BĐNGÖL HALKININ ÜNĐVERSĐTE ALGILAMASININ ARAŞTIRILMASI DOÇ.DR. SAĐT PATIR YRD.DOÇ.DR.MEHMET GÜVEN ARŞ.GRV.ENES EMRE BAŞAR ARŞ.GRV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐNGÖL HALKININ ÜNĐVERSĐTE ALGILAMASININ ARAŞTIRILMASI DOÇ.DR. SAĐT PATIR YRD.DOÇ.DR.MEHMET GÜVEN ARŞ.GRV.ENES EMRE BAŞAR ARŞ.GRV."

Transkript

1 BĐNGÖL HALKININ ÜNĐVERSĐTE ALGILAMASININ ARAŞTIRILMASI DOÇ.DR. SAĐT PATIR YRD.DOÇ.DR.MEHMET GÜVEN ARŞ.GRV.ENES EMRE BAŞAR ARŞ.GRV.SELMAN YÜKSEL BĐNGÖL

2 ÖNSÖZ Bingöl Üniversitesi, dünyadaki saygın üniversiteler arasındaki yerini almak ve bölgesinin gelişimine azami katkıda bulunmak için Gelişimde Lider Üniversite sloganıyla yola çıkmıştır. Bu bağlamda üniversitemiz yükseköğretim hedeflerini; Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Topluma Hizmet başlıklarında toplanan 3 temel misyon üzerine kurgulamıştır. Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilgili Uluslararası Süreçlere (Bologna Süreci, Lizbon Tanınma Sözleşmesi ve Lizbon Stratejisi) dahil olarak yürütmektedir. Yükseköğretimin Topluma Hizmet misyonu ise Türkiye de maalesef son yıllara kadar ihmal edilmiştir. Ancak toplumla sağlıklı irtibatlar kuramayan bir üniversite, ne kadar gelişirse gelişsin hiçbir zaman mükemmelliğe ulaşamayacaktır. Yükseköğretimde mükemmel olmayı hedefleyen üniversitemiz, hem yönetimi ile hem de akademisyenleri ve öğrencileri ile Bingöl Halkının her zaman yanında olmuş ve yakın ilişkiler kurmaya özen göstermiştir. Bunun en güzel örneklerinden biri Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu dur. Bu sempozyumda Bingöl nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Zaza Halkı nın Tarihi ve Kültürü, 56 bilimsel çalışma ile araştırılmış ve Bingöl Halkının büyük takdirini kazanmıştır. Bingöl Üniversitesi olarak her zaman halkımız ile yakın ve sağlıklı irtibatlar kurmaya azami gayret göstereceğiz. Bu çalışma ile halkımız nezdinde Üniversitemizin ve diğer paydaşların nasıl algılandığı araştırılmıştır. Bunun için Bingöl de anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler değerlendirilerek yorumlanmıştır. Bu araştırmanın elde edilmesinde emeği geçen; Doç. Dr. Sait PATIR ın koordinatörlüğünde, Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜVEN e, Arş. Gör. Enes Emre BAŞAR a ve Arş. Gör. Selman YÜKSEL e teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Gıyaseddin BAYDAŞ REKTÖR 2

3 GĐRĐŞ Bingöl Đl inde kolayda örnekleme yöntemiyle görüşülen 3175 kişiye uygulanan anket çalışması ile Bingöl Üniversitesi nin kuruluş amacına yönelik ulaşılan noktayı çeşitli perspektiflerden değerlendirme fırsatı yakalanmıştır. Bu bağlamda ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Bingöl Üniversitesi nin şehir ekonomisine etkilerini belirlemeye yönelik olarak katılımcıların; Üniversite mizin Bingöl deki istihdamı olumlu yönde etkilediği (% kişi), üniversite öğrencilerinin şehre (% kişi) ve şehir esnafına (% kişi) ekonomik katkılarının olduğu ifadelerine pozitif yönde katıldıkları görülmektedir. Bununla birlikte katılımcıların, Üniversite nin açılması ile birlikte şehirdeki ev kiralarının arttığı görüşünü çok yüksek bir oranla kabul etmektedirler (% kişi). Bingöl Üniversitesi bünyesinde yapılan sosyal etkinliklerin etkilerini belirlemeye yönelik katılımcıların; Üniversite nin açılmasıyla Bingöl deki sosyal etkinliklerin arttığı (%54, 1608 kişi), Üniversite etkinliklerinin toplumu olumlu yönde etkilediği (% kişi), Üniversitenin, gençlerin sosyal yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağladığı (% kişi) ve gerçekleştirilen Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumlarının, Zaza Tarihi ve Kültürü nün tanıtılmasına katkı sağladığı (% kişi) ifadelerine pozitif yönde katıldıkları anlaşılmaktadır. Bingöl Üniversitesi nin genel olarak değerlendirilmesine yönelik katılımcıların; Üniversite nin toplum bilincini yukarı taşıdığı (% kişi), Üniversite de her fikrin karşılıklı saygı çerçevesinde tartışılabiliyor olduğu (% kişi), Bingöl için Üniversite nin bir kazanım olduğu (% kişi), diğer yeni üniversitelerle kıyaslandığında Bingöl Üniversitesi nin gelişiminin daha iyi olduğu (% kişi), şeklinde elde edilmiştir. Araştırmaya katılarak anketlerin doldurulmasında aktif olarak çalışan, Bingöl Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimleri Fakültesi Đşletme Bölümü ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Son değerlendirmede ilave katkı sağlayan öğrencilerden; Taner YILDIZ, Taner KARDEŞ, Kadriye GÜRBÜZ, Mehmet URUÇ a ayrıca teşekkür etmek isterim. Araştırmanın bundan sonraki çalışmalara ve konuya ilgi duyanlara faydalı olmasını temenni ederim. Araştırma Yürütücüsü Doç. Dr. Sait PATIR 3

4 Đçindekiler ÖNSÖZ... 2 GĐRĐŞ... 3 GRAFĐKLER... 6 ÖZDEĞERLEME PAYDAŞLARI )ANKETĐ DOLDURAN KĐŞĐNĐN AĐLEDEKĐ DURUMU? )AĐLENĐZĐN AYLIK GELĐRĐ? )AĐLEDEKĐ BÜTÜN BĐREYLERĐN ( ANNE VE BABA DÂHĐL ) TOPLAM SAYISI? )AĐLE REĐSĐNĐN MESLEĞĐ? )ĐLKOKUL, ORTAOKUL VE LĐSEYE GĐDEN ÇOCUĞUNUZ VAR MI? )OKULA GĐDEN KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR(ÜNĐVERSĐTEYE GĐDEN DÂHĐL)? S.1. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASI BĐNGÖL DEKĐ ĐSTĐHDAMI OLUMLU ETKĐLEMESĐ, DURUMU; S.2. ÜNĐVERSĐTE VE ÖĞRENCĐLERĐN BĐNGÖL EKONOMĐSĐNE OLUMLU KATKILARININ OLMASI, DURUMU; S.3. ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐN YAPTIKLARI HARCAMALARIN BĐNGÖL ĐLĐ ESNAFININ GELĐRĐNĐ OLUMLU ETKĐLEMEMESĐ, DURUMU; S.4. ÜNĐVERSĐTEDE YAPILAN ETKĐNLĐKLERĐN TOPLUMU OLUMLU ETKĐLEMEKTEDĐR, DURUMU; S.5. ÜNĐVERSĐTE TOPLUM BĐLĐNCĐNĐ ĐLERĐYE TAŞIMAKTADIR, DURUMU; ÜNĐVERSĐTE ORTAMINDA HER FĐKĐR KARŞILIKLI SAYGI ÇERÇEVESĐNDE TARTIŞILABĐLĐR OLMALIDIR, DURUMU; S.7. BĐNGÖL ĐLĐ ĐÇĐN ÜNĐVERSĐTEYĐ BĐR KAZANIM OLARAK DÜŞÜNÜYORUM, DURUMU; S.8. DĐĞER ÜNĐVERSĐTELERLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐNĐN DURUMUNUN ĐYĐ GÖRÜYORUM, DURUMU; S.9. ÜNĐVERSĐTEDE TIP, HUKUK, ECZACILIK VB. FAKÜLTELERĐN AÇILMASI ĐYĐ OLUR S.10. GELĐŞĐMDE LĐDER ÜNĐVERSĐTE SLOGANIYLA, BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐĞĐNĐN ÇEVRE ĐLLERDEKĐ ÜNĐVERSĐTELERĐ KAYGILANDIRMASI, DURUMU; S.11. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASIYLA BĐNGÖL DE SOSYAL ETKĐNLĐKLER ARTMIŞTIR, DURUMU; S.12. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASIYLA KĐRALARIN ARTMASI, DURUMU; S.12. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASIYLA KĐRALARIN ARTMASI, DURUMU; S.13. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASI BĐNGÖL ĐLĐNĐN DĐĞER ŞEHĐRLERDE DAHA ĐYĐ TANINMASINI SAĞLAMASI, DURUMU; S.14. ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN YAPTIKLARI HARCAMALARIN BĐNGÖL ĐLĐ ESNAFININ KAZANCINA KATKI SAĞLAMASI, DURUMU; S.15. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASIYLA KENTTEKĐ ULAŞIM ĐMKÂNLARININ ĐYĐLEŞMESĐ, DURUMU; S.16. BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐNĐN BĐNGÖLLÜ OLAN ÖĞRENCĐLERĐN DĐĞER ĐLLERDEKĐ ÜNĐVERSĐTELERĐ SEÇMELERĐNE ENGEL OLMASI, DURUMU; S.17. BĐNGÖL HALKININ DIŞARIDAN GELEN ÖĞRENCĐLERE KARŞI HOŞGÖRÜLÜ OLMASI, DURUMU; S.18. ÜNĐVERSĐTENĐN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA HALKIN SORUNLARINA DA ÇÖZÜM BULMASI, DURUMU; S.19. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASININ SĐYASĐ ANLAMDA DA GÖZLERĐ BĐNGÖL ÜZERĐNE ÇEKMESĐ, DURUMU; S.20. BĐNGÖL ÜN KÜÇÜK BĐR YERLEŞĐM YERĐ OLMASI NEDENĐYLE, KÜLTÜRÜNDE DEĞĐŞME OLMAMASI, DURUMU; S.21. ÜNĐVERSĐTENĐN ZAZA DĐLĐ ĐÇĐN YAPTIĞI SEMPOZYUMLARIN ZAZA DĐLĐNĐN TANITILMASINI SAĞLAMASI, DURUMU;

5 S.22. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASININ BĐNGÖL DEKĐ ĐŞŞĐZLĐK SORUNUYLA, DIŞARIYA GÖÇ ORANINI AZALTMASI, DURUMU; S.23. ÜNĐVERSĐTENĐN AÇILMASI BĐNGÖL DE BELEDĐYEDEN BEKLENTĐYĐ ARTTIRMIŞTIR, DURUMU; S.24. ÜNĐVERSĐTENĐN, GENÇLERĐN SOSYAL YETENEKLERĐNĐN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMASI, DURUMU; S.25. BU TÜR ANKETLERĐN ÖĞRENCĐLER TARAFINDAN YAPILMASININ ÖĞRENCĐ-HALK ARASINDAKĐ DĐYALOGU OLUMLU ETKĐLER, DURUMU; SONUÇ VE ÖNERMELER

6 GRAFĐKLER S.1. Üniversitenin açılması Bingöl deki istihdamı olumlu etkilemesi, durumu; S.2. Üniversite ve öğrencilerin Bingöl ekonomisine olumlu katkılarının olması, durumu; S.3. Üniversite öğrencilerin yaptıkları harcamaların Bingöl ili esnafının gelirini olumlu etkilememesi, durumu; S.4. Üniversitede yapılan etkinliklerin toplumu olumlu etkilemektedir, durumu; S.5. Üniversite toplum bilincini ileriye taşımaktadır, durumu; 6. Üniversite ortamında her fikir karşılıklı saygı çerçevesinde tartışılabilir olmalıdır, durumu; S.7. Bingöl ili için üniversiteyi bir kazanım olarak düşünüyorum, durumu; S.8. Diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında Bingöl Üniversitesinin durumunun iyi görüyorum, durumu; S.9. Üniversitede tıp, hukuk, eczacılık vb. fakültelerin açılması iyi olur. S.10. Gelişimde lider üniversite sloganıyla, Bingöl Üniversitesinin gelişmişliğinin çevre illerdeki üniversiteleri kaygılandırması, durumu; S.11. Üniversitenin açılmasıyla Bingöl de sosyal etkinlikler artmıştır, durumu; S.12. Üniversitenin açılmasıyla kiraların artması, durumu; S.13. Üniversitenin açılması Bingöl ilinin diğer şehirlerde daha iyi tanınmasını sağlaması, durumu; S.14. Üniversite öğrencilerinin yaptıkları harcamaların Bingöl ili esnafının kazancına katkı sağlaması, durumu; S.15. Üniversitenin açılmasıyla kentteki ulaşım imkanlarının iyileşmesi, durumu; S.16. Bingöl Üniversitesinin Bingöllü olan öğrencilerin diğer illerdeki üniversiteleri seçmelerine engel olması, durumu; S.17. Bingöl halkının dışarıdan gelen öğrencilere karşı HOŞGÖRÜLÜ olması, durumu; S.18. Üniversitenin yaptığı çalışmalarda halkın sorunlarına da çözüm bulması, durumu; S.19. Üniversitenin açılmasının siyasi anlamda da gözleri Bingöl üzerine çekmesi, durumu; S.20. Bingöl ün küçük bir yerleşim yeri olması nedeniyle, kültüründe değişme olmaması, durumu; S.21. Ünivesitenin ZAZA dili için yaptığı sempozyumların ZAZA dilinin tanıtılmasını sağlaması, durumu; S.22. Üniversitenin açılmasının Bingöl deki işşizlik sorunuyla, dışarıya göç oranını azaltması, durumu; S.23. Üniversitenin açılması Bingöl de Belediyeden beklentiyi arttırmıştır, durumu; S.24. Üniversitenin, gençlerin sosyal yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlaması, durumu; S.25. Bu tür anketlerin öğrenciler tarafından yapılmasının öğrenci-halk arasındaki diyalogu olumlu etkiler, durumu; 6

7 ÖZDEĞERLEME PAYDAŞLARI 1. KAMUOYU, 2. BELEDİYE ÇALIŞANLARI, 3. İL EMNİYET TEŞKİLATI, 4. İL JANDARMA TEŞKİLATI, 5. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, 6. KAMU KURUM VE TEŞKİLATLARI, 7. İL ÖZEL İDARESİ 1-)ANKETĐ DOLDURAN KĐŞĐNĐN AĐLEDEKĐ DURUMU? A)Anne B)Baba C)Erkek çocuk D)Kız çocuk E)Diğer akraba Toplam=

8 2-)AĐLENĐZĐN AYLIK GELĐRĐ? A)500 TL den az B) C) D) E)3000 TL den fazla Toplam=3175 8

9 3-)AĐLEDEKĐ BÜTÜN BĐREYLERĐN ( ANNE VE BABA DÂHĐL ) TOPLAM SAYISI? A)2 kişi B)3 kişi C)4 kişi D)5 kişi E)6 kişi F)7 ve üstü Toplam=3175 9

10 4-)AĐLE REĐSĐNĐN MESLEĞĐ? A)Emekli B)işçi C)Çiftçi D)Serbest meslek E)Eğitmen F)işsiz G)Kamu çalışanı H)Akademisyen Toplam=

11 5-)ĐLKOKUL, ORTAOKUL VE LĐSEYE GĐDEN ÇOCUĞUNUZ VAR MI? A)Evet B)Hayır Toplam=

12 6-)OKULA GĐDEN KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR(ÜNĐVERSĐTEYE GĐDEN DÂHĐL)? A)2 den az B)3 kişi C)4 kişi D)5 kişi E)6 ve üstü Toplam=

13 S.1. Üniversitenin açılması Bingöl deki istihdamı olumlu etkilemesi, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1,146543; Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %81 (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%14(katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %5 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlardan 2571 kişi, üniversitenin açılması Bingöl deki istihdamı olumlu yönde etkilediğini düşünmektedirler. 13

14 S.2. Üniversite ve öğrencilerin Bingöl ekonomisine olumlu katkılarının olması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1, ankete katılanlar büyük bir oranda önermeye katıldıklarını ifade etmişlerdir. Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde olup yine katılma yönünde bir durum ortaya çıkmıştır Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%10(katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %8 şeklinde ortaya çıkmıştır. Büyük bir çoğunluk, Üniversite ve öğrencilerin Bingöl ekonomisine olumlu katkılarının olduklarını, düşünmektedirler. 14

15 S.3. Üniversite öğrencilerin yaptıkları harcamaların Bingöl ili esnafının gelirini olumlu etkilememesi, durumu; Ağırlıklı ortalaması; -0,28258 ankete katılanlar büyük bir oranda önermeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Aritmetik. Ortalama ise; 3, şeklinde olup önermeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılanların; %35 (katılıyorum+tamamen katılıyorum), % kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %10 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar tarafından, Bingöl esnafının yapılan harcamalardan ekonomik açıdan, olumlu etkilendikleri düşünülmektedir. 15

16 S.4. Üniversitede yapılan etkinliklerin toplumu olumlu etkilemektedir, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, ankete katılanlar büyük bir oranda önermeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Aritmetik. Ortalama; 2,80518 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar tarafından Üniversitede yapılanların, toplumu etkilediği düşünülmektedir. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%31 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %22 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlardan her iki kişiden biri üniversitede yapılan etkinliklerin toplumu olumlu yönde etkilediklerini düşünmektedirler. 16

17 S.5. Üniversite toplum bilincini ileriye taşımaktadır, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0,77757 ankete katılanlar büyük bir oranda önermeye katıldıklarını ifade etmişlerdir. Aritmetik. Ortalama; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların, % kişi, ( (katılıyorum+tamamen katılıyorum),şeklinde ortaya çıkmıştır. %20 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum), %16 fikrim yok şeklinde oluşmuştur. Üniversitenin toplumu bilinçlendirdiği düşüncesi, ankete katılanlar tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. 17

18 6. Üniversite ortamında her fikir karşılıklı saygı çerçevesinde tartışılabilir olmalıdır, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1,041414, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%18(katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %8 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar toplum katmanının bir mozaiği olan ve lokomotif görevi üstlenen üniversitenin, her fikrin özgür ortam içerisinde karşısındakinin hakkına da saygılı bir çerçevede tartışılabilir olmasını, yaklaşık üçte ikilik oranında kabul etmiştir. 18

19 S.7. Bingöl ili için üniversiteyi bir kazanım olarak düşünüyorum, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1, şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%11 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %7 şeklinde ortaya çıkmıştır. Bingöl ili için üniversitenin bir kazanım olduğu düşüncesi, ankete katılan yaklaşık beşte dörtlük kesimi tarafından, kabul görmüştür. 19

20 S.8. Diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında Bingöl Üniversitesinin durumunun iyi görüyorum, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0,315683, Aritmetik ortalaması ise; 2,75245 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum), %30 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %22 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılan her iki kişiden biri yeni kurulan üniversiteler içerisinde Bingöl Üniversitesinin gelişiminin iyi seviyede olduklarını, düşünmektedirler. 20

21 S.9. Üniversitede tıp, hukuk, eczacılık vb. fakültelerin açılması iyi olur. Ağırlıklı ortalaması; 1, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%9 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %6 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar tarafından üniversitede yeni Fakültelerin açılmasını, özellikle de Tıp, Hukuk, Eczacılık ve benzeri fakültelerin açılması önermesine, çok büyük bir oranda destek vermişlerdir. 21

22 S.10. Gelişimde lider üniversite sloganıyla, Bingöl Üniversitesinin gelişmişliğinin çevre illerdeki üniversiteleri kaygılandırması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0,09595 şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%31 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %35 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlardan karamsar olanların yüksekliği dikkati çekmektedir. Diğer üniversitelerin gelişimi ile ilgili, bir bilginin olmaması bu karamsarlığı, açıklayabilir. Bütün bunlara rağmen ankete katılanlar, gelişmekte olan üniversitelerin kaygılandıkları görüşene, çok güçlü olmamakla birlikte katılmaktadırlar. 22

23 S.11. Üniversitenin açılmasıyla Bingöl de sosyal etkinlikler artmıştır, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%27 (860) kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %19 şeklinde ortaya çıkmıştır. Yaklaşık olarak ankete katılan her iki kişiden biri üniversitenin sosyal etkinliklerin artmasına katkı sağladığı görüşüne, katılmaktadırlar. 23

24 S.12. Üniversitenin açılmasıyla kiraların artması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1,445166, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%9 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %8 şeklinde ortaya çıkmıştır. Kiraların üniversitenin açılmasıyla arttığı görüşü, çok yüksek bir oranda kabul görmüştür. 24

25 S.12. Üniversitenin açılmasıyla kiraların artması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1,445166, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%9 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %8 şeklinde ortaya çıkmıştır. Kiraların üniversitenin açılmasıyla arttığı görüşü, çok yüksek bir oranda kabul görmüştür. 25

26 S.13. Üniversitenin açılması Bingöl ilinin diğer şehirlerde daha iyi tanınmasını sağlaması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%17 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %13 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar bu önermeye büyük bir çoğunlukla katılmışlardır. Bölgenin tanınmasında, üniversitelerin olumlu katkı sağladıkları düşüncesi, büyük oranda desteklenmiştir. 26

27 S.14. Üniversite öğrencilerinin yaptıkları harcamaların Bingöl ili esnafının kazancına katkı sağlaması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1, şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%11 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %13 şeklinde ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin harcamalarının Bingöl ili esnafının kazancına olumlu katkı sağladığı, büyük bir kesim tarafından kabul görmüştür. 27

28 S.15. Üniversitenin açılmasıyla kentteki ulaşım imkânlarının iyileşmesi, durumu; Ağırlıklı ortalaması; -0,28389 şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 3, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %35 (katılıyorum+tamamen katılıyorum), % kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %14 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlardan her iki kişiden biri kentteki ulaşımın iyileştirilmiştir, görüşüne katılmamaktadırlar. Ankete katılanların yaklaşık yarısı, kentteki ulaşımdan hoşnut değiller, şeklinde yorumlanabilir. 28

29 S.16. Bingöl Üniversitesinin Bingöllü olan öğrencilerin diğer illerdeki üniversiteleri seçmelerine engel olması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; -0,11948 şeklinde, Aritmetik ortalaması ise; 3, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %34 (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%43 (1366) kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %23 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar, Bingöl de yaşayanların diğer bölge yerlerindeki üniversiteleri de tercih ettiklerini ve bir engel olmuştur görüşüne katılmadıklarını, ifade etmektedirler. 29

30 S.17. Bingöl halkının dışarıdan gelen öğrencilere karşı HOŞGÖRÜLÜ olması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0,862623, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %66 (2094) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum), %20 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %14 şeklinde ortaya çıkmıştır. Öğrencilere karşı Bingöl halkı hoşgörülüdür, önermesi büyük bir kesim tarafından desteklenmiştir. 30

31 S.18. Üniversitenin yaptığı çalışmalarda halkın sorunlarına da çözüm bulması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; - 0,08086 Aritmetik ortalaması ise; 3, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %33 (katılıyorum+tamamen katılıyorum), % kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %31 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar halkın sorunlarına üniversitenin çözüm üretmesini yetersiz bulmaktadırlar. 31

32 S.19. Üniversitenin açılmasının siyasi anlamda da gözleri Bingöl üzerine çekmesi, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0,34128 şeklinde oluşmuş, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %44 (1392) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%27(873) kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %29 şeklinde ortaya çıkmıştır. Bingöl iline üniversitenin açılması, siyaset dünyasında da ilgi odağı olmasına katkı sağlamıştır düşüncesine, ankete katılanlar olumlu bakmaktadırlar. 32

33 S.20. Bingöl ün küçük bir yerleşim yeri olması nedeniyle, kültüründe değişme olmaması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde elde edilirken; Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %49 (1556) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%32 (1009) kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %19 şeklinde ortaya çıkmıştır. Üniversitenin açılması ile Bingöl halkının gelenek, görenekleri ve kültüründe bir olumsuz yansıma olmamıştır, önermesine anketi dolduran iki kişiden bir olumlu yaklaşmışlardır. 33

34 S.21. Üniversitenin ZAZA dili için yaptığı sempozyumların ZAZA dilinin tanıtılmasını sağlaması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde gerçekleşirken, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %60 (1910) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%21 (661 )kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %19 şeklinde ortaya çıkmıştır. Üniversitenin ZAZA dili için düzenlediği sempozyumlar ve kurduğu enstitü ile ZAZA dilinin tanıtılmasına olumlu katkı sağladığı, büyük bir kesim tarafından desteklenmiştir. 34

35 S.22. Üniversitenin açılmasının Bingöl deki işsizlik sorunuyla, dışarıya göç oranını azaltması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; -0,34242, Aritmetik ortalaması ise; 3, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %31 (katılıyorum+tamamen katılıyorum),% kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %21 şeklinde ortaya çıkmıştır. Üniversitenin tek başına işsizlik nedeniyle dışarıya göçü önler, düşüncesi anketi dolduran her iki kişiden biri tarafından reddedilmiştir. Üniversitenin yanı sıra istihdam oluşturacak yeni yatırımların yetkili irade tarafından yapılması gerekir, yorumu yapılabilir. 35

36 S.23. Üniversitenin açılması Bingöl de Belediyeden beklentiyi arttırmıştır, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde oluşmuştur, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %62 (1979) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%23 (737) kişi (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %15 şeklinde ortaya çıkmıştır. Belediyeden beklentilerin arttığı görüşü büyük bir çoğunluk tarafından, desteklenmektedir. Bu kapsamda; karların temizlenmesi, kaldırım ve çukurların ortadan kaldırılması, daha modern ve daha yaşanabilir bir Bingöl beklentisi büyük çoğunluk tarafından dile getirilmektedir, şeklinde yorumlanabilir. 36

37 S.24. Üniversitenin, gençlerin sosyal yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlaması, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 0, şeklinde oluşurken, Aritmetik ortalaması ise; 2, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; %57 (1816) kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%20 (627) (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %23 şeklinde ortaya çıkmıştır. Üniversitelerin üniversite gençliğinin sosyal yeteneklerini ve kabiliyetlerini ortaya çıkartmaktadır, görüşü ankete katılan yarıdan fazla kişi tarafından desteklenmiştir. 37

38 S.25. Bu tür anketlerin öğrenciler tarafından yapılmasının öğrenci-halk arasındaki diyalogu olumlu etkiler, durumu; Ağırlıklı ortalaması; 1, şeklinde oluşurken, Aritmetik ortalaması ise; 1, şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların; % kişi (katılıyorum+tamamen katılıyorum),%12 (katılmıyorum+hiç katılmıyorum) ve fikrim yok %11 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlar, öğrenci ile halkın diyalog halinde olacağı bu ve benzeri çalışmalara büyük bir destek vermiştir. 38

39 SONUÇ VE ÖNERMELER Anket sonuçlarına bakıldığında; Bingöl Üniversitesi nin kurulması şehrin ekonomisine, istihdama oldukça yüksek bir katkı sağladığı görüşü, ankete katılanlar tarafından büyük oranda desteklenmiştir. Daha uygun kiralar ve daha modern yaşam alanlarının varlığının olması gerektiği; Yeni konutlar, Apartlar ve öğrencilere yönelik, kalacak mekanların olması gerektiği görüşü, oldukça yüksek oranda desteklenmiştir. Ticari zihniyetteki değişim, müşteri memnuniyetinin ön plana çıktığı daha profesyonel işletmelerin olması gerektiği de desteklenmiştir. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sosyal ve akademik etkinliklerin de Bingöl Halkı tarafından oldukça olumlu değerlendirilmesi bir diğer önemli noktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen, Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumunun, çoğunluk tarafından büyük oranda desteklendiği görülmüştür. Bingöl Üniversitesi nin özgür bir gelecek inşa etme misyonuna paralel olarak, Üniversite de her fikrin karşılıklı saygı çerçevesinde tartışılabiliyor olması için yapılan çabaların halk tarafından da beğeni topladığı görülmektedir. Bingöl ilinin üniversitenin açılmasıyla Türkiye de daha tanınır olmasına pozitif katkı sağlamamıştır, görüşü büyük oranda desteklenmiştir. Bu kapsamda daha fazla fakülte(tıp, Eczacılık, Hukuk.vb) açılması, Y.Lisans ve Doktora programlarının arttırılmasına hız verilmesi görüşü, ön plana çıkmıştır. Anketle belirlenen bir diğer görüş, Belediyeden beklentilerin artığı sonucudur. Belediyeden beklentiler artmıştır, önermesi ankete katılanlar tarafından büyük oranda desteklenmiştir. Ayrıca göç sorunu da hala etkisini göstermektedir. Bu da işsizlik probleminin tüm paydaşlar tarafından ele alınmasını gerektiğini ortaya koymaktadır. Bingöl üniversitesi açıldığı günden itibaren yükseköğretimde mükemmel olmayı hedeflemektedir. Hem yönetimi hem de akademisyenleri ve öğrencileri ile Bingöl Halkı nın her zaman yanında olmaya ve yakın ilişkiler kurmaya özen göstermektedir. Bu çabaların geldiği olumlu nokta bu çalışma ile ortaya çıkmıştır. 39

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2015 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2014 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası. Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK. Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası. Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK. Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu. @yukseloksak Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK İÇERİK SI NO. ANA BAŞLIKLAR 1 YÜKSEL OKŞAK KİMDİR? 2 ANKET SONUÇLARI VE

Detaylı

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI FEE nin 2011 yılında Mavi Bayraklı plaj ve marina yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen anket sonuçları açıklandı. Toplamda 33 ülkeden 1151 plaj ve marina yöneticisinin

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 1074 kişi katılmıştır 1074 kişinin 747 si öğrenci, 159 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAYI ANKET DEĞERLENDİRME EĞİTİM MERKEZİ (ULAŞIM, EĞİTİM VE KONAKLAMA HİZMETLERİ) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Eğitim Merkezine Ulaşım 2 Zayıf 1 Konaklama Hizmetleri ve Temizlik Eğitim Salonlarının Havalandırma

Detaylı

Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor!

Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor! Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor! Türkiye'nin mavi yaka ve ara kademede lider insan kaynakları sitesi Eleman.net göç konulu bir anket çalışması gerçekleştirdi. Eleman.net üyesi 12 bin

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ Uluslararası Ticaret Eğitimini Değerlendirme Anketi Raporu 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ.

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ. Sınıfı: Tarih Öğrencinin Adı Soyadı: Okul Numarası: Cinsiyeti Kadın Erkek Mezun Olduğunuz Lise ve İli Öğrencinin İletişim Bilgileri: Adres: Medeni Durumunuz: Danışmanın Adı Soyadı: ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

KAMUOYU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE NİN SORUMLULUK ÜSTLENMESİNE ŞARTLI DESTEK VERİYOR

KAMUOYU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE NİN SORUMLULUK ÜSTLENMESİNE ŞARTLI DESTEK VERİYOR TÜRKİYE DE DIŞ POLİTİKA VE KAMUOYU ANKETLERİ 2015/3 KAMUOYU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE NİN SORUMLULUK ÜSTLENMESİNE ŞARTLI DESTEK VERİYOR Şekil 1. İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Türkiye

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Temmuz 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı"

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA İKİNCİ 500 DE ANADOLU NUN YILDIZI PARLADI İstanbul Sanayi Odası nın Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 listesinde Anadolu kentlerinden 320 firma yer aldı. Bir önceki yıl bu rakam 317 idi.

Detaylı

http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183

http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183 http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183 DÜ Hayat Boyu Öğrenme Projesi Heyetinden, Vali ye Ziyaret Avrupa Birliği Bakanlığımızın yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Gençlik Programları, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

B Ü L T E N ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ - GENEL ĐNDEKS 107,91 100,44 69, NĐSAN EKĐM

B Ü L T E N ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ - GENEL ĐNDEKS 107,91 100,44 69, NĐSAN EKĐM Yıl: Sayı: 6 (Nisan) ĐSTATĐSTĐK ŞUBESĐ Đstanbul Ticaret Odası Piyasa Güven ile Eğilim ve Beklenti anketinin Nisan sonuçlarını açıkladı. Nisan ayında Güven ve Eğilim Đndeksleri Ocak ayına göre artarak iyimserlik

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 1 İçerik Giriş Yönetici Özet Bulgular Demografik Dağılım Askerlik Yapıp Yapmama Durumu 2011 Bedelli Yasasından Faydalanma Durumu Bedelli Askerlik Neden Çıkmalıdır

Detaylı

MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU

MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU MMO dan MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU MMO Đstanbul Şubesi MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI NIN MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞi EĞĐTĐMĐNDEKĐ YERĐ SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU T.C. ÜNİVERSİTESİ Sayfa No : 1/94 AMACI : Karasu Mahmut UÇ'un "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülmesi. KONUSU : "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülmesi. YÖNTEM : Anket Formlarının Katılımcılara Dağıtılıp

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU T.C. ÜNİVERSİTESİ Sayfa No : 1/94 AMACI : İktisadi ve İdari Programlar Başkanı-Nihat Kurt un "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülmesi. KONUSU : "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülmesi. YÖNTEM : Anket

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU T.C. ÜNİVERSİTESİ Sayfa No : 1/94 AMACI : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANI-YRD.DOC.DR.TAKİ DEMİR' ın "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülme KONUSU : "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülmesi. YÖNTEM : Anket

Detaylı

YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILARININ KARİYER PLANLAMALARI 20-21 NİSAN 2015 - ANKARA DEĞERLENDİRME RAPORU MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILARININ KARİYER PLANLAMALARI

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN 2011 23 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

Çocukların Şehri. Üzerine

Çocukların Şehri. Üzerine Çocukların Şehri Üzerine Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları Yayın No: 91 Kitabın Adı: Çocukların Şehri Üzerine Editörler: Yasemin Çakırer Özservet, Ezgi Küçük Tüm yayın hakları Marmara Belediyeler

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi:

HABER BÜLTENİ xx Sayı 27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: HABER BÜLTENİ xx.01.2016 Sayı 27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :14. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da söz yine halkın!

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 11 Ocak 2016 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG BUGÜN 1,5 MİLYON NÜFUSA YAKLAŞAN GAZİANTEP, 2.3 MİLYAR

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KALİTE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kalite İnsanların Yanlızca Çalışma Hayatı ile İlgili Değil, Tüm Yaşamlarıyla İlgili Bir konudur. Hidayet ŞAHİN TSE hisakys@gmail.com

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3. Muhasebe

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE AKADEMİK YAZMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE AKADEMİK YAZMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE AKADEMİK YAZMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Tarihçe Merkezimiz 15 Mart 2015 tarihinde yönetmeliğimizin 29296 sayılı resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwe rtyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui opgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopg Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu üasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasd

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Dışında Kalan Gençler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 595 Anketteki toplam kayıt: 595 Toplama göre yüzde: 100.00%

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

B Ü L T E N ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ - GENEL ĐNDEKS 107,91 100,44 97,43 99,08 69, TEMMUZ NĐSAN EKĐM

B Ü L T E N ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ - GENEL ĐNDEKS 107,91 100,44 97,43 99,08 69, TEMMUZ NĐSAN EKĐM Yıl: Sayı: 4 (Ekim) ĐSTATĐSTĐK ŞUBESĐ Đstanbul Ticaret Odası Piyasa Güven ile Eğilim ve Beklenti anketinin Ekim sonuçlarını açıkladı. Güven ve Eğilim indeksleri Temmuz ayına göre azalarak iyimserlik sınırının

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü BAP Öğrenci Projesi: Türkiye de Sosyoloji Araştırması Akademisyen Formu Türkiye de sosyolojinin sorunlarını belirlemek için siz akademisyenlerin

Detaylı

EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ

EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ GENÇLĐK PROGRAMI????(YOUTH)?????????????EYLEM?????????????AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ??? GENÇLĐK PROGRAMI AVRUPA BĐRLĐĞĐ NĐN GENÇLER VE GENÇLERLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMALAR YAPMAK ĐSTEYEN

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Araştırma Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Gezisi ne katılan muhtarlar ve vatandaşlar ile yüz yüze ile görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Görüşülen 417 kişinin geziden memnuniyetleri

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI KARARI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI KARARI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI KARARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 23.01.2017 02 Üniversitemiz Senato toplantısı Rektör Prof. Dr. Çağrı ERHAN Başkanlığında toplandı. SENATO ÜYELERİ:

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA!

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! KOSGEB ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) arasında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği protokolü imzalandı Küçük

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 201 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 12 Ekim 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı