BĐNGÖL HALKININ ÜNĐVERSĐTE ALGILAMASININ ARAŞTIRILMASI DOÇ.DR. SAĐT PATIR YRD.DOÇ.DR.MEHMET GÜVEN ARŞ.GRV.ENES EMRE BAŞAR ARŞ.GRV.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐNGÖL HALKININ ÜNĐVERSĐTE ALGILAMASININ ARAŞTIRILMASI DOÇ.DR. SAĐT PATIR YRD.DOÇ.DR.MEHMET GÜVEN ARŞ.GRV.ENES EMRE BAŞAR ARŞ.GRV."

Transkript

1 BĐNGÖL HALKININ ÜNĐVERSĐTE ALGILAMASININ ARAŞTIRILMASI DOÇ.DR. SAĐT PATIR YRD.DOÇ.DR.MEHMET GÜVEN ARŞ.GRV.ENES EMRE BAŞAR ARŞ.GRV.SELMAN YÜKSEL BĐNGÖL

2 ÖNSÖZ Bingöl Üniversitesi, dünyadaki saygın üniversiteler arasındaki yerini almak ve bölgesinin gelişimine azami katkıda bulunmak için Gelişimde Lider Üniversite sloganıyla yola çıkmıştır. Bu bağlamda üniversitemiz yükseköğretim hedeflerini; Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Topluma Hizmet başlıklarında toplanan 3 temel misyon üzerine kurgulamıştır. Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilgili Uluslararası Süreçlere (Bologna Süreci, Lizbon Tanınma Sözleşmesi ve Lizbon Stratejisi) dahil olarak yürütmektedir. Yükseköğretimin Topluma Hizmet misyonu ise Türkiye de maalesef son yıllara kadar ihmal edilmiştir. Ancak toplumla sağlıklı irtibatlar kuramayan bir üniversite, ne kadar gelişirse gelişsin hiçbir zaman mükemmelliğe ulaşamayacaktır. Yükseköğretimde mükemmel olmayı hedefleyen üniversitemiz, hem yönetimi ile hem de akademisyenleri ve öğrencileri ile Bingöl Halkının her zaman yanında olmuş ve yakın ilişkiler kurmaya özen göstermiştir. Bunun en güzel örneklerinden biri Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu dur. Bu sempozyumda Bingöl nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Zaza Halkı nın Tarihi ve Kültürü, 56 bilimsel çalışma ile araştırılmış ve Bingöl Halkının büyük takdirini kazanmıştır. Bingöl Üniversitesi olarak her zaman halkımız ile yakın ve sağlıklı irtibatlar kurmaya azami gayret göstereceğiz. Bu çalışma ile halkımız nezdinde Üniversitemizin ve diğer paydaşların nasıl algılandığı araştırılmıştır. Bunun için Bingöl de anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler değerlendirilerek yorumlanmıştır. Bu araştırmanın elde edilmesinde emeği geçen; Doç. Dr. Sait PATIR ın koordinatörlüğünde, Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜVEN e, Arş. Gör. Enes Emre BAŞAR a ve Arş. Gör. Selman YÜKSEL e teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Gıyaseddin BAYDAŞ REKTÖR 2

3 GĐRĐŞ Bingöl Đl inde kolayda örnekleme yöntemiyle görüşülen 3175 kişiye uygulanan anket çalışması ile Bingöl Üniversitesi nin kuruluş amacına yönelik ulaşılan noktayı çeşitli perspektiflerden değerlendirme fırsatı yakalanmıştır. Bu bağlamda ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Bingöl Üniversitesi nin şehir ekonomisine etkilerini belirlemeye yönelik olarak katılımcıların; Üniversite mizin Bingöl deki istihdamı olumlu yönde etkilediği (% kişi), üniversite öğrencilerinin şehre (% kişi) ve şehir esnafına (% kişi) ekonomik katkılarının olduğu ifadelerine pozitif yönde katıldıkları görülmektedir. Bununla birlikte katılımcıların, Üniversite nin açılması ile birlikte şehirdeki ev kiralarının arttığı görüşünü çok yüksek bir oranla kabul etmektedirler (% kişi). Bingöl Üniversitesi bünyesinde yapılan sosyal etkinliklerin etkilerini belirlemeye yönelik katılımcıların; Üniversite nin açılmasıyla Bingöl deki sosyal etkinliklerin arttığı (%54, 1608 kişi), Üniversite etkinliklerinin toplumu olumlu yönde etkilediği (% kişi), Üniversitenin, gençlerin sosyal yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağladığı (% kişi) ve gerçekleştirilen Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumlarının, Zaza Tarihi ve Kültürü nün tanıtılmasına katkı sağladığı (% kişi) ifadelerine pozitif yönde katıldıkları anlaşılmaktadır. Bingöl Üniversitesi nin genel olarak değerlendirilmesine yönelik katılımcıların; Üniversite nin toplum bilincini yukarı taşıdığı (% kişi), Üniversite de her fikrin karşılıklı saygı çerçevesinde tartışılabiliyor olduğu (% kişi), Bingöl için Üniversite nin bir kazanım olduğu (% kişi), diğer yeni üniversitelerle kıyaslandığında Bingöl Üniversitesi nin gelişiminin daha iyi olduğu (% kişi), şeklinde elde edilmiştir. Araştırmaya katılarak anketlerin doldurulmasında aktif olarak çalışan, Bingöl Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimleri Fakültesi Đşletme Bölümü ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Son değerlendirmede ilave katkı sağlayan öğrencilerden; Taner YILDIZ, Taner KARDEŞ, Kadriye GÜRBÜZ, Mehmet URUÇ a ayrıca teşekkür etmek isterim. Araştırmanın bundan sonraki çalışmalara ve konuya ilgi duyanlara faydalı olmasını temenni ederim. Araştırma Yürütücüsü Doç. Dr. Sait PATIR 3

4 Đçindekiler ÖNSÖZ... 2 GĐRĐŞ... 3 GRAFĐKLER... 6 ÖZDEĞERLEME PAYDAŞLARI )ANKETĐ DOLDURAN KĐŞĐNĐN AĐLEDEKĐ DURUMU? )AĐLENĐZĐN AYLIK GELĐRĐ? )AĐLEDEKĐ BÜTÜN BĐREYLERĐN ( ANNE VE BABA DÂHĐL ) TOPLAM SAYISI? )AĐLE REĐSĐNĐN MESLEĞĐ? )ĐLKOKUL, ORTAOKUL VE LĐSEYE GĐDEN ÇOCUĞUNUZ VAR MI? )OKULA GĐDEN KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR(ÜNĐVERSĐTEYE GĐDEN DÂHĐL)? S.1. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASI BĐNGÖL DEKĐ ĐSTĐHDAMI OLUMLU ETKĐLEMESĐ, DURUMU; S.2. ÜNĐVERSĐTE VE ÖĞRENCĐLERĐN BĐNGÖL EKONOMĐSĐNE OLUMLU KATKILARININ OLMASI, DURUMU; S.3. ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐN YAPTIKLARI HARCAMALARIN BĐNGÖL ĐLĐ ESNAFININ GELĐRĐNĐ OLUMLU ETKĐLEMEMESĐ, DURUMU; S.4. ÜNĐVERSĐTEDE YAPILAN ETKĐNLĐKLERĐN TOPLUMU OLUMLU ETKĐLEMEKTEDĐR, DURUMU; S.5. ÜNĐVERSĐTE TOPLUM BĐLĐNCĐNĐ ĐLERĐYE TAŞIMAKTADIR, DURUMU; ÜNĐVERSĐTE ORTAMINDA HER FĐKĐR KARŞILIKLI SAYGI ÇERÇEVESĐNDE TARTIŞILABĐLĐR OLMALIDIR, DURUMU; S.7. BĐNGÖL ĐLĐ ĐÇĐN ÜNĐVERSĐTEYĐ BĐR KAZANIM OLARAK DÜŞÜNÜYORUM, DURUMU; S.8. DĐĞER ÜNĐVERSĐTELERLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐNĐN DURUMUNUN ĐYĐ GÖRÜYORUM, DURUMU; S.9. ÜNĐVERSĐTEDE TIP, HUKUK, ECZACILIK VB. FAKÜLTELERĐN AÇILMASI ĐYĐ OLUR S.10. GELĐŞĐMDE LĐDER ÜNĐVERSĐTE SLOGANIYLA, BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐĞĐNĐN ÇEVRE ĐLLERDEKĐ ÜNĐVERSĐTELERĐ KAYGILANDIRMASI, DURUMU; S.11. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASIYLA BĐNGÖL DE SOSYAL ETKĐNLĐKLER ARTMIŞTIR, DURUMU; S.12. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASIYLA KĐRALARIN ARTMASI, DURUMU; S.12. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASIYLA KĐRALARIN ARTMASI, DURUMU; S.13. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASI BĐNGÖL ĐLĐNĐN DĐĞER ŞEHĐRLERDE DAHA ĐYĐ TANINMASINI SAĞLAMASI, DURUMU; S.14. ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN YAPTIKLARI HARCAMALARIN BĐNGÖL ĐLĐ ESNAFININ KAZANCINA KATKI SAĞLAMASI, DURUMU; S.15. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASIYLA KENTTEKĐ ULAŞIM ĐMKÂNLARININ ĐYĐLEŞMESĐ, DURUMU; S.16. BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐNĐN BĐNGÖLLÜ OLAN ÖĞRENCĐLERĐN DĐĞER ĐLLERDEKĐ ÜNĐVERSĐTELERĐ SEÇMELERĐNE ENGEL OLMASI, DURUMU; S.17. BĐNGÖL HALKININ DIŞARIDAN GELEN ÖĞRENCĐLERE KARŞI HOŞGÖRÜLÜ OLMASI, DURUMU; S.18. ÜNĐVERSĐTENĐN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA HALKIN SORUNLARINA DA ÇÖZÜM BULMASI, DURUMU; S.19. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASININ SĐYASĐ ANLAMDA DA GÖZLERĐ BĐNGÖL ÜZERĐNE ÇEKMESĐ, DURUMU; S.20. BĐNGÖL ÜN KÜÇÜK BĐR YERLEŞĐM YERĐ OLMASI NEDENĐYLE, KÜLTÜRÜNDE DEĞĐŞME OLMAMASI, DURUMU; S.21. ÜNĐVERSĐTENĐN ZAZA DĐLĐ ĐÇĐN YAPTIĞI SEMPOZYUMLARIN ZAZA DĐLĐNĐN TANITILMASINI SAĞLAMASI, DURUMU;

5 S.22. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASININ BĐNGÖL DEKĐ ĐŞŞĐZLĐK SORUNUYLA, DIŞARIYA GÖÇ ORANINI AZALTMASI, DURUMU; S.23. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASI BĐNGÖL DE BELEDĐYEDEN BEKLENTĐYĐ ARTTIRMIŞTIR, DURUMU; S.24. ÜNĐVERSĐTENĐN, GENÇLERĐN SOSYAL YETENEKLERĐNĐN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMASI, DURUMU; S.25. BU TÜR ANKETLERĐN ÖĞRENCĐLER TARAFINDAN YAPILMASININ ÖĞRENCĐ-HALK ARASINDAKĐ DĐYALOGU OLUMLU ETKĐLER, DURUMU; SONUÇ VE ÖNERMELER

6 GRAFĐKLER S.1. Üniversitenin açılması Bingöl deki istihdamı olumlu etkilemesi, durumu; S.2. Üniversite ve öğrencilerin Bingöl ekonomisine olumlu katkılarının olması, durumu; S.3. Üniversite öğrencilerin yaptıkları harcamaların Bingöl ili esnafının gelirini olumlu etkilememesi, durumu; S.4. Üniversitede yapılan etkinliklerin toplumu olumlu etkilemektedir, durumu; S.5. Üniversite toplum bilincini ileriye taşımaktadır, durumu; 6. Üniversite ortamında her fikir karşılıklı saygı çerçevesinde tartışılabilir olmalıdır, durumu; S.7. Bingöl ili için üniversiteyi bir kazanım olarak düşünüyorum, durumu; S.8. Diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında Bingöl Üniversitesinin durumunun iyi görüyorum, durumu; S.9. Üniversitede tıp, hukuk, eczacılık vb. fakültelerin açılması iyi olur. S.10. Gelişimde lider üniversite sloganıyla, Bingöl Üniversitesinin gelişmişliğinin çevre illerdeki üniversiteleri kaygılandırması, durumu; S.11. Üniversitenin açılmasıyla Bingöl de sosyal etkinlikler artmıştır, durumu; S.12. Üniversitenin açılmasıyla kiraların artması, durumu; S.13. Üniversitenin açılması Bingöl ilinin diğer şehirlerde daha iyi tanınmasını sağlaması, durumu; S.14. Üniversite öğrencilerinin yaptıkları harcamaların Bingöl ili esnafının kazancına katkı sağlaması, durumu; S.15. Üniversitenin açılmasıyla kentteki ulaşım imkanlarının iyileşmesi, durumu; S.16. Bingöl Üniversitesinin Bingöllü olan öğrencilerin diğer illerdeki üniversiteleri seçmelerine engel olması, durumu; S.17. Bingöl halkının dışarıdan gelen öğrencilere karşı HOŞGÖRÜLÜ olması, durumu; S.18. Üniversitenin yaptığı çalışmalarda halkın sorunlarına da çözüm bulması, durumu; S.19. Üniversitenin açılmasının siyasi anlamda da gözleri Bingöl üzerine çekmesi, durumu; S.20. Bingöl ün küçük bir yerleşim yeri olması nedeniyle, kültüründe değişme olmaması, durumu; S.21. Ünivesitenin ZAZA dili için yaptığı sempozyumların ZAZA dilinin tanıtılmasını sağlaması, durumu; S.22. Üniversitenin açılmasının Bingöl deki işşizlik sorunuyla, dışarıya göç oranını azaltması, durumu; S.23. Üniversitenin açılması Bingöl de Belediyeden beklentiyi arttırmıştır, durumu; S.24. Üniversitenin, gençlerin sosyal yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlaması, durumu; S.25. Bu tür anketlerin öğrenciler tarafından yapılmasının öğrenci-halk arasındaki diyalogu olumlu etkiler, durumu; 6

7 ÖZDEĞERLEME PAYDAŞLARI 1. KAMUOYU, 2. BELEDİYE ÇALIŞANLARI, 3. İL EMNİYET TEŞKİLATI, 4. İL JANDARMA TEŞKİLATI, 5. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, 6. KAMU KURUM VE TEŞKİLATLARI, 7. İL ÖZEL İDARESİ 1-)ANKETĐ DOLDURAN KĐŞĐNĐN AĐLEDEKĐ DURUMU? A)Anne B)Baba C)Erkek çocuk D)Kız çocuk E)Diğer akraba Toplam=

8 2-)AĐLENĐZĐN AYLIK GELĐRĐ? A)500 TL den az B) C) D) E)3000 TL den fazla Toplam=3175 8

9 3-)AĐLEDEKĐ BÜTÜN BĐREYLERĐN ( ANNE VE BABA DÂHĐL ) TOPLAM SAYISI? A)2 kişi B)3 kişi C)4 kişi D)5 kişi E)6 kişi F)7 ve üstü Toplam=3175 9

10 4-)AĐLE REĐSĐNĐN MESLEĞĐ? A)Emekli B)işçi C)Çiftçi D)Serbest meslek E)Eğitmen F)işsiz G)Kamu çalışanı H)Akademisyen Toplam=

11 5-)ĐLKOKUL, ORTAOKUL VE LĐSEYE GĐDEN ÇOCUĞUNUZ VAR MI? A)Evet B)Hayır Toplam=

12 6-)OKULA GĐDEN KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR(ÜNĐVERSĐTEYE GĐDEN DÂHĐL)? A)2 den az B)3 kişi C)4 kişi D)5 kişi E)6 ve üstü Toplam=

13 S.1. Üniversitenin açılması Bingöl deki istihdamı olumlu etkilemesi, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1,146543; Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %81 (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%14(katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %5 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlardan 2571 kişi, üniversitenin açılması Bingöl deki istihdamı olumlu yönde etkilediğini düşünmektedirler. 13

14 S.2. Üniversite ve öğrencilerin Bingöl ekonomisine olumlu katkılarının olması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1, ankete katılanlar büyük bir oranda önermeye katıldıklarını ifade etmişlerdir. Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde olup yine katılma yönünde bir durum ortaya çıkmıştır Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%10(katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %8 şeklinde ortaya çıkmıştır. Büyük bir çoğunluk, Üniversite ve öğrencilerin Bingöl ekonomisine olumlu katkılarının olduklarını, düşünmektedirler. 14

15 S.3. Üniversite öğrencilerin yaptıkları harcamaların Bingöl ili esnafının gelirini olumlu etkilememesi, durumu; Ağırlıklı ortalaması; -0,28258 ankete katılanlar büyük bir oranda önermeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Aritmetik. Ortalama ise; 3, şeklinde olup önermeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılanların; %35 (katılıyorum+tamamen katılıyorum), % kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %10 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar tarafından, Bingöl esnafının yapılan harcamalardan ekonomik açıdan, olumlu etkilendikleri düşünülmektedir. 15

16 S.4. Üniversitede yapılan etkinliklerin toplumu olumlu etkilemektedir, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, ankete katılanlar büyük bir oranda önermeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Aritmetik. Ortalama; 2,80518 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar tarafından Üniversitede yapılanların, toplumu etkilediği düşünülmektedir. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%31 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %22 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlardan her iki kişiden biri üniversitede yapılan etkinliklerin toplumu olumlu yönde etkilediklerini düşünmektedirler. 16

17 S.5. Üniversite toplum bilincini ileriye taşımaktadır, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0,77757 ankete katılanlar büyük bir oranda önermeye katıldıklarını ifade etmişlerdir. Aritmetik. Ortalama; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların, % kişi, ( (katılıyorum+tamamen katılıyorum),şeklinde ortaya çıkmıştır. %20 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum), %16 fikrim yok şeklinde oluşmuştur. Üniversitenin toplumu bilinçlendirdiği düşüncesi, ankete katılanlar tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. 17

18 6. Üniversite ortamında her fikir karşılıklı saygı çerçevesinde tartışılabilir olmalıdır, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1,041414, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%18(katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %8 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar toplum katmanının bir mozaiği olan ve lokomotif görevi üstlenen üniversitenin, her fikrin özgür ortam içerisinde karşısındakinin hakkına da saygılı bir çerçevede tartışılabilir olmasını, yaklaşık üçte ikilik oranında kabul etmiştir. 18

19 S.7. Bingöl ili için üniversiteyi bir kazanım olarak düşünüyorum, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1, şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%11 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %7 şeklinde ortaya çıkmıştır. Bingöl ili için üniversitenin bir kazanım olduğu düşüncesi, ankete katılan yaklaşık beşte dörtlük kesimi tarafından, kabul görmüştür. 19

20 S.8. Diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında Bingöl Üniversitesinin durumunun iyi görüyorum, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0,315683, Aritmetik ortalaması ise; 2,75245 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum), %30 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %22 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılan her iki kişiden biri yeni kurulan üniversiteler içerisinde Bingöl Üniversitesinin gelişiminin iyi seviyede olduklarını, düşünmektedirler. 20

21 S.9. Üniversitede tıp, hukuk, eczacılık vb. fakültelerin açılması iyi olur. Ağırlıklı ortalaması; 1, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%9 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %6 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar tarafından üniversitede yeni Fakültelerin açılmasını, özellikle de Tıp, Hukuk, Eczacılık ve benzeri fakültelerin açılması önermesine, çok büyük bir oranda destek vermişlerdir. 21

22 S.10. Gelişimde lider üniversite sloganıyla, Bingöl Üniversitesinin gelişmişliğinin çevre illerdeki üniversiteleri kaygılandırması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0,09595 şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%31 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %35 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlardan karamsar olanların yüksekliği dikkati çekmektedir. Diğer üniversitelerin gelişimi ile ilgili, bir bilginin olmaması bu karamsarlığı, açıklayabilir. Bütün bunlara rağmen ankete katılanlar, gelişmekte olan üniversitelerin kaygılandıkları görüşene, çok güçlü olmamakla birlikte katılmaktadırlar. 22

23 S.11. Üniversitenin açılmasıyla Bingöl de sosyal etkinlikler artmıştır, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%27 (860) kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %19 şeklinde ortaya çıkmıştır. Yaklaşık olarak ankete katılan her iki kişiden biri üniversitenin sosyal etkinliklerin artmasına katkı sağladığı görüşüne, katılmaktadırlar. 23

24 S.12. Üniversitenin açılmasıyla kiraların artması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1,445166, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%9 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %8 şeklinde ortaya çıkmıştır. Kiraların üniversitenin açılmasıyla arttığı görüşü, çok yüksek bir oranda kabul görmüştür. 24

25 S.12. Üniversitenin açılmasıyla kiraların artması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1,445166, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%9 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %8 şeklinde ortaya çıkmıştır. Kiraların üniversitenin açılmasıyla arttığı görüşü, çok yüksek bir oranda kabul görmüştür. 25

26 S.13. Üniversitenin açılması Bingöl ilinin diğer şehirlerde daha iyi tanınmasını sağlaması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%17 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %13 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar bu önermeye büyük bir çoğunlukla katılmışlardır. Bölgenin tanınmasında, üniversitelerin olumlu katkı sağladıkları düşüncesi, büyük oranda desteklenmiştir. 26

27 S.14. Üniversite öğrencilerinin yaptıkları harcamaların Bingöl ili esnafının kazancına katkı sağlaması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1, şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%11 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %13 şeklinde ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin harcamalarının Bingöl ili esnafının kazancına olumlu katkı sağladığı, büyük bir kesim tarafından kabul görmüştür. 27

28 S.15. Üniversitenin açılmasıyla kentteki ulaşım imkânlarının iyileşmesi, durumu; Ağırlıklı ortalaması; -0,28389 şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 3, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %35 (katılıyorum+tamamen katılıyorum), % kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %14 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlardan her iki kişiden biri kentteki ulaşımın iyileştirilmiştir, görüşüne katılmamaktadırlar. Ankete katılanların yaklaşık yarısı, kentteki ulaşımdan hoşnut değiller, şeklinde yorumlanabilir. 28

29 S.16. Bingöl Üniversitesinin Bingöllü olan öğrencilerin diğer illerdeki üniversiteleri seçmelerine engel olması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; -0,11948 şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 3, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %34 (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%43 (1366) kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %23 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar, Bingöl de yaşayanların diğer bölge yerlerindeki üniversiteleri de tercih ettiklerini ve bir engel olmuştur görüşüne katılmadıklarını, ifade etmektedirler. 29

30 S.17. Bingöl halkının dışarıdan gelen öğrencilere karşı HOŞGÖRÜLÜ olması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0,862623, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %66 (2094) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum), %20 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %14 şeklinde ortaya çıkmıştır. Öğrencilere karşı Bingöl halkı hoşgörülüdür, önermesi büyük bir kesim tarafından desteklenmiştir. 30

31 S.18. Üniversitenin yaptığı çalışmalarda halkın sorunlarına da çözüm bulması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; - 0,08086 Aritmetik ortalaması ise; 3, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %33 (katılıyorum+tamamen katılıyorum), % kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %31 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar halkın sorunlarına üniversitenin çözüm üretmesini yetersiz bulmaktadırlar. 31

32 S.19. Üniversitenin açılmasının siyasi anlamda da gözleri Bingöl üzerine çekmesi, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0,34128 şeklinde oluşmuş, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %44 (1392) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%27(873) kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %29 şeklinde ortaya çıkmıştır. Bingöl iline üniversitenin açılması, siyaset dünyasında da ilgi odağı olmasına katkı sağlamıştır düşüncesine, ankete katılanlar olumlu bakmaktadırlar. 32

33 S.20. Bingöl ün küçük bir yerleşim yeri olması nedeniyle, kültüründe değişme olmaması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde elde edilirken; Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %49 (1556) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%32 (1009) kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %19 şeklinde ortaya çıkmıştır. Üniversitenin açılması ile Bingöl halkının gelenek, görenekleri ve kültüründe bir olumsuz yansıma olmamıştır, önermesine anketi dolduran iki kişiden bir olumlu yaklaşmışlardır. 33

34 S.21. Üniversitenin ZAZA dili için yaptığı sempozyumların ZAZA dilinin tanıtılmasını sağlaması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde gerçekleşirken, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %60 (1910) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%21 (661 )kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %19 şeklinde ortaya çıkmıştır. Üniversitenin ZAZA dili için düzenlediği sempozyumlar ve kurduğu enstitü ile ZAZA dilinin tanıtılmasına olumlu katkı sağladığı, büyük bir kesim tarafından desteklenmiştir. 34

35 S.22. Üniversitenin açılmasının Bingöl deki işsizlik sorunuyla, dışarıya göç oranını azaltması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; -0,34242, Aritmetik ortalaması ise; 3, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %31 (katılıyorum+tamamen katılıyorum),% kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %21 şeklinde ortaya çıkmıştır. Üniversitenin tek başına işsizlik nedeniyle dışarıya göçü önler, düşüncesi anketi dolduran her iki kişiden biri tarafından reddedilmiştir. Üniversitenin yanı sıra istihdam oluşturacak yeni yatırımların yetkili irade tarafından yapılması gerekir, yorumu yapılabilir. 35

36 S.23. Üniversitenin açılması Bingöl de Belediyeden beklentiyi arttırmıştır, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde oluşmuştur, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %62 (1979) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%23 (737) kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %15 şeklinde ortaya çıkmıştır. Belediyeden beklentilerin arttığı görüşü büyük bir çoğunluk tarafından, desteklenmektedir. Bu kapsamda; karların temizlenmesi, kaldırım ve çukurların ortadan kaldırılması, daha modern ve daha yaşanabilir bir Bingöl beklentisi büyük çoğunluk tarafından dile getirilmektedir, şeklinde yorumlanabilir. 36

37 S.24. Üniversitenin, gençlerin sosyal yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlaması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde oluşurken, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %57 (1816) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%20 (627) (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %23 şeklinde ortaya çıkmıştır. Üniversitelerin üniversite gençliğinin sosyal yeteneklerini ve kabiliyetlerini ortaya çıkartmaktadır, görüşü ankete katılan yarıdan fazla kişi tarafından desteklenmiştir. 37

38 S.25. Bu tür anketlerin öğrenciler tarafından yapılmasının öğrenci-halk arasındaki diyalogu olumlu etkiler, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1, şeklinde oluşurken, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%12 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %11 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar, öğrenci ile halkın diyalog halinde olacağı bu ve benzeri çalışmalara büyük bir destek vermiştir. 38

39 SONUÇ VE ÖNERMELER Anket sonuçlarına bakıldığında; Bingöl Üniversitesi nin kurulması şehrin ekonomisine, istihdama oldukça yüksek bir katkı sağladığı görüşü, ankete katılanlar tarafından büyük oranda desteklenmiştir. Daha uygun kiralar ve daha modern yaşam alanlarının varlığının olması gerektiği; Yeni konutlar, Apartlar ve öğrencilere yönelik, kalacak mekanların olması gerektiği görüşü, oldukça yüksek oranda desteklenmiştir. Ticari zihniyetteki değişim, müşteri memnuniyetinin ön plana çıktığı daha profesyonel işletmelerin olması gerektiği de desteklenmiştir. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sosyal ve akademik etkinliklerin de Bingöl Halkı tarafından oldukça olumlu değerlendirilmesi bir diğer önemli noktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen, Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumunun, çoğunluk tarafından büyük oranda desteklendiği görülmüştür. Bingöl Üniversitesi nin özgür bir gelecek inşa etme misyonuna paralel olarak, Üniversite de her fikrin karşılıklı saygı çerçevesinde tartışılabiliyor olması için yapılan çabaların halk tarafından da beğeni topladığı görülmektedir. Bingöl ilinin üniversitenin açılmasıyla Türkiye de daha tanınır olmasına pozitif katkı sağlamamıştır, görüşü büyük oranda desteklenmiştir. Bu kapsamda daha fazla fakülte(tıp, Eczacılık, Hukuk.vb) açılması, Y.Lisans ve Doktora programlarının arttırılmasına hız verilmesi görüşü, ön plana çıkmıştır. Anketle belirlenen bir diğer görüş, Belediyeden beklentilerin artığı sonucudur. Belediyeden beklentiler artmıştır, önermesi ankete katılanlar tarafından büyük oranda desteklenmiştir. Ayrıca göç sorunu da hala etkisini göstermektedir. Bu da işsizlik probleminin tüm paydaşlar tarafından ele alınmasını gerektiğini ortaya koymaktadır. Bingöl üniversitesi açıldığı günden itibaren yükseköğretimde mükemmel olmayı hedeflemektedir. Hem yönetimi hem de akademisyenleri ve öğrencileri ile Bingöl Halkı nın her zaman yanında olmaya ve yakın ilişkiler kurmaya özen göstermektedir. Bu çabaların geldiği olumlu nokta bu çalışma ile ortaya çıkmıştır. 39

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2015 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2014 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası. Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK. Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası. Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK. Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu. @yukseloksak Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK İÇERİK SI NO. ANA BAŞLIKLAR 1 YÜKSEL OKŞAK KİMDİR? 2 ANKET SONUÇLARI VE

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI FEE nin 2011 yılında Mavi Bayraklı plaj ve marina yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen anket sonuçları açıklandı. Toplamda 33 ülkeden 1151 plaj ve marina yöneticisinin

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183

http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183 http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183 DÜ Hayat Boyu Öğrenme Projesi Heyetinden, Vali ye Ziyaret Avrupa Birliği Bakanlığımızın yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Gençlik Programları, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAYI ANKET DEĞERLENDİRME EĞİTİM MERKEZİ (ULAŞIM, EĞİTİM VE KONAKLAMA HİZMETLERİ) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Eğitim Merkezine Ulaşım 2 Zayıf 1 Konaklama Hizmetleri ve Temizlik Eğitim Salonlarının Havalandırma

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ Uluslararası Ticaret Eğitimini Değerlendirme Anketi Raporu 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 1 İçerik Giriş Yönetici Özet Bulgular Demografik Dağılım Askerlik Yapıp Yapmama Durumu 2011 Bedelli Yasasından Faydalanma Durumu Bedelli Askerlik Neden Çıkmalıdır

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :14. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da söz yine halkın!

Detaylı

YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILARININ KARİYER PLANLAMALARI 20-21 NİSAN 2015 - ANKARA DEĞERLENDİRME RAPORU MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILARININ KARİYER PLANLAMALARI

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Temmuz 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı"

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU

MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU MMO dan MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU MMO Đstanbul Şubesi MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI NIN MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞi EĞĐTĐMĐNDEKĐ YERĐ SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü BAP Öğrenci Projesi: Türkiye de Sosyoloji Araştırması Akademisyen Formu Türkiye de sosyolojinin sorunlarını belirlemek için siz akademisyenlerin

Detaylı

PİYASANIN NABZI ENDEKSİ

PİYASANIN NABZI ENDEKSİ PİYASANIN NABZI ENDEKSİ Türkiye ekonomisinin güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşmasına yönelik olarak sürdürdüğümüz çalışmalarda yıl geride kaldı. Bu yıllık süreçte uluslararası ekonomik ilişkiler, makroekonomik

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 11 Ocak 2016 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

B Ü L T E N ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ - GENEL ĐNDEKS 107,91 100,44 97,43 99,08 69, TEMMUZ NĐSAN EKĐM

B Ü L T E N ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ - GENEL ĐNDEKS 107,91 100,44 97,43 99,08 69, TEMMUZ NĐSAN EKĐM Yıl: Sayı: 4 (Ekim) ĐSTATĐSTĐK ŞUBESĐ Đstanbul Ticaret Odası Piyasa Güven ile Eğilim ve Beklenti anketinin Ekim sonuçlarını açıkladı. Güven ve Eğilim indeksleri Temmuz ayına göre azalarak iyimserlik sınırının

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG BUGÜN 1,5 MİLYON NÜFUSA YAKLAŞAN GAZİANTEP, 2.3 MİLYAR

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KALİTE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kalite İnsanların Yanlızca Çalışma Hayatı ile İlgili Değil, Tüm Yaşamlarıyla İlgili Bir konudur. Hidayet ŞAHİN TSE hisakys@gmail.com

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Bu anket Şubat 2011 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Orman

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 Maltepe Üniversitesi nin değerli idari personeli, Yükseköğretim Kurumu nca

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ

EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ GENÇLĐK PROGRAMI????(YOUTH)?????????????EYLEM?????????????AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ??? GENÇLĐK PROGRAMI AVRUPA BĐRLĐĞĐ NĐN GENÇLER VE GENÇLERLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMALAR YAPMAK ĐSTEYEN

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular Cristobal Ridao-Cano Ahmet Levent Yener Dünya Bankası AOA Beşeri Kalkınma Sektörü İstanbul, 9 Aralık,

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

2012 ÜCRET ARTIġI ARAġTIRMASI RAPORU. Ocak, 2012

2012 ÜCRET ARTIġI ARAġTIRMASI RAPORU. Ocak, 2012 2012 ÜCRET ARTIġI ARAġTIRMASI RAPORU Ocak, 2012 ARAġTIRMA HAKKINDA 2012 Aralık ayında PERYÖN web sayfasında yer alan, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık 25.000 kişiye iletilen on-line

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 12 Ekim 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ HABER BÜLTENİ xx.4.215 Sayı 1 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile gerçekleştirilen DOKA Fındık Ticaret Güven Endeksi Anketi, Türkiye

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA!

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! KOSGEB ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) arasında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği protokolü imzalandı Küçük

Detaylı

BT Satın Alımındaki Sismik Kayma

BT Satın Alımındaki Sismik Kayma BT Satın Alımındaki Sismik Kayma Mart 2015 Bugün Yeni bir Bilgi Teknolojisi Alıcısı var: İş birimleri (LOB) Bu teknolojiyi satın alanlar çoğunlukla işletme yöneticisi veya müdürdür Dünya çapında birçok

Detaylı

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 2 Araştırma, GYODER, İNDER ve KONUTDER işbirliğiyle, gayrimenkul sektörünün mevcut algısının ve itibarının tespit edilmesi amacıyla 14 paydaş ve yaklaşık 1000 denekle, ERA Research

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ 27 Ocak 2012 ATAUM Cemal Gürsel Caddesi, 06590 Cebeci, Ankara, TÜRKĐYE

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2013 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 15 Temmuz 2013 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli Öğretim Üyelerimiz, Çağdaş mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen İTÜ Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda

Detaylı

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EYLEM PLANI KISA DÖNEM (0 6 AY) A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 Bina projesinin tamamlanması Prof.Dr. Nuran ÖĞÜLENER a, b, Yapı

Detaylı

HAKKIMIZDA Şirketimiz, akademik ve uzman kadrosuyla siyasal, sosyal, medya, piyasa (pazar), yerel yönetimler, gizli müşteri vb. araştırmalar, eğitim ve proje geliştirme alanlarında genel danışmanlık hizmetleri

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2011 25 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Altın Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine

Detaylı

Önümüzdeki aylarda hizmete açılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Kamu Hastaneleri Kurumu Karabük İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 12 Ocak 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı