TÜRK FUTBOL TAR H C LT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT"

Transkript

1 TÜRK FUTBOL TAR H C LT

2

3 Haz rlayan Gürsel Kuru Editör Mazlum Uluç Görsel Tasar m Nurettin Çil Bask Elma Bas m Foto ra ar Anadolu Ajans Ar ivi TFF Medya leti im Ar ivi Haydar Tan an Ar ivi Bas m Tarihi Haziran 2010 Bu eserde kullan lan bilgiler TFF Bilgi lem Merkezi nden al nm t r.

4 T T çindekiler Genel Görünüm Federasyon Ba kanlar m z FIFA Hakem Listesi...29 Kaybettiklerimiz Süper Lig Panoramas Kupas Panoramas TFF Süper Kupa Panoramas PAF Ligi Panoramas Lig Panaromas Lig Panoramas Lig Panoramas Avrupa Kupas Maçlar...78 A Milli Tak m Maçlar A2 ve Olimpik Milli Tak m Maçlar U21 Milli Tak m Maçlar U20 Milli Tak m Maçlar U19 Milli Tak m Maçlar U18 Milli Tak m Maçlar U17 Milli Tak m Maçlar U16 Milli Tak m Maçlar U15 Milli Tak m Maçlar Bayan A Milli Tak m Maçlar Bayan U19 Milli Tak m Maçlar Bayan U17 Milli Tak m Maçlar Bayan U15 Milli Tak m Maçlar Kim Kaç Kez Milli Oldu...366

5 Mahmut ÖZGENER Futbol Federasyonu Ba kan K ymetli futbolseverler; 1923 ten bu yana Türk futbol ailesinin çat kurulu u olan Futbol Federasyonu nun, Türk futbolunun 86 y ll k anl geçmi ini yans tt Türk Futbol Tarihi nin 7. cilti sonu aras ndaki 3 y ll k süreci kaps yor. Bu dönemde Türk futbolu, gerek sportif alanda gerekse de yönetimsel konularda çok önemli at l mlar gerçekle tirme gayreti içindeydi. Dünyan n en fazla takip edilen sporu olan futboldaki h zl de i imlerin gerisinde kalmamak için, hem TFF hem de kulüplerimiz önemli yat r mlar yapt ve yapmaya da devam ediyor. Sportif alandaki müsabakalar ve elde edilen ba ar lar bu de erli kitapta detayl olarak görebilme ans n zdan dolay, yönetimsel konularda Türk futbolunun att önemli ad mlar ve varmak istedi i noktay sizlerle payla mak arzusunday m. Futbolun yönetimi futbol ailesi b rak ld May s 2009 da TBMM de kabul edilen TFF kanunu, Türk futbolunda arzulanan de i imin önünü açm t r. Futbolun yönetim ve i leyi ini, Futbol Federasyonu Ana üsü ne b rakan yasa, futbolun kendi kendini yönetebilece ine duyulan güveni temsil ediyor. 90 l y llar n ba ndan itibaren önemli at l mlar gerçekle tiren Türk futbolu, her geçen sezon geli erek büyüyor. Bu büyüme kapsam nda, kulüplerimiz de daha önemli ve yüksek hede ere odaklan yor. Uluslararas standartlara sahip oyuncu say s n n artt Süper Ligimizin gittikçe üst düzey kaliteye ula mas nda önemli faktörlerden biri de tak mlar m z n maddi yönden eskiye oranla daha fazla imkana sahip olmas. Bunun en önemli nedeni de futbol gelirlerinin art k sadece isme, geçmi ba ar lara göre de il, performansa göre payla t r lmas. Futbol, endüstri ça n ya yor Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunun markala mas ve ekonomik aç dan daha ilerilere gitmesi, bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da en fazla mesai harcad m z konular n ba nda geliyor. Türk futbolu son y llarda, hem Federasyon baz nda hem de kulüpler nezdinde önemli sponsorluk anla malar na imza att. Futbola yat r m yapan TFF sponsorlar n n daha fazla kaynak aktarmas, futbolumuzun gelece ine daha umutlu bakmam z sa l yor.

6 T T 18 ayda 8 yeni lig kuruldu Sponsorlarla i birli i kapsam nda, Haziran 2008 den Aral k 2009 a kadar olan 18 ayl k dönemde, tam 8 yeni lig hayata geçti. Garanti Plaj Futbolu Ligi, Nike Hal Saha Ligi, Efes Pilsen Futsal Ligi, Coca Cola Akademi Ligi, Turkcell Fair Play Ligi, Ampute Ligi, Bayanlar 1. Ligi, Bayanlar 2. Ligi, Türk futboluna yayg nl k kazand rma hede nin temel ta lar n olu turuyor. Ayr ca üç sezon Fortis Kupas ad alt nda oynand ktan sonra sezonundan itibaren Ziraat Kupas ad n alan bu önemli organizasyonda kulüplerimize toplam 34 milyon 200 bin dolar aktar lacak olmas Türk futbolu aç s ndan da gurur verici. Avrupa üçüncülü ü ve Fair Play ödülü gurur verdi Son 3 y ll k süreçte en büyük heyecan ve mutlulu u Milli Tak m m z ile Euro 2008 de ya ad k. Tarihinde ilk kez Avrupa ampiyonas nda yar nale yükselen Milli Tak m m z, hem oynad futbol hem de yayd pozitif enerji ile turnuvan n tart lmaz y ld z oldu. Ayr ca, 12 Ocak 2009 ak am FIFA Ba kan Sepp Blatter taraf ndan takdim edilen FIFA Fair Play ödülü Türk futbolunun dönüm noktalar ndan birini olu turuyor. FIFA Fair Play ödülüne hak kazanan Futbol Federasyonu, bu onura 6 Eylül 2008 de oynanan Ermenistan- maç öncesi, s ras ve sonras ndaki yap c ve bar ç l ad mlar sayesinde lay k görüldü. Mutluluklar m z bununla da s n rl de il. U17 Milli Tak m m z n 2009 Dünya Kupas nda çeyrek nale yükselmesi, U19 Milli Tak m m z n 2009 Avrupa ampiyonas nda ülkemizi temsil etmesi ve Fenerbahçe tak m n n 2008 y l nda ampiyonlar Ligi nde çeyrek nale ç karak bunu ba aran ikinci tak m m z olmas, bizleri sevindiren ba ar lar oldu. Eylül 2008-May s 2009 aras nda 30 ilde gerçekle tirilen Milli Gurur Milli Forma sergisi sayesinde 250 bine yak n vatanda m z, Milli Tak m m z n 86 y ll k geçmi ini, önemli maçlar nda kazand zaferlere ait orijinal dökümanlar inceleyerek ay-y ld z ile bir kez daha gururland. Uluslararas ev sahiplikleri artt 2008 U17 Avrupa ampiyonas ve 2009 UEFA Kupas Finali gibi, ülkemizin futbol kültürüne ve tan t m na e siz katk larda bulunacak olan görkemli futbol ölenlerine yap lan ev sahiplikleri, daha üst düzey turnuvalar düzenleme umutlar m z da zirveye ta yor. Özellikle 2009 da hakemlerimiz de uluslararas alanda takdir edilecek görevler alma ba ar s gösterdi. FIFA kokartl hakemlerimizin Avrupa da yönetti i maçlar n yan s ra Serdar Akçer in 2009 Dünya Plaj Futbolu Kupas Final maç nda görev almas, yard mc hakem Serkan Ok un Regions Cup 2009 Finali nde görevlendirilmesi, Cüneyt Çak r n 26 Ekim 2008 de Filistin ile Ürdün aras nda yap lan ve Filistin Milli Tak m n n evindeki ilk uluslararas maç olarak tarihe geçen kar la may yönetmesi bizleri gururland ran olaylar oldu. UEFA Hakem Konvansiyonu üyeli imiz ile birlikte Türk hakemlerinin uluslararas temsil ans n n çok daha fazla artmas ve en üst düzey standartta e itim almas mümkün olmaktad r. Yepyeni stadyumlar ve tesisler umutland r yor Vizyon sahibi yönetici ve kulüpler sayesinde Türk futbolu yeni statlar, antrenman tesisleri kazan yor Birçok yeni projenin in aat devam ediyor; gündemde yeni tesisler var Her tesis sadece futbola de il, Türk gençli ine yap lan bir katk 2009 da arka arkaya hizmete aç lan Kayseri Kadir Has, Rize Yeni ehir ve anl urfa Stadyumlar gibi modern tesisler sayesinde, Türk futbolu, sportif, ekonomik ve tesisle me konular nda kayda de er bir ivme kazanmaya devam edecektir. Tüm il ve ilçelerde futbol örgütlenmesi gerçekle tirerek, tesisi olmayana tesis, antrenörü olmayana antrenör sa lamak ve Herkes çin Futbol lisans ile mümkün oldu u kadar çok çocu a ula arak, yetenekleri, 15 ya alt e itimiyle Türk futboluna kazand rmaya gayret ediliyor. Futbol Federasyonu olarak bizler, tüm payda lar n n ve kamuoyunun güven duydu u bir Federasyonu hayata geçirmek için yo un çaba sarf ediyoruz. Tüm futbol ailesi olarak, güçlü geçmi imizi, potansiyelimizi ve gelece imizi hesap ederek, birlikte hareket edersek, dünya çap nda büyük ba ar lara imza atmak çok daha kolay olacakt r. Özellikle kulüplerin kurumsalla ma, mali yap, insan kaynaklar, tesisler gibi her alanda UEFA Kulüp Lisans Kriterleri ne uygun duruma gelmeleri çok önemli. Futbol Federasyonu nun elindeki resmi verilerin titizlikle incelenmesiyle ortaya ç kan bu cilde eme i geçenlere te ekkür ediyor, ya ad klar tüm zorluklara ra men futbola olan sevgileri ve hizmet etme a klar nedeniyle futbol emekçilerine ükranlar m z sunuyoruz

7 2007 YILI U18 lerimiz Rusya da ikinci oldu Rusya da düzenlenen Vladimir Granatkin Turnuvas na kat lan U18 Milli Tak m m z nalde Beyaz Rusya ya 1-0 yenilerek turnuvay ikinci s rada bitirdi. Ahmet Ceyhan yönetimindeki U18 Milli Tak m m z, turnuvaya Çin in yerine kat lan Beyaz Rusya ya ilk maçta 2-1 ma lup olduktan sonra, Finlandiya y 3-0, Ukrayna y da 2-1 lik skorlarla yendi. Grubu ikinci s rada tamamlayan millilerimiz yar nalde ev sahibi Rusya y penalt at lar yla 4-2 ma lup etti ve nale yükseldi. Finalde bir kez daha Beyaz Rusya ile kar la an Milli Tak m m z sahadan 1-0 l k ma lubiyetle ayr ld ve turnuvay ikinci s rada bitirdi. UEFA B Lisans diplomalar da t ld UEFA Jira Konvansiyonu çerçevesinde de ilk defa düzenlenen UEFA B Lisans antrenör kursuna kat lan ve ba- ar l olan teknik adamlara diplomalar, düzenlenen törenle da t ld. Maslak Princess Otel de düzenlenen törene, UEFA 1. Ba kan Yard mc s enes Erzik, Futbol Federasyonu Ba kan Haluk Ulusoy, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve yard mc lar, duayen teknik adamlar Co kun Özar, Metin Türel, Özkan Sümer ve Futsal Milli Tak m oyuncular kat ld. UEFA B Lisanslar n alan teknik adamlar n isimleri öyle: Abdullah Tanyolaç, Atilla Yüce, Prof. Dr. Çetin le en, Emrah Bayraktar, Ercüment Co kundere, Esat Öztop, Gökhan Geylani, Kamuran Yavuz, Metin Tekin, Muammer Birdal, Prof. Dr. Mustafa F. Acar, Mü t Erkasap, Necat Gürp nar, O uz Çetin, Osman Öngen, Ömer Kaner, Özcan Bizati, Teoman Yamanlar, Tolunay Kafkas. Ulusoy a Y l n Spor Adam ödülü Beykent Üniversitesi, Futbol Federasyonu Ba kan Haluk Ulusoy u Y l n En Ba ar l Spor Adam seçti. Üniversitenin Ayaza a Kampusu nda yap lan törene Haluk Ulusoy rahats zl nedeniyle kat lmad. Ba kan Ulusoy un ödülünü Ba kanvekili Affan M. Keçeci ald. Ege Kupas 2007 ampiyonu Futbol Federasyonu nun organize etti i Ege Kupas n, nalde spanya y 1-0 ma lup eden U16 Milli Tak m m z kazand. Manisa da oynanan kar la mada Batuhan n ikinci dakikadaki golü, enol Ustaömer yönetimindeki Milli Tak m m za zaferi getirdi. Erzik yeniden Asba kan UEFA Yönetim Kurulu yapt toplant da i bölümü yapt. Toplant da enes Erzik yeniden 1. Ba kan Yard mc l görevine seçildi. Fatih Terim in büyük gururu Ti is te Gürcistan ile oynanan maçta A Milli Tak m n ba- nda 55. kez sahaya ç kan Fatih Terim, Co kun Özar ya ait 21 y ll k A Milli Tak m n ba nda en çok sahaya ç kan teknik adam rekorunu eline geçirdi. A Gençler ampiyonu Etimesgut Belediyespor sezonu A-Gençler ampiyonu 8-9 Haziran 2007 tarihlerinde Denizli de yap ld. Yerel müsabakalara kat lan 1250 tak m aras ndan 134 ü ampiyonas na kat lma hakk n kazand. 134 tak m n kat l m yla 17 May s 2007 tarihinde ba layan ampiyonas müsabakalar nda son dörde kalan tak mlar n eleme usulü oynad klar yar nal ve nal müsabakalar sonunda Ankara Etimesgut Belediyespor ampiyon oldu.

8 T T Kayyum davas reddedildi Futbol Federasyonu nun kayyumla yönetilmesi amac yla aç lan dava reddedildi. Ankara 11. Sulh Hukuk Mahkemesi nde yap lan duru mada Futbol Federasyonu nun kayyum atanarak yönetilmesine dair talepleri içeren davada iddia sahiplerinin sunduklar deliller yetersiz ve geçersiz bulundu. UEFA da tarihi ba ar Futbol Federasyonu, UEFA da tarihi bir ba ar elde etti ve ilk kez komitelerde yüksek kat l ml temsil hakk kazand. Michel Platini nin ba kanl a seçilmesi sonras nda yeniden olu turulan UEFA Komiteleri nde 8 ki iyle temsil hakk n elde etti. Minikler ampiyonu Trabzonspor sezonu Minikler Kategorisi, yerel liglerde 1555 tak m n kat l m yla 53 ilde oynand. llerinde dereceye giren 96 tak m n kat ld ampiyonas yar nal ve nal müsabakalar 7-8 Temmuz 2007 tarihinde Bolu da düzenlendi. 7 Temmuz da oynanan yar nal müsabakalar nda rakiplerini yenen Trabzonspor ve Samsunspor nal müsabakas oynamaya hak kazan rken, Gençlerbirli i ve Galatasaray üçüncülük-dördüncülük müsabakas n 8 Temmuz 2007 tarihinde oynad. 8 Temmuz daki ampiyonluk maç nda Samsunspor u 1-0 yenen Trabzonspor, Birincili ini elde ederken, normal süresi beraberlikle sonuçlanan müsabakada penalt at lar sonucu Galatasaray a 6-5 üstünlük sa layan Gençlerbirli i, Üçüncüsü oldu. U17 lerin Dörtlü Turnuva zaferi Teknik Direktör Turan Mesci ve Fatih Eser yönetimindeki U17 Milli Tak m m z, sveç te düzenlenenen Dörtlü Turnuva daki son maç nda Norveç ile 2-2 berabere kald. U17 Milli Tak m m z bu sonuçla turnuvan n ampiyonu olurken, Norveç ikinci s ray ald. Maç n gollerini 9. dakikada Umut, 44. dakikada Helland, 66. dakikada Singh ve 74. dakikada Taner kaydetti. Radyo Yay n halesi sonuçland Turkcell Süper Lig maçlar n n radyo naklen yay n hakk n Çukurova Grubu na ba l Alem Radyo ve Televizyon Yay n A. kazand. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu nun de erlendirmesi sonucunda ihaleyi, $ ile en yüksek miktar veren Çukurova Grubu na ait Alem Radyo ve Televizyon Yay n A. kazanm oldu. U17 lerimiz, 4 lü Turnuva ampiyonu U17 Milli Tak m m z, Uluslararas U17 Dörtlü Turnuva ampiyon oldu. Teknik Direktör enol Ustaömer yönetimindeki U17 Milli Tak m m z, ngiltere de düzenlenen Uluslararas U17 Dörtlü Turnuvas ndaki son maç nda Kuzey rlanda y 8-0 yenerek ngiltere nin önünde averajla ampiyon oldu. U16 lar m z Viktor Bannikov da ampiyon oldu enol Ustaömer yönetimindeki U16 Milli Tak m m z, Ukrayna da düzenlenen Viktor Bannikov Turnuvas nda ev sahibi Ukrayna y 2-0 yenerek ampiyon oldu. Viktor Bannikov Stad nda oynanan kar la mada Milli Tak m m z n gollerini 11 ve 15. dakikalarda Batuhan Karadeniz kaydetti. 7

9 U18 Milli Tak m m z, Güneydo u Avrupa Oyunlar nda ampiyon oldu Teknik Direktör Abdullah Ercan yönetimindeki U18 Milli Tak m m z, Güneydo u Avrupa Oyunlar nalinde H rvatistan 5-4 yenerek ampiyon oldu. Sykaion Stad nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabare biten kar la man n n sonunda yap lan penalt at lar nda Millilerimiz, H rvatistan a 4-3 üstünlük sa lad. Milli Tak m m z n gollerini Ahmet Ar (2), Gencer Cansev, Özgür Gökta ve Tayfun Karada kaydederken, kalecimiz Ferhat Kaplan iki penalt y kurtard. Ulusoy ve Erzik, Blatter le görü tü Futbol Federasyonu Ba kan Haluk Ulusoy ve Onursal Ba kan enes Erzik, Zürih teki FIFA merkezinde, FIFA Ba kan Sepp Blatter le bir araya geldi. TFF Ba kanvekili Affan M. Keçeci, Yönetim Kurulu üyesi Süheyl Önen ve Genel Sekreter Lut Ar bo an n da kat ld görü me son derece samimi bir havada geçti. TFF heyetiyle FIFA Ba kan Sepp Blatter aras nda kar l kl kir al veri inde bulunuldu. FIFA Ba kan Sepp Blatter, 3813 say l Futbol Federasyonu nun kurulu ve yetkileri hakk ndaki kanunun, FIFA n n öngörüsü do rultusunda de i tirilecek maddelerinin Genel Kurul taraf ndan onaylanmas n n FIFA bünyesinde memnuniyetle kar land n belirtti. Affan Keçeci, Dünya Ampute Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu nda Futbol Federasyonu Ba kanvekili Affan Keçeci, Dünya Ampute Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeli ine seçildi. UEFA Futsal Seminerleri tamamland FIFA Futsal Hakem Semineri ve FIFA Futsal Teknik Direktör Semineri zmir de yap ld. Futsal Ligi ne kat lacak tak mlar n antrenörleri, TFF bölge antrenörleri, Milli E itim Bakanl il koordinatörleri ve bayan il koordinatörlerinin kat ld Balçova daki antrenör seminerini Hollandal Vic Hermans, hakem seminerini ise FIFA E itmeni Belçikal Patrick Willemark verdi. Cumhurba kan Gül, TFF yönetimini kabul etti Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Haluk Ulusoy ba kanl nda Ankara da Cumhurba kan Abdullah Gül taraf ndan kabul edildi. UEFA Yönetimi stanbul da topland UEFA Yönetim Kurulu Toplant s, Ç ra an Saray Mabeyn Salonu nda yap ld. UEFA Ba kan Michel Platini ba kanl nda yap lan toplant ya UEFA Onursal Ba kan Lennart Johansson, FIFA n n Avrupa temsilcisi Franz Beckenbauer ile konuk olarak Futbol Federasyonu Ba kan Haluk Ulusoy ile Genel Sekreter Lut Ar bo an da kat ld. Ampute Millilerimiz, Dünya Üçüncüsü Ampute Milli Tak m m z, Antalya da düzenlenen Dünya Ampute Futbol ampiyonas ndaki son maç nda Brezilya y 1-0 ma lup ederek dünya üçüncüsü oldu. WOW Futbol Center da oynanan ve büyük çeki meye sahne olan kar- la man n normal süresi 0-0 bitince uzatmalara geçildi. Uzatmalar n 63. dakikas nda Nurettin in golü Ampute Milli Tak m m za dünya üçüncülü ünü getirdi.

10 T T Milli Tak m m z Avrupa ampiyonas finallerinde A Milli Tak m m z, sviçre ve Avusturya n n ortakla a ev sahipli i yapaca Euro 2008 nallerine kat lmaya hak kazand. Eleme grubunda Yunanistan, Bosna-Hersek, Norveç, Moldova, Macaristan ve Malta ile mücadele eden A Milli Tak m m z, Yunanistan n ard ndan ikinci s ray alarak nallere yükseldi. A Milli Tak m 2008 Avrupa ampiyonas Elemeleri C Grubu maç sonuçlar Yunanistan Norveç Bosna-Hersek Malta Macaristan Moldova Yunanistan Norveç Bosna-Hersek C Grubu Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Yunanistan Norveç Bosna Hersek Moldova Macaristan Malta

11 2008 YILI TFF nin yeni ba kan Hasan Do an Futbol Federasyonu Ola anüstü Genel Kurulu, 237 delegenin kat l m yla Ankara Sheraton Otel de yap ld. Futbol Federasyonu nun ola anüstü genel kurulunda Hasan Do an TFF Ba kanl na seçildi. Mehmet Helvac n n Divan Ba kanl n yapt Genel Kurul da yönetim kurulu ile kurullar öyle olu tu: Ba kan Hasan Do an Ba kanvekilleri Mahmut Özgener, Lut Ar bo an Yönetim Kurulu O uz Çarm kl, Mehmet Ali Ayd nlar, Yunus Egemeno lu, Arif Ko ar, Tuncay Karart, Ufuk Özerten, Zafer Y ld r m, Levent K z l, Servet Yard mc, Süleyman Atal, Serdar Güzelayd n, Mehmet Baykan Tahkim Kurulu Ba kan: Av. Adnan Türkkan Üyeler Tanju Güvendiren, Doç. Dr. Yener Ünver, Doç. Dr. Suat Sar, Av. Deniz Tolga Aytöre, Yrd. Doç. Dr. Nihat Güman, Av. Mehmet Do an Yedek Üyeler Av. Memduh O uz, Av. Nam k Kemal Marmara, Hukukçu Sait Yalazay, Savc Ayd n Y lmaz, Av. Halil Tomruk, Av. Kubilay Marangoz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ba kan: Av. Re at Bostan Üyeler Av. Temel Kaplan, Doç. Dr. Bekir Mahmut Ka kç, Av. Mustafa Urganc, Av. Argun Kerestecio lu, Av. Ahmet Deniz Ar, Av. Mehmet Yaya Yedek Üyeler Av. Özgür Mert Balc, Av. Celalettin Say n, Av. Alp Tunga Çelebi, Av. Oktay Erdo an, Av. Ömer Demir, Av. smail Baydar Merkez Hakem Kurulu Ba kan: O uz Sarvan Üyeler Yüksel Okçuo lu, Zihni Aksoy, Osman Avc, Ünsal Çimen, Turgay Güdü, Galip Bitigen, Osman Erdal F rat, Adnan eker Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Ba kan: Kemal Dinçer Üyeler: Sefer Altunta, Ahmet bano lu, Cem Tosyal, Y lnur Önen, Gazanfer Do u, Gökhan Berker, Fatih Tanfer, Altan Kutucu, Musa Soykarc, ener Ayd n Amatör Futbol Disiplin Kurulu Ba kan: Tacar Ça lar Üyeler Maksut Mete, Yener Civelek, Nail Karaaslan, Egemen Magat, Abdullah Albunar, Murat Kandazo lu D li kiler Kurulu Ba kan: Cem Duna Uyu mazl k Çözüm Kurulu Ba kan: Av. Sait Yalazay Kulüpler Birli i Vakf Taraf ndan Atanan Üyeler: Av. Taylan Üner, Av. Mehmet Ayhan Çopuro lu, Av. rfan Co kun, Av. Dr. Selim Önen, Av. Hasan Gürhan Onat Profesyonel Futbolcular Derne i Taraf ndan Atanan Üyeler Av. Zuhal K z lot, Av. Bülent Nuri Kurdo lu, Av. Ahmet Gürel, Av. Bo aç Tolan, Doç. Dr. Burak Oder Futbol Antrenörleri Derne i Taraf ndan Atanan Üyeler Av. Sarper Sarp, Av. smail nan, Av. Mehmet Çay rpare, Doç. Dr. Hasan Ayranc, Av. Suat K ymazarslan

12 T T TFF Yönetim Kurulu yabanc oyuncu say s n 6+2 ye ç kard Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, stanbul da yapt haftal k ola an toplant s nda, yabanc statüsünde oynayan futbolcularla ilgili kontenjan art rma karar ald. Yönetim Kurulu, daha önce 6 art 1 olan yabanc statüsündeki oyuncu say s n, 6 art 2 ye ç kard. Bu durumda, oyunda yabanc statüsünde yine 6 oyuncu oynayacak, kulübede ise 2 futbolcu bulundurulacak. Ege Kupas 2008 ampiyonu Futbol Federasyonu nun organize etti i Ege Kupas nda Belçika y 3-0 yenen Teknik Direktör Ferhat Südo an yönetimindeki U16 Milli Tak m m z ampiyon oldu. Mu la Atatürk Stad nda oynanan kar la mada gollerimizi, 17. dakikada O ulcan, 45. dakikada Ömer ve 65. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Cumhurba kan Gül, TFF yönetimini kabul etti Cumhurba kan Abdullah Gül, Hasan Do an ba kanl - ndaki Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Çankaya Kö kü nde gerçekle tirilen kabul töreninde Devlet Bakan Murat Ba esgio lu da haz r bulundu. THY ile sponsorluk anla mas Türk Hava Yollar (THY) ile Futbol Federasyonu (TFF) aras ndaki ana sponsorluk anla mas n n imza töreni yap ld. THY Teknik Hangar da düzenlenen sponsorluk imza törenine TFF Ba kan Hasan Do an, THY Yönetim Kurulu Ba kan Dr. Candan Karl tekin, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim, milli futbolcular ve di er yetkililer kat ld. TFF Yönetimi Ankara da ziyaretlerde bulundu Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Hasan Do an ba kanl ndaki Futbol Federasyonu nun (TFF) yeni yönetimini makam nda kabul etti. Ba bakanl k Merkez Bina da gerçekle en kabulde, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik de haz r bulundu. TFF Ba kan Hasan Do an ba kanl ndaki TFF Yönetim Kurulu, Genelkurmay Ba kan Org. Ya ar Büyükan t da makam nda ziyaret etti. TFF Heyeti daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba kan Deniz Baykal da makam nda ziyaret ederek plaket verdi. Kulüpler Birli i Vakf Ba kanl na Aziz Y ld r m seçildi Kulüpler Birli i Vakf Ba kanl na Fenerbahçe Kulübü Ba kan Aziz Y ld r m seçildi. Vakf n Ankara Balgat taki merkezinde yap lan toplant ya, 18 kulüpten 16 s kat l rken, Galatasaray ve Bursaspor un da vekâletleriyle birlikte bütün kulüplerin oyunu alan Aziz Y ld r m, Kulüpler Birli i Vakf n n 4. ba kan oldu. TFF Yönetimi, UEFA Ba kan Platini ile görü tü TFF Ba kan Hasan Do an ba kanl ndaki Futbol Federasyonu heyeti, UEFA Ba kan Michel Platini ye nezaket ve tan ma ziyaretinde bulundu. sviçre nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekle en ziyarete, Ba kan Hasan Do an n yan s ra TFF Ba kanvekilleri Lut Ar bo an, Mahmut Özgener ile Genel Sekreter Metin Kazanc o lu kat ld. Ziyarette UEFA Asba kan ve TFF Onursal Ba kan enes Erzik de haz r bulundu.

13 Futbolu Kucakl yor projesi Futbol Federasyonu nun uzun zamand r üzerinde çal t ve Türk futbolunun gelece ine çok önemli katk larda bulunacak olan Futbolu Kucakl yor projesi Antalya da yap lan lansman toplant s ile kamuoyuna duyuruldu. Lansmana, Spordan Sorumlu Devlet Bakan Murat Ba esgio lu, Futbol Federasyonu Ba kan Hasan Do an, Turkcell Süper Lig ile Bank Asya 1. Lig kulüplerinin ba kanlar kat ld. TFF Yönetiminden, FIFA Ba kan Blatter e ziyaret TFF Ba kan Hasan Do an ba kanl ndaki Futbol Federasyonu heyeti, FIFA Ba kan Sepp Blatter e nezaket ve tan ma ziyaretinde bulundu. sviçre nin Zürih ehrindeki FIFA merkezinde gerçekle en ziyarete Ba kan Hasan Do an n yan s ra TFF Ba kanvekilleri Lut Ar bo an ve Mahmut Özgener, Genel Sekreter Metin Kazanc o lu ile TFF Onursal Ba kan enes Erzik kat ld. Ziyarette FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ile Uluslararas li kiler Direktörü Jerome Champagne de haz r bulundu. TFF ile TTNet sponsorluk anla mas yap ld Futbol Federasyonu ile TTNet A aras nda 5 y ll k ana sponsorluk anla mas imzaland. Antalya da Milli Tak m n kamp yapt Gloria Golf Resort Otel de düzenlenen sponsorluk anla mas imza törenine TFF Ba kan Hasan Do an, TTNet Genel Müdürü Tahsin Y lmaz, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve Milli Tak m oyuncular kat ld. Futbolda Etik De erlerin Korunmas na li kin Bilgi Payla m Protokolü Garanti Bankas ile ana sponsorluk sözle mesi imzaland Futbol Federasyonu nun ana sponsorlar aras na Garanti Bankas da kat ld. TFF ile Garanti Bankas aras nda bir süredir yürütülen kar l kl görü melerin ard ndan var lan mutakabat çerçevesinde düzenlenen törenle ana sponsorluk anla mas imzaland. Polat Renaissance Otel de düzenlenen sponsorluk imza törenine, Futbol Federasyonu Ba kan Hasan Do an, Ba kanvekili Lut Ar bo an, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Do u Grubu Yönetim Kurulu Ba kan Ferit ahenk ve Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen kat ld. Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Te kilat ve ddaa aras nda Futbolda Etik De erlerin Korunmas na ili kin Bilgi Payla m Protokolü imzaland. Ortaköy deki Feriye Restaurant ta düzenlenen toplant da, Futbol Federasyonu Ba kan Hasan Do an, Spor Toto Te kilat Müdürü Bekir Yunus Uçar ile ddaa oyununu oynatmakla yetkili rma olan nteltek in kurumsal ileti imden sorumlu genel müdür yard mc s Kerem Ertan protokol imzalad. UEFA.com dan U17 Avrupa ampiyonas organizasyonuna övgü U17 Avrupa Futbol ampiyonas Antalya da düzenlendi. Mardan Spor Kompleksi ve Antalya Atatürk Stad nda organize edilen turnuvada spanya ampiyonlu u elde etti. UEFA.com, U17 Avrupa ampiyonas organizasyonundaki ba ar s ndan dolay Futbol Fedarasyonu nu övdü

14 T T Ampute Milli Tak m ve Mehmet Baykan a Fair Play ödülü Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi nin 2007 y l Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu. Ataköy Olimpiyatevi nde gerçekle tirilen ödül töreninde, 3 dalda toplam 12 ödül sahiplerine takdim edildi. Törende, Ortaya koyduklar örnek mücadeleleri ile dünya üçüncüsü olmalar n n yan s ra Fair Play davran lar nda tam not ald klar gerekçesiyle Ampute Milli Futbol Tak m Büyük ödül al rken, Futbol Federasyonu nun Amatörlerden Sorumlu Üyesi Mehmet Baykan a da Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Ba kanl yapt dönemdeki ba ar s, kent merkezi ve ilçelerinde Fair Play i özendirici çal malar nedeniyle Kariyer dal nda eref Diplomas verildi. Collina hakemlerle bulu tu Dünyaca ünlü eski hakem Pierluigi Collina, Türk hakemlerle biraraya geldi. Mastercard n futbol elçisi olarak stanbul a gelen Collina, Feriye Lokantas nda düzenlenen toplant da Süper Lig, A, B ve C Klasman hakemleri ile deneyimlerini payla t ve sorular yan tlad. Toplant ya 50 hakemin yan s ra Merkez Hakem Kurulu Ba kan O uz Sarvan da kat ld. Milli Tak m m z tarih yazd A Milli Tak m m z, 2008 Avrupa ampiyonas nda yeni bir tarih yazd ve yar nal oynad. Portekiz, sviçre ve Çek Cumhuriyeti ile ayn grupta yer alan Milli Tak m m z, Portekiz e 2-0 yenilerek turnuvaya kötü bir ba lang ç yapt. Ard ndan ev sahibi sviçre yi 2-1 yenen Milli Tak m m z, gruptaki son maç nda da Çek Cumhuriyeti ni 2-0 geriden gelerek 3-2 lik skorla ma lup etti ve çeyrek nale yükseldi. Çeyrek naldeki rakibimiz H rvatistan d. Avusturya n n Ba kenti Viyana daki Ernst Happel Stad nda oynanan kar la man n 90 dakikas 0-0 berabere sonuçlan nca uzatmalara geçildi. Uzatmalar n 117. dakikas nda H rvatistan, Klasnic in golü ile 1-0 öne geçti. Ama sahneye ç kan Semih 119. dakikada att golle skoru e itledi ve maç penalt lara götürdü. Milli Tak m m zda Arda, Semih ve Hamit penalt at lar n gole çevirdi. H rvatistan da ise Srna penalt at n gole çevirirken, Modric ve Rakitic auta gönderdi. Petric in penalt s n ise Rü tü kurtard ve 2008 Avrupa amyonas nda yar nale yükseldi. Yar nalde rakip Almanya yd. A Milli Tak m 2008 Avrupa ampiyonas nalleri maç sonuçlar Portekiz sviçre Çek Cumhuriyeti H rvatistan Almanya Moldova Yunanistan Norveç Bosna-Hersek Almanya ya 3-2 yenildik A Milli Tak m m z, 2008 Avrupa ampiyonas yar linde Almanya ya 3-2 yenildi. sviçre nin Basel ehrindeki St. Jakop Park Stad nda oynanan tarihi kar la mada Milli Tak m m z n gollerini 22. dakikada U ur Boral ve na- 86. dakikada Semih entürk kaydederken, Almanya n na n n gollerini 26. dakikada Schweinsteiger, 79. dakikada Klose ve 90. dakikada Lahm att. 13

15 Cumhurba kan Gül soyunma odas n ziyaret etti Cumhurba kan m z Abdullah Gül, 2008 Avrupa ampiyonas yar nal mücadelesinde Almanya ile yap lan maç sonras soyunma odas na inerek oyuncular m z teselli etti. Gül burada oyunculara hitaben yapt konu mada, Ancak bu kadar güzel oynanabilirdi. Sizler ellerinizden geleni yapt n z ve bizleri gururland rd n z diye konu tu. Gül ün yan s ra D i leri Bakan Ali Babacan, Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Özak, Spordan Sorumlu Devlet Bakan Murat Ba esgio lu da futbolcular teselli eden di er isimler oldu. Plaj Futbolu Milli Tak m m z Challenge Cup ta 3. oldu Plaj Futbolu A Milli Tak m m z, Challenge Cup Netanya Turnuvas ndaki son maç nda Çek Cumhuriyeti ni 9-7 yenerek turnuvay 3. s rada tamamlad. Milli Tak m m z n gollerini Adil Müftüo lu (4), Kerem Sinç (2), Turgut Ba, Tamer Ay ve Ayhan Bilal Sezer kaydetti. itme Engelliler Milli Tak m m z dünya ikincisi itme Engelliler Milli Tak m m z, Yunanistan da düzenlenen Dünya ampiyonas nalinde Almanya ya penalt at lar sonunda 8-6 yenilerek dünya ikincisi oldu. Pan- Palepon Stad nda oynanan kar la man n normal süresi 2-2 sonuçland. Uzatma dakikalar 3-3 biten kar la mada penalt at lar na geçildi. Penalt at lar nda 5-3 galip gelen Almanya, itme Engelliler Dünya ampiyonu olurken millilerimiz dünya ikincili ini elde etti. Genç Bayanlar ampiyonu Bucaspor Sezonu Genç Bayanlar ampiyonas nal müsabakalar Temmuz 2008 tarihlerinde Bolu da tamamland. 13 Temmuz da oynanan nal maç nda zmir Konakspor u 3-1 ma lup eden zmir Bucaspor, Genç Bayanlar ampiyonu oldu. Hasan Do an kaybettik Futbol Federasyonu Ba kan Hasan Do an, 5 Temmuz günü Bodrum da geçirdi i kalp krizi sonucunda hayat n kaybetti. Do an n ani kayb büyük bir oka yol açt. Merhum ba kan için Futbol Federasyonu nun Levent teki binas nda bir tören düzenlendi. Do an n naa, Fatih Camii nde k l nan cenaze namaz n n ard ndan topra a verildi. Cenaze törenine Ba bakan Recep Tayyip Erdo an da kat ld.

16 T T Mahmut Özgener, TFF nin yeni ba kan Futbol Federasyonu (TFF) Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda, ba kanl vekâleten yürüten Mahmut Özgener, 202 oyla Futbol Federasyonu nun 38. ba kan oldu. TFF Eski Ba kan Hasan Do an n vefat nedeniyle bo alan Futbol Federasyonu Ba kanl seçimi için yap lan ola anüstü genel kurulda, 173 delegenin imzas yla ba kan aday gösterilen Mahmut Özgener, genel kurula kat lan 216 delegeden 202 sinin oyunu alarak ba kanl a seçildi. Ankara Swiss Otel de gerçekle tirilen ve Divan Kurulu Ba kanl n Prof.Dr. Mehmet Helvac n n yapt genel kurul toplant s nda yeni yönetim kurulu ile kurullar öyle olu tu: Ba kan Mahmut Özgener Ba kanvekilleri Lut Ar bo an, Servet Yard mc Yönetim Kurulu O uz Çarm kl, Mehmet Ali Ayd nlar, Yunus Egemeno lu, Arif Ko ar, Tuncay Karart, Ufuk Özerten, Zafer Y ld r m, Levent K z l, Süleyman Atal, Mehmet Baykan, Hakan Kan k, Turan Meciko lu Merkez Hakem Kurulu Ba kan: O uz Sarvan Üyeler Yüksel Okçuo lu, Turgay Güdü, Ünsal Çimen, Sadettin Güler, Sey Gözayd n, Dr. Zihni Aksoy, Hamza I n, Galip Bitigen Temsilciler Kurulu Ba kan: Kemal Dinçer Üyeler Dr.Fatih Tanfer, Altan Kutucu, Musa Soykarc, ükrü Var, Adnan Müftüo lu, Hasan Üsküplü Yedek Üyeler Gökhan Berker, Adem Vural, ener Ayd n, Hakk Özgenel, brahim Yu an, Fahrettin Selçuk Tahkim Kurulu Ba kan: Av.Adnan Türkkan Üyeler Tanju Güvendiren, Prof.Dr. Yener Ünver, Doç. Dr. Suat Sar, Av. Deniz Tolga Aytöre, Av. Mehmet Do an, Av. Mehmet Yaya Yedek Üyeler Av. Nam k Kemal Marmara, Prof. Dr. Ersan en, Av. Halil Tomruk, Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Av. Ömer Demir, Av. Kubilay Marangoz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ba kan: Av. Mehmet Re at Bostan Üyeler Av. Temel Kaplan, Doç. Dr. Bekir Mahmut Ka kç, Av. Mustafa Urganc, Av. Argun Kerestecio lu, Av. Ahmet Deniz Ar, Av. Sinan Gürsoy Yedek Üyeler Doç. Dr. Mahmut Koca, Av. Alp Tunga Çelebi, Av. Celalettin Say n, Av. Sinan Ayd n, Av. Cumhur Samsa, Av. Erkan Semiz Uyu mazl k Çözüm Kurulu Ba kan: Av. Tacar Ça lar, Üyeler Av. Egemen Magat, Av.. Yener Civelek, Av. Nail Karaaslan, Maksut Mete, Abdullah Albunar, Murat Kandazo lu Yedek Üyeler Av. smail Metin, Av. Dilek Gürsan, Av. Öztürk Yaz c

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82 lk maç, son prova Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mehmet Ali Aydınlar Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri: Bağış Erten

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler ELEV 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar

Detaylı

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald SAYFA 01 Adam m s n kavgas mahkemelik oldu SEÇ MLERDEN iki gün önce kameralar önünde kavga eden Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor. Seçimlerin ard ndan bas n mensuplar

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Türkiye - Romanya. Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad. 12 Ekim 2012 Saat: 20.30. Dünya Kupas Grup Eleme Maç

Türkiye - Romanya. Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad. 12 Ekim 2012 Saat: 20.30. Dünya Kupas Grup Eleme Maç Türkiye - Romanya Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Dünya Kupas Grup Eleme Maç 12 Ekim 2012 Saat: 20.30 Güçlüyüz, arzuluyuz kazanaca z Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı President Turkish

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte,

Detaylı

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE,

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı