Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası"

Transkript

1 Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Doğanbaş, M. (2007). "Pîrî Baba Velayetnamesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (41),, Avcı, A. H. (2008). "Pir Sultan Ocağı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (46),, Türkdoğan, O. (1996). "Sosyal Harekeltler Olarak Celâli Ayaklanmaları". Belleten, LX (228), , Yılmaz, M. Ş. (2007). "Crime and punishment in the imperial historiography of Süleyman the magnificent: An evaluation of Nişanci Celālzāde's view". Acta Orientalia, 60 (4), , Gel, M. (2009). "Kuruluş Devri Osmanlı "Fakı" Zümresinin Tipik Bir Öncüsü: Tursun Fakı". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (26),, Deniz, B. (1995). "Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangâhı (Darphane) Kazısı-1993 (Ön rapor)". Vakıflar Dergisi, (25), , Ocak, A. Y. (1990). "Battalname". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Bakırcı, N. (2010). "Hıdırellez ve Niğde'de Unutulan Bir Gelenek: Niğde Cumaları". Turkish Studies, 5 (3),, Duman, M. (2012). "Bozkurttan Hızır'a Türk Halk Anlatmalarında Kılavuz". Millî Folklor, 12 (96), , Ocak, A. Y. (2005). From History The Theology Ali In Islamic Beliefs. Ankara: Ttk. Eroğlu Memiş, Ş. (2011). "17. ve 18. Yüzyıllarda Edirne'de Vakıf Kurucularının Toplumsal Statülerine İlişkin Bazı Tespitler". Vakıflar Dergisi, (36), 75-94, Alptekin, A. B. (2009). "Türk Masal ve Halk Hikâyelerinde Görmeyen Gözün Tedavi Edilmesi Motifi Üzerine". Millî Folklor, 10 (81), 18-26, Gürer, A. Ş. (2010). "İttihat Ve Terakki'nin Bir "Fırka Şeyhüislamı" Arayışı Ve Musa Kazım Efendi'nin Şeyhüislamlığa Getirilişi". Anonim, (), , Kılıç, R. (2000). Osmanlı Devleti'nde Seyyidler ve Şerifler (XIV-XVI. Yüzyıllar). Tek, A. (2013). "Mystical interpretation of Sheikh Badr al-dīn Ibn Qāḍī Samāwnā's controversial ideas". Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies, 3 (2),, Görkem, İ. (2001). "Selçuklu'dan Cumhuriyete: Halk Şâirlerinde Türkçe Sevgisi". Türk Yurdu, 21 ( ), , Ocak, A. Y. (). "Menaqibu'l-Qudsiya fi menasibi'l-unsiya: Une source importante pour l'histoire religieuse de l'anatolie au XIIIe siecle". Journal Asiatique, CCLXVII (), , Çelebi, N., & Asan, H. (2013). "Cumhuriyet'in İlk Yıllarındaki ( ) İnsan/Birey Yetiştirme Paradigmasının Son Osmanlı Birikimi İle Karşılaştırmalı Analizi". Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (1),,

2 Ocak, A. Y. (1990). "Bektaşilik". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Ocak, A. Y. (1987). "Türkler'de Fikir ve Düşüncenin Türk Devletlerinin Kuruluşlarındaki Rolü". Tarihte Türk Devletleri, Ankara:. Kozan, A. (2012). "Türkiye Selçukluları Döneminde Akşehir'de Bir Sufi: Seyyid Mahmud Hayrânî ve Zâviyesi". Vakıflar Dergisi, (38), 43-64, Yakut, E. (2000). Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Sonrası Şeyhülislamlık Kurumu. Hacıgökmen, M. A. (2012). "Anadolu'da Ahiliğin Esnaf Teşkilatı Hâline Dönüşmesi ve Tımar Sistemine Yansımaları (Ankara Örneği)". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (32), , Şah İsmail Hata (2006). Şah İsmail Hayat'i Külliyatı, Türkçe Divanı,Nasihatname,Dehname,Tuyuğlar,Koşmalar,Geraylılar,Varsağılar ve Bayatılar. İstanbul: Kaktüs. Şahin, H. (2008). İlhanlılar Döneminde Şiilik. Ocak, A. Y. (). "Un cheik yesevi et babai dans la premiere moitie du XIIIe siecle en Anatolie:Emirci Sultan". Turcica, XII (), , Ocak, A. Y. (1999). Osmanlı İmparatorluğu'nda Zındıklar ve Mülhidler ( Yüzyıllar). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Güray, C. (2011). "Alevilik Ve Etkileşim İçine Girdiği Kültürel Yapılar Açısından ''Pervane'' Kavramının İrdelenmesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (60), , Gültekin, A. K. (2004). Tunceli'de Kutsal Mekân Kültü. İstanbul: Kalan. Demir, M., & Turan, T. (2007). "Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Tecrübesinde Gayr-i Müslim Kimliği". Akademik İncelemeler Dergisi, 2 (1), , Şahin, G. (2005). "Amerikalı Bir Misyonerin XIX. Yüzyılın Ortalarında Türk-Ermeni Kültürel İlişkileri ile İlgili İzlenimleri Üzerine Bir Değerlendirme". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 1-32, Korkmaz, M. (1995). Şer'iyye Sicillerine Göre 17. Yüzyılda Bor'da Sosyal ve Ekonomik Hayat. Tekin, B. B. (2012). "Anadolu Selçuklu Kültürünü Anlamak: Sanat Tarihi Açısından Bir Değerlendirme". Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 21-32, Benlı, Y. (2013). "Şii-Sünnî İlişkileri Çerçevesinde Irak'ta Sadr Ailesi". Mezhep Araştırmaları, 6 (2), , Güngör, Ö. (2012). ""Yolda Caferi" Olmanın Sosyolojik Anlamı: Alevilik Caferilik İişkisi."". Turkish Studies, 7 (4),, Ocak, A. Y. (1962). "Milli Mücadelede Çapanoğlu İsyanı (8-27 Haziran 1920)". Türk Kültürü, 7-10 (), , Erdoğru, M. A. (1992). "Seydişehir-Seydi Harun Külliyesi Vakıfları Üzerine Bir Araştırma". Tarih İncelemeleri Dergisi, (VII), , Kiremitçi, F. (2013). "19. Yüzyıl Klasik Şairlerimizden Muhammed Şerîfî'nin Dürr-i Manzûm Adlı Menakıpnamesi". Turkish Studies, (),, Sungurbey, İ., & Gölpınarlı, A. (2008). Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.

3 Sungurbey, İ., & Gölpınarlı, A. (2008). Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin. istanbul: Milenyum Yayınları. Ocak, A. Y. (1990). "Bozok Sancağı". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Demirci, S., & Arslan, H. (2012). "Osmanlı Türkiye'sinde Bazı Aşiret, Cemaat ve Taifelerin Eşkiyalık Faaliyetlerin ve Bunların Merkez-Taşra Yazışmalarındaki". Turkish Studies, 7 (3), , Elvan Çelebi (1995). Menakibü'l-Kudsiyye Fi Menasibi'l-Ünsiyye. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Pehlivan, G. (2009). "Dinî Şahsiyetler Hakkında Oluşan Anlatılar". Millî Folklor, 11 (83), 88-96, Göde, H. A. (). "Tarihi Yeniden Kurma Kuramı: Veli Baba Üzerine Anlatılan Efsaneler". S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (),, Kaygusuz, İ. (). Bir Anadolu Evliyası Sultan Omar. Acıkel, F., & Ateş, K. (2011). "Ambivalent Citizens: The Alevi as the 'Authentic Self'and the 'Stigmatized Other'of Turkish nationalism". European Societies, 13 (5), , Ocak, A. Y. (1992). "Idéologie Officelle et Réaction Populaire: Un Aperçu Sur Les Mouvements et Les Courants Socio-Reliieux à l'époque de Soliman le Magnifique". Soliman le Magnifique et Son Temps, pp Paris: La Documentation Française. Gökbulut, S. (2012). "Oğlan Şeyh İbrahim Efendi Ve Bazı Tasavvufi Görüşleri". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (22), , Şahin, G. (2005). "Türk-Ermeni İlişkilerinin Bozulmasında Amerikalı Misyonerlerin Rolleri Üzerine Bir İnceleme". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 1-24, Ocak, A. Y. (2005). Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ocak, A. Y. (1991). "XIII-XV. Yüzyıllarda Anadolu'da Türk-Hristiyan Dini Etkileşimler ve Aya Yorgi (Saint Georges) Kültü". Belleten, LV (214), , Demirci, S., & Arslan, H. (2012). "Osmanlı Türkiyesinde Eşkiyalık Faaliyetlerini Önlemeye Yönelik Alınan Tedbirler Ve Uygulanan Cezalara Dair Gözlemler: Maraş Eyâleti Örneği ( )". History Studies (International Journal Of History), (),, Bayram, S. (1994). "Ahilik ve Bir Ahî Şeceresi". Belleten, LVIII (222), , Kurtoğlu, O. (2011). "Ali Nihânî'nin Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi ve Velâyetnâmedeki Hacı Bektaş-ı Velî Medhiyeleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (57),, Ocak, A. Y. (1990). "Danişmendname". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Yıldırım, E. (2012). "Cemevleri ve Cemevlerinin Dini ve Toplumsal Fonksiyonları". Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (),,

4 Ocak, A. Y. (). "Alevilik Bektaşilik Gerçeği ve Bazı Tezler". Türkiye Günlüğü Dergisi, (31), , Karaman, G. (2012). "Mevlana'nın Menkıbeleri Üzerine Folklorik Bir İnceleme". Turkish Studies, 7 (3), , Soner, B. A., & Toktaş, Ş. (2011). "Alevis and Alevism in the Changing Context of Turkish Politics: The Justice and Development Party's Alevi Opening". Turkish Studies, 12 (3), , Demırpolat, E. (2009). "Osmanlılarda Felsefenin Serüveni". Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (14), , Güneş, A. (2000). "16. Yüzyılda Seyyid Gazi'de Sosyal ve Ekonomik Hayat". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), , Ocak, A. Y. (). "Nathalie Clayer, L'Albanie, pays des derviches: Les ordres mystiques musulmans en Albanie a l'epoque post-ottoman ( )". Üçer, C. (2005). "Tokat Örneğinden Hareketle Alevîlik Üzerine Bir Değerlendirme". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (34),, Çıblak, N. (2013). "Yatır ve Ziyaretlerin Halk Kültüründeki Rolü Bağlamında Mersin'deki Muğdat Dede Türbesinin İncelenmesi". Turkish Studies, 8 (1), , Erdoğan, N. (2000). "Devleti 'İdare Etmek': Mâduniyet ve Düzenbazlık". Toplum ve Bilim, (83), 8-31, Ocak, A. Y. (2000). "Expression Littéraire en Langue Turque: Un Aperçu Géneral sur l'histoire de la Littérature Turque". Etats, Sociétés et Culture du Monde Musluman Médiéval (Xe-XVe Siècle), Paris: Presses Universitaires De France. Ocak, A. Y. (1993). "Milieux Soufis Dans Les Territoires du Beylicat Ottoman et le Problème des Abdâlân-ı Rûm". The Ottoman Emirates ( ) (11-13 January 1991, Rethymnon), pp Crete: Institute For Mediterranean Studies. Kılıç, R. (2004). "Osmanlı Devleti'nde Gülşeni Tarikatı (Genel Bir Yaklaşım Denemesi)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (15), , Yıldız, H. (2012). "Hacı Bektaş Velî ile Ahi Evran İlişkisi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (61),, Bayram, S. (1994). "An "Akhi" Genealogical Tree". Belleten, LVIII (222), , Kalafat, Y. (2004). "Anadolu'da Ulu Kadın Kişiler ve Halk İnançları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (32),, Merıboute, Z. (2010). Islamisme, Soufisme, Evangélisme: La Guerre Ou La Paix. :. Ocak, A. Y. (2011). Ortaçağlar Anadolu'sunda İslam'ın Ayak İzleri Selçuklu Dönemi (Makaleler-Araştırmalar). İstanbul: Kitap Yayınevi.

5 Bekki, S. (1999). "Türk Mitolojisi'nde Kurban". Akademik Araştımalar Dergisi, I (3), 16-28, Ocak, A. Y. (). "Türkiye'de Siyasi ve Toplumsal Uzlaşma Problemi ve İdeolojik Çatışmanın Merkezindeki İslam". Türkiye Günlüğü Dergisi, (42), 5-11, Ocak, A. Y. (2000). "Osmanlı İmparatorluğu'ndan Bugüne Kalan Miras: İslam (Problematik Bir Yaklaşım Denemesi)". Yeni Türkiye Dergisi, 6 (33), , Ocak, A. Y. (1996). Babailer İsyanı. İstanbul: Dergah Yayınları. Ocak, A. Y. (1999). Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII Yüzyıllar). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Arslanoğlu, İ. (2001). "Alevîlikte Temel İnanç Unsurları ve Pratikler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (20),, Kılıç, R. (2007). "Osmanlı Sûfîliğinde İbnü'l-Arabî Etkisi: XVII. Yüzyıldan Üç Sûfî". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (40), , Gülten, S. (2012). "Tahrir Defterlerine Göre Anadolu'da Kalenderîler ve Haydarîler". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 31 (52), 35-54, Arıkan, Z. (1990). "XIV-XVI. Yüzyıllarda Ayasuluğ". Belleten, LIV (209), , Karadavut, Z., & Yeşildal, Ü. Y. (2007). "Anadolu-Türk Folklorunda Geyik". Millî Folklor, 10 (76), , Ocak, A. Y. (2000). "Kutb ve İsyan: Osmanlı Mehdici (Mesiyanik) Hareketlerinin İdeolojik Arkaplanı Üzerine Bazı Düşünceler". Toplum ve Bilim, (83), 48-57, Ocak, A. Y. (1995). "Bir Eleştiriye Cevap yahut Türkiye'de Din ve Tasavvuf Tarihi Araştırmalarının Bazı Zaaflarına Dair". Türkiye Günlüğü Dergisi, (37), 5-14, Subaşı, N. (2005). Alevi Modernleşmesi Sırrı Fâş Eylemek. Ankara: Kitabiyat. Ocak, A. Y. (1990). "Hacı Bektaş Vilayetnamesi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Güneş, A. (2005). "Tarih, Tarihçi ve Meşruiyet". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (17), 28-75, Ocak, A. Y., Imber, C., İhsanoğlu, E., Emecen, F. M., İnalcık, H., Lowry, H. W., & Erünsal, İ. E. (2013). Osmanlı'nın İzinde II (Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı). İstanbul: Timaş. Ocak, A. Y. (1999). Türkler,Türkiye ve İslam. Istanbul: İletişim Yayınları. Ocak, A. Y. (1986). "Tarih ve Efsanenin bir Kavşak Noktası: Türk folklorunda kesikbaş.". III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı. Kurtoğlu, O. (2009). "Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği". Millî Folklor, 10 (81), 89-99, Ocak, A. Y. (1996). Türkiye'de Tarihin Saptırılması Sürecinde Türk Sufiliğine Bakışlar. İstanbul: İletişim Yayınları. Ocak, A. Y. (). "XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı İdeolojisi ve Buna Muhalefet

6 Ocak, A. Y. (). "XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı İdeolojisi ve Buna Muhalefet Problemi". Erman, A. (2013). "17. Yüzyılda Osmanlı Uleması ve Hal' Fetvaları". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30 (2), 29-42, Demir, M. (1998). "Türkiye Selçuklu Şehirlerinde İmaret Kurumları Ve Vakıfları". Vakıflar Dergisi, (27), 41-46, Aka, P. (2014). Au Carrrefour Des Influences: Yahya Kemal Et La Modernıté de la Poésıe Turque. Gürbüz, A. (1994). "Elvan Çelebi Zaviyesi'nin Vakıfları". Vakıflar Dergisi, (23), 25-30, Çalık, R., & Baltaoğlu, A. G. (2001). "Alman Kaynaklarında Türk Harf İnkılâbı ve Yankıları (Elçilik Raporları-Basm ve Diğer Kaynaklar)". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 7 (27), , Ocak, A. Y. (1992). Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler (Metodolojik Bir Yaklaşım). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Altınkaynak, E. (2003). "Yeraltı Diyarının Kartalı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (26),, Ersan, M. (2006). "Türkiye Selçuklularında Halkın Eğlence Hayatı". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXI-II), 77-92, Güzel, A. (1999). Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.. Eleman, U. (1997). Türkiye'deki İslamcı hareketler üzerinde İran Mısır Pakistan ve Avrupa etkisi.. Özgül, V. (2004). "Kızılbaşlık ve Türkmenler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (32),, Ocak, A. Y. (1970). "Türk Heteredoksi Tarihinde "Zındık", "Harici", Rafizi", "Mülhid" ve "Ehl-i Bidat" Terimlerine Dair Bazı Düşünceler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (12), s , Ocak, A. Y. (2008). Türk Sufiliğine Bakışlar. İstanbul: İletişim. Ocak, A. Y. (1996). "Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevleviler". S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2), Belirtilmemiş, Çetin, A., & Çağ, G. (2011). "Bosna'nın Osmanlı İdaresine Geçişinde Bogomilliğin Etkisi". Tarih Okulu Dergisi, (IX), 19-35, Barkey, K. (2008). Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. Üstünova, K. (2010). "Giresun'da Yaşatılan Sacayağından Geçme Geleneğinde 'Sacayağı' ve 'Üç' Ne Anlatıyor?". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (52), , Gökçe, T. (2010). "Babadağı Kasabasının XIX. Yüzyıl Ortalarındaki Sosyal ve Ekonomik Yapısı". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXV-I), , Ocak, A. Y. (1997). "Fuad Köprülü, Sosyal Tarih Perspektifi ve Günümüz Türkiye'sinde Din ve Tasavvuf Tarihi Araştırmalarında "Tarihin Saptırılması" Problemi". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (3), , Ocak, A. Y. (). "Baba İlyas-ı Horasani". Persian Encyclopaedia of Islam,. Tahran:

7 Ocak, A. Y. (). "Baba İlyas-ı Horasani". Persian Encyclopaedia of Islam,. Tahran:. Ocak, A. Y. (2003). "Islam in the Ottoman Empire: A Sociological Framework for a New Interpretation". International Journal of Turkish Studies: IJTS / University of Wisconsin, 9 (1/2), , Küpeli, Ö. (2010). "XVI. Yüzyılda Sandıklı Kasabası". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXV-II), , Ocak, A. Y. (1993). "XIV. Yüzyılın Ahlat'lı Ünlü Bir Sûfî Feylesofu: Şeyh Bedreddin'in Hocası Şeyh Hüseyn-i Ahlatî". Anadolu'da Türk Mührü Ahlat Sempozyumu (20-23 Ağustos 1992, Ahlat), Ankara: Bitlis Valiliği. Ocak, A. Y. (20005). Sufism And Sufis In Ottoman Society Sources - Doctiren - Turuq - Architecture - Literature - Iconography - Modernism. Ankara: Ttk. Ocak, A. Y. (1990). "XVI. Yüzyıl Osmanlı Anadolu'sunda Mesiyanik Hareketlerinin Bir Tahlil Denemesi". 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi (21-25 Ağustos 1989), Ankara:. Erdoğru, M. A. (1994). "Karaman Vilâyeti Zaviyeleri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (IX), , Ardıç, N. (2012). Islam and the Politics of Secularism: The Caliphate and Middle Eastern Modernization in the Early 20th Century. : Routledge. Ocak, A. Y. (1979). "XIII ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu Türk Tarihi Bakımından Önemli Bir Kaynak: Menāḳıbu'l-Ḳudsīya fî Menāṣıb'il-unsīya". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (32), , Ocak, A. Y. (1981). "Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Tekkelerinde Dinî-Tasavvufî Eğitime Genel Bakış". I. Türkiye'de Din Semineri, Ankara: İlahiyat Fakültesi. Yüksel, M. Ş. (2009). "Timurlu Siyaset (Devlet) Teorisi'nde Sultan". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 28 (46), , Yıldırım, R. (2001). Dervishes in early ottoman society and politics: a study of velayetnames as a source for history. Şimşek, S. (1994). "Doğu Akdeniz'de Tahrip Olan Bir Kültür Mirası: Girit'te Tarikatlar ve Tekkeler / A Inheritance Of Culture Which Was Ruined In East Mediterranean: Orders And Dervish Lodges In Cretan". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14 (32),, Ocak, A. Y. (1981). "Kalenderîler ve Bektaşîlik". Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Elvan Çelebi (1984). Menâkıbu'l-Kudsiyye fî Menâsıbi'l-Ünsiyye: (Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Matbaası. Ocak, A. Y. (1995). "Türk Müslümanlığı: Çözüm Bekleyen Tarihsel ve Aktüel Bir Kimlik Problemi". Türkiye Günlüğü Dergisi, (33), 34-40, Gülten, S. (2012). "Baba Mansur'dan Şeyh Harun'a: Bir Alevi Ocağının Tarihsel Kökenine Dair Bazı Gözlemler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (63),,

8 Erdem, İ. (1997). "Çivrilli İki Gönül Sultanı Beyce Sultan ve Habib-i Acem". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 19 (30), 53-56, Salgırlı, S. (2012). "The Rebellion of 1416: Recontextualizing an Ottoman Social Movement". Journal of the Economic and Social History of the Orient, 55 (1),, Yüksel, H. (2006). "Anadolu Selçuklularında Vakıflar". Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Küpeli, Ö. (2010). "Osmanlı-Safevi Münasebetlerine Dair Türkiye'de Yapılan Çalışmalar Hakkında Birkaç Not ve Bir Bibliyografya Denemesi". Tarih Okulu Dergisi, (VI), 17-32, Çetin, H. (2012). "Osmanlı Saltanat Rüyaları ve Tarihî Bağlam". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXVII-I), 37-68, Ocak, A. Y. (). "Mahmud Paşa". Lexicon des Mittelalters,. München:. Baer, M. D. (2008). Honored by the Glory of Islam. : Oxfort Üniversitesi. Babahan, A. (2014). Natıonalısm and Relıgıon ın the Textbooks of the Early Republıcan Perıod ın Turkey. Beşirli, M. (2003). "Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılmasından Sonra Tokat ve Çevresinde Güvenlik Sorunu". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XVIII-I), 15-43, Ocak, A. Y. (1982). "Bektaşi Menakıbnamelerinde Tenasuh İnancı". II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı. Arak, H. (2006). "Alman Halk Kahramanı Kral Rother ile Türk Kahramanı Seyyid Battal Gazi'nin Tarihsel Gerçekliği". Millî Folklor, 9 (72), 47-58, Acun, H. (1981). "Yozgat ve Yöresi Türk Devri Yapıları". Vakıflar Dergisi, (13), , Keskin, İ. (2007). "Osmanlı Arşivciliğinin Teorik Dayanakları Hakkında". Türk Kütüphaneciliği, 21 (3), , Bayram, S. (1994). "Amasya-Taşova, Alpaslan Beldesi Seyyid Nureddin Alpaslan el-rufai'nin 655H/1257M Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi İle 996H/1588M Tarihli Seyyid Fettah Veli Silsile-namesi". Vakıflar Dergisi, (23), 31-75, Ocak, A. Y. (1993). "Türk Kültüründe Ahmed-i Yesevî'nin Yeri ve Önemi". IX. Vakıf Haftası El Kitabı (7-13 Aralık 1992, Ankara), Ankara:. Ocak, A. Y. (1990). "Elvan Çelebi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Ocak, A. Y. (1981). "Selçuk ve Osmanlı Dönemi Tekkelerinde Dinî-Tasavvufî Eğitime Genel Bir Bakış". I. Türkiye'de Din Eğitimi Semineri, (23-24 Nisan 1981-Ankara), Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Melıkoff, I. (2012). Uyur İdik Uyardılar -Alevilik -Bektaşilik Araştırmaları. İstanbul: Cem. Gürzoğlu, A. R. (2011). "Alevilik Ve Bektaşilik İnanınca Devriyyeler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (60), , Ocak, A. Y. (1962). "XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Dinde Tasfiye

9 Ocak, A. Y. (1962). "XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Dinde Tasfiye (Puritanizm) Teşebbüslerine Bir Bakış: Kadızadeliler Hareketi". Türk Kültürü, XVII-XXI (1-2), , Ocak, A. Y. (). "Arif Çelebi". Persian Encyclopaedia of Islam,. Tahran:. Ocak, A. Y. (). "Yunanlılar İstanbul Üzerindeki İddialarından Vazgeçmemişlerdir". Arslan, M. (2003). "Popüler Dindarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (1),, Ocak, A. Y. (1981). "Türk Heterodoksi Tarihinde "Zindık", "Harici", "Rafızi", "Mülhid" ve "Ehl - i Bid'at" Terimlerine Dair Bazı Düşünceler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (), , Ocak, A. Y. (2000). Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri. İstanbul: İletişim Yayınları. Ocak, A. Y. (2004). ""Resmî (Yahut İmparatorluk) İdeolojisi" Meselesi". Doğu Batı Dergisi, 7 (29), 73-81, Özköse, K. (2003). "Anadolu'nun Türkleşmesi Ve İslamlaşmasında Tasavvufi Zümre Ve Akımların Rolü". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), , Alptekin, T. (2012). Prof. Irene Melikoff'un Ardından. İstanbul: Demos. Ocak, A. Y. (1986). "Tarih ve Efsanenin Kavşak Noktası:Türk Folklorunda Kesikbaş". III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı. Yüksel, M. (2014). "Iranian Studies in Turkey". Iranian Studies, (),, Ocak, A. Y. (). "Milletlerarası Ahmed-i Yesevi ve Yunus Emre Sempozyumları Münasebetiyle Türkiye'de Kültür Tarihi Araştırmaları Hakkında Düşünceler". Türkiye Günlüğü Dergisi, (16), , Ocak, A. Y. (1998). "Osman Turan'a Göre Din ve İslâmiyet". Prof. Dr. Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri İlmî Toplantısı (Tebliğler ve Tartışmalar) (15-16 Mayıs 1998, Ankara), Ankara: Türk Yurdu Yayınları. Durmaz, S. (2004). Haçlılar ve Doğu Hıristiyanlığı XI-XIII. Yüzyıllar. Ay, R. (2012). "Bizans'tan Osmanlıya Anadolu'da Heterodoks İnanışlar: 'Öteki' Dindarlığın Ortak Doğası Üzerine ( )". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (31),, Balaban, T., & Yapıcı, M. (2013). "Türkçe Öğretmen Adaylarının Tasavvufa İlişkin Metaforları". Turkish Studies, 8 (9), , Ocak, A. Y. (2001). "Bağımlılık Kuramı, Dünya Sistemi Teorisi ve Osmanlı/Türkiye çalışmaları". Toplum ve Bilim, (), 81-99, Erdem, İ. (2000). "Olcaytu Han'ın Ölümüne Kadar İlhanlılar'da Yaşanan Siyasal-Kültürel Gelişmeler ve Yakın-Doğu'ya Etkileri". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 20 (31), 1-35,

10 Ocak, A. Y. (). "Un Seldjoukide Anatolien Contemporain: Professeur Claude Cahen on cinquante ans de recherches en histoire Turque". Arabica, XLIII (), , Ocak, A. Y. (2000). Türkiye, Türkler ve İslâm: Yaklaşım, Yöntem ve Yorum Denemeleri. İstanbul: İletişim Yayınları. Ocak, A. Y. (1994). "Bünyâmin Ayaşî ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Melâmî Hareketleri". Tarihte ve Günümüzde Ayaş ve Bünyamin Ayaşi Sempozyumu (Ayaş, 24 Temmuz 1993), Ankara: Ayaş Belediyesi. İlhan, M. M. (2008). "An Overview of the Ottoman Archival Documents and Chronicles". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 27 (43), 1-20, Ocak, A. Y. (1983). Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı. Wolper, E. S. (2003). Cities and Saints: Sufism and the Transformation of Urban Space in Medieval Anatolia. ABD: Penn State Press. Tuğcu, H. (1995). "Hacı Bektaş Veli'nin İlmî Yönüne Genel Bir Bakış". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (2), 22-25, Ocak, A. Y. (2002). "Türk ve Türkiye Tarihinde İslâm'ı Çalışmak yahut 'Arı Kovanına Çomak Sokmak'". Toplum ve Bilim, (91), , İyiyol, F. (2012). "Bosna-Hersek'te Ocaklar: Živčić-Vukeljıći ve Mesudije Tekkeleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (63),, Carter, F. (2004). The Turks in World History. New York: Oxford University. Nagendra, S. (2002). International Encyclopaedia of Islamic Dynasties. : Anmol Publications. Ocak, A. Y. (1999). "Alevîlik ve Bektaşîliğin Tarihsel Sosyal Tabanı ile Teknoloji Arasındaki İlişki Problemine Dair". Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye'de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, (Milletlerarası Sempozyum, İstanbul, Kasım 1997), İstanbul: Ensar Neşriyat. Ocak, A. Y. (1996). "[Les Voies d'allah: Les Ordres Mystiques Dans Le Monde Musulman des Origines a Aujourd 'hui (Allah'a Giden Yollar: Başlangıcından Günümüze İslam Dünyasında Tarikatler), ed. Alexandre Popovic-Gilles Veintsteine, Fayard". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (), , Deweese, D. (1994). Islamization and Native Religion in the Golden Horde. Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition. Pennsylvania: University Park. Ocak, A. Y. (1997). "XVI.-XVII. Yüzyıllarda Bayrâmi (Hamzavî) Melâmîleri ve Osmanlı Yönetimi". Belleten, LXI (230), , Akkuş, M. (2013). "Hacı Bektaş Velî'nin Moğol Tahakkümüne Bakışı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (66),, Alptekin, A. B. (2013). "Saltuknâme'de Yer Alan Efsanelerin". Millî Folklor, (98),, Kemaloğlu, M. (2011). "XI.-XIII Yüzyıl Türkiye Selçuklu Devletinde Sosyal Zümreler". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, (4),,

11 Şahin, H. İ. (). "Geleneksel Bağlama Öğrenme Süreci". Alevilik Araştırmaları, (), 165, Kafkasyalı, A. (2005). "Türk Dünyasında Nevruz Geleneğine Toplu Bakış". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 06 (02), , Hülür, H., & Akça, G. (2005). "İmparatorluktan Cumhuriyete Toplum ve Ekonominin Dönüşümü ve Merkezileşmenin Dinamikleri". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (17), , Ocak, A. Y. (1998). "Melamis-Bayramis (Hamzavi) et l'administration ottomane au XVIe et XVIIe siecle". Melamis-Bayramis: Etudes sur Trois Mouvements Mystiques Musulmans, İstanbul: Les Editions Isis. Güner, S. (2012). "Osmanlı Söyleminde Birinci Vehhabi-Suudi Hareketi (1744/ )". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (17), 83., Bayraktar, E. (2005). The Implementatıon of Ottoman Relıgıous Polıcıes ın Crete : Men of Faıth as Actors ın the Kadı Court. Ocak, A. Y. (1986). "İbn Kemal'in Yaşadığı XV. ve XVI. Asırlar Türkiyesinde İlim ve Fikir Hayatı". Şeyhülislam İbn Kemâl Sempozyumu-Tebliğler ve Tartışmalar (26-29 Haziran 1986, Tokat), Ankara: TDV Yayınları. Özder, A. (2012). "Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde Coğrafyanın Halk Kültürüne Etkisi". Marmara Coğrafya Dergisi, (25), , Ocak, A. Y. (2000). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Ahîlik ve Şeyh Edebalı: Problematik Açıdan Bir Sorgulama". II. Uluslararası Ahîlik Kültürü Sempozyumu, (13-15 Ekim 1999, Kırşehir), Ankara: Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları. Ocak, A. Y. (1974). "Mâduniyet Okulu, Post - Kolonyal Eleştiri ve Tarihte Bilgi - Özne Sorunu: Osmanlı Tarihçiliği İçin Yeni Dersler Mi?". Toplum ve Bilim, (), 32-47, Kılınç, A. (1998). Klasik dönem İslam kültüründe Basra ve Küfe mekteplerinin yeri ve önemi. Ocak, A. Y. (1990). "Fütuvvet". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. İnalcık, H. (1991). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Sorunu". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 15 (26), , Ocak, A. Y. (1989). Révolte de Baba Resul ou la Formation de l'hétérodoxie Musulumane en Anatolie au XIIIe Siècle. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Yediyıldız, M. A. (1994). "Şer'iye Sicillerine Göre Bursa'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı ( )". Vakıflar Dergisi, (23), , Özerkmen, N. (2004). "Ahiliğin Tarihsel - Toplumsal Temelleri Ve Temel Toplumsal Fonksiyonları - Sosyolojik Yaklaşım". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44 (02), 57-78, Günay, Ü. (2003). "XV. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyo-Kültürel Yapı, Din Ve Değişme". Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 21-48, Ocak, A. Y. (1989). "XV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda "Zendeka

12 Ocak, A. Y. (1989). "XV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda "Zendeka ve İlhad" (Heresie) Meselesi". V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildirileri, İstanbul: Türkiyat Enstitüsü. Ocak, A. Y. (1994). "Kalenderi Dervishes and Ottoman Administration from the Fourteenth to the Sixteenth Centuries". Manifestations of Sainthood in Islam (3-5 April 1987, Berkeley), İstanbul: Isis Press. Gül, M. (2002). "Mısır Memlûkları'nda Bir Sürgün Sistemi Olan Battallık ve Kudüs". Belleten, LXVI (246), , Ocak, A. Y. (2012). Perspectives and Reflections On Religious and Cultural Life in Medieaval Anatolia. istanbul: The Isıs Press. Ocak, A. Y. (1980). Babaîler İsyanı. İstanbul: Dergah Yayınları. Ocak, A. Y. (1962). "Die puritanistische Kadızadeliler- Bewegung.". Türk Kültürü, XVII-XXI (1-2), , Ocak, A. Y. (1997). Osmanlı Toplumunda "Zındıklar ve Mülhidler" Yahut Dairenin Dışına Çıkanlar (XV-XVII. Yüzyıllar). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Su, S. (2009). Hurafeler ve Mitler. İstanbul: İletişim Yayınları. Elvan Çelebi (1984). Menâkıbu'l-Kudsiyye fi Menâsıbi'l-Unsiyye. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Emrence, C. (2011). Remapping the Ottoman Middle East. : Library Of Ottoman Studies. Ocak, A. Y. (2009). Veysel Karanî ve Üveysîlik. İstanbul: Dergah Yayınları. Ocak, A. Y. (1990). "Alevi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Ocak, A. Y. (1994). "XV.-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Resmî İdeolojisi ve Buna Muhalefet Problemi". XI. Türk Tarih Kongresi (Bildiriler) (5-9 Eylül 1990, Ankara), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Faroqhı, S. (2001). Osmanlı Tarihi Nasıl incelenir?. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Çakar, E. (2012). "Baskil Yöresi (Elazığ) Zaviyeleri". Vakıflar Dergisi, (37), , Ocak, A. Y. (1996). "Osmanlı Beyliği Topraklarında Sufi Çevreler ve Abdalan-ı Rum Sorunu ( )". Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurucusu Osman Gazi ve Dönemi Sempozyumu, Bursa: Bursa Kültür Sanat Ve Turizm Yayınları Vakfı. Kutlar, F. S. (2010). "Seher Abdal'ın Helvâ Vü Nân'ı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (56),, Çetinkaya, B., & Akbaba, S. (2011). "Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki". Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi, (4),,

13 Ocak, A. Y. (1994). "[Ahmet T. Karamustafa, God's Unruly Friends: Dervishes Groups in the Islamic Latter Period (Tanrı'nın İtaatsiz Dostları: Geç İslâmî Devirde Derviş Zümreleri ), University of Utah Press, Salt Lake City". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (18), , Ocak, A. Y. (1983). Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri. İstanbul: Enderûn Yayınları. Gündoğdu, C. (2012). "Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektaşîliği Tanımlamaya Dair Bazı Parametreler/Some Parameters about the Definition of Haji Bektashi Veli, Bektashism". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 1-16, Ocak, A. Y. (1939). "Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu'da İslamiyetin Yayılışı (Osman Çetin) İsimli Esere Dair". Hareket, (24), 77-80, Güler, İ. (2000). "XVIII. Yüzyilda Osmanli Esnaf ve Zanaatkârlari ve Sorunlari Üzerine Gözlemler". Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2),, Fınkel, C. F. (2005). Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire London: John Murray. Ocak, A. Y. (1990). "XVI. Yüzyıl Osmanlı Anadolusunda Mesiyanik Hareketlerin Bir Tahlil Denemesi". V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi (İstanbul Ağustos 1989) Tebliğler, Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ocak, A. Y. (1986). "Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı Dönemi Düşünce Tarihinin Bazı Meseleleri". Uluslararası I. İslâm Araştırmaları Sempozyumu (16-18 Eylül 1985, İzmir), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ocak, A. Y. (2002). "Balkanların İslamlaşması Sürecinde Sarı Saltık'ın Yeri ve Bazı Problemler.sarı Saltık'ın Kimliği ve Tarihsel Rolü". Toplumsal Tarih Dergisi, (), 25-30, Aıgle, D. (1997). L'Iran Face à La Domination Mongole: Etudes. Tahran: Studia İranıca. Ocak, A. Y. (1990). "Anadolu: İslamlaşma". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Turan, N. S. (2007). "Selçuklu ve Osmanlı Anadolu'sunda Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Gelişim Süreci". Sosyal Siyaset Konferansları, (52),, Seyman, A. (2006). Balkanlar'da Alevi Bektaşilik. Akkuş, M. (2013). "Ateş ve Ocak Kültünün Anadolu'da Yaygınlaşmasında Moğolların Etkisi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (68),, Yıldırım, R. (2010). "Bektaşi Kime Derler?: ''Bekteşi''Kavramının Kapması Ve Sınırları Üzerine Tarihsel Bir Analiz Denemesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (55), 23-58, Karamustafa, A. T. (2007). Tanrının Kuraltanımaz Kulları - İslam Dünyasında Derviş Toplulukları ( ). İstanbul:. Ayhan, G. (2014). "Hacı Bektaş Velî Türbesi'nin Gümüş Kapı Kanatları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (69), ,

14 Ocak, A. Y. (1990). Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Kılavuz, U. M. (2002). "Küreselleşen Dünyada Din". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (2), , Yalçın, A., & Yılmaz, H. (2002). "Kargın Ocaklı Boyu İle İlgili Yeni Belgeler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (21),, Ocak, A. Y. (1981). "Bazı Menâkıbnâmelere Göre XIII-XV. Yüzyıllardaki İhtidâlarda Heterodoks Şeyh ve Dervişlerin Rolü". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (2), 31-42, Yüksel, H. A. (1987). "Yard. Doç. Dr. Ahmet Vehbi Ecer; "Ahmed Yesevi Dervişi Ahi Evran ve Kayseri'de Ahilik"". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), , Ocak, A. Y. (1992). Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV.-XVII. Yüzyıllar). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ocak, A. Y. (2002). "Osmanlı Kaynaklarında ve Modern Türk Tarihçiliğinde Osmanlı-Safevî Münasebetleri (XVI.- XVII. yüzyıllar)". Belleten, LXVI (246), , Önal, M. N. (2007). "Türk Mitinin Oluşumunda Işığın Rolü". Turkish Studies, 31 (2), , Okumuş, E. (2008). "Turkey Religiosity and the PRA". The Muslim World, 98 (2-3), , Ocak, A. Y. (1985). İslam Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Ocak, A. Y. (1994). "Osmanlı İmparatorluğunda Düşünce Hayatı (XIV-XVII. Yüzyıllar)". Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul:. Demirkazık, H. (2012). "Emrî Divanı'nda Âdetler ve Gelenekler". Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - The Journal Ottoman Literature Studies, (), , Numan, İ. (1985). "İlk Devir Türk Sufi Merkezlerinin Mahiyetleri ve Mimarilerinin Menşei Hakkında". Vakıflar Dergisi, (19), 31-49, Ocak, A. Y. (2002). Selçukluların Dini Siyaseti ( ). İstanbul: Tatav Yayınları. Çınar, E. (2008). Aleviliğin Kökleri Abdal Musa'nın Sırrı. İstanbul: Kalkedon. Ocak, A. Y. (1986). "Hacı Bektaş Veli'nin Tarihî ve Tasavvufî Şahsiyetleri". Hacı Bektaş Veli Anma Töreni (Bildiriler) (16-18 Ağustos 1984, Hacıbektaş), Ankara:. Lowry, H. W. (2003). The Nature of the Early Ottoman State. Albany: State University Of New York Press. Kılıç, R. (2013). "Ahmet Yaşar Ocak'ın Eserlerinde İslam ve Kimlik Meselesi". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz (19),, Güray, C. (2010). "Semâ'dan Semah'a Bir Sonsuz Devir". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (56),, Bırdal, M. S. (2011). The Holy Roman Empire and the Ottomans: From Global

15 Bırdal, M. S. (2011). The Holy Roman Empire and the Ottomans: From Global Imperial Power to Absolutist States. New York: Hardback. Ersal, M. (2012). "Şücaeddin Veli Ocağı: Balkan Aleviliğindeki Yeri, Rolü ve Önemi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (63),, Ocak, A. Y. (2006). "Türkiye Selçukluları Döneminde ve Sonrasında Vefâi Tarikatı (Vefâiyye) (Türkiye Popüler Tasavvuf Tarihine Farklı Bir Yaklaşım)". Belleten, LXX (257), , Çevrimli, N. (2012). "Değişik İşlevli Bir Grup Madeni Eser Örnekleri Üzerinde Görülen Ejder Figürleri Hakkında Bir Değerlendirme". Vakıflar Dergisi, (37), , Şentürk, H. (1993). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devrinde Rumeli'de Uyguladığı İskan Siyaseti ve Neticeleri". Belleten, LVII (218), , Ocak, A. Y. (1994). "[Nathalie Clayer, L'Albanie, Pays des Derviches: Les Ordres Mystiques Musulmans en Albanie a l'epoque postottomane ( ), Osteuropa-Instut der Freien Üniversitat Berlin - Balkanologische Veröffentlichungen, Bant 17, Otto Harrasowitz-Wiesbaden. Berli". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (14), ,, Turgut, V. (2011). "XVI.Yüzyılda Tahrir Defterlerine Göre Hüdavendigar ve Sultanönü Sancaklarında Abdalan-ı Rum". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (19),, Neyzi, L. (). "Remembering to Forget: Sabbateanism, National Identity, and Subjectivity in Turkey". Comparative Studies in Society and History, 44 (1), , Ocak, A. Y. (1990). "Fütuvvetname". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Ayva, A. (2007). "Beyşehir Gölü Üzerine Anlatılan Göl Üzerinden Yürüyerek Geçme Motifi Üzerine". Millî Folklor, 10 (76), , Hacıgökmen, M. A. (2011). "I. Alaeddin Keykubat dönemi emirlerinden Atabey Bedreddin Gühertas (Gevhertas) (D.?-Ö. 1262)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 30 (50), , Lekesiz, M. H. (1989). Osmanlı İlmî Zihniyetinde Değişme (Teşekkül-Gelişme-Çözülme. XV-XVII. Yüzyıllar). Ocak, A. Y. (1989). Türk Folklorunda Kesik Baş Kültü: Tarih ve Folklor İlişkisinden Bir Kesit. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Aydın, E. (2000). Osmanlı Gerçeği. istanbul: Çağdaş. Özkan, F. H. (2012). "Kaygusuz Abdal'ın Elifnâmesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (64),, Boyraz, Ş. (2012). "Anonim Halk Edebiyatı Araştırmalarının Tanım Ve Tasnif Sorunları Bağlamında "Söylemelik Ve Konuşmalık Türler" ile İlgili Çalışmaların Durumu". Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36 (1),, Kılıç, S. (2010). "Türk Şaman Giysilerine Semantik Yaklaşım". Journal of World History, 2 (1),, Artun, E. (). "Ozandan Aşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları". İçel

16 Artun, E. (). "Ozandan Aşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları". İçel Kültürü, (41), 5-9, Ocak, A. Y. (1974). "Kutb and Revolt:Some Thoughts on the Ideological Background of Ottoman Messianic Movements". Toplum ve Bilim, 83 (), 48-57, Ocak, A. Y. (1996). "XIII-XVI. Yüzyıllar Anadolu Şehirlerinde Dini-Sosyal Hayat: Selçuklular'dan Osmanlılar'a Genel Bir Bakış ve Problematik Bir Yaklaşım Denemesi". Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, İstanbul: Demokrasi Kitaplığı. Ocak, A. Y. (1962). "Elvan Çelebi'nin Menâkıbnâmesi Hakkında (İsmail E. Erünsal ile Birlikte)". Türk Kültürü, (270), , Değirmenci, T. (2008). "Osmanlı Sarayının Geçmişe Özlemi:Tercüme-i Şakâ'ikû'n-nu'mânîye". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (46), , Uğurlu, S. (2012). "Eski Türklerin Dini". Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (),, Ocak, A. Y. (1995). "Türkiye'de Kültürel-İdeolojik Eğilimler ve Bir XIII- XIV. Yüzyıl Türk Halk Sûfîsi Olarak Yunus Emre'nin Kimliği". Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri (7-10 Ekim 1991, Ankara), Ankara: Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Tiken, S. (2008). "Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Kültürel Bir Sembol:Akrep". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 15 (37), , (2012). The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East. ABD: I.B.Tauris. Bekki, S. (2011). "Bazı Halk Anlatıları ve Dinî Metinlere Göre Kahramanın Mucizevi (Babasız) Doğumu". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (58),, Savaş, S. (1990). "Sivas'ta Büyük ve Küçük Ali Baba Zaviyeleri". Vakıflar Dergisi, (21), , Arslanoğlu, İ. (2001). "Çubuk yöresi Alevi Köyleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (18),, Doğan, A. (2013). "Türk Halk Kültüründe ve Erzurum Kadın Barlarında Güvercin Motifi/The Pigeon Motive in Turkish Folk Culture and Erzurum Women Dances ". Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (30),, Ocak, A. Y. (1987). "Türkler'de Fikir ve Düşüncenin Türk Devletlerinin Kuruluşundaki Rolü". Tarihte Türk Devletleri (Sempozyum, Mayıs 1985, Ankara), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. Demir, A. (1984). "Kanunî Sultan Süleyman'ın Terk-i Salât Edenlerle İlgili Fermanı". Tarih İncelemeleri Dergisi, (II), 46-53, Ocak, A. Y. (). ""Osmanlı'da ve İran'da Mezhep ve Devlet " Üzerine". Türkiye Günlüğü Dergisi, (58), , Şahin, K. Ş. (2012). "Gavazatnameler Üzerine Yapılan Çalışmalar Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi". Turkish Studies, 7 (2), ,

17 Ocak, A. Y. (1978). La Révolte de Baba Resul ou la Formation de l'hétérodoxie Musulmane en Anatolie au XIIIe Siécle. Ocak, A. Y. (1996). "Türkiye'de Ahilik Araştırmalarına Eleştirel Bir Bakış". I. Uluslararası Ahîlik Kültürü Sempozyumu Bildirileri (13-15 Ekim 1993, Ankara), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Çifci, S. (2011). "Bir Grup Yükseköğretim Öğrencisinin Hacı Bektaş Veli'yi Tanıma Düzeyi ve Bektaşilik Hakkındaki Tutumları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (57),, Karamustafa, A. T. (2013). "Kaygusuz Abdal: A medieval Turkish saint and the formation of vernacular Islam in Anatolia". Unity in Diversity: Mysticism, Messianism and the Construction of Religious Authority in Islam,. : BRILL. Döğüş, S. (2005). "Şeyh Bedreddîn ve Rumeli Gazileri". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (18), 71-96, Ocak, A. Y. (1990). "Aşık Paşa: Tasavvuf". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Birecikli, İ. B. (2012). "Medine-i Urfa Şeriyye Sicillerine (204, 205, 218, 225 No'lu) Göre Urfa Kazası'nda Vakıflar ". Vakıflar Dergisi, (37), , Ocak, A. Y. (2007). "The Interpretation of Islam by the Turks Throughout the Historical Process". The Peoples Speaking Turkish, (), , Ocak, A. Y. (2002). "Türkiye'de 1980 Sonrası Tasavvuf Tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış". Toplumsal Tarih Dergisi, 18 (), 10-19, Erdoğdu, A. T. (2008). "Osmanlılığın Evrimi Hakkında Bir Deneme: Bir Grup (Üst Düzey Yönetici) Kimliğinden Millet Yaratma Projesine". Doğu Batı Dergisi, 1 (45), 19-46, Dalkesen, N. (2007). Gender Roles and Women's Status in Central Asia and Anatolia Between the Thirteenth and Sixteenth Centuries. Kozan, A. (2010). "Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin'e İzafe Edilen Bir Risale: Risâle-i Bedreddîn". History Studies (International Journal Of History), 2 (3),, Göregenli, M., Karataş, İ., Laçiner, Ö., Tekeli, İ., Bilgin, N., Millas, H., Sarıbay, A. Y., Bulaç, A., & Ocak, A. Y. (1996). Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne. İstanbul: Demokrasi Kitaplığı. (2005). Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler: kaynaklar-doktrin-ayin ve erkan-tarikatlar-edebiyat-mimari-ekonografi-modernizm. Ankara:. Ocak, A. Y. (1958). "Tete Coupée Dans la Folklore Turc: Un Point de Rencontre de l'histoire et de La Légende". Etudes et Documents Balkaniques et Méditerranéennes, (14), 75-80, Ocak, A. Y. (1995). "Anadolu Heterodoks Türk Sûfîliğinin Temel Taşı: Hacı Bektaş-ı Velî el-horasanî (?-1271)". Yunus Emre, Nasrettin Hoca ve Hacı Bektaş-ı Veli Düşüncesinde Hoşgörü, Ankara: Kültür Bakanlığı-Bilimsel Ve Kültürel Araştırma Vakfı. İrat, A. M. (2006). The Alevi Community in Turkey after 1980: An Evaluation of Political Group Boundaries in the Context of Ethnicity Theories. Erol, A. (2010). "Re-İmagining İdentity: the Transformation of the Alevi Semah".

18 Erol, A. (2010). "Re-İmagining İdentity: the Transformation of the Alevi Semah". Middle Eastern Studies, 46 (3), , Özkan, M. (2011). "Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Ortaya Konan Tercümelerin Türk Diline Etkisi". Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (3),, Güneş, A. (2004). "16.Yüzyılda İznik'te Zaviyeler ve Gelir Paylaşımı". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 23 (36), 1-28, Ocak, A. Y. (1987). "XV.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Zendeka ve İlhad (hérésie ve ateizm) Meselesi". V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildirileri (23-28 Eylül 1985, İstanbul), İstanbul: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları. Çetin, H. (2012). "Gerçekten Efsaneye Hacı Bektaş-ı Veli Portleri". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (23), , Kafadar, C. (1995). Between Two Worlds:The Construction of the Ottoman State. Berkeley: University Of California Press. Alkan, N. (). "The Instrumentalisation of Religion: The Case of PKK". Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergi, 3 (2),, Kumartaşlıoğlu, S. (2011). "Tahtacılar'da Bir Göç Töreni: Ocak Ayırma / An Immigration Ceremony of Takhtadjy (A Member of an Anatolian Alaouite Group): Home Leaving". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (14), , Ocak, A. Y. (1984). "Alevîlik ve Bektaşîlik Hakkındaki Son Yayınlar Üzerine (1990) Genel Bir Bakış ve Değerlendirme". Tarih ve Toplum, (91), 20-25, Ocak, A. Y. (1978). "Emirci Sultan ve Zaviyesi". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (9), , Ocak, A. Y. (2011). Osmanlı Sufiliğine Bakışlar (Makaleler - İncelemeler). İstanbul: Timaş. Arslan, M. (2012). "Türk Toplumunda Geleneksel Dini Yaşam Ve Halk İnançları: Uygulamalı Bir Çalışma". Anonim, (21), 1-22, Ocak, A. Y. (1995). "Türkiye'de Alevîliğin Sosyo-Kültürel Problemleri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi ve Bazı Düşünceler". I. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu Bildirileri (26-27 Nisan 1993, Antalya), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Yıldırım, R. (2011). "Abdallar, Akıncılar, Bektaşilik ve Ehli-Beyt Sevgisi: Yemini'nin Muhiti ve Meşrebi Üzerine Notlar". Belleten, LXXV (272), 51-85, Koç, A. (2012). "Üryan Hızır Ocağı Taliplerinden Zehra Kayacık ve Memoratlarının Etkisiyle Oluşan Nefesleri Üzerine". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (63),, Ocak, A. Y. (1982). "Quelques Remarques Sur le Role des Derviches Kalenderis Dans les Mouvements Populaires Etles Activites aux 15e et 16e Siecles Dans L'Empire Ottoman". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (3), 69-80, Ocak, A. Y. (1990). "Baba İlyas". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Çakır, İ. E. (2010). "Uşak Kazâsı (1676 Tarihli Avârız Defterine Göre)". Ankara

19 Çakır, İ. E. (2010). "Uşak Kazâsı (1676 Tarihli Avârız Defterine Göre)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (28),, Ocak, A. Y. (2000). "Babaîler İsyanından Kızılbaşlığa: Anadolu'da İslâm Heterodoksisinin Doğuş ve Gelişim Tarihine Kısa Bir Bakış". Belleten, LXIV (239), , Demirci, S., & Arslan, H. (2012). "Eşkiyalar ve Osmanlı Devleti: Maraş Eyaleti örneğinde Devlet Görevlilerinin Eşkiyalık Faliyetleri ve Bunların Merkez -Taşra Yazışmalarındaki Yansımaları ( )". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (16), 47-76, Çakmakoğlu Kuru, A. (2007). "Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Hz. Ali Yazılar". Millî Folklor, 10 (74), 46-69, Ocak, A. Y. (1994). "Önemli Bir Tarihî Toplantının Ardından: 1095 Clermont Konsili'nin ve Haçlı Seferi Çağrısı'nın 900. Yıldönümü Milletlerarası Kollokyumu". Toplumsal Tarih Dergisi, (21), 30-36, Kutlar, F. S. (2011). "Menkabet-i Penc Keştî". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (58),, Shankland, D. (2003). The alevis in Turkey : the emergence of a secular islamic tradition. London: Routledge Curzon. Ocak, A. Y. (1994). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Merkezi İktidar ve Mevleviler". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2), 17-22, Mirzaoğlu, F. G. (2012). "Alevi-Bektaşi Şiirinde Bâd-ı Sabâ Motifi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (61),, Ocak, A. Y. (1990). İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahur Hızır-İlyas Kültü. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma E.Yay.. Yüksel, H. (2007). "Anadolu Beyliklerinde Vakıflar". Vakıflar Dergisi, (30), 35-50, Bilgin, V. (2008). "Onbirinci Yüzyılda Siyasal Gerçeklik ve İslâm Siyaset Düşüncesine Etkisi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (17), , Ocak, A. Y. (1993). "Les milieuxx soufis dans les territoires du beylicat ottoman et le probléme de,,abdalan-i Rum'' ( )". Halcyon Days in Crete I. Symposium, Rethymnon:. Döğüş, S. (2008). "Osmanlılarda Gaza İdeolojisinin Tarihi ve Kültürel Kaynaklar". Belleten, LXXII (265), , Ocak, A. Y. (1990). "Çağdaş Türk Aydını ve Yakın Tarih Perspektifi İçinde Türkiye'de İslâm Gerçeği". Kutlu Doğum Haftası (Bildiriler) (12-17 Ekim 1989, Ankara), Ankara: TDV Yayınları. Ocak, A. Y. (1996). "Değişen Dünyada İslâm'ın Batı'ya Dönük Yüzü: Günümüz Türkiye Müslümanlığı'na Genel Bir Bakış". Dünyada ve Türkiye'de İslâm ve Müslüman İmajı Sempozyumu (25-26 Nisan 1995, Ankara), Ankara: TDV Yayınları. Ocak, A. Y. (). "Türkiye'de Kemalizm-İslam (Şeriat) kavgası ve dayatmacılığın ve tepkiselliğin mücadelesi". Ocak, A. Y. (1996). Babaîler İsyanı Alevîliğin Tarihsel Altyapısı Yahut

20 Ocak, A. Y. (1996). Babaîler İsyanı Alevîliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu'da İslâm-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü. İstanbul: Dergâh Yay.. Ocak, A. Y. (2000). Babailer İsyanı, Aleviliğin Tarihsel Alt Yapısı Yahut Anadolu'da İslam-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü. İstanbul:. Ocak, A. Y. (2013). Osmanlı'nın İzinde II. İstanbul: Timaş Yayıncılık. Ocak, A. Y. (2011). Ortaçağ Anadolu'sunda İki Büyük Yerleşimci (Kolonizatör) Derviş Yahut Vefaiyye ve Yeseviyye Gerçeği: Dede Garkın & Emirci Sultan (13. Yüzyıl). Ankara: Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi. Ocak, A. Y. (1991). "Günümüz Türkiye'sinde İslâmî Düşüncenin Bir Tahlil Denemesi ve Tarih Perspektifi". Dünden Bugüne İslâm Dünyasında Zihniyet Değişiklikleri ve Çağdaşlaşma Problemleri Sempozyumu (16-17 Haziran 1990, Bursa), Bursa:. Unan, F. (1996). "Official Otoman Ideology and its Science Institutions in The XV and XVIth Centuries: Fatih Medreses". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 18 (29), 1-9, Akar, T. (2010). "Tanzimat Öncesinde Vakıf Kurumu ve Yapıların Korunması". Vakıflar Dergisi, (33), , Baer, M. D. (2008). Honored by the Glory of Islam: Conversion and Conquest in Ottoman Europe. New York: Oxford University Press. Soydan, T., & Abali, H. G. (2008). "Changes in the Field of Finance of Education in Turkey within the Context of Neoliberal Policies". Journal for Crıtıcal Educatıon Polıcy Studıes, (), 733, Sarı, Ö. (2004). The Role of Secularızatıon Durıng the Turkısh Natıon-State Buıldıng Process. Kartal, A. (2012). Şiraz'dan İstanbul'a Türk - Fars Coğrafyası Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Kurtuba. Ocak, A. Y. (). "Değişen Dünyada İslâm'ın Batı'ya Dönük Yüzü: Günümüz Türkiye Müslümanlığı'na Genel Bir Bakış". Başkan, B. (2014). From Religious Empires to Secular States : State Secularization in Turkey, Iran, and Russia. : Routledge. Ocak, A. Y. (1978). "Zâviyeler (Dinî, Sosyal ve Kültürel Tarih Açısından Bir Deneme)". Vakıflar Dergisi, (12), , Taflıoğlu, M. S. (2012). "Modern Türk Tarihçiliğinde Türklerin Müslüman Oluşu". Turan-Sam Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 4 (16),, Ocak, A. Y. (). "İslam, Tasavvuf ve Tarikatlar: Sosyal Tarih Perspektifinden Bir Bakış". Türkiye Günlüğü Dergisi, (45), 5-10, Çakar, M. S. (2007). Yezidîlik: Tarih Ve Metinler : Kürtçe ve Arapça Nüshaları. İstanbul: Vadi. Ocak, A. Y. (1998). Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler ( yüzyıllar). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Ocak, A. Y. (). "Türkiye'de Alevilik Meselesi". Ocak, A. Y. (1991). "Bir XIII. Yüzyıl Mutasavvıfı ve Sûfisi Olarak Mevlânâ

BİBLİYOGRAFYA Kitaplar

BİBLİYOGRAFYA Kitaplar BİBLİYOGRAFYA Kitaplar OCAK, Ahmet Yaşar (1980), Babaîler İsyanı, İstanbul: Dergâh Yayınları (1. bsk). OCAK, Ahmet Yaşar (1982), Veysel Karanî ve Üveysîlik, İstanbul: Dergâh Yayınları (İkinci baskısı,

Detaylı

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler MEHMET ÖZ- YAYINLAR 1. "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler" Vakıflar Dergisi, sayı XXII, Ankara, 1991, 429-439.

Detaylı

Archive of SID. E-mail: vali.shahab@gmail.com. www.sid.ir

Archive of SID. E-mail: vali.shahab@gmail.com. www.sid.ir E-mail: vali.shahab@gmail.com. 9831 46 1 2 3 4-5 46 6 7-8 9 11 11 12 9831 44-13 15 2 16 1 3 14 661 17 650 46 095 120 93 9831 46 21 19 21-24 25 23 22 46-26 33 31 32 28 27 31 29 9831 67 34 41 39 35 38 36

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Doğanbaş, M. (2007). "Pîrî Baba Velayetnamesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (41),, Avcı, A. H. (2008). "Pir Sultan Ocağı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş

Detaylı

AHMET YAŞAR OCAK HAYATI VE ESERLERİ LIFE AND WORKS OF AHMET YAŞAR OCAK

AHMET YAŞAR OCAK HAYATI VE ESERLERİ LIFE AND WORKS OF AHMET YAŞAR OCAK Ahmet Yaşar Ocak Hayatı ve Eserleri ÖZET AHMET YAŞAR OCAK HAYATI VE ESERLERİ LIFE AND WORKS OF AHMET YAŞAR OCAK Muhammet KEMALOĞLU Ahmet Yaşar Ocak, Türk ve İslam Kültür Tarihi konusunda günümüzün en önde

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb..

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arşiv 2012 Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arıcı, K. (1993). "Ahilik ve Çalışma Hayatımız: Ahilik Kültürünün Günümüzde Uygulanabilirliği Meselesi". Türkiye Esnaf-Sanatkarlar

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN DERSLER DERS KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ /SEÇ MELİ TEORİ/UY GULAMA (SAAT) FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

AHMET YAŞAR OCAK IN ESERLERİNDE İSLAM VE KİMLİK MESELESİ Rüya KILIÇ

AHMET YAŞAR OCAK IN ESERLERİNDE İSLAM VE KİMLİK MESELESİ Rüya KILIÇ Hayatı AHMET YAŞAR OCAK IN ESERLERİNDE İSLAM VE KİMLİK MESELESİ Rüya KILIÇ Özet: Ahmet Yaşar Ocak, Türk tarihi çerçevesinde İslâm gibi az çalışılan, çok problemli bir alanında verdiği eserler ile tanınan

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK (ALAN: SEÇMELİ) Ders No : 0070160103 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU 1949 yılında Adana'nın Kozan kazasında doğdu. 1967'de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'nden

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (),

Yediyıldız, B. (1991). Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları. Türk Yurdu, 11 (), Vakıflar Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (), 4-7, Özsayıner, Z. C. (). "Beyazıd Medresesi ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi". İlgi, (45), 2-9, Topçu, N. (2005).

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( iktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Etkinlikler T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi. Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN. (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi. Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN. (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR PANEL Etkinlikler TARİH BÖLÜMÜ/ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ UYG. AR. MERKEZİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 3

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri

Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri Yrd. Doç. Dr. AYÇA GELGEÇ BAKACAK Ödül: İletişim bilgileri: Yazışma adresi: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 06800, Beytepe,Ankara, Türkiye Telefon: (0312) 297 84 85 E-posta: abakacak@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI*

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* Doğan YÖRÜK** ÖZET Ahiler, Anadolu da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askerî,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94,

Canefe, N. (2007). Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri. Birikim, (214), 88-94, Milliyetçilik Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94, Çağla, C. (2002). Azerbaycan'da Milliyetçilik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ Prof. Dr. Filiz KILIÇ *, Araş. Gör. Tuncay BÜLBÜL**, Uzm. Coşkun KÖKEL*** *Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı