Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi."

Transkript

1 Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

2 HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu Ticaret Unvan : HSBC BANK A.fi. Kurulufl Tarihi : 13/09/1990 Adres : Ayaza a Mahallesi Ahi Evran Caddesi Dereboyu Sokak Maslak / STANBUL Telefon : Faks : Ça r Merkezi : WEB Adresi :

3 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu

4 Bölüm 1 - Sunufl 3 Kurumsal Profil 4 Bafll ca Finansal Göstergeler 5 Finansal Yap ya liflkin Temel Göstergeler 6 K saca HSBC Bank A.fi. 7 K saca HSBC Grubu 8 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Genel Müdür ün Mesaj 11 Hizmet ve Faaliyetler 12 Bölüm 2 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 15 Yönetim Kurulu 16 Yasal Denetçiler 19 Komiteler 20 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 23 ç Denetim, ç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin 2006 Y l Faaliyet Dönemindeki flleyifli Hakk nda De erlendirme 32 Vizyonumuz ve Temel De erlerimiz 33 nsan Kaynaklar 34 Destek Hizmetleri 35 HSBC Grubu ile Yap lan fllemlere liflkin Bilgiler 35 Bölüm 3 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 37 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 38 Y ll k Faaliyet Raporu na liflkin Beyan 39 Türk Ticaret Kanunu Uyar nca Teflkil Olunan Denetçiler Taraf ndan Haz rlanan Rapor 40 Ba ms z Denetim Raporu Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Konsolide Finansal Rapor 43 Mali Durum, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücüne liflkin De erlendirme 117 Risk Yönetim Politikalar 118 HSBC Bank A.fi. Finansal Güç Notu 119 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler 120

5 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu 2

6 Bölüm 1 Sunufl

7 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu BÖLÜM 1 - SUNUfi Kurumsal Profil HSBC Bank A.fi. (Ana Ortakl k Banka) Türkiye genelinde yayg n flube a na, etkin alternatif da t m kanallar na, genifl mevduat taban na, h zla büyüyen müflteri portföyüne ve güçlü mali bünyeye sahip bir bankad r. Ana Ortakl k Banka, Bireysel, Kurumsal ve Ticari Bankac l k, flletme Bankac l, Özel Bankac l k, Finansal Hizmetler, Yat r m Bankac l, Hazine ve Sermaye Piyasalar alanlar nda hizmet vermektedir. Ana Ortakl k Banka, HSBC Yat r m Menkul De erler A.fi. (HSBC Yat r m) flirketinin hisselerinin tamam na sahiptir. HSBC Portföy Yönetimi A.fi. (HSBC Portföy) flirketi ise HSBC Yat r m n ba l ortakl d r. Söz konusu flirketlerin mali tablolar Türkiye Muhasebe Standartlar uyar nca konsolidasyona tabi tutulmaktad r. Faaliyet raporunun ilerleyen bölümlerinde HSBC Bank Anonim fiirketi ve Konsolidasyona Tabi Ba l Ortakl klar Banka olarak an lacakt r. Ana Ortakl k Banka, Bireysel Bankac l k alan nda müflterilerine; banka kart, kredi kartlar, mevduat ürünleri, bireysel krediler, ödeme ve tahsilatlar, premier müflteri hizmetleri, saklama hizmetleri, finansal planlama ve sigorta ürünleri, faktoring ve forfaiting hizmetleri sunmaktad r. Kurumsal ve Ticari Bankac l k alan nda müflterilere; krediler, ticari kart, d fl ticaret finansman, yap land r lm fl ticaret finansman, proje ve ihracat finansman, sendikasyonlar, saklama hizmetleri, nakit ve risk yönetimi hizmetleri sunulmaktad r. flletme Bankac l alan nda ise müflterilere; kredi ve yat r m hizmetleri, ticari kart, sigorta ürünleri, nakit ve risk yönetimi hizmetleri sunulmaktad r. Ayr ca Ana Ortakl k Banka, müflterilerine menkul k ymet ifllemleri, alt n ve döviz ifllemleri, türev ifllemler ve para piyasas ifllemleri alanlar nda finansal hizmetleri de sunmaktad r. Yat r m hizmetleri alan nda yat r m fonlar, hisse senedi ifllemleri ve portföy yönetimi hizmetleri sunmaktad r. Yayg n bankac l k hizmetleri HSBC Bank Telefon Bankac l , HSBC Bank nternet Bankac l ve HSBC Bank ATM Bankac l 7/24 arac l ile sunulmaktad r. Ana Ortakl k Banka 31/12/2006 tarihi itibar yla 193 flube ile faaliyet göstermektedir. 4

8 Bafll ca Finansal Göstergeler Mali Tablolara liflkin Temel Bilgiler 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla Banka aktif toplam %30 oran nda artarak 7,892,076 bin YTL den 10,294,168 bin YTL ye ulaflm flt r. Ana bilanço kalemleri konsolide bazda ekte sunulmufltur. Temel Bilanço Bilgileri (Bin YTL) Toplam Krediler 7,527,237 5,187,908 Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar 277, ,344 Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Varl klar 90,118 17,677 Sat lmaya Haz r Menkul De erler 299, Toplam Mevduat 5,882,248 4,774,149 Toplam Özkaynaklar 1,311,739 1,196,121 Toplam Aktifler 10,294,168 7,892, Eylül 2006 itibar yla HSBC Bank A.fi. 9,575,734 bin YTL tutar ndaki aktif toplam ile bankalararas aktif büyüklüklerine göre s ralamada 12. s rada yer almaktad r. Aktifleri oluflturan ana kalemlerden krediler; 2006 y l nda %45 oran nda büyümüfltür. Bir önceki dönemde bilanço içindeki pay %66 olan krediler kalemi, 5,187,908 bin YTL den 7,527,237 bin YTL ye yükselerek, bilanço içindeki pay %73 olarak gerçekleflmifltir. 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla konsolide net kâr 277,616 bin YTL olarak gerçekleflmifltir. 31 Aral k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren dönemlere iliflkin bafll ca kâr zarar tablosu bilgileri afla da gösterilmifltir. Temel Kâr Zarar Tablosu Bilgileri (Bin YTL) Faiz Gelirleri 1,390, ,076 Faiz Giderleri 702, ,473 Net Faiz Geliri 687, ,603 Net Ücret ve Komisyon Geliri 216, ,373 Net Kâr 277, ,142 Faiz gelirleri bir önceki döneme göre %41 oran nda artarak 1,390,532 bin YTL ye yükselmifltir. Faiz giderleri ise önceki döneme göre %64 oran nda artarak 702,696 bin YTL ye yükselmifltir. Bunun yan nda 2006 y l na iliflkin net faiz geliri önceki döneme göre %23, net ücret ve komisyon geliri ise %16 oran nda art fl göstermifltir. 5

9 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu Finansal Yap ya liflkin Temel Göstergeler Finansal Rasyolar (%) 2006 (%) 2005 (%) Sermaye Yeterlilik Rasyosu Finansman Oran Özkaynaklar n Duran De erleri Karfl lama Oran Özkaynak Getirisi Krediler / Toplam Aktifler (%) Mevduat / Toplam Aktifler (%) Mevduat n Krediye Dönüflme Oran Mevduat n Menkul De erlere Dönüflüm Oran Duran Varl klar / Toplam Aktifler (%) Takipteki Krediler / Toplam Krediler (%) Aktif Getirisi Serbest Sermaye ve Nitelikli Sermaye Tutarlar (Bin YTL) De iflim (%) Serbest Sermaye (bin YTL) 4 1,625,919 1,436, Nitelikli Serbest Sermaye (bin YTL) 5 1,940,625 1,734, Banka n n Konsolide Sermaye Yeterlilik Oran 31 Aral k 2006 itibar yla %12.21 dir. Serbest sermaye tutar n n %13 oran nda, nitelikli sermaye tutar n n ise %12 oran nda artt görülmektedir. Personel ve fiube Yap s na liflkin Göstergeler Personel - fiube Yap s Personel Say s Personel Bafl na Kâr (Bin YTL) Personel Bafl na Krediler (Bin YTL) 1,500 1,241 Personel Bafl na Mevduat (Bin YTL) 1,172 1,142 fiube Say s fiube Bafl na Kâr (Bin YTL) 1,438 1,741 fiube Bafl na Krediler (Bin YTL) 39,001 32,835 fiube Bafl na Mevduat (Bin YTL) 30,478 30, Aral k 2006 itibar yla Ana Ortakl k Banka n n personel say s dir y l içerisinde, 2005 y l nda bafllat lan 5 y ll k büyüme plan çerçevesinde 35 yeni flube aç lm flt r. Banka 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla personel say s aç s ndan 11., flube say s aç s ndan ise sektörde 13. s rada yer almaktad r. 1 Finansman oran ; özkaynak hariç olmak üzere, toplam pasiflerden karfl l klar düflülüp k dem tazminat karfl l eklenildikten sonra ç kan tutar n özkayna a bölünmesiyle hesaplanmaktad r. 2 Özkaynak getirisi; net kâr n, dönem kâr hariç tutulmufl özkaynaklara oran d r. 3 Aktif getirisi, net kâr n aktif toplam na oran d r. 4 Serbest sermaye, toplam özkaynaklardan ifltirak ve ba l ortakl klar, net sabit k ymetler, net takipteki alacaklar, peflin ödenmifl giderler ve net ertelenmifl vergi aktifinin düflülmesi ile hesaplanmaktad r. 5 Nitelikli serbest sermaye, serbest sermayeden teminat olarak verilmifl menkul de erler ile serbest olmayan plasman tutarlar n n düflülmesi ile hesaplanmaktad r. 6

10 K saca HSBC Bank A.fi. Türkiye de kurulmufl ve faaliyet gösteren tek ngiliz bankas olan HSBC Bank A.fi., 1990 y l nda merkezi stanbul da olmak üzere Midland Bank A.fi. olarak kurulmufl; 1999 y l nda ismi HSBC Bank A.fi. olarak de ifltirilmifltir. Kuruldu u tarihten itibaren kurumsal bankac l k alan nda ve sermaye piyasalar nda faaliyet gösteren Ana Ortakl k Banka, 1997 y l ndan bu yana kapsaml bir ürün yelpazesi ile bireysel bankac l k hizmetlerini de sunmaya bafllam flt r y l nda Demirbank T.A.fi. nin sat n al nmas ndan sonra, büyüme ve genifllemeye yönelik politikalar sürdürülmüfl ve Ana Ortakl k Banka 7 A ustos 2002 tarihinde, Türkiye nin bankac l k sektörü d fl ndaki en büyük kart organizasyonu olan Benkar Tüketici Finansman ve Kart Hizmetleri A.fi. yi (Benkar), Advantage markas dahil, sat n almak üzere Boyner Holding A.fi. ile sözleflme imzalam flt r. Sat n alma ifllemleri gerekli onay ve izinleri takiben, 19 Eylül 2002 tarihinde tamamlanm flt r. Sat n alma ifllemini takiben, 25 Aral k 2002 tarihinde Benkar n hukuki varl, tüm varl k ve yükümlülüklerinin Ana Ortakl k Banka ya devredilmesi suretiyle sona ermifltir. Bu anlaflma ile bireysel ürün ve hizmetler portföyünü geniflleten Ana Ortakl k Banka, müflterilerine taksit kart olanaklar sa larken, toplam 1,9 milyonu aflk n Advantage Card müflterisine kredi onay prosedürleri ve risk yönetimi prensipleri çerçevesinde uluslararas kredi kart ve di er bankac l k hizmetleri sunmaktad r. 13 A ustos 2003 tarihinde kurulan HSBC Portföy Yönetimi A.fi., 6 fiubat 2004 tarihinde faaliyet izni alarak çal flmalar na bafllam flt r. Ana Ortakl k Banka, ça dafl bankac l n gerektirdi i yönetim ve çal flma anlay fl, yerel piyasalar ve ürünler hakk ndaki bilgi ve birikimi ile HSBC Grubu na ba l di er kurulufllarla yak n iflbirli i sonucunda kazan lan zengin uluslararas deneyimi sayesinde, sahip oldu u sayg n ve güvenilir imaj n koruyarak; en iyi olma yolundaki stratejisini 2006 y l nda da sürdürmüfltür. Ana Ortakl k Banka, 2010 y l sonuna kadar ülkemizde yapaca yat r mlar sonucunda %100 yap sal büyüme gerçeklefltirme hedefini aç klam flt r. 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla Ana Ortakl k Banka n n sermaye yap s na iliflkin bilgiler iliflikte sunulmaktad r. Ana Ortakl k Sermaye Yap s Hissedar n Ad Ödenmifl Sermaye (Bin YTL) Hissedarl k Oran (%) A. Halka Arz Edilmifl - - B. Halka Arz Edilmemifl 277, HSBC Bank plc 277, Di er 1 - Toplam 277,290-7

11 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu K saca HSBC Grubu Banka, Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortado u ve Afrika da faaliyet gösteren HSBC Grubu nun bir üyesi olup, ba l oldu u HSBC Grubu dünyan n en büyük bankac l k ve finans kurulufllar ndan biridir. ngiltere de kay tl olan HSBC Holdings plc nin (Holding) genel merkezi Londra da bulunmaktad r. Holding in 82 ülkede flube ve ofisi ve in üzerinde çal flan bulunmaktad r. HSBC Grubu nun 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla toplam aktif büyüklü ü 1,861 milyar USD, vergi öncesi kâr ise 22,086 milyon USD olarak gerçekleflmifltir. HSBC Grubu, 1865 y l nda Hong Kong da kurulan, fiangay ve Londra da birer ofisi ve San Francisco da bir acentesi bulunan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ten do mufltur. HSBC nin 1999 y l nda Grup flirketleri için uluslararas tek bir marka olarak belirlenmesi, Grubun alt gen ambleminin dünya çap nda giderek tan nan bir sembol olmas n sa lam flt r. HSBC 2002 y l nda markas n rakiplerinden ay rmak ve özelliklerini vurgulamak üzere Dünyan n yerel bankas slogan yla kampanya bafllatm flt r. Holding hisseleri, Londra, Hong Kong, New York, Paris ve Bermuda borsalar nda ifllem görmektedir. fiirketin 0.50 Amerikan Dolar l k hisse senetleri, Londra, Hong Kong, Paris ve Bermuda borsalar nda ve her biri 5 hisse senedini temsil eden ADS ler (American Depository Shares) New York borsas nda ifllem görmektedir. HSBC Grubu, dünyan n en geliflmifl bilgi teknolojilerini kullanmaktad r. Y lda 13 milyardan fazla müflteri iflleminin gerçeklefltirildi i ve her geçen gün h zla geliflen e-ticaret fonksiyonu, internet, PC Bankac l, nteraktif TV, Telefon Bankac l ve Cep Telefonu Bankac l hizmetleri bulunmaktad r. HSBC, bilgi teknolojleri hizmetlerini tüm dünyadaki müflterilerine ve personeline sunmak için kendi özel iletiflim a n kullanmaktad r. HSBC Grubu büyüme sürecindeki önemli olaylar: 1959 y l nda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, The British Bank of the Middle East i (önceden Imperial Bank of Persia, bugünkü ad yla HSBC Bank Middle East) sat n ald y l nda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, bugün Hong Kong menfleli en büyük ikinci banka olan Hang Seng Bank Limited in ço unluk hissesini sat n ald y l nda The British Bank of the Middle East, The Cyprus Popular Bank Limited in (bugünkü ad yla Laiki Grup) %20 sini sat n ald y l nda, Midland Bank, UBAF Bank Limited in (bugünkü ad yla British Arab Commercial Bank Limited) hisselerini ald y l nda, Suudi Arabistan daki The British Bank of the Middle East in flubelerinin devral nabilmesi amac yla yerel yönetimin kontrolü alt nda The Saudi British Bank kuruldu y l nda,the Hongkong and Shanghai Banking Corporation, New York Eyaleti ndeki Marine Midland Bank N.A. n n (bugünkü ad yla HSBC Bank plc) %51 ini ve Concord Leasing in ço unluk hissesini sat n ald. Midland, Almanya n n özel bankac l ktaki lider ismi Trinkaus&Burkhardt KGaA n n (bugünkü ad yla HSBC Trinkaus&Burkhardt KGaA) ço unluk hissesini sat n ald y l nda, Hongkong Bank of Canada (bugünkü ad yla HSBC Bank Canada) Vancouver da kuruldu. HSBC Grubu, Equator Holdings Limited in ço unluk hissesini sat n ald y l nda, Egyptian British Bank S.A.E., Grubun %40 oran nda ifltiraki ile kuruldu y l nda, Marine Midland Bank, ABD hazine bonolar nda piyasa yap c s olarak faaliyet gösteren New York merkezli Carroll McEntee & McGinley i (bugünkü ad yla HSBC Securities (USA) Inc.) sat n ald y l nda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Hongkong Bank of Australia Limited i (flu anda HSBC Bank Australia Limited) kurdu y l nda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Marine Midland n kalan hisselerini ve Midland Bank n %14.9 luk hisselerini sat n ald. 8

12 1991 y l nda, HSBC Holdings kuruldu. HSBC Holdings in hisseleri Londra ve Hong Kong borsalar nda ifllem görmeye bafllad y l nda, HSBC Holdings, Midland Bank n kalan hisselerini sat n ald y l nda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Hongkong Bank Malaysia Berhad (bugünkü ad yla HSBC Bank Malaysia Berhad) kurarak, Malezya da faaliyete geçen ilk yabanc banka oldu y l nda, Grup, Brezilya da Banco HSBC Bamerindus S.A. y (bugünkü ad yla HSBC Bank Brasil S.A.- Banco Múltiplo) ve Arjantin de de Roberts S.A. de Inversiones i (bugünkü ad yla HSBC Argentina Holdings S.A.) sat n ald y l nda, HSBC Holdings in hisseleri üçüncü bir borsada, New York Borsas nda ifllem görmeye bafllad. HSBC, Republic New York Corporation (daha sonra HSBC USA Inc. ile birleflti) ve kardefl flirketi Safra Republic Holdings S.A. y (bugünkü ad yla HSBC Republic Holdings Luxembourg S.A.) sat n ald. Midland Bank, Malta n n en büyük ticari bankas olan Mid-Med Bank plc nin (bugünkü ad yla HSBC Bank Malta plc, %70,03 ünü sat n ald y l nda, HSBC, Fransa n n en büyük bankalar ndan biri olan CCF yi sat n ald. HSBC Holdings, hisseleri dördüncü borsa olarak Paris Borsas na kote oldu. Egyptian British Bank teki % 40 l k hisse pay n % 90 n üzerine ç kararak bankan n ad n HSBC Bank Egypt S.A.E. olarak de ifltirdi y l nda, HSBC, Türkiye nin beflinci büyük özel bankas Demirbank T.A.fi. yi (bugünkü ad yla HSBC Bank A.fi.) sat n ald. Ayr ca Bank of Shanghai n %8 lik hissesini almak için bir sözleflme imzalad y l nda, HSBC Türkiye nin önde gelen tüketici finansman flirketi olan Benkar ile Meksika n n dördüncü büyük finansal hizmet grubu olan Grupo Financiero Bital S.A. de C.V. yi bünyesine katt ve Çin in 2. büyük sigorta flirketi Ping An Insurance Company of China Limited in %10 hissesini ald y l nda, HSBC, Amerika n n lider tüketici finans kurumu Household International Inc. i ve Lloyds TSB nin büyük tüketici kuruluflu olan Vendas Ltd. yi içeren Brezilya hisselerini ald. HSBC Private Bank France kurmak üzere 4 Frans z özel bankac l k flirketi ile birleflti. HSBC Insurance Brokers Limited, Beijing HSBC Insurance Brokers ile %24,9 oran nda bir ortakl k kurdu. Hang Seng Bank, Çin in ticari bankas Industrial Bank Co. Ltd. nin %15,98 ini sat n ald ve HSBC Fujian Asia Bank Limited in (bugünkü ad yla Ping An Bank Limited) %50 sinin sat n al nmas için anlaflt y l nda stratejik flirket al mlar ile yap sal olarak büyüdü. fiubat ta, Bermuda Bankas HSBC Grubu na kat ld ve Hindistan n UTI (Unit Trust of India) Bankas ile Çin Ulaflt rma Bankas ndaki az nl k hisseleri kazan ld. HSBC ngiltere de, Marks and Spencer Grubu nun Perakende Finansal Hizmetler kolunu sat n ald. HSBC markas y l n bafllar nda Meksikal yan kuruluflu GF Bital taraf ndan kabul edildi. Eylül de ise Household International n da aralar nda bulundu u Banka n n Kuzey Amerika iflletmelerinin büyük ço unlu u HSBC Kuzey Amerika ad alt nda birlefltirildi. HSBC, çevreye karfl uzun zamand r sürdürdü ü duyarl l n, Nisan da Climate Group un ( klim Grubu nun) kurucu üyesi olarak pekifltirdi y l nda, Çin deki hisselerini art rarak buradaki 140. y l n geride b rakm fl oldu. Bir yandan ABD de Household International ve Grubun Kuzey Amerika operasyonlar n n entegrasyonu HSBC Finans ad alt nda tamamlan rken, di er yandan da Ortado u daki Kuveyt fiubesi ni yeniden hizmete açt. HSBC, iklim de iflikli i sorunlar nda sorumluluk almaya ve operasyonlar n n yaratt sosyal ve çevresel etkileri azaltmaya yönelik çal flmalar na devam etti y l, HSBC için tam bir geliflim ve de iflim y l oldu. Y l boyunca sürdürülen stratejik flirket al mlar, özellikle Amerika da pazar pay n ve müflteri say s n art rd. fiubat ay nda HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, Lloyds TSB nin Paraguay daki flube varl klar n n ço unlu unu elde edebilmek için bir sözleflme yapt. Bunu Mart ay nda, ülke genelinde 100 ün üzerinde ofise sahip ve Meksika n n (sub-prime) ihtiyaç kredisi pazar n n önde gelen flirketlerinden Financiera Independencia n n al m izledi. Kas m da Grupo Banistmo nun sat n al nmas yla Banka yeni pazarlara girdi. Panama merkezli bu bankac l k grubu kendi tarihinde ilk kez Banka ya Kolombiya, Kosta Rika, El Salvador, Honduras ve Nikaragua pazarlar na girifl izni vermifl oldu. flletme Bankac l müflterileri de KOB lerin s n r ötesi ticaret yapmas n kolaylaflt ran Uluslararas flletme Merkezlerinin lansman ndan faydalanm fl oldular. klim de ifliklikleri ve çevresel sorunlar da y l boyunca HSBC için önemini korudu. Program n bir parças olarak 8 bin varil, 2007 sonuna kadar toprakla doldurulacak alanlara gönderilen at k miktar n %8 oran nda azaltmak amac yla HSBC Genel Müdürlü ü nden ç kart ld. Haziran ay nda Birleflmifl Milletler in Sorumlu Yat r m lkeleri ni kabul etti. Bununla birlikte ilk FT Sürdürülebilir Bankac l k Ödülleri nin de sahibi oldu. 9

13 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Bu yaz m HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu ad na, 2006 y l ndaki performans m z ve önemli baflar lar m z belirtmek amac yla yaz yorum. Öncelikle, Bankam za olan güveniniz ve deste iniz için sizlere teflekkür ederim y l, Bankam z n sürdürülebilir büyüme ve tabana yay lma hedefi do rultusunda flekillendirdi i befl y ll k stratejik plan n n ilk y l olmas aç s ndan önemli bir y ld y l na kadar da t m kanallar n n kapasitesini iki kat na ç karmay hedefleyen Bankam z, bu dönemde flube say s n 193 ten 350 ye, personel say s n ise den e ç karmay planlamaktad r. Bireysel bankac l k ve iflletme bankac l alanlar nda, müflterilerimize genifl bir ürün yelpazesi ile en uygun çözümleri sunarak hizmetlerimizi geniflletmek ve çeflitlendirmek istiyoruz. Stratejik plan m z enflasyonun tekrar yönetilemeyecek seviyelere ç kmayaca öngörüsü ile haz rlad k. Dünyan n en büyük bankac l k gruplar ndan birinin parças olmam z, d fl floklara karfl direnç gösterme kabiliyetimizi art r yor. HSBC, dünyadaki bu tür konjonktür dalgalanmalar na karfl çok iyi örgütlenmifl olup, Grup gelirlerinin üçte biri Asya dan, üçte biri Amerika dan, üçte biri ise Avrupa dan sa lanmaktad r. Geçmiflte oldu u gibi gelecekte de ald m z risklerin sermayemizle orant l olmas n sa layan kat bir disiplin uygulayaca z. Farkl bak fl aç lar dünyam z zenginlefltirir konseptiyle haz rlad m z global reklam kampanyam z 2006 y l nda Türkiye de de hayata geçirdik. Reklam kampanyam z ile müflterilerimize, onlar n bak fl aç lar na verdi imiz de eri gösteriyoruz. Çünkü bizim için her bir insan; taze bir bak fl aç s, farkl bir görüfl, yepyeni bir fikir demektir. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve bankac l m z bu farkl bak fl aç lar ndan ilham alarak gelifltirece iz. Müflterilerimize uygun çözümleri; onlar dinleyerek, yak ndan tan yarak ve onlar n bak fl aç lar n anlayarak üretece iz. nan yorum ki, çal flma arkadafllar m her zaman oldu u gibi, önümüzdeki dönemde de farkl l m z n gücünü ve bankac l k anlay fl m z en iyi flekilde temsil edecek, hizmetlerimizin daha da zenginleflmesine katk da bulunacakt r. David Howard Hodgkinson HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan 10

14 Genel Müdür ün Mesaj De erli Müflterilerimiz, Y l sonu itibar yla, özellikle performans baz nda, tüm Banka hedeflerini gerçeklefltirdi imizi memnuniyetle duyurmak isterim ile karfl laflt r ld nda, 2006 y l nda konsolide faaliyet gelirlerimizi %11 oran nda art rd k. Bununla birlikte, organik büyüme kapsam nda, teknolojik altyap n n güçlendirilmesi, da t m kanallar, iletiflim ve özellikle insan kayna alanlar nda yap lan yat r mlar neticesinde faaliyet giderlerimiz, faaliyet gelirlerimizden daha yüksek oranda artt. Yap lan bu yat r mlar n operasyonel gelir kapsam nda somut sonuçlar n önümüzdeki dönemlerde alaca z. Gelirlerimizi art r rken; risk yönetimini baflar ile yürüttü ümüzden, faiz, kur, kredi ve likidite risklerimizi optimum düzeyde tutmay baflard k. Kaliteli aktif ve sermaye yap s anlay fl ndan ödün vermeden çal flt k. Aktiflerimizi, nitelikli sermayemizle paralel bir flekilde %30 oran nda art rd k. Organik büyüme plan m z çerçevesinde, 2010 y l na kadar bireysel müflteri kapasitemizi 6,7 milyona, kurumsal ve ticari müflteri kapasitemizi 290 bine ç karmay hedefliyoruz. Yaklafl k 160 yeni flube açmak ve buna paralel olarak 3400 kifliye daha istihdam sa lamak hedeflerimiz aras nda. Bunun yan s ra, hizmet kanallar m z farkl laflt rarak müflteri segmentlerini çeflitlendirmeyi hedefliyoruz. Toplam müflteri say m z 7 milyona ç kart rken, emek/iliflki yo un hizmet bankac l ndan kitle bankac l na do ru yönelerek HSBC Türkiye nin sektördeki kilit ürünlerde piyasa pay n ve aktif müflteri say s n yaklafl k üç kat na ç karmay hedeflemekteyiz. Ölçek ekonomisi ve pazar pay hedeflerine ulaflabilmek için Türk bankac l k sektöründe faaliyet gösteren ilk 5 bankadan biri olmay ve HSBC Grubu nun dünya yat r mlar içinde en önemli ilk 5 ülkesi aras nda say lmay hedef ald k. Gerek HSBC Türkiye nin son 5 y lda yakalad büyüme ivmesi, gerekse ülkemiz iç dinamiklerinin dünya konjonktürü içindeki göreceli konumu bu yönde bir büyüme için son derece uygundur. Bununla beraber, ölçek ekonomisi öngören ve yayg n müflteri segmentlerinde hizmet vermeyi hedefleyen yeni ifl stratejimizi uygulamaya koymak için, mevcut altyap m z iyilefltirerek desteklememiz gere i de ön plana ç kmaktad r. Bu nedenle, 2006 y l bafl nda sürdürülebilir büyüme ve kârl l k hedeflerimiz do rultusunda, 2010 y l sonuna kadar devam edecek çok önemli bir yeniden yap lanma ve de iflme sürecini bafllatm fl bulunuyoruz. Artan müflteri portföyümüze HSBC kalitesinde hizmet verebilmek için sistem altyap m z ve bunlara ba l operasyonel süreçlerimizi gözden geçirmekteyiz. Öncelikle müflteri ile bafllay p tamamlanan; yani flubede bafllay p flubede biten ifl süreçlerinin daha verimli ve daha etkin hale getirilmesini, müflteri ve çal flan memnuniyetini art rmay hedefleyen bir projeyi bafllatm fl bulunmaktay z. Bu projeyi bilgi teknolojileri alan nda destekleyerek, sistem altyap m z rekabet içinde yar nlara tafl yabilen esnekli i kazand racak; ifllem birim maliyetlerini düflürecek ve özellikle sat fl ifllemlerine h z kazand raca z y l, bu projelerin somut sonuçlar n n ortaya ç kaca ve ifl verimlili inin sürekli artmaya bafllad bir çal flma y l olacakt r. HSBC 2006 y l nda sosyal sorumluluk alan nda da halk m z n yan nda olma çabas n sürdürmüfltür. Sivil toplum kurulufllar arac l yla yürüttü ümüz e itim, çevre ve topluma destek çal flmalar m z binlerce çal flan gönüllümüzün de kat l m yla tüm Türkiye ye yay lm flt r. Türkiye de sivil toplum kurulufllar arac l yla uygulanmas na önderlik etti imiz ve yoksulluk s n r n n alt ndaki insanlar m z n, onurlar n koruyarak, iflgücüne kat l m n hedefleyen Mikrokredi sisteminin gelecek y llarda milyonlarca ailenin yüzünü güldürece ine eminiz. Hiç flüphe yok ki, hedeflerimize ulaflma yolunda kritik baflar ölçüsü çal flanlar m z olacakt r. nsan kaynaklar alan nda bafllatt m z yat r mlar, aram za yeni kat lan arkadafllar m z n üstün hizmet kültürü anlay fl ile yetifltirilmesi ve mesleki e itim standartlar m z 2007 y l nda da siz de erli müflterilerimize sundu umuz hizmet kalitesini sürekli art racakt r. Sayg lar mla, Piraye ANT KA Genel Müdür 11

15 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu Hizmet ve Faaliyetler Bankac l k hizmetleri afla daki hizmet türü ve faaliyet konular ndan oluflmaktad r: Bireysel Bankac l k Bireysel Bankac l k; kredi kart, tüketici kredileri, mevduat, yat r m fonlar, hisse senedi al m-sat m, ödemeler, HSBC Premier, portföy yönetimi ve finansal planlama hizmetlerini sunmaktad r. Yurtiçinde 39 ilde 190 flube, toplam 193 flube, 557 ATM, Telefon ve nternet Bankac l ile faaliyet göstermektedir. Türkiye de yaflayan yabanc lar için ngilizce nternet Bankac l hizmeti de hayata geçirilmifltir. Bireysel müflterilere genifl ürün ve hizmet yelpazesi sunulmaktad r. Advantage Card n sat n al nmas yla birlikte kredi kartlar na kazand r lan taksit ve puan özelli i kullan larak kart sahiplerine yönelik kampanyalar piyasaya paralel olarak yap lmaya devam edilmifl olup, ciro ve pazar pay art r lmaya çal fl lm flt r. Telefon Bankac l ve nternet Bankac l gibi alternatif da t m kanallar kullan larak sigorta d fl nda, kredi ve kredi kart gibi ürünler için baflvuru al nmaya bafllanm flt r. Ayr ca ayn da t m kanallar üzerinden vadeli mevduat ifllemleri daha cazip hale getirilmeye çal fl lm fl ve buralardaki hacim art r larak birim ifllem maliyetlerinin azalt lmas ve banka kaynaklar n n daha verimli kullan lmas na çal fl lm flt r. Ülke genelinde POS say s art r lmaya devam edilmifl, POS art fllar nda di er banka POS lar n n paylafl lmas gibi alternatifler 2006 y l nda uygulamaya al nm flt r. Bu kapsamda Finansbank ve Garanti Bankas ile POS paylafl mlar yap lm flt r y l nda di er bankalarla yap lan paylafl mlarla POS adedi ye ulaflm flt r y l ndaki ekonomik dalgalanmalardan en fazla etkilenen yat r m fonu pazar nda piyasaya paralel olarak portföy ve pazar pay kaybeden HSBC Bank A.fi., 2007 y l nda bu piyasadaki potansiyelin büyüme yönünde geliflmeye bafllamas ile birlikte, pazar pay n ve portföy büyüklüklerini art r c faaliyetlerine devam edecektir. Bireysel kredilerde 31 Aral k 2006 itibar yla piyasa paylar afla daki gibidir: - Konut Kredileri % Tafl t Kredileri % Di er % Kredi Kartlar %6.86 Banka, HSBC Grubu nun zengin uluslararas deneyimi ve yerel piyasalarla ilgili bilgisi sonucunda ürün ve hizmetlerini h zla konumland rabilmektedir. Banka, genifl flube a ile Türkiye mali piyasalar nda sayg n bir yere sahiptir. Kurumsal ve Ticari Bankac l k Kurumsal ve Ticari Bankac l k, 2006 y l nda Türkiye nin sektöründe önde gelen sayg n firmalar na ve finansal kurumlar na hizmet vermeyi sürdürmüfltür. Genel Müdürlük ve fiubeler arac l yla sunulan Kurumsal ve Ticari Bankac l k ürün ve hizmetleri sonucu, 2006 y l nda toplam 12,3 milyar YTL (2005-8,5 milyar YTL) kredi limiti oluflturulmufltur. Müflterilere, nakdi ve gayri nakdi krediler, nakit yönetimi, risk yönetimi, hazine ve yat r m ürünleri ile d fl ticaret arac l k hizmetleri ve ürünlerinin yan s ra proje finansman ve uluslararas yat r m konular nda da ürün ve hizmetler sunulmufltur. D fl ticaret ifllemlerindeki bu genifl ürün yelpazesi ve uluslararas bilgi ve tecrübe, 2006 y l nda ticaret hacminin Türkiye toplam nda ithalat için %4.67 ( %4.22), ihracat için %7.73 ( %7.18) olarak gerçekleflmesini sa lam flt r. Ana ürünler olan kredi, mevduat, d fl ticaret ifllemleri ve nakit yönetimi ürünlerinde pazar pay art r l rken, faktoring gibi yeni alanlarda da faaliyet gösterilmesi planlanmaktad r. Geliflen piyasa flartlar do rultusunda müflterilere kurumsal finansman ürünleri de sunulmaya devam edilecektir. 12

16 flletme Bankac l 2006 y l bafl nda flletme Bankac l bölümünün kuruluflu tamamlanm flt r. flletme Bankac l n n hedef müflteri kitlesi küçük ve orta boy iflletmelerdir. Müflteri profili genel olarak üretim ve hizmet flirketleri, sayg n ticari geçmifli olan aile flirketleri ve küçük müteflebbis iflletmelerdir y l sonu itibar yla 55 flletme Bankac l flubesinden uzman personel ile fiirket Telefon Bankac l, fiirket nternet Bankac l ve ATM cihazlar gibi alternatif da t m kanallar ndan hizmet verilmektedir. flletme Bankac l genifl bir yelpazade müflterilerinin nakit ve gayri nakit kredi ihtiyaçlar n karfl lamakta, mevduat ve yat r m ürünlerinde hizmet vermekte, ayr ca nakit yönetimi ürünlerine a rl k verilmektedir. Önümüzdeki dönemde taksitli ticari kredilerde ve nakit yönetimi ürünlerinde art fl hedeflenmektedir. flletme Bankac l, 2006 y l nda nakit kredilerde %137, mevduatta %62 oran nda büyüme gerçeklefltirmifltir y l nda büyüme trendinin artarak sürmesi hedeflenmektedir. Hazine ve Sermaye Piyasalar Hazine ve Sermaye Piyasalar, kurumsal ve bireysel müflterilerine tüm hazine ürünlerini en rekabetçi fiyatlarla sunmaktad r. Özellikle Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili ifllemlerinin yan nda, Eurobond al m sat m ifllemlerinde piyasada oldukça önemli ifllem hacimleri seviyesine ulafl lm flt r. fllem hacimleriyle ilgili ayn durum döviz piyasalar için de geçerli olup, özellikle vadeli kur konusunda lider konumuna gelinmifl ve pazarlama faaliyetleri ile elde edilen bu konum tüm müflterilerin bilgisine sunulmufltur. Sonuç olarak rekabetçi döviz fiyatlar ve vadeli kur konusundaki fiyat yap c konum sayesinde, oldukça tatmin edici ifllem hacimlerine ulafl lm flt r. Alt n ifllemleri ve di er türev ürünler konusunda oldukça yo un bir pazarlama faaliyeti sürdürülmüfl ve yeni ürünler piyasaya sürülmüfltür. Yeni müflteriler ve çapraz sat fl f rsatlar yakalanm flt r y l nda elde edilen müflteri hacmi ve piyasadaki pozisyonunun, gelecek dönemde; gerek yeni ürünler ve daha iyi hizmet kalitesi ile gerekse daha önceki gibi rekabetçi fiyatlama ile hem hacim, hem kârl l k bak m ndan daha da ileri götürülmesi hedeflenmektedir. Rekabetçi fiyatlaman n yan s ra risk yönetimi ilkelerinden ödün verilmemekte ve risk yönetimi konusunda en geliflmifl sistem ve yöntemler uygulanmaktad r. Müflteri kitlesi geniflletilerek yeni müflteri segmentlerinin de kazan lmas ve spot ürünlerde pazar pay n n art r lmas planlanmaktad r. Geliflen piyasa flartlar do rultusunda müflterilerimize yeni türev ürünleri sunulmaya devam edilecektir. HSBC Yat r m HSBC Yat r m, Ana Ortakl k Banka n n arac kurumudur. fiirket gerek bireysel, gerekse kurumsal yerli ve yabanc müflterilere hisse senedi al m sat m arac l ve araflt rma hizmetleri vermektedir. Ana Ortakl k Banka n n tüm flubeleri ayn zamanda HSBC Yat r m a acentelik hizmeti vermektedir. fiubeler içerisinde yer alan 43 seans odas nda bulunan uzman yat r m personeli kanal yla Yat r m Dan flmanl servisi de sunulmaktad r y l içerisinde toplam 9,9 milyar dolarl k hisse senedi ifllemine arac l k eden HSBC Yat r m n, bu performans yla MKB deki pazar pay %2.14 tür y l sonunda konsolide vergi öncesi kâr 34 milyon YTL olarak gerçekleflen HSBC Yat r m n y l sonundaki konsolide özkaynak büyüklü ü de Sermaye Piyasas Kanunu standartlar na göre haz rlanan mali tablolarda 71,6 milyon YTL ye ulaflm flt r. HSBC Portföy HSBC Portföy; HSBC Yat r m n %99.99 pay sahipli i ile ba l ortakl olup 13 A ustos 2003 te kurulmufltur. HSBC Portföy, Sermaye Piyasas Kurulu ndan 6 fiubat 2004 tarihinde Portföy Yöneticili i Yetki Belgesi, 14 Temmuz 2005 tarihinde Yat r m Dan flmanl Yetki Belgesi alm flt r. HSBC Portföy, 2006 sonu itibar yla üçü A Tipi, alt s da B Tipi olmak üzere 8 adet fonun yönetimini yapmaktad r. Aral k 2006 sonu itibar yla fonlar n toplam portföy büyüklü ü 1,461 milyon USD ye ulaflm flt r. Ayr ca 2005 y l nda Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. ile yap lan anlaflma ile 2 adet emeklilik fonu portföyünün yönetimi üstlenilmifltir y l sonunda vergi öncesi kâr 12,5 milyon YTL olarak gerçekleflen HSBC Portföy ün y l sonundaki özkaynak büyüklü ü de Sermaye Piyasas Kanunu standartlar na göre haz rlanan mali tablolarda 14,1 milyon YTL ye ulaflm flt r. Hizmet ve Faaliyetlerle lgili Araflt rma Gelifltirme Uygulamalar Hizmet türü ve faaliyet konusuna ba l olarak ilgili birimler taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. 13

17 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu 14

18 Bölüm 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar

19 HSBC BANK A.fi. HSBC Bank A.fi Y l Faaliyet Raporu BÖLÜM 2 - YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI Yönetim Kurulu HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu, bir baflkan, bir baflkan vekili ve sekiz üyeden oluflmakta ve düzenli olarak toplanmaktad r. Yönetim Kurulu Baflkan : David Howard Hodgkinson Yönetim Kurulu Baflkan David Howard Hodgkinson, y llar nda Monkton Combe School da ald e itimini tamamlad ktan sonra 1969 y l nda Bankac l k Enstitüsü nde Para Teorisi ve Uygulamas, Bankac l k Hukuku, Uluslararas Ticaret Finansman ve Muhasebe dersleri alm flt r y llar nda HSBC Londra da çok farkl departmanlarda ald e itimlerin ard ndan HSBC Hong Kong ta Merkezi Hesap Kontrol Grubu ve thalatlar Departman nda Cari Hesaplar Memuru olarak göreve bafllam flt r y l nda HSBC Cakarta da Nakit ve Vadeli Mevduatlar Bölümü nden Sorumlu Memur, 1975 te HSBC Hong Kong ta Tediyeler Memuru, ard ndan Hong Kong Ana fiubesi ve Merkez çin letiflim Operasyonlar ndan Sorumlu Memur olarak çal flm flt r de Birleflik Arap Emirlikleri Al Ain fiubesi nde Müdür, 1980 de Avrupa Masas nda Müdür Yard mc s, 1981 de HSBC Zürih de Müdür, 1983 te Hong Kong Gilt Fund Ltd. de Müdür, 1984 te Kiflisel Bankac l k Hizmetlerinden Sorumlu Operasyonlar ve Hizmetler Departman nda Müdür, 1988 de HSBC Grubu Suudi Arabistan Merkez Grubu nda Bölge Müdürü, 1991 de HSBC Filipin de cra Baflkan olarak görev alm flt r te HSBC Grubu nsan Kaynaklar Baflkanl, 1999 da HSBC Suudi Arabistan da Murahhas Üye görevlerini icra etmifltir y l nda HSBC Bank Middle East Ltd. de Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc l ve cra Baflkanl görevlerinde bulunduktan sonra May s 2006 itibar yla HSBC Holdings Grup flletme Bafl Müdürü olarak atanm flt r. David Howard Hodgkinson 27 Temmuz 2006 tarihinde HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl na getirilmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili: Stephen Edward ANDERSON 1980 y l nda Downing College Cambridge Üniversitesi nden mezun olmufltur y llar nda HSBC Amman da Bireysel Bankac l k Bölümü nde HSBC Grubu ndaki kariyerine bafllam flt r y llar nda HSBC Hong Kong ta Denetim Memuru, y llar nda HSBC Avustralya da Mali Denetçi, y llar nda HSBC Hong Kong ta Uzakdo u Kredi Müdür Asistan, y llar nda HSBC Hong Kong ta Kredi ve Uluslararas Operasyonlar Müdürü, y llar nda HSBC Grubu Kredi Risk Yönetimi Sorumlusu, y llar nda HSBC Endonezya da Kurumsal Bankac l k Müdürü, y llar nda HSBC Hong Kong ta Strateji Planlama K demli Müdürü, y llar nda HSBC Tayland da Kredi Risk Yönetimi Müdürü, y llar nda HSBC Singapur da Operasyon fiefi ve Genel Müdür Vekili, y llar nda ise Finansal Kurumlar ve Bankalar Grup Risk Baflkan görevlerinde bulunmufltur. 30 Haziran 2005 tarihinde HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i ne getirilmifltir. Stephen Edward Anderson, 11 Aral k 2006 itibari ile Yönetim Kurulu Baflkan Vekili olarak atanm flt r. Yönetim Kurulu Üyeleri: Piraye ANT KA y llar nda Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde lisans e itimini tamamlam fl ve y llar aras nda Iowa Üniversitesi nde Ekonomi Bölümü nde yüksek lisans yapm flt r y l Nisan ay nda Chase Manhattan Bank stanbul da çal flma hayat na bafllayan Piraye Antika, Temmuz 1985 ve fiubat 1986 tarihleri aras nda e itim amac yla Chase Manhattan Bank Londra da bulunmufl, fiubat 1986 ve A ustos 1987 tarihleri aras nda Chase Manhattan Bank stanbul ve Londra da Çokuluslu fiirketler Bölümü nde Grup Baflkanl görevini üstlenmifltir. Chase Manhattan Bank stanbul daki Kurumsal Bankac l k tecrübesini takiben, A ustos 1987 tarihinden itibaren ayn bankan n Londra ofisinde risk yönetimi konusunda uzmanlaflm fl ve Güney Avrupa ve skandinav ülkelerinde faaliyet gösteren finansal kurumlara ve kurumsal müflterilere çeflitli türev ürünlerin gelifltirilmesi ve pazarlanmas nda yönetici görevler üstlenmifltir. Türkiye ye dönüflünü takiben, Nisan 1990 tarihinde, o zamanki ad yla Midland Bank ekibine kat larak, stanbul da ilk ofisin kurulmas nda rol alm flt r. Eylül 1993 ten itibaren Midland Bank A.fi. de Genel Müdürlük görevine getirilmifl, Nisan 1999 tarihinden itibaren de HSBC Bank A.fi. çat s alt nda görevini sürdürmüfltür y l nda Demirbank, 2002 y l nda Advantage markas ile beraber Benkar A.fi. nin HSBC Bank A.fi. bünyesine kat lmas nda etkin görev alm flt r. Halihaz rda HSBC Bank A.fi. Genel Müdürlü ü ve Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini yürütmektedir. 16

20 Jonathan Hugh Kennedy CRICHTON y llar aras nda Exeter Üniversitesi nde Tarih ve Politika alan nda e itim görmüfltür y llar aras nda Nice Üniversitesi nde Ekonomi üzerine Birleflik Krall k ISHSI diplomas alm flt r. Ayr ca, Institute of Marketing den Pazarlama, Institute of Bankers dan da Finansal Çal flmalar diplomalar bulunmaktad r y llar aras nda Arthur Andersen de stajyer olarak bafllad kariyerine y llar aras nda HSBC Grubu na kat larak devam etmifltir y llar nda HSBC Amman da Operasyon Müdürü, y llar nda HSBC Honk Kong da letiflim Müdürü, y llar nda Grup Merkez Ofisi nde Grup Pazarlama Müdürü, y llar nda HSBC Bahreyn de Pazarlama Müdürü, y llar nda HSBC Bahreyn de Kurumsal Bankac l k Müdürü, y llar nda HSBC Hong Kong da Kurumsal yilefltirme Müdürü, y llar nda HSBC Avustralya da ç Denetim fiefi, y llar nda Bireysel Bankac l k fiefi, y llar nda Grup Kredi Üst Düzey Yöneticisi, y llar nda HSBC Fransa da Risk Yönetimi fief Yard mc s ve 2005 y l nda HSBC Grubu Uluslararas fller fiefi görevlerinde bulunmufltur. 31 Ocak 2005 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Jonathan Hugh Kennedy Crichton, 23 Mart 2005 tarihinden itibaren HSBC Bank A.fi. de ç Denetim Sistemlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeli i yapmaktad r. Crichton, 1 Kas m 2006 tarihi itibari ile Banka Denetim Komitesi Üyeli i görevine atanm flt r. Hüseyin ÖZKAYA y llar aras nda stanbul Teknik Üniversitesi flletme Mühendisli i Bölümü nde ö renim görmüfltür y llar nda Wisconsin Üniversitesi nde yüksek lisans yapm flt r y llar nda Akbank T.A.fi. de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Departman nda bafllad kariyerine mpexbank stanbul da Kredi ve Pazarlama Depratman nda Müdür Yard mc s olarak devam etmifltir y llar nda Midland Bank Türkiye de (HSBC Bank A.fi.) Pazarlama ve Kurumsal Bankac l k Müdürü, 1994 y l nda Midland Global Piyasalar da Sermaye Piyasalar Sat fl Müdürü olarak çal flm flt r. Ocak 1995 te HSBC Bank A.fi. Pazarlama ve Kurumsal Bankac l k Genel Müdür Yard mc l görevine atanm flt r. 30 Ekim Aral k 2001 tarihleri aras nda HSBC Bank A.fi. taraf ndan sat n al nm fl olan Demirbank T.A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal, Ticari ve Uluslararas Bankac l k Genel Müdür Yard mc s görevlerinde bulunmufltur. 22 Mart 1995 tarihinde HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i ne atanm flt r. Halen Kurumsal ve Yat r m Bankac l ndan sorumlu Genel Müdür Yard mc l ve Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini beraber sürdürmektedir. Demet Ülker Cimilli ÇAKANIfiIK 1986 Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur y llar nda ktisat Bankas T.A.fi. de Kambiyo Memuru, y llar nda ktisat Bankas T.A.fi. de Kredi Pazarlama Yetkilisi olarak çal flm flt r y l nda Midland Bank Türkiye de (HSBC Bank A.fi.) Yat r m Bankac l ve Pazarlama Müdürü olarak çal flmaya bafllam flt r. 1 Temmuz 1998 de HSBC Bank A.fi. Bireysel Bankac l k Genel Müdür Yard mc l görevine atanm flt r. 30 Ekim Aral k 2001 tarihleri aras nda HSBC Bank A.fi. taraf ndan sat n al nm fl olan Demirbank T.A.fi. de Yönetim Kurulu Üyeli i ve Bireysel Bankac l k Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulunmufltur. 18 Haziran 2004 te HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i olarak atanan Demet Ülker Cimilli Çakan fl k halen Bireysel Bankac l k Genel Müdür Yard mc l ile Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini beraber sürdürmektedir. Mehmet Öktem KALAYCIO LU 1978 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezundur y llar aras nda Uluslararas liflkiler üzerine yüksek lisans e itimi görmüfltür y l nda Baflbakanl k Çevre Genel Müdürlü ü Uluslararas Kurulufllar Biriminde Uzman olarak bafllad kariyerine y llar nda nterbank Yurtd fl Pazarlama Yönetmeni, Körfezbank D fl liflkiler Müdürü olarak devam etmifl, 1995 y l nda Demirbank T.A.fi. de Yurtd fl liflkiler Genel Müdür Yard mc l na atanm flt r. Mart 2001-Kas m 2001 tarihleri aras nda Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu yönetiminde bulunan Demirbank T.A.fi. de Genel Müdür Vekili olarak görev alm flt r. 19 Aral k 2001 tarihinde Demirbank T.A.fi.- HSBC Bank A.fi. birleflmesi ile Entegrasyon, Planlama ve Proje Genel Müdür Yard mc l görevine atanm flt r. Yine ayn tarihte HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmifltir. 13 May s 2002 tarihinde ise nsan Kaynaklar ndan Sorumlu Genel Müdür Yard mc l görevine getirilmifl bulunan Mehmet Öktem Kalayc o lu halen Yönetim Kurulu Üyeli i ve Genel Müdür Yard mc l görevlerini sürdürmektedir. Gülden AKDEM R 1989 y l nda stanbul Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun olmufltur y llar aras nda Arthur Andersen de Uzman olarak çal flm fl, y llar aras nda Midland Bank A.fi. (HSBC Bank A.fi.) de Finansman Müdürü olarak görev alm flt r. 1 Mart 2000 tarihinde HSBC Bank A.fi. Finansal Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yard mc l görevine atanan Gülden Akdemir, 30 Ekim Aral k 2001 tarihleri aras nda HSBC Bank A.fi. taraf ndan sat n al nm fl olan Demirbank T.A.fi. de Yönetim Kurulu Üyeli i ve Finansal Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulunmufltur. 1 Kas m 2006 tarihi itibari ile HSBC Bank plc Londra da Planlama Bölüm Baflkan olarak çal flmaya bafllayan Gülden Akdemir ayn tarih itibari ile HSBC Bank A.fi. Denetim Komitesi Üyesi olarak atanm flt r. Gülden Akdemir, 29 Haziran 2004 te HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli ine seçilmifltir. 17

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş. 2007 Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. 2007 Yılı Faaliyet Raporu Ticaret Unvanı : HSBC Bank A.Ş. Kuruluş Tarihi : 13.09.1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122 / D 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı