T.C YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDINASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDINASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDINASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER 1.1. Misyon ve Vizyon Misyon Amaçları doğrultusunda görevlerini en iyi Ģekilde yapmayı amaçlayan Merkezimiz, öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teģvik eder, proje sahiplerine proje hazırlama ve uygulama aģamasında destek verir ve proje yazımı ve yönetimi ile ilgili iģbirliği içinde ortak çalıģmaları özendirmek amacıyla konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenler Vizyon Merkezimizin amacı Üniversitemiz kaynaklı Bilimsel AraĢtırma Projelerinin (BAP) ilan, kabul ve yürütülmesine, Patent baģvuru iģlemlerine iliģkin sekreterya iģlerini yürütmek, yurtiçi ve yurtdıģı proje teklif çağrılarını tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kiģilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamaktır. Proje kaynakların ödeme ve mali hususlerının takibini sağlamak, projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalıģmalarda bulunmak, danıģmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek, proje yönetimi süreçlerini izlemekte amaçları arasındadır Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ile tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değiģik 58. maddesi ve tarih ve 2990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Bozok Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara iliģkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması. 1

2 1.2.2.Görevler a) Üniversitenin iç ve dıģ kaynaklı projelerinin koordinasyonunu sağlamak, b) Üniversite öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimi almakta olan veya eğitimini tamamlamıģ araģtırmacılar tarafından gerçekleģtirilen, ulusal, uluslararası projeler ile Merkeze sunulan projelerin sayısını ve niteliğini arttırmak, c) Patent, endüstriyel tasarım, faydalı model konularında öğretim üyeleri ve sanayicilere katkıda bulunmak, ç) Yurt içi ve yurt dıģı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve akademik birimlere duyurmak, d) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kiģilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamak, e) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalıģmalarda bulunmak, danıģmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek, f) Proje kaynaklarının bölge ve ülke çıkarları doğrultusunda ekonomik çıktıları olan AraĢtırma ve GeliĢtirme (Ar-Ge) projelerinde etkin kullanımını sağlamak. g) Bilime, ülkenin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan; Bilimsel AraĢtırma Projeleri, lisansüstü öğrenim (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık) projelerine destek verilmesi. h) Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyon kararlarının takibi ve uygulanması. ı) Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ödeneğinden destek verilen projelerin geliģme, sonuç raporları, ihtiyaç duyulan ek ödenek, ek süre, proje ile ilgili olarak kongre, sempozyum ve toplantılara katılım izni, yayın izni ile ilgili yazıģmalarını yapmak. i) Desteklenen projelere her türlü rehberlik hizmetinin verilmesi. j) BaĢvurusu kabul edilmiģ Bilimsel AraĢtırma Projelerinin Bütçe Maliyet takibinin yapılarak gerekli Ġhtiyaçlarının satınalma kriterleri doğrultusunda temin edilmesi. k) Üniversitemiz bölümlerinden yapılan baģvuru sonucunda TÜBĠTAK, Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projelerin satınalma ve taģınır iģlemlerini yürütmek, sonuçlandırmak. l) Yapılan satınalma ve diğer iģlemlerin malzeme-tahakkuk, taģınır kayıt iģlemlerini takip etmek, yürütmek ve sonuçlandırmak. m) Projelerin ödenek ve harcama durumlarını takip etmek. 2

3 1.2.3.Sorumluluklar Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ile Bozok Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yönergesi ve Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġzleme ve Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda belirtilen esaslara uymak. Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araģtirma projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarilarak kullanımı, muhasebeleģtirilmesi ile özel hesabın iģleyiģine iliģkin esas ve usuller ile Kamu Ġhale Kanunu 3. Maddesinin F Bendi kapsamında yapılacak olan ihalelere iliģkin kararnameye uygun olarak satın alma iģlemlerini gerçekleģtirmek. 1.3.Merkezin Yapısı Tarihçe Rektörlüğe bağlı olarak tarihinde Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi kurulmuģtur. Kurulan Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi iç ve dıģ kaynaklı BAP, TUBĠTAK, Ulusal Ajans, KOSGEB ve ORAN vb. kuruluģlardan desteklenen projelerinin koordinasyonunu, yeni projeler hazırlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirme kapasitesini geliģtirilmesini sağlayarak bu kapsamda yeni faaliyetlerde ve eğitim çalıģmalarında bulunarak ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik geliģim sürecine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla merkezimiz; proje geliģtirme, koordinasyon ve danıģmanlık, eğitim ve bilimsel toplantılar, proje takibi, proje duyuru ve tanıtım faaliyetleri alanında ve baģta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluģları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluģlar ile ulusal ve uluslararası düzeyde iģbirliği sağlamaktadır. Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarihinde almıģ olduğu kararla; proje konusunda faaliyet gösteren Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) ve Patent Destek Birim lerini aynı çatı altında toplamak daha güçlü ve iģlevsel bir yapının meydana getirilmesini sağlamak ayrıca çalıģanların hem kurumsal hem de bireysel anlamda verimliliğin artırılması amacıyla adı geçen 3 (üç) birim birleģtirilerek Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi adı altında devam etmeye baģlamıģtır Fiziksel Yapı Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı Merkez Birim olarak hizmet vermektedir. Ġdari personel Hizmet Alanları SAYISI (ADET) ALANI (M2) KULLANAN SAYISI Fotokopi Odası 1 5 m 2 5 ÇalıĢma Odası 4 50 m 2 - Toplam 5 ArĢiv Odası 3 50 m 2- Toplam 5 Toplam m 2- Toplam 5 3

4 Yönetim Yapısı Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Prof. Dr. Salih KARACABEY Rektör Prof. Dr. Fuat KÖKSAL Rektör Yardımcı Doç. Dr. Ġrfan KOCA Merkez Müdürü PKM BAP PATENT DESTEK TÜBĠTAK ETĠK KURUL ETĠK KOMĠSYON Ġdari Personel Ahmet TOPAL Bilgisayar ĠĢletmeni Uğur YAHġĠ Bilgisayar ĠĢletmeni Rabia CURA Büro Personeli 4

5 Üst Yönetici; Üniversite Rektörü dür. Merkez Müdürü; Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürüdür. Yönetim Kurulu: Merkezin bağlı olduğu Rektör yardımcısı, Müdür, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitü müdürleri ile Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluģur. Yönetim Kuruluna ilgili Rektör yardımcısı baģkanlık eder. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Prof. Dr. Fuat KÖKSAL Rektör Yardımcısı/BaĢkan Doç. Dr. Ġrfan KOCA PKM Müdürü Prof. Dr. Yalçın ARAL Sağlık Bilimleri Enst. Müd. Doç. Dr. Yunus ÖZGER Sosyal Bilimleri Enst. Müd. Doç. Dr. Ersin KOLAY Üye Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Fen Bilimleri Enst. Müd. Doç. Dr. Ramazan COġKUN Üye Doç. Dr. GüneĢ SALI Üye 1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar: tarihinden itibaren hizmet satınalmasıyla BAP Otomasyon sistemi hizmete girmiģtir. ( Bilgisayarlar - Masaüstü Bilgisayar Sayısı: 5 Adet Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CĠNSĠ ĠDARĠ AMAÇLI (ADET) EĞĠTĠM AMAÇLI (ADET) ARAġTIRMA AMAÇLI (ADET) Yazıcı Fotokopi Makinası Faks Tarayıcı

6 1.5.Sunulan Hizmetler Bozok Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) Sekretaryası BAP Komisyon; Rektör Yardımcısı nın baģkanlığında, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri nden ve Senato nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az 3 en çok 7 öğretim üyesinden oluģur. Komisyon üyelerinin isimleri aģağıda belirtilmiģtir: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÜYELERİ Prof. Dr. Fuat KÖKSAL Rektör Yardımcısı BAP Komisyon BaĢkanı Doç. Dr. Ġrfan KOCA PKM Müdürü Prof. Dr. Yalçın ARAL Sağlık Bilimleri Enst. Müd. Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Fen Bilimleri Enst. Müd. Prof. Dr. Yunus ÖZGER Sosyal Bilimleri Enst. Müd. Prof. Dr. Belgin COġGE ġenkal Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hidayet ÇETĠN Fen-Edb. Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ġsmail PIRLANTA Ġlahiyat Fak. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tanzer ERYILMAZ Müh.-Mim. Fak. Öğr. Üyesi Doç Dr. Ersin KOLAY Müh.Mim.Fak. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürsel GÜLER Eğitim Fak. Öğretim Üyesi 6

7 Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Sekretaryası Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model konularında akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve sanayicilerimize yardımcı olmak amacıyla Bozok Üniversitesi TPE Döküman Birimi, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU ile birimimiz arasında imzalanan iģbirliği protokolü çerçevesinde, tarihinde faaliyete geçmiģtir. Bozok Üniversitesi TPE Döküman Biriminin ilkelerinden biri olan bilgiyi üretme ve toplumun yararına kullanılabilir bir değere dönüģtürme esasına göre kurulmuģtur. Bozok Üniversitesi'nde gerek çalıģanların gerek de öğrenciler tarafından sürdürülecek patent çalıģmalarını teģvik etmek, bu patentlerin alınmasını sağlamak, patent çalıģmalarında rehberlik görevi görmektedir TÜBĠTAK Projelerinin Mali ĠĢlemlerin Takibi ve Yürütülmesi TÜBĠTAK tarafından desteklenen, Üniversitemiz personeline ait projelerin bütçe ve harcama ĠĢlemlerin takibi Merkezimiz tarafından yürütülmektedir. 1.6.Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarihinde almıģ olduğu kararla; proje konusunda faaliyet gösteren Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) ve Patent Destek Birim lerini aynı çatı altında toplamak daha güçlü ve iģlevsel bir yapının meydana getirilmesini sağlamak ayrıca çalıģanların hem kurumsal hem de bireysel anlamda verimliliğin artırılması amacıyla adı geçen 3 (üç) birim birleģtirilerek Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi adı altında devam etmeye baģlamıģtır Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ödeneğinden desteklenen projelerin ihtiyaç formları Satınalma birimine havale edildikten sonra, alım yapılacak olan projelerin sözleģmesindeki bütçe tertipleri incelenerek her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de yayınlanan Devlet Ġhale Genelgesi doğrultusunda ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu çerçevesinde bütçe tertibi ve alımlarda uygulanacak usul belirlenerek harcama yetkilisinin onayına sunulur. Satınalma ĠĢlemleri 4734 KĠK 3.maddesi f bendi ilgili maddelerine göre gerçekleģtirirlir karar sayılı kararname ile doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda, satın alınacak malzemenin bedeli doğrudan temin limiti içinde ise; Proje yürütücüsü projede öngörülen malzeme veya hizmete iliģkin teknik Ģartnameyi hazırlayarak ilgili birime satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, yaklaģık maliyet tespiti (Alınacak malzemeye ilişkin olarak proje bütçesinde öngörülen rakam yaklaşık maliyet miktarına esas tutardır) ve ilan yapılmaksızın piyasa araģtırması yapılmak suretiyle Üniversitenin uygulamaları çerçevesinde gerçekleģtirilir. ihale komisyonu kurulmaz. Satın alınacak malzemenin bedeli doğrudan temin limiti dıģında ise; Proje yürütücüsü projede öngörülen malzeme veya hizmete iliģkin teknik Ģartnameyi hazırlayarak ilgili birime satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, Üniversitenin uygulamaları çerçevesinde gerçekleģtirilecektir. Bu satınalmalar için ayrı bir ihale komisyonu oluģturulabileceği gibi, mevcut ihale komisyonlarına proje yürütücüsü veya yardımcı araģtırmacılardan birisinin katılımı ile de 7

8 oluģturulabilir. Ġdari Ģartname Üniversite tarafından teknik Ģartname ise proje yürütücüsü ve/veya görevlendireceği kiģiler tarafından hazırlanır. Ġhale ilgili mevzuat ve üniversitenin uygulamaları doğrultusunda sonuçlandırılır. Ihale Komisyonu kurulur. Proje kapsamında yapılan harcamalar, üniversitenin bilimsel araģtırma projeleri ile ilgili tahakkuk birimince iģlemler gerçekleģtirilip, harcama yetkilisinin imzasından sonra iki iģ günü içinde Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca ödenir. * İç Kontrol sistemine ilişkin çalışmalar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak çıkarılan ikincil ve üçüncül mevzuat hükümleri çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. 2. AMAÇ ve HEDEFLER 2.1. Merkezin Amaç ve Hedefleri 1) ÇağdaĢ bilgi teknolojileri ile donatılmıģ, en üst düzeyde araģtırma olanaklarının sunulduğu bilgi merkezine daha fazla sayıda proje ve personel olanaklarıyla destek veren bir birim olmak. 2) Proje bütçelerinin gerçeğe yakın ve düzgün hazırlanmasına rehber olmak. 3) Ödeneklerin en etkin biçimde kullanılmasını sağlamak. 4) Duyurular yaparak proje bütçelerinin her birinin harcama dönemlerine göre sunulabilmesini sağlamak. 5) Proje kapsamında harcanan bütçenin iyi bir Ģekilde piyasa araģtırılması yapılarak iktisatlı harcanmasını sağlayıp hem yeni projelerin kabul edilmesine olanak sağlamak. 6) ġeffaflık, karar alma süreçlerinde katılımcılık, iyi iletiģim. 7) Projelerin kapanma sürelerini çalıģmalarımızla hızlandırmak. 8) Projelere harcanan ödenekleri her yıl %10 oranında arttırmak. Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç: Proje ödeneklerinin en etkili biçimde kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedefler Stratejik Hedef: Projelere harcanan ödenekleri her yıl %10 oranında arttırmak. Stratejik Hedef: Proje bütçelerine harcanan miktarları iyi piyasa araģtırması yaparak iktisatlı harcanmasını sağlayıp, yeni projelerin kabul edilmesine olanak sağlamak. 8

9 2.2.Temel Politika ve Öncelikler 1) Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği 2) Yüksek Öğretim Kurumlarında Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 3) Bilimsel AraĢtırma Projeleri Uygulama Yönergesi 4) Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġzleme ve Değerlendirme Kriterleri 5) Yükseköğretim Kurumları Tarafindan, 4734 Kamu Ġhale Kanunu 3. maddesi f Bendi Kapsamında Yapılacak Olan Ġhalelere ĠliĢkin Yönetmelik 6) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu 7) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 8) Bilimsel AraĢtırma Projeleri ile ilgili YÖK tarafından yayınlanan Genelge ve Yönergeler 9) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 10) Mal ve Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmelikleri 11) Merkezi Yönetim Harcama BelgeleriYönetmeliği 12) Bütçe Uygulama Talimatı 13) Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, MuhasebeleĢtirilmesi Ġle Özel Hesabın ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Esas ve Usuller 2.3.Diğer Hususlar 1) Bilime ve teknolojiye katkıda bulunacak öğretim üyelerinin bilimsel araģtırmalarına destek vermeye devam etmek. 2) Lisansüstü projelere destek vermeye devam etmek. 9

10 3. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER 3.1 Mali Bilgiler MALĠ YETKĠLĠLER Yılında Birden Fazla Harcama Yetkilisi görev yapmıģ ise; sırasıyla ilk göreve baģlayandan Harcama Yetkilisinden itibaren ad-soyad göreve baģlama tarihi ve görevi bırakma tarihleri belirtilerek tüm Harcama Yetkilileri listeye eklenecek. Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Hikmet ġelli AYBAR Ayrıldı Prof. Dr. Fuat KÖKSAL Devam GerçekleĢtirme görevlisi Bilg. ĠĢlt. Ahmet TOPAL Bilg. ĠĢlt. Uğur YAHġĠ TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi(Varsa) Bilg. ĠĢlt. Ahmet TOPAL (PKM) Bilg. ĠĢlt. Uğur YAHġĠ (BAP) Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 03.3 Yolluklar 03.5 Hizmet Alımları 03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2018 BÜTÇE ÖDENEĞĠ TL ,95 TL ,45 TL ,78 TL ,03 TL 2018 GERÇEKLEġME TOPLAMI TL ,41 TL ,39 TL ,91 TL ,74 TL TOPLAM ,21 TL ,45 TL Ödenek, Harcama ve Kalan Tutar Tablosu (TL) 2018 MALĠ YILI DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ,89-TL 2018 MALĠ YILI GÖNDERĠLEN ÖDENEK ,00-TL 2018 MALĠ YILI FAĠZ GELĠRLERĠ ,93-TL 2018 MALĠ YILI HARCANAN ,45 TL 2018 MALĠ YILI KALAN ,37 TL yılında görev yapan kiģiler yazılacak değiģiklik varsa onlarda belirtilecek. 10

11 Mali Denetim Sonuçları Mali Yılı yapılan denetimlere iliģkin herhangi bir sorgu bulunmamaktadır. 3.2.Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Projeler BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 YILI PROJE BĠLGĠLERĠ Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı(2017) Yıl Ġçinde Eklenen Proje Sayısı(2018) Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Sayısı(2018) Toplam Proje Sayısı Toplam Desteklenen Ödenek (TL) Bilimsel AraĢtırma Projeleri (Ġptal) ,21 TÜBĠTAK Destekli Projeler ,00 KOP ,00 KOSGEP ,00 SKS ,00 TOPLAM ,21 Proje Bilgileri a) 2018 Mali yılında sözleģmesi imzalanmıģ toplam 102 adet Bilimsel AraĢtırma Projesi ,21 TL ödenek ile desteklenmesine karar verilmiģtir YILI TAMAMLANAN BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ (EK-A) S.NO PROJEKODU YÜRÜTÜCÜ PROJE BAġLIĞI SAYFA NO Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZF/ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doç.Dr. Tuğrul Bölümü Bünyesinde Bir YAKUPOĞLU 1-2 AraĢtırma/Uygulama Laboratuvarına Ekipman Temini ZF/ FBE/T FEF/A MMF/A219 Prof.Dr. Belgin CoĢge ġenkal Emine Sema ÇETĠN Nilüfer ĠLHAN Doç.Dr. Uğur TEMĠZ Bitki Doku Kültürü AraĢtırma ve Uygulama Laboratuvarı Fiziki Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Kuraklık Stresi Üzerine Mikorizal Fungusların Etkileri Arası Türk Romanında Özne ve Ġktidar Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertenlerinin U/Th Yöntemiyle YaĢlandırılması ve Neotektonik Önemi

12 6 2015TF/A ZF/A ZF/A FEF/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ FBE/ Doç.Dr. A. YeĢim GÖÇMEN Cüneyt CESUR Aysen KOÇ Doç.Dr. Ġrfan KOCA Doç.Dr. Murat KOÇ Doç.Dr. Ümüt TEMĠZER Prof.Dr. Dilek PANDIR Muhammet Serdar BAġÇIL Doç.Dr. Orhan HAZER Doç.Dr. Ümit BUDAK Doç.Dr. Orhan HAZER Doç.Dr. Ziyafeddin BABAYEV Serpil SAVCI Prof.Dr. Dilek PANDIR Oral Glukoz Tolerans Testi (Ogtt) Ġle Tetiklenen Hiperglisemi Pikinin Periferik Yayma ve Sfingolipid Düzeyleri Üzerine Etkisi Yozgat Ekolojik ġartlarında Yazlık ve KıĢlık YetiĢtirilen Hardal ÇeĢitlerinin verim, verim Unsurları ve Yağ Asidi Kompozisyonu Ġle Biyodizellerinin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi Yozgat Ġli Bahçe Bitkileri Genetik Kaynaklarının Seleksiyonu Pirazol-Kumarin Halkalarını Ġçeren Yeni Hibrit Heterosiklik BileĢiklerin Sentezi ve Antikanser Aktivite ÇalıĢmaları Türkiye Bolanthus (Ser.) Reichb Cinsinin ( Caryophyllaceae) Tohum Mikroformolojisi Farklı Örgü Yapıları Üzerinde Karma Spin-1 ve Spin-5/2 Ising Sisteminin Dinamik Manyetik Özellikleri Birillant Blue ve Sunset Yellow Un Allium Cepa L. Kök Ucu Meristem Hücreleri Üzerine Toksik Etkileri Yeni Doğan Bebeklerde Uyku Düzenini Destekleyici Akıllı BeĢik Tasarımı Uranil Baskılı Poli(Pyrolobenzoakrilamid-Co- Metakrilik Asit-Co- Divinil Benzen) PMDU Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Uranyum ZenginleĢtirmede Kullanımı Türkiye Allochrusa Bunge Ex Boiss. (Caryophyllaceae) Cinsinin Revizyonu Yüzey Baskılı Doğal Polimerlerle Uranyum ZenginleĢtirilmesi ve Tayini Gövdesinde Delikler Açılarak HafifleĢtirilen KiriĢlerin Eklerinin Eğilmede DavranıĢı Çörek otu (Nigella sativa) Küspesinin Sulu Çözeltilerden Boya Gideriminde Kullanımının AraĢtırılması Titanyum dioksit (TiO2) ve Çinko oksit (ZnO) Nanopartiküllerinin Allium cepa L. Kök Ucu Meristem Hücreleri Üzerine Toksik Etkileri

13 SBE/ a-EF/ a-FBE/ a-IIBF/ a-MMF/ a-TF/ a-ZF/ b-EF/ b-FEF/ b-FEF/ b-ZF/ b-ZF/ b-ZF/ c-FEF/ c-FEF/16-39 Orhan YILMAZ Doç.Dr. Emine Babaoğlan ÇELĠK Doç.Dr. Ümüt TEMĠZER Doç.Dr. Recep TEMEL Güllü KIRAT Gulhan GUREL Prof.Dr. Uğur BAġARAN GüneĢ SALI Prof.Dr. Sait YILMAZ Prof.Dr. Dilek PANDIR Gülden BALCI Gamze PEKBEY Prof.Dr. Zeki MUT Doç.Dr. Ġrfan KOCA Prof.Dr. Mustafa SAÇMACI Hz. Peygamber ile Teberrük Rivayetleri (Yiyecek, Ġçecek ve Abdest Suyu Örneği) Ġdeal veli ve Öğrenci BaĢarısı: Nitel Bir ÇalıĢma Spin-2, Spin-52 ve Karma Spin (2, 52) Ising Sistemlerinin Dinamik Histerik Özelliklerinin Glauber Dinamiği Kullanılarak Ġncelenmesi Bozok Üniversitesi Büyüyor Yozgat Kalkınıyor Red -Bed Tipi Cu CevherleĢmesi ve Çevresinde YetiĢen Ġndikatör Bitkilerin Belirlenmesi (Yerköy), Yozgat, Türkiye Yozgat Ġlinde Akral Melanolistik Nevüslerin Klinik ve Dermoskopik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Farklı Tohum Oranlarında Ekilen Mürdümük ve Tahıl KarıĢımlarının Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Veri Madenciliği Ġle Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Profilinin Belirlenmesi ve Akademik BaĢarılarının Tahmini Sıcaklık ve Basıncın Kuantum Kutunun Elektronik ve Lineer Olmayan Optik Özellikleri Üzerine Etkisi KurĢun Nitrat`In Ġnsan Eritositleri Üzerine Toksik Etkisine Sodyum Selenit`Ġn Koruyucu Rolünün Ġstatistiksel Olarak Ġncelenmesi Bazı Ahududu ve Böğürtlen ÇeĢitlerinin Yozgat Ekolojisine Adaptasyonunun Belirlenmesi Bazı Entomopatojen Fungusların Bakla Zınnı Epicometis Hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabaeidae) Erginlerine KarĢı Virülensliğinin Belirlenmesi Orta ve batı karadeniz bölgesinden toplanan yerel yulaf genotiplerinin mineral madde içeriklerinin belirlenmesi Potansiyel Biyoaktif Yeni Ġkili Heterosiklik BileĢiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu Çevre ve Gıda Örneklerindeki Bazı Ağır Metallerin ĠĢlevselleĢtirilmiĢ Manyetik Grafen Kullanılarak Zeta Potansiyel Tekniği Ġle Tayini

14 c-FEF/ c-FEF/ c-FEF/ c- SMYO/ c-TF/ c-TF/ c-TF/ c-TF/ c-TF/ c-ZF/ c-ZF/17-98 Doç.Dr. Ertuğrul Gazi SAĞLAM Doç.Dr. Murat KOÇ Prof.Dr. Mustafa SAÇMACI Yusuf SERT Doç.Dr. Meral EKĠM Prof.Dr. Hasan EKĠM Mehmet GÜMÜġ Züleyha DOĞANYĠĞĠT Murat ÇAKIR Murat GÜNEY Murat GÜNEY Kükürt-Fosfor Grubu Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu Türkiye` Deki Bolanthus (Ser.) Rchb. (Caryophyllaceae) Cinsinin Nrdna Its ve Bazı Cpdna Gen ve Genler Arası Bölge Dizilerine Göre Moleküler Sistematik Analizi Pirrol-1-Karboksamit Türevlerinin Sentezinde Amino Oksazol BileĢiğinin Kullanılması Farklı Heterosiklik Çekirdekler Ġçeren Yeni Hibrit BileĢiklerin Sentez, Karakterizasyon ve Teorik ÇalıĢmaları Periferik veya Koroner Arter Hastalarında Faktör V Leiden, Protrombin G20210A ve Metilentetrahidrofolat Redüktaz (Mthfr) Gen Mutasyonlarının Sıklığı venöz Yetmezliği veya Variköz venleri Bulunan Hastalarda Fvl, Pt G20210A, Mthfr C677T ve Mthfr A1298C Mutasyonlarının Sıklığı Çok Basamaklı Sentez Reaksiyonları Ġle Yeni Pirazol-Tiyazol Türevi BileĢiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu Na Kanalları Üzerine Etkili Bir Nörotoksin Olan Gtx (Grayanotoksin)-Iıı`Ün Ratlarda Seksüel Fonksiyon Üzerine Akut ve Kronik Etkilerinin Belirlenmesi Sıçanlarda Böbrek Ġskemireperfüzyon Hasarına N-(P- Amylcinnamoyl) Anthranilik Asit?Ġn Etkisi Yozgat Ġli ve Ġlçelerinden Selekte Edilen Ümitvar Alıç Genotiplerinin Ssr Moleküler Markör Tekniği Ġle Karakterizasyonu Yozgat Karanlıkdere Yöresinden Selekte Edilen Ayva Genotipleri Ġle Bazı Yerel ÇeĢitlerimizin Ssr Moleküler Markör Tekniği Ġle Karakterizasyonu YILI DEVAM EDEN BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ (EK-B) - BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠNE AĠT GRAFĠKLER (EK-C) 14

15 b) Etik Komisyonu 2018 Mali yılında toplam 36 adet baģvuru incelenmiģtir. - ETĠK KOMĠSYONU TARAFINDAN 2018 MALĠ YILINDA ĠNCELENEN DOSYALAR (EK- D) ETĠK KOMĠSYONU ÜYELERĠ Doç. Dr. Suat ERDEM Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus ÖZGER Etik Komisyonu BaĢkanı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgün TOPALLI Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alper MUMYAKMAZ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi AyĢe ġener TAPLAK Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Güldal DOLU SMY Öğretim Üyesi 4.KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 4.1.Üstünlükler 1- Teknolojik donanımımızın yeterli olması, 2- Nitelikli ve yetiģmiģ personele sahip olmak, 3- Hızlı ve verimli çalıģma, 4- ĠletiĢimimizin iyi olması, 5- Personelin özverili olması, 6- Personelin değiģime ve geliģime açık olması, 7- Teknolojiden en etkin Ģekilde yararlanıyor olmak, 8- Ġnternet aracılığıyla ulaģımı hızlandırarak sonuç almak. 9- Otomasyon sistemine geçilmiģ olması 4.2.Zayıflıklar 1-Mevzuatlara bağlı olarak iç iģleyiģteki bürokratik iģlemler sürecinin iģleri yavaģlatması sonucu yaģanan sorunlar. 2-Projelere alınan demirbaģların kayıt iģlemlerinde birimlerin uzak mesafede olmasından kaynaklanan ulaģım sorunlarının sonuçları yavaģlatması. 15

16 4.3.Değerlendirme 1- Doğru sonuçlandırabildiğimiz iģ miktarına göre baģarımızı değerlendiriyoruz. 2- ĠletiĢimdeki memnuniyet. 5.ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Üniversitemiz birimleri ile daha yakın mesafede çalıģılıyor olduğumuz takdirde bürokratik iģlemler süreci, ulaģım ve iletiģim sorunlarının minimum düzeye inecek olması. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 2 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yozgat-2019) Ġmza Bilimsel AraĢtirma Projeleri Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Fuat KÖKSAL 2 Ġç Kontrol Güvence Beyanı Biriminiz Harcama Yetkilisine kesinlikle imzalatılacaktır. 16

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Yılı Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Yılı Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2017 Yılı Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu Tekirdağ-Mart 2017 1 SUNUŞ 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim

Detaylı

PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU

PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞININ GÖREVLERĠ Daire BaĢkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yönetim Örgütleri baģlıklı 51. maddesine göre kurulan

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2017 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ)

2017 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ) 2017 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ) 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU....2-3 I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2015 MALİ YILI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2015 MALİ YILI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SUNUŞ Bilimsel Araştırma projeleri birimi 2547 sayılı kanunun 58/b maddesine göre 1987 yılında

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi uyarınca ve 10 Nisan 2002 tarih

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK 2013 YILI FAALİYET RAPORU BARTN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK 2013 YL FAALİYET RAPORU 1 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Genel Sekreterliğimizin 2013 yılı faaliyet raporu 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..3 I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C- İdareye

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi uyarınca ve 10 Nisan 2002 tarih

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 4 6- Taşınır

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

2013 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU MART 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ......... I. GENEL BİLGİLER....... A- Misyon ve Vizyon.... B- Yetki, Görev

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

2008 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2008 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2008 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler....

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2016 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu Tekirdağ-Nisan 2017 1 SUNUŞ 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2017 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2018 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

PROJE YÖNETİM OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

PROJE YÖNETİM OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Sayfa No 1 / 5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirilecek bilimsel, sosyal vb. araştırmalar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 18.01.2011 tarih ve 2011/25 sayılı Senato Kararı ile değişiklik yapılmıştır. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER 4 A.MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU 2017 ÖNSÖZ Yüksekokulumuz Bakanlar Kurulunun 2013/4623 sayılı kararı ile 08 Nisan 2013

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

2014 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYET RAPORU OCAK 2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.......... I. GENEL BİLGİLER....... A- Misyon ve Vizyon..... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER 4 A.MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GENEL SEKRETERLİK BİRİM FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GENEL SEKRETERLİK BİRİM FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GENEL SEKRETERLİK BİRİM FAALİYET RAPORU Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. I- GENEL

Detaylı

MSGSÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU.

MSGSÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU. MSGSÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU 2017 www.msgsu.edu.tr MİSYON: Üniversitemizin araştırma alt yapısının geliştirilmesine öncelik verilerek, sanatsal, kültürel

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

2018 YILI FAALİYET RAPORU

2018 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ G Ġ R Ġ ġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beģinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiģtir. 26.12.2007

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 6 ŞEKİLLER LİSTESİ... 7 SUNUŞ... 8 I-GENEL BİLGİLER... 9 A-Misyon Ve

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNASYON BİRİMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

2017 FAALİYET RAPORU. Teftiş Kurulu Müdürlüğü

2017 FAALİYET RAPORU. Teftiş Kurulu Müdürlüğü 2017 FAALİYET RAPORU Teftiş Kurulu Müdürlüğü l. GENEL BİLGİLER: A MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1. Müdürlüğümüzün Görevleri: a) Teftiş Kurulu, Başkanın onayı ve Kurul Müdürünün görevlendirme

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1.... 3 1.1. Teknik Hizmetler Birimi... 4 1.2. Okuyucu Hizmetleri Birimi... 5 1.3. Ġdari Hizmetler

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönerge; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Uluslararası

Detaylı

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Gaziantep 2016 GENEL BĠLGĠLER Üniversitemiz 27 Haziran 1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile kurulmuģ olup, Personel Dairesi

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, İstanbul AREL Üniversitesinde tam zamanlı

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ FAALİYET RAPORU ARALIK 2017- KARS Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Kapsam ve dayanak Madde 1 Bu Yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırmalar ödeneğinden destek

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJELERİN KURUM PAYI VE EMANET HESAPLARI KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJELERİN KURUM PAYI VE EMANET HESAPLARI KULLANIM YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJELERİN KURUM PAYI VE EMANET HESAPLARI KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanımlar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER : SAYFA NO: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I GENEL BİLGİLER.

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU KILAVUZU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU KILAVUZU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU KILAVUZU Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Bu kılavuz Yükseköğretim Kurulu tarafından 27 Haziran 2018 tarih ve 30461 sayılı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU . Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 16 Ocak 2012 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ġçindekiler SUNUŞ.. I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon.. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. C. Birime İlişkin Bilgiler.

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBĠGEL-KOBĠ GeliĢim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamıģ olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden

Detaylı