KBB ÇOCUKLARDA HASTALIKLARI. Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KBB ÇOCUKLARDA HASTALIKLARI. Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları"

Transkript

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN EKİM - KASIM 2012 ÇOCUKLARDA KBB HASTALIKLARI Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları Çocuklarda Tıkayıcı Uyku Apnesi Koklear İmplant Çocuklardaki İşitme Kayıpları ve İşitme Cihazı Uygulamaları Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Op. Dr. Mahmut ARVENT ile Söyleşi Tıpta Bilgisayar ve İnternet

2

3 Resim Dosyas - K z m ve ben Geçmifli Silmeyi Onayla Geçmiflini ve tüm an lar n silmek istedi inizden emin misiniz? 1 1 FORMÜLÜ: Her film tablet, 5 mg ve 10 mg donepezil hidroklorür ve boyar madde olarak sar demiroksit ve titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER : Donepezil hidroklorür, beyindeki bafll ca kolinesteraz olan asetilkolinesteraz n spesifik ve reversibl bir inhibitörüdür. END KASYONLARI: Doenza, hafiften orta dereceye Alzheimer tipi demans olan hastalar n semptomatik tedavisinde endikedir. KONTREND KASYONLARI: Doenza, donepezil hidroklorür, piperidin türevleri veya formülasyonda kullan lan yard mc maddelerin herhangi birine karfl afl r duyarl l bulunan hastalarda kontrendikedir. Doenza n n hamilelikte kullan lmas kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER: Donepezil bir kolinesteraz inhibitörü olarak anestezi s ras nda süksinilkolin tipi kas gevflemesini fazlalaflt rabilir. Kolinesteraz inhibitörlerinin farmakolojik özellikleri nedeniyle, kalp at fl h z üzerinde bradikardi gibi vagotonik etkileri bulunabilir. Ülser hikayesi olan veya ayn zamanl nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç (NSA ) kullanan hastalar gibi, ülser geliflme riski artm fl hastalar semptomlara karfl izlenmelidir. Donepezil farmakolojik özellikleri sonucu diyare, bulant ve kusmaya sebep olabilir. Donepezil hidroklorür ile yap lan klinik çal flmalarda gözlenmemifl olmakla birlikte kolinomimetikler mesane ç k fl nda obstrüksiyona neden olabilmektedirler. Kolinomimetiklerin jeneralize konvülsiyona neden olma potansiyeline sahip olduklar düflünülür. Ancak konvülsiyon Alzheimer hastal n n bir belirtisi de olabilir. Kolinesteraz inhibitörleri kolinomimetik etkileri nedeniyle ast m veya obstruktif akci er hastal hikayesi olan hastalara dikkatle uygulanmal d r. Donepezil hidroklorür, di er asetilkolinesteraz inhibitörleri ve kolinerjik sistemin agonistleri veya antagonistleriyle birlikte verilmemelidir. GEBEL K KATEGOR S : C. Donepezilin hamilelerde kullan m na dair yeterli klinik bilgi bulunmad ndan hamilelik döneminde kullan lmamal d r. Donepezil hidroklorür ün insan sütüne kar fl p kar flmad bilinmemektedir ve emziren kad nlar üzerinde yap lm fl bir çal flma yoktur. Bu nedenle Donepezil emziren anneler taraf ndan kullan lmamal d r. YAN ETK LER/ADVERS ETK LER: Donepezil kullan m na ba l olarak görülen en yayg n advers etkiler; bulant, diyare, uykusuzluk, kusma, kas kramplar, yorgunluk ve anoreksidir. BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA BAfiVURUNUZ. LAÇ ETK LEfi MLER : Yap lan in-vitro çal flmalara göre CYP 3A4 ve daha düflük düzeyde CYP 2D6, donepezilin metabolize edilmesinde rol oynarlar. Yap lan in-vitro etkileflim çal flmalar na göre s ras yla CYP 3A4 ve 2D6 inhibitörleri olan, ketokonazol ve kinidin, donepezil metabolizasyonunu inhibe ederler. Bu nedenle, bunlar ve itrakonazol ve eritromisin gibi di er CYP3A4 inhibitörleri ve fluoksetin gibi CYP2D6 inhibitörleri donepezil metabolizasyonunu inhibe edebilirler. Ayr ca, donepezilin süksinilkolin, di er sinir ve adele bloke edici ajanlar veya kolinerjik agonistler ya da kardiyak ileti sistemi üzerinde etkisi olan beta-bloker ajanlar gibi ilaçlarla birlikte al nmas sonucu, sinerjik aktivite oluflmas potansiyeli vard r. KULLANIM fiekl VE DOZ: Doktor taraf ndan baflka flekilde önerilmedi i takdirde; Doenza geceleri yatmadan hemen önce oral yolla al n r. Yap lan kontrollü klinik çal flmalarda etkili oldu u ispatlanan donepezil dozlar günde bir defa al nan 5 mg ve 10 mg d r. 5 mg/gün dozu, tedaviye verilecek erken klinik cevaplar n elde edilmesi ve kararl konsantrasyonlar n sa lanmas amac yla 4-6 hafta süreyle uygulanmal d r. Günlük 5 mg dozunun 4-6 hafta süreyle uygulanmas n takiben doz günde bir defa 10 mg a ç kar labilir. Önerilen maksimum günlük doz 10 mg d r. 10 mg/gün ün üzerindeki dozlar klinik çal flmalarda araflt r lmam flt r. SAKLAMA KOfiULLARI: 25 C nin alt ndaki oda s cakl nda saklanmal d r. T CAR TAKD M fiekl, AMBALAJ MUHTEVASI ve SATIfi F YATI: Doenza 5 mg 14 film tabletlik blister ambalajlarda TL (KASIM 2011), Doenza 10 mg 28 film tabletlik 1blister ambalajlarda TL (fiubat 2012), Doenza 10 mg 90 film tabletlik blister ambalajlarda TL (MART 2012) Ruhsat Numune Tarihi - No: Doenza Sağlık 5 mg ruhsat tarihi Dergisi ve ruhsat EKİM no: 205/74, - Doenza KASIM 10 mg ruhsat 2012 tarihi ve ruhsat no: 208/58, Ruhsat Sahibi: SANOVEL LAÇ SAN. ve T C. A.fi. Büyükdere Cad Maslak- STANBUL Üretim Yeri: SANOVEL LAÇ SAN. VE T C. A.fi. Çanta Silivri/ ST. Prospektüs Onay Tarihi: Doenza 5 mg Doenza 10 mg YASAL KATEGOR : Reçete ile sat l r. Daha genifl bilgi için lütfen firmam za baflvurunuz. SANOVEL LAÇ SAN. ve T C. A.fi. Büyükdere Cad. Dereboyu Sok. Za ra fl Merkezi, C Blok Maslak- STANBUL Tel: (0212) (10 hat) Fax: (0212) Referans: 1. Doenza prospektüs bilgisi. SANOVEL LAÇ SAN. ve T C. A.fi. Büyükdere Cad. Dereboyu Sok. Za ra fl Merkezi, C Blok PK: Maslak- STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) SANO-DNZ/ LN 12-01

4 KÜNYE Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adına Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır Numune Sağlık Dergisi Sayı: 10 ISSN Ekim - Kasım 2012 Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah ZENGİN (Hastane Yöneticisi) Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Serdar GÜLER Yayın Kurulu Prof. Dr. Hürrem BODUR Prof. Dr. Erol GÖKA Doç. Dr. Fatih DEDE Doç. Dr. Ferda ARTÜZ Doç. Dr. Özlem EVREN KEMER Doç. Dr. Müge ÖZCAN Doç. Dr. Adem ÖZKARA Doç. Dr. İrfan PEKSOY Doç. Dr. Çınar YASTI Op. Dr. Yıldız ÖZDEMİR İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aysun Yayıncılık Matbaacılık Reklam İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Aysun PALALI KÖKTAŞ Genel Yayın Koordinatörü Cumali KÖKTAŞ Hukuk Danışmanı Av. Behiye ALKOÇ Bilimsel Danışma Kurulu 1.ABAYLI Ekrem 2.AK Fikri 3.ALLI Nuran 4.ALTIPARMAK Emin 5.ATAN Ali 6.AVŞAR Fatih 7.AYDOĞDU Sinan 8.BALABAN Neriman 9.BELEN Ahmet Deniz 10.BİÇİMOĞLU Ali 11.BODUR (ÇOLAKOĞLU) Hatice 12.CENGİZ Ömer 13.ÇAKIR Bekir 14.COŞKUN Faruk 15.ÇETİNKAYA Mesut 16.DEDE Doğan 17.DERE Hacı Hüseyin 18.DİKMEN Bayazit 19.DİLBAZ Nesrin 20.DOKUZOĞUZ (KUT) Başak 21.ERDOĞAN Bülent 22.ERYILMAZ Adil 23.ESKİOĞLU Erdal 24.GÖĞÜŞ Nermin 25.GÖKA Erol 26.GÜÇTEKİN Ali 27.GÜL Ülker 28.GÜLER Serdar 29.GÜNEL Uğur 30.GÜVENER Engin 31.HASIRİPİ Hikmet 32.HENGİRMEN Süleyman 33.KAMA Nuri Aydın 34.KARAASLAN Yaşar 35.KARADEMİR Mehmet Alp 36.KOCA Yüksel 37.KOÇ Mahmut 38.KOPARAL Salih Suha 39.KULAÇOĞLU Sezer 40.KURAL Gülcan 41.MEMİŞ Ali 42.ODABAŞ Ali Rıza 43.ÖZBAKIR Şenay 44.ÖZDEM Cafer 45.ÖZET Gülsüm Gülistan 46.ÖZKARA Adem 47.ÖZMEN Mehmet Mahir 48.PEKSOY İrfan 49.SAKINCI Ünal 50.SARAÇOĞLU Ömer Ferit 51.SEÇKİN (ERARSLAN) Selda 52.TABAK Abdullah Yalçın 53.TÜMÖZ Mehmet Ali 54.TÜMÖZ Mübeccel 55.UÇANER Ahmet 56.UĞURLU Mehmet 57.ULUSOY Feridun Vasfi 58.ÜNAL Adnan 59.YILDIRIMKAYA Mustafa Metin 60.YÜKSEL Enis (İsimler soyadlara göre alfabetik olarak sıralanmıştır.) Yönetim Merkezi Mahatma Gandi Caddesi No: 105/3 GOP - Çankaya - ANKARA Tel: Fax: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tel: Tasarım AVEC reklam organizasyon Numune Sağlık Dergisi Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Ücretsizdir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına, reklamların sorumluluğu ise reklam verene aittir. Yayınlanan makale ve haberler kaynak belirtilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Baskı: MRK Baskı ve Tanıtım Ltd. Şti. OSB Sokak D:2 Ostim Yenimahalle-Ankara Baskı Tarihi: Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

5 PROF. DR. NURULLAH ZENGİN BAŞYAZI Sağlik Sisteminde Yeni Dönem: Kamu Hastane Birlikleri Yaklaşık bir yıl önce Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen ve sağlık çalışanları gündemine giren Kamu Hastaneleri Birlikleri uygulamasına Kasım ayı başı itibari ile geçildi. Bu süre içinde konunun hem tıp hem de tıp dışı çevrelerde detayları ile tartışıldığına şahit olduk. Bütün bu değerlendirmeler ışığında konu ile ilgili tüm tarafların katılabileceği iki temel tespitin yapılabileceğini düşünüyorum. Birinci tespit yeni dönemin ülkemizdeki sağlık uygulamaları ve hizmet sunumunu etkileyecek önemli değişiklikleri içerdiğidir. Yapılan değişikliklerin yüzeysel ve şekilden ibaret olduğu düşünülmemelidir. Yeni görev alanları ve tanımlamaların ötesinde yönetim anlayışında değişikliklerin yapıldığı gerçektir. Diğer temel tespit ise, bu düzeyde önemli değişiklikleri mecbur kılacak şartların bulunmadığıdır. Gerçekten, ülkemizde vatandaşlar arasında sağlık hizmetlerinden memnuniyetin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir dönemde, böylesine köklü değişikliğin neden yapıldığı sorusu tüm kesimlerce en sık sorulan soruların başında gelmektedir. Açıkçası bu sorulara verilen cevaplar, yapılan yorumlar konuya ilgili kesimlerce farklı farklı olmaktadır. İlgili kanun metninin yürürlüğe girmesi öncesi uzun süre kamuoyunda tartışıldığı bir gerçektir. Ayrıca ilk taslak metninden oldukça farklı hükümlerle yasalaşmıştır. Taslak ile ilgili yapılan değerlendirme ve eleştirilerin önemli ölçüde dikkate alındığı anlaşılmaktadır. Bütün bunlara rağmen yeni dönemin başta yöneticilerin sözleşmeli statüye geçmeleri ve aynı yerleşim birimindeki yataklı sağlık birimlerinin birbirleri ile doğrudan ilişki kurabilecek şekilde yapılandırılmaları olmak üzere pek çok yeniliği içerdiği de ortadadır. Geçmiş dönemde aynı şehirde benzer hizmetleri veren ve başta satın alma olmak üzere pek çok idari işi aynı şekilde yapan sağlık kurumlarının birbirlerinden bağımsız çalıştıkları bir gerçekti. Yıllar içerisinde bu kurumların işbirliği yapmaları adına pek çok adım zaten atılmıştı. Yeni dönem ile birlikte bu ve bu kurumların rol, insan gücü ve imkan paylaşımları doğrudan ve daha ileri düzeyde olabilecektir. Bunun başarabilmesi hizmet niteliğini artıracak, insan gücü dağılımı dengesizliğini gidermek adına fırsatlar ortaya çıkaracaktır. Köklü değişimlerin ne getirip ne götürdüğü erken dönemde anlaşılamayabilir. On yıllarca devam etmiş yapılanma ve yönetim anlayışında yapılacak değişikliklerin bazı zorlukları içeren bir geçiş dönemini yaşatması mümkündür. Bu nedenle başta yönetici kesimler olmak üzere anlayışla ve sabırla olaylara yaklaşmak gerekecektir. Başlangıçta tahmin edilemeyecek pek çok problem uygulama sırasında farkedilebilir. Bu problemlerin zamanında ve doğru algılanabilmeleri ve doğru çözümlerin üretilmesi açıkçası yeni dönemin yönetim becerisi olarak kendine gösterecektir. Ülkemizde uygulamaya geçilen bu yeni dönemin hem sağlık hizmeti alan vatandaşlarımıza, hem de bu hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza daha iyiyi getirmesini diliyor, yaklaşan yeni yılınızı kutluyorum. 3 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

6 İÇİNDEKİLER KÜNYE BAŞYAZI...03 EDİTÖRDEN...07 BU SAYININ EDİTÖRÜ YAZI İŞLERİ NDEN...09 PEDİATRİK RİNOSİNÜZİTLER...12 ÇOCUKLARDA EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİA VE VENTİLASYON TÜPÜ UYGULAMA...18 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT OTİTİS MEDİA KALITIMSAL İŞİTME KAYIPLARI ÇOCUKLARDAKİ İŞİTME KAYIPLARI VE İŞİTME CİHAZI UYGULAMALARI KOKLEAR İMPLANT ÇOCUKLARDA TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMU...38 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

7 İÇİNDEKİLER TONSİLLEKTOMİ VE ADENOİDEKTOMİ: KİME, NE ZAMAN? ÇOCUKLARDA KONUŞMA BOZUKLUKLARI...48 TIPTA BİLGİSAYAR VE İNTERNET...54 GEZMEDEN, GÖRMEDEN KARADENİZ YAYLALARININ GÜZELLİĞİNİ BİLEMEZSİNİZ OP. DR. MAHMUT ARVENT İLE SÖYLEŞİ...64 AYURVEDA KADİM YAŞAM BİLGELİĞİ...66 DERİ BAKIMI VE UYGULAMADA HATALI YAKLAŞIMLA...70 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ VE PRİMER TEDAVİ OLDUĞU HASTALIKLA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TAKI EVDE KEDİ KÖPEK BESLEMEK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TEHLİKELİ Mİ?...78 OYUN NUMUNE Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

8 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

9 PROF. DR. SERDAR GÜLER EDİTÖRDEN Ve Kış Geldi Bu yıl ülkemiz kışın girdiği aylarda da baharı yaşamaya devam etti. Ancak, havanın soğumaya başlaması üst solunum yolu enfeksiyonlarını da artırmaya yetti. Bu enfeksiyonların en çok etkilediği yaş gruplarından birisi çocuklardır. Şu anda elinizde bulunan sayıda da çocuklarda kulak burun boğaz hastalıklarını işliyoruz. Ana konu editörümüz Doç. Dr. Müge Özcan diğer editörlerimiz gibi muhteşem bir çalışma yaparak konuyu detaylarıyla irdelemeyi başardı. Hayatımızın olmazsa olmaz parçası haline gelen bilgisayar ve internet özellikle tıpta yoğun bir şekilde kullanılmakta. Son 10 yılda hastanelerde otomasyon sistemlerinin mecburi kullanılmaya başlanması bilgisayar kullanılmasının artışında etkili oldu. Bir diğer önemli faktör ise tıbbın olmazsa olmazı olan sürekli eğitim. Çok değil, yıl önce bir literatüre ulaşmak için öncelikle bunun yayınlandığı dergiye abone olan bir kütüphane tespit etmeniz, sonra buraya gidip o sayıyı şansınız varsa bulabilmeniz ve fotokopisini çektirmeniz gerekiyordu; şimdi ise pek çok yerde kurumsal abonelikler ile internetten birkaç dakika içinde evinizden veya hastanenizden yazı önünüze geliyor, üstelik kağıt harcamadan. Tıpta bilgisayar ve internetin pek çok ayrıntısını Dr. Ömer Hızlı nın yazısında bulacaksınız. Hastanemizin yeniliklerinden hiperbarik oksijen tedavisi kronik yara bakımı başta olmak üzere pek çok hastalıkta hastalarımıza daha iyi hizmet sunmamızı sağlayan bir gelişme oldu. Konuyu Sualtı Hekimliği ve hiperbarik Tedavi uzmanımız Dr. Hayriye Mutlu nun yazısında bulabilirsiniz. Takılar hayatımızın olduğu kadar dergimizin de önemli bir parçası haline geldi. Sağlık çalışanları da herkes gibi takıyı sevdiği gibi evcil hayvanlara da çok ilgi gösteriyor. Çok merak edilen evde kedi-köpek beslemenin çocuklara etkisini bilimsel olarak özetleyen bir yazımızda mevcut. Ayurveda ise kadim yaşam bilgeliği olarak tanıtılıyor. Bilgisayar önemli ama bir yeri gezip görmek daha keyifli; hele ki burası Karadeniz yaylaları ise. Kısacası bu sayımızda da dolu dolu bir dergi çıkartmaya çalıştık. Takdir sizlerin. Saygılarımla 7 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

10 BU SAYININ EDİTÖRÜ DOÇ. DR. MÜGE ÖZCAN Çocuklarda KBB Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara Numune Hastanesi nin en köklü kliniklerinden birisidir ve 1927 yılında kurulmuştur. Branşımız gereği yoğun bir poliklinik ve ameliyat programımız, erişkinlerin yanı sıra çok sayıda bebek ve çocuk hastamız var. Malum, çocuklarımız bizim geleceğimiz. O nedenle, bu sayının konusunu Çocuklarda Kulak Burun Boğaz Hastalıkları olarak belirledik. Çocuklar, branşımızın beş duyudan üçü olan işitme, koklama ve tat almayı içermesi açısından, bizim için çok önemli. Bu duyulardan özellikle işitme, gelişim sürecinde çok önemli yer tutuyor; çünkü işitme olmadan konuşma olmaz, öğrenme süreci de çok zorlaşır. Doğuştan işitme kaybı olan çocuklara erken tanı koyup hemen rehabilitasyona başlamak, sonradan ortaya çıkan işitme kayıplarında da erken tanı ve tedavi, çocuklarımızın konuşma ve sosyal gelişimi açısından çok önemli. Doğuştan olan işitme kayıplarında eskiden çocuğun işitmediğini fark etmek bazen bir yılı aşabiliyordu. Hastanemiz Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji Bölümlerinin büyük desteğini alan Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı sayesinde, bebekler doğduktan sonra daha hastaneden çıkmadan işitme taramaları yapılıyor ve riskli bebekler belirleniyor. Bu bebekler hemen Kulak Burun Boğaz Kliniklerine yönlendirilerek erken işitme cihazı takmaları sağlanıyor. Gerekenlere daha sonra koklear implant uygulanıyor. Çocuklarda işitme kayıpları, işitme cihazı uygulamaları ve koklear implant ile ilgili makaleleri ilerideki sayfalarımızda bulabilirsiniz. Hastanemiz koklear implant uygulayan ve implant takılan çocukların ameliyat sonrası eğitimlerini kendi Odyoloji Merkezinde verebilen bir merkez. Çocukluk çağında sık görülen Kulak Burun Boğaz hastalıkları olan efüzyonlu otitler, akut otitler ve rinosinüzitleri de konularımız arasına koyduk. Bütün bu hastalıklar çocuklarımızın yaşam kalitesini azaltır, gelişmelerini olumsuz yönde etkiler, duymayı etkileyenler yukarıda da bahsettiğim gibi konuşma ve öğrenme sürecini geciktirir. Teknolojilerin hızla ilerlediği çağımızda, bu hastalıkların hepsini başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Tabii ki ilk amacımız medikal tedavi. Ancak medikal tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ameliyat yapabiliyoruz. İşte Çocuklarda efüzyonlu otitis media ve ventilasyon tüpü uygulaması, Tonsillektomi ve adenoidektomi: Kime ne zaman? ve Çocuk rinosinüzitleri konulu makalelerimiz kimlere operasyon önerdiğimizi ve hangi durumlarda ameliyat yapmayı tercih ettiğimizi açıklıyor. Erişkinlerdeki uyku apnesi medyada da çok yer bulduğu için artık toplumda iyi biliniyor. Ama çocuklarda da uyku apnesi olabiliyor ve bu konuda pek farkındalık yok. Bu sayımızda, çocuklarda uyku apnesini ele alarak, konuya dikkat çekmek istedik. Bir diğer konumuz da çocuklardaki konuşma bozuklukları ve tedavisi. Konuşma bozukluğu olan çocuklar arkadaşları tarafında alay konusu olabiliyor ve psikolojik sorunlar yaşayabiliyorlar. Odyoloji uzmanları bu konuda bizlere tedavi imkanı sunuyor. Medikal makalelerimizin yanında bilgisayar ve internetle, geziyle, hayvanlarla ve diğer birçok konuyla ilgili makalelerimizi de derginin ileriki sayfalarında bulabileceksiniz. Umarım bu sayı çocuklarla ilgili sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, yararlanabileceğiniz ve en önemlisi zevkle okuyacağınız bir sayı olur. Sağlıkla, mutlulukla kalın Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

11 AYSUN PALALI KÖKTAŞ YAZI İŞLERİ NDEN Kadına Yönelik Şiddetin Panzehiri: Annelerin Bilinçlendirilmesi Ülkemizde 3.sayfa gazete haberi olarak nitelendirilen, kadınların ve çocukların mağdur olduğu aile dramlarını yansıtan haberler maalesef hala yoğun olarak kendine yer bulabilmektedir. Kadınlara uygulanan şiddet ve sonrasında yaşanan sosyal yaralar hatta ölüm haberleri ile sık sık karşılaşıyor olmak günümüz insanın kabul edebileceği bir gerçeklik olmaktan uzaktır. Her şeyden önce bir insan olarak, bu şiddeti kınıyor ve toplum olarak acilen el birliği ile çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda her bireye düşen sorumluluklar, çözüm modelleri olduğunu kabul edersek, ideala ulaşmak o kadar kolay olabilir. Kadına yönelik şiddetin yer yer görmezden gelindiği halde hala hayatımızda bu yoğunlukta var olması, toplumumuzda bu anlamda ciddi bir sorunun olduğunu kabul etmemizi gerektirmektedir. Şiddete başvuranların sosyo-ekonomik açıdan ciddi bir analizini gerektiren bu sorun, birçok nedene dayandırılabilir: Şiddet uygulayanın psikolojik durumu, çocukluk çağında yetiştiği ortam, aldığı eğitim, yaşadığı aile-çevre baskısı, gelenekler vb. gibi.. Kadına yönelik şiddetin altında yatan en önemli nedenin, şiddet uygulayan kişinin çocukluğunda gizli olduğunu düşünmekteyim. Şiddeti çözüm olarak gören kişinin 0-18 yaş arasında çocuğun yetiştiği sosyal ortamı inceleyecek olursak; ebeveynlerin aile içindeki birbirlerine karşı tutumları (rol model olma), ergenlik çağında çocuğun edindiği arkadaş çevresi, ilk ve orta öğretimdeki eğitim ve arkadaş çevresi bireylerin kişilik yapısının oluşumunda oldukça önemlidir. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz; başta kadına şiddet olmak üzere her türlü şiddetin (psikolojik sorunlu bireyleri bunların dışında tuttuğumuzda), ya da iyi-doğru davranışın özünde 0-18 yaş aralığında şekillendiğini, olgunlaştığını kabul edebiliriz. Çocukluktan çıkıp yetişkin birer birey olan bu kişilerin birçoğu bulunduğu ortamdan gördüğü, öğrendiği şeyleri alarak sonrasında kendi yaşantısını buna göre şekillendirmektedir. Bu nedenle bu dönemin çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Ve bu süreçte en etkili olacak kişilerin de yine kadınların yani annelerimizin olacağını düşünmekteyim. Şiddetin her türünü engellemek istiyorsak, önce anneleri bireysel gelişim ve bilinçlendirme eğitimleri ile belli bir olgunluğa getirmekle işe başlamalıyız. Özellikle bizim gibi aile kavramının önemini yitirmemiş toplumlarda, çocuklar en azından 18 yaşına kadar aileleri ile beraber yaşar ve çocuğun sorumluluğunun büyük bir bölümünü (öz bakım da dahil) anneler üstlenir. Ve çocukların genelinde bu süreçte anneye karşı aşırı bir düşkünlük eğilimi görülür. İşte anne burada çocuğa verilmesi gerekenleri doğru verebilir ve ilişki kuracağı yakın çevresinde çocuğun iyi ile kötüyü ayırabilme özelliğini kazandırabilir ise bu çocukların büyük bir çoğunluğu toplumda daha bilinçli bireyler olarak yer alırlar. Böylelikle de şiddetin zamanla azalması ve en sonunda sıfırlanması söz konusu olabilir. Çocuk merkezli KBB Hastalıklarının daha yoğun işlendiği dergimizin bu sayısında, son günlerde kadına yönelik şiddete dikkatinizi çekmek istedim. Son söz; öncelik annelerin bilinçlendirilmesi ve bireysel gelişimleri olmalıdır 9 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

12 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

13 11 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

14 DOÇ. DR. KÜRŞAT MURAT ÖZCAN ANEAH K.B.B. Kliniği Pediatrik Rinosinüzitler Pediyatrik rinosinüzit nedir? Rinit ve sinüzit sıklıkla beraber olduğu veya birbirini takip ettiği için sinüzit terimi yerine rinosinüzit terimi daha doğrudur. Son yıllarda tüm dünyada yaygın olarak rinosinüzit terimi kullanılmaktadır. Rinosinüsitler en sık görülen sağlık problemlerinden biridir. En sık doktora başvuru nedenlerinden olan rinosinüzitler, fiziksel, emosyonel ve fonksiyonel kayıplara neden olmaktadır. Pediatrik rinosinüzit, çocuklarda yüzde ağrı veya basınç hissi, anterior veya posteriora akıntı, koku kaybı semptomlarından bir veya daha fazlasının olması ile birlikte burun tıkanıklığı ile karakterize burun paranazal sinüslerin inflamasyonu olarak tanımlanabilir. Paranazal sinüslerin çocuklardaki gelişimi Paranazal sinüslerin küçük çocuklarda tam gelişmemiş olması nedeniyle çocuklardaki burun akıntılarının daha çok rinit veya adenoid hipertrofisine bağlı olduğu düşüncesi yaygındır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar uzun süreli burun şikayeti olan küçük çocuklarda, burun ile birlikte sinüs mukozalarının da olaya katıldığını göstermiştir. Maksiler sinüs doğumda 7x3x7 mm boyutlarında iken 6 yaşına kadar yavaş yavaş büyür. Yenidoğanda 2-3 etmoid hücre bilateral olarak varken, çocukluk çağı boyunca kompleks bir büyüme paterni ile son halini alır. Sfenoid Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

15 sinüs yenidoğanda yaklaşık 2x4 mm boyutlarında mevcuttur. Frontal sinüs yeni doğanda henüz oluşmamıştır. Çocuklukta anterior etmoid hücrelerin kraniuma doğru gelişimi ile oluşur. Çocuk rinosinüzitleri ile ilgili yapılan epidemiyolojik çalışmalarda; rinosinüzitin 6-8 yaşından sonra görülme sıklığının düştüğü, sonbahar ve kış aylarında daha sık görüldüğü ve kreşte bakılan çocuklarda evde kalan çocuklara göre daha sık olduğu ortaya konmuştur. Rinosinüzit nasıl olur? Rinosinüzitlerde görülen en sık neden viral üst solunum yolu enfeksiyonudur. Nazal mukozada ödem, osteomeatal komplekste tıkanıklık, sinüs drenaj bozukluğu, hipooksijenizasyon ve silier fonksiyon bozukluğu oluşur. Bakteriyel enfeksiyon gelişimi için uygun ortam meydana gelir. Çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonları erişkinlere göre daha sık görülür. Etyopatogenezde rol oynayan diğer faktörler arasında; kistik fibrozis, allerji, primer silier diskinezi, obstrüksiyona neden olan anatomik varyasyonlar, koanal atrezi, adenoid hipertrofisi, yabancı cisim, antrokoanal polipler, tümörler sayılabilir. Pediatrik rinosinüzit sınıflandırması 1- Akut Rinosinüzit: Sinüslerde genellikle viral enfeksiyon olarak başlayan semptomların 12 haftadan önce tam olarak kaybolmasıdır. Akut rinosinüzitler şiddetli ve şiddetli olmayan olarak iki alt gruba ayrılmıştır. Pürülan burun akıntısı, periorbital ödem, yüksek ateş olan hastalar şiddetli gruba alınmıştır. Semptomların 5 günden sonra kötüleştiği, 10 günden uzun süren, 30 günden önce düzelen hastalık akut bakteriyel rinosinüzit olarak tanımlanmıştır. 2- Rekürren Akut Rinosinüzit: Çocuklarda hastanın asemptomatik olduğu aralarla bölünmüş rinosinüzit atakları olarak tanımlanmıştır. Rekürren akut rinosinüzit denebilmesi için, atakların 30 günden önce sonlanması ve araların en az 10 gün olması gerekmektedir. 3- Kronik rinosinüzit: Çocukta 12 haftadan uzun süren, düşük dereceli semptomların olduğu, şiddetli olmayan sinüs enfeksiyonu varlığı olarak tanımlanmıştır. Pediatrik rinosinüzitte en sık görülen iki bakteri Streptokokus pnömonia ve Hemofilus influenzadır. Vakaların % 60 ında özellikle akut ve rekürren akut rinosinüzitlerde bu iki mikroorganizmaya sık rastlanır. Moraxella kataralis sık görülen diğer bir bakteridir ve %85 beta laktamaz pozitiftir. Semptomlar Çocuklarda rinosinüzitte görülen semptomlar: 1- Burun akıntısı 2- Öksürük 3- Ateş 4- Ağrı 5- Burun tıkanıklığı 6- Ağız solunumu 7- Kulak şikayetleri 10 günden uzun süre devam eden nezle veya nezlede beklenenden daha ciddi semptomlar (yüksek ateş, pürülan burun akıntısı, periorbital ödem, ağrı gibi) varsa rinosinüzit akla gelmelidir. Muayene Küçük çocuklarda burun muayenesi zordur. Nazal tipi hafif kaldırarak değerlendirilmeye çalışılır. Otoskop yardımı ile burun içi değerlendirilmesi de sık kullanılır. Sarı yeşil burun akıntısı, nazal mukozada hiperemi, farenks mukozasında hiperemi, tonsil hiperrofisi, boyunda lenf nodlarında büyüme ve hassasiyet görülebilir. Büyük tolere edebilen çocuklarda pediatrik rijit veya fleksible endoskoplarla muayene hem sinüziti değerlendirmede hem de eşlik eden polip, yabancı cisim, tümör veya septum deviasyonunu tespit etmede çok yararlıdır. Laboratuar Mikrobiyolojik inceleme genellikle gerekli değildir. İmmün yetmezliği olan, süpüratif komplikasyon olan, medikal tedaviye rağmen düzelme olmayan, toksik bir tablosu olan çocuklarda mikrobiyolojik örnek alınmalıdır. 13 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

16 Rinosinüzit tanısı için herhangi bir görüntüleme yöntemine ihtiyaç yoktur. Komplikasyon olan veya cerrahi düşünülen hastalara paranazal bilgisayarlı tomografi istenmelidir. Rekürren akut rinosinüzit veya kronik rinosinüziti olan hastalarda ek incelemeler yapmak gerekir. Alerji varlığının araştırılması, immün yetmezlik araştırılması, kistik fibrozis, primer silier diskinezi, gastro-özofageal reflü, mekanik obstrüksiyon nedenleri araştırılmalıdır. TEDAVİ 1- Medikal Tedavi 2- Cerrahi tedavi 1- Medikal tedavi: A- Antimikrobiyal tedavi B- Ek medikal tedaviler olarak iki gruba ayrılabilir. A- Antimikrobiyal tedavi: Akut rinosinüzitte her hastaya antibiyotik tedavisi vermek gerekli değildir. Akut rinosinüzit şiddetli olmayan grubunda ise yani burun akıntısı (herhangi bir karakterde olabilir), burun tıkanıklığı, baş veya yüz ağrısı düşük derecelerde olan ve yüksek ateş olmayan hastalara antibiyotik tedavisi önerilmez. Bu grupta olup astım, kronik bronşit veya akut otitis media varsa antibiyotik önerilebilir. Bu hastalarda ilk seçenek antibiyotik oral amoksisilin olmalıdır. 72 saatte klinik düzelme olmazsa rezistan mikroorganizmalara etkin antibiyotiklere geçilmeldir. Akut rinosinüzit şiddetli grupta olan hastalar yani pürülan burun akıntısı, burun tıkanıklığı, perioribital ödemi, yüz ve baş ağrısı olan ve ateşi 39 C üzerinde olan hastalara antibiyotik başlanmalıdır. Bu hastalarda betalaktamaz enzim aktivitesine rezistan olan amoksisilin + klavulanat veya sefuroksim aksetil gibi ikinci jenerasyon sefalosporinler kullanılmalıdır. Bu gruptaki çocuklarda toksik tablo varsa antibiyotik tedavisinin parenteral verilmesi tercih edilmelidir. Orbital veya intrakraniyal komplikasyon olan hastalarda da parenteral antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Kronik rinosinüziti olan her çocuğa antibiyotik verilmesi endikasyonu yoktur. Eğer sık akut alevlenmeler geçiriyor ise antibiyotik verilir. Beraberinde sistemik bir hastalık varsa sistemik hastalık için verilen tedavi ile birlikte 2-6 hafta oral antibiyotik verilir. Hastanın cevabı yavaş olursa 3 aya kadar tedavi süresi uzatılabilir. B- Ek medikal tedaviler: Dekonjestanlar: Topikal olanlar tercih edilmelidir. Sistemik dekonjestanlar yan etkiler ve kontrendikasyonlar nedeniyle tercih edilmemelidir. Topikal olarak ksilometazolin veya oksimetazolin gibi alfa-2 agonistleri kullanılabilir. Pediatrik konsantrasyonlarda ve kısa sürelerde kullanmaya dikkat etmek gerekir. Mukolitikler: Bilimsel olarak sinüzitteki etkinlikleri kanıtlanmamıştır. Koyu sekresyonu olan çocuklarda guaifenesin veya asetil sistein kullanılabilir. Analjezik antipiretikler: Ateş veya ağrı şikayeti olanlarda kullanılabilir. Antihistaminikler: Sinüzitte etkinlikleri yoktur. Sinüzitle beraber allerji olduğu düşünülüyorsa verilebilir. Düşük yan etki insidansı nedeniyle yeni jenerasyon antihistaminikler tercih edilmelidir. Topikal steroidler: Beraberinde allerji olduğu düşünülüyorsa verilebilir. Sistemik emilimi en düşük olan Mometazon veya Flutikazon tercih edilebilir. Nazal yıkama: Sıklıkla izotonik solüsyonlar damla, sprey veya lavaj şeklinde değişik formlarda uygulanabilir. Uygulama şekli, çocuğun uyum sağlayabilmesine ve doktorun tercihine göre belirlenir. Sekresyonları burundan uzaklaştırarak ve dekonjesyon sağlayarak etkisini gösterir. İzotonik solüsyon yerine hipertonik solüsyon tercih edilebilir. Hipertonik ve izotonik soüsyonların hangisinin etkinliğinin daha üstün olduğu lietratürde tartışmalıdır. Kişisel deneyime göre tercih yapılmalıdır. 2- Cerrahi Tedavi: Adenoidektomi: Burundan nefes almayı engelleyecek derecede hipertrofik olması durumunda veya rinosinüzit için enfeksiyon odağı olduğu düşünüldüğünde adenoidektomi yapılabilir. Adenoidektominin rinosinüzit tedavisine katkısı tartışmalıdır. Endoskopik sinüs cerrahisi: Kesin endikasyonlar: 1- Masif nazal polipozis nedeniyle veya kistik fibroziste lateral duvar medializasyonu nedeniyle tam nazal obstrüksiyon. 2- Orbital abse 3- İntrakranial komplikasyon 4- Antrokoanal polip (Resim 1) 5- Mukosel veya mukopiyosel 6- Fungal sinüzit Resim 1: Hastamızda endoskopik cerrahi ile çıkarılan antrokoanal polip. Muhtemel endikasyon: Kronik rinosinüzit olan hasta optimal maksimal medikal tedaviye rağmen sık akut atak geçirmeye devam ediyorsa, devamlı medikal tedavi uygulamaya alternatif olarak endoskopik Resim 2: Medikal tedaviye rağmen sık atak geçiren hastamızda paranazal CT de osteomeatal bölgede tıkanıklık ve maksiler sinüs mukozasında hipertrofi. Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

17 sinüs cerrahisi uygulanabilir.(resim 2) Çocuklarda geniş cerrahiler yerine minimal invaziv cerrahiler tercih edilmelidir. Rinosinüzit komplikasyonları: İntrakranial komplikasyonlar: Enfeksiyon lokal olarak doğal açıklıklardan veya zayıf noktalardan direk yayılabileceği gibi venöz veya lenfatik kanallar yoluyla da yayılabilir. Subdural abse, epidural abse, serebral abse, menenjit görülebilir. Pott s Puffy tümörü: Frontal sinüsteki enfeksiyonun subperiosteal abse oluşturduktan sonra alın cildine kadar uzanmasıdır (Resim 3,4,5,6). Orbital komplikasyonlar: Preseptal sellülit, orbital sellülit, subperiosteal abse, orbital abse, kavernöz sinüs trombozudur. Rinosinüzit komplikasyonları adölesanlarda daha sık görülür. Agresif medikal ve genellikle cerrahi tedavi endikasyonu vardır. Resim 3: Pott s puffy tümörü nedeniyle kliniğimize başvuran hastanın görünümü. Resim 5: Pott s puffy tümörü olan hastanın CT görüntüsü. Resim 4: Pott s puffy tümörü olan hastanın MR görüntüsü. Resim 6: Pott s puffy tümörü olan hastanın tedavi sonrası görüntüsü. 15 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

18 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

19 17 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012 SOMATULINE AUTOGEL-12-08

20 PROF. DR. ASIM ASLAN Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. K.B.B. Hastalıkları A.D. Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Media ve Ventilasyon Tüpü Uygulamaları Efüzyonlu otitis media nedir? Efüzyonlu otitis media (EOM) ateş, kulak ağrısı gibi akut bir enfeksiyon bulgu ve belirtileri bulunmaksızın sağlam bir kulak zarı gerisinde orta kulak boşluğunda sıvı birikimi olarak tanımlanabilir. Orta kulak boşluğunda meydana gelen sıvının niteliğine göre EOM şöyle sınıflanabilir: 1) Seröz otitis media a) Akut seröz otitis media b) Kronik seröz otitis media c) Mukoid otitis media 2) Pürülan otitis media Kimlerde ve ne sıklıkta görülür? Günümüzde hastalık tüm dünyada sosyoekonomik farklılık gözetmeksizin yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde yapılan tarama çalışmalarında hastalığın görülme sıklığının %6-11 arasında değişmekte olduğu tespit edilmiştir. Ancak EOM genellikle gizli kalabilen bir problem Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI Akut Otitis Media (AOM)» Orta kulağı döşeyen solunum epitelinin inflamasyonu» Özellikle timpan boşluğunun yangısı» EN SIK ANTİBİYOTİK YAZMA NEDENİ 2 6 ay 9 ay 15 ay 24 ay 36

Detaylı

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media)

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak Neresidir : Kulak; Dış, Orta ve İç kulak olmak üzere 3 kısma ayrılarak incelenir.dış kulak yolunun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak zarı dış ve orta kulağı

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr. Şeniz Şengül GENEL ÇOCUK POLİKLİNİĞİ OLGU SUNUMU Int.Dr.Şeniz Şengül

Detaylı

Burun yıkama ve sağlığı

Burun yıkama ve sağlığı Burun yıkama ve sağlığı Yayınlanmış bir çok klinik çalışmada günlük yapılan nazal yıkmanın burnumuzla ilgili yaşam kalitesini arttırdığı ve sinüslerimizden kaynaklanan semptomları azalttığı gösterilmiştir.

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA TANIM Akut semptomların olması + Orta kulak sıvısı (Kulak ağrısı, ateş...) EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı

KANITLARIN KATEGORİSİ

KANITLARIN KATEGORİSİ EPOS 2007 AMAÇLAR VE HEDEFLER Rinosinüzit, topluma büyük bir mali yük oluşturan, önemli ve gittikçe artan bir sağlık sorunudur. Bu el kitabı, rinosinüzitin tanısı ve tedavisi hakkında kanıta dayalı öneriler

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Konu: KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemleri Amaç: Bu dersin sonunda dönem 3 öğrencileri KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemlerini KBB hastalıklarında

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD.

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı sıklığı ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi Çocuklarda

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir.

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. KULLANMA TALİMATI ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: DL-alfa tokoferol, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat,

Detaylı

SİNÜZİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

SİNÜZİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI SİNÜZİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI 2 » Olgu» Epidemiyoloji» Klinik özellikler» Tanı» Tedavi yaklaşımı 3 » Dört yaşında kız hasta» Yakınması: Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük ve ateş» Öykü: Üç gün

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir!

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! On5yirmi5.com Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! Mevsim değişimlerinde geniz akıntısı, burnunuzda tıkanıklılık ve bağ ağrılarınızdan şikayetiniz varsa, üst solunum yolu enfeksiyonlarınız 10

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VERTİN 16 mg Tablet Ağızdan alınır Etkin madde Yardımcı maddeler : Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS)

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) 2016 un türevi 1. CAPS NEDİR 1.1 Nedir? Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendromlar (CAPS), nadir görülen otoenflamatuar

Detaylı

Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum

Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum Bölüm 28 Çocuğum Astımlı mı Kalacak? Dr. S. Tolga YAVUZ Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum yollarında ortaya çıkan ve şiddeti zaman içinde değişmekle

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FEKSİNE 180 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür

KULLANMA TALİMATI. FEKSİNE 180 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür FEKSİNE 180 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür Yardımcı maddeler: Kroskarmeloz sodyum, mikrokristal selüloz, prejelatinize nişasta, kolloidal anhidr

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Anabilim Dalı / Klinik Adı: Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı: Doğum tarihi: Ana adı: TC Kimlik No: Planlanan girişimin adı: MİRİNGOTOMİ (Kulak zarının çizilmesi) veya VENTİLASYON

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Mehmet AKŞİT, Ph.D Otoakustik Emisyonlar Thomas Gold (1948) Tüylü hücrelerin aktif elemanlar olabileceğini ve bunları aktivasyonundan emisyonların elde edilebileceğini öne sürdü.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 3,5 mg ÇOCUKLAR İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 3,5 mg ÇOCUKLAR İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VAXORAL 3,5 mg ÇOCUKLAR İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül etkin madde olarak 3,5 mg Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül etkin madde olarak 7 mg Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

AKUT RİNOSİNÜZİT. Rinosinüzit gelişimine zemin hazırlayan faktörler; 1. İnflamatuvar nedenler

AKUT RİNOSİNÜZİT. Rinosinüzit gelişimine zemin hazırlayan faktörler; 1. İnflamatuvar nedenler AKUT RİNOSİNÜZİT Tanım: Burun ve paranazal sinüs mukozası bir devamlılık içinde bulunmaktadır. Bu anatomik devamlılık, aynı zamanda mukozada gelişen inflamasyon sürecinin aynı şekilde burundan başlayarak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MAYFEX 180 mg Film Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür

KULLANMA TALİMATI. MAYFEX 180 mg Film Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür KULLANMA TALİMATI MAYFEX 180 mg Film Tablet Ağızdan alınır Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, Mikrokristalin selüloz, Sodyum kroskarmeloz, Kolloidal silisyumdioksit,

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI DROGSAN SODYUM BĐKARBONAT % 8.4 Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde Yardımcı maddeler : 10 ml lik ampul de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. : Enjeksiyonluk su Bu ilacı

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ

YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı www.erginciftci.com OTİT Kulağın Hangi Bölümü? KULAK OTİTİS

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ Projenin Adı: İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan ilaç dışında- kullanabilecekleri güvenilir bir antibiyotik

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir.

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Konuşma gecikmesi Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Aylara göre konuşmanın normal gelişimi: 2. ay mırıldanma, yabancılara

Detaylı

Prof. Dr. Fügen YÖRÜK. Dr. Özge Leyla ŞENGEZER. Clinical Infectious Diseases Advance Access published March 20, 2012

Prof. Dr. Fügen YÖRÜK. Dr. Özge Leyla ŞENGEZER. Clinical Infectious Diseases Advance Access published March 20, 2012 IDSA CLİNİCAL PRACTİCE GUİDELİNE FOR ACUTE BACTERİAL RHİNOSİNUSİTİS İN CHİLDREN AND ADULTS Anthony W. Chow,1 Michael S. Benninger,2 Itzhak Brook,3 Jan L. Brozek,4,5 Ellie J. C. Goldstein,6,7 Lauri A. Hicks,8

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar,

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar, TPOG İSKİP 2011 Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu Sayın Anne Babalar, Bu bir klinik araştırma çalışmasıdır. Klinik araştırmalar sadece bu çalışmaya katılmayı seçen hastaların dahil edildiği protokollerdir.

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEODEX % 1.25 jel Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g jel, 12.50 mg deksketoprofene eşdeğer 18.45 mg deksketoprofen trometamol Yardımcı maddeler: Karbomer 980 NF (Carbomer Homopolymer),

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

UÇAK YOLCULUĞUNUN 4 ÖNEMLİ RİSKİ, Hareket et, bol su iç, sakız çiğne

UÇAK YOLCULUĞUNUN 4 ÖNEMLİ RİSKİ, Hareket et, bol su iç, sakız çiğne UÇAK YOLCULUĞUNUN 4 ÖNEMLİ RİSKİ, Hareket et, bol su iç, sakız çiğne İş, tatil ya da farklı nedenlerle yapılacak seyahatler için mesafeleri kısaltan en hızlı yol uçak yolculukları. Ülkemizde de özellikle

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. KULLANMA TALİMATI LOPERAN 2 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz, talk, jelatin, Mg stearat,

Detaylı

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI Bariatrik ameliyatlar sadece kilo kaybı sağlayarak fiziksel değişim sağlamazlar, asıl önemli olan kilo kaybı sonrası vücudumuz için bu 7 önemli

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİLERİNDE AMOKSİSİLİN/KLAVULANAT İÇİN MALİYET ANALİZİ

BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİLERİNDE AMOKSİSİLİN/KLAVULANAT İÇİN MALİYET ANALİZİ BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİLERİNDE AMOKSİSİLİN/KLAVULANAT İÇİN MALİYET ANALİZİ TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ ve KRONİK BRONŞİT ALEVLENMESİ, AKUT BAKTERİ RİNOSİNÜZİTİ, ORTA KULAK İLTİHABI VE TONSİL VE BOĞAZ ENFEKSİYONU

Detaylı

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, tüm yaş gruplarındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde EPİLEPSİ Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal deşarjlar sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İşe Giriş Muayeneleri Aralıklı kontrol muayeneleri (periyodik muayeneler) Sağlık Eğitimi 1 İşe Giriş

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ

PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ PLASTİK CERRAHİ MEME KÜÇÜLTME VE DİKLEŞTİRME MEME KÜÇÜLTME Meme küçültme ameliyatı, kadının dış görünümünü düzeltmek amacıyla yapılan kozmetik bir ameliyat gibi bilinmekle

Detaylı