Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri"

Transkript

1 13, 51, Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Görükle - BURSA Özet Bu çalýþmada potansiyel bir kirliliðe sahip olan Nilüfer-Ayvalý Deresinden sulanan ve sulanmayan iki tarým topraðýnda belirlenen kimyasal parametreler kýyaslanmýþ ve sulama sonucu toprakta oluþmasý muhtemel farklýlýklar irdelenmiþtir. Elde edilen sonuçlar, dere suyundan yapýlan sulamanýn özellikle topraktaki EC 25 0 C deðerini ve serbest+deðiþebilir katyon konsantrasyonlarýný önemli ölçüde arttýrdýðýný göstermektedir. Sulama yapýlan topraðýn üst katmanlarýndaki organik madde ve bazý makro bitki besin maddeleri miktarlarýnýn arttýðý tespit edilmiþtir. Sulanan toprakta organik maddenin muhtemelen deðiþik yapýdaki bileþiklerden oluþtuðu ekstinksiyon oraný deðerlerinden anlaþýlmaktadýr. Ayrýca, incelenen topraklarda belirlenen hidroliz olabilir toplam azot konsantrasyonlarý, sulama sonucu topraða eklenen azot formlarýnýn daha ziyade mikrobiyal parçalanmaya karþý dirençli formlardan oluþtuðunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Bitki besin maddeleri, katyonlar, organik madde, sulama suyu, toprak. Some Chemical Properties of Soils Nonirrigated and Irrigated with Nilufer- Ayvali Stream in Bursa Abstract In this research, some chemical properties of soils nonirrigated and irrigated with Nilufer-Ayvali stream were compared and probable differences which might occur due to irrigation were studied. The results showed that irrigation with Ayvali stream especially increased the EC 0 25 C value and free+exchangeable cations of the soil. Organic matter and nutrient content of irrigated soil also increased in upper layers. The extinction ratios of examined soils showed that organic matter in irrigated and nonirrigated soils were probably different in structure. Hydrolisable total nitrogen concentrations in irrigated soils indicated that the nitrogen forms in irrigation water were resistant to microbial degradation. Keywords: Cations, irrigation water, nutrients, organic matter, soil. GÝRÝÞ Günümüzde, tarýmsal üretimin miktar ve kalitesini arttýrmak için çeþitli gübre ve pestisitlerin kullanýlmasý, katý ve sývý atýklarýn deþarjý, atýk çamur uygulamalarý, düþük kalitedeki sularýn tarýmsal sulamalarda kullanýlmasý, atmosferik çökelmeler gibi giriþimlerin yol açtýðý çevre kirliliði topraklarýmýzý tehdit etmektedir. Atýksularla ve atýksu deþarjlarýyla kirlenen nehir ve göllerden yapýlan sulamalar sonucu topraklarýn fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde meydana gelen deðiþimleri tespit eden çok sayýda araþtýrma yapýlmýþtýr. Yadav ve ark. (2002) kanalizasyon suyuyla yapýlan uzun dönem sulamalarýn topraða büyük miktarda karbon ve bitki besin maddesi kazandýrdýðýný belirtmiþler, ancak bölgede yetiþen bitkilerde bazý toksik iyonlarýn belirlenmesi ve yer altý sularýndaki nitrat konsantrasyonunda meydana gelen artýþ dolayýsýyla sulama yapýlan bölgenin titizlikle izlenmesi gerektiðini vurgulamýþlardýr. Yapýlan diðer bir çalýþmada, atýksuyla yapýlan uzun dönem sulama sonucu, topraktaki organik karbon, toplam azot, ve mikrobiyal aktivitenin arttýðý; ancak azot mineralizasyonunun inhibe olduðu belirtilmiþtir (Ramirez-Fuentes ve ark. 2002). Tam (1998) tarafýndan yapýlan çalýþmada ise sulama suyu olarak kullanýlan atýksuda bulunan organik maddenin ve bitki besin maddelerinin topraktaki bakteriyal büyümeyi önemli derecede arttýrdýðý ve atýksuyun tuzluluðunda meydana gelen artýþýn bakteriyel büyümeyi olumsuz yönde etkilediði ifade edilmiþtir. Düþük kaliteli sulama suyu kullanýmýyla baðlantýlý olarak toprak bünyesinde gözlemlenen deðiþikliklere iliþkin çalýþmalar, sulamanýn yapýldýðý arazinin periyodik olarak izlenmesinin önemini ortaya koymaktadýr. Bu çalýþmada potansiyel bir kirliliðe sahip olan Ayvalý Deresinden sulanan ve sulanmayan benzer fiziksel özelliklere sahip Bursa-Özlüce Bölgesinden alýnan iki tarým topraðýnda belirlenen kimyasal parametreler kýyaslanmýþ ve sulama sonucu toprakta oluþmasý muhtemel farklýlýklar irdelenmiþtir. MATERYAL VE METOT Materyal Bu çalýþmada incelenen toprak örnekleri Bursa- Nilüfer Ýlçesi Özlüce Bölgesinden temin edilmiþtir. No: 51,

2 F. O. KOCAER, H. S. BAÞKAYA Toprak örneklerinden biri bölgedeki sulama yapýlmayan bir tarým arazisinden alýnýrken diðeri atýksu deþarjlarýna baðlý potansiyel bir kirliliðe sahip Nilüfer Çayýnýn kollarýndan biri olan Ayvalý Deresi sularýyla sulanan bir tarým arazisinden alýnmýþtýr. Ýncelenen araziler tekstür özellikleri ve yapýlan tarýmsal uygulamalar açýsýndan benzerlik göstermektedir. Yerel farklýlýklarý en aza indirebilmek ve tekdüzeliði olabildiðince saðlayabilmek için, arazilerin 8 farklý noktasýndan ve 0-20, ve cm derinliklerinden alýnan örnekler laboratuvara getirilmiþ, usulüne uygun olarak karýþtýrýlmýþ ve analizler bu þekilde hazýrlanan örneklerde yapýlmýþtýr. Çalýþmada incelenen toprak örneklerinin tekstür özellikleri Tablo 1'de verilmiþtir. Tablo 1. Çalýþmada incelenen toprak örneklerinin tekstür özellikleri. Dere suyuyla sulanan toprak örneði Dere suyuyla sulanmayantoprak örneði Parametre 0-20 cm cm cm 0-20 cm 0-40 cm cm % Kum % Kil % Silt Bünye killi killi killi týn killi killi killi týn Bursa'nýn batý bölgesinde yer alan ve 3 yýllýk iþletme boyunca ortalama BOÝ 5 verimi yaklaþýk %38 olan "I. Aþama Batý Atýksu Arýtma Tesisi" atýksularý ile civar köy ve nahiyeler ile birçok endüstri tesisinin atýksularý Ayvalý Deresine deþarj edilmektedir. Tablo 2'de sulamanýn yapýldýðý bölgeye en yakýn nokta olan Nilüfer Çayý-Göbelye Mevkii yýllarýna iliþkin analiz sonuçlarý verilmiþtir. Metot Toprak örneklerinin bünye analizleri hidrometrik yöntemle belirlenmiþtir (Gee ve Bauder 1982). Toprak örneklerinin ph ve EC 25 C deðerleri 1:2,5 toprak su ekstraktýnda ölçülmüþtür. Topraklardaki serbest ve deðiþebilir katyonlar 1 N amonyum asetat (ph= 7) ekstraktýnda belirlenmiþtir. Hazýrlanan toprak ekstraktlarýndaki Na + ve K + alev fotometresiyle, Ca +2 ve Mg +2 EDTA titrasyonuyla tayin edilmiþtir (Thomas 1982). Toprak örneklerindeki organik karbon %'leri Walkley-Black yöntemine göre belirlenmiþtir (Nelson ve Sommers 1982). Topraklarýn toplam azot içeriðinin belirlenmesi için Kjeldahl yöntemiyle yakma yapýlmýþ ve toplam azot konsantrasyonu su buharý destilasyonu ile belirlenmiþtir (Bremner ve Mulvaney 1982). Nitrat ve amonyum azotu miktarlarýnýn belirlenmesi için örnekler 1,0 N KCl çözeltisi ile ekstrakte edilmiþ, MgO ve Devarda alaþýmý kullanýlmak suretiyle su buharý destilasyonu yöntemi uygulanmýþtýr (Keeney ve Nelson 1982). Toprak örneklerinin asit hidrolizleri geri akýþlý soðutucu altýnda 6N HCl ile ve 12 saat süre ile yapýlmýþtýr. Hidrolizi biten örneklerde, hidroliz olabilir toplam azot konsantrasyonlarý Stevenson (1982) tarafýndan bildirildiði þekilde belirlenmiþtir. Çözünebilir fosfor miktarlarýnýn belirlenmesi için sodyum bikarbonat ekstraksiyonu uygulanmýþtýr (Olsen ve Sommers 1982). Toplam fosfor miktarýnýn belirlenmesi için ise nitrik asit ve sülfürik asitle yaþ yakma yapýlmýþtýr. Ekstraktlardaki fosfor miktarý askorbik asit yöntemi kullanýlarak spektrofotometrik olarak belirlenmiþtir (Anonymous 1998). Toprak örneklerinin ekstinksiyon (absorbans) oranlarýnýn belirlenmesi için 0,1 N NaOH çözeltisiyle ekstraksiyon yapýlmýþ ve ekstraktlarýn ýþýk absorbanslarý 400, 500 ve 600 nm'de spektrofotometrik olarak belirlenmiþtir (Baþkaya 1975). Sulama yapýlan ve yapýlmayan topraklarda belirlenen tüm parametrelere ait ortalama konsantrasyonlar arasýndaki istatistiksel fark T testi uygulanarak deðerlendirilmiþtir. SONUÇ VE TARTIÞMA Çalýþma kapsamýnda incelenen toprak örneklerinin ph ve EC 25 C (A) deðerleri ile Na + - K + (B) ve Ca ++ - Mg ++ (C) konsantrasyonlarýnýn derinliðe baðlý deðiþimleri Þekil 1'de görülmektedir. Ayvalý Deresinden sulanan tarým topraðýnýn ve herhangi bir sulama yapýlmayan kontrol topraðýnýn 0-20 cm derinliklerinde belirlenen ph deðerleri istatiksel olarak p<0,05, cm derinliklerinde ise p<0,01 önem düzeyinde farklý bulunmuþtur cm toprak derinliðinde belirlenen ph deðerlerinde önemli bir farklýlýk saptanamamýþtýr. Sulanan ve sulanmayan topraklardaki EC 25 C, deðerleri arasýnda incelen her üç derinlik için p<0,001 düzeyinde Tablo 2. Nilüfer Çayý-Göbelye Mevkii yýllarýna iliþkin analiz sonuçlarý (Dedeoðlu 2000). Parametre 1995 YILI 1996 YILI 1997 YILI 1998 YILI 1999 YILI Sýnýfý Sýnýfý Sýnýfý * Sýnýfý * Sýnýfý BOÝ 5, mg/l 32,60 IV.sýnýf 40,95 IV.sýnýf 38,13 IV.sýnýf 27,85 IV.sýnýf 39,00 IV.sýnýf KO Ý, mg/l 139,16 IV.sýnýf 160,26 IV.sýnýf 136,55 IV.sýnýf 168,22 IV.sýnýf 128,88 IV.sýnýf NH 3 -N, mg/l 10,08 IV.sýnýf 17,83 IV.sýnýf 8,600 IV.sýnýf 6,721 IV.sýnýf 5,780 IV.sýnýf NO 2 -N, mg/l 0,093 IV.sýnýf 0,049 III.sýnýf 0,024 III.sýnýf 0,109 IV.sýnýf 0,167 IV.sýnýf NO 3 -N, mg/l 0,765 I.sýnýf 0,600 I.sýnýf 0,785 I.sýnýf 0,793 I.sýnýf 3,800 I.sýnýf ÇO 1,265 IV.sýnýf 1,55 IV.sýnýf 0 IV.sýnýf 0,337 IV.sýnýf 2,400 IV.sýnýf *Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði Kýtaiçi su kaynaklarýnýn sýnýflarýna göre kalite kriterleri baz alýnmýþtýr. 34 No: 51, 2004

3 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Ekoloji Þekil 1. Ayvalý Deresiyle sulanan ve sulanmayan topraklarda derinliðe baðlý ph ve EC 0 25 C (A), Na + ve K + (B), Ca ++ ve Mg ++ (C) konsantrasyonlarý. önemli istatistiki farklýlýklar belirlenmiþtir. Ortalama deðerler dikkate alýndýðýnda sulama yapýlan topraðýn 0-20 ve cm derinliklerinde ölçülen EC 25 C deðerlerinin kontrol topraðýna göre 3 kat fazla olduðu dikkati çekmektedir. Atýksu deþarjlarýna baðlý potansiyel bir kirliliðe sahip Ayvalý Deresinden yapýlan sulamanýn, topraktaki tuz konsantrasyonunun bir ifadesi olan EC 25 C deðerinin artmasýna önemli derecede katkýda bulunduðu düþünülmektedir. Yapýlan çalýþmalar, düþük kaliteli sularla ve atýksularla yapýlan sulamalarýn ve gübre kullanýmýnýn topraklarda tuzluluk sorununu yaratan ana faktörler olduðunu göstermiþtir (Narwal ve ark. 1993, Perez-Sirvent ve ark. 2003). Sulama yapýlan ve yapýlmayan topraklardaki s+d Na + konsantrasyonlarý incelenen tüm derinlikler için p<0,001 önem düzeyinde farklý bulunmuþtur. Kontrol topraðýnýn 0-20 ve cm'lik tabakalarýnda ortalama 45,5 mg/kg kuru toprak konsantrasyonunda bulunan s+d Na + iyonu, sulama yapýlan toprakta ortalama 948 mg/kg kuru toprak seviyesinde belirlenmiþtir. Topraklarda sodyum iyonunun fazla olmasý fiziksel yapýyý bozmakta, topraðýn iþlenmesini güçleþtirmekte, ph yükselmesine neden olmakta ve iyon rekabeti nedeniyle bazý bitki besin iyonlarýnýn alýmýný zorlaþtýrmaktadýr. Ancak topraktaki Na + iyonlarý, topraktaki iyon deðiþtiricilere diðer katyonlara göre daha gevþek baðlandýðýndan çabuk yýkanmaktadýr (Ünal ve Baþkaya 1981). Bu nedenle Ayvalý Deresinden sulanan ve belirgin bir Na + birikiminin belirlendiði tarým topraðýndan yaðýþlarla birlikte bir yýkanmanýn olduðu ve/veya olacaðý göz önünde bulundurulmalý, yer altý suyu kalitesinde meydana gelen deðiþimler de periyodik olarak izlenmelidir. Sulama yapýlan topraktaki ve kontrol topraðýndaki s+d K + seviyeleri 0-20 ve cm derinlikleri için p<0,001 önem düzeyinde farklý bulunurken, cm derinlikten alýnan örnekler arasýnda istatistiksel bir farklýlýk saptanamamýþtýr. Kontrol topraðýnýn 0-20 cm'lik kýsmýnda ortalama 120 mg/kg olarak tespit edilen s+d K + iyonu konsantrasyonu, sulanan toprakta ortalama 268 mg/kg kuru toprak olarak tespit edilmiþtir. Sulama yapýlan topraktaki K + iyonu konsantrasyonundaki artýþýn muhtemel nedenleri çevresel faktörlerin etkisiyle toprakta fikse olmuþ K + iyonlarýnýn yarayýþlý hale geçmesi olabileceði gibi, sulama suyu olarak kullanýlan dere suyundan kaynaklanan bir zenginleþme de olabilir. Sulama yapýlan ve yapýlmayan topraklarýn s+d Ca +2 seviyeleri incelenen üç derinlikte de p<0,001 önem düzeyinde farklý bulunmuþtur ve cm derinlikten alýnan örneklerde s+d Mg +2 konsantrasyonlarýndaki farklýlýk istatistiksel olarak önemsiz bulunurken, cm derinlikten alýnan sulama yapýlan ve yapýlmayan toprak örneklerindeki ortalama Mg +2 iyonu konsantrasyonu p<0,001 önem düzeyinde farklýlýk göstermektedir. Þekil 2, sulanan ve sulanmayan topraklarýn organik madde içeriklerini ve 400, 500 ve 600 nm'de ölçülen ekstinksiyon oraný daðýlýmlarýný göstermektedir. Ayvalý Deresinden sulanan toprak örneðinin 0-20 cm derinliðinde belirlenen organik madde miktarý kontrol topraðýna göre p<0,001 önem düzeyinde farklý bulunmuþtur cm derinlikten alýnan kontrol örneði %2,27 organik madde içerirken, sulama yapýlan toprakta belirlenen organik madde konsantrasyonu ortalama %3,30 olarak tespit edilmiþtir. Yapýlan bir çalýþmada temiz kuyu suyuyla sulanan bir tarým topraðýnýn 0-15 m'lik üst tabakasýnda %0,97 ila %1,18 organik madde tespit edilmiþ, ayný bölgede atýksuyla sulanan topraklarda ise bu deðerin %1,68 ila %1,78 seviyelerine çýkarak bir artýþ gösterdiði belirlenmiþtir (Yadav ve ark. No: 51,

4 F. O. KOCAER, H. S. BAÞKAYA 2002) cm derinlikten alýnan toprak örneklerindeki organik madde %'lerine bakýldýðýnda ise kontrol topraðýnda ortalama %2,07 olarak ölçülen organik madde konsantrasyonunun sulama yapýlan toprakta ortalama %1,64 olarak tespit edildiði görülmektedir. Ortalama konsantrasyonlar arasýndaki farklýlýk p<0,05 önem düzeyindedir. Sulama yapýlan ve yapýlmayan arazilerin cm derinliðinden alýnan toprak örneklerinde organik madde açýsýndan önemli bir fark görülmemiþtir. Öte yandan incelenen toprak örneklerinin ekstinksiyon oranlarý (EO) kýyaslandýðýnda, EO 400/500, EO 500/600 ve EO 600/700 deðerleri tüm derinliklerde p<0,001 önem düzeyinde farklý bulunmuþtur. Bu durum sulama yapýlan ve yapýlmayan tarým arazilerinden alýnan topraklardaki organik madde kalite ve kantitesinde önemli farklýlýklar olduðunu göstermektedir. Sulama yapýlan ve yapýlmayan topraklardaki toplam-n, hidroliz olabilir (HO) toplam-n (A), amonyum-n, nitrat-n (B), toplam P ve yarayýþlý P (C) konsantrasyonlarý Þekil 3'te görülmektedir. Sulanan ve sulanmayan topraklarýn toplam azot konsantrasyonlarýnýn 0-20 ve cm derinliklerinde p<0,001 düzeyinde farklýlýk gösterdiði, cm derinlikten alýnan örneklerde ise istatistiksel açýdan bir fark bulunmadýðý tespit edilmiþtir. Sulama yapýlmayan kontrol topraðýnda 0-20 cm derinlikte belirlenen ortalama toplam-n konsantrasyonu 1203 mg/kg kuru toprak iken, sulanan toprakta 2164 mg/kg kuru toprak olarak bulunmuþtur cm derinlikte ise sulanmayan ve sulanan topraklar için bu deðer sýrasýyla 1029 ve 1879 mg/kg kuru toprak'týr. Sulama yapýlan tarým arazisinin 0-40 cm'lik üst tabakasýndaki ortalama toplam azot konsantrasyonunda belirgin bir artýþ söz konusuyken, HO - toplam azot konsantrasyonlarýnda istatistiksel açýdan önemli bir fark bulunmayýþý dikkat çekmektedir. Bu durum, Ayvalý Deresinden yapýlan sulamanýn topraktaki toplam azot içeriðini arttýrdýðýný ancak sulamayla birlikte eklenen azotun daha ziyade mikrobiyal parçalanmaya karþý dirençli formlardan oluþtuðu izlenimini vermektedir. Topraklardaki hidroliz olamayan azot formlarýnýn muhtemelen ham humus formunda yer alarak çok uzun süre kullanýlamayacaðý yapýlan çalýþmalarda vurgulanmýþtýr (Baþkaya 1987, Kocaer ve Baþkaya 2001). Ýncelenen topraklarýn 0-20 cm'lik üst tabakasýnda belirlenen amonyum-n konsantrasyonlarý Þekil 2. Ayvalý Deresiyle sulanan ve sulanmayan topraklardaki ekstinksiyon oranlarý (A) ve organik madde (B) konsantrasyonlarý. 36 Þekil 3. Ayvalý Deresiyle sulanan ve sulanmayan topraklardaki toplam N ve hidroliz olabilir-ho-toplam N (A), amonyum ve nitrat N (B), toplam ve yarayýþlý P (C) konsantrasyonlarý. No: 51, 2004

5 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Ekoloji sulanan ve sulanmayan topraklarda p<0,001 düzeyinde farklý bulunmuþtur ve cm derinlikte ise bir fark tespit edilmemiþtir. Nitrat-N konsantrasyonu ise 0-20 ve cm derinliklerinde statistiksel anlamda farklýlýk göstermekte (sýrasýyla p<0,001 ve p<0,001), cm derinlikte ise bir fark bulunmamaktadýr. Sulanan topraklarda inorganik azot formlarýnýn 0-20 cm'lik tabakada fazla olmasý, sulama suyuyla birlikte eklenen amonyum azotunun üst tabakadaki kil minerallerince kýsmen tutulmuþ olabileceði ve bunun nitrifikasyonu sonucu nitrat azotu konsantrasyonunda da bir zenginleþme olduðu izlenimini vermektedir. Diðer yandan sulanan topraðýn cm'lik tabakasýnda nitrat azotu konsantrasyonunda görülen artýþ, sulama sonucu nitrat azotunun alt tabakalara doðru yýkandýðýný da göstermektedir. Sulanan ve sulanmayan arazilerin 0-20 cm derinliðinden alýnan toprak örnekleri toplam fosfor içeriði açýsýndan p<0,001 önem düzeyinde farklý bulunurken, cm derinlikten alýnan topraklarýn p<0,05 önem düzeyinde farklý bulunduðu tespit edilmiþtir. Ýncelenen topraklarýn cm derinliðinde ise toplam fosfor açýsýndan bir fark bulunmamýþtýr. Ayvalý Deresinden yapýlan sulama sonucu topraða eklenmiþ olabileceði düþünülen toplam fosforun kalsiyum fosfatlar þeklinde 0-40 cm'lik üst tabakada çöktüðü ve 40 cm'in altýndaki katmanlara bir geçiþin olmadýðý izlenimi edinilmiþtir cm derinlikten alýnan toprak örnekleri çalýþma kapsamýnda belirlenen yarayýþlý fosfor konsantrasyonlarý açýsýndan p<0,001 düzeyinde farklý bulunurken, incelenen diðer derinliklerde önemli bir fark tespit edilememiþtir. Sulama yapýlan topraktaki yarayýþlý fosfor konsantrasyonunun kontrol topraðýna göre az oluþu, sulama suyundaki fosfor muhtevasýnýn önemli bir bölümünün sodyum bikarbonatla ekstrakte edilemeyen diðer formlarda olabileceðini düþündürmektedir. KAYNAKLAR Anonymous (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20. Edition, American Public Health Association (APHA), Baltimore. Baþkaya HS (1975) Untersuchungen über die Organischen Stoffe in Türkischen Teeböden Sowie Deutschen Basalt und Lockerbraunerden, Göttinger Bodenkundliche Berichte 37, Baþkaya H (1987) Topraktaki Organik Azot Bileþikleri, Belirlenmeleri ve Bitkilere Yarayýþlýlýklarý. Doða TU Kim. D. 11, 1, Bremner JM, Mulvaney CS (1982) Nitrogen-Total. In: Page AL (ed), Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties, ASA-SSSA., Madison, Wisconsin, Dedeoðlu Y (2000) Bursa Yöresindeki Yüzeysel Sularýn Kirletici Kaynaklarý ile Nilüfer Çayýnýn Kirlilik Yüklerinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Uludað Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa. Gee GW, Bauder JW (1982) Particle size analysis. In: Klute A (ed), Methods of Soil Analysis, Part 1, Physical and Minerological Methods, ASA-SSSA. Madison, Wisconsin, Keeney DR, Nelson DW (1982) Nitrogen-Inorganic Forms. In: Page AL (ed), Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties, ASA-SSSA, Madison, Wisconsin, Kocaer FO, Baþkaya HS (2001) Anaerobik Arýtma Çamuru Verilen Bir Kahverengi Toprakta Azot Formlarýnýn Daðýlýmý. In: Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabý, Nisan 2001, Mersin, Narwal RP, Gupta AP, Anoop S, Karwasra SS (1993) Composition of Some City Waste Waters and Their Effect on Soil Characteristics. Ann. Biol. 9, Nelson DW, Sommers LE (1982) Total Carbon, Organic Carbon and Organic Matter. In: Page AL (ed), Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties, ASA-SSSA, Madison, Wisconsin, Olsen SR, Sommers LE (1982) Phosphorus. In: Page AL (ed), Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties, ASA-SSSA, Madison, Wisconsin, Perez-Sirvent C, Martinez-Sanchez MJ, Vidal J, Sanchez A (2003) The Role of Low-quality Irrigation Water in the Desertification of Semi-arid Zones in Murcia, SE Spain. Geoderma, 113, Ramirez-Fuentes E, Lucho-Constantin C, Escamilla-Silva E, Dendooven L (2002) Characteristics, and carbon and nitrogen dynamics in soil irrigated with wastewater for different lengths of time. Bioresource Technology 85, 2, No: 51,

6 F. O. KOCAER, H. S. BAÞKAYA Stevenson FJ (1982) Nitrogen-Organic Forms. In: Page AL (ed), Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties, ASA-SSSA, Madison, Wisconsin, Tam NFY (1998) Effects of Wastewater Discharge on Microbial Populations and Enzyme Activities in Mangrove Soils. Environmental Pollution 102, Thomas GW (1982) Exchangeable Cations. In: Page AL (ed), Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties, ASA-SSSA, Madison, Wisconsin, Ünal H, Baþkaya HS (1981) Toprak Kimyasý. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayýnlarý, No:759, Ankara. Yadav RK, Goyal B, Sharma RK, Dubey SK, Minhas PS (2002) Post-irrigation Impact of Domestic Sewage Effluent on Composition of Soils, Crops and Ground Water A Case Study. Environment International 28, No: 51, 2004

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Arýtma Çamurlarýnýn Fiziksel ve Kimyasal Toprak Düzenleyicisi olarak Kullanýmý

Arýtma Çamurlarýnýn Fiziksel ve Kimyasal Toprak Düzenleyicisi olarak Kullanýmý Ekoloji 19, 73, 39-47 (2009) Arýtma Çamurlarýnýn Fiziksel ve Kimyasal Toprak Düzenleyicisi olarak Kullanýmý Ýlker ANGIN*, A. Vahap YAÐANOÐLU Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

EVSEL NİTELİKLİ ARITMA ÇAMURLARININ BİTKİ BESİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AZOT FORMLARININ ÖNEMİ

EVSEL NİTELİKLİ ARITMA ÇAMURLARININ BİTKİ BESİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AZOT FORMLARININ ÖNEMİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2008 EVSEL NİTELİKLİ ARITMA ÇAMURLARININ BİTKİ BESİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AZOT FORMLARININ ÖNEMİ F. Olcay TOPAÇ

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Ekoloji 19, 75, 49-57 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.757 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Emre Burcu ÖZKARAOVA GÜNGÖR Ondokuz Mayýs Üniversitesi,

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

KARASUYUN ARAZİDE ARITIM YÖNTEMİYLE BERTARAFI

KARASUYUN ARAZİDE ARITIM YÖNTEMİYLE BERTARAFI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2004 ARASUYUN ARAZİDE ARITIM YÖNTEMİYLE BERTARAFI F. Olcay OCAER Selnur UÇAROĞLU Hüseyin S. BAŞAYA Özet: Son yıllarda, yüksek

Detaylı

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) 10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) Toprağın asitlik veya bazlık derecesinin göstergesidir Nötr veya nötral = 7.0 Asidik < 7.0 Alkali > 7.0 Bir toprağın asit veya alkali reaksiyon göstermesi toprak çözeltisindeki

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Ekoloji 19, 75, 41-48 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.756 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu

Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu 14, 55, 1-5 2005 Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu Nurcan KÖLELÝ, Çetin KANTAR Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 31-36, 2003 Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Ekoloji 20, 81, 48-54 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.817 Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Hatice BILGIN

Detaylı

Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý 15, 62, 55-61 2007 Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri 15, 62, 37-47 2007 Atýlgan ATILGAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý

Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý 17, 66, 39-46 2008 Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý Berna KIRIL MERT, Kadir KESTÝOÐLU, Melike

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 22.10.2014 Aylin ÇELİK Ziraat Yüksek Mühendisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sist. Daire Bşk.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ...

1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ... İÇİNDEKİLER 1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ... 1 TOPRAKLAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 TOPRAK ANALİZLERİNİN AMACI ve TARIM YÖNÜNDEN ÖNEMİ... 2 TOPRAK ANALİZ YÖNTEMLERİ... 4 TOPRAK ANALİZLERİNDE HATA KAYNAKLARI...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. N. Mücellâ MÜFTÜOÐLU - Yrd. Doç. Dr. Tuncay DEMÝRER ARAÞTIRMA MAKALESÝ Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma Cilt: 10 Sayý: 39 (2001), 7-12 Arþ. Gör. Fadime ATEÞ -

Detaylı

Eceabat İlçesi (Çanakkale) Tarım Topraklarının Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi

Eceabat İlçesi (Çanakkale) Tarım Topraklarının Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (4) 394-400 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Eceabat İlçesi (Çanakkale) Tarım Topraklarının Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi Mehmet PARLAK 1 Abidin FİDAN 2 İlker

Detaylı

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI Doküman No: T.LAB.5.4.08 Rev.No/Tarih : 00/- Yayım Tarihi: 01.07.2011 Sayfa: 1 / 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu belge, KASKİ Çevre Analizleri Laboratuarı nda kullanılmak üzere su ve atıksu numunelerinde Kjeldahl

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ NİTRİT 1 Serap ŞAHİN KOLSUZ 2 Canan GÖNÜLALAN Danışman: Yrd. Doç.Dr.Fatih DUMAN Yrd. Doç.Dr. İskender PARMAKSIZ ÖZET: Bu çalışma Kayseri deki

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Stabilize arıtma çamurlarının topraktaki azot ve üreaz aktivitesine etkileri

Stabilize arıtma çamurlarının topraktaki azot ve üreaz aktivitesine etkileri itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:1, 29-38 Mayıs 2010 Stabilize arıtma çamurlarının topraktaki azot ve üreaz aktivitesine etkileri Efsun DİNDAR *, F.Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN, Hüseyin S. BAŞKAYA

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Gıda Sanayii Arıtma Tesisi Atık Suyu nun Sulama Suyu Olarak Kullanım Olanağı *

Gıda Sanayii Arıtma Tesisi Atık Suyu nun Sulama Suyu Olarak Kullanım Olanağı * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(2): 23-31 Gıda Sanayii Arıtma Tesisi Atık Suyu nun Sulama Suyu Olarak Kullanım Olanağı * Barış Bülent AŞIK** A.Vahap KATKAT*** ÖZET Bu çalışmada; gıda sanayii arıtma

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ A. Pınar TÜZÜM DEMİR 1, S. Ferda MUTLU 1 Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir pinar.demir@ege.edu.tr Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

KOH-Hava Yöntemiyle Kaðýt Hamuru Üretiminde Siyah Çözeltinin Bakla (Vicia faba) Yetiþtirilmesinde Gübre Olarak Kullanýlmasý

KOH-Hava Yöntemiyle Kaðýt Hamuru Üretiminde Siyah Çözeltinin Bakla (Vicia faba) Yetiþtirilmesinde Gübre Olarak Kullanýlmasý ARAÞTIRMA NOTU 15, 61, 56-60 2006 KOH-Hava Yöntemiyle Kaðýt Hamuru Üretiminde Siyah Çözeltinin Bakla (Vicia faba) Yetiþtirilmesinde Gübre Olarak Kullanýlmasý Ayhan GENÇER, Hüdaverdi EROÐLU Zonguldak Karaelmas

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ BAZI PEAT TOPRAKLARININ AZOT İÇERİKLERİ

ÜLKEMİZDEKİ BAZI PEAT TOPRAKLARININ AZOT İÇERİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ SAYI DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SAYFA SCIENCES : 1996 : 2 : 1 : 75-79 ÜLKEMİZDEKİ

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. Doküman No: LS.03 SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. İlk Yayın Tarihi: 20.10.2014 Revizyon Tarih/No: 12.01.2016/01 Sayfa No 1/4 Güncellenme Tarihi: 12.01.2016 ANALİZ HİZMET

Detaylı

GÜBRELEMEDE YOL GÖSTERİCİ OLARAK TOPRAK ANALİZLERİ ve ÖNEMİ

GÜBRELEMEDE YOL GÖSTERİCİ OLARAK TOPRAK ANALİZLERİ ve ÖNEMİ GÜBRELEMEDE YOL GÖSTERİCİ OLARAK TOPRAK ANALİZLERİ ve ÖNEMİ Prof.Dr. Süleyman TABAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi,Toprak Bölümü 1. GİRİŞ Tarımsal üretimde amaç; sayısı günden güne artan nüfusu dengeli

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, 10-17 2004 Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi

Detaylı

Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi

Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi Cilt:12 Sayý:46 (23), 38-42 Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi Hulusi ÇOKADAR Pamukkale Üniversitesi, Eðitim Fak., Fen Bilgisi Eðitimi A.B.D., Ýncilipýnar, DENÝZLÝ

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi

Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi Cilt:12 Sayý:47 (2003), 11-16 Mehmet UÐURLU Muðla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, MUÐLA ÖZET Bu çalýþmada,

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði

Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði Cilt:12 Sayý:46 (2003), 1-7 Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði Aysýn GÝRAY KAYNAK BUSKÝ Arýtma Tesisleri Daire Baþkanlýðý, Batý Atýksu Arýtma Tesisi, Özlüce, BURSA Yücel

Detaylı

SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI

SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI Cilt: 9 Sayý: 36 (2000), 3-8 Doç. Dr. Recep ÝLERÝ Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI

Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI İçindekiler 1. Biyogaz tesislerinde sunduğumuz hizmetler...1 1.1 Probleme dair kısa bilgi...1 1.2 ALS Çek Cumhuriyeti'nin yeterlilikerine

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d

KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d a,* Kocaeli Üniversitesi, Köseköy MYO, Kocaeli, e-posta: bozdemir@kocaeli.edu.tr b Kocaeli Üniversitesi Müh.

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ

DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ Uğur SATILMIŞ 1, Adem BAYRAM 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) 2014: 2 (1): 77 81 Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi Murat Kudal 1* Nuray Mücellâ Müftüoğlu

Detaylı

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI Prof. Dr. HĠKMET GÜNAL Dr. Nurullah ACĠR Ziraat Mühendisi Emre MATUR Ziraat Mühendisi Ahmetcan KILINÇ TOPRAK ÖZELLIKLERININ DEĞIŞKENLIĞI

Detaylı

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprakta bulunan katı (mineral ve organik madde), sıvı (toprak çözeltisi ve bileşenleri) ve gaz fazları sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Bunlar

Detaylı

Zeytinyağı Fabrikası Atık Uygulamalarının Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkisi

Zeytinyağı Fabrikası Atık Uygulamalarının Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (1): 35-44, 2016 Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 47 (1): 35-44, 2016 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Zeytinyağı Fabrikası Atık Uygulamalarının

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı