ANADOLU İNANÇLARI BAĞLAMINDA TÜRKÜLERİMİZDE GÖK CİSİMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU İNANÇLARI BAĞLAMINDA TÜRKÜLERİMİZDE GÖK CİSİMLERİ"

Transkript

1 ANADOLU İNANÇLARI BAĞLAMINDA TÜRKÜLERİMİZDE GÖK CİSİMLERİ Mustafa Oner UZUN 1 Öz İnanç, insanların başkalarından öğrenme yoluyla belleklerinde oluşturdukları bir düşünce sistemidir. Bu bağlamda Anadolu inançları ise, Anadolu insanının yaşamı boyunca karşılaştığı olaylar hakkında doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgulama ihtiyacı duymadan birbirlerine aktardıkları kabullenmelerdir. İnsanlarımızın günlük yaşamlarında ortaya koydukları davranışlara yön veren bu inanmalar, doğal olarak onların ürettikleri kültürü de derinden etkilemişlerdir. Sözlü gelenek ürünleri içinde özellikle müzik eşliğinde dile getirilen türküler, adeta kolektif bir kültürel bilinci de nesilden nesle taşırlar. Bu noktadan hareketle; Anadolu inançlarının Türkü sözlerine yansıması hususu araştırmaya değer görülmüştür. Çalışmada; Anadolu nun çeşitli yörelerinden seçilmiş Türküler içerisinde yer alan ay, güneş ve yıldız gibi gök cisimlerinin Anadolu inançlarındaki ifadeleri betimleme yöntemi kullanılarak genel hatları ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Anadolu, İnanç, Türkü, Gök Cisimleri. HEAVENLY BODIES IN THE TURKISH FOLK SONGS IN THE CONTEXT OF ANATOLIAN CULTS Abstract Cult is a thought system which is created by people in their memories by the way of learning from the others. In this context Anatolian cults are espousals which are transferred each other about events that Anatolian people meet in their life and do not need to feel examine it is true or false. These cults which direct the manners of people in daily life, affected deeply the culture that they creat inherently. In oral tradition products, Turkish Folk Songs especially in companied with music, transfer a collective conscience generation to generation. From this point forth, reflection of Anatolian cults into lyricks of Turkish Folk Song is seen worth to research. In this work, heavenly bodies like moon, sun and star in Turkish Folk Songs that will be choosen among different localities and statements of them in Anatolian cults are tried to put forth with the descriptive method in general terms. Key Words: Anatolia, Cults, Turkish Folk Song, Heavenly Bodies. Giriş Anadolu, tarihsel süreç içerisinde farklı toplulukların hüküm sürdüğü bir coğrafya olmakla birlikte, bu toplulukların ortaya koydukları kültürlerin birbirleri ile etkileşimi sonucu oluşan bir uygarlığı da ifade etmektedir. Adet, örf, gelenek, töre gibi sosyal normlar, bir takım inanç pratikleriyle beraber 1 Yrd.Doç.Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği A.B.D. Öğretim Üyesi, 1

2 uygulanarak toplumun kültürel birikimini, yani topluma ait belleği ifade ederler. İnanç kavramının Türk Dil Kurumunun yayımlamış olduğu Türkçe Sözlükte yer alan karşılıkları şunlardır: 1. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. 2. Birine duyulan güven, inanma duygusu. 3. İnanılan şey, görüş, öğreti. 4. Tanrı'ya bir dine inanma, iman itikat. (2009:965) Türk Dil Kurumunun yayımlamış olduğu diğer bir kaynak Türkiye de Halk Ağzından Derleme Sözlüğünde ise inanç; sözüne güvenilir, inanılır (kimse) olarak ifade edilmektedir. (2009:2538) Eyuboğlu, bu makalenin içeriği hakkında bir perspektif oluşturması öngörülen yaklaşımında inanç ile ilgili şu ifadeyi kullanmaktadır: İnanç, bir kimsenin günlük yaşamını, davranışlarını etkileyen, başkalarından öğrenme yoluyla kazanılan düşünce varlığıdır. (1998:37) Türkülerde sıkça kullanılmış olan çeşitli kalıp ifadelerin kaynağı da kuşkusuz bu inançlardır. Eyuboğlu na göre İnançlar genellikle iki türlüdür. Bir, somut varlıklarla ilgili olan inançlar, soyut varlıklara bağlanan inançlar. Somut varlıklara dayananlar doğa olayları ile ilgili inançlardır. Bunlar ekin ekip biçmek, ev yapmak, insan yaşamına karışan, günlük yaşama olaylarına yön veren, evlenme, komşuluk, karşılıklı yardım, çalışma gibi toplum olaylarına dayanan inançlardır. Bu tür inançlar doğa olaylarını izler. Güneşin, ayın, yıldızların yörüngeleri üzerindeki devinimlerine, yellerin esişine, hava değişimlerine mevsimlere uyarak yaşamı düzenlemeye yarayan inançlar kaynak olarak genellikle somut niteliktedir. Soyut varlıklarla ilgili inançlar ise insan düşüncesinin yarattığı, doğadan kopuk inançlardır. (a.g.e.,:40-41) Sözlü gelenek ürünleri içinde özellikle müzik eşliğinde dile getirilen türküler, adeta kolektif bir kültürel bilinci de nesilden nesle taşırlar. Bu noktadan hareketle; Anadolu inançlarının türkü sözleri üzerindeki etkileri araştırılmaya değer görülmüştür. Bu makalede, Anadolu nun çeşitli yörelerinden seçilmiş türküler içinde yer alan ay, güneş ve yıldız gibi gök cisimlerinin Anadolu inançlarındaki ifadeleri betimleme yöntemi kullanılarak genel hatları ile ortaya konulacaktır. Anadolu İnançları ve Türkülerimiz Anadolu insanının yaşam pratiklerinin bir yansıması olan türkülerimiz, inanç bağlamında pek çok unsuru da bünyesinde taşımaktadır. Konunun kapsamının genişliği, bu unsurların ve onlara ait örneklemelerin sınırlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, gök, gök cisimleri ve TRT Repertuvarında yer alan Türkü örnekleri ile sınırlandırılmıştır. Gök Cisimleri Halk Türkülerinde gökyüzü ve gök cisimleri ile ilgili ifadelere sıklıkla rastlamaktayız. Gök Gökyüzü: "Gök, doğaüstü güçlerin bulundukları yer olduğuna inanılan dünya üstü boşluktur. En ilkel inançlardan en gelişmiş dinlere kadar gök, tanrının yeri olarak nitelenmiştir. Tanrılar gökte otururlar ve dünya gökten yönetilir. Şamanlık inancına bağlı Türklerin Gök Tanrısı ve Yunanlıların Uranus u gibi Tanrı anlayışlarında gök cisimleştirilmiş, somut tanrısal varlık olarak kabul edilmiştir. İnanç alanında genellikle göğün yedi kat olduğuna inanılır. Ölümden sonra insan bedeninden ayrılan ruhların da göğe çıktığı ve gökte dolaştığı inancı, kimi uluslarda öte dünyanın da gökte bulunduğu inancına yol açmıştır. (Hançerlioğlu, 2000: ) Gök ve Gökyüzü İle İlgili Türkü Sözleri Türkü Adı: ŞU DERENİN UZUNU Yöre: SİVAS 2

3 ŞU DAĞLAR ULU DAĞLAR ETRAFI SULU DAĞLAR BEN DERDİMİ SÖYLERSEM GÖK DURUR BULUT AĞLAR Türkü Adı: SUSADAN GİDEN YAYLI Yöre: AFYON / Dinar GÖKTEN ZENBİL İNİYOR HATÇA'M PARIL PARIL PARLIYOR ATAŞ MI OLDUN GIZ HATÇAM SENİ GÖREN YANIYOR Türkü Adı: GÖKYÜZÜNDE ASILIDIR ZEMBİLİM Yöre: NİĞDE GÖKYÜZÜNDE ASILIDIR ZEMBİLİM KIZ KÖLEN OLAYIM HALİM SEN BİLİN Türkü Adı: GÖKYÜZÜNDE TÜTEN OLSAM Yöre: ÇUKUROVA GÖKYÜZÜNDE TÜTEN OLSAM YERYÜZÜNDE BİTEN OLSAM BİR ATLASDAN KETEN OLSAM YÂR BOYNUNA SARSA BENİ Ay: Ay, Anadolu da adeta halkın yaşamının bir parçası haline gelmiş bunun yansıması olarak türkülerimize de damgasını vurmuştur. Ay, Anadolu insanının yüreğinde sevilen, sayılan, kutsallık taşıyan bir gök varlığıdır. Bugün, Anadolu nun birçok yerinde, özellikle ekin ekmeye, tarıma elverişli bölgelerinde, yazları yaylalara çıkan topluluklarda, hayvan besleyen yörelerde ayla ilgili pek çok inanç vardır. Ayın doğuşu, büyüyüp küçülmesi, batışı bir takım olaylarla, oluşumlarla bağlantılı sayılır. Ay, eski çağlardan beri insanların ilgisini çeken, kimine korku, kimine sevgi salan bir gök varlığıdır. Güneşin, karşıtı, yıldızların can yoldaşıdır. Ay tarımla uğraşanların dilinde uğuru ozanların dilinde ise sevgiliyi ifade eder. Anadolu nun en eski uluslarında, Hititlerde, Urartularda, Yunan, Roma dönemine değin yaşayan uluslarda Ay bir tanrı, tanrıça olarak saygı görür; birçok kutsallık taşıdığına, yeryüzü olaylarıyla yakından ilişkisi bulunduğuna inanılırdı. Eski Türk inanışlarında ay dede dir. (Eyuboğlu, 1998: 54-55) Ay İle İlgili Türkü Sözleri Aşağıdaki türkülerde ayın doğuşunun ya da batışının sevgiliye ulaşmadaki önemi vurgulanmaktadır: Türkü Adı: EVİM KİREÇ DUTMUYOR Yöre: AFYON / Dinar AY DOĞAR DOLUNMA MI BANA YAR BULUNMA MI YÂR YOLUNA ÖLÜRSEM NAMAZIM KILINMA MI 3

4 Türkü Adı: AY AYDINDIR AYILMAZ Yöre: ERZURUM AY AYDINDIR AYILMAZ GECE DURNA YAYILMAZ BURALARDA YÂR SEVEN AY AŞANDA UYUMAZ AY AYDINDIR VARAMAM DİLE DE DESTAN OLAMAM AY BULUDA GİRENDE BAĞLASALAR DURAMAM Türkü Adı: AY AKŞAMDAN IŞIĞDIR Yöre: ERZURUM / Aşkale AY AKŞAMDAN IŞIĞDIR YÜKÜM ŞİMŞİR KAŞIĞDIR GOMŞU GIZIN ZAPDEYLE BİZİM OĞLAN AŞIĞDIR Ayın batışının kötülüklerin ortaya çıkmasını da sağlayabildiği şu türküden anlaşılmaktadır: Türkü Adı: AFİYON UN ORTASINDA GALESİ Yöre: AFYON AY KARANLIK GECE VURDULAR BENİ YÂRİN YAZMASINA SARDILAR BENİ Ay ve düğün ilişkisi ise aşağıdaki örnek Türküde görülmektedir: Türkü Adı: BU GECE AY DOĞACAK Yöre: ERZURUM / Aşkale BU GECE AY DOĞACAK ŞAVKI BİZE VURACAK KIZLAR DÜĞÜN EVİNDE TEF ÇALIP OYNIYACAK Bir başka türküde ise sevgili ay ışığına benzetilmektedir: Türkü Adı: DENİZİN DİBİNDE HAÇCEM DEMİRDEN EVLER Yöre: BURDUR / Arvalı Köyü ARVALI'NIN ÖNÜNDE DE PINARLAR HARLAR HAÇCEM ÇIKMIŞ PENCEREYE AY GİBİ PARLAR BEN HAÇCEYİ YİTİRDİM DE DUMANLI DAĞLAR GÖZLERİMİN PINARLARI DURMADAN Türkü Adı: GİNE YEŞİLLENDİ ACIPAYAM YOLLARI 4

5 Yöre: DENİZLİ / Acıpayam AĞLAMA GÜZELİM AĞLAMA BEN GİNE GELİRİM DOĞAN AYLAR GİBİ DE GÜZELİM PARLAR GELİRİM Güneş: Anadolu inançlarında güneş kutsal sayılan, aynı zamanda ışık ve ısı kaynağı olan gök cismi olarak yer alır. Hititler ve onlardan sonra gelen Anadolu uluslarında da Güneş yüce bir tanrı ya da tanrıçadır. Yeryüzüne, insanlara, bütün canlılara iyilik eden, mutluluk sağlayan odur. Ona karşı yapılan en küçük saygısızlık cezasız, karşılıksız kalmaz. Güneş insanlar çalışsın diye doğar, dinlensinler diye batar. Güneş bolluk, verimlilik kaynağı sayılır. (Eyuboğlu, 1998: 71) Güneş İle İlgili Türkü Sözleri Aşağıdaki türkülerde sevgili güneşin parıltısıyla özdeşleştirilmektedir: Türkü Adı: ÇIKTIM BEYOĞLU BAŞINA Yöre: İSTANBUL ÇIKTIM BEYOĞLU BAŞINA GÜNEŞ GİBİ PARLIYOR KARŞIMDA ELMAS TARAK YAPTIRAYIM YÂRİMİN DE SIRMALI SAÇINA Türkü Adı: NE GÜZEL YARATMIŞ SENİ YARADAN Yöre: KIRŞEHİR KİRPİKLERİN OKTUR KAŞIN YAY GİBİ GÖZLERİN AKLIMI ETTİ ZAY GİBİ CEMALİN GÜNEŞE BENZER YÜZÜN AY GİBİ DEĞMESİN ZÜLÜFLER TELLER İNCİDİR Türkü Adı: YAYLAGÜZELİNİ GÖRDÜM BEZELİ Yöre: ARTVİN / Ardanuç YAYLAGÜZELİNİ GÖRDÜM BEZELİ BİR MELEK MİSALİ DÖNER YAYLADAN SİYAH SAÇLAR AK TOPUĞA UZALI DOĞAR GÜNEŞ GİBİ YANAR YAYLADAN Aşağıdaki türküde sevgilinin gözleri güneşin yakışına benzetilmektedir: Türkü Adı: KİRPİKLERİN OK MUDUR Yöre: MARDİN KİRPİKLERİN OK MUDUR KALBİME BATIYOR GÖZLERİN GÜNEŞ MİDİR BENİ DE YAKIYOR 5

6 Yıldız: Anadolu da yıldız insanların alın yazısını simgeler. Gökteki yıldızların sayısı ile insanların alın yazıları birbiriyle eş kabul edilir. İnsanın ölümü ile yıldız kayması özdeşleştirilir. İnsanlar yıldız fallarına bakarak gelecek hakkında tahminlerde bulunurlar. Yıldızlı geceler Anadolu inançlarına göre genellikle uğurlu gecelerdir. Bu nedenle, tarlalar yıldızlı gecelerin sabahında ekilir biçilir, düğünler yıldızlı gecelerde gerçekleştirilir. Aşağıdaki türküde sevgili parlayan yıldıza benzetilmektedir. Türkü Adı: DOLAMA GİYER DOLAMA Yöre: SAMSUN DOLAMA GİYER BUZ GİBİ BEN SENİ SEVDİM KIZ GİBİ PARLIYORSUN YILDIZ GİBİ Dolama: Giysilerin üstüne giyilen, önü açık bir tür üstlük Aşağıdaki Türkü nün sözleri Yıldızın kaymasını ve burçları içermektedir. Türkü Adı: MECNUN UM LEYLA'MI GÖRDÜM Yöre: SİVAS / Şarkışla ATEŞİNDEN DURAMADIM BEN BU SIRRA EREMEDİM SEHER VAKTİ GÖREMEDİM YILDIZ GİBİ AKDI GEÇTİ BİLMEM HANGİ BURÇ YILDIZI BU DERTLER YARELER BİZİ GAMZE OKUN BAZI BAZI YÂR SİNEME ÇAKDI GEÇTİ Bazı yıldızların kötülüğe sebep olabildiğini aşağıdaki türkü örneklerinde görmekteyiz. Türkü Adı: GİNE BUGÜN YARALANDIM Yöre: ERZURUM GİNE BUGÜN YARALANDIM İNDİM ETRAFI DOLANDIM DERTLİ CANIMDAN USANDIM YILDIZ YILDIZ YILDIZ OF SANA DERLER KERVAN KIRAN BELLER BÜKEN EVLER YIKAN YILDIZ OF (Eskiden bir yerden diğerine mal - mülk götürülürken eşkiyadan korunmak için toplu olarak, kervan halinde seyredilir ve gündüzleri giderken geceleri dinlenilirdi. Yine böyle bir seyahatte parlak çoban yıldızı (venüs) etrafı öyle bir aydınlatır ki gündüz oldu sanılarak yola koyulunca kervan eşkiyanın saldırısına uğrar. Türkü bu tür bir öyküyü anlatmaktadır.) 6

7 Türkü Adı: AKŞAM OLDU GÜN DOLAŞMAZ Yöre: TOKAT NİYE DOĞDUN SARI YILDIZ YILDIZ, YILDIZ, YILDIZ, YILDIZ YILDIZ, YILDIZ, YILDIZ EY KANLI M'OLDUN KENLİ M'OLDUN NİYE DOĞDUN EVLER YIKAN BELLER BÜKEN ZALIM AYRILIK DÖN DÖN DÖN DÖN DÖN Türkü Adı: YILDIZ AKŞAMDAN DOĞARSIN Yöre: YOZGAT / Akdağmadeni YILDIZ AKŞAMDAN DOĞARSIN DAĞLARA BOYUN EĞERSİN BEN GİBİ YÂR Mİ SEVERSİN DOĞMAYAYDIN MAVİ YILDIZ Üruşan: Aydın, parlak Yıldızlar aşağıdaki Türkü'de olduğu gibi kimi zaman da sevgiliye ulaşmada bir engeldir: Türkü Adı: YILDIZ DAĞI İŞTE DE GELDİM YANINA Yöre: RUMELİ / Üsküp YILDIZ DAĞI İŞTE DE GELDİM YANINA BİR TESELLİ VERSENE GARİP CANIMA SALIVER GİDEYİM DE NAZLI YÂRİME Bağlantı: ÜLKER YILDIZ NİÇİN KALKMAZ DUMANIN DERTLİ YILDIZ NİÇİN GİTMEZ ATEŞİN MERAKIN Sonuçlar Anadolu İnançları, Anadolu insanının günlük yaşamına yön veren ve sorgulama sız olarak birbirine aktardığı kabullenmelerdir. İnançların somut varlıklarla ile ilgili olanları doğa olaylarını, soyut varlıklar ile ilgili olanları ise insanlarımızın kendi belleğinde oluşturduklarını içerir. Türküler, Anadolu insanının yaşamının bir aynasıdır. Ay, güneş ve yıldız gibi gök cisimlerinin yörüngeleri üzerindeki devinimleri türkü sözlerine inanmalar olarak yansımış ve halkın yaşamına yön vermiştir. Anadolu inançlarında gök, doğaüstü güçleri ifade eder ve tanrının yeridir. Tanrı dünyayı gökten yönetir. Ay, Anadolu insanın sevdiği, saydığı ve kutsal olarak gördüğü bir gök varlığıdır. Ayın doğuşu, büyümesi, küçülmesi ve batışı gibi devinimleri onların günlük yaşamını etkilemektedir. Tarımla uğraşanlar için ay uğuru, ozanlarımız için sevgiliyi ifade eder. İçinde Ayın geçtiği Türkülerin isimleri, yöreleri ve sayısal verileri aşağıda belirtilmiştir: 7

8 1- Türkü Adı: A GÜZEL DOLANDA GEL Yöre: ERZURUM 2- Türkü Adı: AFİYON UN ORTASINDA GALESİ Yöre: AFYON 3- Türkü Adı: AH TREN KARA TREN Yöre: TEKİRDAĞ / Lüleburgaz 4- Türkü Adı: ALTIN TABAKTA VİŞNE Yöre: RUMELİ 5- Türkü Adı: ANNE BURALAR NERE Yöre: BURDUR 6- Türkü Adı: ARAKÇININ MENDEDİR (CEYRAN) Yöre: AZERBAYCAN 7- Türkü Adı: ASKER ETTİLER BENİ Yöre: RİZE / Çayeli 8- Türkü Adı: ATA BİNESİM GELDİ Yöre: RUMELİ / Lofça 9- Türkü Adı: ATA VURDUM YULARI Yöre: ÇANKIRI / Çerkeş 10-Türkü Adı: AY AKŞAMDAN IŞIĞDIR Yöre: ERZURUM / Aşkale 11- Türkü Adı: AY AYDINDIR AYILMAZ Yöre: ERZURUM 12- Türkü Adı: AY AYLARI AYLARI Yöre: KIRKLARELİ / Koyunbaba Köyü 13- Türkü Adı: AY BULUTTA BULUTTA Yöre: ANKARA / Kızılcahamam 14- Türkü Adı: AY DOĞAR AŞAR GİDER Yöre: ADIYAMAN / Gölbaşı 15-Türkü Adı: AY DOĞAR AŞMAK İSTER Yöre: ORTA ANADOLU 16- Türkü Adı: AY DOĞAR AYİSTANDAN Yöre: BAYBURT 17- Türkü Adı: AY DOĞAR GİRESUN'DAN 8

9 Yöre: ORTA ANADOLU 18- Türkü Adı: AY DOĞAR SİNİ SİNİ Yöre: DİYARBAKIR 19- Türkü Adı: AY DOĞDU BATMADIMI Yöre: SİVAS / Hafik - Çınarlı Köyü 20- Türkü Adı: AY DOĞDU DÜZE DÜŞTÜ Yöre: BURDUR 21- Türkü Adı: AY DOLAN AYDI GÜN DOLAN AYDI Yöre: KERKÜK 22- Türkü Adı: AY DOLANAYDI Yöre: ANKARA / Haymana 23- Türkü Adı: AY İKİNDİ İKİNDİ Yöre: RUMELİ / Vlandova / Bahçebuz Köyü 24- Türkü Adı: AYA BAK NİCE GİDER Yöre: ERZURUM 25- Türkü Adı: AYA BAK YILDIZA BAK Yöre: KÜTAHYA 26- Türkü Adı: AYA BAKTIM AY HANİ (TURALIM) Yöre: ARDAHAN / Hanak / Çayağzı Köyü 27- Türkü Adı: AYVANDA YATAN OĞLAN Yöre: DİYARBAKIR 28- Türkü Adı: BAHÇELERDE ALTINTOP Yöre: KIBRIS 29- Türkü Adı: BAHÇELERDE AY DA BAR Yöre: ANKARA / Haymana 30-Türkü Adı : BAHÇELERE AY DOĞDU Yöre: MALATYA 31-Türkü Adı : BAŞIMDA ALTIN TACIM Yöre: KIRŞEHİR 32- Türkü Adı :BEN KENDİMİ GÜLÜN DİBİNDE BULDUM Yöre: KÜTAHYA 33- Türkü Adı : BİR AY DOĞAR İLK AKŞAMDAN GECEDEN Yöre: MALATYA / Arguvan 34- Türkü Adı : BİR AY DOĞAR PASEN'DEN 9

10 Yöre: ERZİNCAN 35- Türkü Adı : BİR AY DOĞDU ODADAN Yöre: HAKKARİ 36- Türkü Adı : BİR DARACIK PENCERE Yöre: ŞANLIURFA 37- Türkü Adı :BU DAĞDAN AŞMAK OLMAZ Yöre: AZERBAYCAN 38- Türkü Adı : BU GECE AY DOĞACAK Yöre: ERZURUM / Aşkale 39- Türkü Adı :BUGÜN AYIN ONDÖRDÜ Yöre: İÇEL / Mersin 40-Türkü Adı : ÇIKABİLSEM ŞU YOKUŞUN BAŞINA Yöre: KASTAMONU 41- Türkü Adı :ÇIRANIN BURNUNU KES Yöre: VAN / Erciş 42- Türkü Adı :DAĞDAN KESTİM ÇINARI Yöre : AMASYA / Alpaslan Köyü 43- Türkü Adı :DENİZ DALGASIZ OLMAZ Yöre : KIRŞEHİR 44- Türkü Adı :DENİZ GİBİ TEKNELİ Yöre : KİLİS 45- Türkü Adı : DENİZDE VARDIR KARA Yöre : RİZE 46- Türkü Adı :DENİZE DALMAYINCA Yöre : ANKARA 47- Türkü Adı :DENİZİN DİBİNDE HAÇCEM DEMİRDEN EVLER Yöre : BURDUR / Arvalı Köyü 48- Türkü Adı :DERE BOYU TEKNELİ (ESİYOR YELLER) Yöre : ÇANAKKALE 49- Türkü Adı :DERİK SAÇIN ÖRMEZLER Yöre : GAZİANTEP 50- Türkü Adı :DOLANA AY DOLANA Yöre : ŞANLIURFA 10

11 51- Türkü Adı :DURNALAR DİZİ DİZİ Yöre : ADIYAMAN 52- Türkü Adı :ESTİ BAHARIN NESİMİ Yöre : DİYARBAKIR 53- Türkü Adı :EVİM KİREÇ DUTMUYOR Yöre : AFYON / Dinar 54- Türkü Adı :EVLERİ FADİME'Lİ Yöre : KAHRAMANMARAŞ / Elbistan 55- Türkü Adı :EVLERİNİN ÖNÜNDE PINARLAR HARLAR Yöre : BURDUR 56-Türkü Adı : GARŞI GARŞI EVİMİZ Yöre: UŞAK 57- Türkü Adı :GAŞIN KEMANA BENZER (MENSURE) Yöre: AZERBAYCAN 58- Türkü Adı :GAŞIN GARA GÖZÜN GARA Yöre: ADANA 59- Türkü Adı :GECE UZUN AY DOLANIR BATMAYA Yöre: KARS 60- Türkü Adı :GECELER ZAR GECELER (SUSUZAM SU İSTEREM) Yöre: KERKÜK 70- Türkü Adı :GELİN AĞLAYALIM YURDU SEVENLER Yöre: SİVAS 71- Türkü Adı :GİDEN AY DUTULUR MU (LEYLALAR YAYLALAR) Yöre: KIRIKKALE / Keskin 72- Türkü Adı :GİDEN AY DUTULUR MU Yöre: SİVAS 73-Türkü Adı : GİNE DERTLİ DERTLİ İNİLİYORSUN Yöre: SİVAS / Divriği 74- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ ELLİDİR Yöre: ERZURUM / Tortum / Sümmani Köyü 75-Türkü Adı :GÖKTE YILDUZ AY MİSUN Yöre: RİZE 76- Türkü Adı :HERGÜN SERHOŞ ŞU AYDIN'IN UŞAĞI 11

12 Yöre : AYDIN 77- Türkü Adı :İNCİLİ SEDEF KOL BAĞI Yöre : KERKÜK 78- Türkü Adı :İNDİM SAMAN ALMAYA Yöre : ERZURUM / Narman / Samikale 79- Türkü Adı :KALE KALEYE KARŞI Yöre : ERZURUM 80- Türkü Adı :KESTANECİ KÖYÜNDEN ABALI KÖYÜNE KAZ UÇTU Yöre : ZONGULDAK / Karadeniz Ereğlisi 81- Türkü Adı :KIR AT BU DAĞLARI AŞMALI BUGÜN Yöre : SİVAS / Divriği 82-Türkü Adı : KÖYDEN KÖYE GEZERİM Yöre : BURDUR / Gölhisar / Dirmil 83- Türkü Adı :KUŞBURNU'YU BUDARLAR Yöre : YOZGAT / Akdağmadeni 84- Türkü Adı :MEHLEDEN GEÇEN OĞLAN Yöre : KARS 85- Türkü Adı :MECNUN UM LEYLA'MI GÖRDÜM Yöre : SİVAS / Şarkışla 86- Türkü Adı :MEKTEBİN BACALARI Yöre : MUŞ 87- Türkü Adı :NE GÜZEL YARATMIŞ SENİ YARADAN Yöre : KIRŞEHİR 88- Türkü Adı :ODASINA VARDIM OLUR MU BÖYLE Yöre : DİYARBAKIR 89-Türkü Adı : SARI KİLİM ÖRMEZLER Yöre :ERZİNCAN / Kemaliye (Eğin) / Geşo köyü 90- Türkü Adı :SEN ÇEŞMEYE VARDIN MI (ARZU KAMBER) Yöre : RUMELİ / Üsküp 91- Türkü Adı :SU GELİR KÜTÜĞÜNEN Yöre : ADANA 92- Türkü Adı :SUYA GİDER AL YAZMALI BİR GELİN Yöre : BURDUR / Yeşilova 12

13 93- Türkü Adı :ŞU DAĞLAR TEPE TEPE Yöre : DENİZLİ / Acıpayam 94- Türkü Adı :ŞU GİDEN NERELİDİR Yöre : DOĞU ANADOLU 95- Türkü Adı :ŞU KÖYCEĞİZ YOLLARI Yöre : MUĞLA / Köyceğiz / Ortaca 96- Türkü Adı :TOKAT YAYLASINDA YAYLAYAMADIM Yöre : ORTA ANADOLU 97- Türkü Adı :YENDİM SAMAN ALMAYA Yöre : ERZURUM / Narman / Samikale 98- Türkü Adı :YUMURTANIN SARISI Yöre : SİVAS / Şarkışla Güneş, Anadolu inancında ısı ve ışık kaynağı olan kutsal bir varlıktır. Yeryüzüne, insanlara, bütün canlılara iyilik eden, mutluluk sağlayandır.güneş, Türkülerimizde kimi zaman bolluk ve bereketi, kimi zaman da sevgiliyi ifade eder. TRT repertuarında yer alan ve içinde Güneşin geçtiği Türkülerin isimleri, yöreleri ve sayısal verileri aşağıda belirtilmiştir: 1- Türkü Adı : AŞIHLARIN AHLIN ALIR Yöre : ERZURUM / Alvar Köyü 2- Türkü Adı : AYA BAKTIM AY HANİ (TURALIM) Yöre : ARDAHAN / Hanak / Çayağzı Köyü 3-Türkü Adı : BAHÇALARDA BARIM VAR Yöre: IĞDIR 4-Türkü Adı : BAHÇEMİZİN GÜLLERİ Yöre: ANTALYA / Akseki / Emiraşıklar Köyü 5- Türkü Adı :BEN BİR KAVAK YOL ÜSTÜNE BİTERİM Yöre: ERZURUM 6- Türkü Adı :BİR DARACIK PENCERE Yöre: ŞANLIURFA 7- Türkü Adı :ÇAYIRA SERDİM HALI Yöre: ERZURUM 8- Türkü Adı :ÇIKTIM BEYOĞLU BAŞINA Yöre: İSTANBUL 9- Türkü Adı :DENİZ GİBİ TEKNELİ 13

14 Yöre : KİLİS 10- Türkü Adı :DENİZE DALMAYINCA Yöre : ANKARA 11-Türkü Adı : DURNAM GELİR YATA KALKA Yöre : KONYA / Akşehir 12-Türkü Adı : E ÇAYKARA ÇAYKARA Yöre : TRABZON / Akçaabat 13- Türkü Adı :ENTERE ALDIM KIRKBEŞE Yöre : SİNOP / Boyabat 14- Türkü Adı :GELİN AĞLAYALIM YURDU SEVENLER Yöre: SİVAS 15- Türkü Adı :GİNE GÖRDÜM ELİF KIZIN YÜZÜNÜ Yöre: YOZGAT / Akdağmadeni 16- Türkü Adı :GÜNEŞ VURUP ÜZÜNE Yöre: KERKÜK 17- Türkü Adı :HASAN ORAK BİÇİYOR Yöre : ÇANAKKALE / Gelibolu 18- Türkü Adı :HAZER'İN AĞ ŞANISI Yöre : AZERBAYCAN 19- Türkü Adı :IRMAĞIN GEÇELERİ Yöre : SİVAS 20- Türkü Adı :İNDİM DERE IRMAĞA Yöre : ARTVİN 21-Türkü Adı : KAVAK UZANIR GİDER Yöre : ERZURUM 22- Türkü Adı :KIR AT BU DAĞLARI AŞMALI BUGÜN Yöre : SİVAS / Divriği 23- Türkü Adı :KIRDA ERİK AĞACI (DİLLALA) Yöre : SİNOP 24- Türkü Adı :KİRPİKLERİN OK MUDUR Yöre : MARDİN 25- Türkü Adı :NE GÜZEL YARATMIŞ SENİ YARADAN Yöre : KIRŞEHİR 14

15 26- Türkü Adı :RADÂLYA MİNARESİ AYŞE'M YETMİŞ BASAMAK Yöre : RUMELİ 27- Türkü Adı :SABAH GÜNEŞİ DOĞDU Yöre : ORDU / Ünye 28- Türkü Adı :SABAH GÜNEŞİ DOĞMUŞ Yöre : SİVAS / Zara 29- Türkü Adı :SABAH OLDU GÜNEŞ DOĞDU BACADAN Yöre : ANKARA / Kızılcahamam 30- Türkü Adı :SABAH OLUYOR GÜNEŞ DOĞUYOR Yöre : İZMİR 31- Türkü Adı :SABAHTAN CEMALİN SEYRAN EYLEDİM Yöre : MALATYA / Akçadağ / Bekiruşağı 32- Türkü Adı :SABAHINAN ESEN SEHER YELİ Mİ Yöre : YOZGAT 33- Türkü Adı :SIRT ÜSTÜNE TENCERE Yöre : RİZE / Hemşin 34- Türkü Adı :ŞU DİRMİL'İN SİPSİLERİ GAMIŞTAN Yöre : BURDUR / Dirmil 35- Türkü Adı :TARÇI KÖKLE TARINI (TOY GÜNÜ) Yöre : AZERBAYCAN 36- Türkü Adı :YARIN MAHŞER YERİNE Yöre : ERZURUM 37- Türkü Adı :YAYLA GÜZELİNİ GÖRDÜM BEZELİ Yöre : ARTVİN / Ardanuç 38-Türkü Adı : YAYLADAN Kİ YÜRÜDÜM Yöre : RİZE / Hemşin 39- Türkü Adı :YEŞİL ÖRDEK GİBİ DALDIM GÖLLERE Yöre : SİVAS / Zara 40- Türkü Adı :YIĞDIN BU DÜNYANIN MALIN DÖVLETİN Yöre : AZERBAYCAN 41- Türkü Adı :YİNE AKŞAM OLDU DA BASTI KARELER Yöre : RUMELİ 42- Türkü Adı :YÜCE DAĞ BAŞINA YAĞAN KAR İDİM 15

16 Yöre : KIRIKKALE / Keskin 43- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ TEKERLENDİ Yöre: ANKARA Yıldızlar, insanların alın yazılarıdır. Bir insanın ölümü ile yıldızın kayması özdeştir.yıldızlı geceler genellikle Anadolu insanı için uğurludur. Kimi zaman yıldızlar fallar ile geleceği tahmini sağlamışlar, kimi zaman da yıldızlar (mavi yıldız, sarı yıldız, venüs yıldızı, ülker yıldız vb.) insanlara uğursuzluk, kötülük getirmişler, sevgiliye ulaşmaya engel olmuşlardır. TRT repertuarında yer alan ve içinde Yıldızın geçtiği Türkülerin isimleri, yöreleri ve sayısal verileri aşağıda belirtilmiştir: 1- Türkü Adı :AH ÖLEYİM VAH ÖLEYİM Yöre : ANKARA 2- Türkü Adı : AK BUĞDAYIM BUĞDAYIM Yöre : UŞAK / Eşme 3- Türkü Adı : AK FASULLE OLDU MU Yöre : BURDUR / Dirmil 4- Türkü Adı :AKŞAM OLDU GÜN DOLAŞMAZ Yöre : TOKAT 5- Türkü Adı :ALİ'M YATAR TAŞ ÜSTÜNE Yöre : RUMELİ 6-Türkü Adı : ALİ'M YATIR YOL ÜSTÜNE Yöre : RUMELİ / Gostivar 7- Türkü Adı : ASKER OLUP VATANA HİZMET EYLEREM MEN Yöre : IĞDIR 8- Türkü Adı : AVCIMISIN YÂR NE GEZERSİN BİRİNİ ARAR GİBİ Yöre : RUMELİ 9- Türkü Adı : AY AKŞAMDAN IŞIĞDIR Yöre : ERZURUM / Aşkale 10- Türkü Adı : AY DOĞDU DÜZE DÜŞTÜ Yöre : BURDUR 11- Türkü Adı : AYA BAH YILDIZA BAH (BU DERENİN SÜMBÜLÜ) Yöre : KERKÜK 12- Türkü Adı :AYA BAK NİCE GİDER Yöre : ERZURUM 13- Türkü Adı : AYA BAK YILDIZA BAK 16

17 Yöre : KÜTAHYA 14- Türkü Adı :AYIN ORTASINDA BİR SARI YILDIZ Yöre : VAN / Erciş 15- Türkü Adı :BAHÇELERDE ALTIN TOP Yöre: KIBRIS 16- Türkü Adı :BAHÇELERDE HIYAR (NAME GELİN) Yöre: SİVAS / Şarkışla 17- Türkü Adı :BİNNAZ KIZI NAZ KIZI Yöre: UŞAK / Tatar Köyü 18- Türkü Adı :BİR BÖLÜK AĞCA KIZLAR Yöre: VAN / Erciş 19- Türkü Adı :BİR YILDIZ DOĞDU YÜCEDEN Yöre: NİĞDE 20- Türkü Adı : BİTTİM'OLA BİZİM ELİN SÖĞÜDÜ Yöre: İÇEL / Silifke 21- Türkü Adı :BUGÜN BAYRAM GÜNÜ DERLER Yöre: ERZİNCAN / Tercan 22- Türkü Adı :BUGÜN CANAN GELDİ BİZE Yöre: ERZİNCAN / Tercan 23- Türkü Adı : ÇIKTIM ÇEŞME BAŞINA Yöre: AĞRI 24-Türkü Adı : DAMDA BACALARI ADAM SANIRDIM Yöre : KONYA / Bozkır 25- Türkü Adı :DAR KÖPRÜDEN GEÇERKEN Yöre : YOZGAT / Akdağmadeni 26- Türkü Adı :DERDİNDEN DEL'OLDUM İNAN VALLAHİ Yöre : TOKAT / Zile / Çakırcalı Köyü 27- Türkü Adı :DOLAMA GİYER DOLAMA Yöre : SAMSUN 28- Türkü Adı :DOMANİÇ DAĞLARINDA YILDIZ IŞILAR Yöre : KÜTAHYA / Domaniç 29- Türkü Adı :EĞİN'İN ALTINDAN AKAN FIRAT'DIR Yöre : ERZİNCAN / Eğin (Kemaliye) 17

18 30- Türkü Adı :ET PİŞİRDİM YAĞLI YAĞLI Yöre : GÜMÜŞHANE / Kelkit 31- Türkü Adı :EVLERİNİN ÖNÜ KAVAK (Barana-Tarhala) Yöre : MANİSA / Soma / Tarhala 32- Türkü Adı :FINDIK SERDİM HARMANA Yöre : RUMELİ / Üsküp 33- Türkü Adı :GELMİŞ İKEN BİR HABERCİK SORAYIM Yöre: SİVAS 34-Türkü Adı : GİDEREM BU DÜZÜNEN (YONCALAR) Yöre: DOĞU ANADOLU 35- Türkü Adı :GİNE BUGÜN YARALANDIM Yöre: ERZURUM 36- Türkü Adı :GÖKTE ON İKİ YILDIZ Yöre: RUMELİ 37- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ ELL'ATMIŞ Yöre: ESKİŞEHİR / Çifteler Han 38- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ ELLİDİR Yöre: ERZURUM / Tortum / Sümmani Köyü 39- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ TEK GİDER Yöre: DENİZLİ / Acıpayam / Olukbaşı Köyü 40- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ YÜZ ATMIŞ Yöre: ANTALYA / Yayladağı 41-Türkü Adı : GÖKTE YILDIZIN ÜÇÜ TERAZİ Yöre: NEVŞEHİR / Avanos 42-Türkü Adı : HARMANA ÇIKTIM DA KOYUNLAR KUZU Yöre : SİVAS / Zara 43-Türkü Adı : HAVALANMA TELLİ DURNAM Yöre : SİVAS / Şarkışla 44- Türkü Adı :HAYDİNDİ KİRTİMENİN KIZI Yöre : KASTAMONU 45- Türkü Adı :HOŞ GELİŞLER OLA Yöre : KARS 46-Türkü Adı : İNDİM YÂRİN BAHÇESİNE 18

19 Yöre : RUMELİ / Gümülcine / Dolapcılar 47-Türkü Adı : KARA DA GOÇUN BOYNUZU Yöre : AFYON / Bolvadin 48-Türkü Adı : KARPUZ KESTİM YİYEN YOK Yöre : ANKARA 49-Türkü Adı : KEBABIN TUZU GİBİ Yöre : KARAMAN 50-Türkü Adı : KEKLİK OLSAM ÇALI DİBİ DEŞERİM Yöre : YOZGAT / Bo azlıyan / Uzunlu Köyü 51-Türkü Adı : KIRDA ERİK AĞACI (DİLLALA) Yöre : SİNOP 52-Türkü Adı : KIRKLAR ÜZERİNDEN DOĞAR SABAH YILDIZI Yöre : KIRKLARELİ 53-Türkü Adı : MAYADAĞ'DAN KALKAN KAZLAR Yöre : RUMELİ 54- Türkü Adı :MECNUN UM LEYLA'MI GÖRDÜM Yöre : SİVAS / Şarkışla 55-Türkü Adı : ORTACA'DA EVİMİZ Yöre : MUĞLA / Köyceğiz 56-Türkü Adı : SABAH OLDU UYANSANA Yöre : RUMELİ 57-Türkü Adı : SABAH OLUR KOYUN KUŞLUĞA GELİR Yöre : MALATYA / Tahir 58-Türkü Adı : SARAY YOLU İNCEDİR Yöre : ELAZIĞ 59- Türkü Adı :SOĞUK SOĞUK AKAYİ Yöre : TRABZON / Maçka 60- Türkü Adı :SUDA BALIK OYNUYOR Yöre : KIRŞEHİR 61- Türkü Adı :SULARA DEN AKMASIN Yöre : YOZGAT / Akdağmadeni 62- Türkü Adı :ŞAPKANIN TEREĞİ DÜZ Yöre : TRABZON 19

20 63- Türkü Adı :ŞU GELEN ATLI MIDIR Yöre : ISPARTA 64- Türkü Adı :TOPÇAM YAYLASI DÜZ YILDIZ IŞILAR Yöre : TOKAT 65- Türkü Adı :UYAN GÖZLERİNE KURBAN OLDUĞUM Yöre : AZERBAYCAN / Guzgunlu 66- Türkü Adı :ÜLKERLER TERAZİLER Yöre : ERZURUM 67-Türkü Adı : VARIN BAKIN AK YILDIZ DOĞMUŞ MU Yöre : KASTAMONU 68- Türkü Adı :YILDIZ AKŞAMDAN DOĞARSIN Yöre : YOZGAT / Akdağmadeni 69-Türkü Adı :YILDIZ DAĞI İŞTE DE GELDİM YANINA Yöre : RUMELİ / Üsküp 70-Türkü Adı :YILDIZ DAĞI YILDIZ DAĞI (TEBRİZ HALAY HV.) Yöre : TOKAT / Artova / Püget 71-Türkü Adı : AY GÖZÜMÜN IŞIĞI Yöre : AZERBAYCAN 72-Türkü Adı : BAĞINDA ÜZÜM KALDI Yöre: AZERBAYCAN 73- Türkü Adı :BU DAĞDAN AŞMAK OLMAZ Yöre: AZERBAYCAN 74- Türkü Adı :HAZER'İN AĞ ŞANISI Yöre : AZERBAYCAN 75- Türkü Adı :MEN BU ELİN GIZIYAM Yöre : AZERBAYCAN 76- Türkü Adı :SİZE SELAM GETİRMİŞEM Yöre : AZERBAYCAN 77-Türkü Adı : GÖKTE YILDUZ AY MİSUN Yöre: RİZE 20

21 Yukarıdaki sayısal tespitlere, TRT'nin 2006 yılında yayımladığı 4200 Türküden oluşan Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi 1-2 adlı eserin incelenmesi sonucunda ulaşılmıştır. Bu araştırma, Anadolu halkınının yaşamına yön veren inançların gök cisimleri örneğinde türkülere yansımasının ortaya konduğu bir durum tespitini içermektedir.elde edilen verilerin sosyolojik açıdan irdelenmesinin, çalışmanın daha işlevsel hale gelmesini sağlayacağı, bu yolla halk kültürüne ve dolayısıyla halk bilimine önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Kaynakça ALANGU, T.,(1983). Türkiye Folkloru El Kitabı, Adam Yayıncılık. BAŞGÖZ, İ. (2008). Türkü, İstanbul: Pan Yayıncılık CEMİLOĞLU, M.(1995 / 2001). Halk Hikâyelerinde Doğum Motifi, Bursa. DORSON, R. M. (1984). Günümüz Folklor Kuramları, İzmir: E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 33. ELÇİN, Şükrü. (1986). Halk Edebiyatına Giriş, Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları : 365. ERHAT, A.(2010). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul:Remzi Kitabevi A.Ş. EYUBOĞLU, İ. Z.(1998). Anadolu İnançları, Anadolu Üçlemesi 1 İstanbul:Gökkuşağı Matbaacılık. EYUBOĞLU, İ. Z.(1998). Anadolu İnançları, Anadolu Üçlemesi 2 İstanbul:Gökkuşağı Matbaacılık. GÖKALP, Z. (1976). Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul: Güneş Matbaacılık. HANÇERLİOĞLU, O. (2000). Dünya İnançları Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi KAFESOĞLU, İ. Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları. KARASAR, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, İstanbul: Nobel Yayınları. ÖGEL, B. (1993). Türk Mitolojisi, Ankara:Türk Tarih Kurumu Basımevi. TÜRKÇE SÖZLÜK. (2009). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları. TÜRK HALK MÜZİĞİ SÖZLÜ ESERLER ANTOLOJİSİ 1. (2006). Ankara: TRT Müzik Dairesi Yayınları. TÜRK HALK MÜZİĞİ SÖZLÜ ESERLER ANTOLOJİSİ 2. (2006). Ankara: TRT Müzik Dairesi Yayınları. TÜRKİYE'DE HALK AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ IV. (2009). Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları. 21

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI Müsabaka Yeri : BÖLGELER Müsabaka tarihi : 07-08 EKİM 2017 Teknik Toplantı : 06 EKİM 2017 MÜSABAKALARIN YAPILACAĞI HAVUZDA

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110160001 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Teknisyen (BARTIN MERKEZ Merkez) 1 0 89,00512 89,00512 110160003 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kaloriferci (BARTIN MERKEZ Merkez) 2 0 91,82970 93,92348 110470001 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı