Uygulama 1: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Uygulama 2: Doç. Dr. Bar fl S PAH Uygulama 3: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uygulama 1: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Uygulama 2: Doç. Dr. Bar fl S PAH Uygulama 3: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R"

Transkript

1 1 5. B Ö L Ü M UYGULAMALAR Uygulama 1: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R (Galatasaray Üniversitesi) Uygulama 2: Doç. Dr. Bar fl S PAH (Marmara Üniversitesi) Uygulama 3: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R (Galatasaray Üniversitesi) 259

2 15. Bölüm, Uygulamalar UYGULAMA 1- Afla da GUH Ticaret flletmesinin tarihli mizan verilmifltir. Bu mizan iflletme taraf ndan Vergi Mevzuat hükümlerine göre haz rlanm flt r. Bu mizandan hareketle iflletmenin 2006 y l na ait Gelir Tablosu ile tarihli Bilançosu (Vergi Mevzuat na gore) haz rlanacak ve ilgili düzeltmeler yap larak iflletmenin TFRS ye uygun Bilanço ve Gelir Tablosu haz rlanacakt r. GUH Ticaret flletmesi Tarihli Mizan HESAP ADI BORÇ BAK YE ALACAK BAK YE KASA ALICILAR T CAR MALLAR DEM RBAfiLAR B R KM fi AMORT SMANLAR SATICILAR SERMAYE YASAL YEDEKLER SATIfiLAR SATIfiLARIN MAL YET GENEL YÖNET M G DERLER (1.600 TL si amortisman gideridir.) TOPLAM flletmenin Faaliyet Dönemine Ait Vergi Mevzuat na Uygun GEL R TABLOSU SATIfiLAR (SMM) (30.000) BRÜT SATIfi KARI (GENEL YÖNET M G D.) (2.500) DÖNEM KARI (VERG KARfiILI I) (3.500) DÖNEM NET KARI

3 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar flletmenin Tarihi tibariyle Vergi Mevzuat na Uygun B LANÇOSU 100 KASA SATICILAR ALICILAR VERG KARfiILI I T CAR MALLAR SERMAYE DEM RBAfiLAR YASAL YEDEKLER (257 B. AMORT SMANLAR) (8.800) 590 DÖNEM NET KARI AKT F TOPLAMI PAS F TOPLAMI Afla da iflletmeden elde edilen bilgiler yard m yla dönem sonunda TFRS ye uygun Bilanço ve Gelir Tablosu haz rlanacakt r. Vergi oran % 20 dir. TFRS DÜZELTMELER 1-)ALICILAR VE SATICILARIN DÜZELTMES (TMS ) Al c lar ve sat c lar hesaplar senetsiz ve vadeli al m-sat mlardan oluflmaktad r. Al c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL, sat c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL dir TL TL = 85 TL (Reeskont) 31/12/06 Borç Alacak 657 Reeskont Faiz Giderleri Alacak Senetleri Reeskontu TL TL = 198 TL (Reeskont) 31/12/06 Borç Alacak 322 Borç Senetleri Reeskontu Reeskont Faiz Gelirleri ) STOKLARIN DÜZELT LMES (TMS 2) flletmedeki stoklar n tahmini sat fl fiyat TL ve tahmini sat fl giderleri %10 dur. TMS 2 ye göre stoklar maliyet ve net gerçekleflebilir de erinden düflük olan ile de erlenir. Bu nedenle de dönem sonlar nda stoklara net gerçekleflebilir de er analizi yap lmal d r. 262

4 15. Bölüm, Uygulamalar NET GERÇEKLEfiEB L R DE ER ANAL Z MAL YET DE ER NET GERÇEKLEfiEB L R DE ER TL Tahmini Sat fl De eri: TL (Tahmini Sat fl Giderleri): (2.200 TL) Net Gerçekleflebilir De er: TL Stoklarda de er düflüklü ü bulunmad nda maliyet de eri ile de- erlenecektir. 3-) DURAN VARLIKLARIN DÜZELT LMES (TMS 16) Demirbafllar n gerçe e uygun de eri TL dir. Net Defter De eri : TL TL : TL Gerçe e Uygun De eri : : TL DE ER DÜfiÜKLÜ Ü : 700 TL Gerçe e Uygun De er Net Defter De eri Fark Demirbafl TL TL TL (Birikmifl Amort.) (7.944 TL) (8.800 TL) (856 TL) TL TL 700 TL 31/12/06 Borç Alacak 654 Karfl l k Giderleri Birikmifl Amortismanlar Demirbafllar ) SATIfiLARIN DÜZELT LMES (TMS 18) Sat fllar n TL l k k sm ile ilgili sözleflme flartlar yerine getirilememifl yani mallar müflteriye teslim edilememifltir. Ancak faturas kesilmifltir. Bu ticari mal n maliyeti TL d r. TMS 18, mal sat fl n kriterlerini belirtmifltir. Bu kriterlerden biri de...mallar n sahipli i ile risklerin al c ya devredilmesi... dir. Buna göre; GERÇEKLEfiMEYEN GEL R : TL GERÇEKLEfiMEYEN MAL YET : TL 263

5 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 31/12/06 Borç Alacak 600 Yurtiçi Sat fllar Ertelenmifl Gelirler /12/06 Borç Alacak 157 Di er Stoklar Yoldaki Mallar 621 Sat lan Ticari Mal.Maliyeti ) ERTELENM fi VERG HESAPLANMASI (TMS 12) VUK TFRS FARK Ertelenmifl Vergi Alaca (Borcu) Ticari Alacaklar Stoklar (4.000) (800) Demirbafllar Ticari Borçlar (198) (40) Ertelenmifl Gelirler /12/06 Borç Alacak 286 Ertelenmifl Vergi Alaca Vergi Karfl l Ertelenmifl Vergi Geliri flletmenin Faaliyet Dönemine Ait TFRS lere Uygun GEL R TABLOSU SATIfiLAR (SMM) (26.000) BRÜT SATIfi KARI (G DERLER) (3.285) Genel Yön.Gid TL Reeskont Gideri 85 TL Karfl l k Gideri 700 TL D ER GEL RLER 198 Reeskont Geliri 198 TL DÖNEM KARI (VERG KARfiILI I) Vergi Karfl l TL (Ert.Vergi Geliri) (317 TL) (3.183) DÖNEM NET KARI

6 15. Bölüm, Uygulamalar flletmenin Tarihi tibariyle TMS/TFRS lere Uygun B LANÇOSU 100 KASA SATICILAR (NET) ALICILAR (NET) VERG KARfiILI I T CAR MALLAR ERTELENM fi GEL RLER YOLDAK MALLAR SERMAYE DEM RBAfiLAR (NET) YASAL YEDEKLER ERTELENM fi VERG ALACA I DÖNEM NET KARI AKT F TOPLAMI PAS F TOPLAMI UYGULAMA tarihinde kurulan X A.fi. nin VUK hükümlerine göre haz rlanm fl mizan afla daki gibidir: TOPLAMLAR KALANLAR HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK 100 KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER H SSE SENETLER ALICILAR T CAR MALLAR B NALAR DEM RBAfiLAR B R KM fi AMORT SMANLAR SATICILAR BORÇ SENETLER DÖN. KARI VERG VE YAS.YÜK.KAR DÖN. KAR. PEfi N ÖDEN. VERG YÜK SERMAYE YURT Ç SATIfiLAR SATILAN T C. MAL.MAL YET GENEL YÖNET M G DERLER DÖN. KARI VERG VE YAS.YÜK.KAR TOPLAM

7 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar VARSAYIMLAR 1) flletmenin sahip oldu u al nan çekler ve verilen çeklerinin vadeleri 3 aydan uzundur. 2) flletmenin elinde bulunan hisse senetlerinin TL lik k sm sat fl amaçl olup borsa rayicinin TL oldu u tespit edilmifltir kalan k sm için ise her hangi bir k sa vadeli plan mevcut de ildir. Bu varl klar n borsa rayici TL olarak tespit edilmifltir. 3) Al c lar ve sat c lar hesaplar vadeli al mlar ve vadeli sat fllardan kaynaklanmaktad r. Özün önceli i kavram uyar nca ticari alacaklar ve borçlar hesap grubuna al nan çekler ve verilen çekler dikkate al nd nda de erleme günkü de eri ticari alacaklar n TL, ticari borçlar nki ise TL dir. Ticari borçlar n içinde yer alan borç senetlerinin de erleme günündeki de eri TL dir. Verilen çeklerin de erleme günkü de eri ise TL dir. 4) Ticari mallar n tahmini sat fl fiyat TL tahmini sat fl gideri ise TL dir. 5) Demirbafllar kredili olarak al nm fl. VUK 262.maddesi ve 163 s - ra nolu Vergi Usul Kanunu Tebli i ne göre kredi maliyeti olan TL demirbafl maliyeti içerisine intikal ettirilmifltir. 6) fiirket avukatlar ile yap lan görüflmede, flirket aleyhine satm fl oldu u kusurlu mal ile ilgili TL' lik dava devam etmekte ve davan n 2008 y l içinde kaybetme olas l yüksektir. 7) Bina iflletmenin aktifine 1 Haziran 2007 de girmifl. Demirbafllar ise iflletmenin aktifine 1 fiubat 2007 de girmifltir. Binan n faydal ömrü 50 y l, demirbafllar n faydal ömrü 10 y l olup normal amortisman yöntemi uygulanacakt r. 8) 2007 y l kurumlar vergisi oran % 20 dir. ÇÖZÜM 1) Al nan çekler ile verilen çekler ve ödeme emirleri özün önceli i kavram gere i ilgili senet hesaplar na virmanlan r. 266

8 15. Bölüm, Uygulamalar 121 ALACAK SENETLER ALINAN ÇEKLER VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER BORÇ SENETLER ) VUK 279. maddesine göre iflletmeler ellerinde bulunan hisse senetlerini sat fl amaçl olsun ya da olmas n her hangi bir ayr m gözetmeksizin al fl bedeli ile de erlemektedir. TMS 39 a göre ise ticari amaçla elde tutulan finansal varl klar makul de er ile de erlenmekte bu de erlemeden do an kar-zarar n gelir tablosuna yans t lmaktad r. 110 H SSE SENETLER D ER OLA AN GEL R VE KARLAR Kalan hisse senedi ile ilgili iflletmenin herhangi bir k sa vadeli plan bulunmamaktad r. TMS 39'a göre bu hisse senetleri sat lmaya haz r finansal varl k olarak tan mlanmakta ve mali tablolarda makul de erleri ile de erlenmekte, ve bu de erlemeden kaynaklanan kar ya da zararlar hisse senedi sat lana kadar özkaynaklar alt nda bir fon hesab na kaydedilmektedir. 249 D ER MENKUL KIYMETLER Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 110 H SSE SENETLER D ER MENKUL KIYMETLER Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar F NANSAL VARLIK DE. ART ) VUK a göre, senetsiz borçlar, senetsiz alacaklar ve vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulmas mümkün de ildir. Ancak TMS 39 a göre, tüm ticari alacak ve borçlar için reeskont ifllemleri zorunludur. 267

9 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 657 Reeskont Faiz Giderleri Alacak Senetleri Reeskontu Borç Senetleri Reeskontu Reeskont Faiz Gelirleri Alacaklar n reeskontundan kaynaklanan TL lik reeskont faiz giderinin tümü kanunen kabul edilmeyen giderdir. Çünkü senetsiz alacaklar n ve vadeli çeklerin reeskontun dan kaynaklanmaktad r. Borçlar n reeskontundan kaynaklanan TL lik reeskont faiz gelirinin TL lik k sm vergiye tabi gelir (borç senetleri reeskontundan kaynaklanan) kalan TL lik k s m ise vergiden muaf gelirdir (senetsiz borçlardan ve vadeli çeklerden kaynaklanan) 4) VUK 274. maddesi hükmüne göre emtia, maliyet bedeliyle de- erlenir. Emtian n maliyet bedeline nazaran de erleme günündeki sat fl bedelleri %10 ve daha fazla bir düflüklük gösterdi i hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267. maddenin ikinci s ras ndaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275. maddede yaz l mamuller için de uygulanabilir. Uygulamada stok ile ilgili de er düflüklü ü ay rabilmenin temel flart olarak VUK 267. maddenin üçüncü s ras uygulanmaktad r. Dolay s ile de er düflüklü ü karfl l ay rabilmenin temel flart takdir komisyonuna baflvurarak emsal bedeli tespit edilmelidir. TMS 2 'ye göre stoklar maliyet bedelleri ya da net gerçekleflebilir de erlerinin düflük olan ile de erlenirler. Net gerçekleflebilir de er tahmini sat fl fiyatlar ndan tahmini tamamlanma maliyetleri ve sat fl giderleri düflülerek bulunmaktad r. Mamullerin VUK' a göre de eri TL iken tahmini net gerçekleflebilir de erleri TL' dir. Net Gerçekleflebilir De eri = (tahmini sat fl fiyat ) (tahmini sat fl gideri) Net Gerçekleflebilir De eri = TL dir. Bu durumda ( TL TL) TL lik stok de er düflüfl karfl l ay rmak gerekmektedir. Stok de er düflüklüklerinin muha- 268

10 15. Bölüm, Uygulamalar sebelefltirilmesi için 2 görüfl mevcuttur. Bu iki görüfle göre kay t afla da verilmifltir. TFRS mizan 1.görüflteki hesaba göre haz rlanm flt r. 1.Görüfl: 654. Karfl l k Giderleri Stok De er Düflüklü ü Karfl l Gideri Stok De er Düflüklü ü Karfl l Görüfl: 62X 36. Stok De er Düflüklü ü Karfl l Gideri Stok De er Düflüklü ü Karfl l ) TMS 23 e göre özellikli varl klar hariç olmak üzere yabanc kaynak kullanmak suretiyle edinilen varl klar n maliyetine borçlanma maliyetlerini intikal ettirmek mümkün bulunmamaktad r. Dolay s yla, varl k maliyeti içerisinde yer alan yabanc kaynak kullan m maliyetinin sonuç hesaplar na intikal ettirilmesi gerekmektedir. 780 Finansman Giderleri Demirbafllar Bu muhasebe kayd ile demirbafllar n maliyeti TL azalarak TL ye düflmüfltür. Demirbafllar için amortisman hesaplamas TL üzerinden yap lacakt r. 6) TMS 37'ye göre mali tablolarda bir karfl l k ayr labilmesi için geçmiflteki olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülük bulunmas, bu yükümlülük ile ilgili muhtemel bir nakit ç k fl öngörülmesi ve bu nakit ç k fl n n ölçülebilir olmas gerekmektedir. Kusurlu mal ile ilgili dava da mevcut bir yükümlülük bulunmakta, dava aleyhte seyretmesi itibariyle nakit ç k fl öngörülmekte ve bu nakit ç k fl TL olarak öngörülmektedir. Dolay s yla bu dava ile ilgili TL karfl l k ayr lmal d r. 36 Bu görüflü savunanlar 62 Sat fllar n Maliyeti hesap grubuna yeni bir hesap aç lmas gerekti ini ve ayr lan karfl l n iptal edilmesi halinde de yine bu grupta aç lacak bir (-) hesap ile bu ifllemin yap lmas gerekti ini vurgulamaktad r. 269

11 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 654 Karfl l k Giderleri Dava Giderleri 379 Di er Borç ve Gider Karfl l kl Dava Gider Karfl l klar 7) VUK hükümleri ve ilgili tebli lere göre binan n faydal ömrü 50 y l, demirbafllar n faydal ömrü 5 y l olarak tespit edilmifl ve ilgili dönemde TL amortisman gideri ayr lm flt r. TFRS de VUK hükümleri ve tebli lerine göre belirlenen bu sürelerin bir önemi yoktur. Ayr ca VUK hükümlerine göre sadece binek araçlar için geçerli olan k st amortisman uygulamas bütün amortismana tabi varl klar için geçerlidir. Binan n faydal ömrü 50 y l olarak belirlendi ine göre amortisman oran % 2 dir y l Bina Amortisman Gideri = TL x %2 = TL dir. (Vergi) Bina iflletmenin aktifine 1 Haziran 2007 tarihinde girdi ine göre 7 ayl k amortisman gideri ilgili hesaplara gider olarak intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bina amortisman gideri = ( / 12)*7 = TL (TFRS) Demirbafllar n faydal ömrü 10 y l olarak belirlendi ine göre amortisman oran %10 dur y l Demirbafl Amortisman Gideri = TL x % 10 = TL (Vergi) Demirbafllar iflletmenin aktifine 1 fiubat 2007 tarihinde girdi ine göre 11 ayl k amortisman gideri ilgili hesaplara gider olarak intikal ettirilmesi gerekmektedir. Demirbafl amortisman gideri = ( / 12)*11 = TL (TFRS) lgili döneme ait toplam amortisman gideri TL dir. ( TL TL) Burada kay t tekni i olarak VUK hükümlerine göre ayr lan amortisman iptal edilebilece i gibi fazla ayr lan amortisman tutar afla daki gibi elimine edilebilir. 257 Birikmifl Amortismanlar Genel Yönetim Giderleri

12 15. Bölüm, Uygulamalar Ayr lan Amortisman TL Ayr lmas Gereken (86.250) TL Düzeltme TL X A.fi.nin itibariyle vergilendirilebilir/indirilebilir geçici farklar flu flekilde hesaplan r: Tablo 1 VERG LEND R LEB L R GEÇ C FARKLAR Fazla de erleme farklar (Hisse senetleri-sat fl amaçl ) Fazla de erleme farklar (Hisse senetleri-yat r m amaçl ) Eksik ayr lan amortisman Fazla yaz lan gelir (reeskont faiz geliri) TOPLAM VERG LEND R LEB L R GEÇ C FARKLAR Tablo 2 Kanunen kabul edilmeyen giderler ND R LEB L R GEÇ C FARKLAR Fazla de erleme farklar (Hisse senetleri-sat fl amaçl ) Fazla de erleme farklar (Hisse senetleri-yat r m amaçl ) Eksik ayr lan amortisman Fazla yaz lan gelir (reeskont faiz geliri) TOPLAM VERG LEND R LEB L R GEÇ C FARKLAR X A.fi.nin itibariyle ertelenen vergi borcu/alaca flu flekilde hesaplan r: x %20 = Ertelenen vergi borcu x %20 = Ertelenen vergi alaca Ertelenen vergi alaca 31/10/07 Borç Alacak 286 Ertelenmifl Vergi Alaca Vergi Karfl l Ertelenmifl Vergi Geliri 271

13 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Yap lan bu kay tlar neticesinde TFRS ye göre düzenlenmifl tarihli mizan afla daki gibidir. TOPLAMLAR KALANLAR HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK 100 KASA BANKALAR H SSE SENETLER ALICILAR ALACAK SENETLER ALACAK SEN. REESKONTU T CAR MALLAR STOK DE. DÜfi. KARfi D ER MENKUL KIYMETLER (SATILMAYA HAZIR F.V) B NALAR DEM RBAfiLAR B R KM fi AMORT SMANLAR ERTELELENM fi VERG ALACA I SATICILAR BORÇ SENETLER ( ) BORÇ SENETLER REESKONTU DÖN. KARI VERG VE YAS.YÜK.KAR DÖN. KAR. PEfi N ÖDEN. VERG YÜK D. BORÇ VE G DER KARfi SERMAYE F N. VARLIK DE. ARTIfiLARI YURT Ç SATIfiLAR SATILAN T C. MAL.MAL YET GENEL YÖNET M G DERLER REESKONT FA Z GEL RLER D. OLA AN GEL R VE KARLAR KARfiILIK G DERLER ( ) REESKONT FA Z G DERLER KISA VADEL BORÇLANMA G D DÖN.KARI VER. VE YAS.YÜK.KAR TOPLAM

14 15. Bölüm, Uygulamalar UYGULAMA 3- Tolga Ticaret Ltd.fiti Tarihli Mizan HESAP ADI BORÇ BAK YE ALACAK BAK YE 100 KASA MENKUL KIYMETLER ALICILAR T CAR MALLAR DEM RBAfiLAR B R KM fi AMORT SMANLAR SATICILAR SERMAYE GEÇM fi YILLAR KARLARI SATIfiLAR SATIfiLARIN MAL YET MENKUL KIY.SATIfi KARLARI GENEL YÖNET M G DERLER (3.200 TL s amortisman gideridir.) TOPLAM flletmenin 2007 y l ile ilgli baz bilgileri afla daki gibidir: flletmenin 110 Menkul K ymetler Hesab n n detaylar flu flekildedir. Hisse Senedi Edinme Tarihi Maliyet De erleme Ölçüsü De eri De eri KLM Eurobond 18 Eylül TL Borsa De eri TL Hamza Tic.A.fi. 14 Aral k TL Maliyet De eri TL Asya Paz.A.fi. 14 Aral k TL Maliyet De eri TL TL KLM Eurobond uluslararas piyasalarda ve MKB de ifllem gören bir menkul k ymettir. Tolga Ticaret A.fi. bu eurobond u hisselerini k sa süreli sermaye kazançlar elde etmek amac yla edinmifl ve bu hisseleri borsan n yükselmesine ba l olarak elinden ç karabilecektir. Hamza Ticaret A.fi. nin hisseleri ilmuhaber fleklindedir. Bu flirket kurulurken flirkete sermaye deste i sa lamak amac yla bu hisseler elde edilmifltir. fiirket Asya Paz.A.fi. nin % 5 ini elinde bulundurmaktad r. 15 Aral k 2007 tarihinde bu flirketin % 10 nuna sahip olan Ayd n Ticaret A.fi. bu hisseleri net TL ye elinden ç karm flt r. 273

15 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar fiirketin hisselerini elinde bulundurdu u flirketlerde önemli etkinli i ve kontrol gücü bulunmamaktad r. flletmedeki stoklar n tahmini sat fl fiyat TL ve tahmini sat fl giderleri % 5 dir. Al c lar ve sat c lar hesaplar senetsiz ve vadeli al m-sat mlardan oluflmaktad r. Al c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL, sat c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL dir. Demirbafllarda de er düflüklü ü gerçekleflmedi i ve demirbafllar n gerçe e uygun de erinde de finansal tablolar etkileyecek önemli bir de ifliklik olmad test edilmifltir. 9 Kas m 2006 tarihinde tescil ettirilerek ifle bafllayan Tolga Ticaret Ltd.fiti. tüm demirbafl al mlar n da 12 Kas m 2006 tarihinde gerçeklefltirmifltir. Duran Edinme Tarihi Maliyet Ekonomik 2007 Y l Varl k De eri Ömür Amortisman Birikmifl Türü (Normal) Amortisman Demirbafl 12 Kas m TL 5 Y l TL TL TOPLAM TL TL Sat fllar n TL l k k sm ile ilgili fatura kesildi i halde sözleflme flartlar yerine getirilememifl yani mallar müflteriye teslim edilememifltir. Bu ticari mal n maliyeti TL d r. Vergi oran % 20 dir. flletmenin Faaliyet Dönemine Ait Vergi Mevzuat na Uygun GEL R TABLOSU SATIfiLAR (SMM) (56.000) BRÜT SATIfi KARI (GENEL YÖNET M G D.) (12.000) D ER GEL RLER DÖNEM KARI (VERG KARfiILI I) (3.200) DÖNEM NET KARI

16 15. Bölüm, Uygulamalar flletmenin Tarihi tibariyle Vergi Mevzuat na Uygun B LANÇOSU 100 KASA SATICILAR MENKUL KIYMETLER ALICILAR VERG KARfiILI I T CAR MALLAR SERMAYE DEM RBAfiLAR GEÇM fi YILLAR KARL (257 B. AMORT SMANLAR) (6.400) 590 DÖNEM NET KARI AKT F TOPLAMI PAS F TOPLAMI Afla da iflletmeden elde edilen bilgiler yard m yla dönem sonunda TFRS ye uygun Bilanço ve Gelir Tablosu haz rlanacakt r. Vergi oran % 20 dir. TFRS DÜZELTMELER 1-) MENKUL KIYMETLER N DÜZELT LMES (TMS 32-39) Gerçe e Uygun De er Fark Kar (Zarar) a Yans t lanlar Di er Menkul K ymetler 31/12/ Hisse Senetleri GUD Fark K/Z a Yans t lanlar 649 Di er Ola an Gelir ve Karlar GUD Karlar 275

17 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Hamza Tic.A.fi. hisseleri ile ilgili iflletmenin k sa süreli bir plan bulunmamaktad r. Bu nedenle de bu hisse senetlerinin uzun süreli mali duran varl klarda raporlanmas daha uygun olacakt r. 31/12/ Di er Mali Duran Varl klar Hisse Senetleri )ALICILAR VE SATICILARIN DÜZELTMES (TMS ) Al c lar ve sat c lar hesaplar senetsiz ve vadeli al m-sat mlardan oluflmaktad r. Al c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL, sat c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL dir TL TL = 1.250YTL (Reeskont) 657 Reeskont Faiz Giderleri Alacak Senetleri Reeskontu TL TL = 800 TL (Reeskont) 322 Borç Senetleri Reeskontu Reeskont Faiz Gelirleri ) STOKLARIN DÜZELT LMES (TMS 2) flletmedeki stoklar n tahmini sat fl fiyat TL ve tahmini sat fl giderleri % 5 tir. TMS 2 ye göre stoklar maliyet ve net gerçekleflebilir de- erinden düflük olan ile de erlenir. Bu nedenle de dönem sonlar nda stoklara net gerçekleflebilir de er analizi yap lmal d r. NET GERÇEKLEfiEB L R DE ER ANAL Z MAL YET DE ER NET GERÇEKLEfiEB L R DE ER YTL Tahmini Sat fl De eri: TL (Tahmini Sat fl Giderleri): (950 TL) Net Gerçekleflebilir De er: TL Stoklarda de er düflüklü ü bulunmad nda maliyet de eri ile de- erlenecektir. 276

18 15. Bölüm, Uygulamalar 4-) DURAN VARLIKLARIN DÜZELT LMES (TMS 16) Duran Edinme Maliyet Ekonomik 2007 Y l Varl k Tarihi De eri Ömür Amortisman Birikmifl Türü (Normal) Amortisman De eri Demirbafl 12 Kas m TL 5 Y l TL TL TOPLAM TL TL 2006 Y l Amortisman TL x 0,20 /12 ay x 1,5 (kullan m ) ay = 400 TL 2007 Y l Amortisman TL x 0,20 /12 ay x 12 (kullan m ) ay = TL TOPLAM TL 31/10/07 Borç Alacak 257 Birikmifl Amortismanlar Geçmifl Y llar Karlar ) SATIfiLARIN DÜZELT LMES (TMS 18) Sat fllar n TL lik k sm ile ilgili sözleflme flartlar yerine getirilememifl yani mallar müflteriye teslim edilememifltir. Ancak faturas kesilmifltir. Bu ticari mal n maliyeti TL dir. TMS 18, mal sat fl n kriterlerini belirtmifltir. Bu kriterlerden biri de...mallar n sahipli i ile risklerin al c ya devredilmesi... dir. Buna göre; GERÇEKLEfiMEYEN GEL R : TL GERÇEKLEfiMEYEN MAL YET : TL 600 Yurtiçi Sat fllar Ertelenmifl Gelirler Di er Stoklar Yoldaki Mallar 621 Sat lan Ticari Mal.Maliyeti

19 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 6-) ERTELENM fi VERG HESAPLANMASI (TMS 12) VUK TFRS FARK Ertelenmifl Vergi Alaca (Borcu) Menkul K ymetler Ticari Alacaklar Stoklar (7.000) (1.400) Di er Mali D.V (5.000) (1.000) Demirbafllar (2.800) (560) Ticari Borçlar (800) (160) Ertelenmifl Gelirler Geçmifl Y llar Karl Ertelenmifl Vergi Alaca Vergi Karfl l Ertelenmifl Vergi Geliri flletmenin Faaliyet Dönemine Ait TFRS ye Uygun GEL R TABLOSU SATIfiLAR ( ) (SMM) ( ) (49.000) BRÜT SATIfi KARI (G DERLER) (13.250) Genel Yön.Gid TL Reeskont Gideri TL (D ER GEL RLER) Reeskont Geliri 800 TL Menkul K ym.s.k TL Di er Ol. G.ve K TL DÖNEM KARI (VERG KARfiILI I) (2.910) Vergi Karfl l TL (Ert.Vergi Geliri) (290 TL) DÖNEM NET KARI

20 15. Bölüm, Uygulamalar flletmenin Tarihi tibariyle TFRS ye Uygun B LANÇOSU 100 KASA SATICILAR (NET) MENKUL KIYMETLER ALICILAR (NET) VERG KARfiILI I T CAR MALLAR ERTELENM fi GEL RLER YOLDAK MALLAR SERMAYE D ER MAL D.VARLIK GEÇM fi YILLAR KARL DEM RBAfiLAR (NET) ERTELENM fi VER.AL DÖNEM NET KARI AKT F TOPLAMI PAS F TOPLAMI YARARLANILAN KAYNAKLAR AKDO AN, Nalan ve SEV LENGÜL, Orhan: Türkiye Muhasebe Standartlar ile Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamas ; SMMMO Yay n No:7, 13. Bask, Tor Ofset, Mart 2007 ALFREDSON, Keith, LEO, Ken, v.d.: Applying International Financial Reporting Standards, John Wiley&Sons Australia, 2007 Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi., 2006 Y l Faaliyet Raporu EPSTEIN, Bary J.; JERMAKOWICZ, Eva K.: IFRS 2007: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons Editions, 2007 DEM R, Volkan: SPK Muhasebe Standartlar Çerçevesinde Hata Kavram ve Düzeltilmesi -K dem Tazminat Karfl l Hesaplama Örne i-, SMMMO- Mali Çözüm Dergisi, Say :77, A ustos-eylül-ekim 2006 GÖKÇEN, Gürbüz; AKGÜL Ataman Baflak; ÇAKICI Cemal: Türkiye Muhasebe Standartlar Uygulamalar, Beta Bas n Yay n Da t m A.fi., Ekim 2006 GÜRER, Hüseyin Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (UFRS) Dahilinde Solo ve Konsolide Mali Tablo Oluflturulmas (2005), SMMMO 13. E itmenlerle E itim Çal fltay, Antalya IASB: IFRS-International Financial Reporting Standards, IASCF, London 2006 B fi, Cemal; ÖZKAN, Serdar: Uluslararas Finansal Raporlama 279

21 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Standartlar (UFRS) na Genel Bak fl, SMMMO- Mali Çözüm, Y l 16, Say 74, Ocak-fiubat-Mart 2006 MIRZA, Ali Abbas; HOLT, Graham J.; ORRELL, Magnus: International Financial Reporting Standards- Workbook and Guide, John Wiley & Sons Editions, 2007 MISIRLIO LU, Ufuk: Finansal Araçlar n Finansal Tablolara Al nmas ve De erlemesine liflkin Temel lkeler, Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi (MÖDAV), Mart 2005 ÖRTEN, Remzi; KAVAL, Hasan; KARAPINAR, Ayd n: Türkiye Muhasebe -Finansal Raporlama Standartlar, Gazi Kitabevi, 2007 SELV, Yakup; YILMAZ, Fatih; SARIO LU, Kerem: Kredili Sat fllar n Muhasebelefltirilmesi ve Raporlanmas n n UFRS ve VUK Aç s ndan Karfl laflt r lmas, SMMMO- Mali Çözüm, Y l 17, Say 80, Mart-Nisan 2007 S PAH, Bar fl; Muhasebe Uyumlaflt rma Çabalar çerisinde Ertelenmifl Vergi, Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi, Cilt:6, Say :2, Haziran 2004 fiensoy, Necdet: UFRS deki De erleme Ölçüleri, Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat Sempozyumu-V, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas, Ankara, 2006 TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI: Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (IFRS/IAS) ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu Yay nlar, 2008 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi., 2006 Y l Faaliyet Raporu YALKIN, Yüksel Koç (2008), Genel Muhasebe lkeler ve Uygulamalar, 16.bs., Ankara : Nobel Yay n Da t m

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar 8. B Ö L Ü M F NANSAL ARAÇLAR TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS

UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS Serkan TERZ * lker KIYMETL fien** Filiz BÜLBÜL*** ÖZ Dünya genelinde çok

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

M uhasebe uygulamalar nda ortak dilin sa lanmas amac yla Uluslararas

M uhasebe uygulamalar nda ortak dilin sa lanmas amac yla Uluslararas mali ÇÖZÜM 59 TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ UYGULAMASI: B R ENDÜSTR filetmes ÖRNE APPLICATION OF TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARDS: AN EXAMPLE OF INDUSTRY ENTERPRISE Serkan TERZ * Öz M

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR.

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. TUTAR KALAN BORÇ ALACA K BORÇ ALACAK 100 KASA 50.000 39.000 103 VERĠLEN

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

UMPA HOLD NG A.. AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO - AKT F (TL)

UMPA HOLD NG A.. AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO - AKT F (TL) UMPA HOLD NG A.. AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO - AKT F (TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 38.726.573,59 23.995.170,13 A. Haz r De erler 1.594.654,82 1.601.403,17 1. Kasa 80.755,97 100.411,38 2. Bankalar 1.478.753,55

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

ÇÖZÜM Say : Doç.Dr. Cemal EL TAfi* Yrd.Doç.Dr. Y lmaz AKYÜZ** Ö r.gör.dr. Handan BULCA***

ÇÖZÜM Say : Doç.Dr. Cemal EL TAfi* Yrd.Doç.Dr. Y lmaz AKYÜZ** Ö r.gör.dr. Handan BULCA*** KIST AMORT SMAN UYGULAMASININ ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE TÜRK MUHASEBE S STEM AÇISINDAN KARfiILAfiTIRILMASI THE COMPARISON OF PRO-RATA DEPRECIATION APPLICATIONS IN TERMS OF INTERNATIONAL

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ AKTİF PASİF 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 26 TEMMUZ 2015 PAZAR 09:00 12:00 (X) ANONİM ŞİRKETİ' nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15,900.00

Detaylı

G loballeflme nedeniyle ülkeler aras ndaki ticari faaliyetlerin ve uluslararas

G loballeflme nedeniyle ülkeler aras ndaki ticari faaliyetlerin ve uluslararas UFRS NIN TÜRK YE DE LK UYGULAMASI Ç N AÇILIfi B LANÇOSU HAZIRLANMASI THE OPENING BALANCE SHEET PREPARATION TO FIRST-TIME ADAPT IFRS IN TURKEY mali ÇÖZÜM 103 Serkan TERZ * lker KIYMETL fien ** Filiz BÜLBÜL

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Ü lkemizde y llard r süregelen yüksek enflasyonun yaratt olumsuzluklar

Ü lkemizde y llard r süregelen yüksek enflasyonun yaratt olumsuzluklar 5024 SAYILI KANUN VE LG L VERG MEVZUATI ÇERÇEVES NDE ENFLASYON DÜZELTMES (MUHASEBES ) UYGULAMASI Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMO LU Galatasaray Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Volkan DEM R Galatasaray

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

5 520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesine iliflkin olarak

5 520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesine iliflkin olarak m a l i Ç Ö Z Ü M 295! fienol ÇET N* A- GENEL B LG LER 5 520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesine iliflkin olarak 18.11.2007 tarihinde yay mlanan 1 Seri No.lu Transfer Fiyatland rmas Yoluyla

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TMS 7 NAK T AKIfi TABLOLARI. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 7 NAK T AKIfi TABLOLARI. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 3. B Ö L Ü M TMS 7 NAK T AKIfi TABLOLARI Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 49 3. Bölüm, TMS-7 Nakit Ak fl Tablolar 3.1. STANDARDIN

Detaylı

B ilindi i gibi 5024 say l Kanun ile getirilen ENFLASYON DÜZELTMES

B ilindi i gibi 5024 say l Kanun ile getirilen ENFLASYON DÜZELTMES 2003 VE 2004 ENFLASYON DÜZELTMELER N GEL R VEYA KURUMLAR VERG S BEYANNAMELER N N VER LECE TAR HE KADAR YAPACAK VE DO RUDAN YILLIK BEYANNAMELERDE BEYAN EDECEK OLANLARIN D KKAT ETMES GEREKEN KONULAR Erol

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bintürk Liras ( TL ) olarak ifade edilmifltir.) B N TÜRK L RASI I. B LANÇO AKT F KALEMLER Ba ms z Denetimden Ba ms z Denetimden

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

TMS 2 STOKLAR. Doç. Dr. Yakup SELV stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 2 STOKLAR. Doç. Dr. Yakup SELV stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 6. B Ö L Ü M TMS 2 STOKLAR Doç. Dr. Yakup SELV stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 89 6. Bölüm, TMS-2 Stoklar 6.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac ; bilançonun

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin mali ÇÖZÜM 149 VERG USUL KANUNU UYARINCA REESKONT UYGULAMASI Altar Ömer ARPACI* I G R fi D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin

Detaylı

Muhasebe Süreci. Amaçlar m z

Muhasebe Süreci. Amaçlar m z Muhasebe Süreci 5 97 Bir iflletmenin nas l yönetildi i gerçek olarak ancak o iflletmenin yaflam n n sonunda saptanabilir. Ancak iyi bir iflletme yönetimi için iflletme faaliyetlerinin planlanmas, gerçekleflenin

Detaylı

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER 20.01 Monografi-1 ABC Ticaret İşletmesi nin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: Aktif ABC İşletmesi nin 01.01.2018 Tarihli Bilançosu Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 178.000 A. Hazır

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

M akalemizde öncelikle birbiri ile kar flt r lan maliyet, gider ve harcama

M akalemizde öncelikle birbiri ile kar flt r lan maliyet, gider ve harcama mali ÇÖZÜM 161 KUR FARKLARI VE KRED FA ZLER N N MAL YET BEDEL TESP T KARfiISINDAK DURUMU Altar Ömer ARPACI* I- G R fi M akalemizde öncelikle birbiri ile kar flt r lan maliyet, gider ve harcama terimlerine

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

U zun y llard r süregelen enflasyon gelir da l m n n bozulmas ve iflssizlik

U zun y llard r süregelen enflasyon gelir da l m n n bozulmas ve iflssizlik ENFLASYON MUHASEBES NDE H SSE SENED KONUSU Dr. Cenap LTER Yeditepe Üniversitesi..B.Fakültesi Ö retim Görevlisi 1. G R fi U zun y llard r süregelen enflasyon gelir da l m n n bozulmas ve iflssizlik gibi

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI Gökhan Alpman 1 1. GİRİŞ Ülkemizde yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM VERG NCELEMELER NDE YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi Son y llarda ekonomide meydana gelen olumlu geliflmelerle gayrimenkul piyasas

Detaylı

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş. nin 31.12.2012 Tarihli Bilançosu) 100 Kasa 10.000

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018.1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİFKUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSUPASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

T asfiye bir kurumun ticari faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesine yönelik

T asfiye bir kurumun ticari faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesine yönelik m a l i Ç Ö Z Ü M 189! 1- G R fi: brahim ERCAN* T asfiye bir kurumun ticari faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesine yönelik yap lan ifllemler sürecidir. Bu ifllemler, kurumun mal varl n n elden ç kar

Detaylı

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 SORU ) Poyraz Kırtasiye Malzemeleri Ticareti Anonim Şirketinin 31.09.2016 tarihindeki geçici mizanı

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

T ekdüzen Muhasebe Sistemi (TMS), dönemsonunda oluflturulacak olan

T ekdüzen Muhasebe Sistemi (TMS), dönemsonunda oluflturulacak olan NAZIM HESAPLAR VE MUHASEBELEfiT R LMES Yrd.Doç.Dr. Ali R za KAYMAZ Afyon Kocatepe Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Cemal EL TAfi Afyon Kocatepe Üniversitesi, ktisadi

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

M uhasebenin, iflletmede meydana gelen ve para ile ölçülebilen de er hareketlerini

M uhasebenin, iflletmede meydana gelen ve para ile ölçülebilen de er hareketlerini ENFLASYONUN MAL TABLOLAR ANAL Z NE ETK LER Doç. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Marmara Üniversitesi..B.Fakültesi flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1. ENFLASYON VE MAL TABLOLAR ANAL Z M uhasebenin, iflletmede meydana gelen

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

KRED L SATIfiLARIN MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASININ UFRS VE VUK AÇISINDAN KARfiILAfiTIRMASI

KRED L SATIfiLARIN MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASININ UFRS VE VUK AÇISINDAN KARfiILAfiTIRMASI mali ÇÖZÜM 25 KRED L SATIfiLARIN MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASININ UFRS VE VUK AÇISINDAN KARfiILAfiTIRMASI COMPARISON OF ACCOUNTING AND REPORTING OF CREDIT SALES FROM THE PERSPECTIVES OF IFRS AND

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2012 01.01.2011 31.03.2012 31.03.2011 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.702.856,15 4.928.477,12 15,71% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.702.856,15 4.928.477,12 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

EDAK Size İyi Bakar

EDAK Size İyi Bakar 37. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu Ek-1 2014-2015 Mukayeseli Mali Tablolar EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr 3 4 EDAK Size İyi

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı