8. SINIF GENEL AÇIKLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. SINIF GENEL AÇIKLAMA"

Transkript

1 GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçýk 3 bölümden oluþmaktadýr. 1. bölümde yer alan 25 matematik sorusunun her biri 1,2 puan deðerindedir. 2. bölümde yer alan 15 matematik sorusunun her biri 2,4 puan deðerindedir. 3. bölümde yer alan 10 matematik sorusunun her biri 3,4 puan deðerindedir. Bu kitapçýktaki 50 soruyu cevaplamanýz için verilen toplam süre 120 dakikadýr. 1. bölümde normal, 2. bölümde zor, 3. bölümde ise çok zor sorular bulunmaktadýr. Bu durumu dikkate alarak her bölüm için yaklaþýk olarak 40 dakika ayýrmanýzý tavsiye ederiz. Cevaplamaya istediðiniz bölümden ve sorudan baþlayabilirsiniz. Cevaplarýnýzý iþaretlerken, soru kitapçýðýndaki soru numarasý ile cevap kaðýdýndaki cevap numarasýnýn ayný olmasýna dikkat ediniz. Sorularý cevaplamada, hem doðruluk, hem de hýz önemlidir. Bu nedenle, size zor görünen sorular üzerinde fazla zaman harcamadan baþka sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa, cevaplayamadýðýnýz sorulara yeniden dönebilirsiniz. Bu kitapçýktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doðru cevabý vardýr. Bir soru için birden çok cevap iþaretlenmiþse, o soru yanlýþ cevaplanmýþ sayýlýr. Cevaplarýn cevap kaðýdýna iþaretlenmiþ olmasý gerekir. Yalnýzca soru kitapçýðýna iþaretlenen cevaplar geçerli deðildir. Cevaplarýnýzý koyu, siyah ve yumuþak bir kurþunkalemle iþaretleyiniz. Tükenmezkalem veya dolmakalem kullanmayýnýz. Ýþaretlerinizi cevap yuvarlaðýnýn dýþýna taþýrmayýnýz. Cevap kaðýdýnýzý buruþturmayýnýz, katlamayýnýz ve üzerine gereksiz hiçbir iþaret koymayýnýz. Net sayýnýz hesaplanýrken her bölüm için ayrý ayrý olmak üzere 4 yanlýþ cevabýnýz 1 doðru cevabýnýzý götürecektir. Kitapçýk türünüzü optik forma mutlaka kodlayýnýz. Kodlama yapýlmayan cevap formlarý okunmayacaktýr. BAÞARILAR DÝLERÝZ

2 B Kitapçýðý 1. BÖLÜM: Her bir doðru cevap 1,2 PUAN deðerindedir. 1. a pozitif bir tam sayý olmak üzere -1 x 2 a eþitsizliðini saðlayan 11 tane x tamsayý deðeri varsa a neye eþit olur? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7 3. ò36, 35.2, 35.19, ve 5 2 sayýlarýný küçükten büyüðe doðru sýraladýðýmýzda aþaðýdakilerden hangisi doðru olur? A) 5 2 < < 35.2 < ò36 B) < 35.2 < 5 2 < ò36 C) 5 2 < ò36 < < 35.2 D) ò36 < 5 2 < < 35.2 E) ò36 < 5 2 < 35.2 < Kenan 100 m yi 10 sn de koþmaktadýr. Seda 432 m yi 48 sn de koþmaktadýr. Ýkisi de sabit hýzlarýný koruyarak 1 km olan yarýþa katýlmýþlardýr. Kenan bitiþ çizgisini geçerken Seda onun ne kadar gerisinde kalmýþtýr? A) 100 m B) 110 m C) 95 m D) 90 m E) 91 m 4. Kenarý 8 br. olan ABCD karesinin BC kenarýna teðet bir çember, A ve D noktalarýndan geçmektedir. Bu çemberin yarýçapý A) 4 B) 5 C) 6 D) 4ñ2 E) 5,25 A D B C ÖZEL 3 NİLÜFER NİLÜFER FATÝH FEN KOLEJÝ LİSESİ FEN LİSESİ

3 B Kitapçýðý 5. (5 3 )(7 52 ) çarpýmýnýn açýlýmý yapýldýðýnda, birler basamaðýnda (yani son basamakta) hangi rakam vardýr? A) 5 B) 3 C) 9 D) 7 E) 0 7. A C B D Þekilde A noktasýnda bulunan bir BMW ile B noktasýnda bulunan bir Þahin birbirlerine doðru ters yönde sabit hýzlarla ayný anda harekete baþladýklarýnda 2 saatte C noktasýnda, ayný yönde, ayný anda harekete baþladýklarýnda 8 saatte D noktasýnda buluþuyorlar. AB oraný neye eþit olur? CD A) B) C) D) E) B A 7 C 1 D öðrencilik bir sýnýfta tarih testi yapýlmýþtýr. Bu öðrencilerden 25 tanesinin ulaþtýðý ortalama 75 olurken, diðer 5 öðrencinin ortalamasý 45 olmuþtur. Tarih testindeki sýnýf ortalamasý A) 46 B) 58 C) 63 D) 70 E) 71 Þekilde AB BC ve AD DC, ABCD dörtgeninin alaný A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 28 ÖZEL NİLÜFER FATÝH NİLÜFER FEN KOLEJÝ FEN LİSESİ 4

4 B Kitapçýðý ise x x A) 2 B) 4 C) 1 D) 2 E) x 1 ise x 4 ifadesi neye eþittir? 5 2 x 2x A) 0.4 B) 0.52 C) 5 D) 10 E) (4 )(3 ) 10. ifadesinin deðeri (6 )(2 ) B) 1 B) 2 C) 12 D) 4 E) Bir karenin köþegeni 2 br uzunluðunda ise karenin alaný A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ÖZEL 5 NİLÜFER NİLÜFER FATÝH FEN KOLEJÝ LİSESİ FEN LİSESİ

5 B Kitapçýðý 13. Bir ev hayvanlarý yarýþmasýnda büyük köpeklerin sayýsýnýn küçük köpeklerin sayýsýna oraný 3:17 dir. Bu yarýþmada toplam 80 köpek bulunduðuna göre büyük köpeklerin sayýsý A) 12 B) 68 C) 20 D) 24 E) Nedim tam dokuz test sýnavýna girmiþ (her biri 100 puan) ve bu 9 testin ortalamasý 68 gelmiþtir. En düþük puaný aldýðý test dikkate alýnmazsa Nedim in ulaþabileceði en yüksek ortalama neye eþit olur? A) 76,5 B) 70 C) 60,4 D) 77 E) Ebatlarý 6 ya 4 olan dikdörtgen çiniler üst üste gelmeksizin birleþtirilerek bir kare çini oluþturulmaktadýr. Bu kare çiniyi oluþturmak için kullanýlan dikdörtgen çinilerin sayýsý en az A) 8 B) 24 C) 4 D) 12 E) 6 16.,, 1. þekil 2. þekil 3. þekil Yukarýdaki dizide, her bir þekil, kenar uzunluðu 1 br. olan küçük karelerden oluþmuþtur. Dizideki 5. þeklin çevre uzunluðu kaç br. olur? A) 9 B) 18 C) 20 D) 24 E) 36 ÖZEL NİLÜFER FATÝH NİLÜFER FEN KOLEJÝ FEN LİSESİ 6

6 B Kitapçýðý 17. a, b ve c gerçel sayýlar olmak üzere a b < 0, b c > 0 veriliyor. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle yanlýþtýr? A) b<0 B) a b 2 < 0 C) a c < 0 D) a 2 c > 0 E) a c > Bir miktar parayý Ahmet, Bilal ve Cemil aralarýnda paylaþýr. Ahmet 1 YTL ve kalan paranýn üçte birini alýr. Daha sonra Bilal 6 YTL ve geri kalan paranýn üçte birini alýr. Son olarak Cemil kalan 40 YTL yi alýr. Ahmet ile Bilal in aldýðý paranýn farký neye eþit olur? A) 8 YTL B) 18 YTL C) 20 YTL D) 22 YTL E) 26 YTL 18. Remzi 18 dakikada bir çimin 2 5 ini biçebiliyor. Saat tam 10:00 da iþe baþlar ve sabit hýzla biçme iþini yaparsa tüm iþi ne zaman bitirir? A) 10:08 B) 11:30 C) 10:40 D) 10:25 E) 10: A ve 9B sýnýflarý 30 ar kiþiliktir. Her iki sýnýfýn da birinci Matematik yazýlý ortalamasý 50 dir. 9A sýnýfýndan bir miktar öðrenci 9B sýnýfýna geçince 9A ve 9B sýnýflarýnýn birinci Matematik yazýlý ortalamalarý sýrasýyla 67 ve 37 oluyor. Buna göre kaç öðrenci sýnýf deðiþtirmiþtir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 ÖZEL 7 NİLÜFER NİLÜFER FATÝH FEN KOLEJÝ LİSESİ FEN LİSESİ

7 B Kitapçýðý km/s hýz yerine 110 km/s hýzla araba kullanarak iki köy arasýný 9 dakika daha az bir zamanda alabiliriz. Ýki köy arasýndaki uzaklýk kaç km. dir? A) 210 B) 99 C) 165 D) 9900 E) Dört ardýþýk tamsayýnýn toplamý 5 in bir katýdýr. Bu dört sayý hakkýnda aþaðýdaki önermelerden hangisi daima doðrudur? A) Sayýlarýn toplamý 5 ile sonlanýr. B) En büyük sayý 9 ile sonlanýr. C) En küçük sayý tektir. D) Sayýlarýn hiçbiri 5 in katý deðildir. E) Sayýlardan biri 3 ile sonlanýr. 22. x bir tam sayý olmak üzere 8 x < 5 veriliyor. x 2 nin alabileceði kaç farklý deðer vardýr? A) 3 B) 8 C) 9 D) 64 E) m uzunluðundaki AB ve 30 m uzunluðundaki CD dikey kuleleri 16 m arayla dikilmiþlerdir. A dan C ye ve B den C ye gergin bir þekilde ip çekilir. Çekilen ipin uzunluðu kaç m dir? 18 m 30 m A) 54 B) 64 C) 44 D) 48 E) 59 A B 16 m C D ÖZEL NİLÜFER FATÝH NİLÜFER FEN KOLEJÝ FEN LİSESİ 8

8 B Kitapçýðý adet sayma sayýsýnýn üçerli toplamlarýndan üç tanesi 13, 16, 18 ise sonuncu üçlü toplam en az kaç olur? A) 7 B) 10 C) 14 D) 19 E) hiçbiri 2. BÖLÜM: Her bir doðru cevap 2,4 PUAN deðerindedir. 26. x in kaç tam sayý deðeri için, 2 25 x köklü ifadesi bir tam sayýya eþittir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 3 E) P X Q Y Z S R PQRS kenar uzunluðu 8 olan bir karedir. X noktasý PQ kenarýnýn orta noktasýdýr. Y, Z noktalarý da sýrayla XS ve XR kenarlarýnýn orta noktasýdýr. YZRS yamuðunun alaný A) 24 B) 16 C) 20 D) 28 E) 32 ÖZEL 9 NİLÜFER NİLÜFER FATÝH FEN KOLEJÝ LİSESİ FEN LİSESİ

9 B Kitapçýðý den 2100 e kadar olan sayýlar, 7 sütunda yazýlýyor ve ilk üç sýrasý þekildeki gibi oluþuyor. Sütun m ve Sýra n de 2002 sayýsý bulunuyor. m + n nin deðeri Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 Sütun 5 Sütun 6 Sütun 7 Sýra Sýra Sýra : : : : : : : : Sýra n : : : : : : : 30. Bir düzgün beþgenin tüm açýlarý ve kenarlarý eþittir. Taralý düzgün beþgen þekildeki gibi kare ve üçgenler ile çevrelenir. x açýsýnýn ölçüsü A) 75 B) 108 C) 90 D) 54 E) 72 x A) 290 B) 291 C) 292 D) 293 E) Bir futbol turnuvasýna n takým katýlmýþtýr. Kurallar þu þekildedir: Takýmlar ikiþer ikiþer eþleþmekte ve bir maç yapýp kazanan takým bir üst tura geçmekte, herhangi bir turda tek sayýda takým olmasý durumunda kura sonucu belirlenen takým bir üst tura geçmektedir. Turnuvada toplam 165 maç yapýldýðýna göre n neye eþittir? 31. p, q ve r sayýlarý asal olmak üzere, 1998 = p s q t r u dir. p + q + r toplamýnýn deðeri A) 222 B) 48 C) 42 D) 66 E) 122 A) 83 B) 84 C) 165 D) 166 E) hiçbiri ÖZEL NİLÜFER FATÝH NİLÜFER FEN KOLEJÝ FEN LİSESİ 10

10 B Kitapçýðý 32. Bir üçgenin kenar uzunluklarý 30, 40, 50 dir. Bu üçgenin en kýsa yüksekliðinin uzunluðu A) 20 B) 24 C) 25 D) 30 E) m(m+1) = 2 n denklemini saðlayan (m,n) sýralý tamsayý ikililerinin sayýsý A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 3 ten fazla 33. ABCD karesinin [AC] köþegeni üzerinde AE 1 olacak þekilde bir E noktasý ve EC 2 [AB] kenarý üzerinde m(féeb)=90 olacak AF þekilde F noktasý alýnýyor. neye eþittir? FB 35. A B A) B) C) D) E) hiçbiri Ýki kare þekildeki görüldüðü pozisyondadýr. Küçük karenin kenar uzunluðu 1 ve büyük karenin kenar uzunluðu 7 dir. AB doðru parçasýnýn uzunluðu A) 10 B) ó113 C) 14 D) ò85 E) ò72 ÖZEL 11 NİLÜFER NİLÜFER FATÝH FEN KOLEJÝ LİSESİ FEN LİSESİ

11 B Kitapçýðý 36. Kenarlarý 1 cm olan 42 küp dikdörtgenler prizmasý oluþturacak þekilde yapýþtýrýlýr. Bu prizmanýn tabanýnýn çevresi 18 cm ise yüksekliði kaç cm dir? A) 1 B) 2 C) 7 D) 3 E) Yandaki þekilde 12 nokta bulunmaktadýr. Bu noktalardan dördü birleþtirilerek en çok kaç kare oluþturulabilir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 11 E) Galip evlerinin bahçesinde bir sýrada 12 domates bitkisi yetiþtiriyor. Sýra boyunca yürüdüðünde, sýradaki her bir bitkinin önceki bitkiden bir fazla domatese sahip olduðu dikkatini çekmiþtir. Toplam 186 domates saydýðýna göre, sýradaki son bitkide ne kadar domates vardýr? A) 15 B) 16 C) 20 D) 21 E) 22 A C B Þekilde AC=CB=10m, AC ve CB küçük yarý dairelerin çapýdýr. AB büyük yarý dairenin çapýdýr. A dan B ye seyehat esnasýnda, iki yoldan birini kullanmak mümkündür. Birinci yol A dan B ye büyük yarý dairenin çember yayýný kullanarak gider. Ikinci yol A dan C ye ve sonra C den B ye küçük yarý dairelerin çember yaylarýný kullanarak gider. Bu iki yolun uzunluklarý farký A) 12 B) 6 C) 3 D) 2 E) 0 ÖZEL NİLÜFER FATÝH NİLÜFER FEN KOLEJÝ FEN LİSESİ 12

12 B Kitapçýðý 40. Semih 8 m uzunluðunda bir lamba direðine doðru yürüyor. Lamba direðinden 12 m mesafede olduðunda Semih in gölgesi 4 m uzunluktadýr. Lamba direðinden 8 m mesafede olduðunda Semih in gölgesinin uzunluðu A)1 1 m B) 2 m C) 2 1 m 2 2 D) 2 2 m E) 3 m 3 3. BÖLÜM: Her bir doðru cevap 3,4 PUAN deðerindedir. 41. Ali ile Bekir in sadece bir kiþi alabilen bir bisikletleri vardýr ve 22,5 km uzaklýktaki köylerine gitmek istemektedirler. Bekir bisikletle 8 km/s hýzla, Ali yayan 4 km/s hýzla ayný anda köye doðru yola çýkarlar. Bir müddet sonra Bekir, Ali ile daha önce anlaþtýklarý þekilde bisikleti çeþmenin yanýnda býrakýr ve yola 5km/s hýzla yayan devam eder. Ali bisikleti Bekir in býraktýðý yerden alýr ve yola 10 km/s hýzla bisikletle devam eder. Ýkisi de ayný anda köye ulaþýrlar. Bisiklet çeþmenin yanýnda kaç dakika kalmýþtýr? A) 60 B) 75 C) 84 D) 94 E) Þekildeki TOPRAK kelimesinin harf harf okunuþunun farklý yollarýnýn sayýsý T O O P P P R R A K K A) 6 B) 10 C) 12 D) 16 E) 24 ÖZEL 13 NİLÜFER NİLÜFER FATÝH FEN KOLEJÝ LİSESİ FEN LİSESİ

13 B Kitapçýðý 43. A B 45. A P Q E D C Þekilde, ABCD alaný 25 cm 2 olan bir karedir. PQCD alaný 20 cm 2 olan bir eþkenar dörtgendir. Taralý bölgenin alaný kaç cm 2 dir? A) 12 B) 10 C) 11 D) 12.5 E) 9 F B D C BD Þekilde ABC bir eþkenar üçgen dir. DC 2 Üçgen [AD] boyunca katlanýp ADE üçgeni Alan(AFE) oluþturuluyor. Bu durumda Alan(FDC) neye eþittir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 9 E) Bir deste kart, üzerinde 1 den 100 kadar sayýlar yazýlý 100 karttan oluþmaktadýr. Her bir kartýn iki yüzeyinde de ayný sayýlar yazýlýdýr. Her bir kartýn bir yüzeyi sarý, diðer yüzeyi kýrmýzýdýr. Görkem, bir masanýn üzerine üst yüzü kýrmýzý olacak þekilde tüm kartlarý dizer. Daha sonra, üst yüzündeki sayý 2 ile bölünen kartlarý ters çevirir. Bu iþlemden sonra da, üst yüzündeki sayý 3 ile bölünen kartlarý ters çevirir. Ýþlem bitiminde, üst yüzü kýrmýzý olan ne kadar kart vardýr? A) 83 B) 17 C) 66 D) 50 E) Ahmet Bey i her sabah þoförü saat 8:00 de evinden alýp iþine götürüyor. Bir sabah Ahmet Bey hanýmýyla tartýþmanýn verdiði moral bozukluðuyla evinden saat 7:30 da çýkarak makam arabasýnýn geleceði yöne doðru yürümeye baþlar. Þoför Ahmet Bey i yolda görür ve alýp iþine götürür. Ahmet Bey iþe her zamankinden 10 dakika erken varýr. Buna göre Ahmet Bey in hýzýnýn arabanýn hýzýna oraný A) B) C) D) E) ÖZEL NİLÜFER FATÝH NİLÜFER FEN KOLEJÝ FEN LİSESİ 14

14 B Kitapçýðý ve 318, rakamlarýnýn çarpýmý 24 olan iki tam sayýdýr. Rakamlarýnýn çarpýmý 24 olan ne kadar 3 basamaklý pozitif tam sayý vardýr? A) 4 B) 18 C) 24 D) 12 E) Karanlýk bir odada sol tarafta bulunan sandýkta 5 beyaz 9 siyah sol eldiven ve sað tarafta bulunan sandýkta 2 beyaz, 8 siyah ve 4 kýrmýzý sað eldiven bulunmaktadýr. Odaya giren bir kiþi sandýklarýn yerlerini ve içlerindeki eldiven sayýlarýný bilmektedir. Elinde ayný renkten bir çift bulunmasýný garantilemek için her iki sandýktan toplam olarak en az kaç tane eldiven almalýdýr? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) hiçbiri 48. p ve q sýfýrla sonlanmayan iki doðal sayýdýr. Herhangi p ve q sayýlarýnýn çarpýmý 10 un kuvveti þeklindedir (yani 10, 100, 1000, 10000, ). p > q ise p q nun son basamaðý aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) x sayýsý rakamlarý ABC olan üç basamaklý bir sayý ve y sayýsý rakamlarý CBA olan üç basamaklý bir sayýdýr. A ve C rakamlarý 0 deðildir. x y = 495 ise x in alabileceði ne kadar deðer vardýr? A) 50 B) 40 C) 24 D) 36 E) 32 ÖZEL 15 NİLÜFER NİLÜFER FATÝH FEN KOLEJÝ LİSESİ FEN LİSESİ