II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi"

Transkript

1 AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri w w w. a k a d. o r g. t r

2 De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri konusunda multidisipliner yaklafl m gelifltirme çabalar m z n sonunda kurdu umuz Akci er Kanserleri Derne i nin düzenledi i II. Ulusal ni Haziran 2006 tarihlerinde Sheraton Çeflme Oteli nde gerçeklefltirmekten çok mutluyuz. Akci er, mediasten ve plevra tümörlerinin tan ve tedavisi ile ilgili problemleri ülkemiz çap nda sahiplenme ve çözümüne katk da bulunma çal flmalar m z; araflt rma projeleri, bilimsel toplant lar, uluslararas iliflkileri art rma çabalar, halka yönelik bilgilendirme toplant lar, yard mc sa l k personelinin e itimi fleklinde devam etmektedir. Gö üs Hastal klar, Gö üs Cerrahisi, Medikal, Radyasyon si, Radyoloji, Patoloji, Nükleer T p Bilim Dallar doktor ve yard mc sa l k personellerini ilgilendiren bilimsel konular n irdelendi i, uygulamal kurslar ile zenginlefltirilen kongremizin en son geliflmelerin tart fl ld üst düzeyde bir bilimsel toplant oldu u Türk Tabibleri Birli i Sürekli T p E itimi Kredi Komisyonu taraf ndan 22.5 TTB-STE kredi puan ile kredilendirilerek tescil edilmifltir. Akci er, mediasten ve plevra tümörleri ile ilgili konularda ulaslararas bilim adamlar n n da katk da bulundu u kongrenin, bilgi ve becerilerimizi güncellemek üzere doyurucu olmas dileklerimizle, hofl geldiniz... Sevgi ve sayg lar m zla, AKAD Yönetim Kurulu

3 K O N G R E D Ü Z E N L E M E K U R U L U Kongre Başkanı Erkan Topuz Bilimsel Komite Başkanı Mustafa Yaman Bilimsel Komite Bülent Arman Adnan Aydıner Fazilet Öner Dinçbaş T u r h a n E c e Atadan Tunacı Dilek Yılmazbayhan Kongre Sekreteri Esra Kaytan Sağlam ONURSAL KURUL Osman Aldemir Bülent Berkarda Nijad Bilge Adnan Ekmekçioğlu Ahmet Refik Erem Ahmet Karadeniz Mustafa Öz Kemal Sözer Reha Uzel Y Ö N E T M K U R U L U B a ş k a n Erkan Topuz I I. B a ş k a n Bülent Arman Genel Sekreter T u r h a n E c e Muhasip Üye Ahmet Kizir Ü y e l e r Sedat Altın Gökhan Demir Erhan Ekinci Melek Köksal Erkişi A y ş e E r s e v Semih Halezeroğlu Sedat Sadık Koca Atadan Tunacı Sosyal İlişkiler Günay Aydın Dış İlişkiler Semih Halezeroğlu Mali İlişkiler Ahmet Kizir Bilimsel Kurul Adnan Aydıner Yeşim Eralp F a r u k T a ş Mustafa Yaman Denetleme Kurulu Günay Aydın Sadettin Çıkrıkçıoğlu Levent Elbeyli Atilla Gürses Taflan Salepçi 01

4 YURTDIŞI DAVETLİ KONUŞMACILAR Dirk van Raemdonck Göğüs Cerrahisi Profesörü, Leuven Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Departmanı, Leuven, Belçika. Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği Genel Sekreteri. Tomasz Grodzki Göğüs Cerrahisi Direktörü, Akciğer Hastalıkları Bölge Hastanesi, Szczecin, Polonya. Polonya Göğüs Cerrahisi Kulüp Başkanı, Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği Eski Başkanı ( ). Detlev Branscheid Göğüs Cerrahisi Direktörü, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Großhansdorf, Almanya. Almanya Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı. Gaetano Rocco Göğüs Cerrahisi Direktörü, Ulusal Kanser Enstitüsü, Napoli, İtalya. Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği Üst Yönetim Kurulu Üyesi. 02

5 PROGRAMA GENEL BAKIŞ 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00 22 Haziran Haziran Haziran Haziran 2006 Perşembe Cuma Cumartesi Pazar KAYIT Vienna AÇILIfi PANEL AÇILIfi KOKTEYL Havuzbafl Giriflimsel Bronkoskopi Kursu: Prague Akci er Kanserinde Görüntüleme Kursu: Budapest AKfiAM YEME Manzara Restaurant Vienna Vienna KONFERANS 1 PANEL 1 KAHVE MOLASI Vienna YUVARLAK MASA 1 Ö LE YEME Manzara Restaurant Vienna PANEL 2 KAHVE MOLASI Vienna Vienna Vienna KONFERANS 2 NTERAKT F VAKA SUNUMU SÖZEL B LD R LER A B AKfiAM YEME Manzara Restaurant Budapest Vienna Vienna KONFERANS 3 PANEL 3 KAHVE MOLASI Vienna Vienna YUVARLAK MASA 2 PANEL 4 KAHVE MOLASI Vienna Vienna Ö LE YEME Manzara Restaurant KONFERANS 4 KONFERANS 5 GALA GECES Copacabana Vienna TARTIfiMALI POSTER SUNUMU Prague PANEL 5 HALKA AÇIK SEM NERLER Çeflme Çakabey Kültür Merkezi Ö LE YEME Manzara Restaurant 03

6 22 HAZİRAN 2006 PERŞEMBE 10:00-18:00 Kayıt 13:00-17:30 Girişimsel Bronkoskopi Kursu PRAGUE Kurs Sorumluları Mustafa Yaman Turhan Ece Sedat Altın 13:00-13:20 Bronkoskopinin tanı ve tedavideki yeri Mustafa Yaman 13:20-13:40 Paratrakeal - peribronşiyal oluşum görüntüleme ve örnekleme yöntemleri Erdoğan Çetinkaya 13:40-14:00 Endolüminal tedavi ( Argon plazma, Elektrokoter, Lazer ) Serdar Erturan 14:00-14:15 Tartışma 14:15-14:30 Kahve Molası 14:30-14:50 Endolüminal tedavi ( Kriyoterapi, Brakiterapi, Fotodinamik tedavi ) Sedat Altın 14:50-15:10 Trakeobronşiyal stent endikasyonları ve uygulama yöntemleri Turhan Ece 15:10-15:20 Tartışma 15:20-15:30 Kahve Molası 15:30-17:30 Pratik uygulamalar Masa 1: Kriyoterapi Sedat Altın Mustafa Erelel Masa 2: Transtrakeal - Bronşiyal iğne aspirasyonu Semra Bilaçeroğlu Erdoğan Çetinkaya Masa 3: Elektrokoter - Argon plazma Celal Karlıkaya Serdar Erturan Masa 4: Lazer Masa 5: Stent Ahmet Ilgazlı Reha Baran Alper Toker 04

7 22 HAZİRAN 2006 PERŞEMBE 13:00-17:30 Akciğer Kanserinde Görüntüleme Kursu BUDAPEST Kurs Sorumluları Atadan Tunacı Canan Akman 13:00-13:40 Akciğer kanserinde tarama Uğur Topal 13:40-14:20 Tek akciğer nodülü Recep Savaş 14:20-14:30 Kahve Molası 14:30-15:10 Akciğer kanserinde evreleme Canan Akman 15:10-15:50 Akciğer kanserinde PET - CT Cüneyt Türkmen 15:50-16:00 Kahve Molası 16:00-16:40 Akciğer kanserinde girişimsel radyoloji Nihat Kodallı 16:40-17:30 Akciğer kanseri tanısında yenilikler Atadan Tunacı 18:00-19:00 Açılış Paneli VIENNA Türkiye de akciğer kanseri politikaları Oturum Başkanı Erkan Topuz Konuşmacılar Mustafa Yaman İbrahim Güllü Rauf Saygın, N. Göksel Kalaycı, Hadi Akay ve Neslihan Özaydın anısına... 19:30-20:30 Açılış Kokteyli HAVUZBAŞI 20:30-22:30 Akşam Yemeği MANZARA RESTAURANT 05

8 23 HAZİRAN 2006 CUMA VIENNA 08:30-09:30 Konferans I Malign mediastinal tümörlere yaklaşım Oturum Başkanı Semih Halezeroğlu Konuşmacı Dirk van Raemdonck 09:30-11:00 Panel I Akciğer kanseri tanısında güncel yaklaşımlar Oturum Başkanları Günay Aydın Turhan Ece Konuşmacılar Radyolojik yaklaşım Atadan Tunacı Bronkoskopik yaklaşım Levent Tabak Nükleer tıp yaklaşımı Kerim Sönmezoğlu Cerrahi yaklaşım Levent Elbeyli 11:00-11:15 Kahve Arası 11:15-12:45 Yuvarlak Masa I Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde N2 li hastaya yaklaşım Oturum Başkanı Sedat Koca Konuşmacılar Adnan Aydıner Şükrü Dilege Ethem Nezih Oral 12:45-14:00 Öğle Yemeği 14:00-15:30 Panel II Mediastinal tümörlere yaklaşım Oturum Başkanları Ahmet Kizir Hüseyin Halil Çolar Konuşmacılar Klinik yaklaşım Ali Fidan Radyoterapi Esra Kaytan Sağlam Kemoterapi Andaç Argon Cerrahi Adem Güngör 15:30-15:45 Kahve Arası 15:45-16:45 Konferans II Soliter pulmoner nodül: tanı ve tedavi zorluğu Oturum Başkanı Meltem Tor Konuşmacı Gaetano Rocco 16:45-17:45 İnteraktif Vaka Sunumu Oturum Başkanı Konuşmacı 17:45-19:00 Sözel Bildiriler Oturum Başkanları Salon A: Vienna Salon B: Budapest Erkan Topuz Sezer Sağlam Kamil Kaynak Ziya Gülbaran İdris Yücel 19:30-21:30 Akşam Yemeği 06

9 24 HAZİRAN 2006 CUMARTESİ VIENNA 08:30-09:30 Konferans III Cerrahi eğitim ve deneyim akciğer kanserli hastaların operasyon sonuçlarını etkiler Oturum Başkanı İlker Ökten Konuşmacı Tomasz Grodzki 09:30-11:00 Panel III Akciğer kanseri tedavisinde yenilikler Oturum Başkanları Ahmet Demirkazık Mehmet Ali Bedirhan Konuşmacılar Adjuvan tedavi Gökhan Demir RT yenilikler Zümre Arıcan Alıcıkuş Göğüs cerrahisinde yenilikler Alper Toker Hedefe yönelik tedaviler Gül Başaran Endobronşiyal tedaviler Sedat Altın 11:00-11:15 Kahve Arası 11:15-12:45 Yuvarlak Masa II Malign plevral effüzyonlar ve mezotelyomaya yaklaşım Oturum Başkanı Sadettin Çıkrıkçıoğlu Konuşmacılar Bülent Arman Fulden Yumuk Filiz Koşar 12:45-14:00 Öğle Yemeği 14:00-15:30 Panel IV Küçük hücreli ve nöroendokrin tümörler Oturum Başkanları Çiğdem Papilla Dilek Yılmazbayhan Konuşmacılar Patoloji Büge Öz Radyasyon si Fazilet Öner Dinçbaş Medikal Faruk Taş Cerrahi Akif Turna 15:30-15:45 Kahve Arası 15:45-16:45 Konferans IV Primer tümöre göre pulmoner metastazektomi sonrası sağkalım oranları ve prognostik faktörler Oturum Başkanı Ilgaz Doğusoy Konuşmacı Detlev Branscheid 16:45-17:45 Konferans V Tamamlayıcı tıp Oturum Başkanı Mustafa Yaman Konuşmacı Erkan Topuz 20:00-24:00 Gala Yemeği COPACABANA 07

10 25 HAZİRAN 2006 PAZAR 09:00-10:30 Panel V VIENNA Akciğer kanserinde destek tedavi Oturum Başkanları Melek Erkişi Atilla Saygı Konuşmacılar Enfeksiyonlar Murat Kıyık Beslenme ve destek tedavi Taflan Salepçi Ağrı palyasyonu Ferit Peker Palyatif RT Adnan Yöney 10:30-12:00 Tartışmalı Poster Sunumu PRAGUE Oturum Başkanları Mecit Süerdem Abit Demircan 10:30-12:00 Halka Açık Seminerler ÇEŞME ÇAKABEY KÜLTÜR MERKEZİ Oturum Başkanı Bülent Arman Konuşmacılar Göğüs cerrahisi Bülent Arman Göğüs hastalıkları Günay Aydın Medikal onkoloji Pınar Saip Radyasyon onkolojisi Ahmet Kizir 12:15-13:30 Öğle Yemeği 08

11 KONGRE MEKANI: SHERATON ÇEŞME HOTEL Ege Denizi kıyısında; termali, denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü Ilıca da yer alan, 5 yıldızlı Sheraton Çeşme Hotel, Haziran 2006 tarihleri arasında II. Ulusal ne ev sahipliği yapacaktır. İzmir Adnan Menderes Havaalanı na 90 km, Çeşme ye 6 km uzaklıktadır. Sheraton Çeşme Hotel odalarında; direkt telefon, banyo, saç kurutma makinesi, yangın alarmı, mini bar, balkon, 24 saat oda servisi, tv, uydu tv, pay tv, merkezi klima, elektronik kişisel kasa bulunmaktadır. Açık ve kapalı yüzme havuzu - termal havuz, Türk hamamı, sauna, masaj, jakuzi, fitness merkezi, sağlık merkezi, kuaför, güzellik salonu, jimnastik salonu, çocuklar için oyun alanı, disko giriş, sinema, 2400 metre karelik SPA ve Thalassoterapi Merkezi, sağlık odası, doktor, isteğe bağlı çocuk bakımı, engelli servisi, iş merkezi, internet, market, kuru temizleme, çamaşır, ütü jenaratör, alışveriş alanı, sinema klubü, mini club, açık ve kapalı otopark Sheraton Çeşme Hotel in hizmetleri ve rekreasyon alanlarıdır. KONGRE HAKKINDA GENEL BİLGİLER Kayıt ve Danışma Masası Ana Toplantı Salonu Sunum Kontrol Girişimsel Bronkoskopi Kursu Akciğer Kanserinde Görüntüleme Kursu Kongre Sekreterliği Organizasyon Ofis Stant Alanı AKAD Masası Poster Sergisi Salon A ( S1-A...S10-A ) Salon B ( S1-B...S10-B ) Internet Cafe Resim Sergisi Ana Restaurant (3 sabah - 3 öğle - 2 akşam) Açılış Kokteyli Gala Yemeği LOBBY VIENNA MADRID PRAGUE BUDAPEST PARİS LONDON VIENNA FUAYE VIENNA FUAYE PRAGUE VIENNA BUDAPEST BERLIN VIENNA KORİDOR MANZARA HAVUZBAŞI COPACABANA TTB-STE KREDİSİ Kongremiz Türk Tabibleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredi Komisyonu tarafından 22,5 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Kongre çantalarında bulunan formların katılımcılar tarafından doldurularak kayıt masasına teslim edilmesini rica ederiz. 09

12 KAYIT ve DANIŞMA MASASI Kayıt ve Danışma Masası otelin girişinde hizmet verecektir. KONGRE ÇANTASI Tüm katılımcılara kongre çantası Kayıt Masasından verilecektir. Çantaların içinde Kongre Final Programı ve Bildiri Özetleri Kitabı, TTB-STE Kredilendirme Formu, not defteri ve kalem bulunmaktadır. YAKA KARTI Yaka kartları kayıt masasından dağıtılacaktır. Yaka kartları kongre süresince bilimsel oturumlara ve sosyal programlara girişler sırasında kontrol edilecektir. Yaka kartlarınızı konferans süresince taşımanızı önemle rica ederiz. Kongre programı yaka kartlarının arkasında da bulunmaktadır. Kaybolan yaka kartları için 10.-EURO karşılığında kayıt masasından temin edilir. İSİM DEĞİŞİKLİĞİ Önceden kayıt yaptırmış katılımcı yerine başka bir katılımcının gelmesi durumunda yeni Yaka Kartları için yeni kayıt formu doldurulması gerekmektedir. Yeni kartlar 10.-EURO ve kayıtlı katılımcının / sponsor firmanın yazılı bilgi verilmesi koşulu ile kayıt masasınadan temin edilebilecektir. SUNUM KONTROL ODASI Kongre süresince Madrid Salonunda Sunum Kontrol Odası olarak hizmet verilecektir. Konuşmacıların sunumlarını otele giriş yaptıktan sonra Sunum Kontrol Odasındaki bilgisayara yüklemeleri önemle rica olunur. Konuşmacılarımız burada sunumlarını kontrol edebilir, gereken değişiklileri yapabilirler. TRANSFER BİLGİLERİ tarihlerinde gerçekleşecek kongremize katılacak katılımcıların transfer taleplerini OCT Turizm gerçekleştirecektir. OCT Turizm e bildirilmiş tüm transferler; gidiş-dönüş ( havaalanı-otel-havaalanı ) 60 EURO ( KDV dahil ) karşılığında yapılacaktır. Uçuş değişikliklerinizi yazılı olarak en az 2 gün önce bildirmeniz durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır. Özel transferler için OCT Turizm ile bağlantıya geçmenizi rica ederiz. 10

13 AKAD ÜYE KAYDI Kongre katılımcılarının Akciğer Kanserleri Derneği ne üye olmalarını özellikle rica ediyoruz. AKAD sekreteri kaydınızı yapmak üzere kongre boyunca Vienna fuayede sizi bekleyecektir. KONAKLAMASIZ KATILIMCI Konaklamasız katılımcılar sadece öğle yemeklerini Manzara Restaurant ta alabilirler. TOPLANTI DİLİ Toplantı dili Türkçe dir. OTURUMLAR 20 sözlü ve 28 poster sunum yapılacaktır. Program detayı sayfa de özetlenmiştir. Posterler Prague toplantı salonunda sergilenecektir. Posterlerin asılması için gerekli malzeme (çift taraflı bant/raptiye) kayıt ve danışma masasından temin edilir. Sözlü bildiriler A (Vienna salonu) ve B (Budapest salonu) olarak ayrılmıştır. BİLDİRİ ÖDÜLLERİ Bildiri ödülleri Gala Yemeğinde verilecektir. En İyi Bildiri Ödülü 1.000,00 YTL En İyi Poster Ödülü 1.000,00 YTL INTERNET CAFE Tüm katılımcıların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri internet cafe kongre alanında yer alan Berlin salonunda kongre süresince hizmet verecektir. Katılımcılar bu salonda günlük gazeteleri de takip edebilecekler. KONGRE KATILIM SERTİFİKASI Kongre katılım sertifikaları, 25 Haziran 2006 Pazar günü 10:30 12:30 saatleri arasında kayıt masasında dağıtılacaktır. Belirtilen tarihten önce kongreden ayrılacak olan katılımcıların isim ve adres bilgilerini sertifikaların kendilerine ulaştırılabilmesi için kayıt masasındaki görevliye bildirmeleri gerekmektedir. KURS SERTİFİKASI Girişimsel Bronkoskopi Kursu ve Akciğer Kanserinde Görüntüleme Kursu na katılanlara sertifika verilecektir. İlgililerin katıldıkları kurs adını ve isimlerini Budapest ve Prague salonlarının girişinde bulunan görevliye bildirmeleri gerekmektedir. 11

14 AÇILIŞ KOKTEYLİ 22 Haziran 2006, Perşembe 19:30 20:30 Tüm katılımcılarımızı saat 19:30 20:30 arasında Sheraton Çeşme Hotel Havuzbaşı nda, müzik eşliğinde limitsiz yerli içkili kokteyle bekliyoruz. Kokteylden sonra Manzara Restaurant a akşam yemeğine geçilecektir. RESİM SERGİSİ Haziran 2006 Lale Belkıs ın resimlerini kongre süresince Vienna giriş koridorunda izleyebilir, sanatçı ile sohbet edebilirsiniz. GALA YEMEĞİ 24 Haziran 2006, Cumartesi 20:00 24:00 Yoğun tempolu günlerin ardından tüm katılımcıların Sheraton Çeşme Hotel sahilinde özel olarak hazırlanan Copacabana da yorgunluklarını atacağını umuyoruz. Gala Yemeğimizin özel menüsü, orkestrası ve sürpriz sanatçıları sizleri bekliyor olacak. Gala da ayrıca En İyi Bildiri ve En İyi Poster Ödülleri verilecektir. SHERATON ÇEŞME ÜCRETLİ ve ÜCRETSİZ AKTİVİTELERİ Bowling ( kişi başı ) 7.- YTL Bilardo ( saat ) 7.- YTL Dart ( Jeton ) 3.- YTL Langırt ( Jeton ) 3.- YTL Tenis Kortu otel misafirlerine ücretsiz Işıklandırma ( saat başı ) 10.- YTL Tenis Topu ve Raket 20.- YTL 3 Top Kiralık 15.- YTL 3 Top Satış 30.- YTL Health Club 15.- YTL Türk Hamamı + Sauna + Buhar Saunası: Fin Hamamı Fitness Center otel misafirlerine ücretsiz Kapalı-Açık Yüzme Havuzu otel misafirlerine ücretsiz Sinema otel misafirlerine ücretsiz Masa Tenisi otel misafirlerine giriş ücretsiz Mini Club otel misafirlerine ücretsiz Disco otel misafirlerine giriş ücretsiz 12

15 STAND ALANI Sponsor firmalara ait standlar Kongre Ana Toplantı Salonu olan Vienna Fuayede yer alacaktır. Kahve servisinin de yapılacağı bu alan kongre süresince aşağıda belirtilen saatlerde açık olacaktır. 22 Haziran 2006, Perşembe 10:00 12:00 Hazırlık 23 Haziran 2006, Cuma 10:00 18:00 24 Haziran 2006, Cumartesi 10:00 18:00 25 Haziran 2006, Pazar 10:00 13:00 / 13:00 19:00 Toplanma 13

16 FİRMA BİLGİLERİ Stand No : 9 Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Adres : Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7 İstanbul İlgili : Deniz Özgür Yiğit Tel : Fax : Web : Stand No : 5 Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti. Adres : Kısıklı Caddesi Kuşbakışı Sokak No:6 Kat: 3 Altunizade İstanbul İlgili : Erdal Bozdoğan Tel : Fax : Web : Stand No: 1 Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Adres : Barbaros bulvarı No : 83 Beşiktaş İstanbul İlgili : Tuba Albayrak Tel : / Fax : Web : Stand No : 2 Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. Adres : Mecidiyeköy Yolu No:102 İstanbul İlgili : Ergün Kızılocak Tel : Fax : Web : Stand No: 3-4 Sanofi Aventis Adres : Büyükdere Caddesi No:209 Kat:13 4. Levent İstanbul İlgili : Murat Nalcı Tel : Fax : Web : sanofi-avantis.com Stand No : 8 Bristol-Myers Squibb İlaçları Adres : Plaza Spring-Giz Kat:8 Meydan Sokak Maslak İstanbul İlgili : Emine Pandir Tel : Fax : Web : 14 Stand No : 6 Pierre Fabre İlaç A.Ş Adres : Abbasağa Mah. Yıldız Ihlamur Cad. Keşşaf Sok. Şatıroğlu İş Mz. No: 4 D:10 Beşiktaş İstanbul İlgili : Funda Yüksel Tel : Fax : Web :

17 AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel sözlü ve poster bildiriler

18 SÖZLÜ BİLDİRİLER VIENNA Bildiri No: S1-A MEDYASTİNOSKOPİ İLE DONMUŞ KESİTİN MEDYASTİNAL KİTLE VE LENF BEZLERİNDE DOĞRULUK ORANLARI Maruf Şanlı 1, A.Feridun Işık 1, Bülent Tunçözgür 1, Erkan Akar 1, Fatih Meteroğlu 1, Kemal Bakır 2, Levent Elbeyli 1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Göğüs Cerrahisi AD, 2 Patoloji AD Amaç: Akciğeri ve medyasteni tutan benign ve malign hastalıklarda kimi zaman tanı koymadaki güçlükler nedeniyle medyastinoskopi uygulama zorunluluğu doğmaktadır. Aynı zamanda, akciğer kanserlerinin evrelendirilmesinde neredeyse altın standart haline gelmiştir. Özellikle N2 hastalık şüphesinde ameliyattan hemen önce yapılan ve donmuş kesit incelemesi ile desteklenen medyastinoskopinin doğruluk oranlarını saptamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Hasta ve Yöntem: Kliniğimizde yılları arasında, malign ve benign hastalık nedeniyle medyastinoskopi uygulanan 148 olgudan dosya bilgilerine sağlıklı ulaşılan 136 olgu çalışmaya alındı. Tüm olgularımızda akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks tomografisi, tam kan ve biyokimyasal incelemeler yapıldı. Bilgisayarlı tomografi, hem lenfadenopati boyutunu saptamak, hem de lokalizasyon belirlemek için kullanıldı. Medyastinoskopi ile varsa kitleden veya sağ ve sol paratrakeal, subkarinal ve trakeobronşial lenf nodlarından biyopsiler alınarak patoloji laboratuvarına gönderildi. Akciğer kanserli olgularda bilgisayarlı tomografide cm. sınırında veya daha büyük medyastinal lenf nodlarının olduğu olgulara medyastinoskopi yaptık. Evreleme amaçlı bu olgularda, her iki paratrakeal ve subkarinal bölgelerden biyopsiler alınmaya çalışıldı. Donmuş kesit inceleme sonucu malignite yönünden negatif olarak bildirilen akciğer kanserli olgularda, torakotomiye geçilerek rezeksiyon yapılırken, N2 hastalık saptanan olgularda rezeksiyondan vazgeçildi. Tanısal amaçlı medyastinoskopik donmuş kesit çalışılmasında ise, medyastinal kitleden veya lenfadenopatilerden yeterli miktarda biyopsiler alınarak tanısal yeterliliğe karar verildi. Elde edilen veriler, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değerleri açısından hesaplandı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 136 olguda duyarlılık % 94,44; özgüllük % 97,83; pozitif kestirim değeri % 98,84 ve negatif kestirim değeri % 90 olarak bulunmuştur. Akciğer kanserlerinde evreleme ve ameliyat amaçlı kullanımda bu değerler sırasıyla; % 93,22; % 97,83; % 98,21 ve % 91,84 şeklinde ortaya çıkmıştır. Sonuç: Medyastinoskopide düşük komplikasyon oranı vardır. Ciddi kanama insidansı % dir. Rekürren sinir yaralanması en sık oluşan komplikasyondur (%0.9) [1]. Specht tarafından yayınlanan medyastinoskopi serisinde mortalite %0.15 saptanmıştır [2]. Serimizde 2 olguda gelişen hemoraji dışında morbidite ve mortalite saptanmadı. Sonuç olarak, medyastinoskopi, düşük morbidite ve sıfıra yaklaşan mortalite ile kullanılmaktadır. Bu işlem sırasında yapılan donmuş kesit inceleme, kesin tanı için yeterli doku örneği olup olmadığını saptar. Donmuş kesit inceleme yüksek duyarlılık ve özgüllük oranları ile de akciğer kanserli olguların medyasten tutulumuna göre aynı aşamada rezeksiyonuna doğru biçimde karar verilmesine olanak sağlar. Medyastinoskopi ile birlikte donmuş kesit incelemenin gerek malign gerekse benign hastalıkların tanı ve tedavi planlanmasında önemli yeri olduğunu ortaya koymuştur. 16 Kaynaklar 1- Hoffmann H. Invasive staging of lung cancer by mediastinoscopy and video-assisted thoracoscopy. Lung Cancer 2001; 34 Suppl 3:S Ponn RB. Invasive diagnostic procedures. In: Shields TW, Locicero III J, Ponn RB, Rusch VW eds. General Thoracic Surgery. 6th ed. Philedelphia; Lippincott Williams and Wilkins, 2005:

19 SÖZLÜ BİLDİRİLER VIENNA Bildiri No: S2-A TORASİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ ÖNCESİNDE TANI VE EVRELEMEDE MEDİASTİNOSKOPİNİN ROLÜ M. Hakan İlter, Gökhan Güneren, Hatice Demirbağ, Mehmet Yıldırım, Bülent Aydemİr, Oya İmamoğlu, Ilgaz Doğusoy Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul Amaç : Eylül 2001 İle mayıs 2006 tarihleri arasında, hastanemizde mediastinoskopi yapılan 171 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi ve mediastinoskopinin torasik onkoloji cerrahisi yapilan kliniklerde akciğer kanseri evrelemesinde kullanılabileceği gibi, sarkoidoz, lenfoma, mediastinal tümör gibi intratorasik lezyonların tanısında da kullanılabilecek altın standart minimal invaziv cerrahi bir prosedür olduğunu göstermektir. Materyal ve Metod : Eylül 2001 ile mayıs 2006 tarihleri arasında mediastinoskopi yapılan 171 olgunun 95 İ (%55) evreleme amaçlı, 76 si (%45) tanı amaçlı yapılmıştır. Evreleme amaçlı yapılan 95 olguda 59 (%62) hasta sağ akciğer tm tanısıyla, 36 (%38) hasta sol akciğer tm tanısıyla evreleme amacıyla opere edilmiştir. Bulgular : Tanı amaçlı mediastinoskopi yapılan 76 olgunun 22 sinde (%29) kronik granülomatöz reaksiyon, 15 inde (%20) sarkoidoz, 3 ünde (%4) kistik materyal, 3 ünde (%4) tiroid dokusu, 13 ünde (%17) diğer mediastinal tümör tanısı konulmuş, 18 inde (%23) reaktif hiperplazi, 2 sinde (%3) lenfoma tanısı konulmuştur. Akcİğer kanserğ olan 95 olgunun mediastinoskopi ile alınan lenf nodu biyopsilerinde 52 (%54) hasta N0, 35 (%36) hasta N2, 8 (%10) hasta N3 olarak evrelenmiştir. N0 tanısı alan 52 hastaya torakotomi yapılmıştır. Bu hastaların sistemik mediastinal diseksiyonu sonrasındaki patolojik evrelemesinde 12 olgu N1 (%23), 7 olgu N2 (%13), 33 olgu N0 (%64) olarak patolojik tanı almıştır. Sonuç : Mediastinoskopi, torasik onkoloji cerrahisi öncesinde evrelemede altın bir standarttır. 17

20 SÖZLÜ BİLDİRİLER VIENNA Bildiri No: S3-A MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA KOMBİNE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ : 11 OLGUNUN ANALİZİ Recep Demirhan 1, Alper Özkan 2, Alpaslan Mayadağlı 2, Bülent Arman 1 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Göğüs Cerrahisi, 2 Kliniği, İstanbul Amaç: Malign plevral mezotelyoma tedavisinde cerrahi, kemoradyoterapi ve kemoterapinin kombine kullanımı ile daha uzun süreli sağ kalım elde edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Hastanemize 2001 ila 2005 yılları arasında başvuran, 11 malign plevral mezotelyoma olgusuna cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiden oluşan 3 lü kombine tedavi uygulanmıştır. Olguların özellikleri: E/K oranı 6/5, median yaş 47 ( 34-70), 10 u epitelyal tip, bir olgu bifazik mezotelyoma olup, sadece 2 olguda asbestoz hikayesi vardı. Olgular öncelikle göğüs cerrahi kliniğince değerlendirilmiş ve 11 olgunun 8 in de cerrahi tedavi uygulanmıştır. Olguların 3 üne extra plevral pnomenektomi, 5 olguya plörektomi uygulandı. Cerrahi tedavi uygulanan 8 olgunun 7 sinde cerrahi sınır pozitif idi. 3 olguya ise cerrahi tedavi uygulanmamıştır. Bu 3 olgudan birine massif efüzyon nedeniyle tüp torakostomi ve kimyasal plöredezis yapılmıştır. Cerrahi sonrası tüm olgulara 6600 / 33 fr. da radyoterapi uygulanmıştır. Radyoterapi süresince hastalara UFT tb. 200mg/gün ve İnterferon alfa 2a 9 mü x 3 / hafta verilmiştir. Cerrahi sınırı negatif olan bir olgu ve kemoterapiyi reddeden bir olgu dışında, diğer olgulara ve cerrahi uygulanmayan 2 olguya (11/9) 6 kür kemoterapi uygulanmıştır. 6 olguya; Gemcitabine 1,2 gr /m2 1 ve 8. gün + CDDP 75 mg/m2 1.gün 21 günde bir, 2 vakaya CDDP 75 mg/m2 1.gün + VP16120 mg/m2 1-3 gün 21 günde bir ve bir olguya ise ADR 60 mg/m2 1. gün+ CDDP 75 mg/m2 1.gün 21 günde birden oluşan kemoterapi rejimleri uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç:Tüm hastalar tedaviyi iyi tolere etmiş olup, ciddi bir yan etki gözlenmemiştir. Minimum izlem süresi 8 ay olup ( 8-60 ay), 2 yıllık sağ kalım %71 dir. 3 olgu kaybedilmiş olup, halen 8 hasta hayattadır. 2 olgu 18. ayda, bir olgu ise 60.ayda kaybedilmiştir. Radyokemoterapi uygulanan 9 hastanın 2 sinde insizyon hattında nüks tespit edilmiş olup, birine 2.seri radyoterapi, diğerine ise cerrahi eksizyon uygulanmıştır. Sonuç olarak malign plevral mezotelyomalı olgularda kombine tedavinin sağ kalımı artırdığını düşünmekteyiz. 18

21 SÖZLÜ BİLDİRİLER VIENNA Bildiri No: S4-A İKİ YILLIK SÜREDE TANI KOYDUĞUMUZ MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALAR ve CERRAHİ YAKLAŞIMLARIMIZ Gökhan Ergene, Gökçen Sevilgen, Haluk Bükesoy, Mertol Gökçe, Volkan Baysungur, Erdal Okur, Semih Halezeroğlu S.B. İstanbul Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs ve Kalp-Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İstanbul Amaç: Malign plevral mezotelyomalarda (MPM) en iyi tedavi yönteminin ne olduğu halen tartışmalıdır..kliniğimizde son 2 yıl içinde MPM tanısı ile cerrahi uygulanan 24 hasta ile ilgili veriler sunulmaktadır. Metod: MPM tanısı açık biyopsi, videotorakoskopi veya subkütan nodül eksizyonu ile konuldu. Histopatolojik tip tayini yapılıp erken evre, epitelyal veya mikst tipte olup kardiyorespiratuvar kapasitesi yeterli olanlara plöropnömonektomi (PP) endikasyonu kondu. Diğer hastalara palyatif tedaviler planlandı. PP planlanan hastalar toraks ve üst batın MRI ve ekokardiografi ile değerlendirildi ve PP öncesi mediastinoskopi de yapıldı. Sonuçlar: Toplam 24 hastanın 16 sı erkek, 8 i bayandı. Yaşları arasında, ortalama 53,5 idi. Hastalarımızın 7 si (%29) 45 yaş altında idi. On iki hastaya videotorakoskopi, 11 hastaya açık biyopsi ve l hastaya da subkütan nodül eksizyonu ile tanı konuldu. Hastaların 3 ü bifazik, 21 i epitelyal tipte hastalığa sahipti. PP operasyonu planlanan 9 hastadan birinde mediastinoskopi N2 tespit edildiğinden PP uygulanamadı. Opere edilemeyen 7 hastaya tüp torakostomi sonrası kimyasal plörödez uygulandı. PP yapılabilen 8 hastanın halen 7 si hayatta olup, 1 hastada da geç dönem onkolojik tedaviye bağlı bronkoplevral fistül ile diğer bir hastada yara yerinde seroma gelişti. Tüm olgular kemoradyoterapi programına alındı. Tartışma: Hastalarımız arasında MPM insidansında artış görülmektedir. Hastalık daha genç yaşlarda da görülebilmektedir. Seçilmiş olgularda PP kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranları ile iyi bir tedavi seçeneğidir. 19

22 SÖZLÜ BİLDİRİLER VIENNA Bildiri No: S5-A İN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ: HETEROJEN BİR GRUPTA SAĞKALIMLAR Akif Turna 1, Atilla Pekçolaklar 1, Adalet Demir 2, Hüseyin Melek 2, Nur Büyükpınarbaşılı 3, Adnan Sayar 1, İbrahim Dinçer 2, Atilla Gürses 1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 1. Cerrahi Kliniği, 1 2. Cerrahi Kliniği, 3 Patoloji Bölümü, İstanbul Giriş: Akciğerin nöroendokrin diferansiyasyon gösteren tümörleri genel olarak 3 ayrı alt grupta değerlendirilir ve her alt grubun kendine ait patolojik ve klinik özellikleri bulunmaktadır. Karsinoid tümörlere, genelde erken evrede tanı koyulup cerrahi olarak çıkarılabilir durumda ortaya çıkarılmaktadır. Bununla birlikte, nöroendokrin diferansiyasyonlu büyük hücreli tümörler ile küçük hücreli akciğer tümörlerinin rezeksiyonu ve rezeksiyon sonrası sağkalım beklentisi tam olarak belirli değildir. Metodlar ve Hastalar: Hastanemiz göğüs cerrahisi kliniklerinde opere edilen ve son tanı olarak nöroendokrin diferansiyasyon bulunduran akciğer tümörü tanısı alan 57 si erkek, 22 si kadın 79 olgu irdelendi. Ortalama yaş 50.3 idi (18 ila 82 arası). Olgularımızın 29 unda tipik karsinoid saptanırken, 6 olguda tanı atipik karsinoid idi. Küçük hücreli akciğer kanserli olguların sayısı 6 idi. Toplam nöroendokrin diferansiyasyonu saptanan 38 akciğer kanserli olgunun 33 ü büyük hücreli iken, 2, 1, 1 ve 1 olgu da, sırası ile skuamöz hücreli, adenokarsinom, pleomorfik karsinom ve nöroendokrin tümör olarak raporlandı. Bulgular: Nöroendokrin diferansiyasyonlu tüm tümörler içinde en sık lenf nodu metastazı olarak 11 No lu istasyonun tutulumu %17.7 (n=14), 12 no lu istasyonun tutulumu ise, %15.2 oranında (n=12) saptandı. Evrelerine göre olgular 17, 24,1, 18,15 ve 4 olgu sırası ile IA, IB, IIA, IIB, IIIA ve IIIB olarak saptandı. Olgulardan 28 ine (%35.4) pnömonektomi, 28 ine (%35.4) lobektomi, 10 una (%12.7) bilobektomi, 6 sına (%7.6) bronkoplasti, 3 üne (%3.8) segmentektomi, 1 ine (%1.3) karinoplasti, 1 ine (%1.3) trakea rezeksiyonu ve 1 ine de (%1.3) wedge rezeksiyonu yapılırken 1 olguda yapılan mediastinoskopi ile N2 bulunduğundan rezeksiyon cerrahisi uygulanmadı. Tipik ve atipik karsinoid tümörlü hastalar hariç nöroendokrin diferansiyasyonlu akciğer tümörlü hastaların 5 yıllık sağkalımı %40, ortanca sağkalımı 30.0 ay ± 6.4 ay (%95 Güvenilirlik aralığı: 17.4 ila 42.6 ay ) olarak bulundu. Küçük hücreli akciğer kanseri olup rezeke edilen 6 olguda 1 yıllık sağkalım %40 iken ortanca sağkalım 8.0 ay ± 2.2 ay (%95 Güvenilirlik aralığı: 3.7 ila 12.3 ay ) olarak hesaplandı. Küçük hücreli akciğer kanserinin rezeksiyon sonrası sağkalımı diğer nöroendokrin tümörlü hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük olarak saptandı (p=0.001). Sonuç: Nöroendokrin diferansiyasyonlu tümörler, biyolojik davranışları çok farklı gruplardan oluşurlar. Küçük hücreli akciğer tümörleri dışında rezeksiyon önerilirken, seçilerek rezeke edilmiş küçük hücreli akciğer kanserine sahip hastaların sağkalımları belirgin olarak düşüktür. Bu tümörlerin rezeke edilebilirliği için ileri çalışmalara gerek bulunmaktadır. 20

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com BİLİMSEL SEKRETERYA 0. ULUSAL HEPATOPANKREATOB L ER CERRAH KONGRES lgin Özden E-mail: iozden@hotmail.com. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TÜRK HPB PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI URULU... I BİLİMSEL URUL... II R... V - XIV SE... 1-3 SÖ L... 1-5 E... 17-18 S... 19-75... 77-85 S... 86-89 ..:: DÜZENLEYEN ::.. TÜRK HPB TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD -1- Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery SAH B ve ED TÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF ELCD ad na / On behalf of ELCD Cavit AVCI YARDIMCI ED TÖRLER / CO-EDITORS Metin

Detaylı

TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç:

TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç: TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 MS00 TÜRK HASTA POPULASYONUNDA EORTC QLQ-LC3 AKCİĞER KANSERİNE SPESİFİK YAŞAM KALİTESİ MODÜLÜNÜN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FATMA ATAMAN,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ 07-09 Kasım 2013 Ankara Rixos Grand OteL SÖZEL BİLDİRİLER

7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ 07-09 Kasım 2013 Ankara Rixos Grand OteL SÖZEL BİLDİRİLER SÖZEL BİLDİRİLER 1 S01 - RATLARDA İSKEMİK KOLON ANASTOMOZUNUN İYİLEŞMESİNE PAPAVERİNİN ETKİSİ Salim İlksen Başçeken 1, Erkinbek Orazakunov 1, Egemen Çiçek 1, Ferit Aydın 1, Özge PAŞAOĞLU 2, Akın Fırat

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız,

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız, Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye de en çok ölüme neden olan kanserdir. Mezotelyoma ise, Türkiye de dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla görülen

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. BİLDİRİ ÖZET KİTABI Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. İçindekiler Önsöz... v Kongre düzenleme kurulu... v Kongre programı... vii Sözel bildiriler...

Detaylı

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22 26 Nisan 2015. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22 26 Nisan 2015. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi . Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi E L C D. ULUSAL ENDOSKOPİK-LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ ENDOSCOPIC-LAPAROSCOPIC SURGERY 99 TURKISH ASSOCIATION FOR Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi

Detaylı

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 03 XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 5-9 Mayıs 03 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA Program ve Bildiri Özetleri TTB-STE Kredi Puanı: 38 XIV. Ulusal

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR 1 XV. Türk Kolon

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

BİLDİRİ KİTABI. 7-9 Ekim 2011 Ilıca Otel - ÇEŞME. Radyoloji. Radyoterapi. Nükleer Tıp. ilk Derneği. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

BİLDİRİ KİTABI. 7-9 Ekim 2011 Ilıca Otel - ÇEŞME. Radyoloji. Radyoterapi. Nükleer Tıp. ilk Derneği. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği 9. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Seminerleri RADYOLOJİ RADYOTERAPİ NÜKLEER TIP TEKNİSYEN TEKNİKER VE İYONİZAN RADYASYON ÇALIŞANLARINA YÖNELİK Radyoloji

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı