"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler""

Transkript

1 Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini otomobil, %16,'ünü kamyonet, %1,'ünü motosiklet, %,7'sini traktör, %,'ünü kamyon, %,'ünü minibüs, %1,'ünü otobüs, %0,'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. SAYFA 9 DA FUSTAL FÝKSTÜRÜ SAYFA 10 DA 19 KASIM 01 SALI 0 KURUÞ "Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler" "Kur'an-ý Kerimi okuyarak anlayarak hayatýmýza aktaralým" Alaca Kur'an Gönüllüleri tertip komitesi tarafýndan organize edilen "Kur'an'dan Hayata" konulu konferans geçtiðimiz cumartesi akþamý Alaca Belediyesi Kültür salonunda gerçekleþtirildi. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalý Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansý, Alaca halkýnýn yaný sýra, il merkezi ve çevre ilçelerden katýlým oldu. DE sivil toplum kuruluþunun oluþturduðu Eðitime Özgürlük Platformu düzenlediði basýn toplantýsýnda dershanelerin kapatýlma kararýna tepki gösterdiler. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Eðitime Özgürlük Platformu adýna konuþan FEM Dershanesi öðretmeni Yusuf Ziya Özarslan, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn dershaneler etüt eðitim merkezleri ve okuma solanlarýnýn kapatýlmasýyla ilgili yaptýðý çalýþmalarýn 1 Kasým Perþembe günü basýna yansýdýðýný ifade ederek, "Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn çeþitli zaman dilimlerinde kamuoyuna yaptýðý açýklamalarýn çok daha ilerisinde adeta "Eðitime Büyük Darbe " diye nitelenebilecek vahim bir çalýþmanýn yapýldýðýný büyük bir üzüntüyle öðrendik. Okuma Salonlarý kapatýlmak istenmiyor SAYFA 7 DE Çorum Gökkuþaðý Okuma Salonlarý öðrencileri dershanelerin ve okuma salonlarýnýn kapatýlmamasýný istedi. Gökkuþaðý Okuma Salonlarý Buharaevler Þubesinde düzenlenen basýn açýklamasýnda konuþan Çorum Gökkuþaðý Okuma Salonlarý Müdürü Yusuf Er, Çorum'da yepyeni bir eðitim hamlesi baþlattýklarýný ve... SAYFA 7 DE "Çiftçi örgütleri bir araya gelerek dayanýþma içerisinde hareket etmeli" 6 DA Çorum Ýli Süt Üreticileri Birliði Müdürü Duran Topuz, Birlik olarak süt üreticisine verdikleri kaliteli ve istikrarlý hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Günlük en az 10 litre süt üreten iþletmelere süt soðutma tanký desteði verildiðini kaydeden Topuz, bu iþletmeleri organize ederek en yüksek fiyattan süt pazarlama hizmetini Kasým 01 ayýndan itibaren baþlattýklarýný açýkladý. Eðitime Özgürlük Platformu'ndan MHP'ye teþekkür Yön Medya, Çorum Baðcý'dan Ercan Daþtan'a jest 6 DA. Çorum Tanýtým Günlerinde stantlarý gezen Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþtan ile bir süre görüþtü. Ercan Daþtan'a hayýrlý olsun dileklerini ilettikten sonra kaþkol hediye eden Baðcý, "Önemli olan Çorum'un kazanmasýdýr. Tanýtým Günlerinde SAYFA 7 DE "Tam Gün uygulamasý devam etmeli" Merkezi Çorum'da bulunan Yön Medya Reklam & Tanýtým Þirketi, Ankara'da düzenlenen. Çorum Tanýtým Günlerinde kurduðu standý ile fark yarattý. Yapmýþ olduðu farklý grafik ve tasarýmlarýyla dikkat çeken Yön Medya, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanýtým günlerinde "kabak gibi ortada" sloganýyla hazýrlanan stanttýn da misafirlere kabak tatlýsý ikram etti. SAYFA 9 DA SAYFA TE Ýlçe Özel Ýdarelerine 1 milyon 0 bin TL bütçe 9 TE DA DA SAYFA SAYFA SAYFA Kimse Yok 6 Mu'dan Filipinler'e yardým çaðrýsý! Kayacý ve Uður ailelerini mutlu günü

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere kat toplam 10 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 0 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 0 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 10 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR 19 KASIM 01 SALI HABER "Kur'an-ý Kerimi okuyarak anlayarak hayatýmýza aktaralým" Alaca Kur'an Gönüllüleri tertip komitesi tarafýndan organize edilen "Kur'an'dan Hayata" konulu konferans geçtiðimiz cumartesi akþamý Alaca Belediyesi Kültür salonunda gerçekleþtirildi. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalý Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansý, Alaca halkýnýn yaný sýra, il merkezi ve çevre ilçelerden katýlým oldu. Konferans, Alaca Eðitim Bir Sen Baþkaný Kadir Þimþek'in açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Kur'an'ýn günlük hayatýmýzdaki yerine ve ona yüklediðimiz anlama deðinen Kadir Þimþek, hayatýmýzý Kur'an'a göre dizayn etmemiz, hayatýmýzdan Kur'an'a deðil, Kur'an'dan hayatýmýza bakmamýz gerektiðini söyledi. Yörükevler Camii müezzini Ýdris Satýlmýþ'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan kürsüye gelen 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalý Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Alaca'ya gelirken kaygýlarýnýn olduðunu, üç - dört bin nüfuslu bir ilçede elli-atmýþ kiþilik bir kitleye hitap edeceðini düþündüðünü, ancak salondaki yoðun katýlýmý görünce, bu ilgiden memnun olduðunu belirtti ve dinleyicileri hassasiyetlerinden dolayý tebrik etti. Kur'an'dan hayata bakabilmek için, Kur'an'ýn hayata müdahale edebilmesi için, onunla aramýzdaki engellerin kaldýrýlmasý gerekliliðine vurgu yapan Okuyan, açýlýþta okunan Ýnfitar suresini baþtan sona tekrar mealden okudu ve Kur'an'ýn anlaþýlmayan bir kitap olmadýðýný, böyle bir iddiada bulunanlarýn yalan söylediðini belirtti. Kur'an ile aramýza engeller, setler koyan zihniyetin aslýnda "kendilerine muhtaç Müslümanlar" oluþturduklarýný kaydeden Okuyan, abdest olmadan Kur'an'a dokunmamak, Kur'an'ý süslü kýlýflar içerisinde yükseklere asmak gibi davranýþlarýn Kur'an'dan uzak kalmaya sebep teþkil ettirildiðini, bu mazeretlerin arkasýna sýðýnmanýn hiçbir haklý gerekçesinin olmadýðýný söyledi. Prof. Dr. Okuyan, insanlarýn Kur'an'a dokuna dokuna yani O'nu okuyarak anlayarak hayatlarýna aktaracaklarýný, ondan sonra abdestsiz dokunulmayacaðýný zaten kavrayacaklarýný ifade etti. Kur'an'ýn hayatýmýza müdahale edememesinin, bizlerin Kur'an'a karþý gösterdiðimiz yanlýþ yaklaþýmlarýn sonucu olduðunu günlük hayattan aktardýðý örneklerle ortaya koyan Prof. Dr. Okuyan, tertil üzere okumaya örneklik teþkil eden yaklaþýk 1, saatlik konuþmasýný Çorum'a yeniden gelmek isteðini dile getirerek tamamladý. Ýmsâk : 0:0 Güneþ : 06: Ýþrak 07:16 Öðle : 11:6 Ýkindi : 1:10 Akþam : 16:0 Yatsý : 1:00 Dolanýp geliyor matem günleri Buna razýmýdýr mazlum kiþiler Kerbela dediðin olay bir büyük yazý Dedesi Muhammed severdi bazen Anlýna yazýlmýþ böyle bir yazý Muhammed dedesi öptü gerdandan Yazýlmýþ anlýna ne gelir elden Kerbela çölünden geçilmez kandan Dedesi Muhammed girdi düþünde Kim karýþýr yaredenin iþine Anasý Fatýma girdi düþüne Kerbela çölünde kavga kuruldu Bu hadise her tarafa duyuldu Bütün asker üzerine yürüdü Vermediler suyu baðlandý yollar Kurudu aðzýnda dönmüyor diller Soldu al yanaktan kýrmýzý güller Yezit ordusunu üstüne döker Susuzluk Hüseyin'in belini büker Emmioðlu olsaydý kýlýcý çeker Koçak derki unutulmaz bu sýzý Anlýna yazýlmýþ bu yazý Yârin maþer günü isterler sizi AJANDA Ay, 0 Gün, 7. Hafta HATIRLATMA: AY TUTULMASI: Bu gece Yarý Gölgeli Ay Tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye den görülebilecektir: Baþlangýcý: 01., Ortasý: 0.0, Sonu: 0. Günün Þiiri KERBELA ÞEHÝDÝ HÜSEYÝN Rýza Koçak Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Diyabet Günü etkinlikleri HAVA DURUMU Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: 10 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: KASIM 01 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : "1 Kasým Dünya Diyabet Günü" etkinlikleri çerçevesinde Halk Saðlýðý Müdürlüðü koordinasyonunda, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Diyabet Hemþiresi Hülya Çiçek tarafýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezinde "Diyabet Hastalýðý ve Diyabetle Yaþam" konulu eðitim verildi. Eðitimde, kursiyerlere "Diyabetle Yaþam, Soru ve Cevaplarla Diyabet" broþürleri de daðýtýldý. Etkinliklerin devamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi personeli tarafýndan Mustafa Kemal Ýlköðretim Okulu.sýnýf öðrencilerine "Ergenlikte Yeterli ve Dengeli Beslenme / Kahvaltýnýn Önemi" konulu seminer verildi. Seminer öncesinde konunun önemine dikkat çekmek amacýyla öðretmenlere kan þekeri ölçümü yapýldý. Alýnan kan deðeri sonuçlarý doðrultusunda, gerekli görülen öðretmenler Aile Hekimlerine yönlendirildi. Seminerde öðrencilere baþarýnýn ilk adýmýnýn kahvaltý olduðu belirterek, eðitimde öðrencilere, ders baþarýlarý ve sýnav öncesi verimliliklerini artýrabilmek için, güne mutlaka kahvaltýyla baþlamalarý, her öðünde dört temel besin grubundan yeterli miktarda almalarý, günlük iki litre sývý almalarý, kan þekerinin sürekli dengede olmasý için ana öðün, ara öðün yapmalarý, ara öðünlerde mutlaka ceviz, fýndýk, badem, incir, kuru üzüm gibi besinlerden tüketmeleri, yaðlý, þekerli ve tuzlu ve hazýr gýdalardan uzak durmalarý, mümkün olduðu kadar televizyon ve bilgisayar baþýndan uzak kalmalarý, fiziksel aktivitelerini mümkün oldukça artýrmalarý gerektiði vurgulandý. Program soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým (1 9 6) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,01,0 EUR,7,76 STERLiN,0,66 JPY YENi 0,01 0,0 SAAT: 16.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ TEL: U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B HABOÐLU ECZANESÝ TEL:1 7 DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ. SOK. NO: -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü... 1 Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...11 Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...16 Elektrik Arýza...16 Su Arýza...1 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi

3 19 KASIM 01 SALI HABER

4 19 KASIM 01 SALI HABER "Tam Gün uygulamasý devam etmeli" Ýlçe Özel Ýdarelerine 1 milyon 0 bin TL bütçe KÖYDES'e 70 bin TL ek ödenek Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinde Ýl Özel Ýdaresi'nin teþkilatý bulunmayan ilçelerdeki KÖYDES projelerinde kullanýlmak üzere 70 bin TL ödenek konuldu. Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinin görüþüldüðü dünkü Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konuyla ilgili bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, milyon 6 bin TL olarak öngörülen müdürlüðünün 01 yýlý bütçesinde Ýl Özel Ýdaresi'nin teþkilatý bulunmayan ilçelerdeki KÖYDES projelerinde kullanýlmak üzere 70 bin TL ödenek konulduðunu açýkladý. Gülay Yücel, bu kapsamda Çorum merkeze 0 bin TL, Mecitözü Ýlçesi'ne 70 bin TL, Oðuzlar Ýlçesi'ne 60 bin TL, Boðazkale Ýlçesi'ne 70 bin TL, Laçin Ýlçesi'ne 60 bin TL ve Doduraa Ýlçesi'ne 60 bin TL ödenek aktarýlacaðýný bildirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Meclis üyelerinden aþure ikramý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinde teþkilatý bulunan ilçe özel idaresine toplam 1 milyon 0 bin 7 TL ödenek ayrýldý. Ýlçe özel idareleri içerisinde en fazla ödenek 0 bin 00 TL ile Sungurlu Ýlçe Özel Ýdaresine ayrýlýrken, en az ödenek alan ilçe ise 1 bin TL ödenekle Kargý Ýlçe Özel Ýdaresi oldu. Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinin görüþüldüðü dünkü Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konuyla ilgili bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, Çorum'da ilçe özel idaresi bulunan adet ilçe bulunduðunu belirterek, bu ilçe Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan oturumunun ardýndan meclis üyeleri kendi aralarýnda topladýklarý para yaptýrdýklarý aþureyi vatandaþlara ikram ettiler. Muharrem ayý sebebiyle 00 adet aþure Ýl Genel Meclisi önünde Mustafa Eker ve üyeler ile birlikte daðýtýldý. özel idarelerine 01 yýlý bütçesinden toplam 1 milyon 0 bin 7 TL ödenek ayrýldýðýný açýkladý. Gülay Yücel, bu kapsamda Alaca Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 0 bin 00 TL, Bayat Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 17 bin 0 TL, Ýskilip Ýlçe Özel Ýdaresi'ne bin 9 TL, Kargý Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 1 bin TL, Ortaköy Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 1 bin 00 TL, Osmancýk Ýlçe Özel Ýdaresi'ne bin 1 TL, Sungurlu Ýlçe Özel Ýdaresi'ne 0 bin 00 TL, Uðurludað Ýlçe Özel Ýdaresi'ne ise bin TL ödenek aktarýlacaðýný kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Özel Kalem ve Mali Hizmetler'in 01 bütçesi milyon 6 bin TL Çorum Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem ve Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesi milyon 6 bin TL olarak açýklandý. Bütçenin milyon bin TL'lik kýsmý yedek ödenekler kaleminde kullanýlacak. Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem ve Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün 01 yýlý mali bütçesiyle 7 milyon TL olarak öngörülen Ýl Özel Ýdaresi'nin 01 yýlý gelir bütçesi görüþüldü. Toplantýda müdürlüðünün 01 yýlý bütçesi hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, müdürlüðü için öngörülen bütçeyi milyon 6 bin TL olarak açýkladý. Gülay Yücel, bu bütçenin 10 bin TL'sinin hizmet alýmlarýnda, bin 00 TL'sinin görev giderleri ve hizmet alýmlarýnda, 61 bin TL'sinin diðer borç ve faiz giderlerinde, 900 bin TL'sinin kar amacý gütmeyen kuruluþlara yapýlacak transferlerde, bin TL'sinin hane halkýna yapýlacak transferlerde, 1 milyon 617 bin TL'sinin yurt içi sermaye transferlerinde ve milyon bin TL'sinin ise yedek ödenekler kaleminde kullanýlacaðýný açýkladý. Yücel, yedek ödenekler için ayrýlan paranýn Ýl Encümeninin inisiyatifi doðrultusunda kullanýlacaðýný kaydetti. Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem Müdürlüðü'nün 01 yýlý bütçesinin ise 0 bin TL olduðunu anlatan Yücel, bunun 0 bin TL'sinin üst yöneticilerinin yurt dýþý yolluklarýnda, 00 bin TL'lik kýsmýnýn ise temsil ve aðýrlama giderlerinde kullanýlacaðýný kaydetti. Konuþmasýnda 7 milyon TL olarak öngörülen Ýl Özel Ýdaresi'nin 01 yýlý gelir bütçesi hakkýnda da bilgiler veren Gülay Yücel, bu bütçenin milyon 100 bin TL'lik kýsmýnýn merkezi idare vergi gelirlerinden alýnan paylardan, milyon 00 bin TL'lik bölümünün mevduat faizlerinden, 110 bin TL'sinin yapý kullaným izni harçlarýndan, 100 bin TL'sinin lojman kira gelirlerinden, 90 bin TL'lik kýsmýnýn ise diðer taþýnmaz kira gelirlerinden temin edilmesinin planlandýðýný sözlerine ekledi. Kubilay Kaan YÜCEL Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yaptýðý açýklamada tam gün uygulamasýyla ilgili Saðlýk Sen olarak hazýrladýklarý rapor hakkýnda bilgi verdi. Tam gün uygulamasýndan vazgeçilmemesinin gerektiðini vurgulayarak sözlerine baþlayan Saatçi, "Özel sektöre geçiþi önlemenin yolu ise kamuda görev yapmayý cazip hale getirmekten geçer. Kamudaki hekimlerin büyük kesiminin (yüzde 96) büyük uyum saðlamasýna karþýn, tam güne direnen üniversite hocalarýnýn baskýsýna boyun eðilerek bir süreç baþlatýldýðý, yapýlan düzenlemenin zamanýnda yapýlmadýðý için kimseyle paylaþýlmadan, aceleyle yapýlmak istenmesi son derece yanlýþtýr" dedi. Tam gün yasasýnýn vatandaþlarýn saðlýk hizmetinden en üst seviyede faydalanmasý ve memnuniyeti artýrmasý için uygulamaya konulan bir sistem olduðunu söyleyen Saatçi, "Bu uygulamaya karþý olumlu bir bakýþ açýsý ve vatandaþ memnuniyeti varken, sistemin deðiþtirilmek istenmesi anlaþýlýr bir durum deðildir. Sisteme uyum saðlamayan üniversite hocalarýnýn yeniden kazanýlmasý takdir edilecek bir çalýþma olmasýna karþýn, bu düzenleme yapýlýrken, sistemin temelleri ile oynanmasý ve sisteme uyum saðlamýþ olan diðer hekim ve saðlýk çalýþanlarýnýn huzurunun bozulmasý kabul edebileceðimiz bir durum deðildir" þeklinde kaydetti. Tam Gün Yasasý'na yönelik önerilerinin uygulanmasý halinde çalýþma barýþýnýn bozulmayacaðýný belirten Saatçi, "Tamamý olmasa bile büyük bir çoðunluðu tam gün sistemine dahil olacaktýr. En önemli önerilerimizden biri hocalara üniversiteyi tercih edecek makul düzeyde ücret verilmeli, bunun yapýlabilmesi için de saðlýk hizmetlerinin performans ücretleri ile eðitim ve araþtýrma hizmetlerinin performans ücretlerinin ayrý ayrý hesaplanarak hocalara verilmesidir" dedi. Önerileri arasýnda performansa dayalý ödeme sisteminin üniversitelerin özellikli yapýlarý dikkate alýnarak yeniden tasarlanmasý ve uygulanmasý gerektiðini de belirten Saatçi, "Bu durum özelikle de bilimsel çalýþmalar ve eðitim açýsýndan önemlidir. Performansa dayalý ödeme sistemiyle saðlýk çalýþanlarýnýn toplam gelirlerinin en az % 0'inin sabit gelirden, % 0'sinin ise performans payýndan olmasý, gelirin tümünün de emekliliðe yansýtýlmasý gerekmektedir" ifadelerini kullandý. Özel sektörde görev yapan hocalara ise eðitim ve araþtýrma amacýyla, sözleþmeli olarak devlet üniversitelerinde görev yapma imkaný verilmesi gerektiðini belirten Saatçi, "Bu þekilde tam gün nedeniyle özel sektöre giden ve üniversitesinden de kopmak istemeyen hocalarýn geri kazanýlabilir. Basýndan öðrendiðimiz kadarýyla tasarýda yer alan, "mesai saati dýþýnda" özel ve vakýf hastanelerinde çalýþma þartýnýn, "saat 1.00" olarak deðiþtirilmek istendiði, bunun tam günün uygulanmaya baþladýðý tarihten öncesinde bile verilmeyen bir ayrýcalýk olduðu bilinmelidir. Yapýlacak düzenleme sonrasý týp ve diþ hekimliði fakültelerindeki öðretim üyelerinin herhangi bir kýsýtlama olmadan özel ve vakýf hastanelerinde çalýþabileceði, öðretim üyelerinin rektörün yetki ve inisiyatifiyle % 0'si veya tamamýnýn özel ve vakýf hastanelerinde çalýþabilmesinin, saðlýktaki dönüþümde hedeflenen sonuçlara ulaþma açýsýndan tavizkâr bir uygulama olacaktýr. Ayrýca karþý çýktýðýmýz bu düzenlemenin, tam gün uygulamasýnýn da içinde yer aldýðý yasal deðiþiklikle, çalýþma süreleri 0 saate inen saðlýk çalýþanlarýnýn, fiilen saat olarak çalýþtýrýlmaya devam edilmesine karþýn hocalarýn mesaisinin 1'de bitirilmek istenmesinin ise çalýþanlar arasýnda ayrýmcýlýk ve çifte standart olacaðý bilinmelidir. Öðretim üyelerinin yarým gün üniversite hastanesinde, yarým gün ise özel ve vakýf hastanelerinde çalýþacak olmalarý beraberinde kamudan özel sektöre hasta transferini gündeme getirecektir. Bu durum özel sektörün payýný ve gücünü vatandaþýn ise cebinden yapacaðý saðlýk harcamasýný artýracaktýr. Bu sonuç, sosyal devlet anlayýþýna sahip Türkiye'de kabul edilebilir bir durum deðildir" þeklinde kaydetti. Düzenlemenin bu þekliyle gerçekleþmesi halinde, 'Tam Gün' uygulamasýndan söz edilemeyeceðini de belirten Saatçi, "Hekimle hasta arasýna para iliþkisinin gireceði, saðlýk hizmeti akýþýnda özel sektörün hareket alaný ve rekabet gücü geniþlerken kamu hastanelerinin bu iþten zarar görebileceði ve saðlýk çalýþanlarýnýn iþ motivasyonlarý zarar görecektir. Saðlýk-Sen olarak tam gün uygulamasýný, yani tek bir iþyerinde çalýþmayý tavizsiz olarak destekliyoruz. Ancak Tam Gün Yasasý'nýn mevcut halini ve bugün Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiði maddelerle ilgili yapýlan düzenleme önerilerini sahanýn sorunlarýndan ve saðlýk sisteminin geleceðine iliþkin gerçeklerden uzak buluyor ve desteklemiyoruz. Ayrýca özel sektör ile vakýf üniversitesi hastaneleri arasýndaki afilasyonlarýn da sýký kurallara baðlanmasý gerektiði, vakýf hastanelerine de hekim istihdamýnda sýnýrlama getirilmesi gerekmektedir" dedi.

5 19 KASIM 01 SALI HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:7 ÇORUM Hitit Üniversitesinden Türk-Alman Ýliþkileri sempozyumuna katýlým Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi için daha önce ön yeterlik ihalesi yapýlan ve ön yeterliði geçen 9 firmanýn katýlacaðý yapým iþi ihalesi, 0 Kasým 01 Çarþamba günü saat 1.00'da Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda gerekleþtirilecek. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþasý öncesinde ilk aþama olan ön yeterlik ihalesi 10 Haziran 01 Pazartesi günü Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da yapýlmýþtý. Ön yeterlik ihale komisyonu, Saðlýk Bakanlýðý'ndan ve Ýl Özel Ýdaresi'nden olmak üzere toplam 7 kiþiden oluþturulmuþtu. Mayýs 01'te baþlatýlan ihale sürecinin üzerinden ön yeterlik baþvurularý için 1 gün süre tanýnmýþ ve ön yeterlik ihalesi için 1 firma teklif dosyasý vermiþti. Ýhale komisyonunun puanlama sistemi ve ön yeterlilik deðerlendirmesi sonucu yeterlik alan firmalar ihaleye çaðýrýldý. Ön yeterlik deðerlendirmesinde baþvuru yapan 1 aday firmadan 9'u ihalenin ikinci aþamasýna katýlacak. Yeterlik alan firmalarýn katýlacaðý ihale 0 Kasým 01 Çarþamba günü saat 1.00'da Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda yapýlacak. Türk-Alman siyasî iliþkilerinin 0. yýldönümü nedeniyle 1-17 Kasým 01 tarihleri arasýnda Uþak Üniversitesi ile Würzburg Maximillians Üniversitesi iþbirliði ile II. Uluslararasý Türk-Alman Ýliþkileri Sempozyumu düzenlendi. Bu bilimsel etkinliðe Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da davetli olarak katýldý. Sempozyum süresinde üniversite öðretim üyeleri ile birlikte etkinliði izleyen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Uþak Üniversitesi ve Würzburg üniversitesi rektörleri ve diðer yetkililerle görüþ alýþveriþinde bulundu. Sempozyum düzenleme kurulu baþkaný ve ayný zamanda Kültür, Tarih ve Integrasyon Araþtýrmalarý Enstitüsü Baþkaný Dr. Latif Çelik'e Rektör Prof. Dr. Alkan þilt takdim etti. Hitit Üniversitesi öðretim üyelerinin sunduklarý bildirileriyle verdikleri desteklerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Dr. Latif Çelik, Hitit Üniversitesi'nin çalýþmalarýný takdirle izlediðini ve ortak çalýþmalar yapmak istediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da düzenlenen etkinlikten dolayý tebrik ederek, Çorum'da çok sayýda uluslararasý etkinliði profesyonelce düzenlediklerini ve ortak projeler yapmaya her zaman hazýr olduklarýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, sempozyum sýrasýnda Frankfurt ve Tübingen Üniversiteleri Ýlahiyat Fakültesi yetkilileri ile Erasmus anlaþmasý imzalama kararý alýndýðýný ifade ederek akademik iþbirliði konularýnda görüþmelerin baþlatýldýðýný belirtti. Sempozyuma Hitit Üniversitesi adýna Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Adem Korukcu ve Yrd. Doç. Dr. Yakup Coþtu da birer bildiri ile katýldýlar. Milletvekili Baðcý'nýn, Tanýtým Günleri turu YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Kýþla köyü, Boztepe köyü ve Tuðcu köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Suhiylan köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Kýzkaraca köyü, Ýbrahim köyü, Çevreli köyü, Kargýn köyü, Harhar köyü, Büyük Camili köyü, Küçük Camili köyü, Deðirmenönü köyü, Çýrçýr köyü, Küre köyü. AK Parti Çorum milletvekili Dr. Cahit Baðcý. Çorum Tanýtým Günlerinin. gününde bütün ilçe stantlarýný ziyaret etti. Bir ev sahibi olarak stantlara gelen konuklarla ilgilenen Baðcý, kaymakamlar ve belediye baþkanlarý ile birlikte diðer görevleri dinlerken zamanla notlar aldý. Ýlçe stantlarý ile birlikte ÇORDEF, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Ticaret ve Sanayi Odasý gibi kuruluþlarýn stantlarýný da ziyaret eden ve yetkililerden bilgiler alan Baðcý Dodurga standýna geçerek yorgunluk giderdi. Dodurga standýnda hemþerilerinin yoðun ilgisi ile karþýlaþan Baðcý, Belediye Baþkaný Bekir kýlýç ile bir süre görüþtü. Yasin YÜCEL

6 HABER TEK 19 KASIM 01 SALI 6 "Çiftçi örgütleri bir araya gelerek dayanýþma içerisinde hareket etmeli" Çorum Ýli Süt Üreticileri Birliði Müdürü Duran Topuz, Birlik olarak süt üreticisine verdikleri kaliteli ve istikrarlý hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Günlük en az 10 litre süt üreten iþletmelere süt soðutma tanký desteði verildiðini kaydeden Topuz, bu iþletmeleri organize ederek en yüksek fiyattan süt pazarlama hizmetini Kasým 01 ayýndan itibaren baþlattýklarýný açýkladý. Ay ortalamasýna göre günlük en az 10 litre süt üreten ve süt soðutma tankýna sahip olan iþletmelerin üretmiþ olduðu sütlerin çiftlik sütü kapsamýnda pazarlanacaðýný dile getiren Topuz, "Uygulamada Merkez, Alaca, Ýskilip, Mecitözü ve Sungurlu Ýlçeleri pilot bölge olarak belirlenmiþtir" dedi. Her ticari faaliyette olduðu gibi sütçülükte de karlýlýðý yakalayabilmek için küçük büyük bütün üreticilerin birlik çatýsý altýnda toplanmasý gerektiðini ifade eden Topuz, üreticiyi göz göre göre zarara sürüklemenin anlamsýz olduðunu, bencilliðin, inatçý ve kýsýr döngülerin iç kaynaklarý israf etmekten baþka bir þeye yaramadýðýný belirtti. Topuz, sektörde yapýlan yönetimsel hatalarýn hat safhada olduðunu çözüm için çiftçi örgütlerinin bir araya gelerek dayanýþma içerisine girmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Baðcý'dan Ercan Daþtan'a jest KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ. Çorum Tanýtým Günlerinde stantlarý gezen Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþtan ile bir süre görüþtü. Ercan Daþtan'a hayýrlý olsun dileklerini ilettikten sonra kaþkol hediye eden Baðcý, "Önemli olan Çorum'un kazanmasýdýr. Ýþte hep beraber buradayýz ve hepimizin ortak noktasý Çorum'dur" dedi. Ýkili Çorum'un sorunlarý ve tanýtýmý üzerine sohbet ettiler. Kimse Yok Mu'dan Filipinler'e yardým çaðrýsý! "Dershaneler kapatýlmadan önce okullardaki eksik reformlar tamamlamalý" Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç yaptýðý açýklamada Filipinler'de yaþanan büyük felakete kayýtsýz kalýnmamasý gerektiðini belirtti. Konuyla ilgili bir basýn açýklamasý yapan Erkal Aykaç, "Bugüne kadar kaydedilmiþ en güçlü kasýrgalardan biri olan Hainan Kasýrgasý, geçtiðimiz hafta Cuma günü Güneydoðu Asya'da yedi binden fazla adadan oluþan Filipinler'in Pasifik Okyanusu kýyýlarýný vurduktan sonra ülkenin merkezindeki diðer altý adayý da etkisi altýna almýþ ve toplamda 9 milyon insaný etkilemiþtir. Kasýrga öncesinde alýnan bütün tedbirlere raðmen, hýzý saatte 7 kilometreye varan kasýrga ve 1 metreye ulaþan okyanus dalgalarý ülkede büyük bir yýkýma yol açmýþtýr. Kasýrgadan etkilenen bazý kentlerde tahribatýn 0-90 olduðuna belirtilmektedir. Halen ülkede kasýrga yüzünden evleriyle birlikte sahip olduklarý her þeyi kaybeden yüz binlerce insan gýda, sýðýnak ve temiz içme suyuna eriþme konusunda ciddi sýkýntýlar yaþamaktadýr. Tayfun felaketi nedeniyle Filipinler'de bulunan Kimse Yok Mu, Bölgeye ilk ulaþan Asya Arama Kurtarma ekibinin aracýðýyla bölge'de yaptýðý ilk incelemelerin ardýndan daðýttýðý tonluk yardým malzemesine ilave olarak tam 1 milyon dolarlýk acil yardým kararý daha aldý. Dünya'nýn pek çok ülkesinden bölge'ye ulaþan yardýmlara raðmen afet bölgesinde insaný yardýma olan ihtiyaç ciddiyetini koruyor. Temizlik ve hijyen þartlarýnýn mümkün olmadýðý bölgede insanlar, salgýn hastalýk riskiyle burun buruna yaþýyor. Bu uzak Asya Ülkesinde, her þeyini kaybeden yüz binlerce afetzedeye yardým götürmek ve milletimizin Filipin halký ile en kötü günlerinde dayanýþma içinde olduðunu göstermek felaketin yararlarýný sarmak için FÝLÝPÝNLER yazýp 777'ye bir mesaj da siz gönderin, gýda, ilaç,su ve battaniye gibi hayati ihtiyaçlar için onlara yardým edin" dedi. Yýlmaz MERT Türkiye Öðrenci Meclisi Genel Sekreteri Okan Baykara, "Dershaneler Türkiye'de bir eðitim ve öðretim boþluðu neticesinde ortaya çýkan kurumlardýr. Bu kurumlarýmýz yasal düzenlemelerle Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý olarak çalýþýyor" dedi.okullardaki eðitim ve öðretim kalitesinin bir üst okula yada üniversitelere yerleþtirmelerle ilgili sýnavlara bir çözüm üretilmeden dershanelerin kapatýlmasýnýn gündeme geldiðini kaydeden Baykara, "Bu doðru deðil. Dershanelerin kapatýlmasý için okullarýmýzdaki eðitim kalitesi artýrýlarak, seçme sýnavlarý ortadan kaldýrýlmalýdýr. Velilerimizin arz ve talepleri milli eðitim kurumlarýnda karþýlanabilmelidir. Dershaneler kapatýldýðý zaman velilerimizi bu ihtiyaçlarý ortadan kalkmayacaðý için, merdiven altý yada özel ders aldýrma yöntemi ile çocuklarýnýn eksiklerini giderecek. Burada en büyük zararý Anadolu'nun gariban fakat cevval çocuklarý olan aileleri yaþayacaktýr. Dershanelerde - bin lira rakamla bir yýl boyunda 6 dersten eðitim alýnýyor. Özel ders almasý durumunda sadece bir ders için bir saatlik ödemesi 70 lira olacaktýr. Dar gelirli aileler bu rakamý asla ödeyemeyecektir. Burada eðitim öðretimde fýrsat eþitsizliði ortaya çýkacaktýr. Bu eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasýyla ilgili düzenleme yoksa dershaneler kaldýrýlmamalýdýr. 11 yýldýr ayný iktidarýn ayný hükümetin farklý bakaný tarafýndan farklý uygulamalar yapýldý. ++ sistemine geçildiði zaman burada ciddi bir alt yapý eksikliði, fiziki anlamda büyük oranda derslik yetersizliði, personel ve öðretmen yetersizliði iyice ortaya çýktý. Sorunlar yaþanýyor. Biz zamanýnda bu tür çalýþmalar yapýlmadan sistem deðiþikliði yapýlmamasý için yerelulusal basýn aracýyla ilgililere ilettik. Ama bunu uyguladýlar ve büyük eksiklikler çýktý. Büyük sorunlar yaþanmaktadýr. Dershaneler, Türk Milli Eðitim sisteminin çökmesinin sebepleri arasýnda deðil. Çöken bir sistemde çocuklarýmýzýn taleplerini, nitelikli bir eðitim anlayýþýný karþýlamayan sistem var. Burada yanlýþ bir yerden bakýlýyor. Eðer bugün hantallaþmýþ Milli Eðitim sistemi, okullarýmýzdaki nitelik düþüklüðü ortadan kaldýrýlacaksa bunun baþlangýcý dershaneler deðil okullarýmýzdaki sýkýntýlarýn çözümüdür" þeklinde kaydetti. Bugün Milli Eðitim kayýtlarýnda bin 60 dershane bulduðunu kaydeden ve bununla birlikte etüt merkezlerini de dünürseniz, 10 bine yakýn öðretmen camiasýnýn olduðunu ifade eden Baykara, "Bir istihdam oluþturuyorlar. Buradan bakarsanýz dershanelerin kapatýlmasý yanlýþ. Kapattýðýnýz zaman 10 bin öðretmeni iþsiz býrakacaksýnýz. Nereden bakarsanýz bakýn hizmet kadrosunda çalýþan en az 0-0 bin insan vardýr. Bunlarý da iþsiz býrakacaksýnýz. Yine tekrarlýyorum Dershaneleri kapattýðýnýz zaman Milli Eðitimde okullarýn alt yapýsýnýn çok saðlam olmasý gerekir. Bugünkü konjonktürde bunun olacaðýna ihtimal vermiyorum. Her bakan geldiðinde bir müfredat deðiþikliði yapýlýyor. Yaz-boz tahtasý sonrasý okullarýn geldiði sonuçta ortada. Bu ortamda dershanelere olan ihtiyaç ortadan kalkmamýþtýr.kýsaca kimsenin otobüse binmesini istemiyorsanýz, hýzlý tren yaparsýnýz, insanlar hýzlý trene biner ve o zaman otobüse ihtiyaç kalmaz. Devlet önce okullardaki eksik reformlarý tamamlamalý" ifadelerini kullandý. YEDAÞ'da hedef, "Avrupa Mükemmellik Ödülü" Samsun, Ordu ve son olarak Sinop ilinin 'kalite denetimlerinden' tam not aldýðýný söyleyen YEDAÞ Genel Müdür Türkoðlu, "Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin kazanýmlarý, Avrupa Mükemmellik Ödülü'nün habercisi" dedi. Türkiye Kalite Derneði (Kal- Der)'in, 'Mükemmelliði Paylaþmak' ana temasýndan yola çýkarak düzenlediði. Kalite Kongresi, 1-1 Kasým 01 tarihleri arasýnda Ýstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleþti. EFQM Mükemmellik Modeli'ni yýldýr bir yönetim ve yaþam biçimi olarak benimsemiþ Türkiye'nin, Avrupa'nýn ve dünyanýn en büyük þirketlerinin ve kuruluþlarýnýn üst düzey yöneticilerinin konuþmacý olarak yer aldýðý kongrede, bu yolculukta edindikleri deneyimler; uygulamalarý da içine alacak geniþ bir perspektiften katýlýmcýlarla paylaþýldý. Özelleþmesinin ardýndan Toplam Kalite Yönetim Modeli'ni rehber edinen YEDAÞ, Avrupa Mükemmellik Ödülü yolundaki ilk adýmý da KalDer üyesi olarak atmýþtý. KalDer üyesi ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olan YEDAÞ, her yýl olduðu gibi bu yýl da. Kalite Kongresi'nin resmi sponsoru oldu. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, YEDAÞ'ýn, yýllýk gibi kýsa zamanda yakaladýðý 'kalite, liderlik ve rol model' anlayýþýn gerekliliklerini yerine getirdiklerini belirterek, "Þeffaf bir yönetim anlayýþýyla hedef ve stratejilerimizde sürdürülebilirlik, sürekli geliþim ve müþteri memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde þekillendiriyoruz" ifadelerini kullandý. ELEKTRÝK DAÐITIMI SEK- TÖRÜNDE YEDAÞ ÝLKLERÝ GERÇEKLEÞTÝRÝYOR Türkoðlu, "Kurumsal hedeflerimiz çerçevesinde, YEDAÞ'ýn kaliteye giden yolculuðunda gerekli olan neyse biz onun elde edilmesi için çaba harcýyoruz. EFQM ödüllü bir þirketiz ve hedefimiz Avrupa Mükemmellik Ödülü'dür. Amaç toplam kalite ve rol model olabilmektir. Bizim yönetim anlayýþýmýz zaten tüm paydaþlarýn yön birliðini kapsadýðý için rol modeli içselleþtirmektir. Kalite ve iþbirliði ruhunun birleþmesinden oluþacak tüm potansiyeller, þirketin baþarýsýna doðrudan katký saðlayacaktýr" diye konuþtu. Sadece Türkiye'deki elektrik daðýtým þirketlerinin deðil, Avrupa'nýn da dikkatle izlediði ve rol model bir þirketin temellerini attýklarýný belirten Türkoðlu, "Kaliteye bakýþ açýmýz ve uygulamalarýmýz, Avrupa'nýn ve dünyanýn dikkatini çekmektedir. Türkiye'de sektöründe 'Kalite Altýn Tacý Ödülü'ne layýk görülen ilk ve tek elektrik daðýtýmý þirketiyiz. Bu ödül, þirketimize Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin kazanýmý, Avrupa Mükemmellik Ödülü'nün de habercisidir" dedi. -"HEDEFLERÝMÝZ BÜYÜK ENTEGRE OLMALIYIZ"- Sürdürülebilir müþteri memnuniyeti temelinde oluþturmuþ, yenilikçi bir þirket yapýsý ile faaliyetlerini gerçekleþtirme sürecinde Toplam Kalite Yönetim anlayýþýný rehber edindiklerinin kaydeden Türkoðlu, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Kaliteye giden yolda yeterli bilgi ve birikime sahip olmamýz gerekmektedir. Günü kurtarmak içi deðil, kurumsal hedeflerimize varmak için çalýþmalý, öðrenmeliyiz. Kalite kolay elde edilen baþarýlarla ulaþýlabilen bir nokta olmadýðý gibi, fedakarlýk gösterebilen, sürdürülebilir bir yapýnýn içinde var olanlarýn ulaþabileceði bir noktadýr. Amacýmýz ölçülebilir, þeffaf ve yönetilebilir olmaktýr. Bizim hedefimiz, 019 yýlýnda operasyonel ve kurumsal mükemmellik alanýnda, Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda olmak. Bu hedef doðrultusunda daha yapacak çok iþimiz var."

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı