KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLAR"

Transkript

1 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLAR Turgut TAN* Özelleştirme, son on yıla damgasını vuran bir kavram. Türkiye'de 80'li yılların ortaklarından başlayarak girişilen bazı özelleştinne çabalarına karşın, bugün hala KİTlerin nasıl özelleştirileceği tartışmaları sürmektedir. 20 Ekim ı 99 ı seçimleri sonrası kurulan DYP-SHP koalisyon hükümeti ise açıkladığı çözümlerle konuya yeni boyutlar getirmiştir. Öte yandan, yabancılara blok satış biçimindeki özelleştirmelerin yargı organlarınca iptali üzerine ortaya çıkan belirsizlik de henüz giderilmiş değil. Dolayısiyle, özelleştirmenin hukuksal ve yönetsel çerçevesi ile izlenecek yöntemlerin önümüzdeki günlerde de yoğun biçimde tartışılacağını dikkate alarak geçmiş uygulamaların bir değerlendirmesini yapıp karşılaşılan sorunlar ve yeni öneriler üzerinde durmakta yarar gördük. Bunu yaparken, iki yılı aşkın bir süre önce "Prof.L.Duran'a Armağan" için hazırladığımız, hala yayınlanmasını beklediğimiz "Özelleştirme" konulu incelememizde (*) ele aldığımız konuları yinelememeye çalışacağız. ÖZELLEŞTiRMENiN HUKUKSAL DAYANAGI VE UYGULAMALAR AMAÇLAR VE Y ASAL DAY ANAKLAR Özelleştirmeden Beklentiler Herşeyden önce özelleştirmeden ne anlaşılmaktadır ve beklentiler nelerdir sorusu ile başlamak gerekir. Türkiye'de özelleştirme denilince genelde kamu iktisadi teşebbüslerinin hisselerinin tümünün veya bir bölümünün özel kişilere satılması anlaşılmaktadır. Bu, özelleştirmeye verilen en dar anlamdır. Öte yandan, geniş anlamda özelleştirme kavramı ile, idarece yerine gelirilmekte olan bazı kamu hizmetlerinin özel kişilere bırakılması, kamu tekellerinin kaldırılması; kamu hizmetinin finansmanının, gerçek bedelinin veya önemli bölümünün yararlananlardan alınmak suretiyle (vergi yeri * Prof. Dr., A.ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi E.Öğretim üyesi ** Prof. Dr. Lütfi Duran'a Armağan, İstanbul üniveristesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanacakur. Amme Idaresi Dt'rgis~ Cilt 25, Sayı 1, Mart 1992

2 28 AMME İDARESİ DERGİSİ ne harç veya fiyal) özeheşlirilmesi ve kamusal düzenlemelerle ekonomik hayat üzerindeki zorlamaların azallılması veya basitleştirilmesi, piyasa mekanizmalarının işlevinin arttırılması da anlatılmaktadıry) Aslında, Türkiye'de 80'li yıllardaki uygulamalara baktığımızda, Kirlfrin satışı olarak bilinen dar anlamdaki özelleştirme dışında, yukarıda değindiğimiz, geniş anlamında özelleştinne olarak nitelenebilecek örneklere de rastlanılmaktadır. Nitekim, TEK dışında özel kişilerin elektrik üretim iletim ve dağıtımı ile görevlendirilmesi, Karayolları Genel Müdürlüğü dışında özel kişilerin otoyol yapımı ve işletilmesi ile görevlendirilmesi hakkındaki yasal düzenlemelerin çıkarılması ve uygulamaya geçilmesi; tütün ve çay konusundaki tekellerin kaldırılması, radyo ve televizyon alanındaki tekelin de kaldırılmak üzere olması geniş anlamda özelleştirme örnekleri arasında sayılabilir. Bu tür uygulamaları ayrı bir inceleme konusu yapacağımızdan bu yazı çerçevesinde yalnızca Kİrlerin özelleştirilmesi konusunu ele alacağız.(2) Türkiye'de Kirlerin özelleştirilmesine girişilirken beklentiler. amaçlar nelerdi? Hemen belirtelim ki, özelleştirmedeki amaçlar ülkeden ülkeye değişmemektedir. Belki değişen. bu amaçlar arasındaki öncelikler olmaktadır. Nitekim, özelleştirmenin vatanı sayılan İngiltere'de 1986 yılında yayımlanan "Beyaz Kitaplıda beklentiler şöyle açıklanmaktadır: (3) - Sanayide hükümet müdahalesini azaltmak, - Teşebbüslere, kamu garantisi olmadan, ihtiyaçları oranında mali piyasalardan borçlanma scrbeslisi tanımak, arttırmak, Kamu idarelerinin finansman ihtiyaçlarını azaltacak şekilde kaynaklarını - Hisse senedi sahipliğini olabildiğince yaygınlaştırmak, - İşçilerin çalıştıkları teşebbüslerin faaliyet sonuçları ile yakından ilgili duruma gelmelerini sağlamak, - Her düzeyde rekabeti geliştirerek tüketicilerin en uygun fiyatla kaliteli mal ve hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak. ı. Can Aktan, Özelle,Urme, ızmir, 1987, s ve ;J.Chevallier, Les Enjeux de la dereglementation, RDP, 1987, No:2, s.282 vd.; Y.Madiot, Ph. Ligneau, M. Moreau et J.Pradel, Rapport de Syntese, in La dereglementation, Actes de Colloque organise apoittiers les mai 1985, PUF. Faris, 1986, s T. Tan, Kamu Hizmeti, Özelleştirme v.: Bürokrasinin Azaluıması Uzerine, Türk İdare Dergisi, Mart ı 988, sayı: 378, s G. Chouraqui, ULes privatisations en Grande - Bretagne: Les lecons d'une experience". Revue Francalse d'economle, vol: IV, No: 2, s.46.

3 KİTLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLAR 29 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de özelleştirmelere (avantaj ve sorunlar) ilişkin Kararında (3 Ekim 1990 tarihli ve 953 (1990) sayılı Karar) özelleştirmeden beklenliler şöyle belirlemektedir: * Verimliliği arllırmak, * Fiyatları düşürmek * Kıt kaynakları toplumda etkin biçimde bölüştürmük, * Açık veren kamusal faaliyetler konusunda devlet bütçesini küçültrnek, * Gelir sağlamak, * Kamuda çalışan sayısını azaltmak, * Aşırı tekelci konumdaki kamu kesimi sendikalarının gücünü azaltmak. Türkiye'de özelleştirme uygulamasına başlanırken dönemin yetkilileri amaçlarını şöyle açıklamışlardır:(4) * Ekonomide piyasa koşullarına işlerlik kazandırmak, ekonomik büyürneyi hızlandırmak, verimliliği aruırmak, * Sermaye piyasalarının gelişmesini sağlamak, sermayenin tabana yayılmasını teşvik etmek, * Devlet bütçesi üzerindeki KİT yükünü hafifletmek ve ortadan kaldırmak. Bu genel amaçlar daha sonra bir başka yetkili tarafından ayrıntılı olarak şöyle slralanmıştır:(5) öncelik sırasına göre * Piyasa güçlerinin ekonomiyi harekete geçirmelerine imkan verilmesi, * Verimlilik ve üretkenliğin arttırılması, * Mal ve hizmetlerin nitelik, nicelik ve çeşitliliklerinin arttınıması, * Mülkiyetin tabana yayılması, * Sermaye piyasasının gelişiminin hızlandırılması, * KİTlere Hazine tarafından sağlanan finansal desteğin minimize edilmesi, 4. C. Israfil. "Türkiye'de Özelleştinne", Yeniden Yapılanma, Sayı: 1, s,3. 5. TKKOI Başkanı Ö. Özuygur'un açıklaması için bkz. Anahtar, MPM yayım. Temmuz 1989, Sayı: 7. s.4.

4 30 AMME İDARESİ DERGİSi * KİTlerin tekelci fiyatlarının ve dolaylı vergilerinin azaltılması, * Bürokratların KİTleri yönetmek yerine politika ve mevzuat üzerinde çalışmalarına imkan sağlanması, * Modern teknoloji ve yönetim tekniklerinin çekilmesi, * Çalışanlara pay senedi verilmek suretiyle işgücü verimliliğinin aruırılması, * Endüstrideki kamu ve özel mülkiyet arasındaki dengenin yönünün değiştirilmesi, * Yabancı yatırımlar vasıtasıyla uluslararası ekonomik politik bağların kuvvetlendirilmesi, * Mevcut sermaye yatırımlarının getiri oranlarının yükseltilmesi, * Devlete gelir sağlanması. Görüldüğü gibi Türkiye'de özelleştirme uygulamasına girişilirken geniş bir amaçlar yelpazesi çizilmiştir. Bugüne dek uygulama bunları ne ölçüde gerçekleştirebilmiştir. Bunun yanıtını ileride uygulamalan gördükten sonra venneye çalışacağız. Özelleştirmenin Hukuksal Altyapısı Var mıydı? Türkiye'de özelleştirme uygulamasına girişilirken bazı yasal ve yönetsel düzenlemelerin yapıldığı bir gerçek. Ancak, bunların sağlam bir altyapı oluşturmadığı ileride değineceğimiz hukuksal sorunlarla görülmüştür. Şimdi bu hukuksal düzenlemelere kısaca göz atmakta yarar vardır. a Sayılı Yasa Bu alanla ilk yasal düzenleme tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun'dur. (RG; , sayı: 18344) Bununla İDT ve KİK'ler dahil kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü altyapı tesisleri ile KİTlere ait tesisler için "gelir ortaklığı senedi" ile KİTler için "hisse senedi" çıkarılması ve "işletme hakkı" verilmesine ilişkin hükümler getirilmiştir sayılı Yasada, 3188 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle, "hisse senedi", KİTler ile bunlara ait tesislere gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılacak senetler olarak tanımlanmıştır. "işletme hakkı" ise, KİTlere -yurt dışındakiler de dahil- ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerlerinin belirli süre ve koşullarla gerçek ve tüzel kişilerce işletilmesini ve varsa ürünlerinin pazarlama ve dağıtımının yapılması anlamına gelmektedir.

5 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLAR sayılı Yasa ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu (TKKOK) da oluşturularak, Kurula aşağıdaki görevler verilmiştir: - Hisse senetlerinin adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hususları karara bağlamak, Tesislerin gerçek ve tüzel kişilerce işletilmesi ve bunun koşulları hakkında karar vermek, - Gerekli görülen hallerde hisse senetlerinin satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek. Aynı Yasa ile TKKOK'nun kararlarını uygulamak ve Toplu Konut Fonu ile Kamu Ortaklığı Fonunu idare etmek üzere, başbakanlığa bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi (TKKOİ) kurulmuştur. Daha sonra 304 sayılı KHK ile TKOK'nun yerini Yüksek Planlama Kurulu (YPK) almış; 414 sayılı KHK ile TKKOİ'nin Toplu Konut İdaresi (TKİ) ve Kamu Ortaklığı İdaresi (KOİ) olarak ikiye ayrılması sonucu KOi, 2983 sayılı Yasada YPK'nun yerini almıştır. 414 sayılı KHK ile 2983 sayılı Yasada bazı değişiklikler yapılarak Kamu Ortaklığı İdaresinin görevleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre: sağlamak, - Gelir ortaklığı senedi, hisse senedi çıkarılması ve işletme hakkı verilmesini - Çıkarılacak gelir ortaklığı senetleri ile hisse senetlerinin adedi, değeri ve bunlarla ilgili hususları belirlemek, - Tesislerin gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilmesi koşullarını belirlemek, Gelir ortaklığı senedi ile gelirleri satılacak altyapı tesislerinin tarife ve ücretlerini saptamak, Gerektiğinde gelir ortaklığı senetlerinin ve hisse senetlerinin satın alınmasını ve tekrar satılmasını sağlamak, - Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetlerin çıkarılmasını sağlamak KOİ'nin görevleri arasındadır. Öte yandan, 2983 sayılı Yasaya (m.l4) 3188 sayılı Yasa ile eklenen "vergi istisnaları" matlabı ile bu yasa kapsamındaki KİT ve tesislerinin gerçek ve tüzel kişilerin ortaklığına açılması ve işletme hakkı verilmesi işlemlerine ve bunlarla ilgili bütün kağıtlara her türlü vergi resim ve harç istisnası getirilmiştir.

6 32 AMME İDARESİ DERGİSİ b. Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliği 2983 sayılı yasaya dayanılarak Bakanlar Kurulutnca çıkarılan "Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliğiline (RG; , sayı: 18514, s.25vd.) göre "Bağlı ortaklıklar ve benzerlerinden kamu payları halka açılacak olanlar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esasları çerçevesinde Ekonomik İşler Y üksek Koordinasyon Kurulu (YPK) tarafından tesbit edilir" (m.16). Gene bu Yönetmeliğe (m.!7) göre, YPK tarafından gerçek ve tüzel kişilerin ortaklığına açılmasına karar verilen müessese ve işletmeler önce 233 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bağlı ortaklık şeklinde AŞ statüsü ne sokulmak zorundadır. Yönetmelik (m.18) "satış esasları" başlığı altında şu ilkeleri getirmektedir: Bağlı ortaklıklar ve benzerlerinin Hazine, İDT, KİK ve bağlı ortaklıklara ait bulunan hisse senetleri, KOİ'nin hazırlıyacağı teklif üzerine YPK kararıyla belirlenen bedel üzerinden gerçek ve tüzel kişilere satılır ve ilgili kuruluşun muhasebe kayıtlarında daha sonra gerekli düzenlemeler yapılır. Satıştan elde edilen hasılat Kamu Ortaklığı Fonuna (KOF) gelir kaydedilir. Hisse senedi satışlarında tesiste çalışanlara öncelik ve özel koşullar getirilmesine YPK karar verebildiği gibi; yöre halkına da buna benzer kolaylıkları tanıyabilmektedir. Gereken durumlarda hisse senetlerinin aynı gerçek veya tüzel kişilere belli oranlardan fazla satılmaması YPK'ca karara bağlanabilmektedir. Hisse senetlerinin satışında yapılacak İlanların şekli, verileceği araç, adedi ve kapsamı KOi tarafından belirlenecektir. c. 233 Sayılı KHK Bu arada 1984 yılında çıkarılmış olan 233 sayılı KİT'ler hakkındaki KHK'nın bazı hükümlerine de değinmek isteriz. 233 sayılı KHK (m. 38) "tasfiye" başlığı altında, KİT, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştiraklerinin tasfiye, devir, satış ve işletme haklarının verilmesi kararlarının Koordinasyon Kurulunca (YPK) alınacağını; uygulamanın 2983 sayılı Yasadaki esaslar çerçevesinde YPK tarafından yürütüleceğini öngörmektedir. Ayrıca, tasfiye, devir, satış ve işletme haklarından elde edilip Fona aktarılacak hasılaya karşılık, bu işlemlere tabi değerlerin teşebbüs hesaplarında kayıtlı değerinin teşebbüs ve bağlı ortaklığın sermayesinden düşüleceği öngörülmektedir. 233 sayılı KHK'ye (Geçici m.2) göre, "Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların faaliyet alanları dışında kalan ve normal piyasa şartları içinde elden çıkarılmatarı mümkün olan mevcut işıirak paylarının devir veya tasfiyesi, bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir yıl içinde hilirilir. Ancak, tekelcilik amacını önlemeye yönelik olanlar ile stratejik mal ve hizmet üretenler Koordinasyon Kurulu (YPK) kararı ile bu uygulama dışında bırakılabilir.

7 KİTLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLAR 33 d Sayılı. Yasa Kısaca "Özelleştirme Yasası" olarak da bilinen ve pek çok yasada değişiklik yapan Larih ve 3291 sayılı Yasa (RG; , sayı: 19126) KİTlerin özellcştirilmcsine karar vermeye Bakanlar Kurulu'nu, müessese, bağlı ortaklık, işletmelerin özclleştirilmcsine karar vermeye de Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunu (YPK) yetkili kılmaktadır. YPK ayrıca bu kuruluşlara ait iştiraklerdeki kamu paylarının satışı ve devri konulannda da yetkilidir. Özelleştirme kararı üzerine teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerden hangilerinin mevcut ve çıkarılacak hisse senetlerinin, varlıklarının tamamının veya bir kısmının satılmasına, kiralanmasına, işletme hakkı verilmesine, devredilmesine veya tasfiyesine karar vermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya Kamu Ortaklığı kurulu (YPK) yetkili kılınmıştır. Ancak, daha sonra çıkarılan 414 sayılı KHK ile YPK'na verilen yetkiler KOİ olarak değiştirilmiştir sayılı Yasaya göre, özelleştirilmesine karar verilen KİTler ile bağlı ortaklıklar doğrudan, müessese, işletme ve işletme birimleri ise AŞ haline getirildikten sonra başkaca işleme gerek kalmadan, bağlı oldukları bakanlıklarla ilişkileri kesilip Başbakanlığa bağlanacaklardır. Gene 3291 sayılı Yasaya göre, özelleştirilmesine karar verilen KİT, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin doğrudan veya dolaylı Devlete ait hisselerinin tamamı, bedelsiz olarak KOİ'ye devredilmiş ve Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ile ilgili öteki yasalardaki koşullar aranmaksızın anonim ortaklığa dönüşmüş sayılacaklardır. Öte yandan, sermayelerindeki kamu payı %50'nin altına düşünceye kadar kuruluşları faaliyetleri, organları, yönetimi, denetimi, sermaye miktarını tesbite; ayrıca, bu işlerden sağlanıp KOF'da toplanacak gelirin Fon, Hazine ve özelleştirilen kuruluş arasında hangi oranlarda dağınlacağına karar vermeye Kamu Ortaklığı Kurulu (YPK) yetkili kılınmaktadır sayılı Yasa ayrıca, özelleştirilmesine karar verilen kuruluşun çıkardığı tahviller ile Devlet kefaletine haiz iç ve dış borçlar üzerindeki Devlet kefaletinin devam ejleceğini; bu kuruluşlar da Emekli Sandığı'na bağlı personelin de, kuruluşun AŞ statüsüne dönüşmesinden sonra sermayesindeki kamu payının %50'nin altına düşmesine kadar her türlü hak ve yükümlülüklerinin devam edeceğini de öngörmektedir. e. 437 Sayılı KHK Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında tarih ve 437 sayılı KHK (RG; , sayı: 20960, s.9vd) Yüksek Planlama Kurulu'na şu görevleri de vermektedir (m.5):

8 34 AMME İDARESİ DERGİSİ * Gelir ortaklığı senetleri-, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine ve işletme hakkı verilmesine karar vennek, * Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini artnracak yönde her yıl gelir dağıt~m esaslarını tesbit etmek, * ihraç edilecek gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakm adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar vennek, * Bu kanun kapsamında hakiki ve hükmi şahıslara işletme hakkı verilmesi ve bunun şartları hakkında karar vermek, * Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiyle gelirleri sanlan ve/veya satılacak olan altyapı tesislerinin tarife ve ücretlerini tesbit etmek, * İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile Kamu Ortaklığı Fonu'ndan finanse ediiecek diğer tesisleri belirlemek ve bu tesislerin finansmanı ile bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraftarının kısmen veya tamamen Kamu Ortaklığı Fonu'ndan karşılanması hakkında karar vermek, * Bakanlar Kurulu'nca yannın programına alınan projelerden ileride gelir ortaklığı uygulamasına dahil edilecek altyapı tesislerini tesbit etmek, * Gerekli görülen hallerde, gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek, * Yurt içi ve yurt dışından Kamu Ortaklığı Fonu'nun kullanım alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya, Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek, * Kamu Ortaklığı Fonu ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçelerini görüşerek karara bağlamak. Ancak, bu görevler daha sonra Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair tarih ve 473 sayılı KHK ile oluşturulan Kamu Ortaklığı Yüksek Kuruluna verilmiştir. (RG; , sayı: 21103)

9 KİTLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLAR sayılı KHK ile oluşturulan Kamu Ortaldığı Yüksek Kurulu Başbakanının başkanlığında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakanının belirleyeceği bir Devlet Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı ile DPT Müsteşarı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarı ile KOİ Başkanınından oluşmaktadır. Yukarıda YPK'dan devralındığını belirttiğimiz görevler yanında "Kamu iktisadi teşebbüslerinden özelleştirilmesi gerekli görülenlerin hakkında karar vermekıl de bu Kurulun görevi olarak belirlenmektedir. Bu hüküm karşısında 3291 sayılı Yasanın yukarıda belirttiğimiz ve özelleştirme konusunda Bakal1lar Kurulu ile YPK'na yetki veren hükümlerinin yürürlüklerini sürdürüp sürdürmedikleri konusu tartışmaya değer niteliktedir. Bu hukuksal altyapının özelleştirme uygulamasının başarısını ne ölçüde etkilediğine ileride değineceğiz. B. ÖZELLEŞTİRMEDE izlenen YÖNTEM VE UYGULAMA Özelleştirme Yöntemleri Özelleştirme uygulamasına girişilmeden önce.ı 985 yılında DPT aracılığı ile bir araştırma yaptırılmıştır. Morgan Quaranty Trust tarafından yapılan bu araştırmanın sonucunda KİTler özelleştirmede önceliklerine göre üç ana grupta toplanmıştır: I.Derecede öncelikli kuruluşlar: Tümüyle hemen satılabilir olanlar (TURBAN, THY ve USAŞ); çoğunluğu satılabilecekler (YEMSAN ve ÇİTOSAN); reorganizasyona tabi tutularak bir bölümü satılabilecek kuruluşlar (Tarım İşletmeleri Gn.Md. TPAA ve ETİBANK). 2.Derecede öncelikli kuruluşlar: Bazı bölümleri satılıp kalan bölümlerinin iyileştirilmesi gerekenler (SÜMERBANK, T.SÜT END. KURUMU); aşamalı olar~ özelleştirilecekler. (PTT ve TEK) bu kuruluşların TTK kapsamına alınmaları ve muhasebe sistemlerinin iyileştirilmesi öneriliyor. 3.Derecede öncelikli kuruluşlar: Kamu hizmeti gören kuruluşlardır (DMO, TCDD, TUSAŞ, TMO, T. Zirai Donatım Kurumu ve T. Denizcilik İşletmeleri) Özelleştirme yöntemi olarak da, kuruluşun özelliklerine göre, hisse senedi satışı,. blok satış, parça saıı~ı ve kiralama yöntemleri önerilmektedir.(6) 6. Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları, TUSIAD, Istanbul 1992, s

10 36 AMME İDARESİ DERGİSİ Bundan sonra uygulamaya geçiş Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tarih ve 54 sayılı kararı ile 2 KİT, 8 bağlı ortaklık ve 35 iştirak özelleştirme programına alınmıştır. Bunu diğer özelleştirme kararları izlemiştir. Tablo 1( ) özelleştirme kapsamına alınan kuruluşları göstermektedir. Bugün 3 KİT, 26 bağlı ortaklık,4 banka ve 73 iştirak özelleştirme kapsamındadır. Programa al.ınan kuruluşlardan özelleştirilmiş olanlar ile özelleştirme biçimleri ve sağlanan gelirler (Tablo - II) de görülmektedir. Özelleştirme uygulamalarının bir başka önemli yönü de Devlete maliyetidir. Bu açısından KOİ'ye danışmanlık hizmeti sunan yerli ve yabancı kuruluşlara ödenen ücretler büyük önem taşımaktadır. Yabancı danışmanlık firmalarına ödenen paraların bilinçli olarak gizli tutulduğu eleştirisi yapılmaktadır(7) (Tablo: III) mali danışmanlık kuruluşlarına ödenen ücretleri göstermektedir. Buna bankalara satış hasılatından prim olarak ödenecek ücretlerle vergilerin de katılması durumunda KOİ'ye maliyetin 50 milyar lira civarında olduğu ileri sürülmekterur. (8) Özelleştirmede izlenecek yöntem konusunda açık ve tutarlı bir hukuksal düzenleme yapılmamış olması karşısında uygulama yetkili organlaı:tn h~r özelleştinne için ayrı ayrı aldıkları kararlarla yürütülmeye çalışılmıştır. Uygulamaya bakıldığında blok satış, halka arz ve borsada satış olmak üzere değişik yöntemlerin izlendiği; ayrıca tam özelleştirme olup olmadığı tartışılabilecek nitelikte olan "yarım kalmış tesis satışı" ve "işletme hakkı verilmesi" yollanna gidildiği görülmektedir. a. Halka Arz ve Borsada Satış KİT'lerin özelleştirilmesinde küçük tasarruf sahiplerine hisse satarak sermayenin labana yayılması amacı başlangıçta açıklanmışsa da(9) uygulama bunu sağlayıcı yönde olmamıştır. Halka arz yoluna gidilmeyiş nedenleri yetkililerce çeşitli gerekçelerle açıklanmaya çalışılmıştır.(lo) Oysa, örneğin İngiltere'de özelleştirme sonucu hisse senedi sahiplerinin nüfus içindeki payı 1979'da %4.5 dan 1988'de %15'e yükselmiştir. Hisse senetleri halka arzedilerek özelleştirilen kuruluşlar (Tablo: LV) de görülmekte görülmektedir. "Ekonominin konjonktürel durumu ve sermaye piyasasındaki gelişmeler dikkate alınarak" halka arz yöntemi ile yapılan özelleştirmelerin "genellikle başarılı" olduğu ileri sürülmekte;(li) başarılı halka arz örneği olarak TELETAŞ'dan başka örnek gösterilememektedir. 7. ıbid; s.1l4. 8. Barometre, Devlet Bakanı A. Kahveci'nin konuşması için bkz. TBMM Tutanak Dergisi, c. 13, , s A. Kahveci, "Özelleştinne ve Getirdiği Sancılar",İşveren Dergisi, Ekim 1989, s.25. i ı KıT Genel Raporu, Başbakanlık YDK yayını, Ankara, 191, s.229.

11 KIT'LERİN ÖZELLEŞTIRİLMESİ VE SORUNLAR 37 TABLO-I ÖZELLEşTıRıLMESıNE KARAR VERıLEN KURULUŞLAR ( ) Ünvanı BK, VPK,EıVKK veya Satılan TKKOK Kararı Kamu Kamu Payı % Payı % i. KıT'ler 1. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 11 Eylül 1987,87/12184 BKK Sümerbank: Holding A.Ş. 11 Eylül 1987,87/12184 BKK Türk Hava Yolları A.O 22 Ağustos 1990, 90/822 BKK LS II. Bağıl Ortaklıklar ı. Adana Kağıt Torba San. TAŞ. 30 Mart 1989, 89/ Adıyaman Çimento 31 Temmuz 1991,91/ Afyon Çimento San. T.A.Ş. 30 Nisan 1987, K-S Ankara Çimento San. T.A.Ş. 30 Nisan 1987, K-S S. Aşkale Çimento 31. Temmuz 1991,91/ Balıkesir Çimento San. T.A.Ş. 30 Nisan 1987, K-S Bartın Çimento 31 Temmuz 1991, 91/ Boğaziçi Hava Taşımacılığı A.Ş. 30 Nisan 1987, K-S Ta'ifıye 9. Bursa Soğuk Depouculuk Ltd.Ş. 18 Mart 1985, 8S/1O i (). çorum Çimento 31 Temmuz 1991,91/ ı ı. I..knızli Çimento 31 Temmuz 1991,91/ Gaziantep Çimento 31 Temmuz 1991,91/ ıskenderun Çimento 31 Temmuz 1991, Ladik Çimento 31 Temmuz 1991, 91/ Niğde Çimento San. T.A.Ş. 30 Mart 1989, 89/ Petlas 4 Nisan 1990, 90/ PetrolOfisi A.Ş. 18 Şubat 1991,91/ Şanlıurfa Çimento 31 Temmuz 1991, 91/ Söke Çimento San. TA.Ş. 30 Nisan 1987, K Testaş Türkiye Elkt. San TAŞ. 30 Mart 1989, 89/ Trabzon Çimento 31 Temmuz 1991, 91/ Trakya Çimento San. T.A.Ş. 30 Nisan 1987, K Turhan Turizm A.Ş. 30 Nisan 1987, K TüRAŞ 18 Şubat 1991,91/ Usaş Uçak Servisi A.Ş. 30 Nisan 1987, K Yozgat Bira Devir Çalışmaları Kararı

12 38 AMME IDARESI DERGİSI TABLO-I ÖZELLEşTıRıLMESıNE KARAR VERıLEN KURULUŞLAR ( ) Ünvanı BK, YPK,EıYKK veya Satılan TKKOK Kararı Kamu Kamu Payı % Payı % iii. Bankalar i. Çaybank A.Ş. 17 Temmuz 1989, 89/ Denizcilik Bankası A.Ş. YPK 17 Temmuz 1989, 89/15 3. Etibank YPK 17 Temmuz 1989, 89/17 4. TÖBANK 17 Temmuz 1989,89/ T.S.K.B. 20 Mart 1990, 90/ IV. lştirakler l. Aroma Bursa Mey.Su.Gı. A.Ş. 30 Nisan 1987, K Adana Çim. San. T.AŞ. 30 Nisan 1987, K AEG-ETt 30 Aralık 1985, 85/ Aksaray Azmi Milli T.AŞ. 20 Mart 1990, 90/ Aksaray Yem Fab. T.AŞ. 30 Nisan 1987, K Ankara Halk ekmek A.Ş. 20 Mart 1990, 90/ Ansan T.A.Ş. 30 Nisan 1987, K Arçelik AŞ. 30 Nisan 1987, K Bandırma Yem Fab. Ltd. ŞTi. 30 Nisan 1987, K BASF Sümerbank Kim.San.A.Ş. 10 Haziran 1991,91/ ı. Biga Yem Fab. A.Ş. 21 Kasım 1986, 86/ Bingöl Yem Süt AŞ. 18 Mart 1985, 85/ Bolu Çimento San. T.A.Ş. 30 Nisan 1987, K Çamban Ağaç San. A.Ş. 20 Mart 1990, 90/ Çanakkale Ser. Fab AŞ. 30 Nisan 1987, K Çelik Halat ve Tel San. AŞ. 30 Nisan 1987, K ı 7. Çestaş Çuk.Elkı A.Ş. 26 Mayıs 1987, Çorum Yem Fab. TAŞ. 20 Nisan 1987, K ı9. Çukurova Elektrik AŞ. 30 Nisan 1987, K Ditaş Doğ. Yed.Par.1m.A.Ş. 30 Nisan 1987, K ıl. Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. 30 Nisan 1987, K Eskişehir Yem Fab. TAŞ. 30 Nisan 1987, K

13 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMES! VE SORUNLAR 39 TADLO-I ÖZELLEŞTIRILMESlNE KARAR VERlLEN KURULUŞLAR ( ) Ünvanı DK, YPK,ElYKK veya Satalan TKK O K Kararı Kamu Kamu Payı % Payı % 23. Fruko Tamek Mcy.Su.San.A.Ş. 30 Nisan 1987, K Gima Gıd.lhı. Malı. T.A.Ş. 30 Nisan 1987 K Gönen Gıda San. A.Ş. 20 Mart / Güneş Sigorta A.Ş. 2 Nisan 1991, 91/T Güney San. ve Tic. İşı' A.Ş. 30 Nisan 1987 K Güneysu A.Ş. 20 Mart / Hascan Gıda end. A.Ş. 20 Mart / Hektaş Ticaret Türk A.Ş. 30 Nisan 1987 K lmsa ışı. Mes.SanA.Ş. 20 Mart / İpragaz A.Ş. 30 Nisan K Isparta Yem Fab. A.Ş. 23 Temmuz ıstanbul Demir Çelik A.Ş. 20 Mart / Kars Yem Fab. A.Ş. 30 Nisan K Kayseari Yem Fab. T.A.Ş. 30 Nisan K Kepez Elektrik TAŞ. 30 Nisan K Konya Çim. San. A.Ş. 30 Nisan K Konya Şeker Fab. A.Ş. LO Haziran / Köytaaş Tar. Mak. A.Ş. 20 Mart / Layne Bowler D.T.P. A.Ş. 10 Haziran 1991,91/ Manisa Ycm Fab. A.Ş. 23 Temmuz 1986, Mardin Çim. San. T.A.Ş. 30 Nisan K Mekta Tic. A.Ş. 20 Mart / Metal Kapak San. T.A.Ş. 20 Mart / Meybuz A.Ş. 20 Mart 1990, 90/ Meysu A.Ş. 20 Mart 1990, 90/ Migros Türk TAŞ. 30 Nisan 1987, K Netaş Norı.Elek.Teleko. A.Ş. 28 Ekim 1986, K Nimsa Niğde Mey.Su. A.Ş. 20 Mart 1990, 90/ Pancar Motor San. A.Ş. LO Haziran 1991, 91/ Pınar Entegre et A.Ş. 20 Mart 1990, 90/6 5.76

14 40 AMME IDARESI DERGlst TABLO-I ÖZELLEşTIRıLMESıNE KARAR VERıLEN KURULUŞLAR ( ) Ünvanı BK, YPK,EıYKK veya Satılan TKKOK Kararı Kamu Kamu Payı % Payı % 53. Polinas Plast. San. TAŞ. 20 Mart / Ray Sigorta 10 Eylül 1991, 91/ Samas - Sanayi Mad. A.Ş. 2 Aralık / Şeker Sigorta A.Ş. 10 Haziran 1991, 91! Şekerbank T.A.Ş. 10 Haziran 1991, 91! Sivas Yem Fab. TAŞ. 30 Nisan 1987, K Tamek GıdaSan. A.Ş. 30 Nisan 1987, K Tat Konserve San. A.Ş. 10 Haziran ! Teletaş Teleko. End. TAŞ. 28 Ekim K Tofaş Oto Tic. A.Ş. 30 Nisan K Tofaş Türk Otom.FabAŞ. 30 Nisan 1987, K Tohum Islah ve Üretme A.Ş. LO Haziran ! Toros GÜb. ve Kim. End. A.Ş. 30 Nisan 1987, K Toros Zirai Ilaç Paz. A.Ş. 24 Nisan 1989, 89/ Trakmak Trak. Zir. Mak. A.Ş ,90 / / Tümaş Türk Müh.Müs.ve MütAŞ. 10 Haziran 1991, 91! Türk Otomotiv End. 10 Eylül 1991,91/ Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş ,90/ , Türkkablo A.O. 30 Nisan 1987, K Ünye Çim.San. TAŞ. 30 Nisan 1987, K YEMTA 21 Kasım 1986, 86/ v. ışletme ve Tesisler A) Satılmı, Olan Yarım Kalmı, Tesisler ı. Boyabat Ayakkabı Üretim Tes. 6 Ekim 1987, K Diyarbakır Sigara Fab. 6 Ekim 1987, K Dumlu Yün İplik Tes. 30 Mayıs 1986, K Gaziantep Tekstil Mak. Tes. 2 Temmuz 1986, K Gürcüs Ayakkabı Üretim Tes. 18 Mart 1985, 85/21 6. Günas 14 Nisan 1986, 86/9

15 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLAR 41 TABLO-( ÖZELLEşTıRıLMESıNE KARAR VERıLEN KURULUŞLAR ( ) Ünvanı BK, VPK,ElvKK veya Satılan TKKOK Kararı Kamu Kamu Payı % Payı % 7. Iğdır Pamuklu Entegre Tes. 3 Ocak 1985, 85/1 8. Ispir Ayakkabı Üret. Tes. ı8 Mart 1985, 85/11 9. Kelkit Ayakkabı Üretim Tes. 18 Mart ı985, 85/ Kemah Et Kombinası 9 Eylül 1987, K- 75 ll. Keskin Kalıp Imal. Fab. 24 Kasım 1986, 86/ K.Maraş Süt ve Mamul IşI. 28 Ekim 1988, 88/12 IIPasinler Sigara Fab. 23 Temmuz 1987, K-66 ı4.siirt Peynir ve Tereyağı Fab. 28 Temmuz 1987, K Sorgun Amonyak Gübre Fab. 29 Temmuz 1986, 86/ Tortum Yünlü San. Tes. 18 Mart 1985, 85/ Yalvaç Hazır Giyim Tes. 18 Mart 1985, 85/ Yozgat Yerköy Tes 28 Temmuz 1987, K-71 B) ışletme Hakkı Verilen ışletmeler Kars Süt Mamülleri Işletmesi 14 Ağustos 1985, c) Henüz Satışı Gerçekleşmeyen Tesisler 1. Adıyaman Yem Fab. 18 Mart 1985, 85/21 2. Bayburt Süt Mamüııeri İşı' 6 Ekim 1987, K-76 1 Bingöl Et Kombinası 18 Mart 1985, Erzurum Süt Mamuleri IşI. 6 Ekim 1987, K Kütahya Seramik Fab. 29 Temmuz 1986, K Sincan Et IşI. ve Paket ışi. 9 Aralık 1986, K-4 7. SungurluHazırGiyim Tes. 18 Mart 1985, Satılan kamu payları ilk halka satış veya blok satışları içermekle (İMKB Hariç) Kaynak: KOI Türkiye'de özelleştirme Uygulamaları, TÜSIAD, 1992, Tablo lo, s

16 42 AMME İDARESİ DERGİSİ TAULO - II ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE SAGLANAN GELİR ( ) HALKA ARZ İMKB SATIŞ BLOK SATIŞ TOPLAM SATIŞ Petkim 397,177,512,500 25,100, ,202,612,500 1LN 13,925,250,000 13,925,250,000 &dcmir 132,392,537, ,553,160, ,945,698,370 Çukurova Elektrik 96,995,475, ,374,907, ,370,382,580 Kepcz Elektrik 23,457,024,000 8,421,135,200 31,878,159,200 Arçelik 50, ı 62,080, ,651,987, ,814,067,800 Bolu Çimento 20,85 i,860,000 27,025,400,000 47,877,260,000 ÇeJikHalaı ı 9,545,563,450 25,824,681,800 45,370,245,250 T. Sınai Kalkınma Bank. 1,194,830,000-1,194,830,000 Hektaş 36,420,000 36,420,000 Teletaş 15,399,995,000 6,097,782,793 21,497,777,793 Afyon Çimento 29,899,650,000 2,307,200,000 34,557,600,000 66,764,450,000 Ankara Çimento - 70,817,600,000 70,817,600,000 Balıkesir Çimento - 52,687,600,000 52,687,600,000 Pınarhisar Çimento - 56,313,600,000 56,313,600,000 Söke Çimento - 30,63 1,600,000 30,631,600,000 USAŞ(*) - 32,014,842,000 32,014,842,000 Ansan-Meda - 22,849,970,000 22,849,970,000 Konya Çimento 48,619,750,000 29,768,200,000 78,387,950,000 Ünye Çimento 2,570,500,000 15,872,575,000 18,443,075,,000 Mardin Çimento 25,463,750,000 31,034,200,000 56,497,950,000 Adana Çimento 87,921,000,000 57,400,350, ,321,350,000 Migro~ 18,199,200,000 3,338,560,000 21,537, Ditaş 864,500, ,500,000 Niğde Çimento 10,494,000,000 10,494,000,000 Petrol Ofisi 57,286,000,000 57,286,000,000 T~ 23,990,2000,000 23,990,200,000 Gima 1,654,700,000 1,654,700,000 Topfaş Türk Oto.fab ,300,000 25,701,300,000 Tofaş Oto Ticaret 4,058,00,000 42,204,00,000 46,262,900,000 Adana Kağıt Torba 1,400,000,000 1,400,000,000 TürkKablo - 44,605,000,000 44,605,000,000 Güneş Sigorta - 81,937,359,000 81,937,359,000 Aksaray Yem 950,000, ,000,000

17 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLAR 43 TABLO - II ÖZELLEŞTIRME UYGULAMALARI VE SAGLı\NAN GELıR ( ) HALKA ARZ ımkb SATIŞ BLOK SATIŞ TOPLAM SATIŞ çorum Yem Eskişehir Yem Kayseri Yem Binaş A.Ş. Manisa Yem Isparta Yem Yemta Biga Yem Bursa Soğuk Depo Samaş TOPLAM 1,106,629,947, ,000,000 2,250,000, ,000, ,500,000 50,000,000 65,000,000 60,000, ,000,000 80,136,000 98,000, ,926,491, ,589,607, ,000,000 2,250,000, ,000, ,500,000 50,000,000 65,000,000 60,000, ,000,000 80,136,000 98,000,000 2,351,146,045,493 (*) USAŞ için milyon TL peşin tahsil edilmiştir. Aynca 10 yıl süre ile vergi sonrası karın %21'i alınacaktır. (2 Temmuz 1991 itibariyle) Kaynak: Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları, TUslAD, 1992, Tablo: 13, s TABLO - III KOı ıle ÇALIŞAN MALı DANIŞMAN FıRMALAR VE ÖDENEN ÜCRETLER Mali Danışman Firmalar Yapılan ı, Sözle,me Tutarı Rothschild{fEB Çitosan! $ Borsadaişlem gören 7KOI iştirakiiansan Shearson Lchman Netaş $ Chase Invest./ Teletaş $ Ziraat Bankası First Chicago! USAŞ/BHT $ lnterbank Morgan GreenfelV Twhm $ Teksıilbank!Ankon Samuel MontaguflEB Petkim S. Lazard Freres & Co. Petlas $ Barclays de Zocte Wedd! Sümerbank $ İnterbank Türk Merchan Bank IpragazJGima ı TI Finansbank Konya Çimento! TI Aroma/Migros! Tamek-Gıda/Fruko-Tamek Tekstilbank Çanakkale Seramik! ı TI BasF-Sümerbank iktisat Bankası ÜnyeÇim.! TI Mardin Çim.! AdanaÇim. Koç-Amerikan Bank Türkkablo TL Citibank Tofaş TürkITofaş ot TI Kaynak: Baromelre,

18 44 AMME İDARESİ DERGİSİ Gerçekten ilk halka arz örneği olan TELETAŞ uygulamasında KOl'nin şirketteki %40 hissesinden %22'si özelleştirilmiştir. Bu şekilde hisselerin % ı ı,8'i halka, %8. ı 'i çalışanlara, % l.4'ü yurtdışına, %07 ise PTT çalışanları, sosyal güvenlik kuruluşları ve yatırım fonlarına satılmıştır. Bu özelleştirme sonucu kişiye hisse senedi satışı yapılmış; ayrıca, çalışanlar da %36.9 paya sahip olarak bir personeli şirket yönetim kuruluna sokmuşlardıry2) Bu arada özelleştirilen bazı kuruluşların hisseleri de doğrudan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)nda satılmak yoluna gidilmiştir. Bu kuruluşların listesi (Tablo:V)de görülmektedir. Ancak, İMKB'nda satılan hisse senetlerinin getirisi incelendiğinde toplam 23 şirketten ancak 6'slnın yatırımcısına enflasyonun üzerinde bir kazanç sağladığı görülmektedir. Dolayısiyle, İMKB'nda işlem gören KİT hisse senetleri değerindeki düşüşlerin yatırım yapmak isteyenleri olumsuz yönde etkilediği kabul edilmektedir.(13) Bununla beraber, tüm KİT fabrika ve kuruluşlarının A.Ş. biçiminde İMKB'na kaydedilmesinin özelleştirmeyi kolaylaştıracağını ve eleştirileri en aza indireceğini savunanlar da vardır. (14) Öte yandan KOl'nin borsada giriştiği operasyonlar da çeşitli eleştirilere neden olmaktadır. BugUne kadar yapılan uygulamaların yaygın halk hissedarlığının geliştirilmesinde başarılı olmaması karşısında yeni öneriler geliştirilmeye başlanmıştır. Örneğin, KİTlerin hisselerinin %50'sinin Tasarrufları Teşvik Fonunda parası birikeniere verilmesi önerilmektedir.(15) b. Blok Satış Özelleştirilecek şirketin hisselerinin belirli bir oranının veya tamamının pazarlık yoluyla satılmasını ifade eden blok satış uygulamaları (Tablo: VI) de görülmektedir. Blok satjş yönıemi ile yapılan satışlarda önemli bir sorun ile karşılaşılmadığı kabul edilmekıcdir.(l6) Önümüzdeki dönemde bu yöntemin daha yaygın biçimde kullanılacağı anlaşılmaktadır. Bir de "hakla arzı içeren blok satış" veya "gecikmeli halka arz" olarak da isimlendirilen bir yöntem uygulanmaktadır. Buna göre, blok satış yoluyla hisseleri satın alan belirli bir süre sonra hisselerin bir kısmını halka veya calışanlara satmayı sözleşmede garanti etmektedir. Nitekim, beş çimento fabrikasını satın alan fransız şirketi hisselerin %40'ını beş yıl içinde halka satmayı tahhüt etmiştir. 12 TELETAŞ konusunda geniş bilgi için bkz. Türkiye'de Öıellllflirme Uygulamaları, TUSlAD, s.73vd. 13. lbid: M. Aysan, "Özelleştinnede Yöntem Değiştirilmeli", Milliyet Gazetesi, B Güllekin'in önerisi, Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'de ÖZCIIı'~lirlılı' I'I1!lılamalal,. "!"UShD, 1!J92. s.!l6

19 KİTLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLAR 45 C. Öıeki Yönlemler Gerçek anlamda özelleştirme sayılıp sayılamıyacağı tartışmalı yöntemlerden biri yarım kalmış tesislerin satışı; diğeri de işletme hakkı verilmesidir. Yarım kalmış tesislerin satışı uygulamasının (Tablo: VII) başarılı olmadığı, zira satış bedellerinin tahsilinde, öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesinde ve işletmede çeşitli sorunlar çıktığı belirtilmekte(17); üsıelik bu tür özelleştirmelerin kamuya ek sorun ve yükler getirdiği ileri sürülmekıediry 8) İşletme hakkı verilmesi uygulaması bugüne dek Kars Süt Mamülleri Fabrikası için uygulanmıştır.o 9 ) Kira sözleşmesi tarihinde yapılmış olmasına karşın KOI tarafından herhangi bir denetim yapılmadığı, sözleşmeye uymamaktan kaynaklanan sorunların da henüz çözümlenemediği belirtilmektedir.(20) Saneıh Özelleştirmeler: USAŞ ve ÇiTOSAN Özelleştirme uygulamalarını başlatan Toplu Konut ve Kamu ortaklığı Kurulu tarih ve 54 sayılı kararı İle THY'nin iki, ÇiTOSAN'ın beş bağlı ortaklığı ile T.C. Turİzm Bankası AŞ'ye ait işletmelerle KİT ve bağlı ortaklıklarının belirlenen otuzüç iştirakteki hisselerinin özelleştirilmesine belirlenen iştiraklerdeki hisselerin TKKOİ Başkanlığı'na devredilmesine ve ilgili KİT ve bağlı ortaklıkların aktiflerinden düşülmesine karar vermiştir. Gene bu karara göre, özelleştirme kararı alınan bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki kamu hisseleri "öncelikle çalışanlarına, yöre halkına, küçük tasarruf sahiplerine, yurı dışındaki işçilerimize ve halka" satılacaktır. Bu karar çerçevesinde YPK tarafından tarihinde 89/3 sayılı kararla USAŞ'ın on milyar TL nominal değerli sermayesinin %70'ine karşılık olan 7 milyar TL nominal değerli hisselerinin SAS Service Partner A/S (SSP) veya SSP'nin belirleyeceği SAS şirketler grubundan bir şirkeıe satılması konusunda anlaşma yapma yetkisi TKKOİ'ye verilmiş ve satışla ilgili bazı esaslar belirlenmiştir. Daha sonra YPK tarihinde 89/21 sayılı kararı ile TKKOİ Başkanlığının önceki kararı çerçevesinde hazırladığı anlaşma çerçevesinde satışı onaylamıştır. Öte yandan YPK, yukarıda değindiğimiz 54 sayılı karar uyarınca ÇİTOSAN'a ait hisseleri TKKOİ'ne devredilmiş olan Söke Çimento Sanayii TAŞ, Balıkesir Çimento Sanayii TAŞ, Pınarhisar Çimento Sanayii TAŞ'nin TKKOl'ne ait şirket sermayesindeki hisselerin %51'lik kısmının Societe des Ciments Français (SCF) isimli fransız şirketine belirlenen koşullar çerçevesinde satılmasına; satış sözleşmesinin yapılması ve diğer koşulların belirlenmesi konusunda da TKKOİ'nin yetkili kılınmasına karar vermiştir. YPK tarih ve 89/24 sayılı kararı ile de TKKOİ tarafından hazırlanan satış sözleşmesini onaylamıştır KıT Genel Raporu, YOK, s Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları, TUSIAO s TKKOK'nun tarih vek-13 sayılıkaran KıT Genel Raporu, YDK s.227; Türkiye'de Özeııe~tirme Uygulamaları. TUSIAD. 1992, s.95.

20 TABLO- IV HtSSE SENETLERı HALKA ARZEDıLEN KURULUŞLAR KOt'ye Halka Beher Hisse Devredilen Arzed ilen Sat i Ş Kamu Payı Kamu Payı Fiyatı Halka Arz Toplam Satı~ (%) (%) (TL) Tarihi Tutarı (TL) ~ Teletaş Erdemir Kepez Elektrik Çukurova Elektrik Arçelik Bolu Çimento Çelik Halat Petkİm Konya Çimento Ünye Çimento Mardin Çimento Türk Hava Yolları Adana Çimento (A) Adana Çimento (B) Migros Afyon Çimento Ditaş Niğde Çimento Tüpraş Petrol Ofisİ Gima Tofaş Türk Oto fab Tofaş Oto Ticaret TOPLAM ) Halka arzedilen kamu payı, şirketlerin toplam sermayeleri üzerinden hesaplanmıştır. 2) Beher hisse satış fiyatları, 1000 TL. nominal değerde hisse senedi fiyatlarını göstermektedir. 3) Adana Çimento A ve C grubu hisse senetleri birlikte ve bire bir oranında satılmıştır. Kaynak: Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları. TUSİAD, 1992, s.74

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar 2007 ARALIK -EKONOMİ Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri Dr. Orkun ÖZBEK Tanım ve Amaçlar Genel bir tanımla kamu mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel sektöre devri anlamını taşıyan özelleştirme,

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Devlet Arşiv Kodları Metin Boyutu [-] [+] Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı 746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Karar No. 2012/4213 R.Gazete No. 28537 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 23.1.2013 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 18.03.2014 Sirküler No : 2014/13 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN GEÇERLİ HADLER DÜŞÜRÜLDÜ Bilindiği üzere Yeni Türk

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi SİRKÜLER 2013/08 SİRKÜLERİN Tarihi : 29.01.2013 Konusu Mevzuat : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi : 6102 Sayılı Türk

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ. Söz konusu Kararnamede bağımsız denetime tabi olacak şirketler;

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ. Söz konusu Kararnamede bağımsız denetime tabi olacak şirketler; BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ 23.01. 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 6102 sayılı Türk

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK nın Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği, Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KAYNAK TEMİNİNDE ALTERNATİF FİNANSMAN

KAYNAK TEMİNİNDE ALTERNATİF FİNANSMAN KAYNAK TEMİNİNDE ALTERNATİF FİNANSMAN KAYNAK TEMİNİNDE ALTERNATİF FİNANSMAN Borsa İstanbul A.Ş. Reşit Paşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul Tel: +90 212 298 21 00 Faks: +90 212 298

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

KAMU ORTAKLIĞI FONU YÖNETMELİĞİ

KAMU ORTAKLIĞI FONU YÖNETMELİĞİ 2025 KAMU ORTAKLIĞI FONU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.8.1984, No : 84/8495 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29.2.1984, No : 2983 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.9.1984, No : 18514

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM VARLIKLAR I Hazır Değerler 5.789 6.273 A Kasa 0 0 B Bankalar 785 269 C Diğer Hazır Değerler 5.004 6.004 II Menkul Kıymetler 107.025 50.281

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28537 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/4213 Ekli Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-31/12/2011 Şirketin Ünvanı: Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK nın Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği, Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. KURULUŞ VE TARİHÇE

SÜMER HOLDİNG A.Ş. KURULUŞ VE TARİHÇE SÜMER HOLDİNG A.Ş. KURULUŞ VE TARİHÇE Holdingimiz 03. Haziran.1933 tarih ve 2262 sayılı Kanun la, 11 Temmuz 1933 tarihinde Büyük Önder ATATÜRK tarafından Sümerbank adı verilerek kurulmuş olup, 17 Haziran

Detaylı