"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler""

Transkript

1 Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini otomobil, %16,'ünü kamyonet, %1,'ünü motosiklet, %,7'sini traktör, %,'ünü kamyon, %,'ünü minibüs, %1,'ünü otobüs, %0,'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. SAYFA 9 DA FUSTAL FÝKSTÜRÜ SAYFA 10 DA 19 KASIM 01 SALI 0 KURUÞ "Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler" "Kur'an-ý Kerimi okuyarak anlayarak hayatýmýza aktaralým" Alaca Kur'an Gönüllüleri tertip komitesi tarafýndan organize edilen "Kur'an'dan Hayata" konulu konferans geçtiðimiz cumartesi akþamý Alaca Belediyesi Kültür salonunda gerçekleþtirildi. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalý Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansý, Alaca halkýnýn yaný sýra, il merkezi ve çevre ilçelerden katýlým oldu. DE sivil toplum kuruluþunun oluþturduðu Eðitime Özgürlük Platformu düzenlediði basýn toplantýsýnda dershanelerin kapatýlma kararýna tepki gösterdiler. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Eðitime Özgürlük Platformu adýna konuþan FEM Dershanesi öðretmeni Yusuf Ziya Özarslan, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn dershaneler etüt eðitim merkezleri ve okuma solanlarýnýn kapatýlmasýyla ilgili yaptýðý çalýþmalarýn 1 Kasým Perþembe günü basýna yansýdýðýný ifade ederek, "Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn çeþitli zaman dilimlerinde kamuoyuna yaptýðý açýklamalarýn çok daha ilerisinde adeta "Eðitime Büyük Darbe " diye nitelenebilecek vahim bir çalýþmanýn yapýldýðýný büyük bir üzüntüyle öðrendik. Okuma Salonlarý kapatýlmak istenmiyor SAYFA 7 DE Çorum Gökkuþaðý Okuma Salonlarý öðrencileri dershanelerin ve okuma salonlarýnýn kapatýlmamasýný istedi. Gökkuþaðý Okuma Salonlarý Buharaevler Þubesinde düzenlenen basýn açýklamasýnda konuþan Çorum Gökkuþaðý Okuma Salonlarý Müdürü Yusuf Er, Çorum'da yepyeni bir eðitim hamlesi baþlattýklarýný ve... SAYFA 7 DE "Çiftçi örgütleri bir araya gelerek dayanýþma içerisinde hareket etmeli" 6 DA Çorum Ýli Süt Üreticileri Birliði Müdürü Duran Topuz, Birlik olarak süt üreticisine verdikleri kaliteli ve istikrarlý hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Günlük en az 10 litre süt üreten iþletmelere süt soðutma tanký desteði verildiðini kaydeden Topuz, bu iþletmeleri organize ederek en yüksek fiyattan süt pazarlama hizmetini Kasým 01 ayýndan itibaren baþlattýklarýný açýkladý. Eðitime Özgürlük Platformu'ndan MHP'ye teþekkür Yön Medya, Çorum Baðcý'dan Ercan Daþtan'a jest 6 DA. Çorum Tanýtým Günlerinde stantlarý gezen Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþtan ile bir süre görüþtü. Ercan Daþtan'a hayýrlý olsun dileklerini ilettikten sonra kaþkol hediye eden Baðcý, "Önemli olan Çorum'un kazanmasýdýr. Tanýtým Günlerinde SAYFA 7 DE "Tam Gün uygulamasý devam etmeli" Merkezi Çorum'da bulunan Yön Medya Reklam & Tanýtým Þirketi, Ankara'da düzenlenen. Çorum Tanýtým Günlerinde kurduðu standý ile fark yarattý. Yapmýþ olduðu farklý grafik ve tasarýmlarýyla dikkat çeken Yön Medya, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanýtým günlerinde "kabak gibi ortada" sloganýyla hazýrlanan stanttýn da misafirlere kabak tatlýsý ikram etti. SAYFA 9 DA SAYFA TE Ýlçe Özel Ýdarelerine 1 milyon 0 bin TL bütçe 9 TE DA DA SAYFA SAYFA SAYFA Kimse Yok 6 Mu'dan Filipinler'e yardým çaðrýsý! Kayacý ve Uður ailelerini mutlu günü

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere kat toplam 10 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 0 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 0 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 10 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR 19 KASIM 01 SALI HABER "Kur'an-ý Kerimi okuyarak anlayarak hayatýmýza aktaralým" Alaca Kur'an Gönüllüleri tertip komitesi tarafýndan organize edilen "Kur'an'dan Hayata" konulu konferans geçtiðimiz cumartesi akþamý Alaca Belediyesi Kültür salonunda gerçekleþtirildi. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalý Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansý, Alaca halkýnýn yaný sýra, il merkezi ve çevre ilçelerden katýlým oldu. Konferans, Alaca Eðitim Bir Sen Baþkaný Kadir Þimþek'in açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Kur'an'ýn günlük hayatýmýzdaki yerine ve ona yüklediðimiz anlama deðinen Kadir Þimþek, hayatýmýzý Kur'an'a göre dizayn etmemiz, hayatýmýzdan Kur'an'a deðil, Kur'an'dan hayatýmýza bakmamýz gerektiðini söyledi. Yörükevler Camii müezzini Ýdris Satýlmýþ'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan kürsüye gelen 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalý Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Alaca'ya gelirken kaygýlarýnýn olduðunu, üç - dört bin nüfuslu bir ilçede elli-atmýþ kiþilik bir kitleye hitap edeceðini düþündüðünü, ancak salondaki yoðun katýlýmý görünce, bu ilgiden memnun olduðunu belirtti ve dinleyicileri hassasiyetlerinden dolayý tebrik etti. Kur'an'dan hayata bakabilmek için, Kur'an'ýn hayata müdahale edebilmesi için, onunla aramýzdaki engellerin kaldýrýlmasý gerekliliðine vurgu yapan Okuyan, açýlýþta okunan Ýnfitar suresini baþtan sona tekrar mealden okudu ve Kur'an'ýn anlaþýlmayan bir kitap olmadýðýný, böyle bir iddiada bulunanlarýn yalan söylediðini belirtti. Kur'an ile aramýza engeller, setler koyan zihniyetin aslýnda "kendilerine muhtaç Müslümanlar" oluþturduklarýný kaydeden Okuyan, abdest olmadan Kur'an'a dokunmamak, Kur'an'ý süslü kýlýflar içerisinde yükseklere asmak gibi davranýþlarýn Kur'an'dan uzak kalmaya sebep teþkil ettirildiðini, bu mazeretlerin arkasýna sýðýnmanýn hiçbir haklý gerekçesinin olmadýðýný söyledi. Prof. Dr. Okuyan, insanlarýn Kur'an'a dokuna dokuna yani O'nu okuyarak anlayarak hayatlarýna aktaracaklarýný, ondan sonra abdestsiz dokunulmayacaðýný zaten kavrayacaklarýný ifade etti. Kur'an'ýn hayatýmýza müdahale edememesinin, bizlerin Kur'an'a karþý gösterdiðimiz yanlýþ yaklaþýmlarýn sonucu olduðunu günlük hayattan aktardýðý örneklerle ortaya koyan Prof. Dr. Okuyan, tertil üzere okumaya örneklik teþkil eden yaklaþýk 1, saatlik konuþmasýný Çorum'a yeniden gelmek isteðini dile getirerek tamamladý. Ýmsâk : 0:0 Güneþ : 06: Ýþrak 07:16 Öðle : 11:6 Ýkindi : 1:10 Akþam : 16:0 Yatsý : 1:00 Dolanýp geliyor matem günleri Buna razýmýdýr mazlum kiþiler Kerbela dediðin olay bir büyük yazý Dedesi Muhammed severdi bazen Anlýna yazýlmýþ böyle bir yazý Muhammed dedesi öptü gerdandan Yazýlmýþ anlýna ne gelir elden Kerbela çölünden geçilmez kandan Dedesi Muhammed girdi düþünde Kim karýþýr yaredenin iþine Anasý Fatýma girdi düþüne Kerbela çölünde kavga kuruldu Bu hadise her tarafa duyuldu Bütün asker üzerine yürüdü Vermediler suyu baðlandý yollar Kurudu aðzýnda dönmüyor diller Soldu al yanaktan kýrmýzý güller Yezit ordusunu üstüne döker Susuzluk Hüseyin'in belini büker Emmioðlu olsaydý kýlýcý çeker Koçak derki unutulmaz bu sýzý Anlýna yazýlmýþ bu yazý Yârin maþer günü isterler sizi AJANDA Ay, 0 Gün, 7. Hafta HATIRLATMA: AY TUTULMASI: Bu gece Yarý Gölgeli Ay Tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye den görülebilecektir: Baþlangýcý: 01., Ortasý: 0.0, Sonu: 0. Günün Þiiri KERBELA ÞEHÝDÝ HÜSEYÝN Rýza Koçak Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Diyabet Günü etkinlikleri HAVA DURUMU Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: 10 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: KASIM 01 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : "1 Kasým Dünya Diyabet Günü" etkinlikleri çerçevesinde Halk Saðlýðý Müdürlüðü koordinasyonunda, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Diyabet Hemþiresi Hülya Çiçek tarafýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezinde "Diyabet Hastalýðý ve Diyabetle Yaþam" konulu eðitim verildi. Eðitimde, kursiyerlere "Diyabetle Yaþam, Soru ve Cevaplarla Diyabet" broþürleri de daðýtýldý. Etkinliklerin devamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi personeli tarafýndan Mustafa Kemal Ýlköðretim Okulu.sýnýf öðrencilerine "Ergenlikte Yeterli ve Dengeli Beslenme / Kahvaltýnýn Önemi" konulu seminer verildi. Seminer öncesinde konunun önemine dikkat çekmek amacýyla öðretmenlere kan þekeri ölçümü yapýldý. Alýnan kan deðeri sonuçlarý doðrultusunda, gerekli görülen öðretmenler Aile Hekimlerine yönlendirildi. Seminerde öðrencilere baþarýnýn ilk adýmýnýn kahvaltý olduðu belirterek, eðitimde öðrencilere, ders baþarýlarý ve sýnav öncesi verimliliklerini artýrabilmek için, güne mutlaka kahvaltýyla baþlamalarý, her öðünde dört temel besin grubundan yeterli miktarda almalarý, günlük iki litre sývý almalarý, kan þekerinin sürekli dengede olmasý için ana öðün, ara öðün yapmalarý, ara öðünlerde mutlaka ceviz, fýndýk, badem, incir, kuru üzüm gibi besinlerden tüketmeleri, yaðlý, þekerli ve tuzlu ve hazýr gýdalardan uzak durmalarý, mümkün olduðu kadar televizyon ve bilgisayar baþýndan uzak kalmalarý, fiziksel aktivitelerini mümkün oldukça artýrmalarý gerektiði vurgulandý. Program soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým (1 9 6) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,01,0 EUR,7,76 STERLiN,0,66 JPY YENi 0,01 0,0 SAAT: 16.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ TEL: U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B HABOÐLU ECZANESÝ TEL:1 7 DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ. SOK. NO: -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü... 1 Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...11 Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...16 Elektrik Arýza...16 Su Arýza...1 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi

3 19 KASIM 01 SALI HABER

4 19 KASIM 01 SALI HABER "Tam Gün uygulamasý devam etmeli" Ýlçe Özel Ýdarelerine 1 milyon 0 bin TL bütçe KÖYDES'e 70 bin TL ek ödenek Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinde Ýl Özel Ýdaresi'nin teþkilatý bulunmayan ilçelerdeki KÖYDES projelerinde kullanýlmak üzere 70 bin TL ödenek konuldu. Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinin görüþüldüðü dünkü Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konuyla ilgili bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, milyon 6 bin TL olarak öngörülen müdürlüðünün 01 yýlý bütçesinde Ýl Özel Ýdaresi'nin teþkilatý bulunmayan ilçelerdeki KÖYDES projelerinde kullanýlmak üzere 70 bin TL ödenek konulduðunu açýkladý. Gülay Yücel, bu kapsamda Çorum merkeze 0 bin TL, Mecitözü Ýlçesi'ne 70 bin TL, Oðuzlar Ýlçesi'ne 60 bin TL, Boðazkale Ýlçesi'ne 70 bin TL, Laçin Ýlçesi'ne 60 bin TL ve Doduraa Ýlçesi'ne 60 bin TL ödenek aktarýlacaðýný bildirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Meclis üyelerinden aþure ikramý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinde teþkilatý bulunan ilçe özel idaresine toplam 1 milyon 0 bin 7 TL ödenek ayrýldý. Ýlçe özel idareleri içerisinde en fazla ödenek 0 bin 00 TL ile Sungurlu Ýlçe Özel Ýdaresine ayrýlýrken, en az ödenek alan ilçe ise 1 bin TL ödenekle Kargý Ýlçe Özel Ýdaresi oldu. Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinin görüþüldüðü dünkü Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konuyla ilgili bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, Çorum'da ilçe özel idaresi bulunan adet ilçe bulunduðunu belirterek, bu ilçe Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan oturumunun ardýndan meclis üyeleri kendi aralarýnda topladýklarý para yaptýrdýklarý aþureyi vatandaþlara ikram ettiler. Muharrem ayý sebebiyle 00 adet aþure Ýl Genel Meclisi önünde Mustafa Eker ve üyeler ile birlikte daðýtýldý. özel idarelerine 01 yýlý bütçesinden toplam 1 milyon 0 bin 7 TL ödenek ayrýldýðýný açýkladý. Gülay Yücel, bu kapsamda Alaca Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 0 bin 00 TL, Bayat Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 17 bin 0 TL, Ýskilip Ýlçe Özel Ýdaresi'ne bin 9 TL, Kargý Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 1 bin TL, Ortaköy Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 1 bin 00 TL, Osmancýk Ýlçe Özel Ýdaresi'ne bin 1 TL, Sungurlu Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 0 bin 00 TL, Uðurludað Ýlçe Özel Ýdaresi'ne ise bin TL ödenek aktarýlacaðýný kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Özel Kalem ve Mali Hizmetler'in 01 bütçesi milyon 6 bin TL Çorum Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem ve Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesi milyon 6 bin TL olarak açýklandý. Bütçenin milyon bin TL'lik kýsmý yedek ödenekler kaleminde kullanýlacak. Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem ve Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý mali bütçesiyle 7 milyon TL olarak öngörülen Ýl Özel Ýdaresi'nin 01 yýlý gelir bütçesi görüþüldü. Toplantýda müdürlüðünün 01 yýlý bütçesi hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, müdürlüðü için öngörülen bütçeyi milyon 6 bin TL olarak açýkladý. Gülay Yücel, bu bütçenin 10 bin TL'sinin hizmet alýmlarýnda, bin 00 TL'sinin görev giderleri ve hizmet alýmlarýnda, 61 bin TL'sinin diðer borç ve faiz giderlerinde, 900 bin TL'sinin kar amacý gütmeyen kuruluþlara yapýlacak transferlerde, bin TL'sinin hane halkýna yapýlacak transferlerde, 1 milyon 617 bin TL'sinin yurt içi sermaye transferlerinde ve milyon bin TL'sinin ise yedek ödenekler kaleminde kullanýlacaðýný açýkladý. Yücel, yedek ödenekler için ayrýlan paranýn Ýl Encümeninin inisiyatifi doðrultusunda kullanýlacaðýný kaydetti. Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinin ise 0 bin TL olduðunu anlatan Yücel, bunun 0 bin TL'sinin üst yöneticilerinin yurt dýþý yolluklarýnda, 00 bin TL'lik kýsmýnýn ise temsil ve aðýrlama giderlerinde kullanýlacaðýný kaydetti. Konuþmasýnda 7 milyon TL olarak öngörülen Ýl Özel Ýdaresi'nin 01 yýlý gelir bütçesi hakkýnda da bilgiler veren Gülay Yücel, bu bütçenin milyon 100 bin TL'lik kýsmýnýn merkezi idare vergi gelirlerinden alýnan paylardan, milyon 00 bin TL'lik bölümünün mevduat faizlerinden, 110 bin TL'sinin yapý kullaným izni harçlarýndan, 100 bin TL'sinin lojman kira gelirlerinden, 90 bin TL'lik kýsmýnýn ise diðer taþýnmaz kira gelirlerinden temin edilmesinin planlandýðýný sözlerine ekledi. Kubilay Kaan YÜCEL Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yaptýðý açýklamada tam gün uygulamasýyla ilgili Saðlýk Sen olarak hazýrladýklarý rapor hakkýnda bilgi verdi. Tam gün uygulamasýndan vazgeçilmemesinin gerektiðini vurgulayarak sözlerine baþlayan Saatçi, "Özel sektöre geçiþi önlemenin yolu ise kamuda görev yapmayý cazip hale getirmekten geçer. Kamudaki hekimlerin büyük kesiminin (yüzde 96) büyük uyum saðlamasýna karþýn, tam güne direnen üniversite hocalarýnýn baskýsýna boyun eðilerek bir süreç baþlatýldýðý, yapýlan düzenlemenin zamanýnda yapýlmadýðý için kimseyle paylaþýlmadan, aceleyle yapýlmak istenmesi son derece yanlýþtýr" dedi. Tam gün yasasýnýn vatandaþlarýn saðlýk hizmetinden en üst seviyede faydalanmasý ve memnuniyeti artýrmasý için uygulamaya konulan bir sistem olduðunu söyleyen Saatçi, "Bu uygulamaya karþý olumlu bir bakýþ açýsý ve vatandaþ memnuniyeti varken, sistemin deðiþtirilmek istenmesi anlaþýlýr bir durum deðildir. Sisteme uyum saðlamayan üniversite hocalarýnýn yeniden kazanýlmasý takdir edilecek bir çalýþma olmasýna karþýn, bu düzenleme yapýlýrken, sistemin temelleri ile oynanmasý ve sisteme uyum saðlamýþ olan diðer hekim ve saðlýk çalýþanlarýnýn huzurunun bozulmasý kabul edebileceðimiz bir durum deðildir" þeklinde kaydetti. Tam Gün Yasasý'na yönelik önerilerinin uygulanmasý halinde çalýþma barýþýnýn bozulmayacaðýný belirten Saatçi, "Tamamý olmasa bile büyük bir çoðunluðu tam gün sistemine dahil olacaktýr. En önemli önerilerimizden biri hocalara üniversiteyi tercih edecek makul düzeyde ücret verilmeli, bunun yapýlabilmesi için de saðlýk hizmetlerinin performans ücretleri ile eðitim ve araþtýrma hizmetlerinin performans ücretlerinin ayrý ayrý hesaplanarak hocalara verilmesidir" dedi. Önerileri arasýnda performansa dayalý ödeme sisteminin üniversitelerin özellikli yapýlarý dikkate alýnarak yeniden tasarlanmasý ve uygulanmasý gerektiðini de belirten Saatçi, "Bu durum özelikle de bilimsel çalýþmalar ve eðitim açýsýndan önemlidir. Performansa dayalý ödeme sistemiyle saðlýk çalýþanlarýnýn toplam gelirlerinin en az % 0'inin sabit gelirden, % 0'sinin ise performans payýndan olmasý, gelirin tümünün de emekliliðe yansýtýlmasý gerekmektedir" ifadelerini kullandý. Özel sektörde görev yapan hocalara ise eðitim ve araþtýrma amacýyla, sözleþmeli olarak devlet üniversitelerinde görev yapma imkaný verilmesi gerektiðini belirten Saatçi, "Bu þekilde tam gün nedeniyle özel sektöre giden ve üniversitesinden de kopmak istemeyen hocalarýn geri kazanýlabilir. Basýndan öðrendiðimiz kadarýyla tasarýda yer alan, "mesai saati dýþýnda" özel ve vakýf hastanelerinde çalýþma þartýnýn, "saat 1.00" olarak deðiþtirilmek istendiði, bunun tam günün uygulanmaya baþladýðý tarihten öncesinde bile verilmeyen bir ayrýcalýk olduðu bilinmelidir. Yapýlacak düzenleme sonrasý týp ve diþ hekimliði fakültelerindeki öðretim üyelerinin herhangi bir kýsýtlama olmadan özel ve vakýf hastanelerinde çalýþabileceði, öðretim üyelerinin rektörün yetki ve inisiyatifiyle % 0'si veya tamamýnýn özel ve vakýf hastanelerinde çalýþabilmesinin, saðlýktaki dönüþümde hedeflenen sonuçlara ulaþma açýsýndan tavizkâr bir uygulama olacaktýr. Ayrýca karþý çýktýðýmýz bu düzenlemenin, tam gün uygulamasýnýn da içinde yer aldýðý yasal deðiþiklikle, çalýþma süreleri 0 saate inen saðlýk çalýþanlarýnýn, fiilen saat olarak çalýþtýrýlmaya devam edilmesine karþýn hocalarýn mesaisinin 1'de bitirilmek istenmesinin ise çalýþanlar arasýnda ayrýmcýlýk ve çifte standart olacaðý bilinmelidir. Öðretim üyelerinin yarým gün üniversite hastanesinde, yarým gün ise özel ve vakýf hastanelerinde çalýþacak olmalarý beraberinde kamudan özel sektöre hasta transferini gündeme getirecektir. Bu durum özel sektörün payýný ve gücünü vatandaþýn ise cebinden yapacaðý saðlýk harcamasýný artýracaktýr. Bu sonuç, sosyal devlet anlayýþýna sahip Türkiye'de kabul edilebilir bir durum deðildir" þeklinde kaydetti. Düzenlemenin bu þekliyle gerçekleþmesi halinde, 'Tam Gün' uygulamasýndan söz edilemeyeceðini de belirten Saatçi, "Hekimle hasta arasýna para iliþkisinin gireceði, saðlýk hizmeti akýþýnda özel sektörün hareket alaný ve rekabet gücü geniþlerken kamu hastanelerinin bu iþten zarar görebileceði ve saðlýk çalýþanlarýnýn iþ motivasyonlarý zarar görecektir. Saðlýk-Sen olarak tam gün uygulamasýný, yani tek bir iþyerinde çalýþmayý tavizsiz olarak destekliyoruz. Ancak Tam Gün Yasasý'nýn mevcut halini ve bugün Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiði maddelerle ilgili yapýlan düzenleme önerilerini sahanýn sorunlarýndan ve saðlýk sisteminin geleceðine iliþkin gerçeklerden uzak buluyor ve desteklemiyoruz. Ayrýca özel sektör ile vakýf üniversitesi hastaneleri arasýndaki afilasyonlarýn da sýký kurallara baðlanmasý gerektiði, vakýf hastanelerine de hekim istihdamýnda sýnýrlama getirilmesi gerekmektedir" dedi.

5 19 KASIM 01 SALI HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:7 ÇORUM Hitit Üniversitesinden Türk-Alman Ýliþkileri sempozyumuna katýlým Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi için daha önce ön yeterlik ihalesi yapýlan ve ön yeterliði geçen 9 firmanýn katýlacaðý yapým iþi ihalesi, 0 Kasým 01 Çarþamba günü saat 1.00'da Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda gerekleþtirilecek. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþasý öncesinde ilk aþama olan ön yeterlik ihalesi 10 Haziran 01 Pazartesi günü Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da yapýlmýþtý. Ön yeterlik ihale komisyonu, Saðlýk Bakanlýðý'ndan ve Ýl Özel Ýdaresi'nden olmak üzere toplam 7 kiþiden oluþturulmuþtu. Mayýs 01'te baþlatýlan ihale sürecinin üzerinden ön yeterlik baþvurularý için 1 gün süre tanýnmýþ ve ön yeterlik ihalesi için 1 firma teklif dosyasý vermiþti. Ýhale komisyonunun puanlama sistemi ve ön yeterlilik deðerlendirmesi sonucu yeterlik alan firmalar ihaleye çaðýrýldý. Ön yeterlik deðerlendirmesinde baþvuru yapan 1 aday firmadan 9'u ihalenin ikinci aþamasýna katýlacak. Yeterlik alan firmalarýn katýlacaðý ihale 0 Kasým 01 Çarþamba günü saat 1.00'da Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda yapýlacak. Türk-Alman siyasî iliþkilerinin 0. yýldönümü nedeniyle 1-17 Kasým 01 tarihleri arasýnda Uþak Üniversitesi ile Würzburg Maximillians Üniversitesi iþbirliði ile II. Uluslararasý Türk-Alman Ýliþkileri Sempozyumu düzenlendi. Bu bilimsel etkinliðe Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da davetli olarak katýldý. Sempozyum süresinde üniversite öðretim üyeleri ile birlikte etkinliði izleyen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Uþak Üniversitesi ve Würzburg üniversitesi rektörleri ve diðer yetkililerle görüþ alýþveriþinde bulundu. Sempozyum düzenleme kurulu baþkaný ve ayný zamanda Kültür, Tarih ve Integrasyon Araþtýrmalarý Enstitüsü Baþkaný Dr. Latif Çelik'e Rektör Prof. Dr. Alkan þilt takdim etti. Hitit Üniversitesi öðretim üyelerinin sunduklarý bildirileriyle verdikleri desteklerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Dr. Latif Çelik, Hitit Üniversitesi'nin çalýþmalarýný takdirle izlediðini ve ortak çalýþmalar yapmak istediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da düzenlenen etkinlikten dolayý tebrik ederek, Çorum'da çok sayýda uluslararasý etkinliði profesyonelce düzenlediklerini ve ortak projeler yapmaya her zaman hazýr olduklarýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, sempozyum sýrasýnda Frankfurt ve Tübingen Üniversiteleri Ýlahiyat Fakültesi yetkilileri ile Erasmus anlaþmasý imzalama kararý alýndýðýný ifade ederek akademik iþbirliði konularýnda görüþmelerin baþlatýldýðýný belirtti. Sempozyuma Hitit Üniversitesi adýna Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Adem Korukcu ve Yrd. Doç. Dr. Yakup Coþtu da birer bildiri ile katýldýlar. Milletvekili Baðcý'nýn, Tanýtým Günleri turu YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Kýþla köyü, Boztepe köyü ve Tuðcu köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Suhiylan köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Kýzkaraca köyü, Ýbrahim köyü, Çevreli köyü, Kargýn köyü, Harhar köyü, Büyük Camili köyü, Küçük Camili köyü, Deðirmenönü köyü, Çýrçýr köyü, Küre köyü. AK Parti Çorum milletvekili Dr. Cahit Baðcý. Çorum Tanýtým Günlerinin. gününde bütün ilçe stantlarýný ziyaret etti. Bir ev sahibi olarak stantlara gelen konuklarla ilgilenen Baðcý, kaymakamlar ve belediye baþkanlarý ile birlikte diðer görevleri dinlerken zamanla notlar aldý. Ýlçe stantlarý ile birlikte ÇORDEF, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Ticaret ve Sanayi Odasý gibi kuruluþlarýn stantlarýný da ziyaret eden ve yetkililerden bilgiler alan Baðcý Dodurga standýna geçerek yorgunluk giderdi. Dodurga standýnda hemþerilerinin yoðun ilgisi ile karþýlaþan Baðcý, Belediye Baþkaný Bekir kýlýç ile bir süre görüþtü. Yasin YÜCEL

6 HABER TEK 19 KASIM 01 SALI 6 "Çiftçi örgütleri bir araya gelerek dayanýþma içerisinde hareket etmeli" Çorum Ýli Süt Üreticileri Birliði Müdürü Duran Topuz, Birlik olarak süt üreticisine verdikleri kaliteli ve istikrarlý hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Günlük en az 10 litre süt üreten iþletmelere süt soðutma tanký desteði verildiðini kaydeden Topuz, bu iþletmeleri organize ederek en yüksek fiyattan süt pazarlama hizmetini Kasým 01 ayýndan itibaren baþlattýklarýný açýkladý. Ay ortalamasýna göre günlük en az 10 litre süt üreten ve süt soðutma tankýna sahip olan iþletmelerin üretmiþ olduðu sütlerin çiftlik sütü kapsamýnda pazarlanacaðýný dile getiren Topuz, "Uygulamada Merkez, Alaca, Ýskilip, Mecitözü ve Sungurlu Ýlçeleri pilot bölge olarak belirlenmiþtir" dedi. Her ticari faaliyette olduðu gibi sütçülükte de karlýlýðý yakalayabilmek için küçük büyük bütün üreticilerin birlik çatýsý altýnda toplanmasý gerektiðini ifade eden Topuz, üreticiyi göz göre göre zarara sürüklemenin anlamsýz olduðunu, bencilliðin, inatçý ve kýsýr döngülerin iç kaynaklarý israf etmekten baþka bir þeye yaramadýðýný belirtti. Topuz, sektörde yapýlan yönetimsel hatalarýn hat safhada olduðunu çözüm için çiftçi örgütlerinin bir araya gelerek dayanýþma içerisine girmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Baðcý'dan Ercan Daþtan'a jest KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ. Çorum Tanýtým Günlerinde stantlarý gezen Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþtan ile bir süre görüþtü. Ercan Daþtan'a hayýrlý olsun dileklerini ilettikten sonra kaþkol hediye eden Baðcý, "Önemli olan Çorum'un kazanmasýdýr. Ýþte hep beraber buradayýz ve hepimizin ortak noktasý Çorum'dur" dedi. Ýkili Çorum'un sorunlarý ve tanýtýmý üzerine sohbet ettiler. Kimse Yok Mu'dan Filipinler'e yardým çaðrýsý! "Dershaneler kapatýlmadan önce okullardaki eksik reformlar tamamlamalý" Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç yaptýðý açýklamada Filipinler'de yaþanan büyük felakete kayýtsýz kalýnmamasý gerektiðini belirtti. Konuyla ilgili bir basýn açýklamasý yapan Erkal Aykaç, "Bugüne kadar kaydedilmiþ en güçlü kasýrgalardan biri olan Hainan Kasýrgasý, geçtiðimiz hafta Cuma günü Güneydoðu Asya'da yedi binden fazla adadan oluþan Filipinler'in Pasifik Okyanusu kýyýlarýný vurduktan sonra ülkenin merkezindeki diðer altý adayý da etkisi altýna almýþ ve toplamda 9 milyon insaný etkilemiþtir. Kasýrga öncesinde alýnan bütün tedbirlere raðmen, hýzý saatte 7 kilometreye varan kasýrga ve 1 metreye ulaþan okyanus dalgalarý ülkede büyük bir yýkýma yol açmýþtýr. Kasýrgadan etkilenen bazý kentlerde tahribatýn 0-90 olduðuna belirtilmektedir. Halen ülkede kasýrga yüzünden evleriyle birlikte sahip olduklarý her þeyi kaybeden yüz binlerce insan gýda, sýðýnak ve temiz içme suyuna eriþme konusunda ciddi sýkýntýlar yaþamaktadýr. Tayfun felaketi nedeniyle Filipinler'de bulunan Kimse Yok Mu, Bölgeye ilk ulaþan Asya Arama Kurtarma ekibinin aracýðýyla bölge'de yaptýðý ilk incelemelerin ardýndan daðýttýðý tonluk yardým malzemesine ilave olarak tam 1 milyon dolarlýk acil yardým kararý daha aldý. Dünya'nýn pek çok ülkesinden bölge'ye ulaþan yardýmlara raðmen afet bölgesinde insaný yardýma olan ihtiyaç ciddiyetini koruyor. Temizlik ve hijyen þartlarýnýn mümkün olmadýðý bölgede insanlar, salgýn hastalýk riskiyle burun buruna yaþýyor. Bu uzak Asya Ülkesinde, her þeyini kaybeden yüz binlerce afetzedeye yardým götürmek ve milletimizin Filipin halký ile en kötü günlerinde dayanýþma içinde olduðunu göstermek felaketin yararlarýný sarmak için FÝLÝPÝNLER yazýp 777'ye bir mesaj da siz gönderin, gýda, ilaç,su ve battaniye gibi hayati ihtiyaçlar için onlara yardým edin" dedi. Yýlmaz MERT Türkiye Öðrenci Meclisi Genel Sekreteri Okan Baykara, "Dershaneler Türkiye'de bir eðitim ve öðretim boþluðu neticesinde ortaya çýkan kurumlardýr. Bu kurumlarýmýz yasal düzenlemelerle Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý olarak çalýþýyor" dedi.okullardaki eðitim ve öðretim kalitesinin bir üst okula yada üniversitelere yerleþtirmelerle ilgili sýnavlara bir çözüm üretilmeden dershanelerin kapatýlmasýnýn gündeme geldiðini kaydeden Baykara, "Bu doðru deðil. Dershanelerin kapatýlmasý için okullarýmýzdaki eðitim kalitesi artýrýlarak, seçme sýnavlarý ortadan kaldýrýlmalýdýr. Velilerimizin arz ve talepleri milli eðitim kurumlarýnda karþýlanabilmelidir. Dershaneler kapatýldýðý zaman velilerimizi bu ihtiyaçlarý ortadan kalkmayacaðý için, merdiven altý yada özel ders aldýrma yöntemi ile çocuklarýnýn eksiklerini giderecek. Burada en büyük zararý Anadolu'nun gariban fakat cevval çocuklarý olan aileleri yaþayacaktýr. Dershanelerde - bin lira rakamla bir yýl boyunda 6 dersten eðitim alýnýyor. Özel ders almasý durumunda sadece bir ders için bir saatlik ödemesi 70 lira olacaktýr. Dar gelirli aileler bu rakamý asla ödeyemeyecektir. Burada eðitim öðretimde fýrsat eþitsizliði ortaya çýkacaktýr. Bu eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasýyla ilgili düzenleme yoksa dershaneler kaldýrýlmamalýdýr. 11 yýldýr ayný iktidarýn ayný hükümetin farklý bakaný tarafýndan farklý uygulamalar yapýldý. ++ sistemine geçildiði zaman burada ciddi bir alt yapý eksikliði, fiziki anlamda büyük oranda derslik yetersizliði, personel ve öðretmen yetersizliði iyice ortaya çýktý. Sorunlar yaþanýyor. Biz zamanýnda bu tür çalýþmalar yapýlmadan sistem deðiþikliði yapýlmamasý için yerelulusal basýn aracýyla ilgililere ilettik. Ama bunu uyguladýlar ve büyük eksiklikler çýktý. Büyük sorunlar yaþanmaktadýr. Dershaneler, Türk Milli Eðitim sisteminin çökmesinin sebepleri arasýnda deðil. Çöken bir sistemde çocuklarýmýzýn taleplerini, nitelikli bir eðitim anlayýþýný karþýlamayan sistem var. Burada yanlýþ bir yerden bakýlýyor. Eðer bugün hantallaþmýþ Milli Eðitim sistemi, okullarýmýzdaki nitelik düþüklüðü ortadan kaldýrýlacaksa bunun baþlangýcý dershaneler deðil okullarýmýzdaki sýkýntýlarýn çözümüdür" þeklinde kaydetti. Bugün Milli Eðitim kayýtlarýnda bin 60 dershane bulduðunu kaydeden ve bununla birlikte etüt merkezlerini de dünürseniz, 10 bine yakýn öðretmen camiasýnýn olduðunu ifade eden Baykara, "Bir istihdam oluþturuyorlar. Buradan bakarsanýz dershanelerin kapatýlmasý yanlýþ. Kapattýðýnýz zaman 10 bin öðretmeni iþsiz býrakacaksýnýz. Nereden bakarsanýz bakýn hizmet kadrosunda çalýþan en az 0-0 bin insan vardýr. Bunlarý da iþsiz býrakacaksýnýz. Yine tekrarlýyorum Dershaneleri kapattýðýnýz zaman Milli Eðitimde okullarýn alt yapýsýnýn çok saðlam olmasý gerekir. Bugünkü konjonktürde bunun olacaðýna ihtimal vermiyorum. Her bakan geldiðinde bir müfredat deðiþikliði yapýlýyor. Yaz-boz tahtasý sonrasý okullarýn geldiði sonuçta ortada. Bu ortamda dershanelere olan ihtiyaç ortadan kalkmamýþtýr.kýsaca kimsenin otobüse binmesini istemiyorsanýz, hýzlý tren yaparsýnýz, insanlar hýzlý trene biner ve o zaman otobüse ihtiyaç kalmaz. Devlet önce okullardaki eksik reformlarý tamamlamalý" ifadelerini kullandý. YEDAÞ'da hedef, "Avrupa Mükemmellik Ödülü" Samsun, Ordu ve son olarak Sinop ilinin 'kalite denetimlerinden' tam not aldýðýný söyleyen YEDAÞ Genel Müdür Türkoðlu, "Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin kazanýmlarý, Avrupa Mükemmellik Ödülü'nün habercisi" dedi. Türkiye Kalite Derneði (Kal- Der)'in, 'Mükemmelliði Paylaþmak' ana temasýndan yola çýkarak düzenlediði. Kalite Kongresi, 1-1 Kasým 01 tarihleri arasýnda Ýstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleþti. EFQM Mükemmellik Modeli'ni yýldýr bir yönetim ve yaþam biçimi olarak benimsemiþ Türkiye'nin, Avrupa'nýn ve dünyanýn en büyük þirketlerinin ve kuruluþlarýnýn üst düzey yöneticilerinin konuþmacý olarak yer aldýðý kongrede, bu yolculukta edindikleri deneyimler; uygulamalarý da içine alacak geniþ bir perspektiften katýlýmcýlarla paylaþýldý. Özelleþmesinin ardýndan Toplam Kalite Yönetim Modeli'ni rehber edinen YEDAÞ, Avrupa Mükemmellik Ödülü yolundaki ilk adýmý da KalDer üyesi olarak atmýþtý. KalDer üyesi ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olan YEDAÞ, her yýl olduðu gibi bu yýl da. Kalite Kongresi'nin resmi sponsoru oldu. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, YEDAÞ'ýn, yýllýk gibi kýsa zamanda yakaladýðý 'kalite, liderlik ve rol model' anlayýþýn gerekliliklerini yerine getirdiklerini belirterek, "Þeffaf bir yönetim anlayýþýyla hedef ve stratejilerimizde sürdürülebilirlik, sürekli geliþim ve müþteri memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde þekillendiriyoruz" ifadelerini kullandý. ELEKTRÝK DAÐITIMI SEK- TÖRÜNDE YEDAÞ ÝLKLERÝ GERÇEKLEÞTÝRÝYOR Türkoðlu, "Kurumsal hedeflerimiz çerçevesinde, YEDAÞ'ýn kaliteye giden yolculuðunda gerekli olan neyse biz onun elde edilmesi için çaba harcýyoruz. EFQM ödüllü bir þirketiz ve hedefimiz Avrupa Mükemmellik Ödülü'dür. Amaç toplam kalite ve rol model olabilmektir. Bizim yönetim anlayýþýmýz zaten tüm paydaþlarýn yön birliðini kapsadýðý için rol modeli içselleþtirmektir. Kalite ve iþbirliði ruhunun birleþmesinden oluþacak tüm potansiyeller, þirketin baþarýsýna doðrudan katký saðlayacaktýr" diye konuþtu. Sadece Türkiye'deki elektrik daðýtým þirketlerinin deðil, Avrupa'nýn da dikkatle izlediði ve rol model bir þirketin temellerini attýklarýný belirten Türkoðlu, "Kaliteye bakýþ açýmýz ve uygulamalarýmýz, Avrupa'nýn ve dünyanýn dikkatini çekmektedir. Türkiye'de sektöründe 'Kalite Altýn Tacý Ödülü'ne layýk görülen ilk ve tek elektrik daðýtýmý þirketiyiz. Bu ödül, þirketimize Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin kazanýmý, Avrupa Mükemmellik Ödülü'nün de habercisidir" dedi. -"HEDEFLERÝMÝZ BÜYÜK ENTEGRE OLMALIYIZ"- Sürdürülebilir müþteri memnuniyeti temelinde oluþturmuþ, yenilikçi bir þirket yapýsý ile faaliyetlerini gerçekleþtirme sürecinde Toplam Kalite Yönetim anlayýþýný rehber edindiklerinin kaydeden Türkoðlu, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Kaliteye giden yolda yeterli bilgi ve birikime sahip olmamýz gerekmektedir. Günü kurtarmak içi deðil, kurumsal hedeflerimize varmak için çalýþmalý, öðrenmeliyiz. Kalite kolay elde edilen baþarýlarla ulaþýlabilen bir nokta olmadýðý gibi, fedakarlýk gösterebilen, sürdürülebilir bir yapýnýn içinde var olanlarýn ulaþabileceði bir noktadýr. Amacýmýz ölçülebilir, þeffaf ve yönetilebilir olmaktýr. Bizim hedefimiz, 019 yýlýnda operasyonel ve kurumsal mükemmellik alanýnda, Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda olmak. Bu hedef doðrultusunda daha yapacak çok iþimiz var."

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Üniversite-hastane iþbirliði büyük geliþmelere yol açtý

Üniversite-hastane iþbirliði büyük geliþmelere yol açtý TSO, 4 yýllýk yol haritasýný Çeþme'de belirleyecek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranýncal'ýn göreve geldiði ilk dönemde Kýzýlcýhamam'da yapýlan çalýþtayýn ikincisi kasým

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Köylerin kanalizasyon ve içme suyuna 7milyon lira harcanacak

Köylerin kanalizasyon ve içme suyuna 7milyon lira harcanacak "Hedefimiz nitelikli proje üretmektir" Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmelerde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

sýfýr bina yapýlýyor

sýfýr bina yapýlýyor Çorum'un tek baðýmsýz belediye baþkan adayý Av. Fazlý Ölçek: 'Alternatif arayanlarýn tercihiyim' Aday ve Listeler ile ilgili olarak son müracaat gününde Siyasi partiler listelerini dün saat 17.00 ye kadar

Detaylı