MANYAS GÖLÜ NDE YEREL HALKIN DOĞA KORUMA PROGRAMLARI VE DOĞA KORUMACILARI ALGILAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANYAS GÖLÜ NDE YEREL HALKIN DOĞA KORUMA PROGRAMLARI VE DOĞA KORUMACILARI ALGILAMASI"

Transkript

1 Arı, Y. 2003, Manyas Gölü de Yerel Halkın Doğa Koruma Programları ve Korumacıları Algılaması. 1. Sırrı Erinç Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , İstanbul. MANYAS GÖLÜ NDE YEREL HALKIN DOĞA KORUMA PROGRAMLARI VE DOĞA KORUMACILARI ALGILAMASI Yılmaz ARI Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 10100, BALIKESİR. ÖZET Bu çalışmanın amacı, Manyas Gölü sulakalanında uluslararası doğa koruma programlarının uygulanması sürecinde yerel halkın bu programları algılamasını araştırmaktır. Araştırmada kullanılan veri Manyas Gölü etrafındaki 4 köyde, 6 ay süre ile yapılan bir saha çalışması ile elde edilmiştir. Etnoğrafik röportaj ve katılımcı gözlemlemesi metodu ile açık sonlu sorulardan oluşan mülakatlarla halkın doğa koruma ve korumacılar hakkındaki düşünceleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçları göstermiştir ki yöre halkı Manyas Gölü nde uygulanan doğa koruma programlarının birçok bakımdan yerel gelenek ve yaşam biçimlerine ve değer yargılarına ters düştüğünü düşünmektedir. Bu nedenle yerel halk ile koruma programlarını uygulayanlar arasında zaman zaman şiddet de içeren anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Bu anlaşmazlık sürecinde yöneticilerin önerdiği, tepeden inme ve yerel düzeyde kültürel ekolojiyi ve geleneksel yaşam biçimlerini dikkate almayan çözümler, gittikçe büyüyen bir ihtilafı ortaya çıkarmıştır. Bu anlaşmazlıkların çözümü, özellikle yerel düzeydeki coğrafi farklılıkların ve ilgi gruplarının çıkar çatışmalarının iyi anlaşılmamış olmasından dolayı kolay olmamaktadır. Sorunun çözümü için doğa koruma programlarını uygulayanların tepeden inme yaklaşımlar yerine, katılımcı modeli benimsemeleri ve çözümü ulusal ya da uluslararası düzeyde yapılan düzenlemelerde değil, yerel düzeydeki ortak çalışmalarda aramaları gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Manyas Gölü, Kültürel Ekoloji, Çevresel Algı, Katılımcı Doğal Kaynak Yönetimi, Sulakalanlar. GİRİŞ: SORUN, MATERYAL VE METOD Manyas Gölü Balıkesir ili sınırları içerisinde Bandırma ile Manyas ilçe sınırlarının yaklaşık ortasında yer alan, alanı mevsimlik değişmelerle yaklaşık ile hektar arasında değişen sığ bir göldür (Şekil 1). Bu sezonluk değişmeler, 1992 yılından sonra Devlet Su İşleri (DSİ) nin göl etrafında 1

2 yapmış olduğu reklamasyon projeleri nedeni ile önemli ölçüde azalmıştır. Gölü çevre koruma programlarının odağı haline getiren unsur, buranın kuşların göç yoları üzerinde yer alması ve hem göç eden hem de konaklayan ve orada yaşayan kuşlara önemli habitat sağlamasıdır. Alandaki koruma faaliyetleri gölün kuzey doğusunda kurulan milli park ile neredeyse özdeşleşmiştir. Kuş Cenneti Milli Parkı, Bandırma ilçe merkezinin 18 km güneyinde yer alır ve 64 hektarlık alanı ile dünyanın en küçük milli parkıdır. Park, Sığırcı deresinin Manyas Gölü ne döküldüğü deltada kuluçka yapan kuşları korumak amacı ile 1959 da kurulmuştur. Batı Palearktik göç yolu üzerinde bulunması ve hektarlık Manyas Gölü sulakalanının uygun habitat sağlaması nedeni ile her yıl yaklaşık 2-3 milyon kuş, bir süre konaklayarak, kışlayarak ya da kuluçka yaparak göl alanını kullanmaktadır den beri sürdürülen koruma faaliyetleri nedeni ile alanın biyolojik çeşitliliğinde dikkate değer bir artış olmuş ve 66 sı kuluçka yapan 273 kuş türü tespit edilmiştir (Balık 1989, Çevre Bakanlığı 2001). Orman Bakanlığına bağlı milli park elemanlarının yoğun çalışmaları sonucu alan, kuşlar için iyi bir barınak haline gelmiş, hatta tepeli pelikan (Pelecanus crispus) dünyada ilk kez burada insan yapımı platformlar üzerinde kuluçka yapmıştır (Öktay 1987). Manyas Gölü nü, göl etrafında kurulmuş olan 13 köyde yaşayan den fazla insan balıkçılık, ziraat, hayvancılık, avcılık ve diğer ekonomik faaliyetler için kullanmaktadır. Bu köylerin bazıları son 100 yıl içerisinde dışarıdan Anadolu ya göç etmiş olan farklı etnik gruplar tarafından kurulmuştur (Arı 2001a, Arı 2001b). Göl alanının ve yaban hayatının insan kullanımından zarar görmesini engellemek için milli park statüsünden önce 1952 de Sığırcı Deltası koruma altına alınmıştır. Daha sonra göl ve çevresini içine alan hektarlık bir alan 1977 de Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir yılında, gölün güneydoğu kıyısındaki Daskyleion antik kenti çevresi ile Milli Park çevresi Sit Alanı ilan edilmiştir de gölün hektarlık batı yarısı Türkiye nin ilk Ramsar alanlarından birisi olarak koruma altına alınmış ve 1998 de de gölün tamamı Ramsar Sözleşmesi ne dahil edilmiştir. 2

3 Şekil 1. Manyas Gölü ve yakın çevresinin haritası. Bütün bu koruma statülerine rağmen, 1980 sonrası, bilhassa Bandırma civarındaki hızlı sanayileşmeden kaynaklanan ve arıtılmadan salınan sular nedeni ile Milli Park ve göl alanı önemli ölçüde kirlenmiştir. Buna ek olarak, yine 1985 lerden sonra başlayan ve gölü sulama amaçlı bir baraja dönüştürmeyi hedefleyen DSİ projeleri ile gölün ekolojik yapısında önemli değişiklikler olmuş ve bu durum, alanın biyolojik çeşitliliğini azaltmıştır (HÜR 1997). Tarımsal gübrelerden kaynaklanan besin tuzları girişi ve evsel atıkların da eklenmesi ile göldeki ötrofikasyon seviyesi artmış ve bu durum gölün hem balık hem de kuş populasyonlarında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak da Avrupa Konseyi nin 1976 da vermiş olduğu A sınıfı diploma 2001 yılında askıya alınmış, ancak daha önce öngörülen şartların yerine getirilmesinden sonra yeniden verilebileceği belirtilmiştir. Göl alanının kirlenmesi ve mili parktaki biyolojik korumanın istenilen seviyede başarılı olamaması değişik nedenlere bağlanmıştır. İlgili literatürde bu durumun en önemli sebeplerinden birisi olarak yöre halkının konuya duyarsız kalması, doğa korumanın onların gündeminde önemli bir yer tutmamasının ve onların günlük yaşamlarının doğa koruma faaliyetlerinin amaçlarına ulaşmasını engellemesi olarak gösterilmiştir. Bu bakış açısı ya alanda koruma programlarını uygulayan korumacıların ya doğa korumaya ilgi duyan sivil toplum kuruluşlarının ya da akademisyenlerin bakış açısını yansıtmaktadır. Ancak bütün bunlar tarafından kusurlu bulunan yerel halkın düşünceleri ve onların doğa koruma programlarını algılamaları konusunda herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırmada Manyas Gölü nde uygulanan doğa koruma programlarının yöre halkı tarafından nasıl algılandığı ve değerlendirildiği üzerinde durulmaktadır. Yöre insanının 1952 yılından beri sürdürülmekte olan doğa koruma programlarına bakışı nedir? Yerel halkın dış gruplar tarafından gölün ekolojik dengesinin bozulmasını kendilerine maleden görüşlere tepkisi nedir? Ve genel anlamda farklı etnik 3

4 gruplara mensup bu insanların doğa koruma konusundaki tutum ve davranışlarında farklılaşmalar var mıdır? Bu soruları cevaplandırabilmek için göl etrafındaki köylerden Eski Sığırcı, Yeni Sığırci, Bereketli, ve Salur köylerinde 6 ay boyunca 2-3 haftalık dönemler halinde saha çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda etnografik röportaj ve katılımcı gözlemlemesi metodları kullanılmıştır. TARTIŞMA VE SONUÇLAR Yöre halkı Manyas Gölü ve Kuş Cenneti Milli Parkı na büyük önem vermekte ve günlük yaşantısında milli park için cennet kelimesini kullanmaktadır. Parkın varlığı onlar için bir gurur kaynağıdır. Ancak alanda sürdürülen koruma çalışmalarına yaklaşımları aynı oranda pozitif değildir. Yerel halkın koruma programlarına bu olumsuz yaklaşımlarının belki de en önemli nedeni bu programların temelde kuşların korunması fikri üzerine inşaa edilmiş olmasındandır. Halbuki göl, balıkçılık için, su kaynağı olarak, tarımsal amaçlar için, otlak alanı olarak ve estetik değeri gibi çok farklı bakımdan önem taşımaktadır. Bu öneminden kaynaklanan ekonomik gelirler yerel halk tarafından paylaşılmaktadır. Ancak onların ifadesine göre gölün bütün bu değerleri yok sayılarak doğa koruma çalışmaları tamamen kuş korunması üzerine inşaa edilmiştir. Hatta yerel düzeyde doğa korumacıların kuşları insanlardan daha önemli saydığı konusunda yaygın bir kanaat vardır. Bu yüzden yerel halk bilhassa ornitologlara ve biyolojik ekoloji araştırmacılarına karşı oldukça tepkilidir. Yöre halkı bu araştırıcıların ve doğa korumacıların 1990 larda yüksek su seviyelerinden ürünlerinin zarar gördüğü dönemde bunu gündeme getirmeyip, su seviyelerinin sadece kuşları etkilediğini sürekli gündemde tutarak kendi istek ve ihtiyaçlarına önem vermediğini belirtmektedir. Korumacılar tarafından kuş korumasına yapılan bu vurgu yerel halkı şaşırtmaktadır. Çünkü onlar kuşları zaten koruduklarını ve kendileri istememesi durumunda burada kuş korumanın mümkün olmadığını belirtmektedirler. Koruma amaçlı yada başka amaçlar için yörede değişik zamanlarda faaliyet göstermiş olan kamu görevlilerinin yerel halka karşı olan tutum ve davranışları, bu insanlar üzerinde gittikçe artan bir güvensizlik oluşturmuş ve kendilerinin bütün karşı çıkmasına rağmen kamu kuruluşlarının göl ve çevresi ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapacağına inanmaktadır. Bir köy muhtarı DSİ nin bir yetkilisinin kendisine eğer istersek köyün bütün arazilerini kamulaştırırız, biz devletiz ve bu konuda sizinle pazarlık yapmayız dediğini belirterek bu tür davranışların derin bir güven bunalımı yarattığını kaydetmiştir. Koruma programlarını uygulayanların bu tür davranışları yerel halkı gittikçe dışlamış ve halk bütün gölün kendilerinden alınacağı ve milli park yapılacağı korkusunu taşımaktadır. Hatta bu yüzden 1970 lerde milli parka dahil edilmesi muhtemel bazı alanlardaki ağaçları yakarak buralardaki kuş habitatlarını yok etmişlerdir. Genel anlamda yerel halkın uygulanan koruma programlarına yaklaşımının negatif olmasına rağmen gösterdikleri tepki her köyde ya da her kesimde aynı değildir. Bu tepki esas olarak etnik yapıya, ekonomik anlamda göl kaynaklarına olan bağımlılığa ve kuşaklara göre önemli ölçüde farkılılaşmalar 4

5 göstermektedir. Örneğin kuruluşundan bugüne kadar nüfusu azalan tek köy olan Yeni Sığırcı da koruma programlarına tepki daha azdır. Bunun nedeni Kabartay olan bu grubun sürekli olarak köy dışındaki imkanları değerlendirmek ve eğitim amacı ile dışa olan sürekli göçüdür. Böylece göl kaynaklarına ekonomik anlamda daha az bağımlıdırlar. Bunun yanında komşu Bereketli köyünde geleneksel yaşamın büyük ölçüde balıkçılığa bağlı olmasından dolayı onların tepkileri daha farklıdır. Bu anlamda onların göl ile ilgili istekleri ana geçim kaynağı çiftçilik olan diğer köylerle çelişmektedir. Göldeki su seviyesi yüksekliği balıkçılar tarafından istenen bir durum olmasına rağmen bu durum su basar arazilerde çiftçilerin ürün alamaması anlamına gelmektedir. Günlük yaşamını daha çok şehirlerin sunduğu imkanlara bağlamış olan genç neslin tepkisi ekonomik anlamda halen göle bağımlı durumda olan yaşlı kesimden farklı olmaktadır. Manyas Gölünün problemlerinden bahsedilirken, korumacılar, çevreciler, basın ve araştırmacılar iki konunun önemine dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi sanayi kökenli kirlilik, ikincisi de DSİ projeleri nedeni ile su seviyesindeki ritmik hareketin ortadan kalkmasıdır. Ancak bu durum adı geçen kuruluşlarca çoğu kere yöre insanının sebep olduğu bir problem gibi gösterilmektedir. Yöre insanının bu kirlilikte, sahip olduğu birkaç tavuk çiftliği, evsel atıklar ve kimyasal gübre kullanımı dışında katkısı yoktur ve bu gelişmeleri yönlendirmedeki gücü oldukça sınırlıdır. Ancak dış gruplar tarafından yöre halkının sorumlu tutulması problemin gerçek sebebini saklamaya yönelik bir girişimdir. Dış gruplar için sanayiden kaynaklanan kirliliği durdurmak oldukça zor ama yerel halkı yönetmek nispeten kolaydır. Çevre koruma literatürü, yerel toplulukların kaynakları yok etmeden kullanma konusunda kendilerine göre belirledikleri stratejiler olduğunu ve bu stratejilerin modern çevre koruma programları için temel oluşturabileceğini belirtmektedir (Ghimire and Pımbert 1997; Berkes 1999). Manyas Gölü etrafında yaşayan yerel halkın da ekonomik kaygıları çevre koruma ile birleştiren stratejileri vardır. Saha çalışmaları süresince yöre halkı söğüt ağaçlarının dallarını kesmenin bu ağaçlar için iyi olduğunu ancak bunun yasaklandığını belirtmişlerdir. Onlara göre belli dönemlerde sazları kesmek de benzer bir işlev görür. Onların gözü ile sakalı kesmek onu yok etmek değil, daha gür büyümesi için zemin hazırlamaktır. Yine milli park içerisinde büyükbaş hayvan otlatmanın parka bir zarar vermeyeceğini, hatta bunun kuşlar ve park için daha da iyi olacağını iddia etmektedirler. Ancak park içerisinde 1976 da yapılan bir protokolde garanti verilmesine rağmen hayvan otlatmak yasaklanmıştır. Yöre halkının bu geleneksel kullanımlarını yasaklayan koruma programları onlara kabul edilemez görünmektedir. Bir çok kişi kendilerinin çevre korumaya karşı olduğu fikrine tepki göstermekte ve hatta parktaki kuşları kendilerinin koruduklarını savunmaktadırlar. Onlara göre aksi halde orada kuşları korumak mümkün değildir. Katkı belirleme: KAYNAKÇA 5

6 Arı, Y., 2001a, Wetland Management and Conservation at Lake Manyas, Turkey, Association of American Geographers, 97th Annual Meeting, 27 February-3 March, New York City, New York. Arı, Y., 2001b, Visions of a Wetland: Linking Culture and Conservation at Lake Manyas, Turkey, Ann Arbor, USA. Balık, S., v.d., 1989, Kuş Gölü ve Kuş Cenneti Milli Parki'nın Bugünkü Durumunun Saptanması ve Geliştirme Çarelerinin Aranması, Ege Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No. 1987/050, İzmir. Berkes, F., 1999, Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management, Taylor & Francis, Ann Arbor. Çevre Bakanlığı, Final Report of Ecological Risk Analysis and Management Planning for Lake Kuş (Manyas), Ankara. Öktay, M., 1987, Manyas Kuş Cenneti, 2. Bandırma Kuş Cenneti ve Kuş Gölü Sempozyumu, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara. Ghimire, B. K., and Pımbert, M. P. (Ed.), 1997, Social Change & Conservation, Earthscan Publications Limited, United Kingdom. 6

Arı, Y. 2003, Kuş Cenneti Milli Parkı nda Park Yönetimi-Yöre Halkı İlişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi. 8 (9): 7-37.

Arı, Y. 2003, Kuş Cenneti Milli Parkı nda Park Yönetimi-Yöre Halkı İlişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi. 8 (9): 7-37. Arı, Y. 2003, Kuş Cenneti Milli Parkı nda Park Yönetimi-Yöre Halkı İlişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi. 8 (9): 7-37. Kuş Cenneti Milli Parkı nda Park Yönetimi-Yöre Halkı İlişkisi The Relationship between the

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI)

TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI) TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI) 1 Bu rapor WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından hazırlanmıştır. Editör: Deniz Şilliler Tapan Metinler:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ 85 SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ ATEŞ, Hamza-UZER, Yılmaz TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışma, son yıllarda karşılaşılan en önemli

Detaylı

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya Korunan Alanlar ve Ekoturizm Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya diğer etkili yollarla yönetimi

Detaylı

MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI: YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI ÖRNEĞİ

MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI: YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI ÖRNEĞİ 163 MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI: YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI ÖRNEĞİ AYTEN, Asım Mustafa * -DEDE, Okan Murat ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Millî park alanları ülkelerin doğal koruma alanları

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

TRUVA TARİHİ MİLLİ PARKI, KAZDAĞI MİLLİ PARKI VE SPİL DAĞI MİLLİ PARKI ZİYARETÇİLERİNİN TÜRKİYE DE MİLLİ PARK KAVRAMI VE EĞİTİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

TRUVA TARİHİ MİLLİ PARKI, KAZDAĞI MİLLİ PARKI VE SPİL DAĞI MİLLİ PARKI ZİYARETÇİLERİNİN TÜRKİYE DE MİLLİ PARK KAVRAMI VE EĞİTİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ TRUVA TARİHİ MİLLİ PARKI, KAZDAĞI MİLLİ PARKI VE SPİL DAĞI MİLLİ PARKI ZİYARETÇİLERİNİN TÜRKİYE DE MİLLİ PARK KAVRAMI VE EĞİTİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ (Yüksek Lisans Tezi) Erdal ÖZTURA 2010 T.C. ÇANAKKALE

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ D.Ali ÇARKACI Çetin PALTA Ufuk KARADAVUT ÖZET Değişen iklim şartları önümüzdeki yıllarda daha belirgin olarak kendini gösterecek, hem bizlerin hem de çevremizin

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com 1992 ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLDİRGESİ VE TÜRKİYE DEKİ YANSIMALARI

Detaylı

Hulusi Doğan Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7444 hulusidogan@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey

Hulusi Doğan Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7444 hulusidogan@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 3C0055 SOCIAL SCIENCES Received: August 2010 Hulusi Doğan Accepted: October 2010 Engin Üngüren Series

Detaylı

Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu Burdur. KONUŞMACI PROFİLLERİ ve SUNUM ÖZETLERİ

Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu Burdur. KONUŞMACI PROFİLLERİ ve SUNUM ÖZETLERİ Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu Burdur KONUŞMACI PROFİLLERİ ve SUNUM ÖZETLERİ Açılış Sunumu Dr. Christian Perennou Proje Yöneticisi Tour du Valat (Akdeniz Sulak Alanlarının

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE KAMU MALLARININ YÖNETİMİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE KAMU MALLARININ YÖNETİMİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE KAMU MALLARININ YÖNETİMİ Ahmet OZANSOY Maliye Başmüfettişi Ankara, 2009 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 131 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selim Kılıç Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Özet Günümüzde çevre

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler Sibel

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME H. Hayrettin TIRAŞ ÖZET İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı