40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti"

Transkript

1 Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý açýklamada Pegasus Hava Yollarýnýn 8 Nisan tarihinden itibaren Ýstanbul-Amasya - Ýstanbul uçuþlarýna Pazartesi-Perþembe-Cumartesi günler olmak üzere haftada 3 gün olarak baþlayacaðýný belirtti. SAYFA 5 TE Cevher, geleneði bozmadý SAYFA 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) davada belediye çalýþanlarý berat etti "Çocuklar fast food ürünlerden uzak durmalý" 7 DE Kanser Haftasý etkinlikleri için Çorum'a gelen akademisyenler konferans sonrasý saat 17.00'de yayýnlanan Haber Arkasý adlý söyleþi programýnda Umut Radyo'da stüdyo konuðu oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþi ilgiyle dinlendi. Uður ÇINAR Yön Medya, Ýletiþim Günleri'nde 6 DA Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ihaleye fesat karýþtýrma ve icbar suretiyle irtikap iddiasýyla yargýlandýðý tarihi davada dördüncü duruþma dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte 4 kiþi hakkýnda "Ýrtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma" iddiasýyla açýlan davanýn dördüncü duruþmasý Aðýr Ceza Mahkemesinde devam etti. Geçtiðimiz mahkemede, davanýn bir numaralý ismi olan müteahhit Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn þikayetinden vazgeçerek geri çekildiði davaya kamu avukatý müdahil oldu. Davacý olarak duruþmaya katýlma talebi kabul edilen maliye hazinesi avukatý sanýklardan þikayetçi olduklarýný belirterek, cezalandýrýlmalarýný istedi. Böylece Muzaffer Külcü, Abdülaziz Layýk, Ahmet Özler ve Alper Zahir aleyhine kamu davasý da açýlmýþ oldu. SAYFA 3 TE Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme ve Ekonomi Kulübü tarafýndan bu yýl 7'incisi düzenlenen ''PR Professional Ýletiþim Günleri'' Mart tarihlerinde Boðaziçi Üniversitesi'nde gerçekleþtirildi. Alanýnda uzman tanýnmýþ kiþilerin konuþmacý olarak katýldýðý etkinlikte Çorum'u, Yön Medya Tanýtým ve Yayýn Hizmetleri temsil etti. "Büyük Çorum için adayým" Zerat Zeytinli son yolculuðuna uðurlandý Geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli, Osmancýk'ta son yolculuðuna uðurlandý. Tokat'ýn Turhal Ýlçesi'nde geçtiðimiz hafta geçirdiði trafik kazasýnda yaralanan ve tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli, düzenlenen törenle Osmancýk'ta defnedildi. SAYFA 6 DA "Üniversite ile sanayiciler güçlerini birleþtirmeli" 7 Kenan Malatyalý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu eski Baþkaný Kenan Malatyalý mayýs ayýnda yapýlacak olan TSO genel kurulda aday olduðunum söyledi. Kenan Malatyalý Anitta Otelde dün düzenlediði basýn toplantýsýnda adaylýk açýklamasýný yaptý. "TSE görevim sýrasýnda Çorum'un hizmetine sunacaðým küresel vizyona sahip oldum. Geçmiþ dönemdeki ÇTSO baþkanlýðýmýn yaný sýra dört önemli görevi daha üstlendim. TOBB bünyesinde, uluslar arasý projelerin yöneticiliði görevi ve daha da önemlisi ise ülkemizin en önemli ve güzide kurumlarýndan olan TSE'nin, Türk Standartlarý Enstitüsü'nün Baþkanlýðýný yürüttüm. SAYFA 10 DA Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tarýmsal amaçlý kooperatifler aracýlýðýyla çiftçilere kullandýrdýðý krediler yeniden yapýlandýrýlýyor. Yeniden yapýlandýrmada ilk taksit tutarý 2015 yýlýnýn ekim ayýnda baþlayacak ve 5 eþit taksitte ödenecek. 10 "Çiftçiler 2 ürettikleri ürünlerin güvenliðinden de sorumlu olacak" Çiftçi kredileri yeniden yapýlandýrýlacak Hitit Holding dev projelere imza atýyor SAYFA SAYFA SAYFA 4 TE DE DE DA

2 2 HABER POLÝS DESTEÐÝNÝ SÝZDEN, GÜCÜNÜ YASALARDAN ALIR. 2 AJANDA Adnan Türkoðlu'dan MYO öðrencilerine tavsiyeler SATILIK BAÐ Çorum Barajý'nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi 1386 m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. NOT: Bað ýn resimlerini görmek isteyenler a girerek Nolu ilan numarasý ile arama yaparak ayrýntýlý bilgiye ulaþabilirler. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen 'Tecrübe Günleri' devam ediyor. MYO konferans salonunda dün yapýlan 'Tecrübe Günleri'nin konuðu Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu oldu. Adnan Türkoðlu, öðrencilerle yaptýðý söyleþide çeþitli tavsiyelerde bulundu. MYO Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, bu veya buna benzer söyleþilerin öðrencilere büyük katkýsý olacaðýný ifade etti. Daha sonra kürsüye gelen Adnan Türkoðlu sözlerine "Ben buraya siyaset yapmaya gelmedim. Ben 18 yýl evvel önce siyaseti býraktým. Elhamdülillah müslümaným ama örümcek kafam hiç olmadý" diyerek baþladý. Türkiye'nin çok yol kat ettiðini dile getiren Türkoðlu, "Bizim zamanýmýzda çok zor burs verilirken þimdi isteyene burs verilir hale geldi. Biz kiremit ocaklarýnda çalýþýr o parayla kýþýn okurduk. Mimar olduðum zamanlarda dýþarýya 5000 proje çizdim. Milletvekilliði dönemimde Çorum'a sayýsýz okullar bazý hastaneler yaptýrdým. Emeði olan Yýl: 9 Sayý: 2443 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : þeyler konuþulmalý diye düþünüyorum. Siyasi hayatýmda haram yemedim yanlýþ bir iþ yapmadým 1500 kiþiye iþ imkaný sundum. Bugün hala alným ak baþým dik geziyorsam haram yemediðimdendir. Lakin Mimarlýk hayatýmý daha çok sevdim. Eþimi de çok sevdim dünyaya 100 defa gelsem 100 defa eþimi seçerdim. Hayatýmda ne arzu ettiysem sahip oldum zor oldu ama oldu. Sizlerde "ben beceremem ben yapamam" demeyin. Hedeflediðiniz þeylerin üzerine gidin. Ben dobra dobra bir insaným zor olmayanýn tadý yoktur. "Ýki yýllýk okuyoruz bitirsek ne olur bitirmesek ne olur" diye sakýn düþünmeyin. Saðcýnýz solcunuz aleviniz sünnisiniz ayýrým yapamadan birbirinizi sevin deðer verin saygý duyun ancak bu þekilde anlaþýrsýnýz" dedi. Konuþmasýnýn ardýndan MYO Müdürü Prof.Dr.Menderes Suiçmez Adnan Türkoðlu'na plaket ve Hitit Figürlü tablo hediye etti. Kubilay Kaan YÜCEL "Çiftçiler ürettikleri ürünlerin güvenliðinden de sorumlu olacak" Gýda Güvenliði ve Yeni Hal Yasasý Meyve, Sebze ve Hal Kayýt Sistemine tabi soðan, patates, kavun, karpuz gibi ürünlerin üretimini yapan çiftçilerin ürettikleri ürünlerin güvenliðinden sorumlu tutulduklarý belirtildi. Üretici Birlikleri adýna bir açýklama yapan Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan bu ürünlerin alýmýný yapacak komisyoncu, market, ihracatçý gibi alýcýlarýn Hal Kayýt Sistemine bildirimci olarak kendilerini kayýt yaptýracaklarýný ve üreticiden ürün künyesi yerine geçecek bir belgeyi isteyeceklerini dile getirerek, "2012 yýlýnda bu konuda bazý sýkýntýlar yaþanmýþtýr. Önümüzdeki sezonda bu sýkýntýlarýn yaþanmamasý için üreticilerimizin ÇKS sistemine ürünlerini doðru kayýt ettirmeleri ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden üretici defteri almalarý gerekmektedir. Ayrýca Ýlim Yayma'dan "Çanakkale Þuuru" konferansý Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Buhara Gençlik ve Kültür Merkezi "Çanakkale Þuuru" konulu konferans düzenleyecek. 6 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 20.30'da Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Yüksek Öðretim Erkek Öðrenci Yurdu Konferans salonunda yapýlacak olan programa konuþmacý olarak Araþtýrmacý - Yazar Ömer Naci Yýlmaz katýlacak. Ýlimizde bu çalýþmalarda üreticilerimize yardýmcý olmak üzere Organik Tarým ve Güvenli Gýda Derneði kurulmuþ olup talep eden üreticilerin sertifikalý iyi tarým ürünü üretmeleri için çalýþma baþlatýlmýþtýr. Özel sertifikasyon kuruluþlarýnca verilen bu belgelerin belirli bir maliyeti olmakla birlikte Devlet desteði ve düþük faizli Ziraat Bankasý kredisi söz konusudur. Bu sertifikalar ile üreticiler hiçbir sorunla karþýlaþmadan ürünlerini rahatça pazarlayacaklardýr" dedi. Karaarslan, ticari olarak meyve, sebze, soðan, patates gibi ürünleri ticari olarak üreten üreticilerin ÇKS belgeleri ile birlikte Çepni Mahallesi Kubbeli Caddesi No:78'de bulunan Organik Tarým ve Güvenli Gýda Derneðine baþvurmalarý durumunda daha fazla bilgi alabileceklerini ve uygulamaya dahil olacaklarýný kaydetti. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :4:48 Güneþ :6:33 Ýþrak :7:23 Öðle :13:18 Ýkindi :16:56 Akþam :19:41 Yatsý :21:14 Çýktým þu daðlara seyran eyledim Lale sümbül açmýþ yerler ne güzel Temiz havasýna gönül baðladým Yeþermiþ yapraklar dallar ne güzel Bahar gelir yeþil giyer aðaçlar Dallarda öter de o güzel kuþlar Mevsimler deðiþir o kara kýþlar Yeþerir yapraklar dallar güzeldir Karþýdan karþýya kuþlar seslenir Yaylasýnda koyun kuzu beslenir Doyar davarlar da güzel sütlenir Yaylalýkta yaþamasý güzeldir Çoban sürüsünü katar önüne Rýza Koçak Süre süre götürüyor örüme Saðlar sütte yoðurt da yapar boyunda Yaylalarda yaþamasý güzel Bahar gelir koyunlarý kýrkallar Yününden de yorgan yatak yaparlar Yaðlarý da pazarlar da satarlar Yaylalarda yaþamasý güzel Yaylalar da sütte yoðurtta bol olur O kýrlarda renkli renkli gül olur Peynir satar parasý da bol olur Yaylalarda yaþamasý güzel Rýza Koçak yaylalarý çok sever Kýþladýr evinde bahara gider Bahar gelince davarýn güder Yaylalarda yaþamasý güzel Ay, 30 Gün, 14. Hafta Mezardaki ölü, denizde boðulmak üzere olan kimse gibidir. Babasýndan, anasýndan, kardeþinden ve arkadaþlarýndan gelecek bir duâyý hep beklemektedir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri YAÞANTI NE GÜZEL HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,805 1,815 EUR 2,308 2,323 STERLiN 2,715 2,755 JPY YENi 0,0187 0,019 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KUBATLAR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 8/E ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH.GARANTÝ EV 13.SK. 11/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 4. davada belediye çalýþanlarý berat etti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ihaleye fesat karýþtýrma ve icbar suretiyle irtikap iddiasýyla yargýlandýðý tarihi davada dördüncü duruþma dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte 4 kiþi hakkýnda "Ýrtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma" iddiasýyla açýlan davanýn dördüncü duruþmasý Aðýr Ceza Mahkemesinde devam etti. Geçtiðimiz mahkemede, davanýn bir numaralý ismi olan müteahhit Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn þikayetinden vazgeçerek geri çekildiði davaya kamu avukatý müdahil oldu. Davacý olarak duruþmaya katýlma talebi kabul edilen maliye hazinesi avukatý sanýklardan þikayetçi olduklarýný belirterek, cezalandýrýlmalarýný istedi. Böylece Muzaffer Külcü, Abdülaziz Layýk, Ahmet Özler ve Alper Zahir aleyhine kamu davasý da açýlmýþ oldu. Daha önceki duruþmalarda savunmalarýný yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve diðer sanýklar duruþmaya katýlmadý. Duruþmayý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dinçer Solmaz'da izledi. Geçtiðimiz mahkemede maðdur sýfatýyla dinlenen oto galerici Abdulkadir Þimþek Belediye'den þikâyetçi olarak davaya katýlmýþtý. Þikayetinin devam ettiðini belirten Þimþek dünkü mahkemede de yerini aldý. Þimþek ifadesinde, oto galericiler sitesine inþaat ruhsatý almak için Belediye'ye gittiklerinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 125 TL vermezseniz inþat ruhsatý alamazsýnýz diyerek zorla kendilerinden para alýndýðýný iddia etti. Çorumspor'a baðýþ adý altýnda kendilerinden alýnan parayý verirken Oto Galericiler Derneði Kooperatifi olarak tutanak tuttuklarýný belirten Þimþek, bu tutanakta diðer kooperatif yöneticilerinin de imzasýnýn bulunduðunu söyledi. Abdulkadir Þimþek "Ben gayri resmi yollardan iþ yapmak yerine resmi ruhsat ücreti olan 270 bin TL'yi yatýrmaktan yanaydým ancak kooperatif yönetimindeki arkadaþlar belediye iþimiz düþer bize zorluk çýkartýlýr diye ýsrar ettiler. Ben de o zaman tutanak tutarsak parayý vereceðimi söyledim. 125 bin TL verdiðimizi tutanakla imza altýna aldýk. Muzaffer Külcü bu parayý bizden zorla aldý. Parayý vermezseniz ruhsat vermeyeceðini söyledi. Biz de vermek zorunda kaldýk" þeklinde ifadelerde bulundu. Bu arada savcýlýk tarafýndan mahkemeye verilen müteala da, inþaat ruhsatý karþýlýðýnda 125 TL verdiklerine dair tutanaða imza atan diðer kooperatif yöneticilerinin de bir sonraki duruþmada tanýk olarak dinlenmesini istedi. Hakim Yýlmaz Þengül savcýnýn talebini kabul etti. Öte yandan maliye hazinesi avukatýnýn da Muzaffer Külcü ile birlikte 4 sanýktan þikayetçi olarak davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti hazinesi avukatýnýn talebini de kabul etti. Böylece Muzaffer Külcü hakkýnda bir de kamu davasý açýlmýþ oldu. Savcýnýn Halil Ýbrahim Çalýþ ve Hasan Çalýþ'ýn çeliþkili ifadeleri nedeniyle zorla getirilerek ifadelerinin alýnmasýna talebini ise Mahkeme Baþkaný Þengül reddetti. Ýrtikap davasýndan ayrý olarak görülen ve ihale komisyonu üyelerinin yargýlandýðý, ihaleye fesat karýþtýrma davasýnda ise karar çýktý. Muzaffer Külcü'nün sanýk olarak yer almadýðý ve huzur evi ihalesiyle ilgili iddialarýn yer aldýðý davada 6 sanýðýn beraatýna karar verildi. Huzurevi ihalesiyle ilgili bilirkiþi raporu istenmiþti. Ýhalede usulsüzlük olmadýðý ve kamunun zarara uðramadýðý yönünde bilirkiþi raporu mahkemeye sunuldu. Savcýnýn da delir yetersizliði nedeniyle sanýklarýn beraatýný istediði müteala sonunda duruþmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra tekrar toplanarak ihale komisyonda görev alan sanýklardan Leyla Sayan, Ömer Maz, Köksal Çöldaþ, Miktat Yýldýrým, Eþref Bodur ve Alper Zahir'in bu dosyadan beraatýna karar verdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Abdülaziz Layýk, Ahmet Özler ve Alper Zahir'in yargýlandýðý "fesat karýþtýrma ve icbar suretiyle irtikap" davasýnda ise bir sonraki duruþma 30 Mayýs 2013 tarihine ertelendi. Beþinci duruþmada Oto Galericiler Kooperatifi yönetiminde bulunan 6 kiþi tanýk olarak dinlenecek. "Sosyal Dönüþümde Kadýnýn Rolü" anlatýldý Stratejik Düþünce Enstitüsü Koordinatörlüðünde "Sosyal Dönüþümde Kadýnýn Rolü" konferansý düzenlendi. SDE Baþkaný Prof. Dr. Yasin Aktay'ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý konferansa, Nobel Ödüllü Yemenli Aktivist Kadýn Gazeteci Tevekkül Karman konuþmacý olarak katýldý. Karman konferansta, Devrim sürecinde yaþadýklarýný, Yemen'in deðiþen- deðiþemeyen siyasi, askeri ve ekonomik durumunu deðerlendirdi. Konferansa, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye'de yaþayan Yemenli gençler ve çok sayýda davetli katýldý.tevekkül Karman, Arap Baharý'nýn bir parçasý olan '2011 Yemen Ayaklanmasý'nýn uluslararasý kamuoyuna dönük yüzü olmuþ, bu yüzden de kendisine Yemenliler tarafýndan 'Demir Kadýn' ve 'Devrimin Anasý' unvanlarý verilmiþti yýlýnda Nobel Barýþ Ödülü'nü Ellen Johnson Sirleaf ve LeymahGbowee ile birlikte alan Tevekkül Karman, Nobel Ödülü'nü alan ilk Yemenli, ilk Arap kadýný, ikinci Müslüman ve en genç kadýn unvanlarýn elde etmiþti. Ayrýca Tevekkül Karman'ýn asýl soyadý Karaman'dýr. Karman, 2011 yýlýnda Türkiye'yi ziyaret etmiþ ve atalarýnýn Karaman'dan Yemen'e gittikleri tespit edilmiþ olduðundan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaþlýðý verilmiþtir. Karman, nüfus cüzdanýný da Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun elinden almýþtý.

4 HABER 4 Çiftçi kredileri yeniden yapýlandýrýlacak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tarýmsal amaçlý kooperatifler aracýlýðýyla çiftçilere kullandýrdýðý krediler yeniden yapýlandýrýlýyor. Yeniden yapýlandýrmada ilk taksit tutarý 2015 yýlýnýn ekim ayýnda baþlayacak ve 5 eþit taksitte ödenecek. Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "3 Mart 2013 günü TBMM'de kabul edilen 443 sýra sayýlý kanunun 53 ncü maddesine, gruplarýn ortak verdiði önerge ile 6111 sayýlý kanunun 21.Maddesinde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Yapýlan deðiþiklikle Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tarýmsal amaçlý kooperatifler aracýlýðýyla çiftçilere kullandýrdýðý krediler yeniden yapýlandýrýlarak ilk taksit tutarý 2015 yýlýnýn ekim ayýnda baþlayacak ve 5 eþit taksitte ödenecek þekilde düzenlenmiþtir" dedi. Uslu verilen önergenin madde gerekçesi ile ilgili ise þu açýklamada bulundu: "2012 yýlýnda yaþanan kuraklýktan dolayý meydana gelen kaba yem üretimde düþüþ yaþanmasý nedeniyle üreticiler olumsuz yönde etkilenmiþtir. Ayrýca bazý bölgelerdeki hayvan hastalýklarý da et ve süt ürünlerindeki kayýplarý artýrmýþtýr. Bu olumsuz koþullar nedeniyle Bakanlýðýmýzdan kredi kullanan kooperatifler borçlarýný ödeyemeyecek muaccel duruma düþmektedir. Muacceliyet iþleminin baþlatýlmasý durumunda kalan borç cari olan (% 9)temerrüt faizi ile birlikte geri istenmektedir.bu durumda olan ve borcunu ödeyemeyen kooperatif ortaðý çiftçilerimize yasal takip iþlemi baþlatýlmakta ve icra iþlemi uygulanmaktadýr.muaccel durumda olan borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý durumunda yasal takip iþlemleri durdurulmakta cari olan temerrüt faizi (%9) kaldýrýlmakta, faiz oraný sözleþmedeki (% 3)'e çekilmekte ve ödenmesi gereken tutarýn her bir taksit sayýsý için (1,05) katsayý uygulanarak yeniden taksitlendirmek suretiyle yapýlandýrýlmaktadýr.yeniden yapýlandýrma ile ödenemez durumda olan kredilerin geri dönüþü saðlanabilecek ve kooperatif ortaðý çiftçilerimiz iktisadi ve sosyal açýdan rahatlatýlacaktýr." Hadis ve sünnet ile ilgili art niyetli söylemlere dikkat! Hitit Üniversitesi Ýktisat ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðrencileri Atýl Uzelgün Huzur Evi'ne nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. Ziyarete danýþmanlýðýný Yrd.Doç.Dr.Hülya Çaðýran Kendirli'nin yaptýðý ÝGK Baþkaný Ömer Yurt, Kadýna Yönelik Çalýþma Kulübü Baþkaný Aslý Temur ve Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý'nýn danýþmanlýðýndaki Borsa-Finans Kulübü Baþkaný Yavuz Selim Çelik ve kulüplerin üyeleri katýldý. Ziyarette konuþan ÝGK Baþkaný Ömer Yurt "Yaþlýlarýmýza her zaman sahip çýkmamýz gerekir biz gençler olarak onlarý unutmadýk bundan sonra da unutmayacaðýz. Geçmiþine sahip çýkmayan geleceðine de çýkmaz. Gönül Elçileri Projesine destek kapsamýndaki gerçekleþtirdiðimiz bu ziyarette yaþlýlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz. Yapýlan bu ziyaretin üniversite gençliði bakýmýndan büyük yarar saðladý" dedi. Yurt, ülkede olduðu gibi Çorum'da da çýð gibi büyüyen bu projeye desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.kadýna Yönelik Çalýþma Kulübü Baþkaný Aslý Temur ise "Þehirde yaþayan tüm büyüklerimize saðlýklý uzun ömürler diliyoruz. Yaþlýlarýmýzý Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn haftalýk olarak düzenlediði konferanslar dizisinin bu haftaki konuðu Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý oldu. Turgut Özal konferans salonunda yapýlan programda konuþan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý, Ýslam medeniyetinin temelinde sünnetin olduðunu, son zamanlarda sünnet aleyhtarlýðýnýn arttýðýný, bu hadis zayýf, bu sünnet gereksiz bize Kur'an yeter diye söylemlerde bulunulduðunu, bu söylemlerin arkasýnda art niyetin olduðunu dile getirerek sözlerine baþladý. Medeniyetin unsurlarýný tek tek açýklayarak bunlarý hadislerle örnekleyen Canlý, ilk unsur olarak mesken terimine deðindi. Canlý, Batýda ayakkabý ile eve girmenin yaygýn olduðunu evde yemek yapýlmadýðýný sadece yatmaya gelindiðini söyleyerek bizim kültürümüzde evin ne kadar önemli olduðunu, evin her alanýnýn mescit olduðunu, evin ruhaniyetinin olduðunu söyledi. Ýkinci unsur olarak gýda ve beslenme üzerinde duran Canlý "Ýslam'a göre beslenmede haram helal kavramlarý vardýr. Diðer kültürlerde böyle bir þey yoktur. Ýsteyen her istediðini yer. Lezzetli olsun diye hayvanlarý diri diri piþirip yiyen toplumlar vardýr. Hadislerde yiyecekler ve içecekler konusu bellidir çerçevesi çizilmiþtir" diyerek Ýslam'ýn insanlarýn ruh ve beden önem verdiðini bunu koruduðunu helal ve haramlarýn çoðunun bu yönde olduðunu belirtti. Üçüncü unsur olarak giyinme üzerinde duran Canlý, giyinmeye karþý aþýrý düþkün olduðumuzu, modanýn insanlarý sömürmeye çalýþtýðýný söyledi. "Bir kiþi dedesinin ceketini beðenmiyor fakat bu moda olunca beðeniyor" diyen ve Hadislerin giyinme tarzýný ortaya koyduðunu kaydeden Canlý, Hadislerin ana konularýndan birinin giyinme olduðunu bunun sadece elbise deðil taký, süs, saç, sakalý da kapsadýðýný belirtti. Nikah, cenaze, spor, sanat gibi konulara da deðinen Canlý, "Sabah kalkýlmasýndan akþam yatana kadar her þeyi hadisler bize belirtmiþtir, ölçüyü koymuþtur. Bunlarýn hepsi Ýslam medeniyetinde çizgi hadislerle ortaya konuldu ve kendi ölçümüzü korumamýz gerekir" diyerek konuþmasýna son verdi. ÝÝBF öðrencilerinden huzur evine ziyaret el üstünde tutmamýz gerek. Yaþlýlýk hepimizi bekleyen bir gerçektir" þeklinde konuþtu. Borsa-Finans Kulübü Baþkaný Yavuz Selim Çelik da "Eski insanlarýn çok kadir kýymet bilen insanlar olduklarýný, ayný þekilde onlarýn kýymetinin iyi bilinmesi gerektiðini" dedi.öðrenciler huzur evi sakinleri ile bir süre sohbet ederken hayýr dualarýný eksik etmemelerini istediler. Ziyaret öðrencilerin yaþlýlara hediye takdimiyle sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL Kamu Sen yeni Anayasa çalýþmalarýný panelde anlatacak Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alpaslan, Türkiye'nin bugün 1900 yýllarýn baþlarýndaki gibi çok zor bir süreçten geçtiðini belirtti. Önümüzde duran yeni anayasa adý altýnda ki bu sürecin AK Parti ve BDP ortak giriþimi ile haziran gibi TBMM gerilmeye ve devamýnda eylül, ekim aylarý gibide referandumla milletin önüne geleceðini ifade eden Mahmut Alpaslan, "Yerel seçimler öncesi yeni bir anayasa veya referandum görünmektedir. Bu güne kadar anayasanýn 17 kez deðiþiklikle 136 maddesi deðiþtirilmiþtir Anayasanýn 173 maddeden oluþmaktadýr. Yani deðiþmeyen 37 maddesidir sadece. Bunu noktadan bakýldýðýnda asýl amacýn gizlendiði gözükmektedir asýl amaç anayasanýn ilk 4 maddesi ve 42.maddesi ve 66. maddesi milli birliðimizi, üniter yapýmýzý ve kimliðimizi oluþturan maddelerdir. Asýl dert bu maddeleri deðiþtirmektir" dedi. "Bu maddelerden rahatsýzlýðý anlamakta zorlanmaktayýz" diyerek açýklamasýna devam eden Alpaslan, "Bizim anlayýþýmýza göre ayný dili konuþan, ayný inancý paylaþan, ortak bir geçmiþi olan ve gelecekte birlikte yaþama duygusuna ve iradesine sahip olan, vataný ve devleti olan insan topluluklarýna millet denir. Her milletin bir adý ve onu diðer milletlerden farklý kýlan belirgin temel sýfatlarý vardýr. Bizim milletimizin adý binlerce yýldan beri Türk, inanç yönünden sýfatý ise bin yýldan beri Müslüman'dýr. Bu yüzden bu köklü millete Müslüman Türk Milleti denir. Müslüman Türk Milletine duyulan sevgi ve saygýnýn adý da Türk milliyetçiliðidir. Þurasý açýk bir gerçektir ki, 'Millet ve Milliyetçilik' bir yaratýlýþ gerçeðidir. Türk milletinin, tarihi süreç içinde binlerce yýldýr tabii ve toplumsal olaylarýn sarsýcý etkisiyle yoðrulan, sýcak mücadelelerle piþirilen 'gönül ve akýl' merkezli 'alp ve eren' karakterli milli, dini, insani ve evrensel deðerleri vardýr. Bu deðerlerin bütününe Türklük denir. Bu anlamýyla Türklük, geniþ bir coðrafyada, binlerce yýldýr kültür ve medeniyet üreten, devletler ve imparatorluklar kuran milli iradenin inancýný, aþkýný ve aksiyonunu harekete geçiren tarihi ve toplumsal bir ruhu ifade eder. Bu 'Türklük ruhu' daima ilahi kaynaklý olagelmiþtir. Türklük, bu milletin millî kimliðinin adýdýr. Türk Milleti ve Türk kimliði kavramý ve olgusu, Türkiye'nin tarihi coðrafyasýný kapsayacak bir biçimde etnik kimliklerin, alt kültürel kimliklerin üstünde ve bunlarýn hepsinin katýlýmýyla ortaya çýkmýþ birleþtirici ve kapsayýcý bir kimliktir. Türklüðü bölücülük, Kürtçülüðü özgürlük olarak algýlayan çarpýk düþüncenin geldiði nokta, vatan sevgisini, milliyetçiliði aþaðýlamak ve sonunda da ayaklar altýna almak olmuþtur. Bilinmelidir ki bu Devlet, Malazgirt'te baþlayan, Miryokefalon'da adý konan, Çanakkale'de kýyama duran, Sakarya'da destanlaþan bir mücadeleyle yüz binlerce þehidin kaný karþýlýðýnda, sonsuza dek elde ettiði kutsal vatan topraklarý üzerinde kurulmuþtur. Bu devletin adý Türkiye Cumhuriyeti, bu vatanýn adý da Türkiye'dir. "bizim ilkemiz önce ülkemiz" diyerek dün 28 Þubat 1997 yýlýnda kesintisiz demokrasi diye kimsenin sokaða çýkmadýðý bir ortamda Kýzýlay'da eylem yapan Kamu Sen memur eylemlerinin en büyüðünü 19 Kasým 2000 yýlýnda gerçekleþtiren Kamu Sen ülkesi ve milleti için her ortamda ve her noktada mücadele eden Kamu Sen olarak yüce Türk milletine yeni Anayasanýn daha iyi anlatýlmasý için 10 Nisan 2013 Çarþamba günü saat da Devlet Tiyatro salonunda Türk Dayanýþma Konseyi ve Türkiye Kamu Sen olarak "Anayasa çalýþmalarýnda Milli birlik meselemiz "konulu panelimize tüm hemþerilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandý.

5 HABER 5 Zekai Tunca ile Nostalji Gecesi Türk Sanat Müziði'nin duayenlerinden Zekai Tunca, Çorum'da verdiði konserinde seslendirdiði birbirinden güzel eserleri ile sanatseverleri adeta geçmiþe götürdü. Çorum Belediyesi düzenlediði Zekai Tunca konseri ile izleyenler unutulmaz bir Türk Sanat Müziði gecesi yaþadýlar. Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Keyifli konserde usta sanatçý Zekai Tunca, seslendirdiði birbirinden güzel eserlerle sevenlerine müzik ziyafeti çekti. Salonu hýnca hýnç dolduran Sanat Müziði severler Zekai Tuncay'ýn söylediði þarkýlara zaman zaman eþlik ederken, Zekai Tunca, engelli bir gene mikrofon uzatarak birlikte düet yaptýlar. Konserin sonunda müzikseverler de sanatçýlarý alkýþlarýyla ödüllendirdi. Sanat müziði dolu geceye Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat, Sait Topoðlu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Kültür Müdürü Ali Özüdoðru. Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda sanatsever katýldý.belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, unutulmaz konseri ile Çorumlularý adeta mest eden Zekai Tunca'ya konser sonunda çiçek takdim etti. Cumhuriyet Lisesi Çek Cumhuriyeti yolcusu Cumhuriyet Lisesi AB Comenius Okul Ortaklýklarý proje çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. Okulun kasým ayýnda gerçekleþtirdiði Ýspanya ziyaretinden sonra ikinci duraðý Çek Cumhuriyeti olacak Nisan tarihleri arasýnda Çek Cumhuriyeti'nin baþkenti Prag ve Borohradek þehirlerinde yapýlacak olan proje çalýþmalarýna Okul Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek, Proje Koordinatörü ve Fizik Öðretmeni Erol Çivikgedey, Ýngilizce Öðretmeni Kürþad Özdemir ile birlikte 10 öðrenci katýlacak. Proje koordinatörü Erol Çivikgedey Ýspanya toplantýsýnýn ardýndan çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam ederek Çek Cumhuriyeti hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. Avrupa'daki ekonomik krizden çýkýþ yollarýnýn konu edildiði proje kapsamýnda 'Hitit Güneþi' adlý bir þirket kurduklarýný ve Hitit figürlerini esas alan bakýrdan yüzde yüz el ürünü olan taký malzemelerini öðrencileriyle birlikte ürettiklerini,bu sayede Çorum'u ve Hitit'i Avrupa'ya tanýttýklarýný söyledi. Erol Çivikgedey ayrýca proje ortaðý olan Ýspanya ve Polona'nýn öðretmen ve öðrencilerinin de Çek Cumhuriyeti'nde olacaðýný ve birlikte proje çalýþmalarýna devam edeceklerini kaydetti. Ayrýca yurtdýþýna gidecek olan 10 öðrencilerinin Çek Cumhuriyeti'ndeki öðrencilerle birlikte ailelerinin yanýnda kalacaklarýný, bunun öðrencileri için çok farklý bir deneyim olacaðýný, farklý kültürleri tanýma, yabancý dillerini kullanma ve geliþtirmeleri açýsýndan çok faydalý olacaðýný sözlerine ekledi. Cumhuriyet Lisesi'nin bir sonraki ziyareti haziran ayýnda Polonya'ya olacak. Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor ÇORUMSÝAD'ýn yeni Baþkaný Erkan Dalyan Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORUM- SÝAD) Genel Kurulu dün yapýldý. Kavukçu Ýþ Merkezinde bulunan dernek merkezinde gerçekleþtirilen genel kurulda Divan Baþkanlýðýna Erdem Çenesiz, Baþkan Vekilliðine Özay Ýleri Özdemir ve Katipliðe Ömer Faruk Özsaraçoðlu seçildi.yönetim Kurulu Baþkaný Onur Þamlý yýllarý arasýnda yaptýðý baþkanlýk döneminde yapýlan faaliyetlerden bahsetti ve slayt gösterisiyle faaliyetler üyelerle paylaþtý. Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna Erkan Dalyan seçildi. Erkan Dalyan baþkanlýðýnda oluþan yeni yönetimde þu isimler yer aldý:"fikret Bilal Bilsar Tekstil A.Þ., Erkan Dalyan Dalyan Makina Ltd.Þti., Selim Duduoðlu Duduoðlu Döküm A.Þ., Onur Kalaycý Kalaycýoðlu Gýda A.Þ., Murat Kýlýçoðlu Dýþ Ticaret ve Uzay Gayrimenkul Ltd.Þti., Alper Yarýmca Atlas Dýþ Ticaret Ltd.Þti., Kadir Þamil Yýlmaz Yýlmaz Madencilik A.Þ." Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý açýklamada Pegasus Hava Yollarýnýn 8 Nisan tarihinden itibaren Ýstanbul-Amasya - Ýstanbul uçuþlarýna Pazartesi-Perþembe- Cumartesi günler olmak üzere haftada 3 gün olarak baþlayacaðýný belirterek, "Merzifon uçuþlarýna Atatürk Havalimaný'ndan sonra Sabiha Gökçen Haval?maný'na da uçuþ eklenmesi?le Çorum'a ve bölge insanýmýza, sanayicimize, esnafýmýza, gurbetçimize ve uçuþ?apan herkese kolaylýk saðlayacak. Ýstanbul uçuþlarýnda fiyatta rekabet olabilecek. Yeni uygulanacak olan seferlerin Çorumlulara ve bölge halkýna hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ediyorum" dedi. Çorum halkýnýn yeniliklere açýk ve yenilikleri sevdiðini belirten Pegasus Çorum Acenta Müdürü Ýnaltekin, Çorum'da ve bölgede turizm potansiyelini gören Pegasus Havayollarýna ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Pegasus Hava Yollarýnca verilen bilgilere göre uygulanacak olan seferler aþaðýdaki gibi olup fiyatlar ise 70'den baþlayacak. Pazartesi Günleri ( ) Ýstanbul- Merzifon15:55 kalkýþ 17:10 varýþ, Merzifon- Ýstanbul17:30 kalkýþ 18:50 varýþ, Perþembe ve Cumartesi Günleri ( ) Ýstanbul- Merzifon 08:00 kalkýþ 09:15 varýþ, Merzifon- Ýstanbul 09:35 kalkýþ 10:55 varýþ. "Uçmanýn herkesin hakký olduðu" ilkesinden hareketle hava ulaþýmýný daha geniþ kitlelere ulaþtýrmak için çalýþan Pegasus Havayollarý, yurt içinde ve yurt dýþýnda uçuþ aðýný geniþletmeye her geçen gün hýz kesmeden devam ediyor. Nisan ayýndan itibaren uçuþ aðýna Ýstanbul kalkýþlý olmak üzere Amasya (Merzifon), Denizli, Kahramanmaraþ, Muþ ve Nevþehir noktalarýný ekleyen Pegasus Hava Yollarý, yeni eklenen noktalar ile uçuþ aðýný 27 ülkede toplam 68 noktaya çýkarmýþ oluyor. Ýnaltekin, Pegasus'un, yolcularýný gidecekleri yere uygun fiyatlý, zamanýnda kalkan ve genç uçaklarla ulaþtýrmak için çalýþtýðýný, 2011 yýlýnda olduðu gibi 2012 yýlýnda da koltuk kapasitesi açýsýndan Avrupa'nýn en büyük 25 hava yolu arasýnda 'Avrupa'nýn En Hýzlý Büyüyen Havayolu' olarak gösterildiðini ve Pegasusun, havacýlýk alanýnda data ve analitik hizmetler vermek amacýyla dünya çapýnda bin havayolu ve 4 bin havalimanýný sürekli izleyen Official Airline Guide'ýn 2012 raporunda 2011 yýla göre yüzde 22,25'lik bir artýþ oraný ve 16 milyondan fazla koltuk kapasitesiyle ilk sýrada yer aldýðýný belirtti.

6 HABER TEK 6 Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý Zerat Zeytinli son yolculuðuna uðurlandý Geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli, Osmancýk'ta son yolculuðuna uðurlandý. Tokat'ýn Turhal Ýlçesi'nde geçtiðimiz hafta geçirdiði trafik kazasýnda yaralanan ve tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli, düzenlenen törenle Osmancýk'ta defnedildi. Zeytinli için ilk olarak Osmancýk Büyük Cami'de öðle namazýnýn ardýndan cenaze namazý kýlýndý. Buradaki törene Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Kaymakam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ýl Genel Meclisi Üyeleri, daire müdürleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. -OÐLUNU CEYLAN TESELLÝ ETTÝ- Cenaze namazý öncesinde aileye taziye dileklerini ileten Kafkas, Uslu ve Baðcý, Zeytinli'nin kardeþlerini teselli etmeye çalýþtý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da Zerat Zeytinli'nin oðlu ile yakýndan ilgilenerek teselli etti. KAFKAS: "KENDÝSÝNDEN HEP ADAMLIK GÖRDÜK" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, "Ben Osmancýk'a geldiðim bugüne kadar Zerat Zeytinli'yi tanýyorum. Biz hep kendisinden adamlýk gördük. Hafýzamý zorluyorum Zerat Zeytinli'nin hiçbir kiþisel talebini duymadým ve görmedim. Baþkasýnýn yarasýna ilaç olma derdi içindeydi. Bu kardeþimiz hep baþkasýna faydalý olma çabasý içindeydi" dedi. Zeytinli'nin cenazesi daha sonra ilçeye baðlý Güneþören Köyü'ne götürülerek burada topraða verildi. -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM Yön Medya, Ýletiþim Günleri'nde Alaca MYO kampüsü imar revizyonu tamam Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme ve Ekonomi Kulübü tarafýndan bu yýl 7'incisi düzenlenen ''PR Professional Ýletiþim Günleri'' Mart tarihlerinde Boðaziçi Üniversitesi'nde gerçekleþtirildi. Alanýnda uzman tanýnmýþ kiþilerin konuþmacý olarak katýldýðý etkinlikte Çorum'u, Yön Medya Tanýtým ve Yayýn Hizmetleri temsil etti. Güney Kampüsü Ýbrahim Bodur Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinlikte Siyasi PR, Basýn-PR Ýliþkisi,STK'larda PR, Türkiye'nin Marka Deðeri, Kriz Yönetimi, Kitle Ýletiþimi, Sosyal Medya ve PR gibi konular tartýþýldý. Cumhurbaþkanlýðý Kurumsal Ýletiþim Direktörü Kemal Ýlter, Ekonomi Gazeteciler Derneði Baþkaný Celal Toprak, Excel Ýletiþim Baþkaný Figen Ýþbir, Vodafone Yeni Müþteri Segmentleri Pazarlama Direktörü Fatih Uysal, Borusan Holding Kurumsal Ýletiþim Birim Yöneticisi,Pro Medya Kurucu Ortaðý Feray Alpay, Brandassist Kurucusu Muhterem Ýlgüner, Siemens Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Zeynep Alimoðlu, Global Hill+Knowlton Strategies Müþteri Grup Direktörü Hamit Güler ve Change.org Kampanya Uzmaný Serdar Paktin gibi konuþmacýlarýn yer aldýðý etkinliðe, Yön Medya Tanýtým ve Yayýn Hizmetleri Müdürü Özer Özsaray ile Görsel Ýletiþim Uzmaný Burak Þakacý da katýldý.katýlýmcýlara ikili görüþmelerde bulunan Yön Medya Tanýtým ve Yayýn Hizmetleri yetkilisi Özer Özsaray, Çorum'daki kurum ve kuruluþlar ile þirketlere daha kaliteli hizmet sunabilmek için bilgi alýþ veriþi yaptý. Özellikle yaklaþan yerel seçimlerle ilgili AK Parti Ýstanbul Ýl Baþkanlýðýnýn tanýtýmdan sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Fatma Betül Sayan'la da görüþen Özsaray, görüþ-alýþveriþinde bulundu.her zaman bu tür etkinliklere katýldýklarýný ifade eden Özsaray, ''Alanýnda uzman kiþilerin ve firmalarýn yer aldýðý Ýletiþim Günleri'nde kentimizin adýný duyurarak bir nevi Çorum'un reklamýný yaptýk. Bu tür platformlarda görüþme fýrsatý bulduðumuz kiþilerin tecrübeleri, bizlere büyük fayda saðlýyor. Çorum'da güzel ve farklý iþler yapmaya önderlik etmeye devam edeceðiz'' dedi. Özsaray, etkinlikte görüþtüðü kiþilere Çorum Leblebisi de hediye etti. Alaca Belediyesi trafolarý güzelleþtiriyor Alaca Eðitim Vakfý tarafýndan arazisi temin edilerek oluþturulan kampus alanýna ÞÝNPAÞ tarafýndan yaptýrýlacak Alaca Meslek Yüksekokulu inþaatý bölgedeki tarla sahiplerinin itirazlarý üzerine SÝNPAÞ tarafýndan durdurulmuþtu. Ýnþaat durdurulduktan sonra SÝNPAÞ tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, imza sorununa dikkat çekilmiþ ve sorun çözülene kadar inþaatýn duracaðý belirtilmiþti. Bu açýklama üzerine Yüksekokul Kampus alanýný oluþturmayý kendisine vazife edinen Alaca Eðitim Vakfý tarla sahiplerinin itirazlarýnýn ne olduðunu anlamak için kendileriyle Alaca'da toplantý yaptýklarýný ve sorunlarýn neler olduðunu tespit ettiklerini kaydeden Alaca Eðitim Vakfý yöneticisi Bahattin Iþýk, "Öncelikle Ýmar Kanununun 18 inci maddesinden geriye dönüþ olup olmadýðýný en yetkin uzmanlarla ve avukatlarla deðerlendirdik, bunlarla ilgili çalýþmalarý biran önce sonuçlandýrmaya çalýþýyoruz. Bu çerçevede Alaca Belediye Meclisi 7 Mart 2013 tarihli toplantýsýnda Ýmar Revizyonu kararý alarak süreci baþlattý ve toplam 800 dönümlük alanýn yarýsýný tekrar tarlaya dönüþtüren kararý alarak bu alan arsa vasfýndan çýkarýldý ve imarlý tarlaya dönüþtürülmesini saðladý. Böylece, daha önceki uygulamada yüksekokula uzak kalan arazinin arsaya dönüþmesi sonucunda oluþan küçük parsellerde tarým yapýlamamasý, arsaya ürün ve mazot desteðinin kalkmasý ve arsa emlak vergisi ödenmesi külfeti gibi maðduriyetler giderilmiþ olacaktýr. Ýmar çalýþmasý için yapýlan 18 inci madde uygulamasý sonucunda tarlalarýn % 40 civarýnda kesintiye uðrayarak arsaya dönüþmesinin, Ýmar Kanunundan kaynaklanan hukuki bir zorunluluk olduðu, imara açýlan bölgeye yol yapýlmasý, cadde ve sokaklar açýlmasý, park yeri ayrýlmasý, okul yeri ve cami yeri býrakýlmasýnýn bu kesintilere neden olduðu tarla sahiplerine anlatýlarak kendileri bilgilendirildi. Ayrýca kampus alanýnda tarlasý olduðu halde imar uygulamasý sonucunda uzak bölgelerden kendisine arsa verilenlerin bu maðduriyetleri giderilmiþ oldu. Çünkü bu alanda tarlasý olanlarýn arsasý, kampus çevresinden verileceðinden, yani uzaktaki tarla bölgesine gönderilemeyeceðinden bu memnuniyetsizlik de ortadan kaldýrýldý. Zaten kampus alaný içerisinde arazisi kaldýðý için tarlalarý arsaya dönüþen hemþerilerimiz tarlalarýnýn % 40'ýný kaybetseler de yüksekokula komþu arsalarý olacaðý için arazileri deðerlenmiþ olacak. Ancak bu iyileþtirmelere raðmen hala maðduriyetlerinin giderilmediðini iddia eden ismi bizde saklý iki tarla sahibine kampus alanýndaki tarlalarýný, hayýrsever hemþerilerimizin aracýlýðýyla Vakýf olarak dönümü TL'den almaya her zaman hazýr olduðumuzu da bildirdik. Bu fiyat, imar çalýþmasýndan önceki tarla büyüklüðü üzerinden teklif edilmiþtir. Yani tarla % 40 küçülmüþ olsa da biz tarla halindeki büyüklüðü üzerinden hesap yapacaðýmýzý belirttik. Vakýf olarak daha fazla fiyat teklif Alaca Belediyesi, þehrin çeþitli bölgelerinde bulunan elektrik trafolarýný boyatarak þehre ayrý bir renk katýyor. Yeni yapýlan boyama çalýþmalarýyla birlikte görüntü kirliliði de giderilmiþ oluyor. Çeþitli desenlerin iþlendiði trafo duvarlarý, bulunduðu bölgelere ayrý bir güzel görüntü katýyor. Trafolarýn boyandýðýný gören vatandaþlar ise yeni halinin eskisinden çok daha iyi olduðunu belirterek, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a teþekkür ettiler. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, boyama çalýþmasý yapýlan trafolarda incelemelerde bulundu. Þehre bir yenilik daha kazandýrdýklarý için mutluluk duyduklarýný dile getiren Baþkan Eyvaz, "Yeni görüntü parklara edemeyiz, çünkü aksi halde, hayýrsever hemþerilerimizin yardýmlarýný birilerine peþkeþ çekmiþ oluruz ki, bu da hayýr iþlerinde hiç olmamasý gereken bir þeydir ve bize de yakýþmaz. Bu iki hemþerimizden de diðer arazi sahibi hemþehrilerimiz gibi fedakarlýk bekliyoruz. Zira bu sürecin gereðinden fazla uzamasý bir çözüm getirmeyeceði gibi yeni uyuþmazlýklara da yol açabilecektir. Hemþerilerimizin itirazlarýný ortadan kaldýran revizyon sonrasýnda kampus alanýmýz küçülmüþtür. Ýnþallah hayýrsever hemþerilerimizin desteði ile bu alaný yine 150 dönüme çýkarma hedefimizi muhafaza ediyoruz. Kampus alaný için Alaca'da baþka bir bölgeyi düþündüðümüzde; hem bu kadar uygun bir yer bulmak mümkün deðil, hem de þu an imar uygulamasý yapýlan alanda yüksekokul yapýlmamasý bu bölgedeki tarla sahiplerinin maðduriyetini daha çok artýracaktýr. Baþka bir bölgeye kampusun taþýnmasý iþi tartýþýldý, ancak Vakýf Yönetimi tarafýndan uygun görülmedi. Gelinen bu noktada Yüksekokul Kampusu inþaatýna bir an önce baþlanacaðýný umut ediyor, Alaca Eðitim Vakfý olarak memleketine böyle büyük ve anlamlý bir yatýrým yapmak isteyen Sayýn Avni Çelik Beye tekrar teþekkür ediyoruz. Tüm hemþerilerimiz, bu kampus arazisinin oluþturulmasýnda ve yapýlacak inþaatta, Hitit Üniversitesinin veya baþka bir Devlet kuruluþunun herhangi bir katkýsýnýn bulunmadýðýný, sadece Alacalýlar tarafýndan yapýldýðýný, kampus tamamlandýðýnda mülkiyetinin Alaca Eðitim Vakfýnda kalacaðýný ve kullanýlmasý için Hitit Üniversitesine tahsis edileceðini bilsinler ve bu projeye destek olsunlar ki Yüksekokulumuz Fakülteye dönüþebilsin" dedi. da ayrý bir hava katýyor. Ýnþallah çalýþmalarýmýz diðer bölgelerde bulunan trafolar ile devam edecek. Yaptýðýmýz çalýþmalar ile Alacamýza yenilikleri kazandýrýyoruz. Bundan sonra da çalýþmalarýmýz bu yönde olacak" dedi.

7 HABER 7 "400 yýllýk Çorum 40 yýllýk Yozgat'a baðlanamaz" Cevher, geleneði bozmadý Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen Hitit Söyleþileri devam ediyor. "19. Yüzyýl Çorum'da Sosyal ve Kültürel Hayat" konulu söyleþi dün yapýldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleþiyi Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve öðrenciler izledi. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek moderatörlüðünde yapýlan söyleþiye konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Elemaný Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali Ilýca katýldýlar. Ali Ilýca, Anadolu'nun orta bölümünde ve yol kavþaðý üzerinde olmasý dolayýsýyla Çorum'un, tarihinin her döneminde hareketli kaldýðýný söyledi. Ilýca, Evliya Çelebi'nin, "maarif erbâbý, nükteci çelebileri, âlimleri, sâlihleri, þeyhleri, gurbete düþmüþ adamlarý, temiz hâl ile bilinen mü'min ve muvahhid insanlarý çoktur" diye tanýmladýðý Çorum'un, 19.yüzyýla farklý sýkýntýlarla girdiðini ifade ederek, "Daha önceki dönemlerde kaza veya sancak olarak baþka merkezlere baðlanan, Sivas, Ankara, Amasya, Yozgat gibi farklý illerden yönetilen Çorum âdeta devlet nezdinde üvey evlat muamelesi görmüþtür. Baþka kentlere baðlý olunca bu defa yöneticiler, þehirde kendilerine yandaþ oluþturmaya çalýþmýþ, her türlü görevlendirmede kendi yörelerinden insanlar göndermeyi tercih etmiþlerdir. Tahsildar, odacý, gardiyan gibi sýradan görevlere bile özellikle Yozgat'tan insanlar gönderilmiþtir. Bu durum yerelde kaynaþmayý deðil ayrýþmayý beslemiþtir. Özellikle Yozgat'a baðlanmayý Çorumlular istememiþ, içeride "400 yýllýk Çorum 40 yýllýk Yozgat'a baðlanamaz" diye sýzlanmalar olmuþ ama sonuç deðiþmemiþtir. Hatta Gödelek isimli bir Çorum kabadayýsý, Yozgat Mutasarrýflýðý'na yazý göndererek, "Gülabibey'in Puþiyan Mahallesi muhtarlýðý açýktýr, bir münasibinin gönderilmesini rica ediyorum" diye yönetimi inceden inceye eleþtirmiþtir. "Budala" tiyatroseverlerle buluþacak Cevher Pastanelerinin her yýl gelenek haline getirdiði kuruluþ yýldönümümüzü kutlamasýný yine yaþ pasta ikram ederek yaptý. Cevher Pastaneleri yetkilileri Uður Cevher ve Murat Yoldaþ gazetemizin 9. kuruluþ yýldönümünü yaþ pasta ikram ederek kutladýlar. Bu mutlu günde Zaman Gazetesi Çorum Temsilcisi Lütfi Özkan ile CÝHAN Haber Ajansý Temsilcisi Ýdris Okur'da bizi yalnýz býrakmadýlar. "Çocuklar fast food ürünlerden uzak durmalý" Kanser Haftasý etkinlikleri için Çorum'a gelen akademisyenler konferans sonrasý saat 17.00'de yayýnlanan Haber Arkasý adlý söyleþi programýnda Umut Radyo'da stüdyo konuðu oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþi ilgiyle dinlendi. Programa, Ýstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öðretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Yavuz Dizdar, Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç.Dr. Murat Elli ve Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Uzman Doktorlarýndan Onkolog Fatma Þen katýldý. Kanserin yüzyýlýn hastalýðý olduðunu belirterek, anne ve babalara seslenen hocalar, ayak üstü atýþtýrýlan fast food tarzý ürünlerden çocuklarýn uzak tutulmasý gerektiðini, bunun yerine evde düzenli olarak piþirilen sulu öðünle beslenme alýþkanlýðýnýn mutlaka edindirilmesini, tüketilen besinlerin vücutta mutlaka yakýlmasý gerektiðini ve bunun içinde hareketli bir yaþam tarzýnýn þart olduðuna dikkat çektiler. Obezitenin birçok hastalýðýn kaynaðý olduðunu ifade eden akademisyenler, dondurulmuþ, bekletilmiþ ve kimyasal maddelerle raf ömrü uzatýlan gýda ürünlerinden kesinlikle uzak durulmasý konusunda uyarýlarýnda bulundular. Uður ÇINAR Ýzmir Devlet Tiyatrosu Budala isimli tiyatro oyununu Çorum'da sahneleyecek. Fyodor Dostoyevskýy'nin yazdýðý, Oya Menteþe'nin çevirdiði, Sýmon Gray'in düzenlediði ve Bozkurt Kuruç'un yönettiði 2 perdelik oyun 5 Nisan Cuma Vali Baþköy, Kanal Avrupa'ya konuk oldu Kanal Avrupa Televizyonunda haftalýk olarak salý ve çarþamba günleri yayýnlanan "Yerel Yönetimler Temiz Eller" programý, Vali Sabri Baþköy'ü konuk etti. Vali Sabri Baþköy'ü konuk eden "Yerel Yönetimler Temiz Eller" programý, 2 Nisan Salý günü saat ve 3 Nisan Çarþamba günü saat 13:00'da, yayýnlanan programlarýyla Çorum'un geliþmesinden, yedi bin yýllýk tarihine, turizminden, sanayisi ve ekonomisine kadar geniþ yelpazede tanýtým yaptý. saat 20.00'da 6 Nisan Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda izleyiciyle buluþacak. Oyunun konusu ise þöyle: Dostoyevski'nin en önemli aþk romaný kabul edilen Budala'nýn kahramaný Miþkin iyiliði, erdemi temsil eden, kötülere raðmen iyilikten vazgeçmeyen, insanlarla alýþveriþten arýnmýþ, hoþgörüyle kucaklayýp, karþýlýksýz sevmekten baþka yetisi olmayan biridir. Çevresindekiler onu her zaman yadýrgarlar, ama onsuz da edemezler. Oyunda, "Ýyi olmak gerçekten mümkün müdür? Yoksa bu budalalýk mýdýr?" sorusunun yanýtý aranmaktadýr. Oyunda rol alan isimler þunlar: Mustafa Çolak, H.Emre Baþer, Ümit Dikmen, Cemalettin Çekmece, Arif Yavuz, Doðan Yaðcý, Hülya Savaþ, Neþe Arat, Yaðmur Gören, Nilgün Öðrük Alkýn, Bengi Ebru Atakan, Nurhayat Boz, Serkan Kunter, Türker Alpugan, Pýnar Uyanýk, Elif Göksüner, Özlem Fidan Kamalýoðlu, Ömer Polat, Ender Þeviker, Gerçek Öner, Çiðdem Kamir, Ýlker Atatoprak, Ömer Okatan, Vasfiye Alkar. Oyunun biletleri tam 5 lira öðrenci ise 3 liradan Devlet Tiyatrosu giþesinde satýþa sunuldu. "Üniversite ile sanayiciler güçlerini birleþtirmeli" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý ile, Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Rektör Prof. Alkan ziyarette, üniversite sanayi iþbirliðine verdiði önemi dile getirerek, üniversite ile sanayicilerin güçlerini birleþtirmesi gerektiðini belirtti. Üniversitenin akademik birikimini, Çorum'daki tüm paydaþlara ve bu baðlamda iþ dünyasýna aktarma gayreti içerisinde olduklarýný belirten Rektör Alkan, üniversite bünyesinde eðitim YÖK, Hitit Üniversitenin yeni bölümler açma talebine onay verdi. Yükseköðretim Genel Kurulu yaptýðý toplantýda Hitit Üniversitenin yeni bölüm açma talebi görüþtü. YÖK Genel Kurulu Sungurlu Meslek faaliyetine baþlayan Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM) gibi birimler aracýlýðý ile bunu gerçekleþtirilebileceðini söyledi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz ise üniversite ile her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný belirterek ortak eðitim faaliyetleri düzenlemek istediklerini belirtti. Ziyarette Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM) bünyesinde düzenlenebilecek ortak eðitimler hakkýnda da görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. YÖK'ten yeni bölümlere onay Yüksekokulu bünyesinde Çocuk Geliþimi Ý.Ö. Programý ile Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Programlarýnýn açýlmasýna izin verdi.

8 Saatler Geri Alýnýyor. Dursun, saatlerin geri alýnacaðýný duyunca, evdeki saatleri toplayýp saatçi Temel'e gider: -Ula Temel, saatler geri alýnacakmýþ. Biz de evdeki saatleri senden satýn aldýðýmýz için Kelime Avý sana getirdik. Bunlarý geri alacaksun da. Temel kendinden emin bir þekilde : -Öyle yaðma yok. Ben de duydum ama, sadece 1 saat geri alýnacakmýþ. 1 tanesini alýrým, diðerlerini almam. Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Reflü hastalýðý bebeklerde de görülebilir Çocuk Gastroenterolojisi Uzmaný Prof. Dr. Deniz Ertem, ilk 6 ayda bebeklerin yüzde 40 ila 60'ýnda reflü görüldüðünü, 6-12 ay arasýnda reflü görülme sýklýðýnýn azalarak yüzde 5'lere kadar düþtüðünü söyledi. Bebek ve çocuklarda da reflü görüldüðüne dikkat çeken Ertem, süt çocuklarýnda reflünün en önemli nedeninin yemek borusu ile mide arasýndaki kapak fonksiyonunun henüz tam geliþmemesi olduðunu açýkladý. Ertem, "Altýncý aydan sonra katý gýdalara geçiþ, bebeðin desteksiz oturabilir hale gelmesi ve 1 yaþýna doðru yürümeye baþlamasýyla birlikte reflü görülme sýklýðý belirgin olarak azalýr, ancak bazý çocuklarda 1 yaþýndan sonra da devam edebilir. Süt çocukluðu döneminde reflü hastalýðý görülme sýklýðý yüzde 2-10 arasýnda deðiþir." dedi. Doktor Ertem, fizyolojik yani herhangi bir yakýnmaya neden olmayan reflünün hem çocuk hem de eriþkinlerde özellikle yemek yedikten sonra olabileceðini, buna karþýlýk reflü hastalýðýnýn fizyolojik reflüden farklý bir hastalýk tablosu olduðunu anlattý. Ertem, "Reflü hastalýðýnda, reflü ataklarý sýktýr ve çocukta birçok yakýnmaya neden olur. Bu yakýnmalar tedavi edilmediði takdirde reflüye baðlý komplikasyonlar geliþebilir." Ýfadelerini kullandý. Ertem, bebeklerde reflü hastalýðýnýn sebeplerini þöyle sýraladý: "Erken (prematüre) doðum (yemek borusunun alt uçundaki kapaðýn fonksiyonel geliþimindeki yetersizlik), obezite, inek sütü alerjisi, karýn içi basýncý arttýran durumlar, midenin geç boþalmasý, mide fýtýðý (hiatus herni), yemek borusunun hareket bozukluðu, beyin ve sinir sistemi hastalýðý, yemek borusunun geliþimsel anormallikleri (özofagus atrezisi, fistül vs.)" Bebeklerde ve çocuklarda reflü hastalýðýnýn farklý yakýnmalara neden olduðunu belirten Ertem, belirtilerinin þunlar olabileceðini aktardý: "Kusma, beslenirken huzursuzluk, öksürük, beslenmeyi reddetme, kilo almada duraklama / kilo alamama, beslenme sonrasý dönemde, bebeðin geviþ getirme benzeri aðýz hareketleri yapmasý, beslenme sonrasýnda bebeðin baþýný ve gövdesini geriye atarak yay gibi bir görünüm almasý, boðulur gibi olma (morarma), yaþamý tehdit eden olay." Reflü hastalýðýnýn tedavisinde amacýn yakýnmalarý ortadan kaldýrarak, çocuðun yaþam konforunu arttýrmak ve komplikasyonlarýn geliþmesini önlemek olduðunu belirten Etem, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Tedavi edilmeyen reflü hastalýðýnýn büyüme geriliðine, yemek borusu iltihabýna (özofajit) ve buna baðlý kanamaya, kansýzlýða, yemek borusunda daralmaya, beslenmeyle iliþkili davranýþsal problemlere ve astým benzeri (uzamýþ öksürük, hýþýltý) tabloya neden olabilir. Tedavide ilk aþama beslenmenin düzenlenmesidir. Basit beslenme önerileri, sýk aralýklarla ve küçük porsiyonlarla beslenme, beslenme sonrasý en az yarým saat yatar pozisyonda bulunmama, reflüye neden olabilecek asitli, yaðlý ve baharatlý gýdalardan kaçýnma hastalýktan korunmada önem taþýr." Reflü hastalýðýnda, beslenme düzeninin yaný sýra ilaç tedavisi de gerektiði ve bu tedavide mide asidini baskýlayýcý ilaçlar ile besinlerin mideden yemek borusuna kaçmasýný engelleyen ilaçlarýn kullanýldýðýný kaydeden Ertem, çocuklarda reflü hastalýðýnda ilaç tedavisinin çoðunlukla yeterli olduðunu, cerrahi tedaviye nadiren gerek duyulduðunu belirtti. (CÝHAN) 20:00 19:50 8 Böyle Bitmesin Nazlý ve Yusuf'un düðün gecelerinde yaþanan olay, ayrýlmalarýna neden olmuþtur. Ayrýlýðýn etkisi, her ikisini de sarsmýþ, günlük hayatlarýný ve iþlerini olumsuz yönde etkilemiþtir. Aylar sonra gelen bir ihbar, Nazlý, Yusuf ve Komiser Nisa'yý, kadýn sýðýnma evlerinden birinde meydana gelen, zorlu bir vakayý çözmek üzere, ayný yerde buluþturur. Soluk soluða bir mücadele baþlamýþtýr. Oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz Kuvancý, Tomris Ýncer Yönetmen : Emre Kabakuþak Huzur Sokaðý Huzur Sokaðý nýn akýllý, cesur ve fedakâr delikanlýsý Bilal, bambaþka bir dünyada yaþayan, geleneksel aile yapýsýndan uzak büyümüþ ve yalnýzlýk boþluðuna düþmüþ Feyza ile karþýlaþýr. Birlikte büyüdüðü ve çevresinin kendisine yakýþtýrdýðý Þükran a karþý duygusal bir bað kuramayan Bilal, Feyza ile tanýþýnca iyice kararsýz kalýr. Feyza nýn hayatýnda ise bambaþka sorunlar vardýr. Üvey annesinin babasýna ve ailesine karþý oynadýðý oyunlardan habersiz olan Feyza, içindeki manevi boþluðun savurmasýyla kendini yabancýsý olduðu bir dünyanýn içinde bulur. 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Arka Sokaklar Ýstanbul Polis Teþkilatý Asayiþ Þube de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle Ýstanbul'un sokaklarýný arþýnlamakta ve karþýlarýna çýkan her türlü kanunsuzlukla savaþmaktadýrlar. Polisler, görevleri sýrasýnda deðiþik ve çeþitli insan hikayeleriyle sürekli karþýlaþmaktadýr. Bunlar zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan hikayelerdir... Neþet Ertaþ Neþet Ertaþ, 1957 yýlýnýn sonunda Ýstanbul'a gelerek Þen Çalar Plak'ta ilk plaðýný "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" adý ile babasý Muharrem Ertaþ'a ait bir türküyle çýkardý. Halk tarafýndan çok beðenilen bu plaðý ardýndan diðer plak, kaset ve halk konserleri takip eder. Daha sonra Neþet Ertaþ Ankara'ya yerleþir. Burada yaþadýðý saðlýk sorunlarý nedeniyle kardeþinin daveti üzerine Almanya'ya gider. Çocuklarýnýn eðitimi ve sanatsal çalýþmalarýndan dolayý uzun bir süre Almanya'da kalan sanatçý, 2000 yýlýnda Ýstanbul'da verdiði konserle sahne hayatýna geri dönmüþtür. Demirel zamanýnda kendisine sunulan 'devlet sanatçýlýðý' ünvanýný; "O dönem Süleyman Demirel Cumhurbaþkanýydý. Devlet sanatçýlýðý bana teklif edildi. Ben, 'hepimiz bu devletin sanatçýsýyýz, ayrýca bir devlet sanatçýsý sýfatý bana ayrýmcýlýk geliyor' diyerek teklifi kabul etmedim. Ben halkýn sanatçýsý olarak kalýrsam benim için en büyük mutluluk bu. Þimdiye kadar devletten bir kuruþ almadým, bir tek TBMM tarafýndan üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadýmýz adýna aldým." diyerek geri çevirmiþtir.[4] Halk bu tavra destek vermiþ ve Neþet Ertaþ adeta yaþayan bir efsane olmuþtur. Unesco Somut Olmayan Kültürel Mirasýn Korunmasý Sözleþmesi kapsamýnda yapýlan ulusal envanterlerden Yaþayan Ýnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanterine alýnarak yaþayan insan hazinesi kabul edilen Ertaþ, 25 Nisan 2011 tarihinde ÝTÜ Devlet konservatuarý tarafýndan fahri doktora ödülüne layýk görülmüþ,baðlamadaki tavrý ve türküleri konservatuarlarda ders olarak okutulmuþtur. 25 Eylül 2012 tarihinde Ýzmir'de tedavi gördüðü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaþamýný yitirmiþtir.[5] GÜVEÇTE MANTAR (2) Malzemeler Yarým kg mantar 4 adet soðan 4 adet dol malýk biber, 2 adet kýrmýzý biber 1 tatlý kaþýðý köri, 2 çorba kaþýðý domates salçasý, 1 adet domates, 1 tatlý kaþýðý tuz, 2 tatlý kaþýðý kekik, 1 çorba kaþýðý sývý yað, 1/2 su bardaðý yaðsýz kaþar peyniri rendesi Yemeðin Tarifi Soðanlarý ve biberleri halka Günümüzde insanlar, yalnýzca fiyatý biliyorlar, deðeri deðil. (Oscar Wilde) halka doðrayýp 1 çorba kaþýðý sývý yaðda biraz çevirin. Domatesleri küp küp doðrayarak ilave edin. Daha sonra salçayý malzemelerin üzerine ekleyin. Mantarlarý ikiye kesip, ilave edin. Tencerenin kapaðýný kapatýp, aðýr ateþte piþmeye býrakýn. 35 dakika sonra tuzu, köriyi ve kekiði ekleyin. Sebzeler piþtiðinde ocaktan alýp, daha þýk görünmesi için bir güvecin içine koyun. Üzerini rendelenmiþ yaðsýz kaþar peyniri ile kaplayýn. Fýrýna sürün. Kaþar peyniri eriyip, altýn sarýsý renk aldýðýnda fýrýndan çýkartýp, servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Huzur Sokaðý 23:00 Kim Milyoner Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Benzemez Kimse Sana 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Beyaz Show Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Böyle Bitmesin Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 21:30 Maceracý 23:15 Saniye

9 "(O kurbanlarýn) ne etleri, ne de kanlarý Allah'a ulaþacaktýr. Fakat O'na sizin takvanýz ulaþacaktýr." (Hac, 22/36-37) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI HAMD 'Hamd', sözlükte övme, iyilik, güzellik, üstünlük ve erdemlilikle niteleme, medih ve sena anlamýndadýr. 'Hamd'; terim olarak bir nimetin, iyiliðin veya güzelliðin kaynaðý ve sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmaktýr. Bir baþka deyiþle 'hamd', isteðe baðlý bir iyiliðe veya onun baþlangýç noktasý olan yardýma karþý, gönül açýklýðý ile o iyiliðin sahibine saygý ifade eden bir övgü sözüdür. Bunda hem nimet sahibini övmek, hem þükretmek ve hem de onu yüceltme anlamý vardýr. 'Hamd', bir çeþit övmek veya övülmek, iyi bir övüþ veya övülüþ, güzel bir övücü veya övülen olmak gibi anlamlarý da kapsayan bir sözdür. Hamd kavramýný Türkçe'de tam olarak karþýlayacak bir kelime yoktur. Çünkü o yalnýzca bir övme deðil, medhetme ile þükür arasýnda bir çeþit övme, özel bir medhetmedir. Canlý veya cansýz varlýklar da medhedilebilir. Örneðin, deðerli bir elmas parçasý veya güzel bir at övülebilir. Ama hiçbir zaman onlara hamd edilmez. Hamd, canlýlara ve cansýzlara istediði þekli ve deðeri veren daha güçlü bir varlýða karþý yapýlýr. O da Allah (c.c.)'dýr. Hamd; en geniþ anlamýyla þükürdür. Hamd, yalnýzca dille yapýlýr. Halbuki þükür hem dille hem de hareketle yerine getirilir. Þükür, bir nimetin karþýlýðý olarak yapýlýr. Hamd ise, nimet sahibinin var olduðunu bilmemiz durumunda, o nimet veya güzellik bize ulaþmasa da yapýlýr. Bu bakýmdan, hamd her durumda yerine getirilir. Þükür, insana ulaþan bir iyilikten sonra, sözle, fiille ve kalpten nimeti verene karþýlýk vermektir. Yalnýz fiille veya kalpte yapýlan þükür ne medhetmedir, ne de hamd'dir. Fakat dil olarak yapýlýrsa bu, hem hamd, hem medhetme olur. Böyle bir hamd Allah (c.c.)'a karþý duyulan minnettarlýðýn baþý olur. Her medhetme (medih- övgü) hamd sayýlmaz. Çünkü medhetme, boþ bir yalan, soyut bir dalkavukluk da olabilir. Ancak hamd ve þükür devamlý doðruyu ifade ederler. Hamd, yaþanan bir sevinç ya da minnettarlýk duyulan bir nimet içerisinde bulunarak rahat etmenin zevki ile yapýlýr. Hamd, geçmiþte verilen ve gelecekte verilecek ola nimetler hakkýndaki sevinç durumundan, þükür ise, verilmiþ olan bu nimetlere kavuþma durumundan dolayý yapýlan bir mutluluk îlânýdýr. Bundan dolayý (hamd ve þükür) (meþru) ve ahlâka uygun olduklarý halde, medih (Medhetme) her zaman ahlâki olmayabilir. [1] Hamd ve þükürde esas amaç nimeti verendir. Her ikisi de haktýr ve müslümanýn gönlünü kavuþtuðu nimetten dolayý sevinçle doldururlar. Hamd'de sevinç ve arzu anlamý; þükürde ise içten baðlýlýk ve dostluk anlamý daha fazladýr. Hamd etmede ayrýca saygý ve deðer verme manasý da saklýdýr. Hamd, Yüce Rabbimiz dýþýnda hiçbir kiþi veya kuvvete yapýlmayacak bir þükür türüdür. Halbuki insanlara, yaptýklarý iyilikten dolayý teþekkür ederiz. Hamd, nimetleri iyilikleri ve baðýþlarý sýnýrsýz ve sonsuz olan bir kuvvete yapýlýr. O da Allah (c.c.)'tan baþkasý asla olamaz. Hamd, bir iyiliðin karþýlýðý olmaktan çok, Yaratýcýnýn sonsuz güç, ve kuvvetine, verdiði nimetlerin çokluðuna onun Rabliðine duyulan hayranlýðýn övme yoluyla dile getirilmesidir. Allah (c.c.)'ýn varlýðýnýn sayýsýz yansýmalarýný düþünerek O'nu hakkýyla övmek, O'nun yüce sýfatlarýný ve kudretini dile getirmektedir. Dikkat çekici bir husustur ki, Kur'an-ý Kerim'in birinci sûresi olan Fatiha'nýn ilk âyeti, hamd'in kime ait olduðunu net bir þekilde ortaya koymaktýr. "Elhamdü lillahi Rabbi'l-Alemin." "Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a aittir." [2] Buna göre hamd'in sahibi bellidir. Ýnsanlar kendi görüþlerinden hareket ederek baþkalarýna hamd asla etmezler. Hamd Allah Tealâ'ya aittir. Bu ifade, Kur'an'da yirmi üç yerde geçmektedir. Ýmam Buhâri'nin Hamd kelimesi üzerinde bir eser yazdýðý rivayet edilmektedir. [3] Kuran- Kerim bu gerçeði baþka bir ayette þöyle dile getirilmektedir. Baþlangýçta da sonda da hamd yalnýzca Allah'a aittir." [4] Hamd, eþi ve benzeri olmayan ilahi rahmetin hakkýyla övülmesi, o rahmetin sahibinin hakkýyla yüceltmesidir. Bütün varlýklar Allah (c.c.)'a hamd içerisindedir. Ancak en olgun hamd inanan bir insan tarafýndan yerine getirilir. Çünkü mümin bir insan, Peygamberinden öðrendiði gibi Allah (c.c.)'ý hakkýyla takdir eder, O'na nasýl hamd edileceðini bilir. Hamid ismi, hamd mastarýndan türemiþ bir sýfattýr. Namazlarda selam vermeden önce okunan 'Salli ve Barik' dualarýnýn sonlarýnda da 'Hamidün mecid' þeklinde geçmektedir. Allah (c.c.)'ý ve O'nun Rab olduðunu iyi bilen samimi bir müslüman, hamdi yalnýzca Allah (c.c.)'a yapar. O her zaman (elhamdulillah) diyerek Yaratýcýyý hakkýyla över ve yüceltir. " Hamd olsun Allah'a ki; gökleri ve yeri yarattý, karanlýklarý ve nur-u var etti. Yine inkarcýlar (baþkalarýný) Rablerine denk tutuyorlar." [5] " Onlarýn orada duasý" Allahým! Sen her türlü eksiklikten uzaksýn; birbirlerine saðlýk, temennileri; (Selam) dualarýnýn sonu da ; Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun' sözleridir." [6] Kur'an-ý Kerim'de hamd kýrk üç yerde, hepsi de Allah (c.c.)'a nisbet edilmiþ olarak geçmektedir. Ayrýca Peygamber (s.a.v.)'a vaadedilen 'Makam-ý Mahmud' deyiminde yer alan 'Mahmud' kelimesi, 'Allah tarafýndan övülen' anlamýna gelir. Bundan baþka 'Ahmed' kelimesi 'en çok hamd eden' anlamýnda, 'Muhammed' kelimesi ise yine 'Övülmeye layýk bir çok güzel hasletlere sahip' demektir. Bunlarýn üçü de Peygamberimiz (s.a.v.)'in isimleridir. Bunun için Müslümanlar çocuklarýna isim verirken en çok bu isimleri tercih ederler. Bir ayette yer alan ve 'hamd edenler' anlamýna gelen 'hamidun' kelimesi ile on yedi ayette geçen ve esma-i hünsadan olan 'Hamid' ismi de yine hamd kelimesinin türevlerindendir. Müslim, zikir, 10,22'deki bir hadiste, Allah (c.c.)'ýn söylenmesinden en çok hoþnut olduðu sözler arasýnda 'Elhamdü lillah' ibaresinin bulunduðu haber verilmiþ; Ýbnu Mace, Edeb, 55'de yer alan bir baþka hadiste de, 'elhamdü lillah zikirlerin efdalidir' buyurulmuþtur. Hamd, geniþ kapsamlý bir niteleme ve zikir olduðu gibi; Müslim, zekat 53'te yer alan bir hadiste iþaret edildiði üzere ayný zamanda bir sadaka, yani bir dostluk ve baðlýlýk ifadesidir. Bu sebeple de her fýrsatta tekrarlamak gerekir. Sevinçli zamanlarda olduðu kadar sýkýntýlý durumlarda da tekrarlanmalýdýr. Çünkü nimet ve belanýn her ikisi de insan için birer sýnavdýr. Her iki hal de ayný sadýkane yaklaþýmla karþýlanmak gerekir. Bela ile karþýlaþýlýnca hamd etmeyerek isyan eden insan nankör ve gafildir. [7] Hamdele Nedir? Hamdele, 'Elhamdü lillahi Rabbi'l-Alemin' yani 'Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur' cümlesi için kýsaca söylenen isimdir.müslüman bütün hayýrlý iþlerine 'Besmele', 'Hamdele' ve 'Salvele' ile baþlarlar. [1] Ýslam'ýn Temel Kavramlarý, H.K. Ece. [2] Fatiha sûresi, 1/1. [3] Diyanet Ýslâm Ansiklopedisi. [4] Kasas sûresi, 28/70. [5] En'am sûresi, 6/1. [6] Yunus sûresi, 10/10. [7] Þamil Ýslâm Ansiklopedisi. CUMA Fethullah Gülen Ýhlas ve amel, ruh ve ceset gibi biri diðerini tamamlayan iki özdür. Amelsiz ihlas olamayacaðýndan ameli olmayan bir insanýn "ben ihlaslýyým" demesi de mümkün deðildir. Zira ihlas, cesetteki ruh gibidir. Ýnsan bir þeyler yapsa ve yaptýklarýnda da ihlaslý olmasa, onun amelleri cansýz bir ceset gibi olur. Bu itibarla ihlassýz bir amel bütün manevî kapýlarý aþýp geçse de, rýza kapýsýna varýnca orada takýlýr ve daha ileriye gidemez. Böyle birinin ameli o önemli basamakta bir paçavra gibi insanýn suratýna çarpýlýr. Allah muhafaza buyursun! Allah nezdinde ameller tamamen ihlasa baðlýdýr. Bediüzzaman Hazretleri'nin dediði gibi: Ýhlaslý bir dirhem amel, ihlassýz batmanlarla halis olmayan amele müreccahtýr. Ýnsan her hususta, oturmada, kalkmada, düþünmede, konuþmada, hatta sevmede dahi ihlaslý olmalýdýr. Sevginin bile ihlaslý bir zerresi, batmanlarla ücretli muhabbete tereccuh eder. Bir þair bunu ifade ederken þöyle der: "Ben sevgim karþýlýðýnda kimseden bir mukabele, bir ücret talep etmiyorum; çünkü karþýlýðýnda ücret ve mukabele istenen sevgi deðersizdir." Buna göre þayet bir iþte Allah'ýn rýzasý esas alýnmýþsa bu, ona kuvvet kazandýrýr; zira o insan ihlas sayesinde Allah'a dayanmýþ olur. Her þeyiyle Allah'a dayanan insan ise yenilmezliðe erer. Öyleyse amel ve ihlasý birbirinden ayrý düþünmek söz konusu olmamalýdýr. Hem amel hem de ihlas üzerinde ýsrarla durulmuþtur; zira hiç kimse, ihlaslý amele muvaffak olamýyorum diye amelinden vazgeçmemelidir. Ýnsan amelinin yanýnda kendini ihlaslý olmaya da zorlamalýdýr. Aksi halde o, þeytana aldanmýþ olur. Bazen böyle birine "Falan adam gösteriþ için namaz kýlýyor." diyebilirler; ne var ki biz bir mümin hakkýnda, gösteriþ için namaz kýlýyor diye suizanda bulunamayýz. Evet, bazen insan namaza durunca aklýna namazýn tadil-i erkânýný baþkalarýna göstermek gibi düþünceler gelebilir. Ancak abdest alma, namaz kýlma, hele kýsa gecelerde yatsý namazýný kýlma, sonra sabah namazýna kalkma ve sýcakta terleye terleye teravih namazýný eda etme gibi külfetleri, sýrf gösteriþ olsun diye hiç kimse kolay kolay göze alamaz. Her þeye raðmen çok çetin olan bu iþlere katlanýrken bir insanýn aklýndan bu tür þeyler geçebiliyorsa o bütün bütün müraî demektir. Binaenaleyh, herkes amel ederken, amelinin Cenab-ý Hakk'ýn rýzasýna muvafýk olup olmadýðý endiþesiyle tir tir titremelidir. Evet, insan, amelinin kabul olup olmamasý üzerinde durmamalý, onu düþünmemeli ve "Ben bana düþeni yapmaya çalýþtým, elimde çok küçük bir armaðanla Rabb'imin kapýsýna geldim; kabul edip etmemek O'nun bileceði þeydir, ama ben, kabul edeceði ümidini beslemekteyim." demelidir. Kýrýk Testi Hz. Mevlana, konuyla ilgili latif, hikmetli ve nükteli bir kýssa anlatýr: Çölde kendi halinde, fakir ve mütevekkil bir adam vardýr. Hanýmý onu Baðdat'taki halifeyi görmesi ve onun ikramlarýna nâil olmasý için teþvikle elindeki bir testi suyu hediye olarak götürmeye ikna eder. O da hakikaten çölde en de- Cumanýz Mübarek Olsun... "Bize yemekten yediren, sudan içiren, çýplak iken giydiren, dalâlette iken hidâyet veren, görmezken gösteren ve bizi yarattýklarýnýn pek çoðuna üstün kýlan Allah'a hamd ederiz, çünkü hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsusdur." Amin "Benzeri olmayan tek" anlamýna gelen "el-vahid" ismi þerifi Kur'aný Kerim'de 21 defa tekrarlanmýþtýr. "Ehad" ismi ise ihlas suresinde bir defa geçmiþtir. Dünya yaratýldýðý günden beri geceyle gündüzün 365 günde saniye ve salise þaþmadan ardarda gelmeleri gülün gül vermesi, arýnýn bal vermesi Allahýn tek olduðunu gösterir. "Eðer göklerde ve yerde Allah'dan baþka ilahlar olsaydý ikisinin de düzeni bozulurdu."(enbiya 22) "Sizin ilahýnýz bir tektir O Rahman ve Rahimden baþka ilah yoktur." (Bakara 163) Yaratanýmýz bir, yaþatanýmýz da bir. Vücudumuz üzerinde Allah dan baþka birinin de etkisi olsaydý halimiz ne olurdu? Kanýmýzýn akýþý, kalbimizin atýþý, bizi yönetenin bir olduðunu bize gösteriyor. Köylerin, þehirlerin, milletlerin yönetiminde de muhtar, vali, baþkan gibi bir yönetici sistemi kabul ediliyor. Rabbimiz bir, kitabýmýz bir kýblemiz bir olunca birlik saðlanýr. Birlikten de dirlik doðar. DUA AMELÝN RUHU ÝHLAS VE SAMÝMÝYETTÝR ESMAÜL HÜSNA EL-VAHÝD ðerli hediye olabilecek bir testi temiz yaðmur suyu alýp yola çýkar. Yolda her türlü tehlikeden testisini koruyarak Baðdat'a ulaþýr. Saray görevlileri kendisini karþýlar, saraya alýp büyük iltifatlarda bulunurlar ve "Hünkârýmýz sizi kabul edecek" derler. Padiþah, Dicle'nin çaðlamasýna bakmayýp onun hediyesini kabul eder ve sarayda istediði kadar misafiri olarak kalabileceðini söyler. Giderken de testisine altýn doldurup eline verir ve þöyle der: "Senin gücün buna yetiyordu, bunu getirdin. Elinde olsaydý kervanlarla gelen elçilerin hediyelerine denk þeylerle gelecektin." Dönüþte saray görevlileri onu beldesine daha kýsa bir yoldan götürürler ve giderken de Dicle'nin üzerinden geçerler. Adam bakar kocaman ýrmak çaðlayýp gidiyor. Suyun kaynaðýndaki halifeye getirdiði bir testi sudan dolayý biraz utanýr ve "Böyle altýndan ýrmaklar akan bir sarayda oturan halifenin benim bir testi suyumu kabul edip bana hediyeler vermesi onun büyüklüðünden; zira bu suyun onun hazinesine hiçbir þey katmayacaðý gibi, hazinesindeki sulara nispeten de ancak deryaya nispeten damla mesabesindedir" der. Ýþte bizim, Rabb'imize karþý ibadet ü taatýmýz da, Hazreti Mevlânâ'nýn anlattýðý, bu sermayesi bir testi çöl suyu olan adamýn armaðaný mahiyetindedir. O yüzden bizler her zaman; "Ey bu yerlerin malik-i hakikisi, ey bütün hazinelerin sahibi! Bizim, ibadet adýna sunduðumuz þeylerin hiçbirine Sen muhtaç deðilsin, bunlarý bizden bir sadakat niþanesi olarak istiyorsun. Biz de bunun için elimize geçen bu küçük þeylerle Senin Dergâh-ý nezd-i ehadiyetine sýðýnýyor, damlamýzý derya yapmaný diliyoruz." demeliyiz. Ýþte bu, ihlastýr, samimiyettir, özyürekliliktir. 1-Ýhlas, cesetteki ruh gibidir. Ýnsan bir þeyler yapsa ve yaptýklarýnda da ihlaslý olmasa, onun amelleri cansýz bir ceset gibi olur. 2-Bir insan yapacaðý bir iþte Allah'ýn rýzasýný esas almýþsa bu, ona kuvvet kazandýrýr; zira o kiþi ihlas sayesinde Allah'a dayanmýþ olur. 3-Hem amel hem de ihlas üzerinde ýsrarla durulmuþtur; zira hiç kimse, ihlaslý amele muvaffak olamýyorum diye amelinden vazgeçmemelidir. Sen benim olunca Ýnsan, emredildiði için ibadet yapmalý; evet, biz ibadetimizi Rabb'imiz emretti diye yapmalý ve neticede de "rýza-yý ilahî" demeliyiz. Zira Rabb'imiz hoþnut olduktan sonra baþka bir þey olmasa da olur. Ama O razý olmazsa, yapýlan þeylerin hiçbiri bir kýymet ifade etmez. Evet, amelde rýza-yý ilahî olunca her þey tamam demektir. Burada bir menkýbe ile meseleyi tenvir edebiliriz: Harun Reþid'in Bermekîlerden Cafer adýnda bir veziri vardýr. Abbasî hilafetine karþý kötülükleri olmuþtur ama yine de sadýk bir insandýr. Harun Reþit onu evvela kýzkardeþiyle evlendirmiþ, sonra da bir kýsým melhuz veya muhakkak ihanetlerden ötürü öldürtmüþtür. Halife bir gün tebasýna hediyeler daðýtýrken Cafer'i de çaðýrtýr; -Sen de bir þey iste vereyim, der. O, hiçbir þey istemez ve -Canýnýn saðlýðý hünkârým, diye cevap verir. -Servetimin dörtte birini. -Hayýr, istemem, der. -Yarýsýný.. dörtte üçünü.. hepsini vereyim -Serveti ne yapayým padiþahým! Der ve dünyalýk bir þey istemediðini ifade eder. -E ne istiyorsun? -Ben senin hoþnutluðunu ve seni istiyorum. Çünkü sen benim olunca her þey de benim olur, der. Bu menkýbenin de ifade ettiði gibi, Cenab-ý Hakk'ýn marziyyatýný esas alma ve Hz. Pîr'in beyanýyla, O'nu görme, O'nu iþitme, O'nu dinleme, O'nu konuþma, O'nu anlama, O'nu bilmeye çalýþma çok hayati ve önemli bir husustur.. ve bunun dýþýndaki anlama, bilme, görme ve duymalarýn da hiçbir faydasý yoktur. Bu anlayýþ içinde, kendini zorlama, Rabb'in hoþnutluðunu kazanma istikametinde hareket etme.. üzerinde durulacak hayati hususlardýr. Amelin mutlak bir karþýlýðý ve mükâfatý vardýr ama bu, uhrevidir. Dünyaya ait karþýlýklar tâlidir; talepsiz terettüp eden þeyler ise, Rabb'im lütfetti denilerek "tahdis-i nimet"le karþýlanmalýdýr. Hatta bazen insan, -vicdanýnda biraz derinse- korkup; "Acaba Rabb'im dünyada bana, karþýlýðýný ahirette almayý beklediðim nimetleri verip de ahirette beni mahrum mu etmek istiyor?" deyip irkilmelidir. Ýnþallah bu düþünce içinde hizmet eden insanlar ara sýra akýllarýna baþka mülahazalar gelse de öteler adýna kayýp yaþamazlar. Ayrýca, ihlasý kazanmak için biraz da ihlasýn dertlisi olmak lazýmdýr. Sürekli Cenab-ý Hakk'ý düþünmek, murakabede bulunmak, sýk sýk râbýta-i mevtle sarmaþ dolaþ olup, öteleri ve ölümü düþünmek, ihlasa giden yolda çok önemlidir. 9 Hasedden kaçýnýn. Çünkü o, ateþin odunu yakýp tükettiði gibi bütün hayýrlarý yer tüketir. Ebu Dâvud, Edeb 52, (4903) SAHABE HAYATI HZ. DIRAR ÝBNÝ EZVER (r.anh) Dýrar Ýbni Ezver radýyallahu anh Rumlara esir düþtü, türlü iþkencelere maruz kaldý. Kýlýç darbeleri arasýnda kan revan içinde baygýn olarak yere yýkýldý ama davasýndan zerre miktar taviz vermedi. Dýrar Ýbni Ezver radýyallahu anh korkusuz kahramanlardan... Cesaret ve secaatiyle meþhur bir yiðit kumandan... Ünlü atý Muhabber'in sýrtýnda çeþitli savaþlara katýlan ve arslanlar gibi düþmana hucum eden bir cengaver... Ayný zamanda her savaþ için þiirler söyleyen bir þair... O, Esedoðullarýnýn zenginlerindendi. Bine yakýn devesi ve bunlarý güden birkaç çobaný vardý. Babasý eðri boyunlu" anlamýna gelen Ezver lakabýyla tanýndýðý için o da Dýrar Ýbni Ezver diye þöhret buldu. Asýl adý Dýrar Ýbni Malik Ýbni Evs el-esedi'dir. Dýrar Ýbni Ezver 630 m. senesinde kabilesinden bir heyetle Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin huzurunda Lamiyye" kasidesini okudu. Bu kasidesinde o, içki, kumar, eðlence gibi zevkleri býraktýðýný, ailesini ve bütün servetini terkederek müþriklere karþý savaþmaya geldiðini ve bu alýþ-veriþte zararlý çýkmayacaðýný ümit ettiðini ifade etti. Sevgili Peygamberimiz de kasideyi dinledikten sonra ona: Karlý bir alýþveriþ yaptýn Ey Dýrar!" dedi. O da kelime-i þehadet getirerek Ýslam'la þereflendi. Ne güzel teslimiyet ve ne kârlý alýþveriþ!... Dünya zevklerinden vazgeçip ebedi zevklere ermek... Gönlünü islam'ýn nuruyla aydýnlatýp o nurla dünyaya veda etmek... Allah'ým bizlere de böylesi teslimiyet ve kârlý alýþveriþ nasib et!.. O nura sahib olarak huzuruna kabul et!.. Amin. Sevgili Peygamberimiz Dýrar (r.a.)'daki bu samimi teslimiyeti görünce onu çeþitli kabilelere elçi olarak gönderdi. Kendi kabilesi Esedoðullarýnda çýkan Tuleyha Ýbni Huveylid diye birinin dinden dönerek peygamberlik iddiasýnda bulunmasý üzerine onu, Beni Esed yöneticilerini yakýndan gözetlemekle görevlendirdi. Dýrar bu yoneticilerin Tuleyha'nýn gücünden korktuklarýný gördü ve Tuleyha'ya karþý harekete geçerek kabiledeki müslümanlarý bir araya topladý. Fakat bu sýrada iki Cihan Güneþi (s.a.) efendimizin dar-ý bekaya irtihalleri haberi geldi. Bunun üzerine o, müslüman yöneticilerle birlikte Medine-i Münevvere'ye döndü. Dýrar (r.a.) çeþitli bölgelerin fethi sýrasýnda Halid Ýbni Velid (r.a.)'ýn emrindeki orduda yer aldý. Temimoðullarý üzerine gönderilen birliklerden birine kumandanlýk yaptý. Zekat toplanmasýna karþý çýkan Malik Ýbni Nuveyre ve adamlarýyla çarpýþtý. Hepsini esir alarak Halid Ýbni Velid (r.a.)'a teslim etti. O, Kadisiye, Hire, Yermük, Þam ve Halep'in fethinde bulundu. Yemame'de büyük kahramanlýklar gösterdi. Þam civarýnda devam eden muharebelerde 100 kiþilik keþif kolunda düþman kuvvetlerine yakalanarak esir düþtü. Fakat arkadaþlarýnýn þiddetli hücumlarýyla kýsa müddette kurtuldu. Ýkinci defa esir düþtü. Bu sefer baþýndan çok acýklý sahneler geçdi. Türlü iþkencelere maruz kaldý. Kýlýç darbeleri arasýnda kan revan içinde baygýn olarak yere yýkýldý ama davasýndan zerre miktar taviz vermedi. Onun esaret altýnda çektiði iþkence tüyler ürpertir. Gösterdiði yiðitlik de goðüs kabartýr. O Hirakl'in karþýsýnda eðilmedi. Daha gür imanla islam'ý savundu. Bu karþýlýklý konuþma þöyle gerçekleþti: Ýmparator Hirakl üst üste alýnan hezimetlerden dolayý çok üzgündü. Dýrar ve arkadaþlarýnýn esir alýndýðýný iþitince çok sevindi. Derhal getirilmesini emretti. Karþýsýna çýkarýlýnca: Arablarýn fýrka kumandaný Dýrar sen misin?" dedi. Dýrar (r.a.) da: Evet! Peygamber yolunda sizinle harbeden Dýrar benim!" dedi. Hirakl: Kendini askerlerinin yanýnda mý sanýyorsun da öyle sert konuþuyorsun." dedi. Dýrar: Her nerede olsam din düþmanlarýna karþý göðsümü gere gere cevab vermekten çekinmem. Sen beni korkar mý zannediyorsun?" dedi. Hirakl: Kime güveniyorsun? Burasýnýn askerlerimin merkezi olduðunu unutuyor musun?" dedi. Dýrar: Ýslamiyet, güneþ gibi adaletiyle her tarafý kaplamaða baþladý. Hala sen kendine teselli vermek istiyorsun!" diye cevap verdi. Hirakl: Bilmiþ ol ki, þu anda vucudunu paramparça yapmak benim için zor deðil!" dedi. Dýrar (r.a.) da: Huzuru Muhammed'i de bulunmuþ bir müslüman yetmiþ tane Hirakl olsa hiçe sayar, tehdidine aldýrmaz. Senin son yapacaðýn öldürmek deðil mi? Gideceðim yer huzur-u Rasulullah'týr. Ýslam için terk-i hayat etmek bize her þeyden lezzetlidir." diye karþýlýk verdi. Dýrar (r.a.)'ýn yiðitce verdiði bu cevaplar Hirakl'in umerasýný gazablandýrdý. Her birisi ellerini kýlýçlarýna götürdü ve bir aðýzdan Hirakl'e: Bu arabý niçin böyle konuþturuyorsunuz? Hayatýnýn lüzumu var mý?" dediler. Hirakl de: Ýcabýna bakýnýz diye emretti. Bir anda otuz-kýrk kýlýç birden Dýrar (r.a.)'ýn vücüduna inmeðe baþladý. Aðýr þekilde yaralanarak kan revan içinde kaldý. Kininden kibrinden küplere binen Hirakl: Sað býrakmayýnýz! diye baðýrýyordu. Bu dehþetli hal karþýsýnda daha önce Ýslam'ý kabul eden ancak gizli tutan General Mika ne yapacaðýný þaþýrdý. Gönlu kan aðlýyordu. Din karýndaþýnýn helak olmasýna engel olamýyordu. Ne çare ki sahiblense kendini de telef edeceklerdi. Bir tedbir olarak Hirakl'e: Ey Melik! Bunu burada telef etmek ne faide verecek. Onu tedavi edelim ve herkese ibret olsun diye halkýn gözü önünde asalým." dedi. Bu teklif Hirakl'in hoþuna gitti ve: Öyleyse buradan kaldýr. Evine götür. Ýyileþince asalým" dedi. Bu müsaadeden pek sevinen General Mika, Dýrar'ý evine götürdü. Orada gözlerini açan Dýrar Mika'ya: Eðer müslümansan bana yardýmýný esirgeme. Hristiyan isen insani vazifeni yap." dedi. General Mika: Korkma ya Dýrar! Muhammed'in aþkýna sana her türlü yardýmý yaparým. Yeter ki, sen iyileþ. Askerinle birlikte firar bile ederiz" dedi. Mika'nýn bu hayat bahþeden sözlerinden pek memnun olan Dýrar bir kaç hafta sonra saðlýðýna kavuþtu. Kýzkardeþi Havle binti Ezver'e bir mektup yazdý ve Mika vasýtasýyla gönderdi. Bu sýrada Antakya müslümanlar tarafýndan muhasara altýna alýndý. Allah Teala herþeye kadirdi. General Mika bir fýrsatýný buldu ve Dýrar Ýbni Ezver ile arkadaþlarýný islam ordusu tarafýna kaçýrdý. Bu kahraman yiðit yeniden zýrhýný giydi ve rumlara karþý: Ey ehl-i Salib!.. Evvelce esir tuttuðunuz Dýrar benim. Hamran'ý Batros'u öldüren benim" diye meydana atýldý. Karþýsýna çýkan Istafaný þaþýrtýp bir kýlýçda yere serdi. Oradan Halid Ýbni Velid (r.a.)'in üzerine yürüyen Vardan'a hucum etti. Onu da yere serdi. Vardan öldürülünce rumlar Þam'a doðru kaçýþmaya baþladý.dýrar Ýbni Ezver (r.a.) hiç bir zaman hayatýný tehlikeye atmaktan çekinmedi. Daima din uðruna feday-ý can etti. Bu savaþta onunla birlikte üç bin müslüman þehid oldu. Kabri Ürdün'de Dýrar köyünde bir mescidin içinde bulunmaktadýr. Cenab-ý Hak'tan þefaatlerini niyaz ederiz. Amin.

10 HABER 10 Hitit Holding dev projelere imza atýyor "Büyük Çorum için adayým" Kenan Malatyalý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu eski Baþkaný Kenan Malatyalý mayýs ayýnda yapýlacak olan TSO genel kurulda aday olduðunum söyledi. Kenan Malatyalý Anitta Otelde dün düzenlediði basýn toplantýsýnda adaylýk açýklamasýný yaptý. "TSE görevim sýrasýnda Çorum'un hizmetine sunacaðým küresel vizyona sahip oldum. Geçmiþ dönemdeki ÇTSO baþkanlýðýmýn yaný sýra dört önemli görevi daha üstlendim. TOBB bünyesinde, uluslar arasý projelerin yöneticiliði görevi ve daha da önemlisi ise ülkemizin en önemli ve güzide kurumlarýndan olan TSE'nin, Türk Standartlarý Enstitüsü'nün Baþkanlýðýný yürüttüm. Yaný sýra ISO uluslararasý standart teþkilatýnda yönetim kurulu üyeliði ve DE- ÝK'te Türk Filistin iþ konseyi baþkanlýðýný yürüttüm. Özellikle TSE Baþkanlýðým süresince yerelden ve ülkemiz þartlarýndan çok daha ilerisini, dünyayý tanýma fýrsatýna sahip oldum. TSE görevim sýrasýnda Çorum'un hizmetine sunacaðým küresel vizyona sahip oldum. Üyelerimizin 4 yýl önce beni seçmeyerek verdikleri mesajý aldým" diyerek sözlerine baþlayan Malatyalý, "4 yýl önceki seçimlerde üyelerimiz benim bir mola almamý uygun gördüler. Beni seçmediler. Çünkü Ankara'daki görevlerimi yürütürken Çorum' a gerektiði kadar zaman ayýrmadýðýmý, ihmal ettiðimi düþündüler. Þimdi rahatlýkla ve içtenlikle söylüyorum ki üyelerimizin beni seçmeyerek verdikleri mesajý aldým.ankara'da hep Çorum için çalýþtým, büyük Çorum için gereken bilgi birikimine sahibim. Þunu belirtmeliyim; Ankara'da ifa ettiðim görevlerim sýrasýnda da hep Çorum için çalýþtým, þehrimizin küresel ölçekte, makro boyutlarda nasýl ele alýnabileceðini, dönüþüm ve geliþimi nasýl hýzlandýrabileceðimizi, dünyanýn hýzlý ve rekabetçi koþullarýnda Çorum' nasýl bir rol biçebileceðimizi ülkemizin ve dünyanýn önde gelen kiþi ve kurumlarýyla irdeledim, araþtýrdým, çalýþtým. Ne var ki, üyelerimize bu çalýþmalarýmý ve hazýrlamakta olduðum projeleri yeterince iyi anlatamadým. Beni Ankara'da önemli görevlere yollayarak donaným sahibi olmamý saðlayan Çorum'a hizmet etmek tek hedefimdir. 4 yýl önce ara verdiðim görevime neden geri döneceðimi merak ettiðinizi biliyorum. Tek bir sebebi var. Göreve talip olmamýn sebebi büyük Çorum hayalimdir. Çorum'da doðdum Çorum'da büyüdüm Çorum'da para kazandým Çorum'da mevki sahibi oldum. Sahip olduðum her þeyi Çorum'a borçluyum. Hayatýmýn odak noktasýnda sadece Çorum'a hizmet etmek var. Büyük Çorum hayalimi gerçekleþtirmek için çalýþacaðým. Ýþte bu yüzden göreve talip oluyorum" þeklinde kaydetti. -"SÝYASETTE GÖZÜM YOK"- Büyük Çorum için çalýþacaðýný, bunu iþ dünyasý, iþ adamlarý, giriþimciler, üyeler ile hayata geçireceðini dile getiren Malatyalý, "Kiþisel olarak, açýklýkla ve kesin olarak belirteceðim ki sadece büyük Çorum için çalýþmaya odaklýyým, ne siyasetle iþim var, ne milletvekilliði ne Belediye Baþkanlýðý'nda gözüm ve hevesim var. Çorum' a TOBB platformunda hizmet vermeye adayým.ticaret ve Sanayi Odamýzý, yeniden yapýlandýrarak, performansa dayalý profesyonel ve etkin bir yönetim yapýsýna kavuþmasýný, iþ dünyasýnýn iþlemlerini yapan bir kurum olmaktan çýkartarak iþ dünyasýnýn öncüsü, yol göstericisi, aktif çalýþaný, proje ve giriþim destekçisi olmasýnýn saðlanmasýný, üyelerinin 1.sýnýf üye olduklarýný hissetmelerini, dünyanýn en etkin Oda'larýndan biri haline gelerek þehrine liderlik eden bir kurum olmasýný onbinlerce kiþiye yeni iþ alanlarý ve istihdam olanaklarý yaratýlmasýna katký saðlanmasýný, tersine beyin göçünü gerçekleþtirerek, Çorum'da doðmuþ veya Çorumlu olmuþ bütün insan deðerlerimizin, Çorum için çalýþmasýnýn temin edilmesini ulusal basýnýn, ulusal sermayenin, turizm sektörünün, ülkemizdeki tüm iç turizm hareketinin ve son olarak da özellikle yabancý sermayenin Çorum'a ilgisinin saðlanmasýný, ticari, kültürel ve sosyal fýrsatlar açýsýndan Çorum'un gözde olmasýný Çorum'un ayrýlmaz parçasý olarak büyü iþler baþarýlmasýný saðlamak için göreve talip oluyorum. Hayalinde büyük Çorum olan herkesi önyargýsýz ve samimi duygularla, birlikte çalýþmaya davet ediyoruz. Ekibimizle birlikte projelerimizi sunacaðýmýz toplantýmýzý 15 Nisan 2013 tarihinde yapýlacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Hitit Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren HDT Teknik Enerji Ýnþaat Endüstrisi San. ve Tic. A.Þ. büyük projelere imza atýyor. Sinpaþ Yapý'dan anahtar teslimi aldýðý Kelebekia-2 projesini tamamlayan ve teslim etmeye baþlayan firma þimdi de Van'da yeni bir konut projesine baþlayacak. Hitit Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekçi konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þirket ortaklýklarýndan HDT Teknik Enerji Ýnþaat Endüstrisi San. ve Tic. A.Þ.'nin 2011 yýlýnda Sinpaþ Yapý Endüstrisi ve Ticaret A.Þ.'nden alarak anahtar teslimi yüklenici olduklarý 106 adet konuttan oluþan Kelebekia-2 projesini tamamlayarak teslimler baþladýklarýný belirtti. Sait Börekçi, Sinpaþ Yapý Endüstrisi ve Ticaret A.Þ. ile karþýlýklý olarak çalýþmalarýn devam ettiðini dile getirerek kesin kabul için gerekli giriþimlerde bulunduklarýný kaydetti. -HÝTÝT HOLDÝNG'TEN ÝKÝ DEV YATIRIM- Van'ýn, 2011 yýlýnda yaþadýðý iki büyük depremin yaralarýný çok kýsa sürede sardýðýný dile getiren Sait Börekçi "Öyle ki dev firmalar Van'a devasal yatýrýmlar yapmaya baþladý. Türkiye'nin en önemli kuruluþlarýndan Hitit Holding, bu yýl içinde Van'a iki dev yatýrým yapmaya hazýrlanýyor. Holding, Van'da faaliyet gösteren Yüksekova Cilo Ýnþaat ile ortak giriþim sonucunda Edremit sýnýrlarý içinde Caratpark Van Evleri adý altýnda dev bir projeye imza atmaya hazýrlanýyor. Holdingin, bir diðer projesi Organize Sanayi Bölgesinde dev bir fabrika kurarak Japon Alasava teknolojisini Van'da imal edecek" dedi. -"VAN'A YATIRIM YAPMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"- Uzun bir çalýþma sonrasý hazýrlanan projelerin startýný vermek için Van'a giden Sait Börekçi, projeler ile ilgili açýklama yaptý. Geçtiðimiz yýl yaþanan depremlerden dolayý çok üzüldüðünü ifade eden Börekçi, "Yaþanan depremlerden dolayý bizlerde Van için bir þeyler yapmamýz gerekliliðine inanarak böyle iki dev projeye imza attýk. Türkiye'nin birçok ilinde yatýrýmlarýmýz var. Bu ülkenin doðusu da bizim batýsý da bizim. Elbette ki Van'a yatýrým yapmak boynumuzun borcudur" þeklinde kaydetti. Börekçi, Edremit sýnýrlarý içinde 40 bin metrekare alan içinde 165 daire ve 7 villadan oluþan ve Japon Ala-sawa teknolojisi ile inþa edilecek Caratpark Evleri projesi dýþýnda Organize Sanayi Bölgesinde güvenirliliðini ispat etmiþ 1970 yýllardan beri baþarýlý bir þekilde Japonya'da uygulanan betonarme yapý teknolojisi Ala-sava projesi hakkýnda da bilgi verdi. -"CARAT PARK EVLERÝ ÝSTÝÞAMI ÝLE GÖZ DOLDURACAK"- Bu yýl içinde inþasýna baþlanacak olan Caratpark Evlerinin Van'a kalite kazandýracaðýný söyleyen Börekçi, "Bölgede yapýlacak tüm yatýrýmlar ile ilgili yerel partnerimiz Yüksekova Cilo Ýnþaat Þirketi ile HDT Teknik A.Þ firmamýz bölgedeki faaliyetlerde birlikte çalýþmalarýna devam etmektedir. 165 apartman dairesi ve 7 villadan oluþan Caratpark Van Evleri projemizin m2 alan üzerinde modern inþaat teknolojileri düþünülerek tasarýmý yapýlmýþtýr. Ýmalatýn genelinde acil durum ve çevre aydýnlatmalarý, su deposu ve hidraforlarý için kesintisiz enerji saðlayacak kapasitede jeneratör tesis edilecektir. Site içi araç ve yaya yollarý ile açýk otoparklar müþterinin rahatý için oluþturulmuþtur. Ortak sosyal tesis içinde kapalý yüzme havuzlarý, fitness salonu, hamam, sauna ve kafeterya inþa edilecektir. Çocuk oyun alanlarý, gölet ve su kanallarý çevresinde koþu-yürüyüþ parkuru, dinlenme alanlarý peyzaj inþasý içinde yer alacaktýr. Bina tv tesisatý ve kablolu yayýn ile uydu yayýn sistemi kurulacaktýr. Çöpler için çöp alanlarý oluþturulacak. Mutfaklarda yangýn ihbarý, site içi güvenlik irtibatlý interkom sistemi, site içi güvenlik kamera sistemi, dýþ duvarlarda mantoluma, çatýlarda çelik konstrüksiyon üzeri metal kaplama, en önemlisi depreme karþý güvenirliliðini ispat etmiþ 1970 yýllardan beri baþarýlý bir þekilde Japonya'da uygulanan betonarme yapý teknolojisi Ala-sava projemizde teþkil edilecektir" dedi. -JAPON HARÝKASI ALA-SAWA VAN'DA ÝMAL EDÝLEREK BÖLGE ÝLLERE SATILACAK- Bir diðer projeleri Ala-sawa projesi hakkýnda bilgi veren Börekçi, 9 þiddetindeki depreme dayanýklý olarak imal edilen ve 1970 yýllardan beri baþarýlý bir þekilde Japonya'da uygulanan betonarme yapý teknolojisi Ala-sava projesini Van'a getirdikleri için mutlu olduðunu söyledi. Ýmal edilecek ürünlerin bölge illeri baþta olmak üzere Türkiye'nin her tarafýna satýlacaðýný ifade eden Börekçi, "Teknik iþbirliði anlaþmalarý ile Japonya'dan ülkemizde transfer edilen bu sistemi Van ili ve çevresinde de daha ekonomik þartlarda kullanýlmasýný saðlamak amacý ile Alacalý Ýnþaat ve Ýnþaat grubumuz arasýnda oluþturulan ortaklýk ile Van ili Organize Sanayi Bölgesinde üretilmek üzere arazi tahsisi içinde bakanlýk nezdinde Van Valililiði üzerinden organize sanayi bölge müdürlüðüne baþvuru yapýlmýþtýr. Grubumuz ve partner ortaklarýmýz ile birlikte bölge inþaat sektörü içinde yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz tüm yatýrýmlarýmýz ile birlikte bölge istihdamýna ciddi katký saðlayacaðýmýza inanýyoruz" þeklinde kaydetti. KAN-DER'de sürpriz doðum günü kutlamasý ONKO-SAV mevlit okuttu Kanser Haftasý dolayýsýyla Mevlidi Þerif okutuldu. Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma Derneði (ONKO-SAV) tarafýndan Ulu Camide dün ikindi namazý öncesinde mevlit okutuldu. Mevlide katýlan cemaate ise lokum ve gülsuyu ikram edildi. Yasin YÜCEL Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KAN-DER)'de doðum günü kutlamasý yapýldý. Dernek üyelerinin çocuklarý için dernek binasýnda doðum günü kutlamasý gerçekleþtirildi. Çocuklara dernek tarafýndan çeþitli hediyelerde verildi. Yasin YÜCEL CHP'li kadýnlardan KAN-DER'e ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý ve Ýlçe Kadýn Kollarý Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KAN- DER)'ni 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeni ile ziyaret ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ziyarette yaptýðý konuþmada "Kanser Haftasý nedeni ile sizleri ziyaret etmek istedik sizlerin her zaman yanýnýzda olduðumuzu belirtmek isteriz" dedi. CHP Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn da "Bizlerde sizlerin her zaman yanýnýzdayýz bizi kabul ettiðiniz için ayrýca teþekkür ederim bizlerde sizlerin yanýnýzdayýz" þeklinde kaydetti. Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hülya Karabýyýk ise Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP'li kadýnlara teþekkür etti. Yasin YÜCEL

11 HABER öðrenci evde eðitim alýyor Çorum'da kalabalýk ortamlarda eðitim görmemesi gereken 11 öðrenci evde eðitim alýyor. Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu Çorum ve ilçelerinde kalabalýk ortamlarda eðitim görmesi sakýncalý öðrencilere ne gibi eðitimlerin verildiði ve kaç öðrencinin eðitimlerden yararlandýðý hakkýnda bir rapor hazýrladý. Komisyon raporu hakkýnda meclis üyelerine bilgiler veren Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu sözcüsü Yaþar Aðzýkara, hastalýklarý nedeniyle Merkezde 10 öðrenci, Ýskilip'te ise 1 öðrenci, olmak üzere 11 öðrenci Rehberlik ve Araþtýrma Müdürlüðü Özel Eðitim Deðerlendirme Kurulu Raporu ve Saðlýk Bakanlýðýnca görevlendirilen Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinin kalabalýk ortamlarda eðitim görmesi sakýncalýdýr raporlarý doðrultusunda evde eðitim aldýklarýný söyledi. Aðzýkara, "Öðrencinin öðrenimi kayýtlý bulunduðu okulun eðitim programýna göre sürdürülür. Eðitimin her aþamasýnda veli bilgilendirilir. Öðrencinin saðlýk durumu geliþimi ve yeterlilik süreleri deðerlendirilir ve buna göre eðitim sürecinde deðiþiklik ve düzenleme yapýlýr. Hastane eðitim hizmetine iliþkin planlama okul yönetimince yapýlýr. Bu planlama yapýlýrken eðitim ortamýna ait þartlar göz önüne alýnarak haftalýk ders sayýsý en az 10 saat olarak yapýlýr. Hastanede yapýlan eðitim için okul öncesi ve ilköðretim sýnýflarý oluþturulur. Sýnýflar öðrencinin ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde donatýlýr. Sýnýf ortamýnda grup eðitimi alamayan Çocuklar için odasýnda bire bir eðitim yapýlýr. Bu sýnýflardaki öðrenci sayýsý 10 kiþiden fazla olamaz 10 kiþiden fazla öðrenci varsa buna göre her öðrencinin eðitim hizmetlerinden Yararlanmasý için yeni düzenleme ve ortamlar yapýlmasý zorunludur Tarih ve 4501 Sayýlý Resmi gazetede yayýnlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Okul Kütüphaneleri Yönetmeliðine göre Hastaneler Öykü, Roman, kaynak kitap ve materyaller bulundururlar. Öðrencilerin hastanede eðitim hizmeti alýnmasýný gerektiren þartlarýn ortadan kaldýrýlmasý durumunda eðitime son verilir. Hastanede eðitim ve öðretim yaptýracak öðretmen Milli Eðitim Müdürlüðünce kurulan bir kurul tarafýndan görevlendirilir. Kurulun yapacaðý planlama doðrultusunda gezerek özel eðitim görevi yapan öðretmen Ýl yâda Ýlçenin ihtiyaçlarý doðrultusunda birden fazla öðrenci için görevlendirilir. Bu görevlendirmelerde öðretmenin ikameti görev yeri hastanenin ikamet adresi dikkate alýnýr. Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliðinin Karahacip'te 9 arsa satýlacak Ortaköy ilçesi Karahacip Beldesi'ne ait 9 adet arsa satýþa çýkarýlacak. Ýl Genel Meclisi'nin dünkü nisan ayý dördüncü toplantýsýnda mülkiyeti Ortaköy'e ait 168 ada 1-2 nolu parsellerde 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 18.maddesi gereðince deðiþikliði yapýlmasý sonucu 308 ada parsellerde oluþan 9 adet arsa hakkýnda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda meclis üyelerine bilgiler veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Nurettin Karaca, "Ortaköy ilçesi Karahacip Beldesi Belediye Baþkanlýðý 06/01/2012 tarih ve 2 nolu Encümen kararý ile; 167 ada 1-2 nolu parseller (uygulama alaný içinde), 168 ada 1-2 nolu parseller (uygulama alaný içinde) 168 ada 3-4 nolu parseller (yoldan ihdas olup uygulama alaný içerisinde) Ýmar uygulamasý sonucunda; 307 ada ve 2 parsel 308 ada olmak üzere 14 parsel oluþturulmuþtur. Tamamý m2 alanda 3194 sayýlý kanunun 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi iþini yüklenici firma Hüseyin Sevcan Ýmar Planýna göre düzenlemiþtir. Konu encümende görüþülerek oybirliðiyle kabul edilmiþtir. Karahacip Belediyesi tarih 270 sayýlý yazý ile arsalarýn satýþýnýn yapýlabilmesi için Ortaköy Kaymakamlýðýna müracaat etmiþtir. Ortaköy Kaymakamlýðý da tarih ve 1674 sayýlý yazýsý ile Ýçiþleri Bakanlýðýndan onay alýnmasý için Çorum Valiliðine müracaat etmiþtir. Çorum Valiliði de tarih ve sayýlý yazýsý ile Ýçiþleri Bakanlýðýndan arsalarýn satýþ iznini istemiþtir. Ýçiþleri Bakanlýðý tarih ve 516 sayýlý yazýsý ile satýþýn yapýlabilmesi için Ýl Genel Meclisi kararýnýn olmasý gerektiðini Çorum Valiliðine bildirmiþtir. Bunun üzerine Ortaköy Kaymakamlýðý tarih ve 10 sayýlý yazýsý ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliðine müracaatla satýþ için Ýl Genel Meclisi kararý istemiþtir. Komisyonumuzca yerinde yapýlan incelemelerde Belediyenin bazý vatandaþlarýn bað ve bahçelerimizin içerisine arýtma tesisi yaptýðý buna karþýlýk bir istimlak parasý ödemediði bunun için satýþý yapýlmasý istenen arsalardan bu vatandaþlara öncelik verileceði daha önce belediye kullan alan, içerisine alman yerlerdeki yer kadar (metrekare olarak) yer verileceði fazlasýnýn belediyeye gelir kaydedileceði anlaþýlmýþtýr. Bu arsalarýn satýþýndan elde edilecek gelirin alt yapýda kullanýlmak satýþlarýnda bir engel olmadýðý kanaatine varmýþtýr" dedi. Yapýlan oylamada komisyon rapor meclis üyeleri tarafýndan oy birliðe ile kabul edildi. Kubilay Kaan YÜCEL tarih ve 505 sayýlý yazýsý ile Genel Sekreterliðe baðlý Hastanelerde okul çaðýndaki çocuklarýn ortalama yatýþ gün sayýlarýnýn kýsa süreli olmasý nedeniyle eðitim amaçlý özel sýnýf ortamý oluþturulmadýðý kýsa süreli yatýþlarda ise hastanemiz kütüphanesinden ve internet hizmetlerinden yararlandýrýldýðý bilgisi verilmiþtir. Milli Eðitim Müdürlüðü Yetkililerinden aldýðýmýz bilgiye göre de; ilimizde süreðen hastalýklarý nedeniyle Çorum Merkezde 10 öðrenci, iskilip Ýlçesinden 1 öðrenci, olmak üzere 11 öðrencinin Rehberlik ve Araþtýrma Müdürlüðü Özel Eðitim Deðerlendirme Kurulu Raporu ve Saðlýk Bakanlýðýnca görevlendirilen Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinin kalabalýk ortamlarda eðitim görmesi sakýncalýdýr raporlarý doðrultusunda evde eðitim aldýklarý anlaþýlmýþtýr. Merkez de eðitim alan iki öðrencinin evinde yaptýðýmýz ziyarette eðitim ortamýnýn temiz ýsýnma aydýnlatma havalandýrma ve benzeri bakýmýndan saðlýklý bir eðitim yapýlmasý için veliler tarafýndan öðretmenin isteði doðrultusunda her türlü tedbirin alýndýðý eðitimi kolaylaþtýracak nitelikte materyal ve eþya bulundurulduðu görülmüþtür. Bu gibi öðrencilerin baþarýlarý ve deðerlendirme sonuçlarý evde eðitim veren öðretmen tarafýndan kayýtlý olduðu okuldaki diðer öðrenciler gibi yapýldýðý yerinde yapýlan incelemeler ve araþtýrmalar sonucunda anlaþýlmýþtýr" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL "Laçin'de Engelli Deðiller" isimli projeye Özel Ýdarede ortak oldu Laçin Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlanan engelliler, yaþlýlar ve diðer dezavantajlý kesimler yararýna "Laçin de Engelli Deðiller" isimli bir projeye Ýl Özel Ýdaresi'nin ortak olmasýna karar verildi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, kaynak yetersizliði nedeniyle geçtiðimiz ay önlerine gelen bu projeye onay vermediklerini anýmsatarak, "OKA ve benzeri kurumlardan gelecek her türlü kaynaðý almaya çaba sarf ediyoruz. Eðitim ödemeleri kaleminden yüzde 20'lik bir payýn buraya aktarýlabileceði bilgisi gelince bizim için sorun olmaktan çýktý" dedi. Proje kapsamýnda dezavantajlý guruplara yönelik, spor salonu ve tesis içerisinde atölyeler yapýlacaðý, projenin gerçekleþtirilmesi için OKA dan 500 bin lira talep edildiði belirtilerek, projenin kabul edilmesi halinde geriye kalan kýsmýn ise proje ortaðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan karþýlanacaðý açýklandý. Laçin Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlanan engelliler, yaþlýlar ve diðer dezavantajlý kesimler yararýna "Laçin de Engelli Deðiller" isimli bir projeye Ýl Özel Ýdaresi'nin ortak olmasýna karar verildi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, kaynak yetersizliði nedeniyle geçtiðimiz ay önlerine gelen bu projeye onay vermediklerini anýmsatarak, "OKA ve benzeri kurumlardan gelecek her türlü kaynaðý almaya çaba sarf ediyoruz. Eðitim ödemeleri kaleminden yüzde 20'lik bir payýn buraya aktarýlabileceði bilgisi gelince bizim için sorun olmaktan çýktý" dedi. Proje kapsamýnda dezavantajlý guruplara yönelik, spor salonu ve tesis içerisinde atölyeler yapýlacaðý, projenin gerçekleþtirilmesi için OKA dan 500 bin lira talep edildiði belirtilerek, projenin kabul edilmesi halinde geriye kalan kýsmýn ise proje ortaðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan karþýlanacaðý açýklandý. Laçin Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlanan engelliler, yaþlýlar ve diðer dezavantajlý kesimler yararýna "Laçin de Engelli Deðiller" isimli bir projeye Ýl Özel Ýdaresi'nin ortak olmasýna karar verildi. Kubilay Kaan YÜCEL Demirþeyh Belediyesi alt yapýsý için 200 bin lira kredi çekilecek Türkiye'nin lider marka ve patent danýþmanlýðý þirketi Destek Patent, MNG Kargo'nun "Aç Kanatlarýný Türkiye" projesi kapsamýnda Çorum'da Markalaþma ve Sýnaî Haklar konulu seminerde patent ve marka tescilinin önemini anlatacak. Destek Patent, MNG Kargo tarafýndan Anadolu esnafýnýn, ticaret erbabýnýn ve küçük iþletmelerin iþlerini büyütmelerine destek olmak amacýyla gerçekleþtirilen "Aç Kanatlarýný Türkiye" projesi kapsamýnda, 5 Nisan 2013 Cuma günü saatleri arasýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bir seminer verecek. Marka Vekilliði unvanýna sahip Destek Patent Ege Bölge Müdürü Süleyman Zemin "Markalaþma ve Sýnaî Haklar" bölümünde vereceði seminerde patent ve marka tescili konusunda Çorumlu iþ adamlarýný bilgilendirecek ve sorularýný yanýtlayacak. "MARKA VE PATENT BÝLÝNCÝNÝ YERLEÞTÝRMEK ÞART" Destek Patent Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal Demirþeyh Belediyesi, belde yerleþim alaný içerisinde yarým kalan kilit taþý ve bordür taþý yapýlmayan cadde ve sokaklarýn düzenlenmesinde kullanýlmak üzere, Ýller Bankasýndan 200 bin TL kredi çekecek. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün düzenlenen Meclis toplantýsýnda, Demirþeyh Belediyesi'nin Ýller Bankasýna borçlanma talebi hakkýnda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Nurettin Karaca, "Yapýlan görüþmelerde, Sungurlu ilçesi Demirþeyh Beldesi Belediye Meclisi'nin 01/10/2012 tarihinde almýþ olduðu çevre düzenlemesi ve yol yapýmýnda kullanýlmak üzere Ýller Bankasý veya T.C. kanunlarý doðrultusunda kurulmuþ diðer bankalarýn temin edeceði finansman þekline göre tespit edilecek dönem veya dönemlerde yine bankalarýn belirleyeceði faiz oranlarý üzerinde tahakkuk ettirilecek faiz ile birlikte bankalarca daðýtýlan paylarýmýzdan karþýlanmak ve taksit kesintilerinin kredinin kullandýðý aydan baþlanmalý koþulu ile eþit taksitler halinde ödemek þartýyla 200 bin TL borçlanmak istediði anlaþýlmýþtýr. Belediyenin ihtiyacý olan kilitli parke, çevre düzenlenmesi ve yol yapým iþine ait 200 bin TL kredinin vadesi Belediyenin tüzel kiþiliðinin sona ereceði tarihleri de kapsamaktadýr. Bu itibarla 06/12/2012 tarihin ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren on üç ilde Büyükþehir Belediyesi kurulmasý ile ilgili olarak bazý kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde deðiþiklik yapýlmasýna dair 6360 sayýlý kanunun 1. maddesinin 3. fýkrasýna göre belediyenin tüzel kiþiliði kaldýrýlmýþtýr. Bu çerçevede tüzel kiþilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldýrýlacak olan bu belediyelerin vadesi tüzel kiþiliðin sona ereceði tarihi aþan borçlanmalarýnda 6360 sayýlý kanunun geçici 1. ve 2. maddeleri gereðince Ýl Özel Ýdaresinin onayý gerekmektedir. Komisyonumuz 6360 sayýlý yasanýn 2. maddesinin 7. fýkrasýna istinaden 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanununun 10. maddesinin d fýkrasý gereðince Ýlimiz Sungurlu ilçesi Demirþeyh Belediye Baþkanlýðýnýn belde yerleþim alaný içerisinde yarým kalan kilit taþý ve bordür taþý yapýlmayan cadde ve sokaklarýn düzenlenmesinde kullanýlmak üzere 200 bin TL'nin Ýller Bankasýndan kredi olarak talep edilmesinde bir sakýnca olmadýðý kanaatine varýlmýþtýr" dedi. Yapýlan oylamada komisyon raporu meclis üyeleri tarafýndan oy birliði ile kabul edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Destek Patent Çorum'da KOBÝ'lere markalaþmayý anlatacak Yamankaradeniz, "Destek Patent olarak Anadolu'daki giriþimcilerle sürekli yakýn iliþki içindeyiz. Anadolu'nun üretim ve markalaþma konusunda potansiyeli çok yüksek. Anadolu'daki üretici ve esnafýn hem ulusal hem de uluslararasý piyasalarda söz sahibi olabilmesi için katma deðer oraný yüksek ürün ve hizmet sunmalarý þart. Bunun için Anadolu'daki giriþimcilerimizin Ar-Ge, inovasyon, marka ve patent konularýnda mutlaka bilinçlenmeleri gerek" diye konuþtu. MNG Kargo'nun 10'uncu yýlýný kutlayan Yamankaradeniz, "Destek Akademi" olarak destek verdikleri, Türkiye ekonomisinin büyümesine katký saðlayan böyle kapsamlý bir projede yer almaktan gurur duyduklarýný belirtti. Çorum'un Türkiye'nin önde gelen sanayi þehirlerinden biri olduðunu da sözlerine ekleyen Yamankaradeniz, "Destek Patent olarak tecrübemiz ve bilgi birikimimiz ile Çorumlu giriþimcilere iþlerini geliþtirmede ýþýk tutacaðýmýzdan eminiz" dedi. "Saðlýk Bakanlýðý çalýþanlarýný mutlu edecek deðiþimler yapmalý" Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Okay Erözgün, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Mart ayý Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE)'ni açýklamasýnýn arýndan son enflasyon rakamlarýnýn saðlýk çalýþanlarýna yansýmasý ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Tüm Saðlýk- Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, gün geçtikçe artan enflasyon oranlarýnýn faturasýnýn vatandaþa kesildiðini belirterek, bu þartlar altýnda geçinebilmenin giderek zorlaþtýðýný kaydetti. Saðlýk çalýþanlarýnýn da bu geçim sýkýntýsýndan nasibini aldýðýný belirten Erözgün, zaten aðýr çalýþma þartlarý ile boðuþan saðlýk personelinin bir de ücret yetersizliði ve haklarýnýn iade edilmemesi gibi sorunlarla dýþlanarak geçim sýkýntýsýna sürüklendiðini söyledi.genel olarak yeme, içme, barýnma ve sosyal hayatý devam ettirebilme standartlarýnýn düþtüðü bir ortamda saðlýk çalýþanlarýnýn refahýndan söz edilemeyeceðinin altýný çizen Erözgün, artýk bu gidiþe 'dur!' denilmesi gerektiðini belirtti. Personel eksikliði nedeniyle fazla çalýþmaya maruz kalan ve ailesine yeterince zaman ayýramayan, yoksulluk sýnýrýnýn altýnda, açlýk sýnýrýna yakýn bir ücretle hayatýný devam ettirme mücadelesi veren mutsuz saðlýk personelinin bir de ücret yetersizliði nedeniyle iyice geçim sýkýntýsýna düþtüðüne vurgu yapan Erözgün, bu durumdaki bir saðlýk personelinin verimliliðinin tartýþýlýr olduðuna dikkat çekti. Saðlýk alanýnda refaha ulaþabilmenin tek yolunun köklü reformlara dayandýðýný aktaran Erözgün, "Saðlýk Bakanlýðý'ndan çalýþanlarýný mutlu edecek deðiþimler bekliyoruz. Artan enflasyon oranlarýna ayak uydurabilecek ve enflasyondan etkilenmeyecek saðlýk çalýþaný hayal ediyoruz. Tüm Saðlýk-Sen olarak bunun için varýz" ifadelerini kullandý.

12 Pazar coþtu bir kere Lider Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'u evinde yýkmak istiyor. Ligde Play-Off'a kalma mücadelesi veren Pazarspor, bu hafta sonu deplasmanda karþý karþýya geleceði lider Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'u gözüne kestirdi. Mavi-Beyazlý takýmýn Sportif Direktörü Hasan Balta, ilk yarýda galibiyet serisine berabere kalarak son verdikleri rakiplerine bu kez kendi evlerindeki ilk yenilgilerini yaþatmak istediklerini söyledi. Spor servisi Yeni yönetim bir arada Özbey ile Kabalak arasýnda yaþanan demeç krizi sonrasýnda kýrmýzý siyahlý yönetimden komik bir karar çýktý Çorumspor'u Nurettin Kabalak çalýþtýracak Kýrmýzý siyahlý kulüpten yapýlan yazýlý açýklamaya göre ligin geri kalan haftalarýnda Çorumspor takýmýný Nurettin Kabalak çalýþtýracak. Çorumspor kulübü yönetimin bilgilendirme yazýsý ile ligin geri kalan haftalarýnda kýrmýzý siyahlý takýmý Nurettin Kabalak'ýn çalýþtýracaðý açýklandý. Yazýlý açýklamanýn en dikkat çekici cümlesi ise 'Basýn olarak takýmýmýzýn antrenman ve müsabaka hakkýnda tüm bilgilerin Nurettin Kabalak'tan alýnmasýný rica ediyoruz. Yetgin Özbeytakýmýzýn genel kaptaný olarak göreve devam edecektir' oldu. Kulüpten yapýlan yazýlý açýklama þok bir haber olarak gündeme otururken, kulübün bu açýklamayý Yetgin Özbey ile Nurettin Kabalak arasýnda yaþanan demeç krizi nedeniyle yaptýðý öðrenildi. Edinilen bilgilere göre, kulüpten yapýlan bu açýklamanýn nedeni Yetgin Özbey'in takýmýn baþýnda tek patron hüviyetinde olmasý kaleci antrenörü Nurettin Kabalak'ýn 2.Adam olarak geride kalmaktan rahatsýz olduðu iddia edildi. Nurettin Kabalak'ýn 2. Adamlýktan rahatsýzlýðýnýn nedeni ise yakýn dostlarýnýn 'Senin antrenör lisansýn olmasýna raðmen, neden lisansý olmayan senden yaþça da küçük Yetgin Özbey takýmýn baþýnda sahaya çýkýyor' telkinlerinin olmasý olarak öðrenildi. Bu telkinlerle hareket eden kaleci antrenörü Nurettin Kabalak 2. Adam konumunda kalmak istemediðini yönetime bildirdi. Bunun üzerine baþkan Rumi Ispanak'ýn Yetgin Özbey ve Nurettin Kabalak ile ayrý ayrý görüþmeler gerçekleþtirdiði ve ligin geri kalan haftalarýnda takýmý Nurettin Kabalak'ýn çalýþtýrmasý yönünde karar aldýðý öðrenildi. Ýþte Çorumspor Kulübü'nün fýkralara konu olacak göndermiþ Belediyespor, dar alanda pas ve yüksek tempo ile vuracak Hafta sonunda Ýstanbul deplasmanýndabeylerbeyispor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Beylerbeyispor'un maçlarýný sentetik sahada oynamasý nedeniyle Mimar Sinan Sahasý'nda yapýlan antrenmanda teknik direktör Halit Kýlýç deðiþik bir taktik prova yaptýrdý. Antrenmana izinli olan kaleci Emrah katýlmazken, tendon baðlarýnda aðrý bulunan Buðraçhan'da takýmdan ayrý çalýþtý. Antrenman öncesinde kýsa bir açýklama yapan teknik adam tam saha çift kale yerine maç taktikleri olan dara alanda pas-pres veyüksek tempo için çalýþmasýný yarý alanda taktik çift kale ile yapmak istediklerini söyledi. Halit Kýlýç ve yardýmcý hoca Savaþ Bahadýr ile kaleci antrenörü Habip Anapal'ýnda dahi 3 takým ile yapýlan turnuva düzenindeki maçlardafutbolcularýndan ilk önce serbest oyunda hýzlý pas ve yüksek tempo isteyen Halit Kýlýç, daha sonraki taktik çift kalede futbolcularýnda tek pas ile çabuk düþünmelerini ve çabuk atak geliþtirmeleri istedi. Turnuva düzeninde yapýlan taktik çift kalelerde futbolcularýn hýrslarýnýn yaný sýra morallerininde çok üst düzeyde olduðu dikkat çekti. Turnuva maçlarýný kazanan takýmlarýnda sevinçleri görülmeye deðerdi.belediyespor bugün yapacaðý son çalýþma ile hazýrlýklarýný tamamlayarak, cumartesi sabahaý Ýstanbul'a gidecek ve burada Maltepe'de bulunan Elite Otel'de konaklayacak.spor Servisi Rumi Ispanak olduðu yazýlý açýklama metni; "Deðerli arkadaþlar; Çorumspor kulübü profesyonel takýmýný bundan sonra kaleci antrenörümüz Nurettin KABALAK tarafýndan çalýþtýrýlacaktýr. Basýn olarak takýmýmýzýn antrenman ve müsabaka hakkýnda tüm bilgileri Nurettin KABALAK' dan almanýzý rica ediyoruz. Yetgin ÖZBEY takýmýmýzýn genel kaptaný olarak görevine devam edecektir. Not: Bu yazý sadece bilgilendirme amaçlýdýr. Haber niteliðinde deðildir. Haber olarak yayýnlamamanýzý rica ediyorum. Sadece siz deðerli basýn mensuplarýný bilgilendirmek amaçlý bir yazýdýr." ÞÝMDÝYE KADAR NEREDEYDÝN NURETTÝN KABALAK Nurettin Kabalak'ýn bu yönde bir çýkýþ yapmasýnýn altýndaki asýl gerçekler spor camiasýnýn zihnini kurcalarken, þu soruyu da akýllara getirdi "Nurettin Kabalak þimdiye kadar böyle bir þey söylemezken, neden birden böyle bir çýkýþ yapma gereði hissetti?" Öte yandan kýrmýzý siyahlý kulübün baþkaný Rumi Ispanak'ýn da neden bu tür bir açýklamaya izin verdiði merak konusu oldu. KIRMIZI SÝYAHLI YÖNETÝMÝN ÝCRAATLARI CAN SIKMAYA BAÞLADI Baþkan Rumi Ispanak yönetimindeki kýrmýzý siyahlý yönetiminin vahim bir açýklamaya daha imza atmasý kýrmýzý siyahlý yönetimin küme düþmüþ bir kulübü dahi yönetebilme vasýflarýný kaybetmeye baþladýðý olarak yorum buldu. Hatýrlanacaðý üzere yine kýrmýzý siyahlý yönetiminde yer alan bazý yöneticilerinin birbirinden habersiz açýklamalarýnýn bulunduðu da hafýzalarda tazeliðini koruyor. Adnan Yalçýn Galibiyetin getirdikleri Kahramanmaraþ Belediyespor maçýnda alýnan galibiyetten sonrasýnda Belediyespor 'un her antrenmaný birbirinden keyifli hale geldi. Dün Mimar Sinan Sahasý'nda yapýlan Beylerbeyispor hazýrlýklarýnda antrenmanýn her anýnda futbolcularýn mutluluðu yüzlerinden okunurken, Halit Kýlýç'ýnda baba þefkati ile futbolculara yaklaþýmýantrenmanlarý bir kat daha keyifli hale getiriyor. Antrenmaný izleyenlerin dikkatinden kaçmayan en önemli nokta futbolcularýn hem moral hem hýrs olarak en üst seviyeye çýkmalarý oldu. Spor Servisi Çorum Belediyespor'a maddi katký saðlamasý beklenen Mehmed Mustafa Avþar'ýn ilk çalýþmasý teknik adam konusunda olmuþ!.. Avþar'ýn teknik patronu hazýr! Mehmet Mustafa Avþar Çorum Belediyespor'un Olaðan Genel Kurul'unda kulübe talip olduðu açýklanan Mehmed Mustafa Avþar teknik adam konusunda kollarý sývadýðý ve þimdiden teknik adamýný bulduðu öðrenildi. Kongreden bu yana mavi beyazlý kulübe destek anlamýnda maddi ve manevi en ufak somut adým atmayan Mehmed Mustafa Avþar'ýnteknik adam konusunda sýký bir çalýþma temposunda olduðu ve teknik adamýný bulduðu ifade edildi. Merakla beklenen ismin ise 61 yaþýndaki Timuçin Çuð olduðu iddia edildi. Son olarak Bölgesel Amatör Lig takýmlarýndan Kütahyaspor ile yollarýný ayýrançuð'un, Mehmed Mustafa Avþar'ýn takýmý devralmasý halinde sezon baþýnda göreve baþlayacaðý da gelen bilgiler arasýnda. Timuçin Çuð TÝMUÇÝN ÇUÐ KÝMDÝR? 14 Eylül 1951 doðumlu Kayseri - Pýnarbaþý doðumlu olan Çuð, Futbola Ankara Demirspor'da baþladý. Daha sonra formasýný giydiði Fenerbahçe'de unutulmaz futbolcularýn arasýna girmiþ ve Adanaspor ile futbolculuk kariyerine noktayý koymuþtur. Ayrýca yýllarý arasýnda U-18 U-21 ve A Milli Takým düzeyinde olmak üzere Ay-yýldýzlý formayý 32 kez giyen Çuð, futbolculuk hayatý boyunca defans oyuncusu olarak görev yaptý. Bakýrköyspor, Kuþadasýspor, Sivasspor, Elazýð, Malatyaspor, Beykoz, Uþakspor, Yýldýrým Bosna, Erdek Belediye, Üsküdar Anadolu, Mustafa Kemalpaþa, Küçükçekmece gibi kulüplerde görev yaptý. Adnan Yalçýn Kýrýkhan'ýn provasý yapýldý Ligin 30. Haftasýnda Kýrýkhanspor ile karþýlaþacak olan Çorumspor bu maçýn taktik provasýný dünkü çift kale ile yaptý. Dr.TurhanKýlýçcýoðlu Stadýnda saat 14.30'da Genel Kaptan Yetgin Özbey'in de yer aldýðý çift kale 1-1 sona ererken goller Taha ve Gökhan'dan geldi. Futbolcularýn karýþýk bir kadro ile sahaya sürüldüðü çift kalede Turuncu takým Zahid, Harun, Osman Seçgin, Bilal, Abdussamet (Süleyman), Erol, Onur, Yasin Tüzün, Gökhan, Yasin Özkarslý, Tuncay görev alýrken, Mavi Takýmda ise Serkan, Samet Sur, Metehan, Osman Bodur, Avne, Taha, Fatih, Samet Bayrak, Ubeydullah, Ahmet, Yetgin Özbey yer aldý. Antrenör Nurettin Kabalak saha kenarýndan futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulunurken, yaptýklarý hatalar sonrasýnda ise futbolcularýna yapmalarý gerekenleri uygulamalý olarak gösterdi. Kýrmýzý-Siyahlýlar hazýrlýklarýný bugün yapacaklarý antrenmanla sürdürecek. BAÞKAN MORAL VERDÝ Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak dün gerçekleþtirilen antrenmana baklava getirerek futbolculara ikram etti. Ispanak Kýrýkhanspor karþýlaþmasýnda baþarý dileklerinde bulundu. Baþkan Rumi Ispanak Kýrýkhanspor karþýlaþmasýnda da sahada iyi mücadele ederek futbolcularýnýn puanla ayrýlacaklarýna inandýklarýný belirtti. ABDUSSAMET'ÝN DURUMU BUGÜN BELLÝ OLACAK Çorumspor'un genç futbolcularýndan Abdussamet Türkeþ'in bugün MR'ý çekilecek.dün gerçekleþtirilen çift kalede 15 dakika görev alan daha sonra ise sað topuðunda þiþme oluþan Abdussamet Türkeþ çift kaleyi yarýda býrakýrken genç futbolcunun bugün MR'ý çekilecek. Baþkan Rumi Ispanak'ýn da yakýndan ilgilendiði genç futbolcunun durumu ile ilgili bilgi veren masör Bahadýr Býyýklý sað topuðunda oluþan þiþmenin nedenini bugün çekilecek olan MR'ýn ardýndan netlik kazanacaðýný Kýrýkhanspor karþýlaþmasýnda ise oynayýp oynamayacaðýnýn MR sonucuna baðlý olduðu belirtti. Spor servisi U15 Futbol þampiyonasý bugün Çorum'da baþlýyor U15 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nýn 2. Kademe müsabakalarý bugün ilimizde oynanacak maçlarla baþlayacak.bugün baþlayacak müsabakalara 1. Kademe müsabakalarýnda Ýlimiz grup merkezinden 1. olarak çýkan Samsun Kadýköyspor ile birlikte, Çorumspor U15 takýmýný Kastamonu grup merkezinde eleyen Bartýn Kemerspor, Orduspor ve Giresunspor takýmlarý katýlacak. Müsabakalar bu dört takým arasýnda tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olup 1.olan takým Türkiye þampiyonasý final grubunda ilk dört takým arasýna girecek. Spor servisi

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı