Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out!"

Transkript

1 Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4814 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MAHALLE KABADAYILARI VE SON ÝSPAT-I VÜCUT l 2. sayfada %62,8 Türkiye ile uluslararasý alanda üne sahip Gezici Araþtýrma Þirketi'nin KKTC genelinde 3 bin kiþiyle yaptýðý ankete göre seçimler 2. tura kalacak ve Mustafa Akýncý Derviþ Eroðlu karþýsýnda %62,8 oyla ipi göðüsleyecek... n Ýlk turda alýnacak sonuçlar þöyle belirlendi: Eroðlu %31,8, Akýncý %31,7, Siber %25,4, Özersay %11,1... n Akýncý görüþmeci ve Kýbrýs sorununu çözecek en uygun aday olarak da geriye kalanlara fark attý... n Þirket Müdürü Murat Gezici: Kýbrýs'ta Syriza rüzgarý esiyor. Týpký Tsipras gibi sol partiler ve geniþ halk kitlelerinin desteðini alan Mustafa Akýncý cumhurbaþkanlýðýna yürüyor... Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ACI KAYIP GONCOLOZ GELÝYOR Aydýn Hikmet l 3. sayfada PAN VE ÇOBAN Selma Bolayýr l 6. sayfada ÖLÜ KUÞ VE BÝR ÇÝFT LASTÝK ÇÝZME Canan Sümer l 3. sayfada "Hangi resmimize baksak kimi zaman biz deðiliz artýk..." Duygu Amber l 11. sayfada Hesap sorulmaya baþlanmayacak mý? Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada REALÝST OLMAK Ali Kiþmir l 8. sayfada n 3. sayfada BÝR DOSTUN ARDINDAN... Vatandaþ hükümetin performansýný engelliyor KIBRIS SORUNU, BÝR ARAÞTIRMA VE 19 NÝSAN SEÇÝMLERÝ... BU TÜRKÝYE ÝLE SAÐLIKLI ÝLÝÞKÝ KURAMAZSINIZ HUZUR OPERASYONU Ali Osman Erdoðan Baybars Sezan Artun Mehmet Levent Dolgun Dalgýçoðlu Efsane 'Sýla 4'ün ustalarýndan Aydýn Kalfaoðlu'nu kaybettik... n 2. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... KAZANACAÐINDAN EMÝN OLMASA AKINCI BU SEÇÝME GÝRMEZDÝ Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili olarak þimdiye kadarki anketlerin en ciddisi, en güvenilir olaný yapýldý... Anketi yapan Gezici Araþtýrma Geliþtirme Eðitim ve Danýþmanlýk Þirketi... Türkiye'de de faaliyet gösteren þirketin Ýngiltere ve Ýsveç gibi ülkelerde de temsilcilikleri var... Bu anketten çýkan sonuca göre, ipi Mustafa Akýncý göðüsleyecek... Seçim ikinci tura kalacak... Ve Akýncý %60'ýn üzerinde oy alacak... Þirket bu araþtýrmasýnda yalnýz %1,5 yanýlma payý olabileceðini belirtiyor... Hiçbir aday birinci turda %50'den fazla oy alamayacak... Anket 5 ilçeye baðlý 84 farklý alanda, yani farklý kesimler arasýnda yapýlmýþ... Mahalle ve köylerde... Kaç kiþiyle?.. Üç bin kiþiyle... Çok hatýrý sayýlýr bir rakam... Ýlk turda Derviþ Eroðlu ile Mustafa Akýncý atbaþý gidiyor... Eþit oranla... Eroðlu %31,8... Akýncý ise %31,7... Sibel Siber ise %25,4 ile üçüncü sýrada... Dördüncü Kudret Özersay %11,1... Seçim ikinci tura kaldýðý takdirde ise durum þu: Mustafa Akýncý %62,8... Derviþ Eroðlu %37,2... * Ankette Kýbrýs sorununu çözmek için en uygun adayýn kim olduðu da sorulmuþ... Mustafa Akýncý göðüslemiþ orda da ipi... %38,5 ile... Derviþ Eroðlu %25,5, Sibel Siber %23,8 ve Kudret Özersay da %13,2'de kalmýþ... Bir de görüþmecilik sorusu... Akýncý %34,7 ile yine önde... Eroðlu %25,9 Siber %23,2 Özersay %16,2 * Seçime iki aydan az bir süre kaldý... Bu anket tahminlerinin dýþýnda bir þey olur mu? Sanmayýz... Zaten halkýn tahminleri de aþaðý yukarý böyle... Herkes ikinci tura Mustafa Akýncý ile Derviþ Eroðlu'nun kalacaðýný düþünüyor... Ve ikinci turda da Akýncý'nýn ezip geçeceðini... Ýþin baþýndan beri Sibel Haným'a þans tanýyan olmadý... Bazý fanatik CTP'liler hariç tabii... * Mustafa Akýncý bugüne kadar girdiði tüm seçimleri kazandý... Hiçbir seçim yenilgisi yok... Belediye baþkanlýðýnda da, milletvekili seçimlerinde de... Zaten bu seçimi de kazanacaðýndan emin olmasa seçime girmezdi... Sanýrýz bu anketten sonra Eroðlu ve CTP cephelerinden Akýncý'yý karalamalar daha da þiddetlenecek... Aldýrmayýn... Ýt ürür kervan yürür! Þener LEVENT Açý Lefkoþa'nýn yüzleri benden önce kaybolmasýn istiyorum... Benden önce kaybolacaklar diye korkuya kapýlýyorum... Bazý aydýnlýk sabahlar, ya da bazý karanlýk geceler birdenbire baþýmý kaldýrýp gökyüzüne bakýnca onlarý göreceðimi sanýyorum... Pencere kenarýna konan bir kuþ... Sokakta miyavlayan bir kedi... Uzaklarda havlayan bir köpek... Ruhlarla daldýðým sohbetten uyandýrýyorlar beni... Haziran'da ölmek zor Hasan Hüseyin... Ya Mart'ta? Daha mý kolay? Babam Tera'nýn yüksek tepelerine çýkýp da mor daðlara, yemyeþil ovalara ve masmavi denize baktýðý bir gün, -Bunlarý býrakýp da nasýl gidilir, nasýl ölür insan, diye mýrýldanmýþtý... Sapsarý ve yeþil bir fon içinde ben de yarýn ölecekmiþim gibi, sanki son kez bakar gibi baktým, karþýmda Van Gogh'un son tablosu gibi duran tabloya... Sonsuzluk... Bir hüzün olarak çöktü ruhuma... Bir demet sarýdan, bir demet yeþilden topladým, su döktüm saksýlara... Annemin mezar taþýnda solan resmi geldi aklýma... Ben uyurken sessizce gelip okþadý mý saçlarýmý?.. Bu kentin yüzleri benden önce kaybolmasýn istiyorum... Benden önce kayboldukça ben bu kente yabancýlaþýyorum... Bir gün buralarda tanýdýk hiçbir yüz bulamayacaðým diye korkuyorum... Kahvelerin önünden geçip giderken selam alýp selam vermeliyim... Seyyar sandüviççi büfesiyle Lefkeliyi aradýðým yerde bulmalýyým... Ezan okuyan hocanýn, kavun karpuz satan manavýn, ifademi almak için karakoldan telefon açan polisin sesi tanýdýk olmalý... Yalnýz kalmaktan korkmuyorum... Bu kent bizsiz yalnýz ve öksüz kalacak diye korkuyorum... Sonra bir sabah... O sapsarý ve yeþil fon bir taþ gibi oturuyor yüreðime... Acý kayýp... Hepsi o kadar mý? O dar sokaklar, o cumbalý evler, o lingiri oynamayý artýk unutmuþ olan nesillerimizin gölgeleri baðýracak arkandan... Aðlayacak... Evinin önünden bisikletle geçip gittiðin liseli sevgilin þimdi torun sahibi olsa da seni hatýrlayacak... MAHALLE KABADAYILARI VE SON ÝSPAT-I VÜCUT Seni... Gitarýnla... Ben ruhumu hep kaynatan Kolombiyalý bir çocukla, Stalingradlý bir gaziyle, Kafkasyalý bir Kürtle, Hocalý katliamýnda kardeþlerini kaybetmiþ bir Azeri ile, Palikitre'deki kurþun yaðmurundan tek sað kalan Suppuris ve Dohni'deki kan gölünden tek kurtulan Kafadar ile bir sekiye oturup seni dinleyeceðim... Son besteni... Bir tüccar ölür, alacaklarý kalýr geride... Bir iþçi ölür, borçlarý kalýr... Bir þair ölür, yazacaklarý kalýr... Bir bestekar ölür, besteleri kalýr... Ki madem ki henüz gidilmemiþ olan deniz en güzel denizdir, yarým kalan besteler de ayný gizemi taþýr... Gurbetçi olmak bedbahtlýðýna düþtüðümüz yurdumuzda, bir gurbetten sýlaya akarsýn, bir sýladan gurbete... Nereye gidiyorsunuz ey tanýdýk ey dost yüzler? Çiziktirdi Nereye? Her gidiþ vakitsiz gidiþ... Bu yalnýzlýk, bu kahýr yetmedi mi sandýn? Ey Kalfanýn oðlu Aydýn... Divana mý kaldý bu dava? Sýrat'a, mahþere mi kaldý? Sormasýn hoca, merhumu nasýl bilirdiniz diye, sormasýn... Bu yurda, bu kente iyilik ve güzellik damgasýný vuran bir mefta için bu sorulur mu? Bize, þu gazeteye mahkeme için bir ispatý vücut yaz... Bir müdaafa yaz... Ve tek kuruþ alma... Olur mu? Ne demiþtin? -Mahalle kabadayýlarýna bizim de o kadar katkýmýz olsun! Adý gibi aydýn... Ne yazsam, ne söylesem... Hepsi boþ! DÜNYA DÜÞÜNCE GÜNÜ MAÐUSA'DA ÝZCÝ ETKÝNLÝÐÝ Kýz izcilere yönelik dostluk, destek ve yardým amaçlý düzenlenen Dünya Düþünce Günü nedeniyle bugün Gazimaðusa'da izcilere yönelik etkinlik yapýlacak. Gazimaðusa Kýz Ýzci Örgütü'nden yapýlan açýklamaya göre, Gazimaðusa Kýz Ýzci Örgütü'nden ve Gazimaðusa bölgesindeki 10 ilkokuldan yaklaþýk 350 izci ve izci liderinin katýlacaðý etkinliklerin ilki saat 12.00'de Zafer Anýtý'nda yer alacak. Zafer Anýtý'nda çelenk merasiminin ardýndan, Maðusa Geliþim Akademisi'ne yürünecek. Etkinlik programýnda konuþmalar, izci þarkýlarý, yarýþmalar bulunuyor. Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Denetmeni ve Gazimaðusa Kýz Ýzci Örgütü Baþkaný Esen Bahadýr yaptýðý açýklamada "Amacýmýz Dünya Düþünce Günü'nün amacýna uygun olarak, dostluðu, sevgiyi ve eðlenceyi paylaþmak ve izcilerimizi kaynaþtýrýp izcilik ruhunu canlandýrmaktýr" dedi. EROÐLU'NDAN YAÞAR KEMAL ÝÇÝN BAÞSAÐLIÐI Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Türk edebiyatýnýn dünyaca tanýnmýþ, en önde gelen isimlerinden Yaþar Kemal'in ölümü nedeniyle baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Eroðlu mesajýnda þunlarý kaydetti: "Romanlarýyla haklý bir beðeni ve takdir kazanan, Türk edebiyatýnýn dünyaca tanýnmýþ, en önde gelen isimlerinden Yaþar Kemal'in ölümünü büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Eserleri ve Türk edebiyatýna kattýðý deðerle her zaman anýlacak olan Yaþar Kemal'e Allah'tan rahmet, yaslý ailesine, edebiyat dünyamýza ve tüm Türkiye'ye baþsaðlýðý dilerim."

3 ALAÞYA' DAN NOTLAR Canan Sümer ÖLÜ KUÞ VE BÝR ÇÝFT LASTÝK ÇÝZME Savaþ sonrasý Kýbrýs'a doðru yola çýkan ilk yolcu gemisindeydik. Ýki sahil güvenlik hücumbotu refakatindeki feribot denizi yararak, Mersin'den Ada'ya doðru ilerliyordu. Limanda uzun bir bekleyiþten sonra üç kardeþim ve annemle, geminin yolcu salonuna yerleþebilmiþtik. Yolcular Kýbrýslý Türklerden oluþuyordu. Birçoðu, çýkan savaþta evini yerini ailesini kaybetmiþti. Yolculuk boyunca konuþulan tek bir konu vardý. Yaþanan savaþ!.. Herkes duyduklarýný öðrenebildiklerini birbirine aktarýyordu. Çocuklarýn ürküp aðladýðý, korkunç hikâyeler anlatýlýyordu savaþla ilgili. Birbirleri ile daha önce tanýþmamýþ olan bu insanlarýn kader ortaklýðý, yolculuk boyunca onlarý samimi bir birlikteliðe itmiþti. Hiç tanýmadýðýmýz insanlar, babam da yanýmýzda olmadýðýndan sanýrým, bize yardýmcý olmaya çalýþýyorlardý. O yolculukta yaþadýklarýmýzý þimdi düþündüðümde, Roman Polanski'nin bir filminin setinde gibiydik sanki Konuþan, dertleþen insanlarýn birbirleri ile paylaþýp anlattýklarý, savaþýn gerçekliðinin dýþa yansýyan bir illüzyonu gibiydi adeta. Bir de yaþanýp, yýllarca sorgulanmayý bekleyecek realitesi vardý savaþýn Ýþte o da, ülkemizin geçmiþ ve gelecek zamanlarýný kurgulayan senaryoda yansýtýlýyordu... O senaryonun film müziði ise, katledilip çukurlara gömülen, "Rumca küsüp, Türkçe kýrýlan"* onca insanýmýza adanan acýlý bir aðýttý. Döneceðimiz ülkemizde, ölenin öldüðüyle kaldýðý yerden baþlayacaktýk yeni hayatlarýmýza. Kimliksizliðin yeni kimliðimiz olacaðýný, daðýnýn, taþýnýn, denizlerinin parsellenip aç gözlere kolay rant olacaðýný bilemezdim. Çok küçüktüm, hýrsýzlýk ve vurgunlarý bilemeyecek kadar küçük Deðerleri silme operasyonlarýna önce köy adlarýndan baþlanýp, dil, kültür, nüfus ve erdemle devam edilecekti. Gün gelecek, " orada ne varsa, burada da olacak" mantýðýyla yükselecekti minareler, yükselirken gayri yasal bol gelirler Çok küçüktüm, asimilasyonun anlamýný bilemeyecek kadar küçük. Hudutlar, ölüm, gözyaþý, tecavüz ve ganimetle çizilmiþti Topraklarýnýn kederli gözleri ile bakan o çocuklarýn, þair olmaktan baþka þanslarý yoktu artýk. Ki onlar, köklerinden ayrýlýp giden her Kýbrýslýyla beraber, "Þair bu dizede yaþadýðý yeri iþgal altýndaki bir ülkeye benzetiyor." açýklamasýndaki o þair olacaklardý. Savaþ sýrasýnda kaldýðýmýz Antalya'da, sadece Arap televizyon kanallarýndan savaþla ilgili bir þeyler izlenebiliyordu. Karartma nedeni ile sýký sýký kapanan perdelerin ardýnda, Beþparmak Daðlarý'nýn alevler içinde olduðunu onlarca kiþi aðlayarak izliyordu. Çok sevdiðim yeðenim Dilek'le evlerinin terasýna kaçýp, hiçbir þey duymak ve görmek istemiyordum. Artýk evime ve yaþadýðýna hep inandýðým babama dönmek istiyordum. Çok küçüktüm, her þeyden korkacak kadar küçük Kýbrýs'a geldikten bir süre sonra misafirliðe gittiðimiz bir köyde, talan edilen Rum evlerinin birinde bulduðum ölü kuþun ne kadar uðraþsam artýk canlanmayacaðýný anlayamamýþtým. Onu kafesiyle alýp eve götürüp beslersem, iyileþip canlanabileceðini düþünmüþtüm. Küçük kardeþim de o evde bulduðu delik bir çift lastik çizmeyi ayaðýna giymiþti. Annem, benim elimde ölü kuþ olan kafesi ve kardeþimin ayaðýndaki lastik çizmeleri görünce özellikle bana çok kýzmýþtý. "Onlar sizin mi?" diye çýkýþýnca, beþ yaþýndaki kardeþimin aðlayarak: " Kendi ayakkabýlarýmý da "ona" býraktým." dediði o Rum çocuðun akýbetinin ne olduðunu bilemezdim. Bu anýyý anlatýrken hem gülen hem de gözleri dolan annem: "Benim çocuklarýmýn biri, ölü bir kuþ, diðeri de yeni ayakkabýlarýný býrakýp, lastik bir çizme getirmiþti eve " der her defasýnda. Çok küçüktüm, öldürülen çocuklarýn varlýðýný bilemeyecek kadar küçük! (* Þair Faize Özdemircilerin, Rumca küstüm, Türkçe kýrýldým þiiri) Bugüne dek yapýlan en ciddi anket... Mustafa Akýncý %62,8 oyla ipi göðüsleyecek K.K.T.C. genelinde Kýbrýs Türk Halkýnýn sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algýsýný belirlemek üzere Þubat 2015 tarihlerinde, 2013 ve 2014 Seçim sonuçlarýn verileri dikkate alýnarak 5 coðrafi bölgesinde, 5 ilçeye baðlý 84 farklý alanda, mahalle ve köyde, 18 yaþ ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaþýk yarýsý kadýn olmak üzere toplam katýlýmcýyla, hanede yüz yüze görüþme metoduyla kamuoyu yoklamasý amacýyla yapmýþtýr. Örneklerin seçilmesinde, tesadüfi örnekleme yönteminden tabakalý örnekleme yöntemi kullanýlýp, görüþülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaþ kotasý uygulanmýþtýr. Araþtýrma sonuçlarý gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamýnda çeþitli kontrollere tabi tutulmuþ, elde edilen bulgularýn tutarlýlýðý gözlemlenmiþtir. Araþtýrmanýn hata payý güven aralýðý sýnýrlarý içerisinde % 1,5'dir. Gezici Araþtýrma; Türkiye 30 Mart yerel seçimlerini ve Cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarýný en yakýn tahmin eden, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde sandýða gitmeme oraný % 24 olarak ifade eden tek firma, Objektif Gezici Araþtýrma þirketi olmuþtu. Þirket Genel Müdürü Murat Gezici KKTC seçimlerini de þöyle deðerlendirdi: K.K.T.C Cumhurbaþkanlýðý seçimi 19 Nisan 2015 de yapýlacak. Kuzey Kýbrýs da Cumhurbaþkaný deðiþme ihtimali yüksek. Kuzey Kýbrýs Türk Halký gibi bir Cumhurbaþkaný istiyor, Halk Yunanistan ve Rum yönetimiyle çözüm bulabilecek bir Cumhurbaþkaný istiyor. Adaylardan Mustafa Akýncý tecrübeli bir aday görülmesinden, Derviþ Eroðlu ile kýyasýya bir yarýþýn adada olacaðý görülüyor. Kuzey Kýbrýs'ta da Syriza rüzgarý esiyor, Týpký Alexis Tsipras gibi küçük sol partiler ve geniþ halk kitlelerinin desteðini arkasýna alan Lefkoþa Türk Belediyesinin eski baþkaný Mustafa Akýncý Cumhurbaþkanlýðýna yürüyor. Merkez saðýn iki büyük partisi UBP ve DP'nin desteklediði mevcut Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun seçimi kazanmasý imkansýn gibi, Yine merkez solun büyük partisi CTP de bayan adayý ile sýkýntýlý. CTP'nin son 10 yýlýn büyük bölümünde iktidarda olmasý, Kýbrýs sorununda hiçbir ilerleme saðlayamamasý ve iç sorunlarda da baþarýsýz olmasý, iþsizliðin büyük boyutlara ulaþmasý Sibel Siber'in de þansýný kýrýyor. Mustafa Akýncý ise radikal söylemler, Maraþ'ýn açýlmasý ve buradan Kýbrýs Türklerinin de iþ imkanlarý temin etmesi, Türkiye ile çatýþmasýz ve iki kardeþ ülke gibi saðlýklý iliþkiler saðlanmasý, iç sorunlarla ilgili Cumhurbaþkaný, fakat partilerin iç iþlerine kesinlikle karýþmayan dört boyutlu siyasetiyle takdir topluyor. Akýncý belediye baþkanlýðý döneminde Rum belediye baþkaný Dimitriadis ile ortak projeler gerçekleþtirmiþ biri olmasý bu dönemde artý puan getiriyor. Kýbrýs Halkýnýn Cumhurbaþkaný Olarak Görmek Ýstediði Adaylara Ýliþkin Daðýlým Cumhurbaþkaný Olarak Görmek Ýstenen Adaylara Ýliþkin Daðýlým Derviþ Eroðlu 31,8 Sibel Siber 25,4 Mustafa Akýncý 31,7 Kudret Özersay 11,1 Toplam 100 Ýkinci Tura Kalýrsa Tercih Edeceklere Adaylara Ýliþkin Daðýlým Derviþ Eroðlu 37,2 Mustafa Akýncý 62,8 Toplam 100 Halkýn Asla Oy Vermeyeceði Aday ve Oy Vermeme Nedenleri Arasýndaki Ýliþki Araþtýrmaya katýlan ve Derviþ Eroðlu'na asla oy vermem diyenlerin niçin asla oy vermediðine iliþkin nedenler incelendiðinde % 22,9'u Yaþlý bulmasýndan yaþ sorunundan dolayý istemediðini söylüyor, Halkýn çoðunluðu Derviþ Eroðlu'nu baþarýsýz bulmaktadýr. Sibel Siber'e asla oy vermem diyenlerin % 29,7'si yetersiz ve tecrübesiz bulduðu için, Kudret Özersay'a asla oy vermem diyenlerin büyük çoðunluðu (% 54,1'i) tanýmadýðý için asla oy vermek istememektedir. Mustafa Akýncý' halkýn % 7,5'i beðenmiyor. Kýbrýs Sorununu Çözmek Ýçin En Uygun Olduðunu Düþündükleri Adaylara Ýliþkin Daðýlým Kýbrýs sorununu çözmek için en uygun adaya iliþkin daðýlýmda % 38,5'i Mustafa Akýncý seçeneði ile en üst sýrada yer alýrken, % 25,5'i Derviþ Eroðlu bunu % 23,8'i Sibel Siber, ve % 13,2'si Kudret Özersay seçeneði takip etmiþtir. Görüþmecilik Görevini En Ýyi Yapacaðýný Düþündükleri Adaylara Ýliþkin Daðýlým Görüþmecilik Görevini En Ýyi Yapacak Adaya Ýliþkin Daðýlým Derviþ Eroðlu 25,9 Sibel Siber 23,2 Kudret Özersay 16,2 Mustafa Akýncý 34,7 Toplam 100 Halkýn Ýki Bölgeli Federal Çözüme Ýliþkin Görüþleri Ýki bölgeli federal çözüme iliþkin daðýlým Yüzde Evet 73,8 Hayýr 15,6 Kýsmen 10,6 Toplam 100 Halkýn, Cumhurbaþkaný Adaylarýnýn Seçimden Önce Birlikte TV'de Açýk Oturumda Tartýþmalarýný Ýsteyip Ýstememelerine Ýliþkin Görüþler Evet Tartýþmalý 86,7 Hayýr Tartýþmamalý 5,7 Kararsýzým 7,6 Toplam 100 Görüþmecilik Görevini Yapamayacak Adaya Ýliþkin Daðýlým Görüþmecilik Görevini Yapamayacak Adaya Ýliþkin Daðýlým Derviþ Eroðlu 45,3 Sibel Siber 31,4 Kudret Özersay 12,8 Mustafa Akýncý 10,4 Toplam 100 Görüþmecilik görevini yapamayacak adaya iliþkin daðýlýmda % 45,3'ü Derviþ Eroðlu seçeneði ile en üst sýrada yer alýrken bunu% 31,4'ü Sibel Siber, % 12,8'i Kudret Özersay ve % 10,4'ü Mustafa Akýncý seçeneði takip etmiþtir. Aydýn Havasý Aydýn Hikmet GONCOLOZ GELÝYOR Süleyman Þah Oðuz Türklerinin Kayý Boyundandýr. Kaya Alp'in oðlu, Ertuðrul Gazi'nin babasý, Osman Gazi'nin dedesidir. Doðum tarihinin 1178, ölüm tarihinin 1227 olduðu tahmin edilir. Kesin olan, 1214'te Türkistan'dan Anadolu'ya gelip Erzincan civarýna yerleþtiðidir. Daha elveriþli bir yerleþim alaný bulabilmek için maiyetiyle birlikte bir arayýþa çýkar. Caber'e doðru ilerlerken Fýrat Nehri'ne düþerek boðulur. Naaþý Caber Kalesi'nin Fýrat nehri hizasýndaki bir kümbete defnedilir. Yavuz Sultan Selim'in yýllar sonra Suriye'yi almasýyla Caber Osmanlý topraklarýna katýlýr arasý dörtyüziki yýl boyunca Osmanlýlarýn yönetiminde kalýr. Birinci Dünya Savaþý'ndan sonra Osmanlý devleti yýkýlarak tarihe karýþýr. Devlet-i Ali'nin o güne kadar sahip olduðu bütün topraklar elden gider. Caber bölgesi de tümüyle Fransýz Suriye Mandasý sýnýrlarý içinde kalýr. Türkiye ile Fransa arasýnda, 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara'da bir anlaþma imzalanýr. Bu anlaþmayla Caber Kalesiyle türbe müþtemilatýnýn Türkiye'ye ait olduðu kabul edilir. 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaþmasý'nýn 3. Maddesiyle de bu husus pekiþtirilir. Bir zaman sonra kabirdeki cesedin kime ait olduðu konusunda þüphe ve tereddüt uyanýr: -Orada yatan Osmanlý Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Þah mýdýr? -Yoksa Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmýþoðlu Süleyman Þah mýdýr? Bu arada SAYGI adý verilen bir karakol yaptýrýlmýþ ve türbe oraya taþýnmýþtýr. Türbenin muhafazasýyla görevli Jandarma Ýhtiram Kýtasý için de lojman inþa dilmiþtir. Ýþte o külliyenin kapladýðý alan Suriye'nin Halep ilinin Karakozak köyü sýnýrlarý içerisindedir. Siyasi açýdan da, Türkiye'nin sahip olduðu "EKSKLAV" statüsündeki tek toprak parçasýdýr. Bir ülkenin sýnýrlarý içinde olup da o ülkeye ait olmayan bölgeye ANKLAV toprak denir. Bir ülkenin sýnýrlarý içinde olup baþka bir ülkeye ait olan bölgeye ise EKSKLAV toprak denir. ANKLAV'a Magosa Maraþý'ný, EKSKLAV'a da Dillirga Erenköyü'nü örnek gösterebiliriz. Annan planý kabul görseydi, Maraþ Rumlara verilecek, statüsü EKSKLAV 'a dönüþecekti. Yemenli Müslüman Veysel Karani, Hz. Peygambere büyük bir muhabbet duymaktaydý. Ne var ki ayný dönemde yaþamýþ olmalarýna raðmen tanýþýp görüþmeleri nasip olmamýþtý. Oysa Hz. Ali ile tanýþtýðý ve Sýffin Savaþý'nda onun safýnda savaþýrken þehit düþtüðü bilinir. Suriye'nin Rakka ili sýnýrlarý içerisinde olan türbesi IÞÝD tarafýndan bombalanarak yýkýldý. Zira IÞÝD sözde Ehl-i Sünnet, Veysel Karani ise yaptýðýna bakýlýrsa Ali yanlýsýydý. Türkün ceddinden kalan mezara yeni bir türbe yapýlmýþ, adýna da "Türk Mezarý" denmiþti. Türkiye'ye de orada muhafýz alayý bulundurma ve bayraðýný göndere çekme hakký tanýnmýþtý. Türkiye bu hakký maalesef 20 Þubat 2015 gününe kadar kullanabildi. AKP Ýktidarý ayný akýbet Saygý Karakolu'nun baþýna da gelebilir endiþesine kapýldý. Oysa korkulacak bir þey yoktu. Sonuçta AKP de Ehl-i Sünnet vel-cemaattýr ve tuttuðu yol da dos doðru þeriate gider. Yine de "Ne olur ne olmaz" düþüncesi galip geldi ve cenaze Eþme köyüne taþýndý. Aslýnda Eþme de Suriye topraklarý içerisindedir ve söylentiye bakýlýrsa bu nakil de geçicidir. Çocukluðumuzda büyükler bizi "Goncoloz geliyor" diye korkuturlardý. Böylece aþýrý yaramazlýk yapmamýz engellenir, uslu durmamýz saðlanýrdý. Günümüzde Goncoloz'un yerini milletlerin korkulu rüyasý IÞÝD devralmýþtýr. Çok ilginçtir, dünyaya meydan okuyan Tayyip Erdoðan bile bu canavardan çekinir olmuþtur. Biri çýkýp, Rumlara kýyak olsun diye "IÞÝD Magosaya yaklaþtý" dese sonuç ne olur dersiniz? AKP iktidarý Türk Askerini bölgeden çeker, Maraþ'ýn statüsü de EKSKLAV'a dönüþür mü?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Dondurma yalayan kadýn erkeði tahrik edermiþ Akepe ulemasý zihniyetine göre Dondurma yalamak tecavüze davetiyeymiþ Bunlarla mümkün mü girmek saðlýklý iliþkilere? Kalay BÜYÜKLER TERBÝYE EDÝLDÝ, SIRA ÇOCUKLARDA Türkiye'de son 3 ay içinde 80'den fazla kiþi hakkýnda "Cumhurbaþkaný'na hakaret" suçlamasýyla soruþturma baþlatýldý. U.R.E adlý 13 yaþýndaki çocuk da Tayyip Erdoðan'a hakaret ettiði iddiasýyla ifade vermeye çaðrýldý. Düþünebiliyor musunuz, emniyetten telefon açýlýyor ve çocuðun babasýna "sizin oðlan facebook'ta cumhurbaþkanýmýza hakaret etti, ifade vermeye gelin" deniliyor. Sen ayakkabý kutularýyla memleketi soy, aðzýný açaný sana hakaret etti diye suçla. Büyükler terbiye edildi nasýlsa, sýra çocuklarda. E tabii "yavru" olarak KKTC de nasibini alacak bundan. Az sonra Kalaycý AliOSMAN Periyodik BÝR DOSTUN ARDINDAN... Ölüm yaþamýn sonudur da bir dostun, bir yakýnýn ölüm haberini almak tüm bu gerçekler karþýsýnda yine de acý geliyor insana... Dün sabah telefonumda bir çaðrý gördüm. Hemen aradým. Arda Gündüz'dü... Merhabalaþtýk önce... Sesindeki hüzün kötü birþeylerin olduðunun habercisiydi... "Abi, Aydýn Amca'yý kaybettik" dedi... Her ölüm insanýn içinden birþeyler kopartýr... Her ölüm acý verir, hüzün verir... Aydýn Kalfaoðlu yakýn dostlarýmýzdandý... Yýllardýr süren mahkemelerimizde bize karþýlýksýz yardým eden bir can dosttu... Ölüm onu da aramýzdan çekip aldý... Ne diyeceðini, ne söyleyeceðini bilemez bu durumda insan... Onu son ziyaret ettiðimde meyvelerden açýlmýþtý ve evimde bir guafa aðacý olduðunu, meyve verdiðini söylemiþtim ona... Guafa'yý o da çok seviyormuþ... Ertesi gün sabahleyin aðacýmdan kestiðim iki adet piþmiþ guafayý ona getirdim... Çok sevindi... Evinin bahçesine ekmiþ ama kurumuþ... Ona bir adet guafa fidaný getireceðimin sözünü verdim. Yaptýðým araþtýrmalarda guafa fidanlarýnýnmayýs ayýnda ekildiðini öðrendim ve telefon ederek ona durumu anlattým ve Mayýs ayýnda yerini hazýrlamasýný söyledim. -Bekleyeceðim" dedi... Son konuþmamýzdý bu... O olmayacak artýk ama ona verdiðim sözü mutlaka tutacaðým... Bugün Barolar Birliði'nde yapýlacak törenden sonra topraða vereceðiz onu... Ýnsanoðlu birçok þeyin önüne geçti ancak kanser denilen illete çare bulamadý bir türlü... Bulamamasý bir yana kanser hücresini tetikleyen her türlü giriþimi de yaptý, kendi küçük çýkarlarý çerçevesinde! Yediðimiz yiyeceklere, içtiðimiz sulara, nefes aldýðýmýz havaya bile saçtý zehirini... Çok dostlar kaybettik böylelikle... Aydýn'ý sesiyle gitarýyla tanýmýþtýk önce... Bayrak Kuartet, Sýla Dörtlüsü'yle sevdik onu... "Dolama dolamayý" þarkýsý dilimizden düþmedi aylarca... Dörtlü bir trafik kazasýnda Raif Denktaþ'ý kaybetti önce... Ve üç emektar gettolara kapatýlan Kýbrýslýtürklerin morallerinin yüksek tutulmaya çalýþýldýðý günlerden bugünlere gelindiðinde, baktýlar gördüler ki toplumun yeniden morale ihtiyacý var... "Ýkinci bahar" diyerek Sýla Dörtlüsü'nün þarkýlarýný seslendirdi, yeni CD'ler çýkarttýlar... Nostaljiyi ve yeni bir heyecaný daha yaþattýlar Kýbrýslýtürklere... Aydýn dostumuzu kaybettik... Onu bugün defnedeceðiz... Gözlerimizdeki yaþ, üzüntümüz bir fayda edecek mi bu gidiþe? Etmeyecek... Dostumuz, arkadaþýmýz Kalfaoðlu'nun ölümüyle içimizde kopan fýrtýnalar çok þeyler alýp gitti bizden... Onu þarkýlarýyla, evinin bahçesine ektiði aðaçlarýyla, çocuklarýna, torunlarýna olan sevgisiyle hatýrlayacaðýz hep... Akýncý: Cumhurbaþkaný tek rengi deðil, tüm renkleri kucaklamalý Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý halkýn, 19 Nisan'daki hedefe büyük bir kararlýlýkla yürüdüðünü gören bazý çevrelerin telaþa kapýlarak saldýrganlaþmaya baþladýklarýna dikkat çekerek, "Bizim meselemiz kiþilerle uðraþmak deðildir. Esas hedefimizin ülkeyi ileri götürmek olduðunun bilinci içerisinde yolumuza devam edeceðiz. Ancak þu da bilinmelidir ki susuyorsak verilecek cevabýmýz olmadýðýndan deðildir" dedi... Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý eski alýþkanlýklarla oy toplamak amacýyla seçime yönelik istihdamlar, arsa ve menfaat daðýtanlarýn, bu silahlarýyla aslýnda kendi kendilerini vurduklarýnýn altýný çizdi. 7 Þubat'ta Maðusa, 21 Þubat'ta Güzelyurt'ta gerçekleþtirilen dayanýþma etkinliklerinin üçüncüsü önceki akþam Lefkoþa'da Hidden Garden'da düzenlendi. Büyük bir katýlýmla salonu hýnca hýnç dolduran coþkulu kalabalýða hitap eden Akýncý, barýþ, demokrasi, hak ve adalet için baþlattýklarý mücadelede, partili partisiz her renkten her görüþten insanlarla birlikte yürüdükleri yolun sonunda baþarýya ulaþýlacaðýný vurguladý. Konuþmasýna bir anmayla baþlayan Akýncý, "Bugün, Türkiye'de yüreði yurt sevgisiyle dolup taþan, sadece Türkiye deðil dünyanýn edebiyat devlerinden biri olan Yaþar Kemal'i kaybettik. Onu saygýyla anýyorum. Bugün yine yüreði insan sevgisiyle dolu Lefkoþa'nýn Ýsmet'ini topraða verdik. Onu da saygýyla anýyorum. Bu iki ismin benim yaþamýmda özel yeri var. Yaþar Kemal'in kitaplarýný okuyarak geliþtik. Yurt sevgisini, emeðin alýn terinin deðerini Yaþar Kemal'den, yalansýz dolansýz sevginin ne olduðunu da sevgili Ýsmet'ten öðrendik" sözleriyle Yaþar Kemal ve Lefkoþa'nýn bir simgesi olan Ýsmet Kök'e saygýsýný belirttikten sonra konuþmasýna þu sözlerle devam etti: "Bugün bu salonu doldurdunuz. Bindirilmiþ kýtalar halinde deðil, dayanýþma içinde, 'bu mücadelede bir katkým, çorbada bir tutam tuzum olsun' diyerek buraya geldiniz. Hepinize teþekkür ederim. Bugünlerde salon toplantýlarý yapýlýyor ve bu toplantýlarda tek bir rengin hâkimiyeti göze çarpýyor. Oysa bu ülkede bir cumhurbaþkanýnýn, bir cumhurbaþkaný adayýnýn, tek rengi deðil tüm renkleri kucaklamasý, tüm partilere eþit mesafesini koruyabilmesi gerekiyor. Ne yazýk ki bizim dýþýmýzda baþka yerlerde bunu göremiyoruz". "Eski alýþkanlýklar depreþti" Akýncý, son günlerde eski alýþkanlýklarýn yeniden gündeme geldiðini, seçim öncesinde kýrsal arsa daðýtýmý, Kýb-Tek, Kalkýnma Bankasý'na istihdamlar yapýldýðýna dikkat çekerek sözlerini þöyle sürdürdü: "Bunu yapmak için seçimi beklemek mi gerekiyor. Ýstihdama ihtiyaç varsa neden o seçim davulunun çalmasýný bekliyorlar? Bundan kazanç elde edeceklerini sanýyorlar ama bumerang etkisi oluþuyor, kendi kendilerini vuruyorlar. Hepimiz görüyoruz, bir yandan örgütler 'biz hükümet partisiyle iliþkilerimizi askýya aldýk' derken, bir belediye baþkaný 'siz belediyeleri düþünmüyorsunuz' diyerek iliþkilerini askýya alýyor. Her þeyi doðru þekilde yapmazsanýz olacaðý budur. Daha önce bunu yapanlarýn bu yaptýklarýndan yararlanamadýðý gibi bundan sonra da yaralanamazlar çünkü bu halk uyanmýþtýr." "Bizim ana meselemiz kiþilerle uðraþmak deðil, toplumu ileriye götürmektir" Son günlerde bazý çevrelerin, halkýn bu uyanýþý ve kendisine verdiði güçlü destek nedeniyle telaþa kapýldýklarýný da ifade eden Akýncý, "Bu telaþlanmayla saldýrganlaþmaya baþlayanlar var. Bizim raðbet etmeyeceðimiz üsluplarla üzerimize gelmeye çalýþýyorlar. Biz, düzeyimizi her zamanki gibi koruyarak ana meselemizin kiþilerle uðraþmak olmadýðý, bu ülkeyi ileri götürmek olduðunun bilinci içerisinde yolumuza devam edeceðiz. Þunu herkes bilsin ki susuyorsak, verilecek cevabýmýz olmadýðýndan deðildir. " Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BU TÜRKÝYE ÝLE SAÐLIKLI ÝLÝÞKÝ KURAMAZSINIZ Türkiye'nin ne kadar kafadan saðlýksýz bir iktidarýn ellerinde, nasýl küflü ve köhne bir karanlýða sürüklendiði ortadayken... Bazý cumhurbaþkaný adaylarýmýzýn, öylesine saðlýksýz bir yapýyla saðlýklý iliþki kurmayý nasýl baþaracaklarý, her gün daha çok merak uyandýrmaya ve daha çok sorgulanýr olmaya baþladý haklý olarak. Ne var ki bu soruya somut, mantýklý ve anlaþýlýr bir yanýt veren de çýkmadý þimdiye dek. Konuyu ana baþlýk olarak geçiþtirmekle yetiniyor herkes. Oysa Türkiye ile saðlýklý iliþki istendiðine göre, þu andaki iliþkilerin saðlýksýzlýðý da kabul ediliyor demektir. Türkiye, "Bir tek asker çekmeden, bir çakýl taþý bile vermeden bütün uluslararasý dengeleri deðiþtirdik" diyerek Kýbrýs'ta iþgalci olduðunu baðýra baðýra dünyada ilân ederken, bizim politikacýlarýmýz ve medyamýz bunu seslendirmekten hep kaçýnmaktadýrlar her ne halse... Seslendirenler de vatan millet sakarya cephesi tarafýndan "vatan haini" ilân edilmektedirler! AÝHM, KKTC'nin Türkiye'nin bir alt yapýsý olduðunu ve burada biten her þeyden Türkiye'nin sorumlu olduðunu hükme baðlar ve Türkiye bunu kabul edip hiçbir itiraz koymazken... Bunu seslendirmek de bizde vatan hainliðiyle eþ tutuluyor! Bu gerçekleri hatýrlatýp seslendirmeden Türkiye ile saðlýklý iliþki kurmak mümkün mü? Genel seçime hazýrlanan Türkiye'de AKP adaylarýnýn resimli seçim afiþlerini gördünüz. Yeniçeri kýyafetleriyle çekilmiþ fotoðraflar... "Referansým Allah'týr" "Osmanlý soyundan geliyorum." "Kadim baþkent Konya silkin ve þaha kalk" Bunlarla mý saðlýklý iliþki kuracaksýnýz? Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptýklarýný bir bir yýkýp geçen... Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin enkazý üstünde bir þeriat devleti kurmaya çalýþanlarla mý saðlýklý iliþki kuracaksýnýz? Kahkaha atan kadýna "iffetsiz", çalýþan kadýnlara "fahiþe", hamile kadýnlara "sokaða çýkamazsýnýz" diyen, tango yapan kadýný zina yapmakla suçlayan zihniyetle mi saðlýklý iliþki kuracaksýnýz? "Mini etek" ve "dekolte giyinenler tecavüzü hak etmiþlerdir" diyen zihniyetle mi saðlýklý iliþki kuracaksýnýz? Anasýnýn bile diz kapaðýndan tahrik olup ona tecavüzü caiz sayanlarla mý kuracaksýnýz o saðlýklý iliþkiyi? Yoksa, "Kendi kýz çocuðumu bile kucaðýma alýp sevemem, tahrik olurum" diyen, alçak, sapýk ve ahlâksýz zihniyetle mi? Bizzat kendi aðýzlarýndan, Erdoðan ve AKP'nin kendi deklânþörlerinden Türkiye'nin fotoðrafý budur iþte! Ve her geçen gün, akýllara durgunluk veren yeni görüntüler konuyor bunun yanýnda! Ýyisi mi sayýn adaylar, ne kendinizi kandýrýn... Ne de toplumu... Böyle bir Türkiye ile saðlýklý iliþki kurulamaz. Saðlýklý iliþki, "Bu ülke benim, ben yönetirim, kararlarýmý ben veririm, istersen sen de desteklersin" diyerek ve bu tavýrdan hiçbir ödün vermeyerek kurulabilir ancak... Bunun aksi Atatürk'ün kurduðu laik cumhuriyeti yýkmak için çýrpýnan sakat zihniyete adapte olmaktýr!

5 5 2 Mart 2015 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hiç iþiniz yoksa her programa telefon açýn, canlý maydonoz olun. Vatandaþ hükümetin performansýný engelliyor MÝÞ-MIÞLAR * 8 örgüt daha CTP ile olan iliþkilerini askýya almýþ. - Yeni moda çýktý bu "askýya alma"da Seçim yaklaþtýkça sünnetçi korkusu vermeye çalýþýyorlar açýk açýk. * Askersiz Lefkoþa eylemi yapýlmýþ. - Askeri bölge sýnýrýna kadar ama Dikenli tele dokunan olmadý. * Önümüzdeki günlerde yaðmur bekleniyormuþ. - Yeter ama yahu... Výcýk výcýk olduk. *+Türklerin en çok beli aðrýyormuþ. - Kaldýramayacaklarý yükün altýna giriyorlar da ondan *Lefkoþa'da araba ile motosiklet çarpýþmýþ. - Bu kazalarýn da ardý arkasý kesilmiyor nedense. Geçenlerde, Kýb-Tek'te, Akim ile Sayýþtayýn çarpýþtýðý gün, Gönyeli Belediyesi ile CTP de çarpýþmýþtý. * KTAMS süresiz grev dahil eyleme gidecekmiþ. - Bir gün mutlaka Belki bir ihtimal. * Seçim yarýþý giderek kýzýþýyormuþ. - Daha deðil Hele bir kirli çamaþýr dosyalarý ortaya dökülsün, iþte o zaman kazanlar kaynamaya baþlayacak. * Baraka'nýn "Memleketin Ahvali" isimli oyunu son kez sergileyecekmiþ. - Aaa Niye gençler Umut kalmadý mý? Hala anlayabilmiþ deðilim... Treni kaçýrdýktan sonra mý kaçýrdýk keçileri, yoksa keçileri kaçýrdýktan sonra mý? Ey vatandaþ Senin derdin ne? Ýþin gücün yok mu Allah aþkýna.. Ne iþin var sabah akþam bakanlýk kapýlarýnda.. Ha? Niye ikide birde milletvekillerini rahatsýz, tedirgin ediyorsun? Ne sokakta aman veriyorsun, ne kulüpte.. Yeter sýkboðaz ettiðin.. Derdin varsa, Dikilitaþ'a gitsene. Denktaþ'ýn kapýsýnda ne arýyorsun? Hele Denktaþ'ýn kapýsýnda. Yeter artýk Oðluna verdiler Kýzýna verdiler Gelinine verdiler Karýn da maþallah terficiðini kaptý. Þimdi de damada iþ istiyorsun. Ýnsaf ama Vallahi çok büyük ayýp ediyorsun Hep kendini deðil Baþkalarýný da düþün Sen böyle yaptýkça, seni gören baþkalarý da yýðýlýyor bakanlýk kapýlarýna E nasýl iþ yapsýn bu bakanlar Nasýl performans göstersin bu hükümet.? Deðil ama Ey vatandaþ. Bilesin ki senin verdiðin bu rahatsýzlýklar nedeni ile hükümet strateji belirleyemez oldu. Strateji belirleyemeyen hükümet, yasa da yapamýyor, meclisi de çalýþtýramýyor Hiç baþkalarýnda suç arama.. Bilesin ki bütün bunlarýn suçlusu sensin. Sen hep bana, hep bana dedikçe, siyasilerin eli ayaðý birbirine dolanýyor Ya seni memnun edecekler Ya iþ yapacaklar Onlar da iki arada bir derede kaldýlar. Yeter artýk Brak da performans sergilesinler. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun Kýbrýs sorununun ortaya çýkýþý, yarým asrý çoktan geçti. Ýster kiþiler, ister toplumlar arasýnda olsun, sorunlar, kiþilerin veya toplumlarýn düþünce ve isteklerinde ters düþmeleri ile ortaya çýkar. Dünyada yaþanan sorunlar sýnýflanýrken Kýbrýs sorunu, kendine özgü özellik taþýmaktadýr. Kýbrýs'ta Kýbrýslýlar arasýnda sorun yoktu, ustalýkla sorun yaratýldý. Sorun, diðer sorunlu ülkelerde olduðu gibi, Kýbrýs üzerinde emelleri ve çýkarlarý olan dýþ güçlerin, Anglo- Amerikanlar'ýn eseri. Sebepsiz, anlamsýz düþmanlýklar yaratýlarak, iki toplumun hiçbirinin çýkarýna olmayan olaylar yaþatýldý. Bundan yýl önce sokakta yürüyen Kýbrýslýya karþý tarafla ilgili sýkýntýlarýný sorsanýz Alacaðýnýz yanýt koskocaman bir "HÝÇ YOK" olurdu. Gerçekten de yoktu. Peki bu sorunlar nasýl yaratýldý? Toplum mühendisliði ve masa baþý Doðrudan Geçen gün Beþparmaklarda dolandým.. Denizi kuþbakýþý gören tarafýnda.. Yaðan yaðmurlardan her þey yýkanmýþ temizlenmiþ gibiydi.. Gömeçler, lapsanalar yarý belime kadardý... Vaktim olsaydý gaz ayaðý, adaçayý da bulurdum belki de.. Topraktan laleler fýþkýrmýþtý sanki.. Morun, menekþenin, beyazýn cümbüþü vardý... Ama, bakir yeri kalmamýþ Beþparmaklar'ýn.. Daðýn tepeleri bile villalar, sitelerle doldurulmuþ... Suyu elektriði yolu olmayan yarým inþaatlar.. Çoðu kaderine terkedilmiþ.. Gene de, oturacak birileri bulunuyor nedense!... Biraz yükseklerden çan sesleri geliyor.. Belli ki bir sürü otlanýyor makiler arasýnda.. Arkasýndan çocuk gülüþmeleri... Okul çocuklarý gezmeye mi çýkmýþ demeye kalmadan bir motor sesi.. Lambretta mý idi acaba? Genç bir adam... Yoksa sürünün çobaný mýdýr diye aklýmdan geçerken tarifsiz bir kahkaha seline yakalandým... Doðrulamak için düþündüðümü... Arkasýndan seslendim... Evet o imiþ çoban... "N'apayým yetiþemem arkalarýndan" dedi.. Keyifli bir hoþ beþ... Ortak tanýdýklar derken ardýndan aradýðým adresi sordum.. Onun; mitolojinin keçi ayaklý çoban tanrýsý Pan gibi flütü yok.. Ama akýllý telefonu var... Zeus'a deðil de bir tanýdýðýna soruyor, sorduðum adresi.. Ve ben; epeyce dolaþtýktan sonra yolumu sayesinde buluyorum... Ýlk adres gibi bu da terkedilmiþ... 0y uðruna... Sokaklarýn, okullarýn, Beþparmaklar'ýn tepelerinde kullanýlmayan villalarýn adres KIBRIS SORUNU, BÝR ARAÞTIRMA VE 19 NÝSAN SEÇÝMLERÝ... senaryolarý ile. Toplumun içini kemiren inanç ve faþist milliyetçiliðin istismarý ile. Her toplumda "iþbirlikçi" olmaya meyilli insan sýnýfý eksik deðildir. Ne yazýk ki bu zihniyet azýnlýkta olmasýna raðmen, demagoji ile "toplumun liderliðini" üstlenir. Ýþte toplumlarýn baþýna her türlü belayý sarmalayan bu kesimlerdir. Kýbrýslýrumlarda Kilise ile faþist milliyetçiler Kýbrýslýtürkler'de de milliyetçiliði, faþizme dönüþtürenler. Toplumlarýn zayýf damarýný bulup, "niçin, neden gerekli" olduðunu düþünmesine fýrsat vermeden onlara, "düþmanlýk gömleðini"ni giydirdiler. Bu gömlek bir defa giyildi mi, çýkarýlmasý güç olur. Zaten bu yüzden Kýbrýslýlar, 60 yýldýr bu gömleði sýrtlarýndan atamadýlar. Bugün Kýbrýslýlara "aranýzý düzeltin, anlaþýn" diyenler; toplumlarýn birbirinden ayrýlmasýný, aralarýnda uçurum açýlmasýný saðlayanlardýr. Kýbrýs ve Kýbrýslýya gerçekten yardýmcý olmak istiyor olsalardý; toplumlarý birbirine karþý kýþkýrtmazlardý. 1963'te Garantör ülke Ýngiliz'in, Selma Bolayýr PAN VE ÇOBAN olarak gösterildiði.. Vatandaþlýklarýn ve Rum mallarýnýn, özellikle de seçim dönemlerinde hoyratça daðýtýldýðý bu ülkede... Haksýz yere ve yasal olmayan yollarla kendilerine verilen yüzlerce dönümlük topraðý babasýnýn malý imiþ gibi satýp, çakþýrlarýnda taþýdýklarý sterlinlerle... Peþin para ile aldýklarý BMW'ler ve Anadolu'daki köyler "Köy aðalarýnýn" yanýna kar mý kalacak? Sattýklarý mallarýn bedeli Kýbrýslýlara mý ödettirilecek? Ýnsanlarý dolandýrýp sýrra kadem basan þirketlerin beþ parmaklarý ile bizi karýþlayarak, "Enayiliðinize doymayýn adalýlar" demeleri doðaldýr... Beþparmaklar'daki o çoban kadar bile yaratýcý olamamýþ, daðýttýklarý ile halký güdüleyen çobanlar. Yaþadýðýmýz tüm olumsuzluklarýn mimarlarýdýrlar.. Bayraða sarýlarak aklanacaklarýný sanma gafletine düþerek hala ayný göreve talip olmalarý da doðaldýr... Çükü onlarýn beklentileri ne barýþtýr, ne insanlarýn refahý ve mutluluðudur.. Tek bildiklerive istedikleri rantýn bölüþümü ve bunun devamýný saðlamaktýr.. Solda, barýþ konusunda benzeþtikleri halde birlikte hareket etmek yerine, politik hýrsla, marka olmak uðruna, halkýn geleceðini düþünmeden... Bu birlikteliði kuramayanlarýn hem suçluluk duygusu, hem de; hem kendilerini hem de baþkalarýný kandýrmak için baþvurduklarý psikolojik bir yöntemdir... En kuvvetli sol rakibini yok saymak... Dileyelim de bunu ikinci turda sað partilileri tercih etme seviyesine taþýmasýnlar... Politik hýrslarýna yenik düþenlerin baþaramadýðýný halk sandýkta baþaracak... Sað ve soldaki güdülenmelere dur diyecektir... bozulan düzeni düzeltemeyeceðini, meydana gelen oldu-bittiyi durdurma gücünün olmadýðýný düþünebilir misiniz? Askeri güç elinde, uluslararasý Anayasal yetki olan müdahale hakký ellerinde olduðu halde, neden müdahale edip sorun kangrenleþmeden giderilmedi? Çünkü Kýbrýs'ta sorun, onun çýkarýna. Ara bölgede "Dayanýþma evi" diye adlandýrýlan yerde "Kýbrýslýtürkler ile Kýbrýslýrumlar Birbirinden Uzaklaþýyor. Yeni bir adým atmanýn zamaný geldi mi?" konulu açýk oturum yer aldý. Bunun yanýnda yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçlarý da açýklandý. Ýbret verici bir oturum. Oturumda, "Toplumsal yakýnlaþma ve uzlaþma" ile ilgili sonuçlar da duyuruldu. Buna göre: -Ýki toplum, giderek birbirinden uzaklaþýyor. -Olasý bir referandumda "evet" çýkmasý zayýflýyor -Kültürel farklýlýk öne çýkýyor. ABD Büyükelçisi John Koenig veriler ýþýðýnda toplumlarýn bir "dönüm noktasýnda" olduðunu söyledi. Kýbrýslýlar "çözüm veya statüko" arasýnda seçim yapmalý imiþ. Bu seçimi Kýbrýslýlar yapmalý imiþ. Yani kendilerinin hiçbir günahý yok. Vebali de sebabý da Kýbrýslýlarýn. Siz istediðiniz gibi yorumlayýn. Yine araþtýrma sonuçlarýna göre, "Siyasi bir deðiþimin saðlanabilmesi için, deðiþimden etkilenecek kiþilerin mutlaka sürece dahil edilmesi gerekir."miþ. Araþtýrma ve etkinliðin en can alýcý noktasý. Bu güne kadar gerçekleþtirilen görüþmelerde ve pazarlýklarda taraflar masaya oturup, kendi çýkarlarýný dile getirip "pay" istemektedir. Ýngiliz, Yunan, Türk, Kýbrýslýrum bu masaya her zaman oturdu. Hak talep etti, konuþtu, fikir ileri sürdü. Masada hiç olmayan sadece Kýbrýslýtürkler. 50 kusur yýldýr, (sonuç alýnsýn veya alýnmasýn) yapýlan görüþmeler ve pazarlýklarda Kýbrýslýtürkler hiç olmadý. Onlarýn çýkarlarý masada hiç talep edilmedi. Fikirleri sorulmadý. Masada bir Kýbrýslýtürkün bulunmasý bu gerçeði hiç deðiþtirmez. Masada oturagelenlerin kime hizmet ettikleri ve kimin taleplerini ortaya koyduklarý herkes tarafýndan biliniyor. Ve bu araþtýrmaya göre artýk, Kýbrýslýtürklerin de "taraf" olarak masada olmasý gerekmektedir. Görüþmeleri yürütür görünenin Kýbrýslýtürk olmasý, demek ki Kýbrýslýtürk tarafýnýn sesi olarak görünmemektedir. Bu yüzden "etkilenecek kiþinin mutlaka sürece dahil edilmesi" vurgulanýyor. Þimdiye kadar "etkilenen Kýbrýslýtürkler süreçte yoktu". "Deðiþimden etkilenecek kiþilerin de mutlaka sürece dahil edilmesi gerekir." denince, 19 Nisan seçimleri önem kazanýr. Demek ki bugüne kadar yer alan görüþmelerde "deðiþimden etkilenenler"i temsilen ne Denktaþ, ne Talat, ne de Eroðlu'nun tutumu yabancýlarý bile tatmin etmedi. "Deðiþimden etkilenenlerin" yani Kýbrýslýtürklerin sesini istiyorlar. Kuzey'deki statüko, kuzeydeki statüko karþýtlarý ile reddedilmiyor sadece. ABD Elçisi dahi "Kýbrýslýlarýn statüko ile çözüm" arasýnda karar vermelerini önermektedir. Dediðimiz gibi bu baðlamda, 19 Nisan seçimleri önem kazanýyor. Kýbrýs sorunu tek baþýna iki toplum liderinin inisiyatifi veya tutumu ile çözülebilecek bir sorun deðildir muhakkak. Kýbrýs sorunu uluslar arasý bir hal aldý. Aktörleri çok. Ancak, olacaksa Denktaþ, Talat, Eroðlu yaklaþýmý ile deðil, Akýncý ile olur. Akýncý ile þimdiye kadar olmayanlar yaþanacak. Görüþme masasýnda Kýbrýslýtürkler de yer alacak. Gerçek olarak. Sadece Türkiye'nin telimatlarýný öne süren gelmiþ geçmiþler gibi göstermelik deðil. Öncelikle, Kýbrýslýtürklerin çýkarlarý ve sesi olacak. "Çizmenin aþýlmasýna" göz yumulmayacak. Kýbrýslýtürkler, vitrini süsleyenler ve kuklalar deðil, taraf olan beþ üye gibi oy kullanacak. GÜNLÜK "DÜNYANIN SONU YAKIN, ÝNSANLIÐIN GELECEÐÝ UZAKTA" Dünyanýn önde gelen bilim insanlarýndan fizikçi Profesör Stephen Hawking, insanlýðýn geleceðinin uzayda olduðunu söyleyerek, "Ýnsanlýðý kurtarmak için baþka gezegenlerde koloniler kurmalýyýz" dedi.abd'den gelen konuklarýna Londra Bilim Müzesi'ni gezdiren Stephen Hawking, bu sýrada hem konuklarýnýn hem de basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý.hawking, insanlýðýn içinde bulunduðu saldýrganlýðýn medeniyetin sonunu getirebileceðine vurgu yaparak, uzaya yolculuðun önemine dikkat çekti. Hatta ünlü fizikçi baþka gezegenlerde yaþamý 'hayat sigortasý' olarak deðerlendirdi.dünya'nýn sonunun nükleer savaþlarla gelebileceðini belirten Hawking, "Hiçbir problemimizin çözümü Dünya'da yok. Ama Dünya bize baþka bir perspektif sunuyor. Ýnsanoðlunun geleceðinin uzayda olduðuna inanýyorum. Ýnsanlar baþka gezegenlerde koloni kurarak soylarýný devam ettirebilirler" diye konuþtu. AKINCI'NIN HAKKIYDI Mustafa Akýncý'nýn aslýnda çok önceden saraya seçilme þansý vardý yýlýnda yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçiminde de Mehmet Ali Talat'tan daha çok oy almýþtý. Ancak CTP meþhur Annan mitinglerini hep kendine yonttu, arkasýna AKP rüzgarýný da alýnca uçtu ve Talat'ý saraya yolladý... Akýncý'nýn hakký böyle yendi... Ancak geç de olsa adalet tecelli edecek herhalde... BOL KESEDEN ATIYOR Derviþ Eroðlu bol keseden atýp tutuyor. Taraftarlarýný karþýsýnda görünce daha da coþtu ve birinci turda iþi bitireceðini söyledi... Rakam da verdi... %55... Korku daðlarý iyice sardý anlaþýlan... Hiçbir ankette kazanmýyor, ama o hep kendi kendini kazandýrýyor! MAÞALLAH Hayvan üreticilerinin 24 milyon, narenciyecilerin 14 milyon TL alacaðý var. Ek mesai ödenekleri 80 milyon TL müþavire 18 milyon TL... Maþallah! Ne devletçik be! Týrnak... "Iþýklar içinde uyu ey son Lefkoþalýlardan Ýsmet... Cenazen dün birkaç kiþinin katýlýmýyla gerçek ve içten bir hüzünle kaldýrýldý... Ama cenazene katýlmayanlar da senin için fatihasýný mutlaka okumuþtur." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Personeli birbirine düþürmek, bundan yararlanarak koltuðunu kaptýrmamaya çalýþan 5-10 kiþinin ellerine terkedilmiþ koskoca yýllarýn BRT'si. Yönetim Kurulu çaresiz." Erdinç GÜNDÜZ (Yenidüzen) "Perdeleri açýp kapatmak Ýsmet'ten sorulurdu. Ýþte Lefkoþa'nýn perdesini kapattý þimdi. Bir kez daha gördük. Nasýl da acýmasýzdýr zaman..." Ahmet OKAN (Havadis) "Derviþ Bey'in yanýnda duranlar arasýnda sahtekarlýk, yüzsüzlük ve arsýzlýkta sýnýr tanýmayanlar var..." Ediz TUNCEL (Detay) Günün Kahramaný MUSTAFA AKINCI Kýbrýslý Türkler ciddi bir deðiþime hazýrlanýyor... Gelmiþ geçmiþ tüm liderlerden çok farklý olan bir lideri seçmeye kararlý görünüyorlar... Mustafa Akýncý'yý... Ciddi ve uluslararasý bir araþtýrma þirketinin üç bin kiþiyle yaptýðý bir anketin sonucu bu... Akýncý ilk turda Derviþ Eroðlu ile atbaþý gidiyor, ikinci turda ise çok açýk bir farkla, %62,8 ile ipi göðüslüyor... "Kýbrýs'ta bir Syriza rüzgarý esiyor" diyor araþtýrmayý yapan þirket... Deðiþimin ayak seslerini siz de duyuyor musunuz?

7 7 2 Mart 2015 Pazartesi Baflýnýn Köþesi GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HUZUR OPERASYONU (Ýstanbul)- Sözlenen sözler boþuna söylenmiyor. Deniz kýyýsýna oturup ufuktaki bulutlara bakýp cümlecikler ortaya atýlmýyor. Can sýkýcý bir durum söz konusu olduðunda Yaþanmýþ bir olaydan tecrübe alýndýðýnda Tekrarýnda nelerin olacaðýný öðrendiðinde Sözün özü; zaman içinde sözler çýkar ortaya. Çok vardýr o tür sözlerden. Kimisi bir bilendir söyleyenlerden. Kimisi atadýr. Ata derler ama kimden çýktýðý belli deðildir. Birileri söylemiþti iþte. Çoðu buluþ gibidir sözler de. Ýlk ateþi bulaný bilemiyoruz. Tekerleði de öyle. Pek de merak etmeyiz. Ama ilk muþmulayý kim yedi örneðinde olduðu gibi. Ýlk muþmulayý kim cesaret edip de yedi? Merak etmez mi insan? Kýzýlcýk, domates, hýyar Onlarý ilk kim test etti? Bu uðurda ölenler mutlaka vardýr. Ýlk ölen kimdir? Ölen de, test edip yedirten de atadýr. Ve birer mucittirler. Ýlk uçaðý kimin bulduðunu merak eder, tarih karýþtýrýrýz. Ýlk motoru. Ýlk kanadý, ilk saati Aya ilk adým basaný biliriz ama aya götürecek cihazýn ilk parçasýný kim nasýl buldu bilmeyiz. Araþtýrýrýz. Çoðu þey gibi topraða iþemenin baþladýðý aný Ýlk köpeði evcilleþtireni Ýlk kez denizde yüzeni O da bir þey deðil mi? Durup dururken kim kalkýp denize girip yüzecek? Giyinmek de öyledir. Hava soðuk. Maðarada yaþýyormuþ ilk insan. Maðarada yaþayanýn ilk insan olduðunu bile bilemeyiz. Belki de o maðaradaki resimleri çizenler avcýlardý Tavuk Oldum olasý bu tavuklar nereden çýktý merak ederim. Onlarý diyelim kümesten çýkartýp özgür býraktýk. "Gidin" dedik onlara Nereye gidecekler? Sokaða uçsalar baþka biri alýp piþirecek. Ovaya gitseler kediler parçalayacak. Daða gitseler kurt var tilki var Kurtuluþlarý yoktur onlarýn. Peki, dýþarýda yaþama þanslarý yoksa nasýl oldu da kümese kadar dayandýlar, aklým almýyor Hadi keçiler atiktirler, dað taþ týrmanýp kaçarlar. Peki koyunlara ne demeli? Koyunlar, inekler nereden geldiler onu da merak ederim. Tüm bunlarý merak ederim, ederiz de Hem de TC sayesinde, bu huzur dolu ülkede ki hep öyle derler ya Bir de en sakin kasabasý olan Omorfo'da Geceleri polisin yaptýðý huzur operasyonlarýnýn nereden çýktýðýný hiç merak etmeyiz Nereden çýktý? Söyleyeyim "Burada ne varsa sizde de o olacak" diyen ülkeden ALO AFRÝKA HATTI DOHA HATIRASI - Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Körfez ülkelerini ziyareti çerçevesinde Katar'ýn baþkenti Doha'da üst düzey temaslarýna bugün de devam etti. Nami, bu çerçevede ilk olarak Katar Ekonomi ve Ticaret Bakaný Sheikh Ahmed bin Jassim bin Mohammed Al Thani ile bakanlýktaki makamýnda biraraya geldi. Enformasyon Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, samimi ve sýcak bir atmosferde geçen toplantýda iki ülke arasýnda var olan ticari ve ekonomik iliþkilerin yaný sýra yeni ticaret ve yatýrým olanaklarý üzerinde duruldu. Bakan Nami görüþmede, kardeþ ülke Katar'ýn desteðinin Kýbrýs Türk halký için çok önemli olduðunu belirtti. Ýzolasyonlarýn kaldýrýlmasý yönünde adýmlar atýlmasý için Katar hükümetinin desteðini talep eden Nami, Katar hükümetinin sýcak misafirperverliðine teþekkür etti. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakaný Sheikh Ahmed bin Jassim bin Mohammed Al Thani ise, Bakan Nami'nin ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarýný belirterek, ticaret alanýnda iki ülke arasýndaki iliþkilerin geliþtirilmesi için katkýlarýnýn devam edeceðinin altýný çizdi. BKP'DEN HÜKÜMETE VERYANSIN n BKP HÜKÜMETÝN BÜTÇENÝN YÜZDE 80'ÝNÝN KAMUDAKÝ PERSONEL VE CARÝ HARCAMALARA AYRILMASININ KABUL EDÝLMEZ OLDUÐUNU SAVUNDU... Birleþik Kýbrýs Partisi(BKP) bütçenin yaklaþýk yüzde 80'inin kamudaki personal ve cari harcamalara ayrýldýðýný, bunun kabul edilmez olduðunu savundu. BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan BKP Basýn Bürosuna yaptýðý açýklamada, toplam istihdam içerisinde kamunun payýnýn yaklaþýk yüzde 16 olduðunu, buna karþýn bütçenin yaklaþýk yüzde 80'inin kamudaki personel ve cari harcamalara gittiðini kaydetti. Abdullah Korkmazhan, "Bu veriler normal ve kabul edilebilir veriler deðildir. Bu veriler üretmeyen bir ekonomi, dýþ baðýmlýlýðýn ve toplumsal yozlaþmanýn nedenidir" dedi. Kormazhan, ayrýca kamu yönetiminde yolsuzluk ve rüþvetin kural halini aldýðýný, Hükümetin sermaye kesimlerinin bir kesimine büyük vergi borçlarýný baðýþladýðýný, kýyak geçtiðini savundu. Sendikasýz ve ucuz çalýþtýrmanýn ülkede yaygýn bir hal aldýðýný da ileri süren Korkmazhan sendikalaþma, toplu sözleþme ve grev hakkýnýn tüm çalýþanlara tanýnmasý, çalýþma yasalarýnda standartlarý geliþtirmek ve ileriye götürme amacý güden Uluslararasý Çalýþma Örgütü(ILO) sözleþmelerinin tüm iþyerlerince uygulanmasýnýn yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiðini kaydetti. EK MESAÝ VE MÜÞAVÝR Hayvan Üreticilerinin 24 milyon TL, Narenciye Üreticilerinin ise 14 milyon TL alacaðýnýn bulunduðunu, buna karþýn kamuda ek mesai ödenekleri için 80 milyon TL ve 140 civarý müþavir maaþý için de 18 milyon TL ayrýldýðýný savunan Korkmazhan bunun kabul edilemez olduðunu söyledi. Korkmazhan, "Kamu suni bir þekilde þiþirilip, büyütülmüþtür. Niteliksizleþtirilmiþtir. Hantal ve verimsiz bir yapý yaratýlmýþtýr. Siyasilerin oy kaygusu güderek kamuda yarattýklarý bu statükoyu korumak için ülke kaynaklarýný heba etmelerini reddediyoruz" dedi. SERDARLI BELEDÝYESÝNDE AYIRIMCILIK... Gazetemizi telefonla arayan Görneç sakinlerinden ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz Serdarlý Belediyesi'nin Serdarlý yerleþim yerinden haftada iki kez çöp topladýðýný, ayný parayý vermelerine raðmen Görneç köyünden haftada bir gün çöp toplama iþlemi yapýldýðýndan þikayetçi oldu. "Ben Serdarlý Belediyesi'ne baðlý Görneç köyünde ikamet ediyorum. Þikayetim Serdarlý Belediyesi'ndendir. Belediye kendisine baðlý yerleþim yerlerine eþit davranmamaktadýr. Konu þu: Serdarlý Belediyesi'ne baðlandýktan sonra doðal olarak belediyenin kendine baðlý yerleþim yerlerinden çeþitli isimler altýnda vergi alýnmaktadýr. Su parasý, malýnýz varsa onun üzerinden emlak vergisi... Çöp toplama gibi. Ancak Serdarlý Belediyesi ayýrýmcýlýk yapmaktadýr. Tabii bu konuda araç gereç açýsýndan mazeret ileri sürebilir. Mazeret geçerli deðildir bana göre. Yerleþim yerleri belediyelere baðlanýrken bizler geçmiþin belediye borçlarýna da otomatikman dahil edildik. Yani bizlere hizmet verilmediði dönemlerden kalan belediye borçlarýnýn bir kýsmý da bizim üzerimize kaydedildi. Bu bana göre CTP'nin topluma yaptýðý günahlardan birisidir. Þimdiye geldiðimizde, Serdarlý Belediyesi çöp toplama iþini haftada iki kez Serdarlý'ya, diðer yerleþim yerlerine de mesela benim ikamet ettiðim Görneç'e ise haftada bir kez hizmet vermekte yani haftada bir gün çöplerimizi toplamaktadýr. Ancak belediyenin bizden talep ettiði çöplerimizi toplama parasý baþka yerlerden aldýklarýyla ayný orandadýr. Yani çöp toplamada benden 20 TL alýrsa örnek olarak, Serdarlý'dan da 20 TL almaktadýr. Bu durum ayýrýmcýlýk deðilse nedir? Hizmete göre para talep edilecek olursa benim bulunduðum Görneç veya belediyeye baðlý köylerden alýnacak çöp parasýnýn miktarý BÝZÝM DUVAR yarý yarýya olmasý gerekmektedir. Ýþte bu nedenle belediyenin bu ayýrýmcýlýða son vermesini veya bizim çöp toplama günlerimizi de ikiye çýkarmasýný talep ediyoruz." DÝKKAT BU BÝR "SÝBER" SALDIRIDIR KOOP-BANK'TAN FÝDAN DÝKÝMÝ Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Orman Dairesi Müdürlüðü ile Kooperatif Merkez Bankasý (Koop-Bank) arasýnda 19 Aralýk 2014 tarihinde imzalanan protokol uyarýnca, Dikmen bölgesinde oluþturulan hatýra ormanýna fidan dikimi yapýldý. Etkinliðe Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek, bankanýn yönetim kurulu üyeleri ve banka çalýþanlarý katýlarak fidan diktiler. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu fidan dikme etkinliðinde yaptýðý konuþmada; etkinliðin, baharýn en güzel günlerinden birinde gerçekleþtiðine dikkat çekerek, aðaç açýsýndan fakir olan ülkede bu tip çalýþmalarýn yapýlmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Böylesine bir etkinlik yaptýklarý için bakanlýk ile Koop-Bank'ý kutlayan Yorgancýoðlu, ülkedeki diðer firma, kurum ve kuruluþlarýn da bu anlamda sponsorluklara katkýda bulunarak, ülkenin daha yeþil olmasý ve çocuklara daha güzel bir ülke býrakýlmasýna olanak saðlamalarýný diledi. Bizim Mandra Her türlü cinsiyet ayýrýmcýlýðýna isyan etmekte mangalda kül býrakmayan feminist örgütlerin CTPBG Cumhurbaþkaný adayý Sibel Siber'in "Erkekçe dikleneceðim" þeklindeki sözlerini aldýk kabul ettik tavrýyla karþýlamalarý ve feministler açýsýndan hazmedilmesi asla mümkün olmayan bu sözlere karþý hiç ses çýkarmamalarý mandrada büyük hayret ve tepki ile karþýlanýr. Vatandaþlar "Alo, orda hiçbir feminist yok mu?" derken, sokaktaki adam, "Neden erkek gibi? Kadýn gibi diklensen olmaz mý be haným?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 2 Mart 2015 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Hesap sorulmaya baþlanmayacak mý? KKTC denen bu kurumsal yapýda, hergün yeni yeni yolsuzluklarýn, haksýz kazançlarýn ve devletin çeþitli yollarla soyulmasýnýn haberlerini okuyoruz. Bu arada isminin açýklanmasýný istemeyen bazý okurlarýmýz da bize ulaþtýklarýnda, falaný da yaz veya filaný niye yazmýyorsun diye serzeniþlerde bulunuyorlar. Halbuki yazdýklarýmýz, ilgililerce okunmasýna raðmen, ne bizden daha detaylý bilgi almak için, ne de kaynaðýmýzýn kim olduðu ile ilgili bilgi talep etmiyorlar. Bu da bizi bana ne be, bu memleketi ben mi düzelteceðim deme noktasýna getiriyor. Bu arada geçen günlerdeki bir köþe yazýmda, bazýlarýný sýraladýðým kanýtlanmýþ yolsuzluk ve rüþvet iddialarýnda bile, bugüne kadar kimseye hesap sorulmamasý da bizleri adeta býktýrýyor. Daha önce bir internet gazetesinde çýkan bir haberde, KKTC Merkez Bankasý Yönetim Kurulunda görevli bir zatý muhterem, Bankadaki kolay bilgiye ulaþma imkânlarýný kullanarak, kendi yakýnlarýna ve kendisini oraya atayan siyasilere çýkarlar saðlamýþtý. Hatta birinci derece yakýný olan eþine de, kendi yönetim kurulu üyeliði ve mesleði ile baðdaþmayan, özel bir þirket kurdurmasý ve bu þirket üzerinden rant saðlamasý da bugüne kadar göz ardý edilmiþtir. Bukalemun gibi renkten renge giren bu zatý muhterem, sözleþmesi dolduktan sonra ayrýldýðý ve halen boþ duran KKTC Merkez Bankasý Yönetim Kuruluna yeniden atanabilmek için parti deðiþtirerek, cumhurbaþkaný adaylarýndan birinin eteklerine yapýþmýþtýr. Hesap sormaya bir yerlerden baþlanmasý gerekmez mi? Elbette gerekir. Ama eðer bu hesap sormalarýn ucu bazý siyasilere dokunursa, ileriye gidilebilir mi? Sanmam. Ama bir defa daha uyaralým. Bu zatý muhterem, ticari veya kamu bankalarýnýn alacaklarýna karþý haczettikleri gayri menkûlleri satýþa çýkmadan önce Merkez Bankasýndaki görevini kullanarak önceden öðrenmektedir. Bu þekilde elde ettiði bilgilerle mal sahibi ile açýk artýrmadan önce anlaþarak, açýk artýrmaya gidilmesini önlenmekte ve malý kendisi almaktadýr. Bu þekilde aldýðý bazý mallarý da siyasilere devretmektedir. Eþine kurdurduðu gayrimenkûl deðerleme þirketine, yine bankadaki gücünü kullanarak bankalarýn ekspertiz iþlerini aldýrtmaktadýr. Böyle olunca da, Merkez Bankasýnda görev yapan zatý muhterem, eþinin þirketine iþ veren bankalara Merkez bankasýnda koruma görevini üstlenmiþ olmaktaydý. Bunu hatýrlatmamdaki nedenim, yukarýda da yazdýðým gibi MB Yönetim Kurulu üyeliðine yeniden atanabilmek için bir CB adayýnýn eteklerine sarýlmasý ve bu yönde söz almasý dolayýsý iledir. Ayrýca bu zatý muhteremin Merkez Bankasýnda görev yaptýðý sürede, ticari ve kamu bankalarýnca haciz yoluyla satýlan tüm gayri menkûllerin kimler tarafýndan alýndýðý ve kimlere tapulandýðý ile ilgili bir inceleme baþlatýlýrsa birçok gerçek ortaya çýkacaktýr. DÝYETÝSYENLER BÝRLÝÐÝ'NDEN GÜLLE'YE ZÝYARET Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, Kýbrýs Türk Diyetisyenler Birliði'nin yeni Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Gülle kabulde yaptýðý konuþmada, saðlýklý ve doðru beslenme konusunda farkýndalýk yaratabilmek için diyetisyenlere önemli görevler düþtüðünü dikkat çeerek, halka þu çaðrýyý yaptý: "Saðlýklý beslenin, hareket edin, mutlu yaþayýn." Diyetisyenler Birliði'nin genç ve dinamik yeni yönetim kurulunu tebrik eden Bakan UYUÞTURUCU OPERASYONU ÜÇ KÝÞÝ TUTUKLANDI Ülkede meydana gelen polisiye olaylarda üç kiþi uyuþturucu bulundurmaktan, bir kiþi ise kasti hasardan dolayý tutuklandý. Gazimaðusa'da M.G.'nin (E-29) evi, garaj ve aracýnda, polis tarafýndan önceki gün yapýlan aramada, yaklaþýk 31.5 gram hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde, toplam 77 adet ecstasy türü uyuþturucu olduðuna inanýlan hap, yaklaþýk 57 gram sentetik cannabionid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde, 1 adet üzerinde uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan hassas terazi ve bir adet kayýtsýz hava tabancasý bulundu. Ayný tarihte, Karaoðlanoðlu'nda A.T.'nin (E-37) evinde polis tarafýndan yapýlan aramada; tasarrufunda yaklaþýk yarým gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde, içlerinde uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan 2 pet þiþe ve üzerinde uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan 1 hassas terazi bulundu. Karaoðlanoðlu'nda faaliyet gösteren bir Gülle, birliðin, saðlýklý ve doðru beslenme konusunda toplumda farkýndalýk yaratýlmasýna yönelik daha görünür ve aktif olmasý gerektiðini söyledi. Toplumda saðlýklý beslenme alýþkanlýðýnýn edinilmesine yönelik, sadece Saðlýk Bakanlýðý'nýn deðil, Diyetisyenler Birliði'nin de önemli rol üstlenmesi gerektiðini vurgulayan Gülle, bu anlamda Diyetisyenler Birliði'yle iþbirliði içerisinde çalýþmayý istediklerini söyledi. otelin önünde M.Ü.'nün (E-21) üzerinde yapýlan aramada ise; tasarrufunda 1 adet uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan hap bulunarak emare olarak alýndý. M.G, A.T., M.Ü. polis tarafýndan tutuklandý, olaylarla ilgili soruþturma sürüyor. EV AÇMA Çatalköy'de Ümit Býyýklý'ya ait eve önceki gün giren meçhul þahýs/lar muhtelif ziynet eþyalarý çaldý. KASTÝ HASAR Gazimaðusa'da F.A. (E-34), önceki gün bir iþyerinin 4 penceresinin camýný kýrarak hasara uðratmaktan tutuklandý. YANGIN Alayköy 1. Aðýllar Bölgesi'nde, Melih Ergüven'e ait kapalý ambar içerisinde, tespit edilemeyen bir nedenden dolayý dün meydana gelen yangýnda atýk plastik ile karton kutular ve ambarýn dýþýnda bulunan atýk plastik, karton kutu ve konteynerin bir tarafý kýsmen yandý. RÝSK ANALÝZÝ VE ARAMA TEKNÝKLERÝ EÐÝTÝMÝ TC Emniyet Genel Müdürlüðü ve Polis Genel Müdürlüðü'nün iþbirliði içerisinde, Þubat tarihleri arasýnda, Polis Okulu Müdürlüðü'nde "Üçüncü Dönem Risk Analizi Arama Teknikleri Eðitimi" verildi. Polis Genel Müdürlüðü Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, eðitimler TC Emniyet Genel Müdürlüðü KKTC Ýrtibat Görevlisi Emniyet Amiri Murat Sarýgüzel ile Emniyet Genel Müdürlüðü'nde görevli PM Ziya Yýldýrým ve PM Ercan Güzergah tarafýndan verildi. Çeþitli birimlerde çalýþan toplam 31 polis mensubuna; "Þahýs Aramalarý, Araç ve Eþya Aramalarý, Risk Kriterleri, Hedef Profilleri, Mülakat Teknikleri ve Beden Dili" konularýnda eðitim verildi. Eðitimlerin tamamlanmasýnýn ardýndan 27 Þubat tarihinde PGM Mavi Salon'da düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikalarý, eðitmenlere ise teþekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir REALÝST OLMAK Hayatta her zaman realist olmak gerek... Örneðin "KKTC baðýmsýz bir devlettir" demek, gerçeklikten çok uzak bir söylemdir... Olmayan bir þeyi varmýþ gibi göstermektir... Yine Kýbrýs'ýn kuzeyinde bir anda radikal deðiþimler ve Türkiye'nin iþgalinin son bulmasýný beklemek de ayný derecede gerçekçi bir yaklaþým deðildir... Hedef midir? Evet, hedeftir ama bunu "yarýn baþaracaðým" demek pek gerçekçi görünmemektir... Kaldý ki buna en az sizin kadar adanýn güneyinde yaþayan Rumlarýn da hazýr olmasý gerekiyor... Yani demek istiyorum ki önce kendi üstümüze düþen görevleri yerine getirmeliyiz... Örneðin ilk iþ olarak "devrim" niteliðinde bir adým atmalýyýz ve UBP ile CTP'yi sandýða gömmeliyiz... Tabii kadim ortaklarý ve iþbirlikçileri olan DP'yi de!.. Ýnanýnýz bu bir devrim demektir!.. Düþünsenize, 40 yýllýk bir saltanata son vermiþ olacaðýz!.. Peki, bu yeterli mi? Býrakýnýz yeterli olmayý, bunu yerine getirsek dahi yolun henüz baþýnda olduðumuzu bilmeliyiz... Fakat bir yerden baþlamak için ilk önce bu küçük "devrim"i gerçekleþtirmeliyiz... Bugün karþýmýzda bir Syriza örneði var ve hepimiz bu örneði çok yakýndan takip ediyoruz... Syriza göreve geldi ve Troyka ile masaya oturdu... Bu Syriza'nýn teslim olduðu anlamýna mý geliyor? Hayýr, aksine o masaya kendi ilkelerini ve kýrmýzý çizgilerini koyuyor... Ýlk etap da çok önemli bir ilerleme beklemek saflýk olur... Ancak Yunanistan dereyi geçene kadar bu görüþmeler ve iþ birlikleri kaçýnýlmazdýr... Benzer bir durum da bizler için geçerli!.. Þu anda býrakýnýz siyasal olarak, biz toplumsal olarak da etrafýmýzdaki hiçbir güce karþý gelebilecek bir durumda deðiliz... Siyaset kalkýp onurlu bir duruþ sergileyip "biz paranýzý istemiyoruz" dese ve kamu çalýþanýna maaþýnýn %60'ýný ödese, bu ülkede "devrim" deðil ama "darbe" kesin olur... Kamu çalýþanlarý daha o günden meclisi ateþe verir, hükümet edenleri de tekme tokat bulunduklarý yerden aþaðýya atarlar... O nedenle tüm bu realiteleri kabul etmeliyiz... Ve sadece siyasete suç bulmaktan vazgeçip, kendi sorumluluklarýmýzý yerine getirmeliyiz... Örneðin UBP, DP ve CTP 3'lüsünün cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kaybetmesi ülke genelinde büyük oranda bir deprem etkisi yaratýr... Hele de bu 3'lünün ikinci tura bile kalamamasý durumunda depremle birlikte kirli siyasetin temizleneceði tsunaminin geliþinin habercisi olur... Daha önce de yazdým, yine yazacaðým ve de yazmaya da devam edeceðim... Bir toplum hatalar ve/veya yanlýþlar yüzünden çökmez!.. Ancak ve ancak tek bir çöküþ nedeni olabilir, o da ahlaksýzlýktýr!.. Evet, ahlaksýz tavýrlar ve eðilimler toplumlarý bozup büyük bir çýkmazýn içerisine sokar... Ve o toplum yýllar geçtikçe ahlaksýzlýðý normalleþtiren bir yapýya kavuþur... Bundan kurtulmanýn tek yolu dibe vurmaktýr... Týpký bizim þu anda yaþadýðýmýz gibi!.. Hem siyaset olarak, hem de toplumsal anlayýþ ve güven olarak dibe vurmuþ durumdayýz... Bunun farkýna vardýðýmýzý son genel seçimlerdeki "kiþi anlamýnda"ki deðiþimlere yönelerek ve sonrasýndaki yerel seçimlerdeki "devrim" niteliðindeki deðiþimlerin altýna imza atýp bazý partilerin saltanatlarýna son vererek gösterdik... Þimdi sýra cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde!.. Kiminle konuþsam, nereye gitsem, hangi insanýmla dertleþsem hepsi de "bunlara oy yok" diyor... "40 yýl boyunca bu topluma ne verdiler" diye eleþtiri yapýp, "muhteþem 3'lüyü" bu anlamda sorguluyorlar... Sen de sorgula, sen de yargýla!.. Ve bunlara acýma!.. O sandýk senin mahkemendir ve geleceðini çalan bu partilerin cezasýný orada keseceksin... Yeter ki önce kendine, sonra da geleceðine inan...

9 2 Mart 2015 Pazartesi Tünel ALINTI O ÝYÝ ÝNSANLAR, O GÜZEL ATLAR "O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanýn piçine kaldýk." diyordu usta yazar. Edebiyatýmýzýn ulu çýnarý Yaþar Kemal'i kaybettiðimiz için yazýyor olmaktan çok üzgünüm. Kuþkusuz yeri doldurulamayacak bir boþluk býrakacak büyük usta. Halkýnýn sorunlarýný, sanatýnýn öznesi konumuna getirebilmiþ bir sanatçý. Yaratýcý dehasýný bu topraklardan alan Yaþar Kemal, bu topraklara adadý ömrünü, varlýðý yüreklerde devam edecek. Usta yazarýn uzun ömrü, ülkeyi dönüþtürmek için yeterli olamadý. Kuþkusuz deðiþtirilecek olan, ne yeterince deðiþmek istiyordu, ne de yeterince dönüþmek Böylece 91 yýllýk ömrü insanlara sosyalist kimliðinin de gereði, sürekli hümanist deðerleri anlatarak, farklý farklý pencerelerden insanlýk deðerlerini yeniden anlatarak geçti. Farklý hayatlarýn, ülkemizdeki farklý kimliklerin varlýðýný, hayatýn kahpeliðini, baþkaldýrmanýn onurunu ondan öðrendi kimimiz. Yazýk, usta kalem geride sonsuza dek yaþayacak eserler býrakarak sustu. Can Aksel AKIN (ilerihaber.org) DÝPNOT IÞÝD'e katýlmak için Londra'daki evlerinden bir sabah çýkan ve kendilerinden bir daha haber alýnamayan üç Ýngiliz kýzýn Ýstanbul'da güvenlik kamerasý tarafýndan çekilmiþ görüntüleri ortaya çýktý. SENÝ VERSÝNLER ELLERE BÝZÝ VURSUNLAR/ SANA SARAYIN YOLLARI BÝZE KURÞUNLAR ARÞÝV TARÝH 5 ÞUBAT 2014 Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili mecliste temsilcisi bulunan siyasi partilerin yaptýklarý ortak açýklama toplumumuzda hayal kýrýklýðý yarattý... Partiler ayrýlýkçý politikalara hizmet ettiklerini bir kez daha kanýtladýlar... Gözden kaçmayanlar... "BAYAN" DEMEYÝN KIZARLAR Bir erkek "bayan" dese feveran ederler Bir erkek "hanýmefendi" dese feveran ederler O yazarýn dili erildir, bu yazarýn ifadeleri seksisttir, herkese laf yetiþtirirler. Ama Sibel Siber "erkekçe dikleneceðim" der, gýklarýný çýkarmazlar. Feministtirler elbet! Buna þüphe yok. Ama hem CTP'li hem feminist olunca iþler deðiþir. Partinin çýkarlarý vardýr, kararlarý vardýr, partinin bir adayý vardýr ve o aday "erkekçe diklenmeye" hazýrlanan bir kadýn da olsa feministler tarafýndan da desteklenecektir ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Birleþmiþ Milletler (BM) kararýný referans göstererek kadýnlarý müzakere masasýna taþýyacaðýz... Sibel Siber CTP-BG Cumhurbaþkaný Adayý VÝRGÜL... ÝYÝ KÝ YAS ÝLAN ETMEDÝLER Türkiye'de Yaþar Kemal'in ölümü nedeniyle ulusal yas ilan edilmemiþ olmasýna þaþýranlar herhalde Türkiye'deki rejim deðiþikliðinin farkýnda deðiller. AKP'nin asýl niyetinin Türkiye'de Ýslamcý bir rejim kurmak olduðunu anlamak 10 yýllarýný aldý. Dünyanýn en gerici rejiminin baþýnda oturan Suudi Kralý ölünce yas ilan eden bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Yaþar Kemal için yas ilan etmesini beklemek saflýk bile deðildir. Ýyi ki öyle bir þey yapmadýlar Gericilerle faþistlerle ortak bir yasta buluþmak dayanýlmaz bir aðýrlýk olurdu "Benim iki yeminim vardýr. Birisi, insanlýða hizmet edeceðime dair doktorluk yeminim. Ýkinci büyük yeminim ise, Kýbrýs Türk halkýnýn egemenlik hakkýndan asla taviz vermeyeceðim yeminidir." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) 9 Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Iþýðýn türkücüsü öldü. Yer Yaþar, gök Kemal þimdi " Devrildi bir çýnar; ýþýðýn türkücüsü öldü. Sadece Çukurova deðil, ölüm orucundaki tutsak, pamuk tarlasýndaki ýrgat, gecekondudaki Roman, ayazda sabahlayan çocuk da daðdaki eþkýya da yetim kaldý. Kütüphanelerimizin üstüne bir kara bulut indi. Yer Yaþar, gök Kemal þimdi 2000'de, yeni binyýlýn kundaðýnda ölmeye yatmýþ direniþçilerin baþucunda dikkatle izlemiþtim onu Açlýk grevleriyle sarsýlan Bayrampaþa Cezaevi'nde, tutsaklarla hükümet arasýnda temas sürdüren heyette KARÝKATÜR Akýncý patlamasý, salona sýðmadýlar!.. birlikteydik. Azrail'e meydan okuyan eylemciler, koðuþa giren Yaþar Kemal'in "Sizi dinlemeye geldik çocuklar" diyen gür sesini duyunca, bir deri bir kemik kalmýþ bedenleriyle yerlerinden doðrulmaya çabalamýþtý, son bir gayretle Sonra onlarýn taleplerini, cezaevi telefonundan Adalet Bakaný'na aktarmýþtý Yaþar Kemal; "Kulak verin bu çocuklara" demiþti. Haksýzlýða kabaran kulaktý o; zulme saldýran dil, yüreðimize can üfleyen nefesti. Bizi bir arada tutan nadir baðlardan biriydi. 1995'te, "Zulmün artsýn ki zevalin çabuk gelsin" diye iktidara kafa tutup mahkemeye düþtüðünde de, yazýsýnýn altýna imzamýzý koymuþ, onunla ayný mahkemede yargýlanmýþtýk. "Dik duruþ" neymiþ, orada görmüþtüm. Konuþtukça, tepedeki mahkeme heyeti yere inmiþ, O, gür sesi, heybeti ve cesaretiyle, yargýlayanlarýn koltuðuna kurulmuþtu. Nebil'in yazýsýnda hatýrlattýðý gibi, korkmaz deðildi; "Ýnsanlarýn en korkaðýyým. Kahramanlardan nefret ederim. Ama insanýn bir özelliði de korkuyu yenebilmesidir" derdi. Biz, korkumuzu onunla yendik. Ýki sene evvel, Çukurova'yla vedalaþmaya gittiðinde de beraberdik. Çocukluk arkadaþý Sarý Veli'yle iki yaþlý aðaç gibi birbirlerine dolanýþlarýna tanýklýk ettik. Babasý "Van muhaciri Hacýoðlu Sadýk"ýn mezarýný ziyaret ettik. Topraðýnýn insanlarýnýn arasýnda yeniden "Kemal Sadýk Göðçeli" oluþuna gýpta ettik. Bir çýnarýn gölgesinde çocukluðundan, arkadaþlarýndan, Cumhuriyet günlerinden, yitip giden isimlerden bahsettik. Ömrü boyunca yazmýþtý. "Ýpe çekeceklerini bilse de" yazmýþtý. Öyle çok, öyle derin, öyle güzel yazmýþtý ki dünyada okunmadýk dil, dokunmadýk yürek býrakmamýþtý. Adana'da kendi adýný taþýyan kültür merkezinin açýlýþýna gelen yoldaþlarýna seslenirken, "Biz" dedi: " burada hep bir arada ve mesut yaþadýk. Herkes bunu dinlesin: Bütün Türkiye benim köyüm gibi olsun." Vasiyetiydi bu... Son arzusu, son çaðrýsý, son türküsü oldu. Onun, uðruna bir ömür harcadýðý bu hasret, boynumuza borç olsun: Sönen yanardaðýmýzýn küllerinden, Yaþar Kemal'in köyü gibi bir yeryüzü doðsun. (Can Dündar/ Iþýðýn Türkücüsü Öldü/Cumhuriyet)

10 10 2 Mart 2015 Pazartesi Kani Kanol Ben da meraklýyým ya bu arþiv iþlerine... Þeytan der, birilerinin yaptýðý gibi aç arþivleri dökülsün saçýlsýn ortaya kim ne dediydi, kim ne yaptýydý, kim kiminle koalisyon yaptýydý, kim tavla teslim olduydu, kim icazet aldýydý, kim icazet almayý reddettiydi, kim sindiydi, kim dik durabildiydi...? Ýyi da kime yarayacak bu??? Ahmet Ersöz Kasapta et alýrken, yýllardýr görmediðim eski bir arkadaþa rastgeldim. Ordan burdan konuþurken bana "yazýlarýný keyifle takip ediyorum. Çoðu zaman kahkaka atýyor ve yanýmdakilere okuyorum. içimden birþeyler yazmak geliyor. Yazamýyorum. Týklayamýyorum. Bilin memleketin durumunu". Ben nerede çalýþtýðýný sorup özel sektörde bir firma olduðunu öðrenince "demek özelde de takip ediyorlar sizi" diyerek takýlýyorum. Ne yazýk öyle diyor. Bu konuþmalar esnasýnda içimden " birara kendimi terorist hissettim" desem yalan olmaz sanýrým. Bir an kendimden dahi korktum. Ben yýllardýr sistemi, sistemdeki aksaklýklarý çeþitli türlerde, mizahi açýdan ele alan biri olarak, sadece beðeni deðil doðal olarak bazen eleþtiri de aldým, alýyorum. Hatta bir daire müdürünün, bizzat kendisinin, paylaþýmýn altýna yazdýðý kýnama yazýsý da aldým. Bunlar her zaman olacak. Toplum yapýmýz gerçekten çok ilginç. Bir milletvekili çýkýp da "çok gazým var. gazlý hissediyorum" diye bildirim yapsa sanýrým on dakikada 500 kiþi, geçmiþ olsun dileðinde bulunup ona öneri yazacak. Yakýn bir iþ arkadaþý hastayým yazsa, es geçip atlayacak. Bu yapýda olan bir toplum, kýsa günün karýyla nerelere kadar gider bilemem. Tek bildiðim sonumuz hayra alamet deðil. (a.e.) Ýpek Ýbretler Bugün çok için, deli gibi de eðlenin.. Çünkü hafta içi çok çalýþtýnýz. Hafta içi de çok çalýþýn, çünkü hafta sonu çok para harcadýnýz. Sonra ne olduðunu farketmeden adýna 'yaþamak' dersiniz.. Deniz Birinci Avrupa'nýn en önemli þehirlerinin üyesi olduðu Eurocities'in kapýsýndan ilk girdiðimde Birmingham Belediye Baþkaný'nýn Dýþ Ýliþkiler asistanýydým, son girdiðimde ise uzun mücadelelerden sonra üyesi yaptýðýmýz Lefkoþa Türk Belediyesi'nin Dýþ Iliþkilerin sorumlusu yýllýk güçlü bir geçmiþimiz olan Eurocities'e bu kez sade bir vatandaþ olarak yaptýðým nezaket ziyaretinde örgütün Genel Sekreteriyle biraraya gelerek geçmiþ ve geleceðe dair görüþ alýþveriþinde bulunduk... Osman Balikcioglu Today çok happy'im. Throw ettim from above me yorgunnuðu. Baþladým da take out yapýyorum the Taste of baþarý. As you know oyunumuz was çok successfull hem da galabalýg. Asýl if you throw sand drop etmezdi yere. Millet break up etti gülmeden, nearly piss ediyollardý into their dons. At the end a little bit da aðladdýg gendilerini. Gelenner very happy ayrýldýlar. Afterwards da bana two awards verdiler, for my services to Kýbrýs Türk kültürü and sanatýna. Onun için ben happy olmayým da who else happy olsun. My friends da osu were on stage beniminan asýl First class'ýdýlar. Onun için a big thank you gendilerine. Bütün bunnarý we did for charity. At the end da Kanser Hastalarýna Yardým Derneðine, we gave tam 9'400. What did our Ata'lar say? Make good da throw it to the sea, if the fish doesn't know, everybody else will know. Veysi Soyer - Köfünye yakýnýnda bir kilisecik Ahmet Ustaoðlu Dünyanýn En Þaþýrtýcý Eðitim Sistemi: Finlandiya Düþük maliyetler, kýsa okul saatleri, ile yüksek akademik baþarýyý; bireyselliðe, baðýmsýzlýða önem veren, öðrencilerine kendi eðitim programýný kendi düzenleme sorumluðunu yükleyen eðitim anlayýþýyla bol boþ zamaný, eðlenerek öðrenmeyi birleþtiren Fin eðitim sistemi hala eðitimin rüya ülkesi olmaya devam ediyor. Ýþte size Fin eðitim sistemiyle ilgili 9 þaþýrtýcý gerçek. -1- Finlandiya'da zorunlu okula baþlama yaþý 7. Yaþlarý ne olursa olsun, çocuklar okula kendileri yürüyerek ya da bisikletle gidiyor. Fin kültürü çocuklarýn baðýmsýz yetiþmesini önemsiyor. Çocuklarýný okula getirip götüren, ders çalýþtýran ebeveynler diye bir þey yok. -2- Fin eðitim müfredatý basit ve genel bir çerçeve tanýmlamaktan ibaret. Öðrenciler, kendi ilgi ve ihtiyaçlarý doðrultusunda kendi eðitim-öðretim programlarýný þekillendirme haklarýna sahipler. Öðretmenler de öyle. -3- Finli öðrencilere eðitim hayatlarýnýn ilk altý yýlýnda hiçbir þekilde not verilmiyor. Sekizinci sýnýfýn sonuna kadar not verme zorunluluðu yok ve öðrenciler standardize edilmiþ bir sýnav sistemine tabi deðiller. Sadece 16 yaþlarýndayken ülke genelinde bir sýnava giriyorlar. -4- Öðretmenler gün boyu sýnýfta ortalama dört saat ders veriyor. Haftada iki saati ise mesleki geliþimleri için eðitimlere katýlmak için ayýrýyorlar. Ýlk okulda öðrencilerin ders dýþý/teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Amerika'da bu oran 27 dakikaya kadar düþüyor. Türkiye'de ise ortalama 45 dakika. -5- Tüm öðretmenlerin en az master derecesi var ve üniversite baþarýsý en yüksek %10'luk dilim arasýndan seçiliyorlar. Öðretmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek mesleklerden biri. Finlandiya öðretmenleri baþarýlý-baþarýsýz olarak yargýlamayan bir kültüre sahip. Eksikleri bulunan öðretmenlerin, yeni eðitim-öðretim programlarýyla kendilerini geliþtirmesinin önü açýlýyor. Hiçbir öðretmenin performans nedeniyle iþten atýlma korkusu yok. -6- Öðrencilere ödev verilmiyor çünkü öðrenmenin yeri okuldur. Her çocuða bir birey olarak deðer veriliyor. Çocuklardan biri yeterince iyi öðrenemiyorsa öðretmenleri bunu hemen fark ediyor ve çocuðun öðrenme programýný onun bireysel ihtiyaçlarýna göre düzenliyor. Ayný þey, okula uyum göstermeyen, sýkýlan ya da öðrenim durumu programýn ilerisinde olan çocuklar için de geçerli. Öðretmenlerin yüksek eðitim düzeyi, çocuklarýn her türlü geliþimini gözlemleyebilmelerini ve esnek çözümler yaratabilmelerinin en önemli nedeni. Ýstatistiklere göre çocuklarýn ortalama %30'u eðitim hayatlarýnýn ilk dokuz yýlýnda özel programlarla destekleniyor. -7- Fin okullarýnda spora bol bol yer var ama spor karþýlaþmalarý yapacak takýmlar yok. Rekabet, üstünlük kazanmak Fin kültüründe deðer verilen bir þey deðil. -8- Finlandiya'da özel okul yok ve eðitim harcamalarýnýn tümü devlet tarafýndan destekleniyor. Finlandiya'da okullar birbirleriyle rekabet etmiyor, aksine dayanýþýyor. Okullarýn hemen hemen tümünün baþarý düzeyi ayný. Bu yüzden okulun bir diðerine göre ayrýcalýðý yok. Eðitim "herkes için eþit imkanlar saðlamak" demek. Eþitlik kavramýna olaðanüstü deðer veriliyor. Tüm çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun ayný sýnýflarda okuyor. -9- Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika'yla karþýlaþtýrýldýðýnda Finlandiya'da eðitime ayrýlan bütçenin daha fazlasý sýnýf ortamýna yansýyor. Çünkü öðretmenler de, yöneticiler de hemen hemen ayný maaþý alýyor. Bu yüzden Finlandiya'da eðitim maliyetleri çok daha düþük. Ancak 15 yýllýk kýdemli bir öðretmen ortalama bir üniversite mezunundan daha iyi kazanýyor. Mehmet Harmancý 7,5 aylýk dönemimiz içinde 7 yýldýr sözleþmeleri yenilenmeyen sürekli problem yaþanan LTB'ye ait yerlerden 140 tanesi ile sorunlarý çözüp sözleþmeleri yapýlmýþtýr. 4 tane, kentin en önemli yerlerinde bulunan ve görsel rezalet teþkil eden büfe (izinlendirilemez) yýkýlmýþtýr. Bunun için katký saðlayan baþta kira ve ihale komisyonu üyelerine, onaylayan meclis üyelerimize ve ilgili tüm çalýþanlarýmýza teþekkür ederim. Candaþ Özer Yolcu Fýtratýnýn muhteviyatýnda yoksa sanat, zanaat veya tabii tuluat, beyhude hayallerle murad edip, eyleme þahsýný bedbaht, ey mutat.. El çek, gayrý tabii olan, beceremediðin meziyetlerden ve var git yoluna ol cemaatinin hayrýna Abý hayat suyu akýtan, pahalý mermerden dikili bir hayrat.. Anlamayanlar için meali (açýklamasý) aþaðýdaki gibidir: Yaradýlýþtan (fýtrat), ruhunun muhteviyatýnda (içeriðinde-kimyasýnda) mevcut olmayan hiç bir yeteneðe, hazza, estetiðe veya sanatsal yaratýcýlýða çevresel (öðrenilmiþ) faktörler veya kör hýrsla sahip olamazsýn.. Boþ yere çaba sarf edeceðine, git kendini hayýr iþlerine adama yöntemiyle adamlýk sýfatý tat.. Adil Küçük 2006 yýlýnda 22 yýl üzerinden 48 yaþýnda Sayýþtay Denetçi'si mevkiinden emekliye ayrýldým, erken emekliye ayrýlmamýn nedeni o zamanki Sayýþtay Baþkaný S.V'i ve yardýmcýsý Ý. A'min o zaman Þayýþtay Denetçilerine uyguladýklarý insanlýk dýþý hal hareket ve davranýþlarýndan dolayý emekliye ayrýlmak zorunda kaldým,13 sene rahmetlik eski Sayýþtay Baþkaný Nail Atalay ile çalýþtým,onun gibi nazik kibar bir beyefendi þahýstan sonra yeni gelenlerle uyuþmamýz mümkün olmadý.çalýþtýðým kurumdan her zaman onur duydum ve bu güzide kurumun bugünlerde düþtüðü aþaðýlanmayý kabul etmek mümkün deðildir. Buðünlerde gündemden düþmeyen KIB-TEK olayý gazeteci sevgili dostum Derviþ Doðan'ýn dediði gibi, tek kelimeyle " REZALET"tir. Eski Sayýþtay Baþkaný Ý. A'min, Sayýþtay denetçilerini kurumdan atýp onlara "Sayýþtay Deynekçileri" üslubunu kullanmasý kadar ayýp birþey olamaz, hakikatte Ý.A. bu hareketle kendi kendini rezil etmiþtir, denetçilere istemiþ olduðu evrak veya belgeleri vermemesi onu þaibe altýnda býrakmýþtýr. Adama sormazlar mý, niye istenilen dosyalarý denetçilere sunmuyorsun, korktuðun bir þeyler mi var? Bunun da araþtýrmasýný þu an Sayýþtay Baþkaný olan Osman Korahan yapsýn. Osman en doðrusunu yapýp Baþsavcýlýktan konu ile ilgili görüþ almýþtýr. Devletin hukuk organý Baþsavcýlýktýr, o kurum görüþünü verdikten sonra herþey biter, gerisi faraziyedir. Ý.A. ne kendi bakaný Önder Sennaroðlu'nu, ne Baþsavcýyý, ne de Sayýþtay Baþkaný'ný dinlememektedir, bu kabul edilecek bir durum deðildir, hakikatte suç onun deðildir, onu bu makamlara taþýyan siyasilerdir, bu kiþilerin de kimler olduðunu herkes bilmektedir. Ý.A. gelen denetçileri siyasilere bilgi sýzdýrmakla suçlamaktadýr, Be efendi sen ne kadar siyasilerin adamý olduðunun farkýnda deðil min, zaten CTP'nin mali sekreteri deðil misin, hangi partizanlýktan bahsediyorsun... Asýl partizanlýk yapan kiþi sensin...

11 2 Mart 2015 Pazartesi Konuk yazar Duygu Amber "Hangi resmimize baksak kimi zaman biz deðiliz artýk..." Hayal gücümüz kimi zaman kötü yönde iþleyebilir. Hýzla devinen olaylarýn yörüngesinde deðiþen kurgular, hayal gücünü karartýp bütün görüntüleri siyah-beyaza dönüþtürebilir.beyaz da kirlenip grileþtikçe sürekli dingin olan ruhlar hoyratlýðýn baskýsý altýnda kalabilir. Kocaman bir dünyada, evrende, sýkýþmýþ kalmýþ duygusuz, tacizci bir elin gýrtlaðýmýza sarýlýþý gibi ürperti içindeyiz. Sadece korku sendromu mudur bu? Edingenliðimiz daha derin kimi zaman. Haylaz bir çocuðun bozup parçaladýðý bir oyuncak gibi, hareketsiz, bütün mekanizmalar daðýlmýþ gibi! Büyük bir basýnç altýnda sýkýþmýþ olan ruhlar ve bedenler. Eski tüfek solcularýn günlerce, aylarca týkýlýp kollarý, kanatlarý kýrýk bitkin bir halde bekletildikleri gibi! Yaþadýðýmýz mekanlar öylesine dar, öylesine, kurak ve çorak ki? Bir yanýmýz uçsuz, bucaksýz soðuk sibirya bataklýklarý, bir yanýmýz ýsýnýn gökyüzüne doðru þekillendiði kum taneciklerinin yansýdýðý sonsuz bir çöl... Yaþam alanlarýmýz daraldýkça daralýyor. Bir terzinin bir elbiseyi daraltmak için attýðý pensler gibi, her yanýmýz daralýyor... "Kurumuþ bir ceviz içi gibi" büzülüyor... Olaylar üstümüze yýkýlýyor kimi zaman. Çocuk oyunlarýndan bellediðimiz, "önüm, arkam, saðým, solumu" puþt-pezevenk, cahil-eðitimsiz sarmýþ. Hangi yabani el arkadan aniden saçlara sarýlacak, hangi katilin eli gýrtlða sarýlýp kara saplý býçaðýný kalbe indirecek... Korku ve panik içinde kadýnlar... Kocaman denizlere attýðýmýz oltalarýmýza mutsuzluklar, korkular takýlýyor hep. Mutluluk yerine korkular çekiliyor koca deryalardan. Psikolojiler bozuldu? Psikoloða gitmeyi düþündüðümüz, eþikten adýmýmýzý atmak istediðimiz zifiri bir karanlýk içinde kalýrýz. Korkarýz. Sertçe kapýyý, karanlýðýn yüzüne kapatýrýz. Durmadan sosyal medya da yazýlýp çizilen ne kadar ileti, yorum varsa tarýyorum. Yine gözüme bir video takýlýyor...sokakta kýz arkadaþýný ölesiye döven adam. Sokaktan geçen adamlar hiç müdahale etmiyor...kýz yere düþüyor. Parçalanmýþ umutlar ve parçalanmýþ sevgiler sarýyor etrafý... Karamsarlýk, korku, endiþe dolu bir ortamýn içine daldýkça, kabuslar, sýkýntýlar basýyor. Saatler saatleri kovalýyor. Büyük bir bilinmezin içinde, yuvarlandýkça yuvarlanýyoruz. Herkes, "Kýrmýzý Pazartesi'yi" konuþuyor. Cumhurbaþkaný, Hükümet, Generaller, Valiler, Polis, asker, iþçi, iþsiz, seyyar satýcý, çöpçü... Herkesin dilinde olacaðý kesin cinayetleri konuþuyor. Önlemi olmayan, düþünülmeyen cinayet haberleri... Gel de rahat et... "Hepimiz ayný gemideyiz" denir ya! "Hepimiz ayný sokaktayýz!" "Hepimizi izleyen iki çirkin göz var." Sevgisiz, ruhsuz, huzursuz, aç, sefil, kaba, hoyrat, bakmayý bilmeyen, baktýðýný göremeyen, bir çift göz. Gölgelerimiz gibi peþimizde dolaþýyor. Yapýlacak bi þey de yok. Erkeðin ruhunu teslim alan, iyi duygularýný çürüten, kötülüklerini besleyen, "tecavüz kaçýnýlmazsa, zevk almaya bak" felsefesi, bu kadar mý insan ruhunu karartýyor? Erkek gözüne baktýðýmýz da, karanlýklar çaðrýþýyor kimi zaman. Karl Marks, Yýllar önce "insanýn yabancýlaþmasý" teorisi gibi, yaþadýðýmýz, içine düþtüðümüz çýkmazýn teorisi bizi kuþatýp tutsak almýþ. Aynalar da kýrýk, paramparça. Aynaya bakmak isteyen binlerce silüet arasýnda, kendimizi tanýyamaz durumdayýz. Cahit Sýtký'nýn tanýmladýðý, "Neden böyle düþman görünürsünüz, Yýllar yýlý dost bildiðim aynalar?" Aynalar kýrýk paramparça. Aynada "Hangi resmimize baksak kimi zaman biz deðiliz" artýk. Mizahistro AJANS HABER Geçen hafta Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun bir köy gezisinde, konuþma yaptýðý kahvede bulunan masaya, Türk bayraðý serilip üzerinde lahmacun,börek ve içecek ikram edilmesinin ardýndan toplanan Bakanlar Kurulu 'bumbar gücünde kararname' ile bayrak üzerinde nelerin olabileceði konusunda ciddi kararlar aldý.bakanlar Kurulu Sözcüsü Kubbiddin Sakatatoðlu açýklamasýnda, bir Türk bayraðý üzerinde olabilecek yiyecek ve içeceklerin ancak o yörede üretilen ürünlerden olmasý gerektiðini,böylece yerli üretimi teþvik ve koruma altýna alabileceklerini kaydetti.ayrýca bayrak üzerine konacak yiyecek harici malzemelerin de Sanayi odasýndan menþe belgeleri olmasý halinde bayrak üzerine konulabileceðini belirtti.sakatatoðlu devam ederek,mevcut bayrak yasasýndaki boþluktan kaynaklanan lahmacunlu bayrak krizine,yýllarca vatan-millet-bayrak aþkýyla tutuþanlarýn sebep olmasýnýn da çok manidar olduðunu vurguladý.bu geliþmeler yaþanýrken öte yandan acilen toplantý kararý alan 'Bayraðý Iþýklandýrma Derneði' üyeleri,oybirliðiyle derneðin adýný "Bayraðý Iþýklandýrma ve Donatma Derneði" olarak deðiþtirdi. HAFTANIN KRÝTÝÐÝ BURAM BURAM KIBRIS HAFTANIN SÖZÜ 11 GURKUDA EXPRESS Meyhanede içkiyi yudumlarken cesaretlenir çoðumuz. Normal zamanlarda aðýzlarýna almadýklarý kelimeleri kullanýr ve zaman zaman küfür de ederler. Birçok siyasi de mutlaka payýný alýr bu küfürlerden. Ülkedeki tuhaflýklarýn, adaletsizliklerin, ahlaksýzlýklarýn yani kýsaca bozuk ve çarpýk sistemin rahatça dillendirildiði yegane mekanlardan biridir meyhaneler. Ýlginçtir ki bu konuþmalarý ve küfürleri sarfeden ayni insanlarýn sokakta, parkta, futbol maçýnda, iþyerinde, cenazelerde veya düðünlerde karþýlaþtýklarý ayni siyasiler için birbirleriyle yarýþýrcasýna, onlarla toka etme, seslenme telaþýný gördüðünüzde gerçek mi hayal mi diye kendinizi sorgularsýnýz. Hatta yanýnýzdakine dönüp "yalakalýk da diz boyu' diyerek tepki gösterirsiniz. Ýþin tuhaf tarafý da tepki gösterenlerin büyük bir bölümü, baþka bir zamanda farklý bir ortamda ayni yalakalýðý yaparak bir diðer yalakadan tepki görmeye de devam ederler.kýsaca kimi kimden soracaðýmýz, kimi kime þikayet edeceðimiz garip diyarlarda yaþamaya devam ediyoruz. Facebook gibi sosyal paylaþým sitelerinde detaylý bir gezinti yapýp, beðenenler ve yorum yapanlar listesine de bakmak ikiyüzlülüðümüzü ýspatlamak için yeterli. Ne dersiniz? Sokaklarda yürüyen insanlarýn giderek birbirini tanýmadýðý dönemlerden geçerken az da olsa yolda belde gördüðümüz tanýdýklara seslenmemek için surat çevirenlerin de sayýsýnýn giderek arttýðýný söyleyebiliriz. Düðününe, cenazesine gidemediðiniz veya bilerek gitmediðiniz bir yakýnýnýza, yolda karþýlaþtýðýnýzda görünmemek için yön deðiþtirenlerden tutun da telefonda konuþur numarasýyla görmezlikten gelenlere kadar çeþit kýlýða girip yüzleþmemek için çaba sarfeden ne kadar çok insanýmýz var ki. Hele birde göz göze gelip de seslenmek zorunda kaldýðýnýzda mutlaka soracaðýnýz iþ durumu, evlilik ve çoluk çocuk durumu ile ilgili sorular olunca alacaðýnýz cevaplar "duymadýn mý, evvelki sene boþandým,tekrar evlendim,ilk eþimden iki, ikinci eþimden bir çocuðum var" veya "daha geçen ay karþýlaþtýðýmýzda söylemiþtim ayrýldýðýmý,nasýl unuttun" ya da "iki sene önce cinsel organýmý kestirtip dönme oldum gardaþ" gibi cevaplarla karþýlaþabiliriz. Sürekli olarak iliþki ve statü durumunu deðiþtiren insanlarýn cirit attýðý, habire yüzük takýp çýkaranlarýn selfi çektirdiði bir ülkede kimin kimi tokmakladýðý belli deðilken, davulun tokmaðýnýn da bizde olmamasý þaþýlacak bir durum olmasa gerek. Lafla peynir gemisi, lahmacunla saray vapuru yürümez. SORU KÖÞESÝ Aþaðýdakilerden hangisi geliyorum demez? a. Gol b. Osuruk c. Aybaþý ganý d. Kalp krizi e. Ecel f. Elektrik kesintisi g. Zam h. Radar cezasý i. Torpil ÞÝÝR KÖÞESÝ Ýki toplumlu federe Böyle geçilmez bu dere Söyledim sana kaç kere Gene giden ezbere xxx Bayraðý ser masaya Beledin genni gýymaya Talim oldun demli çaya Þirin görün ha Ankaraya

12 12 2 Mart 2015 Pazartesi

13 2 Mart 2015 Pazartesi 13

14 14 2 Mart 2015 Pazartesi DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. 16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Turkcell Yolu Tel: Fatma Tahsin Eczanesi: Atatürk Cad. No:107/B Eski Gönyeli Belediyesi Binasý Yaný Askeri Birlik Karþýsý Gönyeli Tel: Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 metre ilerisi Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... BULMACA Soldan Saða: 1-Siyaset. Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. 2-Benzer hale getirme, kendine benzetme. 3-Tren, tramvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. Beþparmak daðlarýnda bulunan bir kale. 4-Baþarýsýzlýk, sonuçsuzluk. Kýrmýzý. 5-Bir yerden alýp baþka bir yere iletme, taþýma, aktarma. En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baþkanlýðý yetkilerini, kalýtým veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. 6-Bir emir. Titan'ýn kýsaltmasý. Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ, adale. 7-Özel gezinti teknesi. Genellikle askerlerin açýk hava eðitimi ve manevra sýrasýnda giydiði soðuða karþý koruyucu, baþlýklý bir çeþit üstlük. 8-Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi. Onarma. Brom elementinin kýsaltmasý. 9- Hastalýk belirtileri, semptom. Daha çok Afrika'nýn daðlýk bölgelerinde yaþayan, uzun veya kýsa kuyruklu türleri olan maymunlara verilen ad. 10-Türk müziðinde bir makam. Bir mineral. 11-Bir günahý Tanrý'ya baðýþlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç. Halk dilinde "Dilsiz". Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: Yukardan Aþaða: 1-Abartýlý gurur, kuþku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalýðý. Beyaz. 2-Japonya'nýn ikinci büyük kenti. Ýþsiz güçsüz, baþýboþ gezen. 3-Layýk olma, yaraþýrlýk. Üstüne öteberi koymak için dolabýn içine paralel olarak tutturulmuþ uzun tahta veya metal levha. 4-Ýþaret, alamet. Göze sürme çekmeye yarayan, kemik veya fildiþinden yapýlmýþ ince ve uzun araç. Kuru tütün yapraðýný andýran kýzýlýmsý kahve rengi. 5-Bir türün bütün bireylerine deðil de bir veya birkaç bireyine iliþkin olan. Haftanýn yedinci günü. 6-Ters okunuþu "Ýkinci derecede olan yol". Eksiksiz, bütün. Neon'un kýsaltmasý. 7-Damarda dolaþan. Bazý telli müzik araçlarýnda kullanýlan, hayvan baðýrsaklarýndan yapýlan tel. 8-Sýva veya boyadan önce vurulan kat. Tene yumuþaklýk vermek veya güneþ, yaðmur gibi dýþ etkilerden korunmak için sürülen güzel kokulu merhem. 9-Kendisine çýkar ve yarar saðlayacak olanlara aþýrý bir saygý ve hayranlýk göstererek yaranmak isteyen kimse, dalkavuk. Yarým kanatlýlar alt takýmýna giren, insan ve memeli hayvanlarýn vücudunda asalak olarak yaþayan böcek. 10-Ýyice yanarak ateþ durumuna gelmiþ kömür veya odun parçasý. Bir nota. Kalýcýlýk, ölmezlik. 11-Kendisine inanýlan kimse. Çalma, hýrsýzlýk. Merdan Yanardað: "Birinci Cumhuriyet'i yýktýlar ama yerine yeni bir rejim henüz kuramadýlar" Gazeteci-yazar ve Birleþik Haziran Hareketi (BHH) Yürütme Kurulu Üyesi MerdanYanardað Birgün gazetesinden Alper Birdal'a konuþtu. Yanardað özetle þunlarý söyledi: 'ERGENEKON TERTÝBÝ DEVAM EDÝYOR' "Bence Ergenekon tertibi bitmiþ deðil, sadece AKP iktidarý bütün suçu Cemaat'e yýkarak kendisini aklama ve yeni ittifaklar kurma peþinde. Rejimin dönüþümünün tamamlandýðýna, geri dönüþ eþiðinin aþýldýðýna dair bir kanaate sahipler. Cemaat'le arasýndaki en önemli görüþ ayrýlýðý da buydu. Cemaat, geri dönüþ eþiðinin aþýldýðý kanaatinde deðildi. Bu nedenle Cemaat'in adliyedeki ve polisteki örgütlenmesi bu davalar konusunda bu kadar katý davrandý. AKP rejimin düþük yoðunluklu bir Ýslamizasyona tabi tutularak yeniden inþa edilmesi gerektiði fikrindeydi. Cemaat ve AKP'nin birlikte geliþtirdikleri Ergenekon tertibi çökmüþ olmakla birlikte, Ergenekon tertibiyle öngördükleri dönüþüm devam ediyor. Rejimi deðiþtirdiler, yani Birinci Cumhuriyet'i yýktýlar ama yerine yeni bir rejim henüz kuramadýlar. Bugünkü gerilimin kaynaðý budur." 'GEZÝ SÝYASAL OLARAK YENÝLDÝ, TOPLUMSAL OLARAK YENÝLMEDÝ' "Gezi, siyasal olarak yenilmesine raðmen toplumsal olarak yenilmiþ deðil. Siyasal yenilginin sebebi çok açýk. Bir önderlikten yoksun bütün toplumsal baþkaldýrýlar daha gerici diktatörlüklerle sonuçlanýr. Bu bir yasadýr. Türkiye'de Gezi'den sonra Türkiye daha mý demokratik oldu, AKP iktidarý geriletildi mi? Hayýr. Tam tersine eðitim dinselleþtirildi, okullarýn çoðunluðu imam hatip haline getirildi, kamuda türban geçirildi, Tayyip Erdoðan yerel seçimleri kazandý, Cumhurbaþkaný oldu. Ýktidar ortada bir siyasi programýn olmadýðýný gördüðü anda Gezi'ye karþý saldýrýya geçti. Ýsyanlar baþlangýçta örgütsüzdürler, kendiliðinden DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ baþlarlar ama bir siyasal güç çýkar ve o kitlelerin talepleriyle buluþan bir program üretebilirse ona önderlik eder. Bu baþarýlamadý. Ama Gezi toplumsal olarak yenilmiþ deðil. Ýnsanlar bir yenilgi duygusuyla evlerine çekilmedi. Berkin Elvan'ýn cenazesindeki o yüksek katýlým ya da herhangi bir gerekçeyle insanlarýn çok kolay sokaða çýkabiliyor oluþu bunu gösteriyor. Ben ikinci bir öfke patlamasýnýn geleceðine inanýyorum. Çünkü toplumda büyük bir gerilimin, bir öfkenin biriktiðini görüyorum. Türkiye'nin þiddetli bir kapýþmaya, bir iç savaþa doðru gittiðini düþünüyorum. Çünkü AKP iktidarý eðer eline geçirdiði iktidar olanaklarýyla rejim deðiþikliðini gerçekleþtiremezse zor kullanacak. Yeni güvenlik yasasý bu zorun yasasýdýr. Her yol ve yöntemi kullanacaklar." 'TÜRKÝYE GERÝCÝLÝKLE HESAPLAÞMASINI TAMAMLAYAMADI' "Bu iç savaþýn mutlak gerçekleþeceðini söylemiyorum ama gerilim buraya doðru akýyor. 200 yýllýk derinliði olan, bir devrim ve karþý devrim diyalektiði içinde geliþen bir durumla yüzyüzeyiz. Türkiye gericilikle hesaplaþmasýný tamamlayamadý. Cumhuriyet'in daha ilk yýllarýndan itibaren Cumhuriyet'i kuran kadrolarýn onun deðerleri ve ilkelerine ihanetiyle karþýlaþtý bu ülke. Bu hesap kapatýlmak durumunda. Türkiye bu gerilimle yoluna devam edemez. Ya Ýslami bir rejim tüm kurumlarýyla bu ülkede oturtulacak ya da Türkiye, siyasal Ýslamla, tarihsel gericilikle hesaplaþmasýný tamamlayacak. Herhangi bir ortalama alýnarak bunun üstesinden gelinemez, o eþik aþýlmýþ durumda. AKP bu kapýþmaya doðru gidiþin açýk bir biçimde farkýnda. Bunun farkýnda olmayan sol, özellikle sosyalist sol. Sosyalist solun bir bölümünün uzunca bir süre liberal bir kirlenme yaþamýþ olmasýnýn bunda payý büyük. Liberallerin entelektüel inisayitifi ele geçirmiþ olmasý aðýr bir bedel yarattý." Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 2 Mart 2015 Pazartesi ÞEYTANCIK ET PAZARI Her türlü ucuz ve kaliteli et çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Tel: Adres: Þht. Mehmet Münir Sok. Yeniþehir. Yemci Cahit yaný. S. DOKTOROÐLU Hiçbir yerde bulamayacaðýnýz ucuzlukta tiþört, ceket, eþofman, kotlar, montlar ARASTA'DA Tel: La Gardenia Florist Kiþiye özel fark yaratan tasarýmlar Unique designs especially made for you. Tefide TÖZÜN & Berna TÖZÜN Bize sormadan tatil planý yapmayýn...

16 16 2 Mart 2015 Pazartesi

17 2 Mart 2015 Pazartesi 17

18 18 2 Mart 2015 Pazartesi

19 2 Mart 2015 Pazartesi 19 TOPLU SONUÇLAR Engelsiz yüreklerin coþkulu buluþmasý (59-75) Avrupa þampiyonluðu bulunan Lig 2.si Beþiktaþ ve zirve mücadelesi veren Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Basketbol Takýmlarý Lefkoþa'da yüksek tempoda keyifli bir maça imza attýlar... Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A'da mücadele eden Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý ile lig ikincisi Avrupa kupa þampiyonu Beþiktaþ Jimnastik Spor Kulübü arasýnda oynanan maç sonuçlandý. Dün Lefkoþa YDÜ Kapalý Spor Salonu'nda gerçekleþen ligin ikinci devre 3. maçýnda yýlýn ilk devresi baþa baþ mücadele içinde geçerken maçýn 3 ve 4'üncü periyotlarýnda engelsiz kartallar rakiplerine üstünlük saðlayarak farka ulaþtýlar. Yüksek tempoda oynanan maçý BRT 2 naklen, Bejiktaþ Yimnastik S.K. Televizyonu da bant yayýn olarak izleyicilere sundu. Maçýn devre arasýnda Beyarmudu Belediyesi'nin Halk Danslarý ekibi oyunlarýyla karþýlaþmaya ayrý bir renk kattý. Erol Ülker Minikler Futbol Turnuvasý'nýn 6'ncý hafta karþýlaþmalarý oynandý Miniklerden 22 gol Düzkaya Kültür Ocaðý Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen Erol Ülker Minikler Futbol Turnuvasý'nýn 6'ncý haftasýnda oynanan dört karþýlaþmada toplam 22 gol atýldý K-Pet Süper Lig'de Cihangir - Gönyeli: Doðan T.B. - Yenicami: Lapta - Mormenekþe: Çetinkaya - Maðusa T.G.: Lefke - L.Gençlerbirliði: B. Baðcýl - Yeniboðaziçi: Serdarlý - Küçükkaymaklý: K-Pet 1'inci Lig'de Gençlik Gücü - Hamitköy: Dumlupýnar - Binatlý: Görneç - Geçitkale: Yalova - Deðirmenlik: Akýncýlar - Esentepe: Türk Ocaðý - Düzkaya: Denizli - Göçmenköy: K-Pet 2'nci Lig'de Dipkarpaz - Türkmenköy: Baf Ü.Y. - Ozanköy: Vadili - Gaziköy: Tatlýsu - Doðancý: Çanakkale - Akova: Girne H. E. - Ortaköy: Maraþ - Karþýyaka: Düzkaya Kültür Ocaðý Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen Erol Ülker Minikler Futbol Turnuvasý'nýn 6'ncý hafta karþýlaþmalarý dün oynandý. Güzelyurt Futbol Okulu; Yenicami A.K.; Türk Ocaðý L.; Küçükkaymaklý; Binatlý; Doðan T.B.; Düzkaya A ve Düzkaya B takýmlarýnýn mücadele ettiði turnuvanýn 6'ncý hafta karþýlaþmalarý Yusuf Kaptan Sahasý'nda oynandý. Sabah saat 11:00'de baþlayan karþýlaþmalarda favori takýmlar farklý skorlarla galip gelmeyi baþardýlar. Lider Yenicami Aðdelen Kulübü rakibi Binatlý'yý 7-0; liderin en yakýn takipçisi Güzelyurt Futbol Okulu ise rakibi Düzkaya B takýmýný 8-0'lýk skorla maðlup ettiler. Erol Ülker Minikler Futbol Turnuvasý 6'ncý haftasýnda alýnan sonuçlar: Güzelyurt Futbol Okulu - Düzkaya B: 8-0 Yenicami A.K. - Binatlý: 7-0 Doðan T.B. - Türk Ocaðý L.: 4-1 Küçükkaymaklý - Düzkaya A: Kulüplerarasý Büyük Erkekler ve Büyük Kadýlar tenis ligleri baþladý Teniste lig heyecaný devam ediyor Tenis Federasyonu 2015 Faaliyet Programý'nda yer alan 2015 Kulüplerarasý Büyük Erkekler ve Büyük Kadýlar tenis ligleri dün oynanan karþýlaþmalarla baþladý. Hem Büyük Erkekler Tenis Ligi, hem de Büyük Kadýnlar Tenis Ligi'nde bu yýl 6'ar takýmýn mücadele ikiþerli grup halinde mücadele ettiði liglerin ilk hafta karþýlaþmalarýnda favori takýmlar kazandý. Girne Belediyesi Tenis Kortlarý'nda oynanan karþýlaþmalarda Girne Belediyesierkeklerde Lefkoþa Þehir Kulübü'nü, kadýnlarda ise Gönyeli Tenis Kulübü'nü konuk etti. Girne Belediyesi her iki karþýlaþmayý da farklý skorlarla kaybetti. Tenis Federasyonu, aldýðý karar doðrultusunda bu yýl karþýlaþmalarý kulüp kortlarýnda, tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan liglerin ikinci hafta karþýlaþmalarý 8 Mart 2015, Pazar günü oynanacak. 1 Mart 2015, Pazar günü programý: 2015 Büyük Erkekler Tenis Ligi'nde A Grubu'nda Girne Belediyesi - Lefkoþa Þehir Kulübü: 0-5 B Grubu'nda Doðu Akdeniz Üni. - Gazi Maðusa Bel.: Büyük Kadýnlar Tenis Ligi'nde A Grubu'nda Girne Belediyesi - Gönyeli: 0-3 B Grubu'nda Doðu Akdeniz Üni. - Yakýn Doðu Üni.: 0-3 K-Pet 2. Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Girne H.E Baf Ülkü Yurdu Karþýyaka Çanakkale Türkmenköy Doðancý Maraþ Vadili Ozanköy Tatlýsu Akova Ortaköy Dipkarpaz Gaziköy K-Pet 1. Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Türk Ocaðý L Deðirmenlik Göçmenköy Yalova Esentepe Düzkaya Binatlý Hamitköy Denizli Dumlupýnar Görneç Gençlik Gücü Akýncýlar Geçitkale MÜNHAL MARDO Ice cream & cafe K. Kaymaklý Þubemizde Çalýþacak tecrübeli bay/bayan eleman alýnacaktýr. Tel: Odunda ÞOK! Þöminelik ve sobalýk odun. 1 van 2,5 ton / SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonku daire. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: SATILIK ARABA Corsa van 2011 model, klimalý SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: SATILIK EVLER Kýbrýs Üniversitesi'nin 1 km ilerisinde, 3 dönüm arazi üzerinde 3+1 ve 2+1 iki adet ev. Ýkisi TL Satýlýk Þöminelik ve sobalýk odun. Tel:

20 Lefke tek golle 3 puaný aldý K-Pet Süper Ligi'nin iki güçlü takýmý Gençlerbirliði ile Lefke, dün Zafer Stadý'nda oynanan 19'uncu hafta karþýlaþmasýnda karþý karþýya geldi. Karþýlaþmayý ev sahibi Lefke 2. dakikada Smart'ýn kaydettiði golle 1-0 kazandý. 89. Dakikada Gençler Birliði'nden Juvenal Uzor kýrmýzý kart gördü. Kaymaklý Serdarlý'dan þen döndü Serdarlý konuk ettiði Kaymaklý karþýsýnda 2-0 maðlup durumdan 2-2 eþitliði yakaladý. Ancak son 15 dakikada kalesinde 2 gole engel olamadý ve 4-2 maðlup oldu. Lider Yenicami nin beraberlikle geçtiði 19 uncu haftada rakibi Serdarlý yý 4-2 maðlup eden lig ikincisi Küçük Kaymaklý, puan farkýný 11 e düþürdü... STAT: 14 Aðustos. HAKEMLER: Kerem Eran, ALi Orçan, Hasan Eriþ SERDARLI: Çaðatay Gürler, Mehmet Kanat, Ýsmet Paþa Pehlivan, Hüseyin Taþçý, Rifat Hacýarifoðlu (Ali Küçükoðlu), Hasan Bahtýkara, Ümit Genç, Salih Küçükoðlu (Erdoðan Emiroðullarý), Akinyemi Adeleke Akinola, Ýrfan Boþnak, Burak Sarýkaya. (Teknik Direktör: Sedat Devecioðlu). KÜÇÜK KAYMAKLI: Ufuk Þimþek, Yusuf Palaz, Taner Bingöllü (Çaðlar Toklu), Mehmet Kaygýsýz, Bahadýr Göçben, Ali Akbulut, Bayram Anday (Hüseyin Adal), Ahmet Coþkun, Samuel Fabeice Zokou, Kingsley Olajuyigbe Taiwanwankwo (Remzi Betmezoðlu), Tansel Ekingen. (Teknik Direktör: Vehbi Özerem). GOLLER: Dk:11 Bayram Anday, dk:25 Ahmet Coþkun, dk:77 Kingsley Olajuyigbe Taiwanwankwo, dk:85 Tansel Ekingen (Küçükkaymaklý); Dk:52 Ali Küçükoðlu, dk:62 Akinyemi Adeleke Akinola (Serdarlý). K-Pet Süper Ligi nde puan cetvelinin ikinci sýrasýnda yer alan Kaymaklý, lider Yenicami nin berabere kaldýðý 19 uncu haftada rakibi Serdarlý yý dýþ sahada 4-2 maðlup etti. 11 inci dakikada, Kaymaklý nýn kazandýðý serbest vuruþu Bayram Anday direkt kaleye kullandý ve güzel bir vuruþla topu aðlara gönderdi, Serdarlý:0 Küçük Kaymaklý:1. 25 inci dakikada, rakip savunmadan sýyrýlan Ahmet Coþkun un ceza sahasý dýþýndan þutunda top yine Serdarlý kale aðlarý ile kucaklaþtý, Serdarlý:0 Küçük Kaymaklý:2. 45 inci dakikada, Serdarlý dan Akinyemi Adeleke Akinola nýn vurduðu top kaleci Ufuk Þimþek ten geri geldi, dönen topa Ýrfan Boþnak vurdu, top bir kez daha kaleci Ufuk Þimþek ten döndü, Ýrfan Boþnak bir kez daha vurdu, ancak top savunmaya çarptý ve Serdarlý mutlak bir golden oldu. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý konuk takým Küçük Kaymaklý nýn 2-0 lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan Küçük Kaymaklý olmasýna raðmen, Serdarlý oyunda üstünlüðü ele geçirmeyi baþardý. 49 uncu dakikada, Küçük Kaymaklý nýn kazandýðý serbest vuruþu Mehmet Kaygýsýz direkt kaleye kullandý, rüzgarýn da yardýmý ile þiddetini artýran topu kaleci Çaðatay Gürler köþeden kornere çelmeyi baþardý. 52 nci dakikada, geliþen Serdarlý ataðýnda Ümit Genç in soldan ortasýna Ali Küçükoðlu nun vurduðu top kaleci Ufuk Þimþek in müdahalesine raðmen aðlarla 2-4 kucaklaþtý, Serdarlý:1 Kaymaklý:2. 62 inci dakikada, Ümit Genç in pasýyla ceza sahasýna hareketlenen Ýrfan Boþnak ýn vuruþunu kaleci Ufuk Þimþek çýkardý, dönen topu önünde bulan Akinyemi Adeleke Akinola nýn vuruþunda top beraberlik golü olarak aðlara gitti, Serdarlý:2 Küçük Kaymaklý:2. 71 inci dakikada, Samuel Fabeice Zokou nun vuruþunda top Serdarlý kale direðinden oyun alanýna geri geldi. 77 nci dakikada, Tansel Ekingen in pasýnda topla buluþan Kingsley Olajuyigbe Taiwanwankwo, kaleci Çaðatay Gürler i de çalýmlayarak topu aðlara gönderdi, Serdarlý:2 Kaymaklý:3. K-Pet Süper Ligi Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Doðan T.B Yeniboðaziçi Mormenekþe Lefke Cihangir B. Baðcýl Gençler Birliði Maðusa T.G Serdarlý Çetinkaya Lapta Gönyeli HAFTA PROGRAMI: 7 Þubat 2015, Cumartesi: Maðusa T.G. - B.Baðcýl, K.Kaymaklý - Çetinkaya, Mormenekþe - Serdarlý. 8 Mart 2015, Pazar: Yenicami - Cihangir, Gönyeli - Lapta, Yeniboðaziçi - Lefke, L.Gençlerbirliði - Doðan T.B. 85 inci dakikada, geliþen Kaymaklý ataðýnda Tansel Ekingen, karþýlaþmanýn skorunu Serdarlý:2 Küçükkaymaklý:4 olarak ilan eden golü kaydetti. Bu skorla konuk takým Kaymaklý puanlarýný 39 a çýkarýp, lider Yenicami ile puan farkýný 11 puana düþürürken; ev sahibi Serdarlý 21 puanda kaldý. Boðaziçi, Baðcýl da puan çýkardý (2-2) STAT: Yakup Özorun. HAKEMLER: Osman Özpaþa, Serkan Topaloðlu, Cem Öksüzoðullarý. BOSTANCI BAÐCIL: Türkkan Delideniz, Devrim Ýzge, Ahmet Zaifoðlu, Kaan Savaþkan, Raif Selden, Sabri Selden, Boubacar Mi Traore, Kouakou Herve Amani, Bayram Daðgül, Zihni Temelci, Raþit Kurt. (Teknik Direktör: Ýltaç Karayel). YENÝBOÐAZÝÇÝ: Ersoy Saðdað, Mehmet Barkýnay, Mehmet Sakallý, Ýsmail Týrlýk (Mehmet Çaðakan), Mustafa Tekpýnar, Mouhamadou Diallo, Ýbrahim Gökova, Mehmet Çil (Türker Abdullahoðlu), Adem Ertem (Ahmet Yalçýn), Talat Nurtunç, Allen A. Ascoðba. (Teknik Direktör: Gürsel Kaçmaz). GOLLER: Dk:33 Kouakou Herve Amani (P), dk:64 Raif Selden (B.Baðcýl); Dk:57 Allen A. Ascoðba, dk:79 Türker Abdullahoðlu (Y.Boðaziçi). Bostancý Baðcýl ile Yeniboðaziçi takýmlarýnýn karþý karþýya geldiði K- Pet Süper Ligi nin 19 uncu hafta karþýlaþmasý 2-2 lik beraberlikle tamamlandý. Ýki denk gücün karþýlaþmasý orta alan mücadelesi þeklinde baþladý. 33 üncü dakikada, geliþen B.Baðcýl ataðýnda Kouakou Herve Amani nin Mehmet Sakallý tarafýndan ceza sahasý içerisinde düþürülmesi nedeniyle orta hakem Osman Özpaþa penaltý noktasýný gösterdi. Penaltý atýþýný Kouakou Herve Amani gole çevirdi, B.Baðcýl:1 Y.Boðaziçi:0. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi B.Baðcýl ýn 1-0 lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf konuk takýn Y.Boðaziçi oldu. 57 nci dakikada, B.Baðcýl ceza sahasý içerisine gönderilen topla buluþan Allen A. Ascoðba nýn yaklaþýk 15 metreden sert þutunda top kale aðlarýný havalandýrdý, B.Baðcýl:1 Y.Boðaziçi:1. 64 üncü dakikada, sol çaprazdan Y.Boðaziçi ceza sahasýna giren Raif Selden in þutunda ev sahibi B.Baðcýl bir kez daha galip duruma yükseldi, B.Baðcýl:2 Y.Boðaziçi:1. 79 uncu dakikada, oyuna sonradan giren Türker Abdullahoðlu nun kaydettiði golle karþýlaþmanýn skoruna yine denge geldi, B.Baðcýl:2 Y.Boðaziçi:2. Geriye kalan dakikalarda her iki takýmýn da eþitliði bozma çabalarý sonuç getirmedi ve 90 dakika 2-2 lik beraberlikle tamamlandý. Bu skorla haftayý birer puanla kapatan iki takýmdan ev sahibi Bostancý Baðcýl puanlarýný 27 e, konuk takým Yeniboðaziçi ise puanlarýný 33 e yükseltti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı