DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı TAŞINMAZ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı TAŞINMAZ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 Merkezefendi Pamukkale DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı TAŞINMAZ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz sınırları içinde bulunan, aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı yasanın 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle ihale edilerek satılacaktır. MADDE 1- Gayrimenkul Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. Gayrimenkul sahibi idarenin, a) Adı: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı b) Adresi: Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No: Merkezefendi/DENİZLİ c) Telefon Numarası: d) Faks Numarası: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres veya telefon numarasından görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. MADDE 2- İhale Konusu Gayrimenkul İle İlgili Bilgiler, Son Teklif Verme Tarih ve Saati ve Tahmin Edilen Bedel İlçe Mahalle Ada Parsel Alan (m2) Muhammen Bedel (TL) İmar Durumu Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Dokuzkavaklar , Ticaret Alanı ,00 14:20 Dokuzkavaklar , Ticaret Alanı ,00 14:25 Dokuzkavaklar , Ticaret Alanı ,00 14:30 Dokuzkavaklar , Ticaret Alanı ,00 14:35 Şirinköy , Konut Alanı ,00 14:40 Şirinköy , Konut Alanı ,00 14:45 1

2 MADDE 3- İhaleye İlişkin Bilgiler a) İhale Usulü : Kapalı Teklif Usulü b) İhalenin yapılacağı adres: Denizli Büyükşehir Belediye Binası Delikliçınar Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:1 Merkezefendi / DENİZLİ c) İhale tarihi : Bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilmiştir. d) İhale saati : Bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilmiştir. e) İhale komisyonu toplantı yeri : Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu MADDE 4- Taşınmazla İlgili Satış İhale Şartnamesinin Görülmesi İhale ile ilgili şartname aşağıda görülen adreste bedelsiz olarak görülebilir veya ücretsiz olarak temin edilebilir. İhale dökümanının görülebileceği veya alınabileceği adres : Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Delikliçınar Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:5 Oda No:501 Merkezefendi/DENİZLİ MADDE 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilmiştir. Teklifler Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına kayıt numarası alınarak verilecektir Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler ile faks, teleks, ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. MADDE 6- Tahmin Edilen Bedel Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli bu şartnamenin 2. maddesinde verilmiştir. MADDE 7- İhaleye Katılma Şartları 7.1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kanuni ikametgahının olması İsteklinin Şirket olması halinde Sicile Kayıtlı ve halen faaliyette olması İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, a) Faaliyette olması. b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususunda Genel Kurul Kararı alınmış olması. 2

3 7.4. İsteklinin Yabancı olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti içinde iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığından Türkiye Cumhuriyeti'nde mülk edinebileceğine dair izin belgesi alınmış olması. MADDE 8- İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler Tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli örneği sunulacaktır İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Tebligat için, Muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti (Vatandaşlık Numaralı). b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu, e) Şekli, içeriği ve miktarı bu şartnamede belirlenen miktarda geçici teminat, f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi. (Tüzel kişi olması halinde ayrıca yetki belgesi aranacaktır.) MADDE 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar 9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. a) İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. b) İdarenin ihale konusu gayrimenkul ile ilgili her türlü ihale işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ortakları ile şirketleri. (Bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları ve sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketleri hariç) e) Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılan isteklilerin üzerine ihale yapılmış olursa ihale bozulur, geçici teminatı gelir kaydedilir İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır. a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 3

4 b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) Bu şartnamenin 9.1 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. MADDE 10- Geçici Teminat Bu taşınmazın geçici teminat miktarı bu şartnamenin 2. maddesinde yazılmıştır Yukarıda belirtilen bedel kadar teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı tutulacaktır İsteklinin belirtilen sürede, herhangi bir sebeple teklifinden vazgeçmesi halinde, isteklinin geçici teminatı ihtara, protesto çekmeye, hüküm almaya gerek kalmaksızın irad kaydedilir ) Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler İdare tarafından istenilen katılma şartları sağlanmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. MADDE 11- Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler aşağıda belirtilmiştir. a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından teminat mektubu vermeye yetkili kılınan banka veya özel finans kurumlarının verdikleri teminat mektubu. c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilebilir Geçici teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, resmi formüle uygun bulunan, müddetle sınırlı bulunmayan, Kurum ad ve adresine hitaben yazılmış olmalıdır. MADDE 12- Geçici Teminat Teslim Yeri Banka teminat mektupları, teklif zarfının (dış zarfın) içinde ihale komisyonuna sunulur Banka teminat mektubu dışındaki teminatların Denizli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yatırılması, makbuzlarının teklif zarfının (dış zarfın) içinde sunulması gerekir. MADDE 13- Geçici Teminat İadesi Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli üzerinden ihale aşamasında alınan geçici teminat, tapu devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra alıcıya geri verilir Geçici teminat iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır. MADDE 14- Tekliflerin Sunulma Şekli 4

5 14.1. Teklif mektubu iç zarfa konulur ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tebligata açık adresi yazılır ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler dış zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi taşınmaza ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir Teklifler bu şartnamenin 5.maddesinde belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Denizli Büyükşehir Belediyesi Delikliçınar Hizmet Binası Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı na teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyeceğinden teslim alınamaz Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale şartnamesinde belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. MADDE 15- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği Teklif mektubu aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenecektir. TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ: Denizli Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına; İli : Denizli İlçesi : Mahallesi : Ada / Parsel Numarası : Alanı (m2) :.../.../2018 gününde Saat:... de satış ihalesi yapılacak olan, Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan, yukarıda özelliklerini belirttiğim taşınmaza ait ihale şartnamesini okudum, anladım ve kabul ettim. Mezkur taşınmazın vasıf ve unsurları tarafımızca görüldü, öğrenildi ve kabul edildi. Bütün şartlara uygun olarak taşınmazı (rakamla...tl) ve (yazıyla...) bedelle satın almayı kabul ve taahhüt ederim. Adı Soyadı : Tarih Kaşe İmza İkametgahı :././ İç Zarfın Kapatılması: Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken teklif mektubu hazırlanıp, istekli tarafından imzalandıktan sonrada iç zarfa konulacak, zarf kapatıldıktan sonrada zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas alarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. 5

6 15.3. Dış Zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir İç Zarf Muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi Gerçek kişilerden, Muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri b. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve noter tasdikli imza sirküleri Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri(gerekiyorsa) Teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu. Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf, ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya Ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi taşınmaza veya taşınmazlara ait olduğu yazılarak kapatılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır. İsteklilerin sunacağı teklif mektubunda, a) Bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif verilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur Bunlardan herhangi birine uygun olmayan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. Madde 16- Tekliflerin alınması Teklifler bu şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir İdare son teklif verme saatine kadar kaç teklif alındığını bir tutanakla tespit edecek ve ihale gün ve saatinde hazır bulunanlara duyuracaktır. Madde 17- Teklif Zarflarının Açılması Teklifler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda toplanacak İhale komisyonunca (Encümen) bu şartnamenin 2.maddesinde gün ve saatte isteklilerin veya bunların noter tasdikli vekaletnameye haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda alınış sırasına göre açılacaktır. 6

7 17.2. Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklardan başkaları ihale salonundan çıkartıldıktan sonra teklif zarfları açılır İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işler ile ilgili hazırlanan tutanak satma komisyonunca imzalanır Bu şartnamenin 8. maddesinde belirtilen ''ihaleye katılabilmek için gerekli olan belgelerden birini veya birkaçını vermeyen veya usulüne uygun olarak hazırlamayan isteklilerin teklifleri red olunur İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. Madde 18- Tekliflerin Değerlendirilmesi Uygun Bedelin Tespiti: Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak ve bu şartnamenin 18.2 maddesi de dahil olmak üzere teklif edilen bedellerden tercihe layık bulunan teklifin en yükseğidir Artırım teklifleri: Bu ihalede geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. Ancak geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılacaktır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilecektir. İhale komisyonu sıfatıyla Belediye Encümeni tarafından kabul edilen teklifler incelenerek; a) İhalenin yapıldığı ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı, b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı, c) İhalenin yapılmadığı, hususlarından birine karar verilir. Bu husus gerekçeli bir şekilde yazılarak Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir. Madde 19- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesi İhale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada satma komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Madde 20 - İdarenin Yetkisi İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Madde 21 - İhale Kararının Onaylanması veya Reddi 7

8 21.1. İhale yetkilisi, satma ve satın alma komisyon karar tarihini izleyen en geç 15(onbeş) işgünü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder İhale üzerinde bırakılan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğunun idarece tespit edilmesi durumunda ihale kararı, ihale yetkilisince iptal edilir ve bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir İhale, kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 22 - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi İhale sonucu ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç 5(beş) işgünü içerisinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Madde 23 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderlerin Kimin Tarafından Ödeneceği Satıştan KDV bedeli alınmayacaktır. Satıştan doğacak masraflar (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. Madde 24 - Devir ve Ferağa Ait İşlemler İhalenin kesinleşmesine müteakip ihalenin üzerine kaldığı kendisine tebliğ edilen alıcı 15(onbeş) gün içerisinde ihale bedelini Denizli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine peşin yatırarak 23. maddedeki giderleri dikkate alarak 60 takvim gün içinde de Tapu Sicil Müdürlüğündeki tescil işlemlerini tamamlamak zorundadır Bu zorunluluklara uymadıkları takdirde protesto çekmeye ve hüküm olmaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatlar İdareye gelir kaydedilir. Bu durumda aynı taşınmazın satışı için daha sonra yapılacak ihalede oluşan ihale bedeli bu ihale bedelinden düşük olursa kanunen aradaki fark istekliden tahsil edilecektir. İstekliler bu sorumluluğu kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar Alıcı meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle İdareden herhangi bir talepte bulunamaz İdarede bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak ve taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Madde 25 - Taşınmazların Fuzuli İşgal Altında Bulunması Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; İdare fuzuli işgali bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu İdareden isteyemez. Taşınmaz mal işgal edilmiş haliyle alıcı adına İdarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan İdare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya ve levazımda var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir. Madde 26 - İhtilafların Çözümü Bu satış ihalesinden dolayı taraflar arasında doğabilecek ihtilaflar Denizli Mahkemelerince ve İcra Dairelerince çözülecektir. İş bu şartname ekler hariç 8 sayfa ve 26 maddeden ibarettir. 8

9 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına; / / No:... Başkanlığınız tarafından Satışı ihalesi yapılacağı ilan edilen, mülkiyeti Belediyenize ait olan Denizli İli,. İlçesi.. Mahallesi. ada.. parsel nolu m2 yüzölçümlü arsanın 2886 Sayılı kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ihalesine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı] nın 2886 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı]. [bankanın adı] garanti ettiğinden, 2886 sayılı Kanun ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu düzenlendiği tarihten itibaren 100 takvim gün için geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. [bankanın adı] [banka şubesinin adı] Şubesi [banka] yetkililerinin İsim, unvan ve imzası 9