle birlikte Sözler ve Renkler Bask resim Sergisinin aç l fl gerçekleflecek. Öykü günleri boyunca, Öyküde Ankara/Ankara da Öykü, Azerbaycan da Öykü Edebiyat, Hamlet Üzerine Yaklafl mlar, Fantastik Edebiyat, Cezaevi Edebiyat, K skan lan Bir Yazar: Cortazar, 100. Do- um Y l nda Orhan Kemal, Genç Öykücüler Konufluyor, Ça dafl Avusturya Öyküsü, Füruzan: Paras z Yat l n n 43., K rkyedililer in 40. Y l, Edebiyat m zda Necati Tosuner, 90 Sonras Kürtçe Öykü, rlanda Öykücülü ü, Son Dönem Romanc l m z, Bilim Kurgu Edebiyat ve Direnifl Edebiyat /Edebiyat Siyaset liflkisi konulu paneller gerçeklefltirilecek.

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı