ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY -4 ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY -4 ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4"

Transkript

1 ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY -4 ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2015

2 15UY00-4 Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Yeterlilik taslağı, tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 16/09/2015 tarih ve 2015/42 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir. Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 i

3 15UY00-4 Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) GĠRĠġ Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir; a)yeterliliğin adı ve seviyesi, b)yeterliliğin amacı, c)yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, ç)yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar, d)yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri, e)yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri f)yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar, g)yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi. Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur. Ulusal yeterlilikler; Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları, Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar, Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar, Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 ii

4 15UY00 4 Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) 14UY00-4 ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠ OPERATÖRÜ ULUSAL YETERLĠLĠĞĠ 1 YETERLĠLĠĞĠN ADI Asfalt Üretim Tesisi Operatörü 2 REFERANS KODU 15UY SEVĠYE 4 4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKĠ YERĠ 5 TÜR - 6 KREDĠ DEĞERĠ - 7 ISCO A)YAYIN TARĠHĠ../../2015 B)REVĠZYON NO 00 C)REVĠZYON TARĠHĠ -- 8 AMAÇ Bu yeterlilik Asfalt Üretim Tesisi Operatörü mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 9 YETERLĠLĠĞE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS YETERLĠLĠK SINAVINA GĠRĠġ ġart(lar)i 11 YETERLĠLĠĞĠN YAPISI 11-a) Zorunlu Birimler 14UY00.. 4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması 14UY00.. 4/A2 Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi - 11-b) Seçmeli Birimler 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve Ġlave Öğrenme Çıktıları Yeterlilik belgesinin alınabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekmektedir. 12 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

5 15UY00 4 Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 13 BELGE GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ 14 GÖZETĠM SIKLIĞI BELGE YENĠLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDĠRME YÖNTEMĠ YETERLĠLĠĞĠ GELĠġTĠREN KURULUġ(LAR) YETERLĠLĠĞĠ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMĠTESĠ MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ VE SAYISI Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini geçerlilik süresi 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavı (P1) değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD ) MYK İnşaat Sektör Komitesi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

6 15UY00 4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması 15UY00-4/A1 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ve Ġġ ORGANIZASYONUNUN YAPILMASI YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ 1 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ ADI İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması 2 REFERANS KODU 15UY SEVĠYE 4 4 KREDĠ DEĞERĠ - 5 A)YAYIN TARĠHĠ../../2015 B)REVĠZYON NO 00 C)REVĠZYON TARĠHĠ - 6 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDARDI Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri BaĢarım Ölçütleri 1.1: İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri 1.2: Çalışma alanının iş güvenliği açısından kontrolünü 1.3: Üretim tesisinin iş güvenliği açısından kontrolünü Öğrenme Çıktısı 2: ĠĢ organizasyonunu BaĢarım Ölçütleri: 2.1: İş programı oluşturmayı 2.2 Diğer operatörler ve ilgili personel ile koordineli çalışmayı 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 8 a) Teorik Sınav (T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalıdır. Boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼ ünü geçemez ve sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav Bu birime yönelik performansa dayalı ölçme ve değerlendirme, diğer birimlerin performansa dayalı sınavları esnasında yapılacaktır. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin Diğer KoĢullar Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 9 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ GELĠġTĠREN KURUM/KURULUġ(LAR) Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) Mesleki Yeterlilik Kurumu,

7 15UY00 4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMĠTESĠ MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ ve SAYISI MYK İnşaat Sektör Komitesi YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ EKLERĠ EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Eğitim Ġçeriği: 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işveren ve çalışanların yasal sorumlulukları 2. Asfalt üretim tesisi ve çevresindeki tehlike kaynakları, karşılaşılabilecek riskler ve alınması gerekli önlemler 3. Çalışma alanında kişisel koruyucu donanımlar ve kullanım teknikleri, 4. Yangın ve yangından korunma 5. Kimyasal tehlikeler ve risklerden korunma 6. Fiziksel tehlikeler ( termal şartlar, havalandırma, gürültü..) ve risklerden korunma 7. Biyolojik tehlikeler ve riskler 8. İşyeri hijyeni 9. Temel ilk yardım 10. Uyarı ve ikaz işaretleri EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BĠLGĠLER No BG.1 BG.2 BG.3 BG.4 BG.5 BG.6 Bilgi Ġfadesi İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirme raporunda belirtilen tehlikeleri, riskleri ve alınması gerekli tedbirleri İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılması gerekli kontrolleri listeler. Acil durum raporunda belirtilen talimatları ve nasıl uygulanacağını İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD leri listeleyerek, nasıl ve ne zaman kullanacağını Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları (ilkyardım çantası, yangın söndürücü, uyarı işaret ve levhaları, iletişim araçları, vb.) listeler. Çalışma alanında bulundurulması gereken İSG ile ilgili ekipmanları nerede, nasıl ve ne zaman kullanması gerektiğini UMS Ġlgili Bölüm A.1.1 A.1.4 A.4.1 Yeterlilik Birimi BaĢarım Ölçütü Değerlendirme Aracı 1.1 T1 A T1 A T1 A T1 A.1.5 A.1.6 A.1.5 A T1 1.1 T1 BG.7 Arıza durumunda yapılması gerekeni A T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

8 15UY00 4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması BG.8 BG.9 BG.10 BG.11 BG.12 BG.13 BG.14 BG.15 BG.16 BG.17 BG.18 BG.19 Çalışma alanında ve çevresinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekli kontrolleri listeler. Çalışma alanında ve çevresindeki tehlikeleri ve tehlikelere karşı alınacak önlemleri İş güvenliği açısından tesisin çalıştığını ve durdurulduğunu duyurmak üzere nasıl uyarı yapıldığını Çalışma sahasından toz ve gürültü emisyonu için gerekli tedbirleri Üretim tesisinin işletilmesi ve bakımı sırasında ortaya çıkan atıklarla ilgili yapılması gerekli işlemleri Üretim tesisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yapılması gereken kontrolleri listeler. Üretim tesisinin ünitelerin ve donanımların çalışmasını engelleyecek ve tehlike yaratabilecek durumları Üretim tesisindeki tehlikelere karşı alınacak önlemleri Sıcak asfalt karışımının çalışanlara zarar vermeyecek bir şekilde emniyetli olarak mikserden boşaltılması ve taşınması için gerekli tedbirleri İş programı yaparken dikkate alınacak faktörleri listeler. İş organizasyonunda koordineli çalışacağı ekibi/ekipleri ve personeli listeler. Koordineli çalışacağı personel ve ekiplerle bilgi alışverişinde bulunacağı konuları A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5 A.1.1 A.2.4 A T1 1.2 T1 D T1 A T1 A T1 A.3.1 A.3.2 A.3.4 A.3.5 A.3.6 A.3.1 A.3.2 A.3.4 A.3.5 A.3.6 A.3.1 A.3.2 A.3.4 A.3.5 A T1 1.3 T1 1.3 T1 A T1 B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.1.1 B.2.4 B.8.1 B.8.2 B.8.3 B.8.4 B.8.5 B.1.1 B.2.4 B.8.1 B.8.2 B.8.3 B.8.4 B T1 2.2 T1 2.2 T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

9 15UY00 4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması b) BECERĠ VE YETKĠNLĠKLER No Beceri ve Yetkinlik Ġfadesi UMS Ġlgili Bölüm Yeterlilik Birimi BaĢarım Ölçütü Değerlendirme Aracı Mesleki Yeterlilik Kurumu,

10 15UY00 4/A2 Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi 15UY00-4/A2 ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ 1 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ ADI Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi 2 REFERANS KODU 15UY SEVĠYE 4 4 KREDĠ DEĞERĠ - 5 A)YAYIN TARĠHĠ../../2015 B)REVĠZYON NO 00 C)REVĠZYON TARĠHĠ - 6 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDARDI Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Üretim tesisinin genel kontrolünü, bakım ve onarımını yapar/yatırır. BaĢarım Ölçütleri 1.1: Uzun süre kullanılmamış olan üretim tesisinin işe başlamadan önce kontrolünü, bakım ve onarımını yapar. 1.2: Uzun süre kullanılmamış olan üretim tesisinde bakım ve onarımını yaptıracağı işlemleri listeler. 1.3: Üretim tesisinin periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonuna yönelik izlenecek süreci 1.4: Üretim tesisinin günlük bakım, onarım ve kontrollerini yapar. 1.5: Üretim tesisinin günlük bakım ve kontrollerinde yaptıracağı işlemleri listeler. 1.6: Bakım ve onarım ile ilgili kayıt işlemlerini Öğrenme Çıktısı 2: ĠĢ öncesi hazırlık yapar. BaĢarım Ölçütleri 2.1:Asfalt karışımının bileşen malzemeleri (agrega, bitümlü bağlayıcı, ilave filler ve katkıları) ve üretim için gerekli yakıt ile ilgili işlemleri yapar. 2.2: Asfalt karışımının tasarımına göre üretim tesisini ayarlar. 2.3: Sarf malzemesi ve yedek parça ile ilgili işlemleri Öğrenme Çıktısı 3: Asfalt üretimini yapar. BaĢarım Ölçütleri 3.1: Üretim öncesi gerekli hazırlıkları yapar. 3.2: Asfalt üretim tesisini çalıştırarak asfalt üretimini yapar. Öğrenme Çıktısı 4: Asfalt üretimi sonrası iģlemleri yürütür. BaĢarım Ölçütleri 4.1: İş bitiminde üretim tesisini durdurur. 4.2: Uzun süre kullanılmayacak üretim tesisini kapatır. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

11 15UY00 4/A2 Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi Öğrenme Çıktısı 5: ĠĢ sağlığı ve güvenliğine iliģkin faaliyetleri yürütür. BaĢarım Ölçütleri 5.1: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli kontrolleri yapar. 5.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 8 a) Teorik Sınav (T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 40 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ve açık uçlu soruları içeren yazılı sınav uygulanmalıdır. Boşluk doldurma ve açık uçlu soruların sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼ ünü geçemez ve sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2 de yer alan Beceri ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin Diğer KoĢullar Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 9 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) GELĠġTĠREN Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) KURUM/KURULUġ(LAR) 10 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ DOĞRULAYAN SEKTÖR MYK İnşaat Sektör Komitesi KOMĠTESĠ 11 MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ ve SAYISI Mesleki Yeterlilik Kurumu,

12 15UY00 4/A2 Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ EKLERĠ EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Eğitim Ġçeriği: 1- Asfalt hakkında genel bilgi 1. Asfalt bileşenleri ve özellikleri 2. Asfalt karışım dizaynı ve işyeri karışım formülü 3. Asfalt üretiminde kalite kontrol 2- Asfalt üretim tesisi hakkında genel bilgi 1. Asfalt üretim tesisi tipleri 2. Harman (batch) tipi üretim tesisi 3. Tamburda karıştırmalı (drum-mix) üretim tesisi 3-Agrega stokları, soğuk besleme sistemleri 4- İlave filler, kazınmış asfalt, katkı malzemeleri depolama ve besleme sistemleri 5-Bitüm ve bitümlü bağlayıcı besleme sistemi 1. Depolama tankları 2. Pompa ve ölçüm sistemleri 6-Agreganın ısıtılması ve kurutulması işlemleri 7-Toz emisyonu sistemleri 8- Sıcak agreganın elenmesi ve sıcak silolar 9-Agrega ve bitümün karıştırılması 10- Kamyon veya siloya yükleme ve taşıma işlemleri 11- Tesisin ölçüm sistemlerinin kalibrasyonu 12- Tesisin periyodik bakım ve onarımı 13- Sarf malzemesi ve yedek parça ikmali 14- İş programı ve koordinasyonu, 15- Asfalt bileşen ve katkılarının ikmali, depolanması ve kontrolü 16- Kayıt tutma, doküman oluşturma ve irsaliye işlemleri EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BĠLGĠLER No BG.1 BG.2 Bilgi Ġfadesi Uzun süre kullanılmamış olan üretim tesisinin işe başlamadan önce kontrol edilmesi gerekli ekipman ve donatılarını listeler. Uzun süre kullanılmamış olan üretim tesisinde yapacağı kontrol işlemlerini listeler. UMS Ġlgili Bölüm C.1.1 C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8 C.1.9 C.1.10 C.1.11 C.3.13 C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8 C.1.9 C.1.10 C.1.11 Yeterlilik Birimi BaĢarım Ölçütü Değerlendirme Aracı 1.1 T1 1.1 T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

13 15UY00 4/A2 Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi BG.3 BG.4 Uzun süre kullanılmamış olan üretim tesisinde bakım ve onarım yaptırması gereken işlemleri (yağlama, temizlik, sızdırmazlık vb.) listeler. Üretim tesisinin periyodik bakım ve onarım işlemlerinin ne zaman ve nasıl yaptırılacağını C.2.1 C.3.13 C.1.2 C.1.3 C C T1 BG.5 Üretim tesisinde periyodik olarak kalibrasyonu yapılması gereken ekipmanları listeler. BG.6 Üretim tesisindeki ekpimanların periyodik kalibrasyon işlemlerinin ne zaman ve nasıl yaptırılacağını BG.7 Üretim tesisinin günlük bakım ve kontrollerinde yapacağı işlemleri listeler. Üretim tesisinin günlük bakım ve kontrollerinde BG.8 yaptırması gereken işlemleri (gevşek cıvatanın sıkılması, gresle yağlama, vb.) listeler. BG.9 Kontrol, bakım ve arıza kayıtlarının nasıl tutulacağını BG.10 Basit arıza ve eksiklikler ile büyük arıza ve eksiklikler ile ilgili yapılması gerekenleri Hazırlanacak asfalt karışımının tasarım raporundaki verilerden hangisinin üretim tesisinin BG.11 ayarlanmasında ve malzeme tedarikinde kullanacağını Karışım raporuna göre kullanılacak agrega, bitüm, BG.12 ilave filler ve katkı malzemesi miktarlarını hesaplar. BG.13 BG.14 BG.15 BG.16 Agregaların nasıl depolandığını ve kalite kontrolünün nasıl yapılacağını İlave filler ve/veya katkı malzemelerin nasıl ikmal edildiğini, depolandığını ve kalite kontrolünün nasıl yapıldığını Üretime uygun olarak tanklarda bulunması gerekli bitümlü bağlayıcı miktarını hesaplar. Bitümlü bağlayıcıların nasıl depolanacağını C T1 C T1 C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.3.5 C.3.8 C.3.9 C.3.10 C.3.12 C.3.14 C.3.6 C.3.7 C T1 1.5 C T1 C.4.1 B.7.1 B.7.2 B.3.2 B.4.1 B.5.1 B T1 2.1 T1 2.1 T1 2.1 T1 B T1 B T1 B T1 BG.17 Yakıt ikmalinde görev ve sorumluluklarını belirtir. B T1 BG.18 İmal edilen asfaltın sevkiyatı için üretim kapasitesine uygun nakliye kamyonu sayısını hesaplar. B T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

14 15UY00 4/A2 Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi BG.19 BG.20 BG.20 BG.21 Üretim tesisinde kullanılacak eleklerin seçim ve montajının nasıl yapılacağını Üretimde gerekli sarf malzemesi ve yedek parçaları listeler. Üretimde kullanılan sarf malzemesi ve yedek parçalardan tedarik edilmesi gerekli miktarı Üretim öncesi yapılması gerekli hazırlık ve kontrolleri listeler. Agrega siloları ve agrega besleme sisteminde BG.22 hazırlık işlemlerinin nasıl yapıldığını Bitümlü bağlayıcının ısıtılması ve beslemesinin BG.23 nasıl yapıldığını B T1 B.10.1 B.10.2 B.10.1 B.10.2 D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 D.1.8 D.1.9 D.1.10 D.1.2 D.1.7 D.1.3 D T1 2.3 T1 3.1 T1 3.1 T1 3.1 T1 BG.24 Fuel oil yakma sisteminin nasıl ayarlandığını D T1 BG.25 Kantar ayarlarının nasıl yapıldığını D T1 Asfalt nakliye kamyonunda yapılması gerekli BG.26 hazırlık işlemlerini D T1 Karışım formülünde hangi verilerin bilgisayar BG.27 programına yüklendiğini D T1 Üretim tesisinin düzgün çalışıp çalışmadığının ve istenilen karışım formülünde üretimin yapılıp BG.28 yapılamadığının kontrolünün nasıl yapıldığını D T1 BG.29 Üretim tesisinin proses akım şemasını çizer. D T1 BG.30 Üretim kapasitesine uygun olarak asfalt tesisinde hazır bulunması gerekli kamyon sayısını hesaplar. BG.31 Üretim tesisini nasıl çalıştırdığını BG.32 BG.33 Üretilen asfalt karışımın hangi özelliklerinin kontrol edildiğini ve kontrolün nasıl yapıldığını Homojen karışım elde edilmesinde hangi faktörlerin etkin olduğunu ve alınacak tedbirleri D T1 D.1.10 D.2.1 D.2.4 D.2.5 D.2.6 D.2.7 D.2.10 D.2.6 D T1 3.2 T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

15 15UY00 4/A2 Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi Asfalt tesisi çalışırken sürekli gözlem gerektiren BG:34 ünite ve sistemleri listeler. Karışım raporunda verilen oranlara göre teorik malzeme miktarları ile üretimde gerçekleşen BG.35 tüketimlerin nasıl tespit edildiğini ve aralarındaki farka göre alınması gerekli önlemleri Otomasyon sisteminin arızalanması durumunda BG.36 yapacağı işlemleri belirtir. BG.37 İrsaliye işlemlerini ve nasıl kontrol edileceğini İş bitiminde üretim tesisini durdurmak için hangi BG.38 ünite ve sistemleri durduracağını listeler. Üretim tesisinin durdurma sürecinde hangi BG.39 ünitelerden malzemelerin boşaltıldığını D.2.4 D.2.8 B.3.2 B T1 3.2 T1 D T1 D.2.3 B.9.1 B.9.2 B.9.3 E.1.1 E.1.7 E.1.2 E T1 4.1 T1 4.1 T1 BG.40 Filtrelerin nasıl temizlendiğini E T1 BG.41 BG.42 BG.43 BG.44 BG.45 BG.46 Üretim tesisini durdurduktan sonra hangi kısımlarında temizlik yapılacağını Üretim tesisi durdurduktan sonra tesiste kontrol edilmesi gerekli kısımları ve yapılacak işlemleri Uzun süre kullanılmayacak üretim tesisinin hangi üniterinde boşaltma ve temizleme işlerinin yapıldığını Uzun süre kullanılmayacak üretim tesisinde yapılacak kontrolleri ve işlemleri Tesisin hangi kısımlarını yağlaması gerektiğini Tesisin ayarlanacak, kapatılacak kısımlarını belirterek nasıl yapıldığını Tesisin bakım onarım ve yedek parça tedariki için BG.47 yapılması gerekli işlemleri açıklar Tesisin kapatılmasında en son yapılacak işlemleri BG.48 E.1.5 E.1.9 E.1.12 E.1.6 E.1.8 E.1.10 E.1.11 E.1.12 E.2.1 E.2.4 E.2.6 E.2.2 E T1 4.1 T1 4.2 T1 4.2 T1 E T1 E.2.7 E.2.8 E.2.9 E.2.10 E.2.11 E T1 4.2 T1 E T1 b) BECERĠ VE YETKĠNLĠKLER No *BY.1 Beceri ve Yetkinlik Ġfadesi Uzun süre kullanılmamış olan üretim tesisinin işe başlamadan önce gerekli kontrollerini (tesisin gözle kontrolü, vakum hava tesisatı ve elektrik kabloları kontrolü, elektrik kaçağı, elektrik motorları, sensörleri, valfleri ve tüm tesisat kontrolü, pnömatik tesisat ve kompresör kontrolü, UMS Ġlgili Bölüm C.1.1 C.1.4 C.1.5 C.1.7 C.1.8 C.1.9 Yeterlilik Birimi BaĢarım Ölçütü Değerlendirme Aracı 1.1 P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

16 15UY00 4/A2 Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi *BY.2 vb.) yapar. Üretim tesisinin günlük bakım ve kontrolleri ile gerekli işlemleri (yağ kontrolü, kaçak-sızıntı kontrolü, güç kaynağı kontrolü, emniyet sistemleri kontrolü, cıvata vb.) yapar. C.1.10 C.1.11 C.3.13 C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.3.5 C.3.8 C.3.9 C.3.10 C.3.12 C P1 BY.3 Agrega stoklarını ve kalitesini kontrol eder. B P1 BY.4 BY.5 BY.6 BY.7 BY.8 BY.9 BY.10 BY.11 BY.12 BY.13 İlave filler ve/veya katkı malzemelerinin depolanmasını sağlar. İlave filler ve/veya katkı malzemelerinin kalitesini kontrol eder. Tanklardaki bitümlü bağlayıcının miktarını kontrol ederek, üretim için uygun miktarda bulunmasını sağlar. Tanklardaki bitümlü bağlayıcının kalite kontrolünün yapılmasını sağlar. Yakıt miktarını kontrol ederek, üretim için gerekli miktarda ikmalinin yapılmasını sağlar. Asfalt karışımının tasarım raporuna göre tesiste gerekli ayarlamaları yapar. Asfalt karışımının tasarımına göre elek seçimini yapar. Üretilecek bitümlü sıcak karışım tipine göre talimatlar doğrultusunda gerekli ön hazırlıkları yapar. Agrega siloları ve agrega besleme sisteminde hazırlık işlemlerini yapar. Bitümlü bağlayıcıyı ısıtarak beslemeye hazır duruma getirir. B P1 B P1 B P1 B P1 B P1 B B P1 D P1 D.1.2 D.1.7 D.1.3 D P1 3.1 P1 BY.14 Fuel oil yakma sistemini ayarlar. D P1 BY.15 Kantar ayarlarını yapar. D P1 BY.16 *BY.17 Asfalt nakliye kamyonlarını taşımaya hazır duruma getirilmesini sağlar. Üretim tesisinin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü için tesisi boşta çalıştırır. D.1.8 D P1 D P1 BY.18 Karışım formülünü bilgisayar programına yükler. D P1 BY.19 Üretim tesisini çalıştırır ve deneme üretimi yapar. C P1 BY.20 Üretim tesisinin otomasyon sistemi monitörünü gözler. BY.21 Üretilen asfalt karışımın özelliklerini kontrol eder. D P1 D.2.4 D.2.5 D.2.6 D.2.7 D P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

17 15UY00 4/A2 Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi BY.22 BY.23 Asfalt tesisinde toz ve gaz emisyonunu sürekli gözler. Karışım raporunda verilen oranlara göre teorik malzeme miktarları ile üretimde gerçekleşen tüketimlerin aralarındaki fark fazla ise gerekli ayarlamaları yapar. BY.24 İrsaliye işlemlerinin kontrolünü yapar. BY.25 İş bitiminde üretim tesisini durdurur. BY.26 BY.27 BY.28 BY.29 BY.30 BY.31 Üretim tesisinin durdurma sürecinde ünitelerden malzemeleri boşaltır. Üretim tesisinin durdurma sürecinde filtreleri temizler. Üretim tesisini durdurduktan sonra gerekli kısımların (asfalt silo, silo arabası, raylar, vb.) temizliğini yapar. Üretim tesisi durdurduktan sonra tesisi kontrol ederek gerekli işlemleri yapar. Uzun süre kullanılmayacak üretim tesisinin belirli ünitelerinde boşaltma ve temizleme işlerini yapar. Uzun süre kullanılmayacak üretim tesisini kontrol ederek gerekli işlemleri yapar. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD leri *BG.37 kullanır. Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması BG.38 gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar. İş güvenliği açısından tesisin çalıştığını ve *BG.39 durdurulduğunu duyurmak üzere sesli uyarı yapar. (*): Kritik adımları ifade eder. D P1 B.3.2 B.4.1 D.2.10 D.2.3 B.9.1 B.9.2 B.9.3 E.1.1 E.1.7 E.1.2 E P1 3.2 P1 4.1 P1 4.1 P1 E P1 E.1.5 E.1.9 E.1.12 E.1.6 E.1.8 E.1.10 E.1.11 E.1.12 E.2.1 E.2.4 E.2.6 E.2.2 E.2.4 E P1 4.1 P1 4.2 P1 4.2 P1 BY.32 Tesisin gerekli kısımlarını yağlar. E P1 BY.33 Tesisi kapatmak için gerekli ayarları yapar. E.2.7 E.2.8 E.2.9 E P1 *BG.35 Tesisin güç kaynağını keser ve kilitler. E P1 *BG.36 Çalışacağı alanda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılması gerekli kontrolleri yapar. A.1.7 A.2.4 A.2.5 A.3.1 A.3.2 A.3.4 A.3.5 A P1 A P1 A P1 D P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

18 15UY00 4 Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) YETERLĠLĠK EKLERĠ EK 1: Yeterlilik Birimleri 15UY /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması 15UY /A2 Asfalt Üretim Tesisinin İşletilmesi EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar AGREGA: Belirli bir gradasyona ve kaliteye sahip kayaç parçaları, çakıl, kırmataş, kum ve benzeri mineral malzeme veya bunların karışımını, AGREGA KANTARI: Sıcak silo gözlerinden boşaltılan her cins agreganın boşalma esnasında tartıldığı ve depolandığı ekipmanı, BĠTÜM: Ham petrolün rafinerilerde uygun metotlarla damıtılması sonucu elde edilen bağlayıcı malzemeyi, BĠTÜM DOZAJLAMA SĠSTEMĠ (KANTAR): Üretim reçetesindeki miktarlara göre bitümlü bağlayıcının tartıldığı ve depolandığı ekipmanı, BĠTÜM SPREYLEME POMPASI: Bitümlü bağlayıcı kantarında tartılmış olarak stoklanmış, bitümlü bağlayıcı mikser içerisindeki sprey barlara basınçla gönderen ekipmanı, BĠTÜM SPREYLEME SĠSTEMĠ: Bitümlü bağlayıcı mikser boyunca her noktaya püskürterek boşaltan sistemi, BRULÖR: Yakıtı yakan sistemi, DĠK ELAVATÖR: Kurutucudan gelen sıcak agregaları veya üretilen asfaltı tesisin en üstünde bulunan eleğe/sıcak siloya taşıyan kovalı taşıyıcıyı, DÖNER TAMBUR KURUTUCU: Asfalt üretiminde kullanılacak agregaları kurutan, istenen sıcaklığa kadar kontrollü olarak ısıtan ve dik elevatöre de naklini yapan döner fırını, DRUM MĠKS ÜRETĠM TESĠSĠ: Agreganın belirtilen oranlarda karıştırılması, kurutulması ve bitümlü bağlayıcı ile kaplanması işleminin aynı tamburda yapıldığı asfalt karışım üretim tesisini (bu üretim tesislerinin, agrega gruplarının karıştırılması ve bitümlü bağlayıcı kaplanması işlemlerinin birbirinden ayrı ünitelerde yapıldığı değişik tipleri de mevcuttur), ELEVATÖR: Agreganın belli bir seviyeden yukarıya taşınması için kullanılan donanımı, ELEME ÜNĠTESĠ (ELEK): Batch tipi üretim tesislerinde karışık halde ısıtılmış agregaların üretim reçetesinde belirlenmiş boyutlarına göre ayıran sistemleri, FĠLLER: En az %70 i mm (No. 200) eleği geçen ince mineral malzemeyi, DOZAJLAMA SĠSTEMĠ (KANTAR): Üretim reçetesindeki miktarlara göre filler malzemenin tartıldığı ve depolandığı ekipmanı, HARMAN (BATCH) TĠPĠ ÜRETĠM TESĠSĠ: Agregaların ayrı bir tamburda kurutulduğu ve elenip tartılarak, belirtilen miktardaki bitümlü bağlayıcı bir harman teşkil edecek şekilde ayrı bir ünitede karıştırılmasına imkan sağlayan üretim tesisi tipini, ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması nı, Mesleki Yeterlilik Kurumu,

19 15UY00 4 Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) KATKI ÜNĠTELERĠ: Üretim reçetesinde belirlenmiş bitümlü bağlayıcı dışındaki katkıların depolandığı ve zamanı geldiğinde ölçülerek miksere boşaltan sistemleri, KIZGIN YAĞ KAZANI: Asfalt üretim tesisinde ısıtılması gereken yerler ve maddelerin kızgın yağ marifetiyle ısıtılması için gereken enerjinin sağlandığı kazanı, KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIMI (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları, KONVEYÖR: Üzerinde veya içinde bulunan malzemeyi belirli bir yere taşıyan ekipmanı, MĠKSER (KARIġTIRICI): Agrega, bitümlü bağlayıcı ve diğer katkıları uygun şekilde karıştıran üniteyi, MEKANĠK KARIġIM: Farklı tane boyutuna sahip agrega fraksiyonlarının uygun oranlarda suyla karıştırılmasıyla elde edilen ve üstyapıda temel/alt temel tabakalarında kullanılan karışımı, MEKANĠK KARIġIM TESĠSĠ: İki veya daha fazla farklı tane boyutuna sahip agregaların belirli oranlarda birbiriyle ve su ile karıştırılması işleminin yapıldığı ve belirli özelliklere sahip mekanik karışımın hazırlandığı üretim tesisi, TOPLAYICI BANTLAR: Soğuk silolardan boşaltılan agregaların üzerinde toplandığı ve kurutucu besleme bandına naklinin yapıldığı bantlı taşıyıcıları, YAKIT KUMANDA GRUBU: Asfalt üretim tesisinde kullanılan yakıtların otomasyon sistemi aracıyla kontrollü yakarak agrega sıcaklığını kontrol altında tutan sistemi, ifade eder. EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları - EK 4: Değerlendirici Ölçütleri - Değerlendiricinin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlıyor olması gerekmektedir: Asfalt üretim tesisi işlerinde en az 2 yıl mühendis veya teknik öğretmen olarak çalışmış olmak, Asfalt üretim tesisi işlerini kapsayan meslek alanında Meslek Yüksek Okulu mezunu olup, bu alanda en az 5 yıl çalışmış olmak, Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslar arası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçmedeğerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır. EK 5 (*) : Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar - EK 6 (*) : Yeterlilik Taslağının Görüşe Gönderildiği Kurum ve Kuruluşlar - Mesleki Yeterlilik Kurumu,

20 15UY00 4 Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) EK 7 (*) : Yeterlilik Taslağına ilişkin Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Görüşler ve Gelen Görüşlerin Değerlendirilmesine ilişkin Form - EK 8 (*) : Yeterliliğin Kazanılmasında Uygulanacak Ölçütlerin Belirlenmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Pilot Çalışmaya Yönelik Bilgiler - EK 9 (*) : Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları ve Belge Geçerlilik Süresine İlişkin Açıklamalar Mesleki Yeterlilik Kurumu,

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0199-3 Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Metal

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 14UY...-3 KARTONPĠYER UYGULAYICISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 14UY...-3 KARTONPĠYER UYGULAYICISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 14UY...-3 KARTONPĠYER UYGULAYICISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2014 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ Kartonpiyer Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:12.07..2011 Rev. :01 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0129-3] Kompleci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim) (Seviye 3) ÖNSÖZ Kompleci

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0070-3 Refrakterci Yayın Tarihi:18/07/2012 Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0141-3 Varyant/Baskı Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) ÖNSÖZ Varyant Baskı

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3. ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3. ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3 ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0140-3 Şablon Operatörü (Seviye 3) ÖNSÖZ Şablon Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-3 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:12.04.2011 Rev. :02 ÖNSÖZ Çelik Kaynakçısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Motorlu Araç Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) ÖNSÖZ Motorlu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0295-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Fermente Ürün Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0130-4] MODEL MAKĠNECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0130-4] MODEL MAKĠNECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0130-4] MODEL MAKĠNECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0130-4] Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 4) ÖNSÖZ Model

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-3 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-3Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0283-2 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0283-2 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) (Seviye 2) ÖNSÖZ Odun Dışı Ürün

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0232-3 RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0232-3 Ray Ark Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:30/09/2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Ray Ark

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0055 3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 ÖNSÖZ Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı ÖNSÖZ Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY TADIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY TADIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0293-4 TADIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0293-4 Tadımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Tadımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2) Yayın Tarihi:14/12/2014 Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Motorlu Araç Alım Satım Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Motorlu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-4 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4

ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPARATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 [16UY00..-4] [Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) Yayın Tarihi:../../20..

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0212-3 Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY0-6. KOBĠ DANIġMANI SEVĠYE 6

ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY0-6. KOBĠ DANIġMANI SEVĠYE 6 ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY0-6 KOBĠ DANIġMANI SEVĠYE 6 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2015 ÖNSÖZ KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 12UY00..-3 Refrakterci Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0284-3 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0284-3 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten)(Seviye 3) ÖNSÖZ Odun

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 17UY DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 17UY00..-3 DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı ÖNSÖZ Doğal Gaz Sayaç Sökme

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0206-3 Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Seviye 3 Yayın Tarihi: 25.03.2015 Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-3 Cam Kesim Elemanı (Seviye 3) ÖNSÖZ Cam Kesim Elemanı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi: 02/11/2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0127-5] ÇOCUK GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0127-5] ÇOCUK GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0127-5] ÇOCUK GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0127-5] Çocuk Giyim Modelisti (Seviye 5) ÖNSÖZ Çocuk Giyim Modelisti (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Varyant Baskı Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0125-5] KADIN GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0125-5] KADIN GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0125-5] KADIN GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0125-5] Kadın Giyim Modelisti (Seviye 5) ÖNSÖZ Kadın Giyim Modelisti (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-3 Presçi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-3 Makine Bakımcı (Seviye 3) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BOYAMA OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BOYAMA OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0138-3 BOYAMA OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0138-3 Boyama Operatörü (Seviye 3) Yayın Tarihi:06/03/2013 Rev. No:00 ÖNSÖZ Boyama Operatörü

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4)]

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Referans Kodu Yeterlilik Adı (Seviye X) ÖNSÖZ İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0210-3 Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00xx5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Kalibrasyoncu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 [16UY00XX-4] [Tel Çekme Örme İşçisi Seviye 4] Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0049-3 BETONCU SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0049-3 BETONCU SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0049-3 BETONCU SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0049 3 Betoncu ÖNSÖZ Betoncu (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00704 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00704 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı ÖNSÖZ Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0299-5 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0219-3 KAPI/KANTAR GÖREVLİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0219-3 KAPI/KANTAR GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0219-3 KAPI/KANTAR GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0219-3 Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:30.05.2012

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0257-3 El Nakışçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:25/05/2016 Rev. No:00 ÖNSÖZ El Nakışçısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ] SEVİYE [3]

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ] SEVİYE [3] ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ] SEVİYE [3] REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 [14UY...-3] [Köprülü Vinç Operatörü] ÖNSÖZ Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:30.05.2012

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY00227-3 Tornacı (Seviye 3) ÖNSÖZ Tornacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY SĠSTEM ĠġLETMENĠ SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY SĠSTEM ĠġLETMENĠ SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0167-4 SĠSTEM ĠġLETMENĠ SEVĠYE 4 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0167-4 Sistem İşletmeni ÖNSÖZ Sistem İşletmeni (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0194-4 Anketör (Seviye 4) ÖNSÖZ Anketör (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0136-5 BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0136-5 Baskı Operatörü (Seviye 5) ÖNSÖZ Baskı Operatörü (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2) ÖNSÖZ İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Referans Kodu Yeterlilik Adı (Seviye X) ÖNSÖZ İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-4 Presçi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. :00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0131-4] MODEL MAKĠNECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0131-4] MODEL MAKĠNECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0131-4] MODEL MAKĠNECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0131-4] Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim) (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-3 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-3 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-3 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0207-3 Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3) ÖNSÖZ Biyogaz Sistemleri Personeli

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:02

ULUSAL YETERLİLİK 11UY OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:02 z [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI Turan SEVİYE 3 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0149-5 İzabeci Seviye 5 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-4 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-4 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-4 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0207-4 Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Biyogaz Sistemleri Personeli

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-5 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-5 Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 ÖNSÖZ Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0161-5 RADYO TEKNĠK YÖNETMENĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0161-5 RADYO TEKNĠK YÖNETMENĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0161-5 RADYO TEKNĠK YÖNETMENĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0161-5 Radyo Teknik Yönetmeni (Seviye 5) ÖNSÖZ Radyo Teknik Yönetmeni (Seviye 5) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge baģlığını yazın] Mesleki Yeterlilik Kurumu. [Belge alt baģlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge baģlığını yazın] Mesleki Yeterlilik Kurumu. [Belge alt baģlığını yazın] z [Belge baģlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt baģlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI Turan SEVİYE 3 Mesleki Yeterlilik Kurumu YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:00 Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ALAN KILAVUZU SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ALAN KILAVUZU SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0282-4 ALAN KILAVUZU SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0282-4 Alan Kılavuzu (Seviye 4) Yayın Tarihi: 18/01/2017 Rev. No:00 ÖNSÖZ Alan Kılavuzu (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0167-5. SĠSTEM ĠġLETMENĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0167-5. SĠSTEM ĠġLETMENĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0167-5 SĠSTEM ĠġLETMENĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0167-5 Sistem İşletmeni ÖNSÖZ Sistem İşletmeni (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0215-6 KOÇ SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0215-6 KOÇ SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0215-6 KOÇ SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 ÖNSÖZ Koç (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı ÖNSÖZ 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-3 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-3 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-3 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0201-3 Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 3) Yayın Tarihi: 17/12/2014 Rev. No:00 ÖNSÖZ Matkap

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Alüminotermit Ray Kaynakçısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [17UY00..-5] [MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (ÇİMENTO)] SEVİYE [5]

ULUSAL YETERLİLİK [17UY00..-5] [MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (ÇİMENTO)] SEVİYE [5] ULUSAL YETERLİLİK [17UY00..-5] [MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (ÇİMENTO)] SEVİYE [5] REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 ÖNSÖZ Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU PROJE YÖNETİCİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU PROJE YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU PROJE YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Proje Yöneticisi (Seviye 5) ÖNSÖZ Proje Yöneticisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY...-3. DOĞAL VE YAPAY TAġ KAPLAMACISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY...-3. DOĞAL VE YAPAY TAġ KAPLAMACISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY...-3 DOĞAL VE YAPAY TAġ KAPLAMACISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2015 15UY...-3Doğal Ve Yapay Taş Kaplamacısı Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 EK-16 KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 13UMS0383-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0136-4 BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0136-4 Baskı Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Baskı Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (16UY0253-2) İnşaat İşçisi - Seviye 2 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER KATANER BAKIM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0077-5 Otomasyon Sistemleri Programcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Programcısı

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY TAKI (PIERCING) UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 16UY TAKI (PIERCING) UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0249-3 TAKI (PIERCING) UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0249-3 Takı (Piercing) Uygulayıcısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Takı (Piercing) Uygulayıcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0069-4 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ÖNSÖZ Plastik Enjeksiyon Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ÖNSÖZ Plastik Enjeksiyon Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0089-4 YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0089-4 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı ÖNSÖZ Yüksek

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0168-4 Veri Giriş Elemanı ÖNSÖZ Veri Giriş Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı