T.C YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDINASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDINASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDINASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER 1.1. Misyon ve Vizyon Misyon Amaçları doğrultusunda görevlerini en iyi Ģekilde yapmayı amaçlayan Merkezimiz, öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teģvik eder, proje sahiplerine proje hazırlama ve uygulama aģamasında destek verir ve proje yazımı ve yönetimi ile ilgili iģbirliği içinde ortak çalıģmaları özendirmek amacıyla konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenler Vizyon Merkezimizin amacı Üniversitemiz kaynaklı Bilimsel AraĢtırma Projelerinin (BAP) ilan, kabul ve yürütülmesine, Patent baģvuru iģlemlerine iliģkin sekreterya iģlerini yürütmek, yurtiçi ve yurtdıģı proje teklif çağrılarını tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kiģilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamaktır. Proje kaynakların ödeme ve mali hususlerının takibini sağlamak, projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalıģmalarda bulunmak, danıģmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek, proje yönetimi süreçlerini izlemekte amaçları arasındadır Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ile tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değiģik 58. maddesi ve tarih ve 2990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Bozok Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara iliģkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması. 1

2 1.2.2.Görevler a) Üniversitenin iç ve dıģ kaynaklı projelerinin koordinasyonunu sağlamak, b) Üniversite öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimi almakta olan veya eğitimini tamamlamıģ araģtırmacılar tarafından gerçekleģtirilen, ulusal, uluslararası projeler ile Merkeze sunulan projelerin sayısını ve niteliğini arttırmak, c) Patent, endüstriyel tasarım, faydalı model konularında öğretim üyeleri ve sanayicilere katkıda bulunmak, ç) Yurt içi ve yurt dıģı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve akademik birimlere duyurmak, d) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kiģilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamak, e) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalıģmalarda bulunmak, danıģmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek, f) Proje kaynaklarının bölge ve ülke çıkarları doğrultusunda ekonomik çıktıları olan AraĢtırma ve GeliĢtirme (Ar-Ge) projelerinde etkin kullanımını sağlamak. g) Bilime, ülkenin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan; Bilimsel AraĢtırma Projeleri, lisansüstü öğrenim (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık) projelerine destek verilmesi. h) Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyon kararlarının takibi ve uygulanması. ı) Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ödeneğinden destek verilen projelerin geliģme, sonuç raporları, ihtiyaç duyulan ek ödenek, ek süre, proje ile ilgili olarak kongre, sempozyum ve toplantılara katılım izni, yayın izni ile ilgili yazıģmalarını yapmak. i) Desteklenen projelere her türlü rehberlik hizmetinin verilmesi. j) BaĢvurusu kabul edilmiģ Bilimsel AraĢtırma Projelerinin Bütçe Maliyet takibinin yapılarak gerekli Ġhtiyaçlarının satınalma kriterleri doğrultusunda temin edilmesi. k) Üniversitemiz bölümlerinden yapılan baģvuru sonucunda TÜBĠTAK, Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projelerin satınalma ve taģınır iģlemlerini yürütmek, sonuçlandırmak. l) Yapılan satınalma ve diğer iģlemlerin malzeme-tahakkuk, taģınır kayıt iģlemlerini takip etmek, yürütmek ve sonuçlandırmak. m) Projelerin ödenek ve harcama durumlarını takip etmek. 2

3 1.2.3.Sorumluluklar Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ile Bozok Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yönergesi ve Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġzleme ve Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda belirtilen esaslara uymak. Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araģtirma projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarilarak kullanımı, muhasebeleģtirilmesi ile özel hesabın iģleyiģine iliģkin esas ve usuller ile Kamu Ġhale Kanunu 3. Maddesinin F Bendi kapsamında yapılacak olan ihalelere iliģkin kararnameye uygun olarak satın alma iģlemlerini gerçekleģtirmek. 1.3.Merkezin Yapısı Tarihçe Rektörlüğe bağlı olarak tarihinde Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi kurulmuģtur. Kurulan Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi iç ve dıģ kaynaklı BAP, TUBĠTAK, Ulusal Ajans, KOSGEB ve ORAN vb. kuruluģlardan desteklenen projelerinin koordinasyonunu, yeni projeler hazırlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirme kapasitesini geliģtirilmesini sağlayarak bu kapsamda yeni faaliyetlerde ve eğitim çalıģmalarında bulunarak ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik geliģim sürecine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla merkezimiz; proje geliģtirme, koordinasyon ve danıģmanlık, eğitim ve bilimsel toplantılar, proje takibi, proje duyuru ve tanıtım faaliyetleri alanında ve baģta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluģları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluģlar ile ulusal ve uluslararası düzeyde iģbirliği sağlamaktadır. Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarihinde almıģ olduğu kararla; proje konusunda faaliyet gösteren Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) ve Patent Destek Birim lerini aynı çatı altında toplamak daha güçlü ve iģlevsel bir yapının meydana getirilmesini sağlamak ayrıca çalıģanların hem kurumsal hem de bireysel anlamda verimliliğin artırılması amacıyla adı geçen 3 (üç) birim birleģtirilerek Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi adı altında devam etmeye baģlamıģtır Fiziksel Yapı Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı Merkez Birim olarak hizmet vermektedir. Ġdari personel Hizmet Alanları SAYISI (ADET) ALANI (M2) KULLANAN SAYISI Fotokopi Odası 1 5 m 2 5 ÇalıĢma Odası 4 50 m 2 - Toplam 5 ArĢiv Odası 3 50 m 2- Toplam 5 Toplam m 2- Toplam 5 3

4 Yönetim Yapısı Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Prof. Dr. Salih KARACABEY Rektör Prof. Dr. Fuat KÖKSAL Rektör Yardımcı Doç. Dr. Ġrfan KOCA Merkez Müdürü PKM BAP PATENT DESTEK TÜBĠTAK ETĠK KURUL ETĠK KOMĠSYON Ġdari Personel Ahmet TOPAL Bilgisayar ĠĢletmeni Uğur YAHġĠ Bilgisayar ĠĢletmeni Rabia CURA Büro Personeli 4

5 Üst Yönetici; Üniversite Rektörü dür. Merkez Müdürü; Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürüdür. Yönetim Kurulu: Merkezin bağlı olduğu Rektör yardımcısı, Müdür, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitü müdürleri ile Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluģur. Yönetim Kuruluna ilgili Rektör yardımcısı baģkanlık eder. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Prof. Dr. Fuat KÖKSAL Rektör Yardımcısı/BaĢkan Doç. Dr. Ġrfan KOCA PKM Müdürü Prof. Dr. Yalçın ARAL Sağlık Bilimleri Enst. Müd. Doç. Dr. Yunus ÖZGER Sosyal Bilimleri Enst. Müd. Doç. Dr. Ersin KOLAY Üye Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Fen Bilimleri Enst. Müd. Doç. Dr. Ramazan COġKUN Üye Doç. Dr. GüneĢ SALI Üye 1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar: tarihinden itibaren hizmet satınalmasıyla BAP Otomasyon sistemi hizmete girmiģtir. ( Bilgisayarlar - Masaüstü Bilgisayar Sayısı: 5 Adet Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CĠNSĠ ĠDARĠ AMAÇLI (ADET) EĞĠTĠM AMAÇLI (ADET) ARAġTIRMA AMAÇLI (ADET) Yazıcı Fotokopi Makinası Faks Tarayıcı

6 1.5.Sunulan Hizmetler Bozok Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) Sekretaryası BAP Komisyon; Rektör Yardımcısı nın baģkanlığında, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri nden ve Senato nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az 3 en çok 7 öğretim üyesinden oluģur. Komisyon üyelerinin isimleri aģağıda belirtilmiģtir: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÜYELERİ Prof. Dr. Fuat KÖKSAL Rektör Yardımcısı BAP Komisyon BaĢkanı Doç. Dr. Ġrfan KOCA PKM Müdürü Prof. Dr. Yalçın ARAL Sağlık Bilimleri Enst. Müd. Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Fen Bilimleri Enst. Müd. Prof. Dr. Yunus ÖZGER Sosyal Bilimleri Enst. Müd. Prof. Dr. Belgin COġGE ġenkal Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hidayet ÇETĠN Fen-Edb. Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ġsmail PIRLANTA Ġlahiyat Fak. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tanzer ERYILMAZ Müh.-Mim. Fak. Öğr. Üyesi Doç Dr. Ersin KOLAY Müh.Mim.Fak. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürsel GÜLER Eğitim Fak. Öğretim Üyesi 6

7 Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Sekretaryası Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model konularında akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve sanayicilerimize yardımcı olmak amacıyla Bozok Üniversitesi TPE Döküman Birimi, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU ile birimimiz arasında imzalanan iģbirliği protokolü çerçevesinde, tarihinde faaliyete geçmiģtir. Bozok Üniversitesi TPE Döküman Biriminin ilkelerinden biri olan bilgiyi üretme ve toplumun yararına kullanılabilir bir değere dönüģtürme esasına göre kurulmuģtur. Bozok Üniversitesi'nde gerek çalıģanların gerek de öğrenciler tarafından sürdürülecek patent çalıģmalarını teģvik etmek, bu patentlerin alınmasını sağlamak, patent çalıģmalarında rehberlik görevi görmektedir TÜBĠTAK Projelerinin Mali ĠĢlemlerin Takibi ve Yürütülmesi TÜBĠTAK tarafından desteklenen, Üniversitemiz personeline ait projelerin bütçe ve harcama ĠĢlemlerin takibi Merkezimiz tarafından yürütülmektedir. 1.6.Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarihinde almıģ olduğu kararla; proje konusunda faaliyet gösteren Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) ve Patent Destek Birim lerini aynı çatı altında toplamak daha güçlü ve iģlevsel bir yapının meydana getirilmesini sağlamak ayrıca çalıģanların hem kurumsal hem de bireysel anlamda verimliliğin artırılması amacıyla adı geçen 3 (üç) birim birleģtirilerek Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi adı altında devam etmeye baģlamıģtır Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ödeneğinden desteklenen projelerin ihtiyaç formları Satınalma birimine havale edildikten sonra, alım yapılacak olan projelerin sözleģmesindeki bütçe tertipleri incelenerek her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de yayınlanan Devlet Ġhale Genelgesi doğrultusunda ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu çerçevesinde bütçe tertibi ve alımlarda uygulanacak usul belirlenerek harcama yetkilisinin onayına sunulur. Satınalma ĠĢlemleri 4734 KĠK 3.maddesi f bendi ilgili maddelerine göre gerçekleģtirirlir karar sayılı kararname ile doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda, satın alınacak malzemenin bedeli doğrudan temin limiti içinde ise; Proje yürütücüsü projede öngörülen malzeme veya hizmete iliģkin teknik Ģartnameyi hazırlayarak ilgili birime satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, yaklaģık maliyet tespiti (Alınacak malzemeye ilişkin olarak proje bütçesinde öngörülen rakam yaklaşık maliyet miktarına esas tutardır) ve ilan yapılmaksızın piyasa araģtırması yapılmak suretiyle Üniversitenin uygulamaları çerçevesinde gerçekleģtirilir. ihale komisyonu kurulmaz. Satın alınacak malzemenin bedeli doğrudan temin limiti dıģında ise; Proje yürütücüsü projede öngörülen malzeme veya hizmete iliģkin teknik Ģartnameyi hazırlayarak ilgili birime satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, Üniversitenin uygulamaları çerçevesinde gerçekleģtirilecektir. Bu satınalmalar için ayrı bir ihale komisyonu oluģturulabileceği gibi, mevcut ihale komisyonlarına proje yürütücüsü veya yardımcı araģtırmacılardan birisinin katılımı ile de 7

8 oluģturulabilir. Ġdari Ģartname Üniversite tarafından teknik Ģartname ise proje yürütücüsü ve/veya görevlendireceği kiģiler tarafından hazırlanır. Ġhale ilgili mevzuat ve üniversitenin uygulamaları doğrultusunda sonuçlandırılır. Ihale Komisyonu kurulur. Proje kapsamında yapılan harcamalar, üniversitenin bilimsel araģtırma projeleri ile ilgili tahakkuk birimince iģlemler gerçekleģtirilip, harcama yetkilisinin imzasından sonra iki iģ günü içinde Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca ödenir. * İç Kontrol sistemine ilişkin çalışmalar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak çıkarılan ikincil ve üçüncül mevzuat hükümleri çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. 2. AMAÇ ve HEDEFLER 2.1. Merkezin Amaç ve Hedefleri 1) ÇağdaĢ bilgi teknolojileri ile donatılmıģ, en üst düzeyde araģtırma olanaklarının sunulduğu bilgi merkezine daha fazla sayıda proje ve personel olanaklarıyla destek veren bir birim olmak. 2) Proje bütçelerinin gerçeğe yakın ve düzgün hazırlanmasına rehber olmak. 3) Ödeneklerin en etkin biçimde kullanılmasını sağlamak. 4) Duyurular yaparak proje bütçelerinin her birinin harcama dönemlerine göre sunulabilmesini sağlamak. 5) Proje kapsamında harcanan bütçenin iyi bir Ģekilde piyasa araģtırılması yapılarak iktisatlı harcanmasını sağlayıp hem yeni projelerin kabul edilmesine olanak sağlamak. 6) ġeffaflık, karar alma süreçlerinde katılımcılık, iyi iletiģim. 7) Projelerin kapanma sürelerini çalıģmalarımızla hızlandırmak. 8) Projelere harcanan ödenekleri her yıl %10 oranında arttırmak. Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç: Proje ödeneklerinin en etkili biçimde kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedefler Stratejik Hedef: Projelere harcanan ödenekleri her yıl %10 oranında arttırmak. Stratejik Hedef: Proje bütçelerine harcanan miktarları iyi piyasa araģtırması yaparak iktisatlı harcanmasını sağlayıp, yeni projelerin kabul edilmesine olanak sağlamak. 8

9 2.2.Temel Politika ve Öncelikler 1) Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği 2) Yüksek Öğretim Kurumlarında Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 3) Bilimsel AraĢtırma Projeleri Uygulama Yönergesi 4) Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġzleme ve Değerlendirme Kriterleri 5) Yükseköğretim Kurumları Tarafindan, 4734 Kamu Ġhale Kanunu 3. maddesi f Bendi Kapsamında Yapılacak Olan Ġhalelere ĠliĢkin Yönetmelik 6) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu 7) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 8) Bilimsel AraĢtırma Projeleri ile ilgili YÖK tarafından yayınlanan Genelge ve Yönergeler 9) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 10) Mal ve Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmelikleri 11) Merkezi Yönetim Harcama BelgeleriYönetmeliği 12) Bütçe Uygulama Talimatı 13) Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, MuhasebeleĢtirilmesi Ġle Özel Hesabın ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Esas ve Usuller 2.3.Diğer Hususlar 1) Bilime ve teknolojiye katkıda bulunacak öğretim üyelerinin bilimsel araģtırmalarına destek vermeye devam etmek. 2) Lisansüstü projelere destek vermeye devam etmek. 9

10 3. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER 3.1 Mali Bilgiler MALĠ YETKĠLĠLER Yılında Birden Fazla Harcama Yetkilisi görev yapmıģ ise; sırasıyla ilk göreve baģlayandan Harcama Yetkilisinden itibaren ad-soyad göreve baģlama tarihi ve görevi bırakma tarihleri belirtilerek tüm Harcama Yetkilileri listeye eklenecek. Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Hikmet ġelli AYBAR Ayrıldı Prof. Dr. Fuat KÖKSAL Devam GerçekleĢtirme görevlisi Bilg. ĠĢlt. Ahmet TOPAL Bilg. ĠĢlt. Uğur YAHġĠ TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi(Varsa) Bilg. ĠĢlt. Ahmet TOPAL (PKM) Bilg. ĠĢlt. Uğur YAHġĠ (BAP) Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 03.3 Yolluklar 03.5 Hizmet Alımları 03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2018 BÜTÇE ÖDENEĞĠ TL ,95 TL ,45 TL ,78 TL ,03 TL 2018 GERÇEKLEġME TOPLAMI TL ,41 TL ,39 TL ,91 TL ,74 TL TOPLAM ,21 TL ,45 TL Ödenek, Harcama ve Kalan Tutar Tablosu (TL) 2018 MALĠ YILI DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ,89-TL 2018 MALĠ YILI GÖNDERĠLEN ÖDENEK ,00-TL 2018 MALĠ YILI FAĠZ GELĠRLERĠ ,93-TL 2018 MALĠ YILI HARCANAN ,45 TL 2018 MALĠ YILI KALAN ,37 TL yılında görev yapan kiģiler yazılacak değiģiklik varsa onlarda belirtilecek. 10

11 Mali Denetim Sonuçları Mali Yılı yapılan denetimlere iliģkin herhangi bir sorgu bulunmamaktadır. 3.2.Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Projeler BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 YILI PROJE BĠLGĠLERĠ Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı(2017) Yıl Ġçinde Eklenen Proje Sayısı(2018) Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Sayısı(2018) Toplam Proje Sayısı Toplam Desteklenen Ödenek (TL) Bilimsel AraĢtırma Projeleri (Ġptal) ,21 TÜBĠTAK Destekli Projeler ,00 KOP ,00 KOSGEP ,00 SKS ,00 TOPLAM ,21 Proje Bilgileri a) 2018 Mali yılında sözleģmesi imzalanmıģ toplam 102 adet Bilimsel AraĢtırma Projesi ,21 TL ödenek ile desteklenmesine karar verilmiģtir YILI TAMAMLANAN BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ (EK-A) S.NO PROJEKODU YÜRÜTÜCÜ PROJE BAġLIĞI SAYFA NO Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZF/ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doç.Dr. Tuğrul Bölümü Bünyesinde Bir YAKUPOĞLU 1-2 AraĢtırma/Uygulama Laboratuvarına Ekipman Temini ZF/ FBE/T FEF/A MMF/A219 Prof.Dr. Belgin CoĢge ġenkal Emine Sema ÇETĠN Nilüfer ĠLHAN Doç.Dr. Uğur TEMĠZ Bitki Doku Kültürü AraĢtırma ve Uygulama Laboratuvarı Fiziki Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Kuraklık Stresi Üzerine Mikorizal Fungusların Etkileri Arası Türk Romanında Özne ve Ġktidar Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertenlerinin U/Th Yöntemiyle YaĢlandırılması ve Neotektonik Önemi

12 6 2015TF/A ZF/A ZF/A FEF/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ Doç.Dr. A. YeĢim GÖÇMEN Cüneyt CESUR Aysen KOÇ Doç.Dr. Ġrfan KOCA Doç.Dr. Murat KOÇ Doç.Dr. Ümüt TEMĠZER Prof.Dr. Dilek PANDIR Muhammet Serdar BAġÇIL Doç.Dr. Orhan HAZER Doç.Dr. Ümit BUDAK Doç.Dr. Orhan HAZER Doç.Dr. Ziyafeddin BABAYEV Serpil SAVCI Prof.Dr. Dilek PANDIR Oral Glukoz Tolerans Testi (Ogtt) Ġle Tetiklenen Hiperglisemi Pikinin Periferik Yayma ve Sfingolipid Düzeyleri Üzerine Etkisi Yozgat Ekolojik ġartlarında Yazlık ve KıĢlık YetiĢtirilen Hardal ÇeĢitlerinin verim, verim Unsurları ve Yağ Asidi Kompozisyonu Ġle Biyodizellerinin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi Yozgat Ġli Bahçe Bitkileri Genetik Kaynaklarının Seleksiyonu Pirazol-Kumarin Halkalarını Ġçeren Yeni Hibrit Heterosiklik BileĢiklerin Sentezi ve Antikanser Aktivite ÇalıĢmaları Türkiye Bolanthus (Ser.) Reichb Cinsinin ( Caryophyllaceae) Tohum Mikroformolojisi Farklı Örgü Yapıları Üzerinde Karma Spin-1 ve Spin-5/2 Ising Sisteminin Dinamik Manyetik Özellikleri Birillant Blue ve Sunset Yellow Un Allium Cepa L. Kök Ucu Meristem Hücreleri Üzerine Toksik Etkileri Yeni Doğan Bebeklerde Uyku Düzenini Destekleyici Akıllı BeĢik Tasarımı Uranil Baskılı Poli(Pyrolobenzoakrilamid-Co- Metakrilik Asit-Co- Divinil Benzen) PMDU Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Uranyum ZenginleĢtirmede Kullanımı Türkiye Allochrusa Bunge Ex Boiss. (Caryophyllaceae) Cinsinin Revizyonu Yüzey Baskılı Doğal Polimerlerle Uranyum ZenginleĢtirilmesi ve Tayini Gövdesinde Delikler Açılarak HafifleĢtirilen KiriĢlerin Eklerinin Eğilmede DavranıĢı Çörek otu (Nigella sativa) Küspesinin Sulu Çözeltilerden Boya Gideriminde Kullanımının AraĢtırılması Titanyum dioksit (TiO2) ve Çinko oksit (ZnO) Nanopartiküllerinin Allium cepa L. Kök Ucu Meristem Hücreleri Üzerine Toksik Etkileri

13 SBE/ a-EF/ a-FBE/ a-IIBF/ a-MMF/ a-TF/ a-ZF/ b-EF/ b-FEF/ b-FEF/ b-ZF/ b-ZF/ b-ZF/ c-FEF/ c-FEF/16-39 Orhan YILMAZ Doç.Dr. Emine Babaoğlan ÇELĠK Doç.Dr. Ümüt TEMĠZER Doç.Dr. Recep TEMEL Güllü KIRAT Gulhan GUREL Prof.Dr. Uğur BAġARAN GüneĢ SALI Prof.Dr. Sait YILMAZ Prof.Dr. Dilek PANDIR Gülden BALCI Gamze PEKBEY Prof.Dr. Zeki MUT Doç.Dr. Ġrfan KOCA Prof.Dr. Mustafa SAÇMACI Hz. Peygamber ile Teberrük Rivayetleri (Yiyecek, Ġçecek ve Abdest Suyu Örneği) Ġdeal veli ve Öğrenci BaĢarısı: Nitel Bir ÇalıĢma Spin-2, Spin-52 ve Karma Spin (2, 52) Ising Sistemlerinin Dinamik Histerik Özelliklerinin Glauber Dinamiği Kullanılarak Ġncelenmesi Bozok Üniversitesi Büyüyor Yozgat Kalkınıyor Red -Bed Tipi Cu CevherleĢmesi ve Çevresinde YetiĢen Ġndikatör Bitkilerin Belirlenmesi (Yerköy), Yozgat, Türkiye Yozgat Ġlinde Akral Melanolistik Nevüslerin Klinik ve Dermoskopik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Farklı Tohum Oranlarında Ekilen Mürdümük ve Tahıl KarıĢımlarının Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Veri Madenciliği Ġle Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Profilinin Belirlenmesi ve Akademik BaĢarılarının Tahmini Sıcaklık ve Basıncın Kuantum Kutunun Elektronik ve Lineer Olmayan Optik Özellikleri Üzerine Etkisi KurĢun Nitrat`In Ġnsan Eritositleri Üzerine Toksik Etkisine Sodyum Selenit`Ġn Koruyucu Rolünün Ġstatistiksel Olarak Ġncelenmesi Bazı Ahududu ve Böğürtlen ÇeĢitlerinin Yozgat Ekolojisine Adaptasyonunun Belirlenmesi Bazı Entomopatojen Fungusların Bakla Zınnı Epicometis Hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabaeidae) Erginlerine KarĢı Virülensliğinin Belirlenmesi Orta ve batı karadeniz bölgesinden toplanan yerel yulaf genotiplerinin mineral madde içeriklerinin belirlenmesi Potansiyel Biyoaktif Yeni Ġkili Heterosiklik BileĢiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu Çevre ve Gıda Örneklerindeki Bazı Ağır Metallerin ĠĢlevselleĢtirilmiĢ Manyetik Grafen Kullanılarak Zeta Potansiyel Tekniği Ġle Tayini

14 c-FEF/ c-FEF/ c-FEF/ c- SMYO/ c-TF/ c-TF/ c-TF/ c-TF/ c-TF/ c-ZF/ c-ZF/17-98 Doç.Dr. Ertuğrul Gazi SAĞLAM Doç.Dr. Murat KOÇ Prof.Dr. Mustafa SAÇMACI Yusuf SERT Doç.Dr. Meral EKĠM Prof.Dr. Hasan EKĠM Mehmet GÜMÜġ Züleyha DOĞANYĠĞĠT Murat ÇAKIR Murat GÜNEY Murat GÜNEY Kükürt-Fosfor Grubu Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu Türkiye` Deki Bolanthus (Ser.) Rchb. (Caryophyllaceae) Cinsinin Nrdna Its ve Bazı Cpdna Gen ve Genler Arası Bölge Dizilerine Göre Moleküler Sistematik Analizi Pirrol-1-Karboksamit Türevlerinin Sentezinde Amino Oksazol BileĢiğinin Kullanılması Farklı Heterosiklik Çekirdekler Ġçeren Yeni Hibrit BileĢiklerin Sentez, Karakterizasyon ve Teorik ÇalıĢmaları Periferik veya Koroner Arter Hastalarında Faktör V Leiden, Protrombin G20210A ve Metilentetrahidrofolat Redüktaz (Mthfr) Gen Mutasyonlarının Sıklığı venöz Yetmezliği veya Variköz venleri Bulunan Hastalarda Fvl, Pt G20210A, Mthfr C677T ve Mthfr A1298C Mutasyonlarının Sıklığı Çok Basamaklı Sentez Reaksiyonları Ġle Yeni Pirazol-Tiyazol Türevi BileĢiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu Na Kanalları Üzerine Etkili Bir Nörotoksin Olan Gtx (Grayanotoksin)-Iıı`Ün Ratlarda Seksüel Fonksiyon Üzerine Akut ve Kronik Etkilerinin Belirlenmesi Sıçanlarda Böbrek Ġskemireperfüzyon Hasarına N-(P- Amylcinnamoyl) Anthranilik Asit?Ġn Etkisi Yozgat Ġli ve Ġlçelerinden Selekte Edilen Ümitvar Alıç Genotiplerinin Ssr Moleküler Markör Tekniği Ġle Karakterizasyonu Yozgat Karanlıkdere Yöresinden Selekte Edilen Ayva Genotipleri Ġle Bazı Yerel ÇeĢitlerimizin Ssr Moleküler Markör Tekniği Ġle Karakterizasyonu YILI DEVAM EDEN BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ (EK-B) - BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠNE AĠT GRAFĠKLER (EK-C) 14

15 b) Etik Komisyonu 2018 Mali yılında toplam 36 adet baģvuru incelenmiģtir. - ETĠK KOMĠSYONU TARAFINDAN 2018 MALĠ YILINDA ĠNCELENEN DOSYALAR (EK- D) ETĠK KOMĠSYONU ÜYELERĠ Doç. Dr. Suat ERDEM Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus ÖZGER Etik Komisyonu BaĢkanı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgün TOPALLI Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alper MUMYAKMAZ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi AyĢe ġener TAPLAK Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Güldal DOLU SMY Öğretim Üyesi 4.KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 4.1.Üstünlükler 1- Teknolojik donanımımızın yeterli olması, 2- Nitelikli ve yetiģmiģ personele sahip olmak, 3- Hızlı ve verimli çalıģma, 4- ĠletiĢimimizin iyi olması, 5- Personelin özverili olması, 6- Personelin değiģime ve geliģime açık olması, 7- Teknolojiden en etkin Ģekilde yararlanıyor olmak, 8- Ġnternet aracılığıyla ulaģımı hızlandırarak sonuç almak. 9- Otomasyon sistemine geçilmiģ olması 4.2.Zayıflıklar 1-Mevzuatlara bağlı olarak iç iģleyiģteki bürokratik iģlemler sürecinin iģleri yavaģlatması sonucu yaģanan sorunlar. 2-Projelere alınan demirbaģların kayıt iģlemlerinde birimlerin uzak mesafede olmasından kaynaklanan ulaģım sorunlarının sonuçları yavaģlatması. 15

16 4.3.Değerlendirme 1- Doğru sonuçlandırabildiğimiz iģ miktarına göre baģarımızı değerlendiriyoruz. 2- ĠletiĢimdeki memnuniyet. 5.ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Üniversitemiz birimleri ile daha yakın mesafede çalıģılıyor olduğumuz takdirde bürokratik iģlemler süreci, ulaģım ve iletiģim sorunlarının minimum düzeye inecek olması. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 2 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yozgat-2019) Ġmza Bilimsel AraĢtirma Projeleri Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Fuat KÖKSAL 2 Ġç Kontrol Güvence Beyanı Biriminiz Harcama Yetkilisine kesinlikle imzalatılacaktır. 16