ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ve DEVRALMALARI* *connectedthinking"

Transkript

1 fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

2 fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay nc l k Bask P narbafl Matbaac l k letiflim nfomag Yay nc l k, Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. 4. Gazeteciler Sitesi A8/1, 1. Levent - stanbul Bas m tarihi itibariyle mevcut düzenlemeler çerçevesinde haz rlanm flt r. Herhangi bir konuda uygulama yapmadan önce mutlaka uzman görüflü al nmas n tavsiye ediyoruz. PricewaterhouseCoopers dan yaz l görüfl al nmaks z n yap lan ifllemlerle ilgili oluflabilecek herhangi bir zarardan dolay hiç bir sorumluluk kabul edilmez.

3 çindekiler I. fi RKET EVL L KLER fiirket Evlilikleri (birleflmeler ve sat n almalar) ne anlama gelir? fiirket Evlili i Hangi Süreçlerden Oluflur? Vergisel Aç dan fiirket Evlilikleri B RLEfiMELER Birleflmenin Hukuki Tan m Birleflme Türleri Vergisel Aç dan Birleflmeler Mal Varl n n Devri Hisse Devri Mevcut Vergi ndirim ve stisnalar n n Korunmas BÖLÜNMELER Bölünmenin Hukuki Tan m Vergisel Aç dan Bölünme ve Hisse De iflimi fi RKET EVL L KLER NDE KR T K NOKTALAR fiirket De erlemesinde Hangi Yöntemler Kullan lmal d r? fierefiye Nedir? Müzakere Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir? Özel nceleme (due diligence) Neleri çerir? fiirket Evlilikleri Süreci Nas l Yönetilmelidir? Taraflar Aras nda mzalanabilecek Sözleflmeler fllem Sonras Entegrasyon Nas l Sa lan r? 52

4 Girifl Türkiye de son y llarda gerçekleflen birleflmelere ve sat n almalara bak ld nda, devlet tekelindeki veya kontrolündeki flirketlerin el de ifltirmesinin önemli bir yer tuttu u görülüyor. Türkiye nin 1980 lerde bafllayan özellefltirme maceras kayda de er ölçüde geliflim gösterdi. Di er taraftan özellikle bankac l kta olmak üzere yabanc sermayeli flirketlerin giriflinin çok h zland görülüyor. Bu iki önemli hareket, Türkiye de pek çok sektörün rekabet yap s n temelinden sarsacak de iflimleri beraberinde getiriyor. Daha rekabetçi piyasa yap s, flirketlerin yenilikçili ini, verimlili ini, ürün ve hizmet kalitesini zorlayacak. Türkiye ekonomisinin son çeyrek yüzy ll k çalkant l seyrinde, özellefltirme uygulamalar ve flirket birleflmeleri her zaman önemli bir konuydu. Ancak bu önemli konu, yaflanan istikrars zl klar, yüksek enflasyon ve ekonomik dengesizliklerin gölgesinde kalmaya da mahkûmdu. Geçti imiz y llarda kazan lan göreceli istikrar nedeniyle flirket birleflmelerinde ve sat n almalar nda son 1-2 y lda y l n ac s n ç karacak büyüklükte bir hareketlenme bafllad. Özellikle 2005 y l nda likidite bollu u gibi global faktörlerin de etkisiyle rekor seviyede birleflmelerin yafland bir y l oldu y l nda da ayn ivmenin devam etti i görülüyor. Öyle anlafl l yor ki, birleflme rüzgârlar önümüzdeki dönemde de tüm ülke ekonomisine yön verecek bir h zla esmeye devam edecek. Birleflmeler, flirketlerin yeni yön aray fllar ve ekonomideki dinamizmin en önemli göstergelerinden biridir. Türkiye ekonomisi sürekli artan genç nüfusu ve giriflimci yap s yla tam da böyle bir dinamizme ihtiyaç duyuyor. Yerli ve yabanc sermayenin yat r m için Türkiye yi seçmesi, mevcut potansiyelin daha iyi de erlendirilebilece ine dair olumlu bir gösterge. PricewaterhouseCoopers olarak, ifl dünyas n n en önemli gündem maddelerinden biri olan flirket birleflmeleri ve devralmalar konusunda yay nlar n artmas na ihtiyaç oldu unu düflünüyoruz. Biz bu kitapç kla, birleflme ve devralma konular na ilgi duyan flirket sahipleri, yöneticileri veya di er okuyucularla, temel baz konular ve tecrübelerimizi paylaflmak istedik. Birleflmeleri finans, vergi ve hukuk boyutlar yla ve tüm yönleriyle inceledik. Birleflmenin her aflamas nda karfl lafl labilecek sorunlar ve çözüm önerilerini bu kitapç n s n rlar n n elverdi i ölçüde aktarmaya çal flt k. Faydalanaca n z umuyorum. Sayg lar m zla Hüsnü Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri fiirket Orta

5

6 5 1. fi RKET EVL L KLER 1.1.fiirket Evlilikleri (Birleflmeler ve Sat n Almalar) Ne Anlama Gelir? Birleflme (merger) ve flirket sat n alma (acquisition) ayn sonucu verseler de farkl ifllemleri ifade ederler. fiirket birleflmeleri iki flirketin bir flirket bünyesinde birleflmesi ve hedef flirketin tasfiye edilerek tüm aktif ve pasifinin birleflilen flirketin bilançosuna dahil edilmesi ifllemidir. Sat n alma iflleminde ise al - c taraf, hedef flirketin hisselerinin bir bölümünü, tamam n veya önemli aktiflerini sat n alabilir ya da hedef flirketi tamamen kendi bünyesine katabilir. Çal flman n ilk bölümünde, flirket birleflmeleri ve sat n al mlar flirket evlilikleri fleklinde ifade edilecek ve incelenecektir. Neden fiirket Evlili i? fiirket evliliklerinin çok farkl amaçlar do rultusunda gerçeklefltirildikleri görülmektedir. Yeni ürünlerin gelifltirilmesi, ölçek ekonomileri sa lanmas ve ortak operasyonlar n birlefltirilmesi gibi pek çok sinerji, birleflme sonras do an yeni flirketin de erini art r r. fiirket evlilikleri ayn zamanda yatay ve dikey birleflmede araç olarak kullan labilir. Yatay birleflme, ayn sektörde faaliyet gösteren flirketlerin flirket evlili i yapmas yla gerçekleflir. Yatay birleflme ile ürün veya hizmetleri dolay s yla rekabet halinde olan flirketler, verimlilik art fl, maliyetlerin düflürülmesi ve fiyat belirleme gücünün art r lmas gibi avantajlardan yararlan rlar. Dikey birleflmede ise üretim sürecinin farkl basamaklar nda yer alan flirketlerin birleflmesi söz konusudur. Bir flirketin genellikle bir tedarikçisini ya da müflterisini sat n almas fleklinde gerçekleflen dikey birleflme ile stoklama maliyetlerinin azalt lmas, sat n almada fiyat avantaj elde edilmesi, pazarl k sorunlar n n en aza indirilmesi gibi avantajlar sa lan r. Baz fiirket Evliliklerinin Baflar s z Olmas n n Alt nda Yatan Sebepler Nelerdir? Baz flirket evliliklerinin baflar s z olmas n n sebebi, flirket evlili i sonucunda oluflan sinerjinin ve dolay - s yla da de erin beklentilerin alt nda kalmas d r. fiirketlerin önceden tahmin edildi i gibi birbiriyle stratejik olarak yeterince uyumlu olmamas, bir di er baflar s zl k nedeni olarak ortaya ç kabilir. Bunun d fl nda kurumsal kültürlerin çat flmas, üst yönetimin görevine devam etmesi için gerekli motivasyonun sa lanamamas ve anahtar konumdaki yöneticilerin flirketten ayr lmas da önemli baflar s zl k nedenlerindendir. Sö- fiirket evlilikleri, al c ve sat c taraflara evlili in yap s na ba l olarak bafll ca flu alanlarda katk da bulunur: SATICI TARAF Teknoloji ve know-how elde edilmesi Ürün gam n n tamamlanmas yla yeni pazarlara eriflim flletme sermayesine eriflim Hem yat r mc lar hem hissedarlar için likitide kayna sa lanmas Yat r ma iyi ve h zl getiriyi sa lama imkan Ölçek ekonomisine ulafl lmas Da t m a n n geniflletilmesi H zl bir flekilde daha genifl bir müflteri portföyüne ulafl lmas Sürdürülebilir büyümeye geçilmesi Üretim kapasitesinin art r lmas ALICI TARAF Teknoloji ve know-how elde edilmesi Sektör tecrübesi kazan p yeni pazarlara girilmesi Yeni da t m kanallar na eriflim Bir hammadde kayna n n garanti alt na al nmas Rakipleri pazardan silmek fiirkete yarat c insan kayna kazand r lmas Hisse bafl na kazanç oran n n art r lmas Tamamlay c ürün gam n n oluflturulmas Piyasa pay n n art r lmas

7 6 zü edilen sorunlar n büyük ço unlu u, özel inceleme ve müzakere aflamalar nda tespit edilebilecek ve çözüme kavuflturulabilecek konulard r. fiirket Evlilikleri Hangi fiekillerde Gerçekleflir? Ortak Giriflim (Joint Venture): Birbirinden ba ms z iki veya daha fazla flirketin, kârlar ve zararlar paylaflma kofluluyla yeni bir flirket kurmalar. Stratejik Ortakl k: Bir flirketin kendisiyle ayn sektörde faaliyet gösteren ulusal veya uluslararas yat r mc - larla ortakl k yapmas. Finansal Ortakl k: fiirketin finansal yat r mc larla ortakl k yapmas. Elden Ç karma (Divestiture): fiirketin önemli bir varl n satarak veya tasfiye ederek bilançosundan ç - karmas. fiirket Bölünmesi (Spin off): Bir flirketin bir bölümünün elden ç kar lmas yla yeni bir flirket oluflturulmas. Dostça Devir Alma (Friendly take over): Al c flirketin, hedef flirketin kontrol hisselerini flirket yönetiminin de onay n alarak sat n almas. Düflmanca Devir Alma (hostile take over): Al c flirketin, hedef flirketin kontrol hisselerini, hedef flirket yönetiminin onay olmadan sat n almas. Management Buy Out (MBO): fiirketin kontrol hissesinin flirketin yönetiminde bulunan kiflilerce sat n al nmas, baflka bir deyiflle flirket yöneticilerinin, ortaklar n hisselerini toplayarak flirketin sahibi olmalar durumu. Management Buy-In (MBI): fiirket d fl ndan bir yat - r mc n n, flirketin kontrol hissesini ve flirket yönetimini ele geçirmesi. Leveraged Buy Out (LBO): fiirketin kontrol hissesinin, küçük bir yat r mc grubu taraf ndan çeflitli kaynaklardan borç al narak sat n al nmas. 1.2 fiirket Evlili i Hangi Süreçlerden Oluflur? Strateji Belirleme: fiirket Evlili i Yapmay Düflünenler fle Nereden Bafllamal? Hem al c hem de sat c tarafta öncelikle flirketin büyüme stratejisi göz önünde bulundurularak, flirket evlili inin flirkete ve hissedarlar na ne gibi faydalar sa layabilece i tart fl l r. fiirket evlili ine haz rlanan flirketler, piyasa ve sektör trendlerini gözden geçirerek, flirketin operasyonel ve finansal performans n n ön de erlendirmesini yaparlar. Haz rl k sürecinde flirket operasyonlar nda de er yaratan önemli faktörler saptan p analiz edilerek, flirketin sektördeki konumu ve bu konumun flirket evlili iyle nas l iyilefltirilece i tespit edilir. Gelece- e yönelik potansiyel f rsatlar ve flirketin de erini negatif yönde etkileyebilecek konular de erlendirilerek, flirket evlili i ifllemi için zaman plan oluflturulur. fiirket Evlili i Yapanlar Anlat yor fiirket Evlili ini Etkileyecek De ifliklikler Sürecin Bafllamas ndan Önce Tamamlanmal d r. Limited flirketlerin, anonim flirket haline getirilmesi, vergi düzenlemeleri ve çeflitli yeniden yap land rma süreçlerinin flirket evlili inden önce tamamlanmas, flirketle ilgilenen yat r mc lara flirketle ilgili daha net bilgi verilmesini sa layacakt r. kinci olarak, sat c taraftaki flirket için stratejik mi yoksa finansal ortakl n m daha do ru bir seçim olaca belirlenir. Stratejik ortak, flirketle ayn sektörde faaliyet gösteren ya da o sektöre girmek isteyen potansiyel al c ve sat c lard r. Finansal ortaklar ise flirketin hisselerini al p flirkete finansal katk da bulunarak, belli bir dönem sonra flirketten de iflik yollarla ç kma- Strateji Belirleme Tan t c Dokümanlar n Haz rlanmas ve Araflt rma Ön Teklifler Özel nceleme Çal flmas ve Ba lay c Teklifler Özel nceleme Çal flmas n n ve Hukuki Belgelerin Tamamlanmas Kapan fl

8 7 y planlayan al c lardan oluflur. Stratejik ortaklar flirkete üretim, pazarlama ve sat fl alanlar nda katk lar sa lad klar için genellikle flirketin karar verme mekanizmalar na, finansal ortaklara oranla daha fazla müdahil olmay tercih ederler. Finansal ortaklar yönetim kurulunda söz sahibi olmakla beraber, üretim, pazarlama ve sat fl konular ndaki genel kararlar bu konularda uzmanlaflm fl olan flirket yönetimine b rak rlar. Finansal ortaklar flirkete yapt klar yat r m geri kazand ktan bir süre sonra flirketin hisselerini eski sahibine satma, bir stratejik orta a satma veya halka arz alternatiflerinden birini kullanarak ortakl ktan ayr l rlar. Al c taraf ise ortakl k için yeni sektörlere girilmesi veya mevcut uzmanl k alanlar nda ortak aranmas alternatiflerini karfl laflt r r. Finansal analistler, flirketlerin uzmanl k gelifltirdi i alanlarda baflar l olma ihtimalinin daha fazla oldu unu düflünmekte ve halka aç k flirketlerde, bu tip birleflmeler flirketin hisse de erine katk da bulunmaktad r. Yine bu aflamada, hem al c hem de sat c taraf dikey fiirket Evlili i Yapanlar Anlat yor Sat c Taraf fiirket Evlili inden Beklentilerini Gerçekçi Bir fiekilde Belirlemelidir. Baflar yla sonuçlanmas muhtemel olan birçok flirket evlili inin, özellikle fiyat konusundaki afl r beklentiler nedeniyle gerçekleflemedi i gözlenmektedir. Bu nedenle flirket evlili inden beklentiler her iki tarafta da sürecin bafl nda gerçekçi bir biçimde ortaya konmal ve süreç boyunca de ifltirilmemelidir. ve yatay entegrasyon alternatiflerini araflt r r ve flirket için hangisinin daha uygun olaca n belirler. Az nl k hissesi, ortak giriflim, ço unluk hissesi veya %100 hissedarl k alternatifleri gözden geçirilerek birleflme ve sat n alma yap s n n nas l olaca karara ba lan r. fiirket Evlili i Yapanlar Anlat yor fiirket evlili i süreci flirketin günlük operasyonlar n etkilememelidir. fiirketlerin üst düzey yöneticileri ve ortaklar n n tamam yla flirket evlili i sürecine odaklanmalar flirketin günlük operasyonlar n sekteye u ratmaktad r. Öte yandan, bafllat lan sürecin kesinlikle bir flirket evlili i ile sonuçlanaca yönünde oluflacak bir beklenti, flirketin di er ifl f rsatlar n de erlendirmesine engel olabilmektedir. Bu olumsuzluklar n önüne geçmek için, flirket evlili i ayr bir proje olarak görülmeli ve profesyonel bir flekilde yönetilmelidir Tan t c Dokümanlar n Haz rlanmas ve ncelenmesi fiirket Profil Doküman Ne Kadar Detayl Olmal d r? Sat c taraf, olas al c larla flirket evlili i konusunda temasa geçmek ve flirketi tan tmak için fiirket Profil Doküman n haz rlar. fiirket Profil Doküman, 3-4 sayfay geçmeyecek flekilde haz rlanan ve flirketin operasyonlar ile temel finansal bilgilerinin flirket isminin gizli tutularak sunuldu u bir belgedir. fiirket Tan t m Kitapç Nas l Haz rlan r? Sat c lar, fiirket Profil Doküman ile eflzamanl olarak Tan t m Kitapç haz rl na bafllar. Tan t m Kitapç flirketin faaliyet gösterdi i pazar, hissedar ve yönetim yap s n, pazardaki konumunu, üretim kapasitesini, ürünlerini, müflteri portföyünü ve sat fl projeksiyonlar n içeren detayl bir dokümand r. Kitapç n haz rlanmas s ras nda al c lar n soru ve kayg lar önceden tahmin edilerek gerekli bilgiler üretilir, yap land rma alternatifleri ve vergi stratejileri belirlenir. Tan t m Kitapç, yat r mc ya flirketin durumunu ve gelece e dönük Strateji Belirleme Tan t c Dokümanlar n Haz rlanmas ve Araflt rma Ön Teklifler Özel nceleme Çal flmas ve Ba lay c Teklifler Özel nceleme Çal flmas n n ve Hukuki Belgelerin Tamamlanmas Kapan fl

9

10 9 planlar n anlatarak, yat r mc n n özel inceleme sürecine girip girmeyece ine karar vermesine yard mc olunmas amac yla haz rlan r. Tan t m Kitapç n n içeri inde yer verilmesi gereken ana bafll klar flunlard r: fiirketin ve sektörün genel tan t m ve büyüme potansiyeli fiirketin finansal performans ve gelecek dönem projeksiyonlar Ülkenin makroekonomik durumu ve beklentiler fiirket stratejisi ve operasyonlar Yönetim kalitesi fiirket için En Uygun Al c Nas l Bulunur? Sat c taraf, kapsaml bir araflt rma yaparak olas stratejik ve finansal al c lar listesi oluflturur. Olas al c lar n ilgi seviyeleri, finansal durumlar, operasyonlar, stratejileri, geçmifl birleflme/sat n alma tecrübeleri ve potansiyel stratejik uygunluklar ( strategic fit ) flirket yönetimi taraf ndan de erlendirilir. Sat c tarafta fiirket Profil Doküman n n olas al c - lara gönderilmesinin ard ndan, bu yat r mc larla irtibata geçilerek yat r mc lar n ilgi seviyeleri belirlenir. lgi duyan yat r mc larla gizlilik anlaflmalar imzalanarak fiirket Tan t m Kitapç n n gönderilmesine bafllan r Ön Teklifler Al c taraf, hedef flirket ile ilgili mevcut bilgilerini kullanarak de erleme çal flmas n yapar ve ba lay c olmayan ön teklifini verir. Sat c tarafta flirket yönetimi, yat r mc lardan gelen ön teklifleri toplar, de erlendirir ve elemeler yaparak k sa yat r mc listesi oluflturur. Seçilen al c lar, flirket ve operasyonlar ile ilgili daha fazla bilgilendirmek amac yla yönetim ve potansiyel al c lar aras nda toplant lar organize edilir. fiirketler çin De er ve Fiyat Kavramlar Bir flirket birleflme ve sat n alma iflleminin gerçekleflmesindeki en önemli aflamalardan biri, de erleme sürecidir. Bu süreçte de er ve fiyat kavramlar n n çok iyi anlafl lmas gerekir. De er, bir varl n özellikleri ve bu özelliklerin sahibine sa layaca faydalar sonucu oluflur. Fiyat ise bir varl n, piyasada varl satmaya istekli bir sat c ile sat n almaya istekli bir al c aras nda el de ifltirdi i say sal ölçü birimidir. Baflka bir deyiflle bir varl n fiyat piyasa koflullar çerçevesinde oluflurken, de eri her al c için farkl d r. Varl n öngörülemeyen faydalar ya da zararlar, belirli bir tarih itibariyle piyasalardaki ve ekonomik koflullardaki genel dalgalanmalar veya varl n do as ve özellikleri ile ilgili olmayan al c ve sat c ya özel sebepler ya da sinerji beklentilerindeki farkl l klar gibi nedenlerden dolay ço u zaman fiyat ve de er birbirine eflit de ildir. fiirket Evlili i Yapanlar Anlat yor Gizlilik anlaflmas na uyulmamas hem al c y hem de sat c y zor durumda b rak r. fiirketle ilgili bilgilerin paylafl lmas ndan önce imzalanan gizlilik anlaflmalar, hem al c hem de sat c tarafta sadece ifllemleilgilenen personele bilgi verilmesini ve bilgilerin flirket içinden veya d fl ndan baflka kimseyle paylafl lmamas n öngörmektedir. Buna ra men birçok ifllemde, flirket evlili iyle ilgili geliflmeler her iki tarafta da flirket geneline yay lmakta, zaman zaman da bas na s zmaktad r. Ayn flirketle ilgilenen birçok talip oldu u durumlarda, bu haberler flirket için teklif edilen fiyat etkilemekte ve müzakere sürecinde sorunlara neden olmaktad r. Bu nedenle ifllemin her aflamas nda gizlilik en temel prensip olmal d r. Strateji Belirleme Tan t c Dokümanlar n Haz rlanmas ve Araflt rma Ön Teklifler Özel nceleme Çal flmas ve Ba lay c Teklifler Özel nceleme Çal flmas n n ve Hukuki Belgelerin Tamamlanmas Kapan fl

11 1.2.4 Özel nceleme Çal flmas ve Ba lay c Teklifler Bu aflamada, sat c taraf flirketle ilgili belirli bilgileri içeren Bilgi Odas ( data room ) haz rlar. E er sat lan flirketle ilgilenen tek yat r mc varsa bir Niyet Mektubu imzalanarak, yat r mc ya münhas rl k verilir ve yat - r mc Bilgi Odas na al n r. Birden çok yat r mc varsa, yat r mc lar Ön Bilgi Odas na al n rlar. Al c lar n burada ilk çal flmalar n yapmalar n n ard ndan ilgili al c lara münhas rl k verilerek nihai özel incelemelerini yapmalar ve ba lay c tekliflerini vermeleri istenir. Sat c taraf veya dan flman, olas al c lar n Bilgi Odas nda yapacaklar incelemeyi yönetir, yat r mc lardan gelen sorular cevaplar, ayr ca sunumlar ve soru-cevap toplant lar düzenler. Seçilen al c lardan son teklifler talep edilir ve de erlendirilir. Al c taraf ise sat n al nan flirketi, muhasebe, vergi, hukuk, operasyonlar, çevre, bilgi sistemleri, insan kaynaklar gibi alanlarda inceler. Sat n alma iflleminin yürütülmesi aflamas ndaki özel inceleme çal flmas finansal, vergisel, sektörel, operasyonel ve hukuki özel inceleme çal flmalar n kapsar. Al c lar flirket evlili i konusunda karar verirken stratejik uyum, beklenen finansal getiri ve risk de erlendirmelerinden yola ç kar. fiirket sahipleri birleflilen veya devral nan di er flirket hakk nda hiçbir zaman tüm bilgilere sahip olunamad n belirtmekte ama sahip olunan bilgilerle flirketin iflleyifli hakk nda ne kadar iyi fikir elde ediliyorsa, ifllemin baflar yla sonuçlanma olas l n n o kadar yükseldi ini söylemektedirler Özel nceleme Çal flmas n n ve Hukuki Dokümanlar n Tamamlanmas Özel inceleme çal flmas n n tamamlanmas n n ard ndan sat c taraf veya dan flman, tercih edilen al c n n nihai özel inceleme sürecini koordine ve kontrol eder. Sat c taraf nihai teklifleri al r ve tekliflerle ilgili yap lan analizler hissedarlara sunulur. Teklifler al c taraflarla müzakere edilerek belirli ölçütlere göre tercih edilen al c lar seçilir. fiirket Evlili i Yapanlar Anlat yor Özel inceleme sürecinin kapsaml bir süreç oldu u ve ifl yo unlu unu art rd gerçe i gözard edilmemelidir. Özel inceleme süreci s ras nda sorulan sorular n cevaplanmas, hedef flirket için ek ifl yükü getirmekte, al c taraf ndan ise yavafl ve bürokratik bir süreç olarak alg lanmaktad r. Hedef flirket küçük bir flirket is, sorulan sorular cevaplayacak personel say s birkaç kifliyi geçmemekte ve süreç s ras nda normale oranla daha fazla çal fl lmas gerekmektedir. fiirket Evlili i Yapanlar Anlat yor Aceleci davranmay n. fiirket evlili i yapan taraflar anlaflma flartlar n n, öngörülen maliyetlerin ve taleplerin de iflti i bir ortamda sakin kalmay ve esnek davranmay ö renmelidir. Ço u zaman üst yönetim flirket evlili ine karar verdikten sonra ifllemin bir an önce bitmesini istemekte ve ifllemden sorumlu ekipleri h zl davranmaya iterek önemli noktalar n gözden kaç r lmas na neden olmaktad r. Bu noktalar anlaflma s ras nda da atlan rsa, anlaflman n imzalanmas ndan sonra sorun haline gelmekte ve flirket evlili inden elde edilecek fayday azaltmaktad r. Strateji Belirleme Tan t c Dokümanlar n Haz rlanmas ve Araflt rma Ön Teklifler Özel nceleme Çal flmas ve Ba lay c Teklifler Özel nceleme Çal flmas n n ve Hukuki Belgelerin Tamamlanmas Kapan fl

12 11 Strateji Belirleme Tan t c Dokümanlar n Haz rlanmas ve Araflt rma Ön Teklifler Özel nceleme Çal flmas ve Ba lay c Teklifler Özel nceleme Çal flmas n n ve Hukuki Belgelerin Tamamlanmas Kapan fl Müzakereler sonucunda tek bir yat r mc belirlenir ve finansal konular, garanti ve teminatlar ile muhasebe konular n içeren Hisse Devir Sözleflmesi haz rlan r. Sat c taraf, Hisse Devir Sözleflmesi nin imzalanmas ile kapan fl aras nda geçen sürede yap lmas gereken ve Hisse Devir Anlaflmas nda ön koflul olarak belirlenen ( conditions precedent ) ifllemleri tamamlar Kapan fl fllemi Kapan fl ifllemi, Hisse Devir ve Hissedarl k Sözleflmeleri nin imzalanmas yla bafllar. Birleflme sözleflmesi haz rlanarak hukuki sürecin nas l yönetilece ine karar verilir. Kapan fl süreci vergi mevzuat na uygunluk aç s ndan izlenir ve flirket varl klar yla personelinin devri, hukuk bölümlerinin gözetimi alt nda yap l r. ki taraf da kapan fl hesaplar n inceleyerek, denetim sonucunda hesaplar n Hisse Devir Sözleflmesi ne uygun olup olmad kontrol eder. Kamuoyu duyurular ve ifllem hakk nda halkla iliflkiler aktiviteleri düzenlenir. ç iletiflimle personele ifllem ve 100 günlük aksiyon plan hakk nda bilgi verilir. fiirket Evliliklerinde Zamanlama Nas l Olmal d r? fiirket evlili inin zamanlamas, bir ifllemden di erine de iflir. Ancak sözü edilen aflamalar genellikle ikifler ayl k dönemler içerisinde tamamlanabilmektedir. SATIfi STRATEJ S PAZARLAMA SÜREC PAZARLAMA DE ERLEND RME/ N HA TEKL FLER MÜZAKERE/ TAMAMLAMA Sat fl stratejisi Seçilen al c larla temasa geçilmesi Gizlilik anlaflmalar Tekliflerin de erlendirilmesi ve K sa Liste haz rlanmas Hisse Devir Sözleflmesi - taslak Sektör analizi Performans incelemesi ve de erleme Pazarl k stratejisi Nihai özel inceleme Muhtemel al c lar n listesi F rsatlar Tan t m doküman n n sa lanmas Bilgi odas, sat c özel incelemesi, yönetim sunumlar Saha gezileri Müzakereler SWOT analizi Nihai teklifler Tamamlama Sat fl doküman Ön teklifler Tekliflerin de erlendirmesi lk 2 ay kinci 2 ay Üçüncü 2 ay Dördüncü 2 ay

13

14 Vergisel Aç dan fiirket Evlilikleri Hisse veya Varl k Al m Varl k Al mlar Varl k transferleri, al c firmaya varl klar n defter de- erlerini art rma olana sa lamaktad r. Al c firma varl klar n transfer esnas nda art r lm fl de erlerlerini defterlerine kaydederek, bu de erler üzerinden amortisman ay rabilir. Varl k al mlar nda sat c n n düzenledi i faturan n toplam tutar, varl klar n piyasa de erlerine göre da - t ld ktan sonra kalan bedelin flerefiye olarak de erlendirilmesi ve al c n n kay tlar na gayrimaddi duran varl k olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Bu flekilde kaydedilen flerefiye, befl y l içinde eflit taksitlerle itfa olunur. Sat lan emtiadan elde edilen kazanç, sat c firman n ticari kâr na dâhil edilerek vergilendirilir. Sat lan emtia, al c firman n defterlerine emtian n al fl bedeli ile kaydedilir. Varl klar n sat fl bedellerinin emsallerine uygun olarak piyasa fiyat ile belirlenmesi gerekmektedir. Geçmifl Mali ve Ticari Yükümlülükler Hedef flirketin varl klar n n al m, genellikle al c n n, flirketin geçmifl mali ve ticari yükümlülüklerden do abilecek riskleri üstlenmesini engeller. Bu tip sat n almalarda, sat n alma öncesi mali ve ticari yükümlülükler sat c flirket üzerinde kal r. Ancak sat c, sat fl sonras nda vergilerini ödeyemeyecek duruma gelmiflse ve vergi idaresi, sat - c n n mali yükümlülüklerden kaçmak amac yla al c ile muvazaal bir sat fl ifllemi gerçeklefltirdi ini ispat ederse, sat n alma sözleflmesi mahkemece iptal edilebilir. fiirketin Mevcut Sözleflmeleri Varl k al mlar nda, sat c ile üçüncü flah slar aras nda imzalanm fl bulunan sözleflmeler, al c ya sat fl iflleminin bir sonucu olarak devrolmaz. Bu nedenle al c n n üçüncü flah slarla yeni sözleflmeler yapmas gerekir. Bir baflka alternatif de üçüncü flah slar n icazetini alarak mevcut sözleflmelerden do an yükümlülükleri al - c n n sat c ad na yüklenmesidir. Çal flanlar n Devri K dem tazminat, çal flanlar n al c ya devri konusunda en önemli konulardan biridir. lke olarak çal flanlara k - dem tazminat ödeme, sat c n n yükümlülü ündedir. Ancak varl k al m sürecinde, k dem tazminat yükümlülü ünü, varl k al m bedelinin bir parças olarak al c - n n üstlenmesine karar verilebilir. K dem tazminat n ödemek yerine, yükümlülü ü sat c firmadan al c firmaya devretmek de mevcut fl Kanunu çerçevesinde de erlendirilebilecek bir alternatiftir. Varl klar n Defter De erlerinin Art fl Varl k transferleri, al c firmaya varl klar n defter de- erlerini art rma olana sa lamaktad r. Al c firma varl klar n transfer esnas nda art r lm fl de erlerlerini defterlerine kaydederek, bu de erler üzerinden amortisman ay rabilir. Al c firmada amortisman hesab yap l rken, sat c firmada varl klar üzerinden ayr lm fl bulunan amortismanlar dikkate al nmayacakt r. Sat fl sonucunda varl k de erlerinin yan s ra flerefiye de ödenmiflse, ödenen flerefiye al c firmada gayri maddi duran varl k olarak kaydedilerek, befl y l içinde eflit yüzdelerle itfa edilebilecektir. Vergileme Varl k sat fl ndan do an kazançlar, sat c firman n ticari kazanc n n bir parças olarak de erlendirilerek Kurumlar Vergisi ne tabi olacakt r. Öte yandan sat c firman n hissedarlar sat fltan do an vergi sonras kâr ancak sat c firman n kâr da t m yapmas halinde alabileceklerdir. Kâr da t m ise ancak sat c firman n kâr elde eden bir flirket olmas halinde mümkün olabilecektir. Dolay s yla, kâr da t m stopaj ve hissedar n kiflisel gelir vergisi beyan da dikkate al nd nda, sat fl kazanc n n ciddi bir vergi yükünden sonra ortaklar n flahsi mal varl klar na dahil olaca söylenebilir. Hisse Al m Al c için hisse al m nda ana masraf kalemi hisse al m bedelidir. Mevzuat m zda hisse bedelinin de erlenmeye tabi tutulmas flart bulunmamaktad r. Ancak hisse bedelinin emsallerine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir.

15 14 Vergi ve muhasebe uygulamalar aç s ndan genel olarak hisse al mlar nda hisse bedeli üzerinde flerefiye olufltu u düflünülmemekte ve hisse al m için ödenen tutar n tamam hisse maliyet bedeli olarak dikkate al nmaktad r. Ancak Maliye Bakanl n n son zamanlarda hisse al m halinde de flerefiye oluflabilece i yönünde görüfl belirtti i bilinmektedir. Geçmifl Mali ve Ticari Yükümlülükler Hedef flirketin hisselerinin al m halinde al c, hedef flirketin gelecek yükümlülüklerinin yan s ra geçmifl mali ve ticari yükümlülüklerini de vergisel zaman afl m süresi olan befl y l boyunca üstlenir. Ayr ca, hisse al m halinde, flirket varl klar n n defter de erlerinin cari de erlere getirilmesi ve bu de erler üzerinden amortisman ayr lmas da mümkün olmamaktad r. Ancak al c, flirketin mevcut bulunan vergi indirim ve istisnalar ndan yararlanmaya devam edebilir. fiirketin hissedar yap s n n de iflmesi, indirim ve istisnalardan yararlanmak için engel teflkil etmemektedir. fiirketin ticari ve vergi-d fl di er yükümlülükleri de hisse al m ile birlikte al c flirkete geçmektedir. fiirketin üçüncü flah slarla olan sözleflmeleri de buna dahildir. fiirkete özel lisans ve sözleflmeler bulunmas halinde bu durum al c için önemli bir husus olabilmektedir. Aksine bir hüküm bulunmad sürece, flirketin hissedar yap s ndaki de ifliklikler bu tip belgelerin yürürlülü ünü etkilememekte olu, tekrar düzenlenmeleri veya imzalanmalar gerekmemektedir. Vergilendirme Varl k al m ndan farkl olarak, hedef flirketin mevcut hissedarlar sat fltan do an kazanc do rudan elde etmektedirler. lke olarak, sat fl sonucunda oluflan sermaye de er art fl kazanc, vergiye tabidir. Ancak baz durumlarda söz konusu de er art fl kazanc vergiden istisna olabilmektedir. Bu aç dan, vergi kanunlar nda sunulan istisna hükümlerinin yan s ra flirketlerin hukuki yap s da vergilendirme prensiplerini ve planlama stratejilerini etkileyebilmektedir Al c n n Transfer Maliyetleri Hisse Al m nda Vergiler (a) Katma De er Vergisi Hisse senetlerinin sat fl Katma De er Vergisi ne tabi olmamakla beraber, iflletmeye kay tl limited flirketlerin ortakl k paylar n n sat fl n n, Katma De er Vergisi ne tabi oldu u yönünde tart flmalar bulunmaktad r. (b) Damga Vergisi Hisse sat fl sözleflmesinde belirtilen hisse sat fl fiyat %0.75 oran nda damga vergisine tabidir. Hisse sat fl sözleflmesinin imzal her nüshas için Damga Vergisi ayr ayr hesaplanmal d r.

16 15 Damga Vergisi Türkiye de imzalanan sözleflmeler için hesaplan r. Ayr ca, Damga Vergisi Kanunu nun 1 inci maddesine göre, yabanc memleketlerle Türkiye deki yabanc elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen sözleflmeler, Türkiye de resmi dairelere ibraz edildi i, üzerine devir veya ciro ifllemleri yürütüldü ü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalan ld - takdirde vergiye tabi tutulur. Damga Vergisi nin mükellefi, sözleflmeyi imza edenler olarak tan mlanm fl olup, sözleflme taraflar - n n hangisinin mükellef olaca na dair özel bir düzenleme yap lmam flt r. Dolay s yla sözleflmenin tüm taraflar, Damga Vergisi nin ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulmufltur. Damga Vergisi Kanunu na göre, her bir sözleflme için hesaplanacak vergi tutar 800 bin Yeni Türk Liras n aflamaz. Limited flirketlerin hisselerinin devri ise Damga Vergisi ne tabi olmay p noter harçlar na tabidir. Varl k Al m nda Vergiler (a) Katma De er Vergisi Varl k sat fl halinde, varl klar n sat fl de erleri üzerinden Katma De er Vergisi al n r. Sat fla konu olan varl klar n nev ine göre Katma De er Vergisi nin oran %1, %8 veya %18 olabilmektedir. Bu flekilde hesaplanan Katma De er Vergisi, sat - fl n yap ld ay n beyannamesine dâhil edilerek, sat - c taraf ndan ilgili ay takip eden ay n yirminci günü akflam na kadar ilgili vergi dairesine beyan edilir. Söz konusu beyannamede ödenecek Katma De er Vergisi ç kmas halinde, sat c bu vergiyi beyannamenin verildi i ay n yirmi alt nc günü akflam na kadar ödeme yükümlülü ündedir. (b) Tapu Harc Gayrimenkullerin sat fl nda tapu harc ödenmesi gündeme gelir. Harçlar Kanunu na göre, gayrimenkullerin ivaz karfl l nda devir veya iktisab nda gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere, emlak vergisi de eri üzerinden al c ve sat c için ayr ayr %1,5 oran nda tapu harc al n r. Tapu harc al c ve sat c için ayr ayr hesapland için toplam tapu harc yükümlülü ü sat fl bedelinin %3 ü kadar olmaktad r. (c) Damga Vergisi Varl k sat fl na iliflkin imzalanan her türlü sözleflme, yukar da aç kland üzere Damga Vergisi ne tabi olacakt r. Ticari ve gayri-ticari sözleflmelerin ayn flartlar ve yükümlülükler ile sat c dan al c ya devri halinde Damga Vergisi, sözleflmenin asl ndan al nan verginin dörtte biri olarak hesaplan r. fllem Maliyetlerin Giderlefltirilmesi (a) Hisse Sat fl Finansman Giderleri Hisselerin al m için katlan lan finansman giderleri, örtülü sermaye ve örtülü kazanç hükümleri sakl kalmak kayd yla, Kurumlar Vergisi hesab nda gider olarak dikkate al n r. Di er Giderler Hisse al m na iliflkin olarak yap lan finansal, yasal ve vergisel incelemeler için katlan lan masraflar ile dan flmanl k, araflt rma ve sair giderlerin de Kurumlar Vergisi hesab nda gider olarak indirilmesi mümkündür. (b) Varl k Al m Finansman Giderleri Varl k al m için katlan lan finansman masraflar n n sat n alman n gerçekleflti i y l n sonuna kadar tahakkuk eden k sm n n aktiflefltirilerek amortisman yolu ile giderlefltirilmesi mecburidir. Bu tarihten sonra yüklenilen finansman giderlerinin ise aktiflefltirilmesi veya do rudan gidere at lmas, al c n n inisiyatifine b rak lm flt r. Di er Giderler Afla da yer alan giderlerin de sabit k ymetin de erine dahil edilmesi gerekmektedir: + Makine ve ekipman için gümrük, tafl ma ve kurulum masraflar + Mevcut binalar n al narak y k lmas halinde binalar n y k m masraflar Öte yandan noter harçlar, mahkeme masraflar, takdir komisyonlar na ödenen ücretler, ilan giderleri ile tapu harc bedellerinin sabit k ymetin maliyetine eklenmesi veya do rudan gider yaz lmas, al c n n inisiyatifine b rak lm flt r.

17

18 2. B RLEfiMELER 2.1 Birleflmenin Hukuki Tan m Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 146. maddesinde birleflmenin tan m yap lm flt r. Buna göre, birleflme, iki veya daha fazla ticaret ortakl n n birbiriyle birleflerek yeni bir ticaret ortakl kurmalar ndan veya bir yahut daha fazla ticaret ortakl n n mevcut di er bir ticaret ortakl na iltihak etmesinden ibarettir. Birleflme ile bir veya birden çok flirketin mal varl, tasfiye olunmaks z n, içlerinden birine veya yeni kurulan bir flirkete, kendili inden ve külli halefiyet yolu ile geçer; bu suretle mal varl klar birleflir ve birleflme dolay s yla ortadan kalkan flirketin mal varl karfl l n da yeni flirketin paylar teflkil eder. Mal varl n devreden kurulufl, birleflme ile infisah eder yani tüzel kiflili i sona erer. Mal varl klar n n birleflmesi, bazen birleflmeye kat - lan bütün ticaret flirketlerinin infisahlar sonucunu do- urur, bazen de bünyesinde birleflilen flirket varl n sürdürür, sadece onun bünyesi içine girenler infisah ederler. Birleflmeye kat l p infisah eden flirketlerin mal varl klar tasfiye edilmez ve bir bütün halinde tüm borç ve haklar yla birlikte bünyesinde birleflilen veya yeni kurulan flirkete geçer. 2.2 Birleflme Türleri Birleflme, devralma veya yeni ortakl k kurulmas yoluyla olmak üzere iki flekilde gerçekleflebilir: 1. Devralma Yoluyla Birleflme Devralma türü birleflmede bir veya birden fazla flirket (devreden) di er bir flirket (devralan) taraf ndan bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devral n r. Devreden flirket, tasfiyesiz infisah ederek tüm mal varl ile birlikte külli halefiyet yoluyla devralan flirket ile birleflir. 2. Birleflen fiirketlerin Yeni Bir Ortakl k Oluflturmas Bu birleflme tipinde iki veya daha fazla flirket birleflerek yeni bir flirket kurarlar. Bu tipte devrolan flirketler yeni kurulacak flirketin kurucusu durumundad rlar. Yeni kurulufla kat lan bütün flirketler, tasfiyesiz infisah ederler. Yeni flirketin mal varl, külli halefiyet yoluyla intikal eden devrolan flirketlerin mal varl ndan oluflur. Birleflme tamamlan nca birleflen flirketlerin, tüzel kiflilikleri ticaret sicilinden silinir. Hangi Tür fiirketler Birleflebilir? TTK n n 147. maddesine göre birleflme, yaln z ayn nev iden olan flirketler aras nda mümkündür. Maddeye göre, kollektif ile adi komandit flirketler ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketler (Payl Komandit fiirket) ayn nev iden say l r. Buna göre, bir anonim flirket ile limited flirket birleflemez. Afla- da TTK n n izin verdi i birleflmeler ve dolay s yla hangi nev iden flirketlerin hangileriyle birleflebilece i flema halinde gösterilmifltir. ANON M fi RKET L M TED fi RKET ANON M fi RKET PAYLI KOMANT D fi RKET L M TED fi RKET KOLLEKT F fi RKET KOLLEKT F fi RKET Birleflme fllemi Hangi Hukuki lkeler Çerçevesinde Gerçeklefltirilir? 1. Külli Halefiyet lkesi: Külli halefiyet, bir mal varl n meydana getiren bütün hak, alacak ve borçlar n bir bütün halinde baflkas na intikal etmesidir. Bu intikal kendili inden oluflur ve mülkiyetin geçirilmesi için menkul mallar aç s ndan zilyetli in nakline veya gayrimenkuller aç s ndan tapuda tescile ve benzeri ifllemlere gerek kalmaz. 2. Tasfiyesiz nfisah: TTK ya göre, birleflme bir infisah sebebidir. Normal flartlar alt nda infisah eden flirket tasfiye haline girer, flirketin borçlar ödenir, alacaklar tahsil edilir, tasfiye bakiyesi kal rsa ortaklara da t l r ve flirket ticaret sicilinden silinir. fiirketin infisah etmesi ile silinmesi aras ndaki bu süreye tasfiye dönemi denilir. Birleflmeler- 17 AD KOMAND T fi RKET

19 18 de ise bu dönem yoktur, infisah eden flirketlerin mal varl klar tasfiye edilmez. Birleflmenin Hukuki Prosedürü Nas ld r? Ana hatlar yla birleflme s ras nda izlenecek hukuki prosedürlerin kapsam afla da belirtilmifltir: 1. Birleflmeye kat lacak flirketlerin genel kurullar toplanarak birleflmeye ve birleflme sözleflmesini haz rlamak üzere, yönetim kurullar n yetkilendirmeye karar verirler. Bunun yan s ra devralma yoluyla birleflme yap lacaksa flirketlerin birleflmesinde esas al nacak bilançolar haz rlan r. 2. Birleflecek flirketlerin yönetim kurullar karar alarak, yetkili asliye ticaret mahkemesine baflvuru yap lmas n, devralan ve devrolan flirketlerin özvarl n n bilirkifli marifetiyle tespitini talep ederler ve söz konusu tespit bilirkifli taraf ndan rapora ba lan r. 3. Birleflme sözleflmesi tasla haz rlan r ve her iki taraf yönetim kurulu taraf ndan imzalan r. 4. Ödeme taahhütnamesi ve borç beyannamesi haz rlan r. 5. Devralan flirket esas sözleflmesini, birleflme sözleflmesindeki esaslara göre düzenler, tadil tasar lar n haz rlar ve hem devralan hem de devrolan flirket ikinci genel kurul toplant s n yaparak, devralan flirket sermaye art r m ile birlikte di er hususlara, devrolan flirket ise mal varl n n devri ile birlikte tasfiyesiz infisaha ayn genel kurulda karar verirler. 6. fiirketler genel kurul kararlar n n tescili ve birleflme iflleminin tamamlanmas için ilgili Ticaret Sicil Müdürlü ü ne baflvururlar. 7. Devralan flirket taraf ndan devrolan flirketin ortaklar na birleflme sözleflmesindeki esaslar uyar nca pay tahsis edilir ve nama yaz l ilmühaber veya hisse senetleri tanzim edilir. 8. Birleflme, birleflen flirketlerin tüm borçlar ödendikten veya borcu karfl layan miktarda paray ilgili bankalardan birine tevdi ettikten veya alacakl lar birleflmeye r za göstermifllerse, birleflmenin ilan edildi i günden bafllamak üzere hüküm ifade eder. Aksi takdirde, birleflme karar, ilan gününden bafllamak üzere, üç ay sonra geçerli hale gelir. Ancak, üç ayl k süre beklenmeksizin uygulamada baflvurulan bir di er yol ise devralan flirketin borçlar n ödeme yeterlili inin oldu una dair bir yeminli mali müflavir raporu tanzim edilmesidir. Birleflme Sözleflmesinde Genel Olarak Neler Yer Al r? Birleflme sözleflmesi, birleflmenin vazgeçilmez unsurlar ndan biridir. Birleflmeye karar veren flirketler, birleflmenin amaç ve usulünü belirleyen bir birleflme sözleflmesi haz rlarlar ve bu sözleflme her bir flirketin genel kurulunda ayr ayr onaylan r. Kanunda aç kça say lmam fl olmakla birlikte devralma yoluyla birleflmede birleflme sözleflmesinin flu hususlar içermesi öngörülebilir: + Taraflar n nev ileri, ünvan ve adresleri, + Taraflar n birleflmeye iliflkin irade beyanlar, + Birleflme zaman, + Devir konusu aktif ve pasifin tayini, + Devreden flirketin mal varl n n külli halefiyet yolu ile devralan flirkete geçece i, + Devreden flirketin birleflme neticesinde tasfiyesiz infisah edece i, + Devreden flirketin pay sahiplerine karfl l k olarak verilecek hisse senetleri, + Hisse de ifl-tokufl oranlar, + fiirketlerin sermaye miktarlar ve yap s, + Birleflmenin flartlar ve taraflara yükledi i hak ve borçlar. Yeni ortakl k kurulmas yolu ile birleflmede ise birleflen taraflar n haz rlad birleflme sözleflmesinde flu hususlara yer verilebilir: + fiirketlerin birlefltikleri, + Yeni flirketin ana sözleflmesinin düzenlendi i, + Bütün hisselerin taahhüt olundu u, + Mevcut flirketlerin mal varl n n sermaye olarak yeni flirkete koyuldu u, + Yeni flirketin kanunen zorunlu organlar n n belirlendi i, + Eski flirketlerin hisse senetleri karfl l nda yeni flirket hisse senedi verilece i.

20 19 Birleflme Sözleflmesi çin Kanunun Öngördü ü Bir fiekil fiart Var m d r? Yeni ortakl k kurulmas yolu ile birleflmede TTK n n 452. maddesi, birleflme sözleflmesinin resmi flekilde yap lmas n flart koflmufltur. Buna göre taraflar aras nda haz rlanan birleflme sözleflmesinde imzalar n noterce tasdik edilmesi gerekmektedir. Devralma yolu ile birleflmede ise birleflme sözleflmesinin flekli hakk nda TTK da herhangi bir hüküm bulunmamaktad r Birleflme Bilançosunun Haz rlanmas nda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? Hisse de ifl-tokufl oran n n tespiti için öncelikle TTK n n 149. maddesine göre, birleflen flirketlerin her biri aralar nda tespit edilecek bir örne e göre birleflmeye esas teflkil edecek bilançolar n haz rlar ve bunu ilan ederler. Buna birleflme bilançosu denilir. Devreden flirketler ayr ca uygulamada borç beyannamesi olarak adland r lan ve içeri inde kendilerine ait borçlar n ne flekilde ödenece ine dair bilgi ihtiva eden bir beyannameyi de düzenler ve ilan ederler. Uygulamada, mahkemeye baflvuru aflamas nda birleflme bilançosu da mahkemeye sunulmaktad r. Bu sebeple, birleflme bilançosu baflvurudan önceki ay sonu itibariyle düzenlenmelidir. Örne in mahkemeye haziran ay içinde baflvurulmuflsa, birleflme bilançosu 31 may s tarihi itibariyle düzenlenmelidir.

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÇÖZÜM Say : brahim ERCAN* 1. GENEL B LG :

ÇÖZÜM Say : brahim ERCAN* 1. GENEL B LG : SERBEST BÖLGELERDE ÜRET LEN ÜRÜNLER N FOB BEDEL N N EN AZ % 85 N YURTDIfiINA HRAÇ EDEN MÜKELLEFLER N ST HDAM ETT KLER PERSONELE ÖDED KLER ÜCRETLERLE LG L GEL R VERG S ST SNASI UYGULAMASI brahim ERCAN*

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil ve vergi numaraları ile adresleri gösterilen anonim şirketler arasında aşağıdaki şartlarla bir birleşme (devir) sözleşmesi akdedilmiştir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi mali ÇÖZÜM 209 5510 SAYILI KANUNDA VE ÖNCES NDE KAYIT GEfiERS ZL KLER KONUSUNDA D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR G R fi Mehmet UZUN* B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı