AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR"

Transkript

1 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Çarşamba günü saat 10:00 da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, POİNT HOTEL/Taksim, Fuji Salonu, 9.Kat, Topçu Caddesi No.:2,34437 Taksim/İSTANBUL adresinde toplanacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, Miralay Şefik Bey Sokak, Hayrun Apt., No: 13, D: 3, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin (MKK) internet adresinde yer alan İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları kitapçığının Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK ( ) hattından gerekli bilgileri alabilirler. Şirketimizce Genel Kurul blokaj uygulamasının başlangıç tarihi saat 09:00 olarak, genel kurul blokaj uygulama son tarihi ise saat 16:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek, paylarını genel kurul blokajına aldırmaları ve temin edilecek genel kurul blokaj mektuplarını da genel kurul toplantısında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. MKK nın 551 No.lu Genel Mektubu nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmeyen pay sahibi yatırımcılarımız, hisse senetlerini yanlarında bulundurmak şartıyla genel kurulda oy kullanabileceklerdir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve Blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, Miralay Şefik Bey Sokak, Hayrun Apt., No: 13, D: 3, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket Merkezimize veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye müracaat etmeleri rica olunur. Ayrıca, tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun un 157.maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisse senetlerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif, Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, Miralay Şefik Bey Sokak, Hayrun Apt., No: 13, D: 3, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ve adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla, AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

2 SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV,No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği i ve Seri:IV,No:57 Tebliği ile değişiklik yapılan Seri:IV,No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup,genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır. 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları : Şirketin ,- TL lık sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş ,33 TL.dır.Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde adet paya bölünmüştür. Şirketimizin hisselerinin tamamı hamiline yazılı olup herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay yoktur. Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. HİSSEDAR Sermayedeki Payı (TL) Sermaye Oranı (%) Oy Hakkı (Pay Adedi) Oy Hakkı Oranı (%) Akkök San.Yat.ve Geliş. A.Ş ,13 52, ,36 Diğer* ,20 47, ,64 TOPLAM ,33 100, ,00 *Sermayedeki Payı %5 in altında kalan ortakları göstermektedir. Şirketimizin tarihi itibariyle halka açıklık oranı %38,39 olup,halka açık paylar Diğer içinde yer almaktadır. 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi : 2011 yılı içerisinde Bağlı Ortağımız Aksu Textiles E.A.D de,şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir. 3. Pay Sahiplerinin,Sermaye Piyasası Kurulu nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi : 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

3 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısısnı yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı nın seçimi yapılacaktır. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi, TTK hükümleri ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul Tutanağı nın imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı na yetki verilmesi oylanacaktır yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu nun okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu nun özeti okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. 4. Bilanço ve kar-zarar hesapları ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2011 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması ve müzakeresinin ardından 2011 yılı Bilançosu,2011 yılı Kar-Zarar Hesapları ve Yönetim Kurulu nun Kar Dağıtım Teklifi ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu Ek.1 de ve Kar Dağıtım Teklifi Ek.2 de sunulmuştur. 5. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin,şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 6. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetçilerin,Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alındığı, Ana Sözleşme nin Kuruluş başlıklı 1. Maddesinin, Şirketin Ünvanı başlıklı 2. Maddesinin, Maksat ve Mevzuu başlıklı 3. Maddesinin, Merkez ve Şubeler başlıklı 4. Maddesinin, Müddet başlıklı 5. Maddesinin, Sermaye başlıklı 6. Maddesinin, İdare Meclisi başlıklı 7. Maddesinin, İdare Meclisi ile İlgili Hükümler başlıklı 8. Maddesinin, İdare Meclisinin Yetkileri başlıklı 9. Maddesinin, Şirketin İlzamı başlıklı 10. Maddesinin, Murakıplar başlıklı 11. Maddesinin, Murakıpların Görev ve Yetkileri başlıklı 12. Maddesinin, Umumi Heyet başlıklı 13. Maddesinin, Toplantı Yeri başlıklı 14. Maddesinin, Toplantıda Komiser Bulundurulması başlıklı 15. Maddesinin, Nisap ve Reylerin Kullanma Şekli başlıklı 16. Maddesinin, Rey Hakkı başlıklı 17. Maddesinin, Vekaleten Temsil başlıklı 18. Maddesinin, Umumi Heyette Toplantı Düzeni başlıklı 19. Maddesinin, Ana Sözleşme Tadili başlıklı 20. Maddesinin, İlanlar başlıklı 21. Maddesinin, Bakanlığa Verilecek Suretler başlıklı 22. Maddesinin, Tahvil ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı başlıklı 23. Maddesinin, Senelik Hesaplar başlıklı 24. Maddesinin, Karın Dağıtılması başlıklı 25. Maddesinin, Yedek Akçeler başlıklı 26. Maddesinin, Fesih ve İnfisah başlıklı

4 27. Maddesinin, Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşmeler başlıklı 28. Maddesinin ve Kanuni Hükümler başlıklı 29. Maddesinin işbu Yönetim Kurulu kararına ekli bulunan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun onaylanması, tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan ve aynı tarihte Kamuya açıklanan, Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun bulunan ve tarihinde T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilerek tasdik edilen ve aşağıda yer alan Esas Sözleşmemizin madde tadil metinleri (Eski ve Yeni Şekil) ortaklarımızın onayına sunulacaktır. AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ Eski Şekil AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Bu ana sözleşmenin 6.maddesinde adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı Kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur. ŞİRKETİN ÜNVANI: Madde 2-Şirket ünvanı AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ dir. MAKSAT VE MEVZUU: Madde 3-Şirketin başlıca konusu Tekstil Sanayiinde kullanılan suni, sentetik ve tabii elyafın üretimi ve bu tür elyaftan her nevi iplik ve dokuma ve örme imali, boya ve apre işleri yapılması ve bunların ticaretidir. Şirket konusu ile ilgili olarak aşağıdaki işlerle de meşgul olabilir. a)fabrikalar ve sınai tesisler kurmak ve işletmek, b)çalışma konuları ile ilgili olarak memleket içinde veya dışında gerekli teknik yardımları, izin, ruhsat, imtiyaz, patent, alameti farika ihtira beratı gibi maddi ve fikri hakları almak ve satmak, c)şirketin çalışma konusu içine giren sınai üretimi icabında bir bedel karşılığında başkaları hesabına yapmak, d)mümessillikler distribütörlükler almak ve vermek, bayilikler tesis etmek, e)şirket amaçlarının gerçekleşmesi için lüzumlu her nevi taşınmaz malları iktisap etmek,inşa etmek veya kiralamak, şirkete ait taşınmaz mallar üzerinde başka gerçek veya tüzel kişiler lehine ipotek, irtifak vesair bilcümle ayni haklar tesis edebilmek, ifraz ve taksim işlemleri yapmak, kat mülkiyeti kurmak, gerektiğinde şirkete ait taşınmaz malları satmak ve kiralamak, diğer gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek vesair ayni haklar tesis etmek, f)şirket amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere borç alma sözleşmeleri akdetmek, g)gerektiğinde ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak ve menkul kıymet portföy Yeni Şekil AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Kuruluş Esas Sözleşmesinde imzaları bulunan kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur. ŞİRKETİN UNVANI: Madde 2- Şirket unvanı AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ dir. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır Tekstil sanayiinde kullanılan suni, sentetik ve tabii elyafın üretimi ve bu tür elyaftan her nevi iplik ve dokuma ve örme imali, boya ve apre işleri yapılması ve bunların ticaretini yapmak, 3.2 Fabrikalar ve sınai tesisler kurmak ve işletmek, 3.3 Çalışma konuları ile ilgili olarak memleket içinde veya dışında gerekli teknik yardımları, izin, ruhsat, imtiyaz, patent, alameti farika ihtira beratı gibi maddi ve fikri hakları almak ve satmak, 3.4 Sınai üretimi icabında bir bedel karşılığında başkaları hesabına yapmak, 3.5 Mümessillikler, distribütörlükler almak ve vermek, bayilikler tesis etmek, 3.6 Her nevi taşınmaz malları iktisap etmek ve inşa etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturmak ve işletmesini yapmak, ifraz ve taksim işlemleri yapmak, kat mülkiyeti kurmak, 3.7 Şirket amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere borç alma sözleşmeleri akdetmek, 3.8 Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, yatırımcıların aydınlatılmasının

5 işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla onların hisselerini ve tahvilleri devir almak ve satmak, h)şirketin çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak, Şirket mevzuuna dahildir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için yararlı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine, keyfiyet Umumi Heyet in tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, şirket dilediği işleri yapabilir. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Ticaret Bakanlığı nın ve gerekirse Sermaye Piyasası Kurulu nun önceden tasvip ve muvakatini alacaktır. temin edilmesi, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla, gerektiğinde ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, paylarını ve tahvilleri devir almak ve satmak, 3.9 Şirketin çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak, 3.10 Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ( TRİ ) dışında TRİ verilmeyecektir. Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dâhil TRİ lerin ayrıntısı ve özkaynaklara oranı gösterilecektir. Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ ler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecektir. Bu Esas Sözleşme de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için yararlı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine, keyfiyet Genel Kurul un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. MERKEZ VE ŞUBELER: Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Şirket Ticaret Bakanlığı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi vermek şartı ile maksat ve mevzuuna uygun işlerin görülebilmesi için yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. MERKEZ VE ŞUBELER: Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicili memurluğu nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket e yapılmış sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi vermek kaydı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir.

6 MÜDDET: Madde 5- Şirketin müddeti hudutsuz olup, bu müddet kanuni sebeplerle veya şirketin sermayesinin ¾ ünü temsil eden ortakların iştirak edeceği Umumi Heyetin 2/3 çoğunlukla alacağı karar neticesinde nihayet bulabilir. Bu nisabın gerçekleşmemesi sebebiyle yapılacak müteakip toplantılarda dahi aynı nisabın sağlanması lazımdır. SERMAYE: Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 89 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YTL (Seksenmilyon Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1-YKR (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde (sekizmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş YTL (otuzmilyon Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin; * ,37 YTL'sı nakden ödenmiştir, * ,18 YTL'sı Kar paylarının * ,33 YTL'sı Değer Artış Fonu'nun, * ,08 YTL'sı Gayrımenkul Satış Karının, * ,04 YTL'sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Değer Artış Fonu, Gayrımenkul Satış Karı, Kar Payı ve Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı tutarları karşılığında çıkarılan paylar şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İDARE MECLİSİ: Madde 7-Şirket Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavele hükümlerine göre üç yıl müddetle görev yapmak üzere, Umumi Heyetin seçeceği en az beş en çok onbir kişilik bir İdare Meclisi tarafından temsil ve idare olunur. İdare Meclisi Azalarına Umumi Heyet tarafından tayin SÜRE: Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. SERMAYE: Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 89 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL olup, her biri 0,01 TL (Bir Kuruş) itibari değerde (sekiz milyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş ,33 TL (kırk bir milyon doksan bir bin altı yüz yetmiş Türk Lirası otuz üç Kuruş)'dır. Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. YÖNETİM KURULU: Madde 7- Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre en çok üç yıl süre ile görev yapmak ve en az beş (5) üyeli olmak üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek sayıda bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Aynı Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

7 edilecek aylık bir ücret ödenir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenecek aylık bir ücret ödenir. Sermaye Piyasası Kurulu nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır. İDARE MECLİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: Madde 8- İdare Meclisinin hak, vecibe, mükellefiyet ve sorumlulukları toplantı şekli ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan haller boşalan azalıklara İdare Meclisince seçim yapılması ve İdare Meclisine müteallik diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder. YÖNETİM KURULU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: Madde 8- Yönetim Kurulu nun hak, vecibe, mükellefiyet ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan haller, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılması ve Yönetim Kurulu na ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre cereyan eder. Yönetim Kurulu nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu nun karar alma sürecine ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata tabidir. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ: Madde 9-Kanun ve bu Ana Sözleşme hükümleri gereğince Umumi Heyet kararı alınmasını zorunlu kılan muameleler haricindeki bilumum kararların alınması hususunda İdare Meclisi yetkilidir. Bu meyanda aşağıdaki hususat da İdare Meclisi kararı ile yapılır. 1-Şirket Ana Sözleşmesinin 3.Maddesinde gösterilen çalışma konularının gerçekleştirilmesi, şartlarının ve zamanının tayini, 2-Şirket Ana Sözleşmesinin 3.Maddesinin:(a,b,c,d,e,f,g,h) bentlerinde tasrih edilen muamelelerin icrası ve yetkilerin kullanılması, 3-Şirket işlerinin yürütülmesi için İdare Meclisi Azalarından bir veya birkaçına Şirketin İdare ve Temsili konusunda yetki verilmesi, Murahhas Aza, Yürütme Komitesi seçilmesi, İdare Meclisi nin görev süresi ile kısıtlı olmaksızın Şirket için lüzumlu görülecek kimselerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, bu kimselerin yetkilerinin, çalışma şekillerinin, ücretlerinin belirtilmesi, 4-Şirkete uygulanacak dahili talimatnamelerin tanzimi, senelik çalışma programlarının YÖNETİM KURULU NUN YETKİLERİ: Madde 9- Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul kararı alınmasını zorunlu kılan muameleler haricindeki bilumum kararların alınması hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu meyanda aşağıdaki hususlar da Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 1- Şirket Esas Sözleşmesinin 3. Maddesinde gösterilen amaç ve konuların gerçekleştirilmesi, şartlarının ve zamanının tayini, 2- Şirket Esas Sözleşmesinin 3.Maddesinde belirtilen muamelelerin icrası ve yetkilerin kullanılması, 3- Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulması. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 4- Şirket işlerinin yürütülmesi için Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına Şirketin idare ve temsili konusunda yetki verilmesi, Murahhas Aza seçilmesi, Yönetim Kurulu nun görev süresi ile kısıtlı olmaksızın Şirket için lüzumlu görülecek üst düzey yöneticilerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, bu kimselerin

8 düzenlenmesi, bütçenin, kadroların hazırlanması, bilanço kar ve zarar hesapları ile faaliyet raporlarının tanzimi ve Umumi Heyet e sunulması, 5-Şirketin kazai ve idari ve bilcümle resmi merciler önünde temsili, tahkim, sulh, ibra ve feragat yetkilerinin kullanılması, İşbu madde İdare Meclisi nin yetkilerini sınırlamak amacı ile değil, başlıca yetkilerini belirtmek maksadı ile düzenlenmiştir. ŞİRKETİN İLZAMI: Madde 10-Şirketin dışarıya karşı temsili İdare Meclisi ne aittir.şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukaveşenin muteber olabilmesi için bunların Şirket resmi ünvanı altında Şirket namına imzaya yetkili zevatın imzasını taşıması şarttır. İmza selahiyetleri ve dereceleri İdare Meclisi kararı ile tesbit olunarak usulü dairesinde tescil ve ilan olunur. MURAKIPLAR: Madde 11- Umumi Heyet gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten her sene üç murakıp seçer. Murakıplar T.C. vatandaşı olmaları şarttır. yetkilerinin, çalışma şekillerinin belirtilmesi, 5- Şirkette uygulanacak dahili talimatnamelerin tanzimi, 6- Bilanço kar ve zarar hesapları ile faaliyet raporlarının tanzimi ve Genel Kurul a sunulması, 7- Şirketin kazai ve idari ve bilcümle resmi merciler önünde temsili, tahkim, sulh, ibra ve feragat yetkilerinin kullanılması. İşbu madde Yönetim Kurulu nun yetkilerini sınırlamak amacı ile değil, başlıca yetkilerini belirtmek maksadı ile düzenlenmiştir. ŞİRKETİN İLZAMI: Madde 10- Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altında Şirket namına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması şarttır. İmza yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunarak usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur. DENETÇİLER: Madde 11- Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya hariçten her sene üç (3) denetçi seçer. Denetçiler in T.C. vatandaşı olmaları şarttır. Kurucu hissedarlar ilk sene için İstanbul, Firuzağa, Defterdar Yokuşu,127/10 da mukim T.C.vatandaşı TALHA ALTINBAŞAK ile İstanbul, Defterdar, Kıral Kızı sokak, 95 de mukim T.C.vatandaşı FARUK BİRGİÇ ve İstanbul, Ayazpaşa, Molla Bayırı 7 de mukim T.C. vatandaşı NEBİL BALKUV u murakıp olarak seçmişlerdir. MURAKIPLARIN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 12- Murakıplar Türk Ticaret Kanunu nun 353. Maddesinde sayılan görevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisi ne teklifte bulunmaya ve icap ettiği taktirde Umumi Heyet i toplantıya çağırmaya ve toplantı günlerini tayine, Kanun un 354.maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Mühim ve acele hareket olunmasını gerektiren hallerde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar, Kanun ve işbu esas mukaveleden dolayı yapmakla yükümlü oldukları görevi iyi yapmamaları halinde müteselsilen sorumludurlar. Murakabe kurulu üyelerinden birinin görevinden ayrılması halinde diğer murakıplar, çıkan murakıbın yerine, ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere bir murakıp seçerler. İlk Genel Kurul toplantısında vazifesi sona eren bu murakıbın yerine DENETÇİLER İN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 12- Denetçilerin görev ve sorumlulukları ile denetçiliğe dair diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur. Denetçiler, Kanun ve işbu Esas Sözleşme den dolayı yapmakla yükümlü oldukları görevi iyi yapmamaları halinde müteselsilen sorumludurlar. Denetçiler Kurulu üyelerinden birinin görevinden ayrılması halinde diğer denetçiler, ayrılan denetçinin yerine, ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere bir denetçi seçerler. İlk Genel Kurul toplantısında vazifesi sona eren bu denetçinin yerine yeniden seçim yapılır. Görevi biten denetçinin yeniden seçilmesi uygundur. Denetçiler e Genel Kurul tarafından tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret verilir.

9 yeniden seçim yapılır. Görevi biten murakıbın yeniden seçilmesi caizdir. Murakıplara Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret verilir. İlk murakıpların aylık ücreti brüt 2.000,-(ikibin)liradır. UMUMİ HEYET : Madde 13- Şirketin, Umumi Heyetleri yada adi ve fevkalade toplanır. Adi Umumi Heyet toplantısı şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyet Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun da ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanırlar ve gereken kararları alırlar. Her hisse senedi bir rey hakkı verir. Hisse senedi sahipleri Umumi Heyet te rey haklarını bizzat kullanacakları gibi kendisini temsil eden vekilleri ile de kullanabilirler. Umumi Heyet tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif rey veren pay sahipleri hakkında dahi muteberdir. TOPLANTI YERİ : Madde 14 Umumi Heyetler, Şirketin İdare merkezinde veya İdare Meclisince ittihaz edilecek kararda gösterilecek ev merkezin bulunduğu ilin sınırları içindeki herhangi bir yerde toplanır. TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI : Madde 15 Gerek adi, gerekse fevkalade heyet toplantı gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretleri Bakanlığa gönderilir. Bütün Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. GENEL KURUL: Madde 13- Şirketin, Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun da ve bu Esas Sözleşme de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Her pay senedi bir oy hakkı verir. Pay senedi sahipleri Genel Kurul da oy haklarını bizzat kullanacakları gibi kendisini temsil eden vekilleri ile de kullanabilirler. Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi geçerlidir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. TOPLANTI YERİ: Madde 14- Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI: Madde 15- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar geçerli değildir. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınan kararlar muteber olmaz. NİSAP VE REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ : Madde 16 Türk Ticeret Kanunu nda aksine hüküm bulunan haller haricinde, şirket genel kurulu şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, sayısı ve temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler. NİSAP VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ: Madde 16- Türk Ticaret Kanunu nda ve Sermaye Piyasası mevzuatında aksine hüküm bulunan haller haricinde, Şirket Genel Kurulu Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, sayısı ve temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ KURULUŞ : Madde : 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename hükümleri

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Tarih: 11.04.2006 Şirket Yönetim Kurulu, 11.04.2006 tarih, 2006/17 sayılı kararı ile 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 01.05.2006 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş: Madde 1: KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda ad ve adresleri gösterilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 2011 YILINA AĐT 02 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 02

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 2013 Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi nin 14. Maddesi çerçevesinde, Turkcell İletişim

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ Madde 1: Diyarbakır Ticaret Sicilinin 21347 Sicil numarasında kayıtlı Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin 2012 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul u, gündemindeki maddeleri

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir;

Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir; I. ANA HÜKÜMLER: Madde 1 - Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. Madde 2 - Bu Şirketin

Detaylı