Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.fi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi."

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi.

2 Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz, yüksek talepleri olan müflterilere finansal çözümler sa layan bir küresel kurulufl olmak için rekabet ederken, ortaklar m z ve çal flt m z kifliler için yüksek de erler yaratmakt r. Baflarma tutkumuz Baflar tutkusu bizim ifl yapma biçimimizdir. Mükemmelli i arar, benzersiz yaklafl mlarla yenilikçi çözümler üretir ve uzun soluklu iliflkiler infla ederiz. Deutsche Bank A.G. Frankfurt Taunusanlage 12, Frankfurt am Main Germany Tel : Faks : Deutsche Bank A.G. Londra Winchester House, 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London United Kingdom Tel : Deutsche Bank A.fi. stanbul Eski Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209 K: Levent stanbul Türkiye Tel : Faks :

3 1 çindekiler I. Bölüm Sunufl Finansal Göstergeler Deutsche Bank A.fi. nin Tarihsel Geliflimi Sermaye Yap s ve Y l çindeki Ana Sözleflme De ifliklikleri Yönetim Kurulu nun Mesaj Deutsche Bank A.fi. ve 2005 Y l Faaliyetleri II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar Yönetim Kurulu Denetçiler Üst Yönetim Risk Yönetimi Grubu Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Risk Yönetimi De erlendirme Raporu fle Alma ve Terfi Uygulamalar Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler III. Bölüm Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi Mali Durum, Kârl l k ve Borç Ödeme De erlendirmesi Risk Yönetimi Politikalar Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Ba ms z Denetim Raporlar, Finansal Tablolar ve Dipnotlar 25 Ba ms z Denetçi Görüflü, Mali Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar

4 2 Finansal Göstergeler 31 Aral k 2005 Özet Finansal Bilgiler (000 YTL) 2005 Al m-sat m Amaçl Menkul De erler Krediler Toplam Aktifler Mevduat Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faaliyet Kâr Finansal Oranlar (%) 2005 Sermaye Yeterlilik Oran 112,35 Özkaynaklar/Aktifler Oran 48,99 Bilanço D fl Yükümlülükler (000 YTL) 2005 Garanti ve Kefaletler Türev Finansal Araçlar Emanet K ymetler

5 3 Deutsche Bank A.fi. nin Tarihsel Geliflimi 1987 y l nda Türk Merchant Bank A.fi. olarak kuruldu. Banka unvan 1997 y l nda Bankers Trust A.fi. olarak de iflti. Dünya çap nda Deutsche Bank n Bankers Trust sat n almas ndan sonra, 2000 y l ndan itibaren Türkiye de Deutsche Bank A.fi. olarak faaliyetlerine devam etti y l na kadar yat r m bankac l lisans alt nda kurumsal bankac l k hizmetleri sunan Deutsche Bank A.fi., ürün portföyünü art rmak amac yla mevduat toplama izni almak için Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu na (BDDK) baflvurdu y l Ekim ay nda mevduat toplama izni al nd y l ndan itibaren kurumsal nakit yönetimi, risk yönetimi ve takas hizmetlerini ürün grubuna ekledi. Hazine nin 2005 y l nda düzenledi i ihalelere 2004 y l nda oldu u gibi piyasa yap c s olarak kat lma hakk n ald. Sermaye Yap s ve Y l çindeki Ana Sözleflme De ifliklikleri 1/1/ /12/2005 Aras 22/12/2005 Sonras Hisse tutar Hisse Hisse tutar Hisse Orta n Unvan Hisse adedi (YTL) oran Hisse adedi (YTL) oran Pilgrim Financial Services Llp %87,0 DB Foreign Investment Co %10, %10,0 Hac Investments Ltd %43, %1,0 Bankers International Co %31, %1,0 DB International (Delavare) Inc %10, %1,0 DB Overseas Representatives Inc %4, Toplam %100, %100,0 Deutsche Bank A.fi. sermayedarlar n n tamam Deutsche Bank Grubu flirketleridir. Banka n n ortakl k yap s nda, Yönetim Kurulu baflkan ve üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n paylar yoktur y l içinde herhangi bir Ana Sözleflme de iflikli i yap lmam flt r y l içinde BDDK n n iznine ba l olarak mevcut ortaklar n paylar n, %99,99 oran nda pay sahibi olacak flekilde Deutsche Bank A.G. Frankfurt a devretmeleri planlanmaktad r.

6 4 Yönetim Kurulu nun Mesaj Global likidite Makroekonomik istikrar Yabanc ilgisi Türkiye, rekor büyüme gerçeklefltirdi i 2004 y l n n ard ndan 2005 y l n da baflar yla tamamlam flt r. Ülke ekonomisi, krizinden bu yana uygulanan enflasyonla mücadele ve s k maliye politikalar sonucunda toparlanma sürecine girmifl ve büyüme h zlan rken, enflasyon da gerilemifltir. Güçlü büyüme ve yap sal reformlar, ekonominin dayan kl l n art r p hükümetin borçluluk ve borç ödeme gücünü 2000 y l ndaki kriz öncesi duruma getirmifltir. S k mali ve para politikalar bütçe aç klar n azaltmada etkili olmufl, enflasyon ve reel faizi tek haneli rakamlara indirmeyi baflarm flt r. Verimlilikteki art fl büyümeyi desteklerken, enflasyonun düflmesini ve do rudan yabanc yat r mlar n artmas n da sa lam flt r y l içinde, AB üyelik süreci dahilinde müzakerelere 2006 y l nda bafllanmas karar ç km flt r. Özellefltirme daresi politik ve yasal zorluklara ra men 17 milyar ABD dolar tutar nda sat fl gerçeklefltirmifltir. Net do rudan yabanc sermaye giriflleri 8,5 milyar ABD dolar gibi rekor bir seviyede gerçekleflirken, sürdürülebilir bir güven ortam oluflmaya bafllam flt r. Global likiditenin de deste iyle oluflan bu olumlu geliflmelerin, 2006 y l nda azalan bir h zla devam etmesini bekliyoruz. Kritik olan, Türkiye nin d flar dan gelecek floklara karfl daha dayan kl durarak, geçmiflte yaflanan iniflli ç k fll dengesizlikleri engelleyebilmesidir. Tüm bu geliflmelere ra men, ekonomideki olumlu beklentileri gölgeleyebilecek baz riskler devam etmektedir. Jeopolitik konular, global likiditede meydana gelebilecek olas de ifliklikler gibi d flsal faktörlerin yan s ra, cari aç k, sosyal güvenlik harcamalar n n bütçeye yükü ve iflsizlik, dikkat edilmesi gereken hususlard r y l nda yap lmas beklenen Cumhurbaflkanl ve genel seçimler gibi politik ve sosyal baz konular da makroekonomik geliflmelerde etkili olacakt r. Türkiye nin istikrarl ekonomik büyümesini desteklemek için, bankac l k sisteminin h zl ve sa l kl bir flekilde geliflip, derinleflmesi ve arac l k fonksiyonlar n yerine getirmesi gereklidir. Makroekonomik istikrar n yakaland mevcut durumda, Türk bankac l k sistemi oldukça güçlü bir konumdad r. MKB de ifllem gören bankalar n piyasa de erleri 2004 y l sonunda 28 milyar ABD dolar ndan, Vak fbank n da halka arz yla, 2005 y l sonu itibariyle 62 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Ancak bankac l k aktiflerinin GSMH ye oran di er ülkelerle karfl laflt r ld nda, Türk bankac l k sektöründe büyüme potansiyeli oldu u görülmektedir. Bankac l k sektörünün yeniden yap land r lmas, yüksek büyüme potansiyeli ve artan istikrar ortam yla birlikte Türkiye, en çok ilgi çeken pazarlardan biri haline gelmifltir y l nda bankac l k, sektör olarak büyümeye devam etmenin yan s ra yabanc ilgisi ile hareketli günler yaflam flt r. Son 20 y ll k dönemde kontrol gücü esas (%51 oran nda hissenin yabanc sermayeye ait olma hali) ve aktif toplam içindeki pay na bak larak yap lan hesaplamalara göre Türk bankac l k sektörüne yabanc kat - l m %3 ila %5 aras nda seyretmiflken, 2005 y l ndaki geliflmelerle Türkiye de yabanc sermaye oran %12 nin üzerine ç km flt r.

7 I. Bölüm Sunufl 5 Türkiye de, di er geliflen piyasalar n aksine uzun geçmifli olan bir özel sektör bankac l k kültürü ve yerel bilgi avantaj mevcuttur. Büyüme potansiyelinin yan s ra demografik yap, Avrupa Birli i ne üyelik süreci ve yeni ürün uygulamalar na aç k ortam, Türk bankac l k sistemini olumlu yönde etkilemektedir. Ayr ca, sektörün insan kaynaklar kapasitesi, teknolojik altyap s, deneyimi ve hizmet kalitesi yabanc kat - l mc larla rekabet edecek düzeydedir. Güçlü bankac l k sistemi Geçti imiz dönemdeki finansal krizlerin sonras nda gerçeklefltirilen yeniden yap land rma çal flmalar yla özellikle risk yönetimi ve denetim tekniklerinde ilerlemeler kaydedilmifltir. Mali disiplin, düflen enflasyon oran ve kamunun borçlanma gere inin azalmas yla gerileyen reel faizler, Türkiye de bankac l n yönünü h zla de ifltirmektedir. Deutsche Bank A.fi. olarak 2004 y l sonunda bankac l k lisans m z de ifltirmifltik. Böylelikle hedefledi imiz ürün çeflitlili ini art rma yolunda ilk ad mlar n atmaya bafllad m z yat r mlar m za 2005 y l nda da devam ettik. Deutsche Bank A.fi. Amac m z var oldu umuz segmentte hizmet kalitemiz ve sunaca m z yeni ve rekabetçi ürünlerle kendimizi farkl laflt rmak ve hedef müflterilerimiz taraf ndan ilk tercih edilen banka olmakt r. Bu do rultuda kurumsal nakit yönetimi ve risk yönetimi konular nda altyap çal flmalar m z tamamlayarak mevcut müflterilerimize yeni ürünlerimizi tan tt k. May s ay nda Takas Servisimizin lansman n gerçeklefltirdik. Ayr ca Deutsche Bank A.G y l nda Bender Menkul De erler A.fi.'nin tamam - n sat n ald. Bu ad mla Deutsche Bank n uluslararas büyüme stratejileri içinde, Türkiye nin önemi ve Türkiye ile ilgili olumlu beklentileri ortaya konulmufl oldu y l nda ilk ad mlar n att m z yeni ürünlerimizde, 2006 y l nda hedeflenen seviyelerin üstüne ç kmay amaçl yoruz. Önceli imiz kurumsal bankac l k alan nda sundu umuz ürünleri art rmak ve piyasada oluflacak di er f rsatlar global stratejilerimize uyumlu olarak de erlendirmektir. Yeni ürünler Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan F. Dilek Yard m Genel Müdür

8 6 Dünya çap nda 73 ülkede, çal flan ve 992 milyar avro (yaklafl k 1,2 trilyon ABD dolar ) aktif büyüklü ü olan Deutsche Bank n stanbul daki ifltiraki Deutsche Bank A.fi. yaklafl k 50 çal flan yla kurumsal bankac l k hizmetleri sunmaktad r.

9 I. Bölüm Sunufl 7 Deutsche Bank A.fi. ve 2005 Y l Faaliyetleri 1987 y l ndan beri Türkiye de bulunan Deutsche Bank A.fi., ana orta Deutsche Bank A.G. nin sa lad güçlü küresel bankac l k a n n avantajlar n Türkiye de kurumsal bankac l a odaklanm fl olarak kullanmaktad r. Dünya çap nda 73 ülkede, çal flan ve 992 milyar avro (yaklafl k 1,2 trilyon ABD dolar ) aktif büyüklü ü olan Deutsche Bank n stanbul daki ifltiraki Deutsche Bank A.fi., yaklafl k 50 çal flan yla kurumsal bankac l k hizmetleri sunmaktad r. Verilen hizmetler kapsam nda çal fl lan her müflterinin birinci veya ikinci bankas olmay amaçlayan Banka, kaliteli hizmeti her ürün ve servis grubunda sunabilmeyi hedeflemektedir y l na kadar yat r m bankac l lisans alt nda kurumsal bankac l k hizmetleri sunan Deutsche Bank A.fi., 2004 Ekim inden itibaren ald ticari bankac l k lisans yla hizmet kalitesini ve çeflitlerini de art rmak için çal flmaktad r. Banka, lisans de iflikli inin uzant s olarak, 2005 y l nda yeni ürünlerini piyasaya sunmaya bafllam flt r y l bafl nda araflt rma, gelifltirme ve kurulum çal flmalar bafllayan takas ve saklama hizmetleri, 2005 y l May s ay nda faaliyete geçmifltir. Yerli ve yabanc kurumsal müflterilere ve yat r m fonlar na Türkiye deki hisse senedi ve hazine bonosu yat r mlar için takas ve saklama hizmeti sunulmaktad r. Yeni ürün: Takas ve saklama hizmetleri 2000 y l Temmuz ay nda Bender Menkul De erler A.fi. nin %40 hisse pay n mevcut yönetimden sat n alan Deutsche Bank A.G., bu tarihten itibaren Bender ile birlikte sermaye piyasalar nda aktif rol almaya bafllam flt r y l n n ilk yar s nda, kalan %60 hisseyi de sat n alarak Bender hisselerinin tamam na sahip olan Deutsche Bank A.G., halka arz, blok sat fl, türev piyasalar gibi ürünler konusunda global network ve uzmanl k avantaj n yerel deneyim ile birlefltirerek sermaye piyasalar nda da hizmet sunmaya devam etmektedir. Deutsche Bank n Türkiye ye verdi i öncelik, gerek bankac l k lisans de iflikli i gerekse Bender in sat n al nmas yla desteklenmektedir. Türkiye nin ihmal edilemeyecek büyüklükte bir ekonomiye sahip ve önümüzdeki dönemde ciddi büyüme ve yat r m potansiyeli oldu una inanan Deutsche Bank, Türkiye de toptan kurumsal bankac l a odaklanm fl olarak büyümeyi sürdürmektedir. Büyüme ve yat r m potansiyeli Aktiflerinin ço unlu unu al m-sat m amaçl hazine bonosu ve devlet tahvili portföyü oluflturdu undan, Deutsche Bank A.fi., risk a rl kl aktifler aç s ndan sektöre göre oldukça düflük bir orana sahiptir. Ancak, önceki dönemlere k yasla, 2005 y l nda, sektördeki genel e ilim do rultusunda, al m-sat m amaçl hazine bonosu ve devlet tahvili portföyü azal rken krediler portföyü art fl göstermifltir. Di er taraftan, bilanço d fl nda izlenen vadeli yabanc para ifllemleri de ana faaliyet kollar ndan birisidir. Kâr n n büyük k sm sermaye piyasas ifllem kârlar ndan ve kambiyo ifllem kârlar ndan oluflmaktad r. Banka, 2005 y l nda, tahvil ve bono kesin al m-sat m pazar ve borsa d fl sabit getirili menkul k ymet kesin al m-sat m ifllemlerinde %8 pazar pay elde etmifltir. Türk liras karfl l döviz ifllem hacimleri toplam nda da %9 a yak n pazar pay na ulaflm flt r. Müflteri nakdi risk yo unlaflmas, son derece seçici bir de erlendirme ile belirlenen müflteri portföyünün s n rl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Deutsche Bank A.fi. nin müflteri portföyü, riski oldukça düflük olan Türk flirketleri veya uluslararas flirketlerden oluflmaktad r.

10 8 Deutsche Bank A.fi. sektör ve grup ortalamas na göre yüksek bir sermaye yeterlili- i ile çal flmaktad r. Deutsche Bank A.fi. organizasyonu, Global Bankac l k ve Global Piyasalar fonksiyonlar ile Destek Hizmetleri nden oluflmaktad r. Global Bankac l k Güçlü uluslararas finans kaynaklar Kurumsal Finansman ve Bankac l k Operasyonlar Bölümleri Global Bankac l k Grubu na ba l d r. Kurumsal Finansman Bölümü Kurumlar n finansman gereksinimlerine çözüm üretmeyi amaçlayan Kurumsal Bankac l k Bölümü, deneyimli kadrosuyla Deutsche Bank n güçlü uluslararas finans kaynaklar n Türkiye deki flirketlerin kullan m na sunmaktad r. Hedef müflteri kitlesine, müflteriye özel çözüm olanaklar yla hem global piyasalar hem de global bankac l k ürünlerinin sat fl ve pazarlamas n gerçeklefltirmektedir. Proje ve iflletme sermayesi gereksinimli kredilerinden de sorumlu olan Bölüm, Deutsche Bank n di er ülkelerdeki operasyonlar ile koordinasyonlu çal flmakta, Kredi Risk Komitesi yle birlikte kredi portföyünün yönetimi ve organizasyonunu yürütmektedir. Bankac l k Operasyonlar Bölümü Kurumlara ve finansal kurulufllara hizmet vermek üzere iki ayr birimde takip edilmektedir. Ayr ca takas ve saklama hizmetleri de bu Bölüm e ba l d r. D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi: Hem Türk hem de uluslararas firmalar n Türkiye deki ifltiraklerine, ticaretin finansman, ulusal ve uluslararas ödemeler ve risk yönetimi konular nda, gerek günlük operasyonlar destekleyici gerekse yap land r lm fl ürünlerle hizmet sunulmaktad r. Ürünleri aras nda ihracat ve ithalat tahsilatlar (mal ve vesaik mukabili akreditifler), ihracat akreditifleri, ithalat akreditif teyit ve iskontolar, ihale, avans, gümrük garantileri, performans garantileri, teminat mektuplar, sendikasyon kredileri ve emtia finansman bulunmaktad r. Kurumsal nakit yönetimi 2005 y l nda araflt rma, gelifltirme ve kurulum çal flmalar n n gerçeklefltirildi i kurumsal nakit yönetimi hizmetlerine 2006 y l nda aktif olarak bafllanacakt r. Piyasa gereksinimleri belirlenerek orta vadede Deutsche Bank ürünleri Türkiye ye getirilerek, Deutsche Bank n uluslararas projelerinde Türkiye taraf nda görev al nacakt r. Finansal Kurumlar Ticaret Finansman ve Nakit Yönetimi: Türk bankalar n n önde gelen ana muhabirlerinden biri olarak bankalara nakit yönetimi çözümleri sunan Bölüm, ABD dolar para transferlerini Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, avro para transferlerini Deutsche Bank A.G., Frankfurt ve sterlin para transferlerini Deutsche Bank, Londra kanal yla gerçeklefltirmektedir. Dolar ve avro baz nda ticari ve hazine para transferleri, likidite yönetimi, çek servisi ve buna ba l ürünlerin sat fl ve destek hizmetleri sunulmaktad r. Ayr ca Türkiye deki finansal kurumlar n yurtd fl nda açt akreditiflerin teyit, finansman ve iskontolar nda aktif olunmakta, bu ve benzeri global ticaretin finansman ürünlerinin sat fl ve pazarlamas yap lmaktad r.

11 I. Bölüm Sunufl 9 Takas ve Saklama Hizmetleri: Yabanc ve yerli kurumsal yat r mc lara, Türkiye deki hisse senedi ve hazine bonosu yat r mlar n n takas ve saklama hizmetleri sunulmaktad r y l bafl nda araflt rma, gelifltirme ve kurulum çal flmalar bafllayan takas ve saklama hizmetleri, 2005 y l May s ay nda faaliyete geçmifltir. Saklama ve takas portföyündeki senetlerin sermaye art r mlar na kat l m, temettü ödemelerinin müflteri hesaplar na da t m, yabanc müflteriler ad na yat r m yap lan flirketlerin genel kurullar na kat l m ve oy kullanma, sunulan hizmetlerden bafll calar d r. Saklama portföyü 5,5 milyar ABD dolar tutar nda bir aktif büyüklü üne ulaflm flt r y l nda Merkezi Kay t Kuruluflu nun faaliyete geçmesi ve yeni vergi düzenlemeleri gibi piyasadaki önemli de ifliklikler nedeniyle aktif pazarlama faaliyetleri 2006 y l nda bafllam flt r. Müflteri odakl takas ve saklama hizmetleri Global Piyasalar Borç ve sermaye piyasalar ndaki araçlar n sat fl ve pazarlamas, al m-sat m ifllemlerine arac l k hizmetlerinin yan s ra Araflt rma Bölümü de Global Piyasalar Grubu na ba l d r. Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü: Borçlanmaya yönelik sermaye piyasas ve para piyasalar ürünlerinin yap land r lmas ve sat fl yap lmaktad r. Finansal kurumlar, sigorta flirketleri ve kurumsal flirketlerin döviz ve Türk liras spot ve vadeli al msat m ifllemlerine arac l k edilmekte, borçlanma araçlar, hazine bonosu, tahvil, türev ürünlerin al m-sat m ifllemleri gerçeklefltirilmektedir. Ayr ca müflterilerin kendi risk yönetim politikalar çerçevesinde kur ve faiz riski yönetimi konusunda hizmet sunulmaktad r. Araflt rma Bölümü: Genel makroekonomik ve politik geliflmeler takip edilerek Banka n n iç birimleri ve müflterileri için günlük, haftal k, ayl k ve çeyrekler baz nda düzenli raporlar ile bilgi aktar m ve yat r m önerisi yap lmaktad r. Banka n n Risk Yönetimi, Yat r m Bankac l, Sermaye Piyasalar ve Deutsche Bank n uluslararas orijinasyon bölümleri ile sat fl birimlerine yönelik olarak Türk ekonomisi ile ilgili risk ve getiri analizi yap lmakta, ayn bilgiler yat r mc lar ile paylafl lmaktad r. Risk ve getiri analizi Destek Hizmetleri nsan Kaynaklar, Risk Yönetimi ve ç Kontrol, Teftifl, Yasal Uyum, Teknoloji ve Operasyon Bölümleri, Destek Hizmetleri alt nda grupland r lm flt r. nsan Kaynaklar : nsan Kaynaklar Bölümü, Banka n n stratejik hedefleri do rultusunda ifle al m ve ifl gücü planlamas süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur. Banka da çal flan personelin e itim ve geliflim gereksinimlerinin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde rol alan nsan Kaynaklar Bölümü, yerel ve global uygulamalar do rultusunda adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar sistemlerinin uygulanmas n sa lamaktad r. Global olarak benimsenmifl Deutsche Bank de erlerine uygun bir çal flma ortam oluflturulmas konusunda çal flmaktad r.

12 10 Deutsche Bank A.fi., 2005 y l nda, tahvil ve bono kesin al m-sat m pazar ve borsa d fl sabit getirili menkul k ymet kesin al m-sat m ifllemlerinde %8 pazar pay elde etmifltir. Banka, Türk liras karfl l döviz ifllem hacimleri toplam nda da %9 a yak n pazar pay na ulaflm flt r.

13 I. Bölüm Sunufl 11 Risk Yönetimi: Risk Yönetimi, ilgili BDDK Yönetmeli i çerçevesinde, Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenen ve uygulamaya konulan "Banka n n nakit ak mlar n n ihtiva etti i risk-getiri yap s, buna ba l olarak faaliyetlerin niteli i, düzeyinin izlenmesi, kontrol alt nda tutulmas ve gerekti inde de ifltirilmesi ile ilgili standartlar n Banka genelinde uygulanmas ndan sorumludur. Risk yönetimi standartlar ç Kontrol: ç Kontrol Bölümü, Banka bünyesinde tesis edilen finansal, operasyonel ve di er kontrol sistemlerinin tümünden sorumludur. stenmeyen olaylar önleyici, istenilmemekle birlikte meydana gelmifl olaylarda kan tlay c ve düzeltici niteli e sahip araflt r c, beklenen bir faaliyetin oluflmas n teflvik edici niteli e sahip yönlendirici kontrol faaliyetlerini düzenlemektedir. Faaliyetlerini, Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanan " ç Kontrol Sistemi Yönetmeli i" çerçevesinde sürdürmektedir. Etkin iç kontol sistemleri Yasal Uyum: Yasal Uyum Bölümü, Banka iç düzenleme ve uygulamalar n n, Banka n n taraf ya da muhatab oldu u sözleflme ve sair yasal metinlerin, ilgili yasa, yönetmelik, etik prensipler ve genel kabul görmüfl kurumsal yönetim ilkelerine uygunlu unu sa lamaktad r. Hukuk dan flmanlar ile ifl birimleri aras nda köprü ifllevi yürütmekte, baflta 5411 say l Bankalar Kanunu ve 4208 say l Kara Paray Önleme Yasas olmak üzere ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, Banka müflterilerine ve ifllemlerine iliflkin gerekli araflt rma ve raporlamalar yapmaktad r. Yasa ve yönetmelikler ile belirlenmifl denetleyici ve düzenleyici kurumlar ile iliflkilerde gerekli yasal uyum ve iflbirli ini sürdürmeye yönelik tavsiyelerde bulunan Yasal Uyum Bölümü, ilgili mevzuat takip ederek Banka n n Yönetim Kurulu, üst yönetim ve ifl birimlerine gereksinime göre belirlenen konularda görüfl ve öneriler vermektedir. Teftifl Kurulu: Yönetim Kurulu ad na düzenli ve ba ms z olarak tüm birimlerdeki iç kontrol yap s n de erlendiren Teftifl Kurulu, Banka n n tüm ifl birimlerinde kat etik standartlar n, çal flma prosedürleri vas tas yla uygulanmakta oldu unu denetlemektedir. ç ve d fl mevzuata uygunluk denetiminin yan s ra risk bazl yaklafl m kullan - larak tüm ifl ve destek bölümlerinin kontrol ortamlar dinamik ve etkin bir flekilde kapsanmaktad r. Teknoloji ve Operasyon: Teknoloji Bölümü, Banka n n faaliyetlerini verimli ve güvenli flekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi teknolojileri altyap s n Deutsche Bank Grup standartlar nda kurmak, gelifltirmek ve bu yap n n standartlar n belirledi i yüksek eriflebilirlik ve güven içinde çal flmas n sa lamak ile yükümlüdür. Operasyon Bölümü ise Global Bankac l k ve Global Piyasalar Gruplar n n, arac l k ettikleri ve sa lad klar hizmetlere ait ifllemlerin gerçeklefltirilmesi için gerekli Deutsche Bank standartlar na uygun ifl ak fllar yaratmakta, gelifltirmekte, bu ürünlere ait kontrol, takas, ödeme, saklama, dokümantasyon ve raporlama ifllevlerini yerine getirmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk Risk bazl denetim Etkin ve güvenilir altyap

14 12 Yönetim Kurulu Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan Deutsche Bank A.G. Global Bankac l k ve Global Bankac l k Operasyonlar Baflkan, Deutsche Grup cra Komitesi Üyesi, Deutsche Bölgesel Yönetim Baflkan, Deutsche Bank Almanya Yönetim Kurulu Baflkan 2 F. Dilek Yard m Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Murahhas Üye, Genel Müdür 3 Ahmet Ar nç Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Deutsche Bank Londra Global Piyasalar Hazine Yönetici Direktör

15 II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar Roselyne Renel Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank Londra Kredi Risk Yönetimi Yönetici Direktör 5 Dal nç Ar burnu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank Londra Global Piyasalar Yönetici Direktör 6 H. Sedat Eratalar Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi, ç Denetim ve Kontrol

16 14 Yönetim Kurulu Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan : 1948 do umlu; 29 y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Fitschen, University of Hamburg dan MBA derecesini alm flt r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.G. bünyesinde çal flan ve 2004 y - l ndan itibaren Deutsche Bank Global Bankac l k ve Global Bankac l k Operasyonlar Bölümlerinin bafl nda Frankfurt ta görev yapan Fitschen, Deutsche Grup cra Komitesi Üyesi olup, ayn zamanda dünya çap nda Bölgesel Yönetim (Regional Management Worldwide) ve Almanya Yönetim Kurulu nun baflkanl n yapmaktad r. 8 May s 2001 tarihinden bugüne Deutsche Bank A.fi. nin Yönetim Kurulu Baflkanl n yürütmektedir. F. Dilek Yard m Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Murahhas Üye: 1963 do- umlu; 18 y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Yard m, Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü nden lisans, Manchester Business School ve University of Wales ortak program ndan MBA derecesi ve Harvard Business School üst düzey yönetici program sertifikas alm flt r y l ndan itibaren Deutsche Bank bünyesinde çal flmaktad r. May s 2001 tarihinden bugüne Yönetim Kurulu Murahhas Üyeli i ni yürüten Yard m, ayn zamanda Deutsche Bank A.fi. Genel Müdürü dür. Ahmet Ar nç Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi: 1970 do umlu; 14 y ll k bankac - l k deneyimine sahip olan Ar nç, College of Wooster Ekonomi Bölümü mezunudur y l nda Deutsche Bank bünyesine kat lm flt r. Deutsche Bank Londra da Sabit Getirili Ürünlerin Al m-sat m ndan Sorumlu Yönetici Direktör olarak çal flan Ar nç, A ustos 2000 tarihinden itibaren Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu na girmifl, Eylül 2005 tarihinden itibaren Murahhas Üye olarak görev yapmaktad r. Roselyne Renel Yönetim Kurulu Üyesi: 1967 do umlu; 14 y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Renel, London Chamber of Commerce and Industry Muhasebe sertifikas na sahiptir y l ndan itibaren Deutsche Bank bünyesinde çal flmaktad r. Deutsche Bank Londra da Kredi Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapan Renel, ayn zamanda Ocak 2002 y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi dir. Dal nç Ar burnu Yönetim Kurulu Üyesi: 1969 do umlu Ar burnu, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli i mezunu olup, Rochester Institute of Technology den flletme yüksek lisans derecesine sahiptir y llar aras nda Deutsche Bank Türkiye de çal flm flt r y l ndan itibaren Deutsche Bank Londra da Global Piyasalardan Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapmaktad r. Nisan 2004 tarihinden itibaren Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi dir. H. Sedat Eratalar Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetimi, ç Denetim ve Kontrol: 1952 do umlu Eratalar, Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü mezunudur ve y llar aras nda Arthur Andersen firmas nda ortak olarak çal flm flt r y l ndan itibaren Yönetim Dan flmanl nda kurucu ortak olan Eratalar, ayn zamanda A ustos 2001 tarihinden bugüne Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu nda Risk Yönetimi, ç Denetim ve Kontrolden Sorumlu Üye olarak görev almaktad r.

17 II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 15 Denetçiler Berran Karakaya Denetçi: ODTÜ Kamu Yönetimi mezunu olan Karakaya, dört y ll k ifl deneyimine sahiptir. Haziran 2005 tarihinden itibaren Deutsche Bank A.fi. kanuni denetçisi olarak atanm flt r. Berna Bay nd r Denetçi: Marmara Üniversitesi flletme Bölümü mezunu olan Bay nd r sekiz y ll k ifl deneyimine sahiptir. Haziran 2005 tarihinden itibaren Deutsche Bank A.fi. kanuni denetçisi olarak atanm flt r. Üst Yönetim Özlem Meriç Erten Global Piyasalar, Hazine, Genel Müdür Yard mc s : 1969 do- umlu; ODTÜ flletme lisans ve University of Southampton, Uluslararas Bankac l k ve Finans yüksek lisans derecelerine sahip olan Erten in, 14 y ll k deneyimi bulunmaktad r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi, bünyesinde görev yapmaktad r. Oktay fiehsuvaro lu Global Piyasalar, Sat fl, Direktör: 1970 do umlu; California State University flletme Bölümü mezunu olan fiehsuvaro lu, 13 y ll k sektör deneyimine sahiptir y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r. Tevfik Aksoy Global Piyasalar, Araflt rma, Direktör: 1967 do umlu Aksoy, ODTÜ Makine Mühendisli i lisans, ODTÜ flletme yüksek lisans, University of Delaware Ekonomi yüksek lisans ve yine ayn okuldan Ekonomi doktora derecelerine sahiptir. 17 y ll k ifl deneyiminin 10 y l bankac l k alan nda olan Aksoy, 2004 y l ndan bu yana Deutsche Bank A.fi. de görev yapmaktad r. Arzu Orhon Global Bankac l k, D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi, Genel Müdür Yard mc s : 1969 do umlu; Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi lisans ve Exeter University flletme Bankac l k yüksek lisans derecelerine sahip olan Orhon, 13 y ll k çal flma hayat n n 11 y l n bankac l k alan nda tamamlam flt r. Orhon 2000 y l nda Deutsche Bank A.fi. ye kat lm flt r. Güzide Nartur Global Bankac l k, Finansal Kurumlar Ticaret Finansman ve Nakit Yönetimi, Direktör: 1954 do umlu Güzide Nartur, City University of New York Ekonomi Bölümü mezunu olup, 29 y ll k bankac l k deneyimine sahiptir. Nartur, 1989 y - l ndan bu yana Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r. Hakan Ulutafl Global Bankac l k, Takas ve Saklama Hizmetleri, Direktör: 1965 do- umlu; stanbul Üniversitesi flletme, Marmara Üniversitesi flletme Yönetimi ve North Carolina University Yönetim yüksek lisans derecesine sahip Ulutafl, 16 y ll k çal flma hayat n n 14 y l n bankac l k alan nda yapm flt r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r.

18 16 Ayaktakiler soldan sa a: M. Kemal fiahin, Hakan Ulutafl, Özge nan, Betül Mizan Göksal, Güzide Nartur, Özlem Meriç Erten, Arzu Orhon, Tevfik Aksoy, Yekta Bahad ro lu Oturanlar soldan sa a: Ali Do rusöz, F. Dilek Yard m, Oktay fiehsuvaro lu Özge nan Risk Yönetimi Genel Müdür Yard mc s : 1970 do umlu, stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi mezunu olan nan, 12 y ll k sektör deneyimine sahiptir y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r. Ali Do rusöz Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yard mc s : 1963 do umlu, North Carolina State University Makine Mühendisli i nden lisans ve ODTÜ Makine Mühendisli i nden yüksek lisans derecelerine sahip olan Do rusöz, 18 y ll k çal flma hayat n n son dört y l nda Deutsche Bank A.fi. de bulunmaktad r. Betül Mizan Göksal nsan Kaynaklar, Müdür: 1967 do umlu; Bo aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Göksal, 14 y ld r insan kaynaklar alan nda çal flmakta olup, 1996 y l ndan beri Deutsche Bank A.fi. bünyesindedir. Yekta Bahad ro lu Teftifl Kurulu, Müdür: 1969 do umlu; ODTÜ Ekonomi lisans ve RSM Erasmus University flletme yüksek lisans derecelerine sahip olan Bahad ro lu, 1996 y l ndan beri bankac l k alan nda çal flmaktad r y l nda Deutsche Bank A.fi. ye kat lm flt r. Mustafa Kemal fiahin Yasal Uyum, Müdür: 1970 do umlu fiahin, ODTÜ Ekonomi lisans ve Warwick Business School flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir y l ndan bugüne bankac l k alan nda çal flmakta olup, 2005 y l nda Deutsche Bank A.fi. bünyesine dahil olmufltur. Yönetim Kurulu karar ile Kara Paray Önleme Yasas çerçevesinde, Banka uyum görevlisi olarak atanm flt r.

19 II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 17 Risk Yönetimi Grubu Deutsche Bank A.fi. "Risk Yönetimi Grubu", do rudan Yönetim Kurulu na ba l d r ve Banka n n di er tüm ifllevsel birimlerinden ba ms z olarak çal flmaktad r. Risk Yönetimi Grubu, Üst Düzey Risk Komitesi, Banka Risk Komitesi, Piyasa Riski Komitesi, Kredi Riski Komitesi ve Operasyonel Risk Komiteleri nden oluflmaktad r. Üst Düzey Risk Komitesi Sedat Eratalar, Baflkan Dilek Yard m, Genel Müdür, Üye Özge nan, Banka Risk Komitesi Baflkan, Üye Üst Düzey Risk Komitesi, baflkan ve üyelerin kat l m yla asgari olarak ayda bir kez, gerekli görüldü ü durumlarda ise Üst Düzey Risk Komitesi Baflkan n n ça r s ile ola anüstü toplan r. Bu Komite, risk yönetimi strateji ve politikalar n n haz rlanmas ve uygulaman n izlenmesinden sorumludur. Banka Risk Komitesi Özge nan, Baflkan Müge Özbayrak, Üye M. Kemal fiahin, Üye Yekta Bahad ro lu, Üye Banka Risk Komitesi, iç kontrol süreci ile iç kontrol faaliyetlerinin, ç Kontrol Merkezi ve Teftifl Kurulu ile birlikte tasarlanmas, planlanmas ve eflgüdümlendirilmesi için haftada bir kez, gerekli görüldü ü durumlarda ise Banka Risk Komitesi Baflkan n n ça r s ile ola anüstü toplan r. Banka Risk Komitesi, baflkan ve üyeleri tüm toplant lara kat l mda bulunmakta, ayr ca Sedat Eratalar da Yönetim Kurulu üyesi olarak toplant lara kat lmaktad r. Risk politikalar n n icras, BDDK düzenlemesi gere i "Bankan n Risklilik Düzeyi" belgesinin haz rlanmas, iç kontrol süreci ile iç kontrol faaliyetlerinin, Banka n n gerçeklefltirdi i operasyonlar n niteliklerini dikkate alarak, ç Kontrol Merkezi, Teftifl Kurulu ve üst düzey yönetim ile beraberce tasarlanmas ndan sorumludur. Ayr ca Banka Risk Komitesi ne ba l olarak çal flan Piyasa Riski Komitesi, Kredi Riski Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi kendi konular ile ilgili risklerin yönetilmesinden sorumludurlar. Söz konusu komiteler, Banka Risk Komitesi Baflkan n n ça r s üzerine toplan rlar. Piyasa Riski Komitesi Özge nan, Baflkan P nar Tan, Üye Likidite riski, piyasaya iliflkin likidite riski, fonlamaya iliflkin likidite riski, kur riski, hisse senedi riski, faiz oran riski ve transfer riskinin yönetilmesini gözetmekten sorumludur.

20 18 Kredi Riski Komitesi Özge nan, Baflkan Gaye Abidin, Üye Kredi riski, ülke riski, ifllemin sonuçland r lmamas riski ve ifllemin sonuçland r lma öncesi oluflan risklerinin yönetilmesini gözetmekten sorumludur. Operasyonel Risk Komitesi Özge nan, Baflkan Müge Özbayrak, Üye Operasyonel riskler, mevzuata iliflkin yetersiz bilgi riski, itibar riski ve düzenlemelere uyulmama riskinin yönetilmesini gözetmekten sorumludur. Aktif Pasif Komitesi (APKO) F. Dilek Yard m, Baflkan Özge nan, Banka Risk Komitesi Baflkan Özlem Meriç Erten, Global Piyasalar Hazine Genel Müdür Yard mc s Arzu Orhon, Global Bankac l k D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi Genel Müdür Yard mc s Hakan Ulutafl, Global Bankac l k Takas ve Saklama Hizmetleri Direktörü Joachim Bartsch, Deustche Bank Frankfurt Grup Hazine Direktörü APKO, Banka Genel Müdürü baflkanl nda ayda bir kez toplan r. Banka n n aktif ve pasif yap s n n incelenmesini gerçeklefltirir. Risk a rl kl varl klar, likidite ve piyasa riskini de erlendirerek önümüzdeki dönem için sermaye gereklili i analizi yap lmas ndan sorumludur. Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin ilgili toplant lara kat l mlar hakk nda bilgiler Yönetim Kurulu toplant lar Banka n n ana sözleflmesi ve ilgili tüm düzenlemelere uygun olarak, ayda en az bir kere toplanmakta ve yetkileri düzeyinde Banka ile ilgili konular gözden geçirerek karar almaktad r. htiyaç halinde Yönetim Kurulu Baflkan 'n n daveti ile de toplant yap lmakta olup, 2005 y l boyunca gerekli toplant ço unlu u ve karar yeter say s aç s ndan üyelerin toplant lara kat l m düzenli olarak gerçekleflmifltir. Üst Düzey Risk Komitesi ayda bir, Banka Risk Komitesi haftada bir, Piyasa Riski Komitesi, Kredi Riski Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi ise Banka Risk Komitesi Baflkan n n ça r s üzerine toplan rlar. Komite üyeleri ilke olarak toplant lar n tamam na kat lmakta, ifl gezisi veya di er nedenlerle bankada bulunmad klar zamanlarda da toplant gündemindeki konular ile ilgili görüfl ve önerilerini telefon ile kat larak bildirmektedirler y l içinde toplant ço unlu u ve karar yeter say s aç s ndan komite üyeleri toplant lara düzenli kat lm fllard r. Derecelendirme kurulufllar nca verilen derecelendirme notu Deutsche Bank A.fi. nin derecelendirme kurulufllar ndan al nan derecelendirme notu bulunmamaktad r. Deutsche Bank A.fi. nin ana orta Deutsche Bank A.G. ise 2005 y l için Moody s New York Yat r mc Servisi taraf ndan Aa3, Fitch Ratings New York taraf ndan AA-, Standard and Poor s New York taraf ndan AA- uzun vadeli derecelendirme notlar na lay k görülmüfltür.

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2007 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip, özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

ADABANK A.. MART ARA DÖNEM. çindekiler

ADABANK A.. MART ARA DÖNEM. çindekiler v ADABANK A.. MART - 2017 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU çindekiler Genel Bilgiler Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler Yönetim Kurulu Ba kan n n De erlendirmesi Genel Müdür ün De erlendirmesi 1 1. leti

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 1 Ocak 2016 31 Mart 2016 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı