Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi."

Transkript

1 Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

2 HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu Ticaret Unvan : HSBC BANK A.fi. Kurulufl Tarihi : 13/09/1990 Adres : Ayaza a Mahallesi Ahi Evran Caddesi Dereboyu Sokak Maslak / STANBUL Telefon : Faks : Ça r Merkezi : WEB Adresi :

3 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu

4 Bölüm 1 - Sunufl 3 Kurumsal Profil 4 Bafll ca Finansal Göstergeler 5 Finansal Yap ya liflkin Temel Göstergeler 6 K saca HSBC Bank A.fi. 7 K saca HSBC Grubu 8 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Genel Müdür ün Mesaj 11 Hizmet ve Faaliyetler 12 Bölüm 2 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 15 Yönetim Kurulu 16 Yasal Denetçiler 19 Komiteler 20 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 23 ç Denetim, ç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin 2006 Y l Faaliyet Dönemindeki flleyifli Hakk nda De erlendirme 32 Vizyonumuz ve Temel De erlerimiz 33 nsan Kaynaklar 34 Destek Hizmetleri 35 HSBC Grubu ile Yap lan fllemlere liflkin Bilgiler 35 Bölüm 3 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 37 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 38 Y ll k Faaliyet Raporu na liflkin Beyan 39 Türk Ticaret Kanunu Uyar nca Teflkil Olunan Denetçiler Taraf ndan Haz rlanan Rapor 40 Ba ms z Denetim Raporu Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Konsolide Finansal Rapor 43 Mali Durum, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücüne liflkin De erlendirme 117 Risk Yönetim Politikalar 118 HSBC Bank A.fi. Finansal Güç Notu 119 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler 120

5 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu 2

6 Bölüm 1 Sunufl

7 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu BÖLÜM 1 - SUNUfi Kurumsal Profil HSBC Bank A.fi. (Ana Ortakl k Banka) Türkiye genelinde yayg n flube a na, etkin alternatif da t m kanallar na, genifl mevduat taban na, h zla büyüyen müflteri portföyüne ve güçlü mali bünyeye sahip bir bankad r. Ana Ortakl k Banka, Bireysel, Kurumsal ve Ticari Bankac l k, flletme Bankac l, Özel Bankac l k, Finansal Hizmetler, Yat r m Bankac l, Hazine ve Sermaye Piyasalar alanlar nda hizmet vermektedir. Ana Ortakl k Banka, HSBC Yat r m Menkul De erler A.fi. (HSBC Yat r m) flirketinin hisselerinin tamam na sahiptir. HSBC Portföy Yönetimi A.fi. (HSBC Portföy) flirketi ise HSBC Yat r m n ba l ortakl d r. Söz konusu flirketlerin mali tablolar Türkiye Muhasebe Standartlar uyar nca konsolidasyona tabi tutulmaktad r. Faaliyet raporunun ilerleyen bölümlerinde HSBC Bank Anonim fiirketi ve Konsolidasyona Tabi Ba l Ortakl klar Banka olarak an lacakt r. Ana Ortakl k Banka, Bireysel Bankac l k alan nda müflterilerine; banka kart, kredi kartlar, mevduat ürünleri, bireysel krediler, ödeme ve tahsilatlar, premier müflteri hizmetleri, saklama hizmetleri, finansal planlama ve sigorta ürünleri, faktoring ve forfaiting hizmetleri sunmaktad r. Kurumsal ve Ticari Bankac l k alan nda müflterilere; krediler, ticari kart, d fl ticaret finansman, yap land r lm fl ticaret finansman, proje ve ihracat finansman, sendikasyonlar, saklama hizmetleri, nakit ve risk yönetimi hizmetleri sunulmaktad r. flletme Bankac l alan nda ise müflterilere; kredi ve yat r m hizmetleri, ticari kart, sigorta ürünleri, nakit ve risk yönetimi hizmetleri sunulmaktad r. Ayr ca Ana Ortakl k Banka, müflterilerine menkul k ymet ifllemleri, alt n ve döviz ifllemleri, türev ifllemler ve para piyasas ifllemleri alanlar nda finansal hizmetleri de sunmaktad r. Yat r m hizmetleri alan nda yat r m fonlar, hisse senedi ifllemleri ve portföy yönetimi hizmetleri sunmaktad r. Yayg n bankac l k hizmetleri HSBC Bank Telefon Bankac l , HSBC Bank nternet Bankac l ve HSBC Bank ATM Bankac l 7/24 arac l ile sunulmaktad r. Ana Ortakl k Banka 31/12/2006 tarihi itibar yla 193 flube ile faaliyet göstermektedir. 4

8 Bafll ca Finansal Göstergeler Mali Tablolara liflkin Temel Bilgiler 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla Banka aktif toplam %30 oran nda artarak 7,892,076 bin YTL den 10,294,168 bin YTL ye ulaflm flt r. Ana bilanço kalemleri konsolide bazda ekte sunulmufltur. Temel Bilanço Bilgileri (Bin YTL) Toplam Krediler 7,527,237 5,187,908 Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar 277, ,344 Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Varl klar 90,118 17,677 Sat lmaya Haz r Menkul De erler 299, Toplam Mevduat 5,882,248 4,774,149 Toplam Özkaynaklar 1,311,739 1,196,121 Toplam Aktifler 10,294,168 7,892, Eylül 2006 itibar yla HSBC Bank A.fi. 9,575,734 bin YTL tutar ndaki aktif toplam ile bankalararas aktif büyüklüklerine göre s ralamada 12. s rada yer almaktad r. Aktifleri oluflturan ana kalemlerden krediler; 2006 y l nda %45 oran nda büyümüfltür. Bir önceki dönemde bilanço içindeki pay %66 olan krediler kalemi, 5,187,908 bin YTL den 7,527,237 bin YTL ye yükselerek, bilanço içindeki pay %73 olarak gerçekleflmifltir. 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla konsolide net kâr 277,616 bin YTL olarak gerçekleflmifltir. 31 Aral k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren dönemlere iliflkin bafll ca kâr zarar tablosu bilgileri afla da gösterilmifltir. Temel Kâr Zarar Tablosu Bilgileri (Bin YTL) Faiz Gelirleri 1,390, ,076 Faiz Giderleri 702, ,473 Net Faiz Geliri 687, ,603 Net Ücret ve Komisyon Geliri 216, ,373 Net Kâr 277, ,142 Faiz gelirleri bir önceki döneme göre %41 oran nda artarak 1,390,532 bin YTL ye yükselmifltir. Faiz giderleri ise önceki döneme göre %64 oran nda artarak 702,696 bin YTL ye yükselmifltir. Bunun yan nda 2006 y l na iliflkin net faiz geliri önceki döneme göre %23, net ücret ve komisyon geliri ise %16 oran nda art fl göstermifltir. 5

9 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu Finansal Yap ya liflkin Temel Göstergeler Finansal Rasyolar (%) 2006 (%) 2005 (%) Sermaye Yeterlilik Rasyosu Finansman Oran Özkaynaklar n Duran De erleri Karfl lama Oran Özkaynak Getirisi Krediler / Toplam Aktifler (%) Mevduat / Toplam Aktifler (%) Mevduat n Krediye Dönüflme Oran Mevduat n Menkul De erlere Dönüflüm Oran Duran Varl klar / Toplam Aktifler (%) Takipteki Krediler / Toplam Krediler (%) Aktif Getirisi Serbest Sermaye ve Nitelikli Sermaye Tutarlar (Bin YTL) De iflim (%) Serbest Sermaye (bin YTL) 4 1,625,919 1,436, Nitelikli Serbest Sermaye (bin YTL) 5 1,940,625 1,734, Banka n n Konsolide Sermaye Yeterlilik Oran 31 Aral k 2006 itibar yla %12.21 dir. Serbest sermaye tutar n n %13 oran nda, nitelikli sermaye tutar n n ise %12 oran nda artt görülmektedir. Personel ve fiube Yap s na liflkin Göstergeler Personel - fiube Yap s Personel Say s Personel Bafl na Kâr (Bin YTL) Personel Bafl na Krediler (Bin YTL) 1,500 1,241 Personel Bafl na Mevduat (Bin YTL) 1,172 1,142 fiube Say s fiube Bafl na Kâr (Bin YTL) 1,438 1,741 fiube Bafl na Krediler (Bin YTL) 39,001 32,835 fiube Bafl na Mevduat (Bin YTL) 30,478 30, Aral k 2006 itibar yla Ana Ortakl k Banka n n personel say s dir y l içerisinde, 2005 y l nda bafllat lan 5 y ll k büyüme plan çerçevesinde 35 yeni flube aç lm flt r. Banka 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla personel say s aç s ndan 11., flube say s aç s ndan ise sektörde 13. s rada yer almaktad r. 1 Finansman oran ; özkaynak hariç olmak üzere, toplam pasiflerden karfl l klar düflülüp k dem tazminat karfl l eklenildikten sonra ç kan tutar n özkayna a bölünmesiyle hesaplanmaktad r. 2 Özkaynak getirisi; net kâr n, dönem kâr hariç tutulmufl özkaynaklara oran d r. 3 Aktif getirisi, net kâr n aktif toplam na oran d r. 4 Serbest sermaye, toplam özkaynaklardan ifltirak ve ba l ortakl klar, net sabit k ymetler, net takipteki alacaklar, peflin ödenmifl giderler ve net ertelenmifl vergi aktifinin düflülmesi ile hesaplanmaktad r. 5 Nitelikli serbest sermaye, serbest sermayeden teminat olarak verilmifl menkul de erler ile serbest olmayan plasman tutarlar n n düflülmesi ile hesaplanmaktad r. 6

10 K saca HSBC Bank A.fi. Türkiye de kurulmufl ve faaliyet gösteren tek ngiliz bankas olan HSBC Bank A.fi., 1990 y l nda merkezi stanbul da olmak üzere Midland Bank A.fi. olarak kurulmufl; 1999 y l nda ismi HSBC Bank A.fi. olarak de ifltirilmifltir. Kuruldu u tarihten itibaren kurumsal bankac l k alan nda ve sermaye piyasalar nda faaliyet gösteren Ana Ortakl k Banka, 1997 y l ndan bu yana kapsaml bir ürün yelpazesi ile bireysel bankac l k hizmetlerini de sunmaya bafllam flt r y l nda Demirbank T.A.fi. nin sat n al nmas ndan sonra, büyüme ve genifllemeye yönelik politikalar sürdürülmüfl ve Ana Ortakl k Banka 7 A ustos 2002 tarihinde, Türkiye nin bankac l k sektörü d fl ndaki en büyük kart organizasyonu olan Benkar Tüketici Finansman ve Kart Hizmetleri A.fi. yi (Benkar), Advantage markas dahil, sat n almak üzere Boyner Holding A.fi. ile sözleflme imzalam flt r. Sat n alma ifllemleri gerekli onay ve izinleri takiben, 19 Eylül 2002 tarihinde tamamlanm flt r. Sat n alma ifllemini takiben, 25 Aral k 2002 tarihinde Benkar n hukuki varl, tüm varl k ve yükümlülüklerinin Ana Ortakl k Banka ya devredilmesi suretiyle sona ermifltir. Bu anlaflma ile bireysel ürün ve hizmetler portföyünü geniflleten Ana Ortakl k Banka, müflterilerine taksit kart olanaklar sa larken, toplam 1,9 milyonu aflk n Advantage Card müflterisine kredi onay prosedürleri ve risk yönetimi prensipleri çerçevesinde uluslararas kredi kart ve di er bankac l k hizmetleri sunmaktad r. 13 A ustos 2003 tarihinde kurulan HSBC Portföy Yönetimi A.fi., 6 fiubat 2004 tarihinde faaliyet izni alarak çal flmalar na bafllam flt r. Ana Ortakl k Banka, ça dafl bankac l n gerektirdi i yönetim ve çal flma anlay fl, yerel piyasalar ve ürünler hakk ndaki bilgi ve birikimi ile HSBC Grubu na ba l di er kurulufllarla yak n iflbirli i sonucunda kazan lan zengin uluslararas deneyimi sayesinde, sahip oldu u sayg n ve güvenilir imaj n koruyarak; en iyi olma yolundaki stratejisini 2006 y l nda da sürdürmüfltür. Ana Ortakl k Banka, 2010 y l sonuna kadar ülkemizde yapaca yat r mlar sonucunda %100 yap sal büyüme gerçeklefltirme hedefini aç klam flt r. 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla Ana Ortakl k Banka n n sermaye yap s na iliflkin bilgiler iliflikte sunulmaktad r. Ana Ortakl k Sermaye Yap s Hissedar n Ad Ödenmifl Sermaye (Bin YTL) Hissedarl k Oran (%) A. Halka Arz Edilmifl - - B. Halka Arz Edilmemifl 277, HSBC Bank plc 277, Di er 1 - Toplam 277,290-7

11 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu K saca HSBC Grubu Banka, Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortado u ve Afrika da faaliyet gösteren HSBC Grubu nun bir üyesi olup, ba l oldu u HSBC Grubu dünyan n en büyük bankac l k ve finans kurulufllar ndan biridir. ngiltere de kay tl olan HSBC Holdings plc nin (Holding) genel merkezi Londra da bulunmaktad r. Holding in 82 ülkede flube ve ofisi ve in üzerinde çal flan bulunmaktad r. HSBC Grubu nun 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla toplam aktif büyüklü ü 1,861 milyar USD, vergi öncesi kâr ise 22,086 milyon USD olarak gerçekleflmifltir. HSBC Grubu, 1865 y l nda Hong Kong da kurulan, fiangay ve Londra da birer ofisi ve San Francisco da bir acentesi bulunan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ten do mufltur. HSBC nin 1999 y l nda Grup flirketleri için uluslararas tek bir marka olarak belirlenmesi, Grubun alt gen ambleminin dünya çap nda giderek tan nan bir sembol olmas n sa lam flt r. HSBC 2002 y l nda markas n rakiplerinden ay rmak ve özelliklerini vurgulamak üzere Dünyan n yerel bankas slogan yla kampanya bafllatm flt r. Holding hisseleri, Londra, Hong Kong, New York, Paris ve Bermuda borsalar nda ifllem görmektedir. fiirketin 0.50 Amerikan Dolar l k hisse senetleri, Londra, Hong Kong, Paris ve Bermuda borsalar nda ve her biri 5 hisse senedini temsil eden ADS ler (American Depository Shares) New York borsas nda ifllem görmektedir. HSBC Grubu, dünyan n en geliflmifl bilgi teknolojilerini kullanmaktad r. Y lda 13 milyardan fazla müflteri iflleminin gerçeklefltirildi i ve her geçen gün h zla geliflen e-ticaret fonksiyonu, internet, PC Bankac l, nteraktif TV, Telefon Bankac l ve Cep Telefonu Bankac l hizmetleri bulunmaktad r. HSBC, bilgi teknolojleri hizmetlerini tüm dünyadaki müflterilerine ve personeline sunmak için kendi özel iletiflim a n kullanmaktad r. HSBC Grubu büyüme sürecindeki önemli olaylar: 1959 y l nda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, The British Bank of the Middle East i (önceden Imperial Bank of Persia, bugünkü ad yla HSBC Bank Middle East) sat n ald y l nda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, bugün Hong Kong menfleli en büyük ikinci banka olan Hang Seng Bank Limited in ço unluk hissesini sat n ald y l nda The British Bank of the Middle East, The Cyprus Popular Bank Limited in (bugünkü ad yla Laiki Grup) %20 sini sat n ald y l nda, Midland Bank, UBAF Bank Limited in (bugünkü ad yla British Arab Commercial Bank Limited) hisselerini ald y l nda, Suudi Arabistan daki The British Bank of the Middle East in flubelerinin devral nabilmesi amac yla yerel yönetimin kontrolü alt nda The Saudi British Bank kuruldu y l nda,the Hongkong and Shanghai Banking Corporation, New York Eyaleti ndeki Marine Midland Bank N.A. n n (bugünkü ad yla HSBC Bank plc) %51 ini ve Concord Leasing in ço unluk hissesini sat n ald. Midland, Almanya n n özel bankac l ktaki lider ismi Trinkaus&Burkhardt KGaA n n (bugünkü ad yla HSBC Trinkaus&Burkhardt KGaA) ço unluk hissesini sat n ald y l nda, Hongkong Bank of Canada (bugünkü ad yla HSBC Bank Canada) Vancouver da kuruldu. HSBC Grubu, Equator Holdings Limited in ço unluk hissesini sat n ald y l nda, Egyptian British Bank S.A.E., Grubun %40 oran nda ifltiraki ile kuruldu y l nda, Marine Midland Bank, ABD hazine bonolar nda piyasa yap c s olarak faaliyet gösteren New York merkezli Carroll McEntee & McGinley i (bugünkü ad yla HSBC Securities (USA) Inc.) sat n ald y l nda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Hongkong Bank of Australia Limited i (flu anda HSBC Bank Australia Limited) kurdu y l nda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Marine Midland n kalan hisselerini ve Midland Bank n %14.9 luk hisselerini sat n ald. 8

12 1991 y l nda, HSBC Holdings kuruldu. HSBC Holdings in hisseleri Londra ve Hong Kong borsalar nda ifllem görmeye bafllad y l nda, HSBC Holdings, Midland Bank n kalan hisselerini sat n ald y l nda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Hongkong Bank Malaysia Berhad (bugünkü ad yla HSBC Bank Malaysia Berhad) kurarak, Malezya da faaliyete geçen ilk yabanc banka oldu y l nda, Grup, Brezilya da Banco HSBC Bamerindus S.A. y (bugünkü ad yla HSBC Bank Brasil S.A.- Banco Múltiplo) ve Arjantin de de Roberts S.A. de Inversiones i (bugünkü ad yla HSBC Argentina Holdings S.A.) sat n ald y l nda, HSBC Holdings in hisseleri üçüncü bir borsada, New York Borsas nda ifllem görmeye bafllad. HSBC, Republic New York Corporation (daha sonra HSBC USA Inc. ile birleflti) ve kardefl flirketi Safra Republic Holdings S.A. y (bugünkü ad yla HSBC Republic Holdings Luxembourg S.A.) sat n ald. Midland Bank, Malta n n en büyük ticari bankas olan Mid-Med Bank plc nin (bugünkü ad yla HSBC Bank Malta plc, %70,03 ünü sat n ald y l nda, HSBC, Fransa n n en büyük bankalar ndan biri olan CCF yi sat n ald. HSBC Holdings, hisseleri dördüncü borsa olarak Paris Borsas na kote oldu. Egyptian British Bank teki % 40 l k hisse pay n % 90 n üzerine ç kararak bankan n ad n HSBC Bank Egypt S.A.E. olarak de ifltirdi y l nda, HSBC, Türkiye nin beflinci büyük özel bankas Demirbank T.A.fi. yi (bugünkü ad yla HSBC Bank A.fi.) sat n ald. Ayr ca Bank of Shanghai n %8 lik hissesini almak için bir sözleflme imzalad y l nda, HSBC Türkiye nin önde gelen tüketici finansman flirketi olan Benkar ile Meksika n n dördüncü büyük finansal hizmet grubu olan Grupo Financiero Bital S.A. de C.V. yi bünyesine katt ve Çin in 2. büyük sigorta flirketi Ping An Insurance Company of China Limited in %10 hissesini ald y l nda, HSBC, Amerika n n lider tüketici finans kurumu Household International Inc. i ve Lloyds TSB nin büyük tüketici kuruluflu olan Vendas Ltd. yi içeren Brezilya hisselerini ald. HSBC Private Bank France kurmak üzere 4 Frans z özel bankac l k flirketi ile birleflti. HSBC Insurance Brokers Limited, Beijing HSBC Insurance Brokers ile %24,9 oran nda bir ortakl k kurdu. Hang Seng Bank, Çin in ticari bankas Industrial Bank Co. Ltd. nin %15,98 ini sat n ald ve HSBC Fujian Asia Bank Limited in (bugünkü ad yla Ping An Bank Limited) %50 sinin sat n al nmas için anlaflt y l nda stratejik flirket al mlar ile yap sal olarak büyüdü. fiubat ta, Bermuda Bankas HSBC Grubu na kat ld ve Hindistan n UTI (Unit Trust of India) Bankas ile Çin Ulaflt rma Bankas ndaki az nl k hisseleri kazan ld. HSBC ngiltere de, Marks and Spencer Grubu nun Perakende Finansal Hizmetler kolunu sat n ald. HSBC markas y l n bafllar nda Meksikal yan kuruluflu GF Bital taraf ndan kabul edildi. Eylül de ise Household International n da aralar nda bulundu u Banka n n Kuzey Amerika iflletmelerinin büyük ço unlu u HSBC Kuzey Amerika ad alt nda birlefltirildi. HSBC, çevreye karfl uzun zamand r sürdürdü ü duyarl l n, Nisan da Climate Group un ( klim Grubu nun) kurucu üyesi olarak pekifltirdi y l nda, Çin deki hisselerini art rarak buradaki 140. y l n geride b rakm fl oldu. Bir yandan ABD de Household International ve Grubun Kuzey Amerika operasyonlar n n entegrasyonu HSBC Finans ad alt nda tamamlan rken, di er yandan da Ortado u daki Kuveyt fiubesi ni yeniden hizmete açt. HSBC, iklim de iflikli i sorunlar nda sorumluluk almaya ve operasyonlar n n yaratt sosyal ve çevresel etkileri azaltmaya yönelik çal flmalar na devam etti y l, HSBC için tam bir geliflim ve de iflim y l oldu. Y l boyunca sürdürülen stratejik flirket al mlar, özellikle Amerika da pazar pay n ve müflteri say s n art rd. fiubat ay nda HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, Lloyds TSB nin Paraguay daki flube varl klar n n ço unlu unu elde edebilmek için bir sözleflme yapt. Bunu Mart ay nda, ülke genelinde 100 ün üzerinde ofise sahip ve Meksika n n (sub-prime) ihtiyaç kredisi pazar n n önde gelen flirketlerinden Financiera Independencia n n al m izledi. Kas m da Grupo Banistmo nun sat n al nmas yla Banka yeni pazarlara girdi. Panama merkezli bu bankac l k grubu kendi tarihinde ilk kez Banka ya Kolombiya, Kosta Rika, El Salvador, Honduras ve Nikaragua pazarlar na girifl izni vermifl oldu. flletme Bankac l müflterileri de KOB lerin s n r ötesi ticaret yapmas n kolaylaflt ran Uluslararas flletme Merkezlerinin lansman ndan faydalanm fl oldular. klim de ifliklikleri ve çevresel sorunlar da y l boyunca HSBC için önemini korudu. Program n bir parças olarak 8 bin varil, 2007 sonuna kadar toprakla doldurulacak alanlara gönderilen at k miktar n %8 oran nda azaltmak amac yla HSBC Genel Müdürlü ü nden ç kart ld. Haziran ay nda Birleflmifl Milletler in Sorumlu Yat r m lkeleri ni kabul etti. Bununla birlikte ilk FT Sürdürülebilir Bankac l k Ödülleri nin de sahibi oldu. 9

13 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Bu yaz m HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu ad na, 2006 y l ndaki performans m z ve önemli baflar lar m z belirtmek amac yla yaz yorum. Öncelikle, Bankam za olan güveniniz ve deste iniz için sizlere teflekkür ederim y l, Bankam z n sürdürülebilir büyüme ve tabana yay lma hedefi do rultusunda flekillendirdi i befl y ll k stratejik plan n n ilk y l olmas aç s ndan önemli bir y ld y l na kadar da t m kanallar n n kapasitesini iki kat na ç karmay hedefleyen Bankam z, bu dönemde flube say s n 193 ten 350 ye, personel say s n ise den e ç karmay planlamaktad r. Bireysel bankac l k ve iflletme bankac l alanlar nda, müflterilerimize genifl bir ürün yelpazesi ile en uygun çözümleri sunarak hizmetlerimizi geniflletmek ve çeflitlendirmek istiyoruz. Stratejik plan m z enflasyonun tekrar yönetilemeyecek seviyelere ç kmayaca öngörüsü ile haz rlad k. Dünyan n en büyük bankac l k gruplar ndan birinin parças olmam z, d fl floklara karfl direnç gösterme kabiliyetimizi art r yor. HSBC, dünyadaki bu tür konjonktür dalgalanmalar na karfl çok iyi örgütlenmifl olup, Grup gelirlerinin üçte biri Asya dan, üçte biri Amerika dan, üçte biri ise Avrupa dan sa lanmaktad r. Geçmiflte oldu u gibi gelecekte de ald m z risklerin sermayemizle orant l olmas n sa layan kat bir disiplin uygulayaca z. Farkl bak fl aç lar dünyam z zenginlefltirir konseptiyle haz rlad m z global reklam kampanyam z 2006 y l nda Türkiye de de hayata geçirdik. Reklam kampanyam z ile müflterilerimize, onlar n bak fl aç lar na verdi imiz de eri gösteriyoruz. Çünkü bizim için her bir insan; taze bir bak fl aç s, farkl bir görüfl, yepyeni bir fikir demektir. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve bankac l m z bu farkl bak fl aç lar ndan ilham alarak gelifltirece iz. Müflterilerimize uygun çözümleri; onlar dinleyerek, yak ndan tan yarak ve onlar n bak fl aç lar n anlayarak üretece iz. nan yorum ki, çal flma arkadafllar m her zaman oldu u gibi, önümüzdeki dönemde de farkl l m z n gücünü ve bankac l k anlay fl m z en iyi flekilde temsil edecek, hizmetlerimizin daha da zenginleflmesine katk da bulunacakt r. David Howard Hodgkinson HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan 10

14 Genel Müdür ün Mesaj De erli Müflterilerimiz, Y l sonu itibar yla, özellikle performans baz nda, tüm Banka hedeflerini gerçeklefltirdi imizi memnuniyetle duyurmak isterim ile karfl laflt r ld nda, 2006 y l nda konsolide faaliyet gelirlerimizi %11 oran nda art rd k. Bununla birlikte, organik büyüme kapsam nda, teknolojik altyap n n güçlendirilmesi, da t m kanallar, iletiflim ve özellikle insan kayna alanlar nda yap lan yat r mlar neticesinde faaliyet giderlerimiz, faaliyet gelirlerimizden daha yüksek oranda artt. Yap lan bu yat r mlar n operasyonel gelir kapsam nda somut sonuçlar n önümüzdeki dönemlerde alaca z. Gelirlerimizi art r rken; risk yönetimini baflar ile yürüttü ümüzden, faiz, kur, kredi ve likidite risklerimizi optimum düzeyde tutmay baflard k. Kaliteli aktif ve sermaye yap s anlay fl ndan ödün vermeden çal flt k. Aktiflerimizi, nitelikli sermayemizle paralel bir flekilde %30 oran nda art rd k. Organik büyüme plan m z çerçevesinde, 2010 y l na kadar bireysel müflteri kapasitemizi 6,7 milyona, kurumsal ve ticari müflteri kapasitemizi 290 bine ç karmay hedefliyoruz. Yaklafl k 160 yeni flube açmak ve buna paralel olarak 3400 kifliye daha istihdam sa lamak hedeflerimiz aras nda. Bunun yan s ra, hizmet kanallar m z farkl laflt rarak müflteri segmentlerini çeflitlendirmeyi hedefliyoruz. Toplam müflteri say m z 7 milyona ç kart rken, emek/iliflki yo un hizmet bankac l ndan kitle bankac l na do ru yönelerek HSBC Türkiye nin sektördeki kilit ürünlerde piyasa pay n ve aktif müflteri say s n yaklafl k üç kat na ç karmay hedeflemekteyiz. Ölçek ekonomisi ve pazar pay hedeflerine ulaflabilmek için Türk bankac l k sektöründe faaliyet gösteren ilk 5 bankadan biri olmay ve HSBC Grubu nun dünya yat r mlar içinde en önemli ilk 5 ülkesi aras nda say lmay hedef ald k. Gerek HSBC Türkiye nin son 5 y lda yakalad büyüme ivmesi, gerekse ülkemiz iç dinamiklerinin dünya konjonktürü içindeki göreceli konumu bu yönde bir büyüme için son derece uygundur. Bununla beraber, ölçek ekonomisi öngören ve yayg n müflteri segmentlerinde hizmet vermeyi hedefleyen yeni ifl stratejimizi uygulamaya koymak için, mevcut altyap m z iyilefltirerek desteklememiz gere i de ön plana ç kmaktad r. Bu nedenle, 2006 y l bafl nda sürdürülebilir büyüme ve kârl l k hedeflerimiz do rultusunda, 2010 y l sonuna kadar devam edecek çok önemli bir yeniden yap lanma ve de iflme sürecini bafllatm fl bulunuyoruz. Artan müflteri portföyümüze HSBC kalitesinde hizmet verebilmek için sistem altyap m z ve bunlara ba l operasyonel süreçlerimizi gözden geçirmekteyiz. Öncelikle müflteri ile bafllay p tamamlanan; yani flubede bafllay p flubede biten ifl süreçlerinin daha verimli ve daha etkin hale getirilmesini, müflteri ve çal flan memnuniyetini art rmay hedefleyen bir projeyi bafllatm fl bulunmaktay z. Bu projeyi bilgi teknolojileri alan nda destekleyerek, sistem altyap m z rekabet içinde yar nlara tafl yabilen esnekli i kazand racak; ifllem birim maliyetlerini düflürecek ve özellikle sat fl ifllemlerine h z kazand raca z y l, bu projelerin somut sonuçlar n n ortaya ç kaca ve ifl verimlili inin sürekli artmaya bafllad bir çal flma y l olacakt r. HSBC 2006 y l nda sosyal sorumluluk alan nda da halk m z n yan nda olma çabas n sürdürmüfltür. Sivil toplum kurulufllar arac l yla yürüttü ümüz e itim, çevre ve topluma destek çal flmalar m z binlerce çal flan gönüllümüzün de kat l m yla tüm Türkiye ye yay lm flt r. Türkiye de sivil toplum kurulufllar arac l yla uygulanmas na önderlik etti imiz ve yoksulluk s n r n n alt ndaki insanlar m z n, onurlar n koruyarak, iflgücüne kat l m n hedefleyen Mikrokredi sisteminin gelecek y llarda milyonlarca ailenin yüzünü güldürece ine eminiz. Hiç flüphe yok ki, hedeflerimize ulaflma yolunda kritik baflar ölçüsü çal flanlar m z olacakt r. nsan kaynaklar alan nda bafllatt m z yat r mlar, aram za yeni kat lan arkadafllar m z n üstün hizmet kültürü anlay fl ile yetifltirilmesi ve mesleki e itim standartlar m z 2007 y l nda da siz de erli müflterilerimize sundu umuz hizmet kalitesini sürekli art racakt r. Sayg lar mla, Piraye ANT KA Genel Müdür 11

15 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu Hizmet ve Faaliyetler Bankac l k hizmetleri afla daki hizmet türü ve faaliyet konular ndan oluflmaktad r: Bireysel Bankac l k Bireysel Bankac l k; kredi kart, tüketici kredileri, mevduat, yat r m fonlar, hisse senedi al m-sat m, ödemeler, HSBC Premier, portföy yönetimi ve finansal planlama hizmetlerini sunmaktad r. Yurtiçinde 39 ilde 190 flube, toplam 193 flube, 557 ATM, Telefon ve nternet Bankac l ile faaliyet göstermektedir. Türkiye de yaflayan yabanc lar için ngilizce nternet Bankac l hizmeti de hayata geçirilmifltir. Bireysel müflterilere genifl ürün ve hizmet yelpazesi sunulmaktad r. Advantage Card n sat n al nmas yla birlikte kredi kartlar na kazand r lan taksit ve puan özelli i kullan larak kart sahiplerine yönelik kampanyalar piyasaya paralel olarak yap lmaya devam edilmifl olup, ciro ve pazar pay art r lmaya çal fl lm flt r. Telefon Bankac l ve nternet Bankac l gibi alternatif da t m kanallar kullan larak sigorta d fl nda, kredi ve kredi kart gibi ürünler için baflvuru al nmaya bafllanm flt r. Ayr ca ayn da t m kanallar üzerinden vadeli mevduat ifllemleri daha cazip hale getirilmeye çal fl lm fl ve buralardaki hacim art r larak birim ifllem maliyetlerinin azalt lmas ve banka kaynaklar n n daha verimli kullan lmas na çal fl lm flt r. Ülke genelinde POS say s art r lmaya devam edilmifl, POS art fllar nda di er banka POS lar n n paylafl lmas gibi alternatifler 2006 y l nda uygulamaya al nm flt r. Bu kapsamda Finansbank ve Garanti Bankas ile POS paylafl mlar yap lm flt r y l nda di er bankalarla yap lan paylafl mlarla POS adedi ye ulaflm flt r y l ndaki ekonomik dalgalanmalardan en fazla etkilenen yat r m fonu pazar nda piyasaya paralel olarak portföy ve pazar pay kaybeden HSBC Bank A.fi., 2007 y l nda bu piyasadaki potansiyelin büyüme yönünde geliflmeye bafllamas ile birlikte, pazar pay n ve portföy büyüklüklerini art r c faaliyetlerine devam edecektir. Bireysel kredilerde 31 Aral k 2006 itibar yla piyasa paylar afla daki gibidir: - Konut Kredileri % Tafl t Kredileri % Di er % Kredi Kartlar %6.86 Banka, HSBC Grubu nun zengin uluslararas deneyimi ve yerel piyasalarla ilgili bilgisi sonucunda ürün ve hizmetlerini h zla konumland rabilmektedir. Banka, genifl flube a ile Türkiye mali piyasalar nda sayg n bir yere sahiptir. Kurumsal ve Ticari Bankac l k Kurumsal ve Ticari Bankac l k, 2006 y l nda Türkiye nin sektöründe önde gelen sayg n firmalar na ve finansal kurumlar na hizmet vermeyi sürdürmüfltür. Genel Müdürlük ve fiubeler arac l yla sunulan Kurumsal ve Ticari Bankac l k ürün ve hizmetleri sonucu, 2006 y l nda toplam 12,3 milyar YTL (2005-8,5 milyar YTL) kredi limiti oluflturulmufltur. Müflterilere, nakdi ve gayri nakdi krediler, nakit yönetimi, risk yönetimi, hazine ve yat r m ürünleri ile d fl ticaret arac l k hizmetleri ve ürünlerinin yan s ra proje finansman ve uluslararas yat r m konular nda da ürün ve hizmetler sunulmufltur. D fl ticaret ifllemlerindeki bu genifl ürün yelpazesi ve uluslararas bilgi ve tecrübe, 2006 y l nda ticaret hacminin Türkiye toplam nda ithalat için %4.67 ( %4.22), ihracat için %7.73 ( %7.18) olarak gerçekleflmesini sa lam flt r. Ana ürünler olan kredi, mevduat, d fl ticaret ifllemleri ve nakit yönetimi ürünlerinde pazar pay art r l rken, faktoring gibi yeni alanlarda da faaliyet gösterilmesi planlanmaktad r. Geliflen piyasa flartlar do rultusunda müflterilere kurumsal finansman ürünleri de sunulmaya devam edilecektir. 12

16 flletme Bankac l 2006 y l bafl nda flletme Bankac l bölümünün kuruluflu tamamlanm flt r. flletme Bankac l n n hedef müflteri kitlesi küçük ve orta boy iflletmelerdir. Müflteri profili genel olarak üretim ve hizmet flirketleri, sayg n ticari geçmifli olan aile flirketleri ve küçük müteflebbis iflletmelerdir y l sonu itibar yla 55 flletme Bankac l flubesinden uzman personel ile fiirket Telefon Bankac l, fiirket nternet Bankac l ve ATM cihazlar gibi alternatif da t m kanallar ndan hizmet verilmektedir. flletme Bankac l genifl bir yelpazade müflterilerinin nakit ve gayri nakit kredi ihtiyaçlar n karfl lamakta, mevduat ve yat r m ürünlerinde hizmet vermekte, ayr ca nakit yönetimi ürünlerine a rl k verilmektedir. Önümüzdeki dönemde taksitli ticari kredilerde ve nakit yönetimi ürünlerinde art fl hedeflenmektedir. flletme Bankac l, 2006 y l nda nakit kredilerde %137, mevduatta %62 oran nda büyüme gerçeklefltirmifltir y l nda büyüme trendinin artarak sürmesi hedeflenmektedir. Hazine ve Sermaye Piyasalar Hazine ve Sermaye Piyasalar, kurumsal ve bireysel müflterilerine tüm hazine ürünlerini en rekabetçi fiyatlarla sunmaktad r. Özellikle Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili ifllemlerinin yan nda, Eurobond al m sat m ifllemlerinde piyasada oldukça önemli ifllem hacimleri seviyesine ulafl lm flt r. fllem hacimleriyle ilgili ayn durum döviz piyasalar için de geçerli olup, özellikle vadeli kur konusunda lider konumuna gelinmifl ve pazarlama faaliyetleri ile elde edilen bu konum tüm müflterilerin bilgisine sunulmufltur. Sonuç olarak rekabetçi döviz fiyatlar ve vadeli kur konusundaki fiyat yap c konum sayesinde, oldukça tatmin edici ifllem hacimlerine ulafl lm flt r. Alt n ifllemleri ve di er türev ürünler konusunda oldukça yo un bir pazarlama faaliyeti sürdürülmüfl ve yeni ürünler piyasaya sürülmüfltür. Yeni müflteriler ve çapraz sat fl f rsatlar yakalanm flt r y l nda elde edilen müflteri hacmi ve piyasadaki pozisyonunun, gelecek dönemde; gerek yeni ürünler ve daha iyi hizmet kalitesi ile gerekse daha önceki gibi rekabetçi fiyatlama ile hem hacim, hem kârl l k bak m ndan daha da ileri götürülmesi hedeflenmektedir. Rekabetçi fiyatlaman n yan s ra risk yönetimi ilkelerinden ödün verilmemekte ve risk yönetimi konusunda en geliflmifl sistem ve yöntemler uygulanmaktad r. Müflteri kitlesi geniflletilerek yeni müflteri segmentlerinin de kazan lmas ve spot ürünlerde pazar pay n n art r lmas planlanmaktad r. Geliflen piyasa flartlar do rultusunda müflterilerimize yeni türev ürünleri sunulmaya devam edilecektir. HSBC Yat r m HSBC Yat r m, Ana Ortakl k Banka n n arac kurumudur. fiirket gerek bireysel, gerekse kurumsal yerli ve yabanc müflterilere hisse senedi al m sat m arac l ve araflt rma hizmetleri vermektedir. Ana Ortakl k Banka n n tüm flubeleri ayn zamanda HSBC Yat r m a acentelik hizmeti vermektedir. fiubeler içerisinde yer alan 43 seans odas nda bulunan uzman yat r m personeli kanal yla Yat r m Dan flmanl servisi de sunulmaktad r y l içerisinde toplam 9,9 milyar dolarl k hisse senedi ifllemine arac l k eden HSBC Yat r m n, bu performans yla MKB deki pazar pay %2.14 tür y l sonunda konsolide vergi öncesi kâr 34 milyon YTL olarak gerçekleflen HSBC Yat r m n y l sonundaki konsolide özkaynak büyüklü ü de Sermaye Piyasas Kanunu standartlar na göre haz rlanan mali tablolarda 71,6 milyon YTL ye ulaflm flt r. HSBC Portföy HSBC Portföy; HSBC Yat r m n %99.99 pay sahipli i ile ba l ortakl olup 13 A ustos 2003 te kurulmufltur. HSBC Portföy, Sermaye Piyasas Kurulu ndan 6 fiubat 2004 tarihinde Portföy Yöneticili i Yetki Belgesi, 14 Temmuz 2005 tarihinde Yat r m Dan flmanl Yetki Belgesi alm flt r. HSBC Portföy, 2006 sonu itibar yla üçü A Tipi, alt s da B Tipi olmak üzere 8 adet fonun yönetimini yapmaktad r. Aral k 2006 sonu itibar yla fonlar n toplam portföy büyüklü ü 1,461 milyon USD ye ulaflm flt r. Ayr ca 2005 y l nda Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. ile yap lan anlaflma ile 2 adet emeklilik fonu portföyünün yönetimi üstlenilmifltir y l sonunda vergi öncesi kâr 12,5 milyon YTL olarak gerçekleflen HSBC Portföy ün y l sonundaki özkaynak büyüklü ü de Sermaye Piyasas Kanunu standartlar na göre haz rlanan mali tablolarda 14,1 milyon YTL ye ulaflm flt r. Hizmet ve Faaliyetlerle lgili Araflt rma Gelifltirme Uygulamalar Hizmet türü ve faaliyet konusuna ba l olarak ilgili birimler taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. 13

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş. 2007 Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. 2007 Yılı Faaliyet Raporu Ticaret Unvanı : HSBC Bank A.Ş. Kuruluş Tarihi : 13.09.1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122 / D 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı