Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş."

Transkript

1 Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 5 Kasım

2 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti Derecelendirme Metodolojisi Şirket Hakkında KISIM: PAY SAHİPLERİ Pay sahipliği haklarının kullanımının kolaylaştırılması... 8 Bilgi alma ve inceleme hakları Azlık hakları Genel kurul Oy hakkı Kâr payı hakkı Payların devri KISIM: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Kurumsal İnternet Sitesi Faaliyet Raporu Bağımsız Denetim KISIM: MENFAAT SAHİPLERİ Menfaat sahiplerine ilişkin Holding politikası Menfaat sahiplerinin Holding yönetimine katılımının desteklenmesi.. 15 Holding in insan kaynakları politikası Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkiler Etik kurallar ve Sosyal Sorumluluk Sürdürülebilirlik KISIM: YÖNETİM KURULU Yönetim kurulunun işlevi Yönetim kurulunun faaliyet esasları.. 18 Yönetim kurulunun yapısı Yönetim kurulu toplantılarının şekli Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler. 19 Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar Notların Anlamı Çekinceler

3 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL) Kurumsal Yönetim Notu: 9.35 YÖNETİCİ ÖZETİ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Doğan Holding veya Holding ) Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumunun derecelendirilmesine ilişkin bu rapor, Holding nezdinde yapılan ayrıntılı incelemelerimizde elde edilen sonuçlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. Sayfa 5) temelini, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri oluşturmaktadır. Doğan Holding, şirketimizce yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda 9,35 notu ile derecelendirilmiştir. Doğan Holding in kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, Holding in kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiştir. Ayrıca Doğan Holding, SAHA nın 4 Temmuz 2014 tarihinde yayınlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks inde (WCGI) yer almaktadır. SAHA nın yayınladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi nin (WCGI) detaylarına adresinden ulaşılabilir. 3

4 Pay Sahipleri başlığı altında 9,44 alan Doğan Holding te pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer iç düzenlemelere uyulmakta olup bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmıştır. Holding pay sahipleri ile ilişkilerini, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bünyesinde yürütmektedir. Oy haklarının kullanılmasında imtiyaz veya üst sınır yoktur. Genel kurul öncesi prosedürler ve genel kurulun yapılışı mevzuata ve düzenlemelere uygundur. Holdingin kamuya açıklanmış tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Pay devrinde kısıtlama yoktur. Öte yandan, Holding ana sözleşmesinde azlık hakları oranı hususunda halka açık anonim şirketler için öngörülen %5 ile yetinilmiştir. Holding bir bağış ve yardım politikası oluşturup internet sitesinde kamuya duyurmuştur. Bu politika yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Doğan Holding, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık başlığı altında 9,57 almıştır. Holding in, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin Kamuyu Aydınlatma maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldığı kapsamlı bir internet sitesi mevcuttur ve önemli olay ve gelişmeler, hemen her türlü iletişim olanağı kullanılarak SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) mevzuatına uygun şekilde kamuya açıklanmaktadır. Holding in ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri kamuya duyurulmuştur. Faaliyet raporu da kapsamlı ve bilgilendiricidir. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler raporda toplu olarak verilmiş olup kişi bazında açıklanması iyileştirmeye açık bir alan olarak durmaktadır. Doğan Holding, Menfaat Sahipleri başlığı altında 9,39 almıştır. Doğan Holding menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almış, ihlâl halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmıştır. Çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası oluşturulup Holding in internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Holding in etkin ve kapsamlı bir insan kaynakları politikası mevcuttur ve güncellenmektedir. Menfaat sahiplerinin Holding yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilmiştir, ancak söz konusu modeller esas sözleşmeye konmamıştır. Holding in internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmış etik kuralları bulunmaktadır. Grup şirketlerince yönetilen sosyal sorumluluk projeleri ve Aydın Doğan Vakfı vasıtasıyla evrensel ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik girişimlere üst düzeyde katıkıda bulunulmaktadır. Çevreye verilen zararlardan dolayı Holding aleyhine açılan dava yoktur. Yönetim Kurulu başlığından 9,12 alan Doğan Holding in vizyon ve stratejik hedefleri belirlenmiştir ve yönetim kurulu Holding in gereksindiği tüm görevleri yerine getirmektedir. Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı aynı kişi değildir. Yönetim kurulu dokuz üyeden oluşmuş ve üç üye bağımsızdır. Bağımsız üyelerin belirlenmesinde SPK kriterlerine uyulmuştur. Bağımsız üyelerin yazılı bağımsızlık beyanları vardır. Yönetim kurulunda beş kadın üye bulunmaktadır. Önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine dair SPK düzenlemelerine uyum için gerekli esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması komiteleri kurulmuştur. Komitelerin çalışma esasları kamuya açıklanmıştır. Etkinlik ve işlevsellik dereceleri hakkında daha iyi bir görüş sahibi olabilmek için gözlemlerimiz devam edecektir. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Holding in internet sitesinde yer almaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile Holding de sebep olabilecekleri zarar sigorta ettirilmiştir. 4

5 Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. nin kurumsal yönetim derecelendirme metodolojisi, Sermaye Piyasası Kurulu nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ni baz alır. Bu ilkeler, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturduğu Global Kurumsal Yönetim Forumu (GCGF) öncü çalışmaları temel alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurulan komiteye Sermaye Piyasası Kurulu nun, Borsa İstanbul A.Ş. nin ve Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu nun uzmanları ve temsilcileri dahil edilerek, bir çok akademisyen, özel sektör temsilcisi, kamu kuruluşları ile çeşitli meslek örgütlerinin görüş ve önerileri dikkate alındıktan sonra ülke koşullarına göre uyarlanmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan ana prensipler uygula, uygulamıyorsan açıkla prensipleridir. Ancak bu prensiplerin bazıları tavsiye niteliğindedir ve uygulanıp uygulanmaması isteğe bağlıdır. Ancak, bu İlkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmadı ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında İlkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma plânının olup olmadığına ilişkin açıklamaya, yıllık faaliyet raporunda yer verilmesi ve ayrıca kamuya açıklanması gerekmektedir. İlkeler; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu İlkeler baz alınarak SAHA Kurumsal Yönetim Derecelendirme metodolojisi 330 mertebesinde alt kriter belirlemiştir. Her bir kriter, derecelendirme sürecinde, şirket yöneticileri tarafından sağlanan ve kamunun kullanımına açık şirket bilgileri kullanılarak değerlendirilir. Bu kriterlerin bazıları basit bir Evet/Hayır yanıtıyla skorlanabildiği gibi, bazıları daha ayrıntılı açıklamaları gerektirir. Derecelendirme notları 1 (en zayıf) ilâ 10 (en güçlü) arasında verilir. En yüksek (10) dereceyi elde edebilmek için şirketlerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne tam uyum göstermiş olması gerekir (notların daha ayrıntılı bir açıklaması için bu raporun son bölümüne bakınız). Toplam derecelendirme notunu belirlemede her bir ana bölüm için SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne paralel olarak aşağıdaki ağırlıklar kullanılır: Pay Sahipleri: %25 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: %25 Menfaat Sahipleri: %15 Yönetim Kurulu: %35 Metodolojimizde her bir ana bölümün alt başlıklarına ağırlık tahsis edilip değerlendirme yapıldıktan sonra nihai toplam derecelendirme notuna ulaşılır. Bunun için, her bir bölüme verilen not belirlenmek suretiyle ilân edilerek İlkelere uyum düzeyi ayrıntılı olarak tespit edilmiş olur. 5

6 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Y. Begümhan Doğan Faralyalı İcra Kurulu Başkanı Yahya Üzdiyen Burhaniye Mah., Kısıklı Cad., No:65, Üsküdar, İstanbul Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Murat Doğu Tel: (0 216) Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Doğan Holding), 22 Eylül 1980 tarihinde kurulmuş olup fiili faaliyet konusu; iştirakler yoluyla medya, enerji, perakende, turizm, sanayi ve pazarlama sektörlerinde yatırım yapmak, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklarına finansman desteği, yönetim danışmanlığı ve iç denetim hizmetleri vermektir. Doğan Holding ile birlikte bağlı ortaklıkları olan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş., Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş., Hürriyet Gazetecilik ve Matbbacılık A.Ş. ve iş ortaklığı olan Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. payları Borsa İstanbul A.Ş. de (BİAŞ) işlem görmektedir. Doğan Holding çok sayıda ülkede faaliyet göstermektedir ve birçok yerli ve yabancı grupla stratejik işbirliği bulunmaktadır. Holding in stratejik ortakları, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin tam listesi kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmuştur. Doğan Holding, 14 Nisan 2014 tarihli yönetim kurulu kararını müteakiben 7 Ağustos 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında paydaşların oy çokluğu ile kabul etmesi sonucunda; gazete ve dergi basım, yayın, dağıtım ve seri ilân üretimi, televizyon, radyo ve internet yayıncılığı alanları ile kitap yayıncılığı, dağıtım, dış ticaret ile internet ve telekomünikasyon hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin paylarına sahip olan ve yine BİAŞ de işlem gören bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş. yi, tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralması suretiyle bünyesinde birleştirmiştir. Birleşme süreci mevzuata uygun şekilde işletilmiş ve birleşme ile ilgili tüm kamuyu aydınlatma bilgileri eksiksiz bir şekilde kamuya açıklanmıştır. Birleşme hakkında tüm bilgiler halihazırda Holding in kurumsal internet sitesinde paydaşların erişimine açıktır. Doğan Holding in çıkarılmış sermayesi söz konusu birleşme işlemi nedeniyle TL den TL ye çıkarılmıştır. Holding in kayıtlı sermaye tavanı TL dir. Holding in nihai ortak pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan ailesidir. Sahiplik oranları, Holding in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. 6

7 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup un yurt içinde personeli olup yurt dışı iştirakleri dahil edildiğinde personel sayısı a ulaşmaktadır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde istihdam edilen personel sayısı ise 210 kişidir. Holding DOHOL kodu ile BIST Ulusal Pazarı nda işlem görmektedir. Doğan Holding, Borsa İstanbul da BIST Ulusal (XULUS), BIST 30 (XU030), BIST 50 (XU050), BIST 100 (XU100), BIST Tüm (XUTUM), BIST Holding ve Yatırım (XHOLD), BIST Mali (XUMAL), BIST İstanbul (XSIST), BIST Kurumsal Yönetim (XKURY) endekslerine dahil bulunmaktadır. Holding in sermaye yapısı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır: Sermaye Yapısı Ortakların Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Yüzdesi (%) Adilbey Holding A.Ş ,32 Doğan Ailesi ,41 BIST de işlem gören 949,132,744 36,27 Yönetim Kurulu görev taksimi aşağıdaki gibidir: İsim Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI Hanzade V. DOĞAN BOYNER Arzuhan YALÇINDAĞ Vuslat SABANCI Yahya ÜZDİYEN İmre BARMANBEK Ertuğrul Feyzi TUNCER Ali Aydın PANDIR Tayfun BAYAZIT ,00 Doğan Holding Yönetim Kurulu Görevi Yönetim Kurulu Başkanı İcrada görevli değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada görevli değil Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil Yönetim Kurulu Üyesi İcra Kurulu Başkanı, Murahhas Üye İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi İcrada görevli değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 7

8 SİNOPSİS Tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesi çerçevesinde muamele edilmekte Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı sınırlandırılmamış Oy hakkında imtiyaz veya üst sınır yok Oy hakkının kullanımı kolay bir şekilde sağlanmakta Genel kurullar mevzuata uygun yapılmakta almakta, birim yöneticiliğini SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahip olan Sn. Murat Doğu yapmaktadır. Pay Sahipleriyle İlişkileri Birimi, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta ve aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir: a. Yatırımcılar ile Holding arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi belgelere ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmaktadır. b. Holding pay sahiplerinin Holding ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanmaktadır. Hisse devrinde kısıtlama yok = = Belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası belirlenmiş Azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınmamış Oluşturulan bağış ve yardım politikası yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması: Doğan Holding de Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi nin koordinasyonu; Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim den sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcılığı tarafından yerine getirilmektedir. Birimin altında yatırımcı ilişkileri ile hukuk ve mali işler personeli yer c. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Holding düzenlemelerine uygun olarak yapılması sağlanmaktadır. d. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmaktadır. e. Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmektedir. Birim, yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kez yönetim kuruluna rapor sunmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Holding in 8

9 kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Doğan Holding in BİST de işlem gören diğer ortakların paylarının sermayeye oranı %36,27 seviyesindedir Bilgi Alma ve İnceleme Hakları: Holding yönetiminin özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yaptığı yönünde bir bulgu bulunmamaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden böyle bir talep de gelmemiştir. Holding le ilgili yasal mevzuatın gerektirdiği her türlü bilgi, tam ve dürüst biçimde, zamanında ve özenli bir şekilde verilmiş olup bu yönde alınmış bir ceza/uyarı bulunmamaktadır. Holding, bilgilendirme politikası oluşturarak genel kurul bilgisine sunmuş ve kurumsal internet sitesinden kamuya ilân etmiştir Azlık Hakları: Azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmektedir. Ancak, azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınmamış, Holding mevzuatta halka açık şirketler için öngörülmüş olan oranları aynen benimsemiştir. Blok hissedarın çıkarlarının Holding çıkarları ile çeliştiğine dair herhangi bir bulgu bulunmamaktadır Genel Kurula Katılım Hakkı: tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurula ait toplantı ilânı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, elektronik haberleşme de dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak tarihinde yapılmıştır tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul çağrısı ise yine mevzuata uygun olarak tarihinde yapılmıştır. Yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. Bunların yanı sıra, Holding in gündem maddelerine ilişkin açıklayıcı bir bilgilendirme dokümanı hazırladığı görülmüştür. Faaliyet raporu, finansal rapor ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler genel kurul toplantısına davet için yapılan ilân tarihinden itibaren, Holding in merkezi ile elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur. Holding in kurumsal internet sitesinde aşağıdaki hususlar pay sahiplerine duyurulmuştur: a. Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Holding in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Holding sermayesinde imtiyazlı pay bulunmaması hakkında bilgi, b. Holding in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde plânladığı Holding faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi (olağanüstü genel kurul ve gerekçeleri), c. Yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri ile birlikte 9

10 adayların; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler, Holding ve Holding in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve benzeri hususlar hakkında bilgi. Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmiş ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiştir. Gündemde diğer, çeşitli gibi ibareler yer almamaktadır. Genel kurul toplantısından önce verilen bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmiştir. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri de gündemde ve bilgilendirme dokümanında yer almıştır. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiş, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiştir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamıştır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Holding veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Holding in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası adına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlem olmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili üç yönetim kurulu üyesi, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı olmaması sebebiyle genel kurul onayına sunulan herhangi bir işlem olmamıştır. Holding in esas sözleşmesinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Genel kurul toplantısında dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. Holding bir bağış ve yardım politikası oluşturmuş olup bu politikayı yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunacaktır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilmektedir, ancak bu hususta esas sözleşmede bir madde bulunmamaktadır Oy Hakkı: Doğan Holding de oy hakkında imtiyaz yoktur ve Holding oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmakta ve sınır ötesi de dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlamaktadır Kâr Payı Hakkı: Holding in belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve Holding in internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. 10

11 Holding in kâr dağıtım politikası yatırımcıların Holding in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Holding menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir. Esas sözleşmede kâr payı avansı ile ilgili hüküm bulunmaktadır yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtılmaması hususu olağan genel kurulun onayına sunularak oy çokluğu ile onaylanmıştır Payların Devri: Payların devri hususunda; halka açık kısım için herhangi bir zorlaştırıcı hüküm veya uygulama gerek esas sözleşmede, gerekse genel kurul kararlarında bulunmamaktadır. 11

12 = - SİNOPSİS Kapsamlı bir Bilgilendirme Politikası mevcut ve internet sitesinde kamuya duyurulmuş İnternet sitesi kapsamlı, kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmakta Gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri kamuya açıklanmış Faaliyet raporu mevzuata uygun, kapsamlı ve bilgilendirici Kamuya açıklanması gereken önemli olay ve gelişmeler mevzuata uygun yapılmakta Uluslararası yatırımcılar için hazırlanmış İngilizce internet sitesi bulunmakta Ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve internet sitesinde kamuya duyurulmuş Kâr dağıtım politikası internet sitesinde kamuya duyurulmuş Faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler toplu olarak verilmiş Faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına katılım durumu ve yönetim kurulu komitelerinin yıl içindeki toplanma sıklığı ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi yok 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi: Kamunun aydınlatılmasında, holdinge ait internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Holding in kurumsal internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Holding esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve Holding in bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Holding bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nun tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) gereğince pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken tüm belgeler, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, bilgilendirme politikası, kâr dağıtım politikası, Holding tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında Holding e ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer almaktadır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. Holding in internet sitesinde ortaklık yapısı ile birleşme dokümanları içinde dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5 ten yüksek 12

13 paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları açıklanmıştır. Holding in bu bilgileri en az 6 ayda bir güncellemesi gerekmektedir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak hazırlanmıştır. Holding in internet sitesinde ayrıca; yatırımcı sunumları, komitelerin çalışma esasları, özel durum açıklamaları başlığı altında önemli yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş vizyon /misyon, son 5 yıla ait sermaye artırım bilgileri, haber alanı, genel kurul iç yönergesi, sosyal sorumluluk çalışmaları, üst yönetim hakkında bilgi, finansal veriler, başlıca rasyo analizleri, internet sitesi hakkında yasal uyarı ve kullanım şartları, yatırımcıları ilgilendirecek olay ve gelişmelere ilişkin takvim ve insan kaynakları politikasına yer verilmiştir Faaliyet Raporu: Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun Holding in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamıştır. Faaliyet raporunda; a. Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine, b. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin isimlerine, c. Holding in faaliyet gösterdiği sektörler ve bu sektörler içerisindeki yeri hakkında bilgiye, d. Holding birimlerinin nitelikleri, faaliyet ve performanslarına ilişkin genel açıklamalar ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmelere, e. Yatırımlardaki gelişmeler ve teşviklerden yararlanma durumuna, f. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu na, g. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere, h. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlara, i. Holding in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ve bunlara ilişkin hesap dönemi içindeki değişikliklere, j. Personel ve işçilere sağlanan menfaatler ve personel sayısı bilgilerine, k. Holding genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin Holding le kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler olmadığına dair bilgiye, l. Kâr dağıtım politikasına, m. Finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolara, n. Holding in finansman kaynakları ve risk yönetim politikalarına, o. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylara yer verilmiştir. Mevzuatta belirtilen hususlara ek olarak, faaliyet raporunda; a. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin Holding dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye, b. İlgili yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına, c. Yönetim kurulu komitelerinin üyeleri ve çalışma esaslarına, d. Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına, e. Holding faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye, f. Holding aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye, 13

14 g. Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Holding faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye, h. Derecelendirme notlarına, i. SPK tebliği gereğince kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamalara, çalışanları, Holding e aynı dönem için danışmanlık hizmeti vermemiştir. yer verilmiştir. Bunlara karşın yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan tüm menfaatler toplu olarak verilmiş olup Kurumsal Yönetim İlkeleri açısından bu bilginin kişi bazında verilmesi esastır. Ayrıca, faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına katılım durumu ve yönetim kurulu komitelerinin yıl içindeki toplanma sıklığı ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesinin yer almaması iyileştirmeye açık alandır Bağımsız Denetim: Holding in bağımsız denetimini yapan kuruluş; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. dir. Son dönemde bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı durumlar olmamıştır. Bununla birlikte bağımsız denetçiler ile mahkemeye yansımış anlaşmazlıklar bulunmadığı beyan edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları, bağımsız denetim hizmeti verdikleri dönemde, bedelli veya bedelsiz olarak danışmanlık hizmetleri vermemiştir. Bağımsız denetim kuruluşunun yönetim veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve 14

15 Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili Holding politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli şekilde bilgilendirmek amacıyla, Holding in internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. SİNOPSİS Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı kolaylaştırılmış Etkin bir İnsan Kaynakları politikası var Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmakta Etik kurallar kamuya açıklanmış Holding kamuya ve çevreye saygılı = Çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası oluşturulmuş ve internet sitesinde kamuya açıklanmış Etkin sosyal sorumluluk projeleri hayaa geçirilmiş Menfaat sahiplerinin Holding yönetimine katılımını destekleyici mekanizmalar var ancak esas sözleşmeye konulmamış 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Holding Politikası: Doğan Holding menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almıştır. Bunun dışındaki durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Holding imkânları ölçüsünde korunmaktadır. Hakların ihlâli halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmıştır. Holding in kurumsal yönetim uygulamaları, başta çalışanlar olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmesine imkân verecek yapıdadır. Buna ek olarak çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır Menfaat Sahiplerinin Holding Yönetimine Katılımının Desteklenmesi: Doğan Holding, başta Holding çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin, Holding faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, Holding yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirmiştir. Holding e iletilen talepler değerlendirilmekte ve ilgili birimlerle temas kurulmak suretiyle çözüm önerileri geliştirilmektedir. Çalışanların Holding in faaliyet ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması işlevi Holding in intranet sitesi vasıtasıyla yürütülmektedir. Öte yandan, söz konusu model ve mekanizmalar esas sözleşmede yer almamaktadır Holding in İnsan Kaynakları Politikası: Holding in insan kaynakları politikaları, Holding ve çalışan hedeflerinin örtüşmesi eksenine kurulmuş, çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür 15

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 12 Aralık 2014 1 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 1 Temmuz 2011 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 6 Şirket Hakkında......... 7 1.KISIM: PAY

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 20 Ekim 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHĐPLERĐ........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 11 Mayıs 2011 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Finansal Kiralama A.Ş. 5 Ağustos 2015 Geçerlilik Dönemi 05.08.2015-05.08.2016 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. 28 Mayıs 2014 Geçerlilik Dönemi 28.05.2014-28.05.2015 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 29 Temmuz 2015 Geçerlilik Dönemi 29.07.2015-29.07.2016 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimizin tüm faaliyetleri bütün yasal düzenlemeler ve SPK tarafından

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 1

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 1 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Nisan 2013 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Doğan Şirketler

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU 2012

KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU 2012 1. KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM BEYANI ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu nun 2003 yılından bu yana uygulamaya aldığı Kurumsal Yönetim Đlkeleri kapsamında pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık,

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 30 Aralık 2014 Geçerlilik Dönemi 30.12.2014-30.12.2015 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Rapor Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014 Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul, Şirket), Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK, Kurul) ilan ettiği

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ŞUBAT 2015 1 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı