Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005"

Transkript

1 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005

2 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet sunuyoruz... Daima size önem veren... Sizi dinliyor, anl yor, beklentilerinizi hizmetlerimizle cevapl yoruz... Faaliyet Raporu'nun Özeti 1. Sunufl 2. fl Bankası'nda Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 4 Kurumsal Profil 8 Bafllıca Göstergeler 12 fl Bankası'nın Tarihçesinden Kilometre Taflları 13 fl Bankası'nın Türk Bankacılı ına Getirdi i " lk"lerden 16 Yönetim Kurulu Baflkanı'nın Mesajı 20 Genel Müdür'ün Mesajı Yılında Ekonomik Ortam 30 fl Bankası'nda 2005 Yılının De erlendirilmesi 46 fltirakler 50 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 52 cra Kurulu 54 Organizasyon fieması 56 fl Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler 59 Denetim Komitesi Vas tas yla Yönetim Kurulu'na Ba l Olarak Çal flmakta Olan fl Bankas ç Denetim, ç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin 2005 Y l Faaliyet Dönemindeki flleyiflleri Hakk nda De erlendirme 61 fle Alma ve Terfi Uygulamaları Hakk nda Bilgiler 62 fl Bankası'nın Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yaptı ı Ifllemlere liflkin Bilgiler 62 fl Bankası'nın Kâr Da ıtım Politikası 63 fl Bankası Genel Kurulu'na liflkin Hususlar 67 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı

3 FAAL YET RAPORU NUN ÖZET y l nda... Daima güvenle... fieffaflık, do ruluk, hesap verebilirlik ve etik de erlere ba lılı ımız, müflterilerimize hizmet felsefemizde hayat buluyor... Daima gelecek için... Türkiye'nin gelece ini birlikte flekillendiriyor, yar n n güçlü temellerini oluflturuyoruz Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 77 Ba ımsız Denetim Raporu 78 Konsolide Olmayan Mali Tablolar Dönemi çin Seçilmifl Özet Finansal Bilgiler ve Gösterge Rasyolar 89 Banka nın Mali Durumu, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne liflkin Açıklamalar 92 Risk Yönetimi 95 fl Bankası'nın Kredi Notları ve lgili Açıklamalar Aral k 2005 Tarihi tibariyle Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Tablolara Ait Dipnotlar 144 Hissedarlara Bilgi fl Bankas hisse senetleri MKB, Londra Borsas ve ADR-144 A (Amerikan Depo Sertifikası) olarak Bank of New York bünyesinde ifllem görmektedir. (Bkz. sayfa 144)

4 2 Daima iyi bir ifl orta ı... fl Bankası, sahip oldu u bilgi birikimi ve zengin ürün-hizmet gamıyla, hayatın her anında yanınızda yer alıyor...

5 3 fl Bankası 2005 yılında say s 15 milyona ulaflan bir müflteri kitlesine hizmet sunmufltur. Çok uluslu flirketlerden KOB 'lere ve bireylere kadar çeflitlilik gösteren bu büyük müflteri kitlesi fl Bankası'nın yaflam ve geliflim enerjisini oluflturmaktadır. Verimlili e dayalı ve müflteri odaklı bir yaklaflım çerçevesinde, de iflik müflteri talepleri ile ihtiyaçlarına uygun finansal ürün ve hizmetlerin gelifltirilmesi ve sunulması temel stratejilerimiz arasında yer almaktadır.

6 KURUMSAL PROF L 4 Kurumsal Profil Türkiye nin bankas fl Bankas, 1924 y l nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün talimat ile Ankara da kurulmufltur. 81 y ld r Türkiyemiz ve insan m z için güveni, do rulu u, kaliteli hizmeti ve ça dafll ifade eden fl Bankas, geliflen piyasalar n en büyük bankalar aras nda yer almaktad r. Banka, ana sermaye tutar itibariyle Türkiye'nin ve Rusya, Do u Avrupa ile Orta Do u yu kapsayan genifl bir co rafyan n en büyük bankas d r (*) y l sonu verilerine göre fl Bankas n n özkaynaklar 9,7 milyar YTL, toplam varl klar 63,7 milyar YTL dir. Banka, çal flan ile 15 milyona ulaflan bireysel, kurumsal, ticari ve KOB müflterisine kaliteye odakl bir yaklafl m ile ürün ve hizmetler sunmaktad r. fl Bankas, müflterisinin her türlü finansal hizmet talebine eksiksiz cevap verebilmektedir. Yat r m bankac l ndan portföy yönetimine, leasingden bireysel emeklili e kadar farkl ifl kollar nda faaliyet gösteren finansal ifltirakleri, Banka n n ürün ve hizmet sunum gücünü rakipsiz k lmaktad r. (*) The Banker Dergisi nin 2004 y l verilerine göre haz rlad Dünyan n Zirvedeki 1000 Bankas s ralamas (**) Nakit para çekme ve yat rma d fl nda kalan ve Banka n n internet flubesi arac l yla yap labilen tüm bankac l k ifllemlerinin, interaktif bankac l k talimat vermeden Bankamatik veya kredi kart ile yap labilmesini sa lamak için gelifltirilmifl bir cihazd r. (***) Para yat rma, kredi kart borcu ödeme, fatura ödeme gibi ifllemlerin gerçeklefltirilebildi i, nakit kabul etme özelli i olan bir cihazd r. (****) Core Ratings, DNV, Aral k 2005

7 KURUMSAL PROF L 5 fl Bankas n n 870 fiube, Bankamatik, 881 Netmatik (**) ve 104 Kasamatik (***) ten oluflan yayg n yurt içi hizmet a, Banka n n büyük ölçe ini ve hizmet sunum yetkinli ini tan mlayan temel göstergeleridir. fl Bankas n n 9 yurt d fl flubesi ile 12 si Almanya da olmak üzere toplam 16 flube ile faaliyet gösteren flbank GmbH dan oluflan bir yurt d fl hizmet a vard r. Toplumdaki en küçük tasarrufu de erlendirmek ve kalk nmaya aktarmak üzere kurulmufl olan fl Bankas Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankas d r. Tarihi ve öncü misyonunu bugüne tafl ma baflar s n gösteren fl Bankas n n baflta cam sanayii olmak üzere farkl ifl kollar nda faaliyet gösteren, lider flirketlerin oluflturdu u bir ifltirak portföyü bulunmaktad r. Kurumsal yönetim uygulamalar ndaki üstün performans, 2005 y l nda 10 üzerinden 9 puanla tasdik edilen (****) fl Bankas n n %30,37 lik hissesi MKB ve Londra Borsas nda ifllem görmektedir. Banka, ayn zamanda MKB nin en yüksek piyasa de erine sahip flirketidir. fl Bankas, de iflmeyen köklü de erleri ile h zla de iflen bir dünyada Türkiye nin bankas ve gururu olmaya devam edecektir. fl Bankas n n Sermaye Yap s 31 Aral k 2005 itibar yle fl Bankas 'n n sermaye yap s afla daki tablodaki gibidir. T. fl Bankas A.fi. Mensuplar Munzam Sosyal Güvenlik ve Yard mlaflma Sand Vakf %41,54 Halka Aç k Bölüm %30,37 T. fl Bankas A.fi. Mensuplar Munzam Sosyal Güvenlik ve Yard mlaflma Sand Vakf, 1 A ustos 2005 tarihinde, sermayenin %1,88'ine isabet eden düzeydeki hisse senedini MKB'de satm flt r. Bu ifllemin d fl nda, sermaye da l m n etkileyen bir de ifliklik yaflanmam flt r. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc lar n n Banka'da sahip oldu u paylar önemsiz seviyededir. Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) %28,09

8 6 Daima size en yakın... fl Bankası, müflterilerinin her zaman ulaflabildi i banka olmaktan gurur duyuyor.

9 7 18 yıl önce, 25 Aralık 1987 de ilk ATM cihazını, Yeniflehir/Ankara fiubesi ne yerlefltiren ve Bankamatik adını veren fl Bankası 870 yurt içi ve 9 yurt dıflı flube, Bankamatik, 881 Netmatik ve 104 Kasamatik ten oluflan yaygın hizmet a ı ve internet bankac l - telefon bankacılı ı mobil bankacılık - *100# wap GPRS bankacılı ı - wap.isbank.com.tr uygulamaları ile zaman ve yer sınırlaması olmaksızın tüm müflterilerinin hizmetindedir.

10 BAfiLICA GÖSTERGELER BAfiLICA GÖSTERGELER Toplam Aktifler milyon YTL fl Bankası'nın aktifleri 2005 yılında %65 büyümüfltür. Bu büyümede, bir önceki yıla göre %54 oranında artan mevduat kalemi önemli ölçüde rol oynamıfltır. Özkaynaklar milyon YTL 2005 yılı sonu itibariyle %25 gibi yüksek bir sermaye yeterlili i oranı ile faaliyetlerini sürdüren fl Bankası, mevcut özkaynak büyüklü ü itibariyle Türkiye ölçe ini aflarak bölgesel olarak da lider bir konuma ulaflm flt r. Net Kâr 956 milyon YTL Müflteri ve hizmet odaklı ifl anlayıflını kârlılık hedefli operasyonel yaklaflımı ile en uygun flekilde birlefltiren fl Bankası'nın net kârı %50 artmıfltır yılında da Türkiye nin brüt kârı (*) en yüksek özel sektör bankası olma unvanını koruyan fl Bankası, aktif toplamı bakımından da özel sektör bankaları arasında birinci sıradadır. (*) Brüt kâr: Vergi provizyonu ve di er karfl l klar öncesi kâr.

11 BAfiLICA GÖSTERGELER 9 (Milyon YTL) De iflim (%) BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Özkaynaklar Brüt Kâr Net Kâr/Zarar (Milyon ABD Dolar ) (*) De iflim (%) BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Özkaynaklar Brüt Kâr Net Kâr/Zarar (%) BAfiLICA GÖSTERGE RASYOLAR Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplam Krediler/Aktif Toplam Tahsili Gecikmifl Alacak Oran 4,83 8,34 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat Sermaye Yeterlilik Rasyosu Ortalama Aktif Kârl l 1,94 1,83 Ortalama Özkaynak Kârl l Faaliyet Giderleri/Faaliyet Geliri (Net) fl Bankası, 81. yaflında, hissedarları, çalıflanları, müflterileri ve tüm toplum için katma de er üretmeye devam etmifltir. fl Bankas 'n n y llar na ait özet finansal tablolar 88. sayfada sunulmufltur. (*) itibariyle döviz kuru: 1 ABD Dolar = 1,373 YTL itibariyle döviz kuru: 1 ABD Dolar = 1,336 YTL

12 10 Daima size önem veren... fl Bankası n n tüm çalıflanları müflteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya odaklı bir yaklaflımı benimsiyor.

13 11 fl Bankası'ndaki herkes müflteriyi dinlemenin ve anlamanın ne denli önemli oldu unu çok iyi bilir fl Bankası çalıflanı 2005 yılı boyunca bu felsefeden ödün vermeksizin müflterilere en iyiyi sunma çabasın gösterdiler. Ortak hedefimiz, beklentilerinizi fl Bankası'nın geleneksel hizmet yaklaflımı ile de erlendirerek en kaliteli ürün ve hizmeti size sunabilmektir.

14 fi BANKASI NIN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI 12 fl Bankas n n Tarihçesinden Kilometre Tafllar Cumhuriyet in ilan ve fl Bankas n n kuruluflu Kurtulufl Savafl sona erip Cumhuriyet ilan edildikten sonra, ülkenin ekonomik kalk nmas n sa lamak amac yla tasarrufu teflvik ederek toplanacak fonlar ekonomik faaliyete yönlendirecek, gerekti inde sanayileflme hareketine öncülük edecek bir milli kurulufla ve ayn zamanda milli bankac l k sisteminin kurulmas na ihtiyaç vard r. fl Bankas, bu ihtiyac n bir sonucu olarak ve Ulu Önder Atatürk'ün direktifleriyle zmir Birinci ktisat Kongresi'nde al nan karar do rultusunda 26 A ustos 1924 tarihinde kurulur. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni milli bankas, üç ay içinde ad, nizamnamesi, binas ve kadrosuyla haz r hale gelir ve ilk Genel Müdürü Celal Bayar' n liderli inde iki flubesi ve 37 personeli ile hizmet sunmaya bafllar. Bankan n nominal kurulufl sermayesi 1 milyon TL olarak belirlenir. Ankara da aç lan flubenin ilk müflterisi Türkiye Büyük Millet Meclisi olur. Ankara daki flubelerin hemen ard ndan stanbul Yenicami ve Bursa flubeleri aç l r. Bir Türk bankas ilk kez yurt d fl nda flube açt. Geçen y llar zarf nda fl Bankas istikrarl bir flekilde büyür y l nda Almanya n n Hamburg flehrinde ilk yurt d fl flubesini açar. Bu bir Türk bankas taraf ndan yurt d fl nda aç lan ilk flubedir. Daha sonra skenderiye ve Lefkofla'da birer flube aç l r. Banka n n yurt d fl teflkilat y llar içinde daha da geliflir y l nda flbank GmbH kurulur. Bugün, merkezi Almanya'n n Frankfurt flehrinde olan flbank GmbH, Avrupa'n n çeflitli ülkelerinde on alt flubesiyle faaliyet gösteren bir fl Bankas ifltirakidir. fiubeleflme ve büyüme 1950'lerin sonuna gelindi inde özel sermayeli bankac l k sektörünün lideri konumunda bulunan fl Bankas, as l ilerlemesini 1963 sonras ndaki planl ekonomi ve h zl sanayileflme döneminde gerçeklefltirir. 60'l ve 70'li y llarda flubeleflmeye h z verir: fl Bankası'nın flube sayısı 1980 yılında 872'ye ulaflır. Sektörde çok yo un bir rekabetin yafland ve banka say s n n yaklafl k iki kat na ç kt 1980 ve 1990'l y llarda fl Bankas liderli ini sürdürür. Günümüzde fl Bankas 870 yurt içi 9 yurt d fl flubesi ile bankac l k sektöründe rekabeti belirleyen bir kurum olarak, gelecek projeksiyonlar ile yoluna emin ad mlarla devam etmektedir. Ankara dan stanbul a Banka, 2000 y l nda Ankara'daki Genel Merkezini stanbul'a tafl r. fl Bankas istikrarl büyümesine devam eder. Cumhuriyet tarihinin en a r ekonomik krizinin yafland 2001 y l nda, fl Bankas, güvenli ve sakin bir liman olmaya ve insan m za hizmet sunmaya kesintisiz olarak devam eder. Dünyan n zirvedeki bankalar ndan biri 2005 y l nda The Banker Dergisi, bankalar n 2004 y l ana sermaye büyüklüklerine göre yapt Dünyan n Zirvedeki Bankas s ralamas nda fl Bankas n hem Türkiye nin hem de Do u Avrupa ve Orta Do u bölgesinin en büyük ana sermayesine sahip bankas olarak aç klar. Ayn y l fl Bankas, Forbes Dergisi nin 2004 y l verilerine göre haz rlad Dünyan n En Büyük fiirketi s ralamas nda tek Türk flirketi olarak ilk 500 aras nda yer al r. fl Bankas kurumu, Cumhuriyet tarihinde ekonomi bak m ndan bafll bafl na yer alacakt r. Kemal Atatürk, 26 A ustos 1936

15 fi BANKASI NIN TÜRK BANKACILI INA GET RD " LK"LERDEN 13 fl Bankas n n Türk Bankac l na Getirdi i "ilk"lerden... fl Bankas Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankas olup kuruluflundan gelen öncü misyonunu 81 y ld r sürdürüyor. Tasarruf al flkanl n yaratmak ve yayg nlaflt rmak amac yla Türk halk n kumbarayla tan flt rd. Dedelerimizin, babalar m z n, annelerimizin de çocukluklar nda birer " fl Bankas Kumbaras " oldu. Günlük harcamalarda çek uygulamas n bafllatt. Paray cepte tafl ma al flkanl böylece de iflmeye bafllad. Bu uygulama, elektronik bankac l n, yine fl Bankas n n öncülük etti i "Bankamatik" devrinin de habercisiydi. Ülkemizde elektronik bankac l n temellerini att. lk kez fl Bankas n n isimlendirdi i ve uygulamaya soktu u Bankamatikler bu alandaki hizmetin ad, markas haline geldi. Avrupa ve K br s'ta ilk Türk banka flubelerini açt. Yat r m Hesab hizmetini bafllatan ilk banka oldu. Yat r m Fonu da fl Bankas n n ilklerinden. lk kez bünyesinde menkul k ymet al m sat m n düzenleyerek, müflterilerinin birikimlerini de erlendirmeye bafllad y l nda nteraktif Bankac l k Sistemi'ni bafllatarak bu alanda da öncü oldu. Kiflisel bilgisayar olmayan müflterilerinin de internet bankac l n n olanaklar ndan yararlanabilmesi için Netmatikleri hizmete soktu. Türkiye'de ilk WAP bankac l k ifllemlerini bafllatt. Yatırılan paranın anında hesaba geçmesini sa layan Bankamatik(+)'ları hizmete sundu. fl Bankası yine bir ilke imza atarak "Maximum Nakit Noktası" ile fl Bankası Bankamatik Kartı ve Maximum Kredi Kartı sahiplerinin yalnızca binlerce Bankamatik'ten de il, Bankamatiklere ulaflamadıkları yerlerden de 7 gün 24 saat nakit çekebilmelerini sa ladı. fl Bankas Kumbaras Bankamatik Yat r m Hesab Yat r m Fonu nteraktif Bankac l k Netmatik WAP Bankac l Bankamatik(+) Maximum Nakit Noktas... fl Bankas, ilkleri gerçeklefltirmeye devam edecektir...

16 14 Daima güvenle... fl Bankası, kuruldu u 1924'ten bugüne tüm paydafllarının ve müflterilerinin güveninin karflılı ını eksiksiz olarak verebilmek için çalıflıyor.

17 yılında fl Bankası, Türkiye de ve bankacılık sektöründe bir ilke daha imza attı: SPK nın yetkili kurulufllar listesinde yer alan Core Ratings, fl Bankası nın kurumsal yönetim derecesini 10 üzerinden 9 (çok iyi) olarak açıkladı. fl Bankası nın aldı ı bu derece, Banka nın çok iyi seviyedeki kurumsal yönetim politika ve uygulama performansını yansıtmaktadır. Core Ratings, raporunda kurumsal yönetimde risk taflıyan unsurların fl Bankası nda do ru bir flekilde teflhis edilebildi ine ve risklerin geliflmifl yönetim sistemleri ve iç kontrollerle etkin bir flekilde yönetilebildi ine vurgu yapmıfltır. fl Bankası nın aldı ı yüksek not, kuruluflundan itibaren halka açık bir sermaye yapısına sahip olmasının katkısıyla gelifltirdi i köklü ve sa lam flirket kültürünün, ça dafl kurumsal yönetim anlayıflına en iyi flekilde yansıtılmıfl olmasının bir sonucudur.

18 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 16 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI PROF. DR. AHMET KIRMAN Yönetim Kurulu Baflkan fl Bankası'nın ülke ekonomisi için daha çok katma de er üretme çabası, Türkiye nin co rafyası ile sınırlı de ildir. Bankamız, dünyada Türkiye yi ön plana çıkartmayı her türlü faaliyetinde özenle ve öncelikle gözetmekte ve yakın co rafyamızdan bafllayarak global bir oyuncu olma yolunda emin adımlar atmaktadır.

19 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 17 fl Bankası, Cumhuriyetin bafllangıcından beri bu ülkenin ve insanının yanında yer almıfl, kuruldu u günden bugüne, ülke ekonomisinin, sosyal yaflamının ve kültürünün geliflmesine aralıksız katkıda bulunmufltur. De erli hissedarlar m z, Sizlerin de yak ndan izledi i gibi fl Bankas 81. faaliyet y l nda kurumsal tarihine yeni bir kilometre tafl eklemifl ve 2005 y l nda, tarihinin en iyi mali ve operasyonel performans n gerçeklefltirerek hissedarlar, müflterileri ve çal flanlar baflta olmak üzere ülkemize gurur vermifl; gücünün, kurumsal yetkinliklerinin ve stratejisinin yerindeli ini, kurulufl ilkelerinin ve çal flma prensiplerinin do rulu unu bir kez daha kan tlam flt r. Bu sonuçlar n ortaya ç kmas nda Bankam za güvenerek sermaye deste ini eksik etmeyen hissedarlar m za, Bankam z tercih eden müflterilerimize ve büyük özveri ile çal flan fl Bankal ya katk ve emekleri nedeniyle Yönetim Kurulumuz ad na teflekkür etmek isterim. Kurumlar n benimsenmesi ve kal c olmas, öncelikle faaliyet co rafyas nda yaflayan insanlar n ayr lmaz bir parças olmas n gerektirir. Biz 81 y lda bunu baflarmak için çal flt k ve fl Bankas n Türkiye nin bankas yapt k. fl Bankas, Cumhuriyetin bafllang c ndan beri bu ülkenin ve insan n n yan nda yer alm fl, kuruldu u günden bugüne, ülke ekonomisinin, sosyal yaflam n n ve kültürünün geliflmesine aral ks z katk da bulunmufltur. Bankam z bu ülke insanlar taraf ndan yarat larak dünyaya mal edilmifl; kederi, tasay ve sevinci Türkiye ile paylaflm fl, kazand n topluma geri vermifl; iflçisi, çal flan, emeklisi, ifladam, ö retmeni, memuru, k sacas toplumun her kesiminden ve her yafltan insan n hissedar ve müflterisi oldu u bir banka olmufltur. Ülkemizin dünya çap nda faaliyet gösteren grup ve flirketleri baflta olmak üzere tüm ekonomik birimlerin temelinde, Bankam z n deste i, katk s ve yat r mlar bulunmakta, tesadüfi olmayan bu gerçek, ülkemize, ülkemiz insan na olan güvenimizin üzerine infla etti imiz misyonumuzu tan mlamaktad r. fl Bankas, kuruluflundan bu yana sahip oldu u anlay fl n gere i faaliyetlerini kal c ve belirli kurumsal ilkeler dahilinde sürdürmüfl, teamüllerini günün koflullar na göre gelifltirerek ça dafll n öncüsü olmufl, hissedar na, müflterisine ve çal flan na güçlü, köklü, etik ve örnek bir flirketin parças olma imkan n yaratm flt r. Bankam z n ülke ekonomisi için daha çok katma de er üretme çabas, Türkiye nin co rafyas ile s n rl kalmam flt r. Bankam z, dünyada Türkiye yi ön plana ç kartmay her türlü faaliyetinde özenle ve öncelikle gözetmifl ve yak n co rafyam zdan bafllayarak her alana yay lm flt r. Türkiye nin bankas olmam z, geçmifl ve günün flartlar na göre geliflmeleri izleyecek biçimde flekillendirdi imiz stratejimizi belirlemede de rol oynamakta, ülke insanlar n n refah na katk da bulunma, global ekonomide söz sahibi kurulufllar n ortaya ç kmas na yard mc olma, onlar destekleme misyonumuzun yerindeli ini göstermektedir. Bu özelliklerimiz bizi dünya liginde üst s ralara tafl m fl ve kuruluflundan bu yana her an fl Bankas, Türkiye nin bankas olmufltur. fl Bankas hissedar n n, müflterisinin ve çal flan n n en çok tercih etti i bankad r. Dünya devi flirketlerin de erini geride b rakan ve ülkemiz insan n n yaratt bir de er olan Bankam z n, piyasa de eri baflta olmak üzere 2005 y l nda kaydetti i tüm mali ve operasyonel sonuçlar, fl Bankas n tercih etmenin do rulu unu bir kez daha ortaya koymufltur. fl Bankas hisselerinin, borsan n sürükleyicisi olmas, yerli ve yabanc yat r mc lar n tercihleri aras nda ilk s rada yer almas, flirket de erinin dünya devi birçok kurumu geride b rakm fl olmas, fl Bankal l k anlay fl n tafl yanlar n hakl tercihlerinin arkas ndaki bafll ca unsurlardan birisi olmufltur. Yat r mc lar m z k sa, orta ve uzun vadede, her zaman ve her türlü ekonomik konjonktürde Bankas na güvenmenin do rulu unu yaflam fllar, bundan sonra da yaflayacaklard r.

20 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 18 fl Bankası, Türkiye'nin en yaygın flube a ına sahip özel bankasıdır. Bankam z, Türkiye nin en yayg n flube a na sahip özel bankas d r. Müflterilerimiz, ülkemizin ve dünyan n her yerinde fiziki ve alternatif da t m kanallar m z kullanarak hizmetlerimizden kolayl kla ve kesintisiz olarak yararlanmaktad rlar. fl Bankası'nın iyi ve kötü günde, her zaman, her yerde hizmet vermek üzere müflterilerinin yanında olması, tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesini oluflturmaktadır. Tüm fl Bankalılar bu tercihin artarak sürmesi için gayret sarf etmektedir. Çal flanlar n tercihlerinde bir numara olmak, fl Bankas n n kuruluflundan bu yana sahip oldu u bir di er önemli özelli i olmufl, bir gelenek haline dönüflmüfltür. Bu özellik bir hayat tarzı ve nesiller boyu aktarılan bir de erdir. Her bir fl Bankası çalıflanı, dünyada nadir görülen bir sahiplik yap s içerisinde çal flt klar kuruma sahip olma duygusu ile kurumu için çal flman n, kurumu baflar l k lman n, kendisi için çal flma, kendisini baflar l k lma anlam na geldi i bilincini tafl maktad r. Hissedar m z n, müflterilerimizin ve çal flanlar m z n tercihlerinin artarak bizden yana olmaya devam etmesini sa lamak öncelikli amac m z ve görevimizdir. Bu görevimizi ve amac m z geçmifli unutmadan, gelece i de erlendiren bir anlay fl ile yapaca m z konusunda kimsenin flüphesi olmamal d r. Gönül rahatl yla ifade etmek istiyorum ki, fl Bankas insan m za ve ekonomimize en çok katk da bulunan, hizmet veren, kal c ve sürekli destek sa layan vasf n, rekabet üstünlüklerini gelifltirerek sürdürecektir. Sektörde yabanc banka paylar n n artt ve rekabetin giderek daha fazla hissedildi i bir ortamda en önemli avantaj m z, Türkiye nin bankas olma vizyonumuz çerçevesinde, Türkiye ye mal olmuflluk niteli imizden kaynaklanmaktad r. Kuruluflundan bu yana kendisini bu toplumun ihtiyaçlar n n karfl lanmas na ve ülkenin geliflimine adam fl, ülkemiz insan n n akl nda ve gönlünde kal c bir yer edinmifl olan Bankam z n bu niteliklerinin rekabet aç s ndan da en önemli avantaj m z oldu u aç kt r. De erli ortaklar m z, Kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve iyi yönetim, son y llarda dünyada h zla yayg nlaflan, flirketlerin yönetim anlay fl n ortaya koyan ve flirketlerin piyasa de erlerini, finansal performanslar kadar do rudan etkileyen temel bir kriter haline gelmifltir. fl Bankas, kurumsal yönetim ilkelerinin ülkemizdeki en iyi uygulay c s d r. Bu, bizim bir reklam söylemimiz veya iddiam z olmay p, uluslararas kriterler fl nda, ba ms z uluslararas bir kurum taraf ndan tescil edilmifl bir konudur. fl Bankas, 2005 y l nda, SPK taraf ndan seçilmifl uluslararas bir derecelendirme flirketi olan Core Ratings, DNV taraf ndan kurumsal yönetim ilkelerine uyum aç s ndan de erlendirilmifl ve yap lan çal flma sonucunda, 10 luk bir skala üzerinden 9 (çok iyi) seviyesinde puan alm flt r. Bankam z n kurumsallaflm fl yönetim kalitesinin teyit edildi i söz konusu de erlendirme, fl Bankas n n 81 y ld r süregelen baflar lar n n tesadüfi de il, bilinçli, öngörülü ve tutarl stratejilerinin bir sonucu oldu unu ortaya koymaktad r. fl Bankas n n kurumsal yönetim tarz, kuruluflu aflamas nda ortaya konulan ilkelerin fl nda flekillenmifl olup, çal flanlar m z n kendilerini bu kurumun bir parças olarak görmeleri ve yönetim standartlar n n kiflilerden tamamen ba ms z ve ilkelere ba l, kurumsallaflm fl kurallar çerçevesinde oluflturulmufl olmas, baflar l yönetim kültürümüzün temelini teflkil etmektedir. Hissedarlar m z n, yat r m yapt klar ve pay sahibi olduklar fl Bankas n n dünyaca kabul görmüfl ilkeler çerçevesinde yönetildi ini görme istekleri de, kurumsal yönetim ilkelerine uyum anlam nda bugün bulundu umuz noktaya ulaflmam zda itici bir güç olmufltur.

21 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 19 fl Bankas, kurumsal yönetim ilkelerinin ülkemizdeki en iyi uygulay c s d r. Müflterilerimizin, hizmet ald klar bankan n yönetiminden olan beklentilerinin de, elde etti imiz bu sonucun ortaya ç kmas nda kuflkusuz rolü vard r. fl Bankas n n Türkiye ekonomisinin farkl sektörlerinde faaliyet gösteren 44 flirkette do rudan ortakl bulunmaktad r. Bu vasf ile fl Bankas grubu yaratt istihdam, sosyal, mali ve ticari faaliyetleri ile Türkiye nin en büyük iktisadi aktörlerinden biridir. fltirak portföyümüzde yer alan flirketler, 2005 y l nda da baflar l sonuçlar kaydetmeye, ürettikleri mal ve hizmetlerle ülkemiz ve dünya ekonomisine katk da bulunmaya devam etmifllerdir. Kuruluflundan bu yana ülkemiz ekonomisine katk sa lamay misyon edinen Bankam z, ifltirakleri ile birlikte söz konusu misyonunu sürdürmeye devam edecektir y l gerek ekonomik alanda gerekse Bankam z özelinde baflar l sonuçlar n al nd bir y l olmufltur. Finansal sektör h zla büyürken, fl Bankas, sektörün lideri oldu unu, tarihinin en iyi mali ve operasyonel sonuçlar na ulaflarak bir kez daha ortaya koymufltur. Bankam z son 4 y l içinde aktiflerini yaklafl k 4 kat büyüterek 2005 y l sonu itibariyle 64 milyar YTL ye yaklaflan bir bilanço büyüklü üne ulaflm fl, aktif ve özkaynak büyüklü ü yan nda, mevduat ve Türk Liras krediler gibi alanlarda sahip oldu u liderlik vasf n devam ettirmifltir. Öte yandan %25 seviyesindeki sermaye yeterlilik oran ile sa l kl bir sermaye yap s na sahip olan Bankam z, önümüzdeki dönemde büyümesini destekleyecek her türlü dinami e ve alt yap ya sahip bulunmaktad r. fl Bankas, istikrarl büyüme sürecini devam ettirece i inanc nda oldu umuz Türkiye ekonomisi gelifltikçe, ülkemizde ve bölgemizde istikrarl ve riske duyarl politikalar ndan ödün vermeden büyümeye devam edecek, pazar paylar n art racak, hizmet kalitesini gelifltirecek ve baflar l performans n mutlaka sürdürecektir. Çal flmalar m z ve gayretlerimiz, sermayedar m z aç s ndan kârl l ve hissedar de erini, çal flan m z aç s ndan paylafl m art rmak, müflterimiz aç s ndan ise en iyi ve kaliteli hizmeti sunmay temin etmeye yönelik olarak devam edecektir. De erli ortaklar m z, Hepimizin ve Türkiye nin bankas olan fl Bankas na olan güveniniz ve sürekli deste iniz için teflekkür ederim. Sayg lar mla, Prof. Dr. Ahmet K rman Yönetim Kurulu Baflkan

22 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 20 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI H. ERS N ÖZ NCE Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür fl Bankası, 2005 yılında 81 yıllık tarihinin en iyi bilanço performansını kaydetmifltir. Bankam z n toplam varl klar y l sonu itibariyle önceki y la oranla %65 artarak 63,7 milyar YTL ye ulaflm fl, brüt kâr m z 2,7 milyar YTL, ayr lan karfl l klar sonras net kâr m z ise 2004 y l na göre %50 art flla 956 milyon YTL olmufltur.

23 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 21 Kuruldu u günden beri halka açık olan ve Türk insanı ile bütünleflerek, yan yana yürüyen fl Bankası, bugün ülkemiz sermaye piyasalarının en de erli flirketidir. De erli hissedarlar m z, müflterilerimiz, çal flma arkadafllar m ve ifl ortaklar m z, Rekor bilanço performans fl Bankas, 2005 y l nda tarihinin en iyi bilanço performans n kaydetmifl bulunmaktad r. Bankam z n toplam varl klar y l sonu itibariyle önceki y la oranla %65 artarak 63,7 milyar YTL ye ulaflm fl; brüt kâr m z 2,7 milyar YTL, ayr lan karfl l klar sonras net kâr m z ise 2004 y l na göre %50 art flla 956 milyon YTL olmufltur. Bu tablo, fl Bankas n n tüm paydafllar için gurur ve övünç kayna d r. fl Bankas, 81. yafl nda da hissedarlar, çal flanlar, müflterileri ve tüm toplum için kurumsal geçmiflindeki en iyiyi üretmeyi daha iyi baflarm flt r. Güçlü ve sürekli sermayedar taahhüdü Kuruldu u günden beri halka aç k olan ve Türk insan ile bütünleflerek iyi ve kötü günde, her zaman bu ülke insan ile yan yana yürüyen fl Bankas, bugün ülkemiz sermaye piyasalar n n en de erli flirketidir. fl Bankas, bugünlere sermayedarlarının kararlı ve güçlü tutumu ile ulaflm fl bir kurumdur. Yabanc sermayenin sektörümüze giriflinin devam etti i bir ortamda uygulanmas na 2008 y l nda geçilecek olan Basel II Risk Yönetimi Kriterlerinin, bankalar n sermaye politikalar üzerinde h zl de iflikliklere yol açt n ve endüstrimizi yeni aç l mlara yöneltti ini görmekteyiz. Bu konjonktürde, fl Bankas, sermaye gücü yüksek bir kurum olarak karfl m zda durmaktad r. fl Bankas n n sermayedarlar, 2005 y l nda da Banka y bu anlamda güçlü k lan destek ve ba l l klar n kararl l kla ortaya koymufllard r. Büyüme ve bilançomuzdaki geliflmeler fl Bankas bilançosu, 2005 y l nda %65 oran nda büyümüfltür y l ndaki büyümemiz nicelik itibariyle oldu u kadar nitelik itibariyle da çok güçlüdür. Bankam z, verimlilik ve kârl l k rasyolar n n hemen tümünde çok ciddi geliflmeler kaydetmifl; sermayesini ve ayn zamanda serbest sermayesini de büyütmüfltür. Düflük enflasyon ve düflük faiz koflullar nda kârl l k konusunun bankac l k sektörünün ana gündem maddesi oldu u bir dönemdeyiz. Faize son derece duyarl olan endüstrimizde, banka kârl l klar büyük ölçüde net faiz marj ndaki de iflimlere ba l bulunmaktad r. Bu süreçte kârl büyüme yan nda, gelirlerin çeflitlendirilmesi de kritik bir baflar unsuru haline gelmifltir y l nda da, fl Bankas n n en güçlü geliflen bilanço kalemlerinin bafl nda faiz d fl gelirler yer alm flt r. Bankam z 2005 y l nda net komisyon gelirlerini %26 art rarak 894 milyon YTL seviyesine ç karm flt r. Bu, faiz d fl gelir yaratma kapasitemizin bariz bir göstergesidir. Gelir kalitemiz yan nda 2005 y l nda aktif kalitemiz de geliflmeye devam etmifltir. Yayg n tabanl kredi politikalar m z sürdürülmüfl, say s milyonlarla ifade edilen toplam müflteri kitlemiz eflsiz hizmet ölçe imizle bulufltu unda, düflük riskli bir plasman portföy yap s ortaya ç km flt r. KOB lerden, ticari ve bireysel müflterilere kadar ulaflt m z büyük ve yayg n kitle, risk da l m aç s ndan aktif kalitemize katk da bulunmaktad r. Tüm bu geliflmelerin do al ve do rudan bir sonucu olarak, fl Bankas n n sorunlu kredi oran önemli seviyede gerilemifl ve 2005 y l n n sonunda %4,8 olarak gerçekleflmifltir. fl Bankas n n de iflim kültürü fl Bankas için büyük önem verdi imiz bir konu de iflim kültürünü pekifltirmektir y l bu anlamda bir milat, bir kilometre tafl olmufltur. De iflim kültürünü oluflturarak benimsememiz, fl Bankas markas n gelecek nesillere tafl mam z ve Bankam z daha da güçlü bir kurum haline getirebilmemiz anlam nda de iflerek geliflim gösterme çabalar m z yo un olarak sürdürülmektedir. De iflim kültürümüzü flekillendiren parametrelerin bafl nda sektörümüzün ve çevre co rafyam z n bugünkü görünümü yer almaktad r. Gerek ülkemizde, gerekse Türkiye nin oda nda yer ald co rafyada büyük bir de iflim yaflanmaktad r. Bu de iflim siyasi, sosyal ve ekonomik eksenlerde ve tüm h z yla devam etmektedir. fl Bankas, Do u Avrupa dan Orta Do u ya kadar uzanan bu büyük bölgenin en büyük anasermayeye sahip mali kurulufludur. Bu baflar siz de erli hissedarlar m z ve çal flanlar m z kadar ülkemiz aç s ndan da bir gurur vesilesidir. fl Bankas, bu gururu korumaya ve büyümesini

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı