Seviye Belirleme Sınavındaki Fen ve Teknoloji ile Matematik Alt Testlerinin Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seviye Belirleme Sınavındaki Fen ve Teknoloji ile Matematik Alt Testlerinin Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Seviye Belirleme Sınavındaki Fen ve Teknoloji ile Matematik Alt Testlerinin Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi İsmail KARAKAYA a Gazi Üniversitesi Öz Bu çalışmanın amacı, 2009 yılı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) içerisindeki fen ve teknoloji alt testleri ile matematik alt testlerindeki maddelerin öğrencilerin cinsiyetine göre madde yanlılığı gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda testler içerisinde değişen madde fonksiyonlarına () sahip maddeler Mantel-Haenszel (MH) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. gösteren maddelerin cinsiyete göre madde yanlılığı taşıyıp taşımadığını belirlemek için alan uzmanları ile ölçme ve değerlendirme uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma; 6913 (3614 erkek, 3299 kız) 6.sınıf, 6333 (3277 erkek, 3066 kız) 7.sınıf ve 9374 (4290 erkek ve 5084 kız) 8.sınıf olmak üzere toplam öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, fen ve teknoloji alt testler göz önüne alındığında, 6.sınıf SBS de 2 madde (6 ve 16), 8. Sınıf SBS de 3 madde (14, 15, 17) B düzeyinde içermektedir. Fen ve teknoloji alt testlerinde gösteren 5 maddenin 3 ü kızlar lehine, 2 si ise erkekler lehine işlemektedir. Matematik alt testlerine bakıldığında ise 6. Sınıf SBS de 1 madde (3), 7.sınıf SBS de 1 madde (3) ve 8. Sınıf SBS de ise 2 madde de (2 ve 6) B düzeyinde bulunmuştur ve 8. Sınıf SBS matematik alt testlerinde gösteren 4 maddeden 3 ü erkekler, 1 i kızlar lehine çalışmaktadır. Fen ve teknoloji ile matematik alt testlerinde gösteren maddelerin, madde yanlılığı gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla uzmanların görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanların görüşlerine göre maddelerdeki lerin madde yanlılığı oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler Değişen Madde Fonksiyonu, Madde Yanlılığı, Lojistik Regresyon, Mantel- Haenszel. Türkiye de uzun yıllardır, çeşitli eğitim kurumlarına öğrenci seçmek ve yerleştirmek amacıyla merkezi sınavlar yapılmaktadır. Bu merkezi sınavların en başında ilköğretimden ortaöğretime geçişlerde kullanılan sınavlar gelmektedir. İlköğretimden ortöğretim kurumlarına geçişlerde MEB EĞİTEK tarafından yılları arasında Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (OKÖSYS) uygulanmıştır. a Dr. İsmail KARAKAYA ölçme ve değerlendirme alanında Ögr. Gör. Dr. olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında; ölçek geliştirme, öğrenci seçme sınavları ve performans değerlendirme yer almaktadır. İletişim: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Teknikokullar/ANKARA. Elektronik posta: Tel: Fax: OKÖSYS nin genel olarak amacı; ilköğretim programlarına dayandırılarak geliştirilen, akademik yeteneği ölçen bir özellik taşımakta olup (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1998) konu alanı ne olursa olsun, testler içerisindeki sorularda genel olarak; a) Verilen bilgi bütününde kullanılan kavram, grafik, tablo ve ilkelerden çıkarımlar yapma, b) şekil, grafik, tablo halinde verilen bilgi örüntüsünün öğeleri arasında ilişki kurarak sonuca varma, c) Yazılı metni, grafiği, tabloyu okuyup anlama, genelleme yapma, öğeler arasında ilişki kurabilme, ilişkileri kullanarak bir sonuca ulaşma, d) Verilen problemi, yazılı metni, şekil, grafik ya da tabloyu belirli ölçütlere göre değerlendirebilme, e) Temel kavram ve ilkeleri kullanarak günlük yaşamdaki gözlemleri çıkarma, benzer örnekler verme, problem çözme gibi zihinsel süreçleri ölçmeye çalışmaktadır (Kutlu ve Karakaya, 2007; MEB, 2003).

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştrme amacıyla eğitim-öğretim yılından itibaren 6., 7. ve 8. sınıf düzeylerinde Seviye Belirleme Sınavı (SBS) uygulanmaktadır. SBS içerisinde Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve yabancı dil olmak üzere beş (5) alt test bulunmaktadır. SBS deki bu testler, ilgili sınıf düzeyindeki öğretim programları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Buradan elde edilen puanlar da kullanarak öğrenciler ilgili ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesinde kullanılmaktadır (MEB, 2007). Bir diğer ifadeyle SBS deki sorular öğrencilerin sadece öğrenim gördüğü yıla ait başarı düzeylerini belirlemekte ve diğer sınıf düzeylerini kapsamamaktadır. SBS içerisindeki testler genel olarak öğretim programlarındaki kazanımlara yönelik olarak hazırlandığından, testler içerisindeki soruların ilgili öğretim programlarının geliştirmeye çalıştığı bilgi ve becerileri ölçecek nitelikte olması beklenmektedir. Her yıl yüzbinlerce aday SBS gibi seçme ve yerleştirme amaçlı sınavlara girmekte, başarı durumuna göre ilgili programlara yerleştirilmekte veya yeterli puanı alamadığı için herhangi bir programa yerleştirilememektedir. Kişiler hakkında önemli kararlar verildiği bu sınavlarda, verilen kararların bireylerin geleceklerini şekillendirdiği için hatalardan arınık olması beklenmektedir. Bu ise öncelikle geçerliği ve güvenirliği sağlanmış ölçme araçlarıyla mümkün olabilecektir. Seçme sınavlarının geçerli ve güvenilir olması, sınavın hedefine uygun olarak çalışması ve amaç doğrultusunda test maddelerinin amaç doğrutusunda hazırlanmasıyla mümkün olabilecektir. İlgili alan yazın incelendiğinde, ortaöğretim kurumlarına geçişlerde yılları arasında uygulanan OKÖSYS ile 2008 yılından itibaren uygulanmakta olan SBS ile ilgili çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. OKÖSYS ve SBS ile ilgili çalışmaların; yordama geçerliği, uygunluk geçerliği ve yapı geçerliğine yönelik olduğu görülmektedir (Anıl ve Güzeller, 2010; Anıl, Güzeller, Çokluk ve Şekercioğlu, 2010; Berberoğlu, Kaptan ve Kutlu, 2002; Güzeller, 2005; Kutlu ve Karakaya, 2007; Örs, 2010). OKÖSYS ile ilgili çalışmalarda ayrıca OKÖSYS testleri içerisindeki maddelerin madde değişim fonksiyonları (differential item functioning-dif) ile madde yanlılığına yönelik çalışmaların yapıldığı görülmektedir (Doğan ve Öğretmen, 2008; Gök, Kelecioğlu ve Doğan, 2010; Öğretmen ve Doğan, 2004; Yurgudül, 2003). Seçme sınavlarının geçerli ve güvenilir olması sınavın hedefine uygun olarak çalıştığını ve test içerisindeki maddelerin amaç doğrultusunda hazırlandığını göstermektedir. Ayrıca maddelerin, yapısının ve içeriklerinin sınavı alan gruplardan herhangi birine avantaj veya dez avantaj sağlamadığına yönelik yorumlar yapılabilir. Eğer testler içerisindeki maddeler bir gruba; cinsiyeti, sosyo ekonomik düzeyi, dini vb çeşitli özelliklerinden dolayı bir avantaj sağlıyorsa sınavın bir gruba karşı yanlı davrandığı söylenebilir. Bu ise test puanlarına göre verilen kararların tartışılmasına ve testin geçerliliğinin olumsuz yönde etkinlenmesine neden olacaktır. Bir diğer ifadeyle testler bir gruba avantaj veya dezavantaj sağlıyorsa bir sistematik hata sözkonusudur (Zumbo, 1999). Bu ise doğrudan geçerliliği olumsuz yönde etkileyecektir. Testler içerisindeki maddelerin madde yanlılığının belirlenmesi, test geçerliğini ve güvenirliğini artırmak için yapılan önemli çalışmalardan biridir. Kristjansson, Aylesworth, Mcdowell ve Zumbo (2005), madde yanlılığının ölçmelerin geçerliliğini tehdit eden önemli bir etken olduğunu; test ve madde yanlılığını belirleme metodlarının mümkün olduğunca kullanılmaya çalışılması gerektiğini belirtmişlerdir. Literatür taramasında, 2008 yılından itibaren uygulanmakta olan SBS deki testle içerisindeki maddelerin, madde değişim fonksiyonlarına ve madde yanlılığına ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, SBS testlerinin geçerliliğine yönelik katkılar sağlaması açısından önem taşımaktadır. Ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme amaçlı uygulanan SBS gibi sınavların önceden bir başka grupta uygulanması ve uygulamaya göre testler içerisindeki maddelere ilişkin düzenlemelerin yapılması sınavların güvenirliliği ve geçerliliği açısından mümkün gözükmemektedir. Sadece alan uzmanları tarafından hazırlanan maddeler alan, dil ve ölçme-değerledirme uzmanları tarafından incelenmekte ve incelemeler sonucunda gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Düzeltmeler sonucunda test kitapçıkları oluşturularak uygulanmaktadır. Hazırlanan testlerin ve maddelerin amaca uygun olarak deneme uygulaması yapılmadan doğrudan uygulanması ançak madde yazım konusunda uzmanlaşmış kişilerce mümkün olacaktır. Testler içerisindeki li maddelerin belirlenmesi ve bu maddelerin çeşitli alt gruplara göre lehine çalışıp çalışmadıklarının bilinmesi, madde yazım sürecine katkı sağlayacaktır. Bu ise uygulanacak testlerin amacına daha fazla hizmet etmesi açısından önem taşımaktadır. Madde yanlılığı çalışmaları, madde fonksiyonunun aynı yetenek düzeyinde ve farklı gruplarda yer alan bireyler için farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyen istatistiksel bir süreçle başlar. Aynı yetenek düzeyindeki alt gruplarda değişen madde fonksiyonu (- differential item functioning) gösteren maddeler belirlenir (Gök ve ark., 2010; Roever, 2005). Sonra gösteren maddelerin, gös- 216

3 KARAKAYA / Seviye Belirleme Sınavındaki Fen ve Teknoloji ile Matematik Alt Testlerinin Madde Yanlılığı... terme nedenleriyle ilgili alan uzmanlarından görüşler alınarak, grup farklılığının gerçekten yetenekler arasındaki farklılıktan mı yoksa ölçme işleminden mi kaynaklandığı ortaya çıkarılmaya çalışılır (Camilli ve Shepard, 1994; Zumbo, 1999). Madde yanlılığına neden olan faktörlerin, testlerin geliştirilme aşamasında dikkate alınması, testlerin puanlanmasında ve değerlendirilmesinde öğrenciler hakkından daha doğru kararların verilmesine katkı sağlayacaktır (Allalouf, Hambleton ve Sireci, 1999). Bireyler bilgi ve yetenek düzeyinde farklılık gösteriyorsa, maddenin doğru yanıtlanma olasılığı farklılık gösterebilir. Bir diğer ifadeyle farklı yetenek düzeylerindeki bireylerin performanslarındaki farklılık bir madde yanlılığının işareti olarak dikkate alınmaz (Schumacher, 2005) yılından itibaren uygulanmakta olan SBS testleri üzerinde, testler içerisindeki maddelerin içerip içermediği veya madde yanlılığı oluşturup oluşturmadığına yönelik çalışmalara rastlanmaması nedeniyle, bu çalışmada SBS deki 6.7. ve 8. Sınıflarda kullanılan fen ve teknoloji ile matematik alt testleri içerisindeki maddelerin madde yanlılığı gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır; 1. SBS deki 6., 7. ve 8.sınıf fen ve teknoloji alt testleri içerisindeki maddeler, MH yöntemiyle yapılan analizlerde cinsiyete göre farklı fonksiyonlaşmakta mıdır? 2. SBS deki 6., 7. ve 8. sınıf matematik alt testleri içerisindeki maddeler, MH yöntemiyle yapılan analizlerde cinsiyet değişkenine göre farklı fonksiyonlaşmakta mıdır? 3. Değişen madde fonksiyonuna sahip maddeler uzman görüşleri doğrultusunda cinsiyete göre yanlılık göstermekte midir? Araştırmanın Türü Yöntem Bu çalışmanın amacı ortaöğretime öğrenci seçmek amacıyla 2009 yılında SBS de ve 8. sınıflar için kullanılan fen ve teknoloji ile matematik alt testlerindeki maddelerin cisniyet değişkenine göre madde yanlılığı gösterip göstermediğini belirlemektir. Çalışma var olan bir durumu belirlemeye yönelik olduğu için betimsel türden bir çalışmadır. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Araştırmanın evreni, 2009 yılında Ankara il sınırları içerisindeki ilköğretim okullarının 6., 7.ve 8.sınıflarına devam eden ve SBS ye giren öğrencilerdir. Araştırmanın örneklemi ise bu öğrenciler arasından sınıf, cinsiyet ve okul türü değişkenleri de dikkate alınarak rastlantısal yöntemle seçilmiş öğrenciden oluşrmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin sınıf, cinsiyet ve alt testlere göre sayıları Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1. Öğrencilerin Alt Testlere, Sınıf Düzeylerine ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımları Sınıf Düzeyi Fen ve Teknoloji Alt Testi Matematik Alt Testi Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam 6. Sınıf Sınıf Sınıf Tablo 1 de görüldüğü üzere, araştırmada sınıf, sınıf ve sınıf olmak üzere öğrencinin SBS deki fen ve teknloji ile matematik alt testlerine verdikleri yanıtlar kullanılmıştır. Verilerin Toplanması Bu araştırmada, 2009 yılı ortaöğretime öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla uygulanan SBS nin 6., 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji ile matematik alt testlerine ait veriler kullanılmıştır. SBS 6., 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji ile matematik alt testlerinde sırasıyla 16, 18 ve 20 şer madde bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan bu veriler MEB EĞİTEK ten alınmıştır. Alan yazın incelendiğinde, 2009 yılında uygulanan SBS deki 6., 7. ve 8.Sınıf fen ve teknoloji alt testlerinin geçerliği ve güvenirliğine ilişkin bir çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaya göre; fen ve teknoloj alt testlerinin güvenirliğine KR-20 iç tutarlılık güvenirlik katsayısı kullanılarak bakılmış ve sırasıyla 0.79, 0.70 ve 0.81 bulunmuştur. Testlerin geçerliğine ilişkin olarak yapı geçerliğine bakılmıştır (Örs, 2010). Bu sonuçlara göre 6., 7. ve 8.sınıf fen ve teknoloji alt testlerinin hem geçerli hemde güvenirlir olduğu söylenebilir. Verilerin Analizi Değişen madde fonksiyonunu belirleme tekniklerine bakıldığında klasik test kuramı ve madde tepki kuramına dayalı teknikler olarak sınıflandırıldığı görülebilmektedir. Klasik test kuramına dayalı teknikler içerisinde yer alan Mantel Haenszel (MH) yöntemi; belirleme aşamasında uygulanmasının ve istatistiksel olarak yorumlanmasının kolay olması, küçük gruplar için etkili sonuçlar vermesi, tekbiçimli belirlemede etkili yöntemlerden biri olması nedeniyle en çok tercih edilen yöntem- 217

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lerden biridir (Guilera, Gomez-Benito ve Hidalgo, 2009). Bu nedenle bu araştırmada belirleme aşamasında MH yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin analizi aşamasında MH analizi için EZDIF programından (Waller, 1998) yararlanılmıştır. Bulgular Bu bölümde, 2009 SBS de ve 8.sınıflar için kullanılan fen ve teknoloji ile matematik alt testlerindeki maddelerin madde yanlılığı gösterip göstermediğini belirlemek için öncelikle testler içerisindeki maddelerin cinsiyet değişkenine göre değişen madde fonksiyonlarına bakılmıştır. Testler içerisinde li maddeleri belirlemek amacıyla MH tekniği kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular, aşağıda sırasıyla tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. gösteren maddeler belirlendikten sonra ilgili maddelerin madde yanlılığı gösterip göstermediği alan uzmanları ile ölçme ve değerlendirme uzmanlarından görüşler alınarak belirlenmiştir. SBS deki 6., 7. ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Alt Testleri İçerisindeki Maddeler, MH Yöntemiyle Yapılan Analizlerde Cinsiyete Göre Farklı Fonksiyonlaşmakta mıdır? 6. sınıf fen ve teknoloji alt testindeki maddelerin cinsiyet değişkenine göre veren maddelere ilişkin MH tekniğine ait sonuçlar Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Testindeki Maddelerinin Cinsiyet Değişkenine Göre MH Analiz Sonuçları Madde No α * χ 2 p ** -MH Düzeyi *** A A A B A A A A A A A B Odak grup: Erkek (n=3614) Referans grup: Kız (n=3299) * Odds oranı (α ) odak ve refrans gruptaki performans farklılığın derecesini ölçer ( Gök ve ark., 2010). ** MH analizi sonucunda Ki-Kare değerinin anlamlı çıkması maddenin A, B veya C düzeyinde içerdiğini göstermektedir. *** [ -MH] <1, düşük-ihmal edilebilir (A), 1 < [ -MH] <1.5 orta (B) ve 1.5 < [ -MH] ise önemli düzeyde (C) içerdiği şeklinde yorumlanır (Zieky, 1993). 6. sınıf fen ve teknoloji testi içerisindeki 16 maddenin 10 unda A düzeyinde ve 2 sinde B düzeyinde olmak üzere toplam 12 maddede bulunmaktadır. Ançak A düzeyindeki 10 maddedeki ler tolerans gösterilebilir düzeydedir. B düzeyinde gösteren maddelerden; 6 numarıalı maddenin erkekler lehine, 16 nolu maddenin ise kızlar lehine çalıştığı görülmektedir. 7. Sınıf fen ve teknoloji alt testinde, cinsiyet değişkenine göre veren maddelere ilişkin MH tekniğine ait sonuçlar Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Testindeki Maddelerinin Cinsiyet Değişkenine Göre MH Analiz Sonuçları Madde No α χ 2 p -MH Düzeyi A A A A A A A A A A A A Odak grup: Erkek (n=3277) Referans grup: Kız (n=3066) 7. sınıflar fen ve teknoloji alt testi içerisindeki 18 maddenin, cinsiyet değişkenine göre sadece 12 sinde A düzeyinde bulunmuştur. Test içerisindeki hiçbir madde de B veya C düzeyinde içermemektedir. 7.sınıf fen ve teknoloji alt testi içerisinde B ve C düzeyinde içeren maddenin olmaması test içerisinde madde yanlılığı gösterebilecek bir maddenin olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 8. sınıf fen ve teknoloji alt testinde, cinsiyet değişkenine göre veren maddelere ilişkin MH tekniğine ait sonuçlar Tablo 4 te verilmiştir. 8.sınıf fen ve teknoloji testi içerisindeki 20 madde içerisinden 13 ünde A düzeyinde ve 3 ünde ise B düzeyinde ye rastlanırken C düzeyinde herhangi bir madde de ye rastlanmamıştır. B düzeyinde gösteren maddelere bakıldığında 14 nolu maddenin erkekler lehine, 15 ile 17. maddelerin ise kızlar lehine çalıştığı söylenebilir. 218

5 KARAKAYA / Seviye Belirleme Sınavındaki Fen ve Teknoloji ile Matematik Alt Testlerinin Madde Yanlılığı... Tablo 4. 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Alt Testindeki Maddelerinin Cinsiyet Değişkenine Göre MH Analiz Sonuçları Madde No α χ 2 P -MH Düzeyi A A A A A A A A A B B A B A A Odak grup: Erkek (n=3277) Rererans grup: Kız (n=3066) SBS deki 6., 7. ve 8. Sınıf Matematik Alt Testleri İçerisindeki Maddeler, MH Yöntemiyle Yapılan Analizlerde Cinsiyet Değişkenine Göre Farklı Fonksiyonlaşmakta mıdır? Matematik alt testine ait maddelerin öğrencilerin cinsiyetlerine göre içerip içermediğine ilişkin MH analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 6. sınıf matematik alt testindeki maddelerin cinsiyet değişkenine göre veren maddelere ilişkin MH tekniğine ait sonuçlar Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5. 6.Sınıf Matematik Testindeki Maddelerinin Cinsiyet Değişkenine Göre MH Analiz Sonuçları Madde No α χ 2 P -MH Düzeyi B A A A A A A A Odak grup: Kız (n= 3274) Referans grup: Erkek (n=3592) MH analiz sonuçlarına göre 6.sınıf matematik alt testi içerisindeki 16 maddenin 8 nde ye rastlanmıştır. Bu maddelerdeki lere bakıldığında 7 si A düzeyinde 1 i ise B düzeyinde olduğu görülmektedir. B düzeyindeki maddeninde erkerkler lehine çalıştığı söylenebilir. 7. sınıf matematik alt testindeki maddelerin cinsiyet değişkenine göre MH sonuçları Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6. 7.Sınıf Matematik Testindeki Maddelerinin Cinsiyet Değişkenine Göre MH Analiz Sonuçları Madde No α χ 2 p -MH Düzeyi A B A A A A A A A A A A Odak grup: Kız (n=3052) Referans grup: Erkek (n=3061) 7. sınıf matematik alt testi içerisindeki maddelerin cinsiyet değişkenine göre, 11 nde A düzeyinde ve 1 nde B düzeyinde olmak üzere toplam 12 madde içermektedir. Ancak A düzeyindeki 11 maddeki ihmal (tolere) edilebilir düzeyde olduğu için sadece 1 madde içermektedir. Tablo 6 incelendiğinde, bu maddeninde erkek öğrenciler lehine işlediği görülmektedir. 8. sınıf matematik testi içerisindeki maddelerin cinsiyet değişkenine göre MH analiz sonuçları Tablo 7 de verilmiştir. 8. sınıf matematik alt testi içerisindeki maddelerin cinsiyet değişkenine göre, 16 sında A düzeyinde ve 2 sinde B düzeyinde olmak üzere toplam 18 madde içermektedir. Bu test içerisindeki 20 madde içerisinden 18 inde A düzeyinde bulunması dikkat çekmektedir. Ancak 16 maddeki ihmal (tolere) edilebilir düzeyde olduğu için sadece 2 madde içermektedir. Tablo 7 incelendiğinde, B düzeyindeki maddelerden, iki numaralı madde erkekler ve altı numaralı madde ise kızlar lehine çalıştığı söylenebilir. 219

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 7. 8.Sınıf Matematik Testindeki Maddelerinin Cinsiyet Değişkenine Göre MH Analiz Sonuçları Madde No α χ 2 p -MH Düzeyi A B A A A B A A A A A A A A A A A A Odak grup: Kız (n= 5084) Referans grup: Erkek (n= 4290) Değişen Madde Fonksiyonuna Sahip Maddeler Uzman Görüşleri Doğrultusunda Cinsiyete Göre Yanlılık Göstermekte midir? Cinsiyete göre fen ve teknoloji alt testlerinde 6.sınıfta 6 ve 16, 8.sınıfta 14, 15, 17 numaralı maddeler, matematik alt testleri için 6. ve 7. Sınıfta 3 nolu maddeler 8.sınıfta 2 ve 6 numaralı maddeler, B düzeyinde ye sahip oldukları için uzman görüşüne sunulmuştur. Tablo 8. Fen ve Teknoloji İle Matematik Alt Testlerinde İçeren Maddelerin Madde İstatistikleri Sınıf/Test Madde No p Erkek r St. sapma p Kız r St. Sapma 6.Sınıf Matematik Sınıf Matematik Sınıf Matematik Sınıf Matematik Sınıf Fenve Tek Sınıf Fenve Tek Sınıf Fenve Tek Sınıf Fenve Tek Sınıf Fenve Tek SBS 6., 7. ve 8.sınıf matematik alt testlerinde toplam dört madde de B düzeyinde ye rastlanmıştır. Bu maddelerdeki nin kaynağının, madde etkisinden mi yoksa madde yanlılığından mı kaynaklandığını belirlemek amacıyla uzmanların görüşlerine başvurulmuştur. Görüşüne başvurulan uzmanların tamamı, içeren maddelerin tamamının, yanlılık oluşturabilecek bir niteliğe sahip olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Fen ve teknoloji alt testlerinde de, içeren 5 maddenin kızlar veya erkekler lehine herhangi bir yanlılık oluşturabilecek bir içeriğe sahip olmadıkları görülmüştür. Tartışma Fen ve teknoloji alt testlerindeki maddelerin madde fonksiyonlarının cinsiyet değişkenine göre değişip değişmediğine ilişkin MH tekniği ile yapılan analiz sonuçlarına göre, 6. Sınıfta 16 madde içerisinden 10 unda A düzeyinde ve 2 sinde B düzeyinde olmak üzere toplam 12 maddede bulunmaktadır. B düzeyinde içeren 6 ve 16 nolu maddelere bakıldığında 1 inin kızlar 1 inin de erkekler lehine çalıştığı görülmektedir. Bu maddelerin içeriğine bakıldığında erkekler lehine işleyen maddenin doğal ve yapay anıtlarla ilgili olduğu, kızlar lehine işleyen maddeninde sağlık bilgisiyle ve aynı zamanda görsel okuduğunu anlama becerisiyle ilgili olduğu söylenebilir. 7.sınıf fen ve teknoloji alt testindeki 18 maddeye bakıldığında ise sadece 12 madde de A düzeyinde rastlanmıştır. 8. Sınıf alt testinde ise 20 madde içerisinden 13 ünde A düzeyinde ve 3 ünde ise B düzeyinde bulunmuştur. Analizler sonucunda ve 8. sınıf fen ve teknoloji alt testleri içerisindeki hiçbir madde de C düzeyinde ye rastlanmamıştır. Erkekler lehine işleyen maddenin (14) kimya alanından sıcaklık-erime konusuyla ilgili olduğu söylenebilir. Bu soruda verilenden hareketle çıkarımda bulunulması istenmektedir. Kızlar lehine işleyen maddelere bakıldığında ise 15 nolu sorunun biyoloji alanından hücre bölünmesiyle ilgili olduğu görülmektedir. Fen ve teknoloji alt testlerindeki kızlar ve erkekler lehine gösteren maddelere bakıldığında ise fizik ve kimya alanından hazırlanan soruların genel olarak erkekler, biyoloji alanından hazırlanan soruların ise kızlar lehine çalıştığı görülmektedir. Bu bulgu konuyla ilgili yapılmış araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir (Kalaycıoğlu ve Berberoğlu, 2010; Zenisky, Hambleton ve Robin, 2004). Matematik alt testlerindeki maddelerin cinsiyet değişkenine göre değişen madde fonksiyonunana sahip olup olmadığını belirlemek için yapılan analiz sonuçlarına göre, 6. sınıftaki 16 madde içerisinden 8 inde ye rastlanmıştır. Bunların 7 si A 220

7 KARAKAYA / Seviye Belirleme Sınavındaki Fen ve Teknoloji ile Matematik Alt Testlerinin Madde Yanlılığı... düzeyinde 1 de B düzeyindedir. 7. sınıf matematik alt testinde 11 nde A ve 1 nde B düzeyinde olmak üzere toplam 12 madde içermektedir. 8. sınıf alt testindeki maddelere bakıldığında ise 20 madde içerisinden 16 da A düzeyinde ve 2 nde B düzeyinde olmak üzere toplam 18 madde içermektedir. Fen ve teknoloji alt testlerinde de olduğu gibi matematik alt testklerinde de C düzeyinde ye sahip herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bu bulgu Acar (2008) tarafından OKÖSYS verileri üzerinde yürütülen, Maddenin Farklı Fonksiyonlasmasını Belirlemede Kullanılan Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Modelleme, Lojistik Regresyon ve Olabilirlik Oranı Tekniklerinin Karşılaştırılması isimli çalışmasında elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. Her iki çalışmada da belirli sayıda içeren maddeler bulunmuş ancak bulunan genel olarak tolere edilebilir düzeydedir. Fen ve tekonloji 6.sınıf 6. Sorusu ile matematik 6.sınıf alt testi 3. sorusu erkekler lehine çalışmaktadır. Bu iki soru ele alındığında her ikisininde ortak özelliği doğa ve çevredir. Matematik alanından doğa ile ilgili sorularda ve geometri alanındaki sorularda erkek öğrencilerin daha başarılı olması ve erkek öğrenciler lehine içermesi Abedalaziz in (2010) matematik testlerindeki maddelerin cinsiyet değişkenine göre değişen madde fonksiyonlarının incelemesine yönelik çalışmasından elde ettiği bulgularla da paralellik göstermektedir. Ayrıca Tablo 8 incelendiğinde içeren matematik alt testi içerisindeki maddelerin hepsinde erkek öğrencilerin daha başarılı oldukları görülmüştür. Bu bulgu ilköğretim düzeyinde matematik başarılarında erkek öğrencilerin daha başarılı olduğuna yönelik bulguları içeren çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Geary, 1996). Matematik alt testinde içeren maddelere bakıldığında 2. madde algoritmik hesaplamaları gerektiren bir soru olduğu ve bu sorununda erkekler lehine çalıştığı görülmektedir. Kalaycıoğlu ve Berberoğlu (2010) üniversiteye öğrenci seçme sınavında kullanılan matematik alt testindeki algoritmik hesaplamayı ölçen bir maddenin kızlar lehine çalıştığını belirtmektedir. Dolayısıyla elde edilen bu bulgu bu çalışmadan elde edilen bulguyla çelişmektedir. Bu durumun nedenleri arasında uygulanan sınavların farklı öğrenim seviyelerinde olmasından kaynaklanabilir. Ding, Song ve Richardson (2007), ilköğretim düzeyinde erkek öğrencilern daha başarılı oldukları, ortaöğretim düzeyinde veya üniversite düzeyinde ise özellikle problem çözme ve uygulamalarında kız öğrencilerin daha başarılı oldukları görülebildiğini vurgumaktadır. Bir başka çalışmada ise ilköğretim düzeyinde kız öğrencilerin hem matematik hemde sözel dil becerilerine dayalı derslerde erkek öğreniclere oranla daha başarılı olduklarını ortaöğretimden itibaren üniversite düzeyinde geometri alanında erkeklerin daha başarılı oldukları açıklanmaktadır (Amrein ve Berliner, 2002 ). Aynı testin 6.sorusu ise uzamsal becerileri ölçen bir madde olduğu bu maddenin de kızlar lehine çalıştığı görülmektedir. Fen ve teknoloji ile matematik alt testlerindeki B düzeyinde içeren maddelerin uzman görüşleri doğrultusunda yanlılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. Maddelerin içermesinin nedeni olarak madde etkisinden kaynaklandığı görülmüştür. Ayrıca Zieky (2003) başarıyı ölçen ve önceden deneme imkânı olmayan testlerde, testler içerisindeki B düzeyindeki lerin bile gözardı edilebileceğini belirtmektedir. Bu durum da dikkate alındığında da ilköğretimden ortaöğretime öğrenci seçme ve yerleştirmede kullanılan SBS testleri içerisinde ki matematik ile fen ve teknoloji alt testlerinin madde yanlılığı göstermediği söylenebilir. Bu sonuç, Yurdugül ün (2003) Ortaöğretim kurumları seçme ve yerleştirme sınavının madde yanlılığı açısından incelenmesi ile Yurdugül ve Aşkar (2004) tarafından yapılan OKÖSYS nin Öğrencilerin Yerleşim Yerlerine Göre Açısından İncelenmesi isimli çalışmasından elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. Fen ve teknoloji alt testleri içerisindeki maddelerin madde yanlılığı göstermemesi, testlerin herhangi bir alt gruba göre yanlı davranmadığı bir diğer ifadeyle sistematik hata içermediği şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca bu sonuç, Örs (2010) tarafından fen ve teknoloji alt testlerinin yapı geçerliğine ilişkin yapılan çalışma bulgularını desteklediği şeklinde de yorumlanabilir. Araştırmada SBS deki Fen ve teknoloji ile matematik alt testlerinin madde yanlılığı cinsiyet değişkeni açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, her iki testin ve diğer alt testlerinin öğrencilerin sosyo ekonomik düzeyleri, okul türleri, yaşadıkları yerleşim yerleri gibi çeşitli değişkenlere göre yanlılık gösterip göstermediği incelenmesi önerilebilir. Bu çalışmada sadece MH yöntemi kullanılmıştır. Maddelerin madde yanlılığı gösterip göstermediği diğer yöntemlerle test edilerek sonuçlar karşılaştırılabilir. 221

8 Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Winter Educational Consultancy and Research Center An Investigation of Item Bias in Science & Tecnology Subtests and Mathematic Subtests in Level Determination Exam (LDE) İsmail KARAKAYA a Gazi University Abstract The aim of this study is to determine the items in Science and Technology and Mathematics subtests of 6th, 7th, and 8th grades in the 2009 LDE, which was performed to select the students for the secondary schools, exhibited item bias with regard to student gender. Mantel-Haenszel (MH) method was used in order to determine the differential item functioning (DIF) of the items in the tests. The study was carried out with students in total, 6913 of whom were 6th year students (3614 males and 3299 females), 6333 of whom were 7th year students (3277 males and 3066 females) and 9374 of whom were 8th year students (4290 males and 5084 females). When the Science and technology subtest items are examined, it is seen that 2 (items number 6 and 16) in 6th grade, 3 in 8th grade (item number 14, 15, and 17) tests have B-level DIF. Among those five items 3 are favoring girls and 2 are favoring boys. In Mathematics subtests, item number 3 in 6th grade, item number 3 in 7th grade, and items 2 and 6 in 8th grade have DIF at B level. While 3 of those items work in favor of males, remaining 1 item works in favor of females. Content experts are asked for their opinion on the items having DIF to explore if any of them are biased. Based on the expert reviews it has been concluded that none of them includes gender bias. Key Words Differential Item Functioning, Item Bias, Logistic Regression, Mantel-Haenszel. In Turkey, the central examinations have been performed with the aim of selecting and placing the students in the various education institutions for a long time. Among these central examinations come the ones that are performed in the transition from primary education to secondary education first. In the transition from primary education to secondary education, Secondary Education Student Selection and Placement Exams (SSPE) were performed by the Ministry of National Education (MNE) between 1998 and a İsmail KARAKAYA, Ph.D., Ismail Karakaya studies at Department of Educational Measurement and Evaluations as PhD. His research interests include scale development, alternative assessment in education. Correspondence: PhD. Ismail KARAKAYA, Gazi University, Faculty of Education, Department of Educational Measurement and Evaluations, Teknikokullar/ANKARA. E- mail: Phone: Fax: Developed based on the primary school curriculum and quantifying the academic skills (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1998). The aim of SSPE in general is trying to measure the intellectual processes through the questions in the tests such as; a) to make assumptions from the concepts, graphics, tables and principles used in the sum of the given information, b) to come to the conclusion by relating the components of the information pattern provided as figure, graphic, or table, c) to understand the written text, graphic and table, to make generalization, to interrelate among constituents and to reach a conclusion by using the relations, d) to be able to evaluate a given problem, written text, figure, graphic or table by certain measures, e) to make an inference from observations of daily life by using the basic concepts and principles, to give similar examples and to solve the problem no matter what the subject area was (Kutlu & Karakaya, 2007; MEB, 2003).

9 KARAKAYA / An Investigation of Item Bias in Science & Tecnology Subtests and Mathematic Subtests... In order to select students and place them in secondary schools, Level Determination Exam (LDE) has been performed for the 6th, 7th, and 8th grades since the academic year The LDE includes five subtests, which are Turkish, Mathematics, Science and Technology, Social Sciences, and Foreign Language. These subtests in LDE are prepared in order to determine to what extent students have educational attainment defined in educational programs of each related class level. The scores obtained from this exam are used for the placement of the students in relevant secondary schools (MEB, 2007). In other words, the questions in the LDE only determine the success level of students in the year they receive education, and it does not include their other class status. Since the subtests in the LDE are generally prepared in the way targetting the gains of the educational programs, they are expected to be qualified to measure the knowledge and skills that teaching programmes try to develop. Each year, hundreds of thousands of applicants take the student selection and placement exams such as LDE. While some applicants are placed in relevant programs in accordance with their success level, some cannot be placed in anywhere because of their insufficient scores. In these exams, decisions are expected to be error-free since they shape the future of the individuals. This will be primarily possible through measuring tools whose validity and reliability were ensured. The validity and reliability of these exams will be possible through operating them in accordance with their purposes. When the literature is reviewed, various studies are encountered on the SSPEs and the LDEs. It is seen that the studies on the SSPE and the LDE are intended to estimate the predictive validity, concurrent validity, and construct validity (Anıl & Güzeller, 2010; Anıl, Güzeller, Çokluk, & Şekercioğlu, 2010; Berberoğlu, Kaptan, & Kutlu, 2002; Güzeller, 2005; Kutlu & Karakaya, 2007; Örs, 2010). It is also seen that several studies have been carried out on the differential item functioning (DIF) in the items of SSPE subtests and item bias (Doğan & Öğretmen, 2008; Gök, Kelecioğlu, & Doğan, 2010; Öğretmen & Doğan, 2004; Yurgudül, 2003). A valid and reliable selection exam indicates that the exam has been carried out in accordance with its target and the test items were prepared in line with the purpose of the exam. In addition, it can be commented on whether structures and contents of the items in the tests provide neither advantage nor disadvantage to any of the groups taking the exam. If the items in the tests provide an advantage for a group because of various features such as gender, socio-economic status, religion, etc., it can be said that the exam has bias in favor of that group. This will cause the decisions made based on the test scores to be discussed, and the validity of the decisions to be affected negatively. In other words, if the tests provide an advantage or a disadvantage to a group, there is a systematic error (Zumbo, 1999). This will directly affect the validity of the exam in a negative way. Determination of the item bias of the items in the tests is one of the important works to increase the test validity and reliability. Kristjansson, Aylesworth, Mcdowell, and Zumbo (2005), pointed out that item bias was an important factor to threaten the validity of the measurements, and test and item bias detection methods should be used as much as possible. There has not been any study carried out on any item bias or the differential item functioning in the subtests of the LDE. This study is important due to its contributions to the validity of the subtests of the LDE. Applying the secondary school selection and placement exams like LDE to another group in advance, and making arrangements for the items of the subtests as a result of this application does not seem possible in terms of the reliability and validity of the exams. The items in the subtests, which are prepared only by field experts, are evaluated by field, language and measurement experts, and after the evaluation, necessary corrections are made and the test booklets are created by taking into account the features like content, number of the questions etc. Direct application of these tests and items according to its purpose without any trial is only possible by people who are specialized in the item writing. Determination of the items with DIF in the tests and knowing if these items work in favor of various sub-groups will contribute the item writing process. This is important in terms of the tests to be applied serving the purpose more. The item bias studies start with a statistical process that determines whether item function differs for the individuals who are at the same skill levels in different groups. The items that demonstrate the differential item functioning in the sub-groups with same skill levels are determined (Gök et al., 2010; Roever, 2005). After that, by obtaining opinions of the field experts on the reasons why items demonstrate DIF, it is tried to expose if the group differentiation actually results from the differences among the skills or the measuring process (Camilli & Shepard, 1994; Zumbo, 1999) 223

10 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE Taking into consideration of the factors causing the item bias at test development stage will contribute to give more accurate decisions about the students on scoring and evaluation of tests (Allalouf, Hambleton, & Sireci, 1999). The probability of answering the item correctly might differ if individuals vary in knowledge and skill levels. In other words, the differences in performances of individuals with different skill levels cannot be taken into account as a sign of item bias (Schumacher, 2005). This study is conducted to determine if the items of Science and Technology, and Mathematics subtests used in 6 th, 7 th, and 8 th grades in the LDE exam demonstrated item bias. For this purpose, answers were sought for the following questions; 1. Do the items in the Science and Technology subtests of 6 th, 7 th, and 8 th grades in the LDE function differently by gender? 2. Do the items in the Mathematics subtests of 6 th, 7 th, and 8 th grades in the LDE function differently by gender? 3. Do the items that have differential item functioning exhibit bias by gender according to the expert opinions? Method The aim of this study is to determine if the items in Science and Technology, and Mathematics subtests of 6 th, 7 th, and 8 th grades in the 2009 LDE exhibited item bias with regard to the variation of gender. Since the research was intended for determining an existing situation, it is a descriptive study. The research population was the students who lived in Ankara in 2009 and took the LDE exam. The randomly selected students among the students lived in Ankara province were the samples of the research. Class and gender of the students who were research samples and their numbers according to subtests are provided in Table 1. As it is seen in Table 1, the answers of Science and Technology and Mathematics subtests in the LDE of students ( th graders, th graders and th graders) were used in this study. In this study, the data belonged to the Science and Technology and Mathematics subtests of 6th, 7th, and 8th grades of the LDE, which was performed for selection and placement of the students in 2009, were used. There were 16, 18, and 20 questions for 6 th, 7 th, and 8 th grades in the Science and Technology and Mathematics subtests, respectively. The data used in this study were obtained from MNE. Considering the techniques to determine the differential item functioning, it can be seen that classical test theory is categorized as a technique based on item response theory. Between the Mantel- Haenszel (MH) and logistic regression (LR) methods, which are the techniques based on the classical test theory, the MH is the most preferred method for determination of DIF because it has easy application and statistical interpretation, gives effective results for small groups, and is most efficient to determine uniform DIF (Guilera, Gomez-Benito & Hidalgo, 2009). Therefore, the MH was preferred at determination phase of DIF in this study. The EZ- DIF program (Waller, 1998) was used for the MH analysis at the stage of analyzing the data. Results In this section, in order to determine whether items in Science and Technology and Mathematics subtests of 6 th, 7 th, and 8 th grades in the 2009 LDE exhibited item bias, the differential item functioning with regard to variation of gender was investigated. Findings obtained from the analyses were tabulated and interpreted below. After determination of the items with DIF, it was examined if the regarded items demonstrated item bias by obtaining opinions from field experts and measurement and evaluation experts. Table 1. Number of Students by Subtests, Grade and Gender Class Level Science and Technology Subtests Mathematic Subtests Male Female Total Male Female Total 6 th th th

11 KARAKAYA / An Investigation of Item Bias in Science & Tecnology Subtests and Mathematic Subtests... Do the Items in the Science and Technology Subtests of 6 th, 7 th, and 8 th Grades in the LDE Function Differently by Gender? The results belonging to the MH method related to the items giving DIF in regard to the variation of gender of the items in the 6 th grade Science and Technology subtests are provided in Table 2. Table 2. MH Analysis Results of the 6 th Grade Science and Technology Subtest Items Items α * χ 2 p ** -MH DIF Level *** A A A B A A A A A A A B Focus group: Male (n=3614) Referance group: Female (n=3299) * Odds ratio represents the performance diffefrrence between focus and reference groups (Gök et al., 2010) ** In MH analysis, a significant Chi-Square means there is A, B, or C DIF. *** If [ -MH] <1 DIF is ignorable (A); if 1< [ -MH] <1.5 DIF is moderate (B), if 1.5<[ -MH] DIF is at an impotrtant level (C) (Zieky, 1993). It was found that 10 items at the level of A and 2 items at the level of B with a total of 12 out of the 16 questions in the 6th grade Science and Technology subtest included DIF. Only the DIFs in 10 items at the level of A can be tolarated. Among the items included DIF at the level of B, 6 th item was seen to work in favor of boys, whereas 16 th item worked in favor of girls. The results of the MH analysis related to the materials giving DIF in regard to the variation of gender in the 7 th grade Science and Technology subtests are provided in Table 3. According to the results of the MH analysis regarding to the variation of gender in the 7 th grade Science and Technology subtest, DIF was found in only 12 items out of the 18 questions at the level A. There was not observed DIF at the level of B or level of C in the items in the test. Not having any question with DIF at the level of B or level of C in the 7 th grade Science and Technology subtests can be interpreted as not having any material that shows item bias. Table 3. MH Analysis Results of the 7 th Grade Science and Technology Subtest İtems Items α χ 2 p -MH DIF Level A A A A A A A A A A A A Focus group: Male (n=3277) Referance group: Female (n=3066) The results belonging to the MH method relating to the materials giving DIF in regard to the variation of gender in the 8 th grade Science and Technology subtests are provided in Table 4. Table 4. MH Analysis Results of the 8 th Grade Science and Technology Subtest İtems Items α χ 2 p -MH DIF Level A A A A A A A A A B B A B A A Focus group: Male (n=3277) Referance group: Female (n=3066) Out of 20 questions in the 8 th grade Science and Technology subtest, 13 items were found to have DIF at the level of A and 3 items were found to have DIF at the level of B, whereas there was not any item included DIF at the level of C. It can be said that while 14 th item was seen to work in favor of boys, 15 th and 17 th items were seen to work in 225

12 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE favor of girls among the all questions included DIF at the level of B. Do the Items in the Mathematics Subtests of 6 th, 7 th, and 8 th Grades in the LDE Function Differently by Gender? The MH analysis results, which showed whether the items belonged to the Mathematics subtests had DIF regarding to the variation of gender, are given below. Table 5. MH Analysis Results of the 6 th Grade Mathematics Subtests Items Items α χ 2 P -MH DIF Level B A A A A A A A Focus group: Female (n= 3274) Referance grup: Male (n=3592) In the MH analysis results, DIF was found in 8 items out of 16 questions in the 6 th grade Mathematics subtest. Considering DIFs in the items, 7 of them were found as at the level of A and 1 of them was at the level of B. It can be said that the item at the level of B worked in favor of boys. MH results relating to the materials giving DIF in regard to the variation of gender in the 7 th grade Mathematics subtests are provided in Table 6. Table 6. MH Analysis Results of the 7 th Grade Mathematics Subtests Items Items α χ 2 p -MH DIF Level A B A A A A A A A A A A Focus group: Female (n=3052) Referance group: Male (n=3061) According to the variation of gender of items in the 7 th grade Mathematics subtest, as 11 items at the level of A and 1 item at the level of B, a total of 12 items included DIF. Since DIFs in 11 items at the level of A were negligible, only 1 item included DIF. When the Table 6 is examined, it is seen that this one question was in favor of boys. The results of the analyses related to the materials giving DIF in regard to the variation of gender in the 8 th grade Mathematics subtests are provided in Table 7. Table 7. MH Analysis Results of the 8 th Grade Mathematics Subtests Items Items α χ 2 p -MH DIF Level A B A A A B A A A A A A A A A A A A Focus group: Female (n= 5084) Referance grup: Male (n= 4290) In regard to the variation of gender of materials in the 8 th grade Mathematics subtest, as 16 items at the level of A and 2 items at the level of B, a total of 18 items included DIF. Presence of DIF at the level of A in 18 items out of 20 questions was notable. Because DIFs in 16 items were negligible, only 2 items included DIF. When the Table 7 is examined, it can be said that one of the items at the level of B worked in favor of boys, and the other one for girls. Since the 6 th and 16 th items in the 6 th grade Science and Technology subtest, 14 th, 15 th and 17 th items in the 8 th grade Science and Technology subtest, 3 rd item in both 6 th and 7 th grade Mathematics subtests, and 2 nd and 6 th items in the 8 th grade Mathematic subtest included gender DIF at the level of B, these items were presented to the experts opinion. 226

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe Alt Testlerinin Madde Yanlılığının İncelenmesi

Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe Alt Testlerinin Madde Yanlılığının İncelenmesi Eğitim ve Bilim 2012, Cilt 37, Sayı 165 Education and Science 2012, Vol. 37, No 165 Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe Alt Testlerinin Yanlılığının İncelenmesi An Investigation of Item Bias in Turkish

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

6. - 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi *

6. - 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi * 6. - 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Fonksiyonlarının İncelenmesi * Adnan KAN ** Önder SÜNBÜL *** Seçil ÖMÜR **** Giriş Özet: Bu çalışmanın amacı, çeşitli

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

IJOESS Year: 8, Vol:8, Issue: 26 MARCH 2017

IJOESS Year: 8, Vol:8, Issue: 26 MARCH 2017 SBS 2011 TÜRKÇE ALT TESTİNDEKİ MADDELERİN DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU AÇISINDAN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ * Emre TOPRAK Dr., Erciyes Üniversitesi, etoprak@erciyes.edu.tr Levent YAKAR Dr., Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

Investigation of Placement Test in terms of Item Biasness

Investigation of Placement Test in terms of Item Biasness Elementary Education Online, 13(3), 934953, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 934953, 2014. [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr Investigation of Placement Test in terms of Item iasness Hülya KELEİOĞLU

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 The Opinions of Sixth Grade Students on Causes of Problems They Experience in Italic Ahmet AKKAYA *, Ömer Tuğrul KARA ** Abstract

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel Haenszel ve Lojistik Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması

Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel Haenszel ve Lojistik Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması Eğitim ve Bilim 2010, Cilt 35, Sayı 156 Education and Science 2010, Vol. 35, No 156 Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel Haenszel ve Lojistik Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması The Comparison

Detaylı

The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection And Placement for High School Scores *

The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection And Placement for High School Scores * Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2005, vol: 38, no: 2, 127-143 The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ (OKÖSYS) FAKTÖR YAPILARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ (OKÖSYS) FAKTÖR YAPILARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ (OKÖSYS) FAKTÖR YAPILARINA İLİŞKİN BİR

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 29 (2011) YENİ ÖSS SİSTEMİNİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTEGRAL KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 29 (2011) YENİ ÖSS SİSTEMİNİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTEGRAL KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ YENİ ÖSS SİSTEMİNİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTEGRAL KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF NEW STUDENT SELECTION EAM ON PROSPECTIVE PRIMARY MATHEMATICS TEACHERS ACHIEVEMENT IN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Volume: 11 Issue: 1 Year: 2014

Volume: 11 Issue: 1 Year: 2014 An analysis of the differential item function through Mantel-Haenszel, SIBTEST and Logistic Regression Methods Volume: 11 Issue: 1 Year: 014 Mantel-Haenszel, SIBTEST ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL

CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL 1 CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL 2 PROJECT OUTLINE 1. Domain Information 2. Dataset: Extraction, Features and possible values 3. Preprocessing: Statistics, missing values,

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı nın Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi. Item Bias Analysis of the University Entrance Examination

Öğrenci Seçme Sınavı nın Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi. Item Bias Analysis of the University Entrance Examination Eğitim ve Bilim 2011, Cilt 36, Sayı 161 Education and Science 2011, Vol. 36, No 161 Öğrenci Seçme Sınavı nın Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi Item Bias Analysis of the University Entrance Examination

Detaylı

Filiz METE, Ahmet ASAR

Filiz METE, Ahmet ASAR 1 Filiz METE, Ahmet ASAR Öz: n l olarak zorunlu v program ve dersleri ile Anahtar kelimeler:. Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs The process

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması: GADM, LR ve MTK-OO *

Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması: GADM, LR ve MTK-OO * DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 623 Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması: GADM, LR ve MTK-OO * Tülin

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: MATERIALS OF SPACE AND AVIATION Course Org. Title: UZAY VE HAVACILIK MALZEMELERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 027 Language of Instruction:

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

EVALUATION OF THE ACQUISITION OF SKILLS DIRECTLY OFFERED IN THE FOURTH GRADE COURSE OF SOCIAL STUDIES

EVALUATION OF THE ACQUISITION OF SKILLS DIRECTLY OFFERED IN THE FOURTH GRADE COURSE OF SOCIAL STUDIES Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2015, 11(2), 766-786 ISSN: 1304-9496 EVALUATION OF THE ACQUISITION OF SKILLS DIRECTLY OFFERED IN THE FOURTH GRADE

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

Bilinçli tüketicilik düzeyi ölçeği çalışması

Bilinçli tüketicilik düzeyi ölçeği çalışması Volume: 7 Issue: 1 Year: 2010 Bilinçli tüketicilik düzeyi ölçeği çalışması Halil Đbrahim Sağlam 1 Özet Araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin bilinçli tüketicilik düzeylerini ölçmek için geçerli

Detaylı

2015/2016 ERASMUS+ APPLICATION RESULTS 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI

2015/2016 ERASMUS+ APPLICATION RESULTS 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Orijinal Makale Başlığı: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı (TEOG) nın matematik temel alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi

Orijinal Makale Başlığı: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı (TEOG) nın matematik temel alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi Orijinal Makale Başlığı: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı (TEOG) nın matematik temel alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi Makalenin İngilizce Başlığı: The investigation of content

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı