KBB ÇOCUKLARDA HASTALIKLARI. Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KBB ÇOCUKLARDA HASTALIKLARI. Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları"

Transkript

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN EKİM - KASIM 2012 ÇOCUKLARDA KBB HASTALIKLARI Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları Çocuklarda Tıkayıcı Uyku Apnesi Koklear İmplant Çocuklardaki İşitme Kayıpları ve İşitme Cihazı Uygulamaları Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Op. Dr. Mahmut ARVENT ile Söyleşi Tıpta Bilgisayar ve İnternet

2

3 Resim Dosyas - K z m ve ben Geçmifli Silmeyi Onayla Geçmiflini ve tüm an lar n silmek istedi inizden emin misiniz? 1 1 FORMÜLÜ: Her film tablet, 5 mg ve 10 mg donepezil hidroklorür ve boyar madde olarak sar demiroksit ve titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER : Donepezil hidroklorür, beyindeki bafll ca kolinesteraz olan asetilkolinesteraz n spesifik ve reversibl bir inhibitörüdür. END KASYONLARI: Doenza, hafiften orta dereceye Alzheimer tipi demans olan hastalar n semptomatik tedavisinde endikedir. KONTREND KASYONLARI: Doenza, donepezil hidroklorür, piperidin türevleri veya formülasyonda kullan lan yard mc maddelerin herhangi birine karfl afl r duyarl l bulunan hastalarda kontrendikedir. Doenza n n hamilelikte kullan lmas kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER: Donepezil bir kolinesteraz inhibitörü olarak anestezi s ras nda süksinilkolin tipi kas gevflemesini fazlalaflt rabilir. Kolinesteraz inhibitörlerinin farmakolojik özellikleri nedeniyle, kalp at fl h z üzerinde bradikardi gibi vagotonik etkileri bulunabilir. Ülser hikayesi olan veya ayn zamanl nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç (NSA ) kullanan hastalar gibi, ülser geliflme riski artm fl hastalar semptomlara karfl izlenmelidir. Donepezil farmakolojik özellikleri sonucu diyare, bulant ve kusmaya sebep olabilir. Donepezil hidroklorür ile yap lan klinik çal flmalarda gözlenmemifl olmakla birlikte kolinomimetikler mesane ç k fl nda obstrüksiyona neden olabilmektedirler. Kolinomimetiklerin jeneralize konvülsiyona neden olma potansiyeline sahip olduklar düflünülür. Ancak konvülsiyon Alzheimer hastal n n bir belirtisi de olabilir. Kolinesteraz inhibitörleri kolinomimetik etkileri nedeniyle ast m veya obstruktif akci er hastal hikayesi olan hastalara dikkatle uygulanmal d r. Donepezil hidroklorür, di er asetilkolinesteraz inhibitörleri ve kolinerjik sistemin agonistleri veya antagonistleriyle birlikte verilmemelidir. GEBEL K KATEGOR S : C. Donepezilin hamilelerde kullan m na dair yeterli klinik bilgi bulunmad ndan hamilelik döneminde kullan lmamal d r. Donepezil hidroklorür ün insan sütüne kar fl p kar flmad bilinmemektedir ve emziren kad nlar üzerinde yap lm fl bir çal flma yoktur. Bu nedenle Donepezil emziren anneler taraf ndan kullan lmamal d r. YAN ETK LER/ADVERS ETK LER: Donepezil kullan m na ba l olarak görülen en yayg n advers etkiler; bulant, diyare, uykusuzluk, kusma, kas kramplar, yorgunluk ve anoreksidir. BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA BAfiVURUNUZ. LAÇ ETK LEfi MLER : Yap lan in-vitro çal flmalara göre CYP 3A4 ve daha düflük düzeyde CYP 2D6, donepezilin metabolize edilmesinde rol oynarlar. Yap lan in-vitro etkileflim çal flmalar na göre s ras yla CYP 3A4 ve 2D6 inhibitörleri olan, ketokonazol ve kinidin, donepezil metabolizasyonunu inhibe ederler. Bu nedenle, bunlar ve itrakonazol ve eritromisin gibi di er CYP3A4 inhibitörleri ve fluoksetin gibi CYP2D6 inhibitörleri donepezil metabolizasyonunu inhibe edebilirler. Ayr ca, donepezilin süksinilkolin, di er sinir ve adele bloke edici ajanlar veya kolinerjik agonistler ya da kardiyak ileti sistemi üzerinde etkisi olan beta-bloker ajanlar gibi ilaçlarla birlikte al nmas sonucu, sinerjik aktivite oluflmas potansiyeli vard r. KULLANIM fiekl VE DOZ: Doktor taraf ndan baflka flekilde önerilmedi i takdirde; Doenza geceleri yatmadan hemen önce oral yolla al n r. Yap lan kontrollü klinik çal flmalarda etkili oldu u ispatlanan donepezil dozlar günde bir defa al nan 5 mg ve 10 mg d r. 5 mg/gün dozu, tedaviye verilecek erken klinik cevaplar n elde edilmesi ve kararl konsantrasyonlar n sa lanmas amac yla 4-6 hafta süreyle uygulanmal d r. Günlük 5 mg dozunun 4-6 hafta süreyle uygulanmas n takiben doz günde bir defa 10 mg a ç kar labilir. Önerilen maksimum günlük doz 10 mg d r. 10 mg/gün ün üzerindeki dozlar klinik çal flmalarda araflt r lmam flt r. SAKLAMA KOfiULLARI: 25 C nin alt ndaki oda s cakl nda saklanmal d r. T CAR TAKD M fiekl, AMBALAJ MUHTEVASI ve SATIfi F YATI: Doenza 5 mg 14 film tabletlik blister ambalajlarda TL (KASIM 2011), Doenza 10 mg 28 film tabletlik 1blister ambalajlarda TL (fiubat 2012), Doenza 10 mg 90 film tabletlik blister ambalajlarda TL (MART 2012) Ruhsat Numune Tarihi - No: Doenza Sağlık 5 mg ruhsat tarihi Dergisi ve ruhsat EKİM no: 205/74, - Doenza KASIM 10 mg ruhsat 2012 tarihi ve ruhsat no: 208/58, Ruhsat Sahibi: SANOVEL LAÇ SAN. ve T C. A.fi. Büyükdere Cad Maslak- STANBUL Üretim Yeri: SANOVEL LAÇ SAN. VE T C. A.fi. Çanta Silivri/ ST. Prospektüs Onay Tarihi: Doenza 5 mg Doenza 10 mg YASAL KATEGOR : Reçete ile sat l r. Daha genifl bilgi için lütfen firmam za baflvurunuz. SANOVEL LAÇ SAN. ve T C. A.fi. Büyükdere Cad. Dereboyu Sok. Za ra fl Merkezi, C Blok Maslak- STANBUL Tel: (0212) (10 hat) Fax: (0212) Referans: 1. Doenza prospektüs bilgisi. SANOVEL LAÇ SAN. ve T C. A.fi. Büyükdere Cad. Dereboyu Sok. Za ra fl Merkezi, C Blok PK: Maslak- STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) SANO-DNZ/ LN 12-01

4 KÜNYE Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adına Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır Numune Sağlık Dergisi Sayı: 10 ISSN Ekim - Kasım 2012 Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah ZENGİN (Hastane Yöneticisi) Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Serdar GÜLER Yayın Kurulu Prof. Dr. Hürrem BODUR Prof. Dr. Erol GÖKA Doç. Dr. Fatih DEDE Doç. Dr. Ferda ARTÜZ Doç. Dr. Özlem EVREN KEMER Doç. Dr. Müge ÖZCAN Doç. Dr. Adem ÖZKARA Doç. Dr. İrfan PEKSOY Doç. Dr. Çınar YASTI Op. Dr. Yıldız ÖZDEMİR İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aysun Yayıncılık Matbaacılık Reklam İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Aysun PALALI KÖKTAŞ Genel Yayın Koordinatörü Cumali KÖKTAŞ Hukuk Danışmanı Av. Behiye ALKOÇ Bilimsel Danışma Kurulu 1.ABAYLI Ekrem 2.AK Fikri 3.ALLI Nuran 4.ALTIPARMAK Emin 5.ATAN Ali 6.AVŞAR Fatih 7.AYDOĞDU Sinan 8.BALABAN Neriman 9.BELEN Ahmet Deniz 10.BİÇİMOĞLU Ali 11.BODUR (ÇOLAKOĞLU) Hatice 12.CENGİZ Ömer 13.ÇAKIR Bekir 14.COŞKUN Faruk 15.ÇETİNKAYA Mesut 16.DEDE Doğan 17.DERE Hacı Hüseyin 18.DİKMEN Bayazit 19.DİLBAZ Nesrin 20.DOKUZOĞUZ (KUT) Başak 21.ERDOĞAN Bülent 22.ERYILMAZ Adil 23.ESKİOĞLU Erdal 24.GÖĞÜŞ Nermin 25.GÖKA Erol 26.GÜÇTEKİN Ali 27.GÜL Ülker 28.GÜLER Serdar 29.GÜNEL Uğur 30.GÜVENER Engin 31.HASIRİPİ Hikmet 32.HENGİRMEN Süleyman 33.KAMA Nuri Aydın 34.KARAASLAN Yaşar 35.KARADEMİR Mehmet Alp 36.KOCA Yüksel 37.KOÇ Mahmut 38.KOPARAL Salih Suha 39.KULAÇOĞLU Sezer 40.KURAL Gülcan 41.MEMİŞ Ali 42.ODABAŞ Ali Rıza 43.ÖZBAKIR Şenay 44.ÖZDEM Cafer 45.ÖZET Gülsüm Gülistan 46.ÖZKARA Adem 47.ÖZMEN Mehmet Mahir 48.PEKSOY İrfan 49.SAKINCI Ünal 50.SARAÇOĞLU Ömer Ferit 51.SEÇKİN (ERARSLAN) Selda 52.TABAK Abdullah Yalçın 53.TÜMÖZ Mehmet Ali 54.TÜMÖZ Mübeccel 55.UÇANER Ahmet 56.UĞURLU Mehmet 57.ULUSOY Feridun Vasfi 58.ÜNAL Adnan 59.YILDIRIMKAYA Mustafa Metin 60.YÜKSEL Enis (İsimler soyadlara göre alfabetik olarak sıralanmıştır.) Yönetim Merkezi Mahatma Gandi Caddesi No: 105/3 GOP - Çankaya - ANKARA Tel: Fax: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tel: Tasarım AVEC reklam organizasyon Numune Sağlık Dergisi Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Ücretsizdir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına, reklamların sorumluluğu ise reklam verene aittir. Yayınlanan makale ve haberler kaynak belirtilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Baskı: MRK Baskı ve Tanıtım Ltd. Şti. OSB Sokak D:2 Ostim Yenimahalle-Ankara Baskı Tarihi: Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

5 PROF. DR. NURULLAH ZENGİN BAŞYAZI Sağlik Sisteminde Yeni Dönem: Kamu Hastane Birlikleri Yaklaşık bir yıl önce Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen ve sağlık çalışanları gündemine giren Kamu Hastaneleri Birlikleri uygulamasına Kasım ayı başı itibari ile geçildi. Bu süre içinde konunun hem tıp hem de tıp dışı çevrelerde detayları ile tartışıldığına şahit olduk. Bütün bu değerlendirmeler ışığında konu ile ilgili tüm tarafların katılabileceği iki temel tespitin yapılabileceğini düşünüyorum. Birinci tespit yeni dönemin ülkemizdeki sağlık uygulamaları ve hizmet sunumunu etkileyecek önemli değişiklikleri içerdiğidir. Yapılan değişikliklerin yüzeysel ve şekilden ibaret olduğu düşünülmemelidir. Yeni görev alanları ve tanımlamaların ötesinde yönetim anlayışında değişikliklerin yapıldığı gerçektir. Diğer temel tespit ise, bu düzeyde önemli değişiklikleri mecbur kılacak şartların bulunmadığıdır. Gerçekten, ülkemizde vatandaşlar arasında sağlık hizmetlerinden memnuniyetin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir dönemde, böylesine köklü değişikliğin neden yapıldığı sorusu tüm kesimlerce en sık sorulan soruların başında gelmektedir. Açıkçası bu sorulara verilen cevaplar, yapılan yorumlar konuya ilgili kesimlerce farklı farklı olmaktadır. İlgili kanun metninin yürürlüğe girmesi öncesi uzun süre kamuoyunda tartışıldığı bir gerçektir. Ayrıca ilk taslak metninden oldukça farklı hükümlerle yasalaşmıştır. Taslak ile ilgili yapılan değerlendirme ve eleştirilerin önemli ölçüde dikkate alındığı anlaşılmaktadır. Bütün bunlara rağmen yeni dönemin başta yöneticilerin sözleşmeli statüye geçmeleri ve aynı yerleşim birimindeki yataklı sağlık birimlerinin birbirleri ile doğrudan ilişki kurabilecek şekilde yapılandırılmaları olmak üzere pek çok yeniliği içerdiği de ortadadır. Geçmiş dönemde aynı şehirde benzer hizmetleri veren ve başta satın alma olmak üzere pek çok idari işi aynı şekilde yapan sağlık kurumlarının birbirlerinden bağımsız çalıştıkları bir gerçekti. Yıllar içerisinde bu kurumların işbirliği yapmaları adına pek çok adım zaten atılmıştı. Yeni dönem ile birlikte bu ve bu kurumların rol, insan gücü ve imkan paylaşımları doğrudan ve daha ileri düzeyde olabilecektir. Bunun başarabilmesi hizmet niteliğini artıracak, insan gücü dağılımı dengesizliğini gidermek adına fırsatlar ortaya çıkaracaktır. Köklü değişimlerin ne getirip ne götürdüğü erken dönemde anlaşılamayabilir. On yıllarca devam etmiş yapılanma ve yönetim anlayışında yapılacak değişikliklerin bazı zorlukları içeren bir geçiş dönemini yaşatması mümkündür. Bu nedenle başta yönetici kesimler olmak üzere anlayışla ve sabırla olaylara yaklaşmak gerekecektir. Başlangıçta tahmin edilemeyecek pek çok problem uygulama sırasında farkedilebilir. Bu problemlerin zamanında ve doğru algılanabilmeleri ve doğru çözümlerin üretilmesi açıkçası yeni dönemin yönetim becerisi olarak kendine gösterecektir. Ülkemizde uygulamaya geçilen bu yeni dönemin hem sağlık hizmeti alan vatandaşlarımıza, hem de bu hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza daha iyiyi getirmesini diliyor, yaklaşan yeni yılınızı kutluyorum. 3 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

6 İÇİNDEKİLER KÜNYE BAŞYAZI...03 EDİTÖRDEN...07 BU SAYININ EDİTÖRÜ YAZI İŞLERİ NDEN...09 PEDİATRİK RİNOSİNÜZİTLER...12 ÇOCUKLARDA EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİA VE VENTİLASYON TÜPÜ UYGULAMA...18 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT OTİTİS MEDİA KALITIMSAL İŞİTME KAYIPLARI ÇOCUKLARDAKİ İŞİTME KAYIPLARI VE İŞİTME CİHAZI UYGULAMALARI KOKLEAR İMPLANT ÇOCUKLARDA TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMU...38 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

7 İÇİNDEKİLER TONSİLLEKTOMİ VE ADENOİDEKTOMİ: KİME, NE ZAMAN? ÇOCUKLARDA KONUŞMA BOZUKLUKLARI...48 TIPTA BİLGİSAYAR VE İNTERNET...54 GEZMEDEN, GÖRMEDEN KARADENİZ YAYLALARININ GÜZELLİĞİNİ BİLEMEZSİNİZ OP. DR. MAHMUT ARVENT İLE SÖYLEŞİ...64 AYURVEDA KADİM YAŞAM BİLGELİĞİ...66 DERİ BAKIMI VE UYGULAMADA HATALI YAKLAŞIMLA...70 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ VE PRİMER TEDAVİ OLDUĞU HASTALIKLA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TAKI EVDE KEDİ KÖPEK BESLEMEK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TEHLİKELİ Mİ?...78 OYUN NUMUNE Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

8 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

9 PROF. DR. SERDAR GÜLER EDİTÖRDEN Ve Kış Geldi Bu yıl ülkemiz kışın girdiği aylarda da baharı yaşamaya devam etti. Ancak, havanın soğumaya başlaması üst solunum yolu enfeksiyonlarını da artırmaya yetti. Bu enfeksiyonların en çok etkilediği yaş gruplarından birisi çocuklardır. Şu anda elinizde bulunan sayıda da çocuklarda kulak burun boğaz hastalıklarını işliyoruz. Ana konu editörümüz Doç. Dr. Müge Özcan diğer editörlerimiz gibi muhteşem bir çalışma yaparak konuyu detaylarıyla irdelemeyi başardı. Hayatımızın olmazsa olmaz parçası haline gelen bilgisayar ve internet özellikle tıpta yoğun bir şekilde kullanılmakta. Son 10 yılda hastanelerde otomasyon sistemlerinin mecburi kullanılmaya başlanması bilgisayar kullanılmasının artışında etkili oldu. Bir diğer önemli faktör ise tıbbın olmazsa olmazı olan sürekli eğitim. Çok değil, yıl önce bir literatüre ulaşmak için öncelikle bunun yayınlandığı dergiye abone olan bir kütüphane tespit etmeniz, sonra buraya gidip o sayıyı şansınız varsa bulabilmeniz ve fotokopisini çektirmeniz gerekiyordu; şimdi ise pek çok yerde kurumsal abonelikler ile internetten birkaç dakika içinde evinizden veya hastanenizden yazı önünüze geliyor, üstelik kağıt harcamadan. Tıpta bilgisayar ve internetin pek çok ayrıntısını Dr. Ömer Hızlı nın yazısında bulacaksınız. Hastanemizin yeniliklerinden hiperbarik oksijen tedavisi kronik yara bakımı başta olmak üzere pek çok hastalıkta hastalarımıza daha iyi hizmet sunmamızı sağlayan bir gelişme oldu. Konuyu Sualtı Hekimliği ve hiperbarik Tedavi uzmanımız Dr. Hayriye Mutlu nun yazısında bulabilirsiniz. Takılar hayatımızın olduğu kadar dergimizin de önemli bir parçası haline geldi. Sağlık çalışanları da herkes gibi takıyı sevdiği gibi evcil hayvanlara da çok ilgi gösteriyor. Çok merak edilen evde kedi-köpek beslemenin çocuklara etkisini bilimsel olarak özetleyen bir yazımızda mevcut. Ayurveda ise kadim yaşam bilgeliği olarak tanıtılıyor. Bilgisayar önemli ama bir yeri gezip görmek daha keyifli; hele ki burası Karadeniz yaylaları ise. Kısacası bu sayımızda da dolu dolu bir dergi çıkartmaya çalıştık. Takdir sizlerin. Saygılarımla 7 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

10 BU SAYININ EDİTÖRÜ DOÇ. DR. MÜGE ÖZCAN Çocuklarda KBB Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara Numune Hastanesi nin en köklü kliniklerinden birisidir ve 1927 yılında kurulmuştur. Branşımız gereği yoğun bir poliklinik ve ameliyat programımız, erişkinlerin yanı sıra çok sayıda bebek ve çocuk hastamız var. Malum, çocuklarımız bizim geleceğimiz. O nedenle, bu sayının konusunu Çocuklarda Kulak Burun Boğaz Hastalıkları olarak belirledik. Çocuklar, branşımızın beş duyudan üçü olan işitme, koklama ve tat almayı içermesi açısından, bizim için çok önemli. Bu duyulardan özellikle işitme, gelişim sürecinde çok önemli yer tutuyor; çünkü işitme olmadan konuşma olmaz, öğrenme süreci de çok zorlaşır. Doğuştan işitme kaybı olan çocuklara erken tanı koyup hemen rehabilitasyona başlamak, sonradan ortaya çıkan işitme kayıplarında da erken tanı ve tedavi, çocuklarımızın konuşma ve sosyal gelişimi açısından çok önemli. Doğuştan olan işitme kayıplarında eskiden çocuğun işitmediğini fark etmek bazen bir yılı aşabiliyordu. Hastanemiz Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji Bölümlerinin büyük desteğini alan Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı sayesinde, bebekler doğduktan sonra daha hastaneden çıkmadan işitme taramaları yapılıyor ve riskli bebekler belirleniyor. Bu bebekler hemen Kulak Burun Boğaz Kliniklerine yönlendirilerek erken işitme cihazı takmaları sağlanıyor. Gerekenlere daha sonra koklear implant uygulanıyor. Çocuklarda işitme kayıpları, işitme cihazı uygulamaları ve koklear implant ile ilgili makaleleri ilerideki sayfalarımızda bulabilirsiniz. Hastanemiz koklear implant uygulayan ve implant takılan çocukların ameliyat sonrası eğitimlerini kendi Odyoloji Merkezinde verebilen bir merkez. Çocukluk çağında sık görülen Kulak Burun Boğaz hastalıkları olan efüzyonlu otitler, akut otitler ve rinosinüzitleri de konularımız arasına koyduk. Bütün bu hastalıklar çocuklarımızın yaşam kalitesini azaltır, gelişmelerini olumsuz yönde etkiler, duymayı etkileyenler yukarıda da bahsettiğim gibi konuşma ve öğrenme sürecini geciktirir. Teknolojilerin hızla ilerlediği çağımızda, bu hastalıkların hepsini başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Tabii ki ilk amacımız medikal tedavi. Ancak medikal tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ameliyat yapabiliyoruz. İşte Çocuklarda efüzyonlu otitis media ve ventilasyon tüpü uygulaması, Tonsillektomi ve adenoidektomi: Kime ne zaman? ve Çocuk rinosinüzitleri konulu makalelerimiz kimlere operasyon önerdiğimizi ve hangi durumlarda ameliyat yapmayı tercih ettiğimizi açıklıyor. Erişkinlerdeki uyku apnesi medyada da çok yer bulduğu için artık toplumda iyi biliniyor. Ama çocuklarda da uyku apnesi olabiliyor ve bu konuda pek farkındalık yok. Bu sayımızda, çocuklarda uyku apnesini ele alarak, konuya dikkat çekmek istedik. Bir diğer konumuz da çocuklardaki konuşma bozuklukları ve tedavisi. Konuşma bozukluğu olan çocuklar arkadaşları tarafında alay konusu olabiliyor ve psikolojik sorunlar yaşayabiliyorlar. Odyoloji uzmanları bu konuda bizlere tedavi imkanı sunuyor. Medikal makalelerimizin yanında bilgisayar ve internetle, geziyle, hayvanlarla ve diğer birçok konuyla ilgili makalelerimizi de derginin ileriki sayfalarında bulabileceksiniz. Umarım bu sayı çocuklarla ilgili sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, yararlanabileceğiniz ve en önemlisi zevkle okuyacağınız bir sayı olur. Sağlıkla, mutlulukla kalın Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

11 AYSUN PALALI KÖKTAŞ YAZI İŞLERİ NDEN Kadına Yönelik Şiddetin Panzehiri: Annelerin Bilinçlendirilmesi Ülkemizde 3.sayfa gazete haberi olarak nitelendirilen, kadınların ve çocukların mağdur olduğu aile dramlarını yansıtan haberler maalesef hala yoğun olarak kendine yer bulabilmektedir. Kadınlara uygulanan şiddet ve sonrasında yaşanan sosyal yaralar hatta ölüm haberleri ile sık sık karşılaşıyor olmak günümüz insanın kabul edebileceği bir gerçeklik olmaktan uzaktır. Her şeyden önce bir insan olarak, bu şiddeti kınıyor ve toplum olarak acilen el birliği ile çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda her bireye düşen sorumluluklar, çözüm modelleri olduğunu kabul edersek, ideala ulaşmak o kadar kolay olabilir. Kadına yönelik şiddetin yer yer görmezden gelindiği halde hala hayatımızda bu yoğunlukta var olması, toplumumuzda bu anlamda ciddi bir sorunun olduğunu kabul etmemizi gerektirmektedir. Şiddete başvuranların sosyo-ekonomik açıdan ciddi bir analizini gerektiren bu sorun, birçok nedene dayandırılabilir: Şiddet uygulayanın psikolojik durumu, çocukluk çağında yetiştiği ortam, aldığı eğitim, yaşadığı aile-çevre baskısı, gelenekler vb. gibi.. Kadına yönelik şiddetin altında yatan en önemli nedenin, şiddet uygulayan kişinin çocukluğunda gizli olduğunu düşünmekteyim. Şiddeti çözüm olarak gören kişinin 0-18 yaş arasında çocuğun yetiştiği sosyal ortamı inceleyecek olursak; ebeveynlerin aile içindeki birbirlerine karşı tutumları (rol model olma), ergenlik çağında çocuğun edindiği arkadaş çevresi, ilk ve orta öğretimdeki eğitim ve arkadaş çevresi bireylerin kişilik yapısının oluşumunda oldukça önemlidir. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz; başta kadına şiddet olmak üzere her türlü şiddetin (psikolojik sorunlu bireyleri bunların dışında tuttuğumuzda), ya da iyi-doğru davranışın özünde 0-18 yaş aralığında şekillendiğini, olgunlaştığını kabul edebiliriz. Çocukluktan çıkıp yetişkin birer birey olan bu kişilerin birçoğu bulunduğu ortamdan gördüğü, öğrendiği şeyleri alarak sonrasında kendi yaşantısını buna göre şekillendirmektedir. Bu nedenle bu dönemin çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Ve bu süreçte en etkili olacak kişilerin de yine kadınların yani annelerimizin olacağını düşünmekteyim. Şiddetin her türünü engellemek istiyorsak, önce anneleri bireysel gelişim ve bilinçlendirme eğitimleri ile belli bir olgunluğa getirmekle işe başlamalıyız. Özellikle bizim gibi aile kavramının önemini yitirmemiş toplumlarda, çocuklar en azından 18 yaşına kadar aileleri ile beraber yaşar ve çocuğun sorumluluğunun büyük bir bölümünü (öz bakım da dahil) anneler üstlenir. Ve çocukların genelinde bu süreçte anneye karşı aşırı bir düşkünlük eğilimi görülür. İşte anne burada çocuğa verilmesi gerekenleri doğru verebilir ve ilişki kuracağı yakın çevresinde çocuğun iyi ile kötüyü ayırabilme özelliğini kazandırabilir ise bu çocukların büyük bir çoğunluğu toplumda daha bilinçli bireyler olarak yer alırlar. Böylelikle de şiddetin zamanla azalması ve en sonunda sıfırlanması söz konusu olabilir. Çocuk merkezli KBB Hastalıklarının daha yoğun işlendiği dergimizin bu sayısında, son günlerde kadına yönelik şiddete dikkatinizi çekmek istedim. Son söz; öncelik annelerin bilinçlendirilmesi ve bireysel gelişimleri olmalıdır 9 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

12 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

13 11 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

14 DOÇ. DR. KÜRŞAT MURAT ÖZCAN ANEAH K.B.B. Kliniği Pediatrik Rinosinüzitler Pediyatrik rinosinüzit nedir? Rinit ve sinüzit sıklıkla beraber olduğu veya birbirini takip ettiği için sinüzit terimi yerine rinosinüzit terimi daha doğrudur. Son yıllarda tüm dünyada yaygın olarak rinosinüzit terimi kullanılmaktadır. Rinosinüsitler en sık görülen sağlık problemlerinden biridir. En sık doktora başvuru nedenlerinden olan rinosinüzitler, fiziksel, emosyonel ve fonksiyonel kayıplara neden olmaktadır. Pediatrik rinosinüzit, çocuklarda yüzde ağrı veya basınç hissi, anterior veya posteriora akıntı, koku kaybı semptomlarından bir veya daha fazlasının olması ile birlikte burun tıkanıklığı ile karakterize burun paranazal sinüslerin inflamasyonu olarak tanımlanabilir. Paranazal sinüslerin çocuklardaki gelişimi Paranazal sinüslerin küçük çocuklarda tam gelişmemiş olması nedeniyle çocuklardaki burun akıntılarının daha çok rinit veya adenoid hipertrofisine bağlı olduğu düşüncesi yaygındır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar uzun süreli burun şikayeti olan küçük çocuklarda, burun ile birlikte sinüs mukozalarının da olaya katıldığını göstermiştir. Maksiler sinüs doğumda 7x3x7 mm boyutlarında iken 6 yaşına kadar yavaş yavaş büyür. Yenidoğanda 2-3 etmoid hücre bilateral olarak varken, çocukluk çağı boyunca kompleks bir büyüme paterni ile son halini alır. Sfenoid Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

15 sinüs yenidoğanda yaklaşık 2x4 mm boyutlarında mevcuttur. Frontal sinüs yeni doğanda henüz oluşmamıştır. Çocuklukta anterior etmoid hücrelerin kraniuma doğru gelişimi ile oluşur. Çocuk rinosinüzitleri ile ilgili yapılan epidemiyolojik çalışmalarda; rinosinüzitin 6-8 yaşından sonra görülme sıklığının düştüğü, sonbahar ve kış aylarında daha sık görüldüğü ve kreşte bakılan çocuklarda evde kalan çocuklara göre daha sık olduğu ortaya konmuştur. Rinosinüzit nasıl olur? Rinosinüzitlerde görülen en sık neden viral üst solunum yolu enfeksiyonudur. Nazal mukozada ödem, osteomeatal komplekste tıkanıklık, sinüs drenaj bozukluğu, hipooksijenizasyon ve silier fonksiyon bozukluğu oluşur. Bakteriyel enfeksiyon gelişimi için uygun ortam meydana gelir. Çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonları erişkinlere göre daha sık görülür. Etyopatogenezde rol oynayan diğer faktörler arasında; kistik fibrozis, allerji, primer silier diskinezi, obstrüksiyona neden olan anatomik varyasyonlar, koanal atrezi, adenoid hipertrofisi, yabancı cisim, antrokoanal polipler, tümörler sayılabilir. Pediatrik rinosinüzit sınıflandırması 1- Akut Rinosinüzit: Sinüslerde genellikle viral enfeksiyon olarak başlayan semptomların 12 haftadan önce tam olarak kaybolmasıdır. Akut rinosinüzitler şiddetli ve şiddetli olmayan olarak iki alt gruba ayrılmıştır. Pürülan burun akıntısı, periorbital ödem, yüksek ateş olan hastalar şiddetli gruba alınmıştır. Semptomların 5 günden sonra kötüleştiği, 10 günden uzun süren, 30 günden önce düzelen hastalık akut bakteriyel rinosinüzit olarak tanımlanmıştır. 2- Rekürren Akut Rinosinüzit: Çocuklarda hastanın asemptomatik olduğu aralarla bölünmüş rinosinüzit atakları olarak tanımlanmıştır. Rekürren akut rinosinüzit denebilmesi için, atakların 30 günden önce sonlanması ve araların en az 10 gün olması gerekmektedir. 3- Kronik rinosinüzit: Çocukta 12 haftadan uzun süren, düşük dereceli semptomların olduğu, şiddetli olmayan sinüs enfeksiyonu varlığı olarak tanımlanmıştır. Pediatrik rinosinüzitte en sık görülen iki bakteri Streptokokus pnömonia ve Hemofilus influenzadır. Vakaların % 60 ında özellikle akut ve rekürren akut rinosinüzitlerde bu iki mikroorganizmaya sık rastlanır. Moraxella kataralis sık görülen diğer bir bakteridir ve %85 beta laktamaz pozitiftir. Semptomlar Çocuklarda rinosinüzitte görülen semptomlar: 1- Burun akıntısı 2- Öksürük 3- Ateş 4- Ağrı 5- Burun tıkanıklığı 6- Ağız solunumu 7- Kulak şikayetleri 10 günden uzun süre devam eden nezle veya nezlede beklenenden daha ciddi semptomlar (yüksek ateş, pürülan burun akıntısı, periorbital ödem, ağrı gibi) varsa rinosinüzit akla gelmelidir. Muayene Küçük çocuklarda burun muayenesi zordur. Nazal tipi hafif kaldırarak değerlendirilmeye çalışılır. Otoskop yardımı ile burun içi değerlendirilmesi de sık kullanılır. Sarı yeşil burun akıntısı, nazal mukozada hiperemi, farenks mukozasında hiperemi, tonsil hiperrofisi, boyunda lenf nodlarında büyüme ve hassasiyet görülebilir. Büyük tolere edebilen çocuklarda pediatrik rijit veya fleksible endoskoplarla muayene hem sinüziti değerlendirmede hem de eşlik eden polip, yabancı cisim, tümör veya septum deviasyonunu tespit etmede çok yararlıdır. Laboratuar Mikrobiyolojik inceleme genellikle gerekli değildir. İmmün yetmezliği olan, süpüratif komplikasyon olan, medikal tedaviye rağmen düzelme olmayan, toksik bir tablosu olan çocuklarda mikrobiyolojik örnek alınmalıdır. 13 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

16 Rinosinüzit tanısı için herhangi bir görüntüleme yöntemine ihtiyaç yoktur. Komplikasyon olan veya cerrahi düşünülen hastalara paranazal bilgisayarlı tomografi istenmelidir. Rekürren akut rinosinüzit veya kronik rinosinüziti olan hastalarda ek incelemeler yapmak gerekir. Alerji varlığının araştırılması, immün yetmezlik araştırılması, kistik fibrozis, primer silier diskinezi, gastro-özofageal reflü, mekanik obstrüksiyon nedenleri araştırılmalıdır. TEDAVİ 1- Medikal Tedavi 2- Cerrahi tedavi 1- Medikal tedavi: A- Antimikrobiyal tedavi B- Ek medikal tedaviler olarak iki gruba ayrılabilir. A- Antimikrobiyal tedavi: Akut rinosinüzitte her hastaya antibiyotik tedavisi vermek gerekli değildir. Akut rinosinüzit şiddetli olmayan grubunda ise yani burun akıntısı (herhangi bir karakterde olabilir), burun tıkanıklığı, baş veya yüz ağrısı düşük derecelerde olan ve yüksek ateş olmayan hastalara antibiyotik tedavisi önerilmez. Bu grupta olup astım, kronik bronşit veya akut otitis media varsa antibiyotik önerilebilir. Bu hastalarda ilk seçenek antibiyotik oral amoksisilin olmalıdır. 72 saatte klinik düzelme olmazsa rezistan mikroorganizmalara etkin antibiyotiklere geçilmeldir. Akut rinosinüzit şiddetli grupta olan hastalar yani pürülan burun akıntısı, burun tıkanıklığı, perioribital ödemi, yüz ve baş ağrısı olan ve ateşi 39 C üzerinde olan hastalara antibiyotik başlanmalıdır. Bu hastalarda betalaktamaz enzim aktivitesine rezistan olan amoksisilin + klavulanat veya sefuroksim aksetil gibi ikinci jenerasyon sefalosporinler kullanılmalıdır. Bu gruptaki çocuklarda toksik tablo varsa antibiyotik tedavisinin parenteral verilmesi tercih edilmelidir. Orbital veya intrakraniyal komplikasyon olan hastalarda da parenteral antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Kronik rinosinüziti olan her çocuğa antibiyotik verilmesi endikasyonu yoktur. Eğer sık akut alevlenmeler geçiriyor ise antibiyotik verilir. Beraberinde sistemik bir hastalık varsa sistemik hastalık için verilen tedavi ile birlikte 2-6 hafta oral antibiyotik verilir. Hastanın cevabı yavaş olursa 3 aya kadar tedavi süresi uzatılabilir. B- Ek medikal tedaviler: Dekonjestanlar: Topikal olanlar tercih edilmelidir. Sistemik dekonjestanlar yan etkiler ve kontrendikasyonlar nedeniyle tercih edilmemelidir. Topikal olarak ksilometazolin veya oksimetazolin gibi alfa-2 agonistleri kullanılabilir. Pediatrik konsantrasyonlarda ve kısa sürelerde kullanmaya dikkat etmek gerekir. Mukolitikler: Bilimsel olarak sinüzitteki etkinlikleri kanıtlanmamıştır. Koyu sekresyonu olan çocuklarda guaifenesin veya asetil sistein kullanılabilir. Analjezik antipiretikler: Ateş veya ağrı şikayeti olanlarda kullanılabilir. Antihistaminikler: Sinüzitte etkinlikleri yoktur. Sinüzitle beraber allerji olduğu düşünülüyorsa verilebilir. Düşük yan etki insidansı nedeniyle yeni jenerasyon antihistaminikler tercih edilmelidir. Topikal steroidler: Beraberinde allerji olduğu düşünülüyorsa verilebilir. Sistemik emilimi en düşük olan Mometazon veya Flutikazon tercih edilebilir. Nazal yıkama: Sıklıkla izotonik solüsyonlar damla, sprey veya lavaj şeklinde değişik formlarda uygulanabilir. Uygulama şekli, çocuğun uyum sağlayabilmesine ve doktorun tercihine göre belirlenir. Sekresyonları burundan uzaklaştırarak ve dekonjesyon sağlayarak etkisini gösterir. İzotonik solüsyon yerine hipertonik solüsyon tercih edilebilir. Hipertonik ve izotonik soüsyonların hangisinin etkinliğinin daha üstün olduğu lietratürde tartışmalıdır. Kişisel deneyime göre tercih yapılmalıdır. 2- Cerrahi Tedavi: Adenoidektomi: Burundan nefes almayı engelleyecek derecede hipertrofik olması durumunda veya rinosinüzit için enfeksiyon odağı olduğu düşünüldüğünde adenoidektomi yapılabilir. Adenoidektominin rinosinüzit tedavisine katkısı tartışmalıdır. Endoskopik sinüs cerrahisi: Kesin endikasyonlar: 1- Masif nazal polipozis nedeniyle veya kistik fibroziste lateral duvar medializasyonu nedeniyle tam nazal obstrüksiyon. 2- Orbital abse 3- İntrakranial komplikasyon 4- Antrokoanal polip (Resim 1) 5- Mukosel veya mukopiyosel 6- Fungal sinüzit Resim 1: Hastamızda endoskopik cerrahi ile çıkarılan antrokoanal polip. Muhtemel endikasyon: Kronik rinosinüzit olan hasta optimal maksimal medikal tedaviye rağmen sık akut atak geçirmeye devam ediyorsa, devamlı medikal tedavi uygulamaya alternatif olarak endoskopik Resim 2: Medikal tedaviye rağmen sık atak geçiren hastamızda paranazal CT de osteomeatal bölgede tıkanıklık ve maksiler sinüs mukozasında hipertrofi. Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

17 sinüs cerrahisi uygulanabilir.(resim 2) Çocuklarda geniş cerrahiler yerine minimal invaziv cerrahiler tercih edilmelidir. Rinosinüzit komplikasyonları: İntrakranial komplikasyonlar: Enfeksiyon lokal olarak doğal açıklıklardan veya zayıf noktalardan direk yayılabileceği gibi venöz veya lenfatik kanallar yoluyla da yayılabilir. Subdural abse, epidural abse, serebral abse, menenjit görülebilir. Pott s Puffy tümörü: Frontal sinüsteki enfeksiyonun subperiosteal abse oluşturduktan sonra alın cildine kadar uzanmasıdır (Resim 3,4,5,6). Orbital komplikasyonlar: Preseptal sellülit, orbital sellülit, subperiosteal abse, orbital abse, kavernöz sinüs trombozudur. Rinosinüzit komplikasyonları adölesanlarda daha sık görülür. Agresif medikal ve genellikle cerrahi tedavi endikasyonu vardır. Resim 3: Pott s puffy tümörü nedeniyle kliniğimize başvuran hastanın görünümü. Resim 5: Pott s puffy tümörü olan hastanın CT görüntüsü. Resim 4: Pott s puffy tümörü olan hastanın MR görüntüsü. Resim 6: Pott s puffy tümörü olan hastanın tedavi sonrası görüntüsü. 15 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012

18 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

19 17 Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM 2012 SOMATULINE AUTOGEL-12-08

20 PROF. DR. ASIM ASLAN Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. K.B.B. Hastalıkları A.D. Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Media ve Ventilasyon Tüpü Uygulamaları Efüzyonlu otitis media nedir? Efüzyonlu otitis media (EOM) ateş, kulak ağrısı gibi akut bir enfeksiyon bulgu ve belirtileri bulunmaksızın sağlam bir kulak zarı gerisinde orta kulak boşluğunda sıvı birikimi olarak tanımlanabilir. Orta kulak boşluğunda meydana gelen sıvının niteliğine göre EOM şöyle sınıflanabilir: 1) Seröz otitis media a) Akut seröz otitis media b) Kronik seröz otitis media c) Mukoid otitis media 2) Pürülan otitis media Kimlerde ve ne sıklıkta görülür? Günümüzde hastalık tüm dünyada sosyoekonomik farklılık gözetmeksizin yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde yapılan tarama çalışmalarında hastalığın görülme sıklığının %6-11 arasında değişmekte olduğu tespit edilmiştir. Ancak EOM genellikle gizli kalabilen bir problem Numune Sağlık Dergisi EKİM - KASIM

Numune Sağlık GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi. Gebelikte Günlük Yaşam. Gebelikte Beslenme

Numune Sağlık GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi. Gebelikte Günlük Yaşam. Gebelikte Beslenme Numune Sağlık Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 OCAK 2011 GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi Gebelikte Günlük Yaşam Gebelikte

Detaylı

Numune Sağlık GENÇ VE GÜZEL GÖRÜNME. Uz. Dr. Fikri Ak Yılın Doktoru Seçildi. Kozmetik Mevzuatı. Deri Yaşlanması. Selülit Bir Hastalık mıdır?

Numune Sağlık GENÇ VE GÜZEL GÖRÜNME. Uz. Dr. Fikri Ak Yılın Doktoru Seçildi. Kozmetik Mevzuatı. Deri Yaşlanması. Selülit Bir Hastalık mıdır? Numune Sağlık Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 MAYIS 2011 GENÇ VE GÜZEL GÖRÜNME Uz. Dr. Fikri Ak Yılın Doktoru Seçildi Kozmetik Mevzuatı Deri Yaşlanması Selülit Bir

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

Numune Sağlık. Çernobil Faciası ve Sonrası. Hastanelerde Performans Değerlendirme Araçları. Hayatımızdaki Radyasyon. Oruç ve Hastalıklar

Numune Sağlık. Çernobil Faciası ve Sonrası. Hastanelerde Performans Değerlendirme Araçları. Hayatımızdaki Radyasyon. Oruç ve Hastalıklar Numune Sağlık Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 EYLÜL 2010 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ Nükleer Tıpta Kullanılan Radyoizotoplarını Türkiye de Üreteceğiz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Nisan - Mayıs - Haziran 2012 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır. ISSN 2146-8214 ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI ÇOCUKLARDA ÜFÜRÜMLER DOĞUMSAL

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek?

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek? Bebeğinizin Beslenmesi Kış Aylarında Ne İçsek? Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR SAYI 17 / 2014 Kalp Sağlığı ve Spor Çocuğunuzda Büyüme Geriliği mi Var? Huzursuz Bacak Sendromu AFT lardan Siz de Sıkıldınız mı?

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK ISSN 1308-1810 KIŞ ve SAĞLIK Sağlıklı Yıllar 2011 Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR Parasızdır - 2011/OCAK

Detaylı

KAPALI TAM ENDOSKOPİK

KAPALI TAM ENDOSKOPİK Kadınlarda KALP KRİZİ belirtileri 15 Rutin kalp kontrolü hayatınızı kurtarabilir! 16 SARI NOKTA gözünüzü kör etmesin 10 GÖZLERİNİZE CHECK-UP 11 İşitme kaybında bu testin önemi büyük! BERA 08 Medicine Hospital

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. M. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Uzm. Dr.

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir?

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? İçindekiler 2 içindekiler 05 Rumeli BÖLÜM 12 24 Rumeli SAĞLIK Rumeli GÜNCEL 26 30 32 34 Rumeli HABERLER Rumeli Gezi Rumeli

Detaylı

DERGİ YIL: 2014/11 SAYI: 32. Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir

DERGİ YIL: 2014/11 SAYI: 32. Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir DERGİ Röportaj: O Bizim Duayenimiz Prof. Dr. Refik Çapanoğlu İRENBE DERGİ Sayı: 32 2014 Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir ÖZEL İRENBE KADIN

Detaylı

ÇENE KEMİĞİ ERİMELERİNDE. Yaz Aylarına Sağlıklı Zayıflayarak Girin

ÇENE KEMİĞİ ERİMELERİNDE. Yaz Aylarına Sağlıklı Zayıflayarak Girin Kanser Ameliyatı Sonrası İkiz Bebeklerini Dünyaya Getirdi Gebelik nedeniyle ülkesi Libya da hastanede yaptırdığı testler sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen Aml Aboshnaf, Türkiye de Central Hospital

Detaylı

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA 2013_2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 01.06.2013 11:49 Page 1 içindekiler 03 05 07 13 BASINDA KADIKÖYŞİFA KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... MEME HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ Memesiz olmak kader

Detaylı

MEVSİM KÖŞESİ. ALİŞAN Röportaj GÖZ TANSİYONU GLOKOM. Mutlu Kadın... Salih Kalyon Röportaj. Yayın Kurulu Başkanı Ercan KOLAN Genel Müdür Yardımcısı

MEVSİM KÖŞESİ. ALİŞAN Röportaj GÖZ TANSİYONU GLOKOM. Mutlu Kadın... Salih Kalyon Röportaj. Yayın Kurulu Başkanı Ercan KOLAN Genel Müdür Yardımcısı demlesek? KOLANsağlık bugün ne Vıola trıcolor Hercai Menekşe Sizlerle buluştuğumuz üçüncü sayımızda kapağımız için kış çiçeği Hercai Menekşe yi seçtik. Hercai menekşe (Viola tricolor), menekşegiller (Violaceae)

Detaylı

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR ÖZEL AVCILAR HOSPITAL YAYIN ORGANIDIR SAYI 16 / 2013 Boyun Ağrılarına Karşı Boyun Egzersizleri Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Kronik Barsak Hastalıkları Büyük Göğüslerden memnun

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

index Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

index Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler index Tasarım / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 470 44 70 Bu kitabın basımında desteklerini esigemeyen egebasım sanatları na teşekkürlerimizi

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları 2012 / Sayı: 31 ED TÖRDEN Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları Sa l kta Nab z Aktüel ve Sosyal T p Dergisi 2012 / Say : 31 ISSN 1308 6006 stanbul Sa l k Mensuplar Derne i Ad na SAH B ; Opt. Dr.

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 6 Sayı 26 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2012/NİSAN HOŞGELDİN BAHAR. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 6 Sayı 26 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2012/NİSAN HOŞGELDİN BAHAR. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 R Yıl 6 Sayı 26 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2012/NİSAN ISSN 1308-1810 HOŞGELDİN BAHAR Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 6 Sayı 26 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR İMTİYAZ SAHİBİ DNT Ortadoğu Yayıncılık

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 4 Sayı 17 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2010/EKİM ÇOCUKLAR ÇİÇEKTİR. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 4 Sayı 17 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2010/EKİM ÇOCUKLAR ÇİÇEKTİR. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 4 Sayı 17 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2010/EKİM ISSN 1308-1810 ÇOCUKLAR ÇİÇEKTİR Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Önce Sağlık Yıl 4 Sayı 17 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR Parasızdır - 2010/EKİM Ü

Detaylı