Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005"

Transkript

1 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005

2 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet sunuyoruz... Daima size önem veren... Sizi dinliyor, anl yor, beklentilerinizi hizmetlerimizle cevapl yoruz... Faaliyet Raporu'nun Özeti 1. Sunufl 2. fl Bankası'nda Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 4 Kurumsal Profil 8 Bafllıca Göstergeler 12 fl Bankası'nın Tarihçesinden Kilometre Taflları 13 fl Bankası'nın Türk Bankacılı ına Getirdi i " lk"lerden 16 Yönetim Kurulu Baflkanı'nın Mesajı 20 Genel Müdür'ün Mesajı Yılında Ekonomik Ortam 30 fl Bankası'nda 2005 Yılının De erlendirilmesi 46 fltirakler 50 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 52 cra Kurulu 54 Organizasyon fieması 56 fl Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler 59 Denetim Komitesi Vas tas yla Yönetim Kurulu'na Ba l Olarak Çal flmakta Olan fl Bankas ç Denetim, ç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin 2005 Y l Faaliyet Dönemindeki flleyiflleri Hakk nda De erlendirme 61 fle Alma ve Terfi Uygulamaları Hakk nda Bilgiler 62 fl Bankası'nın Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yaptı ı Ifllemlere liflkin Bilgiler 62 fl Bankası'nın Kâr Da ıtım Politikası 63 fl Bankası Genel Kurulu'na liflkin Hususlar 67 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı

3 FAAL YET RAPORU NUN ÖZET y l nda... Daima güvenle... fieffaflık, do ruluk, hesap verebilirlik ve etik de erlere ba lılı ımız, müflterilerimize hizmet felsefemizde hayat buluyor... Daima gelecek için... Türkiye'nin gelece ini birlikte flekillendiriyor, yar n n güçlü temellerini oluflturuyoruz Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 77 Ba ımsız Denetim Raporu 78 Konsolide Olmayan Mali Tablolar Dönemi çin Seçilmifl Özet Finansal Bilgiler ve Gösterge Rasyolar 89 Banka nın Mali Durumu, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne liflkin Açıklamalar 92 Risk Yönetimi 95 fl Bankası'nın Kredi Notları ve lgili Açıklamalar Aral k 2005 Tarihi tibariyle Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Tablolara Ait Dipnotlar 144 Hissedarlara Bilgi fl Bankas hisse senetleri MKB, Londra Borsas ve ADR-144 A (Amerikan Depo Sertifikası) olarak Bank of New York bünyesinde ifllem görmektedir. (Bkz. sayfa 144)

4 2 Daima iyi bir ifl orta ı... fl Bankası, sahip oldu u bilgi birikimi ve zengin ürün-hizmet gamıyla, hayatın her anında yanınızda yer alıyor...

5 3 fl Bankası 2005 yılında say s 15 milyona ulaflan bir müflteri kitlesine hizmet sunmufltur. Çok uluslu flirketlerden KOB 'lere ve bireylere kadar çeflitlilik gösteren bu büyük müflteri kitlesi fl Bankası'nın yaflam ve geliflim enerjisini oluflturmaktadır. Verimlili e dayalı ve müflteri odaklı bir yaklaflım çerçevesinde, de iflik müflteri talepleri ile ihtiyaçlarına uygun finansal ürün ve hizmetlerin gelifltirilmesi ve sunulması temel stratejilerimiz arasında yer almaktadır.

6 KURUMSAL PROF L 4 Kurumsal Profil Türkiye nin bankas fl Bankas, 1924 y l nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün talimat ile Ankara da kurulmufltur. 81 y ld r Türkiyemiz ve insan m z için güveni, do rulu u, kaliteli hizmeti ve ça dafll ifade eden fl Bankas, geliflen piyasalar n en büyük bankalar aras nda yer almaktad r. Banka, ana sermaye tutar itibariyle Türkiye'nin ve Rusya, Do u Avrupa ile Orta Do u yu kapsayan genifl bir co rafyan n en büyük bankas d r (*) y l sonu verilerine göre fl Bankas n n özkaynaklar 9,7 milyar YTL, toplam varl klar 63,7 milyar YTL dir. Banka, çal flan ile 15 milyona ulaflan bireysel, kurumsal, ticari ve KOB müflterisine kaliteye odakl bir yaklafl m ile ürün ve hizmetler sunmaktad r. fl Bankas, müflterisinin her türlü finansal hizmet talebine eksiksiz cevap verebilmektedir. Yat r m bankac l ndan portföy yönetimine, leasingden bireysel emeklili e kadar farkl ifl kollar nda faaliyet gösteren finansal ifltirakleri, Banka n n ürün ve hizmet sunum gücünü rakipsiz k lmaktad r. (*) The Banker Dergisi nin 2004 y l verilerine göre haz rlad Dünyan n Zirvedeki 1000 Bankas s ralamas (**) Nakit para çekme ve yat rma d fl nda kalan ve Banka n n internet flubesi arac l yla yap labilen tüm bankac l k ifllemlerinin, interaktif bankac l k talimat vermeden Bankamatik veya kredi kart ile yap labilmesini sa lamak için gelifltirilmifl bir cihazd r. (***) Para yat rma, kredi kart borcu ödeme, fatura ödeme gibi ifllemlerin gerçeklefltirilebildi i, nakit kabul etme özelli i olan bir cihazd r. (****) Core Ratings, DNV, Aral k 2005

7 KURUMSAL PROF L 5 fl Bankas n n 870 fiube, Bankamatik, 881 Netmatik (**) ve 104 Kasamatik (***) ten oluflan yayg n yurt içi hizmet a, Banka n n büyük ölçe ini ve hizmet sunum yetkinli ini tan mlayan temel göstergeleridir. fl Bankas n n 9 yurt d fl flubesi ile 12 si Almanya da olmak üzere toplam 16 flube ile faaliyet gösteren flbank GmbH dan oluflan bir yurt d fl hizmet a vard r. Toplumdaki en küçük tasarrufu de erlendirmek ve kalk nmaya aktarmak üzere kurulmufl olan fl Bankas Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankas d r. Tarihi ve öncü misyonunu bugüne tafl ma baflar s n gösteren fl Bankas n n baflta cam sanayii olmak üzere farkl ifl kollar nda faaliyet gösteren, lider flirketlerin oluflturdu u bir ifltirak portföyü bulunmaktad r. Kurumsal yönetim uygulamalar ndaki üstün performans, 2005 y l nda 10 üzerinden 9 puanla tasdik edilen (****) fl Bankas n n %30,37 lik hissesi MKB ve Londra Borsas nda ifllem görmektedir. Banka, ayn zamanda MKB nin en yüksek piyasa de erine sahip flirketidir. fl Bankas, de iflmeyen köklü de erleri ile h zla de iflen bir dünyada Türkiye nin bankas ve gururu olmaya devam edecektir. fl Bankas n n Sermaye Yap s 31 Aral k 2005 itibar yle fl Bankas 'n n sermaye yap s afla daki tablodaki gibidir. T. fl Bankas A.fi. Mensuplar Munzam Sosyal Güvenlik ve Yard mlaflma Sand Vakf %41,54 Halka Aç k Bölüm %30,37 T. fl Bankas A.fi. Mensuplar Munzam Sosyal Güvenlik ve Yard mlaflma Sand Vakf, 1 A ustos 2005 tarihinde, sermayenin %1,88'ine isabet eden düzeydeki hisse senedini MKB'de satm flt r. Bu ifllemin d fl nda, sermaye da l m n etkileyen bir de ifliklik yaflanmam flt r. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc lar n n Banka'da sahip oldu u paylar önemsiz seviyededir. Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) %28,09

8 6 Daima size en yakın... fl Bankası, müflterilerinin her zaman ulaflabildi i banka olmaktan gurur duyuyor.

9 7 18 yıl önce, 25 Aralık 1987 de ilk ATM cihazını, Yeniflehir/Ankara fiubesi ne yerlefltiren ve Bankamatik adını veren fl Bankası 870 yurt içi ve 9 yurt dıflı flube, Bankamatik, 881 Netmatik ve 104 Kasamatik ten oluflan yaygın hizmet a ı ve internet bankac l - telefon bankacılı ı mobil bankacılık - *100# wap GPRS bankacılı ı - wap.isbank.com.tr uygulamaları ile zaman ve yer sınırlaması olmaksızın tüm müflterilerinin hizmetindedir.

10 BAfiLICA GÖSTERGELER BAfiLICA GÖSTERGELER Toplam Aktifler milyon YTL fl Bankası'nın aktifleri 2005 yılında %65 büyümüfltür. Bu büyümede, bir önceki yıla göre %54 oranında artan mevduat kalemi önemli ölçüde rol oynamıfltır. Özkaynaklar milyon YTL 2005 yılı sonu itibariyle %25 gibi yüksek bir sermaye yeterlili i oranı ile faaliyetlerini sürdüren fl Bankası, mevcut özkaynak büyüklü ü itibariyle Türkiye ölçe ini aflarak bölgesel olarak da lider bir konuma ulaflm flt r. Net Kâr 956 milyon YTL Müflteri ve hizmet odaklı ifl anlayıflını kârlılık hedefli operasyonel yaklaflımı ile en uygun flekilde birlefltiren fl Bankası'nın net kârı %50 artmıfltır yılında da Türkiye nin brüt kârı (*) en yüksek özel sektör bankası olma unvanını koruyan fl Bankası, aktif toplamı bakımından da özel sektör bankaları arasında birinci sıradadır. (*) Brüt kâr: Vergi provizyonu ve di er karfl l klar öncesi kâr.

11 BAfiLICA GÖSTERGELER 9 (Milyon YTL) De iflim (%) BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Özkaynaklar Brüt Kâr Net Kâr/Zarar (Milyon ABD Dolar ) (*) De iflim (%) BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Özkaynaklar Brüt Kâr Net Kâr/Zarar (%) BAfiLICA GÖSTERGE RASYOLAR Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplam Krediler/Aktif Toplam Tahsili Gecikmifl Alacak Oran 4,83 8,34 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat Sermaye Yeterlilik Rasyosu Ortalama Aktif Kârl l 1,94 1,83 Ortalama Özkaynak Kârl l Faaliyet Giderleri/Faaliyet Geliri (Net) fl Bankası, 81. yaflında, hissedarları, çalıflanları, müflterileri ve tüm toplum için katma de er üretmeye devam etmifltir. fl Bankas 'n n y llar na ait özet finansal tablolar 88. sayfada sunulmufltur. (*) itibariyle döviz kuru: 1 ABD Dolar = 1,373 YTL itibariyle döviz kuru: 1 ABD Dolar = 1,336 YTL

12 10 Daima size önem veren... fl Bankası n n tüm çalıflanları müflteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya odaklı bir yaklaflımı benimsiyor.

13 11 fl Bankası'ndaki herkes müflteriyi dinlemenin ve anlamanın ne denli önemli oldu unu çok iyi bilir fl Bankası çalıflanı 2005 yılı boyunca bu felsefeden ödün vermeksizin müflterilere en iyiyi sunma çabasın gösterdiler. Ortak hedefimiz, beklentilerinizi fl Bankası'nın geleneksel hizmet yaklaflımı ile de erlendirerek en kaliteli ürün ve hizmeti size sunabilmektir.

14 fi BANKASI NIN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI 12 fl Bankas n n Tarihçesinden Kilometre Tafllar Cumhuriyet in ilan ve fl Bankas n n kuruluflu Kurtulufl Savafl sona erip Cumhuriyet ilan edildikten sonra, ülkenin ekonomik kalk nmas n sa lamak amac yla tasarrufu teflvik ederek toplanacak fonlar ekonomik faaliyete yönlendirecek, gerekti inde sanayileflme hareketine öncülük edecek bir milli kurulufla ve ayn zamanda milli bankac l k sisteminin kurulmas na ihtiyaç vard r. fl Bankas, bu ihtiyac n bir sonucu olarak ve Ulu Önder Atatürk'ün direktifleriyle zmir Birinci ktisat Kongresi'nde al nan karar do rultusunda 26 A ustos 1924 tarihinde kurulur. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni milli bankas, üç ay içinde ad, nizamnamesi, binas ve kadrosuyla haz r hale gelir ve ilk Genel Müdürü Celal Bayar' n liderli inde iki flubesi ve 37 personeli ile hizmet sunmaya bafllar. Bankan n nominal kurulufl sermayesi 1 milyon TL olarak belirlenir. Ankara da aç lan flubenin ilk müflterisi Türkiye Büyük Millet Meclisi olur. Ankara daki flubelerin hemen ard ndan stanbul Yenicami ve Bursa flubeleri aç l r. Bir Türk bankas ilk kez yurt d fl nda flube açt. Geçen y llar zarf nda fl Bankas istikrarl bir flekilde büyür y l nda Almanya n n Hamburg flehrinde ilk yurt d fl flubesini açar. Bu bir Türk bankas taraf ndan yurt d fl nda aç lan ilk flubedir. Daha sonra skenderiye ve Lefkofla'da birer flube aç l r. Banka n n yurt d fl teflkilat y llar içinde daha da geliflir y l nda flbank GmbH kurulur. Bugün, merkezi Almanya'n n Frankfurt flehrinde olan flbank GmbH, Avrupa'n n çeflitli ülkelerinde on alt flubesiyle faaliyet gösteren bir fl Bankas ifltirakidir. fiubeleflme ve büyüme 1950'lerin sonuna gelindi inde özel sermayeli bankac l k sektörünün lideri konumunda bulunan fl Bankas, as l ilerlemesini 1963 sonras ndaki planl ekonomi ve h zl sanayileflme döneminde gerçeklefltirir. 60'l ve 70'li y llarda flubeleflmeye h z verir: fl Bankası'nın flube sayısı 1980 yılında 872'ye ulaflır. Sektörde çok yo un bir rekabetin yafland ve banka say s n n yaklafl k iki kat na ç kt 1980 ve 1990'l y llarda fl Bankas liderli ini sürdürür. Günümüzde fl Bankas 870 yurt içi 9 yurt d fl flubesi ile bankac l k sektöründe rekabeti belirleyen bir kurum olarak, gelecek projeksiyonlar ile yoluna emin ad mlarla devam etmektedir. Ankara dan stanbul a Banka, 2000 y l nda Ankara'daki Genel Merkezini stanbul'a tafl r. fl Bankas istikrarl büyümesine devam eder. Cumhuriyet tarihinin en a r ekonomik krizinin yafland 2001 y l nda, fl Bankas, güvenli ve sakin bir liman olmaya ve insan m za hizmet sunmaya kesintisiz olarak devam eder. Dünyan n zirvedeki bankalar ndan biri 2005 y l nda The Banker Dergisi, bankalar n 2004 y l ana sermaye büyüklüklerine göre yapt Dünyan n Zirvedeki Bankas s ralamas nda fl Bankas n hem Türkiye nin hem de Do u Avrupa ve Orta Do u bölgesinin en büyük ana sermayesine sahip bankas olarak aç klar. Ayn y l fl Bankas, Forbes Dergisi nin 2004 y l verilerine göre haz rlad Dünyan n En Büyük fiirketi s ralamas nda tek Türk flirketi olarak ilk 500 aras nda yer al r. fl Bankas kurumu, Cumhuriyet tarihinde ekonomi bak m ndan bafll bafl na yer alacakt r. Kemal Atatürk, 26 A ustos 1936

15 fi BANKASI NIN TÜRK BANKACILI INA GET RD " LK"LERDEN 13 fl Bankas n n Türk Bankac l na Getirdi i "ilk"lerden... fl Bankas Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankas olup kuruluflundan gelen öncü misyonunu 81 y ld r sürdürüyor. Tasarruf al flkanl n yaratmak ve yayg nlaflt rmak amac yla Türk halk n kumbarayla tan flt rd. Dedelerimizin, babalar m z n, annelerimizin de çocukluklar nda birer " fl Bankas Kumbaras " oldu. Günlük harcamalarda çek uygulamas n bafllatt. Paray cepte tafl ma al flkanl böylece de iflmeye bafllad. Bu uygulama, elektronik bankac l n, yine fl Bankas n n öncülük etti i "Bankamatik" devrinin de habercisiydi. Ülkemizde elektronik bankac l n temellerini att. lk kez fl Bankas n n isimlendirdi i ve uygulamaya soktu u Bankamatikler bu alandaki hizmetin ad, markas haline geldi. Avrupa ve K br s'ta ilk Türk banka flubelerini açt. Yat r m Hesab hizmetini bafllatan ilk banka oldu. Yat r m Fonu da fl Bankas n n ilklerinden. lk kez bünyesinde menkul k ymet al m sat m n düzenleyerek, müflterilerinin birikimlerini de erlendirmeye bafllad y l nda nteraktif Bankac l k Sistemi'ni bafllatarak bu alanda da öncü oldu. Kiflisel bilgisayar olmayan müflterilerinin de internet bankac l n n olanaklar ndan yararlanabilmesi için Netmatikleri hizmete soktu. Türkiye'de ilk WAP bankac l k ifllemlerini bafllatt. Yatırılan paranın anında hesaba geçmesini sa layan Bankamatik(+)'ları hizmete sundu. fl Bankası yine bir ilke imza atarak "Maximum Nakit Noktası" ile fl Bankası Bankamatik Kartı ve Maximum Kredi Kartı sahiplerinin yalnızca binlerce Bankamatik'ten de il, Bankamatiklere ulaflamadıkları yerlerden de 7 gün 24 saat nakit çekebilmelerini sa ladı. fl Bankas Kumbaras Bankamatik Yat r m Hesab Yat r m Fonu nteraktif Bankac l k Netmatik WAP Bankac l Bankamatik(+) Maximum Nakit Noktas... fl Bankas, ilkleri gerçeklefltirmeye devam edecektir...

16 14 Daima güvenle... fl Bankası, kuruldu u 1924'ten bugüne tüm paydafllarının ve müflterilerinin güveninin karflılı ını eksiksiz olarak verebilmek için çalıflıyor.

17 yılında fl Bankası, Türkiye de ve bankacılık sektöründe bir ilke daha imza attı: SPK nın yetkili kurulufllar listesinde yer alan Core Ratings, fl Bankası nın kurumsal yönetim derecesini 10 üzerinden 9 (çok iyi) olarak açıkladı. fl Bankası nın aldı ı bu derece, Banka nın çok iyi seviyedeki kurumsal yönetim politika ve uygulama performansını yansıtmaktadır. Core Ratings, raporunda kurumsal yönetimde risk taflıyan unsurların fl Bankası nda do ru bir flekilde teflhis edilebildi ine ve risklerin geliflmifl yönetim sistemleri ve iç kontrollerle etkin bir flekilde yönetilebildi ine vurgu yapmıfltır. fl Bankası nın aldı ı yüksek not, kuruluflundan itibaren halka açık bir sermaye yapısına sahip olmasının katkısıyla gelifltirdi i köklü ve sa lam flirket kültürünün, ça dafl kurumsal yönetim anlayıflına en iyi flekilde yansıtılmıfl olmasının bir sonucudur.

18 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 16 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI PROF. DR. AHMET KIRMAN Yönetim Kurulu Baflkan fl Bankası'nın ülke ekonomisi için daha çok katma de er üretme çabası, Türkiye nin co rafyası ile sınırlı de ildir. Bankamız, dünyada Türkiye yi ön plana çıkartmayı her türlü faaliyetinde özenle ve öncelikle gözetmekte ve yakın co rafyamızdan bafllayarak global bir oyuncu olma yolunda emin adımlar atmaktadır.

19 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 17 fl Bankası, Cumhuriyetin bafllangıcından beri bu ülkenin ve insanının yanında yer almıfl, kuruldu u günden bugüne, ülke ekonomisinin, sosyal yaflamının ve kültürünün geliflmesine aralıksız katkıda bulunmufltur. De erli hissedarlar m z, Sizlerin de yak ndan izledi i gibi fl Bankas 81. faaliyet y l nda kurumsal tarihine yeni bir kilometre tafl eklemifl ve 2005 y l nda, tarihinin en iyi mali ve operasyonel performans n gerçeklefltirerek hissedarlar, müflterileri ve çal flanlar baflta olmak üzere ülkemize gurur vermifl; gücünün, kurumsal yetkinliklerinin ve stratejisinin yerindeli ini, kurulufl ilkelerinin ve çal flma prensiplerinin do rulu unu bir kez daha kan tlam flt r. Bu sonuçlar n ortaya ç kmas nda Bankam za güvenerek sermaye deste ini eksik etmeyen hissedarlar m za, Bankam z tercih eden müflterilerimize ve büyük özveri ile çal flan fl Bankal ya katk ve emekleri nedeniyle Yönetim Kurulumuz ad na teflekkür etmek isterim. Kurumlar n benimsenmesi ve kal c olmas, öncelikle faaliyet co rafyas nda yaflayan insanlar n ayr lmaz bir parças olmas n gerektirir. Biz 81 y lda bunu baflarmak için çal flt k ve fl Bankas n Türkiye nin bankas yapt k. fl Bankas, Cumhuriyetin bafllang c ndan beri bu ülkenin ve insan n n yan nda yer alm fl, kuruldu u günden bugüne, ülke ekonomisinin, sosyal yaflam n n ve kültürünün geliflmesine aral ks z katk da bulunmufltur. Bankam z bu ülke insanlar taraf ndan yarat larak dünyaya mal edilmifl; kederi, tasay ve sevinci Türkiye ile paylaflm fl, kazand n topluma geri vermifl; iflçisi, çal flan, emeklisi, ifladam, ö retmeni, memuru, k sacas toplumun her kesiminden ve her yafltan insan n hissedar ve müflterisi oldu u bir banka olmufltur. Ülkemizin dünya çap nda faaliyet gösteren grup ve flirketleri baflta olmak üzere tüm ekonomik birimlerin temelinde, Bankam z n deste i, katk s ve yat r mlar bulunmakta, tesadüfi olmayan bu gerçek, ülkemize, ülkemiz insan na olan güvenimizin üzerine infla etti imiz misyonumuzu tan mlamaktad r. fl Bankas, kuruluflundan bu yana sahip oldu u anlay fl n gere i faaliyetlerini kal c ve belirli kurumsal ilkeler dahilinde sürdürmüfl, teamüllerini günün koflullar na göre gelifltirerek ça dafll n öncüsü olmufl, hissedar na, müflterisine ve çal flan na güçlü, köklü, etik ve örnek bir flirketin parças olma imkan n yaratm flt r. Bankam z n ülke ekonomisi için daha çok katma de er üretme çabas, Türkiye nin co rafyas ile s n rl kalmam flt r. Bankam z, dünyada Türkiye yi ön plana ç kartmay her türlü faaliyetinde özenle ve öncelikle gözetmifl ve yak n co rafyam zdan bafllayarak her alana yay lm flt r. Türkiye nin bankas olmam z, geçmifl ve günün flartlar na göre geliflmeleri izleyecek biçimde flekillendirdi imiz stratejimizi belirlemede de rol oynamakta, ülke insanlar n n refah na katk da bulunma, global ekonomide söz sahibi kurulufllar n ortaya ç kmas na yard mc olma, onlar destekleme misyonumuzun yerindeli ini göstermektedir. Bu özelliklerimiz bizi dünya liginde üst s ralara tafl m fl ve kuruluflundan bu yana her an fl Bankas, Türkiye nin bankas olmufltur. fl Bankas hissedar n n, müflterisinin ve çal flan n n en çok tercih etti i bankad r. Dünya devi flirketlerin de erini geride b rakan ve ülkemiz insan n n yaratt bir de er olan Bankam z n, piyasa de eri baflta olmak üzere 2005 y l nda kaydetti i tüm mali ve operasyonel sonuçlar, fl Bankas n tercih etmenin do rulu unu bir kez daha ortaya koymufltur. fl Bankas hisselerinin, borsan n sürükleyicisi olmas, yerli ve yabanc yat r mc lar n tercihleri aras nda ilk s rada yer almas, flirket de erinin dünya devi birçok kurumu geride b rakm fl olmas, fl Bankal l k anlay fl n tafl yanlar n hakl tercihlerinin arkas ndaki bafll ca unsurlardan birisi olmufltur. Yat r mc lar m z k sa, orta ve uzun vadede, her zaman ve her türlü ekonomik konjonktürde Bankas na güvenmenin do rulu unu yaflam fllar, bundan sonra da yaflayacaklard r.

20 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 18 fl Bankası, Türkiye'nin en yaygın flube a ına sahip özel bankasıdır. Bankam z, Türkiye nin en yayg n flube a na sahip özel bankas d r. Müflterilerimiz, ülkemizin ve dünyan n her yerinde fiziki ve alternatif da t m kanallar m z kullanarak hizmetlerimizden kolayl kla ve kesintisiz olarak yararlanmaktad rlar. fl Bankası'nın iyi ve kötü günde, her zaman, her yerde hizmet vermek üzere müflterilerinin yanında olması, tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesini oluflturmaktadır. Tüm fl Bankalılar bu tercihin artarak sürmesi için gayret sarf etmektedir. Çal flanlar n tercihlerinde bir numara olmak, fl Bankas n n kuruluflundan bu yana sahip oldu u bir di er önemli özelli i olmufl, bir gelenek haline dönüflmüfltür. Bu özellik bir hayat tarzı ve nesiller boyu aktarılan bir de erdir. Her bir fl Bankası çalıflanı, dünyada nadir görülen bir sahiplik yap s içerisinde çal flt klar kuruma sahip olma duygusu ile kurumu için çal flman n, kurumu baflar l k lman n, kendisi için çal flma, kendisini baflar l k lma anlam na geldi i bilincini tafl maktad r. Hissedar m z n, müflterilerimizin ve çal flanlar m z n tercihlerinin artarak bizden yana olmaya devam etmesini sa lamak öncelikli amac m z ve görevimizdir. Bu görevimizi ve amac m z geçmifli unutmadan, gelece i de erlendiren bir anlay fl ile yapaca m z konusunda kimsenin flüphesi olmamal d r. Gönül rahatl yla ifade etmek istiyorum ki, fl Bankas insan m za ve ekonomimize en çok katk da bulunan, hizmet veren, kal c ve sürekli destek sa layan vasf n, rekabet üstünlüklerini gelifltirerek sürdürecektir. Sektörde yabanc banka paylar n n artt ve rekabetin giderek daha fazla hissedildi i bir ortamda en önemli avantaj m z, Türkiye nin bankas olma vizyonumuz çerçevesinde, Türkiye ye mal olmuflluk niteli imizden kaynaklanmaktad r. Kuruluflundan bu yana kendisini bu toplumun ihtiyaçlar n n karfl lanmas na ve ülkenin geliflimine adam fl, ülkemiz insan n n akl nda ve gönlünde kal c bir yer edinmifl olan Bankam z n bu niteliklerinin rekabet aç s ndan da en önemli avantaj m z oldu u aç kt r. De erli ortaklar m z, Kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve iyi yönetim, son y llarda dünyada h zla yayg nlaflan, flirketlerin yönetim anlay fl n ortaya koyan ve flirketlerin piyasa de erlerini, finansal performanslar kadar do rudan etkileyen temel bir kriter haline gelmifltir. fl Bankas, kurumsal yönetim ilkelerinin ülkemizdeki en iyi uygulay c s d r. Bu, bizim bir reklam söylemimiz veya iddiam z olmay p, uluslararas kriterler fl nda, ba ms z uluslararas bir kurum taraf ndan tescil edilmifl bir konudur. fl Bankas, 2005 y l nda, SPK taraf ndan seçilmifl uluslararas bir derecelendirme flirketi olan Core Ratings, DNV taraf ndan kurumsal yönetim ilkelerine uyum aç s ndan de erlendirilmifl ve yap lan çal flma sonucunda, 10 luk bir skala üzerinden 9 (çok iyi) seviyesinde puan alm flt r. Bankam z n kurumsallaflm fl yönetim kalitesinin teyit edildi i söz konusu de erlendirme, fl Bankas n n 81 y ld r süregelen baflar lar n n tesadüfi de il, bilinçli, öngörülü ve tutarl stratejilerinin bir sonucu oldu unu ortaya koymaktad r. fl Bankas n n kurumsal yönetim tarz, kuruluflu aflamas nda ortaya konulan ilkelerin fl nda flekillenmifl olup, çal flanlar m z n kendilerini bu kurumun bir parças olarak görmeleri ve yönetim standartlar n n kiflilerden tamamen ba ms z ve ilkelere ba l, kurumsallaflm fl kurallar çerçevesinde oluflturulmufl olmas, baflar l yönetim kültürümüzün temelini teflkil etmektedir. Hissedarlar m z n, yat r m yapt klar ve pay sahibi olduklar fl Bankas n n dünyaca kabul görmüfl ilkeler çerçevesinde yönetildi ini görme istekleri de, kurumsal yönetim ilkelerine uyum anlam nda bugün bulundu umuz noktaya ulaflmam zda itici bir güç olmufltur.

21 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 19 fl Bankas, kurumsal yönetim ilkelerinin ülkemizdeki en iyi uygulay c s d r. Müflterilerimizin, hizmet ald klar bankan n yönetiminden olan beklentilerinin de, elde etti imiz bu sonucun ortaya ç kmas nda kuflkusuz rolü vard r. fl Bankas n n Türkiye ekonomisinin farkl sektörlerinde faaliyet gösteren 44 flirkette do rudan ortakl bulunmaktad r. Bu vasf ile fl Bankas grubu yaratt istihdam, sosyal, mali ve ticari faaliyetleri ile Türkiye nin en büyük iktisadi aktörlerinden biridir. fltirak portföyümüzde yer alan flirketler, 2005 y l nda da baflar l sonuçlar kaydetmeye, ürettikleri mal ve hizmetlerle ülkemiz ve dünya ekonomisine katk da bulunmaya devam etmifllerdir. Kuruluflundan bu yana ülkemiz ekonomisine katk sa lamay misyon edinen Bankam z, ifltirakleri ile birlikte söz konusu misyonunu sürdürmeye devam edecektir y l gerek ekonomik alanda gerekse Bankam z özelinde baflar l sonuçlar n al nd bir y l olmufltur. Finansal sektör h zla büyürken, fl Bankas, sektörün lideri oldu unu, tarihinin en iyi mali ve operasyonel sonuçlar na ulaflarak bir kez daha ortaya koymufltur. Bankam z son 4 y l içinde aktiflerini yaklafl k 4 kat büyüterek 2005 y l sonu itibariyle 64 milyar YTL ye yaklaflan bir bilanço büyüklü üne ulaflm fl, aktif ve özkaynak büyüklü ü yan nda, mevduat ve Türk Liras krediler gibi alanlarda sahip oldu u liderlik vasf n devam ettirmifltir. Öte yandan %25 seviyesindeki sermaye yeterlilik oran ile sa l kl bir sermaye yap s na sahip olan Bankam z, önümüzdeki dönemde büyümesini destekleyecek her türlü dinami e ve alt yap ya sahip bulunmaktad r. fl Bankas, istikrarl büyüme sürecini devam ettirece i inanc nda oldu umuz Türkiye ekonomisi gelifltikçe, ülkemizde ve bölgemizde istikrarl ve riske duyarl politikalar ndan ödün vermeden büyümeye devam edecek, pazar paylar n art racak, hizmet kalitesini gelifltirecek ve baflar l performans n mutlaka sürdürecektir. Çal flmalar m z ve gayretlerimiz, sermayedar m z aç s ndan kârl l ve hissedar de erini, çal flan m z aç s ndan paylafl m art rmak, müflterimiz aç s ndan ise en iyi ve kaliteli hizmeti sunmay temin etmeye yönelik olarak devam edecektir. De erli ortaklar m z, Hepimizin ve Türkiye nin bankas olan fl Bankas na olan güveniniz ve sürekli deste iniz için teflekkür ederim. Sayg lar mla, Prof. Dr. Ahmet K rman Yönetim Kurulu Baflkan

22 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 20 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI H. ERS N ÖZ NCE Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür fl Bankası, 2005 yılında 81 yıllık tarihinin en iyi bilanço performansını kaydetmifltir. Bankam z n toplam varl klar y l sonu itibariyle önceki y la oranla %65 artarak 63,7 milyar YTL ye ulaflm fl, brüt kâr m z 2,7 milyar YTL, ayr lan karfl l klar sonras net kâr m z ise 2004 y l na göre %50 art flla 956 milyon YTL olmufltur.

23 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 21 Kuruldu u günden beri halka açık olan ve Türk insanı ile bütünleflerek, yan yana yürüyen fl Bankası, bugün ülkemiz sermaye piyasalarının en de erli flirketidir. De erli hissedarlar m z, müflterilerimiz, çal flma arkadafllar m ve ifl ortaklar m z, Rekor bilanço performans fl Bankas, 2005 y l nda tarihinin en iyi bilanço performans n kaydetmifl bulunmaktad r. Bankam z n toplam varl klar y l sonu itibariyle önceki y la oranla %65 artarak 63,7 milyar YTL ye ulaflm fl; brüt kâr m z 2,7 milyar YTL, ayr lan karfl l klar sonras net kâr m z ise 2004 y l na göre %50 art flla 956 milyon YTL olmufltur. Bu tablo, fl Bankas n n tüm paydafllar için gurur ve övünç kayna d r. fl Bankas, 81. yafl nda da hissedarlar, çal flanlar, müflterileri ve tüm toplum için kurumsal geçmiflindeki en iyiyi üretmeyi daha iyi baflarm flt r. Güçlü ve sürekli sermayedar taahhüdü Kuruldu u günden beri halka aç k olan ve Türk insan ile bütünleflerek iyi ve kötü günde, her zaman bu ülke insan ile yan yana yürüyen fl Bankas, bugün ülkemiz sermaye piyasalar n n en de erli flirketidir. fl Bankas, bugünlere sermayedarlarının kararlı ve güçlü tutumu ile ulaflm fl bir kurumdur. Yabanc sermayenin sektörümüze giriflinin devam etti i bir ortamda uygulanmas na 2008 y l nda geçilecek olan Basel II Risk Yönetimi Kriterlerinin, bankalar n sermaye politikalar üzerinde h zl de iflikliklere yol açt n ve endüstrimizi yeni aç l mlara yöneltti ini görmekteyiz. Bu konjonktürde, fl Bankas, sermaye gücü yüksek bir kurum olarak karfl m zda durmaktad r. fl Bankas n n sermayedarlar, 2005 y l nda da Banka y bu anlamda güçlü k lan destek ve ba l l klar n kararl l kla ortaya koymufllard r. Büyüme ve bilançomuzdaki geliflmeler fl Bankas bilançosu, 2005 y l nda %65 oran nda büyümüfltür y l ndaki büyümemiz nicelik itibariyle oldu u kadar nitelik itibariyle da çok güçlüdür. Bankam z, verimlilik ve kârl l k rasyolar n n hemen tümünde çok ciddi geliflmeler kaydetmifl; sermayesini ve ayn zamanda serbest sermayesini de büyütmüfltür. Düflük enflasyon ve düflük faiz koflullar nda kârl l k konusunun bankac l k sektörünün ana gündem maddesi oldu u bir dönemdeyiz. Faize son derece duyarl olan endüstrimizde, banka kârl l klar büyük ölçüde net faiz marj ndaki de iflimlere ba l bulunmaktad r. Bu süreçte kârl büyüme yan nda, gelirlerin çeflitlendirilmesi de kritik bir baflar unsuru haline gelmifltir y l nda da, fl Bankas n n en güçlü geliflen bilanço kalemlerinin bafl nda faiz d fl gelirler yer alm flt r. Bankam z 2005 y l nda net komisyon gelirlerini %26 art rarak 894 milyon YTL seviyesine ç karm flt r. Bu, faiz d fl gelir yaratma kapasitemizin bariz bir göstergesidir. Gelir kalitemiz yan nda 2005 y l nda aktif kalitemiz de geliflmeye devam etmifltir. Yayg n tabanl kredi politikalar m z sürdürülmüfl, say s milyonlarla ifade edilen toplam müflteri kitlemiz eflsiz hizmet ölçe imizle bulufltu unda, düflük riskli bir plasman portföy yap s ortaya ç km flt r. KOB lerden, ticari ve bireysel müflterilere kadar ulaflt m z büyük ve yayg n kitle, risk da l m aç s ndan aktif kalitemize katk da bulunmaktad r. Tüm bu geliflmelerin do al ve do rudan bir sonucu olarak, fl Bankas n n sorunlu kredi oran önemli seviyede gerilemifl ve 2005 y l n n sonunda %4,8 olarak gerçekleflmifltir. fl Bankas n n de iflim kültürü fl Bankas için büyük önem verdi imiz bir konu de iflim kültürünü pekifltirmektir y l bu anlamda bir milat, bir kilometre tafl olmufltur. De iflim kültürünü oluflturarak benimsememiz, fl Bankas markas n gelecek nesillere tafl mam z ve Bankam z daha da güçlü bir kurum haline getirebilmemiz anlam nda de iflerek geliflim gösterme çabalar m z yo un olarak sürdürülmektedir. De iflim kültürümüzü flekillendiren parametrelerin bafl nda sektörümüzün ve çevre co rafyam z n bugünkü görünümü yer almaktad r. Gerek ülkemizde, gerekse Türkiye nin oda nda yer ald co rafyada büyük bir de iflim yaflanmaktad r. Bu de iflim siyasi, sosyal ve ekonomik eksenlerde ve tüm h z yla devam etmektedir. fl Bankas, Do u Avrupa dan Orta Do u ya kadar uzanan bu büyük bölgenin en büyük anasermayeye sahip mali kurulufludur. Bu baflar siz de erli hissedarlar m z ve çal flanlar m z kadar ülkemiz aç s ndan da bir gurur vesilesidir. fl Bankas, bu gururu korumaya ve büyümesini

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Sunufl 4 K saca fl Bankas 6 fl Bankas 'n n Vizyonu ve Amaçlar 7 fl Bankas 'n n Türk Bankac l na Getirdi i " lk"lerden... 8 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye nin lokomotifi

Türkiye nin lokomotifi çindekiler Türkiye nin lokomotifi Sunufl 2- Vizyon ve Misyon 3- Kurumsal Profil 4- Bafll ca Finansal Göstergeler 6- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 8- Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 12- Genel

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak.

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak. Ekonomik Gündem Asya hisse senetleri, ABD ekonomisinin faiz artırımını kaldıracak denli güçlü olduğu yolundaki iyimserliğin küresel hisse senetlerine alım getirmesi ile birlikte değer kazandı ve bunun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas 2007 FAAL YET RAPORU Üreten Türkiye nin Bankas çindekiler Sunufl Kurumsal Profil 1 Rakamlarla Halkbank 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz 4 Stratejilerimiz, Kurumsal De erlerimiz 5 Halkbank n Tarihsel

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15 GRAF K L STES Grafik I.1 Küresel Büyüme 2 Grafik I.2 Özel Kesim Tüketim Harcamalar n n Geli imi 2 Grafik I.3 G-20 Ülkeleri i sizlik Oranlar 3 Grafik I.4 G-20 Ülkeleri Enflasyon Oranlar 3 Grafik I.5 Kamu

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı