Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası"

Transkript

1 Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Doğanbaş, M. (2007). "Pîrî Baba Velayetnamesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (41),, Avcı, A. H. (2008). "Pir Sultan Ocağı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (46),, Türkdoğan, O. (1996). "Sosyal Harekeltler Olarak Celâli Ayaklanmaları". Belleten, LX (228), , Yılmaz, M. Ş. (2007). "Crime and punishment in the imperial historiography of Süleyman the magnificent: An evaluation of Nişanci Celālzāde's view". Acta Orientalia, 60 (4), , Gel, M. (2009). "Kuruluş Devri Osmanlı "Fakı" Zümresinin Tipik Bir Öncüsü: Tursun Fakı". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (26),, Deniz, B. (1995). "Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangâhı (Darphane) Kazısı-1993 (Ön rapor)". Vakıflar Dergisi, (25), , Ocak, A. Y. (1990). "Battalname". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Bakırcı, N. (2010). "Hıdırellez ve Niğde'de Unutulan Bir Gelenek: Niğde Cumaları". Turkish Studies, 5 (3),, Duman, M. (2012). "Bozkurttan Hızır'a Türk Halk Anlatmalarında Kılavuz". Millî Folklor, 12 (96), , Ocak, A. Y. (2005). From History The Theology Ali In Islamic Beliefs. Ankara: Ttk. Eroğlu Memiş, Ş. (2011). "17. ve 18. Yüzyıllarda Edirne'de Vakıf Kurucularının Toplumsal Statülerine İlişkin Bazı Tespitler". Vakıflar Dergisi, (36), 75-94, Alptekin, A. B. (2009). "Türk Masal ve Halk Hikâyelerinde Görmeyen Gözün Tedavi Edilmesi Motifi Üzerine". Millî Folklor, 10 (81), 18-26, Gürer, A. Ş. (2010). "İttihat Ve Terakki'nin Bir "Fırka Şeyhüislamı" Arayışı Ve Musa Kazım Efendi'nin Şeyhüislamlığa Getirilişi". Anonim, (), , Kılıç, R. (2000). Osmanlı Devleti'nde Seyyidler ve Şerifler (XIV-XVI. Yüzyıllar). Tek, A. (2013). "Mystical interpretation of Sheikh Badr al-dīn Ibn Qāḍī Samāwnā's controversial ideas". Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies, 3 (2),, Görkem, İ. (2001). "Selçuklu'dan Cumhuriyete: Halk Şâirlerinde Türkçe Sevgisi". Türk Yurdu, 21 ( ), , Ocak, A. Y. (). "Menaqibu'l-Qudsiya fi menasibi'l-unsiya: Une source importante pour l'histoire religieuse de l'anatolie au XIIIe siecle". Journal Asiatique, CCLXVII (), , Çelebi, N., & Asan, H. (2013). "Cumhuriyet'in İlk Yıllarındaki ( ) İnsan/Birey Yetiştirme Paradigmasının Son Osmanlı Birikimi İle Karşılaştırmalı Analizi". Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (1),,

2 Ocak, A. Y. (1990). "Bektaşilik". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Ocak, A. Y. (1987). "Türkler'de Fikir ve Düşüncenin Türk Devletlerinin Kuruluşlarındaki Rolü". Tarihte Türk Devletleri, Ankara:. Kozan, A. (2012). "Türkiye Selçukluları Döneminde Akşehir'de Bir Sufi: Seyyid Mahmud Hayrânî ve Zâviyesi". Vakıflar Dergisi, (38), 43-64, Yakut, E. (2000). Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Sonrası Şeyhülislamlık Kurumu. Hacıgökmen, M. A. (2012). "Anadolu'da Ahiliğin Esnaf Teşkilatı Hâline Dönüşmesi ve Tımar Sistemine Yansımaları (Ankara Örneği)". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (32), , Şah İsmail Hata (2006). Şah İsmail Hayat'i Külliyatı, Türkçe Divanı,Nasihatname,Dehname,Tuyuğlar,Koşmalar,Geraylılar,Varsağılar ve Bayatılar. İstanbul: Kaktüs. Şahin, H. (2008). İlhanlılar Döneminde Şiilik. Ocak, A. Y. (). "Un cheik yesevi et babai dans la premiere moitie du XIIIe siecle en Anatolie:Emirci Sultan". Turcica, XII (), , Ocak, A. Y. (1999). Osmanlı İmparatorluğu'nda Zındıklar ve Mülhidler ( Yüzyıllar). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Güray, C. (2011). "Alevilik Ve Etkileşim İçine Girdiği Kültürel Yapılar Açısından ''Pervane'' Kavramının İrdelenmesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (60), , Gültekin, A. K. (2004). Tunceli'de Kutsal Mekân Kültü. İstanbul: Kalan. Demir, M., & Turan, T. (2007). "Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Tecrübesinde Gayr-i Müslim Kimliği". Akademik İncelemeler Dergisi, 2 (1), , Şahin, G. (2005). "Amerikalı Bir Misyonerin XIX. Yüzyılın Ortalarında Türk-Ermeni Kültürel İlişkileri ile İlgili İzlenimleri Üzerine Bir Değerlendirme". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 1-32, Korkmaz, M. (1995). Şer'iyye Sicillerine Göre 17. Yüzyılda Bor'da Sosyal ve Ekonomik Hayat. Tekin, B. B. (2012). "Anadolu Selçuklu Kültürünü Anlamak: Sanat Tarihi Açısından Bir Değerlendirme". Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 21-32, Benlı, Y. (2013). "Şii-Sünnî İlişkileri Çerçevesinde Irak'ta Sadr Ailesi". Mezhep Araştırmaları, 6 (2), , Güngör, Ö. (2012). ""Yolda Caferi" Olmanın Sosyolojik Anlamı: Alevilik Caferilik İişkisi."". Turkish Studies, 7 (4),, Ocak, A. Y. (1962). "Milli Mücadelede Çapanoğlu İsyanı (8-27 Haziran 1920)". Türk Kültürü, 7-10 (), , Erdoğru, M. A. (1992). "Seydişehir-Seydi Harun Külliyesi Vakıfları Üzerine Bir Araştırma". Tarih İncelemeleri Dergisi, (VII), , Kiremitçi, F. (2013). "19. Yüzyıl Klasik Şairlerimizden Muhammed Şerîfî'nin Dürr-i Manzûm Adlı Menakıpnamesi". Turkish Studies, (),, Sungurbey, İ., & Gölpınarlı, A. (2008). Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.

3 Sungurbey, İ., & Gölpınarlı, A. (2008). Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin. istanbul: Milenyum Yayınları. Ocak, A. Y. (1990). "Bozok Sancağı". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Demirci, S., & Arslan, H. (2012). "Osmanlı Türkiye'sinde Bazı Aşiret, Cemaat ve Taifelerin Eşkiyalık Faaliyetlerin ve Bunların Merkez-Taşra Yazışmalarındaki". Turkish Studies, 7 (3), , Elvan Çelebi (1995). Menakibü'l-Kudsiyye Fi Menasibi'l-Ünsiyye. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Pehlivan, G. (2009). "Dinî Şahsiyetler Hakkında Oluşan Anlatılar". Millî Folklor, 11 (83), 88-96, Göde, H. A. (). "Tarihi Yeniden Kurma Kuramı: Veli Baba Üzerine Anlatılan Efsaneler". S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (),, Kaygusuz, İ. (). Bir Anadolu Evliyası Sultan Omar. Acıkel, F., & Ateş, K. (2011). "Ambivalent Citizens: The Alevi as the 'Authentic Self'and the 'Stigmatized Other'of Turkish nationalism". European Societies, 13 (5), , Ocak, A. Y. (1992). "Idéologie Officelle et Réaction Populaire: Un Aperçu Sur Les Mouvements et Les Courants Socio-Reliieux à l'époque de Soliman le Magnifique". Soliman le Magnifique et Son Temps, pp Paris: La Documentation Française. Gökbulut, S. (2012). "Oğlan Şeyh İbrahim Efendi Ve Bazı Tasavvufi Görüşleri". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (22), , Şahin, G. (2005). "Türk-Ermeni İlişkilerinin Bozulmasında Amerikalı Misyonerlerin Rolleri Üzerine Bir İnceleme". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 1-24, Ocak, A. Y. (2005). Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ocak, A. Y. (1991). "XIII-XV. Yüzyıllarda Anadolu'da Türk-Hristiyan Dini Etkileşimler ve Aya Yorgi (Saint Georges) Kültü". Belleten, LV (214), , Demirci, S., & Arslan, H. (2012). "Osmanlı Türkiyesinde Eşkiyalık Faaliyetlerini Önlemeye Yönelik Alınan Tedbirler Ve Uygulanan Cezalara Dair Gözlemler: Maraş Eyâleti Örneği ( )". History Studies (International Journal Of History), (),, Bayram, S. (1994). "Ahilik ve Bir Ahî Şeceresi". Belleten, LVIII (222), , Kurtoğlu, O. (2011). "Ali Nihânî'nin Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi ve Velâyetnâmedeki Hacı Bektaş-ı Velî Medhiyeleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (57),, Ocak, A. Y. (1990). "Danişmendname". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Yıldırım, E. (2012). "Cemevleri ve Cemevlerinin Dini ve Toplumsal Fonksiyonları". Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (),,

4 Ocak, A. Y. (). "Alevilik Bektaşilik Gerçeği ve Bazı Tezler". Türkiye Günlüğü Dergisi, (31), , Karaman, G. (2012). "Mevlana'nın Menkıbeleri Üzerine Folklorik Bir İnceleme". Turkish Studies, 7 (3), , Soner, B. A., & Toktaş, Ş. (2011). "Alevis and Alevism in the Changing Context of Turkish Politics: The Justice and Development Party's Alevi Opening". Turkish Studies, 12 (3), , Demırpolat, E. (2009). "Osmanlılarda Felsefenin Serüveni". Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (14), , Güneş, A. (2000). "16. Yüzyılda Seyyid Gazi'de Sosyal ve Ekonomik Hayat". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), , Ocak, A. Y. (). "Nathalie Clayer, L'Albanie, pays des derviches: Les ordres mystiques musulmans en Albanie a l'epoque post-ottoman ( )". Üçer, C. (2005). "Tokat Örneğinden Hareketle Alevîlik Üzerine Bir Değerlendirme". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (34),, Çıblak, N. (2013). "Yatır ve Ziyaretlerin Halk Kültüründeki Rolü Bağlamında Mersin'deki Muğdat Dede Türbesinin İncelenmesi". Turkish Studies, 8 (1), , Erdoğan, N. (2000). "Devleti 'İdare Etmek': Mâduniyet ve Düzenbazlık". Toplum ve Bilim, (83), 8-31, Ocak, A. Y. (2000). "Expression Littéraire en Langue Turque: Un Aperçu Géneral sur l'histoire de la Littérature Turque". Etats, Sociétés et Culture du Monde Musluman Médiéval (Xe-XVe Siècle), Paris: Presses Universitaires De France. Ocak, A. Y. (1993). "Milieux Soufis Dans Les Territoires du Beylicat Ottoman et le Problème des Abdâlân-ı Rûm". The Ottoman Emirates ( ) (11-13 January 1991, Rethymnon), pp Crete: Institute For Mediterranean Studies. Kılıç, R. (2004). "Osmanlı Devleti'nde Gülşeni Tarikatı (Genel Bir Yaklaşım Denemesi)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (15), , Yıldız, H. (2012). "Hacı Bektaş Velî ile Ahi Evran İlişkisi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (61),, Bayram, S. (1994). "An "Akhi" Genealogical Tree". Belleten, LVIII (222), , Kalafat, Y. (2004). "Anadolu'da Ulu Kadın Kişiler ve Halk İnançları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (32),, Merıboute, Z. (2010). Islamisme, Soufisme, Evangélisme: La Guerre Ou La Paix. :. Ocak, A. Y. (2011). Ortaçağlar Anadolu'sunda İslam'ın Ayak İzleri Selçuklu Dönemi (Makaleler-Araştırmalar). İstanbul: Kitap Yayınevi.

5 Bekki, S. (1999). "Türk Mitolojisi'nde Kurban". Akademik Araştımalar Dergisi, I (3), 16-28, Ocak, A. Y. (). "Türkiye'de Siyasi ve Toplumsal Uzlaşma Problemi ve İdeolojik Çatışmanın Merkezindeki İslam". Türkiye Günlüğü Dergisi, (42), 5-11, Ocak, A. Y. (2000). "Osmanlı İmparatorluğu'ndan Bugüne Kalan Miras: İslam (Problematik Bir Yaklaşım Denemesi)". Yeni Türkiye Dergisi, 6 (33), , Ocak, A. Y. (1996). Babailer İsyanı. İstanbul: Dergah Yayınları. Ocak, A. Y. (1999). Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII Yüzyıllar). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Arslanoğlu, İ. (2001). "Alevîlikte Temel İnanç Unsurları ve Pratikler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (20),, Kılıç, R. (2007). "Osmanlı Sûfîliğinde İbnü'l-Arabî Etkisi: XVII. Yüzyıldan Üç Sûfî". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (40), , Gülten, S. (2012). "Tahrir Defterlerine Göre Anadolu'da Kalenderîler ve Haydarîler". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 31 (52), 35-54, Arıkan, Z. (1990). "XIV-XVI. Yüzyıllarda Ayasuluğ". Belleten, LIV (209), , Karadavut, Z., & Yeşildal, Ü. Y. (2007). "Anadolu-Türk Folklorunda Geyik". Millî Folklor, 10 (76), , Ocak, A. Y. (2000). "Kutb ve İsyan: Osmanlı Mehdici (Mesiyanik) Hareketlerinin İdeolojik Arkaplanı Üzerine Bazı Düşünceler". Toplum ve Bilim, (83), 48-57, Ocak, A. Y. (1995). "Bir Eleştiriye Cevap yahut Türkiye'de Din ve Tasavvuf Tarihi Araştırmalarının Bazı Zaaflarına Dair". Türkiye Günlüğü Dergisi, (37), 5-14, Subaşı, N. (2005). Alevi Modernleşmesi Sırrı Fâş Eylemek. Ankara: Kitabiyat. Ocak, A. Y. (1990). "Hacı Bektaş Vilayetnamesi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Güneş, A. (2005). "Tarih, Tarihçi ve Meşruiyet". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (17), 28-75, Ocak, A. Y., Imber, C., İhsanoğlu, E., Emecen, F. M., İnalcık, H., Lowry, H. W., & Erünsal, İ. E. (2013). Osmanlı'nın İzinde II (Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı). İstanbul: Timaş. Ocak, A. Y. (1999). Türkler,Türkiye ve İslam. Istanbul: İletişim Yayınları. Ocak, A. Y. (1986). "Tarih ve Efsanenin bir Kavşak Noktası: Türk folklorunda kesikbaş.". III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı. Kurtoğlu, O. (2009). "Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği". Millî Folklor, 10 (81), 89-99, Ocak, A. Y. (1996). Türkiye'de Tarihin Saptırılması Sürecinde Türk Sufiliğine Bakışlar. İstanbul: İletişim Yayınları. Ocak, A. Y. (). "XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı İdeolojisi ve Buna Muhalefet

6 Ocak, A. Y. (). "XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı İdeolojisi ve Buna Muhalefet Problemi". Erman, A. (2013). "17. Yüzyılda Osmanlı Uleması ve Hal' Fetvaları". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30 (2), 29-42, Demir, M. (1998). "Türkiye Selçuklu Şehirlerinde İmaret Kurumları Ve Vakıfları". Vakıflar Dergisi, (27), 41-46, Aka, P. (2014). Au Carrrefour Des Influences: Yahya Kemal Et La Modernıté de la Poésıe Turque. Gürbüz, A. (1994). "Elvan Çelebi Zaviyesi'nin Vakıfları". Vakıflar Dergisi, (23), 25-30, Çalık, R., & Baltaoğlu, A. G. (2001). "Alman Kaynaklarında Türk Harf İnkılâbı ve Yankıları (Elçilik Raporları-Basm ve Diğer Kaynaklar)". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 7 (27), , Ocak, A. Y. (1992). Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler (Metodolojik Bir Yaklaşım). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Altınkaynak, E. (2003). "Yeraltı Diyarının Kartalı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (26),, Ersan, M. (2006). "Türkiye Selçuklularında Halkın Eğlence Hayatı". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXI-II), 77-92, Güzel, A. (1999). Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.. Eleman, U. (1997). Türkiye'deki İslamcı hareketler üzerinde İran Mısır Pakistan ve Avrupa etkisi.. Özgül, V. (2004). "Kızılbaşlık ve Türkmenler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (32),, Ocak, A. Y. (1970). "Türk Heteredoksi Tarihinde "Zındık", "Harici", Rafizi", "Mülhid" ve "Ehl-i Bidat" Terimlerine Dair Bazı Düşünceler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (12), s , Ocak, A. Y. (2008). Türk Sufiliğine Bakışlar. İstanbul: İletişim. Ocak, A. Y. (1996). "Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevleviler". S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2), Belirtilmemiş, Çetin, A., & Çağ, G. (2011). "Bosna'nın Osmanlı İdaresine Geçişinde Bogomilliğin Etkisi". Tarih Okulu Dergisi, (IX), 19-35, Barkey, K. (2008). Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. Üstünova, K. (2010). "Giresun'da Yaşatılan Sacayağından Geçme Geleneğinde 'Sacayağı' ve 'Üç' Ne Anlatıyor?". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (52), , Gökçe, T. (2010). "Babadağı Kasabasının XIX. Yüzyıl Ortalarındaki Sosyal ve Ekonomik Yapısı". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXV-I), , Ocak, A. Y. (1997). "Fuad Köprülü, Sosyal Tarih Perspektifi ve Günümüz Türkiye'sinde Din ve Tasavvuf Tarihi Araştırmalarında "Tarihin Saptırılması" Problemi". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (3), , Ocak, A. Y. (). "Baba İlyas-ı Horasani". Persian Encyclopaedia of Islam,. Tahran:

7 Ocak, A. Y. (). "Baba İlyas-ı Horasani". Persian Encyclopaedia of Islam,. Tahran:. Ocak, A. Y. (2003). "Islam in the Ottoman Empire: A Sociological Framework for a New Interpretation". International Journal of Turkish Studies: IJTS / University of Wisconsin, 9 (1/2), , Küpeli, Ö. (2010). "XVI. Yüzyılda Sandıklı Kasabası". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXV-II), , Ocak, A. Y. (1993). "XIV. Yüzyılın Ahlat'lı Ünlü Bir Sûfî Feylesofu: Şeyh Bedreddin'in Hocası Şeyh Hüseyn-i Ahlatî". Anadolu'da Türk Mührü Ahlat Sempozyumu (20-23 Ağustos 1992, Ahlat), Ankara: Bitlis Valiliği. Ocak, A. Y. (20005). Sufism And Sufis In Ottoman Society Sources - Doctiren - Turuq - Architecture - Literature - Iconography - Modernism. Ankara: Ttk. Ocak, A. Y. (1990). "XVI. Yüzyıl Osmanlı Anadolu'sunda Mesiyanik Hareketlerinin Bir Tahlil Denemesi". 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi (21-25 Ağustos 1989), Ankara:. Erdoğru, M. A. (1994). "Karaman Vilâyeti Zaviyeleri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (IX), , Ardıç, N. (2012). Islam and the Politics of Secularism: The Caliphate and Middle Eastern Modernization in the Early 20th Century. : Routledge. Ocak, A. Y. (1979). "XIII ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu Türk Tarihi Bakımından Önemli Bir Kaynak: Menāḳıbu'l-Ḳudsīya fî Menāṣıb'il-unsīya". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (32), , Ocak, A. Y. (1981). "Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Tekkelerinde Dinî-Tasavvufî Eğitime Genel Bakış". I. Türkiye'de Din Semineri, Ankara: İlahiyat Fakültesi. Yüksel, M. Ş. (2009). "Timurlu Siyaset (Devlet) Teorisi'nde Sultan". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 28 (46), , Yıldırım, R. (2001). Dervishes in early ottoman society and politics: a study of velayetnames as a source for history. Şimşek, S. (1994). "Doğu Akdeniz'de Tahrip Olan Bir Kültür Mirası: Girit'te Tarikatlar ve Tekkeler / A Inheritance Of Culture Which Was Ruined In East Mediterranean: Orders And Dervish Lodges In Cretan". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14 (32),, Ocak, A. Y. (1981). "Kalenderîler ve Bektaşîlik". Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Elvan Çelebi (1984). Menâkıbu'l-Kudsiyye fî Menâsıbi'l-Ünsiyye: (Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Matbaası. Ocak, A. Y. (1995). "Türk Müslümanlığı: Çözüm Bekleyen Tarihsel ve Aktüel Bir Kimlik Problemi". Türkiye Günlüğü Dergisi, (33), 34-40, Gülten, S. (2012). "Baba Mansur'dan Şeyh Harun'a: Bir Alevi Ocağının Tarihsel Kökenine Dair Bazı Gözlemler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (63),,

8 Erdem, İ. (1997). "Çivrilli İki Gönül Sultanı Beyce Sultan ve Habib-i Acem". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 19 (30), 53-56, Salgırlı, S. (2012). "The Rebellion of 1416: Recontextualizing an Ottoman Social Movement". Journal of the Economic and Social History of the Orient, 55 (1),, Yüksel, H. (2006). "Anadolu Selçuklularında Vakıflar". Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Küpeli, Ö. (2010). "Osmanlı-Safevi Münasebetlerine Dair Türkiye'de Yapılan Çalışmalar Hakkında Birkaç Not ve Bir Bibliyografya Denemesi". Tarih Okulu Dergisi, (VI), 17-32, Çetin, H. (2012). "Osmanlı Saltanat Rüyaları ve Tarihî Bağlam". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXVII-I), 37-68, Ocak, A. Y. (). "Mahmud Paşa". Lexicon des Mittelalters,. München:. Baer, M. D. (2008). Honored by the Glory of Islam. : Oxfort Üniversitesi. Babahan, A. (2014). Natıonalısm and Relıgıon ın the Textbooks of the Early Republıcan Perıod ın Turkey. Beşirli, M. (2003). "Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılmasından Sonra Tokat ve Çevresinde Güvenlik Sorunu". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XVIII-I), 15-43, Ocak, A. Y. (1982). "Bektaşi Menakıbnamelerinde Tenasuh İnancı". II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı. Arak, H. (2006). "Alman Halk Kahramanı Kral Rother ile Türk Kahramanı Seyyid Battal Gazi'nin Tarihsel Gerçekliği". Millî Folklor, 9 (72), 47-58, Acun, H. (1981). "Yozgat ve Yöresi Türk Devri Yapıları". Vakıflar Dergisi, (13), , Keskin, İ. (2007). "Osmanlı Arşivciliğinin Teorik Dayanakları Hakkında". Türk Kütüphaneciliği, 21 (3), , Bayram, S. (1994). "Amasya-Taşova, Alpaslan Beldesi Seyyid Nureddin Alpaslan el-rufai'nin 655H/1257M Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi İle 996H/1588M Tarihli Seyyid Fettah Veli Silsile-namesi". Vakıflar Dergisi, (23), 31-75, Ocak, A. Y. (1993). "Türk Kültüründe Ahmed-i Yesevî'nin Yeri ve Önemi". IX. Vakıf Haftası El Kitabı (7-13 Aralık 1992, Ankara), Ankara:. Ocak, A. Y. (1990). "Elvan Çelebi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Ocak, A. Y. (1981). "Selçuk ve Osmanlı Dönemi Tekkelerinde Dinî-Tasavvufî Eğitime Genel Bir Bakış". I. Türkiye'de Din Eğitimi Semineri, (23-24 Nisan 1981-Ankara), Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Melıkoff, I. (2012). Uyur İdik Uyardılar -Alevilik -Bektaşilik Araştırmaları. İstanbul: Cem. Gürzoğlu, A. R. (2011). "Alevilik Ve Bektaşilik İnanınca Devriyyeler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (60), , Ocak, A. Y. (1962). "XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Dinde Tasfiye

9 Ocak, A. Y. (1962). "XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Dinde Tasfiye (Puritanizm) Teşebbüslerine Bir Bakış: Kadızadeliler Hareketi". Türk Kültürü, XVII-XXI (1-2), , Ocak, A. Y. (). "Arif Çelebi". Persian Encyclopaedia of Islam,. Tahran:. Ocak, A. Y. (). "Yunanlılar İstanbul Üzerindeki İddialarından Vazgeçmemişlerdir". Arslan, M. (2003). "Popüler Dindarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (1),, Ocak, A. Y. (1981). "Türk Heterodoksi Tarihinde "Zindık", "Harici", "Rafızi", "Mülhid" ve "Ehl - i Bid'at" Terimlerine Dair Bazı Düşünceler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (), , Ocak, A. Y. (2000). Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri. İstanbul: İletişim Yayınları. Ocak, A. Y. (2004). ""Resmî (Yahut İmparatorluk) İdeolojisi" Meselesi". Doğu Batı Dergisi, 7 (29), 73-81, Özköse, K. (2003). "Anadolu'nun Türkleşmesi Ve İslamlaşmasında Tasavvufi Zümre Ve Akımların Rolü". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), , Alptekin, T. (2012). Prof. Irene Melikoff'un Ardından. İstanbul: Demos. Ocak, A. Y. (1986). "Tarih ve Efsanenin Kavşak Noktası:Türk Folklorunda Kesikbaş". III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı. Yüksel, M. (2014). "Iranian Studies in Turkey". Iranian Studies, (),, Ocak, A. Y. (). "Milletlerarası Ahmed-i Yesevi ve Yunus Emre Sempozyumları Münasebetiyle Türkiye'de Kültür Tarihi Araştırmaları Hakkında Düşünceler". Türkiye Günlüğü Dergisi, (16), , Ocak, A. Y. (1998). "Osman Turan'a Göre Din ve İslâmiyet". Prof. Dr. Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri İlmî Toplantısı (Tebliğler ve Tartışmalar) (15-16 Mayıs 1998, Ankara), Ankara: Türk Yurdu Yayınları. Durmaz, S. (2004). Haçlılar ve Doğu Hıristiyanlığı XI-XIII. Yüzyıllar. Ay, R. (2012). "Bizans'tan Osmanlıya Anadolu'da Heterodoks İnanışlar: 'Öteki' Dindarlığın Ortak Doğası Üzerine ( )". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (31),, Balaban, T., & Yapıcı, M. (2013). "Türkçe Öğretmen Adaylarının Tasavvufa İlişkin Metaforları". Turkish Studies, 8 (9), , Ocak, A. Y. (2001). "Bağımlılık Kuramı, Dünya Sistemi Teorisi ve Osmanlı/Türkiye çalışmaları". Toplum ve Bilim, (), 81-99, Erdem, İ. (2000). "Olcaytu Han'ın Ölümüne Kadar İlhanlılar'da Yaşanan Siyasal-Kültürel Gelişmeler ve Yakın-Doğu'ya Etkileri". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 20 (31), 1-35,

10 Ocak, A. Y. (). "Un Seldjoukide Anatolien Contemporain: Professeur Claude Cahen on cinquante ans de recherches en histoire Turque". Arabica, XLIII (), , Ocak, A. Y. (2000). Türkiye, Türkler ve İslâm: Yaklaşım, Yöntem ve Yorum Denemeleri. İstanbul: İletişim Yayınları. Ocak, A. Y. (1994). "Bünyâmin Ayaşî ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Melâmî Hareketleri". Tarihte ve Günümüzde Ayaş ve Bünyamin Ayaşi Sempozyumu (Ayaş, 24 Temmuz 1993), Ankara: Ayaş Belediyesi. İlhan, M. M. (2008). "An Overview of the Ottoman Archival Documents and Chronicles". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 27 (43), 1-20, Ocak, A. Y. (1983). Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı. Wolper, E. S. (2003). Cities and Saints: Sufism and the Transformation of Urban Space in Medieval Anatolia. ABD: Penn State Press. Tuğcu, H. (1995). "Hacı Bektaş Veli'nin İlmî Yönüne Genel Bir Bakış". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (2), 22-25, Ocak, A. Y. (2002). "Türk ve Türkiye Tarihinde İslâm'ı Çalışmak yahut 'Arı Kovanına Çomak Sokmak'". Toplum ve Bilim, (91), , İyiyol, F. (2012). "Bosna-Hersek'te Ocaklar: Živčić-Vukeljıći ve Mesudije Tekkeleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (63),, Carter, F. (2004). The Turks in World History. New York: Oxford University. Nagendra, S. (2002). International Encyclopaedia of Islamic Dynasties. : Anmol Publications. Ocak, A. Y. (1999). "Alevîlik ve Bektaşîliğin Tarihsel Sosyal Tabanı ile Teknoloji Arasındaki İlişki Problemine Dair". Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye'de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, (Milletlerarası Sempozyum, İstanbul, Kasım 1997), İstanbul: Ensar Neşriyat. Ocak, A. Y. (1996). "[Les Voies d'allah: Les Ordres Mystiques Dans Le Monde Musulman des Origines a Aujourd 'hui (Allah'a Giden Yollar: Başlangıcından Günümüze İslam Dünyasında Tarikatler), ed. Alexandre Popovic-Gilles Veintsteine, Fayard". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (), , Deweese, D. (1994). Islamization and Native Religion in the Golden Horde. Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition. Pennsylvania: University Park. Ocak, A. Y. (1997). "XVI.-XVII. Yüzyıllarda Bayrâmi (Hamzavî) Melâmîleri ve Osmanlı Yönetimi". Belleten, LXI (230), , Akkuş, M. (2013). "Hacı Bektaş Velî'nin Moğol Tahakkümüne Bakışı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (66),, Alptekin, A. B. (2013). "Saltuknâme'de Yer Alan Efsanelerin". Millî Folklor, (98),, Kemaloğlu, M. (2011). "XI.-XIII Yüzyıl Türkiye Selçuklu Devletinde Sosyal Zümreler". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, (4),,

11 Şahin, H. İ. (). "Geleneksel Bağlama Öğrenme Süreci". Alevilik Araştırmaları, (), 165, Kafkasyalı, A. (2005). "Türk Dünyasında Nevruz Geleneğine Toplu Bakış". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 06 (02), , Hülür, H., & Akça, G. (2005). "İmparatorluktan Cumhuriyete Toplum ve Ekonominin Dönüşümü ve Merkezileşmenin Dinamikleri". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (17), , Ocak, A. Y. (1998). "Melamis-Bayramis (Hamzavi) et l'administration ottomane au XVIe et XVIIe siecle". Melamis-Bayramis: Etudes sur Trois Mouvements Mystiques Musulmans, İstanbul: Les Editions Isis. Güner, S. (2012). "Osmanlı Söyleminde Birinci Vehhabi-Suudi Hareketi (1744/ )". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (17), 83., Bayraktar, E. (2005). The Implementatıon of Ottoman Relıgıous Polıcıes ın Crete : Men of Faıth as Actors ın the Kadı Court. Ocak, A. Y. (1986). "İbn Kemal'in Yaşadığı XV. ve XVI. Asırlar Türkiyesinde İlim ve Fikir Hayatı". Şeyhülislam İbn Kemâl Sempozyumu-Tebliğler ve Tartışmalar (26-29 Haziran 1986, Tokat), Ankara: TDV Yayınları. Özder, A. (2012). "Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde Coğrafyanın Halk Kültürüne Etkisi". Marmara Coğrafya Dergisi, (25), , Ocak, A. Y. (2000). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Ahîlik ve Şeyh Edebalı: Problematik Açıdan Bir Sorgulama". II. Uluslararası Ahîlik Kültürü Sempozyumu, (13-15 Ekim 1999, Kırşehir), Ankara: Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları. Ocak, A. Y. (1974). "Mâduniyet Okulu, Post - Kolonyal Eleştiri ve Tarihte Bilgi - Özne Sorunu: Osmanlı Tarihçiliği İçin Yeni Dersler Mi?". Toplum ve Bilim, (), 32-47, Kılınç, A. (1998). Klasik dönem İslam kültüründe Basra ve Küfe mekteplerinin yeri ve önemi. Ocak, A. Y. (1990). "Fütuvvet". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. İnalcık, H. (1991). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Sorunu". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 15 (26), , Ocak, A. Y. (1989). Révolte de Baba Resul ou la Formation de l'hétérodoxie Musulumane en Anatolie au XIIIe Siècle. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Yediyıldız, M. A. (1994). "Şer'iye Sicillerine Göre Bursa'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı ( )". Vakıflar Dergisi, (23), , Özerkmen, N. (2004). "Ahiliğin Tarihsel - Toplumsal Temelleri Ve Temel Toplumsal Fonksiyonları - Sosyolojik Yaklaşım". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44 (02), 57-78, Günay, Ü. (2003). "XV. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyo-Kültürel Yapı, Din Ve Değişme". Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 21-48, Ocak, A. Y. (1989). "XV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda "Zendeka

12 Ocak, A. Y. (1989). "XV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda "Zendeka ve İlhad" (Heresie) Meselesi". V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildirileri, İstanbul: Türkiyat Enstitüsü. Ocak, A. Y. (1994). "Kalenderi Dervishes and Ottoman Administration from the Fourteenth to the Sixteenth Centuries". Manifestations of Sainthood in Islam (3-5 April 1987, Berkeley), İstanbul: Isis Press. Gül, M. (2002). "Mısır Memlûkları'nda Bir Sürgün Sistemi Olan Battallık ve Kudüs". Belleten, LXVI (246), , Ocak, A. Y. (2012). Perspectives and Reflections On Religious and Cultural Life in Medieaval Anatolia. istanbul: The Isıs Press. Ocak, A. Y. (1980). Babaîler İsyanı. İstanbul: Dergah Yayınları. Ocak, A. Y. (1962). "Die puritanistische Kadızadeliler- Bewegung.". Türk Kültürü, XVII-XXI (1-2), , Ocak, A. Y. (1997). Osmanlı Toplumunda "Zındıklar ve Mülhidler" Yahut Dairenin Dışına Çıkanlar (XV-XVII. Yüzyıllar). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Su, S. (2009). Hurafeler ve Mitler. İstanbul: İletişim Yayınları. Elvan Çelebi (1984). Menâkıbu'l-Kudsiyye fi Menâsıbi'l-Unsiyye. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Emrence, C. (2011). Remapping the Ottoman Middle East. : Library Of Ottoman Studies. Ocak, A. Y. (2009). Veysel Karanî ve Üveysîlik. İstanbul: Dergah Yayınları. Ocak, A. Y. (1990). "Alevi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Ocak, A. Y. (1994). "XV.-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Resmî İdeolojisi ve Buna Muhalefet Problemi". XI. Türk Tarih Kongresi (Bildiriler) (5-9 Eylül 1990, Ankara), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Faroqhı, S. (2001). Osmanlı Tarihi Nasıl incelenir?. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Çakar, E. (2012). "Baskil Yöresi (Elazığ) Zaviyeleri". Vakıflar Dergisi, (37), , Ocak, A. Y. (1996). "Osmanlı Beyliği Topraklarında Sufi Çevreler ve Abdalan-ı Rum Sorunu ( )". Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurucusu Osman Gazi ve Dönemi Sempozyumu, Bursa: Bursa Kültür Sanat Ve Turizm Yayınları Vakfı. Kutlar, F. S. (2010). "Seher Abdal'ın Helvâ Vü Nân'ı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (56),, Çetinkaya, B., & Akbaba, S. (2011). "Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki". Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi, (4),,

13 Ocak, A. Y. (1994). "[Ahmet T. Karamustafa, God's Unruly Friends: Dervishes Groups in the Islamic Latter Period (Tanrı'nın İtaatsiz Dostları: Geç İslâmî Devirde Derviş Zümreleri ), University of Utah Press, Salt Lake City". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (18), , Ocak, A. Y. (1983). Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri. İstanbul: Enderûn Yayınları. Gündoğdu, C. (2012). "Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektaşîliği Tanımlamaya Dair Bazı Parametreler/Some Parameters about the Definition of Haji Bektashi Veli, Bektashism". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 1-16, Ocak, A. Y. (1939). "Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu'da İslamiyetin Yayılışı (Osman Çetin) İsimli Esere Dair". Hareket, (24), 77-80, Güler, İ. (2000). "XVIII. Yüzyilda Osmanli Esnaf ve Zanaatkârlari ve Sorunlari Üzerine Gözlemler". Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2),, Fınkel, C. F. (2005). Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire London: John Murray. Ocak, A. Y. (1990). "XVI. Yüzyıl Osmanlı Anadolusunda Mesiyanik Hareketlerin Bir Tahlil Denemesi". V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi (İstanbul Ağustos 1989) Tebliğler, Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ocak, A. Y. (1986). "Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı Dönemi Düşünce Tarihinin Bazı Meseleleri". Uluslararası I. İslâm Araştırmaları Sempozyumu (16-18 Eylül 1985, İzmir), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ocak, A. Y. (2002). "Balkanların İslamlaşması Sürecinde Sarı Saltık'ın Yeri ve Bazı Problemler.sarı Saltık'ın Kimliği ve Tarihsel Rolü". Toplumsal Tarih Dergisi, (), 25-30, Aıgle, D. (1997). L'Iran Face à La Domination Mongole: Etudes. Tahran: Studia İranıca. Ocak, A. Y. (1990). "Anadolu: İslamlaşma". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Turan, N. S. (2007). "Selçuklu ve Osmanlı Anadolu'sunda Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Gelişim Süreci". Sosyal Siyaset Konferansları, (52),, Seyman, A. (2006). Balkanlar'da Alevi Bektaşilik. Akkuş, M. (2013). "Ateş ve Ocak Kültünün Anadolu'da Yaygınlaşmasında Moğolların Etkisi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (68),, Yıldırım, R. (2010). "Bektaşi Kime Derler?: ''Bekteşi''Kavramının Kapması Ve Sınırları Üzerine Tarihsel Bir Analiz Denemesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (55), 23-58, Karamustafa, A. T. (2007). Tanrının Kuraltanımaz Kulları - İslam Dünyasında Derviş Toplulukları ( ). İstanbul:. Ayhan, G. (2014). "Hacı Bektaş Velî Türbesi'nin Gümüş Kapı Kanatları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (69), ,

14 Ocak, A. Y. (1990). Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Kılavuz, U. M. (2002). "Küreselleşen Dünyada Din". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (2), , Yalçın, A., & Yılmaz, H. (2002). "Kargın Ocaklı Boyu İle İlgili Yeni Belgeler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (21),, Ocak, A. Y. (1981). "Bazı Menâkıbnâmelere Göre XIII-XV. Yüzyıllardaki İhtidâlarda Heterodoks Şeyh ve Dervişlerin Rolü". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (2), 31-42, Yüksel, H. A. (1987). "Yard. Doç. Dr. Ahmet Vehbi Ecer; "Ahmed Yesevi Dervişi Ahi Evran ve Kayseri'de Ahilik"". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), , Ocak, A. Y. (1992). Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV.-XVII. Yüzyıllar). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ocak, A. Y. (2002). "Osmanlı Kaynaklarında ve Modern Türk Tarihçiliğinde Osmanlı-Safevî Münasebetleri (XVI.- XVII. yüzyıllar)". Belleten, LXVI (246), , Önal, M. N. (2007). "Türk Mitinin Oluşumunda Işığın Rolü". Turkish Studies, 31 (2), , Okumuş, E. (2008). "Turkey Religiosity and the PRA". The Muslim World, 98 (2-3), , Ocak, A. Y. (1985). İslam Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Ocak, A. Y. (1994). "Osmanlı İmparatorluğunda Düşünce Hayatı (XIV-XVII. Yüzyıllar)". Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul:. Demirkazık, H. (2012). "Emrî Divanı'nda Âdetler ve Gelenekler". Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - The Journal Ottoman Literature Studies, (), , Numan, İ. (1985). "İlk Devir Türk Sufi Merkezlerinin Mahiyetleri ve Mimarilerinin Menşei Hakkında". Vakıflar Dergisi, (19), 31-49, Ocak, A. Y. (2002). Selçukluların Dini Siyaseti ( ). İstanbul: Tatav Yayınları. Çınar, E. (2008). Aleviliğin Kökleri Abdal Musa'nın Sırrı. İstanbul: Kalkedon. Ocak, A. Y. (1986). "Hacı Bektaş Veli'nin Tarihî ve Tasavvufî Şahsiyetleri". Hacı Bektaş Veli Anma Töreni (Bildiriler) (16-18 Ağustos 1984, Hacıbektaş), Ankara:. Lowry, H. W. (2003). The Nature of the Early Ottoman State. Albany: State University Of New York Press. Kılıç, R. (2013). "Ahmet Yaşar Ocak'ın Eserlerinde İslam ve Kimlik Meselesi". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz (19),, Güray, C. (2010). "Semâ'dan Semah'a Bir Sonsuz Devir". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (56),, Bırdal, M. S. (2011). The Holy Roman Empire and the Ottomans: From Global

15 Bırdal, M. S. (2011). The Holy Roman Empire and the Ottomans: From Global Imperial Power to Absolutist States. New York: Hardback. Ersal, M. (2012). "Şücaeddin Veli Ocağı: Balkan Aleviliğindeki Yeri, Rolü ve Önemi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (63),, Ocak, A. Y. (2006). "Türkiye Selçukluları Döneminde ve Sonrasında Vefâi Tarikatı (Vefâiyye) (Türkiye Popüler Tasavvuf Tarihine Farklı Bir Yaklaşım)". Belleten, LXX (257), , Çevrimli, N. (2012). "Değişik İşlevli Bir Grup Madeni Eser Örnekleri Üzerinde Görülen Ejder Figürleri Hakkında Bir Değerlendirme". Vakıflar Dergisi, (37), , Şentürk, H. (1993). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devrinde Rumeli'de Uyguladığı İskan Siyaseti ve Neticeleri". Belleten, LVII (218), , Ocak, A. Y. (1994). "[Nathalie Clayer, L'Albanie, Pays des Derviches: Les Ordres Mystiques Musulmans en Albanie a l'epoque postottomane ( ), Osteuropa-Instut der Freien Üniversitat Berlin - Balkanologische Veröffentlichungen, Bant 17, Otto Harrasowitz-Wiesbaden. Berli". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (14), ,, Turgut, V. (2011). "XVI.Yüzyılda Tahrir Defterlerine Göre Hüdavendigar ve Sultanönü Sancaklarında Abdalan-ı Rum". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (19),, Neyzi, L. (). "Remembering to Forget: Sabbateanism, National Identity, and Subjectivity in Turkey". Comparative Studies in Society and History, 44 (1), , Ocak, A. Y. (1990). "Fütuvvetname". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Ayva, A. (2007). "Beyşehir Gölü Üzerine Anlatılan Göl Üzerinden Yürüyerek Geçme Motifi Üzerine". Millî Folklor, 10 (76), , Hacıgökmen, M. A. (2011). "I. Alaeddin Keykubat dönemi emirlerinden Atabey Bedreddin Gühertas (Gevhertas) (D.?-Ö. 1262)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 30 (50), , Lekesiz, M. H. (1989). Osmanlı İlmî Zihniyetinde Değişme (Teşekkül-Gelişme-Çözülme. XV-XVII. Yüzyıllar). Ocak, A. Y. (1989). Türk Folklorunda Kesik Baş Kültü: Tarih ve Folklor İlişkisinden Bir Kesit. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Aydın, E. (2000). Osmanlı Gerçeği. istanbul: Çağdaş. Özkan, F. H. (2012). "Kaygusuz Abdal'ın Elifnâmesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (64),, Boyraz, Ş. (2012). "Anonim Halk Edebiyatı Araştırmalarının Tanım Ve Tasnif Sorunları Bağlamında "Söylemelik Ve Konuşmalık Türler" ile İlgili Çalışmaların Durumu". Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36 (1),, Kılıç, S. (2010). "Türk Şaman Giysilerine Semantik Yaklaşım". Journal of World History, 2 (1),, Artun, E. (). "Ozandan Aşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları". İçel

16 Artun, E. (). "Ozandan Aşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları". İçel Kültürü, (41), 5-9, Ocak, A. Y. (1974). "Kutb and Revolt:Some Thoughts on the Ideological Background of Ottoman Messianic Movements". Toplum ve Bilim, 83 (), 48-57, Ocak, A. Y. (1996). "XIII-XVI. Yüzyıllar Anadolu Şehirlerinde Dini-Sosyal Hayat: Selçuklular'dan Osmanlılar'a Genel Bir Bakış ve Problematik Bir Yaklaşım Denemesi". Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, İstanbul: Demokrasi Kitaplığı. Ocak, A. Y. (1962). "Elvan Çelebi'nin Menâkıbnâmesi Hakkında (İsmail E. Erünsal ile Birlikte)". Türk Kültürü, (270), , Değirmenci, T. (2008). "Osmanlı Sarayının Geçmişe Özlemi:Tercüme-i Şakâ'ikû'n-nu'mânîye". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (46), , Uğurlu, S. (2012). "Eski Türklerin Dini". Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (),, Ocak, A. Y. (1995). "Türkiye'de Kültürel-İdeolojik Eğilimler ve Bir XIII- XIV. Yüzyıl Türk Halk Sûfîsi Olarak Yunus Emre'nin Kimliği". Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri (7-10 Ekim 1991, Ankara), Ankara: Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Tiken, S. (2008). "Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Kültürel Bir Sembol:Akrep". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 15 (37), , (2012). The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East. ABD: I.B.Tauris. Bekki, S. (2011). "Bazı Halk Anlatıları ve Dinî Metinlere Göre Kahramanın Mucizevi (Babasız) Doğumu". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (58),, Savaş, S. (1990). "Sivas'ta Büyük ve Küçük Ali Baba Zaviyeleri". Vakıflar Dergisi, (21), , Arslanoğlu, İ. (2001). "Çubuk yöresi Alevi Köyleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (18),, Doğan, A. (2013). "Türk Halk Kültüründe ve Erzurum Kadın Barlarında Güvercin Motifi/The Pigeon Motive in Turkish Folk Culture and Erzurum Women Dances ". Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (30),, Ocak, A. Y. (1987). "Türkler'de Fikir ve Düşüncenin Türk Devletlerinin Kuruluşundaki Rolü". Tarihte Türk Devletleri (Sempozyum, Mayıs 1985, Ankara), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. Demir, A. (1984). "Kanunî Sultan Süleyman'ın Terk-i Salât Edenlerle İlgili Fermanı". Tarih İncelemeleri Dergisi, (II), 46-53, Ocak, A. Y. (). ""Osmanlı'da ve İran'da Mezhep ve Devlet " Üzerine". Türkiye Günlüğü Dergisi, (58), , Şahin, K. Ş. (2012). "Gavazatnameler Üzerine Yapılan Çalışmalar Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi". Turkish Studies, 7 (2), ,

17 Ocak, A. Y. (1978). La Révolte de Baba Resul ou la Formation de l'hétérodoxie Musulmane en Anatolie au XIIIe Siécle. Ocak, A. Y. (1996). "Türkiye'de Ahilik Araştırmalarına Eleştirel Bir Bakış". I. Uluslararası Ahîlik Kültürü Sempozyumu Bildirileri (13-15 Ekim 1993, Ankara), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Çifci, S. (2011). "Bir Grup Yükseköğretim Öğrencisinin Hacı Bektaş Veli'yi Tanıma Düzeyi ve Bektaşilik Hakkındaki Tutumları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (57),, Karamustafa, A. T. (2013). "Kaygusuz Abdal: A medieval Turkish saint and the formation of vernacular Islam in Anatolia". Unity in Diversity: Mysticism, Messianism and the Construction of Religious Authority in Islam,. : BRILL. Döğüş, S. (2005). "Şeyh Bedreddîn ve Rumeli Gazileri". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (18), 71-96, Ocak, A. Y. (1990). "Aşık Paşa: Tasavvuf". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Birecikli, İ. B. (2012). "Medine-i Urfa Şeriyye Sicillerine (204, 205, 218, 225 No'lu) Göre Urfa Kazası'nda Vakıflar ". Vakıflar Dergisi, (37), , Ocak, A. Y. (2007). "The Interpretation of Islam by the Turks Throughout the Historical Process". The Peoples Speaking Turkish, (), , Ocak, A. Y. (2002). "Türkiye'de 1980 Sonrası Tasavvuf Tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış". Toplumsal Tarih Dergisi, 18 (), 10-19, Erdoğdu, A. T. (2008). "Osmanlılığın Evrimi Hakkında Bir Deneme: Bir Grup (Üst Düzey Yönetici) Kimliğinden Millet Yaratma Projesine". Doğu Batı Dergisi, 1 (45), 19-46, Dalkesen, N. (2007). Gender Roles and Women's Status in Central Asia and Anatolia Between the Thirteenth and Sixteenth Centuries. Kozan, A. (2010). "Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin'e İzafe Edilen Bir Risale: Risâle-i Bedreddîn". History Studies (International Journal Of History), 2 (3),, Göregenli, M., Karataş, İ., Laçiner, Ö., Tekeli, İ., Bilgin, N., Millas, H., Sarıbay, A. Y., Bulaç, A., & Ocak, A. Y. (1996). Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne. İstanbul: Demokrasi Kitaplığı. (2005). Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler: kaynaklar-doktrin-ayin ve erkan-tarikatlar-edebiyat-mimari-ekonografi-modernizm. Ankara:. Ocak, A. Y. (1958). "Tete Coupée Dans la Folklore Turc: Un Point de Rencontre de l'histoire et de La Légende". Etudes et Documents Balkaniques et Méditerranéennes, (14), 75-80, Ocak, A. Y. (1995). "Anadolu Heterodoks Türk Sûfîliğinin Temel Taşı: Hacı Bektaş-ı Velî el-horasanî (?-1271)". Yunus Emre, Nasrettin Hoca ve Hacı Bektaş-ı Veli Düşüncesinde Hoşgörü, Ankara: Kültür Bakanlığı-Bilimsel Ve Kültürel Araştırma Vakfı. İrat, A. M. (2006). The Alevi Community in Turkey after 1980: An Evaluation of Political Group Boundaries in the Context of Ethnicity Theories. Erol, A. (2010). "Re-İmagining İdentity: the Transformation of the Alevi Semah".

18 Erol, A. (2010). "Re-İmagining İdentity: the Transformation of the Alevi Semah". Middle Eastern Studies, 46 (3), , Özkan, M. (2011). "Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Ortaya Konan Tercümelerin Türk Diline Etkisi". Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (3),, Güneş, A. (2004). "16.Yüzyılda İznik'te Zaviyeler ve Gelir Paylaşımı". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 23 (36), 1-28, Ocak, A. Y. (1987). "XV.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Zendeka ve İlhad (hérésie ve ateizm) Meselesi". V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildirileri (23-28 Eylül 1985, İstanbul), İstanbul: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları. Çetin, H. (2012). "Gerçekten Efsaneye Hacı Bektaş-ı Veli Portleri". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (23), , Kafadar, C. (1995). Between Two Worlds:The Construction of the Ottoman State. Berkeley: University Of California Press. Alkan, N. (). "The Instrumentalisation of Religion: The Case of PKK". Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergi, 3 (2),, Kumartaşlıoğlu, S. (2011). "Tahtacılar'da Bir Göç Töreni: Ocak Ayırma / An Immigration Ceremony of Takhtadjy (A Member of an Anatolian Alaouite Group): Home Leaving". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (14), , Ocak, A. Y. (1984). "Alevîlik ve Bektaşîlik Hakkındaki Son Yayınlar Üzerine (1990) Genel Bir Bakış ve Değerlendirme". Tarih ve Toplum, (91), 20-25, Ocak, A. Y. (1978). "Emirci Sultan ve Zaviyesi". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (9), , Ocak, A. Y. (2011). Osmanlı Sufiliğine Bakışlar (Makaleler - İncelemeler). İstanbul: Timaş. Arslan, M. (2012). "Türk Toplumunda Geleneksel Dini Yaşam Ve Halk İnançları: Uygulamalı Bir Çalışma". Anonim, (21), 1-22, Ocak, A. Y. (1995). "Türkiye'de Alevîliğin Sosyo-Kültürel Problemleri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi ve Bazı Düşünceler". I. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu Bildirileri (26-27 Nisan 1993, Antalya), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Yıldırım, R. (2011). "Abdallar, Akıncılar, Bektaşilik ve Ehli-Beyt Sevgisi: Yemini'nin Muhiti ve Meşrebi Üzerine Notlar". Belleten, LXXV (272), 51-85, Koç, A. (2012). "Üryan Hızır Ocağı Taliplerinden Zehra Kayacık ve Memoratlarının Etkisiyle Oluşan Nefesleri Üzerine". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (63),, Ocak, A. Y. (1982). "Quelques Remarques Sur le Role des Derviches Kalenderis Dans les Mouvements Populaires Etles Activites aux 15e et 16e Siecles Dans L'Empire Ottoman". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (3), 69-80, Ocak, A. Y. (1990). "Baba İlyas". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Çakır, İ. E. (2010). "Uşak Kazâsı (1676 Tarihli Avârız Defterine Göre)". Ankara

19 Çakır, İ. E. (2010). "Uşak Kazâsı (1676 Tarihli Avârız Defterine Göre)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (28),, Ocak, A. Y. (2000). "Babaîler İsyanından Kızılbaşlığa: Anadolu'da İslâm Heterodoksisinin Doğuş ve Gelişim Tarihine Kısa Bir Bakış". Belleten, LXIV (239), , Demirci, S., & Arslan, H. (2012). "Eşkiyalar ve Osmanlı Devleti: Maraş Eyaleti örneğinde Devlet Görevlilerinin Eşkiyalık Faliyetleri ve Bunların Merkez -Taşra Yazışmalarındaki Yansımaları ( )". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (16), 47-76, Çakmakoğlu Kuru, A. (2007). "Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Hz. Ali Yazılar". Millî Folklor, 10 (74), 46-69, Ocak, A. Y. (1994). "Önemli Bir Tarihî Toplantının Ardından: 1095 Clermont Konsili'nin ve Haçlı Seferi Çağrısı'nın 900. Yıldönümü Milletlerarası Kollokyumu". Toplumsal Tarih Dergisi, (21), 30-36, Kutlar, F. S. (2011). "Menkabet-i Penc Keştî". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (58),, Shankland, D. (2003). The alevis in Turkey : the emergence of a secular islamic tradition. London: Routledge Curzon. Ocak, A. Y. (1994). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Merkezi İktidar ve Mevleviler". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2), 17-22, Mirzaoğlu, F. G. (2012). "Alevi-Bektaşi Şiirinde Bâd-ı Sabâ Motifi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (61),, Ocak, A. Y. (1990). İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahur Hızır-İlyas Kültü. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma E.Yay.. Yüksel, H. (2007). "Anadolu Beyliklerinde Vakıflar". Vakıflar Dergisi, (30), 35-50, Bilgin, V. (2008). "Onbirinci Yüzyılda Siyasal Gerçeklik ve İslâm Siyaset Düşüncesine Etkisi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (17), , Ocak, A. Y. (1993). "Les milieuxx soufis dans les territoires du beylicat ottoman et le probléme de,,abdalan-i Rum'' ( )". Halcyon Days in Crete I. Symposium, Rethymnon:. Döğüş, S. (2008). "Osmanlılarda Gaza İdeolojisinin Tarihi ve Kültürel Kaynaklar". Belleten, LXXII (265), , Ocak, A. Y. (1990). "Çağdaş Türk Aydını ve Yakın Tarih Perspektifi İçinde Türkiye'de İslâm Gerçeği". Kutlu Doğum Haftası (Bildiriler) (12-17 Ekim 1989, Ankara), Ankara: TDV Yayınları. Ocak, A. Y. (1996). "Değişen Dünyada İslâm'ın Batı'ya Dönük Yüzü: Günümüz Türkiye Müslümanlığı'na Genel Bir Bakış". Dünyada ve Türkiye'de İslâm ve Müslüman İmajı Sempozyumu (25-26 Nisan 1995, Ankara), Ankara: TDV Yayınları. Ocak, A. Y. (). "Türkiye'de Kemalizm-İslam (Şeriat) kavgası ve dayatmacılığın ve tepkiselliğin mücadelesi". Ocak, A. Y. (1996). Babaîler İsyanı Alevîliğin Tarihsel Altyapısı Yahut

20 Ocak, A. Y. (1996). Babaîler İsyanı Alevîliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu'da İslâm-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü. İstanbul: Dergâh Yay.. Ocak, A. Y. (2000). Babailer İsyanı, Aleviliğin Tarihsel Alt Yapısı Yahut Anadolu'da İslam-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü. İstanbul:. Ocak, A. Y. (2013). Osmanlı'nın İzinde II. İstanbul: Timaş Yayıncılık. Ocak, A. Y. (2011). Ortaçağ Anadolu'sunda İki Büyük Yerleşimci (Kolonizatör) Derviş Yahut Vefaiyye ve Yeseviyye Gerçeği: Dede Garkın & Emirci Sultan (13. Yüzyıl). Ankara: Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi. Ocak, A. Y. (1991). "Günümüz Türkiye'sinde İslâmî Düşüncenin Bir Tahlil Denemesi ve Tarih Perspektifi". Dünden Bugüne İslâm Dünyasında Zihniyet Değişiklikleri ve Çağdaşlaşma Problemleri Sempozyumu (16-17 Haziran 1990, Bursa), Bursa:. Unan, F. (1996). "Official Otoman Ideology and its Science Institutions in The XV and XVIth Centuries: Fatih Medreses". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 18 (29), 1-9, Akar, T. (2010). "Tanzimat Öncesinde Vakıf Kurumu ve Yapıların Korunması". Vakıflar Dergisi, (33), , Baer, M. D. (2008). Honored by the Glory of Islam: Conversion and Conquest in Ottoman Europe. New York: Oxford University Press. Soydan, T., & Abali, H. G. (2008). "Changes in the Field of Finance of Education in Turkey within the Context of Neoliberal Policies". Journal for Crıtıcal Educatıon Polıcy Studıes, (), 733, Sarı, Ö. (2004). The Role of Secularızatıon Durıng the Turkısh Natıon-State Buıldıng Process. Kartal, A. (2012). Şiraz'dan İstanbul'a Türk - Fars Coğrafyası Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Kurtuba. Ocak, A. Y. (). "Değişen Dünyada İslâm'ın Batı'ya Dönük Yüzü: Günümüz Türkiye Müslümanlığı'na Genel Bir Bakış". Başkan, B. (2014). From Religious Empires to Secular States : State Secularization in Turkey, Iran, and Russia. : Routledge. Ocak, A. Y. (1978). "Zâviyeler (Dinî, Sosyal ve Kültürel Tarih Açısından Bir Deneme)". Vakıflar Dergisi, (12), , Taflıoğlu, M. S. (2012). "Modern Türk Tarihçiliğinde Türklerin Müslüman Oluşu". Turan-Sam Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 4 (16),, Ocak, A. Y. (). "İslam, Tasavvuf ve Tarikatlar: Sosyal Tarih Perspektifinden Bir Bakış". Türkiye Günlüğü Dergisi, (45), 5-10, Çakar, M. S. (2007). Yezidîlik: Tarih Ve Metinler : Kürtçe ve Arapça Nüshaları. İstanbul: Vadi. Ocak, A. Y. (1998). Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler ( yüzyıllar). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Ocak, A. Y. (). "Türkiye'de Alevilik Meselesi". Ocak, A. Y. (1991). "Bir XIII. Yüzyıl Mutasavvıfı ve Sûfisi Olarak Mevlânâ

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları.

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ)

TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ) T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLÂHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans Tezi Talip TUĞRUL

Detaylı

NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK 2013

NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK 2013 AR AR 147 AR 148 AR 149 AR 150 AR 151 AR 152 AR 153 AR 154 AR 155 Armenica T'êodik; Malhasyan, Sirvart; İncidüzen, Arlet (2012): Baskı ve harf. Ermeni matbaacılık tarihi. 1. Aufl. İstanbul: Birzamanlar

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası

Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası Üstündağ Özdemir, N. (2014). 18. Yüzyılda Vidin şehrinin sosyo-ekonomik panoraması (1790-1808). Ediz, İ. (2006). Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi

Detaylı

İNGİLİZCE YAZILAN YAKIN DÖNEM ARAŞTIRMALARDA ALEVİLİK

İNGİLİZCE YAZILAN YAKIN DÖNEM ARAŞTIRMALARDA ALEVİLİK İNGİLİZCE YAZILAN YAKIN DÖNEM ARAŞTIRMALARDA ALEVİLİK İNGİLİZCE YAZILAN YAKIN DÖNEM ARAŞTIRMALARDA ALEVİLİK Zeynep YILMAZ KURT 1 ÖZET Türkiye de azımsanmayacak bir nüfusu oluşturan Aleviler, Türkiye tarihinde

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr.

İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. [e-mail: ifazlioglu@medeniyet.edu.tr] [e-mail: ihsanfazlioglu@gmail.com] [ihsanfazlioglu.net] ÖGRETİM Doktora

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1200 ASUR VE BABİL TARİHİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

HALK DİNDARLIĞI BAĞLAMINDA KUTSAL MEKÂN ANLAYIŞI. Baskil Örneği-

HALK DİNDARLIĞI BAĞLAMINDA KUTSAL MEKÂN ANLAYIŞI. Baskil Örneği- HALK DİNDARLIĞI BAĞLAMINDA KUTSAL MEKÂN ANLAYIŞI Baskil Örneği- Abdulkadir KIYAK Özet Bu çalışmada önce kısaca Baskil ilçesinin tarihi gelişimi ve coğrafi yapısı üzerinde durulmuştur. Ayrıca Baskil ilçe

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

Kış/Winter 2014 Sayı/Volume 8. Uluslararası Hakemli Bilimsel Akademik Süreli Yayın

Kış/Winter 2014 Sayı/Volume 8. Uluslararası Hakemli Bilimsel Akademik Süreli Yayın Kış/Winter 2014 Sayı/Volume 8 Uluslararası Hakemli Bilimsel Akademik Süreli Yayın ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ The Journal of Alevi Studies ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ The Journal of Alevi Studies

Detaylı

TÜRKİYEDE. A.. ALEVILER BEKTAŞILER NUSAYRİLER

TÜRKİYEDE. A.. ALEVILER BEKTAŞILER NUSAYRİLER TARTlŞMALI İLMI TOPLANTlLAR DİZİSİ: 28 TARİHİ VE KÜLTÜREL..BOYUTLARIYLA TÜRKİYEDE. A.. ALEVILER BEKTAŞILER NUSAYRİLER Prof. Dr. Irene MELİKOF Prof. Dr: İlber. OR.T AYLI Dr. Hakan YAVUZ Prof. Dr. B utrus

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kültür Araştırmaları Derneği (KAD) Kuruldu... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Son Gelişmeler... 4 Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı... 19 Eğitim,

Detaylı

EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM

EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM 18-19 Nisan/April Rixos Grand Ankara Otel İmtiyaz Sahibi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI I Balkanlarda Türkçe Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Tiran/Arnavutluk 2013 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI

Detaylı

Sempozyum Kurulu Başkan Osman Genç (Canik Belediye Başkanı)

Sempozyum Kurulu Başkan Osman Genç (Canik Belediye Başkanı) IV. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU The 4th İnternational Canik Symposium Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk (15-17 Mayıs 2015) City and Child from Past to Present (May 15-17, 2015) Sempozyum Kurulu Başkan

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ. Bahtiyar Murat ARAS * Özet

OSMANLI DEVLETİ NDE DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ. Bahtiyar Murat ARAS * Özet 68 OSMANLI DEVLETİ NDE DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ Bahtiyar Murat ARAS * Çok uzun yıllardan beri Türk Devlet geleneğinde dinin konumu üzerinde birçok tartışmalar olmuştur. Çeşitli dünya görüşündeki çevreler

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI ISSN: 1300-7874 TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH uluslararası hakemli dergi international peer reviewed journal Yılda iki sayı yayımlanır. Biannual 15. Yıl/Year 28. Sayı/Volume

Detaylı