40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti"

Transkript

1 Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý açýklamada Pegasus Hava Yollarýnýn 8 Nisan tarihinden itibaren Ýstanbul-Amasya - Ýstanbul uçuþlarýna Pazartesi-Perþembe-Cumartesi günler olmak üzere haftada 3 gün olarak baþlayacaðýný belirtti. SAYFA 5 TE Cevher, geleneði bozmadý SAYFA 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) davada belediye çalýþanlarý berat etti "Çocuklar fast food ürünlerden uzak durmalý" 7 DE Kanser Haftasý etkinlikleri için Çorum'a gelen akademisyenler konferans sonrasý saat 17.00'de yayýnlanan Haber Arkasý adlý söyleþi programýnda Umut Radyo'da stüdyo konuðu oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþi ilgiyle dinlendi. Uður ÇINAR Yön Medya, Ýletiþim Günleri'nde 6 DA Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ihaleye fesat karýþtýrma ve icbar suretiyle irtikap iddiasýyla yargýlandýðý tarihi davada dördüncü duruþma dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte 4 kiþi hakkýnda "Ýrtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma" iddiasýyla açýlan davanýn dördüncü duruþmasý Aðýr Ceza Mahkemesinde devam etti. Geçtiðimiz mahkemede, davanýn bir numaralý ismi olan müteahhit Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn þikayetinden vazgeçerek geri çekildiði davaya kamu avukatý müdahil oldu. Davacý olarak duruþmaya katýlma talebi kabul edilen maliye hazinesi avukatý sanýklardan þikayetçi olduklarýný belirterek, cezalandýrýlmalarýný istedi. Böylece Muzaffer Külcü, Abdülaziz Layýk, Ahmet Özler ve Alper Zahir aleyhine kamu davasý da açýlmýþ oldu. SAYFA 3 TE Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme ve Ekonomi Kulübü tarafýndan bu yýl 7'incisi düzenlenen ''PR Professional Ýletiþim Günleri'' Mart tarihlerinde Boðaziçi Üniversitesi'nde gerçekleþtirildi. Alanýnda uzman tanýnmýþ kiþilerin konuþmacý olarak katýldýðý etkinlikte Çorum'u, Yön Medya Tanýtým ve Yayýn Hizmetleri temsil etti. "Büyük Çorum için adayým" Zerat Zeytinli son yolculuðuna uðurlandý Geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli, Osmancýk'ta son yolculuðuna uðurlandý. Tokat'ýn Turhal Ýlçesi'nde geçtiðimiz hafta geçirdiði trafik kazasýnda yaralanan ve tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli, düzenlenen törenle Osmancýk'ta defnedildi. SAYFA 6 DA "Üniversite ile sanayiciler güçlerini birleþtirmeli" 7 Kenan Malatyalý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu eski Baþkaný Kenan Malatyalý mayýs ayýnda yapýlacak olan TSO genel kurulda aday olduðunum söyledi. Kenan Malatyalý Anitta Otelde dün düzenlediði basýn toplantýsýnda adaylýk açýklamasýný yaptý. "TSE görevim sýrasýnda Çorum'un hizmetine sunacaðým küresel vizyona sahip oldum. Geçmiþ dönemdeki ÇTSO baþkanlýðýmýn yaný sýra dört önemli görevi daha üstlendim. TOBB bünyesinde, uluslar arasý projelerin yöneticiliði görevi ve daha da önemlisi ise ülkemizin en önemli ve güzide kurumlarýndan olan TSE'nin, Türk Standartlarý Enstitüsü'nün Baþkanlýðýný yürüttüm. SAYFA 10 DA Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tarýmsal amaçlý kooperatifler aracýlýðýyla çiftçilere kullandýrdýðý krediler yeniden yapýlandýrýlýyor. Yeniden yapýlandýrmada ilk taksit tutarý 2015 yýlýnýn ekim ayýnda baþlayacak ve 5 eþit taksitte ödenecek. 10 "Çiftçiler 2 ürettikleri ürünlerin güvenliðinden de sorumlu olacak" Çiftçi kredileri yeniden yapýlandýrýlacak Hitit Holding dev projelere imza atýyor SAYFA SAYFA SAYFA 4 TE DE DE DA

2 2 HABER POLÝS DESTEÐÝNÝ SÝZDEN, GÜCÜNÜ YASALARDAN ALIR. 2 AJANDA Adnan Türkoðlu'dan MYO öðrencilerine tavsiyeler SATILIK BAÐ Çorum Barajý'nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi 1386 m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. NOT: Bað ýn resimlerini görmek isteyenler a girerek Nolu ilan numarasý ile arama yaparak ayrýntýlý bilgiye ulaþabilirler. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen 'Tecrübe Günleri' devam ediyor. MYO konferans salonunda dün yapýlan 'Tecrübe Günleri'nin konuðu Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu oldu. Adnan Türkoðlu, öðrencilerle yaptýðý söyleþide çeþitli tavsiyelerde bulundu. MYO Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, bu veya buna benzer söyleþilerin öðrencilere büyük katkýsý olacaðýný ifade etti. Daha sonra kürsüye gelen Adnan Türkoðlu sözlerine "Ben buraya siyaset yapmaya gelmedim. Ben 18 yýl evvel önce siyaseti býraktým. Elhamdülillah müslümaným ama örümcek kafam hiç olmadý" diyerek baþladý. Türkiye'nin çok yol kat ettiðini dile getiren Türkoðlu, "Bizim zamanýmýzda çok zor burs verilirken þimdi isteyene burs verilir hale geldi. Biz kiremit ocaklarýnda çalýþýr o parayla kýþýn okurduk. Mimar olduðum zamanlarda dýþarýya 5000 proje çizdim. Milletvekilliði dönemimde Çorum'a sayýsýz okullar bazý hastaneler yaptýrdým. Emeði olan Yýl: 9 Sayý: 2443 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : þeyler konuþulmalý diye düþünüyorum. Siyasi hayatýmda haram yemedim yanlýþ bir iþ yapmadým 1500 kiþiye iþ imkaný sundum. Bugün hala alným ak baþým dik geziyorsam haram yemediðimdendir. Lakin Mimarlýk hayatýmý daha çok sevdim. Eþimi de çok sevdim dünyaya 100 defa gelsem 100 defa eþimi seçerdim. Hayatýmda ne arzu ettiysem sahip oldum zor oldu ama oldu. Sizlerde "ben beceremem ben yapamam" demeyin. Hedeflediðiniz þeylerin üzerine gidin. Ben dobra dobra bir insaným zor olmayanýn tadý yoktur. "Ýki yýllýk okuyoruz bitirsek ne olur bitirmesek ne olur" diye sakýn düþünmeyin. Saðcýnýz solcunuz aleviniz sünnisiniz ayýrým yapamadan birbirinizi sevin deðer verin saygý duyun ancak bu þekilde anlaþýrsýnýz" dedi. Konuþmasýnýn ardýndan MYO Müdürü Prof.Dr.Menderes Suiçmez Adnan Türkoðlu'na plaket ve Hitit Figürlü tablo hediye etti. Kubilay Kaan YÜCEL "Çiftçiler ürettikleri ürünlerin güvenliðinden de sorumlu olacak" Gýda Güvenliði ve Yeni Hal Yasasý Meyve, Sebze ve Hal Kayýt Sistemine tabi soðan, patates, kavun, karpuz gibi ürünlerin üretimini yapan çiftçilerin ürettikleri ürünlerin güvenliðinden sorumlu tutulduklarý belirtildi. Üretici Birlikleri adýna bir açýklama yapan Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan bu ürünlerin alýmýný yapacak komisyoncu, market, ihracatçý gibi alýcýlarýn Hal Kayýt Sistemine bildirimci olarak kendilerini kayýt yaptýracaklarýný ve üreticiden ürün künyesi yerine geçecek bir belgeyi isteyeceklerini dile getirerek, "2012 yýlýnda bu konuda bazý sýkýntýlar yaþanmýþtýr. Önümüzdeki sezonda bu sýkýntýlarýn yaþanmamasý için üreticilerimizin ÇKS sistemine ürünlerini doðru kayýt ettirmeleri ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden üretici defteri almalarý gerekmektedir. Ayrýca Ýlim Yayma'dan "Çanakkale Þuuru" konferansý Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Buhara Gençlik ve Kültür Merkezi "Çanakkale Þuuru" konulu konferans düzenleyecek. 6 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 20.30'da Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Yüksek Öðretim Erkek Öðrenci Yurdu Konferans salonunda yapýlacak olan programa konuþmacý olarak Araþtýrmacý - Yazar Ömer Naci Yýlmaz katýlacak. Ýlimizde bu çalýþmalarda üreticilerimize yardýmcý olmak üzere Organik Tarým ve Güvenli Gýda Derneði kurulmuþ olup talep eden üreticilerin sertifikalý iyi tarým ürünü üretmeleri için çalýþma baþlatýlmýþtýr. Özel sertifikasyon kuruluþlarýnca verilen bu belgelerin belirli bir maliyeti olmakla birlikte Devlet desteði ve düþük faizli Ziraat Bankasý kredisi söz konusudur. Bu sertifikalar ile üreticiler hiçbir sorunla karþýlaþmadan ürünlerini rahatça pazarlayacaklardýr" dedi. Karaarslan, ticari olarak meyve, sebze, soðan, patates gibi ürünleri ticari olarak üreten üreticilerin ÇKS belgeleri ile birlikte Çepni Mahallesi Kubbeli Caddesi No:78'de bulunan Organik Tarým ve Güvenli Gýda Derneðine baþvurmalarý durumunda daha fazla bilgi alabileceklerini ve uygulamaya dahil olacaklarýný kaydetti. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :4:48 Güneþ :6:33 Ýþrak :7:23 Öðle :13:18 Ýkindi :16:56 Akþam :19:41 Yatsý :21:14 Çýktým þu daðlara seyran eyledim Lale sümbül açmýþ yerler ne güzel Temiz havasýna gönül baðladým Yeþermiþ yapraklar dallar ne güzel Bahar gelir yeþil giyer aðaçlar Dallarda öter de o güzel kuþlar Mevsimler deðiþir o kara kýþlar Yeþerir yapraklar dallar güzeldir Karþýdan karþýya kuþlar seslenir Yaylasýnda koyun kuzu beslenir Doyar davarlar da güzel sütlenir Yaylalýkta yaþamasý güzeldir Çoban sürüsünü katar önüne Rýza Koçak Süre süre götürüyor örüme Saðlar sütte yoðurt da yapar boyunda Yaylalarda yaþamasý güzel Bahar gelir koyunlarý kýrkallar Yününden de yorgan yatak yaparlar Yaðlarý da pazarlar da satarlar Yaylalarda yaþamasý güzel Yaylalar da sütte yoðurtta bol olur O kýrlarda renkli renkli gül olur Peynir satar parasý da bol olur Yaylalarda yaþamasý güzel Rýza Koçak yaylalarý çok sever Kýþladýr evinde bahara gider Bahar gelince davarýn güder Yaylalarda yaþamasý güzel Ay, 30 Gün, 14. Hafta Mezardaki ölü, denizde boðulmak üzere olan kimse gibidir. Babasýndan, anasýndan, kardeþinden ve arkadaþlarýndan gelecek bir duâyý hep beklemektedir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri YAÞANTI NE GÜZEL HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,805 1,815 EUR 2,308 2,323 STERLiN 2,715 2,755 JPY YENi 0,0187 0,019 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KUBATLAR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 8/E ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH.GARANTÝ EV 13.SK. 11/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 4. davada belediye çalýþanlarý berat etti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ihaleye fesat karýþtýrma ve icbar suretiyle irtikap iddiasýyla yargýlandýðý tarihi davada dördüncü duruþma dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte 4 kiþi hakkýnda "Ýrtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma" iddiasýyla açýlan davanýn dördüncü duruþmasý Aðýr Ceza Mahkemesinde devam etti. Geçtiðimiz mahkemede, davanýn bir numaralý ismi olan müteahhit Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn þikayetinden vazgeçerek geri çekildiði davaya kamu avukatý müdahil oldu. Davacý olarak duruþmaya katýlma talebi kabul edilen maliye hazinesi avukatý sanýklardan þikayetçi olduklarýný belirterek, cezalandýrýlmalarýný istedi. Böylece Muzaffer Külcü, Abdülaziz Layýk, Ahmet Özler ve Alper Zahir aleyhine kamu davasý da açýlmýþ oldu. Daha önceki duruþmalarda savunmalarýný yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve diðer sanýklar duruþmaya katýlmadý. Duruþmayý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dinçer Solmaz'da izledi. Geçtiðimiz mahkemede maðdur sýfatýyla dinlenen oto galerici Abdulkadir Þimþek Belediye'den þikâyetçi olarak davaya katýlmýþtý. Þikayetinin devam ettiðini belirten Þimþek dünkü mahkemede de yerini aldý. Þimþek ifadesinde, oto galericiler sitesine inþaat ruhsatý almak için Belediye'ye gittiklerinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 125 TL vermezseniz inþat ruhsatý alamazsýnýz diyerek zorla kendilerinden para alýndýðýný iddia etti. Çorumspor'a baðýþ adý altýnda kendilerinden alýnan parayý verirken Oto Galericiler Derneði Kooperatifi olarak tutanak tuttuklarýný belirten Þimþek, bu tutanakta diðer kooperatif yöneticilerinin de imzasýnýn bulunduðunu söyledi. Abdulkadir Þimþek "Ben gayri resmi yollardan iþ yapmak yerine resmi ruhsat ücreti olan 270 bin TL'yi yatýrmaktan yanaydým ancak kooperatif yönetimindeki arkadaþlar belediye iþimiz düþer bize zorluk çýkartýlýr diye ýsrar ettiler. Ben de o zaman tutanak tutarsak parayý vereceðimi söyledim. 125 bin TL verdiðimizi tutanakla imza altýna aldýk. Muzaffer Külcü bu parayý bizden zorla aldý. Parayý vermezseniz ruhsat vermeyeceðini söyledi. Biz de vermek zorunda kaldýk" þeklinde ifadelerde bulundu. Bu arada savcýlýk tarafýndan mahkemeye verilen müteala da, inþaat ruhsatý karþýlýðýnda 125 TL verdiklerine dair tutanaða imza atan diðer kooperatif yöneticilerinin de bir sonraki duruþmada tanýk olarak dinlenmesini istedi. Hakim Yýlmaz Þengül savcýnýn talebini kabul etti. Öte yandan maliye hazinesi avukatýnýn da Muzaffer Külcü ile birlikte 4 sanýktan þikayetçi olarak davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti hazinesi avukatýnýn talebini de kabul etti. Böylece Muzaffer Külcü hakkýnda bir de kamu davasý açýlmýþ oldu. Savcýnýn Halil Ýbrahim Çalýþ ve Hasan Çalýþ'ýn çeliþkili ifadeleri nedeniyle zorla getirilerek ifadelerinin alýnmasýna talebini ise Mahkeme Baþkaný Þengül reddetti. Ýrtikap davasýndan ayrý olarak görülen ve ihale komisyonu üyelerinin yargýlandýðý, ihaleye fesat karýþtýrma davasýnda ise karar çýktý. Muzaffer Külcü'nün sanýk olarak yer almadýðý ve huzur evi ihalesiyle ilgili iddialarýn yer aldýðý davada 6 sanýðýn beraatýna karar verildi. Huzurevi ihalesiyle ilgili bilirkiþi raporu istenmiþti. Ýhalede usulsüzlük olmadýðý ve kamunun zarara uðramadýðý yönünde bilirkiþi raporu mahkemeye sunuldu. Savcýnýn da delir yetersizliði nedeniyle sanýklarýn beraatýný istediði müteala sonunda duruþmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra tekrar toplanarak ihale komisyonda görev alan sanýklardan Leyla Sayan, Ömer Maz, Köksal Çöldaþ, Miktat Yýldýrým, Eþref Bodur ve Alper Zahir'in bu dosyadan beraatýna karar verdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Abdülaziz Layýk, Ahmet Özler ve Alper Zahir'in yargýlandýðý "fesat karýþtýrma ve icbar suretiyle irtikap" davasýnda ise bir sonraki duruþma 30 Mayýs 2013 tarihine ertelendi. Beþinci duruþmada Oto Galericiler Kooperatifi yönetiminde bulunan 6 kiþi tanýk olarak dinlenecek. "Sosyal Dönüþümde Kadýnýn Rolü" anlatýldý Stratejik Düþünce Enstitüsü Koordinatörlüðünde "Sosyal Dönüþümde Kadýnýn Rolü" konferansý düzenlendi. SDE Baþkaný Prof. Dr. Yasin Aktay'ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý konferansa, Nobel Ödüllü Yemenli Aktivist Kadýn Gazeteci Tevekkül Karman konuþmacý olarak katýldý. Karman konferansta, Devrim sürecinde yaþadýklarýný, Yemen'in deðiþen- deðiþemeyen siyasi, askeri ve ekonomik durumunu deðerlendirdi. Konferansa, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye'de yaþayan Yemenli gençler ve çok sayýda davetli katýldý.tevekkül Karman, Arap Baharý'nýn bir parçasý olan '2011 Yemen Ayaklanmasý'nýn uluslararasý kamuoyuna dönük yüzü olmuþ, bu yüzden de kendisine Yemenliler tarafýndan 'Demir Kadýn' ve 'Devrimin Anasý' unvanlarý verilmiþti yýlýnda Nobel Barýþ Ödülü'nü Ellen Johnson Sirleaf ve LeymahGbowee ile birlikte alan Tevekkül Karman, Nobel Ödülü'nü alan ilk Yemenli, ilk Arap kadýný, ikinci Müslüman ve en genç kadýn unvanlarýn elde etmiþti. Ayrýca Tevekkül Karman'ýn asýl soyadý Karaman'dýr. Karman, 2011 yýlýnda Türkiye'yi ziyaret etmiþ ve atalarýnýn Karaman'dan Yemen'e gittikleri tespit edilmiþ olduðundan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaþlýðý verilmiþtir. Karman, nüfus cüzdanýný da Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun elinden almýþtý.

4 HABER 4 Çiftçi kredileri yeniden yapýlandýrýlacak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tarýmsal amaçlý kooperatifler aracýlýðýyla çiftçilere kullandýrdýðý krediler yeniden yapýlandýrýlýyor. Yeniden yapýlandýrmada ilk taksit tutarý 2015 yýlýnýn ekim ayýnda baþlayacak ve 5 eþit taksitte ödenecek. Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "3 Mart 2013 günü TBMM'de kabul edilen 443 sýra sayýlý kanunun 53 ncü maddesine, gruplarýn ortak verdiði önerge ile 6111 sayýlý kanunun 21.Maddesinde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Yapýlan deðiþiklikle Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tarýmsal amaçlý kooperatifler aracýlýðýyla çiftçilere kullandýrdýðý krediler yeniden yapýlandýrýlarak ilk taksit tutarý 2015 yýlýnýn ekim ayýnda baþlayacak ve 5 eþit taksitte ödenecek þekilde düzenlenmiþtir" dedi. Uslu verilen önergenin madde gerekçesi ile ilgili ise þu açýklamada bulundu: "2012 yýlýnda yaþanan kuraklýktan dolayý meydana gelen kaba yem üretimde düþüþ yaþanmasý nedeniyle üreticiler olumsuz yönde etkilenmiþtir. Ayrýca bazý bölgelerdeki hayvan hastalýklarý da et ve süt ürünlerindeki kayýplarý artýrmýþtýr. Bu olumsuz koþullar nedeniyle Bakanlýðýmýzdan kredi kullanan kooperatifler borçlarýný ödeyemeyecek muaccel duruma düþmektedir. Muacceliyet iþleminin baþlatýlmasý durumunda kalan borç cari olan (% 9)temerrüt faizi ile birlikte geri istenmektedir.bu durumda olan ve borcunu ödeyemeyen kooperatif ortaðý çiftçilerimize yasal takip iþlemi baþlatýlmakta ve icra iþlemi uygulanmaktadýr.muaccel durumda olan borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý durumunda yasal takip iþlemleri durdurulmakta cari olan temerrüt faizi (%9) kaldýrýlmakta, faiz oraný sözleþmedeki (% 3)'e çekilmekte ve ödenmesi gereken tutarýn her bir taksit sayýsý için (1,05) katsayý uygulanarak yeniden taksitlendirmek suretiyle yapýlandýrýlmaktadýr.yeniden yapýlandýrma ile ödenemez durumda olan kredilerin geri dönüþü saðlanabilecek ve kooperatif ortaðý çiftçilerimiz iktisadi ve sosyal açýdan rahatlatýlacaktýr." Hadis ve sünnet ile ilgili art niyetli söylemlere dikkat! Hitit Üniversitesi Ýktisat ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðrencileri Atýl Uzelgün Huzur Evi'ne nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. Ziyarete danýþmanlýðýný Yrd.Doç.Dr.Hülya Çaðýran Kendirli'nin yaptýðý ÝGK Baþkaný Ömer Yurt, Kadýna Yönelik Çalýþma Kulübü Baþkaný Aslý Temur ve Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý'nýn danýþmanlýðýndaki Borsa-Finans Kulübü Baþkaný Yavuz Selim Çelik ve kulüplerin üyeleri katýldý. Ziyarette konuþan ÝGK Baþkaný Ömer Yurt "Yaþlýlarýmýza her zaman sahip çýkmamýz gerekir biz gençler olarak onlarý unutmadýk bundan sonra da unutmayacaðýz. Geçmiþine sahip çýkmayan geleceðine de çýkmaz. Gönül Elçileri Projesine destek kapsamýndaki gerçekleþtirdiðimiz bu ziyarette yaþlýlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz. Yapýlan bu ziyaretin üniversite gençliði bakýmýndan büyük yarar saðladý" dedi. Yurt, ülkede olduðu gibi Çorum'da da çýð gibi büyüyen bu projeye desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.kadýna Yönelik Çalýþma Kulübü Baþkaný Aslý Temur ise "Þehirde yaþayan tüm büyüklerimize saðlýklý uzun ömürler diliyoruz. Yaþlýlarýmýzý Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn haftalýk olarak düzenlediði konferanslar dizisinin bu haftaki konuðu Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý oldu. Turgut Özal konferans salonunda yapýlan programda konuþan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý, Ýslam medeniyetinin temelinde sünnetin olduðunu, son zamanlarda sünnet aleyhtarlýðýnýn arttýðýný, bu hadis zayýf, bu sünnet gereksiz bize Kur'an yeter diye söylemlerde bulunulduðunu, bu söylemlerin arkasýnda art niyetin olduðunu dile getirerek sözlerine baþladý. Medeniyetin unsurlarýný tek tek açýklayarak bunlarý hadislerle örnekleyen Canlý, ilk unsur olarak mesken terimine deðindi. Canlý, Batýda ayakkabý ile eve girmenin yaygýn olduðunu evde yemek yapýlmadýðýný sadece yatmaya gelindiðini söyleyerek bizim kültürümüzde evin ne kadar önemli olduðunu, evin her alanýnýn mescit olduðunu, evin ruhaniyetinin olduðunu söyledi. Ýkinci unsur olarak gýda ve beslenme üzerinde duran Canlý "Ýslam'a göre beslenmede haram helal kavramlarý vardýr. Diðer kültürlerde böyle bir þey yoktur. Ýsteyen her istediðini yer. Lezzetli olsun diye hayvanlarý diri diri piþirip yiyen toplumlar vardýr. Hadislerde yiyecekler ve içecekler konusu bellidir çerçevesi çizilmiþtir" diyerek Ýslam'ýn insanlarýn ruh ve beden önem verdiðini bunu koruduðunu helal ve haramlarýn çoðunun bu yönde olduðunu belirtti. Üçüncü unsur olarak giyinme üzerinde duran Canlý, giyinmeye karþý aþýrý düþkün olduðumuzu, modanýn insanlarý sömürmeye çalýþtýðýný söyledi. "Bir kiþi dedesinin ceketini beðenmiyor fakat bu moda olunca beðeniyor" diyen ve Hadislerin giyinme tarzýný ortaya koyduðunu kaydeden Canlý, Hadislerin ana konularýndan birinin giyinme olduðunu bunun sadece elbise deðil taký, süs, saç, sakalý da kapsadýðýný belirtti. Nikah, cenaze, spor, sanat gibi konulara da deðinen Canlý, "Sabah kalkýlmasýndan akþam yatana kadar her þeyi hadisler bize belirtmiþtir, ölçüyü koymuþtur. Bunlarýn hepsi Ýslam medeniyetinde çizgi hadislerle ortaya konuldu ve kendi ölçümüzü korumamýz gerekir" diyerek konuþmasýna son verdi. ÝÝBF öðrencilerinden huzur evine ziyaret el üstünde tutmamýz gerek. Yaþlýlýk hepimizi bekleyen bir gerçektir" þeklinde konuþtu. Borsa-Finans Kulübü Baþkaný Yavuz Selim Çelik da "Eski insanlarýn çok kadir kýymet bilen insanlar olduklarýný, ayný þekilde onlarýn kýymetinin iyi bilinmesi gerektiðini" dedi.öðrenciler huzur evi sakinleri ile bir süre sohbet ederken hayýr dualarýný eksik etmemelerini istediler. Ziyaret öðrencilerin yaþlýlara hediye takdimiyle sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL Kamu Sen yeni Anayasa çalýþmalarýný panelde anlatacak Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alpaslan, Türkiye'nin bugün 1900 yýllarýn baþlarýndaki gibi çok zor bir süreçten geçtiðini belirtti. Önümüzde duran yeni anayasa adý altýnda ki bu sürecin AK Parti ve BDP ortak giriþimi ile haziran gibi TBMM gerilmeye ve devamýnda eylül, ekim aylarý gibide referandumla milletin önüne geleceðini ifade eden Mahmut Alpaslan, "Yerel seçimler öncesi yeni bir anayasa veya referandum görünmektedir. Bu güne kadar anayasanýn 17 kez deðiþiklikle 136 maddesi deðiþtirilmiþtir Anayasanýn 173 maddeden oluþmaktadýr. Yani deðiþmeyen 37 maddesidir sadece. Bunu noktadan bakýldýðýnda asýl amacýn gizlendiði gözükmektedir asýl amaç anayasanýn ilk 4 maddesi ve 42.maddesi ve 66. maddesi milli birliðimizi, üniter yapýmýzý ve kimliðimizi oluþturan maddelerdir. Asýl dert bu maddeleri deðiþtirmektir" dedi. "Bu maddelerden rahatsýzlýðý anlamakta zorlanmaktayýz" diyerek açýklamasýna devam eden Alpaslan, "Bizim anlayýþýmýza göre ayný dili konuþan, ayný inancý paylaþan, ortak bir geçmiþi olan ve gelecekte birlikte yaþama duygusuna ve iradesine sahip olan, vataný ve devleti olan insan topluluklarýna millet denir. Her milletin bir adý ve onu diðer milletlerden farklý kýlan belirgin temel sýfatlarý vardýr. Bizim milletimizin adý binlerce yýldan beri Türk, inanç yönünden sýfatý ise bin yýldan beri Müslüman'dýr. Bu yüzden bu köklü millete Müslüman Türk Milleti denir. Müslüman Türk Milletine duyulan sevgi ve saygýnýn adý da Türk milliyetçiliðidir. Þurasý açýk bir gerçektir ki, 'Millet ve Milliyetçilik' bir yaratýlýþ gerçeðidir. Türk milletinin, tarihi süreç içinde binlerce yýldýr tabii ve toplumsal olaylarýn sarsýcý etkisiyle yoðrulan, sýcak mücadelelerle piþirilen 'gönül ve akýl' merkezli 'alp ve eren' karakterli milli, dini, insani ve evrensel deðerleri vardýr. Bu deðerlerin bütününe Türklük denir. Bu anlamýyla Türklük, geniþ bir coðrafyada, binlerce yýldýr kültür ve medeniyet üreten, devletler ve imparatorluklar kuran milli iradenin inancýný, aþkýný ve aksiyonunu harekete geçiren tarihi ve toplumsal bir ruhu ifade eder. Bu 'Türklük ruhu' daima ilahi kaynaklý olagelmiþtir. Türklük, bu milletin millî kimliðinin adýdýr. Türk Milleti ve Türk kimliði kavramý ve olgusu, Türkiye'nin tarihi coðrafyasýný kapsayacak bir biçimde etnik kimliklerin, alt kültürel kimliklerin üstünde ve bunlarýn hepsinin katýlýmýyla ortaya çýkmýþ birleþtirici ve kapsayýcý bir kimliktir. Türklüðü bölücülük, Kürtçülüðü özgürlük olarak algýlayan çarpýk düþüncenin geldiði nokta, vatan sevgisini, milliyetçiliði aþaðýlamak ve sonunda da ayaklar altýna almak olmuþtur. Bilinmelidir ki bu Devlet, Malazgirt'te baþlayan, Miryokefalon'da adý konan, Çanakkale'de kýyama duran, Sakarya'da destanlaþan bir mücadeleyle yüz binlerce þehidin kaný karþýlýðýnda, sonsuza dek elde ettiði kutsal vatan topraklarý üzerinde kurulmuþtur. Bu devletin adý Türkiye Cumhuriyeti, bu vatanýn adý da Türkiye'dir. "bizim ilkemiz önce ülkemiz" diyerek dün 28 Þubat 1997 yýlýnda kesintisiz demokrasi diye kimsenin sokaða çýkmadýðý bir ortamda Kýzýlay'da eylem yapan Kamu Sen memur eylemlerinin en büyüðünü 19 Kasým 2000 yýlýnda gerçekleþtiren Kamu Sen ülkesi ve milleti için her ortamda ve her noktada mücadele eden Kamu Sen olarak yüce Türk milletine yeni Anayasanýn daha iyi anlatýlmasý için 10 Nisan 2013 Çarþamba günü saat da Devlet Tiyatro salonunda Türk Dayanýþma Konseyi ve Türkiye Kamu Sen olarak "Anayasa çalýþmalarýnda Milli birlik meselemiz "konulu panelimize tüm hemþerilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandý.

5 HABER 5 Zekai Tunca ile Nostalji Gecesi Türk Sanat Müziði'nin duayenlerinden Zekai Tunca, Çorum'da verdiði konserinde seslendirdiði birbirinden güzel eserleri ile sanatseverleri adeta geçmiþe götürdü. Çorum Belediyesi düzenlediði Zekai Tunca konseri ile izleyenler unutulmaz bir Türk Sanat Müziði gecesi yaþadýlar. Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Keyifli konserde usta sanatçý Zekai Tunca, seslendirdiði birbirinden güzel eserlerle sevenlerine müzik ziyafeti çekti. Salonu hýnca hýnç dolduran Sanat Müziði severler Zekai Tuncay'ýn söylediði þarkýlara zaman zaman eþlik ederken, Zekai Tunca, engelli bir gene mikrofon uzatarak birlikte düet yaptýlar. Konserin sonunda müzikseverler de sanatçýlarý alkýþlarýyla ödüllendirdi. Sanat müziði dolu geceye Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat, Sait Topoðlu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Kültür Müdürü Ali Özüdoðru. Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda sanatsever katýldý.belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, unutulmaz konseri ile Çorumlularý adeta mest eden Zekai Tunca'ya konser sonunda çiçek takdim etti. Cumhuriyet Lisesi Çek Cumhuriyeti yolcusu Cumhuriyet Lisesi AB Comenius Okul Ortaklýklarý proje çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. Okulun kasým ayýnda gerçekleþtirdiði Ýspanya ziyaretinden sonra ikinci duraðý Çek Cumhuriyeti olacak Nisan tarihleri arasýnda Çek Cumhuriyeti'nin baþkenti Prag ve Borohradek þehirlerinde yapýlacak olan proje çalýþmalarýna Okul Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek, Proje Koordinatörü ve Fizik Öðretmeni Erol Çivikgedey, Ýngilizce Öðretmeni Kürþad Özdemir ile birlikte 10 öðrenci katýlacak. Proje koordinatörü Erol Çivikgedey Ýspanya toplantýsýnýn ardýndan çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam ederek Çek Cumhuriyeti hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. Avrupa'daki ekonomik krizden çýkýþ yollarýnýn konu edildiði proje kapsamýnda 'Hitit Güneþi' adlý bir þirket kurduklarýný ve Hitit figürlerini esas alan bakýrdan yüzde yüz el ürünü olan taký malzemelerini öðrencileriyle birlikte ürettiklerini,bu sayede Çorum'u ve Hitit'i Avrupa'ya tanýttýklarýný söyledi. Erol Çivikgedey ayrýca proje ortaðý olan Ýspanya ve Polona'nýn öðretmen ve öðrencilerinin de Çek Cumhuriyeti'nde olacaðýný ve birlikte proje çalýþmalarýna devam edeceklerini kaydetti. Ayrýca yurtdýþýna gidecek olan 10 öðrencilerinin Çek Cumhuriyeti'ndeki öðrencilerle birlikte ailelerinin yanýnda kalacaklarýný, bunun öðrencileri için çok farklý bir deneyim olacaðýný, farklý kültürleri tanýma, yabancý dillerini kullanma ve geliþtirmeleri açýsýndan çok faydalý olacaðýný sözlerine ekledi. Cumhuriyet Lisesi'nin bir sonraki ziyareti haziran ayýnda Polonya'ya olacak. Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor ÇORUMSÝAD'ýn yeni Baþkaný Erkan Dalyan Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORUM- SÝAD) Genel Kurulu dün yapýldý. Kavukçu Ýþ Merkezinde bulunan dernek merkezinde gerçekleþtirilen genel kurulda Divan Baþkanlýðýna Erdem Çenesiz, Baþkan Vekilliðine Özay Ýleri Özdemir ve Katipliðe Ömer Faruk Özsaraçoðlu seçildi.yönetim Kurulu Baþkaný Onur Þamlý yýllarý arasýnda yaptýðý baþkanlýk döneminde yapýlan faaliyetlerden bahsetti ve slayt gösterisiyle faaliyetler üyelerle paylaþtý. Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna Erkan Dalyan seçildi. Erkan Dalyan baþkanlýðýnda oluþan yeni yönetimde þu isimler yer aldý:"fikret Bilal Bilsar Tekstil A.Þ., Erkan Dalyan Dalyan Makina Ltd.Þti., Selim Duduoðlu Duduoðlu Döküm A.Þ., Onur Kalaycý Kalaycýoðlu Gýda A.Þ., Murat Kýlýçoðlu Dýþ Ticaret ve Uzay Gayrimenkul Ltd.Þti., Alper Yarýmca Atlas Dýþ Ticaret Ltd.Þti., Kadir Þamil Yýlmaz Yýlmaz Madencilik A.Þ." Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý açýklamada Pegasus Hava Yollarýnýn 8 Nisan tarihinden itibaren Ýstanbul-Amasya - Ýstanbul uçuþlarýna Pazartesi-Perþembe- Cumartesi günler olmak üzere haftada 3 gün olarak baþlayacaðýný belirterek, "Merzifon uçuþlarýna Atatürk Havalimaný'ndan sonra Sabiha Gökçen Haval?maný'na da uçuþ eklenmesi?le Çorum'a ve bölge insanýmýza, sanayicimize, esnafýmýza, gurbetçimize ve uçuþ?apan herkese kolaylýk saðlayacak. Ýstanbul uçuþlarýnda fiyatta rekabet olabilecek. Yeni uygulanacak olan seferlerin Çorumlulara ve bölge halkýna hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ediyorum" dedi. Çorum halkýnýn yeniliklere açýk ve yenilikleri sevdiðini belirten Pegasus Çorum Acenta Müdürü Ýnaltekin, Çorum'da ve bölgede turizm potansiyelini gören Pegasus Havayollarýna ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Pegasus Hava Yollarýnca verilen bilgilere göre uygulanacak olan seferler aþaðýdaki gibi olup fiyatlar ise 70'den baþlayacak. Pazartesi Günleri ( ) Ýstanbul- Merzifon15:55 kalkýþ 17:10 varýþ, Merzifon- Ýstanbul17:30 kalkýþ 18:50 varýþ, Perþembe ve Cumartesi Günleri ( ) Ýstanbul- Merzifon 08:00 kalkýþ 09:15 varýþ, Merzifon- Ýstanbul 09:35 kalkýþ 10:55 varýþ. "Uçmanýn herkesin hakký olduðu" ilkesinden hareketle hava ulaþýmýný daha geniþ kitlelere ulaþtýrmak için çalýþan Pegasus Havayollarý, yurt içinde ve yurt dýþýnda uçuþ aðýný geniþletmeye her geçen gün hýz kesmeden devam ediyor. Nisan ayýndan itibaren uçuþ aðýna Ýstanbul kalkýþlý olmak üzere Amasya (Merzifon), Denizli, Kahramanmaraþ, Muþ ve Nevþehir noktalarýný ekleyen Pegasus Hava Yollarý, yeni eklenen noktalar ile uçuþ aðýný 27 ülkede toplam 68 noktaya çýkarmýþ oluyor. Ýnaltekin, Pegasus'un, yolcularýný gidecekleri yere uygun fiyatlý, zamanýnda kalkan ve genç uçaklarla ulaþtýrmak için çalýþtýðýný, 2011 yýlýnda olduðu gibi 2012 yýlýnda da koltuk kapasitesi açýsýndan Avrupa'nýn en büyük 25 hava yolu arasýnda 'Avrupa'nýn En Hýzlý Büyüyen Havayolu' olarak gösterildiðini ve Pegasusun, havacýlýk alanýnda data ve analitik hizmetler vermek amacýyla dünya çapýnda bin havayolu ve 4 bin havalimanýný sürekli izleyen Official Airline Guide'ýn 2012 raporunda 2011 yýla göre yüzde 22,25'lik bir artýþ oraný ve 16 milyondan fazla koltuk kapasitesiyle ilk sýrada yer aldýðýný belirtti.

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı