T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARETTE KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ayşe AKDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Sonay Zeki AYDIN ISPARTA

2

3

4 (AKDEMİR, Ayşe, Elektronik Ticarette Kişisel Özelliklerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2017) ÖZET Elektronik ticaretin son yıllarda tüm dünyada önemi giderek artmaktadır. Geleneksel alışverişe göre elektronik ortamda alışveriş yapmak daha popüler hale gelmiştir. İnternetin yaygın kullanımı ile dünyanın her yerindeki ürünlere ulaşabilme, zamandan tasarruf edebilme, ürünleri kıyaslayabilme, bilgi edinme gibi nedenlerle elektronik ortamda alışveriş gitgide artmaktadır. Bu çalışmada elektronik ortamda alışverişte öğrencilerin kişisel özelliklerinin satın alma davranışına etkisinin olup olmadığını araştırılmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesinde okuyan 382 öğrenciye anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda elektronik ticarette satın alma davranışına kişisel özelliklerden daha çok yaş aralığının etki ettiği ve ikinci olarak da eğitim durumunun etkilediği gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Alışveriş, Elektronik Ticaret, Kişisel Özellikler, Satın Alma Davranışı. i

5 (AKDEMİR, Ayşe, A Resarch on Affetcts of The Private Characteristics on Purchasing Behaviour in Electronic Trade, Msc Thesis, Isparta, 2017) ABSTRACT Recently, electronic commerce has become increasingly prevalent all over the world. According to traditional shopping, electronic commerce has become more popular. With the widespread use of the Internet, because of some reasons such as accessing the World wide products, saving time, the ability to compare products, and getting information, shopping is becoming more and more popular in the electronic environment. In this study, it was investigated whether the personal characteristics of university students in shopping in electronic environment had an effect on purchasing behavior. 382 students surveyed at Süleyman Demirel University in the study. As a result of the analyzes, it was observed that the purchasing behavior in electronic commerce was influenced by the age interval more than personal characteristics and secondly the education. Keywords: Shopping, electronic commerce, personel characteristics, buying behaviour ii

6 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ii İÇİNDEKİLER... iii KISALTMALAR... vi TABLOLAR DİZİNİ... vii ŞEKİLLER DİZİSİ... viii ÖNSÖZ... ix GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK TİCARET 1.1. Elektronik Ticaret Elektronik Ticaretin Altyapısı: İnternet İnternet Kavramı İnternetin Tarihçesi Türkiye de İnternet Kullanımı Elektronik Ticaretin Tanımı Elektronik Ticaret İle İlgili Kavramlar E-Ticaret E-Pazaryeri E-Pazarlama E-Uluslararası Pazarlama Elektronik Ticaretin Tarihçesi Elektronik Ticaretin Avantajları Elektronik Ticaretin Dezavantajları E-iş Tanımı E-iş ve E-ticaret Arasındaki Farklar Elektronik Ticaretin Araçları Telefon Faks Televizyon Elektronik Ödeme ve Para Transfer Sistemleri Elektronik Veri Alışverişi İnternet Elektronik Pazarlama Elektronik Pazarlamanın Tanımı Elektronik Pazarlamanın Ortaya Çıkış Nedenleri Elektronik Pazarlamanın Özellikleri Bilgi Sunma Karşılıklı Etkileşim Etkili İletişim Elektronik Pazarlamanın Gelişimi iii

7 İKİNCİ BÖLÜM SATIN ALMA DAVRANIŞLARI 2.1. Tüketici Davranışı Tüketim, Tüketici ve Müşteri Kavramları Tüketici Davranışı Kavramı Tüketici Davranışının Özellikleri Tüketici Satın Alma Karar Süreci Tüketici Satın Alma Karar Sürecinin Aşamaları İhtiyacın Duyulması Bilgi Toplanması Alternatiflerin Değerlendirilmesi Satın Alma Kararı Satın Alma Sonrası Davranış Satın Alma Davranış Şekilleri Karmaşık Satın Alma Davranışı Uyumsuzluğu Azaltıcı Yönde Satın Alma Davranışı Alışılmış Satın Alma Davranışı Çeşitlilik Gösteren Satın Alma Davranışı Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler Psikolojik Faktörler Algılama Öğrenme Güdülenme İnanç ve Tutumlar Kültürel Faktörler Kültür Alt Kültür Sosyal Sınıf Sosyal Faktörler Referans (Danışma) Grupları Aile Rol ve Statüler Kişisel Faktörler Yaş Ekonomik Durum Yaşam Biçimi ve Meslek Kişilik Eğitim Düzeyi Cinsiyet DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi Problem Cümlesi Evren ve Örneklem Araştırmanın Kısıtları iv

8 3.5. Veri Toplama Yöntemi Analiz Yöntemi Araştırmada Elde Edilen Veriler Ve Bulgular Araştırmaya Katılan Öğrenciler İle İlgili Tanımlayıcı Bilgiler Katılımcılar İle İlgili Genel Bulgular Elektronik Ticaret İle İlgili Bulgular Ölçeğe İlişkin Faktör Analizi Sonuçları Geçerlik Analizleri İle İlgili Bulgular Elektronik Ticarette Kişisel Özelliklerin Satın Alma Davranışlarına Etkisine İlişkin Boyut Ortalamalarının Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması Süreç Kolaylığı Boyutunun Demografik Faktörlere Göre Karşılaştırılması Memnuniyet Boyutunun Demografik Faktörlere Göre Karşılaştırılması Kaygı Boyutunun Demografik Faktörlere Göre Karşılaştırılması Çekicilik Boyutunun Demografik Faktörlere Göre Karşılaştırılması Finansal Risk Faktörünün Demografik Faktörlere Göre Karşılaştırılması TARTIŞMA VE SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ v

9 KISALTMALAR A.B.D : Amerika Birleşik Devletleri ATM : Eşzamansız Aktarım Modu (Asynchronous Transfer Mode) ATM : Otomatik Para Çekme Makinesi ARPANET : Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı (Advanced Research Projects Agency Network) ARPA : Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Birimi (Advanced Research Projects Agency) B2B : Şirketler Arası Pazarlama (Business to Business) B2C : İşletmeden Tüketiciye (Business to Customer) C2C : Tüketiciden Tüketciye (Business to Consumer) C2B : Tüketiciden İşletmeye (Consumer to Business) CD : Compact Disk Çev. : Çeviri C. : Cilt DARPA : İleri Savunma Araştırma Projesi (Defense Advenced Research Project Agency) DVD : Digital Versatile Disc EDI : Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange) EFT : Elektronik Fon Transferi F : Varyans analizi (Anova) testi GSM : Mobil İletişim İçin Küresel Sistem İBBS : İstatistiki Bölge Sınıflandırılması KMO : Kasier-Meyer-Olkin MIT : Massachusetts Institute of Technology n : Örneklem Sayısı ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi OECD : Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Devolopment) p : Anlamlılık POS : Point Of Sale RFS : Radio Frequency Systems s. : Sayfa S : Standart Sapma S. : Sayı SPSS : Statistical Package For Social Science For Windows t : Bağımsız İki Örnek T Testi TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu TV : Televizyon vb. : ve benzeri vd. : ve diğerleri WTO : Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization) www : World Wide Web X : Aritmetik Ortalama vi

10 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. E-ticaret ile Geleneksel Ticaretin Karşılaştırılması... 9 Tablo 2. Elektronik Ticaret Uygulama Alanları Tablo 3. E-Ticaret Değer Zinciri Tablo 4. Sosyal Sınıf Dağılımı Tablo Yılı İnternet Kullanımının Eğitime Göre Dağılımı Tablo 6. Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri Tablo 7. Ankete Katılan Öğrencilerin Yaşadığı Yer Dağılımı Tablo 8. Ankete Katılan Öğrencilerin Gelir Kaynakları Tablo 9. Ankete Katılan Öğrencilerin İnterneti Kullanma Amaçları Tablo 10. Ankete Katılan Öğrencilerin İnternete Girdiği Yerler Tablo 11. Ankete Katılan Öğrencilerin Aldığı Ürünler Tablo 12. Elektronik Ticarette Kişisel Özelliklerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisine İlişkin İfadelere Verilen Cevapların Aritmetik Ortalama Değerleri Tablo 13. KMO ve Barlett Test Sonuçları Tablo 14. Faktörlere Göre Maddelerin Dağılımı Tablo 15. Boyutların Aldığı Değerler Tablo 16. Süreç Kolaylığı Boyutuna Göre Karşılaştırma Sonuçları Tablo 17. Memnuniyet Boyutuna Göre Karşılaştırılma Sonuçları Tablo 18. Kaygı Boyutuna Göre Karşılaştırılma Sonuçları Tablo 19. Çekicilik Boyutuna Göre Karşılaştırılma Sonuçları Tablo 20. Finansal Risk Boyutuna Göre Karşılaştırılma Sonuçları vii

11 ŞEKİLLER DİZİSİ Şekil 1. Online ve Geleneksel Pazarlarda Tüketici Satın Alma Karar Süreci ve Her Aşamada Pazarlama Konuları Şekil 2. Satın Alma Sonrası Tüketici Davranışı Şekil 3. Tüketici Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler Şekil 4. Algılama Süreci Şekil 5. Maslow un İhtiyaçlar Hiyerarşisi viii

12 ÖNSÖZ Elektronik ticaret konusunu ele aldığım bu çalışma bireysel emeğin yanında desteğini esirgemeyen birçok kişinin katkısıyla ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın en başından sonuna kadar desteğini esirgemeyen, beni hep daha nitelikli üretime yönlendiren, kendisini örnek aldığım değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Sonay Zeki AYDIN a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çalışmanın çeşitli aşamalarında bana yol gösteren, yardımını hiç esirgemeyen, analiz bölümünde sıkılmadan yorulmadan bana yardım eden ve çalışmanın hemen hemen her bölümünde desteğini hiç eksik etmeyen Arş. Gör. Seyhan ÖZDEMİR e ve bu çalışmanın analiz kısmında yardımcı olup çalışmaya yol gösteren Yrd. Doç. Dr. Tahsin AKÇAKANAT a sonsuz şükranlarımı sunarım. Hayatım boyunca olduğu gibi eğitim hayatımda da maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayıp her türlü fedakarlığı yapan başta babam ve annem olmak üzere aileme, bana her zaman desteği ile yanımda olduğunu hissettiren başta kuzenim Amine ÖZTÜRK olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayşe AKDEMİR Isparta, 2017 ix

13 GİRİŞ Gelişen teknoloji birçok değişikliği beraberinde getirmekte ve her an farklı bir teknolojiyi karşımıza çıkarmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi bireylerin interneti daha fazla kullanmasına sebep olmaktadır. Böylelikle işletmeler de bu fırsatı değerlendirerek elektronik ticaret sitelerini kurmakta ve ürünlerini elektronik ortamdan müşterilerin hizmetine sunmaktadır. Dolayısıyla internette daha fazla zaman geçiren tüketiciler almak istedikleri ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlamış ve ürünleri kıyaslama olanağı bulmuşlardır. Demirel (2010) e göre, tüketiciler kariyerlerine verdikleri önemin artması ile günlük yaşantısının büyük bir kısmını çalışarak geçirdiği ve kent yaşantısının yarattığı stres ortamında yorulan kişiler, arta kalan zamanlarını aile ve arkadaşlarıyla birlikte geçirmek istediği ve bu yüzden alışverişe daha az zaman ayırdığı ve dolayısıyla internet ortamında alışverişi tercih etmektedirler. 1 Ayrıca elektronik ticaret tüketicilere, zaman tasarrufu, fiyat indirimi, satış promosyonları, ürünlere istedikleri yer ve zamanda coğrafi sınırlandırmalara maruz kalmadan ulaşabilme, ödeme kolaylığı, satış sonrası hizmet gibi avantajlar sağlamaktadır. Bunun sonucunda tüketiciler, ürünleri geleneksel pazarlardan almak yerine internet üzerinden almayı tercih etmeye başlamışlardır. İnterneti sık kullanan bireyler internete daha fazla güvenmeye başlamışlar ve beraberinde risk almaya başlayıp internet üzerinden alışverişi yaygın olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın temel amacı elektronik ticarette kişisel özelliklerin satın alma davranışlarına etkisinin olup olmadığını incelemektir. Bu amaç dahilinde Süleyman Demirel Üniversitesi nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin düşüncelerine başvurulmuştur. Öğrencilerin eğitim durumları, üniversite okurken yaşadığı yer, gelir kaynaklarının neler olduğu, aylık harcama aralıklarını, interneti hangi amaçla kullandıkları ve internete girdiği yerleri, internet 1 Hüsne Demirel, Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Alışveriş Hakkındaki Görüşleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010, 12(3), s

14 üzerinden alışveriş yapıp yapmadıklarını, eğer alışveriş yaptılar ise ne kadarlık ürün aldıkları ve hangi ürünü veya hizmeti aldığı konularıyla ilgili sorular sorulmuştur. Çalışmada elektronik ticaret ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır ama uygulama aşaması Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin cevapları ile sınırlı kalmaktadır. Bu kapsamda, veri toplama aracı olarak; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde olan 382 öğrenciye uygulanmıştır. Elektronik ticaret ile ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu kapsamda internet ortamında reklam ve tüketici davranışları, Üniversite öğrencilerinin elektronik alışveriş hakkındaki görüşleri, internet pazarlama faaliyetlerinde tüketici satın alma karar süreci, sanal alışverişte tüketici davranışını etkileyen faktörler, tüketicinin demografik özelliklerinin online alışveriş davranışları üzerine etkileri, internet tüketicisinin satın alma davranışlarının incelenmesi üzerine bir araştırma gibi konularda çalışmalar yapılmıştır. Buna karşın elektronik ticarette kişisel özelliklerin satın alma davranışlarına etkisine ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışma, internet ile kişinin yaşamının kolaylaşmasını ve hangi unsurların bireyin internet ortamında alışveriş yapmasını etkilediğini ele almaktadır. Elde edilen veriler, alışverişin internet ortamına kayması ve kişinin satın alma eyleminde etkili olan faktörlerin neler olduğu konusu ile ilgili olması ve pazarlamacıların da bu etki eden faktörleri yakından incelemesi açısından önemlidir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, elektronik ticaret, elektronik ticaretin tanımı, kavramları, tarihçesi, avantajları ve dezavantajları, elektronik pazarlama ile ilgili konular ele alınmıştır. İkinci bölümde, kişisel özelliklerin neler olduğu, tüketici satın alma davranışını etkileyen faktörler hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, satın alma davranışı, tüketici satın alma karar süreci ve aşamaları, satın alma davranış şekilleri hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü ve son bölümünde ise; üniversite öğrencilerine uygulanan anket yöntemi ile elde edilen veriler analiz edilerek elektronik ticarette kişisel özelliklerin satın alma davranışlarına etkisine dair bulgulara yer verilmiştir. Bulgulardan sonra konu tartışılarak öneriler ortaya konulmuştur. 2

15 1. BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK TİCARET 1.1. Elektronik Ticaret Modern çağda iletişim ve bilgi teknolojileri, şirketlerin organizasyon yapılarını ve iş süreçlerini değiştirmiş ve bunlarda şirketleri yaşanan rekabet ortamında avantaj sağlayacak yönde etkilemiştir. Bu etkilerle birlikte dünyada yeni bir ekonomik düzenin yaygınlaştığı görülmektedir. Buna bağlı olarak ise, ticarette ve bilgiye ulaşmada sorun olan coğrafi şartlar ortadan kalkmış, satıcı ile alıcının buluştuğu pazarların boyutları farklılaşmış ve satıcılarda tüm dünyayı müşteri kabul ederek ticari faaliyetlerini web tabanlı sistemlere kaydırmışlardır Elektronik Ticaretin Altyapısı: İnternet İnternet Kavramı Günümüzde bilgi teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeler, ekonomik ve sosyal hayatta büyük bir gelişim göstermiştir. Bu devrim niteliğindeki gelişmeler ve bilgi toplumuna geçişin en önemli unsurlarından birisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilerlemeler gösteren küresel bir bilgisayar ağı olan internettir. 3 İnternet, milyonlarca bilgisayarı, yüzlerce ağı ve yüz milyonlarca kullanıcıyı içeren, ağların ağı da dediğimiz bilgisayar ağı, ayrıca bir iletişim, dayanışma, bilgi ve tecrübe paylaşılan ortam, dinamik ve devasa bir kütüphane olmakla birlikte çalışma, eğlence ve ticaret merkezi olarak tanımlanabilmektedir. 4 İnternet, birçok alanda kullanılarak ve ihtiyaç duyulan bilgiye bireyler tarafından istenildiği zamanda ulaşılmasını sağlayan bir teknolojidir denilebilir. Bu sebeplerden dolayı işletmeler, 2 Ahmet Umut Çarboğa, Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinde Elektronik Pazarlama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2008, s.4 3 Salih Yeşilyurt, Elektronik Pazarlama: Bursa İlindeki Kobi ler Üzerine Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), 2010, s. 4 4 Nuray Korkmaz, Sorularla İnternet ve E-Ticaret Rehberi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2002, s.11 3

16 örgütler, topluluklar ve kişiler için tüm dünyada internet vazgeçilmez bir unsur olmuştur. İnternet ile tüm dünyada coğrafi sınırlar ortadan kalkmış alıcı ve satıcının buluşma noktası olan pazarlar farklı bir boyut kazanmıştır. Bu durum beraberinde tüketici açısından güven, kalite, zamandan tasarruf, hızlı erişim, bilgi kaynağına kolay ulaşma ve rahatlık getirdiği görülmektedir. 5 Bilgisayarlar artık bilgi aktarımı için kullanılmaktadır. Elektronik ortamda bilgi aktarımı için, yerel bilgisayar bağlantılarını uzak mesafelere yayan geniş ağlar kurulmaktadır. Bu ağlar ise bilgilerin değişiminde ve alışverişte kullanılmaktadır. Elektronik bilgi aktarımı için bilgisayar, modem ve iletişim hattı gerekmektedir. 6 İnternet, iletişimin ve pazarlamanın tarafları olan alıcı ve satıcı arasındaki bilgi alışverişinin karşılıklı olarak gerçekleştirildiği bir ortamdır. İnternet ortamında kullanıcılara sağlanan hizmet, arama motorları, haber siteleri, forumlar, gazete ve dergilerin internet siteleri, sağlık, eğitim ve oyun siteleri birçok bilgisayar programları, makale ve müzik parçaları gibi ürünlerin indirildikleri siteler çoğunlukla elle tutulamayan soyut değerler olup internet kullanıcılarına bu gibi hizmetlerin sunulduğu online ortamları oluşturmaktadır. Günümüzde elektronik ticaretin en önemli unsuru internettir. İnternetin en temel amacı iletişim olduğu için, ağı oluşturan bilgisayarlar arasında ortak bir dil kullanılmaktadır. Kişiler, internet sayesinde birbirleriyle iletişim içinde olmakta ve bilgi alışverişi de dahil bir çok işlem yapabilmektedir. İnternet var olan ticaret alanlarının sanal ortama kaymasını sağlayarak yeni ticaret alanları açmaktadır. 7 Böylelikle internet sayesinde kolay erişim sağlanabilmektedir İnternetin Tarihçesi Çoğu keşif ve icatlarda olduğu gibi internet de bir kriz anında ortaya çıkmıştır yılından sonra ABD nin Rusya, Küba ve Vietnam ile yaşadığı soğuk- 5 Ruziye Cop-Deniz Oyan, Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010, C:3, S:1, s İge Pırnar, Doğrudan Pazarlama, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s Büşra Ayata, İnternet Üzerinden Elektronik Pazarlama ve Mobilya Sektöründeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), 2010, s

17 sıcak savaşlardan ve nükleer tehditler nedeniyle federal bütçenin çok büyük bir bölümü araştırma laboratuvarlarına kaydırılmıştır. 8 İnternet, 1960 lı yılların başında askeri ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanında, bilgisayarlarla birlikte bilgi paylaşımında büyük potansiyel değer olduğunu gören bazı vizyon sahibi kişilerin düşüncesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. MIT (Massachusetts Institute of Techonology) den Leonard Kleinrock internet bağlantısının temelini düzenlemek için paket anahtarlar teorisini geliştirmiştir. MIT den Lawrence Roberts 1965 yılında çevirmeli telefon hatları üzerinden California daki bir bilgisayar ile Massachusetts deki bir bilgisayar arasında bağlantı kurmuştur. Bu deneme ile, geniş alanda şebekeleşmenin uygulanabilir olduğu gösterilmiştir. Bunun sonucunda, Kleinrock un paket anahtar teorisi doğrulanmıştır. 9 Daha sonra 1969 yılında Santa Barbara ve Utah taki dört bilgisayarı birbirine bağlayan ARPANET projesi uygulamaya konulmuş ve 1971 yılında bu proje le 23 bilgisayar birbirine bağlanmıştır. 10 Proje herhangi bir bilgisayarın devre dışı kalması ile ağa bağlı diğer bilgisayarlar etkilenmemesi ve iletişimin sürekli olması amacını taşımaktadır. Ağı düzenleyen ve ya denetleyen bir merkez olmaması sebebiyle kesintisiz bir iletişim mümkün olmaktadır. Günümüzdeki internetin temelini oluşturan bu proje ile ağ üzerinden iletişim giderek artmış ve çok sayıda kullanıcıların faydalandığı elektronik mektup, tartışma listeleri, forumlar, dosya transfer hizmetleri gibi yeni kullanım alanları ortaya çıkmıştır. İnternetin gelişmesindeki son aşama ise www in (World Wide Web) geliştirilmesi olmuştur. www, internet kullanımı ve kullanıcı sayısının artmasında sağladığı kolaylıkla önemli bir işlevi yerine getirmiştir. 11 Günümüzde internetin kullanıldığı alanlar farklılaşmıştır. İletişimden, satış yapmaya ve satın almaya, bilgi edinmeden eğlenceye kadar daha birçok görev 8 Selçuk Burak Haşıoğlu, Enformasyon Toplumunda Elektronik Ticaret ve Stratejileri,, Erdiz Masaüstü Yayıncılık, İstanbul, 1999, s.44 9 Ramazan Aksoy, İnternet Ortamında Pazarlama, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s Ayata, a.g.t, s.5 11 Hakan Kibar Bacıoğlu, Bankacılıkta Elektronik Pazarlama Yöntemleri, Uygulamaları ve Etkinliği, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2009, s

18 üstlenen internetin işlevlerini 3 ana grupta ele alınabilir. 12 Bilgi sağlaması ve paylaşımı: İnternet ile birlikte kişi veya kurumların her türlü bilgiye anında ulaşabilmesi ve istedikleri kişilere bu bilgileri gönderebilmesidir. Kullanıcı bu bilgiyi gönderirken ise, düşük maliyetle, karşılıklı, hızlı, görüntülü, sesli veya yazılı iletişim kurabilmektedir. Bu gibi kolaylıklar ile internet bireylere çok sayıda bilgiyi sağlayabilme özelliğine sahiptir. Eğlence ve oyun: Bireysel kullanıcılar için eğlence amacı ön planda olduğu için internetin popüler olmasında etkilidir. E-ticaret: İnternetin temel işlevi şüphesiz ki e-ticarettir. İnternetin yaygınlaşması ticaretin internet ortamına kaydırılmasına neden olmuştur. E-ticaret, elektronik aygıtlar aracılığı ile yapılan ticaret olarak tanımlanabilir. Yani internet, digital TV, mobil sistemler ya da online erişim gibi, herhangi bir bilgi veya iletişim teknolojisi aracılığı ile gerçekleştirilen satış işlemleridir Türkiye de İnternet Kullanımı İnternet teknolojisi Türkiye ye ilk kez, 1987 yılında Ege üniversitesinin öncülüğünde kurulan, Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı ile meydana gelmiştir. Türkiye ilk defa İnternetle, 12 Nisan 1993 yılında ODTÜ den Ankara- Washington arasında kiralık hat kurularak yurtdışıyla sağlanan bağlantı sayesinde tanışmıştır. 13 Bu hat 64kbit/san. hızında ve çok uzun bir süre, tüm ülkenin tek çıkışı olmuştur. Daha sonra internet üniversite yetkililerin çabaları sayesinde tüm Türkiye ye yayılmaya çalışılmıştır. Türkiye de ODTÜ bağlantısından sonra, yılları arasında, üniversitelerin birçoğu X.25/leased line vb. şeklindeki bağlantılarla ODTÜ ye bağlanmışlardır. Ülkemizin internet ile tanışması çok geçmemiş olmasına karşın, internet kullanımı için gerekli olan teknoloji altyapının hızlı gelişme göstermesi ile internet kullanımı her alanda da büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır. Özellikle Coşkun Dolanbay, Yeni Ekonomide Başarının Anahtarı E-Ticaret Strateji ve Yöntemleri, Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş, Ankara, 2000, s Akın Akbulut, Bilişim Ekonomisi ve E-Ticaret, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Yapım Tanıtım Yayıncılık, Mayıs, 2007, s.4 6

19 yılından itibaren internet kullanıcılarının artmasıyla Türkiye deki şirketlerin de internet ortamına girmesini zorunlu kılmıştır. 14 Ağustos 2013 itibariyle, Türkiye de yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı %48,9 olarak gerçekleşmiştir yaş grubundaki erkeklerde internet kullanım oranı %59,3 iken kadınlarda %38,7 dir. İnternet kullanımı kentlerde %58, kırsal mekanlarda %28,6 olarak ölçülmüştür. Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) na göre internet kullanımının en yüksek olduğu bölge %61,4 ile İstanbul bölgesidir. İstanbul bölgesini %58,5 ile Batı Anadolu Bölgesi takip etmektedir yılının ilk üç ayında internet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %24,1 olarak gerçekleşmiştir yılında Türkiye de internetten alışveriş yapanların sayısı 4 milyon iken 2012 yılında bu rakam tam iki katına ulaşmıştır. 15 Bilgisayar ve internet kullanım oranları 2015 yılı Nisan ayında yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %54,8 ve %55,9 olmuştur. Bu oran erkeklerde %64 ve %65,8 iken kadınlarda ise %45,6 ve %6,1 dir. Bilgisayar ve internet kullanım oranları, 2014 yılında %53,5 ve %53,8 di. İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden bireysel ihtiyaçları amacıyla mal veya hizmet sipariş verme ya da satın alma oranı %33,1 olmuştur. Önceki yıl internet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %30,8 di. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin 2014 yılı Nisan ile 2015 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık periyotta %57,4 ü giyim ve spor malzemesi, %27 si seyahat bileti, araç kiralama vb. %25,5 i ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya, vb), %22,4 ü elektronik araçlar (Cep Telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.) %18,4 ü kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) aldı Elektronik Ticaretin Tanımı Kişisel bilgisayarların ve internet kullanımın yaygınlaşması, internetin bir ticaret aracı olarak kullanılmasına imkan sağlamaktadır. İnternet sayesinde ürün, 14 Aysun Küçükyılmazlar, Elektronik Ticaret Rehberi, Rema Matbaacılık, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Şubat, 2006, s Mehmet Özçelik, Türkiye de İnternet Kullanımı ve E-Ticaret İstatistikleri, Konya Ticaret Odası Etüd-Araştırma Servisi, 2014, s Ayhan Doğan, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, ( ) 7

20 hizmet ve bilgi dağılımı anında yapılabilmektedir. Fakat e-ticaretin kapsamı internet üzerinden yapılan alışverişle sınırlı kalmamaktadır. Genel olarak e-ticaret; bilgisayar ağları aracılığı ile üretilen malların reklamının yapılması, satılması, satıştan sonra teknik destek verilmesi ve ödemelerin yapılması faaliyetleri olarak tanımlamaktadır. 17 E-ticaretin, ticari ve ticari olmayan yaşamın temellerini dönüştürücü bir biçimde sarstığı ifade edilmekte olup, tanımı konusunda bir fikir birliğine varılmamıştır. Bu nedenle e ticaret kavramı çeşitli kaynaklarda çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlamaların bir kısmında Elektronik Fon Transferi (EFT), Elektronik Veri Değişimi (EDI) ve tüm kredi kartı işlemlerini içerecek şekilde bütün finansal ve ticari işlemler tanıma dahil edilmektedir, diğerlerinde ise, e-ticaretteki işlem ve ödemenin internet gibi açık bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilen, tüketiciye yönelik perakende satışlarla sınırlandırılmaktadır. 18 Çok çeşitli tanımlarla ifade edilen e-ticaret kavramı aslında yalnız internet üzerinden yapılan ticari faaliyetlerle sınırlı değildir. A.B.D merkezli Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon Yönetimi nde elektronik ticaret, her türlü ticari aktiviteler için elektronik teknolojinin istenilen şekilde kullanılabilmesi şeklinde daha kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır. 19 Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO) ise elektronik ticareti, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması şeklinde tanımlamaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) elektronik ticareti, kuruluşların ve bireylerin katıldığı ticari etkinliklere ait sayısal her türlü işlemin bilgisayar ağları üzerinden 17 Hasan Alp Özel, E-Ticaret ve Türkiye nin Bilgi Toplumundaki Yeri, Akademik Bakış Dergisi, 2013, Sı:38, Eylül-Ekim, Kırgızistan, s.2 18 Cemalettin Kalaycı, Elektronik Ticaret ve KOBİ lere Etkileri, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2001, C:1 S:1, s Didar Büyük İşler, Rekabetçi Avantaj Yaratma Çerçevesinde KOBİ lerde E-Ticaret ve E- Ticaretin Stratejik Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008, C.13, S.3, s

21 yapılması şeklinde tanımlamaktadır. 20 Elektronik ticaret, elektronik ortamda ağlar üzerinden yapılan taşınır veya taşınmaz ürün veya hizmet ticareti, bilgi servisleri, danışmanlık, finans, hukuk, sağlık, eğitim, ulaştırma gibi hizmetlerin ticareti, yazılı metin, ses, video görüntülerinin işlenmesi ve iletilmesi, ürün tasarımı, üretim, doğrudan tüketiciye pazarlama, üretim ve sevkiyat izleme, tanıtım, reklam ve bilgilendirme, sipariş verme, sözleşme yapma, banka işlemleri ve fon transferi, gümrükleme, ortak tasarım geliştirme ve mühendislik, elektronik para çıkarma, elektroink hisse alışverişi ve borsa, açık arttırma, sayısal imza, e-noterlik, vergilendirme ve vergi toplama gibi işlemlerin tamanını kapsamaktadır. 21 Bu tanımlar doğrultusunda, elektronik ticaret; nihai tüketicilere ürün ve hizmetlerin satışının veya işletmeler arası ürün ve hizmet alım satımının veya bilgi alışverişinin bilgisayar ortamında ticari işlemler vasıtasıyla yapılması demektir. 22 Aşağıdaki tabloda geleneksel ticaret ile elektronik ticaret arasındaki farklılıklar karşılaştırılmıştır. Tablo 1. E-ticaret ile Geleneksel Ticaretin Karşılaştırılması İŞLEMLER GELENEKSEL TİCARET ELEKTRONİK TİCARET ADRES İşletmenin yerleşik adresi gibi MÜŞTERİ Müşteri sayısı: Her ay binlerce kişi, Müşteri Konumu: İşletmenin bulunduğu yere yakın ve yurtdışı MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME ZAMAN Mağazada ve telefonda konuşarak, ürünleri göstererek Her müşteri için ayrı zaman, müşterilere ayrılan süre yüksek ve çalışma saatleri: genelde Müşteri sayısı: Her ay yüz binlerce kişi, Müşteri Konumu: Tüm Türkiye Ürünle ilgili sınırsız, görmeden, tüm ürün alternatiflerine hızlı ulaşım, e mail ve yazılı-görsel bilgilendirme Yüz binlerce müşteriye kolay ulaşım, müşteriye ayrılan süre düşük, çalışma saatleri: 7/24 ve potansiyel müşteri odaklı İLETİŞİM Telefon ve faks ile , online form, sipariş kutusu, telefon ve faks KAZANÇ Sınırlı müşteri, sınırlı kazanç Sınırsız müşteri, sınırsız kazanç MALİYET İşyeri kirası, mağaza donanımları, sarf malzemeler, telefon-faks ve eleman giderleri Sanal mağaza ve sadece fotoğraf makinesi ürünlerinin görüntüsü için 20 Ralf Parlakkaya, Elektronik Ticaret e Muhasebe Uygulamalarına Etkileri, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2005, Sayı:2 Cilt:5, s Korkmaz, 2002, s Ferit Ölçer, Adnan Özyılmaz, Elektronik Ticaret ve Sanal Organizasyonlarda Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007, C.12, S.2. s.69. 9

22 Kaynak: Funda Pense, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde, E-ticaretin Rekabet Şartlarına Etkilerinin Araştırılması, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), 2008, s.7 Pense nin yaptığı bu çalışma sonucunda geleneksel ticaretin her ay binlerce müşterisi olduğunu ama elektronik ticarette her ay yüzbinlerce müşteri konumunda kişi olduğunu göstermiştir. Elektronik ticaret geleneksel ticarete göre zaman öğesini kaldırmış ve 7/24 çalışma saatleri ile sınırsız müşteriye hitap eden bir görüntü sergilemiştir. Bu yüzden elektronik ticaret günden güne daha çok önem kazanmaya devam etmektedir Elektronik Ticaret İle İlgili Kavramlar Elektronik ticaret ile ilgili kavramlar vardır. Bunlar; e-ticaret, e-pazaryeri, e- pazarlama, e-uluslararası pazarlamadır E-Ticaret Elektronik ticaret (e-ticaret), internet ve diğer bilgisayar ağları gibi elektronik sistemler üzerinden mal ve hizmetlerin alım satımı olarak tanımlanabilir. İnternetin giderek artan kullanımı ve teknik altyapıdaki hızlı gelişmeler ile şirketlere sağlanan avantajlar ve de tüketicilere sağlanan yararların büyüklüğü sebebiyle, ticaretin günden güne internete kaymasına zemin hazırlamıştır. Tablo 2. Elektronik Ticaret Uygulama Alanları E-Ticaret Uygulama Alanları Uygulama Alanı İngilizce Adı İşlevler İşletmeden İşletmeye B2B (Business to Business) Tedarik-Satış-Üretim İşletmeden Tüketiciye B2C (Business to Consumer) Bilgi-Satış Tüketiciden Tüketiciye C2C (Consumer to Consumer) Açık arttırma- Satış Tüketiciden İşletmeye C2B (Consumer to Business) Toptan satın alma Kaynak: M. Emre Civelek- Edin Güçlü Sözer, İnternet Ticareti: Yeni Ekososyal Sistem ve Ticaret Noktaları, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.116 E-ticaret yapan firmalar, faaliyet amaçları açısından kar amaçlı ve kar amaçsız firmalar olmak üzere iki türe ayrılabilir. Bunlardan kar amaçlı firmaların ticaretin yapıldığı taraflara göre bölümlenebilir Mahir Erkan, E-Ticaret Çağı Profesyoneller İçin Türkiye de ve Dünyada E-Ticaret, Optimist Yayınları, İstanbul, 2012, s.11 10

23 B2B (Business to Business), firmadan firmaya alışveriş anlamına gelmektedir.b2b pazarının, elektronik ticaret toplam Pazar payı içindeki payı %95 tir. B2B pazarı, tedarik zincirinde tüccarları karşılaştıran, böylelikle aracıları ortadan kaldıran bir pazardır. 24 Bu sistemde müşteriler ihtiyaç duydukları ürünleri firmanın web sitesinden ya da firmanın ürünlerini verdiği ve başka firmaların ürünlerinin de pazarlandığı web portalları veya sanal mağazalardan (Bunlara elektronik pazaryerleri de denilebilir) sipariş ederler. 25 B2C (Business to Customer), firmadan son kullanıcıya alışveriş anlamına gelmektedir. Teleshopping, elektronik alışveriş, bilgilendirme hizmetleri, ücretli TV, elektronik ödeme, elektronik bankacılık ve sigortacılık hizmetlerini içermektedir. Eğlence, firmadan tüketiciye e-ticaretin kullanım alanını en yaygınıdır. Buna ek olarak seyahat hizmetleri, bilet rezervasyonları da giderek yaygınlaşmakta olup, mali hizmetler, yani her türlü parasal işlem, hisse senedi alım satımı ve banka işlemleri ise firmadan tüketiciye elektronik ticaretin en fazla büyüyen alanlarının başında gelmektedir. 26 C2C (Consumer to Consumer) Tüketiciden tüketiciye modeli de, internetin yarattığı bir iş modelidir. Kısaca C2C tüketicilerin ağ ortamında bir araya gelerek ürünlerinin tanıtımını yapma, satma veya değiş tokuş (Barter) yaptıkları ortama denir. 27 C2B (Consumer To Business) ürüne olan talep, fiyatın belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu e-ticaret türüne ise, tersine açık artırma süreci de denilebilmektedir. Örnek olarak havayolu taşımacılığında, bilet fiyatları müşteriler tarafından belirlenmekte olup ve böylelikle işletme, müşterilerine en uygun fiyattan bilet sunabilmektedir Billur Yaltı, Elektronik Ticarette Vergilendirme, Der yayınları, İstanbul, 2003, s.9 25 S. Sedat Akgöz, E-dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011, s.9 26 Korkmaz, 2002, s İbrahim Kurcova, İnternette Pazarlama, Beta Basım Yarın Dağıtım, 3. Baskı, İstanbul, 2005, s Beyza Nur Kalaycı, Faydacı ve Hedonik Güdülerin Mağazasız Perakendeciliğe Etkileri: Elektronik Alışveriş Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2013, s.56 11

24 Tablo 3. E-Ticaret Değer Zinciri İnternet Platformu Lojistik Operasyon Bulma ve Kıyaslama *Arama motorları (fiyatlar) *Pazar yeri *Çevrimiçi satış yeri Ödeme *Ödeme metotları *Ödeme gerçekleştirme Sağlama *Ürün kabulü ve kalite kontrol *Depolama *Paketleme Teslimat *Sevkiyat öncesi hazırlık *Sevkiyat *İade ve geri dönüşümler Bilgi teknolojileri ve entegrasyonu *Teknik sorun giderme *Sipariş işleme *Şikayet yönetimi *Veri tabanı yönetimi *Analiz *Raporlama Kaynak: Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi, İnternet Girişimciliği ve e-ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu, 2013, s.99. Tablo 3 e göre, internet platformu üzerinde ürün bulma, ürünleri kıyaslama ve ödeme yapılabilmektedir. Siparişi alan firma ürünü hazırlayıp sevkiyatını yapar ve sipariş, teslimat ve satış sonrası aşamalarında destek sağlanır. Müşteriler hakkında veriler toplanır ve bu verilerin analizi yapılır. Tüketicilerin internetten alışveriş yapma nedenleri, zamandan tasarruf, daha çok ürün çeşitliliği, fiyatları kolayca karşılaştırma, rahatlık, düşük fiyat ve düşük vergiler, benzin harcama, park yeri gibi yol dertlerinden kurtulmalarıdır. Birçok sanal mağazada geleneksel mağazalara göre daha çok stok bulundururlar. Ayrıca, kısa sürede satın alınacak ürün/hizmet hakkında uzmanların fikirlerine ulaşabilmekte, internette yazılan yorumları okuyup değerlendirmekte, diğer tüketicilerin tecrübelerinden de faydalanılabilmektedir. Ayrıca sipariş verildikten sonra tüketici ürünün sevkiyatı sırasında ürünün, ne zaman hazırlandığı ve ne zaman kargoya verildiği ile ilgili bilgiler öğrenilmektedir E-Pazaryeri E-pazaryerleri (e-marketplaces), alıcılar ile satıcıların, online ortamda buluştukları ve karşılıklı ticari faaliyetlerini gerçekleştirdikleri elektronik ortamlardır. 30 E-pazaryerleri aynı zamanda e-değişim, e-ticari topluluklar, internet değişim yerleri, B2B portalları gibi isimlerle de anılmaktadır. E-değişim kavramından daha çok çoklu e-pazaryerleri kullanımı sıklıkla kullanılmaktadır. E- 29 Melike Öztürk, Elektronik Pazarlama Yöntemlerinin İncelenmesi: Düzce Tüketicisi Üzerine Bir Araştırma Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Sakarya, 2014, s Ayşe Şahin- Hulusi Demir, Elektronik Ticaret ve Elektronik Pazarlamanın KOBİ lere Sağlayabileceği Avantajlar s

25 pazaryerlerinin türleri; alıcı ve/veya satıcı firma profili veya ürün hakkında detaylı bilgileri içeren rehberler, alım ve satım talebine yer verenler ya da her ikisini birden yapanlar şeklinde olabilmektedir E-Pazarlama Pazarlama anlayışı dijital paradigmadan etkilenerek yeni bir biçim kazanmıştır. Elektronikleşme; pazarlama alanında geçerli olmanın kuralları ve yöntemlerini değiştirmiş, yeni teknolojilerle birlikte işletmelerin pazarlama planlarına ve programlarına yeni süreçler ve kanallar eklenmeye başlanmıştır. Elektronik pazarlama olarak adlandırılan bu yeni uygulamalar firmaların müşterilerine daha çok yakınlaşmasını sağlamış, onların ihtiyaçlarını ve isteklerini daha doğru bir şekilde belirlemiş ve müşteriye göre özel sunumlar yapmayı kolaylaştırmıştır. E-pazarlama birebir olarak müşteriyi daha iyi tanımayı ve bütünsellikten kişiselliğe dönük pazarlama yapmayı sağlayan e-ticaret uygulamalarından birisidir. Anlık geri bildirimlerle birlikte müşteri istek ve ihtiyaçlarının anında öğrenilerek, bunları en uygun şekilde karşılamak e- pazarlamayla daha kolay hale gelmiştir. 32 E-pazarlamada satış yeri veya pazar geleneksel pazarlar da olduğu gibi üretici ile tüketicinin tam olarak karşı karşıya gelmesini sağlamıştır. Pazarlama için en iyi ürünü, en iyi fiyatla ve en iyi hizmetle müşterilere satmanın en iyi yönlerinden birisi e pazarlama olmuştur E-Uluslararası Pazarlama İşletmelerin bir kesimi sadece tutundurma amaçlı olarak internette yer alırken, bir kesimi ise ürün satışında içerdiği birçok pazarlama faaliyetlerinin yer aldığı daha geniş kapsamlı bir şekilde çalışmaktadır. İnternet doğrudan pazarlama araçlarından birisidir. Çünkü internet ile birebir iletişim olanağı sağlanmaktadır. Müşterinin bilgi edinebilmesi için telefon görüşmesi yapmasına veya bizzat işletmeye gitmesine gerek duyulmamaktadır. Böylece bir ürün hakkında hem bilgi toplamak hem de satın almak arasındaki zaman için tasarruf sağlanacaktır. E- 31 İsmail Metin, İhracatçı ve İthalatçılar İçin Elektronik Ticaret, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2002, s.4 32 Erkan Akar- Cantürk Kayahan, Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Uygulamalar, Modeller, Stratejiler, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2007, s Erdoğan Taşkın, Pazarlama Esasları Temel Pazarlama İlke ve Uygulamaları, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2009, s

26 uluslararası pazarlama, pazarlamanın temel hedeflerine ulaşması için hedef pazarla iletişimin, dağıtımın ve operasyonel düzeydeki görevlerin internet ve bilgi teknolojileri kullanımı ile firmalarda aşamalı olarak uygulandığı programlardan oluşmaktadır. Kısaca e pazarlama, uluslararası pazarlarda uygulanması olarak tanımlanabilir. İnternetin uluslararası pazarlama için en önemli faydalarından biri, siteye giren tüketicilerin elektronik ortamda iz bırakmasıdır. Böylelikle siteyi ziyaret eden bireylerin, ne zaman, nereden, hangi saatte bağlandıkları, sitede ne kadar süre kaldıkları, hangi sayfalara baktıkları ve satın aldıkları ürünlerin neler olduğu gibi birçok bilgi elde edinilebilmektedir Elektronik Ticaretin Tarihçesi E-ticaretin gelişimi ile birlikte birçok sektörde yenilikler meydana gelmiştir. E-ticaret günümüzde yaygın hale geldiğinden dolayı işletmeler için öncü bir duruma gelmiştir. İnternet ortamında yapılan ürün satışlarıyla birlikte e-ticaret kendini ön sıralara taşımıştır. 35 İnternet ilk defa 1969 yılında ARPA-NET ismiyle ABD de üniversiteler ve ordu arasında iletişim ağı projesi olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra ise hızla yaygınlaşarak ticaret için de kullanılmaya başlanması, ilk kez Michael Aldrich in 1979 yılında müşteriler ve firmalar arasındaki iletişim ağı üzerinden işlem yapabilme projesi sayesinde olmuştur. Daha sonra 1981 yılında İngiltere de işletmeler arasında bir ticaret denemesi olan Thomson Holidays projesi hayata geçirildi yılında ise evden ilk online sipariş, Tesco üzerinden gerçekleştirilmiştir yılında Pizza Hut web tarayıcısı üzerinden sipariş verilebilen web sitesini açarak, internet üzerinden satış yapan ilk firma olmuştur. 36 Amazon.com, Yahoo gibi şirketlerin 1-2 yıl içinde sadece internet üzerinden sattıkları hizmetlerle birlikte büyük bir şirket haline gelmeleri ile anında bu denemeleri ve hayalleri, gerçeğe dönüştürmüştür Metin, 2002, s Mustafa Taşlıyan, Elektronik Ticaret Kavramlar ve Uygulamalar, Sakarya Kitabevi, Adapazarı, 2006, s Erkan, 2012, s Öztürk, 2014, s.51 14

27 Dünyadaki kullanımına paralel olarak, ülkemizde de internet ve ticaret olgusu her geçen gün hızla gelişmeler kaydetmektedir lı yılların ortalarından itibaren ülkemizde birçok gazete ve dergi internet ortamında da yayınlanmaya başlamıştır. Buna benzer olarak ülkemizdeki birçok banka, müşterilerine sundukları hizmetleri kademeli şekilde internet ortamına taşımıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgi sağlamadan alışverişe, uzaktan eğitimden kamu kurumlarının hizmetlerine ulaşmaya, bilet rezervasyonundan sohbet (Chat) odalarına, kurumsal iletişimden sanal kumarhanelere kadar internetin günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği söylenebilir Elektronik Ticaretin Avantajları Uluslararası ticari işlemlerde sözleşmenin yapılmasından nihai ödemeye kadar alıcılar, satıcılar, bankalar, nakliyeciler, sigortacılar, gümrük idareleri ve bu sürece dahil diğer taraflar, ticarete konu olan mal ve hizmetlere ilişkin bir çok bilgi üretir, iletir, alır, işler, düzenler ve dosyalar. Geleneksel ticarette bir ülkeden diğer bir ülkeye bir sevkiyat sürecinde ortalama 50 belge düzenlenir ve bu belgelerin yaklaşık 360 civarında kopyası yapılır. Genellikle işlemi başlatan kişi tarafından doldurulan bilgiler, tüm taraflarca talep edilir ve bu bilgilerin elle tekrar doldurulması uzun zaman almaktadır. 39 Geleneksel ticaret yöntemlerinde, satın alınacak ürün hakkında bilgi toplanması, firmalar ile görüşülerek, dergiler veya kataloglar incelenerek gerçekleştirilir. Ürün veya hizmet ihtiyacı olan bir kimse satın alımı gerçekleştirmek için talep bildirmek form doldurarak onay mekanizmasına göndermek durumundadır. Satın alma departmanı, onaylanan yazılı formun kendilerine iletilmesi ile fiyat araştırmasına başlar. Kataloglar, fiyat listeleri incelenir ve görüşmeler yapılır. Sipariş verme aşamasında formlar tekrardan doldurulur ve tedarikçi firmaya fakslanır veya postalanır. Oysa e-ticarette, bilgi web sayfaları üzerinde ürün veya hizmet pazarlayan kurumların web sitelerinden elde edilebilmektedir. Ürün veya hizmet ihtiyacı olan biri e-posta kanalıyla kolay ve hızlı bir şekilde talebini bildirir. Ayrıca e-ticarette fiyat araştırması yaparken kurumların web sayfalarında bilgiler vardır. Sipariş verme aşaması ise e-posta veya EDI (E-Veri Değişimi) yöntemi ile kolay bir şekilde 38 Zeynep Arslan, Kadınların Tutum ve Davranışları: E-Ticaret, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Van, 2014, s Korkmaz, 2002, s

28 gerçekleşmektedir. 40 Elektronik pazarlama uygulamaları üreticiden, satıcıya ve tüketiciye kadar pazar içinde yer alan her kesimden kişiye çeşitli avantajlar sağlamaktadır. İnternet kavramının gün geçtikçe yaşamımıza derinden etkilemesi, hayatımızı kolaylaştırıcı özelliklere sahip olması gibi birçok avantajı da beraberinde getirmiştir. Elektronik pazarlamanın sunmuş olduğu avantajlar şu konuları kapsamaktadır: 41 Bilginin anında ve sürekli ulaşılabilir olmasının yanında karşılıklı etkileşime açık ve daha zengindir. Daha geniş ölçekte pazarlama yapabilme ve pazarlama süreçlerinin azalmasına olanak sağlamaktadır. Ticari evraklarda hataların en aza indirilmesini ve kırtasiyeciliğin azalmasını sağlar. E-ticaret ile tüketiciler zaman ve mekana bağlı olmaksızın her yerden alışveriş imkanına sahiptirler. E- ticaret ile müşteriler ürünlerini kolay bir biçimde karşılaştırabilirler. Müşteri ürün ile ilgili öneri ve şikayetlerini iletişim kanalları aracılığıyla kolaylıkla satıcıya bildirebilmektedir. Müşteri sadakati artar ve tedarik maliyetlerini azaltır. Satış maliyetlerini azalır ve süreç otomasyonunu geliştirir. İnteraktif marketçiliği arttırır. Üretim ve satın alma teknikleri geliştirilir. 42 E-ticaret, yeni birçok iş, görev ve ünvanı ortaya çıkarmıştır. Bu iş ilanları internet servis sağlayıcıları gibi doğrudan internete ilişkin hizmetler olabileceği gibi, insanların evlerindeyken de internet üzerinden hizmet üretmeleri de olabilir. 40 Pense, a.g.t. s.8 41 Neslihan Coşkun, Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve Gelişimi Önündeki Engeller, Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü Dergisi, 2004, C: 13, S: 2, s Akgöz, 2011, s.5 16

29 Organizasyonlar ve işletmeler dönüşmekte, geleneksel yöneticiler sayıca azalmakta, söz konusu kuruluşlar daha fazla uzmanlaşmakta, yatay ve dikey olarak küçülmekte ancak etkinliği ve verimliliği artmaktadır. E-ticaret, işletmeler arası verinin paylaşılmasına, çalışanların iş birliğine, müşterilerin istek, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesine önemli ölçüde kolaylıklar getirmiştir. 43 E-ticaretin bunlar gibi temel avantajlarının yanında bireylere 7/24 alışveriş olanağı sunmasıyla, tüketicinin yaşam yoğunluğundan dolayı alışverişe zaman ayıramama gibi durumları ortadan kaldırmaktadır. Bir diğer avantajı ise, Tüketiciler bulundukları yerlerde bulunmayan ürün veya hizmetleri farklı yerlerden tedarik edip, sahip olabilme imkanına sahiptirler. Bu özellikleriyle e-ticaret sınırları tamamen ortadan kaldırmış, tüketiciler e-ticaret sayesinde kullanmış oldukları ürün veya hizmetlerindeki memnuniyetlerini başka tüketiciler ile paylaşarak bunları satabilir ve satın alabilirler. Ayrıca birçok indirim ve kampanyalardan haberdar olarak, ekonomik açıdan alışveriş imkanı sağlayabilirler Elektronik Ticaretin Dezavantajları İnternet birçok faydası ile çok geniş kullanıcı kesimine hitap etmektedir. Fazla bir yatırım gerektirmemesi nedeniyle işletmelerin internette yer alma konusunda istekli olmalarına ve web sitesi edinmelerine yol açmaktadır. Ama internette satış yapan firmaların sayısı, web sitesi olan firmalarla karşılaştırıldığında çok azdır. Bunun nedeni online ortamda satış yapmanın çok farklı bir organizasyon yapısı gerektirmesidir. Ama yakın bir gelecekte internet üzerinde iş yapmamak imkansız hale gelecektir. 45 Elektronik pazarlama uygulamasının başarısını engelleyen başlıca unsurlar 43 Selda Ene, Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması ve Bir Uygulama, Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2002, s Cenk Erçetin, Elektronik Ticarette Tüketicilerin Satın Alma Davranış ve Tercihlerini Etkileyen Unsurlar: E-Ticaret Siteleri Üzerine Bir Çalışma, Doğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Bitirme Tezi), İstanbul, 2015, s.9 45 Gazanfer Erbaşlar- Şükrü Dokur, Elektronik Ticaret, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012, s.23 17

30 aşağıdaki gibi sıralanabilir: 46 Statik bir web tasarımı ile pazarlama faaliyeti yürütülüyorsa ve online ödeme/güvenlik sorunları çözüme kavuşturulmamışsa sistemin başarılı olma ihtimali zayıftır. Sitenin görünüşü rakip sitelerle kıyaslandığında ziyaretçiye güven vermeyecek derecede kalitesizse müşteriyi kendine çekemez. Müşteriye sunulan mal veya hizmet bir bilgi ise ve de ücretsiz olarak temsil edilebiliyorsa yapılmış olan yatırımın riski büyük olacaktır ve sistem zararı karşılamada yetersiz kalacaktır. Arama motorları dışında web sitesini tanıtıcı herhangi bir araç kullanılmıyorsa web sitesi kendisini tanıtamayacak ve müşteri kitlesi oluşturmayacaktır. E-ticaret, bilim ve teknolojiyi üreten, hızla ekonomik ve toplumsal yarara dönüştüren gelişmiş ülkeler ile endüstri toplumu olmadan bilgi toplumu olmaya çalışan geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki refah düzeyi farkını daha da arttıracaktır. 47 Elektronik ticaret, bir taraftan yeni iş ilanları, görev ve unvanlar ortaya çıkarırken, diğer taraftan da organizasyonların yatay ve dikey olarak küçülmesi ve geleneksel ticarette rol oynayan bazı unsurların ortadan kalkması nedenlerinden dolayı işgücü fazlası ortaya çıkacağı için işsizlik artacaktır. E-ticaret, bütünü ile ele aldığımızda teknik yapısı itibari ile denetime müsait nitelikte değildir. İnternetin hukuki anlamda bir sahibi olmadığı için belli bir işleticisi ve/veya yöneticisi de yoktur. Bu nedenle internetin kullanımında ortaya çıkabilecek suiistimalleri, fazlalıkları, usulsüzlükleri, kural dışı davranışları denetleyerek, yaptırım uygulayacak merkezi bir otorite de bulunmamaktadır. 46 Yeşilyurt, a.g.t, s Önder Canpolat, E-Ticaret ve Türkiye deki Gelişmeler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Ankara, 2001, s.17 18

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 8 Elektronik ve Mobil Ticaret Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Elektronik ticaret ve mobil ticaret git gide gelişmekte ve işin yürütülmesi

Detaylı

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu)

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mehmet Aykut ALTUNKURT (Öğrenci No: 142132159) BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TBIL-503-01

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK İletişimin Tarihsel Gelişimi İnternet in Tarihsel Gelişimi

Detaylı

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti.

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti. Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Dersin İçeriği 2 Operasyon Yönetimi Nedir? Operasyon Yönetiminin Temel Kavramları İşletmelerde Operasyon Yönetimi Rekabetçi

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET Bitirme Ödevi Kadir Kemal Dursun 040000643 Hakan Demirtaş 040000684 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Eser, Z. & Korkmaz, S. (2011). Pazarlamaya

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz!

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları 1. Günlük yaşantıda bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? 2. Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Donanım Yazılım Bilişim

Detaylı

Elektronik Mürekkep Teknolojisi

Elektronik Mürekkep Teknolojisi Elektronik Mürekkep Teknolojisi TAGINK NEDİR? Tagink görünmez, neredeyse tüm basılı dokümanlara ve ürünlere uygulanabilen ve uygulandığı her yüzeyi interaktif bir uygulamayla çalıştıracak hale getiren

Detaylı

İnternet ile Değişen Tüketici Davranışları ve KOBİ lere Fırsatlar. Osman Tanaçan BİLEŞİM A.Ş.

İnternet ile Değişen Tüketici Davranışları ve KOBİ lere Fırsatlar. Osman Tanaçan BİLEŞİM A.Ş. İnternet ile Değişen Tüketici Davranışları ve KOBİ lere Fırsatlar Osman Tanaçan BİLEŞİM A.Ş. Dijital Göçmen misiniz? Bu odadaki bir çoğunuz gibi ben de dijital göçmenim Oysa benim iki küçük kızım dijital

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Stratejik Pazarlama Yönetimi Açısından Marka ve Satış İlgisi, (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, 2002, Danışman: Prof.Dr.

Stratejik Pazarlama Yönetimi Açısından Marka ve Satış İlgisi, (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, 2002, Danışman: Prof.Dr. 1. Adı Soyadı : Meysure Evren ÇELİK 2. Doğum Tarihi : 05/09/1977 3. Ünvanı : Dr.Öğr.Üye. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme 1999 Fakültesi

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ. Mustafa Çetinkaya

İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ. Mustafa Çetinkaya İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ Mustafa Çetinkaya Bilgi Teknolojisi Nedir? Bilgisayar Donanım ve Yazılımı Ağ Teknolojileri Veri Yönetimi 15/10/17 İşletmelerde Bilgi Sistemleri Mustafa Çetinkaya 1 Bilgi Sistemi

Detaylı

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr.

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri Ünite 5 Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLAR VE ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Kuruluş: Kişi sayısı: Sermaye: Ocak 2011 1 0 TL Müşteri sayısı: Vizyon: Bilist Hakkında

Kuruluş: Kişi sayısı: Sermaye: Ocak 2011 1 0 TL Müşteri sayısı: Vizyon: Bilist Hakkında Bilist Hakkında Bilist Hakkında Kuruluş: Kişi sayısı: Sermaye: Ocak 2011 1 0 TL Müşteri sayısı: Vizyon: 1 1TÇ yazılım ürünlerini satmak ve tam desteği sağlamak; - Satış - Eğitim/Destek - Yazılım geliştirme

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat ÖNSÖZ Birinci Bölüm Turizm ve Seyahat Turizm... 1 Turist... 2 Seyahat... 2 İnsanların Seyahat Amaçları... 4 Turizmin Sınıflandırılması... 6 Turizm Tipleri... 6 Seyahat Acentalarının Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ SİSTEM ANALİZİ IT (ET) NEDİR?. BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIMI VERİ YÖNETİMİ AĞ VE TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ WWW & İNTERNET İNTRANET & EKSTRANET SAYFA > 1 IS (ES) NEDİR?. ENFORMASYON SİSTEMİ BİRBİRİYLE

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Kapsül Grup A.Ş. internet üzerinden yayın yapan Kapsül Tv isimli web tv ile çalışma hayatına başlamıştır. Uzmanların videolu anlatımları ile sağlık konusunda halkı bilgilendirmeyi

Detaylı

Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi - YMES. Y.Doç.Dr. Elçin TAŞ Y.Doç.Dr. Leyla TANAÇAN Dr. Hakan YAMAN

Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi - YMES. Y.Doç.Dr. Elçin TAŞ Y.Doç.Dr. Leyla TANAÇAN Dr. Hakan YAMAN Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi - YMES Y.Doç.Dr. Elçin TAŞ Y.Doç.Dr. Leyla TANAÇAN Dr. Hakan YAMAN 1.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi Hilton, İstanbul - 11 Ekim 2002 Bildirinin Amacı Bu bildiride ülkemizde

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

E-GOVERNMENT: BASICS METE YILDIZ 2017

E-GOVERNMENT: BASICS METE YILDIZ 2017 E-GOVERNMENT: BASICS METE YILDIZ 2017 CONTEXT: INFORMATION SOCIETY BROADBAND CONNECTION HISTORY OF E-GOVERNMENT IN TURKEY STRATEGY & E-GOVERNMENT STRATEGIC OBJECTIVES OF E-GOVERNMENT THE E-GOVERNMENT

Detaylı

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 GİRİŞ Yeni iş ortamında işletmeler hızlı olmak zorundadır. Bunun için daha hızlı tedarik etmek, daha hızlı üretmek ve daha hızlı satmak durumundadır. Bu bölümde yeni bir

Detaylı

PAZARLAMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Ünite 1 Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER Pazarlama: Müşteri talep, istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için değişim yönetimini kolaylaştırmaya yönelik birtakım insan aktiviteleridir. Pazarlama: Tüketicileri

Detaylı

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON SUNUMU Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? Pınar ELMAS Küreselleşmeyle beraber, dev işletmeler için uluslararası pazarlarda geleneksel yöntemlerle (büro açmak, dağıtıcı bulmak, bağlantı

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ. Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ. Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR Günümüzde ve Gelecekte Uzaktan Eğitim Eğitim ve Öğretim kavramlarında değişiklik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğrenci tercihleri Sanal Okul/Kampüs

Detaylı

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU Okulumuzda MEGEP Sisteminde 2 alan ve bu alana bağlı 3 ayrı dalda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. TİCARET MESLEK LİSESİ

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... ÖZET... SUMMARY... İÇİNDEKİLER... TABLOLAR VE ŞEKİL... KISALTMALAR... ÖNSÖZ...

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... ÖZET... SUMMARY... İÇİNDEKİLER... TABLOLAR VE ŞEKİL... KISALTMALAR... ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... ÖZET... SUMMARY... İÇİNDEKİLER... TABLOLAR VE ŞEKİL... KISALTMALAR... ÖNSÖZ... Sayfa No i ii iii iv xi xv xvi I. GİRİŞ... 1 I.1. Konunun Önemi... 1 I.2. Araştırmanın Amacı ve

Detaylı

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Tahmine Dayalı Analitik Tahmine Dayalı Analitik bugünün koşulları ve gelecek aktivitelerden

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme TEKNOLOJIMIZ En son görüntü işleme teknolojilerini kullanarak, istenilen her noktada, geçen insanları sayar,detaylı sayma raporlarını ofisinize kadar getirir.mağazalarda, alışveriş merkezlerinde,her türlü

Detaylı

Gümrük müşavirliği sektöründe, yenilikçi yaklaşımlarla kalıcı üstünlükler yaratmak.

Gümrük müşavirliği sektöründe, yenilikçi yaklaşımlarla kalıcı üstünlükler yaratmak. 1 Misyon Gümrük müşavirliği sektöründe, yenilikçi yaklaşımlarla kalıcı üstünlükler yaratmak. Sahip olduğumuz prensiplerin ışığında, sürdürülebilirlik çerçevesinde, müşterilerimize verimlilik sunmak. 2

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI 1.1. Giriş... 1 1.2. Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Anlayışında Gelişmeler... 5 1.2.1. Pazarlamanın Tanımı... 5 1.2.2. Pazarlama Anlayışında Gelişmeler...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir?

İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir? İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir? Yazar Peter Lewis Yayınlanan Ağustos 2016 Konular Hareketli Perakende Tüketim maddeleri İşaretçi teknolojisi, cihazları daha faydalı hale

Detaylı

Örgütsel Yenilik Süreci

Örgütsel Yenilik Süreci Örgütsel Yenilik Süreci TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ -Hafta 5 Örgütsel Yenilikçilik Süreci-Planlaması Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU 1 2 1 Örgütsel Yeniliğin Özellikleri Örgütsel bağlamda yenilik, örgütü ve üyelerini

Detaylı

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 3 Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji Doç. Dr. Serkan ADA Bilişim Sistemleri nin Örgütlere Etkisi Örgüt çevre tarafından sağlanan sermaye ve işgücü (ve bilişim teknolojileri) gibi temel üretim

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Mikro < 1mio 1 ve 9 2.860.438 95,20% Küçük

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

NAKSAN HOLDİNG A.Ş Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

NAKSAN HOLDİNG A.Ş Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni NAKSAN HOLDİNG A.Ş. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni Temelleri 1940 yılında atılan üretici firma sıfatı, güçlü ekonomik yapısı ile ulusal ve uluslararası alanda

Detaylı

Zeynep Baş. İhracat/İthalat Operasyon Soru. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri. İş Tecrübesi 1 / 6

Zeynep Baş. İhracat/İthalat Operasyon Soru. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri. İş Tecrübesi 1 / 6 Zeynep Baş İhracat/İthalat Operasyon Soru Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Maltepe - İstanbul Ev Telefonu : 90 (216) 370 78 67 Cep Telefonu : 90 (533) 226 06 40 E-Posta : baszeynep@hotmail.com

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Logistics and Beyond...

Logistics and Beyond... Logistics and Beyond... ADP Şirket Profili Shanghai Asian Development Prosperous Import & Export Co., Ltd 2004 yılında kurulmuştur ve her ofisinde Yıllık 200 milyon USD ticaret hacmine tüm dünyada yaklaşık

Detaylı