2012 Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2012 Faaliyet Raporu

2 ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013 tarih ve 2013/07 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul umuzun tasvibine arz olunmufltur. KAYITLI SERMAYE : TL ÇIKARILMIfi / ÖDENM fi SERMAYE : TL T CARET S C L NUMARASI : / TESC L TAR H : 12/02/1970 ADRES : ORGAN ZE SANAY BÖLGES AL OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 3 BURSA POSTA KUTUSU : 63 TELGRAF : ÇEMTAfi BURSA TELEFON : (0 224) / 4 HAT (0 224) / 5 HAT FAKS : (0 224)

3 02

4 03

5 Ç NDEK LER OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 05 I. G R fi 06 A - RAPOR DÖNEM 06 B - ORTAKLI IN ÜNVANI 06 C - YÖNET M KURULU VE DENETÇ 06 D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 07 E - SERMAYE HAREKETLER 28 F - fit RAKLER VE BA LI MENKUL KIYMETLER 30 G - FAAL YETLER M Z KARAKTER ZE EDEN MUKAYESEL TABLO 31 H - FAAL YET GÖSTER LEN SEKTÖR, FAAL YET KONUSU VE 32 ORTAKLI IN SEKTÖR Ç NDEK YER II. FAAL YETLER A - YATIRIMLAR 36 B - ÜRET M 40 C - SATIfiLAR 41 D - YAPILAN ARAfiTIRMA VE GEL fit RME FAAL YETLER 42 E - KAYD S STEME GEÇ fi 42 F - F NANSAL YAPIYA L fik N B LG LER 43 G - SPK SER : XI NO: 29 TEBL E GÖRE DÜZENLENM fi F NANSAL TABLOLAR 44 VE TABLOLARA A T AÇIKLAYICI NOTLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 45 Gelir Tablosu 47 Özsermaye De iflim Tablosu 48 Nakit Ak m Tablosu 49 Finansal Tablolara Ait Aç klay c Notlar 50 H - BA LILIK RAPORU 101 I - TEMEL RASYOLAR DAR FAAL YETLER 102 J - ÖDENEN BA Ifi VE YARDIMLAR 104 III YILI KAR/ZARAR HAKKINDA ÖNER 105 IV.DENETÇ RAPORU 106 V. BA IMSIZ DENET M RAPORU

6 GÜNDEM 43. OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM TOPLANTI YER TOPLANTI TAR H : Çemtafl Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.fi. (Toplant Salonu) : 22 Mart Cuma TOPLANTI SAAT : 14:30 1. Aç l fl ve Toplant Baflkanl n n oluflturulmas. 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Toplant Baflkanl na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murak p ve Ba ms z Denetleme Kurulufluna ait raporlar n okunmas ve müzakeresi. 4. Sermaye Piyasas Kanunu nun Seri: XI, No: 29 tebli i çerçevesinde haz rlanan Mali Tablolar n okunmas, müzakeresi ve Genel Kurul un onay na sunulmas Y l na ait muamele ve hesaplar ndan dolay Yönetim Kurulu ve Murak plar n ibras. 6. Kar Da t m n n müzakeresi ve karara ba lanmas. 7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri do rultusunda; Esas Sözleflme mizin 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 nci maddeleri ve Esas Sözleflme mizin Kay tl Sermaye Tavan ile ilgili 6 nc maddesinin tadillerinin müzakeresi ve karara ba lanmas. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Ba ms z Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespiti. 9. Yönetim Kurulu üye say s ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yap lmas. 10. Yönetim Kurulu taraf ndan bir y l için seçilen Ba ms z Denetleme Kuruluflu ARKAN ERG N ULUSLARARASI BA IMSIZ DENET M ve SMMM A.fi. nin Genel Kurul un onay na sunulmas Say l Türk Ticaret Kanunu amir hükmü olup, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay nlanan ve belirlenen asgari unsurlar na göre uyarlanan fiirketimiz e ait Genel Kurul un Çal flma Esas ve Usulleri Hakk nda ç Yönergesi nin müzakeresi. 12. Y l içinde yap lan ba fllar hakk nda, Sermaye Piyasas Kanunu nun 05/06/2003 tarih ve29/666 say l karar gere i Genel Kurula bilgi sunulmas. 13. Kar pay da t m politikalar ile ilgili Genel Kurula bilgi sunulmas. 14. fiirket Ortaklar n n; üçüncü kifliler lehine verilmifl teminat, rehin ve ipotekler ile fiirketin 2012 y l nda iliflkili taraflar yla yapm fl oldu u ifllemler hakk nda Genel Kurula bilgi verilmesi. 15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar hakk nda bilgi sunulmas 16. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunlar n efl ve ikinci dereceye kadar kan ve s hri yak nlar na; fiirket veya ba l ortakl klar ile ç kar çat flmas na neden olabilecek nitelikte ifllem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 nc maddeleri ve Sermaye Piyasas Kanunu nun Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince izin verilmesi ve y l içerisinde bu kapsamda gerçeklefltirilen ifllemler hakk nda Genel Kurula bilgi verilmesi. 17. Dilekler ve kapan fl. 05

7 I. G R fi DE ERL ORTAKLARIMIZ; 6362 Say l Sermaye Piyasas Kanunu kapsam ndaki fiirketimizin, yasal olarak öngörülen sistematik içinde düzenlenen, 2012 y l Faaliyet Raporu afla da takdim edilmifltir. A - RAPOR DÖNEM B - ORTAKLI IN ÜNVANI : 01/Ocak/ /Aral k/2012 : ÇEMTAfi ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. C - YÖNET M KURULU VE DENETÇ BAfiKAN BAfiKAN VEK L VE MURAHHAS ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE BA IMSIZ ÜYE BA IMSIZ ÜYE DENETÇ : ERGUN KA ITÇIBAfiI : M. CÜNEYT PEKMAN : S. FEYHA DURANER : M. CELAL GÖKÇEN : BURHAN EVC L : ERDEM SAKER : NECAT GELMEZ : MEVC ERGÜN : A. TUNCEL BARUT N O T - Yönetim Kurulu Baflkan, Baflkan Vekili ve Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve s n rlar Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme de tespit edilmifltir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin görev süreleri bir y ld r (2012 Y l faaliyetlerine iliflkin Ola an Genel Kurul Toplant s yap l ncaya kadar). fiirketimizin, 01/01/ /12/2012 dönemine ait Finansal Tablolar n ve Faaliyet Raporunun taraf m zdan incelendi ini, Finansal Tablolar n ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçe e ayk r bir aç klama ve eksiklik içermedi ini, Finansal Tablolar m za iliflkin di er mali konulardaki bilgilerin, ortakl m z n mali durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda gerçe i dürüst biçimde yans tt n ve Faaliyet Raporunun iflin geliflimi ve performans n, iflletmenin finansal durumunu, karfl karfl ya oldu u önemli riskler ve belirsizliklerle, dürüstçe yans tt n beyan ederiz. 06

8 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Çemtafl, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay nlanan Kurumsal Yönetim lkeleri ni genel hatlar yla uygulamakta, uygulanmayan hususlar gerekçesi ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde aç klamaktad r. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Söz konusu birim, Kurumsal Yönetim alan nda S.P.K. n n yay mlad Kurumsal Yönetim lkeleri ve MKB flirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamalar çerçevesinde, flirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, hissedar iliflkileri alan nda ortaklarla iliflkiler ve pay sahiplerine iliflkin haklar n sa lanmas ile sermaye piyasas düzenlemeleri ve flirket bilgilendirme politikas kapsam ndaki uygulamalar n takibine iliflkin çal flmalar sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim lkeleri kapsam nda, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplant lar n n düzenlenmesi, pay sahipli i haklar n n kulland r lmas ve hisse senedi ifllemleri yan s ra, pay sahiplerine iliflkin gerekli kay tlar n tutulmas ve hissedarlar n bilgi taleplerinin karfl lanmas do rultusunda faaliyet göstermekte olup, baflta S.P.K. ve.m.k.b. olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kay t Kuruluflu gibi, konu ile ilgili di er kurum ve kurulufllar nezdinde flirketin temsil ve iletiflimini sa lamaktad r. Ayr ca bu birim, sermaye art r mlar yla ilgili ifllemlerin yap lmas ve temettü da t m na iliflkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlar n n takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin çal flmalar na iliflkin kay tlar n tutulmas ile sermaye piyasas mevzuat kapsam nda kamunun ayd nlat lmas ve yat r mc lar n internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konular n takibini yapmaktad r. Bunlara ilaveten, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleriyle liflkiler Birimi, sermaye piyasalar na iliflkin düzenlemelerin flirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çal flmalar n yap lmas n n yan s ra, flirketimiz ba l ortakl k ve ifltirak flirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullar na iliflkin Toplant lar n n yap lmas ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktad r. Mali fller Müdürlü ü bünyesinde 10/02/2005 tarihinden itibaren Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi oluflturulmufl olup, Mali fller Müdürü H. Pertev B RKAN, Mali flleri fiefi M. Fikret PAMUK ve Mali fller Memuru Bülent GÜZELARSLAN Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Sorumlusu olarak atanm fllard r. Y l içinde toplam 16 orta m z hisse senetlerinin güncellenmesi konusunda fiirketimiz e baflvurmufl olup, 16 orta m z n hisse senetleri güncellenerek kaydi sisteme geçirilmek üzere kendilerine teslim edilmifltir. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Ad Soyad H. Pertev B RKAN M. Fikret PAMUK Bülent GÜZELARSLAN Ünvan Mali fller Müdürü Mali fller fiefi Mali fller Memuru SPK leri Düzey Lisans No Telefon Faks (0224) (0224) (0224) (0224) (0224) (0224)

9 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Y ll k faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar da t m önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklar m z için vekaletname örne i, kar da t m tarihi ve flekli, gazetelerde ilan gibi bilgilendirme dökümanlar genel kurul öncesi fiirket merkezinde haz r bulundurulmaktad r. Ayr ca fiirketimiz ile ilgili önemli olay ve geliflmeler S.P.K. Seri: VIII, No: 54 Tebli i gere i Özel Durum Aç klamas olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa ya bildirilmekte olup, ilgili aç klama ve bildirimler KAP (Kamuyu Ayd nlatma Projesi) kapsam ndaki elektronik iflletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini sa layan program ve ba lant lar yoluyla gerçeklefltirilmektedir. nternet sayfam zda Yat r mc liflkileri Bölümü aç lm fl olup, ilaveten e-mkk Bilgi Portal nda kurumsal bilgilerimiz ve duyurular m z yer almaktad r. Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karfl lanmas ve fiirketimizin Bilgilendirme Politikas kapsam nda gerekli çal flmalar azami gayretle sürdürülmektedir. Esas Sözleflmemizde Özel Denetçi Atanmas Talebi ile ilgili bir düzenleme yap lmam fl olup, bu dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili fiirketimize herhangi bir baflvuruda bulunulmam flt r. 4. Genel Kurul Toplant lar fiirketin genel kurul toplant lar na kat lma hakk bulunan hak sahipleri bu toplant lara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyar nca elektronik ortamda da kat labilir. fiirket, Anonim fiirketlerde Elektronik Ortamda Yap lacak Genel Kurullara liflkin Tebli hükümleri uyar nca hak sahiplerinin genel kurul toplant lar na elektronik ortamda kat lmalar na, görüfl aç klamalar na, öneride bulunmalar na ve oy kullanmalar na imkan tan yacak elektronik genel kurul sistemini kurabilece i gibi bu amaç için oluflturulmufl sistemlerden de hizmet sat n alabilecektir. 01/10/2012 Tarihinden sonra yap lacak tüm genel kurul toplant lar nda esas sözleflmenin bu hükmü uyar nca, kurulmufl olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, an lan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklar n kullanabilmesi sa lan r. fiirketimizin Genel Kurul Toplant lar ; haziruna kay tl fiziki ve elektronik ortamda kat lan ortaklar m z ile birlikte izleyicilere de aç k olup, menfaat sahipleri ve medyan n da kat l mlar yla gerçeklefltirilmektedir. Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin kat l m n en üst düzeyde sa layacak flekilde yap l r ve ayr ca toplant tutanaklar na yaz l veya elektronik ortamda her zaman eriflilebilir olmas sa lan r. Toplant etkinli ini art racak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuat n getirdi i düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurullar n gerekli fonksiyonunun sa lanmas için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip oldu u haklar ve bu haklar n kullan lmas na iliflkin aç klamalar, gerek mevzuat ilanlar nda, gerekse flirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanlar arac l yla hissedarlar m za sunulmaktad r. Genel Kurullar m zda fiziki ve elektronik ortamda kat lan pay sahiplerinin soru sormalar ve konu hakk nda söz alarak fikir beyan etmeleri en do al hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktad r. Bu do rultuda, flirketimiz ortaklar n n Genel Kurul da soru sorma haklar veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmalar ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuflma yapmalar Divan Heyeti taraf ndan usulüne uygun olarak sa lanmakta ve gerekli kay tlar tutulmaktad r. Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin de iflik konularda sundu u bilgilere iliflkin olarak Divan Heyetine verdikleri yaz l ve sözlü öneriler flirketimizin internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplant Tutanaklar na eklenmektedir. Ayr ca pay sahiplerinin, varsa baz maddeler aleyhine verdikleri oylar n da Toplant Tutanaklar na ifllenmifl oldu una dair kay tlar en son Genel Kurul dökümanlar nda da (www.cemtas.com.tr) görülebilir. Y llar itibariyle, Genel Kurul Toplant Tutanaklar ve Hazirun Cetvellerinin tümüne fiirket Genel Merkezimizden ulaflmak mümkün oldu u gibi, T.Ticaret Sicili Gazetesi arflivinden de ulafl labilir. Ayr ca, son befl y la ait Genel Kurul Toplant Tutanaklar ve ilgili di er dökümanlar pdf dosyas fleklinde flirketimizin belirtilen web sitesinde yer almaktad r. 08

10 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU ÇEfi TL AMAÇLARLA KURULMUfi BULUNAN VAKIFLARA ve BU G B K fi ve KURUMLARA 2012 YILI Ç NDE ÖDENEN BA Ifi ve YARDIMLAR KURUMLAR TUTAR (TL) Türk E itim Vakf 575,00 T. flitme Engelliler Derne i 800,00 Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derne i 400,00 Alt nokta Körler Derne i 800,00 TOPLAM 2.575,00 fiirketimizin, Sermaye Piyasas Kanunu Örtülü Kazanç Aktar m Düzenlemelerine ayk r l k teflkil etmemesi, gerekli özel durum aç klamalar n n yap lmas ve y l içinde yap lan ba fllar n genel kurulda ortaklar n bilgisine sunulmas flart yla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak flekilde çeflitli amaçlarla kurulmufl olan vak flara ve bu gibi kifli ve/veya kurumlara ba flta bulunma politikas ile ilgili bir de ifliklik bulunmamaktad r. 5. Oy Haklar ve Azl k Haklar fiirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamam hamiline muharrer olup, imtiyazl hisse senedimiz bulunmamaktad r. Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakk söz konusu olup, S.P.K. n n vekaleten oy kullan m na iliflkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir. fiirketimiz esas sözleflmesinde mevcut ortakl k yüzdelerinde ve ortakl k yap s nda birikimli oy hakk tan nmas konusunda ve azl n yönetimde temsil edilip edilmemesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yap lmam flt r. Pay sahipleri ile ilgili ifllerde eflit ifllem ve muamele prensipleri ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte olup, flirketimiz nezdinde gerekli düzenlemelere azami derecede önem verilmektedir. 6. Kar Pay Hakk fiirket kar na kat l m konusunda imtiyaz yoktur. Kar paylar, Genel Kurul Kararlar çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara da t labilece i gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da da t labilir. Kar paylar, mevcut paylar n tamam na, bunlar n ihraç ve iktisap tarihlerine bak lmaks z n eflit olarak da t l r. fiirketimizin kuruluflundan itibaren temettü da t m ve da t m n öncelikle yap lmas ; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir. fiirket Yönetim Kurulu, kar da t m önerisini T.T.K. ve S.P.K. Mevzuat do rultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplant s nda verilmektedir. fiirketimiz in Kar Da t m Politikas ile ilgili Genel Kurul da pay sahiplerine bilgi verilmekte olup, ayr ca Faaliyet Raporumuzda yer verilip, internet sitemiz arac l yla kamuya aç klanmaktad r. 09

11 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 7. Paylar n Devri fiirketimiz esas sözleflmesinde pay devrini k s tlayan hükümler bulunmamaktad r. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. Bilgilendirme Politikas fiirketimizin Bilgilendirme Politikas ; yasal düzenlemeler, sermaye piyasas mevzuat ve yay mlanan tebli lerle belirlenen kurallar ile Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde yürütülür. Amaç ve Kapsam Sözkonusu ilkeler kapsam nda fiirketimizce, kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k kriterleri do rultusunda gerekli bilgi ak fl n n; zaman nda, do ru, eksiksiz, anlafl labilir ve ayr ca düflük maliyetlerle kolay eriflilebilir ve analiz edilebilir olarak sa lanmas amaçlanm flt r. Ticari s r kapsam nda olmamas kayd yla, talep edilebilecek her türlü bilginin de erlendirmeye al nmas ve kamuya duyurulmas sa lan r. Sözkonusu Bilgilendirme Politikas, gerek kamuya aç k toplant lar n düzenlenmesi, gerek yat r mc ve hissedarlarla iliflkilerin yürütülmesi ve gerekse müflterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydafllar kapsayacak flekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin çal flmalar do rultusunda sürdürülür ve koordine edilir. fiirket Bilgilendirme Politikas n n uygulanmas ve gelifltirilmesinden Genel Kurulumuz yetkili olup, süreçlerin kontrolünden fiirketimiz Genel Müdürü Sn. Nuri ÖZDEM REL sorumludur. fiirketimiz, ana ortaklar yan s ra gerek bireysel, gerekse kurumsal yat r mc ve hissedarlar m za yönelik uygulamalar bir bütün içinde ele almaktad r. fiirketimizce Kurumsal Yönetim lkeleri do rultusunda, sermaye piyasas düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasas kurumlar yla iliflkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yat r mc lar n bilgi taleplerinin karfl lanmas ve pay sahipli i haklar n n kulland r lmas yla beraber, baflta Genel Kurullara iliflkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi ak fl n n sa lanmas na kadar, gerekli koordinasyonun sa lanmas Bilgilendirme Politikam z n temelleri aras nda yer al r. Bilgilendirme Yöntem ve Araçlar Sermaye Piyasas Mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu ndaki hükümler ile Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemeleri do rultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Y ll k Faaliyet Raporu, Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Aç klamalar yan s ra internet sitesine iliflkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir. Ola an Genel Kurulumuz, her y l n Mart ay içinde yap l r ve hissedarlar m z n Genel Kurula kat l m için gereken tüm çal flmalar kay t alt na al narak yürütülür. Faaliyet Raporlar m z, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek bas l, gerekse internet ortam nda eriflilebilir durumdad r. Periyodik Mali Tablo ve Raporlara iliflkin, SPK tebli leri ve UMS/UFRS ye uygun olarak haz rlanan finansal sonuçlar KAP arac l yla gönderilerek yay mlan r. Talep eden kurum, kurulufl veya flah slara ulaflt r lmas temin edilir. Ayr ca, SPK n n Seri: VIII, No: 54 say l tebli i ile düzenlenen Özel Durum Aç klamalar na iliflkin bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimi fleklinde yap l r. fiirketin bilgi verme yükümlülü ü kapsam nda, flirketin sermaye, yönetim veya denetim 10

12 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU bak m ndan do rudan veya dolayl iliflkili oldu u gerçek ve tüzel kifliler ile flirket aras ndaki hukuki ve ticari iliflkiler mevzuata ba l olarak yürütülür. fiirketin gelece e yönelik çal flmalar hakk nda, ticari s r kavram ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasas düzenlemeleri kapsam nda kamuoyu bilgilendirilir. Kurumsal ve bireysel yat r mc lar n bilgi taleplerinin karfl lanmas ve pay sahipli i haklar n n kulland r lmas do rultusunda her türlü iletiflim arac kullan l r. Ayr ca, fiirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. fiirketimiz web sitesi (www.cemtas.com.tr) arac l yla, internet sayfas nda olmas gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdan ziyade ortaklar m za ve paydafllar m za (tedarikçi ve müflterilerimize) yönelik bilgilendirme ak fl sa lanmaktad r. Sözkonusu internet adresinde fiirketimiz hakk nda talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsaml olarak yer verilmifltir. Sözkonusu internet adresimizde yer alan yat r mc larla iliflkiler bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve flirket Ana Sözleflmesi gibi bilgilerin yan s ra, faaliyet raporlar m zdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklar ndan SPK nun öngördü ü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir. Buna ilaveten, MKB ye gönderilen Özel Durum Aç klamalar ndan, fiirket sermaye yap s na kadar veriler web sitemizde yer almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yan tlamak ve ba lant sa lanmak üzere bir adresimiz mevcuttur. Bu ba lamda, yat r mc larla iliflkilerin sistematik olarak sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar iliflkileri ve borsa bilgilerine kolayl kla eriflebilebilmesi ve mali verilerin do ru, eksiksiz ve incelenebilir olmas için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sa lan r. Kurumsal Yönetimin Sa lanmas fiirketimiz, ilgili birim ve bölümleri aras nda gerekli ba lant y sa layarak, Kurumsal Yönetim lkeleri do rultusunda Bilgilendirme Politikas n uygular. Kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k kriterleri do rultusunda her türlü sunumun haz rlanmas, toplant lar n düzenlenmesi ve bas n aç klamalar n n yap lmas fiirketimizce, Genel Müdürlük düzeyinde takip edilir. Sözkonusu bilgilendirme çal flmalar fiirket üst yönetiminin kat l m ile gerek periyodik dönemler itibariyle, gerekse do rudan yap lan talepler çerçevesinde düzenlenir. fiirketimizin vizyonuna göre; sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplant lar, planl çal flmalar ve gerekli aç klamalara yer veren düzenlemeler fiirketimizce mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Çemtafl, Bilgilendirme Politikas nda yönetim ve iletiflim kavramlar n bir arada ele alarak kurumsal yönetim alan ndaki çal flmalar n hissedarlar, yat r mc lar ve paydafllar yla beraber yerine getirmektedir. 9. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet adresi olup, internet sitemizde Sermaye Piyasas Kurulu, Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas na liflkin Tebli in (Seri: IV, No: 56) 2.2 maddesinde yeralan bilgiler internet sitemizdeki Yat r mc liflkileri bafll alt nda yer almaktad r. Bu bafll k alt nda aç klanan konular flöyledir: a. Ticaret Sicili Bilgilerine, Ticaret Sicil Bilgileri bafll alt nda, b. Son durum itibariyle ortakl k yap s na, Ortakl k Yap s bafll alt nda, 11

13 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU c. Son durum itibariyle yönetim yap s na, Yönetim Kurulu bafll alt nda, d. Yönetim Kurulu Özgeçmifl ve Ba ms zl k Beyanlar, Yönetim Kurulu Özgeçmifl ve Ba ms zl k Beyan bafll alt nda, e. Esas Sözleflmenin son haline, Esas Sözleflme bafll alt nda, f. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu bafll alt nda, g. Etik Kurallar, Etik Kurallar bafll alt nda, h. Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çal flma esaslar, Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çal flma Esaslar bafll alt nda, i. Denetimden Sorumlu Komite görev ve çal flma esaslar, Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çal flma Esaslar bafll alt nda, j. Bilgilendirme Politikas Bilgilendirme Politikas bafll alt nda, k. fltirak Faaliyet Raporlar fltirak Faaliyet Raporlar bafll alt nda, l. Y ll k Faaliyet Raporlar na, Y ll k Faaliyet Raporlar bafll alt nda, m. Özel durum aç klamalar na, Özel Durum Aç klamalar bafll alt nda, n. Genel Kurul Toplant lar n n gündemlerine Genel Kurul Toplant Gündemleri bafll alt nda, o. Vekaleten oy kullanma formuna Vekaleten Oy Kullanma Formu bafll alt nda, p. Kat lanlar cetveli ve toplant tutanaklar na Genel Kurul Kat lanlar Cetveli ve Toplant Tutanaklar bafll alt nda, r. Periyodik mali tablo ve raporlara, Periyodik Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporlar bafll alt nda, s. Sermaye Piyasas Araçlar üzerinde son bir y l içerisinde yap lan al m sat m ifllemleri Sermaye Piyasas Araçlar Üzerinde Son Bir Y l çerisinde Yap lan Al m Sat m fllemleri bafll alt nda, t. Duyurular u. S kça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara S kça Sorulan Sorular bafll alt nda yer verilmifltir. 10. Faaliyet Raporu fiirketimizin Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim lkelerinde say lan bilgilere yer verilmektedir. a. Yönetim Kurulu Üyelerimizin fiirket d fl ndaki görevleri afla daki gibidir; Ergun KA ITÇIBAfiI Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikas A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ), Roda Liman A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ), Ares Çimento A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ), Tunçkül A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ), Bursa Beton A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ) Gurup d fl : Yoktur. 12

14 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU M. Cüneyt PEKMAN Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikas A.fi. (Denetleme Kurulu Üyesi) Gurup d fl : Duraner Gurubu fiirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri S. Feyha DURANER Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikas A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gurup d fl : Duraner Gurubu fiirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Burhan EVC L Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikas A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Koordinatör), Bursa Beton A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ares Çimento A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tunçkül A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gurup d fl : Yoktur. M. Celal GÖKÇEN Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikas A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gurup d fl : B Plas A.fi. (Yönetim Kurulu Baflkan ), Bemsa A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), BPO A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi), Buseb A.fi. (Yönetim Kurulu Üyesi) Erdem SAKER Gurup içi : Yoktur. Gurup d fl : Yoktur. Necati GELMEZ Gurup içi : Bursa Beton A.fi. (Denetim Kurulu Üyesi) Gurup d fl : Kufltur Turizm A.fi. (Denetim Kurulu Üyesi) Mevci ERGÜN Gurup içi : Yoktur. Gurup d fl : Yoktur. b. Denetimden Sorumlu Komitemiz 2012 y l yla ilgili dönemsel olarak dört kez toplanm flt r. S.P.K. Seri: XI, No: 29 tebli çerçevesinde haz rlanan üçer ayl k dönemlere ait Finansal Tablolar ile Dipnotlar ve Faaliyet Raporlar n detayl bir flekilde inceleyerek mutabakat sa lam fl ve tutana a ba layarak Yönetim Kuruluna sunmufltur. Denetimden Sorumlu Komite taraf ndan Yönetim Kuruluna sunulan dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporlar yla ilgili Denetimden Sorumlu Komite Tutanaklar n Yönetim Kurulu inceleyerek karara ba lam fl ve kamuya aç klam flt r. c. Yönetim Kurulunun y l içindeki toplant say s 35 olup, söz konusu toplant lar Yönetim Kurulu Üyelerinin ço unlu unun ifltirakiyle gerçekleflmifltir. d. Mevzuat hükümlerine ayk r uygulamalar nedeniyle fiirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakk nda önemli nitelikteki idari yapt r m ve ceza bulunmamaktad r. 13

15 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU e. fiirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de ifliklikleri yoktur. f. fiirket aleyhine aç lan önemli davalar ve sonuçlar ; Dava Tarihi Davac Dava Konusu Davan n Son Durumu 22/12/ /1229 Ethem ERTEM K dem- hbar Tazminat Yarg tay onama karar verdi. 16/02/ /673 Dursun ÇET N fle ade Dava red edildi, davac temyize baflvurdu. 29/06/ /457 Ahmet GÜNGÖR Manevi Tazminat Yarg tay tazminat fazla buldu undan, yeni rakam belirlenecek. 11/04/ /890 Ahmet DORAK Tazminat Dava devam ediyor. 19/10/ /379 Erdo an SER NDA K dem- hbar Tazminat Dava devam ediyor. 19/10/ /397 fiazi DURAN K dem- hbar Tazminat Dava devam ediyor. 19/10/ /917 Recep GÜLTEK N K dem- hbar Tazminat Dava devam ediyor. 19/10/ /369 Seyit ARPAK K dem- hbar Tazminat Dava devam ediyor. g. fiirketin yat r m dan flmanl ve derecelendirme gibi konularda hizmet ald kurumlar bulunmamaktad r. h. Karfl l kl ifltiraklerimiz: Çemtafl n ifltirakleri; Ünvan Faaliyet Konusu Sermayesi (TL) fltirak Pay (%) BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve flleticisi A.fi. Bursa Çimento Fabrikas A.fi. Roda Liman Depolama A.fi. Çemtafl a ifltirak eden; Serbest Bölge Kurulmas ve flletilmesi Çimento Üretimi Liman Dep. ve Loj. Hizm , , ,50 Ünvan Çemtafl Sermayesi fltirak Pay (%) Bursa Çimento Fabrikas A.fi ,73 Oktay ALPERDEM ,50 i. Çal flanlar n sosyal haklar, mesleki e itimi ile di er toplumsal ve çevresel sonuç do uran flirket faaliyetlerine iliflkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakk nda bilgiye faaliyet raporumuzun 105. sayfas ndaki PERSONEL VE fiç HAREKETLER, TOPLU SÖZLEfiME UYGULAMALARI, PERSONEL VE fiç YE SA LANAN HAK VE MENFAATLER bölümünde yer verilmektedir. 14

16 I. G R fi D - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklar n n korunmas ile ilgili flirket politikalar ve prosedürleri hakk nda bildirimler yap lmakta olup, yine haklar n n korunmas ile ilgili gerekli önlemler al nmaktad r. Müflteriler ile birebir ve toplu halde bilgilendirme toplant lar yap larak münasebetlerin güncelli i sa lanmaktad r. Bayi yan s ra, müflteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yans t ld ve bu do rultuda gerekli düzenlemelerin yap larak, geri bildirimlerin sa land bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten, Müflteri liflkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar do rultusunda yap lan çal flmalar ile müflterilerle iliflkilerin etkinlefltirilmesi ve en yüksek seviyeye ç kar larak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi do rultusunda politikalar uygulanmaktad r. Bu uygulamalara ba l olarak, dönem içinde güncel geliflmeleri içeren çal flmalar planlanm fl ve hayata geçirilmifltir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaflma temeline dayanan uygulamalara fiirketimizce azami önem verilmektedir. Ayr ca yap lan de ifliklikler hakk nda, tamimler ve duyurular vas tas ile çal flanlar bilgilendirilmektedir. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyilefltirme çal flmalar na kat l m ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve de erlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar iflletme bünyesinde haz rlanm fl prosedürlere ba l olarak yürütülmektedir. Toplam kalite felsefesine dayanan ve verimlili i art rmay hedefleyen, bu konuda gerek çal flanlar n, gerekse tedarikçi ve müflterilerin taleplerini yans tabildikleri sistematik toplant lar ve e itim programlar ile insan kaynaklar politikalar do rultusunda yürütülmektedir. fiirket internet sitesi yan s ra, flirket içi iletiflim için bas l yay n organlar ndan da yararlan l r. 13. nsan Kaynaklar Politikas Çal flanlar ile ilgili olarak personel yönetmeli i oluflturulmufl olup, çal flma hayat na iliflkin düzenlemeler, çal flanlar n temel görev ve sorumluluklar gibi hususlar kayna n yasa ve toplu ifl sözleflmesinden alan Personel Yönetmeli i kapsam nda sa lanmaktad r. Gerek beyaz yakal, gerekse mavi yakal personelin haklar ve çal flma koflullar, her hangi bir ayr mc l k veya kötü muameleye maruz kalmayacak flekilde güvence alt na al nm flt r. fiirketimizde çal flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere temsilci atanmam fl olup, oluflabilecek sorunlar fiirket organizasyon yap s içinde çözülmektedir. Sendikal çal flanlar m zla ilgili olarak iki y ll k periyotlar halinde Çemtafl ile Türk Metal Sendikas aras nda Toplu fl Sözleflmesi imzalanmaktad r. fiirket in vizyon, misyon ve de erleri; insan kaynaklar politikalar ve uygulamalar na esas teflkil etmektedir. fiirket hedeflerine ulaflmak için çal flanlar n ayn do rultuda ilerlemesi, flirket de erlerini bilen ve bu de erlere uygun davranmay bir yaflam biçimi haline getirmifl elemanlarla çal fl lmas, insan kaynaklar uygulamalar n n ana amaçlar d r. Ayr ca, tüm çal flanlar n her y l geliflim alanlar belirlenmekte, geliflime gerek duyulan konularda e itim almalar sa lanmaktad r. 15

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ

Detaylı

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2012 31.03.2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Murat ÜLKER. De erli Çal flma Arkadafllar m,

Murat ÜLKER. De erli Çal flma Arkadafllar m, De erli Çal flma Arkadafllar m, Biz; Y ld z Holding ve ifltiraklerinde yapt m z ifllerin baflar s ve ekonomiye katk m z kadar itibar m z ile de tan n r z. Geçmiflimizde oldu u gibi bugün de üstün ifl ahlak

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı