Halk Ressamı Mehmet Hulusi nin Taşbaskı Deniz ve Gemi Resimleri. Serdar Başaran

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk Ressamı Mehmet Hulusi nin Taşbaskı Deniz ve Gemi Resimleri. Serdar Başaran"

Transkript

1 Halk Ressamı Mehmet Hulusi nin Taşbaskı Deniz ve Gemi Resimleri Serdar Başaran Türk Resim Sanatı tarihinde zaman zaman adlarına ve eserlerine rastladığımız, yapıtlarıyla Türk halkının görsel zevkine hitap etmiş ve halk ressamı ya da halk sanatkarı olarak adlandırılmış ressamlarımız da var. Bu ressamlarımız yüzyıllar boyu eğitimli sanatın giremediği yerlere doğal sanatı içtenlikle ve kolaylıkla ulaştırmışlar. Halk ressamları; halkın geleneklerini, göreneklerini, dini ve milli değerlerini ve yaşanılan dönemin sosyal, hatta siyasal olaylarını eserlerinde yansıtmış ve bu yolla geniş halk kesimlerini etkileyebilmişlerdir. Çoğu hayalden yapılmış olan halk resimleri ilkel (primitif) bir özellik taşır. Perspektif ve oranlar gerçek dışıdır. Bu resimlerde bazen üç katlı bir köşk insan boyunu geçmezken, bazen de gözyaşından denizler ve içinde yüzen gemiler karşımıza çıkar. Halk resimleri halk masallarına da uygun, halkın anlayabileceği ve sevebileceği türden eserlerdir. Önceleri folklorun bir parçası sayılan bu resimler, bugün sanat tarihinin önemli bir dalı olma özelliğini taşıyor. Eğitimsiz veya az eğitim almış bir toplumun sanatı olan halk resmi, günümüz modern sanatına da kaynak oluşturuyor ve eskiye oranla daha fazla ilgi görüyor. Mehmet Hulusi, Kandiyeli Emin Baba gibi II. Abdülhamit döneminin tanınmış bir halk ressamı. Bu sanatkârımız, söz konusu dönemde kıraathane denilen ve daha çok günlük gazetelerin okunduğu kahvehaneleri, dükkanları, evleri, resmi daire ve dini mekanları hatta okulları resimleriyle donatmış bir usta. Mehmet Hulusi Efendi, Sultan Abdülaziz tarafından imar edildiği için Mamure-t ül Aziz olarak anılan Harput kasabasında doğar. Genç yaşta Đstanbul'a gelerek Darülmuallimin'de (Erkek Öğretmen Okulu) eğitim görür. Mekteb-i Mülkiye'yi (Siyasal Bilgiler) de bitiren sanatkâr, daha sonra Rufai tarikatına girer. Gerek bu tarikata, gerek Bektaşiliğe dair pek çok resim yapmıştır. Mehmet Hulusi Hüsn-i hat (güzel yazı) sanatındaki ustalığı ile de ünlüdür (özellikle Talik yazıda). Sanatkâr yazmış olduğu Hadis-i Şeriflerin ketebe kayıtlarında, ünlü hattat Şevki Efendi'nin talebesi olduğundan da söz eder. Sanatçı, Đstanbul'un Beyazıt semtinde, Mercan'da kendi adını taşıyan matbaasında taşbaskı resimler yapmış, bunları çoğaltarak satmış ve geçimini sağlamıştır. Mehmet Hulusi'nin çalışmalarının önemli bir bölümünde gemi tasvirlerinin varlığı göze çarpar. Sanatçı, Nuh'un Gemisi'ni, padişaha mahsus Sultaniye Vapuru'nu (Yatı'nı), destanlaşan gemilerimizden Üç Ambarlı Mahmudiye, Yavuz Muharebe Kruvazörü ve Hamidiye Zırhlımızı kendine has üslubu ile resmetmiştir. Eserlerinde minyatürlerden izlere de rastlanır. Bu resimler arasında, halkın uğur getirdiğine 1

2 inandığı yazı-resim olarak hazırlanmış levhalardan; Ashab-ı Kehf gemileri, Amentü gemileri ya da kayıkları çok değişik kompozisyonlarda karşımıza çıkar. Mehmet Hulusi'nin deniz görünümlerini de içeren taşbaskı Çanakkale Boğazı, Süveyş Kanalı, Đstanbul Manzarası, Rumeli Hisarı gibi kuşbakışı kent manzaralarında, dönemin Osmanlı donanma gemilerini (yelkenli, yandan çarklı ya da uskurlu) ve kayıklarını da resmettiğine tanık oluruz. Mehmet Hulusi, resimlerinin üst veya alt kenarlarına tanıtıcı anlamda açıklamalar da yazar. Bu açıklamalar bazen resmin içinde de olabilir. Sanatçı, özellikle manzara resimlerindeki ev, cami, değirmen hatta portakal bahçeleri gibi unsurların adlarını da yanlarına yazmayı hiç ihmal etmez. Bu, halk resmine özgü yaygın bir yöntemdir. Mehmet Hulusi eserlerinde halkın ilgisini çekecek her konuya değinir ve bu eserler büyük ilgi görür. Đstanbul'un yabancılara ayrılmış gazinolarında dahi onun çeşitli konuları içeren resimleri yer almıştır. Bu resimler arasında Nuh'un Gemisi de vardır. Đncelememizde yer verdiğimiz siyah-beyaz basılmış Nuh'un Gemisi isimli taşbaskı duvar resmi, 6 Şubat 1959 tarihli Hayat Dergisi'nin 6. sayısında yayımlanmış, Đstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ressam Malik Aksel'in taşbaskı resim koleksiyonundan oluşan sergisinde de yer almıştı. Aynı resmin renkli baskısı ile 1972 tarihli Hayat Dergisi'nin 31. sayısında karşılaştık. Bu resimde geminin bordası kırmızıya boyalı, deniz koyu, gökyüzü ise açık mavi bir tonla renklenmişti. Mehmet Hulusi'nin tufan anını tasvir ettiği bu levhasında (I. Resim) tek direkli Nuh'un Gemisi tufanda pupa yelken yola koyulmuş bir görünümde karşımıza çıkıyor. Ressam geminin kıç tarafına kadırgalarda rastlanılan, köşk ya da üzeri tente ile kaplı olduğu için çadır da denilen ve gemi reisinin mahalli olan kapalı bölümü yerleştirmiş. Nuh Peygamber ailesi ile birlikte bu mahalde tasvir ediliyor. Osmanlı- Đslam minyatür geleneğinde Hazret-i Muhammed dışında Nuh Peygamber de dahil olmak üzere birçok peygamberin yüzleri açık bir biçimde resmedilirken, Nuh'un yüzünün burada peçeyle örtülü bir biçimde görüntülenmesi ilginçtir. Geminin içinde Nuh'un kırk çift mümini ve çeşitli türlerden toplanarak gemiye alınan hayvanlar oldukça ayrıntılı bir biçimde tasvirlenmişler. Çadırın üzerinde ve geminin kıç bölümünde kadırga fenerleri görülüyor. Kıçtaki fenerin tepesinde bulunan alem ile sanatkarın Đslamiyet'e vurgu yaptığı anlaşılıyor. Çadırın üzerindeki fenerin tepesine ise kuyruk tüylerini açmış bir tavus kuşu konmuş. Oldukça cüsseli bir görünümde tasvirlenen gemi, sahnenin önemli bir bölümüne hakim. Nuh'un gemisi altından akıp giden sırtları köpüklü iri dalgalara bana mısın demiyor. Geminin dışında karalar tufanla gelen suların altında kalırken, insanlar da kaçıp canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. II. Resimde padişaha mahsus yandan çarklı Sultaniye Vapur-ı Hümayunu görülüyor. Đlk adı Feyz-i Cihad olan tek bacalı ve üç direkli Sultaniye, 1851'de Đngiltere'ye sipariş edilen ilk gemimizdir. Gemi, Hidiv Đsmail Paşa tarafından Sultan Abdülaziz'e hediye edilmiş, Abdülaziz bu yatla Mısır, Fransa ve Đngiltere gezilerine 2

3 gitmiştir. Mehmet Hulusi'nin bu resminde Sultaniye demir atmış bir konumda görülüyor. Baş (pruva) ve kıç (mizana) direklerinde Türk bayrakları, orta (grandi) direğinde ise hünkar forsu dalgalanıyor. Denizin üzerinde bir kayık ve bir de filika göze çarpıyor. III. Resimde minyatür sanatçısı A. Ülker Erke'nin Mehmet Hulusi'ye ait bu resimden yaptığı bir kopya çalışması görülüyor. IV. Resim bize Đstanbul'un 19. yüzyıl sonundaki kuşbakışı genel manzarasını gösteriyor. 19. Yüzyıl Sonunda Đstanbul Manzarası isimli bu resimde; Haliç, Marmara Denizi ve Boğaziçi sahillerinde yelken ya da buharla seyreden çeşitli tipte küçüklü büyüklü tekneler, vapurlar ve Osmanlı donanma gemileri göze çarpıyor. Silüet görünümlerinden seçebildiğimiz Osmaniye sınıfı zırhlılar da bu sahnede yerlerini almışlar. Resimde Đstanbul'un camileri, kuleleri, köprüleri, saray ve benzeri önemli yapılarının numaralanmış olduğunu görüyoruz. Resmin alt bölümünde ise bu mekânların isimleri bir liste halinde Osmanlıca olarak yazılmış. Đstanbul'da bulunan Selatin ve Vüzera Camileri, mescitler, medreseler, türbeler, kışlalar, hanlar, hamamlar, oteller, okullar, muvakkithaneler, kütüphaneler ve benzeri yapılar da sayılarıyla belirtilmiş. Đstanbul halkının, azınlıkların, yabancıların da sayılarıyla bildirildiği bu eser belgesel bir nitelik taşıyor. Resmin sağ alt köşesine sanatkâr imzasını Osmanlıca atmış. Resmin altında: Mercan'da Sultan Sarayları Karşısında Hulusi Efendi Matbaası`nda Đmal ve Tab Olunmuştur ibaresi yer almakta. Bu eser 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında Đstanbul'da yaşayanlar, şehrin nüfusu ve tarihi yapıları hakkında da istatistiki ve tarihi bilgiler vermesi bakımından önemli bir kaynak. V. Resimde Rumeli Hisarı görüntüsü yer almaktadır. Boğazın suları üzerinde yine seyir halinde kayıklar, yelkenli tekneler ve bacalarından dumanlar saçarak ilerleyen buharlı gemiler göze çarpar. VI. Resimde 1304 tarihli Çanakkale Boğazı manzarası ile karşılaşıyoruz. Boğaz'ın her iki yakasında kaleler, istihkâmlar, yel değirmenleri, kasabalar ve iskeleler uzanıp gidiyor. Çanakkale, Gelibolu, Kilitbahir gibi yerleşim bölgeleri ve bu bölgelere ait isimlerin de resimde yanlarına yazıldığını görüyoruz. Denizin üzerinde yine yelkenli ve buharlı askeri ya da diğer amaçlar için kullanılan gemilere, çeşitli teknelere rastlıyoruz. Gemiler içinde boğazın ortasında üç ambarlı Mahmudiye kalyonu ve resmin sol alt köşesinde yandan çarklı, dört bacalı ve yanına Nusretiye yazılmış gemi dikkat çekiyor. Sanatkar, diğer gemilerin yanlarına da isimlerini yazmayı ihmal etmemiştir. Arka planda, Marmara Denizi ve sıradağlar yer alır. Bu resimle bağlantılı olarak yer verdiğimiz VII. Resim, minyatür sanatçısı A. Ülker Erke tarafından Mehmet Hulusi'ye ait Çanakkale Boğazı tasvirinin oldukça başarılı bir kopyası olma özelliğini de taşımaktadır. 3

4 Sanatçı bir diğer taşbaskı levhasında Çanakkale Boğazı'nda bir topu tasvir etmiştir. Bu resimde yer verilen topun altında, Osmanlıca: Đstihkam-ı Devlet-i Osmaniye'den Kal'a Topu Resmi yazısı okunmakta. Kalede Türk bayrağı dalgalanmakta, denizde zırhlı bir gemi, arka planda ise dağlar görülmektedir. VIII. Resim 1311 tarihli Süveyş Kanalı. Bu sahnede bir yanda Akdeniz, bir yanda Şap Denizi görülüyor. Resim-harita arası bir yapıt. Kıyıların bir tarafında Reşit, Dimyat, Portsaid, Yafa; diğer yanında Süveyş, altta Kudüs-ü Şerif, kaleleri ve camileriyle büyük bir yer kaplıyor. Resmin ortasında Đsmailiye şehri, telgraf direkleri, Hulusi'nin tabiri ile Kara Vapuru yani buharlı tren dumanlar saçarak ilerliyor. Raylar birbirine koşut iki dar çizgi halinde gösterilmiş. Yukarıdaki dağlardan da üç kolla Nil-i mübarek üst yandaki şehirlere dağılıyor. Tur-i Sina'nın yanında hurma ağaçları, kum çölleri arasında gümrük binaları, işaret kuleleri, küçük göller ve daha birçok ayrıntı dikkat çekmekte. Levhanın her tarafında haritalarda ve diğer manzara resimlerinde olduğu gibi yazılar bulunuyor. El Hac Firaki-i Eyyubi isimli ve 19. yüzyıl ortaları ile 20. yüzyıl başlarında yaşadığını tahmin ettiğimiz bir diğer halk ressamı daha var. Bu ressamın varlığını Abdülkadir Günyaz'ın Şubat 1979 tarihli Yıllarboyu Tarih dergisinin 2. sayısında yayımlanan bir makalesinden öğreniyoruz. Sanatçının naif resim anlayışı Mehmet Hulusi'ninki ile örtüşmekte. Eyyubi'nin işlediği konular arasında; Mekke'de Hazret-i Muhammed'in evi ve çevresi, Medine-i Münevvere'den Şam'a giden Hicaz şimendifer hattının harita usulü manzarası, Sivastopol Limanı'nın Manzara-i Umumiyesi (resimde Sivastopol fatihi efsane Mahmudiye ve diğer gemiler de liman içinde görülüyor), Eyüp ve Kağıthane manzaraları bulunuyor. Sanatçı pupa yelken giden Mahmudiye Kalyonunu da resmetmiştir. El Hac Firaki-i Eyyubi, kompozisyonlarında yer alan gemilerin ve çeşitli yerlerin yanlarına isimlerini de yazmıştır. Mehmet Hulusi'nin gemi ve deniz manzaralı resimlerinin dışında, diğer birçok konuda gerçekleştirdiği eserleri de mevcuttur. Bu eserler: Hazret-i Ali'nin Devesi, Demir Pehlivan'ın Aslanla Güreşi, Ah Minel Aşk levhaları, muhtelif karınca duaları, değişik formlarda çalışılmış yazı-resimler, Maaşallah levhaları, Maaşallahlı ibrikler, Hacı Bektaş-ı Veli resimleri, tuğralı levhalar, Selatin camilerinden Süleymaniye ve Sultan Ahmet camilerinin Kelime-i Tevhid yazılı, aynalı yazı (hatt-ı müsenna) türündeki levhalarıdır. Mehmet Hulusi'ye ait yazı-resimler dini içerikleri dolayısıyla halk tarafından çokça benimsenen ve önemsenen resimlerdir. Halk bu tarz resimlerin uğur getirdiğine inanır ve onları kutsal sayar. Böylece yazı-resimler manevi bir amaca da hizmet eder. Bu resimleri bulundukları mekânların duvarlarına asan insanlar türlü kötülüklerden, sel, yangın gibi doğal afetlerden ve hastalıklardan korunacaklarına; aynı zamanda bereket ve bolluğa da kavuşacaklarına inanırlar. Sanatçı, resimlerinde toplum hayatını da çeşitli yönleriyle ele almış ve pek çok olayı eserlerinde yansıtmıştır. Manzara resimleri kapsamında, Anadolu sınırları dışında 4

5 kalan bazı şehirlerin görünümlerini de eserlerinde tasvir etmiştir. Kahire, Kudüs, Mısır ve Rumeli'deki birçok şehrin resmi, bölge halklarının yaşayışları, gelenekleri Hulusi Efendi'nin taşbaskısı eserlerinde, bazıları yarım metreyi bulan duvar resimlerinde dile gelmiştir. Eserleri arasında öğretici olanlar olduğu gibi, duygusal olanlar da bulunmaktadır. Malik Aksel, bazı resimlerinde adı ve imzası bulunmayan ressamın yüzlerce taşbaskısı eserinden bugün ancak 20 kadarının, o da yıpranmış olarak elde bulunduğunu yazmıştır. KAYNAKÇA AKSEL, Malik; Bir Halk Ressamı Mehmet Hulusi, Türkiyemiz, Sayı:13, Haziran 1974, s ERKE, A. Ülker GÖKSOY, Hasan Ali; Minyatürlerde Gemiler, Kültür Bakanlığı Yayınları Yayımlar Dairesi Başkanlığı Sanat Kitapları Dizisi 146, 1997, s.28,46. GÜNYAZ, Abdülkadir, Bu Eski Soluk Tablolarda Bir Tarih Yatıyor, Yıllarboyu Tarih, Sayı:2, Şubat 1979, s.10,11,13,14. ÖZDENĐZ, Engin; Halk Sanatkarı Mehmet Hulusi'nin Gemi Resimleri, Denizin Sesi Türkiye Denizcilik Đşletmeleri Yayını, Sayı:36, Kasım 1991, s Hayat, Sayı:31, Hayat, Sayı:6, 6 Şubat 1959, s Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Meydan Yayınevi 1972, Meydan Gazetecilik ve Neşriyat Ltd.Şti, c.10, s

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

istanbulturizmmerkezleri.org BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI)

istanbulturizmmerkezleri.org BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI) BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI) * Küçüksu Kasrı * Küçüksu Mihrişah Sultan Çeşmesi * Anadolu Hisarı * Göksu Mihrabat Korusu * Kanlıca * Kanlıca İskender Paşa Camii, Türbe ve Muvakkithane * Çubuklu * Hidiv

Detaylı

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER Bâki ASĐLTÜRK * ÖZET Bu makalede Türk edebiyatındaki seyahat kitapları inceleniyor. Makale, esas olarak 15. yüzyıldan günümüze kadar yazılan seyahat kitaplarına

Detaylı

Arşivimdeki ve Araştırmalarım sonucu ulaşabildiğim bilgilerle Buğ Gemisi, Sür at (Swift) Mehmet Salihoğlu 4 Kasım 2012 İstanbul.

Arşivimdeki ve Araştırmalarım sonucu ulaşabildiğim bilgilerle Buğ Gemisi, Sür at (Swift) Mehmet Salihoğlu 4 Kasım 2012 İstanbul. Arşivimdeki ve Araştırmalarım sonucu ulaşabildiğim bilgilerle Buğ Gemisi, Sür at (Swift) Mehmet Salihoğlu 4 Kasım 2012 İstanbul. Bu araştırmayı yapmamın esas sebebi, Buğ Gemisi, Sür at (Swift) 2 direkli

Detaylı

20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ

20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ 409 20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ CHMIELOWSKA, Danuta POLONYA/POLAND/ПОЛЬША Bağımsız Polonya devleti; 123 yıl süren esaretin ardından Osmanlı imparatorluğuyla

Detaylı

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Nevzat KÜTÜK Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı

ISTANBUL ARAŞTIRMALARI. 5 Bahar, 1998. Abdülkadir Emeksiz

ISTANBUL ARAŞTIRMALARI. 5 Bahar, 1998. Abdülkadir Emeksiz ISTANBUL ARAŞTIRMALARI 5 Bahar, 1998 Abdülkadir Emeksiz İSTANBUL HALK EDEBİY ATIYLA İLGİLİ KİT AP LAR İÇİN AÇIKLAMALI BİR BİBLİYOGRAFY A DENEMESİ ( 1928-1998) I İSTANBUL ARAŞTIRMALARI MERKEZ! İSTANBUL

Detaylı

Bakacak. Ruhu özgür bir Bursa terası... YELKEN - HAMAK - SUALTI - BOZCAADA - YÜRÜYEN KÖŞK - ASPENDOS - ÖZGÜRLÜK. www.dergibursa.com.

Bakacak. Ruhu özgür bir Bursa terası... YELKEN - HAMAK - SUALTI - BOZCAADA - YÜRÜYEN KÖŞK - ASPENDOS - ÖZGÜRLÜK. www.dergibursa.com. Ağustos - Eylül 2012 Fiyat : 10 10 www.dergibursa.com.tr K E N T R E H B E R İ V E Y A Ş A M D E R G İ S İ Ruhu özgür bir Bursa terası... Bakacak YELKEN - HAMAK - SUALTI - BOZCAADA - YÜRÜYEN KÖŞK - ASPENDOS

Detaylı

neden hâlâ gündemde?

neden hâlâ gündemde? 6/7 eylül 1955 neden hâlâ gündemde? GÜNCEL Kötü durumları yaratanların kimler olduğu da, yani kimlikleri de önemlidir. Felakete neden olan eğer bizden biriyse, olay zamanla unutulmaya yüz tutar. Yok eğer

Detaylı

İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri

İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri Hazırlayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü www.izmirkulturturizm.gov.tr Fotoğraflar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi Baskı & Cilt Lamineks Matbaacılık Dijital Baskı

Detaylı

SAYI 04. ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA. MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ

SAYI 04. ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA. MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ SAYI 04 3 AYDA BiR YAYIMLANIR N i SAN / HAZi RAN 2011 ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ BU TOPRAĞIN YETİŞTİRDİKLERİ:

Detaylı

TARİH SÜRECİNDE GÜL BABA TÜRBESİNİN İÇİNE GENEL BİR BAKIŞ

TARİH SÜRECİNDE GÜL BABA TÜRBESİNİN İÇİNE GENEL BİR BAKIŞ TARİH SÜRECİNDE GÜL BABA TÜRBESİNİN İÇİNE GENEL BİR BAKIŞ İsmail Tosun SARAL ÖZET Budapeşte de gömülü olan Gül Baba nın, yaşadığı çağ ve tarihî kişiliği üzerine çeşitli rivayetler bulunmaktadır; ancak

Detaylı

Mustafa Aksay. SEYAHAT VE KÜLTÜR DERGiSi SAYI:14 ARALIK 2011. EMAN TURİZM LTD. ŞTİ ADINA SAHİBİ Bülent Katkak. GENEL MÜDÜR Bilal Özkan

Mustafa Aksay. SEYAHAT VE KÜLTÜR DERGiSi SAYI:14 ARALIK 2011. EMAN TURİZM LTD. ŞTİ ADINA SAHİBİ Bülent Katkak. GENEL MÜDÜR Bilal Özkan SEYAHAT VE KÜLTÜR DERGiSi SAYI:14 ARALIK 2011 EMAN TURİZM LTD. ŞTİ ADINA SAHİBİ Bülent Katkak GENEL MÜDÜR Bilal Özkan İDARİ MÜDÜR Yusuf Halef YAYIN KOORDİNATÖRÜ Haluk Dursun GENEL YAYIN YÖNETMENİ Mustafa

Detaylı

1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 21 Ocak 2014, Salı 21 Ocak 2014, Salı Hilton Convention Center 47 CHALABI - KESKİNER KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ

Detaylı

DĐYARBAKIR SURLARI HAKKINDA KISA BĐLGĐLER:

DĐYARBAKIR SURLARI HAKKINDA KISA BĐLGĐLER: DĐYARBAKIR SURLARI HAKKINDA KISA BĐLGĐLER: Diyarbakır'ın tarihi surları, dünyanın en uzun surlarıdır. Unutulmamalıdır ki Çin de olan settir yani kapalı alana sahip değildir. Diyarbakır'ın tarihi surlarını

Detaylı

Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini Tasarım Planları

Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini Tasarım Planları Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini Tasarım Planları İlhan Özkeçeci Yıldız Teknik Üniversitesi Bu gülistan bahçesinde gerçi yüz bin gül biter Bu gülistandan haber vermeğe bir tek gül yeter I. Giriş İstanbul,

Detaylı

SANAT MÜZAYEDESİ. Yöneten Yalçın Denizyılmaz AHMET BAŞAR. TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00

SANAT MÜZAYEDESİ. Yöneten Yalçın Denizyılmaz AHMET BAŞAR. TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00 AHMET BAŞAR Yöneten Yalçın Denizyılmaz SANAT MÜZAYEDESİ TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00 YER Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Monte Rosa Salonu Bayıldım Cad. No:2 Maçka, Beşiktaş-İstanbul Müzayede Eserlerinin

Detaylı

CITIES IN TURKISH PAINTINGS

CITIES IN TURKISH PAINTINGS TÜRK RESMİNDE KENT Döne ARISOY 1 Lale ALTINKURT 2 Öz Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde kent imgesinin Türk resim sanatında işlenişi, kuramsal bir çerçevede ele alınmıştır. M.Ö. 4000 lerden günümüze

Detaylı

Bijlage VWO. Turks Turks. tijdvak 1. Tekstboekje. tevens oud programma. VW-1008-a-11-1-b

Bijlage VWO. Turks Turks. tijdvak 1. Tekstboekje. tevens oud programma. VW-1008-a-11-1-b Bijlage VWO 2011 tijdvak 1 tevens oud programma Turks Turks Tekstboekje VW-1008-a-11-1-b Tekst 1 Dünya yetmez dedi, uzay için özel saat üretti Demet CENGİZ BİLGİN Seiko nun kol saati pazarlama birimindeki

Detaylı

1.TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ 1.1. GİRİŞ

1.TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ 1.1. GİRİŞ 1.TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ 1.1. GİRİŞ Denizyolu ulaştırmasının, tarihin çok eski devirlerine kadar uzandığı bilinmektedir. M.Ö.IV.yüzyılın öncesinden kalan, denizciliğin var olduğunu kanıtlayan

Detaylı

BOĞAZİÇİ NDE 18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİNİN DURUMU HAKKINDA SANAT TARİHİ BAĞLAMINDA YENİ DEĞERLENDİRMELER

BOĞAZİÇİ NDE 18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİNİN DURUMU HAKKINDA SANAT TARİHİ BAĞLAMINDA YENİ DEĞERLENDİRMELER METU BOĞAZİÇİ NDE JFA 2014/18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2014.1.5 2014/1 97 (31:1) 97-117 BOĞAZİÇİ NDE 18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİNİN DURUMU HAKKINDA SANAT TARİHİ

Detaylı

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008 Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Sayı Journal of Atatürk Culture Center Issue ISSN:1010-867-X Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Dergi International Peer Reviewed Journal

Detaylı

file://c:\documents and Settings\Ozan\My Documents\My Web Sites\turkresmi\darus...

file://c:\documents and Settings\Ozan\My Documents\My Web Sites\turkresmi\darus... Page 1 of 7 DARÜŞŞAFAKALI RESSAMLAR SORUNU Darüşşafakalı ressamlar sorununa geçmeden önce sanırım Darüşşafaka okulunun geçmişine göz atmak gerekiyor. Darüşşafaka 1863 yılında kurulmuş ve 1873 yılında eğitim

Detaylı

ABDÜLAZİZ VE BOĞAZ DA MARŞ OKUYAN ERMENİ ÇOCUKLARI

ABDÜLAZİZ VE BOĞAZ DA MARŞ OKUYAN ERMENİ ÇOCUKLARI ABDÜLAZİZ VE BOĞAZ DA MARŞ OKUYAN ERMENİ ÇOCUKLARI Yrd. Doç. Dr. Şakir BATMAZ Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü E-mail: sbatmaz@erciyes.edu.tr; Tel: 0 352 437 49 01-33311 Özet Abdülaziz,

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı

Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Pocket Book 2014 Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Hazırlayan Dr. Dursun AYDIN www.visitturkeyforhealthcare.org www.ipsa.org.tr 2014 Pocket Book Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Yayın Sahibi: Visitturkeyforhealthcare

Detaylı

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL İzmir in tarihi kent merkezi olarak düşünülen alan, Kuzeydoğusunda

Detaylı

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M.

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M. TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 9 YIL: 2010 TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008 Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER Bosna Gezisi Şehzadebaşı Külliyesi Başkan dan Dostlar, İlim Yayma Bülteni nin 3. sayısıyla tekrar birlikteyiz. İlim Yayma Vakfı nın

Detaylı

9. Bölüm. Meşhur Şahsiyetler. Dünden Bugüne Antalya

9. Bölüm. Meşhur Şahsiyetler. Dünden Bugüne Antalya 9. Bölüm Meşhur Şahsiyetler 507 508 D O K U Z U N C U B Ö L Ü M IX. ANTALYA KENTİNİN YETİŞTİRDİ- Ğİ/ ANTALYA DA YAŞAMIŞ OLAN/ YAŞA- YAN BAZI MEŞHUR ŞAHSİYETLER A. EDEBİ ŞAHSİYETLER (Doğum Sırasına Göre)

Detaylı

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE DENİZ HARİTALARI VE ÖNEMİ

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE DENİZ HARİTALARI VE ÖNEMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE DENİZ HARİTALARI VE ÖNEMİ Ö. Esen 1, İ. B. Gündoğdu 2 1 SÜ,Selçuk

Detaylı