HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A."

Transkript

1 HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI Coşkun Can Aktan ve A. Kadir Işık Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak temel sağlığı başlatmak ve yürütmek ve aynı zamanda diğer sektörlerde işbirliği yapmak için gerekli ulusal politika, strateji ve çalışma planlarını yapmalıdırlar. Böyle bir sonuç için politik amaçları kullanmak ve memleketin kaynaklarını harekete geçirmek ve mevcut dış kaynaklarından yeterince yararlanmak gereklidir BM Alma Ata Deklarasyonu 1978 Madde VIII I. GİRİŞ Halk sağlığı (public health), hastalıkların önlenmesi, ortalama yaşam ömrünün uzatılması, fiziksel sağlığın iyileştirilmesi, çevrenin korunması, enfeksiyonların kontrol altına alınması, kişisel hijyen konusunda bireylerin eğitilmesi, erken tanı ve tedavi konusunda tıbbi ve hemşirelik hizmetlerinin organize edilmesi vs. faaliyetleri kapsayan bir kavramdır. Halk sağlığı ile yakından ilişkili olan temel sağlık hizmetleri (basic health services) kavramı ise, çok önceden beri kullanılmasına karşılık 1978 yılında, Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı nın sonunda imzalanan Alma-Ata Bildirgesi nde biçimlendirilmiştir. Temel sağlık hizmetleri ise; toplumca finanse edilebilir bir harcama sonucunda sunulması gerekli minumum sağlık hizmetlerini ifade etmektedir. Alma-Ata Bildirgesinde yer alan tanıma göre, temel sağlık hizmetleri; bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul edilecek yollardan, onların tam olarak katılımları ile, ülke ve toplumca karşılanabilir bir harcama sonucunda onlara götürülen esas sağlık hizmetleridir. Yukarıdaki tanımlamalar göz önüne alındığında, halk sağlığı ile temel sağlık hizmetleri kavramlarının aynı alanlarla ilgilendiği, aynı sorunları incelediği görülmektedir. Her iki kavramda da bahsedilen genel amaç; toplum sağlığının korunması ve bu yolla sağlık düzeyinin yükseltilmesi üzerinde odaklaşmaktadır. Bu çalışmada halk sağlığı ve temel sağlık hizmetleri genel olarak incelenmekte ve daha sonra bu hizmetlerin etkin olarak sunulabilmesi için devlete düşen rol ele alınmaktadır. II. HALK SAĞLIĞI KATEGORİLERİ VE FONKSİYONLARI Halk sağlığı, bireylere sağlık bilgisinin verilmesinden, bulaşıcı hastalıkların önlenmesine, hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisinin sağlanmasından, temiz bir çevre koşullarının yaratılmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Ayrıca ortalama yaşam ömrünün uzatılmasına yönelik önlemler alınması, beden ve ruh sağlığı ile ilgili olarak çalışmalar yapılması vs. faaliyetler de halk sağlığı kavramı içerisinde yer almaktadır. Amerikan Halk Sağlığı Kurumu (American Public Health Association) halk sağlığına ilişkin bazı ilkeler tespit etmiştir. Bu ilkeleri şu şekilde özetleyebiliriz: (APHA, 2000:27). - halkın sağlığını koruma ve geliştirmede devletin başlıca rolü ve sağlık konusunda ortak sorumluluk üzerinde durma; - nüfusun bütünü üzerine odaklanma; - önlem üzerinde, özellikle de birincil önleme yönelik nüfus stratejisi üzerinde yoğunlaşma;

2 - sağlığın ve hastalığın sosyoekonomik belirleyicileri ile daha yakın risk faktörlerinin ele alınması; - uygunluk durumuna göre niteliksel ve niceliksel yöntemlerin kullanıldığı çok disiplinli bir taban; - hizmetin verilediği nüfus ile ortaklık. Öte yandan Pan Amerikan Sağlık Örgütü (Pan American Health Organization: PAHO) halk sağlığı işlevlerini şu şekilde ele almaktadır. (PAHO, 2000;3) 1 1) Ülkenin Genel Sağlık Durumunun İzlenmesi ve Analizi Ülkenin sağlık durumu üzerinde durularak; sağlık riskleri, tehditleri ve hizmetlere ulaşmada eşitsizliklerin tespiti ve değerlendirilmesi, Nüfusun sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi, Hayati ve büyük riskte olan grupların durumlarının öncelikle ele alınması, Hayat kalitesini arttırmaya ve sağlık düzeyini yükseltmeye yönelik sektör dışı kaynakların belirlenmesi, Toplanan bilgileri ölçecek ve analizini gerçekleştirecek kurumların oluşturulması ve geliştirilmesi, 2) Halk Sağlığında Risk ve Zararların Gözetim, Araştırma ve Kontrolü Bulaşıcı hastalıklar, zararlı çevresel maddeler veya zehirli maddelere ilişkin araştırmalar yapılması, Nüfus taramalarını gerçekleştirecek bir halk sağlığı hizmet altyapısı oluşturulması, Ortaya çıkan tehditleri hızlı bir biçimde analiz edecek, gerekli altyapıya sahip halk sağlığı laboratuarları oluşturulması, Sağlık sorunlarının daha sistemli bir şekilde idare edilmesine olanak sağlayacak uluslararası bağlantılar gerçekleştirilmesi, 3) Sağlığın Geliştirilmesi Toplumun aktif katılımının sağlanarak, risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan faaliyetlerin yürütülmesi, Okul, işyeri gibi organizasyonlarda eğitim için sağlık personelinin aktif katılımı, 4) Vatandaşların Sağlık Alanında Güçlendirilmesi ve Sosyal Katılımı Sağlıkla ilgili faaliyetlere toplumun katılımını kolaylaştıracak önlemler alınması, Sağlıklı yaşamı destekleyecek biçimde sivil toplumla sağlık sektörünün bağlarının güçlendirilmesi, 5) Ulusal Sağlık Otoritesinin Yönlendirici Rolü ve Halk Sağlığı Alanındaki Çabaların Desteklenmesine Yönelik Olarak Politika, Planlama ve Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Halk sağlığı alanında siyasi kararların geliştirilmesi, 1 Daha detaylı bilgi için bkz: PAHO, May-2000; PAHO, October Bu konuda ayrıca bkz: Bettcher et all. 1998; Morrow, 1997.

3 Ulusal düzeyde bir stratejik planlama oluşturulması ve alt düzeydeki planlamalara destek sağlanması, Halk sağlığı uygulamalarına yol gösterici nitelikte olan mevzuatın geliştirilmesi, Kaynak yönetimini, etkin iletişimi ve liderlik kapasitesini birleştirerek, bunlardan yararlanacak bilimsel veri tabanlı karar verme yetkinliğinin geliştirilmesi, 6) Halk Sağlığı Alanında Düzenleyici Kuralların ve Kurumların Oluştulması Sağlık alanındaki risklerin kontrolüne yönelik standartların belirlenmesi ve uygulamaya konması, Sağlık düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan yeni kanunların oluşturulması, Sağlık hizmetlerinde tüketicilerin korunması, 7) Sağlık Hizmetlerine Eşit Şartlarda Erişim İmkanının Sağlanması Tüm toplumun sağlık hizmetlerine etkin bir şekilde ulaşmasının desteklenmesi, Toplumun sağlık hizmetlerine erişimlerini engelleyecek faktörlerin ortadan kaldırılması, Eşit şartlarda erişimin gerçekleştirilmesi için hükümet ve hükümet dışı organizasyonlar arasında işbirliği sağlanması, 8) Halk Sağlığı Alanında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Eğitimi Halk sağlığı hizmetlerinde eksikliklerin tespit edilerek, halk sağlığı çalışanlarına bu kapsamda eğitim verilmesi, Sağlık mesleği mensuplarının lisans şartlarının tanımı ve sağlık hizmetlerinde kalitenin sürekliliğini sağlayacak programların benimsenmesi, 9) Kişisel ve Nüfusa Dayalı Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Temin Edilmesi Kalite güvencesini gerçekleştirecek sistemlerin geliştirilmesi, Sağlık sisteminde karar verme sürecini kolaylaştıracak sağlık teknolojisi değerlendirme sistemi oluşturulması, 10) Yenilikçi Halk Sağlığı Çözümlerine Dair Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Sağlık alanında araştırma kapasitesinin arttırılması, Ulusal sağlık hesaplarının karar verme mekanizmasına destek sağlayacak şekilde zamanında gerçekleştirilmesi, 11) Sağlıkta Aciliyetlerin ve Faciaların Etkisinin Azaltılması Halk sağlığını tehdit edecek faktörlere karşı hazırlıklı olunması ve alınacak önlemlerin planlanması, Facia ve aciliyetlerin etkisini azaltmak için sağlık sisteminde sektörler arası işbirliği. Tüm bu temel halk sağlığı kategorilerinin her biri çeşitli faaliyetler içermektedir. Bu faaliyetler temel sağlık işlevleri yanısıra, çeşitli risk faktörlerinin kontrol altına alınması, halkın bilinç düzeyinin yükseltilmesi, bu bilinçten tam anlamda faydalanılabilmesi için gerekli insan kapasitesinin ve politika ortamının geliştirilmesi gibi ek bir takım yaklaşımları da içermektedir.

4 Dünya Bankası ise başlıca halk sağlığı işlevleri aşağıdaki beş kategoride ele almaktadır. (World Bank, 2002.) Politika geliştirme; Sağlık politikaları, strateji ve eylemlerine yönelik veri toplama ve dağıtma; Hastalıkların önlem ve kontrolü; Daha iyi sağlık için sektör içi adımlar; İnsan kaynakları geliştirme ve kapasite artırma. Halk sağlığının, belli başlı faaliyetler veya nihai hedeflerin yanı sıra işlevler bağlamında da incelenmesi, Dünya Sağlık Örgütü nün sağlık sistemlerinin rolünün birkaç hayati önem taşıyan ve genel işlevleri yerine getirmek olduğuna dair görüşü ile örtüşmektedir. Bu hayati önem taşıyan ve genel nitelikteki işlevler şunlardır: sağlığı geliştirecek hizmetlerin temin edilmesi; fiziksel ve insan kapasitesine yatırım yapılması; bilgilendirme, değerlendirme ve düzenlemelere dair görevler de dahil olmak üzere tüm hepsi üzerinde devletin yönlendirici rolünün (stewardship) uygulanması. Halk sağlığı faaliyetlerinin bazıları yatırım (ör. eğitim), bazıları hizmet sunumu (ör. hastalık yönetimi) niteliğinde olup, birkaçı da düzenleme kapsamına girmektedir (düzenleme, kalite güvencesi, bilgilendirme). (World, Bank, 2002:5.) Başlıca halk sağlığı fonksiyonlarını bu şekilde özetledikten sonra şimdi de muhtelif sağlık sorunlarına uygulanabilecek halk sağlığı fonksiyonlarına bazı örnekler sunmaya çalışalım. (Bkz: Tablo-1) Örneğin, doğanın ve çevrenin kirletilmesi insan sağlığı üzerinde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Halk sağlığı hizmetleri ise bu sorununun ortadan kaldırılmasına yönelik bir fonksiyon üstlenir. Yine, anne ve çoçuk sağlığına yönelik risklerin, buna yönelik yasal düzenlemelerin yapılması halk sağlığının temel fonksiyonlarından birisidir. Tablo 1: Muhtelif Sağlık k Sorunlarına na Uygulanabilecek Halk Sağlığı Fonksiyonları Halk Sağlığı Fonksiyonları Sağlık Durumunun İzlenmesi ve Analizi Çevre Sağlığı Çevresel risklerin Uygulanabilecek Alanlar Anne ve Mesleki Sağlık Çoçuk Sağlığı Kronik Hastalıklar (AÇS) AÇS Kronik İş yeri sorunlarında hastalıklarda risklerinin risklerin risklerin Bulaşı şıcı Hastalıklar vs. Bulaşıcı hastalıklarda risklerin Halk Sağlığı ığına Yönelik Kamusal Düzenlemeler Çevresel düzenlemelerin İşçileri korumaya yönelik kanunların Anne ve çocukları korumaya yönelik kanunların Sağlıkla ilgili zararları önlemeye yönelik sağlık davranışlarının Bulaşıcı hastalıkların önlem ve kontrolüne yönelik izleme ve düzenlemeler Kaynak: World Bank, Public Health and World Bank Operations, Washington DC: 2002, s.7. Bu açıklamalardan sonra şimdi halk sağlığı hizmetleri ile yakından ilgisi olan temel sağlık hizmetleri konusunu ele alalım. III. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

5 1970 li yıllarda yapılan değerlendirmeler sonucunda; dünyadaki sağlık düzeyinin istenilenin altında olduğu, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkın büyük olduğu ve bölgeler arasında da önemli eşitsizlikler olduğu gözlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü bu durumun iyileştirilmesi için 1977 yılında toplanan Genel Kurulu nda bir dizi kararlar almıştır. Genel Kurul da kararlaştırılan hedef; 2000 Yılında Herkese Sağlık tır Yılında Alma- Ata da toplanan Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı nda bu hedefe ulaşmak için izlenecek prensipler kararlaştırılmıştır. 12 Eylül 1978 tarihinde Kazakistan ın başkenti Alma-Ata kentinde toplanan Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı nda; dünyadaki tüm insanların sağlık düzeylerini iyileştirmek için neler yapması gerektiği tartışılmış; toplantı sonucunda 67 uluslararası örgüt temsilcisi tarafından temel sağlık hizmetlerine ilişkin bir bildirge imzalanmıştır. Alma-Ata Bildirgesi nde öneriler, 22 maddede ele alınmıştır. Her biri önemli olmakla birlikte bunların arasında altı temel öneri özel önem taşımaktadır. Bu altı temel ilkeyi kısaca açıklamaya çalışalım: (Öztek, 2001:9). 1. Sağlık; ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel öğesidir: Sağlık hizmetleri ile ilgili yatırımlar demografik yatırımlar olarak kabul edilir. Yapılan harcamalar kısa sürede geri dönmez, dolayısıyla azgelişmiş ülkeler bu alanlara daha az kaynak ayırma eğilimindedir. Bu ülkelerde kaynakların çoğu daha kısa dönemde pozitif geri dönüşü olacak yatırımlara ayrılır. 2. Toplum sağlık hizmetlerinin planlama ve uygulamasına katılmalıdır: Sağlık hizmetlerinin toplumsal yapıya uygunluk göstermesi ve toplum tarafından kabul edilebilir olması gerekmektedir. Bunu sağlamanın en iyi yolu; planlama ve uygulama basamaklarında hizmeti alacaklara danışma ya da bu kişilerle beraber çalışmaktır. 3. Sağlık hizmetlerinde, sektörlerarası işbirliği temeldir: Sağlık hizmetleri çok yönlü ve yaygın hizmetlerdir. Dolayısıyla bu hizmetlerin sunumunda sadece sağlık sektörünün değil, ekonomik ve sosyal alandaki bütün sektörlerin bu konuda planlı ve uyumlu çalışması gerekir. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı Okullarda Sağlık Eğitimi konulu bir çalışmada Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmak durumundadır. 4. Sağlık hizmetleri toplumdaki herkese, onların kabul edebilecekleri biçimde ve entegre olarak sunulmalıdır: İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde dar bölgede çok yönlü hizmet görüşü kabul edilmeye başlamıştır. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi de bu görüşe uygun bir modeldir. Bu modelde entegrasyon söz konusudur. Yani küçük bir sağlık biriminde her türlü sağlık hizmeti bir arada verilmektedir. Entegre hizmetin özellikleri; kişileri değil aile ve toplumu ele alması, halk tarafından kullanımının kolay olması, personelden, zamandan ve paradan tasarruf sağlamasıdır. Bu konuda diğer önemli husus ise hizmetlerin ülkede dengeli dağılımının sağlanmasıdır. 5. Ekip anlayışı içinde, hekim dışı personel kullanımına önem ve öncelik verilmelidir: Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen sağlık personeli yeterli değildir. Bu sorunun aşılmasında, hekim olmayan yerlerde, kısa sürede eğitilmiş sağlık personelinden yararlanmak akılcı bir çözüm olacaktır. Hekim dışı personel kullanımına sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, ABD gibi gelişmiş ülkelerde de rastlanmaktadır. 6. Hizmetlerin her kademesinde, o ülkeye uygun teknoloji kullanılmalıdır: Sağlık hizmetleri planlanırken her ülke kendi koşullarını göz önünde bulundurmalı, kendi ekonomik ve sosyal yapısına uygun bir model oluşturmalıdır. Sağlık hizmetleri çok yönlü bir alandır. Bu yüzden verilecek hizmetler önem sırasına göre sınıflandırılmalı, bu çalışma yapılırken eldeki kaynaklar da dikkate alınmalıdır.

6 IV. DEVLETİN HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülke bugün kamu sektörünü küçültmek ve daha verimli hale getirmek için uğraş vermektedirler. Bu kapsamda devletin sağlık alanındaki rolü de bütün dünyada sorgulanmakta, yeni trendler çerçevesinde geleneksel sistemlerin yerini çağdaş modeller almaktadır. Devletin ekonomideki diğer rollerinin yanında, sağlık hizmetleri piyasasında da çeşitli rolleri söz konusudur. Bu kapsamda ortaya çıkan ana görev, bireyler için iyi bir sağlık statüsünün elde edilmesi, bu düzeyin korunması ve sürdürülmesidir. Devletin halk hizmetlerinde yüklenmesi gereken görevleri ile ilgili olarak Alma Ata bildirgesinde şu ifadeler yeralmaktadır: Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak temel sağlığı başlatmak ve yürütmek ve aynı zamanda diğer sektörlerde işbirliği yapmak için gerekli ulusal politika, strateji ve çalışma planlarını yapmalıdırlar. Böyle bir sonuç için politik amaçları kullanmak ve memleketin kaynaklarını harekete geçirmek ve mevcut dış kaynaklarından yeterince yararlanmak gereklidir (BM Alma Ata Deklarasyonu 1978 Madde VIII) Yukarıdaki ilkeyi daha iyi yorumlayabilmek için temel sağlık hizmetlerinin dört yönünü bilmek gerekir (PAHO, 2000;4-8): -Temel sağlık hizmetleri, tüm toplumu ilgilendirir, -Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır, -Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır, - Temel sağlık hizmetleri,, minimal bakım hizmetlerini içerir. Şimdi bu belirtilen dört ilkeyi kısaca inceleyelim. 1. Temel sağlık hizmetleri tüm toplumu ilgilendirir. Temel sağlık hizmetlerinin en önemli özelliği, sağlık hizmetlerinin geneli, bir başka ifadeyle tüm toplumu ilgilendirmesidir. Bu görüşün temelini şu dört ana nokta oluşturur : (Vuori,1984.) Sosyal Eşitlik. Sağlık hizmetleri, doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. Bu hizmetler, yalnızca onu satın alabilecek sosyal sınıflara ve kentlerde oturanlara değil, toplumdaki herkese ve en uzak yerleşim yerinde oturan kişilere de, sosyal adalet anlayışı içinde eşit olarak götürülmelidir. Öz Sorumluluk. Herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve kendinden sorumlu olmalıdır. Bunun için bireyler eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Kişiler toplumları oluşturduğundan, bu ilke aynı zamanda toplumların kendi sağlıklarından sorumlu olduklarını da ifade eder. Bunun doğal sonucu olarak, toplumların sorumluluk duygusu içinde sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sunumunda söz sahibi olması, yani sağlık hizmetlerine katılımı önem taşımaktadır. Sağlık Hizmetlerinin Boyutu. Sağlık, sosyal bir olgudur. İnsan ve onun mutluluğu için olan her şey aynı zamanda onun sağlığı için demektir. Bu nedenle sağlık hizmetleri yalnızca "sağlık sektörü" tarafından yürütülmeyecek kadar geniş boyutludur ve birçok başka sektörü de ilgilendirir. Öyle ise, sektörler arasında eşgüdüm gereklidir. Uluslararası Dayanışma. Sağlık düzeyi yönünden ülkeler arasındaki eşitsizlik politik, sosyal ve ekonomik yönleri olan bir durumdur; dolayısıyla bütün ülkeleri ilgilendirir. Gelişmiş

7 ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine destek sağlamaları önem taşımaktadır. 2. Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır. Bir ülkede temel sağlık hizmetleri kavramına uyulup uyulmadığını değerlendirebilmek için o ülkedeki sağlık örgütlenmesinde bazı ilkelere uyulup uyulmadığına bakmak gerekir. Bunlar aşağıda kısaca belirtilmiştir: Toplum, sağlık hizmetlerine katılmalıdır, Toplum içinde, halkın "ilk başvuruları" için hizmet birimleri kurulmalıdır, Sağlık örgütlenmesi içinde kademeli bir hasta sevki sistemi işletilmelidir. Korunma, tedavi- rehabilitasyon ve sağlığı geliştirici hizmetler bir bütün olarak ele alınmalıdır. Hizmetler sürekli olmalıdır. Sağlık yönünden tehlike (risk) altındakileri belirlemek için evlere ve iş yerlerine kadar uzanan bir sistem oluşturulmalıdır, Hizmet modeli kişilerin kendi sağlıklarından sorumlu olmalarını destekler biçimde olmalıdır, Hizmet modeli o ülkenin toplumuna ve koşullarına uygun olmalıdır. 3. Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır. Temel sağlık hizmetleri, halkın "ilk başvuru" basamağıdır. Bu basamağın yetersiz kaldığı durumlarda, başvuran kişi bir üst basamağa (ikinci basamak), yani hastanelere sevk edilir. Bu tanıma göre örneğin sağlık ocakları temel sağlık hizmetinin verildiği yerlerdir. Alma-Ata Bildirisine göre, bu basamaktaki hizmetler, ülkenin durumuna göre, meslek sahibi olmayan kişiler tarafından da verilebilir. 4. Temel sağlık hizmetleri,, minimal bakım hizmetlerini içerir. Alma-Ata Bildirisinde "minimal bakım" (minimal care) kavramından söz edilmektedir. Sağlıkta minimal hizmet ve bakım şunları içermektedir: (Öztek,1992.) Halkın sağlık eğitimi. Beslenme durumunun geliştirilmesi. Temiz su sağlanması ve sanitasyon, Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması. Başlıca bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama, Endemik hastalıkların kontrolü, Sık görülen hastalıklar ve yaralanmaların uygun tedavisi, Temel ilaçların sağlanması. V. SONUÇ Sağlık her geçen gün önemi artan bir sosyal hizmettir. Bir çok faktörün etkisiyle birey ve toplumlar her geçen gün sağlığa daha büyük bir önem vermekte ve kaynaklarının önemli bir bölümünü bu alana tahsis etme eğilimi içine girmektedirler.

8 Günümüzde devletin halk sağlığı ve temel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak görevleri geniş bir yelpazede yer almaktadır. Çevre sağlığı koşullarının iyileştirilmesi, mesleki sağlığın korunması ve geliştirilmesi, anne ve çocuk sağlığının korunması, kronik hastalıklar ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi vs. bu kapsamda yeralmaktadır. Modern devletlerde halk sağlığı ve temel sağlık hizmetlerinin sunulması önemli ölçüde devlete ait bir görev ve fonksiyondur. Sözkonusu hizmetlerin tamamen piyasaya bırakılmasının ortaya çıkaracağı ciddi sorunlar dikkate alınarak devlet halk sağlığı ve temel sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve finansmanında birincil görev üstlenmektedir. KAYNAKLAR American Public Health Association (APHA), Public Health and World Bank Operations, Washington Bettcher D.W., S. Sapirie, and E.H.T. Goon., Essential Public Health Functions: Results of the International Delphi Study. World Health Statistics Quarterly 51(1): Birleşmiş Milletler Teşkilatı Alma Ata Deklarasyonu, 1978 Madde VIII. Morrow, R.H., Primary Health Care and Essential Public Health Functions. World Health Forum 18: Öztek, Zafer Temel Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı Ana bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Vakfı Yayın No:92/2, Ankara Ayrıca bkz: Pan American Health Organization (PAHO). May 2000., National Level Instrument for Measuring Essential Public Health Functions. Public Health in the Americas.Washington DC: PAHO/U.S. Centers for Disease Control and Prevention/Centro Latino Americano de Investigaciones en Sistemas de Salud. May Pan American Health Organization (PAHO). October 2000., Essential Public Health Functions. Health SectorReform: Reassessing Implications for PAHO s Technical Cooperation. PAHO Annual Managers Meeting. Washington DC: PAHO. October Vuori, H., Primary Health Care, EUR/RC 34 Tech.Disc./L,,5836 L. 9 May 1984: (2000, Primary Health Care Newsletter, Who-EURO, No.5 World Bank, Public Health and World Bank Operations, Washington DC: World Health Organization, Report of The International Confarence on Primary Health Care, Alma-Ata Primary Health Care- Geneva, 1978.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA GÜL ALTIN Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

SAĞLIK SİGORTACILIĞI

SAĞLIK SİGORTACILIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2527 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1498 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Yazarlar Doç.Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (1,2,3) Yrd.Doç.Dr. Türkan YILDIRIM (4,7,8) Doç.Dr. Yasemin

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası

Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası Türkiye de Sağlık/İlaç Harcamaları ve İlaçta Geri Ödeme Politikası Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası Doç. Dr. Panos Kanavos London School of Economics Prof. Dr. İsmail Üstel Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı