YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR"

Transkript

1 YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci bölümde, yolsuzluun nedenleri, ikinci bölümde yolsuzluun ekonomi üzerine etkisi, üçüncü bölümde dorudan yabanc yatrm kavram ve türleri, incelenmitir. Çalmann son bölümünde yolsuzluk ile dorudan yabanc yatrm arasndaki iliki incelenmitir. ABSTRACT The purpose of this article is to examine the impact of the corruption on foreign direct investments. In section one, causes of corruption, in section two, impact of the corruption on economy, in section three, concept of the foreign direct investments and foreign direct investments types are examined. In the last section of the study, the relationship between corruption and foreign direct investments is investigated. GR Yozlama 'ngilizcedeki corruption sözcüünün karlk gelmektedir. Ancak, Türkçe de bu kelimenin (bu makalede kullanlan anlamda) manasn yolsuzluk sözcüü karlar. Yolsuzluk Türk Dil Kurumu sözlüüne göre kurallara aykr, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, usulsüz, nizamsz anlamlarna gelmektedir 1. Bu tanmda da belirtildii gibi yolsuzluun ana tanmlaycs kurallara aykr yaplm olmas. Ancak yolsuzluun kurallara aykrl kani hukuki aya * Afyon Kocatepe Üniversitesi, 'ktisadi 'dari Bilimler Fakültesi, 'ktisat Bölümü ** Anadolu Üniversitesi, 'ktisadi 'dari Bilimler Fakültesi, 'ktisat Bölümü *** Anadolu Üniversitesi, 'ktisadi 'dari Bilimler Fakültesi, 'ktisat Bölümü 1 Burada TDK sözlüündeki yolsuzluk tanmna ait ikinci madde kullanlmaktadr. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 1

2 dnda birde etikle ilikili taraf vardr. Bardhan 2 buna dikkat çekmi, ahlaki ve hukuki taraflarnn birçok kez birbirine kartrldn belirtmitir. Ayrca politik yolsuzluk ile ekonomik yolsuzluun ayrmnn da belirgin olmadn söylemitir. Bu belirsizliin nedenini Marti ve Hauk 1999 da yaymlanm makalelerinde yolsuzluun sadece ekonomik bir kavram olmamasna, ayn zamanda bir nesilden dierine aktarlan sosyal bir davran olmasna balamaktadrlar. Yolsuzluk literatüründe en çok referans verilme özelliini sürdüren Shleifer ve Vishny nin "Corruption" balkl makalelerinde yolsuzluun tanmn hükümet malnn, kiisel çkar için hükümet görevlilerince satlmas olarak yapmlardr. Yukardaki tanmn geçerli olmas (sadece devlet yolsuzluu için deil tüm yolsuzluk türleri için) ve bu tür yolsuzluun ortaya çkp, kalc olabilmesi için iki koul var olmaldr: (i) Kstlanmam güç: yolsuzluk yapan devlet görevlisinin düzenleme ve/veya yönetme konusunda istedii gibi davranabilme otoritesine sahip olmas gerekir. (ii) Ekonomik rant: bu otoritenin kullanlmas ile var olan ya da yolsuz faaliyet ile yaratlarak kullanlabilmeli. Yolsuzluk tanmn güçletiren bir dier neden ise ekonomik rant kouludur. Rüvetin parasal deeri bellidir, ancak yolsuz faaliyet sonunda elde edilen rant her zaman rüvet olarak tanmlanan kazanç ekli olmayabilir....akraba kayrma ( nepotism ), tandk-dost kayrma ( cronyism ), rant kollama ( rent seeking ) gibi, özünde kiisel çkar salama amacna yönelik yolsuzluk görünümlerinin yan sra, dorudan siyasal dürtülerle biçimlenen yolsuzluk türleri de vardr. 3 Bu tür yolsuzluun deerini ya da devlet görevlisinin bu davran sonucu elde ettii fayday ölçmek kolay deildir. Üstelik bir 2 Pranab BARDHAN, Corruption and Development: A Review of Issues, Journal of Economic Literature, 35(September), 1997, s Fikret ADAMAN ve Ali ÇAKIROMLU ve Burhan OENATALAR, Hanehalk& gözünden Türkiyede Yolsuzlu.un nedenleri ve önlenmesine ili0kin Öneriler, TESEV yaynlar, 2001, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

3 davrantan dolay devlet görevlisinin rant elde edip etmediini bilemeyiz. Örnein akraba kayrmay ele alalm. Aile bir topluluktur ve üyelerinden herhangi birinin iyi duruma gelmesi, iyi durumda olmas aileyi daha önceki durumundan daha yukar bir düzeye tar. Yani ekonomik olarak bu yolsuzluktan elde ettii fayday ölçemeyiz. Üstelik akraba kayrma yapan devlet görevlisini ele alrsak birçok durumda hangi kriterlere göre kendi akrabasn seçtiinden emin olamayz, gerçekten seçilmesi gerektii için kendi akrabasn seçmitir ya da yolsuzluk sonucu da bu akraba seçilmi olabilir. Bir politikac ise tekrar seçilmek isteyeceinden, ona oy verenleri düünür. Ekonominin geneli için kötü sonuçlar douracan bile bile kendine oy verenlerin lehine olan projeleri kabulü için bask uygulayabilir. Böylece bir dahaki seçimde seçilme ansn arttrr. Bu durumda da politikacnn kazancn ölçemeyiz. Üstelik her hangi bir projeyi destekleyen politikacnn bunu hangi nedenle yapt bilenemeyeceinden yolsuzluk yapp rant elde edip etmediini belirlemek oldukça zordur. Ayrca politikacnn örnekte olduu gibi ekonomiyi etkileyebilecek kararlara olan etkisi ekonomik ve politik yolsuzluk arasndaki ayrmn belirsiz olmasndaki önemli etkenlerden biridir. Yolsuzluk tüm dünyada suç saylmaktadr ve yolsuzlua karanlarn cezalandrlmasna ilikin birçok yasalar çkarlmtr. Fakat hala yolsuzlukla ilgili özel bir durum vardr. Yolsuzluk, dier suçlarla beraber incelendiinde dierlerinden ayrlan özellikler tad gözlemlenmitir. Daniel, Loayza ve Soares çalmalarnda yolsuzluk ve dier baz suçlar arasndaki korelâsyonu incelemitir. Bu çalmada gözlenen odur ki yolsuzluk dndaki dier suçlar arasnda oldukça yüksek korelasyon vardr. Yani hrszlk, cinayet, gasp vb. gibi suçlar arasnda balant vardr. Fakat ayn iliki dier suçlar ve yolsuzluk arasnda gözlenmemitir. Yolsuzluu dier faktörlerden ayran özellikler, bunun hükümet faaliyetlerine, otoriteye ve insanlar arasndaki ilikiye dayanmasdr. Dier suçlar ele alndnda bir kiinin dier bir bireye zarar söz konusu iken yozlamada iki ya da daha fazla bireyin karlkl anlaarak en az birinin görevini kötüye kullanmas sonucu topluma zaral olmas gözlenmektedir. Topluma zarar vermesinin nedeni oldukça basittir. Devlet toplum refah için Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 3

4 kamu mallarnn dalmn salar. Yolsuzluk ile bu dalm etkinlikten saptrlmaktadr. Görüldüü gibi, en az iki kiinin anlamas gerekmektedir. Yani devlet görevlisinin görevini kötüye kullanaca teklif eden kii tarafndan kabul görmü olmas gerekir. Üstelik eer toplum tarafndan kabul görmü bir davran deilse birey her hangi bir teklifi ortaya atmaktan çekinecektir. Eer tam tersini düünürsek toplum tarafndan kubül edilmi bir davran olmasayd rüvet veren kii buna rza göstermezdi. Sonuç olarak Marti ve Hauk'un (1999) belirttikleri gibi yolsuzluun kültürel bir yan vardr. Bir toplumda eer dankl dövü yerlemi ise yani "sen benim imi yap ben de seninikini", "senin de yarn bir gün bana iin düer" ya da al gülüm ver gülüm" düünce tarznn yerlemi olmas bir kii için yolsuzluun maliyetini azaltr, böylece yolsuzluun birey için getirisi daha fazla yüksek olur. Denetleyici bir kurumun varln ele alsak bile yolsuzluk denetlemesini yapan müfettiin rüvet almayaca kesin olarak bilinemez. Bu durumda dentleyici mekanizma da aksaklk gösterir hatta iini yapamad için devletin bütçesinden bu kurulua ayrlan miktarda bouna yaplm bir harcama olur. I. YOLSUZLUUN NEDEN NEDR? Daha önce belirtildii gibi yolsuzluun var olabilmesi için otorite sahibi kiinin (burada devlet memuru) snrlandrlmam güce sahip olmas gerekmektedir. Yani devletin müdahale ettii bir alanda görevlendirdii memurun otoritesi tam olmaldr. Öyleyse yolsuzluun meydana gelmesi için devletin müdahalesi arttr. Örnein eitim, salk, güvenlik, karayollar yapm ve idamesi gibi devletin -özel kurumlarn bu hizmetleri sunmas zor olduu içintoplum için yapt hizmetlerdir. Ancak bilindii gibi bu hizmet sektörlerinde birçok yolsuzluk olay olmaktadr. Bu nedenle yolsuzluk için hemen hemen her zaman hükümet müdahalelerinin doal sonucudur denilebilir. Fakat Banerjee nin 4 iaret ettii gibi yolsuzluk, rant gelirlerinin varl durumunda ve kontrol mekanizmasnn ilemedii ya da 4 Abhijit BANERJE, 1997, A Theory of Misgovernance, Quarterly Journal of Economics, 112(4) 4 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

5 çalmad durumlarda oluabilir. Bu denetim mekanzmasndan farkldr. Burada anlatlmak istenen devletin gelirlerinin harcama üstünde kontrolu olmasdr ki, bu durum yolsuzluun en uç noktalarndan biridir. Presson, Tabelllini ve Trebbi nin 5 iaret ettii üzere politik organizasyonlar genel olarak yolsuzluun temelini oluturmaktadr. II. YOLSUZLUUN EKONOM ÜZERNDEK ETKLER Ekonomide yolsuzluun var olmasnn nedenleri yukarda belirtilmitir. Oimdi ise yolsuzluun ekonomi üzerindeki etkileri incelenecektir. Birincisi, yönelimlerin yada bireylerin kendi kararlarna göre oluan i gücü dalmn bozar. Yolsuzluun yüksek seviyede olduu bir çevrede yetien bireyler enerjilerini rant kollama ve yolsuz davranlara harcayp, üretime katkda bulunmazlar. Birçok durumda bu aktivitelerin sonuçlar negatif katma deere neden olur. Bu yüzden, Murphy, Shleifer ve Vishny'nin 6 belirttii gibi yetenekli insanlarn rant arayna girdii ülkelere ekonominin büyüme hz dümektedir. kincisi, yolsuzluun devlet müdahalesine bal olmasndan kaynaklanr. Sosyal, salk ve eitim politikalar devletin ekonomik müdahalelerinden bir kaçdr. Yolsuzluun var olmas bu alana yaplan harcama miktarnn gerçekte yaplandan farkl olmasna neden olur. Ayrca Mauro'ya göre baz alanlar yolsuzlua daha az izin vermektedir, örnein eitim. Bu sektörlerden yolsuzluk ile fazla rant elde edilemez. Bu nedenle bu tür alanlarda daha az kamu yatrm olur. Yolsuzluk yapan devlet görevlileri bu alanlara yaplan yatrmlarda oluturduklar çkar grubu yoluyla bask yaparak itiraz etmekte ve gruplarnn gücüne bal olarak reddedilmesini salamaktadrlar. Bu iddiaya destek olarak Tanzi ve Davuudi nin 1997 tarihli çalmasnn sonucu gösterilebilir. Bu çalma göstermitir 5 Torsten PERSSON ve Guido TABELLINI ve Francisco TREBBI, Electoral Rules and Corruption, Manuscript IIES Stocholm University. November Kevin M. MUPHY ve Andrei SHLEIFER ve Robert W. VISHNY, The Allocation of Talent: Implication for Growth, Quarterly Journal of Economics, 106 (May) Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 5

6 ki kamu yatrm projeleri kolaylkla ekonomik kazançtan çok o srada projeyi yöneten hükümet görevlisinin kiisel kazançlarna uygun olarak manüple edilmilerdir. Üçüncü olarak yolsuzluk yatrmlar böylece de büyüme orann düürür. Mauro ya (1995) göre bir ülkenin yolsuzluk endeksindeki 1 standart-sapmalk deime ülkenin yatrmn miktarnda GSY'H nin yüzde 3'ü kadar bir arta neden olmaktadr. Bu artn nedeni yolsuzluun yaratt belirsizliin azalmas olduu düünülmektedir. Son olarak yolsuzluun varl dorudan yabanc yatrmlarn ülkeye giriinde büyük bir azalmaya yol açmasdr. Konu edilen son etkinin derinlemesine incelenmesi gerekir. Özellikle ülkemizde 1980 sonras saman alevi gibi gündeme girip, çkan bu konuyu irdelemekte fayda görüyoruz. Bugün kalknma çabasndaki ülkelerin sermaye açn gidermek amacyla birçok tavizler vererek ülkelerine çekmeye çaltklar dorudan yabanc yatrmlar, ne yazk ki yukarda da belirtildii gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Yolsuzlukta bunlardan birisidir. Ne yazk ki sermaye ihtiyac içindeki azgelimi ve gelimekte olan ülkelerde de yolsuzluk çok ileri boyutlardadr. Bu durum, kalknma sürecinde dorudan yabanc yatrmlara umut balayan ülkelere doudan yabanc sermaye giriini engelledii düünülmektedir. III. DORUDAN YABANCI YATIRIM Literatürde dorudan yabanc yatrmlarn (DYY) çeitli tanmlar bulunmaktadr. Rutherford 7 DYY yi bir baka ülkede, yerel üretim tesisi açmak ya da hâlihazrda var olan bir iletmeyi alma eklindeki ticari yatrmdr diye tanmlamtr. UNCTAD n (Birlemi Milletler Kalknma ve Ticaret Konferans) çeitli basn bildirilerinde 8 DYY, bir ekonomideki yerleik bir iletmenin yönetiminin bir baka ekonomideki iletme tarafndan kontrolünü içeren bir yatrm olarak tanmlanmtr. 7 Dictionary of Economics. London, 1995, s UNCTAD basn bildirileri için baknz 6 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

7 Dorudan yabanc sermaye yatrmlar, bir firmay satn alma veya yeni bir firma için ilk sermayeyi temin etme veya mevcut bir firmann sermayesinin artrma yolu ile bir ülkede bulunan firmalar tarafndan baka bir ülkede bulunan firmalara yaplan yatrmlardr. Bu yatrm; teknoloji, iletmecilik bilgisi ve yatrmcnn kontrol yetkisini beraberinde götürmektedir. 9 Dorudan yatrm portföy yatrmndan ayran en önemli faktör, sermaye ile birlikte deien ölçülerde teknoloji, iletmecilik bilgisi ve kontrol unsurlarnn da yatrmn yapld ülkeye gitmesidir. 10 Dorudan yabanc sermayenin ksa bir tarihçesine bakacak olursak bugün çeitli ülkeler arasnda gelitirilen ekonomik ilikilerin temel özelliklerinden bir ksm, 'ngiltere de balayp Bat Avrupa ülkelerinde gelien sanayi devrimi srasnda ortaya çkmtr. 11 Birinci Dünya Savandan önceki dönemde yaklak olarak üç asr boyunca sermaye, tabii kaynaklar ve nüfusa oranla youn olduu alanlardan daha az youn olduu alanlara akmtr. Bu akm 19. yüzylda daha yaygn hale gelmitir. 12 Baldwin ve Martin ini (1999) ylnda belirttikleri gibi 1880 li yllarn ilk yarsnda 'ngiltere bata olmak üzere ekonomisi güçlü devletlerin, ihtiyaç duyduklar hammadde, madenler ve dier kaynaklarn çkarlmas için sömürgelere yapt yatrmlar, yabanc sermeye yatrmlarnn balangcn oluturmaktadr. Burada dikkat edilmesi gereken bir noktada o zamanki hâkim olan iktisadi görütür lü yllarn hâkim görüü klasik iktisadi felsefedir. Bu görü açs da devletin gücünün ya da etki alannn az 9 R. BARREL and N. PAIN, ReaI Exchange Rates, Agglomerations, and IrreversibiIities: Macroeconomic Policy and FDI in EMU, Oxford Review of Economie Policy, 14, 1998, s A.E. SAFARIAN, Perspectives on Foreign Direct Investment from the Viewpoint of a Capital Receiving Country, The Journal of Finance, l (2) (Papers and Poceedings of the Thirty-First Meeting of the American Finance Association Toronto, Canada, Decmber 28 30, May 1973.) 11 Branko MILANOVIÇ, The Two Faces of Globalization: Against Globalization as We Know It, World Development, 31(4), 2003, S Peter H. LINDERT ve Jeffrey G. WILLIAMSON, Globalization and Inequality: A Long History, NBER Working Paper 8228, April Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 7

8 olmasdr 13. Yani sömürgelere yatrm yapan devlet deil aslnda özel ya da yar özel firmalard. Bu firmalar yatrmlarn finanse edebilmek amacyla genellikle hisse senedi ve tahvil çkard (genellikle hükümetin, ister destek ve ister dier firmalar özendirmek amacyla olsun ya da firmann kararlarnda etkili olmak için olsun, bu kâtlar satn ald da bir gerçektir) görülmütür. 14 Böylece yaplan yatrmlarn finansman bu araçlarla yaplmtr. Endüstri Devriminin sonucu olarak 19.yüzyln ikinci yarsnda, özellikle batnn sanayileen ülkelerindeki hzl sermaye birikimi büyük irketleri bu sermayeden en fazla kar salayacak yatrm alanlarn aramaya yöneltmitir. Bu yatrm alanlar ise, Avrupa endüstrisinin ihtiyac olan hammaddeleri salayacak, doal kaynak ve ucuz i gücüne sahip dönemin sömürgeleri ve bamsz az gelimi ülkeleri olmutur yüzyla kadar yabanc sermaye olarak Bat Avrupa sermayesinden söz edilirken, 1914 ylndan sonra A.B.D devreye girmitir. Birinci Dünya Savan izleyen yllarda A.B.D yabanc sermaye yatrmlarnda ön sray almtr. 16 Ancak bu hzl yükseli 1929 dünya ekonomik buhran nedeniyle sekteye uramtr. Daha önce yabanc sermaye yatrm yapan ülkeler bu yatrmlarn tasfiye etmeye yönelmilerdir. 'kinci Dünya Savann patlak vermesi ile DYY ve YPY ( Yabanc Portföy Yatrmlar) arasnda ilginç bir gelime yaanmtr. Daha önceki yllarda yabanc sermaye yatrmlar portföy yatrm eklinde iken sava srasnda DYY de bir art gözlenmitir. 17 Buna 13 Jr. EKELUND, B. ROBERT ve Robert F. HÉBERT, A History of Economic Theory and Method, McGraw Hill Companies, 4 th ed., Richard E. BALDWIN ve Philippe MARTIN, Two Waves of Globalization Superficial Similarities Fundamental Differences,NBER Working Paper No 6904, Kevin H. O ROURKE ve Jeffrey G. WILLIAMSON, From Maltus to Ohlin: Trade, Growth and Distribution Since 1500, NBER Working Paper No 8955, May R.D. GERMAIN, The Internat&onal Organization of Credit: States and Global Finance in the World Economy, Cambridge University Press, Cambridge, BALDWIN VE MARTIN, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

9 neden olarak sava nedeniyle yurtlarnda göçen insanlarn sahip olduklarnn büyük bölümünü savan eriemeyecei bölgelere götürüp yeniden hayat kurmaya çalmalar gösterilebilir. 18 Savatan sonraki dönemde dorudan yatrm eklindeki yabanc özel sermaye yatrmlar daha çok önem kazanmaya balamtr. Bu gelimede 1950 li yllardan sonra dünya ekonomisinde giderek önemli bir güç tekil etmeye balayan ve dorudan yabanc sermaye yatrm niteliinde olan çok uluslu irketlerin rolü büyük olmaktadr. 'kinci Dünya Savandan sonra gelimekte olan ülkelerin kalknma çabalar artmtr. Bu ülkeler sanayilemi ülkelere hammadde salayp çeitli sanayi ürünleri ve sermaye mal ithal eder durumdan kurtulmann yollarn aramaya balamlardr. 'te bu aamada yabanc sermaye yatrmlar ihtiyaç içindeki gelimekte olan ülkelerde, teebbüs yetenei, teknoloji, yönetim bilgisi ve pazarlama gibi sermaye kaynaklarnn potansiyel bir kayna olarak kabul edilmitir. 19 Sava yllarndan sonra YPY cephesinde çok büyük gelime olmamtr. Buna iki neden gösterilebilir. Birincisi, sava yllarnda ortaya çkan güvensizlik, ikincisi ise 'kinci Dünya Savandan sonra ülke paralarnn birbirilerine dönüümünün zorluudur, bu nedenle yatrmclar yabanc piyasalara ancak kt olan yabanc paraya ulaabildiklerinde girebilmeleridir. Ayrca baz durumlarda yabanclarn hisse senedi almasna izin verilmiyordu yada kararlarda etkin olma yetileri kanunen yok kabul edilmekteydi. 20 Gelimekte olan ülkelerin yabanc sermayeye pragmatik bir ekilde yaklamalar 1960 lardan sonra deien dünya artlar ile ortaya çkmtr., Bu durum, ülkelerdeki yabanc sermaye yatrmlarnn miktarnn artmasna yol açmtr yl itibar ile 18 Patrick GEARY ve Mark KISHLANSKY ve Patricia O BRIAN, Civilization in the West; Volume II: Since 1500, Longman, 3 rd ed, Ali ALP, Finansn Uluslararaslamas; Finanasal Krizler, Çözüm Önerileri ve Türkiye Açsndan Bir Deerlendirme, Yap Kredi Yaynlar, Nisan René M. STULZ, Globalization of Equity Markets and the Cost of Capital, NBER Working Paper No 7021, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 9

10 gelimekte olan ülkelerdeki yabanc sermaye miktar 2 milyar dolar civarnda iken, 1982 ylnda 10 milyar dolara yükselmitir. 21 Son elli ylda uluslararas portföy yatrmlarnn önündeki engellerin kalkmas ile bu yatrm aracda tekrar ilgi görmeye balad. 22 Hatta 1980 lerden sonra bu alandaki yatrm son yirmi ylda tekrar 'kinci Dünya Sava öncesindeki gibi lider yatrm arac olmay baarmtr. 23 Sanayi devrimini gerçekletiren 'ngiltere nin sömürgelerindeki yatrmlar ile balayan, ABD nin Birinci Dünya Sava sonrasnda devreye girmesi ile artan yabanc sermaye ülke ayrm yapmakszn bugün dünyann her tarafnda yatrmlarn gerçekletirmektedir. Doal olarak her ülke yabanc sermaye yatrmlarnda ayn oranda pay alamamaktadr. Yabanc sermaye yatrmclarnn dier ülkelerde yatrm yaparken göz önüne aldklar çeitli faktörler bulunmaktadr. Bu faktörler, milliyeti olmayan ve artk uluslar ötesi bir nitelik kazanm olan yabanc sermaye yatrmlarnn yönünü belirlemektedir. Uluslararas sermaye hareket olarak klasik d ticaret teorisinin varsaymlar içinde dorudan yabanc yatrmlar açklamak olanakszdr. Her ülkede üretim fonksiyonlarnn ve talep eiliminin özde olduu, faktörlerin ülke içinde hareketli fakat ülkeler arasnda hareketsiz olduunu, üretimin sabit maliyetle gerçekletiini varsayan teori günümüz dünyasnn uluslararas sermaye hareketlerini ve uluslararas üretimi açklayamamaktadr. 24 Neo-klasik d ticaret kuramnda ise faktör fiyatlarnn gelien d ticaretle birlikte eitlenecei bir uluslararas mal dolamnn, üretim faktörleri dolamnn yerini alaca ve dolaysyla sermaye hareketlerinin uluslararas düzeyde yer alamayaca öne sürülmektedir. Neo-klasik teoride dorudan yatrmlar finans arbitrajnn bir biçimi olarak ele alnr. Çokuluslu firmalar sermayenin marjinal 21 IMF Occasional Paper 33, STULZ, GERMAIN, EKELUND, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

11 verimliliinin yüksek olmas artyla sermaye donanm yetersiz ülkelerde yatrma gidebilirler. Çünkü sermaye donanm yüksek ülkelerde uluslar aras getirisi farkl yatrmlarn nispeten uygun faiz ile finanse edebilirler. Ne-oklasik teori direkt yatrmlar, gelir farkllklar, faiz farkllklar ve risk indirimi gibi nedenlerle açklamaya çalmaktadr. Bu ekilde, deiik menkul kymetlere yaplan yatrmlar açklamak mümkündür. Ancak genel anlamda bakldnda, teori dorudan yatrmlara ilikin baz sorular cevaplamaktan uzaktr; Portföy yatrmlar ile dorudan yatrmlar arasndaki karar nasl verilecektir? Dorudan yatrmlarla firmalarn ibirlii biçimleri arasndaki seçim nasl olacaktr? 'ki ülke arasnda ayn sektördeki deiik yönlü yatrmlarn nedeni açklanabilir mi? Geleneksel d ticaret kuramlarnn amac, ülkelerin ne gibi mallar ihraç ve ithal edeceklerini, ticaretten saladklar gelirlerin ülke arasndaki bölüümünün nasl yaplacan ortaya çkabilecek aksaklklarn yeniden düzenlenmesinin nasl olabileceinin açklamasn yapmaktadr. Dolaysyla uluslararas sermaye hareketleri, sermayenin marjinal verimlilik ilkesi gereince sermayesi bol olan ülkelerden, sermayesi kt olan ülkelere gidecektir. Dier bir deyile, karn düük olduu yerden yüksek olduu yere doru tek yönlü bir akn olaca varsaymna göre beklentiler olumaktadr. Günümüzde çokuluslu irketler, uluslararas ticaret ve sermaye hareketlerini kontrol edebilecek noktaya gelmilerdir. Geleneksel d ticaret kuram, ülkeler birbirleriyle niçin ticari ilikiler kurar? Sorusunu sormaktadr. Oysa çokuluslu irketler, mallarn ana merkezle balants olmayan bamsz kurululara deil, ayn merkezden yönetilen, çeitli ülkelerde ki yavru irketlere transfer ederek, yukardaki soruyu mal ve hizmetler, ülkeler arasnda niçin transfer edilir? biçimine dönütürmektedir. Böyle bir soruya verilecek yantta artk karar ünitesi devlet deil firmadr. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 11

12 Yabanc ülkedeki piyasa talebini, firma çeitli yollardan karlayabilir. Ticaret bu yollardan sadece birisidir. 'hracat yapmakszn yabanc ülkede üretime geçmek, mal üretimini lisansa balamak gibi yollarla da d talep karlanabilir. Ancak geleneksel d ticaret kuramnn, sermaye yatrmlarn ülkeler aras hareketsiz kabul etmesiyle teknolojik bilgi, yenilik yaratma kapasitesi, yönetim ve pazarlama yöntemleri gibi rekabet üstünlüü salayacak üretim faktörlerine gereken önemin verilmemi olmas ve bu faktörlerle yaratlabilecek alternatif avantajlarn ihmali büyük eksikliktir. Uluslar aras sermaye hareketlerinin gelien teknolojiye paralel olarak inanlmaz bir hzla gelitii, mal ve faktör piyasalarnda eksik rekabetin bulunduu bir ortamda, geleneksel d ticaret kuramlar yatrm ve üretim olgusunu açklamakta yetersiz kalmaktadr dan önce direkt olarak, dorudan yabanc sermaye yatrmlar ile ilgili kuramlar bulunmamaktadr. Kendi ülke snrlar dnda faaliyet gösteren firmalar, ilk kez portfolio kuram içinde deerlendirilmitir. 25 Bunu dorudan yabanc sermaye yatrmlar ile ilgili ülke çalmalar izlemitir. Dorudan yabanc sermaye yatrmlarna hangi açdan bakld önem tamaktadr. 'ktisat politikas yönünden bakldnda, firmalarn çokuluslu olmas ve tekelci konuma yükselmeleri kapitalist sistemin vazgeçilmez bir sonucudur. 26 Dier taraftan organizasyon kuramclar, yabanc yatrmlar belirleyen faktörler, firmann karar alma süreci içinde deerlendirmektedir. Bu iki ar uç arasnda üç önemli yaklam bulunmaktadr. Çokuluslu irket faaliyetlerine makroekonomik açdan yaklaarak niçin ülkelerin dorudan yabanc sermaye yatrmlar ile ilgilendikleri açklanmaktadr. Neoklasik d ticaret modellerinden 25 J. H. DUNNING, The Multinational Enterprises The Background, The Multinational Enterprises, Ed: J.H. Dunning, George Allen&Unwin, London, 1971, s Paul M. SWEEZY and Paul A. BARAN, Monopoly Capital, Onthly Review Press, New York, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

13 hareketle, uluslararas üretimin nedenleri ve izledii aamalar açklanmaktadr. Bu yaklam altnda çalan Kojima ve dierleri, baz ülkelere ait firmalarn d ticaret ve uluslararas üretim eilimlerinin neden farkl olduu sorusuna yant aramakta ve bölgeye ait özel deikenler üzerinde durmaktadrlar. 27 Çokuluslu irketler bireysel firmann davran biçimi açsndan incelenerek, uluslararas ara mal ve hizmet piyasalarn içselletiren bir organizasyonel hiyerari olarak deerlendirilmektedir. 28 Stephan Hymer in önderliindeki üçüncü grup ise, baz ülkelere ait firmalarn, yabanc piyasalarda, yerel piyasalara oranla niçin daha baarl olduunu ve bu firmalar kendi ülke snrlar dnda, katma deer yaratan faaliyetlere yönelten motivasyonlar aratrmaktadr. Kuramn özünde yatrm yapan irketlerin yerel firmalar karsnda bir takm tekelci avantajlara sahip olduu görüü yatmaktadr. Daha öncede belirttiimiz gibi uluslararas üretim olgusunu açklayan tek bir kuram veya kuram grubu bulunmamaktadr. Farkl kuramlar incelenirken önemli olan husus, bir kuramda endojen olan deikenin dier bir kuramda egzojen olarak kabul edildiinin unutulmamasdr. Yabanc sermayenin transferi, makine ve donanm, patent, lisans, teknik bilgi gibi haklar veya hizmetler ya da yabanc sermaye irketlerinin kârlarn oto finansman yöntemiyle tekrar yatrma kaydrmalar gibi hususlar içerir. Dorudan yatrmlar ile çokuluslu irketler vastasyla ülkeler aras nitelikte üretim gerçekletirilmektedir. Tam rekabet, karlatrmal üstünlükler, faktörlerin nispi hareketlilii gibi klasik unsurlar tayan yaklamda, tam rekabetin benimsenmesi d ticarette iletmelerin önemini ihmal edilmesine neden olmakta, çokuluslu irketlerin varl açklanmaktadr. 27 Kiyoshi KOJIMA, "Comment: Services in the Japanese Economy", Managing the Service Economy Ed:Robert P. INMAN, Cambridge University Press, New York Peter BUCKLEY and Mark CASSON, The Economic Theory of Multinational Enterprise. St. Martin's (B&C), New York, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 13

14 Yeni bir mal küçük ölçekte üretilir, daha çok iç talebe yöneliktir. Üretim yeri yeniliin ortaya çkt ülkedir. Üretime dair problemler aldkça, ihracata da yönelim olur. Bu ikinci aamadr. Ürünün iç üretim ve tüketimi artar, d talep de söz konusudur. Yenilikçi firma hala tek üreticidir. Üretim teknolojisi standartlatkça, yenilikçi firma içte ve dta lisans vererek üretimi yaygnlatrr. Standart ürün aamas denilen bu üçüncü aamada üretim maliyetlerin düük olduu ülkelere kaymaya balar. Ürün devrelerine en tipik örnekler, tekstil ve elektronik sektörleridir. Ürün dönemleri modeli üretimde u sralamay getirmektedir: yurtdna yaplan belirli yatrm, yeni ürünlerin yurtd üretimi, üretim safhalar ve sat metotlarnn uyumlu hale getirilmesi, direkt yatrmlar yoluyla yerli firmalarn lisansl üretim yapabilmesi. IV. NE TÜR DORUDAN YABANCI YATIRIM? Firmalarn yabanc bir ülkede dorudan yatrm yapma kararn vermeleri basitçe u ekilde geliir: Büyümek ve uluslararas piyasaya açlmak isteyen firma yabanc bir ülkede uygun bir yatrm olana görür. Bu yatrm; ube açma ve yeni tesis kurma, birleme (irket evlilii) veya satn alma, uluslararas ortak giriim ya da lisans anlamas eklinde olabilir. Sonraki aamada bu yatrmn o ülkede yaplp yaplamayaca aratrlr. Ülke koullar da uygunsa bu yatrm engelleyecek hiçbir neden yoktur. Ancak bu yukarda verilen tarife her zaman uyulmayabilir, bazen önce ülkenin DYY ye uygun olduu kefedilir sonra uygun yatrmn ne olaca aratrlp bulunur. Ancak bir firma için ülke dnda mülkiyet sahibi olarak faaliyet gösterme en karmak konulardan biri olduu için, ayn zamanda en önemli tercihlerini oluturur. Dorudan yabanc yatrm türleri içinde en önemli yeri ube açma ve tesis kurma almaktadr. Burada yatrm yapan ana irket ksmen veya tamamen ubenin veya tesisin mülkiyetini elinde bulundurmaktadr. Ana merkeze bal d üretim birimlerindeki mülkiyetin dalmna bal olarak, karar ve kontrol mekanizmasna getirecei 14 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

15 snrlamalar yüzünden ana irket genellikle ubelerin %100 sahipliini tercih eder 29. DYY nin bir baka türü ise irket evlilikleri ya da baka deyile birlemelerdir. Bu yatrm türünde firmalar yabanc bir ülkede yeni bir tesis veya ube açmak yerine mevcut yerli bir firma ile birleme yoluna gidebilir ya da firmann tamamn satn alabilir. Oirket birlemesinde bir irketin dier bir irket içinde erimesi veya iki irketin yeni bir varlk oluturmas söz konusudur. Bu tür oluumlarda taraflar birbirlerinden bamsz deillerdir. Çalmalar da istikrarl ve basittir. Birleen irketlerin ayrlmas ise oldukça zordur. Oirket evlilikleri ülke için net yatrm veya üretimde nadiren bir arta yol açmaktadr. Çou zaman uluslararas yatrmc ile birleen irkette oluacak politika ve perspektif deiikliinden ötürü yatrmlarda bir azalma bile söz konusu olabilir. Bu aslnda ilk bakta göründüü kadar olumsuz bir gelime deildir. Uluslararas yatrmc bu ekilde gerçekletirdii yatrmlarn çounu sermaye ile birlikte deien ölçülerde teknoloji, iletmecilik bilgisini firmaya dolaysyla ülkeye sokmaktadr. 30 Ayrca bu yatrmlar çou zaman yerel irketlerin yaamas ve rekabet edebilmesini salamaktadr. Uluslararas dorudan yatrmlarn bir baka türü de ortak giriimlerdir. Bu yatrm türü genellikle irket evlilikleri ile kartrlr. Ancak uluslararas ortak giriimler benzer amaçlar gerçekletirmek için iki ya da daha fazla irketin yetenek ve varlklarn birletirerek kurduklar bir organizasyon eklidir. Bu yatrmlarn üç türü vardr: Birincisi iki farkl ülkedeki yatrmclarn üçüncü bir ülkede yatrm yapmasdr. kincisi ülkeye duyulan özel ilgi dolaysyla bir ortak giriimin kurulmasdr. Üçüncüsü, mahalli hükümetin ortak olduu yatrmlardr. Lisans anlamalar yabanc ülkelere girmenin dier bir yoludur. Yerli firma, üretim patentini, üretim know how unu, teklif ücreti karlnda ticaret markas ve maln datm hakkn yabanc ülkedeki firmaya devreder. Tam bir lisans anlamas ise ürün ihrac 29 OATIROMLU, SAFARIAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 15

16 yerine teknoloji ihracnn ikame edilmeyi anlamna gelir. 31 Teknolojinin yabanc ülkeye transfer edilmesiyle söz konusu ürünün o ülkede üretimi salanm olur. Lisans anlamalarnda lisans satan (lisansör) ile alc arasnda bir sözleme yaplr. Bu satlarda, alc bir kullanm hakk kazanm olmaktadr. Literatürde, genellikle dorudan yabanc yatrmlarn bir türü olarak ele alnmayan lisans anlamalar, yabanc ülkelere açlmada ihracat ve dorudan yabanc yatrmlar arasnda özel bir basamak olarak görülür. Bu anlamalar uzun vadede deerlendirildiinde asl yatrmn bir hazrlk anlamas gibi kabul edilebilir. Bu yüzden yabanc ülkelerde belli bir yer edinmek amacyla yaplan lisans anlamalarna teknik bilgi yatrm da denilebilir. Dier yandan irketin uluslararas faaliyetlerinde uluslararas rekabetten ileri gelen bir gizlilik ve güven ilkesi zorunludur. Oirketlerin sahip olduklar üstünlüklerin ve özellikle yeni teknik srlarn korunmas da bunun bir parçasdr. Teknolojik üstünlüklerin aslnda satn alnmas ya da kiralanmas mümkündür. Fakat irket bu üstünlüü teknik sr olarak gizli tutup bundan bizzat yararlanmay tercih edebilir ya da lisans anlamas yapaca irketlere bu srlarn korunmas konusunda güvenmeyebilir. Dorudan yatrmlar içindeki özelletirme gelirlerinin hesaplanmasnda sorunlarla karlalmaktadr. Bu sorunlarn en önemlisi özelletirme yoluyla gerçekleen yatrmlarn dier dorudan yatrmlardan ayr olarak kayt altnda tutulmasdr. Ülkelerin dorudan yatrm çekme konusunda baarlar deerlendirilirken yatrm ekilleri baznda bir inceleme yapmak gerekmektedir. Ancak her ülke için bu tarz kaytlara ulamak birçok güçlük içermektedir. Orta Dou Avrupa ve Güney Amerika ya yaplan dorudan yatrmlarn çounluu özelletirme yoluyla gerçeklemitir. Özelletirme kaynakl dorudan yatrmlar 1995 ylna kadar Çek Cumhuriyeti ne yaplan dorudan yatrmlarn yaklak olarak tamam 32, 2000 ylnda ise Bulgaristan a yaplan yatrmlarn yaklak 31 Kazm CANATAN, Gelimekte olan Ülkelere Teknoloji Transferi Semineri, MPM Yaynlar No 171, UNCTAD, World Investment Report Trend and Determinants Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mukaddes KESEMEN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Hamide KOCADORU. Özet

Hamide KOCADORU. Özet KÜRESEL BR RKETN ÜST DÜZEY YÖNETCLER LE TÜRKYE DE YAPMAYI TERCH ETME VE ETMEME NEDENLERN ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELK BR GÖRÜME AN INTERVIEW ABOUT GLOBAL INVESTMENT IN TURKEY WITH ADMINISTRATOR OF GLOBAL COMPANY

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı