ıs L BESİ Cl KURT AYDINI DÜŞÜNCELER TU. YURT KITAP-YAYIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ıs L BESİ Cl KURT AYDINI DÜŞÜNCELER TU. YURT KITAP-YAYIN"

Transkript

1 ıs L BESİ Cl KURT AYDINI UZE İNE DÜŞÜNCELER TU. YURT KITAP-YAYIN

2

3 Vedat Aydın'ın ve tüm Kürdistan şehitlerinin ışıklı anılarına...

4 YURT KİTAP-YAYIN: 41 İSMAİL BEŞİKÇİ BÜTÜN ESERLER: 10 Birinci Baskı : Temmuz 1991 İkinci Baskı : Aralık 1991 Dizgi Baskı : Yurt Kitap-Yaym : Aydınlar Matbaası Montaj : Mehmet Aydın YURT KİTAP-YAYlN GMK Bulvan Onur Işhara Kat: 7 No: 176 Tel: KİZİLAY ANKARA

5 İSMAİL BEŞİKÇİ KÜRT AYDİNİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER W YURT KiTAP-YAYIN

6

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 I. ENTERNASYONALİST KÜRTLER 13 A. Komünist Enternasyonarci Kürtler 13 B. islamcı Enternasyonaiistier 25 II. KÜRTLERİN DE KÜRDİSTAN'I SÖMÜRGELEŞTİREN MİLLETLER GİBİ MÜSLÜMAN OLMALARI NE GİBİ SONUÇLAR DOĞURUYOR? 39 III. MUSA ANTER'İN ANILARI 43 IV. BİR VARSAYIM 49 V. KÜRT TOPLUMU ÇÜRÜMÜŞ-ÇÜRÜTÜLMÜŞ BİR TOPLUMDUR. KÜRT TOPLUMUNU YENİDEN KURMAK GEREKİR. YENİ TOPLUM İÇİN YENİ İNSAN GEREKİR 52 VI. PKK'NIN DÜŞÜNCESİ VE EYLEMİ 55 Bir PKK'iı...: 60 VII. PKK'YA ELEŞTİRİ 65 VIII. ULUSAL KURTULUŞ SONRASININ İKİ ÖNEMLİ SİYASAL BİÇİMİ 70 IX. KÜRTLERİN AYMAZLIĞI Türkiye'deki Amerikan Barış Gönüllüleri ve Kürtler Filistinlilere Karşı Tutum ' Emperyalizm ve Sömürgecilik Kavramları! Kürtlerin Sosyalist ve Komünist Devletlere Karşı Tavrı 81

8 4. Kürtlerin Türk İşçi Hareketine Karşı Tavır ve Davranışı, Türk işçi Hareketinin Kürt Hareketine Karşı Tavır ve Davranışı Milliyetçilik Kavramı Üzerine 90 X. SONUÇ 93 THE FUND FOR FREE EXPRESSİON (İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAKFI)'NIN Birinci Mektubunun Orjinali 97 Birinci Mektubun Türkçesi 98 Birinci Mektuba Cevap 99 ikinci Mektubunun Orjinali 113 ikinci Mektubun Türkçesi 114 ikinci Mektuba Cevap 115 UĞUR MUMCU'NUN YAZISI 122 UĞUR MUMCU'YA MEKTUP...125

9 ÖNSÖZ Aydınsız bir toplum düşünülemez. Her toplum aydınını üret miştir. Fakat, Kürt toplumu aydınına sahip olmayan bir toplumdur. Kürdistan, emperyalist ve sömürgeci müdahalelerle bölünmüş, parçalanmış ve paylaşılmış bir ülkedir. Kürt ulusu, bölünmüş, par çalanmış ve paylaşılmıştır. Bu emperyalist ve sömürgeci müdahale ler, Kürt toplumunu çürütmüştür. Kürt toplumu çürümüş bir toplum dur. Kürt toplumu yoksul bir toplumdur. Kürtlerin burjuvazisi oluşamamıştır. Feodal sınıf burjuvalaşmadan ajanlaştınlmıştır. Böylece, ulusallık iddia edebilecek temel bir sınıf çürütülmüştür. Kürt toplu munun aydınları da yoktur. Kürt toplumunu yeniden kurmak gerekir. Yeni toplum için yeni insanlar gerekir. Yeni insan nasıl yetişecektir? PKK'nın düşüncesi ve eylemi yeni insanın nasıl oluşacağı konusunda önemli ipuçları vermektedir. Yeni insanın önemli niteliklerinden biri, "ulus için fedal<ârlıl<", "vatan için özven'tiir. Bu kitapta, (2) numaralı dipnotunda, (s. 65) bu fedakârlığın ve özverinin küçük bir örneği verilmiştir. Bu, hiçbir zaman, PKK'dan önceki hareketlerin inkârı, yok sayılması an lamına gelmez. Genç bir PKK'lı arkadaşın Musa Anter'le yaptığı tar tışma bu bakımdan önemlidir. Genç PKK'lı "... sizit) kuşal< Kürdistan için hiçbir şey yapmadı, biz sıfırdan başladıl<..." ölyor. Musa Anter'in hiçbir öfkeye kapılmadan, övünerek söylediği şudur: "... Sizlerin geçmişi daha soğukkanlı bir şekilde değerlendirmeniz gerekir. Bi zim kuşak da, eksi kaçlardan sıfıra yükselebilmek için çok büyük çaba sarfetti..."

10 Geçmişte, gerek sağda, gerek solda yer alan hareketleri "gele neksel hareketler" o\arak nitelendirmek mümkündür. Kürdistan için yeni olan PKK'nın düşüncesi ve eylemidir. Üzerine ölü toprağı ser pilmiş Kürt toplumu, PKK'nın düşüncesi ve eylemiyle sarsılmıştır. Kürt sorunu konusunda kitaplar yazmak, dergi çıkarmak, siyasal programlar çıkarmak, kuşkusuz önemlidir. Bunlar da önemli hiz metlerdir. Fakat, Kürt toplumunu sarsan, PKK'nın düşüncesi ve ey-. lemi olmuştur. Önyargılarla, PKK'nın, PKK önderliğinin reddedilme si, küçümsenmesi son derece yanlıştır. Kürtler, PKK konusunda daha ciddi, daha etraflı, daha soğukkanlı düşünmek durumundadır lar. PKK'nın kendini nasıl ifade ettiğini, PKK'nın kendi yayınlarından izlemek durumunda-dırlar. Bu kitapta, PKK'nın önemli bir konuda eleştirisi yapılmaktadır. PKK çeşitli çevreler tarafından, çeşitli nedenlerle eleştirilmektedir. PKK en çok demokrasi konusunda eleştirilmektedir. PKK demokra tik olmamai<la, despot olmakla suçlanmaktadır. Bunlar bazen suç lama, bazen da eleştiri olarak ifade edilmektedir. Suçlamalar çirkin dir. Eleştirilerin çoğunaysa katılmak mümkün değildir. Çünkü: Kürdistan'da devletlerarası sömürge sistemi kuran devletlerin hiçbiri demokratik değildir. Türkiye, iran, Irak, Suriye demokratik devletler değildirler. Sovyetler Birliği için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Demokratik kurumlar ve demokratik gelenekler açısın dan Türkiye'nin, iran, İrak, Suriye olmadığı bilinmektedir. Fakat, Türkiye'nin Kürdistan'ı yönetmesinde de demokratik kurumları, de mokratik gelenekleri görmek olası değildir. Kürdistan'da insan hak larının kırıntısı bile yoktur. Durum buyken soyut bir demokrasi isteği çok anlamlı görünmemektedir. PKK'nın demokratik değerter açısın dan eleştirilmesinde bu konulara da dikkat edilmelidir. Örneğin Tür kiye, Kürdistan'ı illegal güçleriyle yönetmektedir. Soyut demokrasi tartışmaları, demokrasi isteği, bu devlet terörünü geriletebilir mi? Kararnamelerin sadece Kürdistan için hazırtandığı ve Kürdistan'da uygulandığı açık bir gerçektir. Kürdi.stan'da demokrasiyi kurmak ve geliştirmek, çok âesliliğin oluşmasına engel olmamak, çeşitli görüşlerin varlığını kabul etmek, "tek geçerli olan bizim söylediğimizdir", anlayışında olmamak, el bette önemlidir. Fakat, Türkiye, iran, Suriye, Irak gibi devletlerin de mokratik olmayan yapılarını da hiçbir zaman gözden ırak tutmamak gerekir. Bu incelemede, Kürt aydını konusunun bazı boyutlarına dikkat 8

11 çekilmiştir. Bu konunun çeşitli incelemelere ve eleştirilere ihtiyaç duyduğu da bilinmektedir. Bu incelemenin sonunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde faali yet gösteren, "The Fund For Free E^press/on" kurumunun iki mek tubuna, O mektuplara tarafımızdan verilen cevaplara da yer veril miştir. Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun yazısı ve o yazıya verilen cevap, yine, kitabın sonunda yer almaktadır. Bu mektupların ve ya zıların da aydınlar sorunuyla yakından ilgili olduğu düşünülmekte dir. Bu incelemeyi yayınlayan, iyi bir yayın olması için gerekli litizliği gösteren "Vu/tK/tep-Vay/n'^ teşekkür ediyorum. Temmuz 1991 İsmail Beşikçi Ankara

12

13 KURT AYDINI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER^*) Türkiye'de Kürtçe yasaklanmış bir dildir. Kürt adının ve Kürdistan adının kullanılması yasaklar kapsarnmdadır. Kürtlerden, Kürtçe'den, Kürtlerin ulusal ve demokratik hak larından söz edenler, Türk insanlarının milli duygularını ze deledikleri, rencide ettikleri gerekçesiyle yargılanmışlar, ce zalandırılmışlardır. Türkiye'de yaşayan herkesin anadili. Türkçe'dir" şeklinde bir yasa bile yapılmıştır. Bu yasayı uy gulamak için çaba gösterilmiştir. Bu, 19 Ekim 1983 tarihli ve 2932 sayılı olup Türkçe'den Başka Dillerde Yapılacak Yayınlar Hakkmda Kanun" adını taşımaktadır. Bu ve benzer konularla ilgili olarak Türk Devleti'nin ırkçı ve sömürgeci politikası eleştirilebilir. Bu konularda çok şey söylenebutr. Bu, elbette gerekli ve yararlı bir çalışmadır. Fakat, konujm başka bir açıdan daha irdelemek gerekmektedir, l Bu incele menin amacı budur. Bu incelemede, Kürt aydmlanyla ilgiu bazı düşünceler ifade edilmeye çalışılacaktır. (*) insan Haklarj^ Derneği, İstanbul Şubesi'nin 15 Aralık 1990'da düzenle diği "Kararnameler ve Anadil Hakkı" konulu Panel'de yapılan konuş manın, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci bölümü (Bk. Yeni Ül ke, Sayıl O, 23 Aralık 1 990) Panel'in öteki konuşmacısı, Av. Kamber Soypak'tır. Panel, İHD istan bul Şubesi sekreteri Hüseyin Aygül tartından yönetilmiştir. Panel'in açış konuşmasını, İHD İstanbul Şubesi Başkanı Av. Ercan Kanar yapmıştır. Panel istanbul'da, Tabipler Odası Konferans Salonu'nda düzenlen miştir. 1. Türk yönetimi. 12 Haziran 1991 tarihli ve 3713 sayılı yeni bir yasa çı karmıştır. 'Terörle Mücadele Yasası" denilen bu yasanın 23/e madde si, yukarıda sözü edilen yasağı kaldırmaktadır. Fakat yeni yeni yasak lar getirmektedir. Bu, "hak-hukuk", "adalet" gereği yapılmış bir yasa değildir. Bu yasanın ilgili maddesinin yapılmasında ve yorumlanma sında Kürtlere ve Kürt kültür özelliklerine karşı en ufak bir sevgi bes- 1.1

14 Kürtlerin Ortadoğu'daki nüfusu 30 milyonu aşkındır. Kürdistan'm ülke olarak genişliği 550 bin kilometre karenin lenmemektedir. Kürtlere ve Kürt kültürüne karşı en ufak bir dostluk hissi açıklanmamaktadır. Bu değişikliğin Kürdistan'daki ve Türki ye'deki gelişmelerin, iç ve dış dinamiklerin, iç ve dış dayatmaların ka çınılmaz kıldığı bir değişiklik olduğu anlaşılmaktadır. Bu ilişkilerin çar pıcı bir örneği Efe Özal'ın düğününde yaşanmıştır. Düğünde Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Yıldırım Akbulut, bir önceki Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve beraberlerindekiler aynı ma sada oturmaktadırlar. Geceye katılan sanatçılardan ibrahim Tatlıses, programını icra ederken, bir tane de Kürtçe türkü söylemek için Cum hurbaşkanı Turgut Özal'dan izin almıştır. Cumhurbaşkanı, "Yasağı da kaldırdık, sakınca yok" diyerek izin vermiştir. İbrahim Tatlıses, Kürtçe türküsüne başlar başlamaz bir önceki Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Yıldırım Akbulut düğün salonunu terketmişlerdir. Böyle ce, Kürtçe türkü söylenmesini protesto etmişlerdir. (Bk. Cumhuriyet, 28 Nisan 1991) Bu, birtakım değişikliklerin sevgiyle, Kürtlerin ve Kürt kültürünün yara rı düşünülerek yapılmadığını, iç ve dış kamuoyunun biraz olsun sesini kısmak amacıyla yapıldığını açıkça göstermektedir. Sıvan Pervver'in Mezopotamya Müzik Üretim tarafından hazırlanan "Kırivo" isimli Kürtçe kasetine "Türkçe yapıt" diye izin verilmiştir. İzin, Kültür Bakanlığı tarafından verilmiştir. (Bk. Cumhuriyet, 21 Mayıs 1991) Bu neyi gösterir? Bu bilinçli, hesaplı tavır bir şeyi açıkça gösteriyor. Kürtler ve Kürt dili, Kürtçe hâlâ inkâr ediliyor. Kürtçe kaset yasaklanmıyor, Kürtçe kasete izin veriliyor ama, "bu zaten Türkçe yapıttır" deniyor. Türk mevzuatın da Kürtçe'nin adının geçmemesi, ileride, müsait bir zamanda, Kürt çe'ye ve Kürtlere verildiği söylenen bu hakları tekrar geri alabilmek, yok sayabilmek amacını taşımaktadır. Kürtlerin, Kürtçe'nin adı geç mezse, "... bizim mevzuatımızda zaten böyle bir etnik grubun, böyle, bir dilin adı geçmiyor" denecektir. Burada Türk yöneticileri büyük bir yanılgı içindedir. Şu husus artık be lirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır: Türk sömürge yönetimi ne tür önlem ler alırsa alsın, Kürdistan'daki toplumsal ve siyasal gelişmeleri daha geri bir çizgiye çekemeyecektir. Kürt halkının siyasal kültürü günden güne daha da yoğunlaşacaktır. Kürt halkı çağın gereklerini daha sağ lıklı bir şekilde kavrayacaktır. Kürt ulusunun özgürlükçü ve bağımsız lıkçı bir çizgide tavır ve davranış göstermesine hiçbir güç engel ola mayacaktır. Türk sömürge yönetiminin ne kadar derin bir yanılgı içinde olduğu gittikçe daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. 12

15 üzerindedir. Buna rağmen Kürtlerin ulusal varlığı hâlâ inkâr edilebilmektedir. Kürtçe'nin bağımsız bir dil olup olmadığı hâlâ konuşulabilmektedtr, tartışüabilmektedir. Türk üniver sitelerinde, hâlâ Kürtlerin Türklüğünü ispatlamaya çalışan profesörler vardır. Türk üniversitelerinde "Kürt Türkleri" adı,altmda dersler okutulabilmektedir. Bütün bunlar nasıl olabilmektediı? Burada büyük bir zıthk var. Hem 30 milyonu aşkm bir nüfusa sahip olacaksm, hem de "Kürtler millet mi dir, halk mıdır; Kürtlerin bağımsız dilleri var mıdır; Kürtle rin millet olma özellikleri var mıdır..." gibi birtakım tartışma lar olacak. Hem Ortadoğu'da 30 milyonu aşkm bir nüfusa sahip olacaksm, 550 bin kilometre kare genişliğinde toprağı nız olacak, hem de birtakım siyasal otoriteler, Kürtçe'si ya saklayabilecekler, "Herkesin anadili Türkçe'dir" buyuran, "aksini iddia edenler haindir" buyuran kanunlar yapabile cekler... İşte burada Kürt toplumunun önemli bir zaafı ile karşı karşıya kalıyoruz. Kürt toplumunda bir hastalık var. Bunu irdelemeye çalışmak gerekir. Bu konuda Kürt aydım dediği miz kategorinin ciddi, bir şekilde ele alınması gerekir. Kürt aydmlan hakkında kısaca, şunu söylemek mümkündür. Kürt aydmı, Türk aydmınm kötü bir kopyasıdır. Bu konuyla ilgili olarak birkaç örnek vermenin gerektiği kamsındayım. I. ENTİERNASYONALİST KÜRTLER Kürtler enternasyonalizmi hep kendi kimliklerini gizle mek, kendi kimliklerini vurgulamamak için kullanmışlardır. Enternasyonalizmin kuşkusuz, böyle bir yorumu yoktur; böyle bir yorum sakattır. Uluslararası dayanışma, ancak, ulusların eşit koşullar İçinde, sözü edilen birlikte yer almalanyla gerçekleşebilir. Entemasyonalist anlajaşa sahip Kürt leri İki grupta ele almak mümkündür. A. Komünist Entemasyonal'ci Kürtler 1) 1972 yılı Ekim ayı. Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısın daki askeri tutukevlndeyiz. Bir görüşme sırasında arkadaş larımızdan rahmetli Edip Karahan kendisini ziyarete gelen yalanlarıyla Kürtçe konuşuyordu. O zaman herkes herkesin 13

16 ziyaretine çıkabiuyordu. Ziyaret açık havada, bahçede yapılı yor, ziyaretçilerle tutsakları dikenli tel örgüler aymyordu. Zi yaret alanı genel olarak kalabahk olurdu. Gerek ziyaretçiler tarafı, gerek tutsaklar tarafı her zaman kalabalıktı. Ziyaret çilerin bulunduğu tarafta askerler de olur, konuşmaları iz lerlerdi. Askerler Edip Karaharim Kürtçe konuşmasma şiddetle tepki gösterdiler. Edp Karahan bu tepkilere hiç aldırmadı, Kürtçe konuşmayı sürdürdü. Ziyaretçi yakmlan da gayet ra hat bir şekilde Kürtçe konuşuyorlardı. Bu durumu, askerler tutukevi yöneticilerine, komutanlanna haber verdiler. Edip Karahan Kürtçe konuşmasını sürdürüyordu. Tutukevi yöne ticisi subay bu manzara karşısında büjoik bir tepki gösterdi. "Burası Türk yurdudur; burada Türkçe'den başka bir dü ko nuşulamaz; Türk vatamnda Türkçe'den başka bir dil konur şulması yasaktır..." diye bağırdı. Aslmda, daha başkaları da, örneğin köylüler de ziyaretçlleriyle Kürtçe konuşuyorlardı. Subaylar ise daha çok Edip Karahanlm tavır ve davramşlanyla ilgileniyorlardı. Edip Karahan ve ziyaretçileri ısrarla ve bilinçlice Kürtçe konuşuyorlardı. Subaylar tepkilerini arttır dılar. "Burası Türk vatamdır, Türk ülkesidir; burada Türk çe'den başka bür dil konuşu],amaz, yasaktır..." gibi öfkeli söz lerini yoğunlaştrrdilar. Ziyaretlerde Türkçe'den başka bir dil konuşulamayacağma dair birtakım yönetmelik hükümlerin den söz ettiler. Edip Karahan, bu tehditlere, yasaklara, emir lere hiç aldırmadı. Kürtçe konuşmasım sürdürdü. Tutsak larla tutukevi arasında çıkan ciddi tartışma giderek büyüdü. Subaylar, eğer böyle giderse, görüşmenin kesileceği tehdi dinde bulundular. Gerginlik öğleden sonraki görüşmede or taya çıkmıştı. Bitinceye kadar öylece sürdü. Ertesi gün, tutukevinin çeşitli yerlerine, ziyaretlerde Türkçe'den başka bir dil konuşulamayacağma dair emirleri ihtiva eden bildiriler yapıştırıldı. Bu emirler tehdit unsurunu da İçeriyordu. Örneğin, havalandırmada büjmkçe bir direk var, oraya yapıştırılmıştı. Koğuşların giriş kapılarına, ye mekhanenin ve tuvaletin kapılanna, İç kapüara vs. bu emir ler yapıştuılrmştı. Kürt arkadaşlar bu emirleri okuyorlar ve "hah hah haaa..." yaparak gülüşüyorlardı. Bendeki izlenim ise şu: Emrin, yasağm içeriğiyle, bunları yazan tutukevi yö- 14

17 netlclleriyle alay ediyorlardı, fakat, bu emre, bu yasağa her hangi bir tepld göstermlyorlardı. Böyle bir emre ve yasağa tepki nasıl olabilirdi? Herhalde Edip Karaharim görüşme sırasmda gösterdiği tavır ve davramş gibi olurdu. Fakat, bu nun sadece belirli bir yerde ve o an İçin gösterilen bir tavır ve davranış olmaması gerekirdi. Halbuki, devrimci olan, entemasyonalist olduklarım vurgulayan, Markslst-Lenlnlst olduklarım söyleyen Kürtlerde böyle bir bilinç yoktu. Kürtlerin okur-yazarlan günlük İş lerde genel olarak Türkçe konuşurlar. Devrimci olanlarda bu tavırlar ve davramşlar belki daha rahat bir şekilde İzlene bilir. Kürtçe'yi gayet rahat ve doğru konuşan iki Kürt düşü nelim. Eğer bu Ikl Kürt Türkçe de biliyorlarsa, konuşmeılanm hep Türkçe yapıyorlar. Bu durum 1960'h ve 1970'll yıllarda böyleydi, şimdi de böyledir. Okur-yazar Kürtler, dev rimci Kürtler kendi dillerine, anadillerine, yani Kürtçe'ye dost değildirler. Neden acaba? Kürt toplumunun bir zaafı var. Bu zaafla ilgili olarak aydınlar kategorisinin İrdelenmesi gerektiği kamsmdayım. Kürtler, tutukevi yönetiminin emir, yasak ve tehdit İçeren bildirilerini okuyorlar, "hah hah haaa..." yaparak gülüşüyorlar, fakat ciddi biı: tepki göstermiyor lar. Tepki göstermek ısrarla Kürtçe konuşmakla olur. Örne ğin, "... sen bizim görüşlerde Kürtçe konuşmamızı yasaklıyorsun, biz konuşuyoruz, bunun için de izin isten mez; ayrıca senin mahkemelerinde de konuşuruz" demek bir tepkidir. Ancak Kürtlerde böyle bir tepki, böyle bir bilinç yoktur. Üstelik bunlarin önemli bir kısmı Kürtçe de bilmesi ne rağmen Türkçe konuşuyor. Eğer ziyaretçi Türkçe biliyor sa, konuşmasım Türkçe yapıyor. O günlerde, Kürtler, kendi aralarında Kürtçe konuştuk ları zaman Türk devrimcileri tarafından "milliyetçi" olmakla suçlamrlardı. Bu suçlama ve eleştiriler, Türkçe bilmeyen köylülere değil, daha çok devrimci ve demokrat öğrencilere yöneltilirdi. Yani Türkçe de bilen, fakat kendi aralannda Kürtçe konuşan öğrenciler İçin veya çeşitli mesleklerden Kürtler için yapılırdı. Kürt öğrenciler de "milliyetçi" olarak suçlanmaktan çok rahatsız olurlardı. Böyle bir suçlamayla ya da eleştiriyle karşılaşmamak için de Kürtçe konuşmak tan. Kürt toplumu olma özelliklerini savunmaktan çok bû- 15

18 yük tavizler verirlerdi. "Ben entemasyonalisttm" sözü, işte bu tür suçlamaların ve eleştirilerin önüne geçmek için sık sık kuuamhrdı. Temel sorun da burada ortaya çıkıyor. Kendi anadilinden vebadan kaçar gibi kaçmak, sömürgecinin dili ni kullanmak, insanları, devrimcileri entemasyonalist yapar mı? Şöyle bir örnek düşünelim: Türk devrimcileri, Türki ye'de veya Almanya'da Türkçe konuşuyor. Alman devrimcile ri de bu Türkleri "milliyetçi" olmakla suçluyorlar. Bu suçla malar, İdu eleştiriler karşısında. Türk devrimcilerinin tavn nasıl olur? Burada, iki ilişki arasmda elbette çok büjrük bir fark vardır. Almanlarm Türkiye'de veya Türklerin Alman ya'da bulunmasıyla, Türklerin Kürdistan'da bulunması ara smda çok büyük farklıhklar vardır. Türkler Kürdistan'da ırkçı ve sömürgeci bir güçtür. Türkiye Kürdistan için emper yalist emellere sahiptir. Bir de Türkiye'nin yabancı bir güç tarafmdan işgal edil diğini düşünelim. O yabancı gücün Türkçe'yi yasakladığım ve Türklere kendi dilini ve kültürünü dayattığmı düşünelim. Bu durum karşısmda Türk devrimcilerinin tavır ve davranışı nasıl olacaktıı? Nasıl olmalıdır? Bu süreç içinde Türk dev rimcileri entemasyonalist olabilmek için işgalcinin dilini mi konuşacaklardır? İşgalcinin diliyle mi yazıp çizeceklerdir? Ajmı dönemde zaman zaman koğuşlara, idarenin saçsakal, bıyık keseceği yolunda haberler de gelirdi. Bu tür ha berler üzerine idareye karşı çok yoğun tepkiler oluşurdu. "Saçımızı kestirmeyiz; bıyık bizim namusumuzdur; bıyığımı zı kestirmeyiz!" Bu feodal bir tepki. Aynı zamanda bilinçsiz bir Kürt tepkisi. Kafa kesilecek fakat bıyık kesilmeyecek... Kafasız bıyık ne işe yarar acaba? Bu tepki koğuşta hemen örgütleniyor. "Barikat kurarız; yöneticileri, askerleri içeri sokmayız." Herkes barikatm nasıl kurulacağı konusunda önerilerini de sunuyor. "Dolapları şöyle yerleştiririz; masalan, sıralan şuralara koyarız... Fa lanca şurada dursun; falanca şu kesime güç versin... Ye mekhanedeki büyük masayı da şuraya yerleştirelim.." vs. Saç-sakal, bıyık yasağma karşı yoğun ve yaygın bir tepki var. Fakat, Kürtler anadilleri Kürtçe'nin yasaklanmasına karşı böyle bir tepki oluşturmuyor. Bu tür yasaklar Kürtler de bir tepkinin oluşmasına neden olmuyor. Şunu ifade et- 16

19 meye çalışıyorum. Kürtlerde eksik olan devrimci bütnç değil dir, Markslst-Lenlnlst bilinç değildir. Kürtlerde eksik olan milli duygudur. 1960'lı ve 1970'li yıllarda da böyleydi; şimdi de böyle. Milli duygu nedir? Milli duygu, kısaca, İnsamn, ülkesini, ulusunu, diunl sevmesine ve ulusal değerlere bağhlığma luşkln duygular bütünüdür. Bunu somut bir örnekle açıklamakta yarar var dır. Marie Curie'den söz etmek istiyorum. Kocası Pierre Curie ile birlikte ve yıllarında iki kere Nobel flzlk ödü lünü kazanmış. Radyoaktiviteyi ve radjrumu keşfeden bir bi lim adamı. Marie Curie bir Polonyalı, Leh... Hayatı daha son ra kızı Eva Curie tarafmdan kaleme alınmış. Bu anlatımlara göre Marie Curie'nin çocukluğu 1870'll yıllarda geçi3ror. Polon3ra da Kürdistan gibi talihsiz bir ülke. Tarihte, çeşitli za manlarda. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Rus İıhparatorluğu ve Alman İmparatorluğu arasmda bölünmüş ve paylaşılmış. Marie Curie'nin de çocukluğu, ilkokul hayatı iş galler altında geçiyor. Kitapta. Marie Curie'nin çocukluğuna ilişkin şöyle anlatımlar var: Okullarda Lehçe eğitim yasak. İşgalcilerin dlllertyle eğitim yapılıyor. Çocuklara işgalcinin dilini öğretmek İçin çok büyük çabalar harcaruyor. Dersler işgalcinin diliyle gerçekleştiriliyor. Dersler biter bitmez, düşmamn öğrttmenl sınıftan ayrılır a3rnlmaz çocuklar sakladık ları yerlerden kitaplarını çıkarıyorlar. Onlan okumaya çalışı yorlar. Kendi aralannda Leh diliyle. anadlueriyle konuşuyorlar. İşgalci askerlerin, polislerin kendi köylerinde, kasabalarında gerçekleştirdikleri işleri, işkenceleri vs. anla tıyorlar. Çocuklar kendi bildiklerini arkadaşlarma anlatıyor lar. Lehistan'a bağlılıklarını, Lehlstan'm güzeuiklertnl anlatı yorlar. Kendi anadlueriyle konuşmanm, kendilerini rahatlattığını söylüyorlar. Düşmamn eğitim sistemini, öğret menini vs. eleştiriyorlar. İşgalcinin öğretmeni suufa gümeden hemen önce bu kltaplannı jdne glzuyorlar, İşgalcinin di line dönüyorlar. Bunlar 6-12 yaş arasındaki çocuklar. Bu tavırlan, bu davranıştan nasü öğrenmişler? Elbette aile çev relerinden, daha geniş toplumsal çevreden. Bu çocüklann düşüncesine, tavır ve davramşına egemen olan, onlara heye can veren milli duygudur. Bu anlamda müli duygunun Kürt- 17

20 lerde oluşamadığım veya çok cılız olduğunu anlatmaya çahşıyorum. Kürt toplumunda rrkçı ve sömürgeci dayatmalara yatkınlık var. İrkçı ve sömürgeci dayatmalara karşı bir tepki oluşmuyor. Bu tavım ve davramşm bazı tarihsel ve toplum sal nedenleri olduğu açıktır. Bu noktada, Kürtlerin okumuşyazmış kesimleriyle ilgili, "aydm" dediğimiz kategoriye girebi lecek olanlarıyla ilgili bazı şeyler söylemeye çalışıyorum. Bu kesimde önemli bir zaaf var. Bunu ifade etmeye çalışıyomm. Burada ifade edilen milli duygu anlayışınm, ırkçı bir içe rik taşımadığı hemen anlaşılmaktadır. İrkçı İçerik taşıması şöyle dursun, ırkçı baskılara karşı kendini savunmaktadır. Eşitlikçi olduğu açıktır. Baskı ve zulme karşı olduğu için, ulusal değerleri, gaspedümiş haklan savunduğu için, başka uluslann ulusal değerlerine saygılı olduğu için insancıldır, çağdaştır. Bu tür bir milli duygu anlayışımn hiçbir ulus için tehlike teşkil etmediği besbellidir. Kürtlerde müll duygu, an cak, başka uluslara, örneğin komşu uluslara karşı saldır ganlık taşıdığı zaman tehlikeli olabilir, ömeğln, Türkleri, Araplan ve Farslan, devlet zoruyla ve devlet terörü aracıhğıyla asimile etmeye çahşmak, bunun için çaba harcamak tehlikeli olabilir. Ortadoğu'da. Türkler için. Araplar ya da Farslar için, ne günümüzde, ne kısa vadede, ne de orta ve uzun vadede böyle bir tehlike söz konusu değildir. Kendileri çok büjkik ırkçı ve sömürgeci baskılar karşısında bulunan Kürtlerin, Kürt kültürünün, bu baskılardan kurtulmak ve herkesle eşit olmak için gösterdikleri çabanm "ırkçılık", "şo venizm" olarak değerlendirilmesi çok büyük bir yanılgıdır. Bu, Kürtleri küçük düşürmeyi, aşağılamayı amaçlamakta dır. Çünkü, Türk devrimcileri milliyetçilik kavramma kötü. olumsuz bir anlam yüklemektedirler. Aslmda, milliyetçilik, ulusçuluk kavramlarma kötü, olumsuz bir anlam yüklen mesi de isabetli değildir. Milliyetçilik, ulusçuluk, ancak öteki uluslara saldırgan emeller beslediği zaman, ömeğln onlan asünlle etmeye giriştiği zaman olumsuzdur. Yoksa, ulusun, ulusal değerlerini savunan, onu bu yönde bilgilendiren ve eğiten bir mllllye.tçilik. ulusçuluk anlayışı olumsuz ya da tehlikeli değildir. Öte yandan "ezen ulus rnllllyetçlliğf ile "ezilen ulus milliyetçiliği" arasında herhangi bir aynm yapıl maması da yanlış bir tutumdur. Saldırgan, asünllasyoncu Türk milliyetçiliği ile. her türlü ırkçı ve sömürgeci saldırılara 18

21 karşı kendisini korumaya. Kürtleri komşulan uluslarla eşit kılmaya çahşan Kürt milliyetçiliğini aym kefeye koymak art niyetli bir tavırdır. Bu tavır, Markslst-Lenlnlst kavramlarla, devrimci ideoloji İle ne kadar süslenirse süslensin, çirkinlik ten kurtulamaz. 2) Bu konuyla ilgili olarak bir örnek daha vermek istiyo rum. Yalnız bundan önce, bu olayla bağlantılı olduğu İçin bazı olgular ve süreçler üzerinde durmak gerekiyor. 2 Mart 1973 Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı Tutukevl'ndeyiz. Dicle Nehri kıyısmdaki gözaltı ve tutukevi koğuşlan ve hüc releri... O şıralarda. Sıkıyönetim Tutukevi'ne, Siverek'ten, Muş'tan, Tunceli'den, Kürdistan'm çeşitli bölgelerinden çok sa3ada genç insan getiriliyordu. Bunlar, poliste. müli emni yette uzun süre sorgulanıyorlardı. Bu sırada İşkence görü yorlardı. Fakat sıkıyönetim yöneticileri, 1973 yılınm başın dan İtibaren başka bir dayatmayı daha gündeme getirmeye başladı. Gözaltı süresi biten ve sıkıyönetim tutukevine, ko ğuşlara getirilen bazı genç insanlan gene emniyete, sorguya götürme çabası vardı. Ocak ve Şubat aylarmda bu şeküde, MİT'e götürülen, yeniden işkenceye alman ve sorguya çeki len gençlerin sayısı arttı jolınm Şubat aymm sonlannda, koğuşa Sive rek'ten çok sayıda devrimci genç geldi. Bunlar uzun süre emniyette tutulmuşlar ve çok ağır işkence görmüşlerdi. Ko ğuşlarda başlanndan geçenleri uzun uzun anlattılar. 2 Mart 1973 günü bunlardan bir kısmı yine emniyete, sorguya gö türülmek istendi. Arkadaşlar, gençlerin sorgu için verilme yeceğini, çünkü emniyette işkence yapıldığım söylediler. Tu tukevi yöneticileri, başta yarbay olan müdür, "işkence yapılmayacak, kıuanna bile dokunulmayacak" diye söz ver di. Buna rağmen koğuş temsilcileri tarafından bu sözlere güven duyulamayacağı, arkadaşlann verilmeyeceği vurgu landı. 2 Mart 1973 günü, tutsaklarla tutukevi yöneticileri arasmda geçen tartışma gece yansına kadar sürdü. Daha sonra bazı arkadaşlar yataklarma çekildiler. Tutukevinde gergin bir hava vardı. Kimse yakm geleceğin ne getireceğini kestlremiyordu. Tutuklulann sinirleri iyice gerginleşmişti. Herkes birbirine sükunet tavsiye ediyordu. Bu arada, asker ler koğuşlara girip istedikleri insanlan almasmlar diye, giriş 19

22 kapısımn arkasma barikat kuruldu. Dolaplar, masalar, ran zalar vs. kapmm arkasma yerleştirildi. Bazı arkadaşlar bari katm üstünde nöbet tutmaya başladılar. Bu psikolojik ortam içinde, vakit henüz alaca karanlık ken, bazı arkadaşlar henüz kuş uykusuna geçmişken, hava landırmadan ayak sesleri, koşuşmalar, fısıltılar gelmeye başladı. Daha sonra megafondan gümbür gümbür bir ses yeri göğü inletti: "5 dakikaya kadar koğuşu terketmedlğlnlz taktirde koğuşlara ateş açılacak." Ve emir birkaç kere tek rarlandı. Herkes yataktan kalktı. Zaten giyinik olmayan yok tu. Yataklara giyinik bir vaziyette ve tetikte uzanmışlardı. Herkes endişe içinde, ne var ne oluyor diye birbirine soru yordu. Koğuş temsilcisi arkadaşlar tutukevi müdürüyle Ülşkl kurmaya çalıştılar. Fakat, havalandırmadan, sövgü. ha karet, aşağüama ve tehditten başka bir şey duyulmuyordu. "Hepinizi geberteceğiz", "Ananızı s..." diye gürlüyorlardı. Üs telik bunlar o zamana kadar koğuşlara gelen askerlerin ses leri ve tavırlan değildi. Koğuşlarda panik belirmişti. Böyle bir ortamda, koğuş pencerelerinden, koğuşlann içlerine doğ ru ateş edilmeye başlandı. Hakiki mermilerle ateş ediyorlar dı. Herkes ranzalann altma. kıyılara, köşelere gizlenmeye başladı. Koğuştaki panik biraz daha arttı. Kurşunlarm he men arkasından, koğuşlara sis bombalan, göz yaşartıcı ve ses bombalan atıldı. Kimse kimseyi göremez oldu. Bu bombalarm boğucu etkilerini önlemek için herkes pencerelere doğru üşüşmeye başladı. Fakat pencerelerde süahh insanlar ateş vaziyetinde bekliyorlardı. Hakaret ve tehdit yağdınyorlardı. "Hepinizi geberteceğiz..." "Ananızı s..." Boğucu etkiler gittikçe daha da artmaya başladı. Herkes ana gülş kapışım açıp havalandırmaya çıkmak istiyordu. Fakat giriş kapısımn önüne barikat kurulmuştu. Havalandırmaya çıkmak imkan sızdı. Etraf karanlıktı. Elektrikler kesikti. Boğucu ve göz ya şartıcı bombalann etkilerini gittikçe arttırması üzerine bari kat kısa zamanda bozuldu. Herkes can havliyle kendlslıil havalandırmaya atıyordu. Havalandırmada ise. sopa ve iş kence vardı. Güvenlik görevlileri, havalandırma kapısından itibaren iki sıra oluşturmuştu. Keneırlan, coplu ve silahlı askerler taraıfmdan oluşturulmuş uzunca bir koridor. İşte. havalandır- 20

23 maya çıkabilenler, bu güvenlik görevlilerinin hakaret ve sövgüleriyle birlikte coplan, dipçikleri, tekme, tokat ve yummklanyla da karşılaşıyorlardı. Bir kez havalandırmaya çıktık tan sonra, bu koridora girmekten başka çare yoktu. Koğuşlar böylece boşaltıldı. Koğuştaki bütün eşyalara el kondu. Bir yığm yasaklamalar, kısıtlamalar getirildi. Böyle bir dayak ve işkenceden sonra, olaylarm elebaşısı olduklan gerekçesiyle, 40 kişiyi ayırdılar ve hücrelere koydular. Bu hücreler, koğuşlardan biraz uzaktaydı ve aralannda hiçbir bağlantı yoktu. 40 kişi arasmda ben de vardım. Hücrelerde elektrik yok. Özel olarak karanlıkta bırakılmış. İkişer ikişer yerleştirildik. Doğal olarak hiçbir şey yok. Ne kitap, ne gaze te... hiçbir şey. Günde bir kere asker nöbetçilerin gözetimin de tuvalete gitmeye izin veriliyor. Yanımızda saat var. Fakat, zamam ölçmek oldukça güç. Arkadaşlar zaman zaman tür kü söylüyorlar. Nöbetçi askerler türkü söylemeye, özellikle Kürtçe türküler söylemeye şiddetle karşı çıkıyorlar. Buna rağmen arkadaşlar türkü söylüyorlar. Anlatmaya çahşacağmı esas konu da bununla ilgili. Birgün bir arkadaşımız Kürtçe türkü söylemeye başladı. "Berlvan" isimli türküyü söylüyordu. Sesi çok güzeldi. Tür kü söylemeye başladığı zaman herkes kendisini İlgiyle, dik katle dinlerdi. Arkadaşımız, istek veya rica üzerine değil, kendi istediği zaman türkü söylerdi. Zamana, mekâna ve günün koşullanna göre de ne söyleyeceğini iyi saptardı. "Berivan" isimli türküyü söylemeye başladığmda. hücrelerdeki bütün arkadaşlar sessizce onu dinlemeye koyuldular. Fakat, türkü henüz bitmeden, ortasma büe gelmeden, başka hüc relerden bir arkadaş, "Manda 3mva yapmış söğüt dahna"ya benzer bir türkü okumaya başladı. Bunun üzerine, hücre lerden, bu tavır ve davramşa itirazlar yükseldi. Çünkü çok rahatsız edici bir durumdu. Bu itirazlarm, "bu güzel türkü yü dinlerken sen nereden çıktm?" gibi bir anlamı vardı. O arkadaş da kendisine yapılan bu protestolara şu karşıhğı verdi: "Ben entemasyonallstlm, arkadaşlar!.." Kürtçe türkü dinlemeye tahammül edemiyor; Türkçe türkü söylüyor ve "Ben entemasyonallstlm" diyor. Akıl almaz bir anlajaş. Ben, entemasyonalist anlayışm milli duygulan ufaladığım, parçaladığmı, yokettlğinl Kürtlerde gördüm. Başka ülkelerde, baş ka uluslarda, bu durumu net bir şekilde izlemek mümkün 21

olmaz deme, bensiz olmaz de...

olmaz deme, bensiz olmaz de... AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR www.kibristd.org.tr KASIM - ARALIK 2013 / OCAK - ŞUBAT 2014 ISBN :1300-2546 CİLT: 26 NO :6 / CİLT: 27 NO: 1 İKİ AYDA BİR YAYINLANIR Figen Rutkay 1934

Detaylı

Erivan-Ankara hattında protokol krizi PANORAMA. Ahmet Türk e Yumruklu Saldırı: Asıl suçlu kim? Tecavüzcü sürüsü. nden kimi görüntüler

Erivan-Ankara hattında protokol krizi PANORAMA. Ahmet Türk e Yumruklu Saldırı: Asıl suçlu kim? Tecavüzcü sürüsü. nden kimi görüntüler Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! AYLIK SİYASİ GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz yok!

Detaylı

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU 12 13.11.2009 KONUŞMACILAR Doç. Dr. Ulvi Keser, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bahar Hurmi, Atılım Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Türkiye de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri Sorunlar Ve Çözüm Arayışları İkinci Baskı Hazırlayanlar İrfan Aktan, Serap Öztürk,

Detaylı

Dr Ismail Besikçi ye SAYGI

Dr Ismail Besikçi ye SAYGI Dr Ali KILIÇ Paris 01-12-2008 Dr Ismail Besikçi ye SAYGI Photo-Agîrî Dergisi Av. Medenî Ayhan a ithaftır. Insanlik tarihi boyunca kurulu düzene başkaldıran bilim adamları, siyasal sistemler tarafindan

Detaylı

A dan Z ye RECEPLAROUSE

A dan Z ye RECEPLAROUSE A dan Z ye RECEPLAROUSE Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Tanıtım ve Medya İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı A dan Z ye RECEPLAROUSSE Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Tanıtım ve Medya

Detaylı

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın Genç Birikim den... Kıymetli okurlarımız, Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü büyük bir emeğin ardından hazırlanarak elinize geçen dergimiz vesilesiyle sizlere

Detaylı

jiyan nabe ON suz 10 yıl Dil olmadan yaşam olmaz Saldırı örgütü Nato ya Hayır! Dosyalar yeniden açılsın talebi yükseliyor

jiyan nabe ON suz 10 yıl Dil olmadan yaşam olmaz Saldırı örgütü Nato ya Hayır! Dosyalar yeniden açılsın talebi yükseliyor Avrupa Barış Meclisi nin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü gazetesi Aralık 2010 Bê ziman jiyan nabe Dil olmadan yaşam olmaz Ana dilde eğitim ve öğretim bir insanlık hakkıdır. Yaşam hakkından ayrı düşünülemez.

Detaylı

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 -

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Rizgarî nin Sosyalist Hareket ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Yeri Üzerine Bir Deneme -I- Recep Maraşlı Ülkemizin, toplumumuzun oldukça dinamik bir siyasal

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Öcalan Özgür Olmalıdır! KCK, Halkımız, Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür diyerek her yerde serhildanlar geliştirmelidir çağrısı yaptı. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN (Sy:14 te) 16

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Devrimi. zaferini hazırlayalım! göreceğiz, Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş. 1 Mayıs ta alanlara! 10-11

Devrimi. zaferini hazırlayalım! göreceğiz, Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş. 1 Mayıs ta alanlara! 10-11 Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş İşçi sınıfı mücadelelerinden... Hey Tekstil, İzmir direnişleri, Birleşik Metal - Bosch, Kamu emekçilerinin Ankara eylemi Nisan 2012 / Sayı: 30 Devrimci

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi

Detaylı

HAYIR! Ortadoğu da mezhep savaşlarına. Kürt hareketi kıskaçta. Suriye den elinizi çekin! Mezhep savaşını siz yapıyorsunuz!

HAYIR! Ortadoğu da mezhep savaşlarına. Kürt hareketi kıskaçta. Suriye den elinizi çekin! Mezhep savaşını siz yapıyorsunuz! Kürt hareketi kıskaçta Lev Trotskiy Yaz Kampı 29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında Dikili de! Temmuz 2012 / Sayı: 33 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı:

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Genç Birikim den... Bizleri tekrar kavuşturan Allah a (c.c.) hamdolsun. Aradan bir ay geçti. Ama aradan geçen bir ay içerisinde yaşanan gelişmelere baktığımızda Müslümanlar açısından kan, gözyaşı ve zulümden

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY İÇİNDEKİLER 3 Münih Güvenlik Konferansı 49 yaşına girdi Batı Cephesinde Yeni bir Şey Yok Dünya, birçok bölgesinde, özellikle de Batı nın kapısı sayılan Ortadoğu da cayır cayır yanarken, geleneksel bir

Detaylı

MİLLİYETÇİLİK IRKÇILIK

MİLLİYETÇİLİK IRKÇILIK AHMET YILDIRIM ARİFE KÖSE ARUS YUMUL ASUMAN TÜRKÜN ATİLLA DİRİM BAHA COŞKUN Barış Uzun Behçet Çelik BESİM F. DELLALOĞLU BÜLENT SOMAY CENGİZ ALĞAN DOĞAN TARKAN ELİF ÇELEBİ FERHAT EMEN İLKER KARAYILAN İRVİN

Detaylı

Merhaba, Geçen sayıdan sonra önemli gelişmeler yaşadık. Yeni bir sayı ile birlikteyiz... İsmail TUTOĞLU

Merhaba, Geçen sayıdan sonra önemli gelişmeler yaşadık. Yeni bir sayı ile birlikteyiz... İsmail TUTOĞLU İsmail TUTOĞLU Merhaba, Yeni bir sayı ile birlikteyiz... Geçen sayıdan sonra önemli gelişmeler yaşadık. Ülkemiz, emeğimiz, geleceğimiz için yaptığımız mücadele yeni bir boyut kazandı. 29 Ekim Cumhuriyet

Detaylı

ÖNSÖZ * 2005 eserinin Önsöz üdür. * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara,

ÖNSÖZ * 2005 eserinin Önsöz üdür. * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara, ÖNSÖZ * Sevr den Kopenhag a Parçalanmak Đstenen Türkiye isimli bu çalışma, 2000 yılında iki araştırmamız ve Atatürk ün konuyla ilgili bazı sözlerinden oluşan ve aynı isimle Ocak Yayınları nda basılarak

Detaylı

KİTABIN İLGİLİ BÖLÜMÜNE NURETTİN VEREN OLAYINI DA EKLERSEK FENA OLMAZ UNUTMA!!!!

KİTABIN İLGİLİ BÖLÜMÜNE NURETTİN VEREN OLAYINI DA EKLERSEK FENA OLMAZ UNUTMA!!!! NOTLAR: BURADAN İTİBAREN EMİN ARSLAN OLAYI ARDINDAN MUSTAFA GÜLCÜ VE CELAL UZUNKAYA İLE FARUK ÜNSEL ANLATILACAK. ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ ORHAN ÖZDEMİR VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ EMNİYET AMİRİ ÖMER ZEREN İN OLAYININ

Detaylı

HAP SHANELER GERÇE KURULTAYI. YAfiANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER. Tutuklu Aileleri Bülteni. Asl Erdo an (Yazar) Ahmet Mercan (Mazlum-Der)

HAP SHANELER GERÇE KURULTAYI. YAfiANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER. Tutuklu Aileleri Bülteni. Asl Erdo an (Yazar) Ahmet Mercan (Mazlum-Der) TAYAD l Aileler Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Av. Necati Özdemir Asl Erdo an (Yazar) Bilgesu Erenus (Sanatç ) Naime Kara (TAYAD) Orhan yiler (Yazar) Prof. Dr. Semih Gemalmaz Tekin Tangün (TAYAD) Ahmet Mercan

Detaylı

DIŞARIDAKİLER * * * * *

DIŞARIDAKİLER * * * * * İçindekiler GİRİŞ...2 TELEFON SESİ İLE UYANMAK...4 GÖK GÜRÜLTÜSÜYLE UYANMAK... 7 10 YIL ÖNCE... 8 RASTLANTI...11 İŞÇİLER - GÜÇLÜLER...16 DERNEKÇİLİK... 19 MÜLTECİLER...22 YURTDIŞINDAKİLER... 25 GÖZLER

Detaylı

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK :

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK : MEMUR-SEN İN YENİ KAZANIMI GELİYOR: İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR 657 değişiyor. Memur artık topun ağzında olacak. Devlet memurluğu güvencesi kalkıyor. İktidara ilk geldiği günden beri personel rejimini değiştirmekten

Detaylı