TÜRK FUTBOL TAR H C LT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT"

Transkript

1 TÜRK FUTBOL TAR H C LT

2

3 Haz rlayan Gürsel Kuru Editör Mazlum Uluç Görsel Tasar m Nurettin Çil Bask Elma Bas m Foto ra ar Anadolu Ajans Ar ivi TFF Medya leti im Ar ivi Haydar Tan an Ar ivi Bas m Tarihi Haziran 2010 Bu eserde kullan lan bilgiler TFF Bilgi lem Merkezi nden al nm t r.

4 T T çindekiler Genel Görünüm Federasyon Ba kanlar m z FIFA Hakem Listesi...29 Kaybettiklerimiz Süper Lig Panoramas Kupas Panoramas TFF Süper Kupa Panoramas PAF Ligi Panoramas Lig Panaromas Lig Panoramas Lig Panoramas Avrupa Kupas Maçlar...78 A Milli Tak m Maçlar A2 ve Olimpik Milli Tak m Maçlar U21 Milli Tak m Maçlar U20 Milli Tak m Maçlar U19 Milli Tak m Maçlar U18 Milli Tak m Maçlar U17 Milli Tak m Maçlar U16 Milli Tak m Maçlar U15 Milli Tak m Maçlar Bayan A Milli Tak m Maçlar Bayan U19 Milli Tak m Maçlar Bayan U17 Milli Tak m Maçlar Bayan U15 Milli Tak m Maçlar Kim Kaç Kez Milli Oldu...366

5 Mahmut ÖZGENER Futbol Federasyonu Ba kan K ymetli futbolseverler; 1923 ten bu yana Türk futbol ailesinin çat kurulu u olan Futbol Federasyonu nun, Türk futbolunun 86 y ll k anl geçmi ini yans tt Türk Futbol Tarihi nin 7. cilti sonu aras ndaki 3 y ll k süreci kaps yor. Bu dönemde Türk futbolu, gerek sportif alanda gerekse de yönetimsel konularda çok önemli at l mlar gerçekle tirme gayreti içindeydi. Dünyan n en fazla takip edilen sporu olan futboldaki h zl de i imlerin gerisinde kalmamak için, hem TFF hem de kulüplerimiz önemli yat r mlar yapt ve yapmaya da devam ediyor. Sportif alandaki müsabakalar ve elde edilen ba ar lar bu de erli kitapta detayl olarak görebilme ans n zdan dolay, yönetimsel konularda Türk futbolunun att önemli ad mlar ve varmak istedi i noktay sizlerle payla mak arzusunday m. Futbolun yönetimi futbol ailesi b rak ld May s 2009 da TBMM de kabul edilen TFF kanunu, Türk futbolunda arzulanan de i imin önünü açm t r. Futbolun yönetim ve i leyi ini, Futbol Federasyonu Ana üsü ne b rakan yasa, futbolun kendi kendini yönetebilece ine duyulan güveni temsil ediyor. 90 l y llar n ba ndan itibaren önemli at l mlar gerçekle tiren Türk futbolu, her geçen sezon geli erek büyüyor. Bu büyüme kapsam nda, kulüplerimiz de daha önemli ve yüksek hede ere odaklan yor. Uluslararas standartlara sahip oyuncu say s n n artt Süper Ligimizin gittikçe üst düzey kaliteye ula mas nda önemli faktörlerden biri de tak mlar m z n maddi yönden eskiye oranla daha fazla imkana sahip olmas. Bunun en önemli nedeni de futbol gelirlerinin art k sadece isme, geçmi ba ar lara göre de il, performansa göre payla t r lmas. Futbol, endüstri ça n ya yor Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunun markala mas ve ekonomik aç dan daha ilerilere gitmesi, bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da en fazla mesai harcad m z konular n ba nda geliyor. Türk futbolu son y llarda, hem Federasyon baz nda hem de kulüpler nezdinde önemli sponsorluk anla malar na imza att. Futbola yat r m yapan TFF sponsorlar n n daha fazla kaynak aktarmas, futbolumuzun gelece ine daha umutlu bakmam z sa l yor.

6 T T 18 ayda 8 yeni lig kuruldu Sponsorlarla i birli i kapsam nda, Haziran 2008 den Aral k 2009 a kadar olan 18 ayl k dönemde, tam 8 yeni lig hayata geçti. Garanti Plaj Futbolu Ligi, Nike Hal Saha Ligi, Efes Pilsen Futsal Ligi, Coca Cola Akademi Ligi, Turkcell Fair Play Ligi, Ampute Ligi, Bayanlar 1. Ligi, Bayanlar 2. Ligi, Türk futboluna yayg nl k kazand rma hede nin temel ta lar n olu turuyor. Ayr ca üç sezon Fortis Kupas ad alt nda oynand ktan sonra sezonundan itibaren Ziraat Kupas ad n alan bu önemli organizasyonda kulüplerimize toplam 34 milyon 200 bin dolar aktar lacak olmas Türk futbolu aç s ndan da gurur verici. Avrupa üçüncülü ü ve Fair Play ödülü gurur verdi Son 3 y ll k süreçte en büyük heyecan ve mutlulu u Milli Tak m m z ile Euro 2008 de ya ad k. Tarihinde ilk kez Avrupa ampiyonas nda yar nale yükselen Milli Tak m m z, hem oynad futbol hem de yayd pozitif enerji ile turnuvan n tart lmaz y ld z oldu. Ayr ca, 12 Ocak 2009 ak am FIFA Ba kan Sepp Blatter taraf ndan takdim edilen FIFA Fair Play ödülü Türk futbolunun dönüm noktalar ndan birini olu turuyor. FIFA Fair Play ödülüne hak kazanan Futbol Federasyonu, bu onura 6 Eylül 2008 de oynanan Ermenistan- maç öncesi, s ras ve sonras ndaki yap c ve bar ç l ad mlar sayesinde lay k görüldü. Mutluluklar m z bununla da s n rl de il. U17 Milli Tak m m z n 2009 Dünya Kupas nda çeyrek nale yükselmesi, U19 Milli Tak m m z n 2009 Avrupa ampiyonas nda ülkemizi temsil etmesi ve Fenerbahçe tak m n n 2008 y l nda ampiyonlar Ligi nde çeyrek nale ç karak bunu ba aran ikinci tak m m z olmas, bizleri sevindiren ba ar lar oldu. Eylül 2008-May s 2009 aras nda 30 ilde gerçekle tirilen Milli Gurur Milli Forma sergisi sayesinde 250 bine yak n vatanda m z, Milli Tak m m z n 86 y ll k geçmi ini, önemli maçlar nda kazand zaferlere ait orijinal dökümanlar inceleyerek ay-y ld z ile bir kez daha gururland. Uluslararas ev sahiplikleri artt 2008 U17 Avrupa ampiyonas ve 2009 UEFA Kupas Finali gibi, ülkemizin futbol kültürüne ve tan t m na e siz katk larda bulunacak olan görkemli futbol ölenlerine yap lan ev sahiplikleri, daha üst düzey turnuvalar düzenleme umutlar m z da zirveye ta yor. Özellikle 2009 da hakemlerimiz de uluslararas alanda takdir edilecek görevler alma ba ar s gösterdi. FIFA kokartl hakemlerimizin Avrupa da yönetti i maçlar n yan s ra Serdar Akçer in 2009 Dünya Plaj Futbolu Kupas Final maç nda görev almas, yard mc hakem Serkan Ok un Regions Cup 2009 Finali nde görevlendirilmesi, Cüneyt Çak r n 26 Ekim 2008 de Filistin ile Ürdün aras nda yap lan ve Filistin Milli Tak m n n evindeki ilk uluslararas maç olarak tarihe geçen kar la may yönetmesi bizleri gururland ran olaylar oldu. UEFA Hakem Konvansiyonu üyeli imiz ile birlikte Türk hakemlerinin uluslararas temsil ans n n çok daha fazla artmas ve en üst düzey standartta e itim almas mümkün olmaktad r. Yepyeni stadyumlar ve tesisler umutland r yor Vizyon sahibi yönetici ve kulüpler sayesinde Türk futbolu yeni statlar, antrenman tesisleri kazan yor Birçok yeni projenin in aat devam ediyor; gündemde yeni tesisler var Her tesis sadece futbola de il, Türk gençli ine yap lan bir katk 2009 da arka arkaya hizmete aç lan Kayseri Kadir Has, Rize Yeni ehir ve anl urfa Stadyumlar gibi modern tesisler sayesinde, Türk futbolu, sportif, ekonomik ve tesisle me konular nda kayda de er bir ivme kazanmaya devam edecektir. Tüm il ve ilçelerde futbol örgütlenmesi gerçekle tirerek, tesisi olmayana tesis, antrenörü olmayana antrenör sa lamak ve Herkes çin Futbol lisans ile mümkün oldu u kadar çok çocu a ula arak, yetenekleri, 15 ya alt e itimiyle Türk futboluna kazand rmaya gayret ediliyor. Futbol Federasyonu olarak bizler, tüm payda lar n n ve kamuoyunun güven duydu u bir Federasyonu hayata geçirmek için yo un çaba sarf ediyoruz. Tüm futbol ailesi olarak, güçlü geçmi imizi, potansiyelimizi ve gelece imizi hesap ederek, birlikte hareket edersek, dünya çap nda büyük ba ar lara imza atmak çok daha kolay olacakt r. Özellikle kulüplerin kurumsalla ma, mali yap, insan kaynaklar, tesisler gibi her alanda UEFA Kulüp Lisans Kriterleri ne uygun duruma gelmeleri çok önemli. Futbol Federasyonu nun elindeki resmi verilerin titizlikle incelenmesiyle ortaya ç kan bu cilde eme i geçenlere te ekkür ediyor, ya ad klar tüm zorluklara ra men futbola olan sevgileri ve hizmet etme a klar nedeniyle futbol emekçilerine ükranlar m z sunuyoruz

7 2007 YILI U18 lerimiz Rusya da ikinci oldu Rusya da düzenlenen Vladimir Granatkin Turnuvas na kat lan U18 Milli Tak m m z nalde Beyaz Rusya ya 1-0 yenilerek turnuvay ikinci s rada bitirdi. Ahmet Ceyhan yönetimindeki U18 Milli Tak m m z, turnuvaya Çin in yerine kat lan Beyaz Rusya ya ilk maçta 2-1 ma lup olduktan sonra, Finlandiya y 3-0, Ukrayna y da 2-1 lik skorlarla yendi. Grubu ikinci s rada tamamlayan millilerimiz yar nalde ev sahibi Rusya y penalt at lar yla 4-2 ma lup etti ve nale yükseldi. Finalde bir kez daha Beyaz Rusya ile kar la an Milli Tak m m z sahadan 1-0 l k ma lubiyetle ayr ld ve turnuvay ikinci s rada bitirdi. UEFA B Lisans diplomalar da t ld UEFA Jira Konvansiyonu çerçevesinde de ilk defa düzenlenen UEFA B Lisans antrenör kursuna kat lan ve ba- ar l olan teknik adamlara diplomalar, düzenlenen törenle da t ld. Maslak Princess Otel de düzenlenen törene, UEFA 1. Ba kan Yard mc s enes Erzik, Futbol Federasyonu Ba kan Haluk Ulusoy, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve yard mc lar, duayen teknik adamlar Co kun Özar, Metin Türel, Özkan Sümer ve Futsal Milli Tak m oyuncular kat ld. UEFA B Lisanslar n alan teknik adamlar n isimleri öyle: Abdullah Tanyolaç, Atilla Yüce, Prof. Dr. Çetin le en, Emrah Bayraktar, Ercüment Co kundere, Esat Öztop, Gökhan Geylani, Kamuran Yavuz, Metin Tekin, Muammer Birdal, Prof. Dr. Mustafa F. Acar, Mü t Erkasap, Necat Gürp nar, O uz Çetin, Osman Öngen, Ömer Kaner, Özcan Bizati, Teoman Yamanlar, Tolunay Kafkas. Ulusoy a Y l n Spor Adam ödülü Beykent Üniversitesi, Futbol Federasyonu Ba kan Haluk Ulusoy u Y l n En Ba ar l Spor Adam seçti. Üniversitenin Ayaza a Kampusu nda yap lan törene Haluk Ulusoy rahats zl nedeniyle kat lmad. Ba kan Ulusoy un ödülünü Ba kanvekili Affan M. Keçeci ald. Ege Kupas 2007 ampiyonu Futbol Federasyonu nun organize etti i Ege Kupas n, nalde spanya y 1-0 ma lup eden U16 Milli Tak m m z kazand. Manisa da oynanan kar la mada Batuhan n ikinci dakikadaki golü, enol Ustaömer yönetimindeki Milli Tak m m za zaferi getirdi. Erzik yeniden Asba kan UEFA Yönetim Kurulu yapt toplant da i bölümü yapt. Toplant da enes Erzik yeniden 1. Ba kan Yard mc l görevine seçildi. Fatih Terim in büyük gururu Ti is te Gürcistan ile oynanan maçta A Milli Tak m n ba- nda 55. kez sahaya ç kan Fatih Terim, Co kun Özar ya ait 21 y ll k A Milli Tak m n ba nda en çok sahaya ç kan teknik adam rekorunu eline geçirdi. A Gençler ampiyonu Etimesgut Belediyespor sezonu A-Gençler ampiyonu 8-9 Haziran 2007 tarihlerinde Denizli de yap ld. Yerel müsabakalara kat lan 1250 tak m aras ndan 134 ü ampiyonas na kat lma hakk n kazand. 134 tak m n kat l m yla 17 May s 2007 tarihinde ba layan ampiyonas müsabakalar nda son dörde kalan tak mlar n eleme usulü oynad klar yar nal ve nal müsabakalar sonunda Ankara Etimesgut Belediyespor ampiyon oldu.

8 T T Kayyum davas reddedildi Futbol Federasyonu nun kayyumla yönetilmesi amac yla aç lan dava reddedildi. Ankara 11. Sulh Hukuk Mahkemesi nde yap lan duru mada Futbol Federasyonu nun kayyum atanarak yönetilmesine dair talepleri içeren davada iddia sahiplerinin sunduklar deliller yetersiz ve geçersiz bulundu. UEFA da tarihi ba ar Futbol Federasyonu, UEFA da tarihi bir ba ar elde etti ve ilk kez komitelerde yüksek kat l ml temsil hakk kazand. Michel Platini nin ba kanl a seçilmesi sonras nda yeniden olu turulan UEFA Komiteleri nde 8 ki iyle temsil hakk n elde etti. Minikler ampiyonu Trabzonspor sezonu Minikler Kategorisi, yerel liglerde 1555 tak m n kat l m yla 53 ilde oynand. llerinde dereceye giren 96 tak m n kat ld ampiyonas yar nal ve nal müsabakalar 7-8 Temmuz 2007 tarihinde Bolu da düzenlendi. 7 Temmuz da oynanan yar nal müsabakalar nda rakiplerini yenen Trabzonspor ve Samsunspor nal müsabakas oynamaya hak kazan rken, Gençlerbirli i ve Galatasaray üçüncülük-dördüncülük müsabakas n 8 Temmuz 2007 tarihinde oynad. 8 Temmuz daki ampiyonluk maç nda Samsunspor u 1-0 yenen Trabzonspor, Birincili ini elde ederken, normal süresi beraberlikle sonuçlanan müsabakada penalt at lar sonucu Galatasaray a 6-5 üstünlük sa layan Gençlerbirli i, Üçüncüsü oldu. U17 lerin Dörtlü Turnuva zaferi Teknik Direktör Turan Mesci ve Fatih Eser yönetimindeki U17 Milli Tak m m z, sveç te düzenlenenen Dörtlü Turnuva daki son maç nda Norveç ile 2-2 berabere kald. U17 Milli Tak m m z bu sonuçla turnuvan n ampiyonu olurken, Norveç ikinci s ray ald. Maç n gollerini 9. dakikada Umut, 44. dakikada Helland, 66. dakikada Singh ve 74. dakikada Taner kaydetti. Radyo Yay n halesi sonuçland Turkcell Süper Lig maçlar n n radyo naklen yay n hakk n Çukurova Grubu na ba l Alem Radyo ve Televizyon Yay n A. kazand. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu nun de erlendirmesi sonucunda ihaleyi, $ ile en yüksek miktar veren Çukurova Grubu na ait Alem Radyo ve Televizyon Yay n A. kazanm oldu. U17 lerimiz, 4 lü Turnuva ampiyonu U17 Milli Tak m m z, Uluslararas U17 Dörtlü Turnuva ampiyon oldu. Teknik Direktör enol Ustaömer yönetimindeki U17 Milli Tak m m z, ngiltere de düzenlenen Uluslararas U17 Dörtlü Turnuvas ndaki son maç nda Kuzey rlanda y 8-0 yenerek ngiltere nin önünde averajla ampiyon oldu. U16 lar m z Viktor Bannikov da ampiyon oldu enol Ustaömer yönetimindeki U16 Milli Tak m m z, Ukrayna da düzenlenen Viktor Bannikov Turnuvas nda ev sahibi Ukrayna y 2-0 yenerek ampiyon oldu. Viktor Bannikov Stad nda oynanan kar la mada Milli Tak m m z n gollerini 11 ve 15. dakikalarda Batuhan Karadeniz kaydetti. 7

9 U18 Milli Tak m m z, Güneydo u Avrupa Oyunlar nda ampiyon oldu Teknik Direktör Abdullah Ercan yönetimindeki U18 Milli Tak m m z, Güneydo u Avrupa Oyunlar nalinde H rvatistan 5-4 yenerek ampiyon oldu. Sykaion Stad nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabare biten kar la man n n sonunda yap lan penalt at lar nda Millilerimiz, H rvatistan a 4-3 üstünlük sa lad. Milli Tak m m z n gollerini Ahmet Ar (2), Gencer Cansev, Özgür Gökta ve Tayfun Karada kaydederken, kalecimiz Ferhat Kaplan iki penalt y kurtard. Ulusoy ve Erzik, Blatter le görü tü Futbol Federasyonu Ba kan Haluk Ulusoy ve Onursal Ba kan enes Erzik, Zürih teki FIFA merkezinde, FIFA Ba kan Sepp Blatter le bir araya geldi. TFF Ba kanvekili Affan M. Keçeci, Yönetim Kurulu üyesi Süheyl Önen ve Genel Sekreter Lut Ar bo an n da kat ld görü me son derece samimi bir havada geçti. TFF heyetiyle FIFA Ba kan Sepp Blatter aras nda kar l kl kir al veri inde bulunuldu. FIFA Ba kan Sepp Blatter, 3813 say l Futbol Federasyonu nun kurulu ve yetkileri hakk ndaki kanunun, FIFA n n öngörüsü do rultusunda de i tirilecek maddelerinin Genel Kurul taraf ndan onaylanmas n n FIFA bünyesinde memnuniyetle kar land n belirtti. Affan Keçeci, Dünya Ampute Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu nda Futbol Federasyonu Ba kanvekili Affan Keçeci, Dünya Ampute Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeli ine seçildi. UEFA Futsal Seminerleri tamamland FIFA Futsal Hakem Semineri ve FIFA Futsal Teknik Direktör Semineri zmir de yap ld. Futsal Ligi ne kat lacak tak mlar n antrenörleri, TFF bölge antrenörleri, Milli E itim Bakanl il koordinatörleri ve bayan il koordinatörlerinin kat ld Balçova daki antrenör seminerini Hollandal Vic Hermans, hakem seminerini ise FIFA E itmeni Belçikal Patrick Willemark verdi. Cumhurba kan Gül, TFF yönetimini kabul etti Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Haluk Ulusoy ba kanl nda Ankara da Cumhurba kan Abdullah Gül taraf ndan kabul edildi. UEFA Yönetimi stanbul da topland UEFA Yönetim Kurulu Toplant s, Ç ra an Saray Mabeyn Salonu nda yap ld. UEFA Ba kan Michel Platini ba kanl nda yap lan toplant ya UEFA Onursal Ba kan Lennart Johansson, FIFA n n Avrupa temsilcisi Franz Beckenbauer ile konuk olarak Futbol Federasyonu Ba kan Haluk Ulusoy ile Genel Sekreter Lut Ar bo an da kat ld. Ampute Millilerimiz, Dünya Üçüncüsü Ampute Milli Tak m m z, Antalya da düzenlenen Dünya Ampute Futbol ampiyonas ndaki son maç nda Brezilya y 1-0 ma lup ederek dünya üçüncüsü oldu. WOW Futbol Center da oynanan ve büyük çeki meye sahne olan kar- la man n normal süresi 0-0 bitince uzatmalara geçildi. Uzatmalar n 63. dakikas nda Nurettin in golü Ampute Milli Tak m m za dünya üçüncülü ünü getirdi.

10 T T Milli Tak m m z Avrupa ampiyonas finallerinde A Milli Tak m m z, sviçre ve Avusturya n n ortakla a ev sahipli i yapaca Euro 2008 nallerine kat lmaya hak kazand. Eleme grubunda Yunanistan, Bosna-Hersek, Norveç, Moldova, Macaristan ve Malta ile mücadele eden A Milli Tak m m z, Yunanistan n ard ndan ikinci s ray alarak nallere yükseldi. A Milli Tak m 2008 Avrupa ampiyonas Elemeleri C Grubu maç sonuçlar Yunanistan Norveç Bosna-Hersek Malta Macaristan Moldova Yunanistan Norveç Bosna-Hersek C Grubu Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Yunanistan Norveç Bosna Hersek Moldova Macaristan Malta

11 2008 YILI TFF nin yeni ba kan Hasan Do an Futbol Federasyonu Ola anüstü Genel Kurulu, 237 delegenin kat l m yla Ankara Sheraton Otel de yap ld. Futbol Federasyonu nun ola anüstü genel kurulunda Hasan Do an TFF Ba kanl na seçildi. Mehmet Helvac n n Divan Ba kanl n yapt Genel Kurul da yönetim kurulu ile kurullar öyle olu tu: Ba kan Hasan Do an Ba kanvekilleri Mahmut Özgener, Lut Ar bo an Yönetim Kurulu O uz Çarm kl, Mehmet Ali Ayd nlar, Yunus Egemeno lu, Arif Ko ar, Tuncay Karart, Ufuk Özerten, Zafer Y ld r m, Levent K z l, Servet Yard mc, Süleyman Atal, Serdar Güzelayd n, Mehmet Baykan Tahkim Kurulu Ba kan: Av. Adnan Türkkan Üyeler Tanju Güvendiren, Doç. Dr. Yener Ünver, Doç. Dr. Suat Sar, Av. Deniz Tolga Aytöre, Yrd. Doç. Dr. Nihat Güman, Av. Mehmet Do an Yedek Üyeler Av. Memduh O uz, Av. Nam k Kemal Marmara, Hukukçu Sait Yalazay, Savc Ayd n Y lmaz, Av. Halil Tomruk, Av. Kubilay Marangoz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ba kan: Av. Re at Bostan Üyeler Av. Temel Kaplan, Doç. Dr. Bekir Mahmut Ka kç, Av. Mustafa Urganc, Av. Argun Kerestecio lu, Av. Ahmet Deniz Ar, Av. Mehmet Yaya Yedek Üyeler Av. Özgür Mert Balc, Av. Celalettin Say n, Av. Alp Tunga Çelebi, Av. Oktay Erdo an, Av. Ömer Demir, Av. smail Baydar Merkez Hakem Kurulu Ba kan: O uz Sarvan Üyeler Yüksel Okçuo lu, Zihni Aksoy, Osman Avc, Ünsal Çimen, Turgay Güdü, Galip Bitigen, Osman Erdal F rat, Adnan eker Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Ba kan: Kemal Dinçer Üyeler: Sefer Altunta, Ahmet bano lu, Cem Tosyal, Y lnur Önen, Gazanfer Do u, Gökhan Berker, Fatih Tanfer, Altan Kutucu, Musa Soykarc, ener Ayd n Amatör Futbol Disiplin Kurulu Ba kan: Tacar Ça lar Üyeler Maksut Mete, Yener Civelek, Nail Karaaslan, Egemen Magat, Abdullah Albunar, Murat Kandazo lu D li kiler Kurulu Ba kan: Cem Duna Uyu mazl k Çözüm Kurulu Ba kan: Av. Sait Yalazay Kulüpler Birli i Vakf Taraf ndan Atanan Üyeler: Av. Taylan Üner, Av. Mehmet Ayhan Çopuro lu, Av. rfan Co kun, Av. Dr. Selim Önen, Av. Hasan Gürhan Onat Profesyonel Futbolcular Derne i Taraf ndan Atanan Üyeler Av. Zuhal K z lot, Av. Bülent Nuri Kurdo lu, Av. Ahmet Gürel, Av. Bo aç Tolan, Doç. Dr. Burak Oder Futbol Antrenörleri Derne i Taraf ndan Atanan Üyeler Av. Sarper Sarp, Av. smail nan, Av. Mehmet Çay rpare, Doç. Dr. Hasan Ayranc, Av. Suat K ymazarslan

12 T T TFF Yönetim Kurulu yabanc oyuncu say s n 6+2 ye ç kard Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, stanbul da yapt haftal k ola an toplant s nda, yabanc statüsünde oynayan futbolcularla ilgili kontenjan art rma karar ald. Yönetim Kurulu, daha önce 6 art 1 olan yabanc statüsündeki oyuncu say s n, 6 art 2 ye ç kard. Bu durumda, oyunda yabanc statüsünde yine 6 oyuncu oynayacak, kulübede ise 2 futbolcu bulundurulacak. Ege Kupas 2008 ampiyonu Futbol Federasyonu nun organize etti i Ege Kupas nda Belçika y 3-0 yenen Teknik Direktör Ferhat Südo an yönetimindeki U16 Milli Tak m m z ampiyon oldu. Mu la Atatürk Stad nda oynanan kar la mada gollerimizi, 17. dakikada O ulcan, 45. dakikada Ömer ve 65. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Cumhurba kan Gül, TFF yönetimini kabul etti Cumhurba kan Abdullah Gül, Hasan Do an ba kanl - ndaki Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Çankaya Kö kü nde gerçekle tirilen kabul töreninde Devlet Bakan Murat Ba esgio lu da haz r bulundu. THY ile sponsorluk anla mas Türk Hava Yollar (THY) ile Futbol Federasyonu (TFF) aras ndaki ana sponsorluk anla mas n n imza töreni yap ld. THY Teknik Hangar da düzenlenen sponsorluk imza törenine TFF Ba kan Hasan Do an, THY Yönetim Kurulu Ba kan Dr. Candan Karl tekin, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim, milli futbolcular ve di er yetkililer kat ld. TFF Yönetimi Ankara da ziyaretlerde bulundu Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Hasan Do an ba kanl ndaki Futbol Federasyonu nun (TFF) yeni yönetimini makam nda kabul etti. Ba bakanl k Merkez Bina da gerçekle en kabulde, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik de haz r bulundu. TFF Ba kan Hasan Do an ba kanl ndaki TFF Yönetim Kurulu, Genelkurmay Ba kan Org. Ya ar Büyükan t da makam nda ziyaret etti. TFF Heyeti daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba kan Deniz Baykal da makam nda ziyaret ederek plaket verdi. Kulüpler Birli i Vakf Ba kanl na Aziz Y ld r m seçildi Kulüpler Birli i Vakf Ba kanl na Fenerbahçe Kulübü Ba kan Aziz Y ld r m seçildi. Vakf n Ankara Balgat taki merkezinde yap lan toplant ya, 18 kulüpten 16 s kat l rken, Galatasaray ve Bursaspor un da vekâletleriyle birlikte bütün kulüplerin oyunu alan Aziz Y ld r m, Kulüpler Birli i Vakf n n 4. ba kan oldu. TFF Yönetimi, UEFA Ba kan Platini ile görü tü TFF Ba kan Hasan Do an ba kanl ndaki Futbol Federasyonu heyeti, UEFA Ba kan Michel Platini ye nezaket ve tan ma ziyaretinde bulundu. sviçre nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekle en ziyarete, Ba kan Hasan Do an n yan s ra TFF Ba kanvekilleri Lut Ar bo an, Mahmut Özgener ile Genel Sekreter Metin Kazanc o lu kat ld. Ziyarette UEFA Asba kan ve TFF Onursal Ba kan enes Erzik de haz r bulundu.

13 Futbolu Kucakl yor projesi Futbol Federasyonu nun uzun zamand r üzerinde çal t ve Türk futbolunun gelece ine çok önemli katk larda bulunacak olan Futbolu Kucakl yor projesi Antalya da yap lan lansman toplant s ile kamuoyuna duyuruldu. Lansmana, Spordan Sorumlu Devlet Bakan Murat Ba esgio lu, Futbol Federasyonu Ba kan Hasan Do an, Turkcell Süper Lig ile Bank Asya 1. Lig kulüplerinin ba kanlar kat ld. TFF Yönetiminden, FIFA Ba kan Blatter e ziyaret TFF Ba kan Hasan Do an ba kanl ndaki Futbol Federasyonu heyeti, FIFA Ba kan Sepp Blatter e nezaket ve tan ma ziyaretinde bulundu. sviçre nin Zürih ehrindeki FIFA merkezinde gerçekle en ziyarete Ba kan Hasan Do an n yan s ra TFF Ba kanvekilleri Lut Ar bo an ve Mahmut Özgener, Genel Sekreter Metin Kazanc o lu ile TFF Onursal Ba kan enes Erzik kat ld. Ziyarette FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ile Uluslararas li kiler Direktörü Jerome Champagne de haz r bulundu. TFF ile TTNet sponsorluk anla mas yap ld Futbol Federasyonu ile TTNet A aras nda 5 y ll k ana sponsorluk anla mas imzaland. Antalya da Milli Tak m n kamp yapt Gloria Golf Resort Otel de düzenlenen sponsorluk anla mas imza törenine TFF Ba kan Hasan Do an, TTNet Genel Müdürü Tahsin Y lmaz, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve Milli Tak m oyuncular kat ld. Futbolda Etik De erlerin Korunmas na li kin Bilgi Payla m Protokolü Garanti Bankas ile ana sponsorluk sözle mesi imzaland Futbol Federasyonu nun ana sponsorlar aras na Garanti Bankas da kat ld. TFF ile Garanti Bankas aras nda bir süredir yürütülen kar l kl görü melerin ard ndan var lan mutakabat çerçevesinde düzenlenen törenle ana sponsorluk anla mas imzaland. Polat Renaissance Otel de düzenlenen sponsorluk imza törenine, Futbol Federasyonu Ba kan Hasan Do an, Ba kanvekili Lut Ar bo an, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Do u Grubu Yönetim Kurulu Ba kan Ferit ahenk ve Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen kat ld. Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Te kilat ve ddaa aras nda Futbolda Etik De erlerin Korunmas na ili kin Bilgi Payla m Protokolü imzaland. Ortaköy deki Feriye Restaurant ta düzenlenen toplant da, Futbol Federasyonu Ba kan Hasan Do an, Spor Toto Te kilat Müdürü Bekir Yunus Uçar ile ddaa oyununu oynatmakla yetkili rma olan nteltek in kurumsal ileti imden sorumlu genel müdür yard mc s Kerem Ertan protokol imzalad. UEFA.com dan U17 Avrupa ampiyonas organizasyonuna övgü U17 Avrupa Futbol ampiyonas Antalya da düzenlendi. Mardan Spor Kompleksi ve Antalya Atatürk Stad nda organize edilen turnuvada spanya ampiyonlu u elde etti. UEFA.com, U17 Avrupa ampiyonas organizasyonundaki ba ar s ndan dolay Futbol Fedarasyonu nu övdü

14 T T Ampute Milli Tak m ve Mehmet Baykan a Fair Play ödülü Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi nin 2007 y l Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu. Ataköy Olimpiyatevi nde gerçekle tirilen ödül töreninde, 3 dalda toplam 12 ödül sahiplerine takdim edildi. Törende, Ortaya koyduklar örnek mücadeleleri ile dünya üçüncüsü olmalar n n yan s ra Fair Play davran lar nda tam not ald klar gerekçesiyle Ampute Milli Futbol Tak m Büyük ödül al rken, Futbol Federasyonu nun Amatörlerden Sorumlu Üyesi Mehmet Baykan a da Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Ba kanl yapt dönemdeki ba ar s, kent merkezi ve ilçelerinde Fair Play i özendirici çal malar nedeniyle Kariyer dal nda eref Diplomas verildi. Collina hakemlerle bulu tu Dünyaca ünlü eski hakem Pierluigi Collina, Türk hakemlerle biraraya geldi. Mastercard n futbol elçisi olarak stanbul a gelen Collina, Feriye Lokantas nda düzenlenen toplant da Süper Lig, A, B ve C Klasman hakemleri ile deneyimlerini payla t ve sorular yan tlad. Toplant ya 50 hakemin yan s ra Merkez Hakem Kurulu Ba kan O uz Sarvan da kat ld. Milli Tak m m z tarih yazd A Milli Tak m m z, 2008 Avrupa ampiyonas nda yeni bir tarih yazd ve yar nal oynad. Portekiz, sviçre ve Çek Cumhuriyeti ile ayn grupta yer alan Milli Tak m m z, Portekiz e 2-0 yenilerek turnuvaya kötü bir ba lang ç yapt. Ard ndan ev sahibi sviçre yi 2-1 yenen Milli Tak m m z, gruptaki son maç nda da Çek Cumhuriyeti ni 2-0 geriden gelerek 3-2 lik skorla ma lup etti ve çeyrek nale yükseldi. Çeyrek naldeki rakibimiz H rvatistan d. Avusturya n n Ba kenti Viyana daki Ernst Happel Stad nda oynanan kar la man n 90 dakikas 0-0 berabere sonuçlan nca uzatmalara geçildi. Uzatmalar n 117. dakikas nda H rvatistan, Klasnic in golü ile 1-0 öne geçti. Ama sahneye ç kan Semih 119. dakikada att golle skoru e itledi ve maç penalt lara götürdü. Milli Tak m m zda Arda, Semih ve Hamit penalt at lar n gole çevirdi. H rvatistan da ise Srna penalt at n gole çevirirken, Modric ve Rakitic auta gönderdi. Petric in penalt s n ise Rü tü kurtard ve 2008 Avrupa amyonas nda yar nale yükseldi. Yar nalde rakip Almanya yd. A Milli Tak m 2008 Avrupa ampiyonas nalleri maç sonuçlar Portekiz sviçre Çek Cumhuriyeti H rvatistan Almanya Moldova Yunanistan Norveç Bosna-Hersek Almanya ya 3-2 yenildik A Milli Tak m m z, 2008 Avrupa ampiyonas yar linde Almanya ya 3-2 yenildi. sviçre nin Basel ehrindeki St. Jakop Park Stad nda oynanan tarihi kar la mada Milli Tak m m z n gollerini 22. dakikada U ur Boral ve na- 86. dakikada Semih entürk kaydederken, Almanya n na n n gollerini 26. dakikada Schweinsteiger, 79. dakikada Klose ve 90. dakikada Lahm att. 13

15 Cumhurba kan Gül soyunma odas n ziyaret etti Cumhurba kan m z Abdullah Gül, 2008 Avrupa ampiyonas yar nal mücadelesinde Almanya ile yap lan maç sonras soyunma odas na inerek oyuncular m z teselli etti. Gül burada oyunculara hitaben yapt konu mada, Ancak bu kadar güzel oynanabilirdi. Sizler ellerinizden geleni yapt n z ve bizleri gururland rd n z diye konu tu. Gül ün yan s ra D i leri Bakan Ali Babacan, Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Özak, Spordan Sorumlu Devlet Bakan Murat Ba esgio lu da futbolcular teselli eden di er isimler oldu. Plaj Futbolu Milli Tak m m z Challenge Cup ta 3. oldu Plaj Futbolu A Milli Tak m m z, Challenge Cup Netanya Turnuvas ndaki son maç nda Çek Cumhuriyeti ni 9-7 yenerek turnuvay 3. s rada tamamlad. Milli Tak m m z n gollerini Adil Müftüo lu (4), Kerem Sinç (2), Turgut Ba, Tamer Ay ve Ayhan Bilal Sezer kaydetti. itme Engelliler Milli Tak m m z dünya ikincisi itme Engelliler Milli Tak m m z, Yunanistan da düzenlenen Dünya ampiyonas nalinde Almanya ya penalt at lar sonunda 8-6 yenilerek dünya ikincisi oldu. Pan- Palepon Stad nda oynanan kar la man n normal süresi 2-2 sonuçland. Uzatma dakikalar 3-3 biten kar la mada penalt at lar na geçildi. Penalt at lar nda 5-3 galip gelen Almanya, itme Engelliler Dünya ampiyonu olurken millilerimiz dünya ikincili ini elde etti. Genç Bayanlar ampiyonu Bucaspor Sezonu Genç Bayanlar ampiyonas nal müsabakalar Temmuz 2008 tarihlerinde Bolu da tamamland. 13 Temmuz da oynanan nal maç nda zmir Konakspor u 3-1 ma lup eden zmir Bucaspor, Genç Bayanlar ampiyonu oldu. Hasan Do an kaybettik Futbol Federasyonu Ba kan Hasan Do an, 5 Temmuz günü Bodrum da geçirdi i kalp krizi sonucunda hayat n kaybetti. Do an n ani kayb büyük bir oka yol açt. Merhum ba kan için Futbol Federasyonu nun Levent teki binas nda bir tören düzenlendi. Do an n naa, Fatih Camii nde k l nan cenaze namaz n n ard ndan topra a verildi. Cenaze törenine Ba bakan Recep Tayyip Erdo an da kat ld.

16 T T Mahmut Özgener, TFF nin yeni ba kan Futbol Federasyonu (TFF) Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda, ba kanl vekâleten yürüten Mahmut Özgener, 202 oyla Futbol Federasyonu nun 38. ba kan oldu. TFF Eski Ba kan Hasan Do an n vefat nedeniyle bo alan Futbol Federasyonu Ba kanl seçimi için yap lan ola anüstü genel kurulda, 173 delegenin imzas yla ba kan aday gösterilen Mahmut Özgener, genel kurula kat lan 216 delegeden 202 sinin oyunu alarak ba kanl a seçildi. Ankara Swiss Otel de gerçekle tirilen ve Divan Kurulu Ba kanl n Prof.Dr. Mehmet Helvac n n yapt genel kurul toplant s nda yeni yönetim kurulu ile kurullar öyle olu tu: Ba kan Mahmut Özgener Ba kanvekilleri Lut Ar bo an, Servet Yard mc Yönetim Kurulu O uz Çarm kl, Mehmet Ali Ayd nlar, Yunus Egemeno lu, Arif Ko ar, Tuncay Karart, Ufuk Özerten, Zafer Y ld r m, Levent K z l, Süleyman Atal, Mehmet Baykan, Hakan Kan k, Turan Meciko lu Merkez Hakem Kurulu Ba kan: O uz Sarvan Üyeler Yüksel Okçuo lu, Turgay Güdü, Ünsal Çimen, Sadettin Güler, Sey Gözayd n, Dr. Zihni Aksoy, Hamza I n, Galip Bitigen Temsilciler Kurulu Ba kan: Kemal Dinçer Üyeler Dr.Fatih Tanfer, Altan Kutucu, Musa Soykarc, ükrü Var, Adnan Müftüo lu, Hasan Üsküplü Yedek Üyeler Gökhan Berker, Adem Vural, ener Ayd n, Hakk Özgenel, brahim Yu an, Fahrettin Selçuk Tahkim Kurulu Ba kan: Av.Adnan Türkkan Üyeler Tanju Güvendiren, Prof.Dr. Yener Ünver, Doç. Dr. Suat Sar, Av. Deniz Tolga Aytöre, Av. Mehmet Do an, Av. Mehmet Yaya Yedek Üyeler Av. Nam k Kemal Marmara, Prof. Dr. Ersan en, Av. Halil Tomruk, Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Av. Ömer Demir, Av. Kubilay Marangoz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ba kan: Av. Mehmet Re at Bostan Üyeler Av. Temel Kaplan, Doç. Dr. Bekir Mahmut Ka kç, Av. Mustafa Urganc, Av. Argun Kerestecio lu, Av. Ahmet Deniz Ar, Av. Sinan Gürsoy Yedek Üyeler Doç. Dr. Mahmut Koca, Av. Alp Tunga Çelebi, Av. Celalettin Say n, Av. Sinan Ayd n, Av. Cumhur Samsa, Av. Erkan Semiz Uyu mazl k Çözüm Kurulu Ba kan: Av. Tacar Ça lar, Üyeler Av. Egemen Magat, Av.. Yener Civelek, Av. Nail Karaaslan, Maksut Mete, Abdullah Albunar, Murat Kandazo lu Yedek Üyeler Av. smail Metin, Av. Dilek Gürsan, Av. Öztürk Yaz c

17 Kartal Hasan Do an Spor Kompleksi aç ld stanbul Büyük ehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan Kartal Hasan Do an Spor Kompleksi, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Hasan Do an n e i Aysel Do an ile o lu Selim Do an, TFF Ba kan Mahmut Özgener, Ba kanvekili Lut Ar bo an ve Yönetim Kurulu üyelerinin kat ld törenle aç ld. Merhum Hasan Do an n ad verilen tesisin aç l kurdelas n davetliler birlikte kesti. TFF Delegasyonu Platini yi ziyaret etti TFF Ba kan Mahmut Özgener, TFF Ba kanvekili Lut Ar bo an ve Milli Tak mlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent K z l la birlikte UEFA n n Nyon daki merkezine giderek Ba kan Michel Platini ye bir nezaket ziyaretinde bulundu. Görü meye UEFA Asba kan ve TFF Onursal Ba kan enes Erzik de kat ld. TFF Delegasyonu Blatter le bulu tu Mahmut Özgener ba kanl ndaki TFF Delegasyonu FIFA Ba kan Sepp Blatter i ziyaret etti. Ziyarete TFF Ba kan Mahmut Özgener in yan s ra, UEFA Asba kan ve TFF Onursal Ba kan enes Erzik, TFF Ba kanvekili Lut Ar bo an ile TFF Milli Tak mlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent K z l kat ld. Cumhurba kan m z Abdullah Gül, A Milli Tak m kamp n ziyaret etti Cumhurba kan m z Abdullah Gül, A Milli Tak m m z n Erivan da Ermenistan la oynayaca 2010 Dünya Kupas eleme grubu maç öncesinde, tak m m z n kamp yapt - Golden Palace Hotel e gelerek bir moral ziyareti yapt. Gül ün ziyareti s ras nda TFF Onursal Ba kan ve UEFA Ba kanvekili enes Erzik, TFF Ba kan Mahmut Özgener ve Yönetim Kurulu Üyeleri de haz r bulundu. TFF ile Coca Cola aras ndaki sponsorluk sözle mesi yenilendi Futbol Federasyonu ile Coca Cola aras ndaki sponsorluk sözle mesi yenilendi. Swissotel Naz Restoran da yap lan törende, TFF Ba kan Mahmut Özgener ile Coca Cola Ba kan Ahmet Burak, ana sponsorluk anla mas n 4 y l daha uzatan sözle meye imza att. Milli Tak m a yi tan tma ödülü Milli Gurur Milli Forma sergisi Futbol Federasyonu nun Spordan Sorumlu Devlet Bakanl n n i birli iyle gerçekle tirdi i Milli Gurur Milli Forma sergisi, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an n kat l m yla Dolmabahçe Sanat Galerisi nde aç ld. Aç l a, Ba bakan Erdo an n yan s ra Spordan Sorumlu Devlet Bakan Murat Ba esgio lu, UEFA Asba kan ve TFF Onursal Ba kan enes Erzik, TFF Ba kan Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleri ile çok say da davetli kat ld. Toplam 29 farkl kentte aç lan sergiyi, 250 bin ki i ziyaret etti. nin önde gelen turizmcilerinin üye oldu u ve uluslararas en büyük turizm örgütlerinden biri olan Skal International stanbul taraf ndan düzenlenen, SKALITE 2008 Turizmde Kalite ödül töreni ve Cumhuriyet Balosu, Hilton stanbul Convention Center da gerçekle ti. 62 bin ki inin kat ld oylama sonucunda A Milli Tak m m z, Uluslararas Tan t ma Katk s Olan Etkinlikler kategorisinde ödüle lây k görüldü Avrupa Futbol ampiyonas nda gösterdi i ba ar ve nin ad n tüm dünyaya duyurmas nedeniyle Milli Tak m m za verilen ödülü Milli Tak mlar Ba Antrenörü Mü t Erkasap ald.

18 T T Aziz Y ld r m, Kulüpler Birli i Vakf Ba kanl na yeniden seçildi Kulüpler Birli i Vakf Ba kanl na Aziz Y ld r m yeniden seçildi. Vakf n Ankara daki binas nda yap lan ola an genel kurula Ankaragücü ve Kocaelispor temsilcileri kat lmazken, 16 kulüp temsil edildi. Galatasaray ve Denizlispor ise stanbul Büyük ehir Belediyespor a vekâlet verdi. Kurulda Aziz Y ld r m oy birli iyle 1 y ll na tekrar göreve geldi. Fatih Terim in sözle mesi 2 y l uzat ld Futbol Federasyonu ile 2010 y l na kadar sözle mesi bulunan Milli Tak mlar Sorumlusu Fatih Terim in görev süresi 2012 y l sonuna kadar uzat ld. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu nun verdi i yetki do rultusunda Fatih Terim ile nihai görü meyi gerçekle tiren Futbol Federasyonu Ba kan Mahmut Özgener, Terim ile tüm artlar üzerinde anla maya vard. TFF ile Mercedes Benz Türk aras nda araç teslim töreni düzenlendi Bahçelievler de Hasan Do an Spor Kompleksi Bahçelievler Belediyesi nin stanbul Büyük ehir Belediyesi ile birlikte, ba ta Hasan Do an Spor Kompleksi olmak üzere yapt tesislerin toplu aç l yap ld. Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Kemal Sunal Caddesi nde yap m tamamlanan spor kompleksinin önünde gerçekle tirilen törene Ba bakan Erdo an n yan s ra Devlet Bakan ve Ba bakan Yard mc s Cemil Çiçek, Devlet Bakan Murat Ba esgio lu, AK Parti Genel Ba kan Yard mc s ve stanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu, AK Partili çok say da milletvekili, stanbul Valisi Muammer Güler, stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan Kadir Topba, Bahçelievler Belediye Ba kan Osman Develio lu, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Levent K z l, bir süre önce vefat eden Futbol Federasyonu Ba kan Hasan Do an n e i Aysel Do an ve o lu Selim Do an, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ile çok say da davetli kat ld. Futbol Federasyonu ile Türk Futbol Milli Tak mlar ana sponsoru Mercedes Benz Türk A., araç teslim töreni düzenledi. Mercedes-Benz Türk A.. nin Had mköy deki sat yerinde yap lan törende, Futbol Federasyonu Ba kan Mahmut Özgener, Ba kanvekili Lut Ar bo an, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyet, milli tak m aday kadrosuna stanbul da kat lan futbolcular, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Ba kan Jürgen Ziegler ile Pazarlama ve Sat Direktörü Süer Sülün yer ald. Uluslararas Olimpiyat Komitesi nden TFF ye Kad n ve Spor ödülü Milli Olimpiyat Komitesi nin (TMOK) kurulu- unun 100. y l kapsam nda stanbul da yap lan EOC 37. Genel Kurul Toplant s nedeniyle Bakan Murat Ba esgio lu nun Hilton Exhibition Center da verdi i yeme e, Uluslararas Olimpiyat Komitesi (IOC) Ba kan Jacques Rogge, EOC Ba kan Patrick Hickey ve komite üyeleri kat ld. Yemekte, IOC Ba kan, Futbol Federasyonu ad na ba kanvekili Lut Ar bo an a Kad n ve Spor ödülü; Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay a, 2007 Spor ve Gençlik ödülü; 100. y l nedeniyle de TMOK Ba kan Togay Bayatl ya modern olimpiyatlar n kurucusu Baron de Coubertin in heykelini verdi. 7

19 Federasyon ba kanlar stanbul da UEFA taraf ndan düzenlenen Top Executive Programme/ Ba kan ve Genel Sekreterler Toplant s, 9 ülkenin federasyon ba kanlar n n kat l m ile stanbul da gerçekle ti. 2-3 Aral k tarihlerinde Swissotel de yap lan toplant ya nin yan s ra Azerbaycan, Belarus, srail, Moldova, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Polonya n n Futbol Federasyonlar Ba kanlar ile Genel Sekreterleri kat ld. Toplant da Futbol Federasyonu nu Ba kan Mahmut Özgener, Ba kanvekili Lut Ar bo an ve Genel Sekreter Metin Kazanc o lu temsil etti. UEFA ad na ise 1. Ba kanvekili enes Erzik, UEFA Ba kanvekili Marios Lefkaritis ile UEFA Ulusal Federasyonlar biriminin yöneticileri kat ld. A Bayan Milli Tak m, UEFA Mini Turnuvas nda birinci oldu Bayan Milli Tak mlar Sorumlusu Hamdi Aslan yönetimindeki A Bayan Milli Tak m m z, Sakarya ve Kocaeli nde düzenlenen UEFA A Bayanlar Mini Turnuvas ndaki ikinci ve son maç nda Letonya y 5-0 yenerek birinci oldu. Kocaeli smetpa a Stad nda oynanan kar la mada gollerimizi, 4. dakikada Seval K raç, 8 ve 19. dakikada Reyhan eker, 48. dakikada Bilgin Defterli ve 88. dakikada Ebru Gelirli kaydetti. ye verilen bar ödülünü ünü Ba kan Özgener ald Merkezi Monaco da bulunan Peace and Sport adl kurulu un ve Ermenistan ba kanlar na verdi i Y l n Bar ve Spor ma- Cumhurj Büyük Ödülü nün töreni Monaco tinde yap ld. ile Ermenistan, söz ken- konusu ödüle 6 Eylül de Ermenistan n ba kenti Erivan da gerçekle tirilenilen 2010 Dünya Kupas grup eleme maç s ras nda cumhurba kanlar r düzeyinde ba lat lan diplomatik ili ki nedeniyle uygun görüldü. Ödülü Cumhurba kan Abdullah Gül ad na Futbol Federasyonu Ba kan Mahmut Özgener ald. Törene Ba kan Özgener in yan s ra TFF Ba kanvekili Lut Ar bo an ve Milli Tak mlar Sorumlusu Levent K z l da kat ld.

20 T T 2009 YILI Y l n Sporcusu anketlerinden 3 er ödül Milliyet gazetesi taraf ndan bu y l 55. si gerçekle tirilen Y l n Sporcusu anketinde Euro 2008 de yar nale kalarak önemli bir ba ar ya imza atan A Milli Tak m m z, y l n tak m seçildi. Gazete okuyucular taraf ndan belirlenen ödüllerde, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim, y l n antrenörü seçildi. 5 Temmuz 2008 de geçirdi i kalp krizi sonucu hayat n kaybeden Futbol Federasyonu Ba kan Hasan Do an da, Nam k Sevik Onur Ödülü ne lây k görüldü. UEFA anketinde üç Türk Avrupa Futbol Federasyonlar Birli i nin (UEFA) resmi internet sitesi uefa.com taraf ndan düzenlenen 2008 Y l n n Tak m anketi yap ld. Ankette, en iyi orta saha oyuncusu ve en iyi sa kanat oyuncusu adaylar aras nda bulunan Mehmet Aurelio ile Hamit Alt ntop, site ziyaretçilerinin oylar yla kategorilerinde üçüncü s ray elde etti y l n n en iyi teknik direktörünün seçiminde ise aday gösterilen Milli Tak mlar Sorumlusu Fatih Terim, ankette Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones in ard ndan üçüncü oldu. Zaman gazetesi taraf ndan bu y l 19. su gerçekle tirilen Y l n Sporcusu anketinde de A Milli Tak m m z, y l n tak m seçilirken Fatih Terim de y l n antrenörü ödülünü kazand. Zaman gazetesi, merhum Hasan Do an da Y l n Vefa Ödülü ile yadetti. Türk Böbrek Vakf ndan Onur Ödülü Türk Böbrek Vakf, son 3 y ld r düzenli olarak organ ba- kampanyas na destek verdi i için Futbol Federasyonu na Onur Ödülü verdi. Futbol Federasyonu Ba kan Mahmut Özgener, 10 y lda bir verilen vakf n onur ödülünü alan ilk kurum olmaktan büyük memnuniyet duyduklar n belirtti ve Ülkemizin en çok takip edilen sporu olan futbolun yaratt popülariteden vakf n da faydalanmas n sa lamak, TFF nin sosyal sorumluluk projelerinden biri haline geldi. Son 3 sezondur düzenli olarak Türk Böbrek Vakf n n pankartlar n ta yarak maça ç kan Turkcell Süper Lig tak mlar m z, organ ba konusunda halk m z bilgilendirme yolunda bir fayda sa lad ysa ne mutlu bize dedi. ye büyük onur Futbol Federasyonu, futbol arac l ile dünya bar na yapt katk lardan dolay uluslararas alanda en itibarl ödüllerinden biri olan 2008 FIFA Fair Play ödülünü Zürih te düzenlenen törende ald. Futbol Federasyonu, Ermenistan Futbol Federasyonu ile birlikte lây k görüldü ü bu ödülü, 2010 Dünya Kupas grup eleme maçlar kapsam nda 6 Eylül 2008 de Erivan kentinde oynanan Ermenistan- maç öncesi, s ras ve sonras ndaki yap c ve bar ç l ad mlar sayesinde elde etti. Zürih Opera Binas nda düzenlenen FIFA Y l n Futbolcusu 2008 gala yeme inde takdim edilen ödülü Futbol Federasyonu Ba kan Mahmut Özgener ald. Törende Özgener in yan s ra TFF Ba kanvekili Lut Ar bo an, Milli Tak mlar Sorumlusu Levent K z l ve A Milli Tak m kaptan Tuncay anl haz r bulundu. Törende, Futbol Federasyonu Ba kan Mahmut Özgener, Fair Play Ödülü nü, UEFA Ba kan ve FIFA cra Kurulu üyesi Michel Platini ile UEFA Asba kan ve FIFA cra Kurulu üyesi enes Erzik in elinden ald. TFF heyeti Bat Trakya y ziyaret etti Futbol Federasyonu heyeti, Yunanistan n Gümülcine kentinde her y l geleneksel olarak yap lan Trakya Amatör Futbol Kulüpleri Derne i nin gecesine kat ld. Gecede TFF yi Genel Sekreter Metin Kazanc o lu, Ba kan Ba dan man Süheyl Önen ve U19 Milli Tak m Teknik Direktörü Ogün Temizkano lu temsil etti.

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR Yarın başarıyı hayal ediyorsan, bugün çalışmaya çoktan başlamış olmalısın. Hiç bir sporcu odaklanmadan, kendini ve hayatını yaptığı spora adamadan

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: MUSKİ Çalışma Usul ve TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 2. OTURUM : 1 KARAR NO : 11 KARAR TARİHİ : 12.05.2016 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ Esasları

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2015 2016 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası GrupMüsabakaları 16 takımın katılımı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

I. KARADENİZ OYUNLARI 02-08 TEMMUZ 2007 TRABZON

I. KARADENİZ OYUNLARI 02-08 TEMMUZ 2007 TRABZON Günceleme Tarihi 10 Haziran 2007 1. ULUSAL FEDERASYON TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN GENEL SEKRETER ADRES : TEL: FAX: E-MAİL: WEB SİTESİ: Oyunların resmi web sitesi Haluk ULUSOY Lütfi ARIBOĞAN Ankara

Detaylı

TFF ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YARATICI AJANS İHALESİ

TFF ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YARATICI AJANS İHALESİ Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/22381 Konu : TFF Uluslar arası Etkinlikler Yaratıcı Ajans İhalesi Son Başvuru tarihi: 21 Ekim 2011 Cuma günü Saat 15.00 TFF Tarafından aşağıdaki konularda hizmet

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ

BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ B.B Bodrumspor 2 3 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xxx), Cemel Alpay (xxx), Murat Şener (xxx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed

Detaylı

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL KURUL ONAY TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 YÖNETĐM KURULU KARAR TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 KARAR NO: 53 Amaç TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 13.05.2011 SAYI: 144 KATILANLAR Müdür İktisat ABD Bşk. İşletme ABD Bşk. Ekonometri ABD Bşk Maliye ABD

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu

Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu. B.B Bodrumspor 4- Muğlaspor

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti Şampiyon, Başkan ziyaret etti Kocadon u Türkiye Karate Milli takımında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Kayra Sezgin ve Antrenörü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

2013 Yılında başlayan çalışmalar,2015 yılında yapılan genel seçimler sonrasında da devam ediyor. Mastır Plan 2016 Kısa vade/rio

2013 Yılında başlayan çalışmalar,2015 yılında yapılan genel seçimler sonrasında da devam ediyor. Mastır Plan 2016 Kısa vade/rio TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 2013-2015 Mevcut-2016 RIO ve 2017-2020 TOKYO MASTER PLAN HEDEF VE AMAÇLARI(Güncel;01.01.2016) 2013 Yılında başlayan çalışmalar,2015 yılında yapılan genel seçimler sonrasında da

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 22.01- Yükseköğretim

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 23.10.2010 05.10.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuz tarafından daha önce belirlenmiş olan program çerçevesinde 2010 2011 ve 2011 2012 yılı

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 2012 2013 SEZONU FUTBOL 2. LİG TALİMATI - 1 - 1. Ligin Tanımı Üniversite Sporları Federasyonu Futbol 2. Ligi, üniversitelerin erkekler kategorilerindeki takımlarından

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 SEKÖR >> OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, sağlık politikalarını görüştü OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, OBB Merkez Bina da bir araya geldi. Meclis toplantısında

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor: BODRUMSPOR BÜYÜKŞEHİR 2 2 MANİSA Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor: STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER:Halil Sayın (xx), Cemal Alpay (xx), Mustafa Gül(xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR:

Detaylı