Uygulama 1: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Uygulama 2: Doç. Dr. Bar fl S PAH Uygulama 3: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uygulama 1: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Uygulama 2: Doç. Dr. Bar fl S PAH Uygulama 3: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R"

Transkript

1 1 5. B Ö L Ü M UYGULAMALAR Uygulama 1: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R (Galatasaray Üniversitesi) Uygulama 2: Doç. Dr. Bar fl S PAH (Marmara Üniversitesi) Uygulama 3: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R (Galatasaray Üniversitesi) 259

2 15. Bölüm, Uygulamalar UYGULAMA 1- Afla da GUH Ticaret flletmesinin tarihli mizan verilmifltir. Bu mizan iflletme taraf ndan Vergi Mevzuat hükümlerine göre haz rlanm flt r. Bu mizandan hareketle iflletmenin 2006 y l na ait Gelir Tablosu ile tarihli Bilançosu (Vergi Mevzuat na gore) haz rlanacak ve ilgili düzeltmeler yap larak iflletmenin TFRS ye uygun Bilanço ve Gelir Tablosu haz rlanacakt r. GUH Ticaret flletmesi Tarihli Mizan HESAP ADI BORÇ BAK YE ALACAK BAK YE KASA ALICILAR T CAR MALLAR DEM RBAfiLAR B R KM fi AMORT SMANLAR SATICILAR SERMAYE YASAL YEDEKLER SATIfiLAR SATIfiLARIN MAL YET GENEL YÖNET M G DERLER (1.600 TL si amortisman gideridir.) TOPLAM flletmenin Faaliyet Dönemine Ait Vergi Mevzuat na Uygun GEL R TABLOSU SATIfiLAR (SMM) (30.000) BRÜT SATIfi KARI (GENEL YÖNET M G D.) (2.500) DÖNEM KARI (VERG KARfiILI I) (3.500) DÖNEM NET KARI

3 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar flletmenin Tarihi tibariyle Vergi Mevzuat na Uygun B LANÇOSU 100 KASA SATICILAR ALICILAR VERG KARfiILI I T CAR MALLAR SERMAYE DEM RBAfiLAR YASAL YEDEKLER (257 B. AMORT SMANLAR) (8.800) 590 DÖNEM NET KARI AKT F TOPLAMI PAS F TOPLAMI Afla da iflletmeden elde edilen bilgiler yard m yla dönem sonunda TFRS ye uygun Bilanço ve Gelir Tablosu haz rlanacakt r. Vergi oran % 20 dir. TFRS DÜZELTMELER 1-)ALICILAR VE SATICILARIN DÜZELTMES (TMS ) Al c lar ve sat c lar hesaplar senetsiz ve vadeli al m-sat mlardan oluflmaktad r. Al c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL, sat c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL dir TL TL = 85 TL (Reeskont) 31/12/06 Borç Alacak 657 Reeskont Faiz Giderleri Alacak Senetleri Reeskontu TL TL = 198 TL (Reeskont) 31/12/06 Borç Alacak 322 Borç Senetleri Reeskontu Reeskont Faiz Gelirleri ) STOKLARIN DÜZELT LMES (TMS 2) flletmedeki stoklar n tahmini sat fl fiyat TL ve tahmini sat fl giderleri %10 dur. TMS 2 ye göre stoklar maliyet ve net gerçekleflebilir de erinden düflük olan ile de erlenir. Bu nedenle de dönem sonlar nda stoklara net gerçekleflebilir de er analizi yap lmal d r. 262

4 15. Bölüm, Uygulamalar NET GERÇEKLEfiEB L R DE ER ANAL Z MAL YET DE ER NET GERÇEKLEfiEB L R DE ER TL Tahmini Sat fl De eri: TL (Tahmini Sat fl Giderleri): (2.200 TL) Net Gerçekleflebilir De er: TL Stoklarda de er düflüklü ü bulunmad nda maliyet de eri ile de- erlenecektir. 3-) DURAN VARLIKLARIN DÜZELT LMES (TMS 16) Demirbafllar n gerçe e uygun de eri TL dir. Net Defter De eri : TL TL : TL Gerçe e Uygun De eri : : TL DE ER DÜfiÜKLÜ Ü : 700 TL Gerçe e Uygun De er Net Defter De eri Fark Demirbafl TL TL TL (Birikmifl Amort.) (7.944 TL) (8.800 TL) (856 TL) TL TL 700 TL 31/12/06 Borç Alacak 654 Karfl l k Giderleri Birikmifl Amortismanlar Demirbafllar ) SATIfiLARIN DÜZELT LMES (TMS 18) Sat fllar n TL l k k sm ile ilgili sözleflme flartlar yerine getirilememifl yani mallar müflteriye teslim edilememifltir. Ancak faturas kesilmifltir. Bu ticari mal n maliyeti TL d r. TMS 18, mal sat fl n kriterlerini belirtmifltir. Bu kriterlerden biri de...mallar n sahipli i ile risklerin al c ya devredilmesi... dir. Buna göre; GERÇEKLEfiMEYEN GEL R : TL GERÇEKLEfiMEYEN MAL YET : TL 263

5 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 31/12/06 Borç Alacak 600 Yurtiçi Sat fllar Ertelenmifl Gelirler /12/06 Borç Alacak 157 Di er Stoklar Yoldaki Mallar 621 Sat lan Ticari Mal.Maliyeti ) ERTELENM fi VERG HESAPLANMASI (TMS 12) VUK TFRS FARK Ertelenmifl Vergi Alaca (Borcu) Ticari Alacaklar Stoklar (4.000) (800) Demirbafllar Ticari Borçlar (198) (40) Ertelenmifl Gelirler /12/06 Borç Alacak 286 Ertelenmifl Vergi Alaca Vergi Karfl l Ertelenmifl Vergi Geliri flletmenin Faaliyet Dönemine Ait TFRS lere Uygun GEL R TABLOSU SATIfiLAR (SMM) (26.000) BRÜT SATIfi KARI (G DERLER) (3.285) Genel Yön.Gid TL Reeskont Gideri 85 TL Karfl l k Gideri 700 TL D ER GEL RLER 198 Reeskont Geliri 198 TL DÖNEM KARI (VERG KARfiILI I) Vergi Karfl l TL (Ert.Vergi Geliri) (317 TL) (3.183) DÖNEM NET KARI

6 15. Bölüm, Uygulamalar flletmenin Tarihi tibariyle TMS/TFRS lere Uygun B LANÇOSU 100 KASA SATICILAR (NET) ALICILAR (NET) VERG KARfiILI I T CAR MALLAR ERTELENM fi GEL RLER YOLDAK MALLAR SERMAYE DEM RBAfiLAR (NET) YASAL YEDEKLER ERTELENM fi VERG ALACA I DÖNEM NET KARI AKT F TOPLAMI PAS F TOPLAMI UYGULAMA tarihinde kurulan X A.fi. nin VUK hükümlerine göre haz rlanm fl mizan afla daki gibidir: TOPLAMLAR KALANLAR HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK 100 KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER H SSE SENETLER ALICILAR T CAR MALLAR B NALAR DEM RBAfiLAR B R KM fi AMORT SMANLAR SATICILAR BORÇ SENETLER DÖN. KARI VERG VE YAS.YÜK.KAR DÖN. KAR. PEfi N ÖDEN. VERG YÜK SERMAYE YURT Ç SATIfiLAR SATILAN T C. MAL.MAL YET GENEL YÖNET M G DERLER DÖN. KARI VERG VE YAS.YÜK.KAR TOPLAM

7 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar VARSAYIMLAR 1) flletmenin sahip oldu u al nan çekler ve verilen çeklerinin vadeleri 3 aydan uzundur. 2) flletmenin elinde bulunan hisse senetlerinin TL lik k sm sat fl amaçl olup borsa rayicinin TL oldu u tespit edilmifltir kalan k sm için ise her hangi bir k sa vadeli plan mevcut de ildir. Bu varl klar n borsa rayici TL olarak tespit edilmifltir. 3) Al c lar ve sat c lar hesaplar vadeli al mlar ve vadeli sat fllardan kaynaklanmaktad r. Özün önceli i kavram uyar nca ticari alacaklar ve borçlar hesap grubuna al nan çekler ve verilen çekler dikkate al nd nda de erleme günkü de eri ticari alacaklar n TL, ticari borçlar nki ise TL dir. Ticari borçlar n içinde yer alan borç senetlerinin de erleme günündeki de eri TL dir. Verilen çeklerin de erleme günkü de eri ise TL dir. 4) Ticari mallar n tahmini sat fl fiyat TL tahmini sat fl gideri ise TL dir. 5) Demirbafllar kredili olarak al nm fl. VUK 262.maddesi ve 163 s - ra nolu Vergi Usul Kanunu Tebli i ne göre kredi maliyeti olan TL demirbafl maliyeti içerisine intikal ettirilmifltir. 6) fiirket avukatlar ile yap lan görüflmede, flirket aleyhine satm fl oldu u kusurlu mal ile ilgili TL' lik dava devam etmekte ve davan n 2008 y l içinde kaybetme olas l yüksektir. 7) Bina iflletmenin aktifine 1 Haziran 2007 de girmifl. Demirbafllar ise iflletmenin aktifine 1 fiubat 2007 de girmifltir. Binan n faydal ömrü 50 y l, demirbafllar n faydal ömrü 10 y l olup normal amortisman yöntemi uygulanacakt r. 8) 2007 y l kurumlar vergisi oran % 20 dir. ÇÖZÜM 1) Al nan çekler ile verilen çekler ve ödeme emirleri özün önceli i kavram gere i ilgili senet hesaplar na virmanlan r. 266

8 15. Bölüm, Uygulamalar 121 ALACAK SENETLER ALINAN ÇEKLER VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER BORÇ SENETLER ) VUK 279. maddesine göre iflletmeler ellerinde bulunan hisse senetlerini sat fl amaçl olsun ya da olmas n her hangi bir ayr m gözetmeksizin al fl bedeli ile de erlemektedir. TMS 39 a göre ise ticari amaçla elde tutulan finansal varl klar makul de er ile de erlenmekte bu de erlemeden do an kar-zarar n gelir tablosuna yans t lmaktad r. 110 H SSE SENETLER D ER OLA AN GEL R VE KARLAR Kalan hisse senedi ile ilgili iflletmenin herhangi bir k sa vadeli plan bulunmamaktad r. TMS 39'a göre bu hisse senetleri sat lmaya haz r finansal varl k olarak tan mlanmakta ve mali tablolarda makul de erleri ile de erlenmekte, ve bu de erlemeden kaynaklanan kar ya da zararlar hisse senedi sat lana kadar özkaynaklar alt nda bir fon hesab na kaydedilmektedir. 249 D ER MENKUL KIYMETLER Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 110 H SSE SENETLER D ER MENKUL KIYMETLER Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar F NANSAL VARLIK DE. ART ) VUK a göre, senetsiz borçlar, senetsiz alacaklar ve vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulmas mümkün de ildir. Ancak TMS 39 a göre, tüm ticari alacak ve borçlar için reeskont ifllemleri zorunludur. 267

9 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 657 Reeskont Faiz Giderleri Alacak Senetleri Reeskontu Borç Senetleri Reeskontu Reeskont Faiz Gelirleri Alacaklar n reeskontundan kaynaklanan TL lik reeskont faiz giderinin tümü kanunen kabul edilmeyen giderdir. Çünkü senetsiz alacaklar n ve vadeli çeklerin reeskontun dan kaynaklanmaktad r. Borçlar n reeskontundan kaynaklanan TL lik reeskont faiz gelirinin TL lik k sm vergiye tabi gelir (borç senetleri reeskontundan kaynaklanan) kalan TL lik k s m ise vergiden muaf gelirdir (senetsiz borçlardan ve vadeli çeklerden kaynaklanan) 4) VUK 274. maddesi hükmüne göre emtia, maliyet bedeliyle de- erlenir. Emtian n maliyet bedeline nazaran de erleme günündeki sat fl bedelleri %10 ve daha fazla bir düflüklük gösterdi i hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267. maddenin ikinci s ras ndaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275. maddede yaz l mamuller için de uygulanabilir. Uygulamada stok ile ilgili de er düflüklü ü ay rabilmenin temel flart olarak VUK 267. maddenin üçüncü s ras uygulanmaktad r. Dolay s ile de er düflüklü ü karfl l ay rabilmenin temel flart takdir komisyonuna baflvurarak emsal bedeli tespit edilmelidir. TMS 2 'ye göre stoklar maliyet bedelleri ya da net gerçekleflebilir de erlerinin düflük olan ile de erlenirler. Net gerçekleflebilir de er tahmini sat fl fiyatlar ndan tahmini tamamlanma maliyetleri ve sat fl giderleri düflülerek bulunmaktad r. Mamullerin VUK' a göre de eri TL iken tahmini net gerçekleflebilir de erleri TL' dir. Net Gerçekleflebilir De eri = (tahmini sat fl fiyat ) (tahmini sat fl gideri) Net Gerçekleflebilir De eri = TL dir. Bu durumda ( TL TL) TL lik stok de er düflüfl karfl l ay rmak gerekmektedir. Stok de er düflüklüklerinin muha- 268

10 15. Bölüm, Uygulamalar sebelefltirilmesi için 2 görüfl mevcuttur. Bu iki görüfle göre kay t afla da verilmifltir. TFRS mizan 1.görüflteki hesaba göre haz rlanm flt r. 1.Görüfl: 654. Karfl l k Giderleri Stok De er Düflüklü ü Karfl l Gideri Stok De er Düflüklü ü Karfl l Görüfl: 62X 36. Stok De er Düflüklü ü Karfl l Gideri Stok De er Düflüklü ü Karfl l ) TMS 23 e göre özellikli varl klar hariç olmak üzere yabanc kaynak kullanmak suretiyle edinilen varl klar n maliyetine borçlanma maliyetlerini intikal ettirmek mümkün bulunmamaktad r. Dolay s yla, varl k maliyeti içerisinde yer alan yabanc kaynak kullan m maliyetinin sonuç hesaplar na intikal ettirilmesi gerekmektedir. 780 Finansman Giderleri Demirbafllar Bu muhasebe kayd ile demirbafllar n maliyeti TL azalarak TL ye düflmüfltür. Demirbafllar için amortisman hesaplamas TL üzerinden yap lacakt r. 6) TMS 37'ye göre mali tablolarda bir karfl l k ayr labilmesi için geçmiflteki olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülük bulunmas, bu yükümlülük ile ilgili muhtemel bir nakit ç k fl öngörülmesi ve bu nakit ç k fl n n ölçülebilir olmas gerekmektedir. Kusurlu mal ile ilgili dava da mevcut bir yükümlülük bulunmakta, dava aleyhte seyretmesi itibariyle nakit ç k fl öngörülmekte ve bu nakit ç k fl TL olarak öngörülmektedir. Dolay s yla bu dava ile ilgili TL karfl l k ayr lmal d r. 36 Bu görüflü savunanlar 62 Sat fllar n Maliyeti hesap grubuna yeni bir hesap aç lmas gerekti ini ve ayr lan karfl l n iptal edilmesi halinde de yine bu grupta aç lacak bir (-) hesap ile bu ifllemin yap lmas gerekti ini vurgulamaktad r. 269

11 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 654 Karfl l k Giderleri Dava Giderleri 379 Di er Borç ve Gider Karfl l kl Dava Gider Karfl l klar 7) VUK hükümleri ve ilgili tebli lere göre binan n faydal ömrü 50 y l, demirbafllar n faydal ömrü 5 y l olarak tespit edilmifl ve ilgili dönemde TL amortisman gideri ayr lm flt r. TFRS de VUK hükümleri ve tebli lerine göre belirlenen bu sürelerin bir önemi yoktur. Ayr ca VUK hükümlerine göre sadece binek araçlar için geçerli olan k st amortisman uygulamas bütün amortismana tabi varl klar için geçerlidir. Binan n faydal ömrü 50 y l olarak belirlendi ine göre amortisman oran % 2 dir y l Bina Amortisman Gideri = TL x %2 = TL dir. (Vergi) Bina iflletmenin aktifine 1 Haziran 2007 tarihinde girdi ine göre 7 ayl k amortisman gideri ilgili hesaplara gider olarak intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bina amortisman gideri = ( / 12)*7 = TL (TFRS) Demirbafllar n faydal ömrü 10 y l olarak belirlendi ine göre amortisman oran %10 dur y l Demirbafl Amortisman Gideri = TL x % 10 = TL (Vergi) Demirbafllar iflletmenin aktifine 1 fiubat 2007 tarihinde girdi ine göre 11 ayl k amortisman gideri ilgili hesaplara gider olarak intikal ettirilmesi gerekmektedir. Demirbafl amortisman gideri = ( / 12)*11 = TL (TFRS) lgili döneme ait toplam amortisman gideri TL dir. ( TL TL) Burada kay t tekni i olarak VUK hükümlerine göre ayr lan amortisman iptal edilebilece i gibi fazla ayr lan amortisman tutar afla daki gibi elimine edilebilir. 257 Birikmifl Amortismanlar Genel Yönetim Giderleri

12 15. Bölüm, Uygulamalar Ayr lan Amortisman TL Ayr lmas Gereken (86.250) TL Düzeltme TL X A.fi.nin itibariyle vergilendirilebilir/indirilebilir geçici farklar flu flekilde hesaplan r: Tablo 1 VERG LEND R LEB L R GEÇ C FARKLAR Fazla de erleme farklar (Hisse senetleri-sat fl amaçl ) Fazla de erleme farklar (Hisse senetleri-yat r m amaçl ) Eksik ayr lan amortisman Fazla yaz lan gelir (reeskont faiz geliri) TOPLAM VERG LEND R LEB L R GEÇ C FARKLAR Tablo 2 Kanunen kabul edilmeyen giderler ND R LEB L R GEÇ C FARKLAR Fazla de erleme farklar (Hisse senetleri-sat fl amaçl ) Fazla de erleme farklar (Hisse senetleri-yat r m amaçl ) Eksik ayr lan amortisman Fazla yaz lan gelir (reeskont faiz geliri) TOPLAM VERG LEND R LEB L R GEÇ C FARKLAR X A.fi.nin itibariyle ertelenen vergi borcu/alaca flu flekilde hesaplan r: x %20 = Ertelenen vergi borcu x %20 = Ertelenen vergi alaca Ertelenen vergi alaca 31/10/07 Borç Alacak 286 Ertelenmifl Vergi Alaca Vergi Karfl l Ertelenmifl Vergi Geliri 271

13 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Yap lan bu kay tlar neticesinde TFRS ye göre düzenlenmifl tarihli mizan afla daki gibidir. TOPLAMLAR KALANLAR HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK 100 KASA BANKALAR H SSE SENETLER ALICILAR ALACAK SENETLER ALACAK SEN. REESKONTU T CAR MALLAR STOK DE. DÜfi. KARfi D ER MENKUL KIYMETLER (SATILMAYA HAZIR F.V) B NALAR DEM RBAfiLAR B R KM fi AMORT SMANLAR ERTELELENM fi VERG ALACA I SATICILAR BORÇ SENETLER ( ) BORÇ SENETLER REESKONTU DÖN. KARI VERG VE YAS.YÜK.KAR DÖN. KAR. PEfi N ÖDEN. VERG YÜK D. BORÇ VE G DER KARfi SERMAYE F N. VARLIK DE. ARTIfiLARI YURT Ç SATIfiLAR SATILAN T C. MAL.MAL YET GENEL YÖNET M G DERLER REESKONT FA Z GEL RLER D. OLA AN GEL R VE KARLAR KARfiILIK G DERLER ( ) REESKONT FA Z G DERLER KISA VADEL BORÇLANMA G D DÖN.KARI VER. VE YAS.YÜK.KAR TOPLAM

14 15. Bölüm, Uygulamalar UYGULAMA 3- Tolga Ticaret Ltd.fiti Tarihli Mizan HESAP ADI BORÇ BAK YE ALACAK BAK YE 100 KASA MENKUL KIYMETLER ALICILAR T CAR MALLAR DEM RBAfiLAR B R KM fi AMORT SMANLAR SATICILAR SERMAYE GEÇM fi YILLAR KARLARI SATIfiLAR SATIfiLARIN MAL YET MENKUL KIY.SATIfi KARLARI GENEL YÖNET M G DERLER (3.200 TL s amortisman gideridir.) TOPLAM flletmenin 2007 y l ile ilgli baz bilgileri afla daki gibidir: flletmenin 110 Menkul K ymetler Hesab n n detaylar flu flekildedir. Hisse Senedi Edinme Tarihi Maliyet De erleme Ölçüsü De eri De eri KLM Eurobond 18 Eylül TL Borsa De eri TL Hamza Tic.A.fi. 14 Aral k TL Maliyet De eri TL Asya Paz.A.fi. 14 Aral k TL Maliyet De eri TL TL KLM Eurobond uluslararas piyasalarda ve MKB de ifllem gören bir menkul k ymettir. Tolga Ticaret A.fi. bu eurobond u hisselerini k sa süreli sermaye kazançlar elde etmek amac yla edinmifl ve bu hisseleri borsan n yükselmesine ba l olarak elinden ç karabilecektir. Hamza Ticaret A.fi. nin hisseleri ilmuhaber fleklindedir. Bu flirket kurulurken flirkete sermaye deste i sa lamak amac yla bu hisseler elde edilmifltir. fiirket Asya Paz.A.fi. nin % 5 ini elinde bulundurmaktad r. 15 Aral k 2007 tarihinde bu flirketin % 10 nuna sahip olan Ayd n Ticaret A.fi. bu hisseleri net TL ye elinden ç karm flt r. 273

15 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar fiirketin hisselerini elinde bulundurdu u flirketlerde önemli etkinli i ve kontrol gücü bulunmamaktad r. flletmedeki stoklar n tahmini sat fl fiyat TL ve tahmini sat fl giderleri % 5 dir. Al c lar ve sat c lar hesaplar senetsiz ve vadeli al m-sat mlardan oluflmaktad r. Al c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL, sat c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL dir. Demirbafllarda de er düflüklü ü gerçekleflmedi i ve demirbafllar n gerçe e uygun de erinde de finansal tablolar etkileyecek önemli bir de ifliklik olmad test edilmifltir. 9 Kas m 2006 tarihinde tescil ettirilerek ifle bafllayan Tolga Ticaret Ltd.fiti. tüm demirbafl al mlar n da 12 Kas m 2006 tarihinde gerçeklefltirmifltir. Duran Edinme Tarihi Maliyet Ekonomik 2007 Y l Varl k De eri Ömür Amortisman Birikmifl Türü (Normal) Amortisman Demirbafl 12 Kas m TL 5 Y l TL TL TOPLAM TL TL Sat fllar n TL l k k sm ile ilgili fatura kesildi i halde sözleflme flartlar yerine getirilememifl yani mallar müflteriye teslim edilememifltir. Bu ticari mal n maliyeti TL d r. Vergi oran % 20 dir. flletmenin Faaliyet Dönemine Ait Vergi Mevzuat na Uygun GEL R TABLOSU SATIfiLAR (SMM) (56.000) BRÜT SATIfi KARI (GENEL YÖNET M G D.) (12.000) D ER GEL RLER DÖNEM KARI (VERG KARfiILI I) (3.200) DÖNEM NET KARI

16 15. Bölüm, Uygulamalar flletmenin Tarihi tibariyle Vergi Mevzuat na Uygun B LANÇOSU 100 KASA SATICILAR MENKUL KIYMETLER ALICILAR VERG KARfiILI I T CAR MALLAR SERMAYE DEM RBAfiLAR GEÇM fi YILLAR KARL (257 B. AMORT SMANLAR) (6.400) 590 DÖNEM NET KARI AKT F TOPLAMI PAS F TOPLAMI Afla da iflletmeden elde edilen bilgiler yard m yla dönem sonunda TFRS ye uygun Bilanço ve Gelir Tablosu haz rlanacakt r. Vergi oran % 20 dir. TFRS DÜZELTMELER 1-) MENKUL KIYMETLER N DÜZELT LMES (TMS 32-39) Gerçe e Uygun De er Fark Kar (Zarar) a Yans t lanlar Di er Menkul K ymetler 31/12/ Hisse Senetleri GUD Fark K/Z a Yans t lanlar 649 Di er Ola an Gelir ve Karlar GUD Karlar 275

17 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Hamza Tic.A.fi. hisseleri ile ilgili iflletmenin k sa süreli bir plan bulunmamaktad r. Bu nedenle de bu hisse senetlerinin uzun süreli mali duran varl klarda raporlanmas daha uygun olacakt r. 31/12/ Di er Mali Duran Varl klar Hisse Senetleri )ALICILAR VE SATICILARIN DÜZELTMES (TMS ) Al c lar ve sat c lar hesaplar senetsiz ve vadeli al m-sat mlardan oluflmaktad r. Al c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL, sat c lar hesab n n itfa edilmifl maliyet bedeli TL dir TL TL = 1.250YTL (Reeskont) 657 Reeskont Faiz Giderleri Alacak Senetleri Reeskontu TL TL = 800 TL (Reeskont) 322 Borç Senetleri Reeskontu Reeskont Faiz Gelirleri ) STOKLARIN DÜZELT LMES (TMS 2) flletmedeki stoklar n tahmini sat fl fiyat TL ve tahmini sat fl giderleri % 5 tir. TMS 2 ye göre stoklar maliyet ve net gerçekleflebilir de- erinden düflük olan ile de erlenir. Bu nedenle de dönem sonlar nda stoklara net gerçekleflebilir de er analizi yap lmal d r. NET GERÇEKLEfiEB L R DE ER ANAL Z MAL YET DE ER NET GERÇEKLEfiEB L R DE ER YTL Tahmini Sat fl De eri: TL (Tahmini Sat fl Giderleri): (950 TL) Net Gerçekleflebilir De er: TL Stoklarda de er düflüklü ü bulunmad nda maliyet de eri ile de- erlenecektir. 276

18 15. Bölüm, Uygulamalar 4-) DURAN VARLIKLARIN DÜZELT LMES (TMS 16) Duran Edinme Maliyet Ekonomik 2007 Y l Varl k Tarihi De eri Ömür Amortisman Birikmifl Türü (Normal) Amortisman De eri Demirbafl 12 Kas m TL 5 Y l TL TL TOPLAM TL TL 2006 Y l Amortisman TL x 0,20 /12 ay x 1,5 (kullan m ) ay = 400 TL 2007 Y l Amortisman TL x 0,20 /12 ay x 12 (kullan m ) ay = TL TOPLAM TL 31/10/07 Borç Alacak 257 Birikmifl Amortismanlar Geçmifl Y llar Karlar ) SATIfiLARIN DÜZELT LMES (TMS 18) Sat fllar n TL lik k sm ile ilgili sözleflme flartlar yerine getirilememifl yani mallar müflteriye teslim edilememifltir. Ancak faturas kesilmifltir. Bu ticari mal n maliyeti TL dir. TMS 18, mal sat fl n kriterlerini belirtmifltir. Bu kriterlerden biri de...mallar n sahipli i ile risklerin al c ya devredilmesi... dir. Buna göre; GERÇEKLEfiMEYEN GEL R : TL GERÇEKLEfiMEYEN MAL YET : TL 600 Yurtiçi Sat fllar Ertelenmifl Gelirler Di er Stoklar Yoldaki Mallar 621 Sat lan Ticari Mal.Maliyeti

19 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 6-) ERTELENM fi VERG HESAPLANMASI (TMS 12) VUK TFRS FARK Ertelenmifl Vergi Alaca (Borcu) Menkul K ymetler Ticari Alacaklar Stoklar (7.000) (1.400) Di er Mali D.V (5.000) (1.000) Demirbafllar (2.800) (560) Ticari Borçlar (800) (160) Ertelenmifl Gelirler Geçmifl Y llar Karl Ertelenmifl Vergi Alaca Vergi Karfl l Ertelenmifl Vergi Geliri flletmenin Faaliyet Dönemine Ait TFRS ye Uygun GEL R TABLOSU SATIfiLAR ( ) (SMM) ( ) (49.000) BRÜT SATIfi KARI (G DERLER) (13.250) Genel Yön.Gid TL Reeskont Gideri TL (D ER GEL RLER) Reeskont Geliri 800 TL Menkul K ym.s.k TL Di er Ol. G.ve K TL DÖNEM KARI (VERG KARfiILI I) (2.910) Vergi Karfl l TL (Ert.Vergi Geliri) (290 TL) DÖNEM NET KARI

20 15. Bölüm, Uygulamalar flletmenin Tarihi tibariyle TFRS ye Uygun B LANÇOSU 100 KASA SATICILAR (NET) MENKUL KIYMETLER ALICILAR (NET) VERG KARfiILI I T CAR MALLAR ERTELENM fi GEL RLER YOLDAK MALLAR SERMAYE D ER MAL D.VARLIK GEÇM fi YILLAR KARL DEM RBAfiLAR (NET) ERTELENM fi VER.AL DÖNEM NET KARI AKT F TOPLAMI PAS F TOPLAMI YARARLANILAN KAYNAKLAR AKDO AN, Nalan ve SEV LENGÜL, Orhan: Türkiye Muhasebe Standartlar ile Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamas ; SMMMO Yay n No:7, 13. Bask, Tor Ofset, Mart 2007 ALFREDSON, Keith, LEO, Ken, v.d.: Applying International Financial Reporting Standards, John Wiley&Sons Australia, 2007 Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi., 2006 Y l Faaliyet Raporu EPSTEIN, Bary J.; JERMAKOWICZ, Eva K.: IFRS 2007: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons Editions, 2007 DEM R, Volkan: SPK Muhasebe Standartlar Çerçevesinde Hata Kavram ve Düzeltilmesi -K dem Tazminat Karfl l Hesaplama Örne i-, SMMMO- Mali Çözüm Dergisi, Say :77, A ustos-eylül-ekim 2006 GÖKÇEN, Gürbüz; AKGÜL Ataman Baflak; ÇAKICI Cemal: Türkiye Muhasebe Standartlar Uygulamalar, Beta Bas n Yay n Da t m A.fi., Ekim 2006 GÜRER, Hüseyin Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (UFRS) Dahilinde Solo ve Konsolide Mali Tablo Oluflturulmas (2005), SMMMO 13. E itmenlerle E itim Çal fltay, Antalya IASB: IFRS-International Financial Reporting Standards, IASCF, London 2006 B fi, Cemal; ÖZKAN, Serdar: Uluslararas Finansal Raporlama 279

21 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Standartlar (UFRS) na Genel Bak fl, SMMMO- Mali Çözüm, Y l 16, Say 74, Ocak-fiubat-Mart 2006 MIRZA, Ali Abbas; HOLT, Graham J.; ORRELL, Magnus: International Financial Reporting Standards- Workbook and Guide, John Wiley & Sons Editions, 2007 MISIRLIO LU, Ufuk: Finansal Araçlar n Finansal Tablolara Al nmas ve De erlemesine liflkin Temel lkeler, Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi (MÖDAV), Mart 2005 ÖRTEN, Remzi; KAVAL, Hasan; KARAPINAR, Ayd n: Türkiye Muhasebe -Finansal Raporlama Standartlar, Gazi Kitabevi, 2007 SELV, Yakup; YILMAZ, Fatih; SARIO LU, Kerem: Kredili Sat fllar n Muhasebelefltirilmesi ve Raporlanmas n n UFRS ve VUK Aç s ndan Karfl laflt r lmas, SMMMO- Mali Çözüm, Y l 17, Say 80, Mart-Nisan 2007 S PAH, Bar fl; Muhasebe Uyumlaflt rma Çabalar çerisinde Ertelenmifl Vergi, Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi, Cilt:6, Say :2, Haziran 2004 fiensoy, Necdet: UFRS deki De erleme Ölçüleri, Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat Sempozyumu-V, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas, Ankara, 2006 TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI: Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (IFRS/IAS) ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu Yay nlar, 2008 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi., 2006 Y l Faaliyet Raporu YALKIN, Yüksel Koç (2008), Genel Muhasebe lkeler ve Uygulamalar, 16.bs., Ankara : Nobel Yay n Da t m