MEHMET ÂKİF İN İDEAL KAHRAMANI: ÂSIM VE NESLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMET ÂKİF İN İDEAL KAHRAMANI: ÂSIM VE NESLİ"

Transkript

1 MEHMET ÂKİF İN İDEAL KAHRAMANI: ÂSIM VE NESLİ Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ * (Bu bildiri Uluslararası "3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Âkif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzâde Sempozyumnda (MAE Ü Ekim 2014 Burdur) sunulmuştur. ÖZET Mehmet Âkif Ersoy, Tanzimat sonrası Türk edebiyatında hâkim damar durumundaki sosyal ve toplumcu şiirin önde gelen şairlerindendir. O, Safahat ını dolduran manzumelerinde önce mensubu bulunduğu millet ve ümmetin içinde bulunduğu durumu yansıtan realist tablolar sunar. Ardından bu toplolardaki olumsuzlukları şiddetle eleştirir. Son safhada ise olumsuzlukların çözümüne dair tekliflerde bulunur. Âsım bu noktada, Osmanlı-Türk toplumu ve İslâm dünyasının XIX. yüzyılın başından beri yüz yüze bulunduğu çürüme, çözülme ve dağılma olgusu karşısında yeniden diriliş i gerçekleştirebilecek ideal kahraman olarak karşımıza çıkar. Adını taşıyan manzumede (Âsım) somut olarak yer alan Âsım, gerçekte Safahat ın bütününe yayılmış, güçlü fizikî gücü yanında eşsiz bir fazilet ve marifet e sahibi bir insandır. İmanlı, ahlâklı, azimli, bilgili, ümitli, sorumluluk sahibi, çalışkan, kahraman, tarihi ve değerlerine bağlı, insan olma şuuruna sahip olmak, onun temel nitelikleridir. Bu nitelikleriyle o, XX. yüzyılın modern alperen, gazi ve aydın tipidir. Anahtar Kelimeler: Mehmet Âkif, Ersoy, Safahat, Âsım, idealizm. *** Tanzimat sonrası Türk edebiyatı, öncesiyle mukayese edilemeyecek seviyede fikrî, siyasî ve ideolojik bir içeriğe sahiptir. Belirtilen dönemde sanatta estetik endişeyi önemseyen damar varlığını sürdürmekle birlikte, sosyal ve toplumsal damar, edebiyatın bütünü kapsayacak ölçüde güçlü ve hâkimdir. Sadece şiir vadisinde Şinasi den Namık Kemal e, Ziya Paşa dan Tevfik Fikret e, Nazım Hikmet ten Necip Fazıl a, Mehmet Emin den Orhan Veli ye, Arif Nihat Asya dan Sezai Karakoç a uzanan dönemin Türk şiirini hatırladığımızda, bu hâkimiyet daha iyi anlaşılır. Tanzimat sonrasının hikâye, roman ve tiyatrosunda da aynı durum geçerlidir. Bildirimizin konusu olan Mehmet Âkif Ersoy ( ), belirttiğimiz sosyal ve toplumsal damarın önde gelen sanatkârlarındandır. Nitekim Safahât ı şu veya bu ölçüde tanıyanların Mehmet Âkif hakkında verdikleri/verecekleri ilk hüküm, toplumcu ve idealist bir şair olmuş/olacaktır. Bu hüküm, hiç şüphesiz doğrudur. Zira Âkif, hayatı ve şiirini, mensubu bulunduğu toplum ve dinin fayda sına; inandığı değerlerin hizmet ine adamış cemiyet mistiği bir insan ve sanatkârdır. O, tavizsiz biçimde yerli, millî, ahlâkî, hakikî ve faydalı edebiyattan yana olmuştur. Bu düşünce ve inançla kalemine sarılan şair şiirini tamamıyla hayatî ve içtimaî mevzulara hasrederek kendi ferdî duygularını geri plâna itmiş veya büsbütün susturmuştur. Bir başka ifadeyle o, fildişi kule nin değil, cemiyetin dertlerini, aksayan, çürüyen yanlarını, acılarını kendine dert edinmiş bir cemaat şairidir. Bu bağlamda Âkif, benliği, varlığı ve sanatını cemiyete adamış bir mistik tir. Namık Kemal de ilk defa somutlaşan böyle bir mistiklik, Âkif te kemâle erer. Üstelik Mehmet Âkif in toplumculuğu, çok büyük ölçüde mensubu bulunduğu cemiyet, millet ve ümmetin tarihi, hayatı ve değerleriyle örtüşür ve bütünleşir. Edebiyat tarihimizde hayatı, karakteri, idealleri ve eseriyle onun kadar topluma mal olmuş, dili ve üslûbuyla toplumunun bütününe onun kadar seslenebilmiş bir başka sanatkâr bulabilmek bir hayli zordur. Belirtilen çerçeveden Safahât a yaklaştığımızda, içerik olarak bütünüyle toplumcu, idealist ve gerçekçi bir şairin, XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın ilk çeyreği arası dönemi birey, toplum, millet ve ümmet hayatına dair tespit, tenkit ve tekliflerinden ibaret olduğunu görürüz. Âdeta bir projektör gibi dikkati ve müşahede gücünü mensubu bulunduğu toplum, millet ve ümmetin hayatı üzerinde yoğunlaştıran Âkif, öncelikle gördüklerini tespit ve tasvir eder. İlk Safahât ta daha çok tek tek bireylerin hayatını şiirine taşıyan Âkif, II. Safahât ı oluşturan Süleymaniye Kürsüsünde perspektifini tamamıyla toplum, millet ve ümmete çevirir. Kendi ifadesiyle artık onun ilgi dünyasını belirleyen çerçeve âlem-i İslâm dır. * Pamukkale Ü. Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Üye si

2 Mehmet Âkif ikinci aşamada, tespit ve tasvir ettiği sosyal hayattaki olumsuzlukları, kendi dünya görüşü perspektifinden kıyasıya eleştirir. Onun toplumcu ve idealist şairliğinin üçüncü boyutunu ise teklifleri oluşturur. Yani birey, toplum, millet ve ümmet hayatına dair tespitler eleştirildikten sonra, çıkış ve çözüm yolları ortaya koyar. 1 İşte Âsım, bu noktada karşımıza çıkar. Dolayısıyla Âsım, Osmanlı-Türk toplumu ve Müslüman dünyasının çok açık bir çöküş ve çözülüş süreci yaşadığı bir döneme dair tespitlerin doğal sonucu; tekliflerinse insanda vücut bulmuş somut tezahürüdür. Bir başka ifadeyle Âkif in diriliş ümidi, inancı ve ideali, Âsım ve neslinde tezahür ve tecessüm eder. Onunn davasını birey, aile, millet ve ümmet bağlamında yürütecek; çürüyen bir toplumda yeniden dirilişi gerçekleştirecek olan Âsım dır. Nesli, onun merkezi kişiliği etrafında vücut bulur. Ancak nesil, büyük ölçüde ihmal edilip geri plânda bırakılmıştır. Köse İmam: - Hâle baktıkça adam kahroluyor elde değil; Bizi kim kurtaracak, var mı ki bir başka nesil? Hocazâde: - Âsım ın nesli, Hocam,... Köse İmam: - Âsım ın nesli... diyorsun. Ne uzun boylu hayâl! Hocazâde: - Âsım ın nesline münkâd olacak istikbâl! (Âsım, s.354) 2 Âsım, lâkabı Köse İmam olan Ali Şevki Efendi nin oğludur. Adı, Safahat ın tamamında iki manzumede (Köse İmam da 2, Âsım da 16) 18 defa geçer. Her iki manzume de temelde Köse İmam ile Hocazâde (Mehmet Âkif) arasında cereyan eden sohbet ve tartışma üzerine kurgulanmıştır. Köse İmam da Hocazâde, babasının öğrencisi ve dostu Köse İmam a, Âsım da ise Köse İmam, Hocazâde ye ziyarete gider. Vak ası, II. Meşrutiyet in ilânı sonrası günlerde yaşanan ve 1910 ların başında yayınlanan birinci manzumede (Köse İmam) Âsım, dekoratif unsur durumundadır. Çalınması üzerine kapıyı açar; gelenin kim olduğunu babasına söyler. Vak anın sonunda da kocasından şikâyet için gelen kadına yolu gösterir. Dolayısıyla kahramanın kimlik ve kişiliğine dair en ufak bir ipucu yer almaz. Doğrudan doğruya kendi adını taşıyan, vak ası Birinci Dünya Savaşı içinde Hocazâde nin evinde cereyan eden ve ilk bölümleri 1919 da yayınlanan ikinci manzumede Âsım, bu defa vak anın dört ana kahramanından üçüncüsüdür. Büyük ölçüde Köse İmam-Hocazâde arasında geçen sohbet/tartışma üzerine kurgulanan metinde Köse İmam, memleket ve milletin içinde bulunduğu birçok problemden (sanat, edebiyat, aile, medrese-mektep ikilemi, II. Abdülhamid ve İttihat ve Terakki yönetimleri, istibdat ve savaşla birlikte büsbütün kötüleşen millet ve memleketin hâli vb.) bahsedip şikâyette bulunur. Metindeki üç nesilden ilkini (muhafazakâr ve belli ölçüde bedbin) temsil eden Köse İmam, memleket ve milletin istikbâlinden endişelidir. Onun bir başka endişesi, savaştan yaralı olarak yeni dönen oğlu Âsım ın durumudur. Çünkü Âsım, milletin büyük sıkıntı ve acılar yaşadığı savaş ortamında, bazı kendini bilmez densizlerin halkın inançlarına saygısızlıkta bulunmaları, sefahat âlemleri düzenleyip çalıp oynamaları, alenen içki içip kumar oynamalarına tahammül edemez; fiilî müdahelelerde bulunur. Hatta bazı arkadaşlarıyla birlik olup Bâb-ı Âli yi basmayı tasarlamaktadır. İstikbâlinden endişelenen Köse İmam, kendisini sevip saydığı Hocazâde den oğlunu uyarması konusunda yardım ister. Bunun üzerine ikinci nesil Hocazâde, Âsım ı (üçüncü nesil) çağırır ve gerekli uyarılarda bulunur. Hocazâde: - Seni çoktan beridir, gördüğümüz yok Âsım, Nerdesin? Yerde misin? Gökte misin? Gel, bakalım! Yalınızsın? Âsım: - Yalınız geldim, efendim, bu sefer. (Âsım, s.367) Bu iki manzumenin dışında Safahat ta Âsım doğrudan doğruya gündeme gelmez. Bize göre Âsım ı sadece bu manzume ve mısralarda aramak veya bu çerçeveye sıkıştırmak yanlıştır. Çünkü elde edilen verilerden çıkan netice, Mehmet Âkif gibi ömrü ve sanatını inandığı davaya adamış; hayatı müddetince 2 1 İsmail Çetişli, Mehmet Âkif in Çağına Dair Tespit, Tenkit ve Teklifleri, (Konferans) 19. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, 23 Eyl Elazığ. 2 Makaledeki şiir alıntıları Safahât ın şu baskısından yapılmıştır: Mehmet Âkif Ersoy, Safahât, (Hzl. E. Düzdağ), KTB Yayınları, İstanbul, 1987.

3 bunun için çırpınmış bir şair için sukût-ı hayal olacaktır. O zaman yapılması gereken Âsım ı Safahat ın bütününde aramaktır. Böyle bir tavır bizi, kendi adıyla değil, başka isimler altındaki Âsımlarla karşılaştıracaktır. Meselâ Âsım; tetkik ve uyarılarda için İslâm âlemini birkaç kez dolaşmış Abdürreşit İbrahim Efendi dir; adı geçen kişinin Hindistan da karşılaştığı gençlerdir; Şark ın ve Garp ın ilmini hakkıyla öğrenmiş, bilgi, beceri ve tecrübelerini milletinin hizmetine hasretmiş, şöhret hırsından uzak veteriner İbrahim Bey dir; fıtratının yüksekliği ve değerlerindeki tavizsizliği ile Köse İmam dır; sorumluluk duygusu ve adaletiyle Hz. Ömer dir; okuma arzusuyla küfeci Hasan, çalışkanlığıyla Seyfi Baba dır. Hepsinden öte Âsım, bizzat Mehmet Âkif in kendisidir. 3 Unutmayalım ki her sanatkâr eserinde önce kendini merkeze alır ve kendisinden hareket eder. Daha sonra içinde yaşadığı çevre, toplum, hayat ve tabiata dair gözlem ve intibalarını, birtakım seçme ve ayıklamalara tabi tutup bu merkezde yoğurarak eserine taşır. Bu esnada muhayyilesinden de bir yığın eklemelerde bulunur. Sonuçta bize ulaşan edebî eser; ihtiva ettiği başta insan olmak üzere, her unsuruyla (zaman, mekân, olaylar) kurgusal bir metindir. Her ne kadar Hayır, hayâl ile yoktur benim alış verişim;/inan ki, her ne demişsem görüp de söylemişim. (Fâtih Kürsüsünde, s.194) demiş olsa da Mehmet Âkif in Safahat ı ve Âsım ı da, bu gerçeğin dışında değildir. Dolayısıyla Âsım, Safahat ın bütün manzumelerine, hatta bütün mısralarına farklı isimler altında veya isimsiz olarak şu veya bu seviyede ve şu veya bu niteliğiyle yansımış müspet kahramanların ortak adıdır. Safahat ta bizi Âsım a götürecek bir başka yol, onun karşısında yer alan olumsuz kahramanlardır. Bunlar; halkına zulmeden zalim yöneticiler, Avrupa da tahsil görmüş züppe gençler, değerlerinden kopmuş alafranga münevverler, Garb ın yalınız fuhşuna hasbi simsar edipler, cahil ve mutaassıp hocalar, aile sorumluluğundan habersiz erkekler, çevresinde olup bitenlere duyarsız miskin insanlardır. Söz konusu menfi kahramanlar, kendilerinin mutlak manada zıddı olan Âsım ın kimlik ve kişiliğinin belirlenmesinde önemli rol oynarlar. Sonuç itibarıyla denilebilir ki Safahat, içerdiği insan, toplum, millet, ümmet; bunların sahip oldukları değer ve nitelikler; yaşadıkları hayat bakımından siyah-beyaz gibi çok açık bir tezat üzerine oturur. O zaman soralım: Bu tabloda beyazı, müspeti, doğruyu, iyiyi, güzeli ve ideali temsil eden Âsım kimdir? A- Fizikî Olarak Âsım: Âsım ın fizikî portresi, en ciddi biçimde ve kendi adıyla Hocazâde nin müşahede ve kanaatleriyle Âsım da okuyucuya sunulur. Çanakkale zaferinden sonra askerler arasında düzenlenen güreş müsabakasında meydana çıkan Âsım; uzun boylu, geniş omuzlu, sağlam boyunlu, mevzun başlı, gelişmiş kaslı, sık etli, iki çam bölmesi kollu, demir elli ve bilekli, yalçın bir kaya gibi gövdeli, ahenkli endamlı; kısacası Allah ın her bir uzvu için ayrı ayrı çalıştığı pehlivan bir kişidir. Neydi oğlandaki endâmın o âhengi fakat! Belli her uzvu için ayrı çalışmış hilkat. Ya kemikler ne salâbetli, ya etler ne katı; Tepeden tırnağa, gûyâ, dolamışlar halatı, İki üç katlı bükülüp bir çınarın gövdesine. Hele taşmış dökülürken o muazzam sîne, Öyle bâriz adelâtın ebedî dalgaları, Ki yorar ârızalar seyrine dalmış nazarı. (Âsım, s.359) Bedenen güçlü, kusursuz ve muazzam bir heykel olan Âsım bu müsabakada, gürbüz bir delikanlı olan rakibini dut gibi silkeler, ama yere sermez. Çünkü o da Çanakkale nin kahramanlarından biridir. Yine aynı manzumede Hocazâde, kırk elli yıl önce düğünlerede güreşe çıkan adalî gövdeli, mevzun endamlı, şahin yürüyüşlü levent pehlivanları da Âsım a benzetir. 3 3 Esasen Âsım, şairin bulunduğu yaşın olgunluğu ile birleştirip yaptığı kendi gençlik heykelidir, kendi idealinin heykelidir. Sanatkâr Âsım daki şahsiyet olduğu halde kendi dışında bir Âsım arıyor. (Nurettin Topçu, Mehmet Âkif, Dergâh Yay., İstanbul, 2011, s.68.) Âkif in...yaratmış olduğu Âsım ile kendisi arasında ilişkiler vardır, ama elbette bunlar tıpatıp da aynı değildir. (Orhan Okay, Âkif ten Âsım a, Söyleşiler, KTB Yay., Ankara, 2007, s.50)

4 4 B- Karakter ve Kişilik Olarak Âsım: Yukarıdaki fizikî görünümüne rağmen Âsım ın Safahat ta hemen her fırsatta asıl vurgulanan ve öne çıkarılan yönü kimlik ve kişiliği; yani insan olma şuuru, imanı, ahlâkı, millet, tarih ve değerlerine bağlılığı, çalışkanlığı, azmi, ümidi, kahramanlığı, idealistliği ve irfanıdır. Söz konusu nitelikleri Âkif daha çok, fazilet ve marifet kavramlarında toplar. Âkif inanır ki, birey ve toplumların ikbâl ve istikbâli için marifet ve fazilet gibi iki temel değere ihtiyaç vardır. Bunlardan fazilet, Âsım ın karakteri, huyu, ahlâkı ve imanını kapsarken; marifet, eğitim-öğretim, bilgi birikimi, beceri ve tecrübelerini kapsar. Fazilet ve marifet in bir başka anlamı; din ve ilim veya kalp ve beyin dir. Dolayısıyla Âsım, din ve ilim veya kalp ve beyin bakımından dört başı mamur dur. Bu insanı benzersiz kılan fazilet ve marifetinin detaylarına indiğimizde şu değerlerle karşılaşırız: 1- Yaratılış Gayesinin Bilincinde İnsan: Mehmet Âkif İnsan isimli manzumesinde, Âsım ın - henüz adı konmamış bile olsa- önce insan olması bakımından ruh portresini çizer. Bu portreye göre Âsım, kendini küçük, değersiz, iradesiz, güçsüz ve zavallı olarak görmekten uzaktır. O, evrene göre bedenen küçük olsa bile, kendi değerlerinden ve üstlendiği sorumluluklardan haberdârdır. Âsım bilir ki, insan olarak meleklerden daha yüce, daha büyük bir övgüye lâyıktır. Çünkü insan, Allah ın yaratış veya sanatının gayesi; kudret edibinin en güzel kasidesi ve nüsha-yı kübra-yı hilkat tir. Kalbi, feyzi zemin ve semalardan taşan Allah ın tecelligâhıdır. Dünya onun hükümlerine bağlı ve mahkûmdur. Çünkü insan, bulutlardan yıldırımlar devşirmekte, yeraltından madenler çıkarıp işlemekte, denizlere açılmakta, gökyüzüne kanatlanmak istemektedir. O, hikmetiyle karanlıkları aydınlatır; güzel tedbirleriyle istibdadı yok eder. Terakki etmek meyli onun için fıtrîdir. Ne hâle razı ne de istikbâle kânidir. Sürekli istikbâle koşar; asla ye se düşmez. Dolayısıyla hiçbir güç veya engel onun irade ve azmi önünde duramaz. Senin mahiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir: Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir: Zeminlerden semâlardan taşarken feyz-i Rabbânî, Olur kalbin tecellî-zâr-ı nûrâ-nûr-ı Yezdânî. Musaggar cirmin amma gâye-i sun -ı İlâhîsin; Bu haysiyetle pâyânın bulunmaz bîtenâhîsin! Edîb-i kudretin beytü l-kasîd-i şi ri olmuşsun; Hakîm-i fıtratın bir anlaşılmaz sırrı olmuşsun. Esîrindir tabîat, dest-i teshîrindedir eşya; Senin ahkâmının münkâdıdır, mahkûmundur eşyâ. (İnsan, s.59) Belirtilen insan olma şuuruna sahibi Âsım, karakter ve fiillerini bu çerçevede belirler. Bu itibarla o; bencil, menfaatperest, korkak, sorumsuz, duyarsız, neme lâzımcı değildir. Âsım; II. Abdülhamid, Acem Şahı ve medeniyet adına Müslümanlara saldırıp vahşetler sergileyen Batı karşısında olduğu gibi, asla zulmü alkışlamaz, zalimi sevmez; tam tersine zalimin hasmı; mazlumun dostu ve yardımcısıdır. Hasta, Seyfi Baba, Küfe, Hasır vb. manzumelerin kahramanlarında olduğu gibi hastalar, yoksullar, dullar, yetimler, yaşlılara karşı derin bir merhamet duyar. Onların dertlerine derman olmak için çırpınır. Hisleri incilerin en temizi, ruhu kadın ruhundan daha rikkatlidir. Âsım, tıpkı milleti gibi hak ka tapar ve hak/hukuk âşığıdır. Hak namına haksızlığa ölse tapmaz. Kanayan bir yara gördü mü onu dindirmek için çifte yer, kamçı yer; çiğner, çiğnenir; hakkı tutar kaldırır. Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapmaz. Kısacası Âsım, insan olmanın şuur ve sorumluluğuna müdrik, iradî, dışa dönük, aktif bir karaktere sahip; dört başı mamur, eşsiz bir insandır. - Hocam, evlâdına benzer bulamazsın arasan, Görmedim ben bu kadar dörtbaşı ma mûr insan. Ne büyük hilkat o Âsım, ne muazzam heykel! Onu, bir şi r-i hamâset gibi, ilhâm-ı ezel, Sana sunduysa, açıp rûhunu teşrîhe çalış... Gâlibâ oğlanı yanlış görüyorsun, yanlış!. Yalınız göğsünün eb âdı mı sandın yüksek? İn de a mâkına bir bak, ne derinmiş o yürek!

5 5 Dalgalandıkça içinden taşan îman denizi, Dökülen hisleri gör: İncilerin en temizi, Gövde yalçın kayadan âbide, lâkayd-i ecel; Sanki hiç duygusu yok... Bir de fakat rûhuna gel; O ne ifrat ile rikkat! Hani, etsen ta mîk, Bir kadın rûhu değildir o kadar belki rakîk. Sonra, irfanı için söyleyecek söz bulamam; Oğlanın bildiği, öğrendiği herşey sağlam.... Bana gösterdi tamâmıyle ki: Oğlun eşşiz. Bî-tenâhî safahâtıyla herif ayrı cihan; Bî-tenâhî safahâtında da, lâkin insan. (Âsım, s ) 2- İnançlı: Âsım, kelimenin tam anlamıyla hakiki bir Müslümandır. Dalgalandıkça yüreği, taşan iman denizi olur. Onun, rükû dışında hiçbir beşerî güç karşısında eğilmeyen kimliğinin temelinde göğsündeki kat kat iman vardır. İnsan için imanın, yürekte büyük bir cevher olduğuna inanır. Âsım ın iman konusundaki ana aynağı Kur ân-ı Kerim ve Hz. Peygamber dir. Bütün söz ve eylemleri, Kur an dan alınan ilhamın asrın idraki içindeki yorumlarına dayanır. Dolayısıyla Âsım, ne çağının giderek yaygınlaşan imansızlık cereyanına kapılır ne de mevcut Müslümanların taassup, cehalet, ye s, yanlış tevekkül bataklığına gömülmüş geleneksel Müslümanlığına. Zira mevcut Müslümanlar, gerçek Müslümanlıktan çok uzaktırlar. Onlar, İslâm ittihat isterken tefrikaya düşmüş, çalışmayı emrederken yalnış tevekküle yapışmış, ilmin tahsilini farz kılarken cahil kalmışlardır. Manasıyla ilgilenmedikleri Kur ân ı, sadece mezarlıkta okunan bir kitap hâline getirmişlerdir. Mevcut Müslümanlar büyük ölçüde Böyle gördük dedemizden cümlesinde ifadesini bulan bir gelenek/görenek taassubu içindedirler. Yerli bile olsa, her yeniliğe bidat diye karşı çıkarlar. Ayrıca onlar, şahsî çıkarına en küçük bir halel gelse (meselâ maaşı biraz kısılsa veya geciktirilse), fes, külah, kalpak, sarık el ele verir; dünya yıkılmışcasına vaveyla koparır; midelerinden arşa velvele yayılır. Aynı Müslüman kitle ahlâk yozlaşırken, kalemler namusa saldırırken, şeriata hücum edilirken Susmak evlâdır diye ses çıkmaz. Dolayısıyla toplumda haya sıyrılmış, yürekler merhametsiz, duygular süflî; vefa, ahde hürmet, emanete riayet, hak-hukuk yok; yüzsüzlük, yalan, hıyanet her yerdedir. Kısacası Emr-i bil-ma ruf nehy-i ani l-münker emrini çoktan unutan Müslümanlarda, İslâm ın ancak namı kalmıştır. Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok nâfile! Kaç hakîkî Müslüman gördümse: Hep makberdedir; Müslümanlık, bilmem amma, gâlibâ göklerdedir! (Hatıralar-3, s.251) Âsım, Avrupa tahsili görmüş sözde aydınların, giderek artan dinsizlik salgınına kapılarak İslâm a saldırmaları, Kur ân ı Orta çağdan kalma köhne kitap olarak nitelemeleri, İslâm ın terakki ve ilme karşı olduğunu iddialarını şiddetle reddeder; sonuçta da dini birey ve toplum hayatından bütünüyle kazımak amaçları karşısında durur. Bu sapık düşüncenin arkasında ya cehalet ya da Batı karşısında ezilmiş beyinlerin aşağılık duygusu vardır. Onlar zannetmektedirler ki bütün Avrupalı kâfir; mütedeyyin görünürsek Avrupalılar bize barbar der. Hâlbuki cemiyet ve millet hayatının bekâsı, din ile mümkündür. Toplumda bireyleri birbirine en sıkı biçimde bağlayan dindir. İslâmiyet, hayat dini, şehâmet dini, gayret dini dir. Cebânet, meskenet, ruh-ı İslâm a sığmaz. Ah o din nerde, o azmin, o sebâtın dîni; O yerin gökten inen dîni, hayâtın dîni? (Âsım, s.341) 3- Ahlâklı: Âsım, büyük ölçüde fazilet kelimesinde ifadesini bulan ahlâklı bir insandır. Çok büyük ölçüde dinin belirlediği Âsım ın ahlâk hususundaki temel vasıfları; edep, haya, doğruluk, ahde vefa, va de sadakat, şefkat, acizin hakkını ilâya samimi gayret, en ufak şeyle kanaat, ifratla vermek, kimsenin ırzına, namusuna yan bakmamak, insanları kardeş bilmek, sebat, azim, kişisel menfaatlerini toplumun menfaatlerine feda etmek tir. Âsım inanır ki, Müslümanlık temiz/güzel ahlâktan ibarettir. Ahlâk-ı millî, ruh-ı millîdir. Ruhun izmihlâli, ahlâkın izmihlalindendir. Her millet kendi ahlâkıyla ya yaşar ya da ölür. Dolayısıyla ahlâkın

6 sukûtu birey, aile ve milletin ölümü demektir. Bugün milletin içinde bulunduğu perişanlık, dışarıdan değil içeriden kaynaklanmaktadır. Bunun başında da bozulan ahlâk vardır. Çünkü millet ahlâk bakımından levsiyât a saplanmıştır. Yani Zulme tapmak, adli tepmek, hakka hiç aldırmamak;/ Kendi âsûdeyse, dünya yansa, baş kaldırmamak;/ahdi nakzetmek, yalan sözden, tehâşî etmemek,/kuvvetin meddâhı olmak, aczi hiç söyletmemek. ; Enseden arslan kesilmek, cepheden yaltak kedi.. ; İnhinâlar, yatmalar,/şaklabanlıklar, riyâlar, muttasıl aldatmalar, tefrika yaygınlaşmıştır. (Hâtıralar-5, s.256) Millet ve ümmetin ahlâkının bozulmasında edebiyat, matbuat ve Batı hayranlığının önemli rolleri vardır. Bu sebeple Âsım, bir milletin edebiyatının baştan sona ya oğlan, ya karı, ya da şarap olmasına; II. Meşrutiyet sonrasında dalkavukluk ve kaside devri tamamlayan üdebânın birbirine ana avrat sövmesine; utanmadan kutsal değerlere dil uzatıp Protestanlara zangoçluk etmesine şiddetle karşı çıkar. Çünkü sanat ve edebiyat, milletin ruhunu efsunlamak/uyuşturmak değil, hilkatteki aheng-i ezelîyi sezebilmek, Allah a olan iman ve aşkını O na yakışır bir ulviyet içinde esere dönüştürebilmek; halkı irşat edebilmek; toplumun meselelerini samimiyetle anlatabilmektir. 4- Millet, Tarih ve Değerlerine Bağlı: Âsım, güçlü bir millet ve tarih bilincine sahiptir. Birileri ecdadına veya değerlerine saldırdı mı, onu ya boğar ya da yanından kovar. Hâlin yöneticilerine yaranmak için, milletinin mazisine ve değerlerine küfretmez. Tam tersine Âsım, uğruna hayatını çekinmeden feda edebilecek kadar millet âşığıdır. Mensubu bulunduğu milleti; âlî kavm, kavm-i necib, nesl-i necib, kahraman ırk olarak bilir. Bu millet, birkaç hayme halkından cihangirâne bir devlet/çıkarmış, bir zaman dünyayı lerzan eylemiş tir. (İstibdad, s.67) Dini, ahlâkı, irfanı, adaleti, ihsanı ve emr-i bi l-ma rûf ilkesiyle pek çok milleti yüzyıllarca aynı çatı altında idare etmiştir. Damarlarında kan yerine şehamet yüzer; yüreklerinde can yerine ölüm şevki vardır. Haysiyetinin çiğnenmesine asla izin vermez. Hakka tapan bu millet ezelden beridir hür yaşamış, hürriyet ve istiklalini engelleme hususunda karşısına çıkan engelleri bir sel gibi çiğneyip aşmış, dağları yırtmış, enginlere sığmayıp taşmıştır. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: Gelmişiz dünyâya milliyyet nedir öğretmişiz! Kapkaranlıkken bütün âfâkı insâniyetin, Nûr olup fışkırmışız tâ sînesinden zulmetin; Bir taraftan dînimiz, ahlâkımız, irfânımız; Bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsânımız; Yükselip akvâmı almış fevc fevc âgûşuna; Hepsi dalmış vahdetin âheng-i cûşâcûşuna. Emr-i bi l-ma rûf imiş ihvân-ı İslâm ın işi; Kimse haksızlıktan ekmezmiş tegâfül ihtiyâr; (Hakkın Sesleri-7, s.181) Bu millet; Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Yıldırım Bayezid, Murad Hüdavendigar, Fâtih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim lerin yanında milyonlarca ay parçası kızlar, dağ parçası bahadırlar yetiştirmiştir. Tarihi mefahir doludur. Onun içindir ki, donanma ve ordusu muzaffer olarak ileriye doğru yürürken Batının elçileri atının üzengisini öpmeye hasret kalmıştır. Böyle bir millet ve değerlerine bağlı olan Âsım, yozlaşmayı; başka milletlere özenip taklit etmeyi şiddetle reddeder. Bu hâlin somut örnekleri olan Avrupa ya tahsil için gönderilen gençleri şiddetle eleştirir. Çünkü onların önemli bir kısmı; kadınsı kılıkları, uzun saçları, muhtasar bıyıkları, baykuş sesleri, saksağan yürüyüşleri ile sefil ve zübbedir. Onlar; Batının güzelliklerinden uzak, haya ve depten mahrum, ar damarı çatlamış; namaz ve oruçla alış verişi yok, kumar ve içki düşkünüdürler. Ceplerinde üç kuruş bulunca da ya Tokatlıyan da çalım satar ya da Beyoğlu nda fahişelerin peşine takılırlar. İşte Âsım ın karakteri, ahlâkı, irfanı ve idealleri, çok büyük ölçüde böyle bir millet ve tarih bilincinden beslenir ve bu çerçevede şekillenir. Ancak burada belirtmek gerekir ki Âsım ın millet kavramından anladığı kavmiyet değildir. Hatta o, dinin yaşakladığı, peygamberin telin ettiği bir kavmiyet anlayışını reddeder. Çünkü böyle bir anlayış, Müslümanları bölüp parçalayak olan tefrikanın en güçlü dinamitidir. Dolayısıyla Âsım ın tarih bilinci, bir tarafıyla Asr-ı Saadet üzerinde yoğunlaşan İslâm tarihine, diğer tarafıyla ise Türk tarihine dayanır. Zaten bu iki çizgi, XI. yüzyıldan itibaren birleşmiş, - Selçuklu ve Osmanlı da olduğu gibi- yekvücut olmuştur. 5- Hürriyet, İstiklâl, Vatan ve Bayrak Sevdalısı: Yukarıda belirtildiği gibi Âsım, ezelden beri hür 6

7 yaşamış; istiklâle âşık bir neslin oğludur. Bu milletin hürriyet ve istiklâl aşkı, tarih boyunca hep somut bir vatanda gerçekliğe kavuşmuştur. Semalarında dalgalandırdığı bayrağı ise, hürriyet ve istiklâlinin sembolüdür. Açıktır ki ecdadının hürriyet ve istiklâl aşkı, Âsım ın damarlarını da yakar. O da doğduğundan beri hürriyet ve istiklâle âşıktır. Kafa kesmekle, beyin ezmekle hürriyet duygusunun yok edilemeyeceği; aksine daha da güçleneceğini bilir. Yumuşak huyludur, ama koyun değildir. Bu sebeple altın tasma vurdurup güdülmektense boynunu feda etmeyi yeğler. Âsım, toprağını sıksan şüheda fışkıracak olan diyâr-ı dilber, harîm-i canân, enbiya yurdu, şühedâ burcu olan vatan ve ufuklarda dalgalanan şanlı hilâl uğruna kurban olmaya hazırdır. Bilir ki Sâhipsiz olan memleketin batması haktır. (Hakkın Sesleri-4, s.176) Onun şehadete koşarken dudaklarından dökülen duası; Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,/Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. (İstiklâl Marşı, s.442) mısralarında ifadesini bulur. 6- Eğitimli, Bilgili veaydın: Âsım ın ideal kimliğini oluşturan iki temel değerden (diğeri fazilet) biri marifet; yani bilgi, bilim ve beceridir. Bu hususta onun beyni zinde; bildiği ve öğrendiği sağlam; irfanına söyleyecek söz yoktur. Adını taşıyan metinde Âsım ın, Hocazâde nin uyalarıları doğrultusunda savaş sebebiyle yarım kalan tahsini tamamlamak ve giden üç yüz yıllık ilmi tez elden getirmek için Berlin e gitmek üzere olduğunu görürüz. Zira asır, asr-ı ulûm dur. Kur an da Allah; Bilenler, bilmeyenlerle bir değil (s.121) buyururken; kadın-erkek herkesin ilim tahsil etmesini fark kılar. Bu sebeple İslâmiyet ilmin ezeli daye sidir. Âsım, beşeriyetin coşkun bir sel gibi sürekli olarak istikbâle koşarken İslâm ümmetinin içinde bulunduğu perişanlık, gerilik ve zilletin en büyük müsebbibi olarak cehalet ve taassubu görür. Zira mevcut toplumda ilmiye sınıfı bayağıdan aşağı bir turşu, Bâb-ı fetva ümmi koğuşu, vükelâ Güç okur, hiç yazamaz bir sürü hırsız çetesi, din adamları, ilimsiz ve beyinsizdir. Avrupa ya tahsil için gönderilen gençlerin önemli bir kısmı da sefil ve zübbedir. Halksa, belirtilen menfi örnekler yüzünden fenne ve ilme karşıdır. Bu tablo karşısında Âsım, bir ayağı fazilet, diğer ayağı marifete yani eğitim-öğretim, bilgi-bilim, fen-tekolojiye dayanan bir inkılâp gerektiğine inanır. Bir ara arkadaşlarıyla birlikte Bâb-ı Âlî yi basmayı tasarlamışlarsa da Hocazâde nin uyarıları üzerine bundan vazgeçmiş; Cemalettin Efganî nin belirttiği gibi eğitim-öğretim temelli bir inkılâbı benimsemiştir. (s.369) Bu inkılâp, birey ve toplumun yüz karası; İslâm ın üzerine çöken kapkara kabûs, Müslümanların hasm-ı hakiki si olan cehaleti ortadan kaldıracak; terakkinin yolunu açacaktır. İnkılâp istiyorum, ben de fakat, Abdu gibi... Yoksa, ellerde kör âlet efeler tertîbi, Bâbıâlî leri basmak, adam asmakla değil. (Âsım, s.441) Âsım, terakki için Batının ilmi ve sanatını almak; bu konuda bütün gayretimizi sarf etmek gerektiğine inanır. Çünkü -başta Almanya olmak üzere- Avrupa bugün, sahip olduğu ilim ve teknolojiyle yeryüzüyle yetinmeyerek gökyüzüne hükmetmekte, gemileri kıta kıta denizleri, trenleri dünyayı dolaşmakta, balonları havaya yükselmektedir. Âsım, birey ve toplumun marifet kanadının yükseltilmesine imkân verecek olan Batının ilmi ve sanatının alınması hususunda, bir konuya ısrarla dikkat çeker. Bu konu, yukarıdan beri ortaya konmaya çalışılan fazilet kanadının zedelenmemesidir. Yani çağdaş Batı bilim ve sanatı alınırken mahiyet-i ruhiyemiz in kılavuzluğundan asla vazgeçilmemesidir. Bu konuda en güzel örnek Japonlar dır. Küçük boylu, büyük millet olan Japonlar, Batı medeniyetini alırlarken sadece fen niyle yetinmişler; her türlü moda ve maskaralığı reddetmişler; kendi değerlerinden asla taviz vermemişlerdir. Yine bu konuda dikkat edilmesi gereken bir başka husus, taklit e düşülmemesidir. Sözde birtakım aydınların, Şarkın medeniyette yükselmesinin, Avrupalının yolunu (ictimaî, edebî ve diğer meselelerde) - hiç sapmadan- taklitle mümkün olduğu kanaati yanlıştır. Terakkinin yolu milletlere göre farklı farklıdır. Unutulmamalıdır ki, her milletin kültür ve medeniyeti kocaman bir ağaca benzer. Bu ağacın sayısız kökleri ve dalları milletin mazisine bağlıdır. Eğer ağaç hastalanmışsa köküne bakmak; aşılarken de kendinden aşı vurmak gerekir. 7- Çalışkan, Ümitli ve Azimli: İnsan manzumesinde gördüğümüz gibi Âsım, dışa dönük, aktif ve iradî bir insan tipi olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla o, içe dönük, pasif, miskin ve tembel olmaktan uzak; 7

8 tam tersine -ki Atalet fıtratın ahkâmına isyandır. - çalışkan; azmi ve sebatı dağlar söken erler dendir. İnsan için kendi sa yinden başka bir şey yoktur. ayetinin vurgusuna inanır. Evrende her varlık çalışmaktadır. İnsanın eli kolu tutarken dilencilik etmeye kalkışması ayıptır. Bu dünyada ekmek parasını kazanmayan kişi, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası dır. Her ne meslek olursa olsun çalışmak, alnının teri, elinin emeğiyle kazanmak kutsaldır. Çalış! dedikçe şerîat, çalışmadın, durdun. Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun! Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya! (Fâtih Kürsüsünde, s.215) Bu niteliğiyle Âsım, kader ve tevekkül ü tembelliklerine kılıf haline getirmiş miskin Müslamanlardan; İslâm ı hayat dini yerine ahiret dini olarak yorumlayan din adamlarından ayrılır. Ona göre ahireti hak kabul eden bir kişi, çalışmayı vazife bilir; cennet de ancak bu dünyadaki emekle hak edilir. 8 Bekâyı hak tanıyan sa yi bir vazîfe bilir; Çalış çalış ki bekâ sa y olursa hakkedilir. (Fâtih Kürsüsünde, s.204) Ayrıca Âsım ın temel niteliklerinden biri ümitli, azimli ve gayretli olmasıdır. Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak.../alçak bir ölüm dür. (Hakkın Sesleri-4, s.175) İnsanın azmine dağ dayanmaz. Hâlbuki Müslümanların din-i resmî ve put haline getirdikleri ye sin sonu yoktur; bir kere ye se düşen hüsran a düşer. Üstelik inanan bir insan için ümitsizlik, bir tür şirktir. Müslümanlık bu değil, biz yolumuzdan saptık, Tapacak bir putumuz yoktu, özendik, yaptık! (Âsım, s.341) Âsım ın geleceğe dair ümit ve imanının en somut ifadesi, millet ve memleketin 1920 sonlarında karşı karşıya bulunduğu varlık-yokluk eşiğinde söylenen İstiklâl Marşı nın şu son iki mısraıdır: Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl. (İstiklâl Marşı, s.442) 8- Sorumluluk Sahibi, İdealist ve Fedakâr: Âsım, kendini millete, ümmete ve inandığı değerlere adamış idealist ve dava adamıdır. Böyle bir kimlik, sorumluluk ve fedakârlığı kaçınılmaz kılar. Çanakkale de ortaya koyduğu insanüstü fedakârlık ve kahramanlık, bu kimliğin açık delilidir. Âsım ın idealizm ve fedakârlığının somut örneklerinden biri, hayatı sadece gayesini gerçekleştirme olarak anlayan Abdürreşit İbrahim Efendi dir. İbrahim Efendi, pek çok sıkıntı ve zahmete aldırmadan; can, canan ve diğer endişelerden uzak Şark-ı Aksa dan, Mağrib-i Aksa ya kadarki bütün İslâm ülkelerini birkaç kez dolaşmış; ciddi tetkiklerde bulunmuş; ümmeti içinde bulunduğu derin uykudan uyandırmak için gayret sarfetmiştir. Onun hayatını gayesine adamasındaki temel güç, Durma, yürü, azminde devam et.. diyen gayret-i diniyye si dir. Coşuvermez mi, içim sanki yanardağ kesilir; Yeniden davranırım, eğlenemem bir yerde. Ne cihan kaygusu derman bu devasız derde; Ne can, sonra filan duygusu engel, heyhat! Can, cihan hepsi de boş, gaye dedir varsa hayat. (Süleymaniye Kürsüsünde, s.137) 9- Gelecek Tasavvuru Sahibi: Safahat ın tamamını dikkatlice incelediğimizde görürüz ki Âsım ın bireyden aileye, millettten ümmete, medreseden mektebe, eğtimden ticarete, hürriyetten Batılılaşmaya, yönetim tarzından İslâm birliğine kadar uzanan belirgin bir gelecek tasavvuru vardır. Bu bağlamda da o ümitlidir; idealleri ve davasının bir gün gerçekleşeceğine inanır. Çünkü bu milletin İslâm dan beslenen çok köklü bir fazileti vardır; birkaç balta darbesi, onu kökünden ayıramaz.

9 9 Hâdisât etmesin oğlum, seni aslâ bedbîn İki üç balta ayıramaz bizi mâzîmizden. Ağacın kökleri mâdem ki derindir cidden, Dalı kopmuş, ne olur? Gövdesi gitmiş, ne zarar? O, bakarsın, yine üstündeki edvârı yarar, Yükselir, fışkırıp, âfâk-ı perîşânımıza; Yine bin vahâ serer kavrulan îmânımıza. (Âsım, s.370) Hindistan da iken II. Meşrutiyet in ilân edildiğini duyduğunda büyük bir sevinçle İstanbul a doğru yola çıkan Abdürreşit İbrahim Efendi nin gemide hayal ettiği ülke, Âsım ın gelecek tasavvurunun açık göstergelerinden biridir. Bu tasavvur; açılmış sayısız mekteplerde kadın-erkeğin okuduğu, fabrikaların işleyip yerli kumaş dokuduğu, gemilerin sahillere servet taşıdığı, halkın aydınlatılmasına hâdim derneklerin durmadan uğraştığı, matbaaların uyumaz bir hizmetkâr gibi gece gündüz millete faydalı eserler bastığı bir ülkede somutlaşır. Görüyordum, iki üç bin mil açıktan bakarak, Şu sizin kapkara İstanbul u, kardan daha ak. Parlıyor alnı uzaktan ayın on dördü gibi; Gülüyor: İşvesinin cazibeler müncezibi. Ne gezer şimdi o zillet, o sefalet? Heyhat! Bu ne müdhiş azamet, oh, ne müdhiş dârât! Sayısız mektep açılmış: Kadın erkek okuyor; İşliyor fabrikalar, yerli kumaşlar dokuyor. Gece gündüz basıyor millete nâfi âsâr; Adetâ matbaalar bir uyumaz hizmetkâr. Mülkü baştan başa imar edecek şirketler: Halkın irşadına hâdim yeni cem iyyetler, Durmayıp iş buluyor, gösteriyor, uğraşıyor; Gemiler sahile boydan boya servet taşıyor... (Süleymaniye Kürsüsünde, s.148) Bir başka örnek aynı kişinin Hindistan da karşılaştığı dinin ruhu, Kur ân ın hikmeti bilen ulema ile çoğu İngiltere de tahsil görmüş gençlerdir. O gençler; azimlerinden ölüm bile olsa dönmez, hiss-i milliyeleri sağlam, hikmetleri yüksek, gözleri tok, şeriata hürmetli, maymun gibi taklide özenmez, fuhuş ve kumardan uzak, Garb ın yalnız ilmini almış, dindaşlarının ruhu ve kalbi olmuşlardır. Âsım ın ideal memleket tasavvurunun bir başka somut göstergesi; kahveleri, meyhaneleri, hanları, sokaklarıyla varolan İstanbul değil, Berlin dir. Tasavvur edilen bu ülkenin yöneticileri, Hz. Ömer örneğinde olduğu gibi, kenâr-ı Dicle de bir kurt aşırırsa bir koyunu/gelir de adl-i ilâhî sorar Ömer den onu (s.79) mısralarında ifadesini bulan sorumluluk bilincine sahiptirler. Bu ülkede başta Âsım olmak üzere halk, zalim, kendini beğenmiş, sorumsuz, adaletsiz yöneticiler (Acem Şahı, II. Abdülhamid, Hişam, Yezid vb.) karşısında korkup susmaz. Millet yokluk içinde inlerken lüsk ve ihtişam içinde yaşayan yöneticilere Nerden buldun? diye sorguya çeker. 10- Kahraman: Yukarıdan beri söylenenler, Âsım ın birçok değere sahip olduğu, bu doğrultuda bir davaya inandığı gerçeğini ortaya koyar. Söz konusu değerlerin korunup yaşatılması, davanın nihaî hedefine ulaştırılması, güçlü bir azim, gayret, fedakârlık ve kahramanlık ister. İlham-ı ezelin şi r-i hamaset i olan Âsım ın en belirgin vasıflarından biri, bu uğurda gösterdiği kahramanlıktır. Bu hususta o, ırkına benzer. Köse İmam, istikbâli Âsım ve neslinin kuracağını söylemesi üzerine Hocazâde ye; Ne faziletleri var? diye sorar. Hocazâde nin aşağıdaki cevabı, bu faziletin daha çok, Âsım ve neslinin vatanseverliği ve kahramanlığı olduğunu ortaya koyar. -Ne fazilet mi? Çocuklar koşuyor aç çıplak, Cepheden cepheye arslan gibi hiç durmayarak. Yine vardır bir ölüm korkusu arslanda bile; Yüzgöz olmuş bu çocuklar ölümün şahsıyle! (Âsım, s.354)

10 Çünkü Âsım ve nesli, Balkan ve hemen ardından gelen Birinci Dünya Harbinde, aç cıplak, yalın ayak baş açık demeden her biri bir kıtadaki cepheden cepheye koşmuş; kızgın güneş altında Sina nın kızgın kum çöllerini geçmiş, Kafkaslar ın kar ve buzla kaplı dağlarını aşmış; bu esnada ne evini barkını ne yavrusunun yetimliğini ne doğup büyüdüğü toprağını hatıra getirmiş; şehit ecdadının yüksel diyen çağrısına uyarak zafere ve şehadete koşmuştur. Âsım ve neslinin vatanseverlikleri, hürriyet ve istiklâl aşkları, milletin değerlerine olan bağlılıklarının en somut göstergesi, Çanakkale Harbi esnasında ortaya koydukları kahramanlıktır. Mehmet Âkif, Berlin de endişe içinde çırpınırken Âsım ve nesli Çanakkale den -Korkma! diye haykırarak, ona ve millete güven vermişlerdir. -Korkma! Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz! Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i nâmûsun? Meğer ki harbe giden son nefer şehîd olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa; Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa; Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar, Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar; Değil mi cephemizin sînesinde îman bir; Sevinme bir, acı bir, gâye aynı, vicdan bir; Değil mi sînede birdir vuran yürek... Yılmaz! Cihan yıkılsa, emîn ol, bu cephe sarsılmaz! (Berlin Hâtıraları, s.284) Asım ve nesli Çanakkale de Avustralya dan Kanada ya, İngiltere den Fransa ya kadar Eski ve Yeni dünyanın ne kadar gözdesi varsa kafesi veya mahbesinden çıkıp geldiği, aylarca kahpece saldırdığı, göğün ölüm indirdiği, yerin ölüm püskürdüğü savaş ortamında ne çelik tabyalar istemiş ne de düşmandan sinmiştir. Onlar, göğsündeki kat kat imanla kahramanca savaşmış; namusunu, bayrağını ve vananını çiğnetmemiş; bir hilâl uğruna güneşler gibi batıp dağı ve taşı şühedâ gövdesiyle doldurmuştur. Sonuç itibarıyla Âsım ve nesli, tıpkı Bedir in arslanları gibi kanı ve canıyla tevhid i kurtarmış, son ehl-i salip ordusunun hücumunu püskürtmüş; kahramanlığı ile ecdadını hayran bırakmıştır. Onlar kahramanlıkları ile o kadar büyüktürler ki, bu büyüklüklerini ihata edebilecek bir makber mümkün değildir. Âsım'ın nesli... diyordum ya,., nesilmiş gerçek; İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek. Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... O rükû' olmasa, dünyâda eğilmez başlar Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Bil hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! (Âsım, s ) Sonuç: Altıncı Safahat ta ismi, fizikî, ruhî, zihnî ve içtimaî kimliğiyle belli ölçüde portresi çizilen, gerçekte üstün nitelikleriyle Safahat ın bütününe yayılan Âsım, hiç şüphesiz Mehmet Âkif in bütün hayatını adadığı davasını birey, toplum ve ümmet hayatında gerçekliğe dönüştürecek ideal kahramanıdır. Âsım, Müslüman toplumların neredeyse tamamıyla sömürge altında ezildikleri; zillet, cehalet, meskenet, taassup ve ahlâkî yozlaşma girdabına sürüklendikleri; bu dünyanın lideri durumundaki Osmanlı-Türk toplumunun da İmparatorluk tan Cumhuriyet e giden yolda hemen hemen aynı durumda çözülme ve dağılma sürecini yaşadığı bir dönemde yeniden dirilişin sembolüdür. Bir başka ifadeyle Âsım, Âkif in bir ömür boyu doğup gelişmesini, toplumun bütünene hâkim olmasını beklediği bireyi, nesli ise toplumu sembolize eder. Bu sembol veya ideal kahraman; ne İslâmiyet öncesinin alp tipi, ne İslâmiyet sonrasının veli tipi, ne Şinasi nin Mustafa Reşit Paşa da, Tevfik Fikret in Haluk ta tecessüm etmiş pozitivist aydın tipi, ne de Ziya Gökalp ın pozitivist-idealist-milliyetçi tipidir. Âsım; dışa dönük ve aktif kişiliği, kendini ait olduğu millet ve ümmete adayışı, çağın idrakiyle örtüşen Müslümanlığı ile modern alperen ; Balkan, Birinci Dünya ve Millî Mücadeledeki savaşlarıyla modern gazi ; ilk örneğini Namık Kemal in eserlerinde 10

11 11 gördüğümüz vatan ve hürriyet kahramanı yeni aydın tipidir. 4 4 Âkif, Tanzimat tan sonra ilk defa Namık Kemal in ortaya koyduğu aktif, toplum meselelerine karşı ilgili, fen ve terakkiye inanan moder insan tipi ne inanır. (Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, Dergâh Yay., İstanbul, 1987, s.200)

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ

OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ Osman AKANDERE* Giriş İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy un tek oğlu olan Emin Akif Ersoy,

Detaylı

Deneme Alaturka - Bahri Akçoral. Şiir Kervan - Artunç İskender Saldın Beni - B. Nuri Demircan Gözlerime Bak Çocuk - Meriç Çetin

Deneme Alaturka - Bahri Akçoral. Şiir Kervan - Artunç İskender Saldın Beni - B. Nuri Demircan Gözlerime Bak Çocuk - Meriç Çetin 1 âhenk 35 Eylûl 2011 Editör Biçim ve Öz Üstüne - Mehmet Sait Karaçorlu Deneme Alaturka - Bahri Akçoral İnceleme Bir kalem Zirvesi Fuzuli M. Cahid Hocaoğlu Niyazi Mısri Okumaları Dr. Ali Vasfi Kurt Asım

Detaylı

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ Vedat KARTALCIK* A. Amaç ve Yöntem Bu çalışmada, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy un Safahat üst başlığı altında yayımladığı Asım şiiri bilgisayara aktarılmış

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez M.Akif ERSOY

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez M.Akif ERSOY ISSN : 1306-6897 SAYI 5 Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez M.Akif ERSOY ÇANAKKALE ZAFERİ ÖZEL SAYISI M A R T 2 0 0 8 1 3 0 6 6 8 9 7 www.ispartaegd.org

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Hazırlayanlar: İbrahim Gökpınar İbrahim Çetiner Mustafa Orhan Haziran 2007 http://www.ege-edebiyat.org PEYAMİ SAFA a) HAYATI: (1899-1961 ) Türk edebiyatında psikolojik

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

DİLDESTE. Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ. Fatsa Anadolu Lisesi Adına. Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ. Zekiye ŞAHİN.

DİLDESTE. Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ. Fatsa Anadolu Lisesi Adına. Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ. Zekiye ŞAHİN. DİLDESTE Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ Fatsa Anadolu Lisesi Adına Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ Zekiye ŞAHİN Leyla ERİŞ YAYIN KURULU Zekiye ŞAHİN, Leyla ERİŞ, Betil İrem TEMİZ,

Detaylı

Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR.

Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. YIL: 7 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi İÇİNDEKİLER GÖZ GÖRE GÖRE

Detaylı

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ Aylık Dergi Mart 2015 Sayı 291 ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET Çanakkale, Osmanlı Devleti nin çöküşünü hızlandıran Birinci Dünya Savaşı içinde kazandığımız

Detaylı

YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT

YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT Yalçın Küçük, yakın zamanda Çöküş (Mızrak Yayınları, Đstanbul 2010) adlı bir kitap yayınladı. Bu kitabında

Detaylı

Konu: Dilimiz Üzerindeki Yabancı Etkilerin Tarihi Gelişimi

Konu: Dilimiz Üzerindeki Yabancı Etkilerin Tarihi Gelişimi ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 2011-2012 AKADEMĐK YILI BAHAR DÖNEMĐ TÜRK DĐLĐ II (TUR182) DERS NOTLARI HAZIRLAYAN: OKT. CELAL CAN ÇAKMAKCI 20-26 Şubat Haftası Ders Notları Konu:

Detaylı

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR BİLGİYURDU GENÇLİK DERGİSİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 İKİ AYDA BİR ÇIKAR ÜCRETSİZDİR. SAHİBİ:

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

SAFAHAT TA YER ALAN GÜZEL SANATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME A Research About Artistic Elements in Safahat

SAFAHAT TA YER ALAN GÜZEL SANATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME A Research About Artistic Elements in Safahat SAFAHAT TA YER ALAN GÜZEL SANATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME A Research About Artistic Elements in Safahat Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Mehmet Âkif, yaşadığı devrin siyasî ve sosyal hayatını çok başarılı bir şekilde

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

Değerli Kubbealtı Dostları

Değerli Kubbealtı Dostları Değerli Kubbealtı Dostları Y eni bir sayıda yine beraberiz. Öncelikle mübârek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, hayırlara vesîle olmasını diliyoruz. Mecmuamızın bu sayısını, doğumunun 800. yılı dolayısıyla,

Detaylı

editör Selam ile, Yasemin GÜNGÖR

editör Selam ile, Yasemin GÜNGÖR editör Selam ile, 2015 yılının ilk çeyreğini bitirirken baharın ve SENCE nin yeni sayısını size sunabilmenin coşkusu yaşıyoruz. Umudumuz yeni yılla beraber emeğin ve özellikle kamu çalışanının değer bulduğu,

Detaylı

TÖRE den Ne Yapmalı? - Sadi SOMUNCUOĞLU. Azerbaycanlı Türk Annelerinin Ninnisi Nafiz NAYIR / 05. Başak Kadar Nurala GÖKTÜRK / 13

TÖRE den Ne Yapmalı? - Sadi SOMUNCUOĞLU. Azerbaycanlı Türk Annelerinin Ninnisi Nafiz NAYIR / 05. Başak Kadar Nurala GÖKTÜRK / 13 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 6 Temmuz 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 5 Haziran 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız!

Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! ISSN 2148-5062 YIL: 8 SAYI: 44 TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! YIL: 8 SAYI: 44 TEMMUZ/AĞUSTOS

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

Keine Macht den Drogen! oğu Türkistan Enfermasyon Merkezi Başkanı Abdul Celil Karakaş İle söyleşi. Ocak Faliyetlerimiz. Batı Trakya Türkleri

Keine Macht den Drogen! oğu Türkistan Enfermasyon Merkezi Başkanı Abdul Celil Karakaş İle söyleşi. Ocak Faliyetlerimiz. Batı Trakya Türkleri Kökü Mazide, olan Ati`yiz TURAN Kültürel ve Aktüel Dergi Ağustos / Eylül Ücretsizdir / KOSTENLOS oğu Türkistan Enfermasyon Merkezi Başkanı Abdul Celil Karakaş İle söyleşi Ocak Faliyetlerimiz Batı Trakya

Detaylı

Muhterem Okurlar, Türk Edebiyatı ve Türkülerimiz dosyasının yer alacağı 42. sayımızda buluşmak ümidiyle Allahaısmarladık.

Muhterem Okurlar, Türk Edebiyatı ve Türkülerimiz dosyasının yer alacağı 42. sayımızda buluşmak ümidiyle Allahaısmarladık. Muhterem Okurlar, Yaz, dinlenme dönemidir. Bu dönemde okurlarımız okumalarında kendilerini yormayacak edebî türlere yönelirler. Yazar ve şairlerimiz ise bir şekilde eksik bıraktıkları okumalarını, yazılarını,

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti.

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti. Sunuş Atatürk, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal i 1914 te kurmay yarbay rütbesiyle askeri ataşe olarak görevli bulunduğu Sofya da kaleme aldı. Kitabın adının kaynağı ve büyük ölçüde de yazılış nedeni, çocukluğundan

Detaylı

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 637-656, 100. Yıl Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları Ahmet KOÇAK * Öz Modern

Detaylı

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hasan Tomuk / Sohbet Odası İbrahim Akkurt / Sohbet Odası Gül Baksu/ İçimizden Biri Şehremaneti 3 Nisan 1930

Detaylı