GÜNDEM. Aç l fl ve Divan teflekkülü, Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Aç l fl ve Divan teflekkülü, Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi,"

Transkript

1 GÜNDEM Aç l fl ve Divan teflekkülü, Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporlar n n okunmas ve müzakeresi, Bilanço ve Kâr Zarar hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki, kâr da t m ile ilgili teklifin karara ba lanmas ; geçmifl y l kârlar ndan ayr lan Fevkalade Yedek Akçelerin ortaklara da t lmas teklifinin karara ba lanmas, Yönetim Kurulu nda y l içinde boflalan iki üyeli e geçici olarak yap lan atamalar n onaylanmas, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi ücretlerinin tespiti, Görev süreleri sona ermifl olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Denetim Komitesince Yönetim Kurulu na sunulan Ba ms z Denetim fiirketinin seçimi ve onay, Dilek ve temenniler.

2 FAAL YET RAPORU 2002 Toplant Tarihiº: 28/03/2003 Toplant Saati: Toplant Yeri: Hac Ömer Sabanc Salonu Sabanc Center Kule 2 4.Levent/ STANBUL

3 Ç NDEK LER 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj nin Getirdikleri 6 Türkiye de Çimento 8 Çimento Faaliyetleri Sat fllar Üretim Ürünler Yat r mlar Çevre Etkinlikleri 14 Türkiye de Haz r Beton 16 Haz r Beton Faaliyetleri Sat fllar Üretim Ürün Çeflitleri Yat r mlar Çevre Etkinlikleri 22 nsan Kaynaklar 25 Mali Bölüm 54 Tesisler 56 Adresler 1

4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI

5 YÖNET M KURULU Paul Vanfrachem (Baflkan Yard mc s ) Haz m Kantarc (Üye) Andre Jacquemart (Üye) Ahmet Vasfi Pekin (Üye) Albert Scheuer (Üye) Engin Tuncay (Üye) Stefan Dreher (Üye) Akçansa n n 2002 y l ndaki baflar lar sadece miktarsal ve parasal alanlardaki kazan mlarla da s n rl kalmad. Sosyal alanda ve çevre konusunda da önemli çal flmalar gerçeklefltirdi. Büyük depremler ve arkasından gelen ekonomik krizlerin yaralarını sarmaya çalışırken, seçim ve Irak savaşı beklentilerinin yarattığı tedirginliklerin ve belirsizliklerin damgasını vurduğu bir yıl olarak hatırlayacağız 2002 yılını. Ülke genelinde ekonomi %6 civarında büyürken yurtiçi çimento tüketimi de buna paralel bir artış gösterdi. Gerek ülkenin gerekse çimento sektörünün 2002 yılı sonunda gelmiş olduğu nokta 1998 yılına göre çok gerilerde olmakla birlikte en azından düşüşün durmuş olması, yavaş da olsa iyiye gidişin başlamasıyla tekrar umutlandık. Akçansa nın faaliyetlerinin büyük bir bölümü Marmara Bölgesi nde yer alıyor. Bu bölgede çimento iç tüketim artışı 2002 yılında diğer bölgelere oranla daha düşük gerçekleşti. Bu durum Akçansa nın çimento iç satışlarını planlanan düzeyde gerçekleştirememesine sebep oldu. Akçansa bu durumu hazır beton satışlarını ve ihracatını artırarak telafi etmeye çalıştı ve başarılı da oldu. Net satışlarımız geçen yıla kıyasla USD bazında %12 artış gösterdi. Kârlılığımızdaki artış ise, birkaç yıldır süren verimlilik artışı ve maliyet düşürme çalışmalarımızın sonucu olarak, çok daha yüksek oldu. Esas faaliyet kârımız USD bazında %26 arttı, vergi öncesi kârımız ise iki katına çıktı. Akçansa nın 2002 yılındaki başarıları sadece miktarsal ve parasal alanlardaki kazanımlarla da sınırlı kalmadı. Sosyal alanda ve çevre konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Örneğin; Çanakkale de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamalarının Akçansa Fabrikası nda düzenlenmesi artık gelenek haline geldi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda düzenlediği Örnek İşyeri Yarışması nda Akçansa Türkiye çapında bütün sektörler arasında dört örnek şirketten biri seçildi. Capital Dergisi nin ve Adecco Şirketi nin birlikte düzenledikleri Yılın En Beğenilen Şirketleri Yarışması nda 2001 yılında kendi dalında Akçansa birinci olmuştu yılında ise, Akçansa ve Çimsa birinciliği paylaştı. Yıl içerisinde Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikalarında başlatılan ISO Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarının tamamlanmasının ardından, her iki fabrikamızda 2003 yılı başlarında yapılan denetimler sonucunda, Türkiye de ilk kez uluslararası akredite bir kuruluş olan BSI (British Standards Institute) tarafından ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca, hazır beton birimimiz Betonsa, hazır beton sektöründeki ilk ISO belgesini başarıyla aldıktan sonra, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri entegrasyonundan oluşan Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarının son halkası olan ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ni de almaya hak kazandı, böylece Betonsa da Entegre Yönetim Sistemi de kurulmuş oldu. Değerli Ortaklarımız, Türkiye olarak, oldukça uzun zamandır felaketlerle, krizlerle ve belirsizliklerle iç içe yaşıyoruz. Ancak hiçbir zaman iyimserliğimizi ve geleceğe olan inancımızı yitirmedik. Olumsuzu olumluya çevirebilmek için, kendi etki alanımızın içerisinde elimizden gelenin ve yapılabilecek olanın en iyisini yapmaya çalıştık. Ne derecede başarılı olduğumuz faaliyet raporumuzda detaylarıyla yer alıyor. Yönetim Kurulumuz adına toplantımıza katılan tüm ortaklarımıza teşekkür eder, Sermaye Piyasası Kanunu tanımlarına uygun olarak hazırlanan 2002 yılı Faaliyet Raporu muzu, mali tablolarımızı ve kâr dağıtım önerimizi tetkik ve onayınıza arz ederiz. Saygılarımızla, Erhan Kaml Ynetim Kurulu Bakan 3

6 2002 N N GET RD KLER

7 Akçansa, 2002 y l nda çevreye karfl sorumlulu unu yerine getirmek için bir Çevre Politikas belirledi. Fabrikalardaki tüm düzenlemeler bu Çevre Politikas çerçevesinde yap ld. Akçansa çal flanlar da bu do rultuda e itildi. Akçansa, sektöründe bir kez daha en be enilen flirket seçildi. Capital dergisi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasında Akçansa, çimento sektöründe yine Türkiye nin en beğenilen şirketi seçildi. İş yaşamındaki profesyonel yöneticilerin gözünde Türkiye nin en beğenilen şirketlerini ortaya çıkarmayı ve rakiplerinin imajını ölçümlemeyi hedefleyen araştırmada, Akçansa bu yıl birinciliği Çimsa ile paylaştı. Akçansa Fabrikalar nda ISO Çevre Yönetim Sistemi çal flmalar baflar yla sonuçland yılı Mayıs ayında Büyükçekmece ve Çanakkale fabrikalarında ISO Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları başlatıldı yılı başlarında İngiliz BSI firması tarafından yapılan denetimler sonucu her iki fabrika da ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Yıl içerisinde Akçansa nın çevreye karşı olan sorumluluğunu özetleyen, çevreye yönelik amaç ve hedeflerini kapsayan bir Çevre Politikası belirlendi. Fabrikalardaki tüm düzenlemeler Çevre Politikası çerçevesinde yapıldı. Hazırlanan prosedür kapsamında, fabrikalarda çalışanlara ve hizmet veren müteahhitlere çalışma talimatları ve yapılanlar hakkında çeşitli eğitimler verildi. Akçansa, flçi Sa l ve fl Güvenli i konusunda örnek iflyeri seçildi Mayıs 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen 16. Ulusal İş Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akçansa, Ankara da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Örnek İşyeri Ödülü ile ödüllendirilen Türkiye çapındaki 4 şirketten biri oldu. Bu ödül insan sağlığına ve güvenliğine verilen sıra dışı önemi vurguluyor. Ve bu ödülü alan ilk çimento şirketi, Akçansa. Betonsa da Entegre Yönetim Sistemi kuruldu. Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesinin ardından, ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Denetiminden de sıfır hata ile geçerek belge almaya hak kazandı. Bu belge ile, Entegre Yönetim Sistemi ile çalışmaya ve gelecek denetim döneminde Entegre Yönetim Sistemi denetimine girmeye hazır duruma gelerek bir ilke daha imza atılmış oldu. Betonsa nın 2003 yılı hedefi özellikle iş sağlığı-güvenliği ve çevre konularında, iş ortakları ve çalışanlarına eğitimler vererek sürekli gelişim yolunda kalıcı adımlar atmaktır. Agregasa, Akçansa ile birleflti. Akçansa nın agrega üretimi ve satışı yapan iştiraki Agregasa, yıl içinde Akçansa bünyesine katıldı. Yıl sonunda ise, Gebze de faaliyet gösteren agrega ocağı kiraya verilerek aktif agrega üretim ve satış faaliyetleri askıya alındı. Betonsa Bilgi Sistemleri yenilenme aflamas nda. E-con Betonsa adı altında, hazır beton bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesini hedefleyen bir proje 2002 yılı başlarında başlatıldı. Bu projeyle hazır beton tesislerindeki üretim, satış, laboratuvar ve filo yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda SAP ile de entegre bir yapı sağlayan yeni sistemin 2003 yılı içerisinde tüm tesislerde uygulamaya alınması ile tüm tesislerin standart bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Karçimsa dan bilgilendirme seminerleri... Karçimsa, yıl içinde Karabük ve çevre bölgelerdeki çimento tüketicilerini bilgilendirmek amacıyla cüruflu çimentonun özelliklerini anlatan çeşitli seminerler düzenledi. Karçimsa'nın 2002 yılı içerisinde gerçekleştirdiği satışlarda dökme çimentonun bir önceki yıla göre %62 oranında artış göstermesi, özellikle hazır beton tesislerinin ve yöredeki büyük proje müteahhitlerinin cüruflu çimentoyu daha çok tercih etmesinden kaynaklanıyor. Bu trendin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı, Karçimsa'nın bölgedeki en verimli işletmelerden biri olacağı kolaylıkla söylenebilir. Betonsa ISO Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS İş 5

8 TÜRK YE DE Ç MENTO

9 2002 y l nda çimento tüketimi bir önceki y la oranla yaklafl k %8 artarak 27 milyon ton civar nda bir seviyeye ulaflt. hracat hacmi ise 2001 y l na göre %21 artarak, 8.6 milyon tondan, 10.4 milyon tona yükseldi yılında 22.6 milyon ton olan yurtiçi çimento tüketimi, ekonomik krizin yaşandığı 1994 yılı hariç olmak üzere, her yıl sürekli artarak 1998 yılında 34.1 milyon tonla en yüksek seviyeye ulaştı yılından sonra dünyada yaşanan durgunluğa ve Türkiye de yaşanan ekonomik krizlere paralel olarak düşme trendine giren tüketim, 3 yıl gibi bir süre içerisinde, 1992 yılındaki seviyelerine gerileyerek 2001 yılını 25.1 milyon tonla bitirdi. Çimento tüketiminin Türkiye de izlediği seyre göz atıldığında, ekonomik krizlerden sonra yakalanan büyüme hızlarına ve gayri safi milli hasıladaki artış oranlarına paralel olarak artışa geçtiği görülür yılı sonunda kişi başına 380 kg olan Türkiye deki yıllık çimento tüketimi, gelişmekte olan ülkelere oranla beklenen seviyelerin ancak yarısıdır. Bu verilere göre, Türkiye deki çimento tüketiminin 2001 yılındaki 25.1 milyon ton seviyelerinden daha aşağıya inmeyeceği, ekonomik büyüme ve siyasi istikrar ile birlikte uzun yıllar devam edecek bir süreçle önce toparlanma daha sonra da büyüme dönemi içerisinde olacağı söylenebilir yılında çimento tüketiminin bir önceki yıla oranla yaklaşık %8 oranında bir artış kaydederek 27 milyon ton civarında bir seviyeye ulaşması, bu sürecin ilk sinyali olarak görülebilir seçimlerinde tek partiyle iktidara gelen yeni hükümetin programında yer alan duble yol ve konut hamlesi gibi projelerin de hayata geçirilmesiyle, çimento sektörünün yine Türkiye ekonomisinin lokomotifi olması beklenmektedir yılında çimento sektörünü yakından ilgilendiren bir başka olumlu gelişme de AB ye üyelik konusunda atılan adımlar oldu. AB ye girilmesi yolunda somut ilerlemeler kaydedildikçe dünyada aynı süreci yaşayan diğer ülke örneklerinde olduğu gibi, artan altyapı yatırımları çimento tüketimine ivme katacaktır. Dünyanın ve Avrupa nın önde gelen çimento ihracatçılarından olan Türkiye, tüm bu olumlu gelişmelerin hayata geçeceği döneme kadar iç pazardaki daralmadan doğan sıkıntılarını, 2002 yılında olduğu gibi ihracat yoluyla gidermeye çalışmaktadır yılında Türkiye Çimento Sektörü nün ihracat hacmi (çimento ve klinker) 2001 yılına göre %21 artarak, 8.6 milyon tondan 10.4 milyon tona ulaştı yılında ise ihracatın çok fazla artmadan aynı seviyelerde kalması beklenmektedir. İhracat yapılan pazarlardaki öğütme kapasitelerinin artması nedeniyle klinkere olan talep, çimentoya göre her geçen yıl daha fazla artıyor. Çimento ve Klinker ihracat (milyon ton) Kaynak : Trkiye hracatlar Birlii Türkiye de Çimento Üretim ve Tüketimi (milyon ton) (T) retim Tketim Kaynak : Trkiye imento Mstahsilleri Birlii

10 Ç MENTO FAAL YETLER

11 SATIfiLAR Akçansa, 2002 y l nda 4 milyon ton çimento ve klinker sat fl ç Sat fllar (milyon ton) gerçeklefltirdi y l nda Türkiye'nin toplam çimento 2001 yılında iç pazarda çimento tüketiminde yaşanan keskin düşüş, 2002 yılında devam etmedi. Bununla birlikte Türkiye'nin toplam çimento tüketiminde, özellikle de Akçansa'nın faaliyet gösterdiği Marmara ve Ege bölgelerinde önemli bir tüketim artışı olmadı. Dolayısıyla Akçansa nın yurtiçi satışları 2001 yılına oranla %3 gerileyerek 2.2 milyon ton olarak gerçekleşti. hracat (milyon ton) tüketiminde özellikle de Akçansa'n n faaliyet gösterdi i Marmara ve Ege bölgelerinde önemli bir tüketim art fl olmad. Uygulanan ekonomik politikaların doğal bir sonucu olarak, bu yıl yapılan genel seçimler öncesinde alışılagelenin aksine çimento tüketiminde bir artış görülmedi. Sonuç olarak, daralan iç pazardaki satış kaybı, ihracat olanaklarının zorlanmasıyla önlenmeye çalışıldı yılında toplam çimento ve klinker satışları 4 milyon tona yaklaştı. 2.1 milyon tonu yurtiçinde, 940 bin tonu ise yurtdışına olmak üzere toplam çimento satışları 3,040 bin tona ulaştı. Klinker ihracatı ise 814 bin tonun üzerinde gerçekleşti. Toplam Sat fllar (milyon ton) imento Klinker *Hazr betona sevkedilen imento yaklak 366,346 tondur

12 ÜRET M Yerli ve yabanc müflterilerin kalite ihtiyaçlar n en üst düzeyde karfl lamak için gerekli olan çal flmalar, tüm tesislerde baflar yla sürdürüldü. Tesis Kapasiteleri (ton) Bykekmece anakkale Ambarl Aliaa Yalova Çimento Üretim Kapasitesi 2,800,000 3,500,000 Aylık ve yıllık maliyet raporlarını esas alan maliyet toplantıları yeniden yapılandırılarak Operasyonel Performans Toplantıları (OPM) düzenlenmeye başlandı. Yılda iki kez yapılması öngörülen performans toplantılarındaki amaç, üretim ekipmanlarının teknik performansını ve maliyetini incelemek, yeni hedefler Klinker Üretim Kapasitesi 1,850,000 1,900,000 flletim Kapasitesi Çalışanların verimliliklerini, çevre ve iş güvenliği duyarlılıklarını daha da artırmak amacıyla her seviyedeki personelin eğitimine iki fabrikada da devam ediliyor. Çanakkale fabrikası, Mayıs ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine verdiği sıra dışı önem dolayısıyla Örnek İşyeri Ödülü ile ödüllendirildi. Böylece, fabrikalarda iş güvenliği ve sağlığı koşullarına verilen özel önem de bir kez daha vurgulanmış oldu. 1,000, , ,000 Akçansa, 2002 yılında 3.1 milyon ton çimento ile Türkiye nin toplam çimento üretiminin yaklaşık %10 unu, 3.5 milyon ton klinker üretimi ile de toplam klinker üretiminin yaklaşık % 12 sini gerçekleştirdi. Çanakkale ve Büyükçekmece fabrikaları, kalite güvence sistemlerini ISO standardına göre yenileyerek TSE ve BSI tarafından belgelendirildi. Çanakkale fabrikası CEM I 42,5 N ürününün Avrupa ülkelerine ihracatına ilişkin olarak ikinci CE Uygunluk Belgesini aldı. Yıl içinde, tüm müşterilerin kalite ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak ve kaliteyi daha da artırmak için yapılan çalışmalar, tüm tesislerde başarıyla sürdürüldü. Ayrıca, organizasyonda verimliliği artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için harcanan yoğun çabalar tüm hızıyla devam ediyor. belirlemek, bütün üretim, bakım birimlerini iyileştirmek, maliyetleri düşürebilmenin yollarını aramak, bütün müdürlerin ve şeflerin maliyetler konusundaki sorumluluklarını daha da geliştirmek. Tüm çalışanlar, kendi sorumluluklarındaki konularda kapsamlı maliyet iyileştirmeleri için hazırladıkları analiz ve hedefleri bu toplantılarda ortaya koyabiliyor. Yapılan teknik iyileştirmeler sayesinde, her iki fabrikada da daha ucuz maliyetli petrokok kullanılmaya başlandı. Böylelikle yakıt maliyetinde büyük bir tasarruf sağlandı. Ayrıca tüm fırınların günlük ortalama verimleri sürekli iyileştirmeler sayesinde artırıldı. Fabrikalar arasındaki sinerjiyi artırmak, deneyimleri paylaşmak ve bilgi birikimini her çalışana aktarmak için bir refrakter malzeme semineri ve bir de Loesche Değirmeni semineri düzenlendi. İkişer günlük seminerlere HeidelbergCement Teknoloji Merkezinden ve Loesche Şirketinden gelen uzmanlar da destek vererek, know-how aktarımını sağladılar. 10

13 ÜRÜNLER ç Pazar Tip sim Standart PÇ 52,5 Portland Çimento TS 19/Mart 96 PÇ 42,5 Portland Çimento TS 19/Mart 96 PÇ 32,5 Portland Çimento TS 19/Mart 96 PKÇ/A 42,5 R Portland Kompoze Çimento TS 12143/Mart 97 PKÇ/B 32,5 R Portland Kompoze Çimento TS 12143/Mart 97 PKÇ/B 42,5 Portland Kompoze Çimento TS 12143/Mart 97 PZÇ/B 32,5 R Puzolanik Çimento TS 12144/Mart 97 SDÇ 32,5 Sülfata Dayanıklı Çimento TS 10157/Mart 96 KÇ 32,5 Katkılı Çimento TS 10156/Mart 96 TÇ 32,5 Traslı Çimento TS 26/Mart 96 CÇ 42,5 Cüruflu Çimento TS 20/Mart 96 CÇ 32,5 Cüruflu Çimento TS 20/Mart 96 KZÇ/A 32,5 R Kompoze Çimento TS 12142/Mart 97 D fl Pazar CEM I 52,5 N Portland Çimento Avrupa Std. Uygun EN CEM I 42,5 N/R Portland Çimento Avrupa Std. Uygun EN Type I/L.A Portland Çimento/Düşük Alkalili Amerikan Std. Uygun ASTM C 150/97 Type II/L.A Portland Çimento/Düşük Alkalili Amerikan Std. Uygun ASTM C 150/97 Type I-II/L.A Portland Çimento/Düşük Alkalili Amerikan Std. Uygun ASTM C 150/97 Type V Sülfata Dayanıklı Çimento Amerikan Std. Uygun ASTM C 150/97 52,5 N Portland Çimento İngiliz Std. Uygun BS/96 CPA CEM I 52,5 PM Portland Çimento Fransız Std. Uygun NF P Type I-II/L.A Portland Çimento Amerikan Std. Uygun AASHTO M 85 Ürün Belgeleri TSEden TS EN-ISO 9002 Kalite Gvence Sistem Belgesi, TSEden Laboratuvar Yeterlilik Belgesi, TSEden yukarda ad geen her bir rn iin TS Belgesi, CEM-I 52.5 rn iin CE Uygunluk Belgesi, CEM-I 42.5 rn iin CE Uygunluk Belgesi, Afnor rn Belgesi (Fransadan CPA CEM I 52.5 PM), ngiliz Standartlar Enstitsnden (BSI) BS-EN-ISO 9002 Kalite Gvence Sistemi Belgesi, ngiliz Standartlar Enstitsnden, btn Avrupa lkelerinde geerlilii olan IQNET Kalite Sistem Belgesi, BSIdan BS 12: N Kitemark rn Belgesi, ASTM Amerikan Standartlarna uygun laboratuvarmz mevcut olup, Amerikan Cement and Concrete Reference Laboratory, Proficiency Sample Programna katlarak deneylerin uygunluk kontrol denetlenmektedir, New York State Department of Transportationdan (NYSDOT) ASTM C 150 Type II/LA, AASHTO M 85 Type I-II / LA rn Belgesi. 11

14 YATIRIMLAR Genel ekonomik koflullar nedeniyle, yat r mlar minimum düzeyde tutuldu ve yaln zca zorunlu projeler ile geri dönüflü h zl projeler hayata geçirildi. Genel ekonomik koşullar nedeniyle, yatırımlar minimum düzeyde tutuldu ve yalnızca zorunlu projeler ile geri dönüşü hızlı projeler gerçekleştirildi yılında gerçekleştirilen yatırım harcamaları Büyükçekmece fabrikasında 12.4 trilyon TL, Çanakkale fabrikasında ise 1.8 trilyon TL dir. Büyükçekmece Fabrikas Tamamlanmış olan en önemli proje, üç döner fırının kömür dozajlama sistemlerinin modernizasyonu. Eskimiş ve hassasiyetini yitirmiş eski kömür dozajlama sistemi yerine Schenck Coriolis sistemi yerleştirildi. 1 ve 2 numaralı kömür değirmenlerine ait separatörlerin yerine verimlilikleri yüksek üniteler yerleştirildi ve 2 ilave kömür silosu inşa edildi. Bu yenilikler sayesinde petrokok ve kömürün ayrı ayrı öğütülmesi ve 2 No. lu fırının ana brülöründe petrokok yakılabilmesi sağlandı. Projenin tüm hedeflerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, kömür değirmenlerinin kapasiteleri %15 artırıldı ve buna bağlı olarak öğütme enerjisinden de tasarruf sağlandı. En başta 3 No. lu fırın olmak üzere tüm fırınların ısı tüketimleri düşürülerek üretim kapasiteleri artırıldı. 2 No. lu fırının ana brülöründe petrokok yakılmaya başlandı, 1 ve 3 No. lu fırınlarda da petrokok kullanımındaki artış beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Önceden fırınlarda kömür beslemedeki dalgalanmalar nedeniyle oluşan karbon monoksit gaz birikimi, büyük ölçüde azaltıldı. Elektrofiltrelerin devre dışı kalması önlendi. Bu yatırım gerek enerji tasarrufu, gerekse çevre koruma açısından çok verimli oldu. Fırınların alev borularının modernizasyonuna 3 No. lu fırının eski ünitesine ait borularla başlandı. Yanma koşulları, daha yüksek oranda petrokok kullanımına imkân sağlayacak derecede iyileştirildi. Böylece, klinker kalitesi daha da artırıldı. 1 ve 2 No. lu fırınların alev borularının da 2003 yılı içinde değişmesi planlanıyor. 2. No. lu fırının klinker soğutucusuna ait tahliye fanı, kapasitesi ve verimliliği daha yüksek bir fan ile yenilendi. Fırın çıkışı çevresinde tozsuz bir ortamın oluşturulmasının yanı sıra enerji tasarrufu da sağlandı. Ayrıca fırın ve soğutucu mahallinin aşırı ısınmaması sonucu fırın çıkışındaki refrakter ömrü uzatıldı. Son üç yılda gerçekleştirilen yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeler sayesinde fabrikanın günlük klinker üretim kapasitesindeki artış, 200 tonu buluyor. Fabrika genelinde tüm maliyet iyileştirme hedefleri beklentilerin üstünde gerçekleşti. Fabrika ana kırıcı ile hammadde yatağı arasına kurulan on-line analizör sistemi 2003 yılı başlarında işletmeye alındı. Analizör ile kireçtaşı, kil ve demir cevheri gibi işletmeye giren kırılmış hammaddelerin analizlerinin gerçek zamanlı olarak yapılması sağlandı. Böylece hammadde karışımının farin için öngörülmüş olan kimyevi değerlere uygun olarak düzeltilmesi sağlanmış oldu. Bu sayede fırın beslemede yaşanan dalgalanma ve değişimler asgariye indirilip, klinker kalitesi daha da artırıldı. Daha istikrarlı fırın ve yanma şartları elde edilerek üretim maliyetlerinde ciddi bir azalma sağlandı. Çanakkale Fabrikas Her iki hammadde değirmeninin separatörleri yüksek verimli sistemler ile yenilendi. Hedeflere ulaşılırken, %10 un üstünde bir kapasite artışı ve birim enerji tüketiminde de %6 oranında tasarruf sağlandı. Değirmenden ıskarta çıkışı tamamen önlendi. Artırılan değirmen kapasitesi sayesinde elektrik enerji maliyetinin yüksek olduğu saatlerde daha az ve daha verimli bir kullanıma geçildi. Maliyetlerde öngörülen tasarruf hedeflerine tüm fabrika genelinde ulaşıldı. Klinker soğutucusu ile fabrika ısıtma ve sıcak su sistemi arasında oluşturulan sıcak gaz hattı sayesinde, soğutucu havalandırma sisteminden elde edilen atık gazlar fabrika ısıtma ve sıcak su sisteminde kullanılmaya başlandı. Böylece ciddi enerji tasarrufu elde edildi. Ana sahadaki döner fırın elektrofiltresine yeni tahliye ve toplama elektrotları takılarak birim toz emisyonlarında düşüş sağlandı. Alev borusu primer hava fanının düşük maliyetle yüksek basınçlı bir fanla değiştirilmesi ve alev borusu ucunun ayarlanması ile yanma koşulları iyileştirilerek fırın ana brülöründe %100 petrokok yakılmaya başlandı. Gerçekleştirilen tüm yatırımlar ve maliyet iyileştirmeleri sonucu fırın kapasitesinde sağlanan artış, ortalama olarak günde 100 ton civarındadır. 12

15 ÇEVRE ETK NL KLER Operasyonel iyilefltirmeler ve personel e itimi son birkaç y lda fabrikalardaki çevre flartlar n ola anüstü ölçüde iyilefltirdi. Çevre ve iş güvenliği konularında yapılan tüm yatırımlar, operasyonel iyileştirmeler ve personel eğitimi son birkaç yıl içinde fabrikalardaki çevre şartlarını olağanüstü ölçüde iyileştirdi ve 2000 yıllarında Çevre Ödüllerini alan Çanakkale fabrikasının ardından, 2001 yılında Büyükçekmece fabrikası işletme ruhsatını aldı yılı başında ISO 9001 sistem kalite belgesi ile birlikte bir Entegre Yönetim Sistemi (Integrated Management System - IMS) olan ISO Çevre Yönetim Sistemi nin her iki fabrikada uygulamaya alınması için çalışmalara başlandı. Proje, British Standards Institute ten (BSI) bir danışman eşliğinde 2002 yılı Mayıs ayında başlatıldı. Projenin en önemli bölümünü oluşturan hazırlık sürecinde, çevre mevzuatına uyumun yanı sıra üretimin çevresel etkilerinin beyan edilmesi ve kanıtlanması, çevre politikalarının ana hatları ve prosedürlerin saptanması için gerekli tüm çalışmalar yapıldı. Hazırlık aşamasında saptanan çevresel eksiklikler giderildi, ya da düzeltilmeleri için bir eylem planı hazırlandı. Projenin çok önemli bir parçası da tüm fabrika personelinin ve taşeronların eğitimi konusuydu. Çünkü sistemi uygulamaya geçirecek ve canlı tutacak olan temel unsur, insan. Verilen eğitim, çalışanların çevrenin korunması ve çevre mevzuatına olan duyarlılıklarını büyük ölçüde artırdı. Bundan sonra iş güvenliği konularında yapılacak benzer etkinliklerle çalışanların hassasiyeti ve dolayısıyla fabrikaların verimliliğinin çok daha artması bekleniyor. Belgeleme ve yasal mevzuata uyumu ele alan ilk denetim Ekim ayında yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. İşyeri uygulamalarını içeren ikinci denetim 2003 yılı Ocak ayı içinde tamamlanarak her iki fabrika da ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Büyükçekmece fabrikasında inşaatına 2001 yılı sonunda başlanan açık kömür stok sahasının üstünün kapatılması, 2002 yılı Nisan ayında tamamlandı. Böylelikle 30,000 ton kömürün, çevreye kömür tozu dağılmaksızın stoklanması sağlandı. Yeni kömür besleme sistemi ve diğer proses ve operasyon değişiklikleri sayesinde, fırın hatlarındaki karbon monoksit birikimi sebebiyle elektro-filtrelerin devre dışı kalması sorunu büyük ölçüde önlendi. Böylece fabrika ve mahalli çevre şartları büyük ölçüde iyileştirildi. Fabrikada yeni yeşil alanlar oluşturuldu yeni fidan dikildi, fabrika içi yollar onarıldı ve beton alanlar genişletildi. Ayrıca, Mimarsinan ve Tepecik beldelerinde yeni yollar inşa edildi ve mevcut yollar onarıldı. Akçansa ayrıca mahalli belediyelerin kültürel ve çevresel etkinliklerine sponsor oldu. Fabrikanın çevresindeki okul ve diğer kuruluşlara yaptığı desteğe paralel olarak, Haziran ayında kutlanan Çevre gününde okulların düzenlediği yarışmaya sponsorluk yapılarak ödülleri fabrikada dağıtıldı. Büyükçekmece fabrikasında ISO hazırlık çalışmalarına paralel olarak, çevre konusunda çalışanların görüş ve önerileri için bir anket yapıldı. Dört atölye çalışması gerçekleşti, bu çalışmalarda projeler yaratılarak eylem planları oluşturuldu. Çalışanların çevre duyarlılıkları ve fikirlerinin, yönetimin halkla ilişkiler etkinliklerine olan bakış açısıyla paralel olması sevindirici bir sonuç yılında da fabrikanın önde gelen hedeflerinden biri, bu tür çalışmaları sürdürmek. Çanakkale fabrikasında da sıvı atıkların işlenmesi ve depolanması, çevre mevzuatına uyumlu olarak yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, özellikle taşeron firmalar tarafından işletilen taşocağındaki operasyon ve bakım merkezi yeniden düzenlendi. Ayrıca taşeron personeline yoğun eğitim verildi m 2 lik bir saha betonlandı ve bir araç yıkama mahalli inşa edildi. Haziran ayında üçüncü kez kutlanan Dünya Çevre Günü kapsamında Çanakkale Valisi, çeşitli kuruluşların temsilcileri, askeri birlikler, okullar, komşu tesislerin mensupları, tedarikçiler ve fabrika personeli, aileleri ile birlikte çevrede 150 çam fidanı diktiler. Çanakkale halkı ve yönetimi çevre konusunda tek yürek olduklarını bu davranışlarıyla bir kez daha gösterdiler. 13

16 TÜRK YE DE HAZIR BETON

17 2002 y l nda, haz r beton sektörünün son çeyre inde yaflanan ufak tefek k p rdanmalarla sat fllarda az da olsa bir İnşaat sektörüne paralel olarak, hazır beton sektöründe de son 4 yıldır gözle görülür bir daralma yaşanıyor yılındaki depremlerin ardından 2000 yılındaki depremlerin yoğunluklu hissedildiği bölgelerde hazır beton satışlarında bir artış gözlense de, 2001 yılında ekonomik krizle birlikte sektör büyük bir darbe aldı yılında ise sektörde son çeyrekte yaşanan ufak tefek kıpırdanmalarla satışlarda az da olsa bir artış yaşandı yılı sonunda Türkiye de hazır beton tüketiminin %6 büyümesi ve 17.5 milyon m 3 e ulaşması bekleniyor. Deprem sonrası inşaatlarda %50 olan hazır beton kullanım oranı, halkın bilinçlenmesi ile %75 lere yükseldi. Ancak deprem kuşağında bulunan Türkiye de bu kullanımın Avrupa ülkelerinde olduğu gibi %100 seviyelerine yaklaşması gerekiyor yılı European Ready-Mixed Concrete Organization (ERMCO) verilerine göre Avrupa ülkelerinde Üretim (milyon m 3 ) Tesis Sayısı art fl yafland ortalama beton dayanım sınıfları C25 ve üstü sınıflarda %60 civarlarındadır. Gözlemlenen tüm gelişmelere rağmen ülkemizde bu oran %6 larda. Türkiye hazır beton üretiminde, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere nin ardından üst sırada yer alsa da, çimentonun hazır betona dönüşüm oranı açısından pek çok ülkenin gerisindedir yılında, TSE tarafından kabul edilip, yayımlanmış olan TS EN 206 Avrupa Beton Standardı nın kısa sürede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu, Avrupa Birliği Teknik Uyum Mevzuatı çerçevesinde, sektör adına kaydedilen önemli bir gelişmedir. Amerika ve Avrupa da uzun süredir kullanılan beton yollar, Türkiye de henüz kullanılmıyor. Ancak, ekonomik koşullar çerçevesinde asfaltın da giderek maliyetli hale gelmesi, önümüzdeki yıllarda beton yol yapımının ciddi bir şekilde gündeme geleceğini gösteriyor. Sektörde 2003 yılı beklentileri ise daha olumlu gözüküyor. Seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması ve eylem planının içerisinde 15 bin kilometre duble yol yapımıyla birlikte yılın ilk 6 ayı içerisinde konut seferberliğine başlama kararı, sektör adına ciddi bir gelişme. Yapılması planlanan 15 bin kilometrelik yolun bir bölümünün beton yol olarak inşa edilecek olması, hazır beton sektörü için büyük önem taşıyor yılında beton yolların devreye girmesiyle sektörde hareketliliğin artması bekleniyor Ekonominin istikrarı yakalaması sektör için umut verici. Türkiye de yılda 450 bin adet konut açığının bulunması ve halen tamamlanmayan birçok deprem projesinin olması, beklentileri daha da artırıyor. Sektörel Etkinlikler Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin (TÇMB) işbirliğiyle, Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Ulusal Beton Yollar Kongresi" 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'da yapıldı. Betonsa nın temsilen katıldığı bu kongrede yerli ve yabancı akademisyen ve uzmanlar konuşmacı olarak yer aldılar. Kongreyi Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyelerden yetkililer, üniversiteler, inşaat firmaları, meslek odaları, sektörel kuruluşlar ve diğer kesimlerden 300'e yakın dinleyiciyle birlikte basın mensupları izledi. Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 2002 yılı içinde her yıl olduğu gibi, operatörler, laborantlar, yöneticiler ve kalfalara yönelik birçok teknik eğitim düzenlenerek hazır beton teknolojisi ve kendi meslekleriyle ilgili spesifik bilgiler verildi. Betonsa çalışanlarından da ihtiyacı olan personelin bu eğitimlere katılımları sağlandı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, 6 Haziran 2002 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca hazır beton tesisleri de, ÇED Ön Araştırması Uygulanacak Projeler Listesi nde yer alıyor. Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, gerek yeni tesis projeleri, gerekse mevcut tesislerdeki değişikliklere ilişkin projeler, ÇED Ön Araştırması na tabi olacak. Şirket Sayısı retim (Mil.m3) Tesis 15

GÜVEN DUYULAN BİR ŞİRKETLE İŞ YAPMA AYRICALIĞINIZ OLSUN.

GÜVEN DUYULAN BİR ŞİRKETLE İŞ YAPMA AYRICALIĞINIZ OLSUN. GÜVEN DUYULAN BİR ŞİRKETLE İŞ YAPMA AYRICALIĞINIZ OLSUN. Gündem AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Divan Heyeti nin teşkili, 2- Toplantı

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU. Geleceğe hazırız...

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU. Geleceğe hazırız... 2009 FAALİYET RAPORU Geleceğe hazırız... 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 3 Kısaca Aksa ve Akrilik Elyaf Sektörü 4 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 5 Kilometre Taşları 6 Başlıca Finansal Göstergeler 7 Sermaye

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Temel Göstergeler 08 2013 ün Başlıca Gelişmeleri 10 Kısaca Aksa 12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 14 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 16

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır.

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 döneminde Sermaye

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Faaliyet raporu 2-28 A) Genel bilgiler Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2011. www.cimsa.com.tr

Faaliyet Raporu 2011. www.cimsa.com.tr Faaliyet Raporu 2011 www.cimsa.com.tr İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 34 Yurt Dışı Terminaller 04 Finansal Göstergeler 36 2011 Yılı Yatırımları 06 Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 38 2011

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( 01.01.2010 31.12.2010 )

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( 01.01.2010 31.12.2010 ) SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( 01.01.2010 31.12.2010 ) 1 RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2010 31.12.2010 2 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 3 YÖNETİM

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 14 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi-Konsolidasyona

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 1 / 16 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 Yılı Faaliyet Raporumuz, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 01 KISACA SODA SANAYİİ 02 FİNANSAL GÖSTERGELER 04 SODA SANAYİİ ÜRETİM TESİSLERİ 06 YÖNETİM KURULU 07 YÖNETİCİLER 08 ORTAKLARIMIZA 1 1 2014 YILI FAALİYETLERİMİZ

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 3 Şirket Profili 5 Göstergeler 6 Kilometre Taşları 8 Yönetimin Mesajı 10 Yönetim Kurulu 11 Üst Yönetim 14 Çelik Sektöründeki Gelişmeler

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

37. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s

37. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s 37. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA GÜNDEM...2 SARKUYSAN K ML...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ...10 YATIRIMLARIMIZ...13

Detaylı

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited.

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited. E Iyı! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122306291 Eski Büyükdere Cad, ey.com Orjin Meslek No:27 Ticaret Sicit No: 479920-42750? Buıidıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Ergün Çiçekci Genel Müdür Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar Bölüm 3 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Bölüm 4

Detaylı

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler 13 faaliyet raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,-

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda...

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda... 01.01.2014 / 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 5 Yönetim Kurulu... 6 Üst Yönetim... 9 Hakkımızda... 12 Üretim Tesisleri... 14 Şirketin Sermaye Yapısı ve

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,00 TL Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000,00 TL Web Sitesi: www.sarkuysan.com nin 39. Olağan

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın Oluşturulması, 2. 2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

Uzmanlığımızla tüm avantajları yatırımcılarımıza yakınlaştırıyoruz

Uzmanlığımızla tüm avantajları yatırımcılarımıza yakınlaştırıyoruz Uzmanlığımızla tüm avantajları yatırımcılarımıza yakınlaştırıyoruz 04 Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı Gündem ve Esas Sözleşme Değişikliği Kurumsal Profil 05 08 2013 te Öne Çıkan Yenilikler Müşteri Varlığı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Gelecek için bugünden

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Gelecek için bugünden SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Gelecek için bugünden Rapor Hakkında İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN MESAJI 2 GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI 3 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Çimsa), 2007-2010

Detaylı