SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR"

Transkript

1 SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR

2 De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Bu cihaz tam anlam yla ve güvenli bir flekilde kullanabilmek için bu kullan m k lavuzunu lütfen dikkatli bir flekilde okuyunuz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri SCO 5027 HALOJEN KONVEKS YONLU FIRIN KULLANIM KILAVUZU Önemli Not: * Yemek piflirirken kab mutlaka ürünle birlikte verilen altl a yerlefltiriniz. Kab kesinlikle do rudan tezgah üzerine b rakmay n z. Made in China mal Y l : TEDAR KÇ F RMA / EXPORTER - United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. - UYGUNLUK BEYANI / CE - Intertek Deutschland Gmbh Max -Eyth-Str. 14, Leinfelden Echterdingen, Germany 10GZH EEE Yönetmeli ine uygundur. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

3 ÖNEML UYARILAR Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihazlar kullan rken temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman z gerekmektedir: 1. Cihaz kullanmadan önce lütfen kullan m talimat n dikkatli bir flekilde okuyunuz ve baflvuru kayna olarak saklay n z. 2. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. 3. Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. 4. Çocuklar n cihazla oynamas na engel olmak için yeterli gözetim yap lmal d r. 5. Bu cihaz harici bir zamanlay c ya da uzaktan kumanda sistemi kullan larak çal flt r lmamal d r. 6. Cihaz çal fl rken eriflilebilir yüzeylerin s cakl yüksek olabilir. 7. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. 8. Cihaz n kapa n, kablosunu ya da fiflini suya ya da di er s v lara sokmay n z ya da temas etmesine izin vermeyiniz. Cihaza slak ya da nemli ellerle dokunmay n z. 9. Cihaz güç kayna na ba lamadan önce cihaz n etiketinde yazan voltaj düzeyinin evinizdeki voltaj düzeyiyle ayn oldu undan emin olunuz. 10. Cihaz yaln zca kullan m amac na uygun flekilde kullan n z. 11. Cihaz kullan mda de ilken, cihaz temizlemeden önce, cihaz n yerini de ifltirirken ya da di er herhangi bir sorunla karfl laflt n z takdirde cihaz n fiflini mutlaka çekiniz. 12. Kablonun tezgah kenar ndan sarkmas na izin vermeyiniz. 13. Cihaz tezgah ya da çal flma alan n n merkezine güvenli duracak bir flekilde yerlefltiriniz. 14. Elektrikli cihazlar çocuklar n ya da engelli kiflilerin eriflemeyece i bir yerde tutunuz. Bu kiflilerin cihazlar kendi bafllar na kullanmalar na izin vermeyiniz. Kablosu ar zalanm fl olan bir cihaz kullanmaya kalk flmay n z. 15. Cihaz temizlemeye bafllamadan önce fiflini çekiniz ve tamamen so umas n bekleyiniz. 16. Cihaz n yerini de ifltiriyorken cihaz iki elinizle tutacaklar ndan kavray n z. 17. F r n n içinde gece boyunca yiyecek tutmay n z. 18. Cihaz mutlaka kapa ndaki tutma yerlerinden tutarak tafl y n z. Cihaz kesinlikle güç kablosundan tutarak kald rmay n z. 19. Cihaz çal fl rken eriflilebilir yüzeylerin s cakl yüksek olabilir. Cihaz çal fl yorken güç kablosunun kaba ve kapa a de medi inden emin olunuz. 20. Cihaz yaln zca ürünle birlikte verilen kaplar ve desteklerle kullan n z. 21. Cihaz üreticisi taraf ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar kullanmay n z. Aksi takdirde yang n, elektrik floku ve/ya da yaralanma tehlikesine maruz kalabilirsiniz. 22. Bu cihaz yaln zca evde ve kapal alanda kullan ma yöneliktir. 23. Cihazlar harici bir zamanlay c ya da uzaktan kumanda sistemi kullan larak çal flt r lmamal d r. 24. Kapak kab n üzerine tak l de ilken cihaz n tutaca n afla do ru bast rmay n z

4 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI C HAZIN ÖZELL KLER * Kapasite:12L * H zl s nma ve piflirme. * Geleneksel f r nlara k yasla 3 ila 5 kat daha h zl piflirir. * Güvenli temperli cam gövde. * Düflük elektrik kullan m. * Dondurulmufl g dalar tam olarak çözdürme. * Mükemmel turbo y kama fonksiyonuyla kendi kendini temizleme. * Zaman ve s cakl k ayar sayesinde kolay kullan m. * S cakl k ayar dü mesi sayesinde hassas s cakl k ayar. * Yiyecekleri ya kullanmaya gerek kalmadan eflit flekilde piflirme. * G dalar n besin ö eleri ve lezzetleri korunur. * Çeflitli s cakl k ayarlar : s tma ve buz çözdürme * Büyük malzemeleri piflirmek için paslanmaz çelik yükseltme çemberi * Paslanmaz çelik s tma eleman. * S cakl k:80 C-250 C * 4 piflirme ifllevi: K zartma, Izgara, F r nlama buharda piflirme, Kavurma * 230V~, 50Hz, 1300W TASARIM VE TEKN K ÖZELL KLERDE ÖNCEDEN B LD R M YAPILMAKSIZIN DE fi KL E G D LEB L R! D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN TANITIMI Termostat Motor Piflirme havas ak m Is t lm fl piflirme havas Çelik raflar Zamanlay c Kap - 3 -

5 LK KULLANIMDAN ÖNCE P fi RME filem NE BAfiLANMADAN ÖNCE KONVEKS YONLU FIRININ HAZIRLANMASI Konveksiyonlu f r n ilk kullan mdan önce içerisine hiçbir yiyecek konulmadan 10 dakika boyunca çal flt r lmal d r. F r ndan k sa bir süre boyunca hafif bir yan k kokusu ve duman gelebilir, bu normal bir durumdur ve kullan c lar ya da f r n için zararl de ildir. 1. Kab n içini temiz, nemli bir süngerle silerek temizleyiniz. 2. Raflar kab n içine yerlefltiriniz. 3. Kapa buharda kab n üstüne yerlefltiriniz. 4. Cihaz n fiflini prize tak n z. 5. Zamanlay c y 10 dakikaya ayarlay n z. 6. Termostat 200 C ye ayarlay n z. 7. Zamanlay c n n süresi doldu unda cihaz n fiflini çekiniz ve cihaz n 10 dakika boyunca so umas n bekleyiniz. Daha sonra kapa ç karabilirsiniz. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler 1. Çelik alt ya da ikili raflar kaba yerlefltiriniz ve raf n üstüne yiyecekleri yerlefltirdikten sonra kapa kab n üstüne yerlefltiriniz. lk önce, resim 1 de gösterilen tutaca n içindeki çubu u çekiniz. Daha sonra resim 2 de gösterilen flekilde tutaca afla bast r n z. Resim 1 Resim 2 Not: Yiyeceklerle kapak aras nda bir miktar boflluk b rak lmal d r. 2. Cihaz n fiflini prize tak n z. 3. Zamanlay c y saat yönünde çevirerek arzu etti iniz süreyi ayarlay n z, yeflil fl k yanacakt r. 4. S cakl k kontrol dü mesini saat yönünde çevirerek arzu etti iniz s cakl ayarlay n z, k rm z fl k yanacakt r. Cihaz çal flmaya bafllayacakt r. 5. K rm z lamba süre dolmadan söndü ü takdirde bu durum cihaz n gerekli s cakl a ulaflt n gösterir. Cihaz n s cakl istedi iniz seviyenin alt na düfltü ünde cihaz n s t c s otomatik olarak yeniden çal flmaya bafllayacak ve k rm z fl k yanarak s tma iflleminin yap ld n gösterecektir. 6. Zamanlay c n n süresi doldu unda yiyecekler piflmifl demektir

6 AKSESUARLAR 1. ALT VE K L RAFLAR ALT RAF: K L RAFIN ÜSTÜNDE KULLANILIR 2. ÇEV RME P L Ç AKSESUARI P L Ç ÇEV RME RAFI KIZARMIfi P L Ç P fi RMEK Ç N KULLANILIR 3. MAfiA KABA Y YECEK KOYMAK VE KAPA I TUTMAK Ç N KULLANILIR KAPTAN Y YECEK ÇIKARMAK Ç N KULLANILIR 4. KAPAK TUTUCUSU 5. BUHARDA P fi RME PLAKASI Y YECEKLER BUHARDA P fi RMEK Ç N KULLANILIR - 5 -

7 P fi RME REFERANS TABLOSU Yiyecek Süre S cakl k Tavuk 30-40dk C Bal k 10-15dk C K rm z Et 15-20dk C Kek 10-12dk C Istakoz 12-15dk C Karides 10-12dk C Sosis 10-13dk C Yer f st 10-15dk C Kavrulmufl ekmek 8-10dk C Patates 12-15dk C Pirinç 15-20dk C Yengeç 10-13dk C KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. NSAN SA LI I VE ÇEVREYE SAYGI Bu iflaret, ürünün AB genelinde di er ev at klar yla birlikte elden ç kar lmamas gerekti ini göstermektedir. Çevre ve insan sa l n n kontrolsüz flekilde elden ç kar lm fl olan at klar nedeniyle zarar görmesini önlemek amac yla, malzeme kaynaklar n n sürdürülebilir yeniden kullan m n sa lamak için cihaz n geri dönüflümünü sa lay n z. Kullan lm fl cihazlar n z lütfen iade ve toplama merkezlerine ulaflt r n z ya da ürünün sat n al nd ma azayla ba lant ya geçiniz. Bu yerler ürünü teslim al p çevreye duyarl bir flekilde geri dönüflümlerini sa layabilirler

8 TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Uyar : Kapa kesinlikle suya ya da herhangi bir baflka s v ya sokmay n z. Cihaz fiflten çekiniz ve tamamen so umas n bekleyiniz. Kapa nemli, temiz bir bulafl k bezi ya da süngeriyle bir miktar deterjan kullanarak silerek temizleyiniz. Temizlik ifllemi için ovma teli ya da afl nd r c malzemeler kullanmaya kalk flmay n z. Çelik raflar bulafl k deterjan ve suyla temizleyiniz. Metal parçalar bir bulafl k süngeri ya da beziyle bir miktar deterjan kullanarak silerek temizleyiniz. Zorlu lekeleri ç karmak için temizlik malzemesiyle birlikte plastik ya da polyester bir lif ya da f rça kullan n z. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir. SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). AB-ÜRÜN UYGUNLU U BEYANI Bu ürün afla daki AB güvenlik direktiflerinin temel gerekliliklerine uygundur: EMC Direktifi 2004/108/EC Alçal voltaj direktifi 2006/95/EC WEEE direktifi 2002/96/EC - 7 -

9 SCO 5027 HALOGEN CONVECTION OVEN INSTRUCTION MANUAL ENGLISH * Capacity:12L * Heats up and cooks quickly. * 3 to 5 times faster than conventional ovens. * Safe tempered glass body. * Low usage of electricity. * Thoroughly thaws out frozen food. * Excellent turbo wash function for self cleaning. * Easy operation with timer and temperature control. * Temperature dial sets heat to precise temperature. * Cooks evenly without additional usage of fats or oils. * Maintain nutrients and flavors of food. * Various temperature settings: heating and defrosting * Stainless steel extender ring for cooking big bid * Using stainless steel heating. * Temperature:80 C-250 C * 4 cooking functions: Roast, Grill, Bake, Broil * 230V~, 50Hz, 1300W Please read through the instruction manual before your first use of convection oven GENERAL SAFETY PRECAUTIONS 1. Please read through the instruction manual before your first use and keep it for future use. 2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. 4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 5. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system 6. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. 7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 8. The lids of the appliances, cords or plugs must not be immersed in water or other liquid, or come into contact with water. Do not use the appliance with wet or moist hands. 9. Before connecting the appliances to main supply, please check that the voltage on the rating label corresponding the mains voltage in your home. 10. Use the appliance only for the intended purpose. 11. Always unplug the appliances whenever the appliance is not in use, before cleaning, - 8 -

10 GENERAL SAFETY PRECAUTIONS before moving to other places and whenever a disturbance occurs. 12. Do not let cord hang over edge of counter. 13. Place the appliances securely in center of counter or work place. 14. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision. Do not operate with a damaged cord. 15. Always unplug and let the appliances cool down completely before cleaning. 16. Use two hands hold the handle of the support when moving the appliances. 17. Do not leave the food in oven overnight. 18. Always carry the appliances by the handles on the lids. NEVER lift the appliances by hanging the power cord. 19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliances are operating. Please make sure that the power cord will not touch the container and the lid when the appliance is in operation. 20. Please use the appliances with supplied containers and supports. 21. Never use of accessories which are not recommended by the appliance manufacturer. It may result in fire, electric shock and/or personal injury. 22. For household use only and for indoor use only. 23. The appliances are not intended to be controlled by an external timer or separate remote-control system. 24. The handle of the appliance should not push down when the lid is not onto the container. Important Note: * Always place the container on the supplied base when cooking your food. NEVER put the container directly on the countertop. PREPARING YOUR CONVECTION OVEN BEFORE YOU BEGIN COOKING The convection oven should be heated for 10 minutes without any food for the first use. If the oven emits slight burning odour or smoke, then it will be disappear soon, it is normal and is not harmful for the users and for the oven. 1. Wipe the inside of the bowl with a clean, damp sponge. 2. Place racks in the bowl. 3. Place the lid on the bowl. 4. Plug the appliance. 5. Set timer to 10 minutes. 6. Set thermostat to 200 C. 7. When the timer is over, then unplug the appliance and allow the appliance to cool for 10 minutes. Then you can take off the lid. Operation 1. Put the steel low or dual racks into bowl, then put the food on the rack and put the lid onto the container. Firstly, pull out the stick built-in the handle, shown as picture 1.Secondly, push down the handle, shown as picture

11 OPERATION Picture 1 Picture 2 Note: There should be some space between the food and the lid. 2. Plug the appliance. 3. Turn the timer clockwise to the required time, then the green lamp lights up. 4. Set the temperature controller clockwise to the required temperature, then the red light turns on. The appliance will start to work. 5. If the red lamp can be turned off before the due time, it shows the appliance has achieved the required temperature. When the appliance s temperature becomes lower than what you need, the appliance will automatically start to work and the red lamp will also turn on to indicate heating process. 6. When the timer is over, the food is prepared. Thermostat Motor Cooking air flow Timer Heated cooking air Steel Racks Container CLEANING YOUR OVEN Warning: Never immerse the lid in water or other liquid. Unplug the appliance and let it cool down completely. Wipe lid using a damp, clean dish cloth or sponge with a little mild dishwashing detergent. Do not clean with steel wool pads or abrasive materials. Wash steel racks in mild dishwashing detergent and water. When clean the metal parts, please use a sponge or dishcloth with mild dishwashing detergent to wipe them clean. And for cleaning the stubborn stains, the nylon or polyester mesh pad or a brush with paste cleanser is recommended. Correct Disposal of this product This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

12 ACCESSORIES FOR CONVECTION OVEN 1. LOW AND DUAL RACKS LOW RACK:USED ON THE TOP OF DUAL RACK 2. ROTISSERIE ACCESSORY CHICKEN RAOST RACK USE FOR RAOST CHICKEN 3. TONGS USED FOR PLACING IN AND REMOVAL FOOD FROM THE BOWL 4. STOVE RACK USED FOR HOLDING THE LID 5. STEAMING PLATE USE FOR STEAM FOODS REFERENCE FOR COOKING Food Time Temperature Chicken 30-40min C Fish 10-15min C Pork 15-20min C Cake 10-12min C Lobster 12-15min C Shrimp 10-12min C Sausage 10-13min C Peanut 10-15min C Roasted bread 8-10min C Potato 12-15min C Rice 15-20min C Crab 10-13min C

13 SCO 5027 FOUR CONVECTION HALOGENE MODE D EMPLOI FRANÇAIS * Capacité:12L * Cuit et réchauffe vite. * 3 à 5 fois plus vite que des fours traditionnels. * Bol en verre sécurisé. * Economique en consommation d Électricité. * Grondig ontdooien van bevroren voeding. * Excellente fonction de lavage pour auto nettoyage. * Utilisation facile avec minuterie et réglage de température. * Réglage de température exacte. * Préparation sans ajoute de graisse ou de l huile. * Maintien de nutrition et le gout. * Réglage de température variable: réchauffer et décongeler * Extension en acier inoxydable pour cuire des grands objects * RVS element. * Temperature:80 C-250 C * 4 Fonctions: Cuire, Frire, Griller, Mijoter * 230V~, 50Hz, 1300W Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser le four à convection. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 1. Veuillez lire le manuel avec attention avant de commencer à utiliser l appareil et conservezle pour vous y référer ultérieurement. 2. En cas de dysfonctionnement du cordon d alimentation, afin d éviter les dangers ; le cordon doit être remplacé par le fabricant, l autorisé de service ou une personne similaire autorisée. 3. Cet appareil n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l intermédiaire d une personne responsable de leur sécurité, d une surveillance ou d instructions préalables concernant l utilisation de l appareil. 4. Il convient de bien surveiller les enfants pour s assurer qu ils ne jouent pas avec l appareil. 5. Cet appareil ne doit pas être fonctionné en utilisant un système de chronomètre externe ou de commande à distance. 6. Les surfaces joignables de l appareil peuvent être très chaudes lors du fonctionnement. 7. En cas de dysfonctionnement du cordon d alimentation, afin d éviter les dangers ; le cordon doit être remplacé par le fabricant, l autorisé de service ou une personne similaire autorisée. 8. Ne plongez pas le couvercle, le cordon ou la fiche électrique de l appareil dans l eau ou dans tout autre liquide ou ne permettez pas leur contact avec l eau. Ne touchez pas l appareil avec les mains mouillées ou humides

14 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 9. Avant de brancher l appareil à la source d alimentation, assurez-vous que le niveau de voltage indiqué sur l étiquette de l appareil corresponde à celui de votre résidence. 10. Utilisez l appareil uniquement de façon convenable avec ses fins d usage. 11. Débranchez absolument la fiche électrique pendant que l appareil n est pas en usage, avant de nettoyer l appareil, lorsque vous déplacez l appareil ou en cas d autre problème quelconque. 12. Ne permettez pas le cordon pendre du bord de l établi. 13. Installez l appareil au centre de l établi ou du lieu de travail de façon à ce qu il reste en sécurité. 14. Tenez les appareils électriques hors de la portée des enfants ou des personnes handicapées. Ne permettez pas ces personnes utiliser les appareils toutes seules. Ne tentez pas d utiliser un appareil dont le cordon dysfonctionne. 15. Débranchez la fiche électrique avant de commencer à nettoyer l appareil et attendez qu il refroidisse complètement. 16. Saisissez l appareil des deux poignées lorsque vous le déplacez. 17. Ne gardez pas d aliment dans le four tout le long de la nuit. 18. Portez l appareil absolument en saisissant des poignées se trouvant sur le couvercle. Ne soulevez jamais l appareil en le tenant par le cordon d alimentation. 19. Les surfaces joignables de l appareil peuvent être très chaudes lors du fonctionnement. Assurez-vous que le cordon d alimentation ne soit pas en contact avec le récipient ou le couvercle lors du fonctionnement de l appareil. 20. Utilisez l appareil uniquement avec les récipients et les supports fournis avec le produit. 21. N utilisez pas les accessoires qui ne sont pas conseillés par le fabricant de l appareil. Dans le cas contraire, vous pouvez subir un danger d incendie, de choc électrique et/ou de blessures. 22. Cet appareil est uniquement destiné à l usage domestique et à l usage dans les espaces couvertes. 23. Les appareils ne doivent pas être fonctionnés en utilisant un système de chronomètre externe ou de commande à distance. 24. Ne pressez pas la poignée de l appareil vers le bas pendant que le couvercle n est pas monté sur le récipient. Remarque Importante: * Installez absolument le récipient sur la base qui est fournie avec le produit lorsque vous cuisiner un repas. Ne laissez jamais le récipient directement sur l établi. PRÉPARATION DU FOUR À CONVECTION AVANT DE COMMENCER À L OPÉRATION DE CUISSON Le four à convection doit être fonctionné pendant 10 minutes sans n avoir mis aucun aliment à l intérieur avant la première utilisation. Une légère odeur de brûlé et une fumée peuvent se dégager du four pour une courte durée, cela est une situation normale et n est pas nuisible pour les usagers et ni pour le four. 1. Nettoyez l intérieur du récipient en frottant avec une éponge humide. 2. Installez les étagères dans le récipient 3. Installez le couvercle sur le récipient à la vapeur

15 PRÉPARATION 4. Branchez la fiche électrique à la prise. 5. Réglez le chronomètre à 10 minutes. 6. Réglez le thermostat à 200 C. 7. Débranchez la fiche de l appareil lorsque la durée du chronomètre est terminée et attendez que l appareil refroidisse pendant 10 minutes. Ensuite vous pouvez retirer le couvercle. USAGE 1. Installez la base en acier ou les étagères à deux au récipient et installez le couvercle sur le récipient après avoir installé les aliments sur l étagère. Tirez tout d abord la baguette se trouvant dans la poignée tel que décrit dans l illustration 1. Pressez ensuite la poignée vers le bas tel que décrit dans l illustration 2. illustration 1 illustration 2 Remarque: Un peu d espace vide doit être laissé entre les aliments et le couvercle. 2. Branchez la fiche électrique de l appareil à la prise. 3. Réglez la durée que vous désirez en faisant tourner le chronomètre dans le sens horaire, la lumière verte s allumera. 4. Réglez la température que vous désirez en faisant tourner dans le sens horaire le bouton de réglage de température, la lumière rouge s allumera. L appareil commencera à fonctionner. 5. Dans le cas où la lampe rouge s éteint avant que la durée se soit terminée, cela signifie que l appareil est arrivé à la température nécessaire. Lorsque la température de l appareil descend au-dessous du niveau que vous voulez, le réchauffeur de l appareil commencera à fonctionner de nouveau automatiquement et la lumière rouge s allumera pour vous informer que l opération de chauffage se réalise. 6. Lorsque la durée du chronomètre est achevée, cela veut dire que les aliments sont cuits. Thermostat Moteur Courant d air de cuisson Chronomètre Air de cuisson réchaufée Etagères en acier Récipient

16 NETTOYAGE DE VOTRE FOUR Avertissement: N immergez jamais le couvercle dans l eau ou dans tout autre liquide. Débranchez l appareil et attendez qu il refroidisse entièrement. Nettoyez le couvercle en frottant avec un chiffon ou une éponge de vaisselle propre et humide en utilisant un peu de détergent. Ne tentez pas d utiliser de paille de fer ou de matériels abrasifs pour l opération de nettoyage. Nettoyez les étagères en acier avec du détergent de vaisselle et de l eau. Nettoyez les pièces en métal en frottant avec un chiffon ou une éponge de vaisselle en utilisant un peu de détergent de vaisselle. Pour enlever les taches difficiles servez-vous d une fibre ou d une brosse en plastique ou en polyester accompagnée d un produit de nettoyage. ACCESSOIRES DU FOUR À CONVECTION 1. ÉTAGÈRES INFÉRIEURES ET À DEUX ÉTAGÈRE INFÉRIEURE: OF S UTILISE AU-DESSUS DE L ÉTAGÈRE À DEUX 2. ACCESSOIRE DE POULET RÔTI À LA BROCHE ÉTAGÈRE DE RÔTISSAGE DE POULET À LA BROCHE CHICKEN S UTILISE POUR FAIRE CUIRE DU POULET RÔTI 3. PINCE S UTILISE POUR METTRE DE L ALIMENT DANS LE RÉCIPIENT ET POUR PRENDRE DE L ALIMENT DU RÉCIPIENT 4. SAISISSEUR DE COUVERCLE S UTILISE POUR SAISIR LE COUVERCLE 5. PLAQUE DE CUISSON À VAPEUR S UTILISE POUR CUIRE LES ALIMENTS À LA VAPEUR

17 TABLEAU DE RÉFÉRENCE DE CUISSON Aliment Durée Température Poulet min C Poisson min C Viande Rouge min C Cake min C Homard min C Crevette min C Saucisse min C Cacahuète min C Pain grillé 8-10 min C Pommes de terre min C Riz min C Crabe min C Éliminez ce produit de façon correcte Ce signe signifie partout dans l UE que le produit ne doit pas être jeté ensemble avec les autres ordures ménagères. Pour éviter que l environnement et la santé publique s endommagent à cause des déchets jetés de façon incontrôlée, assurez le recyclage de l appareil pour permettre la réutilisation continue des sources de matériels. Veuillez remettre vos appareils utilisés aux centres de rétrocession et de collectes ou mettez-vous en contact avec le magasin d où le produit a été acheté. Ces endroits peuvent réceptionner le produit et assurer leur recyclage de façon respectueuse envers l environnement

18 SCO 5027 HALOGEEN CONVECTIE OVEN GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS * Capaciteit:12L * Warmt op en kookt snel. * 3 tot 5 keer sneller dan conventionele ovens. * Glazen kom van veiligheidsglas. * Laag gebruik van elektriciteit. * Grondig ontdooien van bevroren voeding. * Excellente turbo spoel functie voor self cleaning. * Eenvoudig gebruiks met timer en temperatuur regeling. * Temperatuur keuze zet warmte op precieze temperatuur. * Kookt gelijkmatig toevoegen van vet of olie. * Behoud voedzaamheid en smaken van voedsel. * Variabele temperatuur instellingen: verwarmen en ontdooien * RVS extensie ring voor koken van grote voorwerpen * RVS element. * Temperatuur:80 C-250 C * 4 kook functies: Koken, Braden, Grillen, Stoven * 230V~, 50Hz, 1300W Gelieve de gebruikshandleiding aandachtig te lezen voordat u de convectieoven in gebruik neemt. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze zorgvuldig als naslagbron. 2. Ingeval het snoer beschadigd of defect is moet het om alle gevaar te vermijden, door de kabelfabrikant, een bevoegde service of een geschoold vakman worden vervangen. 3. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap of met gebrek aan kennis en ervaring tenzij onder toezicht en leiding van een persoon die verantwoordelijk is voor het veilig gebruik. 4. Houd voldoende toezicht op kinderen om te beletten dat ze met het apparaat gaan spelen. 5. Gebruik dit apparaat niet met afzonderlijke timer of afstandsbediening. 6. Sommige buitenoppervlakken van dit apparaat kunnen heet worden tijdens het gebruik. 7. Ingeval het snoer beschadigd of defect is moet het om alle gevaar te vermijden door de kabelfabrikant, een bevoegde service of een geschoold vakman worden vervangen. 8. Dompel het deksel van het apparaat, het snoer of de stekker niet in water of in een andere vloeistof en laat ze er niet mee in contact komen. Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen. 9. Controleer of de voltage die vermeld is op het typeplaatje overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat op de stroombron aansluit. 10. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel

19 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 11. Neem altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, gaat reinigen, verplaatsen of ingeval zich een probleem voordoet. 12. Laat het snoer niet over randen van tafel of aanrecht hangen. 13. Plaats het apparaat veilig, midden op het aanrecht of werkvlak. 14. Houd elektrische apparaten altijd buiten het bereik van kinderen en gehandicapten en laat hen niet toe het apparaat zonder toezicht te gebruiken. Gebruik nooit een apparaat waarvan het snoer defect of beschadigd is. 15. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u het gaat reinigen. 16. Grijp het apparaat met beide handen aan het handvat vast om het te verplaatsen. 17. Laat het voedsel niet de hele nacht in de oven staan. 18. Draag het apparaat altijd aan het handvat op het deksel. Licht het apparaat nooit op aan het snoer. 19. Sommige buitenoppervlakken van dit apparaat kunnen heet worden tijdens het gebruik. Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met de ovenpan of het deksel van het apparaat in werking. 20. Gebruik dit product uitsluitend met meegeleverde onderdelen en toebehoren. 21. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen om gevaar van brand, persoonlijk letsel en elektrische schok te voorkomen. 22. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenhuis. 23. Gebruik het apparaat niet met aparte timer of afstandsbediening. 24. Druk het handvat van het apparaat niet omlaag als het deksel niet op de pan bevestigd is. Belangrijke Opmerking: * Tijdens de voedselbereiding moet de ovenpan altijd op het meegeleverd onderstel worden geplaatst. Zet de ovenpan nooit rechtstreeks op het aanrecht. VOORBEREIDEN VAN DE CONVECTIEOVEN VOOR HET OPSTARTEN VAN HET KOOKPROCES Laat de convectieoven 10 minuten functioneren in lege toestand voordat u er de eerste keer voedsel in bereidt. Het is mogelijk dat er kortstondig een licht brandgeurtje of zelfs rookvorming ontstaat; dit is een normaal verschijnsel van voorbijgaande aard, onschadelijk voor oven en gebruiker. 1. Maak de pan schoon met een vochtige spons. 2. Bevestig de grillrekken. 3. Plaats het deksel op de stoompan. 4. Steek de stekker in het stopcontact. 5. Regel de timer op 10 minuten. 6. Regel de thermostaat op 200 C. 7. Neem de stekker uit het apparaat als de ingestelde tijdspanne verstreken is en laat het apparaat 10 minuten afkoelen. Daarna kunt u het deksel openen

20 GEBRUIK 1. Plaats het stalen onderrek of het dubbele rek in de pan, schik hierop de eetwaren en bevestig vervolgens het deksel op de pan. Trek eerst de pin uit het handvat zoals afgebeeld in fig. 1. Druk vervolgens het handvat omlaag zoals getoond in fig. 2. Figuur 1 Figuur 2 Opmerking: Zorg dat er een weinig vrije ruimte blijft tussen het voedsel en het deksel. 2. Steek de stekker in het stopcontact. 3. Stel de gewenste kooktijd in door de timer in de richting van het uurwerk te draaien, het groene indicatielampje zal oplichten. 4. Draai vervolgens de thermostaatknop in de richting van het uurwerk om de gewenste kooktemperatuur te regelen. Het rode lampje zal oplichten. Het apparaat is in werking. 5. Als het rode lampje uitgaat voordat de kooktijd verstreken is betekent dit dat de ingestelde temperatuur bereikt is. Als de temperatuur tot onder de ingestelde warmtegraad daalt, zullen de verwarmingselementen automatisch opnieuw in werking treden om de temperatuur op peil te houden. Het rode lampje toont aan dat de verwarming functioneert. 6. Het voedsel is gaar als de ingestelde tijdspanne verstreken is. Thermostaat Motor Onsnappende hete stoom Hete luchtcirculatie Stalen grillrekken Timer Pan REINIGING Opgelet: Dompel het deksel nooit in water of in een andere vloeistof. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld. Wrijf het deksel schoon met een vochtige doek of spons en een weinig detergent. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes om het apparaat schoon te maken. Was de stalen rekken in warm water met toevoeging van detergent. Wrijf de metalen onderdelen schoon met een vochtige doek of spons en een weinig detergent. Gebruik eventueel naast de reinigingsmiddelen een plastic of polyester vezeldoek of borstel om hardnekkige vlekken te verwijderen

21 CONVECTIEOVEN ACCESSOIRES 1. ONDERREK EN DUBBEL REK ONDERREK DUBBELREK 2. KIP OP SPIT ACCESSOIRES KIP OP SPIT REK WORDT GEBRUIKT OM KIP TE ROOSTEREN 3. TANG OM EETWAREN IN DE PAN TE DOEN EN UIT DE PAN TE NEMEN 4. DEKSELHOUDER OM HET DEKSEL VAST TE GRIJPEN 5. STOOMPLAAT VOOR STOOMKOKEN VAN EETWAREN

22 KOOKTIJDEN REFERENTIETABEL Eetwaren Kooktijd Temperatuur Kip min C Vis min C Rood vlees min C Cake min C Kreeft min C Garnalen min C Worst min C Aardnoten min C Geroosterd brood 8-10 min C Aardappelen min C Rijst min C Krab min C Ontdoe u van dit product op de voorgeschreven wijze. Dit symbool wijst erop dat het product binnen de grenzen van de EU, niet met het gewone huisvuil mag worden verwijderd. Om beschadiging van het milieu door ongecontroleerde afvoer te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat dit product of de materialen, opnieuw kunnen worden gebruikt of herverwerkt. Gelieve elektrische en elektronische apparaten die u niet meer gebruikt, in te leveren bij uw leverancier of op de plaatsen voor inzameling en recycling die door de lokale overheid zijn aangewezen. Zij zullen er voor zorgen dat het product op de correcte wijze wordt afgevoerd

23 SCO 5027 HORNO DE CONVECC ÓN HALÓGENA MANUAL DE USO ESPANOL * Capacidad: 12L * Calentamiento y cocción rápida * Cocción rápida 3 o 5 veces contra el horno tradicional * Cuerpo de vidrio temperado seguro * Uso bajo de electricidad * Derretir los alimentos congelados totalmente * Limpieza automática con la función de lavamiento turbo perfecto. * Uso fácil mediante la configuración de tiempo y temperatura * Configuración sensible de temperatura mediante el botón de configuración de temperatura * Cocer los alimentos equilibradamente sin la necesidad de utilizar aceite. * Guarde los valores de nutrición de los alimentos y sus sabores. * Varias configuración de temperatura: calentar y derretir * Para cocer los materiales grandes circulo de elevar de acero inoxidable * Aparato de calentar de acero inoxidable * Temperatura: 80 C-250 C * 4 funciones de cocer: Freidura, parrilla, cocer a vapor, al horno, a fuego lento. * 230V~, 50Hz, 1300W Antes de utilizar el horno de convección por favor lee toda de la instrucción cuidadamente. AVISOS GENERALES DE LA SEGURIDAD 1. Antes de utilizar esta máquina por favor lee la instrucción del uso cuidadamente y guarde para consultar en el futuro. 2. Si el cable de energía se avería para evitar los peligros el cable se debe cambiar por el fabricante, competente del servicio u otra persona cualificada similar. 3. Esta máquina no se debe utilizar por los minusválidos físicos, mentales o sentimentales (incluso los niños) o las personas que no tienen información y experiencia en este asunto sin una persona responsable. 4. Para evitar que los niños juegan con la máquina hay que hacer la vigilancia suficiente. 5. Esta máquina no se debe hacer funcionar por utilizar telemando o un temporizador. 6. Cuando la máquina está funcionándose, las superficies tocables pueden ser caliente. 7. Si el cable de energía se avería para evitar los peligros el cable se debe cambiar por el fabricante, competente del servicio u otra persona cualificada similar. 8. No mete el cable, la tapa o el enchufe de la máquina en agua u otros líquidos o no permite que se toquen. No toque a la máquina por sus manos mojadas o húmedas. 9. Antes de conectar la máquina a la fuente de energía comprueba que el voltaje de su casa y la máquina son los mismos. 10. Utilice la máquina solo para su objeto de uso. 11. Si no se utiliza la máquina, antes de limpiar la máquina, para cambiar el lugar de la

24 AVISOS GENERALES DE LA SEGURIDAD máquina o en el caso de problema desenchufa la máquina absolutamente. 12. No permite que el cable se cuelga fuera de encimera. 13. Haga situar la máquina encima del centro de encimera o la zona de operar seguramente. 14. Guarde las máquina eléctricas fuera de los niños o minusválidos. No permite que estas personas utilicen la máquina sola. No intenta utilizar una máquina, si su cable está averiada. 15. Antes de empezar a limpiar la máquina desenchúfela y espere que se enfríe totalmente. 16. Para mover la máquina coge por las dos manos. 17. No deje alimentos dentro del horno durante la noche. 18. Lleve la máquina por coger por los mangos de su tapa. No levante la máquina por coger su cable de energía. 19. Cuando la máquina está funcionándose las superficies tocables pueden ser calientes. Cuando la máquina está funcionándose comprueba que el cable de energía no se toque a la caja o tapa. 20. Utilice la máquina solo con los productos y accesorios que se viene con la máquina. 21. No utilice los accesorios no recomendados por el fabricante. Si no, puede someter a los incendios, choque de electricidad y/o peligro de herirse. 22. Esta máquina es solo para el uso domestico y de la fuera. 23. Las máquinas no se deben hacer funcionar por utilizar sistema de telemando o temporizador- Aviso Importante: * Haga situar la caja encima del suelo que se viene con el producto cuando está cocinando. PREPARACIÓN DEL HORNO DE CONVECCIÓN ANTES DE EMPEZAR AL PROCESO DE COCCIÓN Antes del primer uso el horno de convección se debe hacer funcionar por 10 minutos sin poner alimento al dentro. Se puede salir un poco olor de quemado y humo por un tiempo corto, es normal y no es dañoso para los usuarios u horno. 1. Limpie la parte interior por un paño limpio y húmedo. 2. Haga situar la caja dentro de estantes. 3. Haga situar la tapa encima de la caja en el vapor. 4. Enchufe la máquina. 5. Configure el temporizador a 10 minutos. 6. Configure el termostato a 200 C. 7. Cuando la duración del temporizador se finaliza desenchufe la máquina y espere que la máquina se enfríe por 10 minutos. Luego puede sacar la tapa. USO 1. Haga situar el suelo de acero y dos estantes dentro de la caja y después de situar los alimentos encima de estante haga situar la tapa encima de la caja. Primero, tire la barra que está dentro del mango que se indica en la figura 1. Luego empuje el mango como se muestra en la figura

25 USO Figura 1 Figura 2 Nota: Se debe dejar un poco intervalo entre los alimentos y la tapa. 2. Enchufe la máquina. 3. Configure la duración querida por girar el temporizador hacia la dirección del reloj, la luz verde se iluminará. 4. Configure la temperatura deseada por girar el botón del control de temperatura hacia la dirección del reloj, la luz roja se iluminará. La máquina empieza a funcionarse. 5. Si la luz roja se apaga antes de la duración este caso muestra que la máquina se llega a la temperatura necesaria. Cuando la temperatura de la máquina se baja al inferior del nivel querida, el calentador de la máquina empieza a funcionarse automáticamente otra vez y la luz roja muestra que el proceso de calentamiento está haciéndose. 6. Cuando la duración del temporizador se finaliza, se significa que los alimentos se ha cocidos. Termostato Motor Circulación del aire de cocción Aire calentado de cocción Estantes de acero Temporizador Caja LIMPIEZA DEL HORNO Aviso: No mete la tapa en agua u otro líquido nunca. * Desenchufe la máquina y espere que se enfríe totalmente. * Limpie la tapa por un paño limpio o esponja y por utilizar un poco de detergente. * Para el proceso de limpieza no utilice alambre o materiales abrasivos. * Limpie los estantes de acero por detergente y agua. * Limpie las piezas metálicas por un paño o esponja y por utilizar un poco de detergente. Para limpiar las suciedades difíciles utilice la fibra plástica o poliéster con los materiales de limpieza

26 ACCESORIOS DEL HORNO DE CONVECCIÓN 1. ESTANTES INFERIORES Y DOBLES ESTANTE INFERIOR: SE UTILICE OF ENCIMA DE ESTANTE DOBLE. 2. ACCESORIO DE GIRAR EL POLLO ESTANTE DE GIRAR EL POLLO PARA COCINAR EL POLLO FRITO SE UTILICE CHICKEN 3. TENAZAS PARA PONER ALIMENTO DENTRO DE CAJA PARA SACAR ALIMENTO DESDE LA CAJA 4. MANGO DE TAPA SE UTILICE PARA COGER LA TAPA 5. PLACA DE COCER A VAPOR SE UTILICE PARA COCER LOS ALIMENTOS EN VAPOR

27 TABLA DE REFERENCIA DE COCCIÓN Alimento Duración Temperatura Pollo min C Pescado min C Carne min C Queque min C Langosta min C Gamba min C Salchichas min C Cacahuates min C Pan tostado 8-10 min C Patatas min C Arroz min C Cangrejo 10-13dk C Tirar este producto correctamente Este signo muestra que este producto no se debe tirar con los residuos domesticos dentro de UE. Para evitar que la salud humano y de medioambiente se dañan por los residuos tirados sin control, para suministrar reuso y sostenible de los recursos de materiales, suministra el reciclaje de la máquina. Lleve las máquina usadas a los centros de acumulación autorizados o consulte a la tienda de su máquina. Estos lugares pueden recibir el producto y suministrar su reciclaje

28 - 27 -

29 - 28 -

30 - 29 -

31 - 30 -

32 - 31 -

33 - 32-

34 - 33 -

35 - 34-

36 - 35-

37 - 36-

38 HRVATSKI SCO 5027 HALOGENA KONVEKCIONALNA PEĆNICA UPUTSTVO ZA UPORABU * Kapacitet:12L * Brzo zagrijavanje i kuhanje. * Kuha 3 do 5 puta brže od klasičnih pećnica. * Kućište od sigurnosnog kaljenog stakla. * Niska potrošnja električne energije. * Potpuno odmrzavanje smrznute hrane. * Odlična funkcija turbo pranja za samo-čišćenje. * Jednostavna uporaba zahvaljujući postavci za vrijeme i temperaturu. * Precizno podešavanje temperature uz pomoć termostata. * Ravnomjerno kuhanje hrane bez dodatka ulja. * Zadržava sve hranljive tvari i okus. * Različite postavke temperature: Zagrijavanje i odmrzavanje * Podesiv obruč od nehrd ajućeg čelika za kuhanje i velikih komada hrane * Grijaći elemenat od nehrd ajućeg čelika. * Temperatura:80 C-250 C * 4 načina obrade hrane: Prženje, gril, kuhanje na paru, pirjanje * 230V~, 50Hz, 1300W Prije početka uporabe halogene konvekcionalne pećnice molimo vas da temeljno pročitate uputstvo za uporabu OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA 1. Prıje početka uporabe ured aja molimo vas da temeljno pročitate upute za uporabu i da ih sačuvate za buduće potrebe. 2. Za izbjegavanje svake vrste opasnosti oštećeni kabel za napajanje treba da zamjeni proizvod ač kabela, ovlašteni servisni centar ili slična stručna osoba. 3. Ovaj ured aj ne treba da koriste osobe s fizičkim, psihičkim i mentalnim invaliditetom(uključujući i djecu) bez nadzora osobe koja može snositi odgovornost za sigurnu uporabu ured aja. Isto tako ured aj ne treba da koriste neiskusne i osobe koje nisu dovoljno upućene u način njegove uporabe. 4. Zabranite djeci da se igraju s ured ajem i budite jako oprezni kod uporabe ured aja u blizini djece. 5. Ovaj ured aj ne treba pokretati uporabom vanjskog timera ili daljinskog upravljača. 6. Tijekom rada ured aja neki dostupni dijelovi se mogu jako zagrijati. 7. Za izbjegavanje svake vrste opasnosti oštećeni kabel treba da zamjeni proizvod ač kabela, ovlašteni servisni centar ili slična stručna osoba. 8. Poklopac ured aja, kabel ili utikač nipošto ne uranjajte u u vodu ili neke druge tekućine i zaštitite od kontakta s vodom. Ured aj ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama. 9. Prije nego ured aj priključite na izvor za napajanje uvjerite se da vrijednost napona naznačena na informacijskoj naljepnici proizvoda odgovara vrijednosti napona u vašem domu

39 OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA 10. Ured aj koristite samo u skladu s namjenom. 11. Kada ured aj nije u uporabi, prije čišćenja ured aja, kod promjene mjesta ili u slučaju pojave bilo kakvog problema obavezno izvucite utikač iz utičnice. 12. Kabel ne smije visiti preko rubova stola ili radne površine. 13. Ured aj postavite na sredinu stola ili radne površine. Ured aj mora biti postavljen na sigurnu i stabilnu površinu. 14. Električne ured aje držite na mjestima koja su van dometa djece i osoba s posebnim potrebama. Zabranite ovim osobama da same koriste ured aj. Ne pokušavajte koristiti ured aj s oštećenim kabelom. 15. Prije početka čišćenja izvucite utikač iz utičnice i sačekajte da se ured aj potpuno ohladi. 16. Kod promjene mjesta stajanja ured aja molimo vas da ured aj uhvatite objema rukama za ručke. 17. Ne ostavljajte hranu u pećnici preko noći. 18. Molimo vas da kod prenošenja, ured aj uhvatite za ručku koja se nalazi na poklopcu. Kabel nipošto ne koristite kao ručku za nošenje. 19. Tijekom rada ured aja neki dostupni dijelovi se mogu jako zagrijati. Uvjerite se da tijekom rada ured aja kabel za napajanje ne dolazi u kontakt s posudom i poklopcem. 20. Ured aj koristite samo sa originalnim posudama i priborom. 21. Ne koristite pribor koji ne preporučuje proizvod ač. U suprotnom postoji rizik od izbijanja požara, strujnog udara i/ili ozljede. 22. Ovaj ured aj je namjenjen samo za kućansku i uporabu u zatvorenim prostorijama. 23. Za pokretanje ured aja ne treba koristiti vanjski timer ili daljinski upravljač. 24. Kada poklopac nije postavljen na posudu, ručku na ured aju ne pritiskajte ka dolje. Bitna Napomena: * Tijekom kuhanja jela posudu obavezno postavite na postolje koje je priloženo s proizvodom. Posudu nipošto ne spuštajte iznimno na radnu površinu. PRIPREMA HALOGENE PEĆNICE PRIJE POČETKA PEČENJA Prıje početka korištenja halogenu pećnicu uključite da radi na prazno 10 minuta. Nakon kraćeg vremena iz pećnice može izaći blagi miris gorenja i dim. To je normalno i nije štettno za korisnika i za pećnicu. 1. Unutarnjost posude očistite vlažnom krpom. 2. Smjestite police/rešetke u posudu. 3. Poklopac stavite iznad posude za kuhanje na paru. 4. Umetnite utikač u utičnicu. 5. Timer podesite na 10 minuta. 6. Termostat podesite na 200 C. 7. Nakon što se ispuni vrijeme odred eno timerom izvucite utikač iz utičnice i sačekajte 10 minuta da se ured aj ohladi. Nakon toga možete podići poklopac

40 RUKOVANJE 1. U pećnicu umetnite i postavite čelično postolje/rešetku ili duplu rešetku. Stavite hranu na rešetku i zatvorite poklopac. Najprije, kao što je prikazano na slici 1 izvucite mali štapić iz ručke. Nakon toga, kao što je prikazano na slici 2, ručku pritisnite na dolje. Slika 1 Slika 2 Napomena: Izmed u hrane i poklopca treba ostaviti malo praznog prostora. 2. Umetnite utikač u utičnicu. 3. Timer okrenite u smjeru kazaljke na satu i podesite na željeno vrijeme. Upaliće se zelena lampica. 4. Okretanjem termostata u smjeru kazaljke na satu podesite željenu temperaturu, upaliće se crvena lampica. Ured aj će početi s radom. 5. Ako se crvena lampica ugasi prije nego se ispuni podešeno vrijeme to pokazuje da je ured aj dostigao potrebnu temperaturu. U slučaju da temperatura ured aja padne ispod željene razine, grijač ured aja će automatski početi ponovno da radi i upaliće se crvena lampica što ukazuje da se ured aj zagrijava. 6. Po isteku vremena odred enog timerom hrana je kuhana. Termostat Motor Kruženje zraka kuhanja Zagrijani zrak kuhanja Čelična rešetka Timer Posuda ČIŠĆENJE PEĆNICE Upozorenje: Poklopac nipošto ne uranjajte u vodu ili neke druge tekućine. Izvucite utikač iz utičnice i sačekajte da se ured aj potpuno ohladi. Poklopac očistite čistom,vlažnom krpom ili spužvom za sud e uz uporabu male količine deterdženta. Ne koristite žicu ili abrazivna sredstva za čišćenje. Čelične rešetke operite uz uporabu deterdženta za sud e. Metalne dijelove očistite krpom ili spužvom za sud e uz uporabu deterdženta. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja zajedno sa sredstvom za čišćenje koristite vlakno od plastike ili poliestera ili četkicu

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SCO 5023 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

ST 2415 EKMEK KIZARTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SCM 2929 KAHVE Ö ÜTÜCÜSÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SJ 3133 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25 JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd 1 15.09.2011 16:43:25 TECHNICAL DATA Model Reference J02953xxxx Calibre Jaquet Droz 6885-S Power reserve 40 hours Number of jewels 37 Case Stainless steel Diameter: 45 mm

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SCO 5028 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR

SCO 5028 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR SCO 5028 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Bu cihaz tam anlam yla ve güvenli bir flekilde kullanabilmek için bu kullan

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

SSI 2854 BUHARLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

SK 2391B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

SHD 7013 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, K v rma f rças n kullanmaya bafllamadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyunuz,

Detaylı

Инструкция для Sinbo FSF 5705 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo FSF 5705 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo FSF 70 Перейти в карточку товара 8 800 77 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SFS 70 BUHARLI P fi R C KULLANMA

Detaylı

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SFH 3313 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

SSI 2851 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam yla v

De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam yla v SDF 3827 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SCO 5036 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR Panel Panneau de réglage Platte è ÌÂÎ Ploča - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

with triangle plate with grill plate with waffle plate

with triangle plate with grill plate with waffle plate SSM 2520 (T,G,W) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU with triangle plate with grill plate with waffle plate TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SHD 7014 SAÇ KURUTMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SCO 5030, SCO 5031 ELEKTR KL OCAK KULLANMA KILAVUZU TR EN FR DE ES Kaymaz ayaklar Beyaz emaye gövde Termostatl güç kontrolü SCO 5030 RU UA AR HR RO SCO 5031 S NBO SCO 5030, SCO 5031 ELEKTR KL OCAK KULLANIM

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu TEATIME Teamaker Çay makinası Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Teatime Çay Yapma Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Turbo 1 2 6 2 Cihazınızın Açıklanması 1. Ana Gövde 6. Kaydırmaz taban 2. Tutma Sapı 7. Hamur karıştırıcı (büyük

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya bafllamadan

Detaylı

SCM 2922 ELEKTR KL CEZVE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHC 4342 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SHB 3070 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over Model No K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Oven Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over MAIN PART 5 4 6 3 7 2 1 1 Door handle 2 Heat resistant

Detaylı

SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU

SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR DE 2000W G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SMO 3615, SMO 3616 ELEKTR KL FIRIN KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU SMO 3615 AR HR SMO 3616 G R fi De erli Müflterimiz, Bir S NBO Elektrikli ev aletini sat n ald n z için teflekkür ederiz. Lütfen bu

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. SN5FRT 08 Fritöz. www.sunny.com.tr

Kullanım Kılavuzu. SN5FRT 08 Fritöz. www.sunny.com.tr Kullanım Kılavuzu SN5FRT 08 Fritöz www.sunny.com.tr PARÇALARIN TANIMI 1 2 5 3 6 4 1. zleme Penceresi - K zart lan yiyece i görmenize olanak sa lar. 2. Ayr labilir K zartma Kab 3. Gösterge Ifl - Fritözün

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

SVC 3446 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W

SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W SFH 3321, SFH 3322 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lütfen bu kullan m talim

G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lütfen bu kullan m talim SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce

Detaylı

SDF 3830 FR TÖZ FR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SINBO SDF 3830 FRITEUSE MODE D EMPLOI FRANÇAIS Cher, chère client; Nous vous remercions d avoir acheté ce produit de haute qualité. Lire attentivement

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y P İ PANİMİNİ AR 297 MİDİ TOST MAKİNESİ AR 297 MIDI SANDWICH MAKER AR 297 MIDI SANDWICH MAKER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W 2 ADET TOST 2 ESİ TYAPABİLME KAPASİ İ Ş YAPIŞMAZ

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2873 ÜTÜ EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

SVC 3457 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

SK 2384, SK 2384B KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu K 2366 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı