"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler""

Transkript

1 Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini otomobil, %16,'ünü kamyonet, %1,'ünü motosiklet, %,7'sini traktör, %,'ünü kamyon, %,'ünü minibüs, %1,'ünü otobüs, %0,'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. SAYFA 9 DA FUSTAL FÝKSTÜRÜ SAYFA 10 DA 19 KASIM 01 SALI 0 KURUÞ "Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler" "Kur'an-ý Kerimi okuyarak anlayarak hayatýmýza aktaralým" Alaca Kur'an Gönüllüleri tertip komitesi tarafýndan organize edilen "Kur'an'dan Hayata" konulu konferans geçtiðimiz cumartesi akþamý Alaca Belediyesi Kültür salonunda gerçekleþtirildi. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalý Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansý, Alaca halkýnýn yaný sýra, il merkezi ve çevre ilçelerden katýlým oldu. DE sivil toplum kuruluþunun oluþturduðu Eðitime Özgürlük Platformu düzenlediði basýn toplantýsýnda dershanelerin kapatýlma kararýna tepki gösterdiler. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Eðitime Özgürlük Platformu adýna konuþan FEM Dershanesi öðretmeni Yusuf Ziya Özarslan, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn dershaneler etüt eðitim merkezleri ve okuma solanlarýnýn kapatýlmasýyla ilgili yaptýðý çalýþmalarýn 1 Kasým Perþembe günü basýna yansýdýðýný ifade ederek, "Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn çeþitli zaman dilimlerinde kamuoyuna yaptýðý açýklamalarýn çok daha ilerisinde adeta "Eðitime Büyük Darbe " diye nitelenebilecek vahim bir çalýþmanýn yapýldýðýný büyük bir üzüntüyle öðrendik. Okuma Salonlarý kapatýlmak istenmiyor SAYFA 7 DE Çorum Gökkuþaðý Okuma Salonlarý öðrencileri dershanelerin ve okuma salonlarýnýn kapatýlmamasýný istedi. Gökkuþaðý Okuma Salonlarý Buharaevler Þubesinde düzenlenen basýn açýklamasýnda konuþan Çorum Gökkuþaðý Okuma Salonlarý Müdürü Yusuf Er, Çorum'da yepyeni bir eðitim hamlesi baþlattýklarýný ve... SAYFA 7 DE "Çiftçi örgütleri bir araya gelerek dayanýþma içerisinde hareket etmeli" 6 DA Çorum Ýli Süt Üreticileri Birliði Müdürü Duran Topuz, Birlik olarak süt üreticisine verdikleri kaliteli ve istikrarlý hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Günlük en az 10 litre süt üreten iþletmelere süt soðutma tanký desteði verildiðini kaydeden Topuz, bu iþletmeleri organize ederek en yüksek fiyattan süt pazarlama hizmetini Kasým 01 ayýndan itibaren baþlattýklarýný açýkladý. Eðitime Özgürlük Platformu'ndan MHP'ye teþekkür Yön Medya, Çorum Baðcý'dan Ercan Daþtan'a jest 6 DA. Çorum Tanýtým Günlerinde stantlarý gezen Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþtan ile bir süre görüþtü. Ercan Daþtan'a hayýrlý olsun dileklerini ilettikten sonra kaþkol hediye eden Baðcý, "Önemli olan Çorum'un kazanmasýdýr. Tanýtým Günlerinde SAYFA 7 DE "Tam Gün uygulamasý devam etmeli" Merkezi Çorum'da bulunan Yön Medya Reklam & Tanýtým Þirketi, Ankara'da düzenlenen. Çorum Tanýtým Günlerinde kurduðu standý ile fark yarattý. Yapmýþ olduðu farklý grafik ve tasarýmlarýyla dikkat çeken Yön Medya, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanýtým günlerinde "kabak gibi ortada" sloganýyla hazýrlanan stanttýn da misafirlere kabak tatlýsý ikram etti. SAYFA 9 DA SAYFA TE Ýlçe Özel Ýdarelerine 1 milyon 0 bin TL bütçe 9 TE DA DA SAYFA SAYFA SAYFA Kimse Yok 6 Mu'dan Filipinler'e yardým çaðrýsý! Kayacý ve Uður ailelerini mutlu günü

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere kat toplam 10 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 0 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 0 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 10 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR 19 KASIM 01 SALI HABER "Kur'an-ý Kerimi okuyarak anlayarak hayatýmýza aktaralým" Alaca Kur'an Gönüllüleri tertip komitesi tarafýndan organize edilen "Kur'an'dan Hayata" konulu konferans geçtiðimiz cumartesi akþamý Alaca Belediyesi Kültür salonunda gerçekleþtirildi. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalý Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansý, Alaca halkýnýn yaný sýra, il merkezi ve çevre ilçelerden katýlým oldu. Konferans, Alaca Eðitim Bir Sen Baþkaný Kadir Þimþek'in açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Kur'an'ýn günlük hayatýmýzdaki yerine ve ona yüklediðimiz anlama deðinen Kadir Þimþek, hayatýmýzý Kur'an'a göre dizayn etmemiz, hayatýmýzdan Kur'an'a deðil, Kur'an'dan hayatýmýza bakmamýz gerektiðini söyledi. Yörükevler Camii müezzini Ýdris Satýlmýþ'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan kürsüye gelen 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalý Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Alaca'ya gelirken kaygýlarýnýn olduðunu, üç - dört bin nüfuslu bir ilçede elli-atmýþ kiþilik bir kitleye hitap edeceðini düþündüðünü, ancak salondaki yoðun katýlýmý görünce, bu ilgiden memnun olduðunu belirtti ve dinleyicileri hassasiyetlerinden dolayý tebrik etti. Kur'an'dan hayata bakabilmek için, Kur'an'ýn hayata müdahale edebilmesi için, onunla aramýzdaki engellerin kaldýrýlmasý gerekliliðine vurgu yapan Okuyan, açýlýþta okunan Ýnfitar suresini baþtan sona tekrar mealden okudu ve Kur'an'ýn anlaþýlmayan bir kitap olmadýðýný, böyle bir iddiada bulunanlarýn yalan söylediðini belirtti. Kur'an ile aramýza engeller, setler koyan zihniyetin aslýnda "kendilerine muhtaç Müslümanlar" oluþturduklarýný kaydeden Okuyan, abdest olmadan Kur'an'a dokunmamak, Kur'an'ý süslü kýlýflar içerisinde yükseklere asmak gibi davranýþlarýn Kur'an'dan uzak kalmaya sebep teþkil ettirildiðini, bu mazeretlerin arkasýna sýðýnmanýn hiçbir haklý gerekçesinin olmadýðýný söyledi. Prof. Dr. Okuyan, insanlarýn Kur'an'a dokuna dokuna yani O'nu okuyarak anlayarak hayatlarýna aktaracaklarýný, ondan sonra abdestsiz dokunulmayacaðýný zaten kavrayacaklarýný ifade etti. Kur'an'ýn hayatýmýza müdahale edememesinin, bizlerin Kur'an'a karþý gösterdiðimiz yanlýþ yaklaþýmlarýn sonucu olduðunu günlük hayattan aktardýðý örneklerle ortaya koyan Prof. Dr. Okuyan, tertil üzere okumaya örneklik teþkil eden yaklaþýk 1, saatlik konuþmasýný Çorum'a yeniden gelmek isteðini dile getirerek tamamladý. Ýmsâk : 0:0 Güneþ : 06: Ýþrak 07:16 Öðle : 11:6 Ýkindi : 1:10 Akþam : 16:0 Yatsý : 1:00 Dolanýp geliyor matem günleri Buna razýmýdýr mazlum kiþiler Kerbela dediðin olay bir büyük yazý Dedesi Muhammed severdi bazen Anlýna yazýlmýþ böyle bir yazý Muhammed dedesi öptü gerdandan Yazýlmýþ anlýna ne gelir elden Kerbela çölünden geçilmez kandan Dedesi Muhammed girdi düþünde Kim karýþýr yaredenin iþine Anasý Fatýma girdi düþüne Kerbela çölünde kavga kuruldu Bu hadise her tarafa duyuldu Bütün asker üzerine yürüdü Vermediler suyu baðlandý yollar Kurudu aðzýnda dönmüyor diller Soldu al yanaktan kýrmýzý güller Yezit ordusunu üstüne döker Susuzluk Hüseyin'in belini büker Emmioðlu olsaydý kýlýcý çeker Koçak derki unutulmaz bu sýzý Anlýna yazýlmýþ bu yazý Yârin maþer günü isterler sizi AJANDA Ay, 0 Gün, 7. Hafta HATIRLATMA: AY TUTULMASI: Bu gece Yarý Gölgeli Ay Tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye den görülebilecektir: Baþlangýcý: 01., Ortasý: 0.0, Sonu: 0. Günün Þiiri KERBELA ÞEHÝDÝ HÜSEYÝN Rýza Koçak Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Diyabet Günü etkinlikleri HAVA DURUMU Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: 10 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: KASIM 01 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : "1 Kasým Dünya Diyabet Günü" etkinlikleri çerçevesinde Halk Saðlýðý Müdürlüðü koordinasyonunda, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Diyabet Hemþiresi Hülya Çiçek tarafýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezinde "Diyabet Hastalýðý ve Diyabetle Yaþam" konulu eðitim verildi. Eðitimde, kursiyerlere "Diyabetle Yaþam, Soru ve Cevaplarla Diyabet" broþürleri de daðýtýldý. Etkinliklerin devamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi personeli tarafýndan Mustafa Kemal Ýlköðretim Okulu.sýnýf öðrencilerine "Ergenlikte Yeterli ve Dengeli Beslenme / Kahvaltýnýn Önemi" konulu seminer verildi. Seminer öncesinde konunun önemine dikkat çekmek amacýyla öðretmenlere kan þekeri ölçümü yapýldý. Alýnan kan deðeri sonuçlarý doðrultusunda, gerekli görülen öðretmenler Aile Hekimlerine yönlendirildi. Seminerde öðrencilere baþarýnýn ilk adýmýnýn kahvaltý olduðu belirterek, eðitimde öðrencilere, ders baþarýlarý ve sýnav öncesi verimliliklerini artýrabilmek için, güne mutlaka kahvaltýyla baþlamalarý, her öðünde dört temel besin grubundan yeterli miktarda almalarý, günlük iki litre sývý almalarý, kan þekerinin sürekli dengede olmasý için ana öðün, ara öðün yapmalarý, ara öðünlerde mutlaka ceviz, fýndýk, badem, incir, kuru üzüm gibi besinlerden tüketmeleri, yaðlý, þekerli ve tuzlu ve hazýr gýdalardan uzak durmalarý, mümkün olduðu kadar televizyon ve bilgisayar baþýndan uzak kalmalarý, fiziksel aktivitelerini mümkün oldukça artýrmalarý gerektiði vurgulandý. Program soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým (1 9 6) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,01,0 EUR,7,76 STERLiN,0,66 JPY YENi 0,01 0,0 SAAT: 16.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ TEL: U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B HABOÐLU ECZANESÝ TEL:1 7 DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ. SOK. NO: -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü... 1 Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...11 Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...16 Elektrik Arýza...16 Su Arýza...1 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi

3 19 KASIM 01 SALI HABER

4 19 KASIM 01 SALI HABER "Tam Gün uygulamasý devam etmeli" Ýlçe Özel Ýdarelerine 1 milyon 0 bin TL bütçe KÖYDES'e 70 bin TL ek ödenek Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinde Ýl Özel Ýdaresi'nin teþkilatý bulunmayan ilçelerdeki KÖYDES projelerinde kullanýlmak üzere 70 bin TL ödenek konuldu. Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinin görüþüldüðü dünkü Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konuyla ilgili bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, milyon 6 bin TL olarak öngörülen müdürlüðünün 01 yýlý bütçesinde Ýl Özel Ýdaresi'nin teþkilatý bulunmayan ilçelerdeki KÖYDES projelerinde kullanýlmak üzere 70 bin TL ödenek konulduðunu açýkladý. Gülay Yücel, bu kapsamda Çorum merkeze 0 bin TL, Mecitözü Ýlçesi'ne 70 bin TL, Oðuzlar Ýlçesi'ne 60 bin TL, Boðazkale Ýlçesi'ne 70 bin TL, Laçin Ýlçesi'ne 60 bin TL ve Doduraa Ýlçesi'ne 60 bin TL ödenek aktarýlacaðýný bildirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Meclis üyelerinden aþure ikramý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinde teþkilatý bulunan ilçe özel idaresine toplam 1 milyon 0 bin 7 TL ödenek ayrýldý. Ýlçe özel idareleri içerisinde en fazla ödenek 0 bin 00 TL ile Sungurlu Ýlçe Özel Ýdaresine ayrýlýrken, en az ödenek alan ilçe ise 1 bin TL ödenekle Kargý Ýlçe Özel Ýdaresi oldu. Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinin görüþüldüðü dünkü Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konuyla ilgili bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, Çorum'da ilçe özel idaresi bulunan adet ilçe bulunduðunu belirterek, bu ilçe Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan oturumunun ardýndan meclis üyeleri kendi aralarýnda topladýklarý para yaptýrdýklarý aþureyi vatandaþlara ikram ettiler. Muharrem ayý sebebiyle 00 adet aþure Ýl Genel Meclisi önünde Mustafa Eker ve üyeler ile birlikte daðýtýldý. özel idarelerine 01 yýlý bütçesinden toplam 1 milyon 0 bin 7 TL ödenek ayrýldýðýný açýkladý. Gülay Yücel, bu kapsamda Alaca Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 0 bin 00 TL, Bayat Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 17 bin 0 TL, Ýskilip Ýlçe Özel Ýdaresi'ne bin 9 TL, Kargý Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 1 bin TL, Ortaköy Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 1 bin 00 TL, Osmancýk Ýlçe Özel Ýdaresi'ne bin 1 TL, Sungurlu Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 0 bin 00 TL, Uðurludað Ýlçe Özel Ýdaresi'ne ise bin TL ödenek aktarýlacaðýný kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Özel Kalem ve Mali Hizmetler'in 01 bütçesi milyon 6 bin TL Çorum Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem ve Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesi milyon 6 bin TL olarak açýklandý. Bütçenin milyon bin TL'lik kýsmý yedek ödenekler kaleminde kullanýlacak. Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem ve Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý mali bütçesiyle 7 milyon TL olarak öngörülen Ýl Özel Ýdaresi'nin 01 yýlý gelir bütçesi görüþüldü. Toplantýda müdürlüðünün 01 yýlý bütçesi hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, müdürlüðü için öngörülen bütçeyi milyon 6 bin TL olarak açýkladý. Gülay Yücel, bu bütçenin 10 bin TL'sinin hizmet alýmlarýnda, bin 00 TL'sinin görev giderleri ve hizmet alýmlarýnda, 61 bin TL'sinin diðer borç ve faiz giderlerinde, 900 bin TL'sinin kar amacý gütmeyen kuruluþlara yapýlacak transferlerde, bin TL'sinin hane halkýna yapýlacak transferlerde, 1 milyon 617 bin TL'sinin yurt içi sermaye transferlerinde ve milyon bin TL'sinin ise yedek ödenekler kaleminde kullanýlacaðýný açýkladý. Yücel, yedek ödenekler için ayrýlan paranýn Ýl Encümeninin inisiyatifi doðrultusunda kullanýlacaðýný kaydetti. Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinin ise 0 bin TL olduðunu anlatan Yücel, bunun 0 bin TL'sinin üst yöneticilerinin yurt dýþý yolluklarýnda, 00 bin TL'lik kýsmýnýn ise temsil ve aðýrlama giderlerinde kullanýlacaðýný kaydetti. Konuþmasýnda 7 milyon TL olarak öngörülen Ýl Özel Ýdaresi'nin 01 yýlý gelir bütçesi hakkýnda da bilgiler veren Gülay Yücel, bu bütçenin milyon 100 bin TL'lik kýsmýnýn merkezi idare vergi gelirlerinden alýnan paylardan, milyon 00 bin TL'lik bölümünün mevduat faizlerinden, 110 bin TL'sinin yapý kullaným izni harçlarýndan, 100 bin TL'sinin lojman kira gelirlerinden, 90 bin TL'lik kýsmýnýn ise diðer taþýnmaz kira gelirlerinden temin edilmesinin planlandýðýný sözlerine ekledi. Kubilay Kaan YÜCEL Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yaptýðý açýklamada tam gün uygulamasýyla ilgili Saðlýk Sen olarak hazýrladýklarý rapor hakkýnda bilgi verdi. Tam gün uygulamasýndan vazgeçilmemesinin gerektiðini vurgulayarak sözlerine baþlayan Saatçi, "Özel sektöre geçiþi önlemenin yolu ise kamuda görev yapmayý cazip hale getirmekten geçer. Kamudaki hekimlerin büyük kesiminin (yüzde 96) büyük uyum saðlamasýna karþýn, tam güne direnen üniversite hocalarýnýn baskýsýna boyun eðilerek bir süreç baþlatýldýðý, yapýlan düzenlemenin zamanýnda yapýlmadýðý için kimseyle paylaþýlmadan, aceleyle yapýlmak istenmesi son derece yanlýþtýr" dedi. Tam gün yasasýnýn vatandaþlarýn saðlýk hizmetinden en üst seviyede faydalanmasý ve memnuniyeti artýrmasý için uygulamaya konulan bir sistem olduðunu söyleyen Saatçi, "Bu uygulamaya karþý olumlu bir bakýþ açýsý ve vatandaþ memnuniyeti varken, sistemin deðiþtirilmek istenmesi anlaþýlýr bir durum deðildir. Sisteme uyum saðlamayan üniversite hocalarýnýn yeniden kazanýlmasý takdir edilecek bir çalýþma olmasýna karþýn, bu düzenleme yapýlýrken, sistemin temelleri ile oynanmasý ve sisteme uyum saðlamýþ olan diðer hekim ve saðlýk çalýþanlarýnýn huzurunun bozulmasý kabul edebileceðimiz bir durum deðildir" þeklinde kaydetti. Tam Gün Yasasý'na yönelik önerilerinin uygulanmasý halinde çalýþma barýþýnýn bozulmayacaðýný belirten Saatçi, "Tamamý olmasa bile büyük bir çoðunluðu tam gün sistemine dahil olacaktýr. En önemli önerilerimizden biri hocalara üniversiteyi tercih edecek makul düzeyde ücret verilmeli, bunun yapýlabilmesi için de saðlýk hizmetlerinin performans ücretleri ile eðitim ve araþtýrma hizmetlerinin performans ücretlerinin ayrý ayrý hesaplanarak hocalara verilmesidir" dedi. Önerileri arasýnda performansa dayalý ödeme sisteminin üniversitelerin özellikli yapýlarý dikkate alýnarak yeniden tasarlanmasý ve uygulanmasý gerektiðini de belirten Saatçi, "Bu durum özelikle de bilimsel çalýþmalar ve eðitim açýsýndan önemlidir. Performansa dayalý ödeme sistemiyle saðlýk çalýþanlarýnýn toplam gelirlerinin en az % 0'inin sabit gelirden, % 0'sinin ise performans payýndan olmasý, gelirin tümünün de emekliliðe yansýtýlmasý gerekmektedir" ifadelerini kullandý. Özel sektörde görev yapan hocalara ise eðitim ve araþtýrma amacýyla, sözleþmeli olarak devlet üniversitelerinde görev yapma imkaný verilmesi gerektiðini belirten Saatçi, "Bu þekilde tam gün nedeniyle özel sektöre giden ve üniversitesinden de kopmak istemeyen hocalarýn geri kazanýlabilir. Basýndan öðrendiðimiz kadarýyla tasarýda yer alan, "mesai saati dýþýnda" özel ve vakýf hastanelerinde çalýþma þartýnýn, "saat 1.00" olarak deðiþtirilmek istendiði, bunun tam günün uygulanmaya baþladýðý tarihten öncesinde bile verilmeyen bir ayrýcalýk olduðu bilinmelidir. Yapýlacak düzenleme sonrasý týp ve diþ hekimliði fakültelerindeki öðretim üyelerinin herhangi bir kýsýtlama olmadan özel ve vakýf hastanelerinde çalýþabileceði, öðretim üyelerinin rektörün yetki ve inisiyatifiyle % 0'si veya tamamýnýn özel ve vakýf hastanelerinde çalýþabilmesinin, saðlýktaki dönüþümde hedeflenen sonuçlara ulaþma açýsýndan tavizkâr bir uygulama olacaktýr. Ayrýca karþý çýktýðýmýz bu düzenlemenin, tam gün uygulamasýnýn da içinde yer aldýðý yasal deðiþiklikle, çalýþma süreleri 0 saate inen saðlýk çalýþanlarýnýn, fiilen saat olarak çalýþtýrýlmaya devam edilmesine karþýn hocalarýn mesaisinin 1'de bitirilmek istenmesinin ise çalýþanlar arasýnda ayrýmcýlýk ve çifte standart olacaðý bilinmelidir. Öðretim üyelerinin yarým gün üniversite hastanesinde, yarým gün ise özel ve vakýf hastanelerinde çalýþacak olmalarý beraberinde kamudan özel sektöre hasta transferini gündeme getirecektir. Bu durum özel sektörün payýný ve gücünü vatandaþýn ise cebinden yapacaðý saðlýk harcamasýný artýracaktýr. Bu sonuç, sosyal devlet anlayýþýna sahip Türkiye'de kabul edilebilir bir durum deðildir" þeklinde kaydetti. Düzenlemenin bu þekliyle gerçekleþmesi halinde, 'Tam Gün' uygulamasýndan söz edilemeyeceðini de belirten Saatçi, "Hekimle hasta arasýna para iliþkisinin gireceði, saðlýk hizmeti akýþýnda özel sektörün hareket alaný ve rekabet gücü geniþlerken kamu hastanelerinin bu iþten zarar görebileceði ve saðlýk çalýþanlarýnýn iþ motivasyonlarý zarar görecektir. Saðlýk-Sen olarak tam gün uygulamasýný, yani tek bir iþyerinde çalýþmayý tavizsiz olarak destekliyoruz. Ancak Tam Gün Yasasý'nýn mevcut halini ve bugün Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiði maddelerle ilgili yapýlan düzenleme önerilerini sahanýn sorunlarýndan ve saðlýk sisteminin geleceðine iliþkin gerçeklerden uzak buluyor ve desteklemiyoruz. Ayrýca özel sektör ile vakýf üniversitesi hastaneleri arasýndaki afilasyonlarýn da sýký kurallara baðlanmasý gerektiði, vakýf hastanelerine de hekim istihdamýnda sýnýrlama getirilmesi gerekmektedir" dedi.

5 19 KASIM 01 SALI HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:7 ÇORUM Hitit Üniversitesinden Türk-Alman Ýliþkileri sempozyumuna katýlým Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi için daha önce ön yeterlik ihalesi yapýlan ve ön yeterliði geçen 9 firmanýn katýlacaðý yapým iþi ihalesi, 0 Kasým 01 Çarþamba günü saat 1.00'da Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda gerekleþtirilecek. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþasý öncesinde ilk aþama olan ön yeterlik ihalesi 10 Haziran 01 Pazartesi günü Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da yapýlmýþtý. Ön yeterlik ihale komisyonu, Saðlýk Bakanlýðý'ndan ve Ýl Özel Ýdaresi'nden olmak üzere toplam 7 kiþiden oluþturulmuþtu. Mayýs 01'te baþlatýlan ihale sürecinin üzerinden ön yeterlik baþvurularý için 1 gün süre tanýnmýþ ve ön yeterlik ihalesi için 1 firma teklif dosyasý vermiþti. Ýhale komisyonunun puanlama sistemi ve ön yeterlilik deðerlendirmesi sonucu yeterlik alan firmalar ihaleye çaðýrýldý. Ön yeterlik deðerlendirmesinde baþvuru yapan 1 aday firmadan 9'u ihalenin ikinci aþamasýna katýlacak. Yeterlik alan firmalarýn katýlacaðý ihale 0 Kasým 01 Çarþamba günü saat 1.00'da Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda yapýlacak. Türk-Alman siyasî iliþkilerinin 0. yýldönümü nedeniyle 1-17 Kasým 01 tarihleri arasýnda Uþak Üniversitesi ile Würzburg Maximillians Üniversitesi iþbirliði ile II. Uluslararasý Türk-Alman Ýliþkileri Sempozyumu düzenlendi. Bu bilimsel etkinliðe Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da davetli olarak katýldý. Sempozyum süresinde üniversite öðretim üyeleri ile birlikte etkinliði izleyen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Uþak Üniversitesi ve Würzburg üniversitesi rektörleri ve diðer yetkililerle görüþ alýþveriþinde bulundu. Sempozyum düzenleme kurulu baþkaný ve ayný zamanda Kültür, Tarih ve Integrasyon Araþtýrmalarý Enstitüsü Baþkaný Dr. Latif Çelik'e Rektör Prof. Dr. Alkan þilt takdim etti. Hitit Üniversitesi öðretim üyelerinin sunduklarý bildirileriyle verdikleri desteklerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Dr. Latif Çelik, Hitit Üniversitesi'nin çalýþmalarýný takdirle izlediðini ve ortak çalýþmalar yapmak istediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da düzenlenen etkinlikten dolayý tebrik ederek, Çorum'da çok sayýda uluslararasý etkinliði profesyonelce düzenlediklerini ve ortak projeler yapmaya her zaman hazýr olduklarýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, sempozyum sýrasýnda Frankfurt ve Tübingen Üniversiteleri Ýlahiyat Fakültesi yetkilileri ile Erasmus anlaþmasý imzalama kararý alýndýðýný ifade ederek akademik iþbirliði konularýnda görüþmelerin baþlatýldýðýný belirtti. Sempozyuma Hitit Üniversitesi adýna Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Adem Korukcu ve Yrd. Doç. Dr. Yakup Coþtu da birer bildiri ile katýldýlar. Milletvekili Baðcý'nýn, Tanýtým Günleri turu YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Kýþla köyü, Boztepe köyü ve Tuðcu köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Suhiylan köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Kýzkaraca köyü, Ýbrahim köyü, Çevreli köyü, Kargýn köyü, Harhar köyü, Büyük Camili köyü, Küçük Camili köyü, Deðirmenönü köyü, Çýrçýr köyü, Küre köyü. AK Parti Çorum milletvekili Dr. Cahit Baðcý. Çorum Tanýtým Günlerinin. gününde bütün ilçe stantlarýný ziyaret etti. Bir ev sahibi olarak stantlara gelen konuklarla ilgilenen Baðcý, kaymakamlar ve belediye baþkanlarý ile birlikte diðer görevleri dinlerken zamanla notlar aldý. Ýlçe stantlarý ile birlikte ÇORDEF, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Ticaret ve Sanayi Odasý gibi kuruluþlarýn stantlarýný da ziyaret eden ve yetkililerden bilgiler alan Baðcý Dodurga standýna geçerek yorgunluk giderdi. Dodurga standýnda hemþerilerinin yoðun ilgisi ile karþýlaþan Baðcý, Belediye Baþkaný Bekir kýlýç ile bir süre görüþtü. Yasin YÜCEL

6 HABER TEK 19 KASIM 01 SALI 6 "Çiftçi örgütleri bir araya gelerek dayanýþma içerisinde hareket etmeli" Çorum Ýli Süt Üreticileri Birliði Müdürü Duran Topuz, Birlik olarak süt üreticisine verdikleri kaliteli ve istikrarlý hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Günlük en az 10 litre süt üreten iþletmelere süt soðutma tanký desteði verildiðini kaydeden Topuz, bu iþletmeleri organize ederek en yüksek fiyattan süt pazarlama hizmetini Kasým 01 ayýndan itibaren baþlattýklarýný açýkladý. Ay ortalamasýna göre günlük en az 10 litre süt üreten ve süt soðutma tankýna sahip olan iþletmelerin üretmiþ olduðu sütlerin çiftlik sütü kapsamýnda pazarlanacaðýný dile getiren Topuz, "Uygulamada Merkez, Alaca, Ýskilip, Mecitözü ve Sungurlu Ýlçeleri pilot bölge olarak belirlenmiþtir" dedi. Her ticari faaliyette olduðu gibi sütçülükte de karlýlýðý yakalayabilmek için küçük büyük bütün üreticilerin birlik çatýsý altýnda toplanmasý gerektiðini ifade eden Topuz, üreticiyi göz göre göre zarara sürüklemenin anlamsýz olduðunu, bencilliðin, inatçý ve kýsýr döngülerin iç kaynaklarý israf etmekten baþka bir þeye yaramadýðýný belirtti. Topuz, sektörde yapýlan yönetimsel hatalarýn hat safhada olduðunu çözüm için çiftçi örgütlerinin bir araya gelerek dayanýþma içerisine girmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Baðcý'dan Ercan Daþtan'a jest KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ. Çorum Tanýtým Günlerinde stantlarý gezen Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþtan ile bir süre görüþtü. Ercan Daþtan'a hayýrlý olsun dileklerini ilettikten sonra kaþkol hediye eden Baðcý, "Önemli olan Çorum'un kazanmasýdýr. Ýþte hep beraber buradayýz ve hepimizin ortak noktasý Çorum'dur" dedi. Ýkili Çorum'un sorunlarý ve tanýtýmý üzerine sohbet ettiler. Kimse Yok Mu'dan Filipinler'e yardým çaðrýsý! "Dershaneler kapatýlmadan önce okullardaki eksik reformlar tamamlamalý" Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç yaptýðý açýklamada Filipinler'de yaþanan büyük felakete kayýtsýz kalýnmamasý gerektiðini belirtti. Konuyla ilgili bir basýn açýklamasý yapan Erkal Aykaç, "Bugüne kadar kaydedilmiþ en güçlü kasýrgalardan biri olan Hainan Kasýrgasý, geçtiðimiz hafta Cuma günü Güneydoðu Asya'da yedi binden fazla adadan oluþan Filipinler'in Pasifik Okyanusu kýyýlarýný vurduktan sonra ülkenin merkezindeki diðer altý adayý da etkisi altýna almýþ ve toplamda 9 milyon insaný etkilemiþtir. Kasýrga öncesinde alýnan bütün tedbirlere raðmen, hýzý saatte 7 kilometreye varan kasýrga ve 1 metreye ulaþan okyanus dalgalarý ülkede büyük bir yýkýma yol açmýþtýr. Kasýrgadan etkilenen bazý kentlerde tahribatýn 0-90 olduðuna belirtilmektedir. Halen ülkede kasýrga yüzünden evleriyle birlikte sahip olduklarý her þeyi kaybeden yüz binlerce insan gýda, sýðýnak ve temiz içme suyuna eriþme konusunda ciddi sýkýntýlar yaþamaktadýr. Tayfun felaketi nedeniyle Filipinler'de bulunan Kimse Yok Mu, Bölgeye ilk ulaþan Asya Arama Kurtarma ekibinin aracýðýyla bölge'de yaptýðý ilk incelemelerin ardýndan daðýttýðý tonluk yardým malzemesine ilave olarak tam 1 milyon dolarlýk acil yardým kararý daha aldý. Dünya'nýn pek çok ülkesinden bölge'ye ulaþan yardýmlara raðmen afet bölgesinde insaný yardýma olan ihtiyaç ciddiyetini koruyor. Temizlik ve hijyen þartlarýnýn mümkün olmadýðý bölgede insanlar, salgýn hastalýk riskiyle burun buruna yaþýyor. Bu uzak Asya Ülkesinde, her þeyini kaybeden yüz binlerce afetzedeye yardým götürmek ve milletimizin Filipin halký ile en kötü günlerinde dayanýþma içinde olduðunu göstermek felaketin yararlarýný sarmak için FÝLÝPÝNLER yazýp 777'ye bir mesaj da siz gönderin, gýda, ilaç,su ve battaniye gibi hayati ihtiyaçlar için onlara yardým edin" dedi. Yýlmaz MERT Türkiye Öðrenci Meclisi Genel Sekreteri Okan Baykara, "Dershaneler Türkiye'de bir eðitim ve öðretim boþluðu neticesinde ortaya çýkan kurumlardýr. Bu kurumlarýmýz yasal düzenlemelerle Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý olarak çalýþýyor" dedi.okullardaki eðitim ve öðretim kalitesinin bir üst okula yada üniversitelere yerleþtirmelerle ilgili sýnavlara bir çözüm üretilmeden dershanelerin kapatýlmasýnýn gündeme geldiðini kaydeden Baykara, "Bu doðru deðil. Dershanelerin kapatýlmasý için okullarýmýzdaki eðitim kalitesi artýrýlarak, seçme sýnavlarý ortadan kaldýrýlmalýdýr. Velilerimizin arz ve talepleri milli eðitim kurumlarýnda karþýlanabilmelidir. Dershaneler kapatýldýðý zaman velilerimizi bu ihtiyaçlarý ortadan kalkmayacaðý için, merdiven altý yada özel ders aldýrma yöntemi ile çocuklarýnýn eksiklerini giderecek. Burada en büyük zararý Anadolu'nun gariban fakat cevval çocuklarý olan aileleri yaþayacaktýr. Dershanelerde - bin lira rakamla bir yýl boyunda 6 dersten eðitim alýnýyor. Özel ders almasý durumunda sadece bir ders için bir saatlik ödemesi 70 lira olacaktýr. Dar gelirli aileler bu rakamý asla ödeyemeyecektir. Burada eðitim öðretimde fýrsat eþitsizliði ortaya çýkacaktýr. Bu eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasýyla ilgili düzenleme yoksa dershaneler kaldýrýlmamalýdýr. 11 yýldýr ayný iktidarýn ayný hükümetin farklý bakaný tarafýndan farklý uygulamalar yapýldý. ++ sistemine geçildiði zaman burada ciddi bir alt yapý eksikliði, fiziki anlamda büyük oranda derslik yetersizliði, personel ve öðretmen yetersizliði iyice ortaya çýktý. Sorunlar yaþanýyor. Biz zamanýnda bu tür çalýþmalar yapýlmadan sistem deðiþikliði yapýlmamasý için yerelulusal basýn aracýyla ilgililere ilettik. Ama bunu uyguladýlar ve büyük eksiklikler çýktý. Büyük sorunlar yaþanmaktadýr. Dershaneler, Türk Milli Eðitim sisteminin çökmesinin sebepleri arasýnda deðil. Çöken bir sistemde çocuklarýmýzýn taleplerini, nitelikli bir eðitim anlayýþýný karþýlamayan sistem var. Burada yanlýþ bir yerden bakýlýyor. Eðer bugün hantallaþmýþ Milli Eðitim sistemi, okullarýmýzdaki nitelik düþüklüðü ortadan kaldýrýlacaksa bunun baþlangýcý dershaneler deðil okullarýmýzdaki sýkýntýlarýn çözümüdür" þeklinde kaydetti. Bugün Milli Eðitim kayýtlarýnda bin 60 dershane bulduðunu kaydeden ve bununla birlikte etüt merkezlerini de dünürseniz, 10 bine yakýn öðretmen camiasýnýn olduðunu ifade eden Baykara, "Bir istihdam oluþturuyorlar. Buradan bakarsanýz dershanelerin kapatýlmasý yanlýþ. Kapattýðýnýz zaman 10 bin öðretmeni iþsiz býrakacaksýnýz. Nereden bakarsanýz bakýn hizmet kadrosunda çalýþan en az 0-0 bin insan vardýr. Bunlarý da iþsiz býrakacaksýnýz. Yine tekrarlýyorum Dershaneleri kapattýðýnýz zaman Milli Eðitimde okullarýn alt yapýsýnýn çok saðlam olmasý gerekir. Bugünkü konjonktürde bunun olacaðýna ihtimal vermiyorum. Her bakan geldiðinde bir müfredat deðiþikliði yapýlýyor. Yaz-boz tahtasý sonrasý okullarýn geldiði sonuçta ortada. Bu ortamda dershanelere olan ihtiyaç ortadan kalkmamýþtýr.kýsaca kimsenin otobüse binmesini istemiyorsanýz, hýzlý tren yaparsýnýz, insanlar hýzlý trene biner ve o zaman otobüse ihtiyaç kalmaz. Devlet önce okullardaki eksik reformlarý tamamlamalý" ifadelerini kullandý. YEDAÞ'da hedef, "Avrupa Mükemmellik Ödülü" Samsun, Ordu ve son olarak Sinop ilinin 'kalite denetimlerinden' tam not aldýðýný söyleyen YEDAÞ Genel Müdür Türkoðlu, "Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin kazanýmlarý, Avrupa Mükemmellik Ödülü'nün habercisi" dedi. Türkiye Kalite Derneði (Kal- Der)'in, 'Mükemmelliði Paylaþmak' ana temasýndan yola çýkarak düzenlediði. Kalite Kongresi, 1-1 Kasým 01 tarihleri arasýnda Ýstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleþti. EFQM Mükemmellik Modeli'ni yýldýr bir yönetim ve yaþam biçimi olarak benimsemiþ Türkiye'nin, Avrupa'nýn ve dünyanýn en büyük þirketlerinin ve kuruluþlarýnýn üst düzey yöneticilerinin konuþmacý olarak yer aldýðý kongrede, bu yolculukta edindikleri deneyimler; uygulamalarý da içine alacak geniþ bir perspektiften katýlýmcýlarla paylaþýldý. Özelleþmesinin ardýndan Toplam Kalite Yönetim Modeli'ni rehber edinen YEDAÞ, Avrupa Mükemmellik Ödülü yolundaki ilk adýmý da KalDer üyesi olarak atmýþtý. KalDer üyesi ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olan YEDAÞ, her yýl olduðu gibi bu yýl da. Kalite Kongresi'nin resmi sponsoru oldu. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, YEDAÞ'ýn, yýllýk gibi kýsa zamanda yakaladýðý 'kalite, liderlik ve rol model' anlayýþýn gerekliliklerini yerine getirdiklerini belirterek, "Þeffaf bir yönetim anlayýþýyla hedef ve stratejilerimizde sürdürülebilirlik, sürekli geliþim ve müþteri memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde þekillendiriyoruz" ifadelerini kullandý. ELEKTRÝK DAÐITIMI SEK- TÖRÜNDE YEDAÞ ÝLKLERÝ GERÇEKLEÞTÝRÝYOR Türkoðlu, "Kurumsal hedeflerimiz çerçevesinde, YEDAÞ'ýn kaliteye giden yolculuðunda gerekli olan neyse biz onun elde edilmesi için çaba harcýyoruz. EFQM ödüllü bir þirketiz ve hedefimiz Avrupa Mükemmellik Ödülü'dür. Amaç toplam kalite ve rol model olabilmektir. Bizim yönetim anlayýþýmýz zaten tüm paydaþlarýn yön birliðini kapsadýðý için rol modeli içselleþtirmektir. Kalite ve iþbirliði ruhunun birleþmesinden oluþacak tüm potansiyeller, þirketin baþarýsýna doðrudan katký saðlayacaktýr" diye konuþtu. Sadece Türkiye'deki elektrik daðýtým þirketlerinin deðil, Avrupa'nýn da dikkatle izlediði ve rol model bir þirketin temellerini attýklarýný belirten Türkoðlu, "Kaliteye bakýþ açýmýz ve uygulamalarýmýz, Avrupa'nýn ve dünyanýn dikkatini çekmektedir. Türkiye'de sektöründe 'Kalite Altýn Tacý Ödülü'ne layýk görülen ilk ve tek elektrik daðýtýmý þirketiyiz. Bu ödül, þirketimize Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin kazanýmý, Avrupa Mükemmellik Ödülü'nün de habercisidir" dedi. -"HEDEFLERÝMÝZ BÜYÜK ENTEGRE OLMALIYIZ"- Sürdürülebilir müþteri memnuniyeti temelinde oluþturmuþ, yenilikçi bir þirket yapýsý ile faaliyetlerini gerçekleþtirme sürecinde Toplam Kalite Yönetim anlayýþýný rehber edindiklerinin kaydeden Türkoðlu, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Kaliteye giden yolda yeterli bilgi ve birikime sahip olmamýz gerekmektedir. Günü kurtarmak içi deðil, kurumsal hedeflerimize varmak için çalýþmalý, öðrenmeliyiz. Kalite kolay elde edilen baþarýlarla ulaþýlabilen bir nokta olmadýðý gibi, fedakarlýk gösterebilen, sürdürülebilir bir yapýnýn içinde var olanlarýn ulaþabileceði bir noktadýr. Amacýmýz ölçülebilir, þeffaf ve yönetilebilir olmaktýr. Bizim hedefimiz, 019 yýlýnda operasyonel ve kurumsal mükemmellik alanýnda, Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda olmak. Bu hedef doðrultusunda daha yapacak çok iþimiz var."

7 19 KASIM 01 SALI HABER 7 "Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler" sivil toplum kuruluþunun oluþturduðu Eðitime Özgürlük Platformu düzenlediði basýn toplantýsýnda dershanelerin kapatýlma kararýna tepki gösterdiler. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Eðitime Özgürlük Platformu adýna konuþan FEM Dershanesi öðretmeni Yusuf Ziya Özarslan, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn dershaneler etüt eðitim merkezleri ve okuma solanlarýnýn kapatýlmasýyla ilgili yaptýðý çalýþmalarýn 1 Kasým Perþembe günü basýna yansýdýðýný ifade ederek, "Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn çeþitli zaman dilimlerinde kamuoyuna yaptýðý açýklamalarýn çok daha ilerisinde adeta "Eðitime Büyük Darbe " diye nitelenebilecek vahim bir çalýþmanýn yapýldýðýný büyük bir üzüntüyle öðrendik. Ortaya çýkan bilgiler adeta kanýmýzý dondurdu. Acaba sýkýyönetim geri mi geliyor diye ailelerimiz tedirgin oldu. Darbe döneminde bile uygulanamayan böyle bir yasanýn halkýmýzýn demokratik taleplerinin önündeki bütün engellerin kaldýrýldýðý günümüz Türkiye'sinde uygulamaya konacak olmasýnýn tuhaf bir çeliþki olduðu kanaatindeyiz" dedi. "Fakir halkýn, çocuklarýný bu kurumlara gönderemediði ya da çok zor þartlar altýnda gönderdiði yetkililer tarafýndan dile getirilirken öðrencilerden hiçbir ücret almadan ülkemizin doðusundan batýsýna, kuzeyinden güneyine kadar her yerde fedakarca faaliyet gösteren okuma salonlarýnýn da kapatýlmak istenmesi acaba hangi bölücü gruplarýn ekmeðine yað sürecektir?" diyerek hükümete tepki gösteren Özarslan, "Üstelik çok kýsa bir süre önce Türkiye genelinde yapýlan kamuoyu araþtýrmasýnda halkýmýzýn yüzde 70'i bu kurumlarýn kapatýlmasýna karþý çýkmýþtýr. Paralý olduðu için kapatýlmaya çalýþýlan bu kurumlarýn maddi imkaný olmayan binlerce öðrenciye burs vererek onlara kapýlarýný açtýðý unutulmamalýdýr. "Dershaneler eðitimde fýrsat eþitliði saðlamýyor" diyenlerin ülkemizin doðusuyla batýsý arasýndaki büyük eðitim farkýnýn nasýl giderileceðini kamuoyuyla paylaþmalarýný bekliyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn dershaneler özel okula dönüþsün, biz teþvik verelim, yaklaþýmý bir göz boyamadan ibarettir. Böyle bir uygulamanýn parasýzlýktan dolayý çocuðunu bu kurumlara gönderemeyenler için bugüne kadar neden hayata geçirilmediðini merak etmekteyiz. Unutulmamalýdýr ki dershaneler, etüt eðitim merkezleri ve okuma salonlarý eðitimde fýrsat eþitsizliðinin sebebi deðil sonucudur. Sebepleri iyi tahlil etmesi gerekenlerin sonuçlarla uðraþmasý daha büyük yýkýmlar ve sýkýntýlar doðuracaktýr. Özel hastaneleri ortadan kaldýrarak hastalýklarý yok edeceðini düþünmek ne kadar komik ve tuhafsa bu kurumlarý kapatarak ülkemizdeki eðitim sorununu halledebileceðini hayal etmek o kadar komik ve tuhaftýr. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Bu eðitim kurumlarýný niye kapatmak istiyorsunuz. Vergi mi vermedi, binlerce aileye iþ imkaný mý saðlamadý, çocuklarýmýzý madde baðýmlýsý mý yaptý, anne babalarýna isyan eden söz dinlemez hale mi dönüþtürdü, illegal örgütlerin kirli planlarýnýn oyuncaðý mý yaptý, ellerine molotof verip iþ yerlerini ve devlet kurumlarýný mý ateþe verdirdi?bu sorulara cevap bekliyoruz. Bu kurumlarý tepeden inme emirlerle kapatmaya kalkmak daha çok kapalý rejimlerde ve antidemokratik ülkelerde görülebilecek bir yönetim anlayýþýdýr. Bu tarihi yanlýþý düzeltmek de milletimizin oylarýyla seçilip bu millete hizmet etme sevdasýyla yola çýkanlarýn sorumluluðundadýr. Halkýmýzýn bu haklý talepleri dikkate alýnmazsa onlarýn oylarýyla meclise girenler bu tarihi vebalden asla kurtulamayacaklardýr. Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlarýn halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekleri ve tarihin tozlu sayfalarýnda yer alacaklarý unutulmamalýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Okuma Salonlarý kapatýlmak istenmiyor "Dershane ve okuma salonlarýnýn kapatýlmasýný anlamýþ deðiliz" Çorum Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER) Baþkaný Üzeyir Yazýcý dershanelerin kapatýlmasý konusunda bir basýn açýklamasý yaptý. Baþkan Üzeyir Yazýcý açýklamasýnda, "Dershaneler eðitim sistemindeki sorunlarýn, eksikliklerin sebebi deðil sonucudur. Eðitimdeki sisteminde bir ihtiyaç neticesinde doðmuþtur. Dernek üyelerimizin büyük çoðunluðu asgari ücretle çalýþmaktadýr. Bu sebeple üyelerimiz çocuklarýný özel okullara gönderme imkaný bulamamaktadýr. Sýnavlara hazýrlanma aþamasýnda dershane ve okuma salonlarýnýn desteðine ihtiyaç duymaktadýrlar. Çocuklarýmýzýn eðitimlerine ve yetiþmelerine destek olan, onlara eðitimde fýrsat eþitliði saðlayan dershane ve okuma salonlarýnýn kapatýlmasýný anlamýþ deðiliz" dedi. Açýklamasýna devam eden Baþkan Üzeyir Yazýcý, "Bizler bir iþçi derneði olarak gerek üyelerimizden gerekse özel sektörde çalýþan binlerce iþçiden "dershaneler kapanmasýn" þeklinde talepler almaktayýz. Bizler de iþçilerimizin talep ve sorunlarýnýn giderilmesi amacýyla her zaman yanlarýndayýz. Çok sayýda üyemiz derneðimize gelerek çocuklarýný özellikle okuma salonlarýnda okuttuklarýný, baþarýlý ve maddi durumu zayýf olan ailelerin çocuklarýnýn ücretsiz dershaneye gittiklerini ifade ederek buralarýn kapatýlmamasý için taleplerini iletmiþlerdir" ifadelerini kullandý. Çorum Gökkuþaðý Okuma Salonlarý öðrencileri dershanelerin ve okuma salonlarýnýn kapatýlmamasýný istedi. Gökkuþaðý Okuma Salonlarý Buharaevler Þubesinde düzenlenen basýn açýklamasýnda konuþan Çorum Gökkuþaðý Okuma Salonlarý Müdürü Yusuf Er, Çorum'da yepyeni bir eðitim hamlesi baþlattýklarýný ve 100 öðrenci ile eðitim-öðretim hayatýna baþlayan Gökkuþaðý Okuma Salonlarýnýn bugün itibariyle altý Okuma Salonunda maddi imkanlarý kýsýtlý olan yaklaþýk Bin öðrenciye eðitim-öðretim ve etkin rehberlik hizmeti verdiðini ifade ederek, "Kýsýtlý ve sýnýrlý imkanlarla hayata bir sýfýr yenik baþlayan çocuklarýmýzýn hayal enkazlarý altýnda kaybolup gitmemesi için daha fazla yavrumuza umut kapýsý olabilme adýna þubelerimize yenilerini eklemenin plan ve projelerini yaptýðýmýz bugünlerde Mili Eðitim Bakanlýðý tarafýndan hazýrlandýðýný öne sürülen dershaneler, etüt merkezleri ve okuma salonlarýný kapatmayý hedefleyen sözde kanun taslaðý karþýsýnda þok olduk" dedi. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn 1 Nisan 01 tarihinde Eskiþehir'de bir okuma salonun açýlýþýnda oradaki velilere hitaben "Çocuklarýnýzý anne kucaðý kadar sýcak olan bu tür kurumlara mutlaka gönderin" demesinin üzerinden daha 6-7 ay gibi kýsa bir süre geçmesine raðmen Sayýn Bakanýn adeta kendi ifadeleri ile çeliþmesi ve bugün ekranlardan "Okuma Salonlarýný da kapatacaðýz" demesinin ne kadar da manidar olduðunu dile getiren Er, "Ayrýca Doðuda PKK'nýn okuma salonlarý ve etüt merkezlerinden ne kadar rahatsýz olduðu ve hatta molotoflu, bombalý saldýrýlar düzenlediði bilindiði halde okuma salonlarýnýn kapatýlmasý ile Milli Eðitim, hem anne babalar için hem de okuma salonlarýna giden çocuklarý için bunda nasýl bir fayda saðlamayý öngörüyor. Üstelik doðu ve güneydoðudaki okuma salonlarýnýn öðrencilerin terör örgütüne kaymasýný engellediði herkes tarafýndan açýk ve net olarak bilinmesine raðmen. Bugün dershaneler de, etüt merkezleri de, okuma salonlarý da bir ihtiyacýn sonunda ortaya çýkmýþ kurumlar olup, ihtiyaç devam ettiði sürece bu kurumlar da devam edecektir. Ýyi imkanlardan yararlanan öðrenciler özel okullardan veya bir kýsmý özel dersler alarak gereksinimlerini karþýlarken ayný þartlara ve imkanlara sahip olamayan öðrenciler ihtiyaçlarýný nereden karþýlayacak. Ayrýca okulunu bitirerek örgün eðitimin tamamen dýþýna çýkmýþ öðrenciler sýnavlara nasýl ve hangi imkanlarla hazýrlanacak. Dershaneler, etüt merkezleri ve okuma salonlarý öðrencilere derslerindeki eksiklikleri tamamlamanýn yanýnda onlara gelecekleriyle ilgili doðru kararlar verebilmeleri için rehberlik hizmetinde de bulunmaktadýr.gerek Çorum'umuzda ve bölgemizde gerekse Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesinde yaþayan çocuklarýn umut kapýsý dershaneler, etüt merkezleri ve okuma salonlarýdýr. Bu nedenlerle bu tür kurumlarýn kapatýlmasý eðitime büyük darbe vuracaktýr. Gökkuþaðý Okuma Salonlarý olarak Devlet büyüklerimizden böylesine önemli ve hayati bir konunun, bir gece yarýsý, oldu bittiye getirilmeden, toplumdaki rahatsýzlýðý ve talepleri de dikkate alarak bir an evvel çözüme kavuþturulmasýný istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL Eðitime Özgürlük Platformu'ndan MHP'ye teþekkür Eðitime Özgürlük Platformu dershanelerin kapatýlmasýna tepki gösteren MHP'ye teþekkür ziyaretinde bulundu. Platform sözcüsü Yusuf Özarslan ve ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin'in ile birlikte MHP'ye teþekkür ziyaretinde bulundular. HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli ziyarette yaptýðý konuþmada AK Parti hükümeti tarafýndan dershanelerin kapatýlacak olmasýna bir anlam veremediklerini belirterek, "Bizim gibi muhalefette bir anlam veremedi. AK Parti'nin bu yasa taslaðýna sadece BDP destek verdi. Dershanelerde Milli Eðitim Müdürlüðü'nün eksikliklerinden dolayý ayakta duruyor. Buna çözüm bulmak istiyoruz" dedi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ise dershanelerin kapatýlmasýný MHP olarak istemediklerini dile getirerek, "Eðitimi üst seviyeye çýkarmalýyýz ki bunlara ihtiyaç var mý yok mu düþünürüz. AK Parti BDP ile el ele verdi bu iþi yürütecek. Biz dershanelerin kapatýlmamasý için sizlerin yanýndayýz. Ýnþallah dershanelerin kapatýlmamasýný da el birliði ile baþaracaðýz" þeklinde kaydetti. MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan da Türkiye de dershanelerin eðitim sisteminin bir parçasý haline geldiðini ifade ederek, "Dershanelerimiz de eðitimin dýþýnda güzel katkýlarý da var. Güzel arkadaþlýklar ve dostluklar kuruluyor. Partimizin genel merkezi de görüþünü dile getirdi ve kapatýlmamasý gerektiðini belirtti. Ýnþallah eðitim yuvalarýnýn kapatýlmasý gerçekleþmez" dedi. Yasin YÜCEL

8 Kravatsýz Giremezsiniz Turistin biri Cezayir'de çölde susuz bir þekilde sürünüyomuþ. Birden dükkan gibi bir yer görmüþ ve oraya giderek: -Su...lütfen bir yudum su Adam: -Beyefendi maalesef suyumuz yok ama isterseniz kravat verebiliriz Turist: Kelime Avý Ben ne yapayým kravatý susuzluktan geberiyorum der.adamda ona km. güneyde bir yer olduðunu,oraya gitmesini söyler.turist güç bela oraya varýr ve: -Su... birazcýk suuu Adam: -Maalesef beyefendi buraya kravatsýz giremezsiniz! 19 KASIM 01 SALI YAÞAM Katký maddeli gýdalar beslenme Bozukluðuna yol açýyor Ýzmir Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Yurtseven, "abur cubur" olarak nitelendirilen katký maddeli gýdalarýn, çocuklarda vitamin ve mineral eksikliði, kansýzlýk, fazla kilolu olma (obezite), aþýrý zayýflýk, zeka düþüklüðü gibi büyüme ve geliþme geriliklerine sebep olabildiðini söyledi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yurtseven boyalý, besin deðeri düþük, aþýrý tuzlu veya aþýrý þekerli gýdalarýn sýk yenmesinin uzun vadede sebep olacaðý rahatsýzlýklar hakkýnda bilgi verdi.bilimsel araþtýrmalar ve týp dünyasýnýn, katký maddesi içeren besinlerin çocuklarda zararlý olduðuna dair kuvvetli kanýtlara sahip olduðunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yurtseven, "Katký maddesi olan gýdalarýn tüketimiyle çocuklarda en sýk karþýlaþýlan sorunlardan biri beslenme bozukluðudur. Bu tip gýdalar, genellikle abur cubur diye tarif ettiðimiz boyalý, besin deðeri düþük, aþýrý tuzlu veya aþýrý þekerli gýdalar olabilmekte ve dolayýsýyla çocuklarýn iþtahýný kapatabilmektedir. Bu durumda bu tip gýdalarý sýk kullanan çocuklar, büyüme ve geliþmeleri için gerekli temel besin maddelerini almamaktadýrlar. Bu durum vitamin mineral eksikliði, kansýzlýk, fazla kilolu olma (obezite), aþýrý zayýflýk, IQ düþüklüðü gibi büyüme ve geliþme geriliklerine sebep olabilmektedir." dedi. Yurtseven ayrýca bu tür yiyeceklerin, alerjik hastalýk görülme ihtimalinin ve olanlarýn da þikâyetlerinin artmasýna sebep olabildiðini söyledi. Katký maddeleriyle kanser oluþumu arasýndaki baðýn da araþtýrýldýðýný vurgulayan Ali Yurtseven, "Bunlarýnda dýþýnda dikkat eksikliði, hiperaktivite, zeka seviyesinde gerilik, migren ataðý gibi hastalýklara da katký maddesi içeren ürünlerin yol açtýðýna dair kuvvetli þüphe mevcuttur." diye konuþtu. HAZIR GIDA YENMESÝ ENGELLENMELÝ Anne ve babalarýn, baþta okula veya kreþe gidenleri olmak üzere çocuklarýna mümkün olduðunca doðal, evde kendi yaptýklarý yiyecekleri vermelerini öneren Yrd. Doç. Dr. Yurtseven, bu yolla ev dýþýnda hazýr gýda yemelerinin önlenebileceðini söyledi. Ayrýca anne ve babalarýn çocuklarýný konu hakkýnda bilinçlendirmesi gerektiðini, Saðlýk ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk bakanlýklarýnýn ortak çalýþmalarla katký maddesi içeren ürünlerin üretiminin azaltýlmasýna yönelik tedbirler almasý gerektiðini sözlerine ekledi. HANGÝ BESÝNLERE DÝKKAT EDÝLMELÝ? Her türlü þekerlemeler, hazýr meyve sularý, kola ve gazoz gibi gazlý içecekler, hazýr çorba, puding, meyveli hazýr yoðurtlar, salam, sucuk, sosis gibi iþlenmiþ et ürünleri, cipsler, ketçap ve mayonez gibi çoðu uzun ömürlü ambalajlý ürünlerde katký maddesi bulunmaktadýr. 19:0 0:00 Seksenler Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kürt asýllý[] Emrah, Diyarbakýr'nýn Ergani ilçesinde doðdu. Annesinin iþi nedeniyle Elazýð'ýn Gülaman ilçesinde ilkokula baþladý.emrah ortaokula Diyarbakýr'da devam ederken, 19 yýlýnda ilk profesyonel albümü "Aðam Aðam"'ý çýkardý ve "Küçük Emrah" olarak müzik dünyasýna adým attý. 19 yýlýnda "Gülom" albümü piyasaya çýktý ve "Zavallýlar" filminde baþrol aldý. 19'de "Yaralý" albümü büyük ilgi gördü. Ardýndan "Boynu Bükükler" ve "Ayrýlamam" albümleri ile satýþ rekorlarý kýrdý. Hiç kimsenin o zamana kadar ulaþamadýðý rakamlara ulaþtý. "Ayrýlamam" albümü 'den fazla satmýþtýr.1990'lý yýllardan itibaren albümlerinde kendi bestelerine yer veren Emrah, kariyerine ayný hýzla devam etti. "Neþeliyim", "Hoþ Geldin Gülüm" ve "Sen Gülünce" albümleriyle çok baþarýlý oldu. 199'ten sonra adýndaki "küçük" ekini kaldýrarak, pop dünyasýna adým attý. "Haydi Þimdi Gel", adet sattý.199 yýlýnda Emrah bir rekor daha kýrdý. Ýnönü Stadyumunda verdiði konserle ilk defa Türk bir sanatçý kiþiye seslendi. Müzikte gösterdiði baþarýyý ilk kez 1997'de bir dizide gördü Emrah. "Unutabilsem" ile Türkiye'nin en baþarýlý dizisinden birinde baþrolü oynadý. Sudoku bulmacasýnýn çözümü Emrah Erdoðan Ýpek "Unutabilsem" þarkýsý 1996 senesinin Temmuz ayýnda çýkan "Narin Yarim" albümünde yer aldý. 199 senesinin Temmuz ayýnda "Dura Dura" isimli albümü ile müzik dünyasýnda yine baþarýlý oldu ve bu albümü adet sattý.ardýndan 000 senesinin Haziran ayýnda "Ya Hey" ve 00 senesinin Mart ayýnda "Ar+ý" albümlerini çýkaran sanatçý, 00 yýlý Eylül ayýnda yeni bir dizi ile televizyon ekranlarýna geri döndü. Kýnalý Kar isimli dizide baþrol oynadý. 00 senesinin Haziran ayýnda "Kusursuzsun" albümünü çýkardý ve "Büyük Yalan" dizisinde rol aldý. 00 yýlýnýn Eylül ayýnda "Dön" albümünü çýkardý. 006 yýlýnýn Aðustos ayýnda "Adýn Ne Senin?" ile ilk maksi teklisini çýkardý ve ayný yýl "Adak" dizisinde baþrol oynadý, diziyi "Best of Emrah" albümü izledi. Albüm, en çok sevilen Emrah þarkýlarýnýn yenilenmiþ versiyonlarýndan oluþuyordu. Ayný yýl "Oðlum Ýçin" adlý dizi ve "Bir Dilek Tut" isimli yarýþma programýnda juri üyeliði yaptý. 00 yýlýnda ise 1990'lardan baþlayarak örneklerini verdiði house müziðin ("Ye Kürküm", "Sevdim mi Tam Severim", "Haydi Düðüne"...) yaný sýra hip hop ve soul yaptýðý, yepyeni bir albüm olan "Yelpaze"yi çýkardý. Öksürüðün altýndan KOAH çýkabilir! KOAH, hava yollarýný daraltan, solunumu güçleþtiren bir hastalýk olduðunu belirten Liv Hospital Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Ferah Ece "KOAH hastlýðýnýn en büyük sebebi sigara. Sigaranýn býrakýlmasý KOAH geliþme riskini azaltan ve hastalýðýn ilerlemesini durduran tek ve en etkili giriþimdir." dedi.göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Ferah Ece, 0 Kasým Dünya KOAH günü ile ilgili bir açýklama yaptý.koah hastalarýnýn, öksürük ve balgamdan kýsa mesafeli yürüyüþte bile oluþan nefes darlýðýna kadar deðiþik belirtiler yaþayabilecðin belirten Ece, "Üç haftadan kýsa süreli öksürüðün en sýk nedeni soðuk algýnlýðýdýr. Ancak kronik öksürüðün en sýk nedenlerinden biri de KOAH'týr. Dünyada. ülkemizde ise. ölüm nedenini oluþturan KOAH ne yazýk ki sinsice ilerliyor ve zamanýnda taný konulamadýðý için tedavisinde yetersiz kalýnýyor." ifadelerini kullandý. Ýnsan neden KOAH olur? Hastalýðýn en önemli sebebinin sigara olduðunu söyleyen Ferah Ece, "Sigara dumaný ile hava yollarýna ve hava keseciklerine zararlý gazlar ve maddeler dolar. Yýllar geçtikçe bu zararlý gazlar ve maddeler bronþlarýn ve hava keseciklerinin yapýsýný bozmaya baþlar. Bunun sonucunda bronþlarýn hastalanmasý ve týkanmasý ile BRÜKSEL LAHANALI BONFÝLE Malzemeler 700 gr Brüksel Lahanasý Su Bardaðý Et Suyu 1 gr Ýrmik Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Soðan 1 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Defne Yapraðý 00 gr Süt Kremasý Tuz, Karabiber Bonfile Yemeðin Tarifi su bardaðý et suyunu bir tencerede kaynatýn. Ýrmiði ilave edip piþirin. Büyük bir tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý kýzdýrýp ateþten alýn ve irmikli karýþýmý içine dökün. Soðumasýný bekleyin. Bu arada soðaný soyup bronþit, hava keseciklerinin harabiyeti ve parçalanmasý ile amfizem ortaya çýkar. Akciðerlerde ortaya çýkan bu týkanýklýklar ve bozulmalar sonucunda kana oksijen geçiþi azalýr ve vücudun oksijensiz kalmasý ile pek çok ciddi rahatsýzlýklar doðar." dedi. KOAH için kullanýlan ilaçlar sadece hastalarýn nefes darlýðý þikayetlerini azaltmak için olduðunu belirten Ece, "Bu nedenle KOAH tedavisinin temelini sigarayý býrakmak oluþturur." diye konuþtu.ece, þunlarý söyledi: "Öksürük, balgam çýkarma, nefes darlýðý olan hastalarda yapýlan solunum fonksiyon testi ile taný konulur ve hastalýðýn þiddeti belirlenir. KOAH hafif, orta, aðýr ve çok aðýr olmak üzere evredir. Çok aðýr evrede kalp yetmezliði meydana gelebilir ve ayaklarda su toplama (ödem) baþlar. Kalp yetmezliði geliþen hastalarda hastalýðýn ileri dönemlerinde nefes darlýðý çok þiddetlenir ve hastalar evden dýþarý çýkamaz hale gelir. Bu dönemdeki hastalar artýk günün yarýsýndan çoðunda oksijen makinesine baðlý kalýrlar."etkili bir tedavi programýnda dört basamak olduðunu vurgulayan Ece, bunlarý þöyle sýraladý: "Hastalýðýn deðerlendirilmesi ve izlenmesi, risk faktörlerinin azaltýlmasý, farmakolojik ve farmakolojik olmayan yaklaþýmlarla stabil KOAH'ýn tedavisi ve KOAH semptomlarýnda kýsa süreli kötüleþme ile karakterize akut alevlenmelerin tedavisi." küçük küpler halinde doðrayýn. Bir tavada margarini eritip soðaný kavurun. Brüksel lahanasý ve defne yapraðýný ilave edip kavurmaya devam edin. Kalan et suyunu ve süt kremasýný ekleyin. 10 dakika kadar piþirip tuz ve karabiberle tatlandýrýn. Ýrmikli karýþýmý kareler halinde kesip tavadan alýn. Bir diðer tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý kýzdýrýp irmikli kareleri kýzartýn Soðumayacak þekilde bekletin. Bonfileleri tuz ve karabiberle ovun. Bir tavada kalan yaðý kýzdýrýp bonfileleri kýzartýn. Bonfileleri, Brüksel lahanasý ve irmik eþliðinde servis yapýn. Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr. (George MacDonald) 06:0 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 1:00 Maðazýn 1:0 adanalý 1:0 Çocuklar duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 17:1 kapanmadan kazan 19:00 Ana haber 0:00 Kaçak :0 Sinema 0.10 Zeynep Kýz Taþý 11.0 Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli 1.00 Nil in Dünyasý Gezi 1.10 Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 1:0 Hayat Dediðin 19:0 Þaþkýn Hýrsýzlar 1:0 Haber Saati :00 Düttürü Dünya Benim Ýçin Üzülme Niyazi, Buke'nin yokluðunu kabullenemez bir halde, üzgündür. Çevresindekiler acýsýyla yaþamayý öðrenip, hayatýna devam etmesini ister ama yapamaz. Niyazi, Buke'nin acýsýyla yaþayamayacaðýný düþünürken, Harun ise Buke yi hastaneden kaçýrmýþtýr. Hafýzasýný kaybeden Buke için artýk hiçbir þey eskisi gibi deðildir. Irmak ve Sinan, bebeklerinin cinsiyetini öðrenir. Irmak çok mutludur, Sinan ise duruma ayak uydurmaya çalýþýr. Bahar, Necmi'nin restoranýnda çalýþmaya baþlar. Necmi, Bahar'ýn restoranda yaptýðý küçük deðiþikliklerden son derece memnundur Hayata Gülümse 09.0 Show Kulüp Magazin Proðramý 11.0 Doktorlar 1.0 Adýný Feriha Koydum 16.0 Eve Düþen Yýldýrým 1.1 Kelime Oyunu 19. Ayý Yogi 0:00 Benim Ýçin Üzülme :0 Muhallebi Kafa 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý 1. Bana Her Þey Yakýþýr 1.0 Evim Þahane 16.0 Arka Sokaklar 1:0 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:0 Spor, 0:00 Türkiye-Belarus :00 Çalýkuþu 0:00 Kaçak Uzun süredir halüsinasyon gördüðünü zanneden Ertan, kâbusuyla yüzleþmek zorunda kalýr. Öldürdüðüne emin olduðu Serhat ý karþýsýnda gören Ertan, savunmasýz yakalanmýþtýr. Serhat, Ertan a hayatýnýn sonuna kadar unutamayacaðý bir þey yaþatýr ve Ertan mecburen Ýsmet Ali Topçuoðlu ndan yardým ister. Düþtüðü durum karþýsýnda iyice hýrslanan Ertan, Nurgül ü öldürerek Serhat tan intikam alma planlarý yapar. Burak için tutuklu yargýlanma kararý çýkmýþtýr ve onu savunacak olan da ablasý Merve dir. Dava günü gelip çatar. Serhat, Dadaylý ve Nazmi nefesini tutmuþ, sonucu beklemektedir. 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 1:0 1 Dakika 1:0 Hava Durumu 1:0 Avrupa Avrupa 1:0 Aileler Yarýþýyor 16:0 6 Mantý 17:0 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:0 Hava Durumu 19:0 Seksenler : Eski Hikaye 0.0 Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý 1.00 Kendimize Doðru 1.00 Ýki Dünya Arasýnda 16.0 Sýrlar Dünyasý 1.00 Yeþil Elma 16: Tv filmi 1.00 Ana Haber 1:0 Ýki Dünya Arasýnda 19: Ýki Dünya Arasýnda 0:0 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 19 KASIM 01 SALI HABER 9 Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Yön Medya, Çorum Tanýtým Günlerinde Merkezi Çorum'da bulunan Yön Medya Reklam & Tanýtým Þirketi, Ankara'da düzenlenen. Çorum Tanýtým Günlerinde kurduðu standý ile fark yarattý. Yapmýþ olduðu farklý grafik ve tasarýmlarýyla dikkat çeken Yön Medya, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanýtým günlerinde "kabak gibi ortada" sloganýyla hazýrlanan stanttýn da misafirlere kabak tatlýsý ikram etti. Tanýtým günlerinde þirket sahibi Özer Özsaray, Ýletiþim Yönetmeni Özden Vural, grafik tasarýmcý Pembegül Kabakçý ve þirket bünyesinde bulunan Sungurlu Gündem Gazetesi'nin Yazý Ýþleri Müdürü Recep Þeyhoðlu, misafirlerini aðýrlayarak, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiler.türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Cemil Çiçek, baþta olmak üzere çok sayýda bürokrat, siyasetçi, iþadamý ve vatandaþýn. Çorum Tanýtým Günlerinde ziyaret ettiði Yön Medya standýnda, ikram edilen kabak tatlýsý ve standýn konsepti büyük beðeni ve takdir topladý. Sungurlu'nun kabaðý ve Çorum'un þekeri ile yapýlarak üzerine Oðuzlar'ýn cevizi ve Ýskilip'in tahin pekmezi dökülerek ikram edilen kabak tatlýsý, damaklarda oluþturduðu farklý bir lezzetle konuklar tarafýndan beðeniyle yenilerek, tam not aldý. Böylelikle Yön Medya, ''Kabak gibi ortada'' sloganýný kabak tatlýsý birleþtirerek bütünleþik pazarlamayý örneði sergiledi Kasým tarihlerinde Ankara'da düzenlenen tanýtým günlerinde Yön Medya, Çorum Dernekler Federasyonu'nun grafik ve tasarýmlarýnýn yaný sýra Kýzýlay Meydaný'ndaki etkinlikleri organize ederek katkýda bulundu. Yýlmaz MERT Ahmet Ertekin'den esnaf turu Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini otomobil, %16,'ünü kamyonet, %1,'ünü motosiklet, %,7'sini traktör, %,'ünü kamyon, %,'ünü minibüs, %1,'ünü otobüs, %0,'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý araç sayýsý toplam 1 bin 01 oldu. Trafiðe kayýtlý araçlarýn ilk sýrasýnda 6 bin 6 adet ile otomobil yer alýrken bunu bin 117 ile traktör, 16 bin 71 ile motosiklet, 16 bin ile kamyonet, bin ile kamyon, bin 66 ile minibüs, 16 ile otobüs ve adet ile özel amaçlý araçlar izledi. Yine ayný dönemde toplam bin 9 aracýn devri yapýldý. Devri gerçekleþtirilen araçlarýn ilk sýrasýnda ise bin 90 ile otomobiller yer alýrken bunu ile kamyonet, 7 ile traktör, 110 ile motosiklet, 9 ile kamyon, 9 ile minibüs, ile otobüs, adette özel amaçlý ara takip etti. EYLÜL AYINDA 9 0 ADET TAÞITIN TRAFÝÐE KAYDI YAPILDI Eylül ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 9 bin 0 taþýt içinde otomobil %, ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasý ile %0,9 ile motosiklet, %1, ile kamyonet, %, ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %7,1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. TRAFÝÐE KAYDI YAPILAN TAÞIT SAYISI BÝR ÖNCEKÝ AYA GÖRE %10, ARTTI Eylül ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Aðustos ayýna göre %10, arttý. Bu artýþ otomobilde %7,6, minibüste %,, otobüste %6,1, kamyonette %1,7, kamyonda %0, özel amaçlý taþýtlarda %, traktörde %,7 olarak gerçekleþti. Motosiklette %1 azalýþ oldu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre %1, arttý Eylül ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %1, artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde %, minibüste %71,9, kamyonda %11,7, motosiklette %6,, özel amaçlý taþýtlarda %0,7, traktörde %, oldu. Otobüste %,1, kamyonette %1,9 azalýþ oldu. TRAFÝKTEKÝ TOPLAM TAÞIT SAYISI OCAK - EYLÜL DÖNEMÝNDE ADET ARTTI Ocak-Eylül döneminde 79 bin 790 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 17 bin 0 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 701 bin 60 adet arttý. EYLÜL AYINDA 7 09 ADET TAÞITIN DEVRÝ YAPILDI Devri yapýlan toplam 7 bin 09 taþýt içinde otomobil %67 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %16 ile kamyonet, %,7 ile motosiklet, %, ile traktör takip etti. Eylül ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %7,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. TRAFÝÐE KAYITLI LPG'LÝ OTOMOBÝL ORANI %1, OLDU Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 1 adet otomobilin %1,'i LPG'li, %1,7'si benzinli, %6,'ü dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen() otomobillerin oraný ise %0,'dir. TRAFÝÐE EN FAZLA MOTOR SÝLÝNDÝR HACÝMLÝ OTOMOBÝLLERÝN KAYDI YAPILDI Ocak-Eylül döneminde trafiðe kaydý yapýlan 97 adet otomobilin %7,6'sý , %0,'i 100 ve altý, %17,'i , %16,'i , %,6'sý , %1,7'si 001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oraný ise %0,'dür. Fatih AKBAÞ Kayacý ve Uður ailelerini mutlu günü Fadime-Nuri Kayacý çiftinin oðlu Osman ile Bedriye- Fethi Uður çiftinin kýzý Esra düzenlenen düðün töreni ile dünya evine girdiler. Genç çiftin düðün törenleri geçtiðimiz hafta sonu Alis Eðlence Merkezinde yapýldý. Tek Yýldýz Gazetesi genç çifte ömür boyu mutluluklar diler. AK Parti Ýskilip belediye baþkan aday adayý olan Ýl Genel Meclisi eski Baþkaný ve Anýtlar ve Müzeler Genel Müdür Yardýmcýsý Ahmet Ertekin, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretinde bulundu. Beraberindekilerle birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Ertekin, yaptýðý ziyaretlerde projelerini anlatýrken kendisine gösterilen ilgiden dolayý memnun olduðunu söyledi. Ýlçede herkese ulaþarak projelerini anlatmaya çalýþtýðýný dile getiren Ertekin, belediye baþkaný seçildiði taktirde hayata geçirecekleri projelerle Ýskilip'i marka kent haline getireceklerini ifade etti. Yerel yönetimlerin þehrin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkýnmasýnda öncü rol üstlenen kurumlarýn baþýnda geldiðini dile getiren Ertekin, "Aday gösterilir ve halkýmýzda bana görev verirse, ekonomimizin yapý taþlarýndan biri olan esnaf ve sanatkarlarýmýzýn sorunlarý ile her zaman yakýndan ilgileneceðim, toplumun tüm kesimleriyle birlikte el ele vererek Ýskilip'i daha ileri noktalara taþýyacaðýz. Ýskilip'i diriltecek bu projelerin gerçekleþtirilmesinde en büyük güç kaynaðým baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, milletvekillerimiz, il ve siz ilçe yöneticileri baþta olmak üzere bütün Ýskilip halký olacaktýr. Ýnancýmýz odur ki, halka hizmet hakka hizmettir. Ýskilip'te sevgi, saygý ve dayanýþma kültürünü hakim kýlarak hiçbir partisel ayrým gözetmeksizin azimle çalýþarak hedefim, halkýn ve hakkýn rýzasýný kazanmaktýr. Bu tablonun gururu da öncelikle AK Parti ailemizin ve birlikteliðimizin eseri olacaktýr" dedi. Baþkan Yazýcý canlý yayýna katýlacak Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, KON TV'de 19 Kasým Salý günü saat 1:10'da yayýnlanacak programda canlý yayýn konuðu olacak. Osmancýk Belediye Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada Baþkan Yazýcý'nýn canlý yayýnda ilçede gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda bilgiler sunacaðý belirtildi. Programýn uydudan ve ilçe merkezinde de normal antenle yayýn yapan televizyon kanallarýnda yayýnlanabileceði bildirildi. Uður ÇINAR Ayýkla pirincin taþýný Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri'nde Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan ayýkla pirincin taþýný yarýþmasý düzenlendi. Büyük ilgi gören yarýþmada birinci olan 10 ikinci olana ise beþ kiloluk Osmancýk pirinci hediye edildi. Yarýþmayý Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy de takip etti. Özel tepsilere konan pirinçler içerisine pirince benzer 0 adet taþ atýldý. Taþlarý ilk olarak bulan ve birinci olana 10 ikinci olana ise beþ kiloluk Osmancýk pirinci hediye edildi. Yarýþma hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Osmancýk pirinci tüm dünyaya ününü yaymýþ bir markadýr. Biz bu tanýtým günlerinde hem ilçemizin tarihi yönlerini tanýtýrken hem de herkes tarafýndan bilinen ve büyük ilgi gören Osmancýk pirinci ile halkýmýzý buluþturduk. Osmancýk pirincimizde vatandaþlarýmýz taþ bulamaz. Biz 'ayýkla pirincin taþýný yarýþmasý' ile pirinçlerin içine boncuk tarzý taþlar yerleþtirdik ve bayan vatandaþlarýmýzý yarýþtýrdýk. Böylece fuar kapsamýnda bir hareketlilik saðlarken vatandaþlarýmýza da hediye pirinçler daðýttýk" dedi. Yarýþmada birinci ve ikinci olanlara hediye pirinçlerini Kaymakam Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çýplak takdim etti.

10 TEK 19 KASIM 01 SALI HABER 10

11 19 KASIM 01 SALI SPOR 11 Güneþ: Çok önemli bir galibiyet Tosya deplasmanýndan puanla dönen Çorumspor'un Teknik Direktörü Sunay Güneþ, "Tam zamanýnda ve çok önemli bir galibiyet aldýk" ifadelerini kullandý. Son iki haftada iki deplasmandan puan getirmelerinin lig yarýþýnda kendileri için çok önemli olduðunu belirten Güneþ " Son iki deplasmandan puan çýkardýk bu puanlarda en büyük pay futbolcularýmýndýr. Onlar tüm olumsuzluklara ve þehrin dýþlamasýna raðmen onurlu mücadelelerini sahada adeta savaþarak veriyorlar. Bu þehrinde artýk bunu anlamasýný bekliyoruz. Þimdi önümüzde Etimesgut maçý var inþallah bu maçý da kazanarak ligde var olma mücadelemizi devam ettireceðiz" dedi. Karþýlaþmanýn deðerlendirmesinde maçýn her bölümünde rakiplerine oranla galibiyeti hak ettiklerini ifade eden teknik adam "Tosya Belediyespor'un 9 kiþi kalmasý elbette iþimizi kolaylaþtýrdý ancak bu hiçbir zaman aldýðýmýz galibiyeti gölgeleyemez. Bu galibiyetle aslýnda Çorumspor'u yok sayma niyetinde olanlara da bir mesaj verdiðimizi düþünüyorum. Ýnþallah en anlamlý mesajýmýzý sezon sonunda ligde kaldýðýmýzda vereceðiz" Taraftarlarý da unutmadýðýný belirten Güneþ "Onlarýn hakkýný ödemek için sahada elimizden geleni yapýyoruz. Bunu onlarda görüyor. Ben inadýna bizi destekleyen ve bizi bu þartlarda dahi yalnýz býrakmayan taraftarýmýza teþekkür ediyorum" diyerek açýklamasýný noktaladý. ADNAN YALÇIN Armutçu: Bize yakýþmýyor Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, küme düþme mücadelesinde en yakýn rakiplerine puan kaybetmelerinden dolayý üzgün olduklarýný belirterek "Bize yakýþmýyor" dedi. Teknik adam verdiði maç demecinde "Kümede kalma mücadelesinde yakýn rakiplerimizden Aksaray'a yenilmemiz bizim açýmýzdan kötü bir durum. Ortada bize yakýþmayan bir tabla var. Bu kötü tablonun sorumlusu ben ve futbolcularým. Maçtan sonra futbolcularýmýzla toplantý yaptýk. Sorunlarýný masaya yatýrdýk. Maddi sorunlar her takýmda olduðu kadar bizde de var. Ancak bunlar sahaya çýktýðýmýzda kötü oynamamýza neden deðil. Takým olarak en kýsa sürede toparlanma aþamasýna girmemiz gerekiyor. Hafta içinde çalýþmalarla toparlanamaya çalýþacaðýz. Önümüzde ki Kastamonuspor maçýný telafi maçý olarak görüyoruz. Bu takým kaliteli futbolculardan kurulu, kalitemizi sahaya yansýtacaðýz ve en kýsa südre toparlanacaðýz" dedi. ADNAN YALÇIN Çorumspor kazandý, Ýskilip kaybetti Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'da mücadeleye. Haftada oynanan karþýlaþmalarla devam edildi. Oynanan 7 karþýlaþmada toplam 19 gol atýlýrken, temsilcilerimizin maçlarýnda ise toplam gol kaydedildi. Grupta lider Bartýnspor 19 puanla liderliðini devam ettirirken, grubun en büyük sürprizi Çorumspor gerçekleþtirdi. Kýrmýzý siyahlýlar ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda Tosya Belediyespor'u yenerek kazandý. Çorumspor bu galibiyetle kümede kalma mücadelesindeki en önemli rakibi Ýskilip Belediyespor'u da altýna aldý. Gruptaki diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise Aksaray Belediyespor'a evinde yenilerek kötü bir sürpriz ile haftayý kaybedince ligdeki kötü gidiþatýna son veremedi. Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da 9. hafta karþýlaþmalarýnda Çorumspor evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk ederken, Ýskilip Belediyespor ise deplasmanda Kastamonuspor'a konuk olacak. ADNAN YALÇIN Toplu Sonuçlar Tosya Bld - Çorumspor : - Ýskilip Bld - Aksaray Bld : 1- Bartýnspor - Kýrþehirspor : -0 Gölbaþý Bld - Baðlum Bld : -0 Etimesgut Bld - Kýrýkkalespor : 1-1 Safranboluspor - Sincan Bld : 0-1 Nevþehirspor - Kastamonuspor : 1- Takýmlar Bartýnspor Sincan Bld Gölbaþý Bld Baðlum Bld. Kýrýkkalespor Tosya Bld Kýrþehirspor Nevþehir Spor Etimesgut Bld Kastamonu Aksaray Bld Çorumspor Ýskilip Bld Safranbolu Puan Durumu O G B M A Y P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Çorumspor - Etimesgut Bld Kastamonuspor - Ýskilip Bld Kýrþehirspor - Gölbaþý Bld Baðlum Bld - Nevþehirspor Aksaray Bld - Tosya Bld Kýrýkkalespor - Safranboluspor Baðcý'dan Bakan Kýlýç'a teþekkür talep Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, 01 Merkezi Yönetim Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüþmelerinde Gençlik ve Spor Bakanlýðý Bütçesi üzerinde söz alarak bölüm halinde bir konuþma yaptý. Konuþmasýnýn ilk bölümünde Gençlik Merkezlerinin amaç, misyon, hedef ve faaliyetleri üzerinde sosyolojik deðerlendirmeler yaparak "okul ortamý" dýþýnda yeni bir sosyal ortam, sosyalleþme mekaný olarak gençlik merkezlerinin önemli bir görev üstleneceðini söyledi. Baðcý daha sonra Çorum adýna; 016 Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý, ihale edilen Osmancýk Gençlik Merkezi, Sungurlu Gençlik Merkezi, ihale edilen ve inþaatý devam eden 00 yataklý Osmancýk Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu, 01 yýlý Ek Programýna alýnan Sungurlu Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdu olmak üzere proje için Gençlik ve Spor Bakaný Sayýn Suat Kýlýç'a teþekkür etti. Ayrýca Bakan Kýlýç'tan; Çorum, Amasya ve Yozgat üçgeninde bulunan Ortaköy Ýlçemiz Ýncesu Kanyonu bölgesine ya da km'lik sahili olan Obruk Barajý bölgesine bir Sporcu-Gençlik Kampý kurulmasýný talep etti. Baðcý ayrýca Hitit Üniversitesinin Kuzey ve Güney Yerleþke olarak bölümden oluþtuðunu belirterek Güney Kampüs bölgesinde 70 yatak kapasiteli Yükseköðrenim Öðrenci Yurdunun tamamlanarak hizmete alýndýðýný ancak Kuzey Kampüs alanýnda yurt bulunmadýðýndan 01 yýlý Yatýrým Programýna 1000 yatak kapasiteli (00+00) yükseköðrenim öðrenci yurdunun dahil edilmesini talep etti. Baðcý, Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'a Çorum'a olan ilgisi ve desteði için teþekkür ederek, talepleri için destek istedi. SPOR SERVÝSÝ Ünyespor ile Uzunköprü'nün yollarý ayrýldý Ünyespor'da beklenen geliþme yaþandý ve Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ile yollar ayrýldý. 1-1 beraberlikle sona eren Ünyespor-Yeni Aksarayspor maçý bitimi sonrasý basýnýn açýklama yapmasýný isteðini reddeden Uzunköprü 1 haftalýk kötü gidiþatýn ardýndan takýmdaki görevine son verildi. Sezona büyük umutlarla giren ve þampiyonluk hedefi ile yola çýkan Ünyespor'da geride kalan 1 haftada galibiyet, beraberlik ve 6 yenilgi alarak 1 puanla 1. sýrada hedefinden uzaklaþan Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü'nün yeþil-beyazlý takýmdaki görevi sona erdi. Özellikle maç sonu yaptýðý açýklamalarýnda iki sezon öncesi ile ilgili kullandýðý ifadelerle eleþtirilerin odaðýnda olan Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, yeþil-beyazlý takýmýn baþarýsýz sonuçlar almasýnýn üzerine yönetim kurulu ile yapýlan görüþmenin ardýndan karþýlýklý olarak anlaþýlarak yollar ayrýlmýþ oldu. Taraftarý paralý askerler ifadeleriyle suçlayan Uzunköprü'nün takýmýn aldýðý baþarýsýz sonuçlarýn akabinde yaptýðý açýklamalarda "suçlu benim" demesine raðmen Maltepespor maçý sonrasý faturayý futbolculara keserek, Erhan Aydýn, Gökhan Günaydýn ve Murat Iþýkdemir'i kadro dýþý býrakmýþ ancak bugün oynanan Yeni Aksarayspor maçýndan da yeþil-beyazlý takým istediði sonucu elde edememiþti. Maç sonu basýnýn açýklama yapma isteðini geri çeviren Cevdet Uzunköprü, kendisinin cezalý olduðu için tribünde olduðunu, açýklamayý takýmýn baþýnda sahaya çýkan yardýmcý hoca Murat Erbasan'dan alýnmasý gerektiðini söylemiþti. Cevdet Hoca ile yollarýn ayrýlmasý ile ilgili olarak yarýn kulüp yönetimi tarafýndan basýna açýklama yapmasý bekleniyor. SPOR SERVÝSÝ

12 19 KASIM 01 SALI Hazýrlýklar bugün baþlýyor Haftayý 'er puanla kapatmayý baþaran Çorum Belediyespor ve Çorumspor'da hazýrlýklar bugün yapýlacak antrenmanlarla baþlýyor. Temsilcilerimizi gelecek hafta maçlarý için hazýrlýklarýna bugün yapacaklarý antrenmanlarla baþlayacak. Çorumspor bugün saat 11.00'da haftanýn ilk antrenmanýna çýkarken, Çorum Belediyespor ise Ulukavak Sahasý'nda saat 1.0'da haftanýn ilk çalýþmasý için start verecek. Kasým'da puan aþký baþkadýr Sportmence Çorum Belediyespor geçtiðimiz Pazar günü evinde konuk ettiði ve namaðlup ünvanlý lig lideri Trabzon temsilcisi Düzyurtspor'u -0'lýk net skor ile yenip hem puan aldý, hem de rakibinin yenilmezlik unvanýna son verdi. Yedi gün içinde maçý kendi sahasýnda bir maçýný da deplasmanda oynayan temsilcimiz Çorum Belediyespor 7 gün içinde puan hanesine 9 puan yazdýrdý. 6 Yeni Aksaray spor ile bir hafta önce Çorum da karþýlaþan Belediyespor bu maçtan -0 lýk skor ile ayrýldý. Geçtiðimiz Çarþamba günü karayolu ile yaklaþýk geliþ ve gidiþ olarak 100 kilometre yol kat ederek Elazýð'a giden ve Elazýð Belediyespor'a konuk olan temsilcimiz bu maçý da -0lýk skor ile geçerek, geçtiðimiz Pazar günü sahasýnda Düzyurt'u konuk etti. Düzyurt ligin lideri ve Çorum Belediyespor da en yakýn takipçisi idi. Düzyurt spor bir köy takýmý olup kamyoncu kooperatifinin desteklediði bir takým. Maç öncesi yapýlan tahminlerde ise, Belediyespor'u rakibine yenileceði yada maçýn beraberlik ile biteceði yönünde tahminler oluþmuþtu. Ama Çorum Belediyespor'u yakýndan tanýyan ve takip eden kiþiler ise, Belediyespor'un bu maçý galibiyet ile kapatacaðýný savunanlardý. Ve öyle de oldu. Benim þahsi tahminim -1 Belediyespor lehine oldu. Yalçýn Kýbýr abi ise, maçýn -0 lýk skor ile biteceðini söylemiþti. Belediyespor maçýn. Dakikasýnda bulduðu gol ile rakibinin bir anda gardýný düþürdü. Sol taraftan geliþen atakta Düzyurt savunmasýný az adamla yakalayan Emir arka kale direðinde Buðrayý topla buluþturdu. Buðra topun geliþene ters köþeye topu kafa ile aðlara yolladý. Ýlk yarý bu skor ile tamamlandý. Belediyespor bu maçý almak için kenar yönetim, idarecisi ve futbolcusu ile inanmýþ bir takýmdý. Ve de o inanç galibiyeti getiren golü perçinledi. Rakibin sol kanadýndan Osman Bodur ceza alaný içine kesme top attý. Bu top Düzyurt savunmasýna çarpýp kaleye yöneldi ve aðlar ile kucaklaþtý. Maç -0 ve dakika 90 idi. Maçýn en kilit futbolcusu son haftalarda attýðý goller ile dikkat çeken Ýmam Almas. Düzyurt ileri uç elemanlarýna bir top dahi vermeyen ve her Düzyurt ataðýný kesen bu futbolcu kardeþim galibiyette büyük pay sahibi oldu. Elbette diðer isimlerinde katkýlarý oldu. Oðuzhan Yalçýn maçýn son dakikalarýnda forma þansý buldu. Oyuna girer girmez bir pozisyon kaçýrdý taraftarlar tam üç, üç diye tempo tutmuþtu ki Oðuzhan Yalçýn, kaleci ile karþý karþýya kaldý. Ve topu kaleci Mustafa'nýn ellerine niþanlandý. Son haftalarda takýmýn sol kanadýnda oynayan Murathan Buruþ da büyük bir form düþüklüðü var umarým bu düþüþ kýsa sürer, bir an önce bu kardeþimizin toparlanmasý lazým. Alýnan galibiyetden ötürü emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Birkaç sözüm de taraftarlara olacak. Aksaray maçýnda neyin hesaplarýný yaptýnýz. Yönetim istifa diye baðýrdýnýz size kaç kiþi ayak uydurdu. Ve Düzyurt maçýnda ise yönetim istifa diye baðýrdýðýnýz kulüp baþkanýna maç içinde büyük baþkan el salla diye tezahürat ediyorsunuz. Birde maç oynanýrken býrakýn þu yað çekmeleri maça gelmeyen vali beye büyük vali el salla diye baðýrýyorsunuz. Bir çiftte yöneticilere sözüm olacak. Üzüm ile sapýný artýk ayýrt edin. Saha da mücadele eden futbolculara tezahürat edin. Koltuk da oturarak puan alýnmýyor. Çorum belediyespor- Düzyurt maçýnda yaklaþýk olarak üç bin beþyüz taraftar maça ilgi gösterdi. Son yýllarda en çok seyirci çeken karþýlaþma oldu. Þampiyonluk yolunda yönetim, teknik heyet, futbolcu kadar þehrinde artýk inanmasý gerekiyor. Ben þahsýmda bu inancý taþýyorum. YA SÝZ Sedat Özbað: Sorumluluðumuz daha da arttý Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, bu karþýlaþmanýn ardýndan sorumluluklarýnýn daha arttýðýný söyledi. Düzyurtspor'u yenmekle sadece puan almadýklarýnýn altýný çizen Özbað "Þehrin yeniden güvenini kazandýk. Artýk sorumluluðumuz iyice arttý bu sorumluluðumuzun bilincindeyiz ve hedefe ulaþmak için bu birlikteliðin devam etmesi çok önemli" dedi. Futbolcularýn verilen taktiði sahada tam anlamýyla uyguladýðýný belirten Özbað "Rakibimiz üç yýldýr kaybetmeden gelen bir takým. Uzun süre bir arada oynayan bir takým ve kaybetmemek için mücadele eden bir rakibe karþý daha fazla koþmak ve mücadele etmeliydik.ligde var olduðumuzu göstermek, istikrarý yakalamak adýna kazanmaktan baþka düþüncemizin olmadýðý maçta erken bulduðumuz golden sonra rakibimize gol pozisyonu vermeden bir doksan dakika oynadýk. Maçý kazanmak, rakibin unvanýný silmek ve üst sýralara týrmanmak adýna bu maçý kazanmak elbette önemliydi. Ancak Çorum'un güvenini kazanmak bence daha önemliydi. Tribündeki taraftarlarýmýzýn maç boyunca verdiði itici güç bu galibiyetle büyük pay sahibi oldular. Lig uzun bir maraton galibiyet sarhoþluðunu üzerimizden atmamýz gerek. Bugünden itibaren Düzyurtspor maçýný unutup hafta sonu oynayacaðýmýz diðer zorlu maça kendimizi hazýrlayacaðýz. Düzyurtspor maçýnda sahada mücadele eden futbolcularýmý gösterdikleri performans ve mücadeleden dolayý tebrik ediyorum. Ayrýca maça gelerek bu maçta takýmlarýna sahip çýkan destek veren tüm taraftarlarýmýza teþekkür ediyorum. Çorum olarak bu birlikteliði sürdürdüðümüz takdirde bu takým sezon baþý hedefine ulaþacaktýr, bundan kimsenin þüphesi olmasýn" dedi. Geçmiþ olsun Oðuzhan Saraçoðlu Çorum Belediyespor'un son haftalarda form grafiði en çok yükselen futbolcularýndan Oðuzhan Saraçoðlu sakatlandý. Hafta sonunda Düzyurtspor maçýnýn ilk çeyreði biterken orta sahada Emir'den aldýðý pasý düzeltip vuran Oðuzhan Saraçoðlu kasýðýndan sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda. Elazýð Beldiyespor karþýlaþmasýnda attýðý golle yeniden kendine gelen sakatlýðý kritik haftalar öncesinde tüm Belediyespor camiasýný üzdü. ADNAN YALÇIN Çorumspor kombine kart satýþlarý için ziyaretlere baþlayacak Geçtiðimiz sezon. Lig'den Bölgesel Amatör Küme'ye düþen Çorumspor'da kümede kalma adýna maddi destek arayýþlarý devam ediyor. Geçtiðimiz haftalarda Çorumspor Kombine kartlarý basýna tanýtýlmýþ ve bu kombine kartlarýnýn satýþý için destek arayýþlarýnda ziyaretlere baþlanacaðý duyurulmuþtu. Çorumspor Yönetimi bugünden itibaren destek ziyaretlerine baþlayacaðý öðrenildi. Konu hakkýnda açýklama yapan Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak "Kombine kart projemizde baþta iþadamlarýmýzdan, esnafýmýzda destek bekliyoruz. Kombine kartlarýndan elde edeceðimiz gelirle Çorum için sahada varýný yoðunu ortaya koyan mücadele veren futbolcularýmýza ödemelerini yapmayý planlýyoruz. Bu hafta içinde de futbolcularýmýza bir ödeme daha yapacaðýz. Ben iþadamlarýmýzýn esnafýmýzýn bu projemize duyarlý olacaðýný kombine kartlarýmýzý alacaðýný düþünüyorum" dedi. Abdullah gitti! Çorumspor'un sevilen futbolcusu Abdullah Saðlam dün yönetim ve takým arkadaþlarý ile vedalaþarak takýmdan ayrýldý. Abdullah son lig maçýnda penaltýdan golünü atarak kýrmýzý siyahlý kulübe golle veda etti. Dün Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn iþyerinde yapýlan toplantýda Baþkan Ispanak ile Teknik Direktör Sunay Güneþ hazýr bulunurken, futbolcuya kalan ödemeleri yapýlarak helallik istendi. Baþkan Ispanak yaptýðý açýklamada "Bugüne kadar yaptýðým baþkanlýk döneminde Abdullah gibi saygýlý takýmýna sahiplenen ve takým arkadaþlarý tarafýndan da sevilen futbolcuya çok az rastladým. Çorumspor Kulübü olarak kendisine teþekkür ediyorum ve hakkýný helal etmesini istiyorum. Çorumspor kapýsý her zaman kendisine sonuna kadar açýk olacaktýr." dedi. SAÐLAM: "ÝNÞALLAH ÇORUMSPOR KÜMEDE KALIR " Baþkanýn konuþmasýnýn ardýndan konuþan Abdullah ise kýsa sürede olsa Çorumspor'a hizmet vermekten büyük mutluluk duyduðunu dile getirerek "Benim üzüntüm koca bir il olarak gösterilen Çorum'da Çorumspor'a neden bu kadar az ilgi gösteriliyor anlamadým. Ancak þunu gördüm ki Çorumspor bunu hak etmiyor. Bende Çorum'da bulunduðum sürede tanýdýðým herkese teþekkür ediyorum. Þimdi askere gideceðim. Tek dileðim inþallah Çorumspor bu sezon kümede kalýr ve hakkettiði yere gelir." Dedi. ADNAN YALÇIN Adnan Yalçýn 1. Adam Belediyespor ve Çorumspor'a tebrikler Önce lig üstünlüðü ile Belediyesporla baþlayalým. Belediyesporlu tüm futbolcularý, teknik heyeti, Genel Kaptan Hamit Iþýk'ý ve içlerinde her ne kadar çok kýzdýðým insanlar olsa da yönetimi de tebrik ederim. Ýþin doðrusu Belediyespor'un bu maçý kazanacaðýný düþünmüyordum. Hatta beraberliðin ilk yarýda zirveden kopmama açýsýndan iyi sonuç olacaðýný düþünüyordum. Fakat maçta gördüm ki takým her þeyiyle bu maça hazýrmýþ tebrik ederim beni yanýlttýlar. Geçtiðimiz haftalarda korkak futbolla eleþtirilerin odaðýnda kalan Sedat hocaya hakkýný teslim etmek gerekir. Ancak þunu da hiçbir zaman unutmayalým. Ýkinci yarýda yine defansa çekilen Belediyespor'da Çaðrý'nýn mükemmel kurtarýþý olmasaydý ve maç 1-1 sonuçlansaydý yine geri çekti takýmý diye hoca 'haklý' olarak eleþtirilirdi. Þampiyonluða oynayan takým geri çekilmemeli. Düzyurtspor karþýlaþmasýnýn özellikle ikinci yarýsýnda kontra ataklarla kaçýrýlan net pozisyonlar geri çekilmenin doðru olduðunu ispatlamaz. Deplasmanda oynadýðýn maçlarda karþýndaki takým senden çok üstünse geri çekilme kabul edilebilir. Geri çekiliyor diye yapýlan eleþtirilerde aslýnda þu anlatýlmaya çalýþýlýyor. Çorum Belediyespor'un karþýsýndaki rakipler Belediyespor'dan kadro olarak üstün deðil. Rakip üstün deðilse neden geri çekileyim de rakibe karambol bile olsa pozisyon vereyim. Hoca her açýklamasýnda geri çekilme yönünde taktik vermediðini söylüyor, doðrudur. Ancak hemen her maçta ayný oyun oynanýyor. Kýsa keselim, þimdi kazananý kutlama zamaný! BANA GÖRE DE YÖNETÝM ÝSTÝFA ETMELÝ! Belediyespor Baþkaný sayýn Zeki Gül, doðru veya yanlýþ çok çabuk tepki veren bir yapýya sahip. Aksaray maçýnýn hemen bitiminde taraftarlar için kýzýp davullarý ellerinden alýnsýn, stada sokulmasýnlar diyen Baþkan Gül, o gün yaptýðý açýklamalarýnda bana göre hatalýydý. Ancak haklý olduðunu savunanlarda oldu. Bence taraftar Aksaray maçýnda sadece futbolcuyla sýrtýný dönerek hatalý davrandý. (Sýrtýný döndüðün futbolcuyu maç sonunda tribüne çaðýrmayacaksýn. Çaðýrýrsan futbolcu haklý olarak gelmez) Fakat taraftarýn deplasmana otobüs istemesinin nesi hata, sevgili yöneticiler siz deðil misiniz taraftarý tribüne davet eden. Bana göre de taraftarýna otobüs tahsis edemeyen yönetim istifa etmeli! Hafta içinde bu olay hakkýnda haberde yaptým. Ancak tecrübesine inandýðým spor yazarýmýz Kadir Yücel'in 'kritik Düzyurtspor maçý öncesinde takýmýn motivasyonu bozulur' sözü nedeniyle haberi girmedim. Þimdi söylüyorum: Taraftar haklý. Taraftarýna otobüs tahsis edemeyen yönetim istifa etmelidir. Taraftara otobüs vermemek için bizim bilmediðimiz farklý nedenler varsa onunda yönetim açýklamalýdýr. ARAMAYACAKSANIZ SÝTENÝZE KOYUN HABERLERÝNÝZÝ Baþkan Gül'e bir soru sormak istiyorum. Belediyespor sitesinden kim sorumlu. Sedat Özbað'ýn demeci, para daðýtma haberlerinizi ve baþka haberlerinizi sitenize koydursanýz boþtan yere sevgili yöneticiniz Mustafa Özbayram bey'de gazeteleri aramak zorunda kalmasa. Çünkü üzülerek öðrendik ki Mustafa bey'in gazetemizi aramak zoruna gidiyor. Kusura bakmayýn bende müneccim deðilim. Belediyespor para daðýttý yada daðýtmadý mý nerden bileyim. Aslýnda bu haberde mantýklý gelmiyor. Futbolcunuzun alacaklarýný, personelinizin maaþýný daðýtýyorsunuz bunun övünülecek yaný nedir bunu da anlamýyorum. Buraya kadar yazdýðýmdan farklý anlamlar çýkaranlar olmasýn. Belediyespor yönetimi þunu bilsin ki; Eleþtirdiðim, sevmediðim insanlarý takdir etmesini de bilirim. Ancak ben bazýlarý gibi tükürdüðümü yalamam. Bana yapýlaný da unutmam. Kimsenin tehdidine göre de hareket etmem. ÇORUMSPOR'A HELAL OLSUN Çorumspor maç kaybettikçe sevinenler maalesef geçtiðimiz hafta sonunda üzüldüler. BU arkadaþlarý üzdükleri için kýrmýzý siyahlý futbolcularý baþta dýþarýdan gelen futbolculara tebrik ediyorum. O kadar zorluklar içinde mücadele veriyorlar ki anlatamam. Aslýnda anlatýrýmda iþlerine gelmedikleri için kimse anlamaz. Çünkü iþlerine gelmez. O yüzden gerek yok anlatmaya. Çorumspor belki sezon sonunda küme düþecek. Olabilir ancak gerçekten sevenler için Çorumspor hiçbir zaman tarih olmayacak. O dönemleri çok fazla hatýrlamam ama geçtiðimiz günlerde gazetemizde de verdiðimiz 1970 yýllarýn Metinli, Zekili, Cengizli Çorumspor takým fotosuna baktýðýnýzda tüyleriniz diken diken olmuyorsa, koca Çorum'da Çorumspor'a sahip çýkýlmýyorsa. Zýrt pýrt neden Çorumspor'a destek verilmiyor demenin de fazlaca bir anlamý yok. Hoþçakalýn

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı