VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI"

Transkript

1 T.C. TARIM ve KÖY LER BAKANLI I TARIMSAL ARA TIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARADEN Z ALABALI I (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) NIN YET T R C L VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI PROJE SONUÇ RAPORU (TAGEM / HAYSÜD / 2001 / 07 / 01 / 20) Proje Liderleri Eyüp ÇAKMAK Dr. lker Zeki KURTO LU Ara tırmacılar Yahya ÇAVDAR irin F R D N Nilgün AKSUNGUR Dr. Nadir BA ÇINAR Hülya ESENBU A Bayram ZENG N Su Ürünleri Merkez Ara tırma Enstitüsü Müdürlü ü TRABZON 2004

2 ÖNSÖZ Bu çalı mada Karadeniz Alabalı ının yo un artlarda üretimi ve yeti tiricilik imkanlarının ara tırılması amaçlanmı tır. Uluslar arası anla malar ile korunan ve Bölgeye has endemik bir tür olan Karadeniz alabalı ının, a ırı avcılık, ya am ortamlarının kirlenmesi ile yanlı kullanım (kum-çakıl ocakları) sonucu soyu giderek tükenmektedir. Bu nedenle enstitümüzce kuruldu u dönemden itibaren ba latılan çalı malar, türün kültürü ve balıklandırma programlarında kullanılmasına yönelik denemeler içeren bu proje ile devam ettirilmi tir. Proje, Tarımsal Ara tırma Genel Müdürlü ü ve Su Ürünleri Merkez Ara tırma Enstitüsü Müdürlü ü imkanları ile yürütülmü tür. Projenin teklifini yapan ve bir dönem proje liderli i yürüten Dr. lker Zeki KURTO LU na ve proje çalı malarında ara tırmacı olarak görev yapan mühendisler Yahya ÇAVDAR, Nilgün AKSUNGUR, Hülya ESENBU A, Dr. Nadir BA ÇINAR a, biyolog irin F R D N e, Laborant Bayram ZENG N e üstün gayretleri ve çalı malarından dolayı te ekkür ederim. Arazi, deneme, verilerin de erlendirilmesi ve proje raporunun yazımı a amasındaki yardımlarından dolayı Muharrem AKSUNGUR a, veri kaydı ve arazi çalı malarındaki katkılarından dolayı O uzhan ERO LU na, arazi çalı malarındaki katkılarından dolayı Hamza POLAT, A.Osman KARAKA, Hasan ERGÜN, lhan AYDIN ve B.Belgüzar KÖKCAN na, hastalık problemlerinin giderilmesinde yardımcı olan veteriner hekim Hacı SAVA a, kimyager lyas KUTLU ya, fikirlerinden dolayı Dr. Mustafa ZENG N ve Dr. Ya ar GENÇ e ayrıca projenin yürütülmesinde gerekli deste i sa layan di er enstitü personeline te ekkürü bir borç bilirim. Bu projenin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen her türlü imkanı bizlere sa layan enstitü idaresine, aynı zamanda projenin koordinatörlü ünü yapan, fikirleri ile çalı malarımıza yön veren Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. brahim OKUMU a ükranlarımı sunarım. Çalı malarımızda tesis imkanlarını esirgemeyen Maçka De irmendere üzerinde faaliyet gösteren Co andere, eremet ve Altınta alabalık i letmelerine te ekkür ederim. Hazırlanan bu sonuç raporunda, ülkemizde önemli ticari türlerden olan Karadeniz Alabalı ının kültüre alınması ve ıslahı ile su ürünleri yeti tiricilik sektörüne katkı sa layaca ı ve yeni çalı malara ı ık tutaca ı inancındayım. Yakın gelecekte yaygın olarak yeti tiricili inin yapılmasını diledi im bu türle ilgili olarak, kültür ko ullarındaki problemlerin çözümü, ıslah, genetik ve seleksiyon konularında yeni proje çalı malarımız devam ettirilecektir. Eyüp ÇAKMAK Proje Lideri II

3 Ç NDEK LER Sayfa no SUNU... II Ç NDEK LER IV EK LLER L STES.. VII TABLOLAR L STES IX ÖZ XI ABSTRACT XII 1. G R Projenin Amacı ve Gerekçesi Genel Bilgiler Salmo trutta (Kahverengi Alabalık) Ülkemizde Bulunan Kahverengi Alabalık (Salmo trutta) Alt Türlerinin Ayırıcı Özellikleri Alt Tür : Salmo trutta labrax PALLAS, Deniz (marina) ekotipi Göl (lacustris) ekotipi Dere (fario) ekotipi Üreme ve Döl Verimi Üzerine Etki Eden Faktörler Çevresel Faktörler Yumurta Verimi ve Yumurta Büyüklü ü Yumurta Kalitesi Büyümeyi Kontrol Eden Faktörler Su Sıcaklı ı Tuzluluk Çözünmü Oksijen Büyümeyi Etkileyen Di er Faktörler L TERATÜR ÖZET MATERYAL VE METOT Materyal Döl Alımı Deniz Suyunun Büyüme Üzerine Etkisi Tanklar Yavru Balıklar Yem Smoltifikasyonun zlenmesi Karadeniz Alabalı ı nda Larval Geli im Karadeniz Alabalı ında Ön Beslemede Yem Tercihinin 33 Belirlenmesi Damızlık Materyali.. 33 III

4 Yavru Materyali Tank Ortamı Su Da ıtım Sistemi Karadeniz Alabalı ının Büyüme Performansı, Kondisyon Faktörü ve Vücut Oranları Üzerine Farklı Yemlerin Etkileri Balık Yemler Ortam Kullanılan Di er Ekipmanlar Metot Döl Alımı Yumurta Sa ımı ve Gerekli Ölçümlerin Alınması Yumurtaların Kuluçkalanması ve Ya ama Oranının Tespiti Büyütme Denemeleri Çalı ma I Çalı ma II Smoltifikasyonun zlenmesi Kan Plazması Analizleri Karadeniz Alabalı ı nda Larval Geli im Karadeniz Alabalı ında Ön Beslemede Yem Tercihinin Belirlenmesi Yavru Balıkların Deneme Tanklarına Yerle tirilmeleri Yem ve Yemleme Stratejisi Karadeniz Alabalı ının Büyüme Performansı, Kondisyon Faktörü ve Vücut Oranları Üzerine Farklı Yemlerin Etkileri Balıkların Yerle tirilmesi ve Yemleme Bazı Vücut Oranlarının Belirlenmesi A ırlık ve Boy Ölçümü Büyümenin Belirlenmesi Kondisyon Faktörünün Hesaplanması (K) Yem De erlendirme Oranının Hesaplanması Verilerin Analizleri Markalama Çalı maları Markalama, Salıverme ve Yeniden Yakalama Çalı ması Damızlıkların Markalaması BULGULAR VE TARTI MA Çevresel Parametreler Döl Verimi Deniz Suyunda Büyütme Çalı ma I Çalı ma II. 62 IV

5 4.4. Smoltifikasyon Smoltifiasyonun Morfolojik Kontrolü Smoltifikasyon Sürecinin zlenmesi Larval Geli im Çalı ması Karadeniz Alabalı ında Ön Beslemede Yem Tercihinin Belirlenmesi Karadeniz Alabalı ının Büyüme Performansı, Kondisyon Faktörü ve Vücut Oranları Üzerine Farklı Yemlerin Etkileri Çevresel Parametreler Büyüme Performansı Vücut oranları ÖNER LER ÖZET SUMMARY L TERATÜR L STES L FLET ÖRNE YÜRÜTÜCÜLER N ÖZGEÇM B BL YOGRAF K B LG FORMU. V

6 EK LLER L STES Sayfa no ekil 1. Kahverengi alabalı ın yayılım sahası (Baglinière, 1991)... 5 ekil 2. Kahverengi alabalı ın do al yayılım alanı (taralı alan dere ekotipine, kesik çizgili alan deniz ekotipine ait yayılım sahası) (Eliot, 1994) 5 ekil 3. Yumurta kalitesi üzerine etki eden faktörler (Bromage ve Roberts, 1995). 13 ekil 4. Teleost balıklarda osmoregülesyon (A: Deniz, B: Tatlısu) (Okumu, 2000) ekil 5. Karadeniz alabalı ı (Salmo trutta labrax) damızlıkları.. 30 ekil 6. Deniz ve dere ekotipi Karadeniz alabalı ı.. 31 ekil 7. Di i Karadeniz alabalı ının plastik bir kap içerisine sa ımı ekil 8. Yumurtaların sa ımı ile kuluçkalanması arasında izlenen prosedür ekil 9. Kan örneklerinin santrifüj edilmesi. 38 ekil 10. Santrifüj edilmi kan örne i 39 ekil ve 30 tuzlu suya 28 gün büyütülen Karadeniz alabalı ı bireyleri ekil 12. Üç periyot boyunca uygulanan yemleme planı ekil 13. Balıkların farklı renklerdeki sıvı plastik markalar ile markalanmasının ematik görünümü.. 44 ekil 14. Yanbolu Deresi üzerinde belirlenen dört istasyon.. 45 ekil 15. ekil 16. ekil 17. ekil 18. ekil 19. ekil 20. ekil 21. ekil 22. ekil 23. Serpme (A) ve elektro ok cihazı (B) yardımıyla yeniden yakalama faaliyetleri Damızlıkların markalanması (A. Markanın enjektör yardımıyla yerle tirilmesi, B. Markanın yeri ve görünümü). 46 Yeni yakalanmı (A) ve 3 yıl kültür artlarında yeti tirilen (B) anaçların yumurtalarındaki pigment farklılı ı dönemi do al kökenli balıkların boy-yumurta verimi ili kisi dönemi kuluçkahane kökenli balıkların boy-yumurta verimi ili kisi dönemi do al kökenli balıkların boy-yumurta verimi ili kisi dönemi kuluçkahane kökenli balıkların boy-yumurta verimi ili kisi Deneme boyunca farklı iki su ortamında yapılan 4 grup deniz alabalı ının a ırlık artı ı (Toplam kütlenin birey sayısına bölümüyle bulunan ortalama a ırlık de erleri kullanılmı tır) 58 Tatlısu (A ve B) ve deniz suyunda (C ve D) yeti tirilen balıkların aylara ortalama boyları (±SD). 59 ekil 24. Gruplara ve aylara göre kondisyon faktörü de erinin de i imi.. 61 ekil 25. Gruplara göre spesifik büyüme oranı de erlerindeki de i im 61 ekil 26. Karadeniz alabalı ı yavrularının deneme süresince boyca büyümesi (tx1 ve tx2 tatlısu grupları, dx1 ve dx2 deniz suyu grupları) ekil 27. Karadeniz alabalı ı yavrularının deneme süresince a ırlıkça büyümesi (tx1 ve tx2 tatlısu grupları, dx1 ve dx2 deniz suyu VI

7 grupları) ekil 28. Karadeniz alabalı ı yavrularının deneme süresince kondisyon de i imi (tx1 ve tx2 tatlısu grupları, dx1 ve dx2 deniz suyu grupları) ekil ay süreyle Karadeniz tuzlulu unda ( 18) yeti tirilen balıklardaki parr markalarının kaybolu una göre tahmin edilen smoltla ma boyu.. 67 ekil 30. Deneme süresince örneklenen balıkların boy da ılımları ekil 31. Denemede elde edilen ortalama hematokrit de erleri de i imi.. 68 ekil 32. Deneme süresince örneklenen balık etlerinin kuru madde yüzdeleri de i imi ekil 33. Deneme süresince örneklenen balık etlerinin ya içerikleri (kuru madde üzerinden % ya içeri i olarak hesaplanmı tır) de i imi 69 ekil 34. I. denemede tatlısu ve Karadeniz suyunda muhafaza edilen balıkların sodyum iyonu de erleri de i imleri 70 ekil 35. I. deneme süresince örneklenen kanların potasyum iyonu de erleri de i imleri 70 ekil 36. I. deneme süresince örneklenen kanların Klor iyonu de erleri de i imleri ekil 37. II. denemede elde edilen ortalama hematokrit yüzde de erleri de i imi ekil 38. II. denemede elde edilen sodyum ve klor iyonu konsantrasyonu de i imleri (A: 18 ve B: 30 tuzlulukta muhafaza edilen balıkların kan plazması iyon de i imi) ekil 39. II. denemede elde edilen potasyum de i imleri (A: 18 ve B: 30 tuzlulukta muhafaza edilen balıkların kan plazması iyon de i imi).. 73 ekil 40. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı boy artı ı.. 79 ekil 41. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı ya toplam a ırlık (YTA) artı ı. 80 ekil 42. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı kuru toplam a ırlık (KTA) de i imi 81 ekil 43. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı kuru larva a ırlı ı (KLA) artı ı 82 ekil 44. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı kuru kese a ırlı ı (KKA) de i imi.. 82 ekil 45. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı kurumadde (KM) de i imi. 83 ekil 46. D ve K guruplarında periyotlar boyunca biyokütle artı ı 86 ekil 47. Deneme boyunca ölen bireyler çıkıldıktan sonra guruplara göre bireysel a ırlık artı ı 86 ekil 48. Çalı ma periyotlarında gerçekle en SBO de erleri 87 ekil 49. D Gurubu tankların ortalama kondisyon faktörü de i imleri. 88 ekil 50. K Gurubu tankların ortalama kondisyon faktörü de i imleri. 88 ekil 51. Çalı ma periyotlarında guruplara göre gerçekle en ölüm de erleri ekil 52. Çalı ma boyunca ölçülen günlük ortalama su sıcaklıkları ( C).. 90 ekil 53. Çalı ma boyunca a ırlık artı ı (W; g). 91 VII

8 TABLOLAR L STES Sayfa no Tablo 1. Bazı Salmonidae türleri, kültür potansiyeli (Okumu, 2000a) ve 2002 yılı küresel üretim miktarları (ton) (FAO, 2004)... 2 Tablo 2. Dünya ve Türkiye su ürünleri yeti tiricili i miktarları (ton) (FAO, 2004)... 3 Tablo 3. Ülkemizde yıllara göre yeti tirilen türler ve miktarları (ton) (FAO, 2004) 4 Tablo 4. Karadeniz alabalı ına di er ara tırıcılar tarafından verilen sinonimler (Froese ve Pauly, 2004) Tablo 5. Karadeniz alabalı ının di er ülke ve dillerdeki adları (Froese ve Pauly, 2004) Tablo 6. Ara tırmada kullanılan yemin içeri i (üretici firma beyanatı) Tablo 7. Çalı mada kullanılan yemlerin biyokimyasal içerikleri (üretici firmalar tarafından beyanatı) Tablo 8. Kuluçkahane ve Altındere Deresi ne ait su kalite kriterleri (Ort: Ortalama, Std: standart sapma, Min: minimum, Maks: 47 Maksimum). Tablo 9. Liman, kuluçkahane ve Altındere ye ait su sıcaklıkları (Ort: Ortalama, Std: standart sapma, Min: minimum, Maks: Maksimum). 48 Tablo 10. Kasım Aralık 2001 sa ım döneminde ait üreme bulguları.. 50 Tablo 11. Anaç a ırlı ına ba lı olarak sa ımı yapılan yumurta guruplarının açılım süreleri. 51 Tablo 12. Kasım Ocak 2003 sa ım döneminde ait üreme bulguları Tablo 13. Kasım Ocak 2004 sa ım döneminde ait üreme bulguları 53 Tablo 14. Yem de erlendirme oranının gruplara ve periyotlara göre de i imi Tablo 15. Deneme periyotları boyunca gruplara göre yem tüketim de erleri (g/kg canlı a ırlık) Tablo 16. Nisan 2002 de yapılan ölçümde deniz suyu ve tatlısu gruplarından elde edilen ortalama boy ve a ırlık de erleri. 60 Tablo 17. Yumurtadan çıkı (396 Gün-derece (GD)) ve dı beslenmenin öncesinde (682 GD), 4.7, 5.1 ve 5.5 mm ortalama çapa ait yumurtadan çıkan larvaların boy (B; mm), ya toplam a ırlık (YTA; mg), kuru kese a ırlı ı (KKA; mg), kuru larva a ırlı ı (KLA; mg) ve kuru toplam a ırlıkları (KTA; mg), toplam (vücut + kese) kuru madde oranlarının (KMO; %) ortalama ve standart sapma (Std), minimum ve maksimum (min-maks) de erleri.. 84 Tablo , 5.1 ve 5.5 mm ortalama çapa ait yumurtadan çıkan larvaların besin kesesi de erlendirme randımanı (KDR), günlük kuru besin kesesi tüketimi (BKT; mg/gün), günlük boyca büyüme oranı (BBO; mm/gün ve %), günlük a ırlıkça büyüme oranı (ABO; mg/gün ve %).. 84 Tablo , 5.1 ve 5.5 mm ortalama çapa ait yumurtadan çıkan larvaların örnekleme periyotları boyunca gösterdikleri besin kesesi de erlendirme randımanı (KDR) 85 VIII

9 Tablo 20. Çalı ma boyunca ölçülen su kalite kriterlerinin de i im sınırları. 90 Tablo 21. Çalı ma boyunca a ırlık artı ı (g) Tablo 22. Çalı ma boyunca a ırlıkça spesifik büyüme oranı.. 92 Tablo 23. Çalı manın ba ı ve sonunda kondisyon faktörü de erleri Tablo 24. Çalı manın sonunda ba, karaci er, karkas ve iç organ oranları (%) IX

10 ÖZ Bu çalı mada, Do u Karadeniz Bölgesi nde yayılım gösteren Karadeniz alabalı ının (Salmo trutta labrax) yeti tiricilik performansı belirlenmi ve azalan stokların takviyesi amacıyla kullanım imkanları ara tırılmı tır. Elde edilen bulgulara göre yumurtadan çıkı 11.5 C de günderecede tamamlanmı tır. Balıkların %50 sinin cm boyda smoltifikasyon boyuna ula tıkları gözlenmi tir. Besin kesesi de erlendirme randımanı (KDR) çıkı tan ilk beslenme öncesine kadar 4.7 mm grubunda 0.649, 5.1 mm grubunda ve 5.5 mm grubunda olarak hesaplanmı tır Do adan yakalanmı ve kuluçkahanede yeti tirilmi anaçların yavrularının toz yem, canlı yem ve karı ık olarak ön beslemeye alınmalarında, büyüme performansı açısından önemli bir farklılık olu mamı tır. Protein / ya de erleri sırasıyla, 50/18, 48/18 ve 48/16 olan yemlerle beslenen balıklarda, en iyi büyüme performansı 48/18 grubunda belirlenmi tir. Anahtar kelimeler: Karadeniz alabalı ı, Salmo trutta labrax, döl verimi, larval geli im, Büyüme performansı, smoltifikasyon, yem X

11 ABSTRACT In this study, culture performance, and supporting decreasing stocks of the Black Sea trout (Salmo trutta labrax) living in the Eastern Black Sea Region have been planned. It was determined that, hacthing of eggs were completed degree-days at 11.5 C. It was observed that, fish of over 50% reached smoltification size in cm length. Yolk conversion efficiency were calculated from hatching to swim up stage as 0,649, 0,688, and in 4,7, 5,1, and 5.5 mm egg size groups, respectively. Growth performance between hatchery and captured Black Sea trout broodstock larvae fed artificial diet, live food, and their mixed showed no significant. The best growth performance of the juvenile fish was determined fed with 48/18 (protein% / oil%) food than 50/18 and 48/16. Key words: Black Sea trout, Salmo trutta labrax, reproduction, larval development, growth performance, smoltification, food

12 KISALTMALAR mosm/kg : miliosmole/kilogram (Osmolarite birimi) mmol/l : milimol/litre K: Kondisyon faktörü FCR: Yem de erlendirme oranı GD: Gün-derece YTA: Ya toplam a ırlık (mg) KKA: Kuru kese a ırlı ı (mg) KLA: Kuru larva a ırlı ı (mg) KTA : Kuru toplam a ırlıkları (mg) KMO: Kuru madde oranlarının (%) KDR: Besin kesesi de erlendirme randımanı BKT: Kuru besin kesesi tüketimi (mg/gün) BBO: Günlük boyca büyüme oranı (mm/gün ve %) ABO: Günlük a ırlıkça büyüme oranı (mg/gün ve %) SBO: Spesifik büyüme oranı (%) 12

13 1. G R 1.1. Genel Bilgiler Salmonidler, üzerinde en fazla çalı ılmı olan türlerdir. Bunun nedenleri ise; ilginç hayat hikayeleri, gerek türler arası (Ovenden ve ark, 1993) gerekse aynı türün farklı ortamlarda ya ayan stokları arasındaki genetik farklılıklar (Liskauskas ve Ferguson, 1991; Ferguson ve ark, 1995), dı görünü ünün ilgi çekici olması, et özellikleri (Okumu ve ark, 1998) ve yeti tiricilik çalı malarında ba arı oranının di er türlere nazaran yüksek olmasıdır (Çelikkale, 1994). Ayrıca Salmonidler sportif avcılıkta popüler türlerdir. Sazan (Cyprinus carpio)'dan sonra yeti tiricili i ba arı ile yapılan ilk tür Salmonidlerden gökku a ı alabalı ı (Oncorhynchus mykiss) dır. lk gökku a ı alabalı ı yumurtası transferi 1874 yılında Kaliforniya'dan New York'a yapılmı tır. ABD Balık Komisyonu gökku a ı yumurtası almaya 1879 yılında ba lamı tır. lk ba arılı deniz a ırı gökku a ı alabalı ı transferi ise 1877 yılında Kuzey Amerika'dan Tokyo'ya, ardından 1885'de Londra ve Stirling'e gerçekle tirilmi tir (Gall ve Crandel, 1992). Avrupa'da ilk yeti tiricili i yapılan Salmonid türü ise kahverengi alabalık (Salmo trutta) dır. Bu türün ilk suni dölleme ve inkübasyonun Jacobi tarafından Almanya da yapıldı ı bildirilmi tir (Duhamel du Monceau, 1773; Bromage ve Roberts, 1995 den alınmı tır). Günümüzde yeti tiricilik yoluyla üretilen Salmonidlerin küresel miktarı ise 2003 yılında tona ula mı tır (FAO, 2005). Genellikle, salmonlar, fileto, tütsülenmi ve konserve halinde tercih edildiklerinden 1 kg civarında, alabalıklar ise g arasında pazarlanmaktadır. Dünya genelinde yeti tiricili i yapılan ve deneme a amasında olan bir çok Salmonidae türü mevcuttur. Bu salmonidlerin hepsi yeti tiricilik için arzu edilen özelliklere sahip de ildir (Tablo 1) (Okumu, 2000). Yeti tiricilik için, hızlı büyüme yetene ine sahip ve ortam artlarına iyi uyum sa layabilen balıklar tercih edilmektedir. Bu amaçla yapılan ıslah çalı maları hızlı bir ekilde devam etmekte ve önemli geli meler kaydedilmektedir. D E 2003 yılı yeti tiricilik verilerine göre ülkemizde yeti tiricili i yapılan türler; gökku a ı alabalı ı, aynalı sazan (Cyprinus carpio), çipura (Sparus aurata), deniz levre i (Dicentrarchus labrax) ve midye (Mytilus galloprovincialis) dir. Bu türlerden gökku a ı alabalı ı ve aynalı sazan içsularda, di erleri ise denizde üretilmektedir. Dolayısıyla içsularda üretilen türlerin çe itlendirilmesi, tüketicilere yeni alternatifler sunulması yararlı olacaktır. Bu çalı ma ile yeti tiricilikte alternatif so uksu türlerinden biri olabilece i dü ünülen ve Do u Karadeniz Bölgesi nde do al olarak yayılım gösteren Karadeniz alabalı ı de erlendirmeye alınmı tır Projenin Amacı ve Gerekçesi Günümüzde gelinen nokta, di er türlerin yanında, önemli iç su balıklarından ekonomik bir tür olan alabalık stoklarının, insan elinden uzak olan bölgelerde kendini bir ölçüde korumasına ra men, ço u su kaynaklarında yok olma tehlikesi ile yüz yüze kalmı oldu udur.

14 2 Tablo 1. Bazı Salmonidae türleri, kültür potansiyeli (Okumu, 2000) ve 2003 yılı küresel üretim miktarları (ton) (FAO, 2005). Tür Adı Kültür Potansiyeli Üretim Gökku a ı alabalı ı (Oncorhynchus mykiss) Çok yüksek Katrot alabalık (Salmo clarki) Fazla yaygın de il - Kahverengi alabalık (Salmo trutta) Dü ük Alabalıklar Kaynak alabalı ı (Salvelinus fontinalis) Dü ük Alp alası (Salvelinus alpinus) Dü ük Göl alası (Salvelinus namaycush) Çok dü ük - Atlantik salmonu (Salmo salar) Çok yüksek Pembe salmon (Oncorhynchus gorbuscha) Çok dü ük - Chum (keta) salmon (Oncorhynchus keta) Çok dü ük 2 Salmonlar Koho salmonu (Oncorhynchus kisutch) Yüksek Sokeye salmonu (Oncorhynchus nerka) Çok dü ük - Kral salmonu (Oncorhynchus tshawytscha) Dü ük Masu salmon (Oncorhynchus masou) Çok dü ük - Bu projede, Kuzey-Do u Anadolu co rafyasına has bir tür olan Karadeniz alabalı ının (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) yo un artlarda üretimi amaçlanmı tır. Enstitümüzde 2001 yılında tamamlanan Karadeniz Alabalı ının Biyoekolojik Özelliklerinin Tespiti ve Kültüre Alınabilirli inin Ara tırılması Projesi kapsamında, türün birçok do al davranı ı ortaya konulmu tur. Ancak, kültür ortamında alınan jenerasyonların cinsi olgunluk ya ı, döl verim özellikleri, larval geli imleri ve beslenmeleri, denize göç esnasında smolt balıklarda meydana gelen de i imler, denize göç davranı ları gibi konular tam netlik kazanmamı tır. Türün kültür potansiyeli irdelenerek, yörede yaygın olarak faaliyet gösteren alabalık i letmelerine alternatif kültür formu sunmak amaçlanmaktadır. Elde edilecek veriler do rultusunda yeti tiricilik yapan özel i letmeler bilgilendirilecek, ekonomik bulundu u takdirde i letmelere anaç balık temini sa lanabilecektir. Türün do al stoklarını zenginle tirmek amacıyla, örneklenen anaçlardan elde edilecek yavruların bir bölümünün do aya bırakılması hedeflenmi tir. Bilimdeki geli melere paralel olarak, gıda kaynaklarının geli tirilmesi çabaları ve bunun sonucunda da tarımsal üretimde son sınırlara ula ılması, insanları yeni arayı lara itmi tir. Dünyanın dörtte üçünü olu turan sucul ekosistemlerden gıda üretimi, bu arayı ların ba ında gelmektedir. Dünya Sa lık Örgütü (WHO) ve Dünya Gıda ve Tarım Te kilatı (FAO) gibi örgütler, bitkisel protein a ırlıklı beslenen ülkeler için, su ürünleri üretimini bir kurtulu olarak görmektedir. Ülkemiz açlık tehlikesine uzak olmasına ra men, günümüzde geli mi lik düzeyinin de bir göstergesi olan hayvansal protein kullanımında yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Çin, Japonya, Endonezya, Hindistan vb. ülkelerde oldu u gibi su ürünleri üretimimizin geli tirilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki ekonomik balık stoklarının son yıllardaki azalı ına ba lı olarak yeti tiricilik faaliyetleri önemli sayılabilecek bir geli me kaydetmi tir. Ancak bütün bu geli melere ra men ülkemizde birey ba ına tüketilen balık etinde önemli bir artı sa lanamamı tır. Geli me düzeyini belirleyen birçok kıstas gibi balık üretimi ve ki i ba ına tüketilen balık eti miktarına bakıldı ında, ülkemizin bu konuda henüz yeterli bir düzeye ula tı ı söylenemez.

15 3 Dünya genelinde avcılık yöntemiyle balıkçılık üretiminde, son 10 yılda kayda de er bir artı gerçekle tirilememi tir. yimser bir varsayımla yıllık artı ın %1-2 düzeyinde devam etmesi halinde bile sürdürülebilir üretimin 100 milyon tonu geçmeyece i kabul edilmektedir. Buna kar ın yeti tiricilik ile su ürünleri üretiminde sürekli bir artı, avcılık yoluyla balıkçılıktaki durgunlu a ra men toplam su ürünleri artı ında da süreklilik sa laması gerçekle mi tir (Çelikkale ve ark., 1999). Dünya su ürünleri üretiminin %37 si 2003 yılında yeti tiricilik yoluyla elde edilmi tir (FAO, 2005). Asya ülkeleri di er ülkelere göre daha hızlı ve planlı bir geli me kaydetti inden, dünyada yeti tiricilikle elde edilen üretimin büyük bir kısmı bu ülkeler tarafından gerçekle tirilmektedir. Dünya su ürünleri üretiminde son yıllarda hızlı bir artı göstermi ve 54 milyon tonu a mı tır yılında meydana gelen ekonomik krize ba lı olarak yem ve balık maliyetinin artı ından dolayı ülkemizin su ürünleri yeti tiricilik miktarı azalmı, ancak 2003 yılında ise yeniden toparlanarak 2000 yılı seviyelerine ula mı tır (Tablo 2) (FAO, 2005) Tablo 2. Dünya ve Türkiye su ürünleri yeti tiricili i miktarları (ton) (FAO, 2005) Yıllar Türkiye Dünya Yurdumuzda 1950 li yılların ba larında ba layan yeti tiricilik faaliyetleri 2000 yılına kadar çok hızlı bir geli me göstermi tir. Ancak, 2000 yılından sonra yeti tirilen tür sayısı be e dü mü ve bu türlerin miktarları ise azalmı tır (Tablo 3). Yapılması gerekenlerden birisi de yeti tirilen tür sayısını arttırmaktır. Bu projede üzerinde ara tırma yapılan tür Karadeniz alabalı ıdır, kültüre yeni alınmı tır ve gelecek vaat etmektedir. Ege ve Akdeniz de yo unla an deniz balıkları üretimi yanında, yeti tiricilik yoluyla yapılan üretimin yarısını Salmonidae familyasına mensup balıklar olu turmaktadır. Bunun da tamamına yakını gökku a ı alabalı ı (Oncorhynchus mykiss) dır. Dünyanın hemen hemen her yerinde yeti tiricili i yapılan gökku a ı alabalı ının, ülkemizde ancak iç tüketime yönelik olarak üretilmesi, ihracat ansı olan yeni türlerin kültüre alınması arayı larını gündeme getirmi tir.

16 4 Tablo 3. Ülkemizde yıllara göre yeti tirilen türler ve miktarları (ton) (FAO, 2005). Türler Sazan Alabalık Alabalık Deniz Levre i Çipura Atlantik Salmonu Karides Midye Karagöz Ortam/Yıl çsu çsu Deniz Deniz Deniz Deniz Deniz Deniz Deniz Bu tecrübelerden yola çıkılarak bölgede var olan potansiyelin Karadeniz alabalı ı ile yeniden harekete geçirilmesi mümkün gözükmektedir. Bu amaç do rultusunda çalı ma bölgemizde yer alan akarsu ve deniz ortamında da ılım gösteren Karadeniz alabalı ının, a ırı avcılık, ya am ortamlarının a ırı kirlenmesi (evsel atıklar, gübre ve zirai ilaçlar vb) ve yanlı kullanımı (kum ve çakıl ocakları) sonucu soyu giderek tükenmektedir. Bu nedenle ülkemiz do al faunasında ekonomik bir tür olan Karadeniz alabalı ı üzerine çalı ma gere i duyulmu tur Salmo trutta (Kahverengi Alabalık) Kahverengi alabalık, tatlısu ve deniz (daha ziyade acısu) arasında fırsatçı göç davranı ına sahip bir Salmonidae türüdür. Farklı çevre artlarına yüksek adaptasyon kabiliyetine sahiptirler. Bu özellikleri, tür içerisindeki önemli ölçüde polimorfizmin kayna ı olarak gösterilmektedir. Bundan dolayı farklı bilimsel isimlerle adlandırılmaktadırlar. Alabalıklarda polimorfinin kısmen genetik farklılıklardan olu tu u Krieg ve Guyomard (1985) tarafından bildirilmekteyse de, Linnaeus un ortaya attı ı, Salmo trutta tek bir türdür tezi en muhtemel olanıdır (Baglinière, 1991). Bazı bilim adamları arasındaki, S. trutta nın bazı alt türlerinin Salmo cinsinin bir türü olarak kabul edilip edilmeyece i ihtilafından dolayı, Salmo cinsinin sistematikteki yeri tam olarak netle memi tir (Baglinière, 1991). Kahverengi alabalık, bütün Avrupa kıtasında birçok farklı ekotiplerde (deniz, dere ve göl ekotipi) yaygın olarak mevcuttur. Da ılımının kuzey sınırı zlanda dan Rusya nın kuzeyine (Volga nın kuzeyi), skandinavya nın kuzey sınırı olarak belirlenmi tir. Güney sınır ise, Sicilya ve Sardunya adaları dahil, Atlas Da ları dır (Fas, Cezayir). Kahverengi alabalık, Avrupa nın Atlantik önlerinden Hazar Denizi ve Aral Denizi ni içine alan Himalaya nın eteklerine kadar yayılım gösterir ( ekil 1).

17 5 Deniz ekotipi, beslendikleri Beyaz Deniz, Ceskaya Körfezi, Baltık Denizi, Kuzey Denizi, ørlanda Denizi, øngiliz Kanalı, Atlantik Okyanusu, Biskay Koyu na kadar, Karadeniz, Hazar Denizi ve Aral Denizi nde lokalize olmuútur. Kahverengi alabalık, Akdeniz de mevcut de ildir (ùekil 2) (Muir ve Robert, 1993; Arslan ve ark., 2000). ùekil 1. Kahverengi alabalı ın yayılım sahası (Baglinière, 1991). ùekil 2. Kahverengi alabalı ın do al yayılım alanı (taralı alan dere ekotipine, kesik çizgili alan deniz ekotipine ait yayılım sahası) (Eliot, 1994).

18 6 Göl ekotipi; Alpler, skandinavya, Büyük Britanya ve Orta Avrupa da birçok gölde mevcuttur. Kahverengi alabalı ın Kuzey-Güney da ılımı; yaz aylarında su sıcaklı ının 20 C yi a madı ı, üreme döneminde ise 4-10 C arasında seyretti i, su hızının orta ve güçlü, ph de erinin nötr oldu u, üreme için tercih edilebilir alanların varlı ı (temiz zemin, kaba çakıl) ile yakından ili kilidir. Kahverengi alabalı ın asıl da ılım alanı insanlar tarafından iki yolla etkilenmektedir: - Temel olarak son iki yüzyıldır endüstriyel ve zirai geli ime ba lı olarak sınırlandırma (baraj setleri in aatı, kirlilik, su seviyelerinin artı ı v.s.), - Stok takviyesi ve yeni stoklamalarla yayılımın geni lemesi (Baglinière, 1991). Dünya çapında birçok transfer çalı maları yapılmı tır. Bu çalı maların birincil nedeni türün olta balıkçılı ındaki cazibesidir. Bu çalı maların ço u ba arılı olmu tur. Kahverengi alabalık 24 ülkenin do al sularına kazandırılmı tır. Ba arısızlık, Meksika, Jamaika, Malavi, Uganda, Kolombiya ve Ekvator gibi su kalitesi uygun olmayan ülkelerde sözkonusu olmu tur (MacCrimmon ve ark., 1970). Hem göl ekotiplerinde (Yeni Zelanda, ili, Kerguelen Adası), hem de deniz ekotiplerinde (Kerguelen Adasında), Amerika Birle ik Devletleri nin Kolombiya vadisinde, bazı durumlarda yerle ik populasyonlar göçer ekotipler olu turmu lardır (Baglinière, 1991). Alabalıkların transferi, yerli balık türlerinin varlı ı ve biyolojileri üzerinde ciddi etkilere sahip oldu u bildirilmi tir. Kahverengi alabalık, Kuzey Amerika da, çevresel artlardaki de i ime daha iyi adapte olabildi inden dolayı, bazen kaynak alabalı ının (Salvelinus fontinalis) yerini alması için ortama transfer edilmi tir. Aynı yolla Avustralya da, Galaxidae nin mevcut türlerinin yok olmasını, türler üzerine olan yüksek avcı baskısından dolayı, alabalıklar sorumlu tutulmaktadır. Yeni Zelanda nehirlerinde, kahverengi alabalık transferinin balık avlanma (predasyon) rejiminde önemli de i imlere neden oldu u bildirilmi tir (McIntosh ve Townsend, 1995). Transfer edilen Salmonid türlerinin içinde, kahverengi alabalık kendi orijinal da ılımını en iyi ayarlayabilen türdür. Çevresel artlardaki de i ime adaptasyon yetene inin yüksek olu u, yeni bölgelere transferinde ba arının kontrol edilmesinde en önemli faktördür. Bununla birlikte en önemli belirleyici faktör su sıcaklı ıdır (Baglinière, 1991). Kahverengi alabalık, ticari tatlısu kuluçkahanelerinde üretim de erlili i açısından ele alındı ında temel olarak dü ük büyüme hızı ve stoklama seviyeleri bakımından asla gökku a ı alabalı ına rakip olamayacaktır. Bugüne kadar, kahverengi alabalık asıl olarak stok zenginle tirme amacıyla yavru üretiminde kullanılmı tır (Baglinière, 1991). Bununla birlikte, son yıllarda kültür balıkçılı ında ekonomik baskılar ve ürün çe itlili inin zorunlulu u, kahverengi alabalık bireylerinin denizlerde yeti tiricili inin geli tirilmesi iste ini zorunlu hale getirmi tir. Gerçekte, çok iyi yaz ya ama oranı, aylık ya tan sonra sonbaharda denize transfer edilebilmesi ve deniz suyunda tatlısudan daha hızlı geli mesi, steril ve triploid bireylerin üretimiyle cinsi olgunluk enerji kaybının sınırlandırılması özellikleri, bu türün kültür balıkçılı ında kullanımını güçlendirmektedir (Baglinière, 1991). Kahverengi alabalık ülkemizde do al olarak bulunan tek alabalık türüdür (Kuru, 1975; Aras, 1976; Geldiay ve Balık, 1996). Dünyada Anadolu, Batı Asya,

19 7 Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleri sularında bulunmaktadır (Arslan ve ark., 2000). Salmo trutta labrax ın, Anadolu nun Kuzey ve Kuzey-Do u Bölgesindeki akarsularla, Karadeniz e dökülen nehirlerde ya adı ı bildirilmektedir (Aras, 1976; Geldiay ve Balık, 1996). Kahverengi alabalık, üstün et kalitesine sahip oldu undan dolayı, ticari ve sportif amaçlı olarak iç sularda en çok tercih edilen türlerden biridir. Bu nedenle, ülkemizde yo un bir ekilde avcılı ı yapılmaktadır. Ayrıca, zirai mücadele, endüstrile me, karayolu in aatları, dere ıslah çalı maları, kum-çakıl i letmecili i, evsel ve endüstriyel atıklar ve ormanlık arazilerin yıpratılması sonucu artan erozyon ve su kirlili inin de giderek artması ile, bilhassa iç sularda di er ekonomik türlerin yanında, kahverengi alabalı ın populasyonun giderek azalmasına neden olmaktadır. Togan ve ark. (1999) proje çalı malarında, Türkiye de bulunan kahverengi alabalık populasyonlarının, uzak co rafi bölgelerdeki akrabalarına yakın bir genetik yapı göstermediklerinden dolayı, populasyonların saf oldu unu öne sürmü lerdir Ülkemizde Bulunan Kahverengi Alabalık (Salmo trutta) Alt Türlerinin Ayırıcı Özellikleri Kahverengi alabalık (Salmo trutta sp.) Atlas ve Pasifik Okyanusları nın kuzey kısımlarında, 42 N enleminin kuzeyinde tüm Avrupa da yayılım göstermi, Karadeniz, Hazar ve Aral Denizleri nde geçici ve yerli türleri olu turmu tur. Son dönemde genetik sonuçlarla da desteklenen sistematik çalı malara göre Avrupa da dokuz farklı alt tür bildirilmi tir (Baglinière ve Maisse, 1999). Ülkemizde hemen her akarsuda kayna a yakın kirlenmemi bölgelerde (Fırat ın yukarı kısımlarında, Do u Anadolu nun yüksek kesimlerinde, Toros Sırada ları ndan do an akarsularda, Batı Anadolu da ve Karadeniz kıyısı boyunca) yayılım göstermektedir. Karadeniz havzasında bir deniz ve iki tatlı su ekotipi mevcuttur. Slastenenko (1956) ya göre 1.a- Göçmen balıktır. Denizlere göçerek, hızlı bir büyüme göstermektedir. Solungaç etaminleri arasında, genellikle 18 tanedir. Kuyruk sapı yüksektir. Karadeniz de ya ar... S. trutta labrax natio marine b-dere sularında, tatlısu göllerinde, denize çıkmayan ufak balık a- Vücudun üzerinde etrafı açık renkte olan kırmızı lekeler bulunur. Dere sularında ya ayanların a ırlı ı genel olarak 1-2 kg dan fazla de ildir...s. trutta labrax natio fario b- Vücudun üzerinde kırmızı lekeler bulundu u taktirde kenarları açık renkli de ildir. Çok iri balıklardır... S. trutta labrax natio lacustris Geldiay ve Balık (1988) a göre 1.a- Omur sayısı en fazla 57 dir. L. lateral boyunca genellikle muntazam bir sıra üzerinde dizilmi ve küçük nokta kümelerinden olu mu adet siyah leke vardır...salmo trutta macrostigma

20 8 b - Omur sayısı daima 57 nin üzerindedir. Siyah lekeler L. lateral üzerinde muntazam dizilmi iri benekler eklinde de il, vücudun her tarafına düzensiz ekilde da ılmı küçük siyah benekler halindedir a- Vücudun yan taraflarında kırmızı lekeler yoktur...salmo trutta abanticus b-vücudun yan taraflarında kırmızı lekeler vardır a- Kırmızı lekeler vücudun genellikle her tarafına da ılmı tır ve her birinin etrafında beyaz haleler vardır. Preoperküller üzerinde her zaman açıkça görülebilen siyah birer benek vardır... Salmo trutta labrax b-kırmızı lekeler ço u zaman L. lateralin altında ve vücudun anteriyöründe görülür... Salmo trutta caspius 1.5. Alt Tür : Salmo trutta labrax PALLAS, 1811 lk bulunu yeri (Terra typica) : Sivastopol-Ukrayna Türkçe : Alabalık, Deniz alası, Karadeniz alabalı ı Diagnostik Özellikler: D : III-IV 9-11 A : III-IV 8-9 L.lateral : Omur sayısı : Plorik çekum sayısı : Slastenenko (1956), Karadeniz alabalı ının yurdumuzda birbirinden farklı üç ekotipinin var oldu unu (deniz, dere ve göl ekotipi) ileri sürmektedir. Gerek yanak bölgesinde belirgin bir siyah leke bulunması, gerekse vücudun yan taraflarında kırmızı beneklerin yer alması, özellikle dere ekotiplerin Salmo trutta macrostigma ya çok benzemesine yol açmaktadır. Fakat omur sayısının daha fazla ve boyutlarının daha büyük olu uyla ayırt edilirler Deniz (marina) ekotipi: Slastenenko (1956) ya göre, bugün Karadeniz de, boyları 100 cm e ve a ırlıkları 26 kg a ula an alabalıklar ya amaktadır. Bu balıklar hayatlarının büyük bir kısmını ve özellikle beslenme periyodunu içeren zamanı denizde geçirmektedir. Üreme dönemlerinde ise Karadeniz e akan nehirlere girerek kı aylarında çakıllı ve ta lık alanlarda yumurtalarını bırakır. Dolayısıyla bu ekotipteki balıklar tatlısu ile deniz arasında belirli zamanlarda göç yapmaktadır. Bu ekilde göç eden ekotiplere deniz ekotipi (natio marina) denilmi tir (Svetovidov, 1984; Geldiay ve Balık, 1996) Göl (lacustris) ekotipi : Salmo trutta labrax Pallas, 1811 ırkının bazı ekotipleri belli bir gölde kapalı olarak kalmı olup, hayatlarının tümünü orada geçirmektedirler. Yani üreme ve beslenme periyotları esnasında deniz ile tatlısu

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞINDA (Salmo trutta labrax) SMOLTİFİKASYONUN BELİRLENMESİ İÇİN KAN PARAMETRELERİNİN ANALİZİ

KARADENİZ ALABALIĞINDA (Salmo trutta labrax) SMOLTİFİKASYONUN BELİRLENMESİ İÇİN KAN PARAMETRELERİNİN ANALİZİ ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum Başkanı :Yrd.Doç.Dr. Erdoğan GÜVEN İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi KARADENİZ ALABALIĞINDA (Salmo trutta labrax) SMOLTİFİKASYONUN BELİRLENMESİ İÇİN KAN PARAMETRELERİNİN

Detaylı

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1 GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Telat YANIK 1 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 25240-Erzurum. Atlantik

Detaylı

ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon.

ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon. Doğal Alabalık Çalıştayı 22-23 Ekim 2009 ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon. KARADENİZ ALABALIĞI (Salmo trutta labrax) NIN KÜLTÜRE ALMA

Detaylı

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLB RLİĞİ EGE İHRACATÇI I BİRLB RLİKLERİ Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, i, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

ALABALIK ATIKSU. GRi SU. Yolun Sonu. Suyun Sonu DOSYA : SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU SORUNU SUDA GERİKAZANIM:

ALABALIK ATIKSU. GRi SU. Yolun Sonu. Suyun Sonu DOSYA : SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU SORUNU SUDA GERİKAZANIM: A DAN Z YE EKOLOJİK ANALİZ YIL : 2015 SAYI : 2 FİYATI : 10 TL ALABALIK EKOSİSTEMİN KAYIP CANLILARI DOSYA : ATIKSU Suyun Sonu Yolun Sonu! SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ MAKALE NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Dr. Orhan AK, SUMAE Giriş Hidroelektrik enerji kaynakları temiz ve yenilenebilir olmaları, yerli doğal kaynak kullanılması,

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERİ Hazırlayan Çiğdem CİVANER T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERI TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizdeki su ürünlerinin üretim alanı milyon hektarın üzerindedir.

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı

10 m. Su Seviyesi ----------------------------------- 1 adet balık 0,25 kg (250 g) ise = 15700 kg balık = 62800 adet balık yapar.

10 m. Su Seviyesi ----------------------------------- 1 adet balık 0,25 kg (250 g) ise = 15700 kg balık = 62800 adet balık yapar. YUVARLAK AĞ KAFES = Çap: 10 m Su derinliği : 10 m 10 m 10 m Su Seviyesi ----------------------------------- HACİM: r 2 h : = 3,14 x 5 2 x 10 = 785 m 3 1 m 3 hacimden 20 kg balık elde edilecekse = 785 m

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Dere Alabalığının (Salmo trutta fario Linnaeus, 1758) Deniz Suyunda Yetiştiriciliği

Dere Alabalığının (Salmo trutta fario Linnaeus, 1758) Deniz Suyunda Yetiştiriciliği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 539 544 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Dere

Detaylı

ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mutlu GÖZLER Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mutlu GÖZLER Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Türkiye Doğal Alabalık (Salmo trutta) Ekotiplerinin Fenotipik Özelliklerinin Karşılaştırılması ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mutlu GÖZLER Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Yemleme Sıklığının Karadeniz Alabalığı (SalmotruttalabraxPallas, 1811) nın Sperm ve Yumurta Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi

Yemleme Sıklığının Karadeniz Alabalığı (SalmotruttalabraxPallas, 1811) nın Sperm ve Yumurta Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 11-16, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Yemleme Sıklığının Karadeniz Alabalığı (SalmotruttalabraxPallas, 1811) nın Sperm ve Yumurta

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (20-25 Temmuz 2013 Madagaskar Ziyareti) Serdar KAMANLI Ankara-2013 1 Sunu Akışı Madagaskar Madagaskarda yaptığımız

Detaylı

Kılıç Genel Bakış. Türkiye ve Avrupanın Lider Aquakültür firması 2. Tam entegre üretim yapısı. Sektörün uluslararası en önemli oyuncusu 3

Kılıç Genel Bakış. Türkiye ve Avrupanın Lider Aquakültür firması 2. Tam entegre üretim yapısı. Sektörün uluslararası en önemli oyuncusu 3 Kılıç Sunum Bodrum Kılıç Genel Bakış 1 Türkiye ve Avrupanın Lider Aquakültür firması 2 Tam entegre üretim yapısı 8 Sektörün uluslararası en önemli oyuncusu 3 Geniş ürün yelpazesi 7 Sürekli ve uygulanabilir

Detaylı

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template INTRANEMMA, Avrupa Birliği Leonardao Da Vinci Yaşam boyu öğrenme ve bilgi transferi projesi

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Talep Edilmiş ise, in İçeriği Hakkında bilgi veriniz. Sportif Olta Balıkçılığının Yaygınlaştırılması ve Doğal Hayatı Koruma Uygulamaları Projesi, her

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

III. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU 27-29 AĞUSTOS 2008 URLA, İZMİR

III. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU 27-29 AĞUSTOS 2008 URLA, İZMİR Balıklarda Yaş Belirlemenin Önemi ve Yaş Belirleme Metotları Prof. Dr. Nazmi POLAT Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun Dünya nüfusunun her geçen gün hızlı bir şekilde

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 22 (1), 55-59, 2010 22 (1), 55-59, 2010 Orta Karadeniz Kıyısal Bölgesi ndeki (Sinop) Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L., 1758) Yıllık

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de ise Ekim ve Aralık ayları arasında üreme mevsimine

Detaylı

Turkuaz Ege de Yemden Balığa

Turkuaz Ege de Yemden Balığa Turkuaz Ege de Yemden Balığa UZANAN yolculuk... Denİz dostu olduğumuzu DÜNYA BİLİYOR! Türkiye nin en güçlü ve büyük topluluklarından biri olan Yaşar Grubu nun tam entegrasyon felsefesi ile 1983 yılında

Detaylı

EMİRDAĞ İLÇESİ BAĞLICA KÖYÜ ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SOSYAL TESİS PROJE VE FİZİBİLİTE RAPORU

EMİRDAĞ İLÇESİ BAĞLICA KÖYÜ ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SOSYAL TESİS PROJE VE FİZİBİLİTE RAPORU EMİRDAĞ İLÇESİ BAĞLICA KÖYÜ ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SOSYAL TESİS PROJE VE FİZİBİLİTE RAPORU KAPASİTESİ : 6 Ton/ yıl YATIRIM TUTARI : 142.212.550.000.- İŞLETME YERİ : Emirdağ/ Bağlıca Köyü AFYON SAHİBİ

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ www.arastirma.tarim.gov.tr/tavukculuk ankara.tavukculuk@gthb.gov.tr TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ TÝCARÝ KAHVERENGÝ

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları. Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık

Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları. Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık Giriş: Enerji (E) ve Proteinin (P) önemi E : P oranları E : P oranı nasıl manipüle

Detaylı

Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin CO2 Tutucu Olarak Kullanımı

Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin CO2 Tutucu Olarak Kullanımı Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin CO2 Tutucu Olarak Kullanımı 1 Projenin Amacı Karbon dioksit (CO 2 ), küresel iklim değişimine sebep olan en önemli sera gazıdır. Projedeki temel amaç, AKÇANSA Çanakkale

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir?

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir? Tükettiğimiz imiz gıdalarg daların n güvenilirlig venilirliği i hayati derecede önemlidir KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 03 Aralık 2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ. Veli&Sümeyra YILMAZ

EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ. Veli&Sümeyra YILMAZ EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunan canlılar (biyotik) ile bunların cansız çevrelerinin (abiyotik) oluşturduğu bütüne EKOSİSTEM denir. EKOSİSTEM

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

* E-mail: aksungur@post.com Tel: 0462/3411053 Fax: 0462/3411056

* E-mail: aksungur@post.com Tel: 0462/3411053 Fax: 0462/3411056 DO U KARADEN Z KIYILARINDA DA ILIM GÖSTEREN KARADEN Z ALABALI I (Salmo trutta labrax, PALAS, 1811) POPULASYONUNUN M TOKONDR AL VE MER ST K ÖZELL KLER BAKIMINDAN KAR ILA TIRILMASI MUHARREM AKSUNGUR 1,*,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 46

ÖĞRENME FAALİYETİ 46 ÖĞRENME FAALİYETİ 46 SU ÜRÜNLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile su ürünleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Alan içerisinde; ekonomik değeri olan tüm

Detaylı

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES MAKALE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES Ercan KÜÇÜK - SUMAE Giriş Organizma seviyesinde stres ilk olarak insanlar dahil tüm memelilerin, uyarıcıların farklı oranlardaki uyarılarına genel tepkisi olarak (Selye,

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE Çabamız topraklarımız için www.letafet.co LETAMİN BASE HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE Letafet Uluslararası Pazarlama Gıda Satış

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça fazla bulunur. Sadece iskelet kasları toplam a ırlı ın

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015 Mikrobiyal Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde funguslarda görülen

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

AKKARAMAN MORKARAMAN KARAGÜL İVESİ KIL KEÇİSİ KİLİS KEÇİSİ NORDUZ KEÇİSİ

AKKARAMAN MORKARAMAN KARAGÜL İVESİ KIL KEÇİSİ KİLİS KEÇİSİ NORDUZ KEÇİSİ AKKARAMAN MORKARAMAN KARAGÜL İVESİ KIL KEÇİSİ KİLİS KEÇİSİ NORDUZ KEÇİSİ Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL Tür: Kalıtsal yapıya bağlı olarak bir takım ortak özelliklere sahip olan, doğal koşullarda birbirleriyle

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Verim Arzının Zaman İçinde Değişimi Verim Arzının dış görünümü olan iş verimi işin tekrarlanması

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 349-359, 2005 Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu Muharrem Aksungur 1,*, Cevat Yılmaz 2, İlyas

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

Karadeniz Alası (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) nın Doğu Karadeniz Bölgesi nde Yumurtlama Alanlarının Durumu

Karadeniz Alası (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) nın Doğu Karadeniz Bölgesi nde Yumurtlama Alanlarının Durumu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 501-506 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir.

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme? İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme Mikroyapı Gelişimi Özellikler! Sinterlemenin

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar KONU İLGİ Koyunların beslenmesi TERCÜME VE DERLEME Koyun beslemesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli KAYNAKÇA

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı