HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A."

Transkript

1 HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI Coşkun Can Aktan ve A. Kadir Işık Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak temel sağlığı başlatmak ve yürütmek ve aynı zamanda diğer sektörlerde işbirliği yapmak için gerekli ulusal politika, strateji ve çalışma planlarını yapmalıdırlar. Böyle bir sonuç için politik amaçları kullanmak ve memleketin kaynaklarını harekete geçirmek ve mevcut dış kaynaklarından yeterince yararlanmak gereklidir BM Alma Ata Deklarasyonu 1978 Madde VIII I. GİRİŞ Halk sağlığı (public health), hastalıkların önlenmesi, ortalama yaşam ömrünün uzatılması, fiziksel sağlığın iyileştirilmesi, çevrenin korunması, enfeksiyonların kontrol altına alınması, kişisel hijyen konusunda bireylerin eğitilmesi, erken tanı ve tedavi konusunda tıbbi ve hemşirelik hizmetlerinin organize edilmesi vs. faaliyetleri kapsayan bir kavramdır. Halk sağlığı ile yakından ilişkili olan temel sağlık hizmetleri (basic health services) kavramı ise, çok önceden beri kullanılmasına karşılık 1978 yılında, Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı nın sonunda imzalanan Alma-Ata Bildirgesi nde biçimlendirilmiştir. Temel sağlık hizmetleri ise; toplumca finanse edilebilir bir harcama sonucunda sunulması gerekli minumum sağlık hizmetlerini ifade etmektedir. Alma-Ata Bildirgesinde yer alan tanıma göre, temel sağlık hizmetleri; bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul edilecek yollardan, onların tam olarak katılımları ile, ülke ve toplumca karşılanabilir bir harcama sonucunda onlara götürülen esas sağlık hizmetleridir. Yukarıdaki tanımlamalar göz önüne alındığında, halk sağlığı ile temel sağlık hizmetleri kavramlarının aynı alanlarla ilgilendiği, aynı sorunları incelediği görülmektedir. Her iki kavramda da bahsedilen genel amaç; toplum sağlığının korunması ve bu yolla sağlık düzeyinin yükseltilmesi üzerinde odaklaşmaktadır. Bu çalışmada halk sağlığı ve temel sağlık hizmetleri genel olarak incelenmekte ve daha sonra bu hizmetlerin etkin olarak sunulabilmesi için devlete düşen rol ele alınmaktadır. II. HALK SAĞLIĞI KATEGORİLERİ VE FONKSİYONLARI Halk sağlığı, bireylere sağlık bilgisinin verilmesinden, bulaşıcı hastalıkların önlenmesine, hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisinin sağlanmasından, temiz bir çevre koşullarının yaratılmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Ayrıca ortalama yaşam ömrünün uzatılmasına yönelik önlemler alınması, beden ve ruh sağlığı ile ilgili olarak çalışmalar yapılması vs. faaliyetler de halk sağlığı kavramı içerisinde yer almaktadır. Amerikan Halk Sağlığı Kurumu (American Public Health Association) halk sağlığına ilişkin bazı ilkeler tespit etmiştir. Bu ilkeleri şu şekilde özetleyebiliriz: (APHA, 2000:27). - halkın sağlığını koruma ve geliştirmede devletin başlıca rolü ve sağlık konusunda ortak sorumluluk üzerinde durma; - nüfusun bütünü üzerine odaklanma; - önlem üzerinde, özellikle de birincil önleme yönelik nüfus stratejisi üzerinde yoğunlaşma;

2 - sağlığın ve hastalığın sosyoekonomik belirleyicileri ile daha yakın risk faktörlerinin ele alınması; - uygunluk durumuna göre niteliksel ve niceliksel yöntemlerin kullanıldığı çok disiplinli bir taban; - hizmetin verilediği nüfus ile ortaklık. Öte yandan Pan Amerikan Sağlık Örgütü (Pan American Health Organization: PAHO) halk sağlığı işlevlerini şu şekilde ele almaktadır. (PAHO, 2000;3) 1 1) Ülkenin Genel Sağlık Durumunun İzlenmesi ve Analizi Ülkenin sağlık durumu üzerinde durularak; sağlık riskleri, tehditleri ve hizmetlere ulaşmada eşitsizliklerin tespiti ve değerlendirilmesi, Nüfusun sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi, Hayati ve büyük riskte olan grupların durumlarının öncelikle ele alınması, Hayat kalitesini arttırmaya ve sağlık düzeyini yükseltmeye yönelik sektör dışı kaynakların belirlenmesi, Toplanan bilgileri ölçecek ve analizini gerçekleştirecek kurumların oluşturulması ve geliştirilmesi, 2) Halk Sağlığında Risk ve Zararların Gözetim, Araştırma ve Kontrolü Bulaşıcı hastalıklar, zararlı çevresel maddeler veya zehirli maddelere ilişkin araştırmalar yapılması, Nüfus taramalarını gerçekleştirecek bir halk sağlığı hizmet altyapısı oluşturulması, Ortaya çıkan tehditleri hızlı bir biçimde analiz edecek, gerekli altyapıya sahip halk sağlığı laboratuarları oluşturulması, Sağlık sorunlarının daha sistemli bir şekilde idare edilmesine olanak sağlayacak uluslararası bağlantılar gerçekleştirilmesi, 3) Sağlığın Geliştirilmesi Toplumun aktif katılımının sağlanarak, risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan faaliyetlerin yürütülmesi, Okul, işyeri gibi organizasyonlarda eğitim için sağlık personelinin aktif katılımı, 4) Vatandaşların Sağlık Alanında Güçlendirilmesi ve Sosyal Katılımı Sağlıkla ilgili faaliyetlere toplumun katılımını kolaylaştıracak önlemler alınması, Sağlıklı yaşamı destekleyecek biçimde sivil toplumla sağlık sektörünün bağlarının güçlendirilmesi, 5) Ulusal Sağlık Otoritesinin Yönlendirici Rolü ve Halk Sağlığı Alanındaki Çabaların Desteklenmesine Yönelik Olarak Politika, Planlama ve Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Halk sağlığı alanında siyasi kararların geliştirilmesi, 1 Daha detaylı bilgi için bkz: PAHO, May-2000; PAHO, October Bu konuda ayrıca bkz: Bettcher et all. 1998; Morrow, 1997.

3 Ulusal düzeyde bir stratejik planlama oluşturulması ve alt düzeydeki planlamalara destek sağlanması, Halk sağlığı uygulamalarına yol gösterici nitelikte olan mevzuatın geliştirilmesi, Kaynak yönetimini, etkin iletişimi ve liderlik kapasitesini birleştirerek, bunlardan yararlanacak bilimsel veri tabanlı karar verme yetkinliğinin geliştirilmesi, 6) Halk Sağlığı Alanında Düzenleyici Kuralların ve Kurumların Oluştulması Sağlık alanındaki risklerin kontrolüne yönelik standartların belirlenmesi ve uygulamaya konması, Sağlık düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan yeni kanunların oluşturulması, Sağlık hizmetlerinde tüketicilerin korunması, 7) Sağlık Hizmetlerine Eşit Şartlarda Erişim İmkanının Sağlanması Tüm toplumun sağlık hizmetlerine etkin bir şekilde ulaşmasının desteklenmesi, Toplumun sağlık hizmetlerine erişimlerini engelleyecek faktörlerin ortadan kaldırılması, Eşit şartlarda erişimin gerçekleştirilmesi için hükümet ve hükümet dışı organizasyonlar arasında işbirliği sağlanması, 8) Halk Sağlığı Alanında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Eğitimi Halk sağlığı hizmetlerinde eksikliklerin tespit edilerek, halk sağlığı çalışanlarına bu kapsamda eğitim verilmesi, Sağlık mesleği mensuplarının lisans şartlarının tanımı ve sağlık hizmetlerinde kalitenin sürekliliğini sağlayacak programların benimsenmesi, 9) Kişisel ve Nüfusa Dayalı Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Temin Edilmesi Kalite güvencesini gerçekleştirecek sistemlerin geliştirilmesi, Sağlık sisteminde karar verme sürecini kolaylaştıracak sağlık teknolojisi değerlendirme sistemi oluşturulması, 10) Yenilikçi Halk Sağlığı Çözümlerine Dair Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Sağlık alanında araştırma kapasitesinin arttırılması, Ulusal sağlık hesaplarının karar verme mekanizmasına destek sağlayacak şekilde zamanında gerçekleştirilmesi, 11) Sağlıkta Aciliyetlerin ve Faciaların Etkisinin Azaltılması Halk sağlığını tehdit edecek faktörlere karşı hazırlıklı olunması ve alınacak önlemlerin planlanması, Facia ve aciliyetlerin etkisini azaltmak için sağlık sisteminde sektörler arası işbirliği. Tüm bu temel halk sağlığı kategorilerinin her biri çeşitli faaliyetler içermektedir. Bu faaliyetler temel sağlık işlevleri yanısıra, çeşitli risk faktörlerinin kontrol altına alınması, halkın bilinç düzeyinin yükseltilmesi, bu bilinçten tam anlamda faydalanılabilmesi için gerekli insan kapasitesinin ve politika ortamının geliştirilmesi gibi ek bir takım yaklaşımları da içermektedir.

4 Dünya Bankası ise başlıca halk sağlığı işlevleri aşağıdaki beş kategoride ele almaktadır. (World Bank, 2002.) Politika geliştirme; Sağlık politikaları, strateji ve eylemlerine yönelik veri toplama ve dağıtma; Hastalıkların önlem ve kontrolü; Daha iyi sağlık için sektör içi adımlar; İnsan kaynakları geliştirme ve kapasite artırma. Halk sağlığının, belli başlı faaliyetler veya nihai hedeflerin yanı sıra işlevler bağlamında da incelenmesi, Dünya Sağlık Örgütü nün sağlık sistemlerinin rolünün birkaç hayati önem taşıyan ve genel işlevleri yerine getirmek olduğuna dair görüşü ile örtüşmektedir. Bu hayati önem taşıyan ve genel nitelikteki işlevler şunlardır: sağlığı geliştirecek hizmetlerin temin edilmesi; fiziksel ve insan kapasitesine yatırım yapılması; bilgilendirme, değerlendirme ve düzenlemelere dair görevler de dahil olmak üzere tüm hepsi üzerinde devletin yönlendirici rolünün (stewardship) uygulanması. Halk sağlığı faaliyetlerinin bazıları yatırım (ör. eğitim), bazıları hizmet sunumu (ör. hastalık yönetimi) niteliğinde olup, birkaçı da düzenleme kapsamına girmektedir (düzenleme, kalite güvencesi, bilgilendirme). (World, Bank, 2002:5.) Başlıca halk sağlığı fonksiyonlarını bu şekilde özetledikten sonra şimdi de muhtelif sağlık sorunlarına uygulanabilecek halk sağlığı fonksiyonlarına bazı örnekler sunmaya çalışalım. (Bkz: Tablo-1) Örneğin, doğanın ve çevrenin kirletilmesi insan sağlığı üzerinde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Halk sağlığı hizmetleri ise bu sorununun ortadan kaldırılmasına yönelik bir fonksiyon üstlenir. Yine, anne ve çoçuk sağlığına yönelik risklerin, buna yönelik yasal düzenlemelerin yapılması halk sağlığının temel fonksiyonlarından birisidir. Tablo 1: Muhtelif Sağlık k Sorunlarına na Uygulanabilecek Halk Sağlığı Fonksiyonları Halk Sağlığı Fonksiyonları Sağlık Durumunun İzlenmesi ve Analizi Çevre Sağlığı Çevresel risklerin Uygulanabilecek Alanlar Anne ve Mesleki Sağlık Çoçuk Sağlığı Kronik Hastalıklar (AÇS) AÇS Kronik İş yeri sorunlarında hastalıklarda risklerinin risklerin risklerin Bulaşı şıcı Hastalıklar vs. Bulaşıcı hastalıklarda risklerin Halk Sağlığı ığına Yönelik Kamusal Düzenlemeler Çevresel düzenlemelerin İşçileri korumaya yönelik kanunların Anne ve çocukları korumaya yönelik kanunların Sağlıkla ilgili zararları önlemeye yönelik sağlık davranışlarının Bulaşıcı hastalıkların önlem ve kontrolüne yönelik izleme ve düzenlemeler Kaynak: World Bank, Public Health and World Bank Operations, Washington DC: 2002, s.7. Bu açıklamalardan sonra şimdi halk sağlığı hizmetleri ile yakından ilgisi olan temel sağlık hizmetleri konusunu ele alalım. III. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

5 1970 li yıllarda yapılan değerlendirmeler sonucunda; dünyadaki sağlık düzeyinin istenilenin altında olduğu, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkın büyük olduğu ve bölgeler arasında da önemli eşitsizlikler olduğu gözlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü bu durumun iyileştirilmesi için 1977 yılında toplanan Genel Kurulu nda bir dizi kararlar almıştır. Genel Kurul da kararlaştırılan hedef; 2000 Yılında Herkese Sağlık tır Yılında Alma- Ata da toplanan Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı nda bu hedefe ulaşmak için izlenecek prensipler kararlaştırılmıştır. 12 Eylül 1978 tarihinde Kazakistan ın başkenti Alma-Ata kentinde toplanan Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı nda; dünyadaki tüm insanların sağlık düzeylerini iyileştirmek için neler yapması gerektiği tartışılmış; toplantı sonucunda 67 uluslararası örgüt temsilcisi tarafından temel sağlık hizmetlerine ilişkin bir bildirge imzalanmıştır. Alma-Ata Bildirgesi nde öneriler, 22 maddede ele alınmıştır. Her biri önemli olmakla birlikte bunların arasında altı temel öneri özel önem taşımaktadır. Bu altı temel ilkeyi kısaca açıklamaya çalışalım: (Öztek, 2001:9). 1. Sağlık; ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel öğesidir: Sağlık hizmetleri ile ilgili yatırımlar demografik yatırımlar olarak kabul edilir. Yapılan harcamalar kısa sürede geri dönmez, dolayısıyla azgelişmiş ülkeler bu alanlara daha az kaynak ayırma eğilimindedir. Bu ülkelerde kaynakların çoğu daha kısa dönemde pozitif geri dönüşü olacak yatırımlara ayrılır. 2. Toplum sağlık hizmetlerinin planlama ve uygulamasına katılmalıdır: Sağlık hizmetlerinin toplumsal yapıya uygunluk göstermesi ve toplum tarafından kabul edilebilir olması gerekmektedir. Bunu sağlamanın en iyi yolu; planlama ve uygulama basamaklarında hizmeti alacaklara danışma ya da bu kişilerle beraber çalışmaktır. 3. Sağlık hizmetlerinde, sektörlerarası işbirliği temeldir: Sağlık hizmetleri çok yönlü ve yaygın hizmetlerdir. Dolayısıyla bu hizmetlerin sunumunda sadece sağlık sektörünün değil, ekonomik ve sosyal alandaki bütün sektörlerin bu konuda planlı ve uyumlu çalışması gerekir. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı Okullarda Sağlık Eğitimi konulu bir çalışmada Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmak durumundadır. 4. Sağlık hizmetleri toplumdaki herkese, onların kabul edebilecekleri biçimde ve entegre olarak sunulmalıdır: İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde dar bölgede çok yönlü hizmet görüşü kabul edilmeye başlamıştır. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi de bu görüşe uygun bir modeldir. Bu modelde entegrasyon söz konusudur. Yani küçük bir sağlık biriminde her türlü sağlık hizmeti bir arada verilmektedir. Entegre hizmetin özellikleri; kişileri değil aile ve toplumu ele alması, halk tarafından kullanımının kolay olması, personelden, zamandan ve paradan tasarruf sağlamasıdır. Bu konuda diğer önemli husus ise hizmetlerin ülkede dengeli dağılımının sağlanmasıdır. 5. Ekip anlayışı içinde, hekim dışı personel kullanımına önem ve öncelik verilmelidir: Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen sağlık personeli yeterli değildir. Bu sorunun aşılmasında, hekim olmayan yerlerde, kısa sürede eğitilmiş sağlık personelinden yararlanmak akılcı bir çözüm olacaktır. Hekim dışı personel kullanımına sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, ABD gibi gelişmiş ülkelerde de rastlanmaktadır. 6. Hizmetlerin her kademesinde, o ülkeye uygun teknoloji kullanılmalıdır: Sağlık hizmetleri planlanırken her ülke kendi koşullarını göz önünde bulundurmalı, kendi ekonomik ve sosyal yapısına uygun bir model oluşturmalıdır. Sağlık hizmetleri çok yönlü bir alandır. Bu yüzden verilecek hizmetler önem sırasına göre sınıflandırılmalı, bu çalışma yapılırken eldeki kaynaklar da dikkate alınmalıdır.

6 IV. DEVLETİN HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülke bugün kamu sektörünü küçültmek ve daha verimli hale getirmek için uğraş vermektedirler. Bu kapsamda devletin sağlık alanındaki rolü de bütün dünyada sorgulanmakta, yeni trendler çerçevesinde geleneksel sistemlerin yerini çağdaş modeller almaktadır. Devletin ekonomideki diğer rollerinin yanında, sağlık hizmetleri piyasasında da çeşitli rolleri söz konusudur. Bu kapsamda ortaya çıkan ana görev, bireyler için iyi bir sağlık statüsünün elde edilmesi, bu düzeyin korunması ve sürdürülmesidir. Devletin halk hizmetlerinde yüklenmesi gereken görevleri ile ilgili olarak Alma Ata bildirgesinde şu ifadeler yeralmaktadır: Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak temel sağlığı başlatmak ve yürütmek ve aynı zamanda diğer sektörlerde işbirliği yapmak için gerekli ulusal politika, strateji ve çalışma planlarını yapmalıdırlar. Böyle bir sonuç için politik amaçları kullanmak ve memleketin kaynaklarını harekete geçirmek ve mevcut dış kaynaklarından yeterince yararlanmak gereklidir (BM Alma Ata Deklarasyonu 1978 Madde VIII) Yukarıdaki ilkeyi daha iyi yorumlayabilmek için temel sağlık hizmetlerinin dört yönünü bilmek gerekir (PAHO, 2000;4-8): -Temel sağlık hizmetleri, tüm toplumu ilgilendirir, -Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır, -Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır, - Temel sağlık hizmetleri,, minimal bakım hizmetlerini içerir. Şimdi bu belirtilen dört ilkeyi kısaca inceleyelim. 1. Temel sağlık hizmetleri tüm toplumu ilgilendirir. Temel sağlık hizmetlerinin en önemli özelliği, sağlık hizmetlerinin geneli, bir başka ifadeyle tüm toplumu ilgilendirmesidir. Bu görüşün temelini şu dört ana nokta oluşturur : (Vuori,1984.) Sosyal Eşitlik. Sağlık hizmetleri, doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. Bu hizmetler, yalnızca onu satın alabilecek sosyal sınıflara ve kentlerde oturanlara değil, toplumdaki herkese ve en uzak yerleşim yerinde oturan kişilere de, sosyal adalet anlayışı içinde eşit olarak götürülmelidir. Öz Sorumluluk. Herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve kendinden sorumlu olmalıdır. Bunun için bireyler eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Kişiler toplumları oluşturduğundan, bu ilke aynı zamanda toplumların kendi sağlıklarından sorumlu olduklarını da ifade eder. Bunun doğal sonucu olarak, toplumların sorumluluk duygusu içinde sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sunumunda söz sahibi olması, yani sağlık hizmetlerine katılımı önem taşımaktadır. Sağlık Hizmetlerinin Boyutu. Sağlık, sosyal bir olgudur. İnsan ve onun mutluluğu için olan her şey aynı zamanda onun sağlığı için demektir. Bu nedenle sağlık hizmetleri yalnızca "sağlık sektörü" tarafından yürütülmeyecek kadar geniş boyutludur ve birçok başka sektörü de ilgilendirir. Öyle ise, sektörler arasında eşgüdüm gereklidir. Uluslararası Dayanışma. Sağlık düzeyi yönünden ülkeler arasındaki eşitsizlik politik, sosyal ve ekonomik yönleri olan bir durumdur; dolayısıyla bütün ülkeleri ilgilendirir. Gelişmiş

7 ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine destek sağlamaları önem taşımaktadır. 2. Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır. Bir ülkede temel sağlık hizmetleri kavramına uyulup uyulmadığını değerlendirebilmek için o ülkedeki sağlık örgütlenmesinde bazı ilkelere uyulup uyulmadığına bakmak gerekir. Bunlar aşağıda kısaca belirtilmiştir: Toplum, sağlık hizmetlerine katılmalıdır, Toplum içinde, halkın "ilk başvuruları" için hizmet birimleri kurulmalıdır, Sağlık örgütlenmesi içinde kademeli bir hasta sevki sistemi işletilmelidir. Korunma, tedavi- rehabilitasyon ve sağlığı geliştirici hizmetler bir bütün olarak ele alınmalıdır. Hizmetler sürekli olmalıdır. Sağlık yönünden tehlike (risk) altındakileri belirlemek için evlere ve iş yerlerine kadar uzanan bir sistem oluşturulmalıdır, Hizmet modeli kişilerin kendi sağlıklarından sorumlu olmalarını destekler biçimde olmalıdır, Hizmet modeli o ülkenin toplumuna ve koşullarına uygun olmalıdır. 3. Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır. Temel sağlık hizmetleri, halkın "ilk başvuru" basamağıdır. Bu basamağın yetersiz kaldığı durumlarda, başvuran kişi bir üst basamağa (ikinci basamak), yani hastanelere sevk edilir. Bu tanıma göre örneğin sağlık ocakları temel sağlık hizmetinin verildiği yerlerdir. Alma-Ata Bildirisine göre, bu basamaktaki hizmetler, ülkenin durumuna göre, meslek sahibi olmayan kişiler tarafından da verilebilir. 4. Temel sağlık hizmetleri,, minimal bakım hizmetlerini içerir. Alma-Ata Bildirisinde "minimal bakım" (minimal care) kavramından söz edilmektedir. Sağlıkta minimal hizmet ve bakım şunları içermektedir: (Öztek,1992.) Halkın sağlık eğitimi. Beslenme durumunun geliştirilmesi. Temiz su sağlanması ve sanitasyon, Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması. Başlıca bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama, Endemik hastalıkların kontrolü, Sık görülen hastalıklar ve yaralanmaların uygun tedavisi, Temel ilaçların sağlanması. V. SONUÇ Sağlık her geçen gün önemi artan bir sosyal hizmettir. Bir çok faktörün etkisiyle birey ve toplumlar her geçen gün sağlığa daha büyük bir önem vermekte ve kaynaklarının önemli bir bölümünü bu alana tahsis etme eğilimi içine girmektedirler.

8 Günümüzde devletin halk sağlığı ve temel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak görevleri geniş bir yelpazede yer almaktadır. Çevre sağlığı koşullarının iyileştirilmesi, mesleki sağlığın korunması ve geliştirilmesi, anne ve çocuk sağlığının korunması, kronik hastalıklar ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi vs. bu kapsamda yeralmaktadır. Modern devletlerde halk sağlığı ve temel sağlık hizmetlerinin sunulması önemli ölçüde devlete ait bir görev ve fonksiyondur. Sözkonusu hizmetlerin tamamen piyasaya bırakılmasının ortaya çıkaracağı ciddi sorunlar dikkate alınarak devlet halk sağlığı ve temel sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve finansmanında birincil görev üstlenmektedir. KAYNAKLAR American Public Health Association (APHA), Public Health and World Bank Operations, Washington Bettcher D.W., S. Sapirie, and E.H.T. Goon., Essential Public Health Functions: Results of the International Delphi Study. World Health Statistics Quarterly 51(1): Birleşmiş Milletler Teşkilatı Alma Ata Deklarasyonu, 1978 Madde VIII. Morrow, R.H., Primary Health Care and Essential Public Health Functions. World Health Forum 18: Öztek, Zafer Temel Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı Ana bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Vakfı Yayın No:92/2, Ankara Ayrıca bkz: Pan American Health Organization (PAHO). May 2000., National Level Instrument for Measuring Essential Public Health Functions. Public Health in the Americas.Washington DC: PAHO/U.S. Centers for Disease Control and Prevention/Centro Latino Americano de Investigaciones en Sistemas de Salud. May Pan American Health Organization (PAHO). October 2000., Essential Public Health Functions. Health SectorReform: Reassessing Implications for PAHO s Technical Cooperation. PAHO Annual Managers Meeting. Washington DC: PAHO. October Vuori, H., Primary Health Care, EUR/RC 34 Tech.Disc./L,,5836 L. 9 May 1984: (2000, Primary Health Care Newsletter, Who-EURO, No.5 World Bank, Public Health and World Bank Operations, Washington DC: World Health Organization, Report of The International Confarence on Primary Health Care, Alma-Ata Primary Health Care- Geneva, 1978.

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ Hazırlayan:

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U)

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) KISA

Detaylı

Sağlık Nedir? Sağlık Tanımı Sağlık Hizmetleri Türk Sağlık Sistemi. Sağlık tipleri. Sağlık Nedir? Tıbbi Model. Sağlık Modelleri 19/11/2015

Sağlık Nedir? Sağlık Tanımı Sağlık Hizmetleri Türk Sağlık Sistemi. Sağlık tipleri. Sağlık Nedir? Tıbbi Model. Sağlık Modelleri 19/11/2015 Sağlık Tanımı Türk Sağlık Sistemi Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Sağlık Nedir? Sağlık negatif yönden hastalığın yokluğu şeklinde tanımlanmaktadır. Pozitif yönden sağlık; bireylerin hayata katılabilme yetenekleri,

Detaylı

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ Amaç Bu dersin sonunda öğrenciler, sağlık hizmeti verecekleri toplumu tanımanın önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 İncelemenin Temel Bulguları Dünya Bankası Başlangıç Çalıştayı, Ankara, 18 Şubat 2009 Genel Bakış Türkiye sağlık sisteminin amaçları Sağlıkta

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

Halk Sağlığı-Ders 1 Hastalık ve Sağlık-Halk Sağlığının Doğuşu

Halk Sağlığı-Ders 1 Hastalık ve Sağlık-Halk Sağlığının Doğuşu Halk Sağlığı-Ders 1 Hastalık ve Sağlık-Halk Sağlığının Doğuşu Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Hastalık ve Sağlık İnsanoğlu varoluşundan bu yana sonsuza dek yaşama isteği ile güdülenmiştir. Söz konusu güdü insanları,

Detaylı

Sağlık Sektörü -SWOT Analiz-

Sağlık Sektörü -SWOT Analiz- Sağlık Sektörü -SWOT Analiz- Strength Weakness Opportunities Threads TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Strength İnsan Sağlığı Çocuklardaki aşılama oranlarında gözle görülür iyileşmeler

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı 02.04.2015 Aile Hekimliği Uygulamasının Temel Amaçları Sağlık hizmetlerinin

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Dr. Başak TEZEL Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı İzlenmesi Gereken Gruplar 15-49 yaş kadınlar Gebeler Lohusalar 0-5 yaş çocuklar Okul çağı

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır. Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler 1 İçerik Ulaşım Sektörünün Yapısı Ulaşım Sektöründe Yeni Risk Algısı Ulaşım Sektörüne Özgü Kurumsal Risk Yönetimi Türkiye

Detaylı

ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü

ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Ebeler Derneği Başkanı Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı DSÖ ve UNİCEF, UNFPA ve ICM Ana-çocuk

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 10 Ekim 2014 nbilir@hacettepe.edu.tr Sunum Planı Sağlık Hizmetlerinin Gelişmesi

Detaylı

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Sağlık Hizmetlerinde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması. Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008

Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması. Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008 Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008 Toplumun Kalkınması Toplumu Oluşturan Bireylerin Sağlığı ile İlişkilidir Beslenme Sağlığın

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) GİRİŞ UKAY İÇİN YASAL DAYANAK Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi (2010-2012) Ekonomi

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Halk Sağlığı Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)

Halk Sağlığı Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) Halk Sağlığı Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) Uz. Dr. Özgür ERDEM Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı (10 Mart 2015/ ŞANLIURFA) 1 Sunu Planı Halk sağlığı

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Çevri Editörü Dr. E. Didem EVCİ Kim. Yük. Müh. Atila EKMEKÇİGİL 23 Haziran 1998 Atina Deklarasyonu Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kasım 2001

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Yerel Yönetişim ve Sosyal Politika

Yerel Yönetişim ve Sosyal Politika tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Yerel Yönetişim ve Sosyal Politika Emre Koyuncu 4.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Konferansı 20.11.2009 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

Joao Breda. Bölge Beslenme Danışmanış. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlığın Geliştirilmesi

Joao Breda. Bölge Beslenme Danışmanış. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlığın Geliştirilmesi Aşırı ş Kilo ve Obeziteyi engellemek için Yerel Eylem Joao Breda Bölge Beslenme Danışmanış Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlığın Geliştirilmesi DSÖ Avrupa Bölge Ofisi - Kopenhag Genel Bakış ş Arka Plan.

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Prof. Dr. Ayfer TEZEL Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Taslağını Hazırlayanlar Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SDP nın Amaçları Etkililik Verimlilik Hakkaniyet sağlık

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

üniversite meltem çiçeklioğlu

üniversite meltem çiçeklioğlu Topluma Dayalı Tıp p Eğitimi; E üniversite sağlık k hizmeti işbirliği meltem çiçeklioğlu Hedefler Biraz tanım Halk sağlığı sağlık hizmeti tıp eğitimi Nerde kesişiyor nasıl birleşiyor Üniversite sağlık

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

Health Information System

Health Information System Health Information System HAZIRLAYAN : MUSTAFA MUTLU Sağlık Bilgi Sistemleri Sağlık hizmetleri diğer alanlardan daha fazla bilgiye duyarlı bir alandır ve etkin bir yönetim için sistematik olarak bilginin

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE FONKSİYONLARI

SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE FONKSİYONLARI SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE FONKSİYONLARI Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Geçmiş

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ DENETİMİ

ÇALIŞMA YAŞAMININ DENETİMİ ÇALIŞMA YAŞAMININ DENETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı