2012 Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2012 Faaliyet Raporu

2 ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013 tarih ve 2013/07 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul umuzun tasvibine arz olunmufltur. KAYITLI SERMAYE : TL ÇIKARILMIfi / ÖDENM fi SERMAYE : TL T CARET S C L NUMARASI : / TESC L TAR H : 12/02/1970 ADRES : ORGAN ZE SANAY BÖLGES AL OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 3 BURSA POSTA KUTUSU : 63 TELGRAF : ÇEMTAfi BURSA TELEFON : (0 224) / 4 HAT (0 224) / 5 HAT FAKS : (0 224)

3 02

4 03

5 Ç NDEK LER OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 05 I. G R fi 06 A - RAPOR DÖNEM 06 B - ORTAKLI IN ÜNVANI 06 C - YÖNET M KURULU VE DENETÇ 06 D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 07 E - SERMAYE HAREKETLER 28 F - fit RAKLER VE BA LI MENKUL KIYMETLER 30 G - FAAL YETLER M Z KARAKTER ZE EDEN MUKAYESEL TABLO 31 H - FAAL YET GÖSTER LEN SEKTÖR, FAAL YET KONUSU VE 32 ORTAKLI IN SEKTÖR Ç NDEK YER II. FAAL YETLER A - YATIRIMLAR 36 B - ÜRET M 40 C - SATIfiLAR 41 D - YAPILAN ARAfiTIRMA VE GEL fit RME FAAL YETLER 42 E - KAYD S STEME GEÇ fi 42 F - F NANSAL YAPIYA L fik N B LG LER 43 G - SPK SER : XI NO: 29 TEBL E GÖRE DÜZENLENM fi F NANSAL TABLOLAR 44 VE TABLOLARA A T AÇIKLAYICI NOTLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 45 Gelir Tablosu 47 Özsermaye De iflim Tablosu 48 Nakit Ak m Tablosu 49 Finansal Tablolara Ait Aç klay c Notlar 50 H - BA LILIK RAPORU 101 I - TEMEL RASYOLAR DAR FAAL YETLER 102 J - ÖDENEN BA Ifi VE YARDIMLAR 104 III YILI KAR/ZARAR HAKKINDA ÖNER 105 IV.DENETÇ RAPORU 106 V. BA IMSIZ DENET M RAPORU

6 GÜNDEM 43. OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM TOPLANTI YER TOPLANTI TAR H : Çemtafl Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.fi. (Toplant Salonu) : 22 Mart Cuma TOPLANTI SAAT : 14:30 1. Aç l fl ve Toplant Baflkanl n n oluflturulmas. 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Toplant Baflkanl na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murak p ve Ba ms z Denetleme Kurulufluna ait raporlar n okunmas ve müzakeresi. 4. Sermaye Piyasas Kanunu nun Seri: XI, No: 29 tebli i çerçevesinde haz rlanan Mali Tablolar n okunmas, müzakeresi ve Genel Kurul un onay na sunulmas Y l na ait muamele ve hesaplar ndan dolay Yönetim Kurulu ve Murak plar n ibras. 6. Kar Da t m n n müzakeresi ve karara ba lanmas. 7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri do rultusunda; Esas Sözleflme mizin 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 nci maddeleri ve Esas Sözleflme mizin Kay tl Sermaye Tavan ile ilgili 6 nc maddesinin tadillerinin müzakeresi ve karara ba lanmas. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Ba ms z Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespiti. 9. Yönetim Kurulu üye say s ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yap lmas. 10. Yönetim Kurulu taraf ndan bir y l için seçilen Ba ms z Denetleme Kuruluflu ARKAN ERG N ULUSLARARASI BA IMSIZ DENET M ve SMMM A.fi. nin Genel Kurul un onay na sunulmas Say l Türk Ticaret Kanunu amir hükmü olup, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay nlanan ve belirlenen asgari unsurlar na göre uyarlanan fiirketimiz e ait Genel Kurul un Çal flma Esas ve Usulleri Hakk nda ç Yönergesi nin müzakeresi. 12. Y l içinde yap lan ba fllar hakk nda, Sermaye Piyasas Kanunu nun 05/06/2003 tarih ve29/666 say l karar gere i Genel Kurula bilgi sunulmas. 13. Kar pay da t m politikalar ile ilgili Genel Kurula bilgi sunulmas. 14. fiirket Ortaklar n n; üçüncü kifliler lehine verilmifl teminat, rehin ve ipotekler ile fiirketin 2012 y l nda iliflkili taraflar yla yapm fl oldu u ifllemler hakk nda Genel Kurula bilgi verilmesi. 15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar hakk nda bilgi sunulmas 16. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunlar n efl ve ikinci dereceye kadar kan ve s hri yak nlar na; fiirket veya ba l ortakl klar ile ç kar çat flmas na neden olabilecek nitelikte ifllem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 nc maddeleri ve Sermaye Piyasas Kanunu nun Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince izin verilmesi ve y l içerisinde bu kapsamda gerçeklefltirilen ifllemler hakk nda Genel Kurula bilgi verilmesi. 17. Dilekler ve kapan fl. 05

7 I. G R fi DE ERL ORTAKLARIMIZ; 6362 Say l Sermaye Piyasas Kanunu kapsam ndaki fiirketimizin, yasal olarak öngörülen sistematik içinde düzenlenen, 2012 y l Faaliyet Raporu afla da takdim edilmifltir. A - RAPOR DÖNEM B - ORTAKLI IN ÜNVANI : 01/Ocak/ /Aral k/2012 : ÇEMTAfi ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. C - YÖNET M KURULU VE DENETÇ BAfiKAN BAfiKAN VEK L VE MURAHHAS ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE BA IMSIZ ÜYE BA IMSIZ ÜYE DENETÇ : ERGUN KA ITÇIBAfiI : M. CÜNEYT PEKMAN : S. FEYHA DURANER : M. CELAL GÖKÇEN : BURHAN EVC L : ERDEM SAKER : NECAT GELMEZ : MEVC ERGÜN : A. TUNCEL BARUT N O T - Yönetim Kurulu Baflkan, Baflkan Vekili ve Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve s n rlar Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme de tespit edilmifltir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin görev süreleri bir y ld r (2012 Y l faaliyetlerine iliflkin Ola an Genel Kurul Toplant s yap l ncaya kadar). fiirketimizin, 01/01/ /12/2012 dönemine ait Finansal Tablolar n ve Faaliyet Raporunun taraf m zdan incelendi ini, Finansal Tablolar n ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçe e ayk r bir aç klama ve eksiklik içermedi ini, Finansal Tablolar m za iliflkin di er mali konulardaki bilgilerin, ortakl m z n mali durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda gerçe i dürüst biçimde yans tt n ve Faaliyet Raporunun iflin geliflimi ve performans n, iflletmenin finansal durumunu, karfl karfl ya oldu u önemli riskler ve belirsizliklerle, dürüstçe yans tt n beyan ederiz. 06

8 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Çemtafl, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay nlanan Kurumsal Yönetim lkeleri ni genel hatlar yla uygulamakta, uygulanmayan hususlar gerekçesi ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde aç klamaktad r. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Söz konusu birim, Kurumsal Yönetim alan nda S.P.K. n n yay mlad Kurumsal Yönetim lkeleri ve MKB flirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamalar çerçevesinde, flirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, hissedar iliflkileri alan nda ortaklarla iliflkiler ve pay sahiplerine iliflkin haklar n sa lanmas ile sermaye piyasas düzenlemeleri ve flirket bilgilendirme politikas kapsam ndaki uygulamalar n takibine iliflkin çal flmalar sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim lkeleri kapsam nda, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplant lar n n düzenlenmesi, pay sahipli i haklar n n kulland r lmas ve hisse senedi ifllemleri yan s ra, pay sahiplerine iliflkin gerekli kay tlar n tutulmas ve hissedarlar n bilgi taleplerinin karfl lanmas do rultusunda faaliyet göstermekte olup, baflta S.P.K. ve.m.k.b. olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kay t Kuruluflu gibi, konu ile ilgili di er kurum ve kurulufllar nezdinde flirketin temsil ve iletiflimini sa lamaktad r. Ayr ca bu birim, sermaye art r mlar yla ilgili ifllemlerin yap lmas ve temettü da t m na iliflkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlar n n takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin çal flmalar na iliflkin kay tlar n tutulmas ile sermaye piyasas mevzuat kapsam nda kamunun ayd nlat lmas ve yat r mc lar n internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konular n takibini yapmaktad r. Bunlara ilaveten, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleriyle liflkiler Birimi, sermaye piyasalar na iliflkin düzenlemelerin flirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çal flmalar n yap lmas n n yan s ra, flirketimiz ba l ortakl k ve ifltirak flirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullar na iliflkin Toplant lar n n yap lmas ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktad r. Mali fller Müdürlü ü bünyesinde 10/02/2005 tarihinden itibaren Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi oluflturulmufl olup, Mali fller Müdürü H. Pertev B RKAN, Mali flleri fiefi M. Fikret PAMUK ve Mali fller Memuru Bülent GÜZELARSLAN Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Sorumlusu olarak atanm fllard r. Y l içinde toplam 16 orta m z hisse senetlerinin güncellenmesi konusunda fiirketimiz e baflvurmufl olup, 16 orta m z n hisse senetleri güncellenerek kaydi sisteme geçirilmek üzere kendilerine teslim edilmifltir. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Ad Soyad H. Pertev B RKAN M. Fikret PAMUK Bülent GÜZELARSLAN Ünvan Mali fller Müdürü Mali fller fiefi Mali fller Memuru SPK leri Düzey Lisans No Telefon Faks (0224) (0224) (0224) (0224) (0224) (0224)

9 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Y ll k faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar da t m önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklar m z için vekaletname örne i, kar da t m tarihi ve flekli, gazetelerde ilan gibi bilgilendirme dökümanlar genel kurul öncesi fiirket merkezinde haz r bulundurulmaktad r. Ayr ca fiirketimiz ile ilgili önemli olay ve geliflmeler S.P.K. Seri: VIII, No: 54 Tebli i gere i Özel Durum Aç klamas olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa ya bildirilmekte olup, ilgili aç klama ve bildirimler KAP (Kamuyu Ayd nlatma Projesi) kapsam ndaki elektronik iflletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini sa layan program ve ba lant lar yoluyla gerçeklefltirilmektedir. nternet sayfam zda Yat r mc liflkileri Bölümü aç lm fl olup, ilaveten e-mkk Bilgi Portal nda kurumsal bilgilerimiz ve duyurular m z yer almaktad r. Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karfl lanmas ve fiirketimizin Bilgilendirme Politikas kapsam nda gerekli çal flmalar azami gayretle sürdürülmektedir. Esas Sözleflmemizde Özel Denetçi Atanmas Talebi ile ilgili bir düzenleme yap lmam fl olup, bu dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili fiirketimize herhangi bir baflvuruda bulunulmam flt r. 4. Genel Kurul Toplant lar fiirketin genel kurul toplant lar na kat lma hakk bulunan hak sahipleri bu toplant lara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyar nca elektronik ortamda da kat labilir. fiirket, Anonim fiirketlerde Elektronik Ortamda Yap lacak Genel Kurullara liflkin Tebli hükümleri uyar nca hak sahiplerinin genel kurul toplant lar na elektronik ortamda kat lmalar na, görüfl aç klamalar na, öneride bulunmalar na ve oy kullanmalar na imkan tan yacak elektronik genel kurul sistemini kurabilece i gibi bu amaç için oluflturulmufl sistemlerden de hizmet sat n alabilecektir. 01/10/2012 Tarihinden sonra yap lacak tüm genel kurul toplant lar nda esas sözleflmenin bu hükmü uyar nca, kurulmufl olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, an lan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklar n kullanabilmesi sa lan r. fiirketimizin Genel Kurul Toplant lar ; haziruna kay tl fiziki ve elektronik ortamda kat lan ortaklar m z ile birlikte izleyicilere de aç k olup, menfaat sahipleri ve medyan n da kat l mlar yla gerçeklefltirilmektedir. Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin kat l m n en üst düzeyde sa layacak flekilde yap l r ve ayr ca toplant tutanaklar na yaz l veya elektronik ortamda her zaman eriflilebilir olmas sa lan r. Toplant etkinli ini art racak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuat n getirdi i düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurullar n gerekli fonksiyonunun sa lanmas için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip oldu u haklar ve bu haklar n kullan lmas na iliflkin aç klamalar, gerek mevzuat ilanlar nda, gerekse flirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanlar arac l yla hissedarlar m za sunulmaktad r. Genel Kurullar m zda fiziki ve elektronik ortamda kat lan pay sahiplerinin soru sormalar ve konu hakk nda söz alarak fikir beyan etmeleri en do al hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktad r. Bu do rultuda, flirketimiz ortaklar n n Genel Kurul da soru sorma haklar veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmalar ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuflma yapmalar Divan Heyeti taraf ndan usulüne uygun olarak sa lanmakta ve gerekli kay tlar tutulmaktad r. Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin de iflik konularda sundu u bilgilere iliflkin olarak Divan Heyetine verdikleri yaz l ve sözlü öneriler flirketimizin internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplant Tutanaklar na eklenmektedir. Ayr ca pay sahiplerinin, varsa baz maddeler aleyhine verdikleri oylar n da Toplant Tutanaklar na ifllenmifl oldu una dair kay tlar en son Genel Kurul dökümanlar nda da (www.cemtas.com.tr) görülebilir. Y llar itibariyle, Genel Kurul Toplant Tutanaklar ve Hazirun Cetvellerinin tümüne fiirket Genel Merkezimizden ulaflmak mümkün oldu u gibi, T.Ticaret Sicili Gazetesi arflivinden de ulafl labilir. Ayr ca, son befl y la ait Genel Kurul Toplant Tutanaklar ve ilgili di er dökümanlar pdf dosyas fleklinde flirketimizin belirtilen web sitesinde yer almaktad r. 08

10 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU ÇEfi TL AMAÇLARLA KURULMUfi BULUNAN VAKIFLARA ve BU G B K fi ve KURUMLARA 2012 YILI Ç NDE ÖDENEN BA Ifi ve YARDIMLAR KURUMLAR TUTAR (TL) Türk E itim Vakf 575,00 T. flitme Engelliler Derne i 800,00 Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derne i 400,00 Alt nokta Körler Derne i 800,00 TOPLAM 2.575,00 fiirketimizin, Sermaye Piyasas Kanunu Örtülü Kazanç Aktar m Düzenlemelerine ayk r l k teflkil etmemesi, gerekli özel durum aç klamalar n n yap lmas ve y l içinde yap lan ba fllar n genel kurulda ortaklar n bilgisine sunulmas flart yla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak flekilde çeflitli amaçlarla kurulmufl olan vak flara ve bu gibi kifli ve/veya kurumlara ba flta bulunma politikas ile ilgili bir de ifliklik bulunmamaktad r. 5. Oy Haklar ve Azl k Haklar fiirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamam hamiline muharrer olup, imtiyazl hisse senedimiz bulunmamaktad r. Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakk söz konusu olup, S.P.K. n n vekaleten oy kullan m na iliflkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir. fiirketimiz esas sözleflmesinde mevcut ortakl k yüzdelerinde ve ortakl k yap s nda birikimli oy hakk tan nmas konusunda ve azl n yönetimde temsil edilip edilmemesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yap lmam flt r. Pay sahipleri ile ilgili ifllerde eflit ifllem ve muamele prensipleri ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte olup, flirketimiz nezdinde gerekli düzenlemelere azami derecede önem verilmektedir. 6. Kar Pay Hakk fiirket kar na kat l m konusunda imtiyaz yoktur. Kar paylar, Genel Kurul Kararlar çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara da t labilece i gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da da t labilir. Kar paylar, mevcut paylar n tamam na, bunlar n ihraç ve iktisap tarihlerine bak lmaks z n eflit olarak da t l r. fiirketimizin kuruluflundan itibaren temettü da t m ve da t m n öncelikle yap lmas ; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir. fiirket Yönetim Kurulu, kar da t m önerisini T.T.K. ve S.P.K. Mevzuat do rultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplant s nda verilmektedir. fiirketimiz in Kar Da t m Politikas ile ilgili Genel Kurul da pay sahiplerine bilgi verilmekte olup, ayr ca Faaliyet Raporumuzda yer verilip, internet sitemiz arac l yla kamuya aç klanmaktad r. 09

11 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 7. Paylar n Devri fiirketimiz esas sözleflmesinde pay devrini k s tlayan hükümler bulunmamaktad r. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. Bilgilendirme Politikas fiirketimizin Bilgilendirme Politikas ; yasal düzenlemeler, sermaye piyasas mevzuat ve yay mlanan tebli lerle belirlenen kurallar ile Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde yürütülür. Amaç ve Kapsam Sözkonusu ilkeler kapsam nda fiirketimizce, kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k kriterleri do rultusunda gerekli bilgi ak fl n n; zaman nda, do ru, eksiksiz, anlafl labilir ve ayr ca düflük maliyetlerle kolay eriflilebilir ve analiz edilebilir olarak sa lanmas amaçlanm flt r. Ticari s r kapsam nda olmamas kayd yla, talep edilebilecek her türlü bilginin de erlendirmeye al nmas ve kamuya duyurulmas sa lan r. Sözkonusu Bilgilendirme Politikas, gerek kamuya aç k toplant lar n düzenlenmesi, gerek yat r mc ve hissedarlarla iliflkilerin yürütülmesi ve gerekse müflterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydafllar kapsayacak flekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin çal flmalar do rultusunda sürdürülür ve koordine edilir. fiirket Bilgilendirme Politikas n n uygulanmas ve gelifltirilmesinden Genel Kurulumuz yetkili olup, süreçlerin kontrolünden fiirketimiz Genel Müdürü Sn. Nuri ÖZDEM REL sorumludur. fiirketimiz, ana ortaklar yan s ra gerek bireysel, gerekse kurumsal yat r mc ve hissedarlar m za yönelik uygulamalar bir bütün içinde ele almaktad r. fiirketimizce Kurumsal Yönetim lkeleri do rultusunda, sermaye piyasas düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasas kurumlar yla iliflkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yat r mc lar n bilgi taleplerinin karfl lanmas ve pay sahipli i haklar n n kulland r lmas yla beraber, baflta Genel Kurullara iliflkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi ak fl n n sa lanmas na kadar, gerekli koordinasyonun sa lanmas Bilgilendirme Politikam z n temelleri aras nda yer al r. Bilgilendirme Yöntem ve Araçlar Sermaye Piyasas Mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu ndaki hükümler ile Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemeleri do rultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Y ll k Faaliyet Raporu, Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Aç klamalar yan s ra internet sitesine iliflkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir. Ola an Genel Kurulumuz, her y l n Mart ay içinde yap l r ve hissedarlar m z n Genel Kurula kat l m için gereken tüm çal flmalar kay t alt na al narak yürütülür. Faaliyet Raporlar m z, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek bas l, gerekse internet ortam nda eriflilebilir durumdad r. Periyodik Mali Tablo ve Raporlara iliflkin, SPK tebli leri ve UMS/UFRS ye uygun olarak haz rlanan finansal sonuçlar KAP arac l yla gönderilerek yay mlan r. Talep eden kurum, kurulufl veya flah slara ulaflt r lmas temin edilir. Ayr ca, SPK n n Seri: VIII, No: 54 say l tebli i ile düzenlenen Özel Durum Aç klamalar na iliflkin bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimi fleklinde yap l r. fiirketin bilgi verme yükümlülü ü kapsam nda, flirketin sermaye, yönetim veya denetim 10

12 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU bak m ndan do rudan veya dolayl iliflkili oldu u gerçek ve tüzel kifliler ile flirket aras ndaki hukuki ve ticari iliflkiler mevzuata ba l olarak yürütülür. fiirketin gelece e yönelik çal flmalar hakk nda, ticari s r kavram ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasas düzenlemeleri kapsam nda kamuoyu bilgilendirilir. Kurumsal ve bireysel yat r mc lar n bilgi taleplerinin karfl lanmas ve pay sahipli i haklar n n kulland r lmas do rultusunda her türlü iletiflim arac kullan l r. Ayr ca, fiirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. fiirketimiz web sitesi (www.cemtas.com.tr) arac l yla, internet sayfas nda olmas gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdan ziyade ortaklar m za ve paydafllar m za (tedarikçi ve müflterilerimize) yönelik bilgilendirme ak fl sa lanmaktad r. Sözkonusu internet adresinde fiirketimiz hakk nda talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsaml olarak yer verilmifltir. Sözkonusu internet adresimizde yer alan yat r mc larla iliflkiler bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve flirket Ana Sözleflmesi gibi bilgilerin yan s ra, faaliyet raporlar m zdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklar ndan SPK nun öngördü ü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir. Buna ilaveten, MKB ye gönderilen Özel Durum Aç klamalar ndan, fiirket sermaye yap s na kadar veriler web sitemizde yer almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yan tlamak ve ba lant sa lanmak üzere bir adresimiz mevcuttur. Bu ba lamda, yat r mc larla iliflkilerin sistematik olarak sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar iliflkileri ve borsa bilgilerine kolayl kla eriflebilebilmesi ve mali verilerin do ru, eksiksiz ve incelenebilir olmas için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sa lan r. Kurumsal Yönetimin Sa lanmas fiirketimiz, ilgili birim ve bölümleri aras nda gerekli ba lant y sa layarak, Kurumsal Yönetim lkeleri do rultusunda Bilgilendirme Politikas n uygular. Kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k kriterleri do rultusunda her türlü sunumun haz rlanmas, toplant lar n düzenlenmesi ve bas n aç klamalar n n yap lmas fiirketimizce, Genel Müdürlük düzeyinde takip edilir. Sözkonusu bilgilendirme çal flmalar fiirket üst yönetiminin kat l m ile gerek periyodik dönemler itibariyle, gerekse do rudan yap lan talepler çerçevesinde düzenlenir. fiirketimizin vizyonuna göre; sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplant lar, planl çal flmalar ve gerekli aç klamalara yer veren düzenlemeler fiirketimizce mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Çemtafl, Bilgilendirme Politikas nda yönetim ve iletiflim kavramlar n bir arada ele alarak kurumsal yönetim alan ndaki çal flmalar n hissedarlar, yat r mc lar ve paydafllar yla beraber yerine getirmektedir. 9. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet adresi olup, internet sitemizde Sermaye Piyasas Kurulu, Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas na liflkin Tebli in (Seri: IV, No: 56) 2.2 maddesinde yeralan bilgiler internet sitemizdeki Yat r mc liflkileri bafll alt nda yer almaktad r. Bu bafll k alt nda aç klanan konular flöyledir: a. Ticaret Sicili Bilgilerine, Ticaret Sicil Bilgileri bafll alt nda, b. Son durum itibariyle ortakl k yap s na, Ortakl k Yap s bafll alt nda, 11

13 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU c. Son durum itibariyle yönetim yap s na, Yönetim Kurulu bafll alt nda, d. Yönetim Kurulu Özgeçmifl ve Ba ms zl k Beyanlar, Yönetim Kurulu Özgeçmifl ve Ba ms zl k Beyan bafll alt nda, e. Esas Sözleflmenin son haline, Esas Sözleflme bafll alt nda, f. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu bafll alt nda, g. Etik Kurallar, Etik Kurallar bafll alt nda, h. Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çal flma esaslar, Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çal flma Esaslar bafll alt nda, i. Denetimden Sorumlu Komite görev ve çal flma esaslar, Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çal flma Esaslar bafll alt nda, j. Bilgilendirme Politikas Bilgilendirme Politikas bafll alt nda, k. fltirak Faaliyet Raporlar fltirak Faaliyet Raporlar bafll alt nda, l. Y ll k Faaliyet Raporlar na, Y ll k Faaliyet Raporlar bafll alt nda, m. Özel durum aç klamalar na, Özel Durum Aç klamalar bafll alt nda, n. Genel Kurul Toplant lar n n gündemlerine Genel Kurul Toplant Gündemleri bafll alt nda, o. Vekaleten oy kullanma formuna Vekaleten Oy Kullanma Formu bafll alt nda, p. Kat lanlar cetveli ve toplant tutanaklar na Genel Kurul Kat lanlar Cetveli ve Toplant Tutanaklar bafll alt nda, r. Periyodik mali tablo ve raporlara, Periyodik Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporlar bafll alt nda, s. Sermaye Piyasas Araçlar üzerinde son bir y l içerisinde yap lan al m sat m ifllemleri Sermaye Piyasas Araçlar Üzerinde Son Bir Y l çerisinde Yap lan Al m Sat m fllemleri bafll alt nda, t. Duyurular u. S kça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara S kça Sorulan Sorular bafll alt nda yer verilmifltir. 10. Faaliyet Raporu fiirketimizin Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim lkelerinde say lan bilgilere yer verilmektedir. a. Yönetim Kurulu Üyelerimizin fiirket d fl ndaki görevleri afla daki gibidir; Ergun KA ITÇIBAfiI Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikas A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ), Roda Liman A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ), Ares Çimento A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ), Tunçkül A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ), Bursa Beton A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ) Gurup d fl : Yoktur. 12

14 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU M. Cüneyt PEKMAN Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikas A.fi. (Denetleme Kurulu Üyesi) Gurup d fl : Duraner Gurubu fiirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri S. Feyha DURANER Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikas A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gurup d fl : Duraner Gurubu fiirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Burhan EVC L Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikas A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Koordinatör), Bursa Beton A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ares Çimento A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tunçkül A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gurup d fl : Yoktur. M. Celal GÖKÇEN Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikas A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gurup d fl : B Plas A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ), Bemsa A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), BPO A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Buseb A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi) Erdem SAKER Gurup içi : Yoktur. Gurup d fl : Yoktur. Necati GELMEZ Gurup içi : Bursa Beton A.fi. (Denetim Kurulu Üyesi) Gurup d fl : Kufltur Turizm A.fi. (Denetim Kurulu Üyesi) Mevci ERGÜN Gurup içi : Yoktur. Gurup d fl : Yoktur. b. Denetimden Sorumlu Komitemiz 2012 y l yla ilgili dönemsel olarak dört kez toplanm flt r. S.P.K. Seri: XI, No: 29 tebli çerçevesinde haz rlanan üçer ayl k dönemlere ait Finansal Tablolar ile Dipnotlar ve Faaliyet Raporlar n detayl bir flekilde inceleyerek mutabakat sa lam fl ve tutana a ba layarak Yönetim Kuruluna sunmufltur. Denetimden Sorumlu Komite taraf ndan Yönetim Kuruluna sunulan dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporlar yla ilgili Denetimden Sorumlu Komite Tutanaklar n Yönetim Kurulu inceleyerek karara ba lam fl ve kamuya aç klam flt r. c. Yönetim Kurulunun y l içindeki toplant say s 35 olup, söz konusu toplant lar Yönetim Kurulu Üyelerinin ço unlu unun ifltirakiyle gerçekleflmifltir. d. Mevzuat hükümlerine ayk r uygulamalar nedeniyle fiirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakk nda önemli nitelikteki idari yapt r m ve ceza bulunmamaktad r. 13

15 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU e. fiirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de ifliklikleri yoktur. f. fiirket aleyhine aç lan önemli davalar ve sonuçlar ; Dava Tarihi Davac Dava Konusu Davan n Son Durumu 22/12/ /1229 Ethem ERTEM K dem- hbar Tazminat Yarg tay onama karar verdi. 16/02/ /673 Dursun ÇET N fle ade Dava red edildi, davac temyize baflvurdu. 29/06/ /457 Ahmet GÜNGÖR Manevi Tazminat Yarg tay tazminat fazla buldu undan, yeni rakam belirlenecek. 11/04/ /890 Ahmet DORAK Tazminat Dava devam ediyor. 19/10/ /379 Erdo an SER NDA K dem- hbar Tazminat Dava devam ediyor. 19/10/ /397 fiazi DURAN K dem- hbar Tazminat Dava devam ediyor. 19/10/ /917 Recep GÜLTEK N K dem- hbar Tazminat Dava devam ediyor. 19/10/ /369 Seyit ARPAK K dem- hbar Tazminat Dava devam ediyor. g. fiirketin yat r m dan flmanl ve derecelendirme gibi konularda hizmet ald kurumlar bulunmamaktad r. h. Karfl l kl ifltiraklerimiz: Çemtafl n ifltirakleri; Ünvan Faaliyet Konusu Sermayesi (TL) fltirak Pay (%) BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve flleticisi A.fi. Bursa Çimento Fabrikas A.fi. Roda Liman Depolama A.fi. Çemtafl a ifltirak eden; Serbest Bölge Kurulmas ve flletilmesi Çimento Üretimi Liman Dep. ve Loj. Hizm , , ,50 Ünvan Çemtafl Sermayesi fltirak Pay (%) Bursa Çimento Fabrikas A.fi ,73 Oktay ALPERDEM ,50 i. Çal flanlar n sosyal haklar, mesleki e itimi ile di er toplumsal ve çevresel sonuç do uran flirket faaliyetlerine iliflkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakk nda bilgiye faaliyet raporumuzun 105. sayfas ndaki PERSONEL VE fiç HAREKETLER, TOPLU SÖZLEfiME UYGULAMALARI, PERSONEL VE fiç YE SA LANAN HAK VE MENFAATLER bölümünde yer verilmektedir. 14

16 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklar n n korunmas ile ilgili flirket politikalar ve prosedürleri hakk nda bildirimler yap lmakta olup, yine haklar n n korunmas ile ilgili gerekli önlemler al nmaktad r. Müflteriler ile birebir ve toplu halde bilgilendirme toplant lar yap larak münasebetlerin güncelli i sa lanmaktad r. Bayi yan s ra, müflteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yans t ld ve bu do rultuda gerekli düzenlemelerin yap larak, geri bildirimlerin sa land bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten, Müflteri liflkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar do rultusunda yap lan çal flmalar ile müflterilerle iliflkilerin etkinlefltirilmesi ve en yüksek seviyeye ç kar larak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi do rultusunda politikalar uygulanmaktad r. Bu uygulamalara ba l olarak, dönem içinde güncel geliflmeleri içeren çal flmalar planlanm fl ve hayata geçirilmifltir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaflma temeline dayanan uygulamalara fiirketimizce azami önem verilmektedir. Ayr ca yap lan de ifliklikler hakk nda, tamimler ve duyurular vas tas ile çal flanlar bilgilendirilmektedir. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyilefltirme çal flmalar na kat l m ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve de erlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar iflletme bünyesinde haz rlanm fl prosedürlere ba l olarak yürütülmektedir. Toplam kalite felsefesine dayanan ve verimlili i art rmay hedefleyen, bu konuda gerek çal flanlar n, gerekse tedarikçi ve müflterilerin taleplerini yans tabildikleri sistematik toplant lar ve e itim programlar ile insan kaynaklar politikalar do rultusunda yürütülmektedir. fiirket internet sitesi yan s ra, flirket içi iletiflim için bas l yay n organlar ndan da yararlan l r. 13. nsan Kaynaklar Politikas Çal flanlar ile ilgili olarak personel yönetmeli i oluflturulmufl olup, çal flma hayat na iliflkin düzenlemeler, çal flanlar n temel görev ve sorumluluklar gibi hususlar kayna n yasa ve toplu ifl sözleflmesinden alan Personel Yönetmeli i kapsam nda sa lanmaktad r. Gerek beyaz yakal, gerekse mavi yakal personelin haklar ve çal flma koflullar, her hangi bir ayr mc l k veya kötü muameleye maruz kalmayacak flekilde güvence alt na al nm flt r. fiirketimizde çal flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere temsilci atanmam fl olup, oluflabilecek sorunlar fiirket organizasyon yap s içinde çözülmektedir. Sendikal çal flanlar m zla ilgili olarak iki y ll k periyotlar halinde Çemtafl ile Türk Metal Sendikas aras nda Toplu fl Sözleflmesi imzalanmaktad r. fiirket in vizyon, misyon ve de erleri; insan kaynaklar politikalar ve uygulamalar na esas teflkil etmektedir. fiirket hedeflerine ulaflmak için çal flanlar n ayn do rultuda ilerlemesi, flirket de erlerini bilen ve bu de erlere uygun davranmay bir yaflam biçimi haline getirmifl elemanlarla çal fl lmas, insan kaynaklar uygulamalar n n ana amaçlar d r. Ayr ca, tüm çal flanlar n her y l geliflim alanlar belirlenmekte, geliflime gerek duyulan konularda e itim almalar sa lanmaktad r. 15

17 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Etik Kurallar fiirketimizin 06/04/2012 tarih ve 2012/16 numaral Yönetim Kurulu Karar ile oluflturulan Etik Kurallar afla daki gibidir; Bütün yönetici ve çal flanlar n uyma zorunlulu u bulunan Çemtafl Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi Etik Kurallar fiirketimizin kurumsal de erini yükseltmek ve pay sahiplerine mali de er katmak amac yla tan mlanm flt r. Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çal flanlar n tamam n n uymas beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen fiirketimiz çal flanlar n n davran fl ve tutumlar n n kurumsal etkilerinin fark nda olarak, fiirketimiz ile ilgili her türlü karar ve ifl yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka aç k bir flirket olarak pay sahipleri ile iliflkilerin yönetiminde gerekli fleffaf, dürüst ve güvenilir iletiflim ortam n n yarat lmas n sa lamakt r. Pay Sahipleri a- Çemtafl A.fi.'nin temel amac art de er yaratarak pay sahiplerinin yat r mlar n n en etkin flekilde yönetilmesini ve de erlenmesini sa lamakt r. b- Sahip olunan hisse miktar na bak lmaks z n her pay sahibine ayn de er verilir. c- Pay sahipleri, SPK taraf ndan yay mlanan ilgili mevzuata uyumlu olarak yönlendirir ve bilgilendirilir. d- Pay sahiplerinin rahat iletiflim kurabilmeleri için çeflitli iletiflim kanallar n kullan labilmesine uygun ortam haz rlan r. Faaliyet Standartlar a- fiirket faaliyetlerinin saydaml k, dürüstlük ve do ruluk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi esast r. b- fiirket faaliyetleri ile ba lant l olunan her türlü hukuki kural ve s n rlamaya uyulmas esast r. c- Çal flanlar ve faaliyetler çerçevesinde iliflkide bulunulan kifli, kurum ve kurulufllar n haklar na ve özgürlüklerine sayg l davran l r. Çal flanlar a- Çal flanlar kanunlara, mevzuata ve flirket içi düzenlemelere uygun hareket etmelidir. b- Çal flanlar n yasalarla tan nm fl olan her türlü hakk n korunmas temin edilir. Her çal flan n n özlük haklar n n tam/do ru ve zaman nda verilmesi sa lan r. Güvenli ve sa l kl bir çal flma ortam için gerekli zemin haz rlan r. c- Çal flanlara adil davran l r, eflit flartlarda eflit olanaklar n sunulmas benimsenir. d- Herhangi bir çal flan n ayr mc l k, d fllama, y ld rma vb. psikolojik tacizlere maruz kalmas ya da benzer rahats zl klar vermesi kabul edilemez. e- Herhangi bir çal flan n cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahats z edilmesi ya da benzer rahats zl klar vermesi kabul edilemez. f- Çal flanlardan Çemtafl A.fi.'nin ad n ve sayg nl n benimsemeleri ve korumalar beklenir. 16

18 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU g- Çal flanlar, iflyerinde ifl arkadafllar ve yöneticileri ile uyumlu çal flmak, iflyeri ile iliflkisi olan özel veya resmi kifli ve kurulufllarla iyi ve insani iliflkiler kurmak, ifllerini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundad r. Çal flanlardan, ifl ahlak ilkelerine ayk r hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda bu durum belgeleriyle birlikte Yönetim e bildirilmelidir. h- Çal flanlar, fiirket in yürüttü ü ifl ve iflyeri ile ilgili ç karlar korumak ve bu menfaate zarar verici her türlü davran fltan kaç nmakla yükümlüdür. Bu ba lamda çal flanlar, fiirket olanaklar n kiflisel ç karlar için kullanamaz; yasal olmayan herhangi bir tutum ve davran fl içerisinde bulunamaz ve kendilerine menfaat temin eden teklifleri Yönetime iletmekle yükümlüdür. i- Çal flanlar, kurulufl taraf ndan izin verilmeksizin resmi veya özel, devaml veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev kabul edemez, ticaretle u raflamazlar. j- Çal flanlar yapt klar görevle ilgili olsun veya olmas n, ifli ve kuruluflu ile ilgili olarak ö rendikleri bilgi ve s rlar saklamak zorundad r. Ö renilen s rlar, bilgiler veya bunlara iliflkin belgeler yetkili olmayan kiflilere veya makamlara verilemez veya aç klanamaz. Bu yükümlülük çal flan n kurulufl ile iliflkisinin sona ermesinde de devam eder. k- Çal flan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü de ifliklikler ile sözleflmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas al nan kiflisel, ailevi veya yak nlar ile ilgili bilgileri ve bunlar n dayanaklar olan belgeleri, nsan Kaynaklar Birimi ne zaman nda bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür. l- Çal flanlar n ve ifl baflvurusu yapan adaylar n kiflisel bilgileri gizlenir/korunur. m-her çal flan n organizasyon ve süreçlerin gelifltirilmesi ad na önerisi bir f rsat olarak görülerek ilgili birim yöneticisine iletilir. Hediye Al n p Verilmesi liflkide bulunulan flirketlere/çal flanlara hediye amac n n ötesine geçebilecek (karfl taraf n tarafs zl na gölge düflürebilecek/maddi de eri yüksek), taraflar zor durumda b rakacak hediyeler verilemez, bu gibi hediyeler çal flanlar taraf ndan kabul edilemez. Müflteriler Rakipler - Tedarikçiler a- Müflteri ve tedarikçiler ile iliflkilerin uzun vadeli, güvene dayal, fiirket lehine sonuçlar do uracak profesyonel bir zeminde gerçeklefltirilmesi esast r. b- Çemtafl A.fi. etik de erlerini benimseyen ortaklarla iflbirli ini gelifltirmeye özen gösterilir. c- Müflterilere zarar verecek ve/veya onlar yan ltacak mal veya hizmet sunulmaz. d- Müflterilerin veya tedarikçilerin boykotu amac yla rakip firmalarla ba lant kurulup anlaflma yap lmaz. e- fiirketimiz, faaliyet alan nda adil rekabet ilkeleri ile hareket etmeyi görev bilir ve sektörde faaliyet gösteren di er flirketlerin de ayn hassasiyet içinde olmas beklenir. f- Bas nda rakipler ve onlar n yöneticileri aleyhine isim verilerek olumsuz beyanatta bulunulmaz. g- Yeni rakiplerin engellenmesi, mal ve hizmet fiyatlar nda sabitlenmeye gidilmesi, bölge / pazar / müflteri paylafl lmas gibi konularda rakip firmalarla ba lant kurulup anlaflma yap lmaz. 17

19 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU h- Di er flirketlerle ilgili bilgilere eriflmede, etik olmayan veya yasad fl yollara baflvurulmaz, çal flanlar n bu yollara baflvurmalar engellenir. Ancak flirketlerin kamuya mal olmufl bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklâm, yay nlanm fl yaz vb.) kullan lmas nda sak nca görülmez. i- Tedarikçilerin, müflterilerin bilgileri (ticari, kiflisel vb.) gizlenir/korunur. Kamuyu Ayd nlatma a- Görev verilen bölümler d fl nda hiç bir çal flan fiirketi, temsilen sözlü ya da yaz l aç klamada bulunamaz. b- fiirketin Bilgilendirme Politikas nda yer alan bilgilendirme araçlar pay ve menfaat sahiplerinin azami düzeyde ve en kolay flekilde faydalanmas n sa layacak flekilde kullan l r. c- fiirketin kamuyu ayd nlatmakla yükümlü oldu u konularda ve ayr ca pay ve menfaat sahiplerinin ihtiyaç duyduklar bilgilerin kolay eriflilebilir ve eflit bir biçimde temini ve güncellenmesi sa lan r. Yönetim Kurulu a- Yönetim Kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuç do urabilecek bask lara boyun e mez ve maddi menfaat kabul etmez, herhangi bir yolsuzlu u örtbas etmez. b- Yönetim Kurulu üyeleri flirket ile ilgili gizli ve ticari s r niteli i tafl yan bilgileri kamuya aç klamaz. Sosyal Sorumluluk a- Çemtafl A.fi., sektöründe faaliyet gösterirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder. b- Çemtafl A.fi., çal flanlar n sosyal sorumluluk bilincinin oluflmas için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak kat lmalar konusunda destekler. c- Çemtafl A.fi., hem kendi çal flmalar nda, hem ifl ortaklar n n çal flmalar nda çevreyi korumaya azami özen gösterir. d- Çemtafl A.fi., do al kaynaklar ve enerji kaynaklar n verimli flekilde kullan r, israf n engeller. Kurallara Uyum stisnas z bütün Çemtafl A.fi. çal flanlar bu prensipleri sonuna kadar uygulamaya çal flacaklard r. Ayr ca etik kurallara ayk r herhangi bir unsurun tespiti durumunda çal flanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu kurallara uymaktan dolay e er herhangi bir ifl kayb olursa bu durum olumsuzluk olarak de erlendirilmeyecektir. Sosyal Sorumluluk ÇEMTAfi gelecek nesiller için çevrenin korunmas n n öneminin bilincinde olup, çelikhane elektrik ark oca ve pota oca üretim süreçlerinde oluflan tozlar birincil devrede, flarj ve döküm alma süreçlerinde yay lan tozlar da davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçeklefltirir m 3 /saat kapasite torbal tip filtreler ile çevreye toz yay lmas engellenmifltir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtafl, Bursa da A tipi emisyon izni alan alt nc firmad r. Bu yaklafl m Çemtafl a 2000 y l nda Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf ndan çevre ödülü kazand rm flt r. Çemtafl, Sanayi Kaynakl Hava Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i hükümleri gere i Bursa Valili i l Çevre ve Orman Müdürlü ünden 18

20 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 11/01/2010 tarih ve B-16/440 no lu emisyon izin belgesini alm flt r. Çevre Kanununca Al nmas Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda Yönetmelik gere ince Çevre zin Belgesi baflvurusunda bulunulmufl ve Geçici Faaliyet Belgesi al nm flt r. Çevre zin Belgesi alma sürecimiz devam etmektedir. Bursa, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTAfi, at k sular n bölgedeki ar tma tesisine deflarj eder. Organize Sanayi Bölgesinde ar t lan su tekrar kullan ma verilmektedir. Çemtafl, sat n ald tüm hurdalar n ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahas içinde sürekli a açland rma yap lmaktad r. fiirketimiz at k temizleme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çal flmalar, çevresel yat r mlar, e itim çal flmalar ile çevresel de erleri ön plana alan bir çevre dostu kurulufl olmaya devam edecektir. Firmam z aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava aç lmam flt r. BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU 15. Yönetim Kurulunun Yap s ve Oluflumu fiirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat na ve Esas Sözleflmemiz do rultusunda teflekkül etmifl olup, Esas Sözleflmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin, fiirket d fl nda baflka görev almalar, her y l Genel Kurulda karara ba lanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir s n rlamaya tabi tutulmam flt r. Yönetim Kuruluna iliflkin görev ve görev sürelerini içeren tablo afla da yer almaktad r; Ad ve Soyad Görevi Seçildikleri Genel Görev Kurul Tarihi Süresi * Ergun KA ITÇIBAfiI YÖNET M KURULU BAfiKANI ( crac Olmayan Üye) 22/03/ Y l M. Cüneyt PEKMAN YÖNET M KURULU BAfiKAN VEK L ve MURAHHAS ÜYE ( crac Üye) 22/03/ Y l S. Feyha DURANER ÜYE ( crac Olmayan Üye) 22/03/ Y l M. Celal GÖKÇEN ÜYE ( crac Olmayan Üye) 22/03/ Y l Burhan EVC L ÜYE ( crac Üye) 22/03/ Y l Erdem SAKER ÜYE ( crac Olmayan Üye) 22/03/ Y l Necati GELMEZ BA IMSIZ YÖNET M KURULU ÜYES ( crac Olmayan Üye) 22/03/ Y l Mevci ERGÜN BA IMSIZ YÖNET M KURULU ÜYES ( crac Olmayan Üye) 22/03/ Y l A. Tuncel BARUT DENETÇ 22/03/ Y l (*) 2012 Y l Ola an Genel Kurul Toplant s na kadar fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklar Esas Sözleflme madde 15 ve 16 da düzenlenmifl olup, buna göre; MADDE 15 fiirketin idaresi ve harice karfl temsili, idare meclisine aittir. dare meclisi kanun ve iflbu mukavele ile haiz oldu u idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir k sm n kendi aras ndan seçece i bir veya birkaç flahsa b rakabilir ve murahhas aza s fat ile bu gibi flah s veya flah slar flirketi harice karfl temsile ve flirket mühürü alt nda vaz edecekleri imza ile flirketi ilzama selahiyetli k labilir. 19

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Kurumsal Yönetim Komitesi nce de erlendirilen 2013 dönemine ait Kurumsal Yönetim lkeleri

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, GÖREV SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİYLE)

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ

SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ ( ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen,

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00 da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 11

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 11 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 11 1) Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Beyan : ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR ST K TES SLER A.fi. ( fiirket ) 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, afla da belirtilen

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M LKELER BEYANI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNET M LKELER BEYANI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNET M LKELER BEYANI SPK n n 10.12.2004 tarih ve 48/1588 say l toplant karar gere ince, MKB de ifllem gören flirketlerin Faaliyet Raporlar nda ve nternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim lkeleri

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2011 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU

2011 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2011 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulu muzun 09/02/2012 tarih ve 2012/4 say

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 22 Mart 2016 - Salı günü,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

NO: 2012/44 TAR H:

NO: 2012/44 TAR H: VERG S RKÜLER NO: 2012/44 TAR H: 31.08.2012 KONU Ticaret irketlerinin Y ll k Faaliyet Raporlar n Asgari çeri inin Belirlenmesine li kin Yönetmelik Yay nlanm r. Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanan

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı