VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI"

Transkript

1 T.C. TARIM ve KÖY LER BAKANLI I TARIMSAL ARA TIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARADEN Z ALABALI I (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) NIN YET T R C L VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI PROJE SONUÇ RAPORU (TAGEM / HAYSÜD / 2001 / 07 / 01 / 20) Proje Liderleri Eyüp ÇAKMAK Dr. lker Zeki KURTO LU Ara tırmacılar Yahya ÇAVDAR irin F R D N Nilgün AKSUNGUR Dr. Nadir BA ÇINAR Hülya ESENBU A Bayram ZENG N Su Ürünleri Merkez Ara tırma Enstitüsü Müdürlü ü TRABZON 2004

2 ÖNSÖZ Bu çalı mada Karadeniz Alabalı ının yo un artlarda üretimi ve yeti tiricilik imkanlarının ara tırılması amaçlanmı tır. Uluslar arası anla malar ile korunan ve Bölgeye has endemik bir tür olan Karadeniz alabalı ının, a ırı avcılık, ya am ortamlarının kirlenmesi ile yanlı kullanım (kum-çakıl ocakları) sonucu soyu giderek tükenmektedir. Bu nedenle enstitümüzce kuruldu u dönemden itibaren ba latılan çalı malar, türün kültürü ve balıklandırma programlarında kullanılmasına yönelik denemeler içeren bu proje ile devam ettirilmi tir. Proje, Tarımsal Ara tırma Genel Müdürlü ü ve Su Ürünleri Merkez Ara tırma Enstitüsü Müdürlü ü imkanları ile yürütülmü tür. Projenin teklifini yapan ve bir dönem proje liderli i yürüten Dr. lker Zeki KURTO LU na ve proje çalı malarında ara tırmacı olarak görev yapan mühendisler Yahya ÇAVDAR, Nilgün AKSUNGUR, Hülya ESENBU A, Dr. Nadir BA ÇINAR a, biyolog irin F R D N e, Laborant Bayram ZENG N e üstün gayretleri ve çalı malarından dolayı te ekkür ederim. Arazi, deneme, verilerin de erlendirilmesi ve proje raporunun yazımı a amasındaki yardımlarından dolayı Muharrem AKSUNGUR a, veri kaydı ve arazi çalı malarındaki katkılarından dolayı O uzhan ERO LU na, arazi çalı malarındaki katkılarından dolayı Hamza POLAT, A.Osman KARAKA, Hasan ERGÜN, lhan AYDIN ve B.Belgüzar KÖKCAN na, hastalık problemlerinin giderilmesinde yardımcı olan veteriner hekim Hacı SAVA a, kimyager lyas KUTLU ya, fikirlerinden dolayı Dr. Mustafa ZENG N ve Dr. Ya ar GENÇ e ayrıca projenin yürütülmesinde gerekli deste i sa layan di er enstitü personeline te ekkürü bir borç bilirim. Bu projenin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen her türlü imkanı bizlere sa layan enstitü idaresine, aynı zamanda projenin koordinatörlü ünü yapan, fikirleri ile çalı malarımıza yön veren Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. brahim OKUMU a ükranlarımı sunarım. Çalı malarımızda tesis imkanlarını esirgemeyen Maçka De irmendere üzerinde faaliyet gösteren Co andere, eremet ve Altınta alabalık i letmelerine te ekkür ederim. Hazırlanan bu sonuç raporunda, ülkemizde önemli ticari türlerden olan Karadeniz Alabalı ının kültüre alınması ve ıslahı ile su ürünleri yeti tiricilik sektörüne katkı sa layaca ı ve yeni çalı malara ı ık tutaca ı inancındayım. Yakın gelecekte yaygın olarak yeti tiricili inin yapılmasını diledi im bu türle ilgili olarak, kültür ko ullarındaki problemlerin çözümü, ıslah, genetik ve seleksiyon konularında yeni proje çalı malarımız devam ettirilecektir. Eyüp ÇAKMAK Proje Lideri II

3 Ç NDEK LER Sayfa no SUNU... II Ç NDEK LER IV EK LLER L STES.. VII TABLOLAR L STES IX ÖZ XI ABSTRACT XII 1. G R Projenin Amacı ve Gerekçesi Genel Bilgiler Salmo trutta (Kahverengi Alabalık) Ülkemizde Bulunan Kahverengi Alabalık (Salmo trutta) Alt Türlerinin Ayırıcı Özellikleri Alt Tür : Salmo trutta labrax PALLAS, Deniz (marina) ekotipi Göl (lacustris) ekotipi Dere (fario) ekotipi Üreme ve Döl Verimi Üzerine Etki Eden Faktörler Çevresel Faktörler Yumurta Verimi ve Yumurta Büyüklü ü Yumurta Kalitesi Büyümeyi Kontrol Eden Faktörler Su Sıcaklı ı Tuzluluk Çözünmü Oksijen Büyümeyi Etkileyen Di er Faktörler L TERATÜR ÖZET MATERYAL VE METOT Materyal Döl Alımı Deniz Suyunun Büyüme Üzerine Etkisi Tanklar Yavru Balıklar Yem Smoltifikasyonun zlenmesi Karadeniz Alabalı ı nda Larval Geli im Karadeniz Alabalı ında Ön Beslemede Yem Tercihinin 33 Belirlenmesi Damızlık Materyali.. 33 III

4 Yavru Materyali Tank Ortamı Su Da ıtım Sistemi Karadeniz Alabalı ının Büyüme Performansı, Kondisyon Faktörü ve Vücut Oranları Üzerine Farklı Yemlerin Etkileri Balık Yemler Ortam Kullanılan Di er Ekipmanlar Metot Döl Alımı Yumurta Sa ımı ve Gerekli Ölçümlerin Alınması Yumurtaların Kuluçkalanması ve Ya ama Oranının Tespiti Büyütme Denemeleri Çalı ma I Çalı ma II Smoltifikasyonun zlenmesi Kan Plazması Analizleri Karadeniz Alabalı ı nda Larval Geli im Karadeniz Alabalı ında Ön Beslemede Yem Tercihinin Belirlenmesi Yavru Balıkların Deneme Tanklarına Yerle tirilmeleri Yem ve Yemleme Stratejisi Karadeniz Alabalı ının Büyüme Performansı, Kondisyon Faktörü ve Vücut Oranları Üzerine Farklı Yemlerin Etkileri Balıkların Yerle tirilmesi ve Yemleme Bazı Vücut Oranlarının Belirlenmesi A ırlık ve Boy Ölçümü Büyümenin Belirlenmesi Kondisyon Faktörünün Hesaplanması (K) Yem De erlendirme Oranının Hesaplanması Verilerin Analizleri Markalama Çalı maları Markalama, Salıverme ve Yeniden Yakalama Çalı ması Damızlıkların Markalaması BULGULAR VE TARTI MA Çevresel Parametreler Döl Verimi Deniz Suyunda Büyütme Çalı ma I Çalı ma II. 62 IV

5 4.4. Smoltifikasyon Smoltifiasyonun Morfolojik Kontrolü Smoltifikasyon Sürecinin zlenmesi Larval Geli im Çalı ması Karadeniz Alabalı ında Ön Beslemede Yem Tercihinin Belirlenmesi Karadeniz Alabalı ının Büyüme Performansı, Kondisyon Faktörü ve Vücut Oranları Üzerine Farklı Yemlerin Etkileri Çevresel Parametreler Büyüme Performansı Vücut oranları ÖNER LER ÖZET SUMMARY L TERATÜR L STES L FLET ÖRNE YÜRÜTÜCÜLER N ÖZGEÇM B BL YOGRAF K B LG FORMU. V

6 EK LLER L STES Sayfa no ekil 1. Kahverengi alabalı ın yayılım sahası (Baglinière, 1991)... 5 ekil 2. Kahverengi alabalı ın do al yayılım alanı (taralı alan dere ekotipine, kesik çizgili alan deniz ekotipine ait yayılım sahası) (Eliot, 1994) 5 ekil 3. Yumurta kalitesi üzerine etki eden faktörler (Bromage ve Roberts, 1995). 13 ekil 4. Teleost balıklarda osmoregülesyon (A: Deniz, B: Tatlısu) (Okumu, 2000) ekil 5. Karadeniz alabalı ı (Salmo trutta labrax) damızlıkları.. 30 ekil 6. Deniz ve dere ekotipi Karadeniz alabalı ı.. 31 ekil 7. Di i Karadeniz alabalı ının plastik bir kap içerisine sa ımı ekil 8. Yumurtaların sa ımı ile kuluçkalanması arasında izlenen prosedür ekil 9. Kan örneklerinin santrifüj edilmesi. 38 ekil 10. Santrifüj edilmi kan örne i 39 ekil ve 30 tuzlu suya 28 gün büyütülen Karadeniz alabalı ı bireyleri ekil 12. Üç periyot boyunca uygulanan yemleme planı ekil 13. Balıkların farklı renklerdeki sıvı plastik markalar ile markalanmasının ematik görünümü.. 44 ekil 14. Yanbolu Deresi üzerinde belirlenen dört istasyon.. 45 ekil 15. ekil 16. ekil 17. ekil 18. ekil 19. ekil 20. ekil 21. ekil 22. ekil 23. Serpme (A) ve elektro ok cihazı (B) yardımıyla yeniden yakalama faaliyetleri Damızlıkların markalanması (A. Markanın enjektör yardımıyla yerle tirilmesi, B. Markanın yeri ve görünümü). 46 Yeni yakalanmı (A) ve 3 yıl kültür artlarında yeti tirilen (B) anaçların yumurtalarındaki pigment farklılı ı dönemi do al kökenli balıkların boy-yumurta verimi ili kisi dönemi kuluçkahane kökenli balıkların boy-yumurta verimi ili kisi dönemi do al kökenli balıkların boy-yumurta verimi ili kisi dönemi kuluçkahane kökenli balıkların boy-yumurta verimi ili kisi Deneme boyunca farklı iki su ortamında yapılan 4 grup deniz alabalı ının a ırlık artı ı (Toplam kütlenin birey sayısına bölümüyle bulunan ortalama a ırlık de erleri kullanılmı tır) 58 Tatlısu (A ve B) ve deniz suyunda (C ve D) yeti tirilen balıkların aylara ortalama boyları (±SD). 59 ekil 24. Gruplara ve aylara göre kondisyon faktörü de erinin de i imi.. 61 ekil 25. Gruplara göre spesifik büyüme oranı de erlerindeki de i im 61 ekil 26. Karadeniz alabalı ı yavrularının deneme süresince boyca büyümesi (tx1 ve tx2 tatlısu grupları, dx1 ve dx2 deniz suyu grupları) ekil 27. Karadeniz alabalı ı yavrularının deneme süresince a ırlıkça büyümesi (tx1 ve tx2 tatlısu grupları, dx1 ve dx2 deniz suyu VI

7 grupları) ekil 28. Karadeniz alabalı ı yavrularının deneme süresince kondisyon de i imi (tx1 ve tx2 tatlısu grupları, dx1 ve dx2 deniz suyu grupları) ekil ay süreyle Karadeniz tuzlulu unda ( 18) yeti tirilen balıklardaki parr markalarının kaybolu una göre tahmin edilen smoltla ma boyu.. 67 ekil 30. Deneme süresince örneklenen balıkların boy da ılımları ekil 31. Denemede elde edilen ortalama hematokrit de erleri de i imi.. 68 ekil 32. Deneme süresince örneklenen balık etlerinin kuru madde yüzdeleri de i imi ekil 33. Deneme süresince örneklenen balık etlerinin ya içerikleri (kuru madde üzerinden % ya içeri i olarak hesaplanmı tır) de i imi 69 ekil 34. I. denemede tatlısu ve Karadeniz suyunda muhafaza edilen balıkların sodyum iyonu de erleri de i imleri 70 ekil 35. I. deneme süresince örneklenen kanların potasyum iyonu de erleri de i imleri 70 ekil 36. I. deneme süresince örneklenen kanların Klor iyonu de erleri de i imleri ekil 37. II. denemede elde edilen ortalama hematokrit yüzde de erleri de i imi ekil 38. II. denemede elde edilen sodyum ve klor iyonu konsantrasyonu de i imleri (A: 18 ve B: 30 tuzlulukta muhafaza edilen balıkların kan plazması iyon de i imi) ekil 39. II. denemede elde edilen potasyum de i imleri (A: 18 ve B: 30 tuzlulukta muhafaza edilen balıkların kan plazması iyon de i imi).. 73 ekil 40. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı boy artı ı.. 79 ekil 41. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı ya toplam a ırlık (YTA) artı ı. 80 ekil 42. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı kuru toplam a ırlık (KTA) de i imi 81 ekil 43. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı kuru larva a ırlı ı (KLA) artı ı 82 ekil 44. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı kuru kese a ırlı ı (KKA) de i imi.. 82 ekil 45. Karadeniz alabalı ı larvalarında gün-dereceye ba lı kurumadde (KM) de i imi. 83 ekil 46. D ve K guruplarında periyotlar boyunca biyokütle artı ı 86 ekil 47. Deneme boyunca ölen bireyler çıkıldıktan sonra guruplara göre bireysel a ırlık artı ı 86 ekil 48. Çalı ma periyotlarında gerçekle en SBO de erleri 87 ekil 49. D Gurubu tankların ortalama kondisyon faktörü de i imleri. 88 ekil 50. K Gurubu tankların ortalama kondisyon faktörü de i imleri. 88 ekil 51. Çalı ma periyotlarında guruplara göre gerçekle en ölüm de erleri ekil 52. Çalı ma boyunca ölçülen günlük ortalama su sıcaklıkları ( C).. 90 ekil 53. Çalı ma boyunca a ırlık artı ı (W; g). 91 VII

8 TABLOLAR L STES Sayfa no Tablo 1. Bazı Salmonidae türleri, kültür potansiyeli (Okumu, 2000a) ve 2002 yılı küresel üretim miktarları (ton) (FAO, 2004)... 2 Tablo 2. Dünya ve Türkiye su ürünleri yeti tiricili i miktarları (ton) (FAO, 2004)... 3 Tablo 3. Ülkemizde yıllara göre yeti tirilen türler ve miktarları (ton) (FAO, 2004) 4 Tablo 4. Karadeniz alabalı ına di er ara tırıcılar tarafından verilen sinonimler (Froese ve Pauly, 2004) Tablo 5. Karadeniz alabalı ının di er ülke ve dillerdeki adları (Froese ve Pauly, 2004) Tablo 6. Ara tırmada kullanılan yemin içeri i (üretici firma beyanatı) Tablo 7. Çalı mada kullanılan yemlerin biyokimyasal içerikleri (üretici firmalar tarafından beyanatı) Tablo 8. Kuluçkahane ve Altındere Deresi ne ait su kalite kriterleri (Ort: Ortalama, Std: standart sapma, Min: minimum, Maks: 47 Maksimum). Tablo 9. Liman, kuluçkahane ve Altındere ye ait su sıcaklıkları (Ort: Ortalama, Std: standart sapma, Min: minimum, Maks: Maksimum). 48 Tablo 10. Kasım Aralık 2001 sa ım döneminde ait üreme bulguları.. 50 Tablo 11. Anaç a ırlı ına ba lı olarak sa ımı yapılan yumurta guruplarının açılım süreleri. 51 Tablo 12. Kasım Ocak 2003 sa ım döneminde ait üreme bulguları Tablo 13. Kasım Ocak 2004 sa ım döneminde ait üreme bulguları 53 Tablo 14. Yem de erlendirme oranının gruplara ve periyotlara göre de i imi Tablo 15. Deneme periyotları boyunca gruplara göre yem tüketim de erleri (g/kg canlı a ırlık) Tablo 16. Nisan 2002 de yapılan ölçümde deniz suyu ve tatlısu gruplarından elde edilen ortalama boy ve a ırlık de erleri. 60 Tablo 17. Yumurtadan çıkı (396 Gün-derece (GD)) ve dı beslenmenin öncesinde (682 GD), 4.7, 5.1 ve 5.5 mm ortalama çapa ait yumurtadan çıkan larvaların boy (B; mm), ya toplam a ırlık (YTA; mg), kuru kese a ırlı ı (KKA; mg), kuru larva a ırlı ı (KLA; mg) ve kuru toplam a ırlıkları (KTA; mg), toplam (vücut + kese) kuru madde oranlarının (KMO; %) ortalama ve standart sapma (Std), minimum ve maksimum (min-maks) de erleri.. 84 Tablo , 5.1 ve 5.5 mm ortalama çapa ait yumurtadan çıkan larvaların besin kesesi de erlendirme randımanı (KDR), günlük kuru besin kesesi tüketimi (BKT; mg/gün), günlük boyca büyüme oranı (BBO; mm/gün ve %), günlük a ırlıkça büyüme oranı (ABO; mg/gün ve %).. 84 Tablo , 5.1 ve 5.5 mm ortalama çapa ait yumurtadan çıkan larvaların örnekleme periyotları boyunca gösterdikleri besin kesesi de erlendirme randımanı (KDR) 85 VIII

9 Tablo 20. Çalı ma boyunca ölçülen su kalite kriterlerinin de i im sınırları. 90 Tablo 21. Çalı ma boyunca a ırlık artı ı (g) Tablo 22. Çalı ma boyunca a ırlıkça spesifik büyüme oranı.. 92 Tablo 23. Çalı manın ba ı ve sonunda kondisyon faktörü de erleri Tablo 24. Çalı manın sonunda ba, karaci er, karkas ve iç organ oranları (%) IX

10 ÖZ Bu çalı mada, Do u Karadeniz Bölgesi nde yayılım gösteren Karadeniz alabalı ının (Salmo trutta labrax) yeti tiricilik performansı belirlenmi ve azalan stokların takviyesi amacıyla kullanım imkanları ara tırılmı tır. Elde edilen bulgulara göre yumurtadan çıkı 11.5 C de günderecede tamamlanmı tır. Balıkların %50 sinin cm boyda smoltifikasyon boyuna ula tıkları gözlenmi tir. Besin kesesi de erlendirme randımanı (KDR) çıkı tan ilk beslenme öncesine kadar 4.7 mm grubunda 0.649, 5.1 mm grubunda ve 5.5 mm grubunda olarak hesaplanmı tır Do adan yakalanmı ve kuluçkahanede yeti tirilmi anaçların yavrularının toz yem, canlı yem ve karı ık olarak ön beslemeye alınmalarında, büyüme performansı açısından önemli bir farklılık olu mamı tır. Protein / ya de erleri sırasıyla, 50/18, 48/18 ve 48/16 olan yemlerle beslenen balıklarda, en iyi büyüme performansı 48/18 grubunda belirlenmi tir. Anahtar kelimeler: Karadeniz alabalı ı, Salmo trutta labrax, döl verimi, larval geli im, Büyüme performansı, smoltifikasyon, yem X

11 ABSTRACT In this study, culture performance, and supporting decreasing stocks of the Black Sea trout (Salmo trutta labrax) living in the Eastern Black Sea Region have been planned. It was determined that, hacthing of eggs were completed degree-days at 11.5 C. It was observed that, fish of over 50% reached smoltification size in cm length. Yolk conversion efficiency were calculated from hatching to swim up stage as 0,649, 0,688, and in 4,7, 5,1, and 5.5 mm egg size groups, respectively. Growth performance between hatchery and captured Black Sea trout broodstock larvae fed artificial diet, live food, and their mixed showed no significant. The best growth performance of the juvenile fish was determined fed with 48/18 (protein% / oil%) food than 50/18 and 48/16. Key words: Black Sea trout, Salmo trutta labrax, reproduction, larval development, growth performance, smoltification, food

12 KISALTMALAR mosm/kg : miliosmole/kilogram (Osmolarite birimi) mmol/l : milimol/litre K: Kondisyon faktörü FCR: Yem de erlendirme oranı GD: Gün-derece YTA: Ya toplam a ırlık (mg) KKA: Kuru kese a ırlı ı (mg) KLA: Kuru larva a ırlı ı (mg) KTA : Kuru toplam a ırlıkları (mg) KMO: Kuru madde oranlarının (%) KDR: Besin kesesi de erlendirme randımanı BKT: Kuru besin kesesi tüketimi (mg/gün) BBO: Günlük boyca büyüme oranı (mm/gün ve %) ABO: Günlük a ırlıkça büyüme oranı (mg/gün ve %) SBO: Spesifik büyüme oranı (%) 12

13 1. G R 1.1. Genel Bilgiler Salmonidler, üzerinde en fazla çalı ılmı olan türlerdir. Bunun nedenleri ise; ilginç hayat hikayeleri, gerek türler arası (Ovenden ve ark, 1993) gerekse aynı türün farklı ortamlarda ya ayan stokları arasındaki genetik farklılıklar (Liskauskas ve Ferguson, 1991; Ferguson ve ark, 1995), dı görünü ünün ilgi çekici olması, et özellikleri (Okumu ve ark, 1998) ve yeti tiricilik çalı malarında ba arı oranının di er türlere nazaran yüksek olmasıdır (Çelikkale, 1994). Ayrıca Salmonidler sportif avcılıkta popüler türlerdir. Sazan (Cyprinus carpio)'dan sonra yeti tiricili i ba arı ile yapılan ilk tür Salmonidlerden gökku a ı alabalı ı (Oncorhynchus mykiss) dır. lk gökku a ı alabalı ı yumurtası transferi 1874 yılında Kaliforniya'dan New York'a yapılmı tır. ABD Balık Komisyonu gökku a ı yumurtası almaya 1879 yılında ba lamı tır. lk ba arılı deniz a ırı gökku a ı alabalı ı transferi ise 1877 yılında Kuzey Amerika'dan Tokyo'ya, ardından 1885'de Londra ve Stirling'e gerçekle tirilmi tir (Gall ve Crandel, 1992). Avrupa'da ilk yeti tiricili i yapılan Salmonid türü ise kahverengi alabalık (Salmo trutta) dır. Bu türün ilk suni dölleme ve inkübasyonun Jacobi tarafından Almanya da yapıldı ı bildirilmi tir (Duhamel du Monceau, 1773; Bromage ve Roberts, 1995 den alınmı tır). Günümüzde yeti tiricilik yoluyla üretilen Salmonidlerin küresel miktarı ise 2003 yılında tona ula mı tır (FAO, 2005). Genellikle, salmonlar, fileto, tütsülenmi ve konserve halinde tercih edildiklerinden 1 kg civarında, alabalıklar ise g arasında pazarlanmaktadır. Dünya genelinde yeti tiricili i yapılan ve deneme a amasında olan bir çok Salmonidae türü mevcuttur. Bu salmonidlerin hepsi yeti tiricilik için arzu edilen özelliklere sahip de ildir (Tablo 1) (Okumu, 2000). Yeti tiricilik için, hızlı büyüme yetene ine sahip ve ortam artlarına iyi uyum sa layabilen balıklar tercih edilmektedir. Bu amaçla yapılan ıslah çalı maları hızlı bir ekilde devam etmekte ve önemli geli meler kaydedilmektedir. D E 2003 yılı yeti tiricilik verilerine göre ülkemizde yeti tiricili i yapılan türler; gökku a ı alabalı ı, aynalı sazan (Cyprinus carpio), çipura (Sparus aurata), deniz levre i (Dicentrarchus labrax) ve midye (Mytilus galloprovincialis) dir. Bu türlerden gökku a ı alabalı ı ve aynalı sazan içsularda, di erleri ise denizde üretilmektedir. Dolayısıyla içsularda üretilen türlerin çe itlendirilmesi, tüketicilere yeni alternatifler sunulması yararlı olacaktır. Bu çalı ma ile yeti tiricilikte alternatif so uksu türlerinden biri olabilece i dü ünülen ve Do u Karadeniz Bölgesi nde do al olarak yayılım gösteren Karadeniz alabalı ı de erlendirmeye alınmı tır Projenin Amacı ve Gerekçesi Günümüzde gelinen nokta, di er türlerin yanında, önemli iç su balıklarından ekonomik bir tür olan alabalık stoklarının, insan elinden uzak olan bölgelerde kendini bir ölçüde korumasına ra men, ço u su kaynaklarında yok olma tehlikesi ile yüz yüze kalmı oldu udur.

14 2 Tablo 1. Bazı Salmonidae türleri, kültür potansiyeli (Okumu, 2000) ve 2003 yılı küresel üretim miktarları (ton) (FAO, 2005). Tür Adı Kültür Potansiyeli Üretim Gökku a ı alabalı ı (Oncorhynchus mykiss) Çok yüksek Katrot alabalık (Salmo clarki) Fazla yaygın de il - Kahverengi alabalık (Salmo trutta) Dü ük Alabalıklar Kaynak alabalı ı (Salvelinus fontinalis) Dü ük Alp alası (Salvelinus alpinus) Dü ük Göl alası (Salvelinus namaycush) Çok dü ük - Atlantik salmonu (Salmo salar) Çok yüksek Pembe salmon (Oncorhynchus gorbuscha) Çok dü ük - Chum (keta) salmon (Oncorhynchus keta) Çok dü ük 2 Salmonlar Koho salmonu (Oncorhynchus kisutch) Yüksek Sokeye salmonu (Oncorhynchus nerka) Çok dü ük - Kral salmonu (Oncorhynchus tshawytscha) Dü ük Masu salmon (Oncorhynchus masou) Çok dü ük - Bu projede, Kuzey-Do u Anadolu co rafyasına has bir tür olan Karadeniz alabalı ının (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) yo un artlarda üretimi amaçlanmı tır. Enstitümüzde 2001 yılında tamamlanan Karadeniz Alabalı ının Biyoekolojik Özelliklerinin Tespiti ve Kültüre Alınabilirli inin Ara tırılması Projesi kapsamında, türün birçok do al davranı ı ortaya konulmu tur. Ancak, kültür ortamında alınan jenerasyonların cinsi olgunluk ya ı, döl verim özellikleri, larval geli imleri ve beslenmeleri, denize göç esnasında smolt balıklarda meydana gelen de i imler, denize göç davranı ları gibi konular tam netlik kazanmamı tır. Türün kültür potansiyeli irdelenerek, yörede yaygın olarak faaliyet gösteren alabalık i letmelerine alternatif kültür formu sunmak amaçlanmaktadır. Elde edilecek veriler do rultusunda yeti tiricilik yapan özel i letmeler bilgilendirilecek, ekonomik bulundu u takdirde i letmelere anaç balık temini sa lanabilecektir. Türün do al stoklarını zenginle tirmek amacıyla, örneklenen anaçlardan elde edilecek yavruların bir bölümünün do aya bırakılması hedeflenmi tir. Bilimdeki geli melere paralel olarak, gıda kaynaklarının geli tirilmesi çabaları ve bunun sonucunda da tarımsal üretimde son sınırlara ula ılması, insanları yeni arayı lara itmi tir. Dünyanın dörtte üçünü olu turan sucul ekosistemlerden gıda üretimi, bu arayı ların ba ında gelmektedir. Dünya Sa lık Örgütü (WHO) ve Dünya Gıda ve Tarım Te kilatı (FAO) gibi örgütler, bitkisel protein a ırlıklı beslenen ülkeler için, su ürünleri üretimini bir kurtulu olarak görmektedir. Ülkemiz açlık tehlikesine uzak olmasına ra men, günümüzde geli mi lik düzeyinin de bir göstergesi olan hayvansal protein kullanımında yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Çin, Japonya, Endonezya, Hindistan vb. ülkelerde oldu u gibi su ürünleri üretimimizin geli tirilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki ekonomik balık stoklarının son yıllardaki azalı ına ba lı olarak yeti tiricilik faaliyetleri önemli sayılabilecek bir geli me kaydetmi tir. Ancak bütün bu geli melere ra men ülkemizde birey ba ına tüketilen balık etinde önemli bir artı sa lanamamı tır. Geli me düzeyini belirleyen birçok kıstas gibi balık üretimi ve ki i ba ına tüketilen balık eti miktarına bakıldı ında, ülkemizin bu konuda henüz yeterli bir düzeye ula tı ı söylenemez.

15 3 Dünya genelinde avcılık yöntemiyle balıkçılık üretiminde, son 10 yılda kayda de er bir artı gerçekle tirilememi tir. yimser bir varsayımla yıllık artı ın %1-2 düzeyinde devam etmesi halinde bile sürdürülebilir üretimin 100 milyon tonu geçmeyece i kabul edilmektedir. Buna kar ın yeti tiricilik ile su ürünleri üretiminde sürekli bir artı, avcılık yoluyla balıkçılıktaki durgunlu a ra men toplam su ürünleri artı ında da süreklilik sa laması gerçekle mi tir (Çelikkale ve ark., 1999). Dünya su ürünleri üretiminin %37 si 2003 yılında yeti tiricilik yoluyla elde edilmi tir (FAO, 2005). Asya ülkeleri di er ülkelere göre daha hızlı ve planlı bir geli me kaydetti inden, dünyada yeti tiricilikle elde edilen üretimin büyük bir kısmı bu ülkeler tarafından gerçekle tirilmektedir. Dünya su ürünleri üretiminde son yıllarda hızlı bir artı göstermi ve 54 milyon tonu a mı tır yılında meydana gelen ekonomik krize ba lı olarak yem ve balık maliyetinin artı ından dolayı ülkemizin su ürünleri yeti tiricilik miktarı azalmı, ancak 2003 yılında ise yeniden toparlanarak 2000 yılı seviyelerine ula mı tır (Tablo 2) (FAO, 2005) Tablo 2. Dünya ve Türkiye su ürünleri yeti tiricili i miktarları (ton) (FAO, 2005) Yıllar Türkiye Dünya Yurdumuzda 1950 li yılların ba larında ba layan yeti tiricilik faaliyetleri 2000 yılına kadar çok hızlı bir geli me göstermi tir. Ancak, 2000 yılından sonra yeti tirilen tür sayısı be e dü mü ve bu türlerin miktarları ise azalmı tır (Tablo 3). Yapılması gerekenlerden birisi de yeti tirilen tür sayısını arttırmaktır. Bu projede üzerinde ara tırma yapılan tür Karadeniz alabalı ıdır, kültüre yeni alınmı tır ve gelecek vaat etmektedir. Ege ve Akdeniz de yo unla an deniz balıkları üretimi yanında, yeti tiricilik yoluyla yapılan üretimin yarısını Salmonidae familyasına mensup balıklar olu turmaktadır. Bunun da tamamına yakını gökku a ı alabalı ı (Oncorhynchus mykiss) dır. Dünyanın hemen hemen her yerinde yeti tiricili i yapılan gökku a ı alabalı ının, ülkemizde ancak iç tüketime yönelik olarak üretilmesi, ihracat ansı olan yeni türlerin kültüre alınması arayı larını gündeme getirmi tir.

16 4 Tablo 3. Ülkemizde yıllara göre yeti tirilen türler ve miktarları (ton) (FAO, 2005). Türler Sazan Alabalık Alabalık Deniz Levre i Çipura Atlantik Salmonu Karides Midye Karagöz Ortam/Yıl çsu çsu Deniz Deniz Deniz Deniz Deniz Deniz Deniz Bu tecrübelerden yola çıkılarak bölgede var olan potansiyelin Karadeniz alabalı ı ile yeniden harekete geçirilmesi mümkün gözükmektedir. Bu amaç do rultusunda çalı ma bölgemizde yer alan akarsu ve deniz ortamında da ılım gösteren Karadeniz alabalı ının, a ırı avcılık, ya am ortamlarının a ırı kirlenmesi (evsel atıklar, gübre ve zirai ilaçlar vb) ve yanlı kullanımı (kum ve çakıl ocakları) sonucu soyu giderek tükenmektedir. Bu nedenle ülkemiz do al faunasında ekonomik bir tür olan Karadeniz alabalı ı üzerine çalı ma gere i duyulmu tur Salmo trutta (Kahverengi Alabalık) Kahverengi alabalık, tatlısu ve deniz (daha ziyade acısu) arasında fırsatçı göç davranı ına sahip bir Salmonidae türüdür. Farklı çevre artlarına yüksek adaptasyon kabiliyetine sahiptirler. Bu özellikleri, tür içerisindeki önemli ölçüde polimorfizmin kayna ı olarak gösterilmektedir. Bundan dolayı farklı bilimsel isimlerle adlandırılmaktadırlar. Alabalıklarda polimorfinin kısmen genetik farklılıklardan olu tu u Krieg ve Guyomard (1985) tarafından bildirilmekteyse de, Linnaeus un ortaya attı ı, Salmo trutta tek bir türdür tezi en muhtemel olanıdır (Baglinière, 1991). Bazı bilim adamları arasındaki, S. trutta nın bazı alt türlerinin Salmo cinsinin bir türü olarak kabul edilip edilmeyece i ihtilafından dolayı, Salmo cinsinin sistematikteki yeri tam olarak netle memi tir (Baglinière, 1991). Kahverengi alabalık, bütün Avrupa kıtasında birçok farklı ekotiplerde (deniz, dere ve göl ekotipi) yaygın olarak mevcuttur. Da ılımının kuzey sınırı zlanda dan Rusya nın kuzeyine (Volga nın kuzeyi), skandinavya nın kuzey sınırı olarak belirlenmi tir. Güney sınır ise, Sicilya ve Sardunya adaları dahil, Atlas Da ları dır (Fas, Cezayir). Kahverengi alabalık, Avrupa nın Atlantik önlerinden Hazar Denizi ve Aral Denizi ni içine alan Himalaya nın eteklerine kadar yayılım gösterir ( ekil 1).

17 5 Deniz ekotipi, beslendikleri Beyaz Deniz, Ceskaya Körfezi, Baltık Denizi, Kuzey Denizi, ørlanda Denizi, øngiliz Kanalı, Atlantik Okyanusu, Biskay Koyu na kadar, Karadeniz, Hazar Denizi ve Aral Denizi nde lokalize olmuútur. Kahverengi alabalık, Akdeniz de mevcut de ildir (ùekil 2) (Muir ve Robert, 1993; Arslan ve ark., 2000). ùekil 1. Kahverengi alabalı ın yayılım sahası (Baglinière, 1991). ùekil 2. Kahverengi alabalı ın do al yayılım alanı (taralı alan dere ekotipine, kesik çizgili alan deniz ekotipine ait yayılım sahası) (Eliot, 1994).

18 6 Göl ekotipi; Alpler, skandinavya, Büyük Britanya ve Orta Avrupa da birçok gölde mevcuttur. Kahverengi alabalı ın Kuzey-Güney da ılımı; yaz aylarında su sıcaklı ının 20 C yi a madı ı, üreme döneminde ise 4-10 C arasında seyretti i, su hızının orta ve güçlü, ph de erinin nötr oldu u, üreme için tercih edilebilir alanların varlı ı (temiz zemin, kaba çakıl) ile yakından ili kilidir. Kahverengi alabalı ın asıl da ılım alanı insanlar tarafından iki yolla etkilenmektedir: - Temel olarak son iki yüzyıldır endüstriyel ve zirai geli ime ba lı olarak sınırlandırma (baraj setleri in aatı, kirlilik, su seviyelerinin artı ı v.s.), - Stok takviyesi ve yeni stoklamalarla yayılımın geni lemesi (Baglinière, 1991). Dünya çapında birçok transfer çalı maları yapılmı tır. Bu çalı maların birincil nedeni türün olta balıkçılı ındaki cazibesidir. Bu çalı maların ço u ba arılı olmu tur. Kahverengi alabalık 24 ülkenin do al sularına kazandırılmı tır. Ba arısızlık, Meksika, Jamaika, Malavi, Uganda, Kolombiya ve Ekvator gibi su kalitesi uygun olmayan ülkelerde sözkonusu olmu tur (MacCrimmon ve ark., 1970). Hem göl ekotiplerinde (Yeni Zelanda, ili, Kerguelen Adası), hem de deniz ekotiplerinde (Kerguelen Adasında), Amerika Birle ik Devletleri nin Kolombiya vadisinde, bazı durumlarda yerle ik populasyonlar göçer ekotipler olu turmu lardır (Baglinière, 1991). Alabalıkların transferi, yerli balık türlerinin varlı ı ve biyolojileri üzerinde ciddi etkilere sahip oldu u bildirilmi tir. Kahverengi alabalık, Kuzey Amerika da, çevresel artlardaki de i ime daha iyi adapte olabildi inden dolayı, bazen kaynak alabalı ının (Salvelinus fontinalis) yerini alması için ortama transfer edilmi tir. Aynı yolla Avustralya da, Galaxidae nin mevcut türlerinin yok olmasını, türler üzerine olan yüksek avcı baskısından dolayı, alabalıklar sorumlu tutulmaktadır. Yeni Zelanda nehirlerinde, kahverengi alabalık transferinin balık avlanma (predasyon) rejiminde önemli de i imlere neden oldu u bildirilmi tir (McIntosh ve Townsend, 1995). Transfer edilen Salmonid türlerinin içinde, kahverengi alabalık kendi orijinal da ılımını en iyi ayarlayabilen türdür. Çevresel artlardaki de i ime adaptasyon yetene inin yüksek olu u, yeni bölgelere transferinde ba arının kontrol edilmesinde en önemli faktördür. Bununla birlikte en önemli belirleyici faktör su sıcaklı ıdır (Baglinière, 1991). Kahverengi alabalık, ticari tatlısu kuluçkahanelerinde üretim de erlili i açısından ele alındı ında temel olarak dü ük büyüme hızı ve stoklama seviyeleri bakımından asla gökku a ı alabalı ına rakip olamayacaktır. Bugüne kadar, kahverengi alabalık asıl olarak stok zenginle tirme amacıyla yavru üretiminde kullanılmı tır (Baglinière, 1991). Bununla birlikte, son yıllarda kültür balıkçılı ında ekonomik baskılar ve ürün çe itlili inin zorunlulu u, kahverengi alabalık bireylerinin denizlerde yeti tiricili inin geli tirilmesi iste ini zorunlu hale getirmi tir. Gerçekte, çok iyi yaz ya ama oranı, aylık ya tan sonra sonbaharda denize transfer edilebilmesi ve deniz suyunda tatlısudan daha hızlı geli mesi, steril ve triploid bireylerin üretimiyle cinsi olgunluk enerji kaybının sınırlandırılması özellikleri, bu türün kültür balıkçılı ında kullanımını güçlendirmektedir (Baglinière, 1991). Kahverengi alabalık ülkemizde do al olarak bulunan tek alabalık türüdür (Kuru, 1975; Aras, 1976; Geldiay ve Balık, 1996). Dünyada Anadolu, Batı Asya,

19 7 Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleri sularında bulunmaktadır (Arslan ve ark., 2000). Salmo trutta labrax ın, Anadolu nun Kuzey ve Kuzey-Do u Bölgesindeki akarsularla, Karadeniz e dökülen nehirlerde ya adı ı bildirilmektedir (Aras, 1976; Geldiay ve Balık, 1996). Kahverengi alabalık, üstün et kalitesine sahip oldu undan dolayı, ticari ve sportif amaçlı olarak iç sularda en çok tercih edilen türlerden biridir. Bu nedenle, ülkemizde yo un bir ekilde avcılı ı yapılmaktadır. Ayrıca, zirai mücadele, endüstrile me, karayolu in aatları, dere ıslah çalı maları, kum-çakıl i letmecili i, evsel ve endüstriyel atıklar ve ormanlık arazilerin yıpratılması sonucu artan erozyon ve su kirlili inin de giderek artması ile, bilhassa iç sularda di er ekonomik türlerin yanında, kahverengi alabalı ın populasyonun giderek azalmasına neden olmaktadır. Togan ve ark. (1999) proje çalı malarında, Türkiye de bulunan kahverengi alabalık populasyonlarının, uzak co rafi bölgelerdeki akrabalarına yakın bir genetik yapı göstermediklerinden dolayı, populasyonların saf oldu unu öne sürmü lerdir Ülkemizde Bulunan Kahverengi Alabalık (Salmo trutta) Alt Türlerinin Ayırıcı Özellikleri Kahverengi alabalık (Salmo trutta sp.) Atlas ve Pasifik Okyanusları nın kuzey kısımlarında, 42 N enleminin kuzeyinde tüm Avrupa da yayılım göstermi, Karadeniz, Hazar ve Aral Denizleri nde geçici ve yerli türleri olu turmu tur. Son dönemde genetik sonuçlarla da desteklenen sistematik çalı malara göre Avrupa da dokuz farklı alt tür bildirilmi tir (Baglinière ve Maisse, 1999). Ülkemizde hemen her akarsuda kayna a yakın kirlenmemi bölgelerde (Fırat ın yukarı kısımlarında, Do u Anadolu nun yüksek kesimlerinde, Toros Sırada ları ndan do an akarsularda, Batı Anadolu da ve Karadeniz kıyısı boyunca) yayılım göstermektedir. Karadeniz havzasında bir deniz ve iki tatlı su ekotipi mevcuttur. Slastenenko (1956) ya göre 1.a- Göçmen balıktır. Denizlere göçerek, hızlı bir büyüme göstermektedir. Solungaç etaminleri arasında, genellikle 18 tanedir. Kuyruk sapı yüksektir. Karadeniz de ya ar... S. trutta labrax natio marine b-dere sularında, tatlısu göllerinde, denize çıkmayan ufak balık a- Vücudun üzerinde etrafı açık renkte olan kırmızı lekeler bulunur. Dere sularında ya ayanların a ırlı ı genel olarak 1-2 kg dan fazla de ildir...s. trutta labrax natio fario b- Vücudun üzerinde kırmızı lekeler bulundu u taktirde kenarları açık renkli de ildir. Çok iri balıklardır... S. trutta labrax natio lacustris Geldiay ve Balık (1988) a göre 1.a- Omur sayısı en fazla 57 dir. L. lateral boyunca genellikle muntazam bir sıra üzerinde dizilmi ve küçük nokta kümelerinden olu mu adet siyah leke vardır...salmo trutta macrostigma

20 8 b - Omur sayısı daima 57 nin üzerindedir. Siyah lekeler L. lateral üzerinde muntazam dizilmi iri benekler eklinde de il, vücudun her tarafına düzensiz ekilde da ılmı küçük siyah benekler halindedir a- Vücudun yan taraflarında kırmızı lekeler yoktur...salmo trutta abanticus b-vücudun yan taraflarında kırmızı lekeler vardır a- Kırmızı lekeler vücudun genellikle her tarafına da ılmı tır ve her birinin etrafında beyaz haleler vardır. Preoperküller üzerinde her zaman açıkça görülebilen siyah birer benek vardır... Salmo trutta labrax b-kırmızı lekeler ço u zaman L. lateralin altında ve vücudun anteriyöründe görülür... Salmo trutta caspius 1.5. Alt Tür : Salmo trutta labrax PALLAS, 1811 lk bulunu yeri (Terra typica) : Sivastopol-Ukrayna Türkçe : Alabalık, Deniz alası, Karadeniz alabalı ı Diagnostik Özellikler: D : III-IV 9-11 A : III-IV 8-9 L.lateral : Omur sayısı : Plorik çekum sayısı : Slastenenko (1956), Karadeniz alabalı ının yurdumuzda birbirinden farklı üç ekotipinin var oldu unu (deniz, dere ve göl ekotipi) ileri sürmektedir. Gerek yanak bölgesinde belirgin bir siyah leke bulunması, gerekse vücudun yan taraflarında kırmızı beneklerin yer alması, özellikle dere ekotiplerin Salmo trutta macrostigma ya çok benzemesine yol açmaktadır. Fakat omur sayısının daha fazla ve boyutlarının daha büyük olu uyla ayırt edilirler Deniz (marina) ekotipi: Slastenenko (1956) ya göre, bugün Karadeniz de, boyları 100 cm e ve a ırlıkları 26 kg a ula an alabalıklar ya amaktadır. Bu balıklar hayatlarının büyük bir kısmını ve özellikle beslenme periyodunu içeren zamanı denizde geçirmektedir. Üreme dönemlerinde ise Karadeniz e akan nehirlere girerek kı aylarında çakıllı ve ta lık alanlarda yumurtalarını bırakır. Dolayısıyla bu ekotipteki balıklar tatlısu ile deniz arasında belirli zamanlarda göç yapmaktadır. Bu ekilde göç eden ekotiplere deniz ekotipi (natio marina) denilmi tir (Svetovidov, 1984; Geldiay ve Balık, 1996) Göl (lacustris) ekotipi : Salmo trutta labrax Pallas, 1811 ırkının bazı ekotipleri belli bir gölde kapalı olarak kalmı olup, hayatlarının tümünü orada geçirmektedirler. Yani üreme ve beslenme periyotları esnasında deniz ile tatlısu

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S Özgür ÇA ATAY Danı man Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU YÜKSEK L SANS TEZ BAHÇE B TK LER ANAB L MDALI ISPARTA 2006 OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 Bilal AKBULUT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Proje Lideri Diğer Araştırmacılar

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N

ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N ZM R 2009 Ç NDEK LER Projenin Amacı.. 2 Giri.. 2 Arsenik bile iklerinin sa lık üzerine etkisi. 3 çme suyunda

Detaylı

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 SU ÜRÜNLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ CENTRAL FISHERIES RESEARCH INSTITUTE TRABZON - 2012 Bu proje 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ,

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-56 TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlayan: Prof.Dr. Metin YEREBAKAN İSTANBUL Bu eserin tüm telif lıakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER MEVS MSEL FAKTÖRLER K FAKTÖRÜ YÖNSEL DA ILIM KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MIDDLE BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 1 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI

TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI T Ahmet Turan ADIYAMAN * ürkiye de çok uzun yıllar süren ve kronikle en yüksek enflasyon olgusu bir taraftan TL nin ekonomik de erini

Detaylı

C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY e-mail: kayagokcek@yahoo.

C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY e-mail: kayagokcek@yahoo. Gammarus kischineffensis SCHELLENBERG 1937 LAVE ED LM T CAR YEMLER N KARABALIK (Clarias gariepinus, BURCHELL 1822) LARVALARI VE FRYLARININ BÜYÜME PERFORMANSLARI ÜZER NE ETK S C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-67-3 YAYIN NO: KB: 2871 - ÖİK: 721 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI RUS KAYNAKLARINA GÖRE DO U ANADOLU DAK ERMEN FAAL YETLER (1914-1918) YÜKSEK L SANS TEZ KAHRAMANMARA Ocak - 2007 T.C.

Detaylı